ESKO PEKKARINEN MONIPROSESSORISOVELLUSTEN MALLINTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESKO PEKKARINEN MONIPROSESSORISOVELLUSTEN MALLINTAMINEN"

Transkriptio

1 ESKO PEKKARINEN MONIPROSESSORISOVELLUSTEN MALLINTAMINEN Kandidaatintyö Tarkastaja: Erno Salminen

2 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma ESKO PEKKARINEN: Moniprosessorisovellusten mallintaminen, Modeling parallel applications Kandidaatintyö, 26 sivua Elokuu 2011 Pääaine: Digitaali- ja tietokonetekniikka Tarkastaja: Erno Salminen Avainsanat: Moniprosessorijärjestelmät, piirin sisäinen kytkentäverkko, benchmarking Mikropiirin sisäisten kytkentäverkkojen vertailuun tarkoitettuja menetelmiä on toistaiseksi huonosti saatavilla. Vertailun lisäksi ne mahdollistavat myös tulosten toistettavuuden ja nopeuttavat kytkentäverkkojen kehitystä. Julkisesti saatavilla olevat menetelmät ja niillä saadut tulokset ovat hajanaisia ja usein myös puutteelisia. Kansainvälinen työryhmä onkin asettanu tavoitteekseen menetelmien standardoinnin ja vertailukohtien julkistamisen. Tässä työssä esitellään neljä todellisiin järjestelmiin pohjautuvaa liikennemallia, joita voidaan käyttää kytkentäverkkojen vertailuun vapaasti saatavilla olevan Transaction Generator -työkalun avulla. Mallit kuvataan XML-muodossa tehtävägraafeina, joiden keskimääräinen koko on 15 tehtäväsolmua. Työssä havaittiin, että liikenne ei ole tasaisesti jakautunutta ja tiedonsiirron vaatimukset vaihtelevat rajusti niin tehtävien kuin sovellustenkin välillä. Keskimääräinen tiedonsiirtomäärä sovelluksissa on noin 2 Gt/s.

3 III SISÄLLYS 1. Johdanto Lähtökohdat Moniprosessorijärjestelmät Mikropiirin sisäinen kytkentäverkko Benchmarking Verkkoliikenteen mallintaminen Aiheeseen liittyvät tutkimukset Transaction Generator Tehtävät ja herätteet Tulosten raportointi Lähdeaineiston analyysi Mallinnuksen avainominaisuudet Liikennemallin laatiminen Liikennemallit Ericsson Radio Systems Kanavakorjain UMTS vastaanotin OFDM-vastaanotin Ominaisuudet Tulokset Liikennemallien arviointi Käyttöesimerkkejä Yhteenveto Lähteet

4 IV TERMIT JA SYMBOLIT ADC benchmarking IP kaistanleveys Mt/s NoC OFDM PE SoC TG UMTS XML engl. Analog-to-digital converter. Analogia-digitaalimuunnin. Laite, joka muodostaa jatkuva-arvoisesta signaalista digitaalisignaalin, jota kuvataan lukuarvoilla Järjestelmän suorituskyvyn mittaus- ja arviointimenetelmät engl. Intellectual Property. Uudelleenkäytettävä komponentti, esimerkiksi prosessori tai muisti Kaistanleveyttä käytetään ilmoittamaan, paljonko dataa voidaan siirtää annettua yhteyttä käyttäen tietyssä ajassa, esimerkiksi 1 Mt/s. Tiedonsiirtonopeuden yksikkö engl. Network-on-Chip. Mikropiirin sisäinen kytkentäverkko engl. Orthogonal Frequency-Division Multiplexing. Ortogonaalinen taajuusjakoinen kanavointi engl. Processing Element. Laskentayksikkö engl. System-on-Chip. Yhdelle mikropiirille integroitu tietokonejärjestelmä Transaction Generator. Tässä työssä käytettävän benchmarktyökalu. engl. Universal Mobile Telecommunication System. Kolmannen sukupolven tiedosiirtojärjestelmä, jota käytetään esimerkiksi matkapuhelinten tietoliikenteeseen engl. extensible Markup Language. Rakenteellinen kuvauskieli, joka soveltuu esimerkiksi järjestelmän kuvaamiseen tekstimuodossa

5 1 1. JOHDANTO Piiriteknologian kehitys on mahdollistanut kokonaisten järjestelmien integroinnin yksittäiselle mikropiirille. Yhden mikropiirin moniprosessorijärjestelmät (engl. Multiprocessor System-on-Chip, MP-SoC) koostuvat useista erilaisista lohkoista, kuten muisteista, prosessoreista ja piirin sisäisestä kytkentäverkosta (engl. Network-on- Chip, NoC) [1], joka huolehtii lohkojen keskenäisestä tiedonsiirrosta. Moniprosessorijärjestelmien tyypillisiä sovellusalueita ovat multimedia- ja telekommunikaatiosovellukset. Langattomat laitteet, esimerkiksi älypuhelimet, tarjoavat entistä parempia ääni- ja videosovelluksia, joiden suorituskykyvaatimukset ovat moninkertaiset perinteisiin verrattuna. Järjestelmän kasvaessa luonnollisesti myös suunnittelu ja varmennus vaikeutuvat, myös kytkentäverkon osalta. Suunnittelun tueksi on kehitetty jo useita tehokkaita menetelmiä valtavan suunnitteluavaruuden hallitsemiseksi, mutta kytkentäverkkojen suorituskyvyn arviointi ja vertailu on vaikeaa yhteisten mittareiden puuttuessa [2]. Yleisesti hyväksytyt mittarit ja menetelmät mahdollistavat verkkojen vertailun, tulosten toistamisen sekä nopeuttavat tuotekehitystä. Tässä työssä käsitellään kytkentäverkon suorituskyvyn mittausta abstraktin liikennemallin ja simulaation avulla. Aihekenttää on havainnollistettu kuvassa 1.1. Työssä käytettävä simulaattori ja benchmarking-työkalu, Transaction Generator 2 [3], luo kytkentäverkkoon liikennettä jäljitellen oikean sovelluksen toimintaa ja kerää simulaation aikana tilastoa järjestelmän suorituskyvystä. Työssä keskitytään esittelemään neljä jo julkaistua liikennemallia. Osa tuloksista on hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisessä konferenssissa [4]. Kuva 1.1: Mallinnusvuon vaiheet

6 1. Johdanto 2 Työ rakentuu seuraavasti: Luku 2 taustoittaa moniprosessorijärjestelmien käyttöä, vertailua ja tutkimusta. Luvussa 3 on esitelty mallinnuksessa käytettävä simulaattori, Transaction Generator 2, ja sen käyttämä liikenteen kuvausmenetelmä. Luvussa 4 arvioidaan kirjallisuudessa esiintyviä järjestelmiä mallinnuksen kannalta ja selvitetään keskeisimpiä ominaisuuksia. Luvussa 5 on kuvattu lähdeaineistojen pohjalta mallinnetut järjestelmät. Luvussa 6 arvioidaan toteutettuja malleja ja tarkastellaan mallien käyttöä esimerkin avulla. Lopuksi esitetään lyhyt yhteenveto työstä ja sen onnistumisesta.

7 3 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Moniprosessorijärjestelmät Moniprosessorijärjestelmien suorituskyky perustuu laskennan rinnakkaistamiseen u- sealle laskentayksikölle, mikä luo riippuvuussuhteita näiden välille. Laskentayksiköiden välinen tiedonsiirto asettaa uusia vaatimuksia koko järjestelmälle: laskentayksikkö ei saa joutua odottamaan tarvitsemaansa dataa tarpeettoman kauan. Niinpä rinnakkaisuuden mahdollistama suorituskyvyn parannus on mahdollinen vain, jos tiedonsiirto voidaan toteuttaa riittävän tehokkaasti. Perinteisesti laskentayksiköiden välinen tiedonsiirto on toteutettu niitä yhdistävien väylien avulla, mutta tiedonsiirtomäärien kasvaessa jaettu väylä muodostuu järjestelmän pullonkaulaksi. SoC-järjestelmissä tiedonsiirto piirin sisällä pystytään toteuttamaan halvemmin ja nopeammin kuin piirien välillä lyhyen siirtomatkan vuoksi. Jaetun väylän ongelmat eivät kuitenkaan katoa piirin sisällä ja uusia haasteita nousee esiin: Integrointiasteen kasvaessa piirille voidaan mahduttaa yhä enemmän komponentteja, mikä nopeuttaa laskentaa, mutta sähköisen signaalin siirtyminen metallijohtimessa ei nopeudu, päinvastoin. Niinpä moniprosessorijärjestelmissä joudutaan käyttämään merkittävästi aiempaa enemmän resursseja tiedonsiirron suunnitteluun ja toteutukseen. Nopeasti yleistyvä ratkaisu tiedonsiirron haasteisiin on mikropiirin sisäinen kytkentäverkko (eng. Network-on-Chip, NoC), joka huolehtii laskentayksiköiden välisestä tiedonsiirrosta itesnäisesti. [1, p. 2-6.]. 2.2 Mikropiirin sisäinen kytkentäverkko Kytkentäverkko korvaa yksittäisen jaetun väylän useilla lyhyemmillä yhteyksillä, jotka kytketään toisiinsa reitittimien avulla. Jokainen komponentti (engl. Intellectual Property, IP), esimerkiksi prosessori, kiihdytinlohko tai muisti, kytketään omaan reitittimeensä, jolloin yksiköt kytkeytyvät verkkoon kuvan 2.1 mukaisesti. Aloittaessaan tiedonsiirron lähettävä yksikkö siirtää lähtevän datan reitittimelleen, joka välittää sen eteenpäin seuraavalle reitittimelle kohti määränpäätä. Tiedonsiirto etenee lyhyinä siirtoina reitittimeltä toiselle, kunnes lähetys saapuu kohdeyksikön reitittimelle, joka siirtää lähetyksen vastaanottavalle laskentayksikölle. Kytkentäverkon tehokkuus perustuukin useisiin yhtäaikaisiin, lyhyisiin siirtoihin.

8 2. Lähtökohdat 4 Kuva 2.1: Lohkojen liittyminen kytkentäverkon avulla. Pienissä, alle kymmenen lohkon järjestelmissä kaikkilla reitittimillä voi olla yhteys kaikkiin muihin reitittimiin, mutta järjestelmän koon kasvaessa menetelmä ei ole enää mahdollinen [1, s. 6]. Verkon topologia eli reitttimien lukumäärä ja sijainti suhteessa toisiinsa sekä näiden väliset yhteydet, linkit, vaikuttavat merkittävästi verkon suorituskykyyn. Kaksi tavallista topologiaa on havainnollistettu kuvassa 2.2. Kuvassa 2.2(a) on esitetty myös verkon rajapintalohko (engl. Network Interface, NI), joka muuntaa verkon ja laskentayksikön tiedonsiirrot toisilleen sopivaksi. (a) 2D mesh (b) Ring Kuva 2.2: Verkon topologia voi olla esimerkiksi a)ristikkorakenne (engl. mesh) ja b)rengas (engl. ring) Topologian lisäksi verkon suorituskykyyn vaikuttavat muun muassa reititysalgoritmi, puskurointi ja toteutus. Niitä ei käsitellä tämän työn puitteissa. Kytkentäverkkoja sekä niiden suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä on käsitelty laajasti esimerkiksi Erno Salmisen väitöskirjassa On Design and Comparison of On-Chip Networks [5].

9 2. Lähtökohdat Benchmarking Benchmarkingin tarkoituksena on tuottaa vertailukelpoista tietoa järjestelmän suorituskyvystä [5, s. 55]. Erityisesti suunnitteluvaiheessa on tärkeää pystyä arvioimaan järjestelmän tehonkulutusta, pinta-alaa ja kustannuksia. Tietokoneiden ja erityisesti prosessorien suunnittelussa ja vertailussa benchmarking-ohjelmistoilla, esimerkkinä mainittakoot Dhrystone [6], on ollut merkittävä rooli jo vuosia [5, s. 55]. Kytkentäverkkojen yhteydessä yleisiä benchmarking-menetelmiä ei vielä ole, mutta kansainvälinen OCP-IP Network-on-chip benchmarking workgroup -työryhmä on asettanut tavoitteekseen yleisten benchmarking mittareiden määrittelyn ja menetelmien standardoinnin [7]. Tämä työ käsittelee samassa yhteydessä julkaistuja esimerkkisovelluksia, jotka on tarkoitettu lähtokohdaksi yleisille mittauksille. Kytkentäverkkojen benchmark-menetelmät voidaan jakaa neljään kategoriaan: Synteettiset sovellukset jäljittelevät todellista järjestelmää mallin tai tilaston avulla. Algoritmipohjainen kerneli (engl. algorithm-based kernel) eristää keskeisimmän algoritmin muusta sovelluksesta ja suorituskyvn arviointi tehdään vain sen pohjalta. Tarkin mahdollinen menetelmä on tietenkin varsinainen sovellus, mutta sen käyttö on mahdotonta esimerkiksi suunnitteluvaiheessa. Neljäs kategoria on edellisten kolmen erilaiset yhdistelmät. [5, s ] 2.4 Verkkoliikenteen mallintaminen Verkkoliikenteen mallintamisessa on huomioitava ajalliset (engl. temporal) ja paikalliset (engl. spatial) ominaisuudet. Paikalliset ominaisuudet määräävät lähetyksen kohteen. Ajalliset ominaisuudet määrittävät, millä ajanhetkellä lähetys aloitetaan. Ajallisiin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa datanopeus, purskeisuus (engl. burstiness) ja riippuvuudet. Purskeinen liikenne kuormittaa verkkoa suurilla datamäärillä, mutta lähetykset tapahtuvat harvemmin kuin ei-purskeisella, tasaisella lähetysvälillä. [5, s ] Verkkoliikennettä voidaan luoda synteettisesti monin eri tavoin. Keinotekoiset liikennekuviot (engl. trac pattern) määrittävät lähetyksen kohteen yksinkertaisen menetelmän, esimerkiksi bittikierron (engl. bit rotation) tai pyörremyrskykuvion (engl. tornado trac), avulla [8]. Toinen yleisesti käytetty menetelmä on mitata todellisen sovelluksen liikennettä ja jäljitellä sitä esimerkiksi tilaston avulla. 2.5 Aiheeseen liittyvät tutkimukset Työssä käytetyn Transasction Generatorin lisäksi on olemassa muita yksittäisiä menetelmiä kytkentäverkkojen mallintamiseen. Esimerkkinä mainittakoon simulointiin tarkoitettu, vapaasti saatavilla oleva Noxim [9]. Sillä voidaan arvioida järjestelmän

10 2. Lähtökohdat 6 läpäisyä (engl. throughput), viivettä ja tehonkulutusta säätämällä useita eri ominaisuuksia, esimerkiksi verkon kokoa, reititysalgoritmia ja liikennekuviota. Sulatutettujen järjestelmien E3S benchmark-joukkoa [10] ovat käytäneet aiemmin kytkentäverkkojen vertailun apuna esimerkiksi Hu et al. [11]. Se sisältää 17 kaupallista prosessoria sekä useita eri väylästandardeja tietoliikenteen mallintamiseen. Joukko on jaettu viiteen eri sovellusalueeseen: teollisuus-, kuluttaja-, verkkoliikenne-, toimistoautomaatio- ja telekommunikaatiosovelluksiin. SDF3 [12] on vapaasti saatavilla oleva työkalu datavuograaen luomiseen ja analysointiin. Graan solmut ovat toimijoita (engl. actor), jotka lukevat sisääntulevia datalähetyksiä, suorittavat laskentaa ja luovat uusia datalähetyksiä seuraavalle toimijalle. Multimediasovellukset ja digitaalinen signaalinkäsittely ovat luonteeltaan jaksollisia, joten SDF3 soveltuu hyvin näiden mallintamiseen ja benchmarkingin tueksi. SDF3 on työssä käytettävän simulaattorin tavoin tehtäväpohjainen synteettinen benchmark-menetelmä. Souteriou et al. esittävät hyvin erilaisen menetelmän verkkoliikenteen mallintamiseen kolmen toisistaan riippumattoman komponentin avulla [13]: Hurstin eksponentti H kuvaa ajallista purskeisuustta, σ on reittittimen lähettämän liikenteen osuus koko liikenteestä ja p on hyppyvälin pituuden jakauma. Hyppyvälillä tarkoitetaan, kuinka monen reitittimen yli siirto kulkee. Menetelmää verrattiin 30 NoC-järjestelmän simulaatioituloksiin onnistuneesti virheen jäädessä alle 5 %:n.

11 7 3. TRANSACTION GENERATOR 2 Transaction Generator 2 (jatkossa lyhyesti TG) on vapaasti saatava moniprosessorijärjestelmien mallinnukseen suunniteltu työkalu [3]. Annetun kuvauksen pohjalta se luo virtuaalimallin järjestelmästä sekä sen tietoliikenteestä ja suorittaa simulaation järjestelmälle. TG:n toteutuksen pohjana on SystemC [14], joka mahdollistaa ohjelmistoa ja laitteistoa yhdistävien järjestelmien mallintamisen ja suunnittelun useilla abstraktiotasoilla. Kirjoittaja on laatinut ohjeet TG:n käyttöönotton tueksi [15]. TG:n toimintamallia on havainnollistettu kuvassa 3.1. Sovellustasolla järjestelmä kuvataan tehtävinä, jotka kommunikoivat keskenään yksisuuntaisten tiedonsiirtokanavien välityksellä. Tehtävät kootaan ryhmiksi, jotka jaetaan laskentayksiköille varsinaista suoritusta varten. Lopuksi laskentayksiköt liitetään toisiinsa kytkentäverkon avulla. Kuva 3.1: Transaction Generator 2:n rakennehierarkia, mukailtu lähteestä [3, s. 1]. Mallinnettava järjestelmä kuvataan TG:lle XML-tiedostona [16], joka kuvaa järjestelmän tekstimuodossa kattaen kaikki edellä esitetyt hierarkiatasot. Varsinainen verkko on toteutettava erikseen laitteistonkuvauskielellä, esimerkiksi SystemC:llä.

12 3. Transaction Generator 2 8 Haluttu verkkomalli valitaan käytöön XML-tiedostossa. XML-skeeman rakennetta ja verkkojen käyttöönottoa on käsitelty tarkemmin TG:n dokumentaatiossa [17]. Abstraktilla laskentayksiköllä mallinnetaan sille osoitettujen tehtävien suoritusta. Tehtävän aktivoituessa laskentayksikkö odottaa laskentaan tarvittavan ajan eikä käsittele muita saapuvia lähetyksiä tuona aikana. Laskennan päätyttyä tehtävä voi lähettää ja/tai vastaanottaa seuraavan sanoman tai jonkin muun tehtävän suoritus voidaan aloittaa. 3.1 Tehtävät ja herätteet Tehtävät (engl. task) mallintavat järjestelmän laskentaa ja kommunikoivat keskenään lähettämällä toisilleen sanomia. Tehtävä aktivoituu, kun sille saapuu sanoma toiselta tehtävältä tai herätteeltä. Tehtävän aktivoituminen voi olla riippuvainen useasta saapuvasta sanomasta. Tehtävän toiminta voidaan asettaa vaihtelemaan saapuvien sanomien tai suorituskerran mukaan. Herätteet (engl. event, mutta kuvaampi nimi olisi timer eli ajastin) mallintavat järjestelmän ulkopuolelta tulevia syötteitä. Toisin kuin tehtävät, herätteet aktivoituvat jaksollisesti ja lähettävät sanoman määrätylle tehtävälle. Jokaisessa järjestelmässä on oltava vähintään yksi heräte, joka käynnistää sovelluksen. (a) Katkelma XML-skeemasta. (b) Tehtävägraa, kytkentäportit numeroitu. Kuva 3.2: Esimerkkisovelluksen a)xml-kuvaus ja b)graaesitys.

13 3. Transaction Generator 2 9 Kuvassa 3.2 on esitetty kuvitteellinen sovellus ja katkelma sitä kuvaavasta XMLskeemasta, jonka mallintama osuus koko järjestelmästä on merkitty punaisella katkoviivalla. Heräte start aktivoi järjestelmän 10 mikrosekuntin välein lähettämällä 8 tavun kokoisen datapaketin porttiin 0, joka on kytetty tehtävän A porttiin 1. Saapuva paketti aktivoi tehtävän suorituksen, johon kuuluu 250 kokonaislukuoperaation laskenta sekä 1024 tavun lähetys porttiin 2. Tämän jälkeen tehtävä jää odottamaan seuraavaa saapuvaa lähetystä. 3.2 Tulosten raportointi Simulaation aikana TG kokoaa automaattisesti tilastotietoa järjestelmän suorituskyvystä. Kuvassa 3.3 on esitetty katkelma TG:n automaattisesti luomasta lokitiedostosta, joka sisältää yhteenvedon simulaatiosta. Jokaisen laskentayksikön käyttöaste ja tiedonsiirto on nähtävissä lokista. Esimerkiksi laskentayksikön proc käyttöaste simulaation aikana on noin 66 % ja muilla selvästi alhaisempi. Lisäksi lokiin on kirjattu tehtäväkohtaista tietoa, kuten suorituskerrat (1-9 kert) ja suoritukseen käytettyjen kellojaksojen lukumäärä ( ), ja herätteiden suorituskerrat (1 ja 8). Kuva 3.3: Esimerkki TG:n lokitiedostosta XML-tiedostoon kirjattavien kustannusfunktioiden avulla voidaan luoda vertailuarvoja järjestelmästä. Esimerkiksi datasiirron kekimääräinen latenssi tai yksittäisen tehtävän suorituskertojen määrä voidaan selvittää kustannusfunktioiden avulla. Kaikki TG:n käyttämät kustannusfuktiot on listattu tarkemmin TG:n dokumentaatiossa [17, s. 68].

14 10 4. LÄHDEAINEISTON ANALYYSI Valmistajat ovat usein vastahakoisia jakamaan järjestelmiä koskevia yksityiskohtia ja ilmoitetut tiedot ovat usein epätarkkoja. Tämän vuoksi tässä työssä on keskitytty kirjallisuudessa esitettyihin järjestelmiin ja menetelmiin. Ongelmana on, että tutkimuksen yhteydessä mainitaan vain kyseiselle tutkimukselle oleelliset yksityiskohdat. Tämän työn puitteissa tutkittiin 14:ta eri järjestelmän mallinnusmahdollisuuksia. Näiden pohjalta luotiin lopulta yhdeksän liikennemallia, joista neljää käsitellään tämän työn puittessa tarkemmin. 4.1 Mallinnuksen avainominaisuudet Mallinnuksen kannalta järjestelmässä on kaksi avainominaisuutta: laskentayksiköt ja näiden välinen tiedonsiirto. Yksinkertainen järjestelmämalli voidaan luoda jo näiden kahden tiedon pohjalta. Kaistanleveys, eli siirretyn datan määrä aikayksikössä, on tiedonsiirron perusominaisuus. Mallin tarkkuutta voidaan parantaa ottamalla huomioon muita kuvassa 4.1 esitetyistä ominaisuuksia. Kaikki kuvassa esitetyt ominaisuudet perustuvat työssä esitettyihin järjestelmiin. Kuva 4.1: Mallinnuksen parametrit

15 4. Lähdeaineiston analyysi 11 Sovellus kuvataan TG:lle tehtäväjoukkona. Mikäli erillisiä tehtäviä ei tunneta, voidaan jokaisen laskentayksikön toimintaa jäljitellä omalla tehtävällä. Tehtävän laskentaan kuluva aika voidaan ilmoittaa joko kellojaksoina tai absoluuttisena aikana. Sovelluksen kellotaajuutta muutettaessa absoluuttinen suoritusaika joudutaan skaalaamaan, kellojaksojen lukumäärää ei. Datariippuvuuksilla tarkoitetaan tehtävän aloittamisen viivyttämistä, kunnes laskentaan tarvittavat lähetykset ovat saapuneet muilta tehtäviltä. Esimerkiksi tehtävä voi aloittaa suorituksensa vasta, kun se on vastaanottanut datalähetyksen määrätyiltä kolmelta tehtävältä. Kaikkein tarkimmissa sovellusmalleissa tunnetaan laskentayksikön sisäinen ajoitus eli tehtävien keskinäinen suoritusjärjestys. Tehtävien määrätty suoritusjärjestys voidaan toteuttaa lisäämällä tehtäville riippuvuus suorituksen sallivasta pienestä lähetyksestä, joka kiertää tehtävältä toiselle suoritusjärjestyken mukaisesti. Arkkitehtuuri käsittää järjestelmän fyysisen toteutuksen. Yksinkertaisimmillaan järjestelmä koostuu vain laskentayksiköistä ja niitä yhdistävästä kytkentäverkosta. Jokaisella laskentayksiköllä on yleensä vähintään yksi suoritettava tehtävä, mutta tyypillisesti niitä on useampia, jopa kymmeniä. Tämä tehtävien jako laskentayksiköille (engl. task mapping) on merkkittävä osa suunnitteluavaruuden kartoitusta (engl. design space exploration). Järjestelmällä voi olla myös muita rajoitteita, esimerkiksi kellotaajuus ei voi ylittää 200 MHz:ä tai laskentayksiköiden määrä voi olla korkeintaan kahdeksan. Tiedonsiirto laskentayksiköiden välillä voidaan kuvata yksinkertaisimmillaan kaistanleveytenä, eli paljonko tietoa siirtyy annetussa aikayksikössä. Tarvittaessa kaistanleveys (Mt/s) voidaan johtaa muista ominaisuuksista, esimerkiksi lähetysten koon (Mt) ja lähetysten aikavälin (1/s) tulona. Sama kaistanleveys voidaan saavuttaa hyvin erikokoisilla siirroilla. Esimerkiksi lähetettäessä t = 16kt ja t = 16kt saman ajan kuluessa saadaan sama kaistanleveys, mutta on 16 suurta lähetystä muodostavat hyvin erilaisen liikenneskenaarion kuin 128 pientä lähetystä. Lisäksi erityisesti reaaliaikajärjestelmillä on tiukkoja ajoitusvaatimuksia esimerkiksi latenssin suhteen. Tuloksen siirtoon kuluva aika ei saa ylittää annettua raja-arvoa oikean toiminnallisuuden saavuttamiseksi. Taulukkoon 4.1 on koottu arvioitavien järjestelmien yhteydessä ilmoitetut ominaisuudet. Siitä on havaittavissa, että järjestelmät 5 ja 8 [20] eivät täytä mallinnukselle asetettuja minimivaatimuksia, joten ne hylätään. Muiden järjestelmien mallintaminen on mahdollista, mutta joihinkin niistä sisältyy rajoitteita. 4.2 Liikennemallin laatiminen Tehtävien tunnistaminen on ensimmäinen askel sovelluksen mallintamisessa. Seuraavaksi luodaan näiden välinen tietoliikenne, mahdolliset datariippuvuudet ja tehtävien laskenta-ajat. Näiden selvittäminen lähdeaineistosta vie eniten aikaa mallia

16 4. Lähdeaineiston analyysi 12 Taulukko 4.1: Lähdeaineistoissa ilmoitetut ominaisuudet Sovellus Rakenne Tiedonsiirto Sovelluksen nimi Tehtävät Laskenta PE:t Koko Kaistanleveys 1 Ericsson Radio System [18] x x 2 Kanavakorjain [19] x x x x 3 UMTS-vastaanotin [21, 22] x x x 4 OFDM-vastaanotin [21, 22] x x x x 5 OFDM dekooderi [20] x 6 OFDM, DAB [21, 22] x osa osa x 7 OFDM, DRM [21, 22] x osa x x 8 SAF7780 [20] x 9 MPEG-4 enkooderi [23] x x x x x 10 MPEG-4 dekooderi [24] x x 11 MPEG-4 dekooderi [21] x x 12 MWD [24] x x 13 VOPD[24] x x 14 AV benchmark [11] x x x Yhteensä laatiessa, mutta XML-tiedoston kirjoittaminen näiden tietojen pohjalta on hyvin suoraviivaista. Lopuksi lisätään mahdolliset tehtävien suoritusjärjestykseen vaikuttavat tiedonsiirrot ja jaetaan tehtävät laskentayksiköille. XML-tiedosto voidaan kirjoittaa tekstieditorilla käsin tai luoda ohjelmallisesti. Komentojonot, eli skriptit, ovat käyttökelpoisia ja esimerkiksi MPEG-4 enkooderin (järjestelmä 9) XML-tiedosto on luotu mukautettavia skriptejä käyttäen. Valmiita sovelluksia voidaan helposti yhdistää suoritettavaksi samalla alustalla, esimerkiksi käyttämällä herätteitä tai yksinkertaisen vuoronnuksesta huolehtivan tehtävän avulla.

17 13 5. LIIKENNEMALLIT Tässä luvussa esitellään edellisen luvun järjestelmistä laaditut liikennemallit, joista neljä esitellään tarkemmin. Kaikille esitetyille liikennemalleille käytetään kuvan 5.1 mukaista notaatiota. Tunnettujen tehtävien nimet on merkitty solmujen sisälle. Sanomakanavat ovat yhdensuuntaisia ja niiden kaistanleveys on ilmoitettu kanavan yhteydessä. Kuva 5.1: Liikennegraafeissa käytettävä notaatio Samalla laskentayksiköllä suoritettavien tehtävien välinen tiedonsiirto voidaan suorittaa esimerkiksi jaetun muistialueen avulla. TG abstrahoi pois muistien käytön, joten samalla laskentayksiköllä suoritettavien tehtävien välinen tiedonsiirto perustuu arvioihin. Myös muita mallien tiedonsiirtomääriä on jouduttu pohjaamaan arvioihin. Kaikki arvioihin perustuvat tiedonsiirtomäärät on merkitty kuviin sulkeissa. Tehtäväjaon muuttaminen saattaa siten vääristää simulaatiotuloksia. Lähdeaineistossa mahdollisesti ilmoitetut kaksisuuntaiset sanomakanavat on jaettu kahdeksi yksisuuntaiseksi kanavaksi, joiden kummankin kaistanleveys on puolet alkuperäisestä. 5.1 Ericsson Radio Systems Tiedonsiirtomääriltään suurin järjestelmä on Ericsson Radio Systemsin tarjoama sovellus, jota Lu ja Jantsch käyttävät tutkimuksessaan verkkojen puskuroinnista [18]. Sen valtava kokonaistiedonsiirtomäärä, yli 4 Gt/s, on kytkentäverkon kannalta erittäin vaativa. Mallin siirtokoot on johdettu kaistanleveyksistä jakamalla kokonaismäärät 16, 200 ja 400 lähetykseen. Tehtävien nimiä tai toimintaa ei tunneta, joten solmuja merkitään laskentayksikön numeroin. Malli soveltuukin lähinnä kytkentäverkon testaamiseen raskaalla kuormituksella. Mallinnettu järjestelmä on esitetty kuvassa 5.2. Suurin osa tiedonsiirrosta aloitetaan solmulta 4 ja lähetykset kulkeutuvat järjestelmän läpi kohti solmua 7.

18 5. Liikennemallit 14 Kuva 5.2: Radiojärjestelmän [18] liikennemalli. Mallissa on 15 tehtävää ja 8 herätettä. Tiedonsiirtomäärät on merkitty nuolien viereen yksikössä Mt/s. 5.2 Kanavakorjain Tiedonsiirrossa signaali on altis häiriöille siirron aikana: siirtotiellä signaali vaimenee ja vääristyy. Langattomassa tiedonsiirrossa yleinen häiriö on vaihevääristymä, joka aiheutuu signaalin heijastuessa useista eri pinnoista ennen saapumista vastaanottimelle. Heijastuneet signaalit saapuvat eri ajanhetkillä ja vääristävät myöhempiä lähetyksiä. Vastaanottimen osana käytetään kanavakorjaimia (engl. Channel Equalizer) kumoamaan siirron aikana muodostuneita vääristymiä. Mukautuva kanavakorjain tarkkailee saapuvaa signaalia ja säätää toimintaansa, jos siirtotien ominaisuudet ja siten vääristymät muuttuvat. Mukautuvuus on erityisen tarpeellinen ominaisuus kannettavissa laitteissa, joiden siirtotie muuttuu jatkuvasti laitteen liikkussa. Tässä esitetty kanavakorjain pohjautuu kokonaan Moonenin et al. [19] esittelemään järjestelmään. [25, s ]

19 5. Liikennemallit 15 Kanavakorjaimen liikennemalli on esitetty kuvassa 5.3. Vasemman yläreunan tehtävä adc kuvaa analogia-digitaalimuunninta (engl. analog-to-digital converter, ADC), jonka toiminta oletetaan kanavakorjaimesta irralliseksi. Sen ainoa tehtävä on syöttää järjestelmälle ääninäytteitä tietyn ajanjakson välein. Vastaavasti oikean alareunan tehtävä rad kuvaa taajuuskorjaimen ulostuloa vastaanottavaa osaa koko radiojärjestelmästä. Muiden tehtävien toiminnasta tunnetaan vain laskentaan kuluva maksimiaika. Kuva 5.3: Kanavakorjaimen [19] liikennemalli. Arviot laskentayksiköiden sisäisistä tiedonsiirtomääristä on merkitty nuolien viereen sulkeissa punaisella. Kanavakorjain aktivoidaan annetun ajanjakson välein herätteen avulla, jolloin tehtävä adc käynnistyy. Tämä lähettää välittömästi järjestelmälle datanäytteen korjattavaksi. Näyte siirtyy tehtävältä toiselle käsiteltäväksi ja päätyy lopulta tehtävälle rad. Osa tehtävistä sisältää takaisinkytkennän ja lähettävät dataa niitä edeltäville tehtäville seuraavia näytteitä varten. Ensimmäisen näytteen käsittelyä varten järjestelmässä on kaksi herätettä, jotka käynnistävät järjestelmän alustuksen. Sen aikana suoritetaan takaisinkytkennän normaalisti suorittamat tiedonsiirrot. Kaikista neljästä mallista kanavakorjaimen tiedonsiirtomäärät ovat kaikkein alhaisimmat. Yhteensä laskentayksiköiden välillä siiretään noin 19 Mt/s. Saapuvan ja valmiin näytteen koko on vain kaksi sanaa ja suurin yksittäinen siirto on kooltaan 17 sanaa. Sanapituus on oletettu 32-bittiseksi. Kytkentäverkon kelvollisuus sovelluksen käyttöön voidaan todentaa nopeasti, sillä siirtokoot ja latenssivaatimukset tunnetaan.

20 5. Liikennemallit UMTS vastaanotin UMTS-standardi (Universal Mobile Telecommunications System) on eräs kolmannen sukupolven (3G) kommunikaatiojärjestelmistä, jota käyteytetään esimerkiksi matkapuhelinten tiedonsiirtoon. Lähetettävä data koodataan käyttäen levityskoodia (engl. spreading code), joka on yksilöllinen jokaiselle käyttäjälle, ja jaetaan rinnakaisiin osiin. Lähetykseen liitetään myös hajautuskoodi (engl. scrambling code), jonka avulla vastaanottava laite paikallistetaan. Vastaanottaja purkaa saapuvan datalähetyksen koodauksen omalla koodillaan. Mikäli purkukoodi ei vastaa alkuperäistä levityskoodia, saapuva data tulkitaan merkityksettömäksi bittikuvioksi. [22, s ] Yksinkertaisen UMTS-vastaanotinjärjestelmän liikennemalli on esitetty kuvassa 5.4. Saapuva lähetys suodatetaan tehtävällä rec. lter ja välittetään levityskoodia käsittelevälle tehtävälle descramble. Hajautuskoodiin liityvä informaatio välitetään ohjauslohkolle ctrl. Tehtävällä despread tunnistetaan läheyksen vastaanottava käyttäjä. Jokaisella käyttäjällä on yksi tai useampi yksilöllinen levityskoodi tunnistusta varten. Hajautus- ja levityskoodeilla kerrotut osat summataan ja lähetetään tehtävälle MRC comb. Lopuksi tehtävä demap tulkitsee vastaanotetut lähetyksen osat bittijoukoiksi. [22, s ] Kuva 5.4: UMTS-vastaanottimen [22] liikennemalli. Arvio saapuvasta ja ohjauslohkon käisittelemästä datasta on merkitty punaisella sulkeisiin. Mallin oikean laidan arviot ovat laskentayksikön sisäisiä siirtoja. Sovelluksen rinnakkainen data käsitellään tehtävillä yhtenä kokonaisuutena yksinkertaisuuden vuoksi. Tehtävien rec. lter, descramble ja despread välillä tiedonsiirto on jaettu useampiin kanaviin, mutta kuvassa 5.4 rinnakkaiset kanavat on merkitty yhtenä kanavana.

21 5. Liikennemallit OFDM-vastaanotin Monet nykyaikaisista tiedonsiirtotekniikoista pohjautuvat taajuusjakoiseen kanavointiin (engl. Frequency Division Multiplexing, FDM), jota on käytetty laajalti esimerkiksi TV- ja radiolähetysten siirtoon. Käytettävä taajuuskaista jaetaan pienempiin osiin, kanaviin, joista jokainen kuljettaa eri dataa. Samalla kaistalla saadaan siten siirrettyä useampaa tietovirtaa yhtäaikaisesti ja vastaanottaja kuuntelee haluttua kanavaa suodattamalla sen muusta kaistasta. [25, s. 23]. Vierekkäiset kanavat voivat häiritä toisiaan, joten niiden väliin on jätettävä käyttämätön osa kaistaa. Tämän seurauksena suuri osa kaistan kapasiteetista jää hyödyntämättä. Tehokkaamman tiedonsiirron saavuttamiseksi yksittäisen kanavan sarjamuotoinen lähetys jaetaan usealle rinnakkaiselle alikanavalle. Ortogonaalinen taajusjakoinen kanavointi (engl. Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) mahdollistaa alikanavien osittaisen päällekkäisyyden, jolloin taajuuskaistan kapasiteetti saadaan tehokkaammin käyttöön, sillä rinnakkaisuus mahdollistaa paremman siirtonopeuden. Alikanavien modulointiin käytetään ortogonaalisia funktioita, kuten sini- ja kosinifunktioita, jolloin vierekkäisten alikanavien lähetykset voidaan erehtymättömästi erottaa toisistaan vastaanottimella. Vastaanotin yhdistää alikanavien kuljettamat tietovirrat jälleen yhdeksi kanavaksi. [26, s. 1]. Yksinkertaistetun OFDM-vastaanottimen liikennemalli on esitetty kuvassa 5.5. Tehtävä adc syöttää järjestelmälle säännöllisin väliajoin datapaketin, joka sisältää kaikkien alikanavien kuljettaman datan. Data kulkeutuu liukuhihnan tavoin toimivien laskentayksiköiden läpi kohti tehtävää demap. Tehtävien freq oset ja inv OFDM suoritusajat tunnetaan. Lisäksi tiedetään samalla laskentayksiköllä suoritettavien tehtävien eq,phase oset ja demap suoritukseen yhteensä kuluva aika. Kaikki suoritusajat on ilmoitettu kellojaksoina, mikä mahdollistaa mallin hyödyntämisen helposti eri kellotaajuuksilla. Kuva 5.5: OFDM-vastaanottimen [22] liikennemalli.

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Älypuhelinverkkojen 5G Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Johdanto [1][2] Viimeisen 30 vuoden aikana mobiiliverkkojen markkinaosuus on kasvanut merkittävästi Langattomia laitteita on joillain alueilla

Lisätiedot

Kehittyneiden Aaltomuotojen Käytettävyys HF-alueen Tiedonsiirrossa

Kehittyneiden Aaltomuotojen Käytettävyys HF-alueen Tiedonsiirrossa MATNE Tutkimusseminaari 17.11.2011 Kehittyneiden Aaltomuotojen Käytettävyys HF-alueen Tiedonsiirrossa Markku Jokinen 2 Sisällys Johdanto WARP ohjelmistoradioalusta HF-toteutus lmenneet rajoitukset ohjelmistoradioalustalla

Lisätiedot

Referenssit ja näytteenotto VLBI -interferometriassa

Referenssit ja näytteenotto VLBI -interferometriassa Referenssit ja näytteenotto VLBI -interferometriassa Jan Wagner, jwagner@kurp.hut.fi Metsähovin radiotutkimusasema / TKK Eri taajuuksilla sama kohde nähdään eri tavalla ts. uutta tietoa pinta-ala D tarkkuustyötä

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa:

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ismo Grönvall/Timo/TUTA 0353064 Tehtävä 5: Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ihmiset viettävät huomattavan osan (>90 %) ajasta sisätiloissa. Sisäilmaston laatu on tästä syystä

Lisätiedot

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset email: ari.asp@tut.fi Huone: TG 212 puh 3115 3811 1. ESISELOSTUS Vastaanottimen yleisiä

Lisätiedot

ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ

ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ Henna Tahvanainen 1, Jyrki Pölkki 2, Henri Penttinen 1, Vesa Välimäki 1 1 Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Aalto-yliopiston sähkötekniikan

Lisätiedot

Seminaariesitelmä. Channel Model Integration into a Direct Sequence CDMA Radio Network Simulator

Seminaariesitelmä. Channel Model Integration into a Direct Sequence CDMA Radio Network Simulator S-38.310 Tietoverkkotekniikan diplomityöseminaari Seminaariesitelmä Channel Model Integration into a Direct Sequence CDMA Radio Network Simulator Teemu Karhima 12.8.2002 Koostuu kahdesta eri kokonaisuudesta:

Lisätiedot

Vuonohjaus: ikkunamekanismi

Vuonohjaus: ikkunamekanismi J. Virtamo 38.3141 Teleliikenneteoria / Ikkunointiin perustuva vuonohjaus 1 Vuonohjaus: ikkunamekanismi Kuittaamattomina liikkeellä olevien segmenttien (data unit) lkm W (ikkuna) Lähetyslupien kokonaismäärä

Lisätiedot

S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Piirikytkentäinen evoluutio. Annukka Kiiski

S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Piirikytkentäinen evoluutio. Annukka Kiiski S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet Piirikytkentäinen evoluutio Annukka Kiiski Verkon topologia Kuvaa verkon rakenteen Fyysinen vs looginen topologia Tähti asema keskitin Perustopologioita Kahdenvälinen

Lisätiedot

Kanavamittaus moderneja laajakaistaisia HFjärjestelmiä

Kanavamittaus moderneja laajakaistaisia HFjärjestelmiä Kanavamittaus moderneja laajakaistaisia HFjärjestelmiä varten MATINEn tutkimusseminaari 18.11.2015 Partnerit: Oulun Yliopisto/CWC, Kyynel Oy, Tampereen Teknillinen Yliopisto Rahoitus: 63 512 Esittäjä:

Lisätiedot

LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT

LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT Last update : 05.09.2012 LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT H. Honkanen Lyhyen matkan langattoman siirron tarkoitus on siirtää tietoa ( = dataa ) lähietäisyydellä ( alle 1m 50m ) Siirtotekniikoita

Lisätiedot

1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet.

1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet. 1 1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet. Radiosignaalin häipyminen. Adaptiivinen antenni. Piilossa oleva pääte. Radiosignaali voi edetä lähettäjältä vastanottajalle (jotka molemmat

Lisätiedot

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen 16.06.2014 Ohjaaja: Urho Honkanen Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Piirien väliset ohjaus- ja tiedonsiirtoväylät H. Honkanen

Piirien väliset ohjaus- ja tiedonsiirtoväylät H. Honkanen Piirien väliset ohjaus- ja tiedonsiirtoväylät H. Honkanen Laitteiden sisäiseen tietoliikenteeseen on kehitetty omat dataväylänsä. Näistä tärkeimmät: 1 wire [ käyttää mm. Dallas, Maxim. ] I²C [ Trademark

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

JUSSI NIEMINEN Syntesoituva liikennegeneraattori piirinsisäisten tiedonsiirtoverkkojen testaukseen ja suorituskykyvertailuun

JUSSI NIEMINEN Syntesoituva liikennegeneraattori piirinsisäisten tiedonsiirtoverkkojen testaukseen ja suorituskykyvertailuun JUSSI NIEMINEN Syntesoituva liikennegeneraattori piirinsisäisten tiedonsiirtoverkkojen testaukseen ja suorituskykyvertailuun Kandidaatintyö Tarkastaja: Erno Salminen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN

Lisätiedot

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1)

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/20) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/20) Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) WAN Marko Luoma TKK Teletekniikan laboratorio LAN M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (3/20) M.Sc.(Tech.) Marko

Lisätiedot

Tiedonsiirron kokonaisoptimointi erilaisten tietoverkkojen yhteiskäytössä

Tiedonsiirron kokonaisoptimointi erilaisten tietoverkkojen yhteiskäytössä Tiedonsiirron kokonaisoptimointi erilaisten tietoverkkojen yhteiskäytössä Juuso Meriläinen 27.11.2015 Juuso Meriläinen Tiedonsiirron kokonaisoptimointi erilaisten tietoverkkojen yhteiskäytössä 1 / 11 Johdanto

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op FT Ari Viinikainen Tietokoneen rakenne Keskusyksikkö, CPU Keskusmuisti Aritmeettislooginen yksikkö I/O-laitteet Kontrolliyksikkö Tyypillinen Von Neumann

Lisätiedot

6. Analogisen signaalin liittäminen mikroprosessoriin 2 6.1 Näytteenotto analogisesta signaalista 2 6.2. DA-muuntimet 4

6. Analogisen signaalin liittäminen mikroprosessoriin 2 6.1 Näytteenotto analogisesta signaalista 2 6.2. DA-muuntimet 4 Datamuuntimet 1 Pekka antala 19.11.2012 Datamuuntimet 6. Analogisen signaalin liittäminen mikroprosessoriin 2 6.1 Näytteenotto analogisesta signaalista 2 6.2. DA-muuntimet 4 7. AD-muuntimet 5 7.1 Analoginen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 LIITE asiakirjaan komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.101 Sähköisen

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

Satelliittipaikannus

Satelliittipaikannus Kolme maailmalaajuista järjestelmää 1. GPS (USAn puolustusministeriö) Täydessä laajuudessaan toiminnassa v. 1994. http://www.navcen.uscg.gov/gps/default.htm 2. GLONASS (Venäjän hallitus) Ilmeisesti 11

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Successive approximation AD-muunnin

Successive approximation AD-muunnin AD-muunnin Koostuu neljästä osasta: näytteenotto- ja pitopiiristä, (sample and hold S/H) komparaattorista, digitaali-analogiamuuntimesta (DAC) ja siirtorekisteristä. (successive approximation register

Lisätiedot

Kiinnostuspohjainen topologian hallinta järjestämättömissä vertaisverkoissa

Kiinnostuspohjainen topologian hallinta järjestämättömissä vertaisverkoissa Kiinnostuspohjainen topologian hallinta järjestämättömissä vertaisverkoissa Lektio 20.12.2012, Annemari Soranto Tietotekniikan laitos annemari.k.soranto@jyu.fi 1 Agenda Vertaisverkon määritelmä Haku vertaisverkossa

Lisätiedot

VHDL/Verilog/SystemC. Jukka Jokelainen 20.10.2009

VHDL/Verilog/SystemC. Jukka Jokelainen 20.10.2009 VHDL/Verilog/SystemC Jukka Jokelainen 20.10.2009 Sisältö Mitä ihmettä on hardwaren ohjelmointi? VHDL Verilog SystemC Analogiaelektroniikan yhdistäminen digitaaliseen maailmaan Yhteenveto ja pohdintaa Hardwaren

Lisätiedot

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

Suunnitteluautomaatio

Suunnitteluautomaatio 1 Suunnitteluautomaatio Prof. Jarmo Takala Tampereen teknillinen yliopisto Digitaali- ja tietokonetekniikan laitos 2 IC-teknologian tarjoamat mahdollisuudet IC-teknologian kehittyminen on mahdollistanut

Lisätiedot

Carlink langaton autojen välinen tietoverkko

Carlink langaton autojen välinen tietoverkko Carlink langaton autojen välinen tietoverkko Älykkään liikenteen päivä 30.10.2007 Timo Sukuvaara Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus Ilmatieteen laitos Taustaa Hankkeessa kehitetään autojen välinen tietoverkkopalvelualusta,

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi LOPPURAPORTTI 19.11.2007 Lämpötilahälytin 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET... 3 JOHDANTO... 4 1. ESISELOSTUS... 5 1.1 Diodi anturina... 5 1.2 Lämpötilan ilmaisu...

Lisätiedot

A/D-muuntimia. Flash ADC

A/D-muuntimia. Flash ADC A/D-muuntimia A/D-muuntimen valintakriteerit: - bittien lukumäärä instrumentointi 6 16 audio/video/kommunikointi/ym. 16 18 erikoissovellukset 20 22 - Tarvittava nopeus hidas > 100 μs (

Lisätiedot

Monihyppyisten OFDM(A)-linkkien dupleksitilojen ja välitysprotokollien kehitys ja analyysi lectio praecursoria

Monihyppyisten OFDM(A)-linkkien dupleksitilojen ja välitysprotokollien kehitys ja analyysi lectio praecursoria Monihyppyisten OFDM(A)-linkkien dupleksitilojen ja välitysprotokollien kehitys ja analyysi lectio praecursoria diplomi-insinööri Taneli Riihonen Design and Analysis of Duplexing Modes and Forwarding Protocols

Lisätiedot

Virheen kasautumislaki

Virheen kasautumislaki Virheen kasautumislaki Yleensä tutkittava suure f saadaan välillisesti mitattavista parametreistä. Tällöin kokonaisvirhe f määräytyy mitattujen parametrien virheiden perusteella virheen kasautumislain

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI.

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI. VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Oskari Uitto i78966 Lauri Karppi j82095 SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI Sivumäärä: 14 Jätetty tarkastettavaksi: 25.02.2008 Työn

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen Äänimuodot Ääneen vaikuttavia asioita Taajuudet Äänen voimakkuus Kanavien määrä Näytteistys Bittisyvyys

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Datan käsittely ja tallentaminen Käytännössä kaikkien mittalaitteiden ensisijainen signaali on analoginen Jotta tämä

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Toiminnallinen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 7.11.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 12.11.01 Pekka

Lisätiedot

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi 1. Luento: Sulautetut Järjestelmät Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Agenda Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

CUDA. Moniydinohjelmointi 17.4.2012 Mikko Honkonen

CUDA. Moniydinohjelmointi 17.4.2012 Mikko Honkonen CUDA Moniydinohjelmointi 17.4.2012 Mikko Honkonen Yleisesti Compute Unified Device Architecture Ideana GPGPU eli grafiikkaprosessorin käyttö yleiseen laskentaan. Nvidian täysin suljetusti kehittämä. Vuoden

Lisätiedot

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö -asetuksella voidaan muuttaa tulostimen asetuksia, jotka koskevat sarjaportin (Standardi sarja- tai Sarjaportti -asetukset) kautta tulostimeen lähetettäviä töitä. Lisätietoja saat valitsemalla valikon

Lisätiedot

Netemul -ohjelma Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 31.10.2011

Netemul -ohjelma Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 31.10.2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma ICT1TN002 1/6 Tietokone ja tietoverkot 1 ICT1TN002 Harjoitus lähiverkon toiminnasta Tässä harjoituksessa tutustutaan lähiverkon toimintaan Netemul ohjelman avulla. Ohjelmassa

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmät: prosessit

Käyttöjärjestelmät: prosessit Käyttöjärjestelmät: prosessit Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet Stallings, W. Operating Systems Haikala, Järvinen, Käyttöjärjestelmät Eri Web-lähteet Käyttöjärjestelmä

Lisätiedot

Monte Carlo -menetelmä optioiden hinnoittelussa (valmiin työn esittely)

Monte Carlo -menetelmä optioiden hinnoittelussa (valmiin työn esittely) Monte Carlo -menetelmä optioiden hinnoittelussa (valmiin työn esittely) 17.09.2015 Ohjaaja: TkT Eeva Vilkkumaa Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla.

Lisätiedot

Signaalien datamuunnokset. Näytteenotto ja pito -piirit

Signaalien datamuunnokset. Näytteenotto ja pito -piirit Signaalien datamuunnokset Muunnoskomponentit Näytteenotto ja pitopiirit Multiplekserit A/D-muuntimet Jännitereferenssit D/A-muuntimet Petri Kärhä 26/02/2008 Signaalien datamuunnokset 1 Näytteenotto ja

Lisätiedot

Mediaanisuodattimet. Tähän asti käsitellyt suodattimet ovat olleet lineaarisia. Niille on tyypillistä, että. niiden ominaisuudet tunnetaan hyvin

Mediaanisuodattimet. Tähän asti käsitellyt suodattimet ovat olleet lineaarisia. Niille on tyypillistä, että. niiden ominaisuudet tunnetaan hyvin Mediaanisuodattimet Tähän asti käsitellyt suodattimet ovat olleet lineaarisia. Niille on tyypillistä, että niiden ominaisuudet tunnetaan hyvin niiden analysointiin on olemassa vakiintuneita menetelmiä

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Sulautettujen järjestelmien skaala on niin laaja, että on erittäin vaikea antaa yleispätevää kuvausta siitä millainen on sulautettu järjestelmä.

Sulautettujen järjestelmien skaala on niin laaja, että on erittäin vaikea antaa yleispätevää kuvausta siitä millainen on sulautettu järjestelmä. Sulautettujen järjestelmien skaala on niin laaja, että on erittäin vaikea antaa yleispätevää kuvausta siitä millainen on sulautettu järjestelmä. On arvioitu, että maailmassa on tällä hetkellä enemmän sulautettuja

Lisätiedot

MIKROAALTOUUNI VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Tuomas Karri i78953 Jussi Luopajärvi i80712 Juhani Tammi o83312

MIKROAALTOUUNI VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Tuomas Karri i78953 Jussi Luopajärvi i80712 Juhani Tammi o83312 VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Tuomas Karri i78953 Jussi Luopajärvi i80712 Juhani Tammi o83312 SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria MIKROAALTOUUNI Sivumäärä: 12 Jätetty tarkastettavaksi:

Lisätiedot

Ongelma 1: Onko datassa tai informaatiossa päällekkäisyyttä?

Ongelma 1: Onko datassa tai informaatiossa päällekkäisyyttä? Ongelma 1: Onko datassa tai informaatiossa päällekkäisyyttä? 2012-2013 Lasse Lensu 2 Ongelma 2: Voidaanko dataa tai informaatiota tallettaa tiiviimpään tilaan koodaamalla se uudelleen? 2012-2013 Lasse

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

UML -mallinnus TILAKAAVIO

UML -mallinnus TILAKAAVIO UML -mallinnus TILAKAAVIO SISÄLLYS 3. Tilakaavio 3.1 Tilakaavion alku- ja lopputilat 3.2 Tilan nimi, muuttujat ja toiminnot 3.3 Tilasiirtymä 3.4 Tilasiirtymän vai tilan toiminnot 3.5 Tilasiirtymän tapahtumat

Lisätiedot

CD-ROM-levy (sisältää ajurit, käsikirjan ja takuutodistuksen) Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

CD-ROM-levy (sisältää ajurit, käsikirjan ja takuutodistuksen) Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi. Tämä tuote toimii seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM langaton USB-väyläinen verkkokortti Ennen kuin aloitat Sinulla täytyy olla

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

TAAJUUSMAKSULASKENNAN ESIMERKIT

TAAJUUSMAKSULASKENNAN ESIMERKIT Viestintävirasto LIITE () TAAJUUSMAKSULASKENNAN ESIMERKIT Tässä liitteessä esitetään yksityiskohtaisesti taajuusmaksun laskenta ja verrataan sitä nykyiseen lupa- tai taajuusmaksuun. Matkaviestinverkkojen

Lisätiedot

T-61.246 DSP: GSM codec

T-61.246 DSP: GSM codec T-61.246 DSP: GSM codec Agenda Johdanto Puheenmuodostus Erilaiset codecit GSM codec Kristo Lehtonen GSM codec 1 Johdanto Analogisen puheen muuttaminen digitaaliseksi Tiedon tiivistäminen pienemmäksi Vähentää

Lisätiedot

Pörisevä tietokone. morsetusta äänikortilla ja mikrofonilla

Pörisevä tietokone. morsetusta äänikortilla ja mikrofonilla Pörisevä tietokone morsetusta äänikortilla ja mikrofonilla 1 Tiivistelmä Idea toteuttaa seuraavat vaatimukset: 1. kommunikointi toisen opiskelijan kanssa (morsetus) 2. toisen opiskelijan häirintä (keskittymistä

Lisätiedot

Ongelma(t): Jotta tietokone olisi mahdollisimman yleiskäyttöinen ja suorituskykyinen, niin miten tietokoneen resurssit tulisi tarjota ohjelmoijalle,

Ongelma(t): Jotta tietokone olisi mahdollisimman yleiskäyttöinen ja suorituskykyinen, niin miten tietokoneen resurssit tulisi tarjota ohjelmoijalle, Ongelma(t): Jotta tietokone olisi mahdollisimman yleiskäyttöinen ja suorituskykyinen, niin miten tietokoneen resurssit tulisi tarjota ohjelmoijalle, sovellusohjelmille ja käyttäjille? 2012-2013 Lasse Lensu

Lisätiedot

Enemmän voitonriemua. Vähemmän tylsiä hetkiä. Pelien ja sovellusten jakaminen Sonera Viihde -palvelussa

Enemmän voitonriemua. Vähemmän tylsiä hetkiä. Pelien ja sovellusten jakaminen Sonera Viihde -palvelussa Enemmän voitonriemua. Vähemmän tylsiä hetkiä. Pelien ja sovellusten jakaminen Sonera Viihde -palvelussa Sisällysluettelo 1. Game & Application Sharing -toiminto (pelien ja sovellusten jakaminen)... 3 2.

Lisätiedot

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Aiheena monimutkaisten ohjelmistovaltaisten järjestelmien testauksen automatisointi Mistä on kyse? ITEA2-puiteohjelman projekti: 2011-2014

Lisätiedot

25.11.2014. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Tallennusjärjestelmät. Tallennusjärjestelmät. 5 opintopistettä.

25.11.2014. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Tallennusjärjestelmät. Tallennusjärjestelmät. 5 opintopistettä. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Tallennusjärjestelmät Tallennusjärjestelmät 1 = Small Computer System Interface, markkinoilla

Lisätiedot

1 db Compression point

1 db Compression point Spektrianalysaattori mittaukset 1. Työn tarkoitus Työssä tutustutaan vahvistimen ja mixerin perusmittauksiin ja spektrianalysaattorin toimintaan. 2. Teoriaa RF- vahvistimen ominaisuudet ja käyttäytyminen

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Ongelma(t): Miten tietokoneen käyttöjärjestelmä toimii sisäisesti, jotta resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön?

Ongelma(t): Miten tietokoneen käyttöjärjestelmä toimii sisäisesti, jotta resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön? Ongelma(t): Miten tietokoneen käyttöjärjestelmä toimii sisäisesti, jotta resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön? 2013-2014 Lasse Lensu 2 Systeemiohjelmat ovat tietokoneen laitteistoa lähellä olevia ohjelmia,

Lisätiedot

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely.

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely. XML prosessointi Miten XML dokumentteja luetaan ja kirjoitetaan XML prosessori lukee ja välittää XML dokumentin sovellukselle. Se sisältää entieettikäsittelijän (mahdollisesti) XML jäsentimen Sovellus

Lisätiedot

AUTO3030 Digitaalitekniikan jatkokurssi, harjoitus 2, ratkaisuja

AUTO3030 Digitaalitekniikan jatkokurssi, harjoitus 2, ratkaisuja AUTO3030 Digitaalitekniikan jatkokurssi, harjoitus 2, ratkaisuja s2009 1. D-kiikku Toteuta DE2:lla synkroninen laskukone, jossa lasketaan kaksi nelibittistä lukua yhteen. Tulos esitetään ledeillä vasta,

Lisätiedot

Paavo Kyyrönen & Janne Raassina

Paavo Kyyrönen & Janne Raassina Paavo Kyyrönen & Janne Raassina 1. Johdanto 2. Historia 3. David Deutsch 4. Kvanttilaskenta ja superpositio 5. Ongelmat 6. Tutkimus 7. Esimerkkejä käyttökohteista 8. Mistä näitä saa? 9. Potentiaali 10.

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016. I Johdanto

811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016. I Johdanto 811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016 I Johdanto Sisältö 1. Algoritmeista ja tietorakenteista 2. Algoritmien analyysistä 811312A TRA, Johdanto 2 I.1. Algoritmeista ja tietorakenteista I.1.1. Algoritmien

Lisätiedot

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö -asetuksella voidaan muuttaa tulostimen asetuksia, jotka koskevat rinnakkaisportin (Vakio, rinn.p.- tai Rinn.portti -asetukset) kautta tulostimeen lähetettäviä töitä. Lisätietoja saat valitsemalla

Lisätiedot

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML AJAX-konsepti AJAX Asynchronous JavaScript And XML Viimeisin muoti-ilmiö web-ohjelmoinissa, termi Ajax tuli käyttöön vuoden 2005 aikana Joukko teknologioita, joiden avulla voidaan toteuttaa uudenlaisen

Lisätiedot

Opinnäytetyön Loppuseminaari 18.4.2013 klo 8

Opinnäytetyön Loppuseminaari 18.4.2013 klo 8 Opinnäytetyön Loppuseminaari 18.4.2013 klo 8 Opinnäytetyön nimi: CWDM-migraatio SimuNetiin Joonas Hasu TI09TIVE Toimeksiantaja yritys: KYMP Oy Ohjaava opettaja: Martti Kettunen Työ liittyy hankkeeseen:

Lisätiedot

OPI-Maksut - Käyttötapaukset

OPI-Maksut - Käyttötapaukset OPIMaksut Käyttötapaukset Toiminnallisuudet ja käyttötapaukset: maksupalvelutoiminnot Toimeksiannon lisääminen Palveluväylä toiminto: Toimeksiannon lisääminen Yleiskuvaus Palveluväylään sallitut asiointisovellukset

Lisätiedot

Mikrokontrollerit. Mikrokontrolleri

Mikrokontrollerit. Mikrokontrolleri Mikrokontrollerit S-108.2010 Elektroniset mittaukset 18.2.2008 Mikrokontrolleri integrointi säästää tilaa piirilevyllä usein ratkaisu helpompi ja nopeampi toteuttaa ohjelmallisesti prosessori 4-64 bittinen

Lisätiedot

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia.

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Mitä on sähköinen teho? Tehojen mittaus Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Tiettynä ajankohtana, jolloin

Lisätiedot

Liikenneteoriaa (vasta-alkajille)

Liikenneteoriaa (vasta-alkajille) Liikenneteoriaa (vasta-alkajille) samuli.aalto@hut.fi liikteor.ppt S-38.8 - Teletekniikan perusteet - Syksy 000 Sisältö Liikenneteorian tehtävä Verkot ja välitysperiaatteet Puhelinliikenteen mallinnus

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

OPERAATIOVAHVISTIN. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Elektroniikan laboratoriotyö. Työryhmä Selostuksen kirjoitti 11.11.

OPERAATIOVAHVISTIN. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Elektroniikan laboratoriotyö. Työryhmä Selostuksen kirjoitti 11.11. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö Elektroniikan laboratoriotyö OPERAATIOVAHVISTIN Työryhmä Selostuksen kirjoitti 11.11.008 Kivelä Ari Tauriainen Tommi Tauriainen Tommi 1 TEHTÄVÄ Tutustuimme

Lisätiedot

Luennon sisältö. Protokolla eli yhteyskäytäntö (1) Verkon topologia

Luennon sisältö. Protokolla eli yhteyskäytäntö (1) Verkon topologia Luennon sisältö S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet Piirikytkentäinen evoluutio Annukka Kiiski annukka.kiiski@tkk.fi Verkon topologia eli rakenne Protokolla eli yhteyskäytäntö Protokollapino Yhteystyypit

Lisätiedot

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen 1 2 3 Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen opettajien tutkimusalueista. 4 Kuviossa 1 esitetään kansantaloustieteen

Lisätiedot

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR Risto Vehmas, Juha Jylhä, Minna Väilä ja prof. Ari Visa Tampereen teknillinen yliopisto Signaalinkäsittelyn laitos Myönnetty rahoitus: 50 000 euroa Esityksen

Lisätiedot

S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Piirikytkentäinen evoluutio

S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Piirikytkentäinen evoluutio S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet Piirikytkentäinen evoluutio Annukka Kiiski annukka.kiiski@tkk.fi Luennon sisältö Verkon topologia eli rakenne Protokolla eli yhteyskäytäntö Protokollapino Yhteystyypit

Lisätiedot

Testidatan generointi

Testidatan generointi Testidatan generointi Anu Ahonen Kevät 2008 Tämä työ on tehty Creative Commons -lisenssin alla Työn tarkasti 9.4.2008 Jouni Huotari (JAMK/IT) 1 SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS...2 2 TESTIDATAN GENEROINTI

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

TV white spaces taajuuksien käytön tehostamiseen

TV white spaces taajuuksien käytön tehostamiseen TV white spaces taajuuksien käytön tehostamiseen Jukka Henriksson IEEE Life fellow Fairspectrum http://www.fairspectrum.com/ EIS/RISS esitys, Helsinki Sisältöä White space mitä se on? Tilanne TV yhteiskäytössä

Lisätiedot