Rautateiden liikenteenohjaus ratatöiden aikana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautateiden liikenteenohjaus ratatöiden aikana"

Transkriptio

1 Rautateiden liikenteenohjaus ratatöiden aikana Marja-Leena Haavisto, Kaarin Ruuhilehto, Pia Oedewald Seminaari VR-koulutuskeskus,

2 2 Tutkimuksen lähtökohta Suurissa rataverkon kehittämishankkeissa, kuten tällä hetkellä Seinäjoki Oulu sekä Lahti Luumäki-rataosuuksien tasonnostossa kaupallisen liikenteen ja ratatöiden turvallinen ja tehokas yhteensovittaminen on vaativa tehtävä. Liikenteen ja ratatöiden yhteensovittamiseen liittyy sekä suuri työturvallisuusriski että myös suuri junaturvallisuusriski. Virheellisiä kulkuteitä, erityisesti varatulle raiteelle tai alueelle ohjaamisia on raportoitu tavallista enemmän viimeisen vuoden aikana. Liikenneviraston rautatieosasto (ent. RHK) vastaa Suomen rataverkon ylläpidosta, kehittämisestä ja kunnossapidosta sekä ostaa liikenteenohjauspalvelut VR:ltä.

3 3 Tutkimuksen tavoitteet Yleinen tavoite oli saada tietoa liikenteenohjaajien työtavoista, kommunikaatiokäytännöistä, työympäristöstä ja tilaaja- ja tuottaja organisaatioiden työn tekemistä tukevista menettelyistä, jotta työtä pystytään ohjaamaan ja kehittämään turvallisuuden edistämiseksi. Kuvata liikenteenohjaajien toimintaa ja saada esille hiljaista, koke-muksen ja koulutuksen kautta kehittynyttä tietoa siitä, millaiseen osaamiseen ohjaajat perustavat toimintansa. Selvittää, miten turvallisuuskriittistä liikenteenohjaajan työtä tuetaan muun muassa ohjeistuksen, koulutuksen, vastuunjaon ja turvamarginaalien muodossa. Tarkoituksena oli tunnistaa, miten riittäviä ja toimivia liikenteenohjauksen turvallisuuden varmistamiseksi organisaatioissa luodut menettelyt ovat.

4 4 Tutkimuksen toteutus Kaksitasoinen tiedonkeruu ja analyysi 1. Liikenteenohjauksen ratatöiden aikaisten luvanantotilanteiden videointi ja tilanteiden jälkipurku haastattelemalla työn tehnyttä liikenteenohjaajaa videon avulla 2. Liikenteenohjaajien ja turvallisuudesta vastaavien henkilöiden haastattelut (ent. RHK, VR) turvallisuuden varmistamisen periaatteista ja haasteista

5 5 Videointi liikenteenohjaamisen aikana ja videoiden jälkipurku liikenteenohjaajan kanssa Salpausselän kauko-ohjaus Kaakon kauko-ohjaus Asetinlaite 1

6 6 Tulokset 0. Ohjaa raideliikennettä turvallisesti ja täsmällisesti 1. Seuraa ja ohjaa jatkuvasti junaliikennettä -grafiikka, näytöt, puhelut -Jos tulee ratatyöluvan pyyntö ratatyöstä vastaavalta, siirry Jos ratatyöstä vastaa ilmoittaa luvan päättämisestä, siirry Anna lupa ratatöihin 1.3. Päätä/lopeta ratatyölupa Liikenteenohjaamisen vaatimukset ihmisen tiedonkäsittelyn kannalta (kognitiivisena työnä) Ota vastaan ratatyölupapyyn tö -Ratatyöstä vastaava soittaa Varmista onko voimassaoleva Ratatyöilmoitus -Onko suunniteltu -Mikä alue -Minkälaisia koneita Varmista onko voimassaoleva yksilöivä ratatyötunnus - jos ei ole, niin anna yksilöivä tunnus Varmista ratatyön paikka ja väli sekä työ Suojaa ratatyöosuu s Anna lupa ratatyöhön Liikenteenohjauksen turvallisuuden varmistamiseksi organisaatioissa luodut menettelyt, niiden riittävyys ja toimivuus Johtamisj ärjestelm ä Muutosten hallinta Oppimisk äytännöt Johdon toiminta Riskien hallinta Turvallisuusviestiminen Turvallisuustietoinen toimintatapa Vahva turvallisuuskulttuuri? Systeeminen käsitys turvallisuudesta Työ on hallittavissa Turvallisuus on arvo Kokonaisturvallisuudesta kannetaan vastuuta Ohjeistaminen Oikea tieto työn vaaroista Valppaus poikkeamia kohtaan Ulkopuolisten toimijoiden turvallisuuden varmistaminen Eri ammattiryhmien osaami - sen yhteensovittaminen Resurssien hallinta Osaamisen varmistaminen ja koulutus Esimiestoiminta Yhteisty ö ja tiedonkulku

7 7 Liikenteenohjaajan työ Liikenteenohjaaminen on kognitiivisesti eli ihmisen tiedonkäsittelyn kannalta kuormittavaa työtä Jatkuva tilannekuvan/tietoisuuden ylläpitäminen mielessä Tilanteen kehittymisen ennakoiminen Asioiden muistaminen työn keskeytyksistä huolimatta Järjestelmiin ei voi laittaa muistuttajia Liikenteenohjaajat käyttävät muistilappuja, suojaavat monilla keinoilla (jää symbolit näkyviin muistuttamaan), puhelin kädessä muistuttaa suojauksen puuttumisesta, esineitä sijoitetaan eri paikkoihin Kun järjestelmät eivät tue toimintaa, on kehittynyt toimintatapoja kiertää heikkoudet

8 8 Vaatii: Tilannekuvan muodostaminen liikennetilanteesta Maaston muodot - Ei ole virallisia ohjeistuksia Junapäiväkirja/grafiikka/MIKU -Missä junat menevät nyt ja tulevaisuudessa Junan kulkupaikan varmistukset puhelimella Ratatyöilmoitukset -Mahdollinen kesto -Paikka: Missä -Milloin alkaa -Minkälainen työ Voimassa olevat ratatyöt listassa - Kesto, paikka Tietojen etsimistä, löytämistä ja yhdistämistä monesta tietolähteestä Aktiivista tietojen muistamista Mielessä olevia malleja toiminnasta tietyissä tilanteissa (esim. ei liian pitkää junaa tietylle raiteelle) Koulutuksesta saatua monipuolista tietoa ohjeista, toimintatavoista jne. Raiteet Junan pituus - Mahtuuko raiteelle tai suojauksien sisälle? Voimassa olevat ratatyön suojaukset Jatkuva tilanteen seuraaminen ja mielessä päivittäminen Liikennetilannekuva JUSE= Junan kulun seuranta - Tieto, milloin juna ohittaa tietyn paikan Suorittajan antamat ilmoitukset junista -Millon tulee, mitä junia Vaihteissa käytetyn nopeuden vaikutus Turvajärjestelmien tila Jatkuvaa muuttuvan tilanteen päivittämistä mielessä 1. Seuraa ja ohjaa jatkuvasti junaliikennettä

9 9 Ratatyöluvan anto liikenteenohjaamisen aikana 0. Ohjaa raideliikennettä turvallisesti ja täsmällisesti 1. Seuraa ja ohjaa jatkuvasti junaliikennettä -grafiikka, näytöt, puhelut -Jos tulee ratatyöluvan pyyntö ratatyöstä vastaavalta, siirry Jos ratatyöstä vastaava ilmoittaa luvan päättämisestä, siirry Anna lupa ratatöihin 1.3. Päätä/lopeta ratatyölupa Ota vastaan ratatyölupapyyntö -Ratatyöstä vastaava soittaa Varmista onko voimassaoleva Ratatyöilmoitus -Onko suunniteltu -Mikä alue -Minkälaisia koneita Varmista onko voimassaoleva yksilöivä ratatyötunnus Varmista ratatyön paikka ja väli sekä työ Suojaa ratatyöosuus Anna lupa ratatyöhön - jos ei ole, niin anna yksilöivä tunnus

10 10 Liikenteenohjaajien ennakoivia työtapoja liikenteen tilannekuvan ylläpitämisessä Liikenteenohjaajat seuraavat ennalta tilanteen kehittymistä hiljaisissa liikennetilanteissa ja kaikissa mahdollisissa rauhallisemmissa väleissä: he kierrättävät katsettaan eri näytöillä, tarkistavat ratatyöilmoituksia, katsovat junapäiväkirjaa/grafiikkaa ja keskustelevat muiden kanssa Epävirallisesti tiedonkulkua hyödynnetään, kun liikenteenohjaajat neuvottelevat liikennetilanteista alueohjaajan kanssa, muut työtilassa olevat kuulevat samalla tietoa muualta kuin omalta ohjattavalta alueeltaan. Muiden ohjaajien puhelinkommunikaation ja ohjauskeskuksessa toisesta työpöydästä kuullun perusteella tehdään päätelmiä ja oletuksia nykyisestä tilanteesta, muiden tavoitteista ja nykyisestä sekä tulevasta toiminnasta. Liikenteenohjaajat hakevat tietoa monista eri tietolähteistä, joita ovat muun muassa soittaminen veturinkuljettajalle, soittaminen toiselle ohjaajalle, junan kulun seurantajärjestelmä ja suorittajan antamat ilmoitukset. Liikenteenohjaajat neuvottelevat usein keskenään ja alueohjaajan kanssa, missä järjestyksessä päästävät junat liikkumaan. Junien järjestyksen määrittely on monimutkaista päättelyä tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä. Liikenteenohjaajat antavat ennakkotietoa junakuljettajalle myöhästymisistä ja tekevät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa junankulkua sujuvoittavia toimenpiteitä.

11 11 Liikenteenohjaajan työn tukeminen Johtamisjärjestelmä Johdon toiminta ja turvallisuusviestiminen Ohjeistaminen Ulkopuolisten toimijoiden turvallisuuden varmistaminen Muutosten hallinta Oppimiskäytännöt Riskien hallinta Turvallisuustietoinen toimintatapa Resurssien hallinta Osaamisen varmistaminen ja koulutus Esimiestoiminta Yhteistyö ja tiedonkulku

12 12 Johtopäätöksiä Liikenteenohjaajan työ on erittäin vaativaa, mielessä tehtävää (kognitiivista) toimintaa Liikenteenohjaajien toimintatavat ja varmistukset: ovatko yleistettävissä? Suuri määrä ratatöitä on muuttanut työn vaatimusta: Liikenteenohjaajat joutuvat siirtämään ja vaihtelemaan huomion kohdetta junaliikenteenohjaamisen ja ratatyöluvan antamisen välillä Kuormitus ajoittain suuri Työvälineiden toimivuus ja luotettavuus? Viestintä vaativaa junaliikenteenohjaamisen rinnalla Liikenteenohjaukseen liittyvät organisaatiot, järjestelmät, määräykset, ohjeistukset ovat jatkuvassa muutoksessa, osa muuttunut moneen kertaan jopa vuoden sisällä Uudet ja vanhat työmenetelmät rinnakkain: tiedonsaanti nopeissa tilanteissa kriittistä Koulutuksen tarve on suuri Liikenteenohjaaja toimii monen organisaation solmukohdassa: kokonaisvaltainen turvallisuuden kehittäminen? Jatkotyö: Ratatyöurakoitsijoiden toiminta liikenteenohjauksen kanssa ja heidän työnsä tukemisen menettelyt sekä turvallisuuden hallinta

13 13 VTT luo teknologiasta liiketoimintaa

RAUTATEIDEN LIIKENTEENOHJAUKSEN TYÖN KUORMITTAVUUDEN MITTAAMINEN JA MITTARISTON KEHITTÄMINEN

RAUTATEIDEN LIIKENTEENOHJAUKSEN TYÖN KUORMITTAVUUDEN MITTAAMINEN JA MITTARISTON KEHITTÄMINEN RAUTATEIDEN LIIKENTEENOHJAUKSEN TYÖN KUORMITTAVUUDEN MITTAAMINEN JA MITTARISTON KEHITTÄMINEN Tero Myyryläinen Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori

Lisätiedot

LIISA NYRÖLÄ KAISA KAARESOJA. Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi

LIISA NYRÖLÄ KAISA KAARESOJA. Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi 2011 LIISA NYRÖLÄ KAISA KAARESOJA Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi 7 Liisa Nyrölä, Kaisa Kaaresoja Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Onko monimutkaistuva rautatieympäristö uhka turvallisuudelle?

Onko monimutkaistuva rautatieympäristö uhka turvallisuudelle? SAFETY ADVISOR OY Onko monimutkaistuva rautatieympäristö uhka turvallisuudelle? Esitelmä RATA 2010 seminaarissa Matti Katajala 12.11.2009 Esitelmässä pohditaan monimutkaistuvan rautatieympäristön uhkaa

Lisätiedot

Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Elina Pietikäinen, Kaarin Ruuhilehto ja Jouko Heikkilä VTT Versio 3.11.2009 2 Sisällys Alkusanat... 4 OSA 1: TAUSTAA... 5

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Yhtymähallitus 1.3. 2013 Päivitetty 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 4 2. Hyvinvointi- ja Terveyspalveluiden Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

Vaaratapahtumien raportointimenettely

Vaaratapahtumien raportointimenettely OPAS Marina Kinnunen Timo Keistinen Kaarin Ruuhilehto Juhani Ojanen Vaaratapahtumien raportointimenettely 4 Asiantuntijat Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Ritva Inkinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä Sirpa Rauas-Huuhtanen ja Kirsti Launis Työterveyslaitos Kari-Pekka Martimo Mehiläinen Työterveys Hannu Pursio Metsäliitto Group Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä esimerkki sahalla toteutetusta muutospajasta

Lisätiedot

Petri Rönneikkö. Selvitys Helsingin alueen rautateiden liikenteenohjausjärjestelmistä. Selvitysmiehen loppuraportti

Petri Rönneikkö. Selvitys Helsingin alueen rautateiden liikenteenohjausjärjestelmistä. Selvitysmiehen loppuraportti 2010 Petri Rönneikkö Selvitys Helsingin alueen rautateiden liikenteenohjausjärjestelmistä Selvitysmiehen loppuraportti Petri Rönneikkö Selvitys Helsingin alueen rautateiden liikenteenohjausjärjestelmistä

Lisätiedot

A 18/2009 Automatisoitu vaihtotyö

A 18/2009 Automatisoitu vaihtotyö A 18/2009 Automatisoitu vaihtotyö Marko Varpunen Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 18/2009 Automatisoitu vaihtotyö Marko Varpunen Helsinki 2009 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 18/2009

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

VTS-toiminta LUOTSAUS VIRANOMAISET YMPÄRISTÖ- OLOSUHTEET VÄYLÄN- HOITO SATAMAT JA SATAMARAKENTEET ALUSLIIKENNE TYÖVÄLINEIDEN HUOLTO JÄÄNMURTO VÄYLÄT

VTS-toiminta LUOTSAUS VIRANOMAISET YMPÄRISTÖ- OLOSUHTEET VÄYLÄN- HOITO SATAMAT JA SATAMARAKENTEET ALUSLIIKENNE TYÖVÄLINEIDEN HUOLTO JÄÄNMURTO VÄYLÄT LUOTSAUS VIRANOMAISET VÄYLÄN- HOITO YMPÄRISTÖ- OLOSUHTEET SATAMAT JA SATAMARAKENTEET ALUSLIIKENNE VTS-toiminta JÄÄNMURTO TYÖVÄLINEIDEN HUOLTO VÄYLÄT AGENTIT/ MEKLARIT TYÖVÄLINEET $&&' &%" $ (!"# $%

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Hei, K ädessäsi on Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli. Tämä ohje on laadittu esimiehille ja työntekijöille avuksi tunnistamaan mahdollisimman varhain

Lisätiedot

Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila. ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus

Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila. ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus Tampereen teknillinen yliopisto Raportti 31.01.2008 Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus

Lisätiedot

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojelujulkaisuja 84 Marinka Lanne, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kaarin Ruuhilehto ja Kimmo Virolainen: Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISBN

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän raportti 27.2.2013 Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Lappeenrannan seutukunta

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot