PAJULUOMAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAJULUOMAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PAJULUOMAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1

2 Pajuluoman koulun opetussuunnitelman sisällysluettelo 1. Pajuluoman koulun perusperiaatteet 2. Koulun toiminta-ajatus 3. Oppimisympäristö 4. Tuntijako 5. Esi- ja alkuopetus 6. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8. Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot 9. Eri kieliryhmistä tulevien opettaminen 10. Arviointi 11. Tietostrategia 12. Koulun opetussuunnitelma ja opetussuunnitelman arviointi 13. Koulun vuosisuunnitelma 14. Oppiainekohtaiset opetussuunnitelmat 2

3 Pajuluoman koulun opetussuunnitelma 1. Pajuluoman koulun perusperiaatteet Pajuluoman koulun päätehtävänä on antaa oppilaille mahdollisuus itse tekemällä ja kokemalla, erehtymällä ja onnistumalla saada onnistumisen elämyksiä oppien samalla perustaitoja ja tietoja elämän eri alueilta. Tehtävänämme on luoda ympäristö, joka on turvallinen, rohkaiseva ja uusiin toimintamalleihin ja ratkaisuihin kannustava. Tavoitteena on, että oppilaasta kasvaa empaattinen, tiedonhaluinen, vastuunsa kantava nuori, joka suhtautuu ympäröivään maailmaan avoimesti, kunnioittavasti ja myös muistaa olla kriittinen tässä tietotulvan maailmassa. Peräänantamattomuus sekä itsensä ja muiden ihmisten hyväksyminen ovat myös tavoitteenamme kasvatuksen ja ohjauksen saralla. Kiusaamisen kitkeminen koulussamme pyritään hoitamaan jo ennakolta. Sovimme yhteisistä säännöistä ja valvomme niiden noudattamista. Oppilaat täytyy sitouttaa hyvän olon ja turvallisuuden tavoitteluun. Pyrimme kaikki olemaan erityisen johdonmukaisia konfliktitilanteiden ratkaisuissa. Samanlainen toimintamalli luo turvallisuutta lapsille, ja on viestinä, että heistä välitetään. Ihmisenä kasvaminen on kaiken koulumme toiminnan tavoitteena, opiskelemme elämistä. Oppilaiden on hyvä tutustua ympäristöömme, erilaisiin kulttuureihin ja toimintamalleihin. Koemme kuitenkin erityisen tärkeänä arvostaa ja kunnioittaa omaa itseä. Ilman itsensä kunnioitusta ja hyväksymistä on vaikea antaa tilaa erilaisuudelle. Tapakulttuuri tulee luontevasti esiin kaikissa juhlissa ja yhteisissä tilaisuuksissa. Niissäkin toisten arvostus ja kunnioitus ovat avainasemassa. 2. Koulun toiminta-ajatus Liikunnalliset elämäntavat, musiikista ja kuvataiteesta nauttiminen sekä kädentaitojen vahvistaminen ovat Pajuluoman koulun kantavia ohjenuoria. Koulun kasvatustyön keskeisinä arvoina pidämme seuraavia asioita: 3

4 yhteistyökyky terve itsetunto toisen kunnioittaminen rehellisyys vastuuntunto hyvä käytös. Pyrimme tietojen ja taitojen opettamisen ja välittämisen kautta vahvistamaan näitä edellä mainittuja arvokkaita ominaisuuksia. Tavoitteena on ohjata oppilasta aktiiviseen ja kriittiseen tiedon hankintaan. Kannustamme oppilaita asettamaan itselleen mielekkäitä ja realistisia tavoitteita. 3. Oppimisympäristö Pajuluoman koulun ympäristö tarjoaa loistavat puitteet erilaiselle liikkumiselle, luonnon läheisyyden hyödyntämiselle kaikessa opetuksessa. Samassa rakennuksessa toimiva päiväkoti antaa monia yhteistyömahdollisuuksia. Oppimisympäristöön katsomme kuuluvaksi sekä fyysisen ympäristön ja psyykkisen oppimisympäristön. Opetusjärjestelyt elävät vuosittain luokkakokojen, tuntikehyksen ja oppilaiden taitotason mukaan. Lukujärjestykseen pyritään saamaan isoille/haastaville ryhmille paljon jakotunteja. Ohjaajia ja avustajia käytetään apuna oppimisen tukijoina. Opettaja valitsee käyttämänsä työtavat. Työtapojen käytössä huomioidaan oppilaan aktiivinen rooli. Työtapojen valinnoilla pyritään herättämään oppilaiden halu oppia ja motivoida oppilaita tiedon hankinnassa. Oppilaiden sosiaalisuus ja luovan toiminnan virittäminen ovat myös työtapojen valinnan kriteereinä. 4

5 4. Tuntijako 1. lk 2. lk 3. lk 4.lk 5. lk 6. lk AI A1-kieli MA Y-LUTI BG FK UE HY MU KU KT LI vähint Yht A2-kieli Esi- ja alkuopetus Koska alkuopetus tukee, vahvistaa ja kehittää esikoulussa luotua tieto- ja taitopohjaa sekä oppimistavoitteita, on yhteistyö esiopetuksen kanssa tärkeää. Pajuluoman koulussa tätä yhteistyötä pyritään pitämään yllä tapaamisilla esiopettajien ja alkuopettajien kesken sekä lapsiryhmien välisillä tapaamisilla. Yhteistyömuotoja ovat esim. yhteiset projektit, tapahtumat, leikki- ja pelihetket, lasten vierailut toistensa ryhmissä. Pajuluoman esikoululaiset kutsutaan seuraamaan esim. juhliemme kenraaliharjoituksia ja mahdollisia muita koululla olevia esityksiä ja näin tutustumaan koulun toimintaan. Yhteistyöllä pyritään varhaiseen oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja sen myötä löytää ajoissa niitä toimintamalleja jotka parhaiten antaa tukea lapsen kasvulle, oppimiselle ja kehittää hänen oppimisvalmiuksia. 6. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Pajuluoman koulussa järjestetään mahdollisuuksien mukaan luokan tai koko koulun yhteisiä projekteja, teemapäiviä tai -viikkoja, vierailuja, näyttelyitä yms. joilla tuetaan 5

6 lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Eheytetyt kokonaisuudet käsitellään aiheeseen ja oppilaan kehitysvaiheeseen sopivalla tavalla. Mediataitojen kehittämisen tavoitteena on opettaa lapsia konkreettisesti käyttämään eri medialaitteita laajentaen joka vuosi käyttötaitoja. Huomioimme myös kriittisen suhtautumisen tietotulvaan. Tietokoneen käyttö on etuoikeus ja apu, mutta ei itsetarkoitus. Media- ja tietotekniikka nivoutuu sulavasti opetukseen täydentäen muita oppimateriaaleja ja -sisältöjä. Joka vuosi lapsi oppii lisää ja pääsee myös harjoittelemaan taitojaan (esim. elokuvien tekeminen tai vaikkapa murtolukujen harjoitteleminen). Konkreettisuus on tärkeää. Itsensä kehittäminen ja itseilmaisu ovat tärkeitä koneidenkin kanssa toimiessa. Yrittäminen korostuu sisäisenä yrittämisenä ja motivaation löytämisenä. On tärkeää opettaa ja näyttää lapselle, että tavoitteiden saavuttaminen vaatii työtä. Koulun ympäristöstä pyrimme luomaan yhteyksiä niin järjestöihin kuin erilaisiin yhteiskunnan toimijoihinkin. Näissäkin yhteistyömuodoissa on tavoitteena käytännönläheisyys. Koulumme vanhimmat oppilaat voivat esimerkiksi toimia kummeina tai vaikkapa satutuokion pitäjinä päiväkotilaisille. Ympäristönämme on kaunis luonto, jota me kaikki koulun väki hyödynnämme ja toiminnallamme arvostamme. Pidämme tärkeänä, että esim. retkien päätteeksi emme jätä luontoon mitään ylimääräistä. Päinvastoin, voimme tuoda mukanamme jotain luontoon kuulumatonta. Liikennekasvatusta ei voi olla korostamatta liikaa. Se liittyy kiinteästi myös turvallisuuteen. Liikennekäyttäytyminen vaatii mallintamista vuosittain. Liikenneharjoituksissa tulemme painottamaan turvallisuutta ja malttia. Pienten kannattaa aina suhtautua kunnioittavasti suuriin - ihminen on pieni auton edessä. 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Pajuluoman koulun toimintatavoissa ja - kulttuurissa pyritään siihen, että oppilaiden yksilölliset edellytykset ja tarpeet otetaan huomioon mahdollisimman hyvin. Oppilaan tukeminen on osa kaikkea kasvatusta, opetusta ja ohjausta. Oppilaan tarvitseman tuen tarpeen arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetus- ja kasvatustilanteisiin. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaan oppimisen valmiuksiin ja hänen mahdollisuuksiinsa ottaa vähitellen vastuuta omasta opiskelustaan ja sen suunnittelusta, tavoitteiden asettamisesta ja toteuttamisesta. 6

7 7.1 Yleinen tuki Yleisen tuen tavoitteena on mahdollisimman nopea ja varhainen puuttuminen oppimisen ja koulunkäynnin edistymiseen yleisen tuen keinoin. Tuki järjestetään oppilaan omassa koulussa, hänen omassa oppilasryhmässään, ja pääsääntöisesti sitä antaa luokanopettaja. Yleisen tuen vaiheessa pyritään vahvistamaan oppilaan itsetuntoa ja omia vahvuuksia sekä elämänhallinnan taitoja. Yleisen tuen muotoja ovat muun muassa monipuolisten opetusmenetelmien käyttäminen, oppimisen ohjaaminen, oppimisympäristön kehittäminen, henkilökohtaisen ohjaamisen lisääminen, toimintaohjeiden selkiyttäminen, samanaikaisopetus, tukiopetus, eriyttäminen, oppimisen apuvälineiden käyttäminen, kodin ja koulun yhteistyö, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollon tuki ja avustajan tai koulunkäynninohjaajan käyttäminen opetuksessa. Yleisen tuen aikana on mahdollista tehdä oppilaalle myös oppimissuunnitelma. Yleisen tuen aikana yleisen tuen lisäksi opettaja seuraa oppilaan oppimisprosessia ja antaa palautetta oppilaan kehittymisestä ja edistymisestä. Jos opettaja havainnoi, etteivät yleisen tuen keinot riitä, siirrytään tehostettuun tukeen. Tehostettu tuki voidaan aloittaa vasta pedagogisen arvion jälkeen. Aluksi luokanopettaja keskustelee oppilaan tilanteesta oppilaan huoltajan sekä erityisopettajan kanssa, minkä jälkeen oppilaalle tehdään pedagoginen arvio. Opettaja vie oppilaan asian oppilashuoltoryhmään, jossa hän kertoo oppilaan tilanteesta. Oppilashuoltoryhmä arvioi, onko oppilaan saama yleinen tuki riittävää. Jos oppilaan saama tuki katsotaan riittäväksi, jatketaan yleisen tuen keinoin. Jos yleinen tuki ei riitä, siirrytään tehostettuun tukeen Pedagoginen arvio Pedagogisen arvion tekee luokanopettaja tai yksittäisen oppiaineen kohdalla aineenopettaja yhteistyössä luokanopettajan kanssa. Pedagoginen arvio perustuu opettajan tai opettajien havaintoihin sekä keskusteluihin ja yhteistyöhön oppilaan vanhempien kanssa. Arviota voidaan täydentää muiden asiantuntijoiden lausunnoilla. 7.2 Tehostettu tuki Tehostettu tuki on yleistä tukea säännöllisempää, voimakkaampaa ja yksilöllisempää. Tuen tarkoitus on ehkäistä ongelmien kasvamista ja kasautumista. Tehostetun tuen aikana opetuksen ja tukimuotojen tulee perustua opettajien tekemään pedagogiseen arvioon. Pedagogista arviota voidaan tarvittaessa täydentää lääketieteellisillä tai psykologisilla asiantuntijalausunnoilla. Tehostetun tuen aloittaminen ja sen järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen oppilashuoltoryhmässä. Tehostetun tuen aikana oppilaalle tulee laatia oppimissuunnitelma pedagogisen arvion pohjalta. Oppimissuunnitelman tekemisestä vastaa luokanopettaja tai aineenopettaja. Tehostetun tuen vaiheessa oppiaineiden oppimääriä ei voida yksilöllistää. Tehostetun tuen painopistealueita ovat osa-aikainen erityisopetus, oppimisen ja opintojen yksilöllinen ohjaus, joustavien oppilasryhmien käyttö sekä kodin kanssa tehtävä yhteistyö. Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. 7

8 Oppilaan tulee saada onnistumisen kokemuksia, ja hänen tulee saada löytää omia vahvuuksiaan. Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa arvioida oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuoltoryhmä voi todeta tehostetun tuen riittäväksi, ja opetusta jatketaan samoin periaattein. Oppilashuoltoryhmä voi myös arvioida, ettei tehostettua tukea enää tarvita ja päättää, että lapsen opetusta voidaan jatkaa yleisen tuen keinoin. Kolmas vaihtoehto on, että oppilashuoltoryhmä arvioi tehostetun tuen riittämättömäksi. Tällöin oppilaalle pitää laatia pedagoginen selvitys. Pedagogisen selvityksen tarkoitus on saattaa oppilas erityisen tuen piiriin Oppimissuunnitelma Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä ja oppilaan tarvitsemasta tuesta. Se voidaan laatia jokaiselle oppilaalle jo yleisen tuen aikana, mutta pakolliseksi sen laatiminen tulee tehostetun tuen aikana. Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan, lisätä opettajan tietoisuutta oppilaasta ja sitä kautta auttaa oppilaan opetuksen järjestämistä ja suunnittelua. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa itselleen tietoa, jonka avulla hän voi tukea lastaan. Oppimissuunnitelman avulla ei kuitenkaan voida yksilöllistää oppiaineiden oppimääriä. Oppimissuunnitelman laatii oppilaan oma opettaja yhteistyössä huoltajan kanssa. Tarvittaessa oppilas voi olla suunnittelussa myös mukana. Luokanopettajan tukena voi olla erityisopettaja, koulunkäynninohjaaja tai muu asiantuntija. Oppilaalla tulee olla oppilashuoltoryhmän päätös tehostetun tuen aloittamisesta. Oppimissuunnitelma tulee tarkistaa vastaamaan oppilaan tuen tarvetta Pedagoginen selvitys Pedagoginen selvitys tehdään silloin, kun tehostettu tuki ei ole ollut oppilaalle riittävä. Oppilaan opetuksesta vastaavat opettajat tekevät selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä. Selvitys käsitellään oppilashuoltoryhmässä, jossa selvitetään sekä oppilaan saama tehostettu tuki, että oppilaan kokonaistilanne. Tarvittaessa pedagogista selvitystä täydennetään asiantuntijoiden lausunnoilla. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on pedagogisen selvityksen laatimisen lisäksi kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa. Erityisen tuen päätöksen tekee erityisopetuksen rehtori. Päätös on hallinnollinen asiakirja. Lain edellyttämissä nivelvaiheissa sekä aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa päätöksen tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli oppilaan opiskelemista oppiaineista yksikin yksilöllistetään, tehdään hänelle erityisen tuen päätös. Yksilöllistäminen on mahdollista, kun lapsi ei saa omalla ikätasollaan oppiainetta arvioitaessa edes arvosanaa viisi. 7.3 Erityinen tuki Erityistä tukea saavat oppilaat, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen tarve todetaan pedagogisessa selvityksessä, joka toimii myös perusteluna erityisopetuspäätökselle. Erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, joilla on yksilöllistettyjä oppimääriä, pidennetty 8

9 oppivelvollisuus tai sosiaalis-emotionaalisia vaikeuksia sekä vaikeammin vammaiset ja sairaat oppilaat, jotka opiskelevat toiminta-alueittain. Erityinen tuki on kuntouttavaa ja vahvasti oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan suunnattua. Se edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja resursointia. Tavoitteena on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea, jotta hän voi suorittaa oppivelvollisuutensa. Tämä mahdollistaa oppilaan edellytykset jatko-opintoihin. Oppivelvollisuusaikaa voidaan tarvittaessa pidentää. Oppiaineiden yksilöllistäminen on myös mahdollista. Joillekin oppilaille opetus on syytä järjestää toiminta-alueittain oppiainejaon sijasta. Erityistä tukea saava oppilas opiskelee useimmiten lähikoulun sijasta pienryhmässä. Erityisen tuen aikana on käytettävissä erityisopetuksen lisäksi kaikki muut perusopetuksen tukimuodot. Lisäksi on mahdollista tehostaa oppilashuoltotyötä ja hyödyntää kuntoutus- tai muita asiantuntijapalveluita. Erityisen tuen aloittamiseksi tehdään kirjallinen hallintopäätös. Oppilaan oikeusturvan ja opetuksen järjestämisen kannalta merkittävät asiat, kuten oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis-, avustaja- tai muut palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen päätetään erityistä tukea koskevassa päätöksessä. Päätös tehdään hallintolain mukaisesti, ja se on määräaikainen. Oppilaan erityisen tuen tarve tulee tarkistaa lain edellyttämissä nivelvaiheissa (2./3. lk ja 6./7. lk) sekä aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Tarkistamisesta huolehtii oppilaan opetuksesta vastaava opettaja tehden uuden pedagogisen selvityksen. Tarkistuksen perusteella erityistä tukea jatketaan tai oppilashuoltoryhmän suosituksesta erityisopetuksen rehtori purkaa erityisen tuen päätöksen. Tällöin lapsi siirtyy takaisin tehostetun tuen piiriin Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Jokaiselle erityisen tuen piirissä opiskelevalle oppilaalle on erityisen tuen päätöksen jälkeen laadittava HOJKS opetuksen ja koulunkäynnin tueksi. HOJKSissa oppilaan opiskelu ja opetus suunnitellaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla vastaamaan hänen yksilöllisiä tarpeitaan. Oppilaan opiskelemia oppiaineita voidaan yksilöllistää tai erityisistä syistä oppilas voidaan vapauttaa jostain oppiaineesta. HOJKSin laativat oppilaan opettajat yhteistyössä oppilaan ja tämän huoltajan kanssa. HOJKS päivitetään vähintään kerran vuodessa. Päivitykseen osallistuvat oppilaan ja hänen huoltajansa lisäksi opettajat ja muut tarvittavat asiantuntijat. LIITTEET 1, 2 ja 3 8. Oppimisen ja koulun käynnin tukimuodot Koulullamme järjestetään vanhempainiltoja, yhteisiä juhlia ja muita yhteistapahtumia, henkilökohtaisia tapaamisia ja vanhempaintoimikunnan organisoimia tilaisuuksia. Yhteistyötä tehdään myös puhelimitse ja laatimalla tiedotteita. Perinteisten reissuvihkojen lisäksi opettajilla on käytettävissä sähköposti ja sähköinen reissuvihko. Luokan oma opettaja sekä muut kollegat ohjaavat, opettavat ja auttavat lapsia kehittämään oppimisen taitojaan ja valmiuksiaan. Lapsen persoonan kehittymistä ei saa 9

10 unohtaa. Lapsille, joilla on tilapäisiä oppimisvaikeuksia, annetaan tukiopetusta ja eriytetään (erilaiset tehtävät, eri määrä tehtäviä, apuvälineet, osa-aikainen erityisopetus, avustajat jne.). Jos oppilaan yleinen opintomenestys vaatii, voidaan harkita luokalle jättämistä. Oppilashuoltoryhmä tukee lapsen psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. Ryhmä toimii opettajan apuna tukien lasta ja perhettä. Oppilashuoltoryhmän tarkoituksena on olla herkkänä tilanteille ja yrittää toimia jo ennen kuin mitään vakavaa tapahtuu. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kokoontumisen tiheys riippuu käsiteltävien asioiden määrästä ja laadusta. Oppilashuoltoryhmässä käsitellään moniammatillisena yhteistyönä yleensä opettajan tai huoltajien tai molempien aloitteesta asioita, jotka huolestuttavat. Ryhmän asiantuntemus on paikallaan, jotta osataan tehdä oikeita toimia lapsen auttamiseksi. Erityisopettaja on luokanopettajan apuna heti ensimmäiseltä luokalta alkaen. Erityistä huomiota tuleekin kiinnittää juuri pieniin oppilaisiin, jotta he saisivat perustaitonsa kuntoon selvitäkseen myöhemmin opiskelustaan. Erityisopettaja voi antaa samanaikaisopetusta luokanopettajan kanssa tai ottaa pienempiä ryhmiä tai yksittäisiä oppilaita saamaan henkilökohtaisempaa ohjausta ja hyvinkin yksilöllisiä harjoitteita. Koulu pyrkii auttamaan koteja lasten ohjaamisessa turvallisten koulureittien löytämiseen. Joka syksy pidämme liikennetietopaketin, jossa otetaan huomioon ympäristön muuttuminen rakentumisen myötä. Koulun ympäristöön tutustuminen luo turvallisuutta, paikat tehdään tutuiksi ja samalla ohjeistetaan tarkat rajat, missä esim. välitunnit vietetään. Liikuntatuntipaikat opettaja käy läpi aina jokaisen ryhmän kanssa liikunta-alueen muuttuessa. Pelastautumissuunnitelmassa on jokaiselle luokalle oma kulkureitti ulos ja kokoontumispaikka esim. tulipalon sattuessa. Koulun kanssa samassa pihapiirissä on myös terveydenhoitaja, joten saamme ammattihenkilökunnan apua tapaturmien ja sairastapausten selvittämiseksi ja jatkohoitoon saattamiseksi. Oppilaille tähdennetään, että koko koulun henkilökunnan antamia turvallisuusohjeita tulee noudattaa. Oppilaiden turvallisuutta lisäävät koulun ja luokan järjestyssäännöt, liikennekasvatus, välituntivalvonta, välineiden kunnosta huolehtiminen, ennakkosuunnittelu ja tiedottaminen, oppilashuoltotyö, terveys- ja tapakasvatus, kodin ja koulun yhteistyö. Normaalia koulutyötä voi järkyttää pahoin ikävä tapahtuma, joka koskettaa syvästi jotakin oppilasta tai henkilökuntaan kuuluvaa. Tarvittaessa käytämme apuna kriisiryhmää (rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, kuraattori, opettajakunnan edustajat ja tarvittaessa ulkopuolinen apu). Toimintamallit ja -ohjeet löytyvät kriisisuunnitelmasta, joka löytyy opettajienhuoneesta. Kriisitapahtumien mahdollisimman nopea informointi koteihin on tärkeää. Tiedotuksen hoitaa ensisijaisesti luokanopettaja. Henkilökunnan kanssa kartoitamme vuosittain mahdolliset koulun ulkopuoliset uhkatekijät. Luomme opettajien kesken luokkiin turvaverkon, jonka avulla me saamme aikuisen apua uhkaavassa ja hankalassa tilanteessa. 10

11 9. Eri kieliryhmistä tulevien opettaminen Koulumme tarkoituksena on luoda oppimisympäristö, missä jokaisen on mahdollista itse tekemällä ja kokemalla oppia. Opettaja on tietenkin tilanteen järjestäjänä, tukena ja turvana. Opettaja yrittää varmistaa, että kaikki lapset saavat tietopalikat, joiden avulla he pääsevät eteenpäin ja kokevat onnistumista. Vaikka lapsi kuuluisi eri kieliryhmään enemmistön kanssa, hänen tarpeensa ovat samanlaiset kuin muidenkin. Jokainen haluaa toimia, onnistua, innostua, kokea elämyksiä ja oppia. Kieli ei saa olla siinä esteenä. Tarvittaessa eri kieliryhmään kuuluvalle oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma. Hänellä on myös oikeus opiskella suomea S2 oppimäärän mukaan ja kehittyä suomen kielen taidossaan omien resurssiensa mukaan. 10. Arviointi Kevään suunnittelukokouksessa opettajakunta asettaa seuraavalle lukuvuodelle 1-3 koulun ja kaupungin opetussuunnitelmaa tukevaa päätavoitetta. Lukuvuoden päätteeksi arvioimme, kuinka olemme saavuttaneet nuo asetetut tavoitteet. Arvioinnissa voimme käyttää apuna myös vanhempia, oppilaita tai henkilökuntaa. Koulun arviointijärjestelmän kautta pyritään takaamaan koulun toimintojen jatkuva kehittäminen. Kaupungin arviointikyselyt oppilaille, vanhemmille ja opettajille antavat informaatiota koulun asioista. Arviointijärjestelmän avulla saadaan tietoa puutteista ja pyritään korjaamaan niitä. Henkilökohtaisella tasolla pidämme aivoriihi-tyyppistä avointa arviointia. Pyrimme luomaan tunnelman, jossa pystymme antamaan positiivista palautetta kaikkien kuullen opiksi ja ajatukseksi meille kaikille. Myös rakentava ja korjaava palaute olisi hyödyllistä keskustella auki kaikkien kanssa. YT-kokouksissa ja muissa palavereissa pyritään järjestämään aika vapaalle sanalle. Tarkoitus on, että jokaiselle opettajalle löydetään itselle sopiva kehittymisen ja itsearvioinnin muoto. Oppilaan arvioinnissa käytetään apuna kokoaikaista havainnointia ja prosessointia. Oppilaita ohjataan itsearviointiin. Oppilaan tekemistä kokeista ja testeistä suurin osa laitetaan kotiin nähtäväksi. Myös vanhempien kanssa käytävät arviointikeskustelut ovat apuna sekä oppilaille, vanhemmille että meille opettajille. Pajuluoman koulun arvioinnissa noudatetaan Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa annettuja ohjeita. Lukuvuodessa oppilas saa kaksi kirjallista arviointia, välitiedotteen ja lukuvuositodistuksen. Luokilla 1-3 toteutetaan sanallista arviointia ja luokilla 4-6 numeroarviointia. Ykkösluokan syksyllä arvioidaan oppilaan käyttäytyminen ja työskentelytaidot. Edellä mainittujen lisäksi keväällä arvioidaan oppilaan edistyminen matematiikassa ja äidinkielessä. 11

12 Kakkosluokan syksyn ja kevään arvioinnissa arvioidaan oppilaan käyttäytyminen, työskentelytaidot sekä edistyminen matematiikassa ja äidinkielessä. Samat asiat ovat arvioinnin kohteena myös kolmannen luokan syksyllä. Kolmannen luokan keväällä arvioidaan käyttäytyminen, matematiikka, äidinkieli ja englanti. Neljänneltä luokalta lähtien oppilaan edistyminen arvioidaan numeroin (4-10). Neljännen luokan syksyllä arvioinnin kohteena ovat käyttäytyminen, matematiikka, äidinkieli ja englanti. Neljännen luokan keväästä lähtien oppilas saa numeron kaikista oppiaineista. 11. Tietostrategia Sisällöt ja tavoitteet luokka-asteittain luokka luokka luokka Etiketti -Puhelimessa toimiminen -Kirjesalaisuuden ymmärtäminen -Asiallinen internet- ja puhelinkäyttäytyminen -Henkilökohtainen turvallisuus netin käytössä -Asiallinen sähköposti-, internet- ja puhelinkäyttäytyminen, tietoturva Tekstinkäsittely, grafiikka -Tutustuminen näppäimistöön (isot/pienet kirjaimet, korjausnäppäinten käyttö) -Sanojen kirjoittaminen -Liikkuminen nuolinäppäimillä ja hiirellä tekstin sisällä -Oman tekstin tuottaminen ja tallentaminen -Tekstin valitseminen hiirellä -Tehokeinojen käyttö: kirjasinkoon ja tyylin muokkaukset, värien käyttö -Omien tekstien tuottaminen -Tekstin ja kuvan kopiointi, liittäminen ja tallentaminen -Kuvien tai kaavioiden käyttö tekstin yhteydessä -Erikoismerkit ja tekstin asettelu (otsikointi, kappaleet) Laitteiston käyttö ja resurssienhallinta -Tietokoneen käynnistäminen ja sulkeminen -Ohjelmien avaaminen ja sulkeminen -Työpöydän perustehtävien hallinta -Kansion luominen ja poistaminen -Oman tiedoston nimeäminen ja tallennus verkkoympäristöön Tietoliikenne/ viestintä -Tutustuminen internetiin oppimisvälineenä -Www -selainohjelman peruskäyttö -Hakupalvelimien käyttö tiedonhankinnassa -Tietolähteen luotettavuuden arviointi -Kriittinen suhtautuminen internettiin 12

13 12. Koulun opetussuunnitelma ja opetussuunnitelman arviointi Opetussuunnitelman toimivuus arvioidaan kerran vuodessa. Koulun opetussuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. 13. Koulun vuosisuunnitelma Opetussuunnitelman täsmennykseksi laaditaan vuosittain vuosisuunnitelma. 14. Oppiainekohtaiset opetussuunnitelmat Eri oppiaineiden opetussuunnitelmat löytyvät Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmasta. 13

14 Liite 1 14

15 Liite 2 15

16 Liite 3 16

17 17

18 18

SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014

SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014 SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014 1. SEINÄJOEN YHTEISKOULUN PERUSPERIAATTEET 4 2. SEINÄJOEN YHTEISKOULUN ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS 4 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ 5 3.1. Opetusjärjestelyt

Lisätiedot

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ...

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ... SEINÄJOEN LYSEON OPETUSSUUNNITELMA 01/2014 1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 2.1. ARVOPOHJA JA TEHTÄVÄ... 1 2.2. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 1 KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 2003 / 2004 Uudistettu 2011 2 Sisällysluettelo 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 2 OPETUKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LIMINGAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelma... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2. Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen

Lisätiedot

Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen. Sofia Joentakanen, 9 vuotta

Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen. Sofia Joentakanen, 9 vuotta Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen Sofia Joentakanen, 9 vuotta Opetussuunnitelman käyttäjälle Opetussuunnitelma on laadittu ja päivitetty vuosiluokille

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 PÄIVITETTY 2011 SISÄLLYS 1. Esipuhe......5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 2.2 Perusopetuksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. OPETUSSUUNNITELMA... 3 2. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 3 3. PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 4 4. PERUSOPETUKSEN RAKENNE... 5 5. PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 1. Opetussuunnitelma 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 3 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Siv.ltk. 9.6.2004 87 (Siv.ltk. 18.11.2004 127, tarkennus) (Siv.ltk. 30.12.2004 138, tarkennus) (Siv.ltk. 25.8.2005 89, tarkennus) (Siv.ltk. 21.6.2006 64)

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty lautakunnassa 28.5.2008 Muutokset hyväksytty 28.10.2009 Elisenvaaran koulun osalta päivitetty syyskuussa 2011 (muutokset/lisäykset punaisella) 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 01.08.2011 Kuva: Sara Jokela 6.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 21.06.2011 51 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA...5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA päivitetty 26.9.2012 1 Sisällys 1. Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

1. luku Opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 5

1. luku Opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 5 PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 1-9 OPETUSSUUNNITELMA Vesilahden kunta 1. luku Opetussuunnitelma 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman

Perusopetuksen opetussuunnitelman Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 Pudasjärvi sininen ajatus - vihreä elämys Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 4. Oppimisen

Lisätiedot

Mynämäen kunnan 1.-9. luokkien opetussuunnitelma 1.1.2011 alkaen

Mynämäen kunnan 1.-9. luokkien opetussuunnitelma 1.1.2011 alkaen Mynämäen kunnan 1.-9. luokkien opetussuunnitelma 1.1.2011 alkaen SISÄLTÖ sivu JOHDANTO 4 1. Opetussuunnitelma 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5 2. Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

HONKAJOEN KUNTA. Perusopetuksen opetussuunnitelma 3. 9. luokille

HONKAJOEN KUNTA. Perusopetuksen opetussuunnitelma 3. 9. luokille HONKAJOEN KUNTA Perusopetuksen opetussuunnitelma 3. 9. luokille 15.12.2004 22.8.2011 Sisällysluettelo PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 4 Johdanto 4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 4 Perusopetuksen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9)

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 soveltaen ja Raision kaupungin perusopetuksen (vuosiluokat 1-9) opetussuunnitelman

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot