ESKO PEKKARINEN MONIPROSESSORISOVELLUSTEN MALLINTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESKO PEKKARINEN MONIPROSESSORISOVELLUSTEN MALLINTAMINEN"

Transkriptio

1 ESKO PEKKARINEN MONIPROSESSORISOVELLUSTEN MALLINTAMINEN Kandidaatintyö Tarkastaja: Erno Salminen

2 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma ESKO PEKKARINEN: Moniprosessorisovellusten mallintaminen, Modeling parallel applications Kandidaatintyö, 26 sivua Elokuu 2011 Pääaine: Digitaali- ja tietokonetekniikka Tarkastaja: Erno Salminen Avainsanat: Moniprosessorijärjestelmät, piirin sisäinen kytkentäverkko, benchmarking Mikropiirin sisäisten kytkentäverkkojen vertailuun tarkoitettuja menetelmiä on toistaiseksi huonosti saatavilla. Vertailun lisäksi ne mahdollistavat myös tulosten toistettavuuden ja nopeuttavat kytkentäverkkojen kehitystä. Julkisesti saatavilla olevat menetelmät ja niillä saadut tulokset ovat hajanaisia ja usein myös puutteelisia. Kansainvälinen työryhmä onkin asettanu tavoitteekseen menetelmien standardoinnin ja vertailukohtien julkistamisen. Tässä työssä esitellään neljä todellisiin järjestelmiin pohjautuvaa liikennemallia, joita voidaan käyttää kytkentäverkkojen vertailuun vapaasti saatavilla olevan Transaction Generator -työkalun avulla. Mallit kuvataan XML-muodossa tehtävägraafeina, joiden keskimääräinen koko on 15 tehtäväsolmua. Työssä havaittiin, että liikenne ei ole tasaisesti jakautunutta ja tiedonsiirron vaatimukset vaihtelevat rajusti niin tehtävien kuin sovellustenkin välillä. Keskimääräinen tiedonsiirtomäärä sovelluksissa on noin 2 Gt/s.

3 III SISÄLLYS 1. Johdanto Lähtökohdat Moniprosessorijärjestelmät Mikropiirin sisäinen kytkentäverkko Benchmarking Verkkoliikenteen mallintaminen Aiheeseen liittyvät tutkimukset Transaction Generator Tehtävät ja herätteet Tulosten raportointi Lähdeaineiston analyysi Mallinnuksen avainominaisuudet Liikennemallin laatiminen Liikennemallit Ericsson Radio Systems Kanavakorjain UMTS vastaanotin OFDM-vastaanotin Ominaisuudet Tulokset Liikennemallien arviointi Käyttöesimerkkejä Yhteenveto Lähteet

4 IV TERMIT JA SYMBOLIT ADC benchmarking IP kaistanleveys Mt/s NoC OFDM PE SoC TG UMTS XML engl. Analog-to-digital converter. Analogia-digitaalimuunnin. Laite, joka muodostaa jatkuva-arvoisesta signaalista digitaalisignaalin, jota kuvataan lukuarvoilla Järjestelmän suorituskyvyn mittaus- ja arviointimenetelmät engl. Intellectual Property. Uudelleenkäytettävä komponentti, esimerkiksi prosessori tai muisti Kaistanleveyttä käytetään ilmoittamaan, paljonko dataa voidaan siirtää annettua yhteyttä käyttäen tietyssä ajassa, esimerkiksi 1 Mt/s. Tiedonsiirtonopeuden yksikkö engl. Network-on-Chip. Mikropiirin sisäinen kytkentäverkko engl. Orthogonal Frequency-Division Multiplexing. Ortogonaalinen taajuusjakoinen kanavointi engl. Processing Element. Laskentayksikkö engl. System-on-Chip. Yhdelle mikropiirille integroitu tietokonejärjestelmä Transaction Generator. Tässä työssä käytettävän benchmarktyökalu. engl. Universal Mobile Telecommunication System. Kolmannen sukupolven tiedosiirtojärjestelmä, jota käytetään esimerkiksi matkapuhelinten tietoliikenteeseen engl. extensible Markup Language. Rakenteellinen kuvauskieli, joka soveltuu esimerkiksi järjestelmän kuvaamiseen tekstimuodossa

5 1 1. JOHDANTO Piiriteknologian kehitys on mahdollistanut kokonaisten järjestelmien integroinnin yksittäiselle mikropiirille. Yhden mikropiirin moniprosessorijärjestelmät (engl. Multiprocessor System-on-Chip, MP-SoC) koostuvat useista erilaisista lohkoista, kuten muisteista, prosessoreista ja piirin sisäisestä kytkentäverkosta (engl. Network-on- Chip, NoC) [1], joka huolehtii lohkojen keskenäisestä tiedonsiirrosta. Moniprosessorijärjestelmien tyypillisiä sovellusalueita ovat multimedia- ja telekommunikaatiosovellukset. Langattomat laitteet, esimerkiksi älypuhelimet, tarjoavat entistä parempia ääni- ja videosovelluksia, joiden suorituskykyvaatimukset ovat moninkertaiset perinteisiin verrattuna. Järjestelmän kasvaessa luonnollisesti myös suunnittelu ja varmennus vaikeutuvat, myös kytkentäverkon osalta. Suunnittelun tueksi on kehitetty jo useita tehokkaita menetelmiä valtavan suunnitteluavaruuden hallitsemiseksi, mutta kytkentäverkkojen suorituskyvyn arviointi ja vertailu on vaikeaa yhteisten mittareiden puuttuessa [2]. Yleisesti hyväksytyt mittarit ja menetelmät mahdollistavat verkkojen vertailun, tulosten toistamisen sekä nopeuttavat tuotekehitystä. Tässä työssä käsitellään kytkentäverkon suorituskyvyn mittausta abstraktin liikennemallin ja simulaation avulla. Aihekenttää on havainnollistettu kuvassa 1.1. Työssä käytettävä simulaattori ja benchmarking-työkalu, Transaction Generator 2 [3], luo kytkentäverkkoon liikennettä jäljitellen oikean sovelluksen toimintaa ja kerää simulaation aikana tilastoa järjestelmän suorituskyvystä. Työssä keskitytään esittelemään neljä jo julkaistua liikennemallia. Osa tuloksista on hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisessä konferenssissa [4]. Kuva 1.1: Mallinnusvuon vaiheet

6 1. Johdanto 2 Työ rakentuu seuraavasti: Luku 2 taustoittaa moniprosessorijärjestelmien käyttöä, vertailua ja tutkimusta. Luvussa 3 on esitelty mallinnuksessa käytettävä simulaattori, Transaction Generator 2, ja sen käyttämä liikenteen kuvausmenetelmä. Luvussa 4 arvioidaan kirjallisuudessa esiintyviä järjestelmiä mallinnuksen kannalta ja selvitetään keskeisimpiä ominaisuuksia. Luvussa 5 on kuvattu lähdeaineistojen pohjalta mallinnetut järjestelmät. Luvussa 6 arvioidaan toteutettuja malleja ja tarkastellaan mallien käyttöä esimerkin avulla. Lopuksi esitetään lyhyt yhteenveto työstä ja sen onnistumisesta.

7 3 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Moniprosessorijärjestelmät Moniprosessorijärjestelmien suorituskyky perustuu laskennan rinnakkaistamiseen u- sealle laskentayksikölle, mikä luo riippuvuussuhteita näiden välille. Laskentayksiköiden välinen tiedonsiirto asettaa uusia vaatimuksia koko järjestelmälle: laskentayksikkö ei saa joutua odottamaan tarvitsemaansa dataa tarpeettoman kauan. Niinpä rinnakkaisuuden mahdollistama suorituskyvyn parannus on mahdollinen vain, jos tiedonsiirto voidaan toteuttaa riittävän tehokkaasti. Perinteisesti laskentayksiköiden välinen tiedonsiirto on toteutettu niitä yhdistävien väylien avulla, mutta tiedonsiirtomäärien kasvaessa jaettu väylä muodostuu järjestelmän pullonkaulaksi. SoC-järjestelmissä tiedonsiirto piirin sisällä pystytään toteuttamaan halvemmin ja nopeammin kuin piirien välillä lyhyen siirtomatkan vuoksi. Jaetun väylän ongelmat eivät kuitenkaan katoa piirin sisällä ja uusia haasteita nousee esiin: Integrointiasteen kasvaessa piirille voidaan mahduttaa yhä enemmän komponentteja, mikä nopeuttaa laskentaa, mutta sähköisen signaalin siirtyminen metallijohtimessa ei nopeudu, päinvastoin. Niinpä moniprosessorijärjestelmissä joudutaan käyttämään merkittävästi aiempaa enemmän resursseja tiedonsiirron suunnitteluun ja toteutukseen. Nopeasti yleistyvä ratkaisu tiedonsiirron haasteisiin on mikropiirin sisäinen kytkentäverkko (eng. Network-on-Chip, NoC), joka huolehtii laskentayksiköiden välisestä tiedonsiirrosta itesnäisesti. [1, p. 2-6.]. 2.2 Mikropiirin sisäinen kytkentäverkko Kytkentäverkko korvaa yksittäisen jaetun väylän useilla lyhyemmillä yhteyksillä, jotka kytketään toisiinsa reitittimien avulla. Jokainen komponentti (engl. Intellectual Property, IP), esimerkiksi prosessori, kiihdytinlohko tai muisti, kytketään omaan reitittimeensä, jolloin yksiköt kytkeytyvät verkkoon kuvan 2.1 mukaisesti. Aloittaessaan tiedonsiirron lähettävä yksikkö siirtää lähtevän datan reitittimelleen, joka välittää sen eteenpäin seuraavalle reitittimelle kohti määränpäätä. Tiedonsiirto etenee lyhyinä siirtoina reitittimeltä toiselle, kunnes lähetys saapuu kohdeyksikön reitittimelle, joka siirtää lähetyksen vastaanottavalle laskentayksikölle. Kytkentäverkon tehokkuus perustuukin useisiin yhtäaikaisiin, lyhyisiin siirtoihin.

8 2. Lähtökohdat 4 Kuva 2.1: Lohkojen liittyminen kytkentäverkon avulla. Pienissä, alle kymmenen lohkon järjestelmissä kaikkilla reitittimillä voi olla yhteys kaikkiin muihin reitittimiin, mutta järjestelmän koon kasvaessa menetelmä ei ole enää mahdollinen [1, s. 6]. Verkon topologia eli reitttimien lukumäärä ja sijainti suhteessa toisiinsa sekä näiden väliset yhteydet, linkit, vaikuttavat merkittävästi verkon suorituskykyyn. Kaksi tavallista topologiaa on havainnollistettu kuvassa 2.2. Kuvassa 2.2(a) on esitetty myös verkon rajapintalohko (engl. Network Interface, NI), joka muuntaa verkon ja laskentayksikön tiedonsiirrot toisilleen sopivaksi. (a) 2D mesh (b) Ring Kuva 2.2: Verkon topologia voi olla esimerkiksi a)ristikkorakenne (engl. mesh) ja b)rengas (engl. ring) Topologian lisäksi verkon suorituskykyyn vaikuttavat muun muassa reititysalgoritmi, puskurointi ja toteutus. Niitä ei käsitellä tämän työn puitteissa. Kytkentäverkkoja sekä niiden suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä on käsitelty laajasti esimerkiksi Erno Salmisen väitöskirjassa On Design and Comparison of On-Chip Networks [5].

9 2. Lähtökohdat Benchmarking Benchmarkingin tarkoituksena on tuottaa vertailukelpoista tietoa järjestelmän suorituskyvystä [5, s. 55]. Erityisesti suunnitteluvaiheessa on tärkeää pystyä arvioimaan järjestelmän tehonkulutusta, pinta-alaa ja kustannuksia. Tietokoneiden ja erityisesti prosessorien suunnittelussa ja vertailussa benchmarking-ohjelmistoilla, esimerkkinä mainittakoot Dhrystone [6], on ollut merkittävä rooli jo vuosia [5, s. 55]. Kytkentäverkkojen yhteydessä yleisiä benchmarking-menetelmiä ei vielä ole, mutta kansainvälinen OCP-IP Network-on-chip benchmarking workgroup -työryhmä on asettanut tavoitteekseen yleisten benchmarking mittareiden määrittelyn ja menetelmien standardoinnin [7]. Tämä työ käsittelee samassa yhteydessä julkaistuja esimerkkisovelluksia, jotka on tarkoitettu lähtokohdaksi yleisille mittauksille. Kytkentäverkkojen benchmark-menetelmät voidaan jakaa neljään kategoriaan: Synteettiset sovellukset jäljittelevät todellista järjestelmää mallin tai tilaston avulla. Algoritmipohjainen kerneli (engl. algorithm-based kernel) eristää keskeisimmän algoritmin muusta sovelluksesta ja suorituskyvn arviointi tehdään vain sen pohjalta. Tarkin mahdollinen menetelmä on tietenkin varsinainen sovellus, mutta sen käyttö on mahdotonta esimerkiksi suunnitteluvaiheessa. Neljäs kategoria on edellisten kolmen erilaiset yhdistelmät. [5, s ] 2.4 Verkkoliikenteen mallintaminen Verkkoliikenteen mallintamisessa on huomioitava ajalliset (engl. temporal) ja paikalliset (engl. spatial) ominaisuudet. Paikalliset ominaisuudet määräävät lähetyksen kohteen. Ajalliset ominaisuudet määrittävät, millä ajanhetkellä lähetys aloitetaan. Ajallisiin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa datanopeus, purskeisuus (engl. burstiness) ja riippuvuudet. Purskeinen liikenne kuormittaa verkkoa suurilla datamäärillä, mutta lähetykset tapahtuvat harvemmin kuin ei-purskeisella, tasaisella lähetysvälillä. [5, s ] Verkkoliikennettä voidaan luoda synteettisesti monin eri tavoin. Keinotekoiset liikennekuviot (engl. trac pattern) määrittävät lähetyksen kohteen yksinkertaisen menetelmän, esimerkiksi bittikierron (engl. bit rotation) tai pyörremyrskykuvion (engl. tornado trac), avulla [8]. Toinen yleisesti käytetty menetelmä on mitata todellisen sovelluksen liikennettä ja jäljitellä sitä esimerkiksi tilaston avulla. 2.5 Aiheeseen liittyvät tutkimukset Työssä käytetyn Transasction Generatorin lisäksi on olemassa muita yksittäisiä menetelmiä kytkentäverkkojen mallintamiseen. Esimerkkinä mainittakoon simulointiin tarkoitettu, vapaasti saatavilla oleva Noxim [9]. Sillä voidaan arvioida järjestelmän

10 2. Lähtökohdat 6 läpäisyä (engl. throughput), viivettä ja tehonkulutusta säätämällä useita eri ominaisuuksia, esimerkiksi verkon kokoa, reititysalgoritmia ja liikennekuviota. Sulatutettujen järjestelmien E3S benchmark-joukkoa [10] ovat käytäneet aiemmin kytkentäverkkojen vertailun apuna esimerkiksi Hu et al. [11]. Se sisältää 17 kaupallista prosessoria sekä useita eri väylästandardeja tietoliikenteen mallintamiseen. Joukko on jaettu viiteen eri sovellusalueeseen: teollisuus-, kuluttaja-, verkkoliikenne-, toimistoautomaatio- ja telekommunikaatiosovelluksiin. SDF3 [12] on vapaasti saatavilla oleva työkalu datavuograaen luomiseen ja analysointiin. Graan solmut ovat toimijoita (engl. actor), jotka lukevat sisääntulevia datalähetyksiä, suorittavat laskentaa ja luovat uusia datalähetyksiä seuraavalle toimijalle. Multimediasovellukset ja digitaalinen signaalinkäsittely ovat luonteeltaan jaksollisia, joten SDF3 soveltuu hyvin näiden mallintamiseen ja benchmarkingin tueksi. SDF3 on työssä käytettävän simulaattorin tavoin tehtäväpohjainen synteettinen benchmark-menetelmä. Souteriou et al. esittävät hyvin erilaisen menetelmän verkkoliikenteen mallintamiseen kolmen toisistaan riippumattoman komponentin avulla [13]: Hurstin eksponentti H kuvaa ajallista purskeisuustta, σ on reittittimen lähettämän liikenteen osuus koko liikenteestä ja p on hyppyvälin pituuden jakauma. Hyppyvälillä tarkoitetaan, kuinka monen reitittimen yli siirto kulkee. Menetelmää verrattiin 30 NoC-järjestelmän simulaatioituloksiin onnistuneesti virheen jäädessä alle 5 %:n.

11 7 3. TRANSACTION GENERATOR 2 Transaction Generator 2 (jatkossa lyhyesti TG) on vapaasti saatava moniprosessorijärjestelmien mallinnukseen suunniteltu työkalu [3]. Annetun kuvauksen pohjalta se luo virtuaalimallin järjestelmästä sekä sen tietoliikenteestä ja suorittaa simulaation järjestelmälle. TG:n toteutuksen pohjana on SystemC [14], joka mahdollistaa ohjelmistoa ja laitteistoa yhdistävien järjestelmien mallintamisen ja suunnittelun useilla abstraktiotasoilla. Kirjoittaja on laatinut ohjeet TG:n käyttöönotton tueksi [15]. TG:n toimintamallia on havainnollistettu kuvassa 3.1. Sovellustasolla järjestelmä kuvataan tehtävinä, jotka kommunikoivat keskenään yksisuuntaisten tiedonsiirtokanavien välityksellä. Tehtävät kootaan ryhmiksi, jotka jaetaan laskentayksiköille varsinaista suoritusta varten. Lopuksi laskentayksiköt liitetään toisiinsa kytkentäverkon avulla. Kuva 3.1: Transaction Generator 2:n rakennehierarkia, mukailtu lähteestä [3, s. 1]. Mallinnettava järjestelmä kuvataan TG:lle XML-tiedostona [16], joka kuvaa järjestelmän tekstimuodossa kattaen kaikki edellä esitetyt hierarkiatasot. Varsinainen verkko on toteutettava erikseen laitteistonkuvauskielellä, esimerkiksi SystemC:llä.

12 3. Transaction Generator 2 8 Haluttu verkkomalli valitaan käytöön XML-tiedostossa. XML-skeeman rakennetta ja verkkojen käyttöönottoa on käsitelty tarkemmin TG:n dokumentaatiossa [17]. Abstraktilla laskentayksiköllä mallinnetaan sille osoitettujen tehtävien suoritusta. Tehtävän aktivoituessa laskentayksikkö odottaa laskentaan tarvittavan ajan eikä käsittele muita saapuvia lähetyksiä tuona aikana. Laskennan päätyttyä tehtävä voi lähettää ja/tai vastaanottaa seuraavan sanoman tai jonkin muun tehtävän suoritus voidaan aloittaa. 3.1 Tehtävät ja herätteet Tehtävät (engl. task) mallintavat järjestelmän laskentaa ja kommunikoivat keskenään lähettämällä toisilleen sanomia. Tehtävä aktivoituu, kun sille saapuu sanoma toiselta tehtävältä tai herätteeltä. Tehtävän aktivoituminen voi olla riippuvainen useasta saapuvasta sanomasta. Tehtävän toiminta voidaan asettaa vaihtelemaan saapuvien sanomien tai suorituskerran mukaan. Herätteet (engl. event, mutta kuvaampi nimi olisi timer eli ajastin) mallintavat järjestelmän ulkopuolelta tulevia syötteitä. Toisin kuin tehtävät, herätteet aktivoituvat jaksollisesti ja lähettävät sanoman määrätylle tehtävälle. Jokaisessa järjestelmässä on oltava vähintään yksi heräte, joka käynnistää sovelluksen. (a) Katkelma XML-skeemasta. (b) Tehtävägraa, kytkentäportit numeroitu. Kuva 3.2: Esimerkkisovelluksen a)xml-kuvaus ja b)graaesitys.

13 3. Transaction Generator 2 9 Kuvassa 3.2 on esitetty kuvitteellinen sovellus ja katkelma sitä kuvaavasta XMLskeemasta, jonka mallintama osuus koko järjestelmästä on merkitty punaisella katkoviivalla. Heräte start aktivoi järjestelmän 10 mikrosekuntin välein lähettämällä 8 tavun kokoisen datapaketin porttiin 0, joka on kytetty tehtävän A porttiin 1. Saapuva paketti aktivoi tehtävän suorituksen, johon kuuluu 250 kokonaislukuoperaation laskenta sekä 1024 tavun lähetys porttiin 2. Tämän jälkeen tehtävä jää odottamaan seuraavaa saapuvaa lähetystä. 3.2 Tulosten raportointi Simulaation aikana TG kokoaa automaattisesti tilastotietoa järjestelmän suorituskyvystä. Kuvassa 3.3 on esitetty katkelma TG:n automaattisesti luomasta lokitiedostosta, joka sisältää yhteenvedon simulaatiosta. Jokaisen laskentayksikön käyttöaste ja tiedonsiirto on nähtävissä lokista. Esimerkiksi laskentayksikön proc käyttöaste simulaation aikana on noin 66 % ja muilla selvästi alhaisempi. Lisäksi lokiin on kirjattu tehtäväkohtaista tietoa, kuten suorituskerrat (1-9 kert) ja suoritukseen käytettyjen kellojaksojen lukumäärä ( ), ja herätteiden suorituskerrat (1 ja 8). Kuva 3.3: Esimerkki TG:n lokitiedostosta XML-tiedostoon kirjattavien kustannusfunktioiden avulla voidaan luoda vertailuarvoja järjestelmästä. Esimerkiksi datasiirron kekimääräinen latenssi tai yksittäisen tehtävän suorituskertojen määrä voidaan selvittää kustannusfunktioiden avulla. Kaikki TG:n käyttämät kustannusfuktiot on listattu tarkemmin TG:n dokumentaatiossa [17, s. 68].

14 10 4. LÄHDEAINEISTON ANALYYSI Valmistajat ovat usein vastahakoisia jakamaan järjestelmiä koskevia yksityiskohtia ja ilmoitetut tiedot ovat usein epätarkkoja. Tämän vuoksi tässä työssä on keskitytty kirjallisuudessa esitettyihin järjestelmiin ja menetelmiin. Ongelmana on, että tutkimuksen yhteydessä mainitaan vain kyseiselle tutkimukselle oleelliset yksityiskohdat. Tämän työn puitteissa tutkittiin 14:ta eri järjestelmän mallinnusmahdollisuuksia. Näiden pohjalta luotiin lopulta yhdeksän liikennemallia, joista neljää käsitellään tämän työn puittessa tarkemmin. 4.1 Mallinnuksen avainominaisuudet Mallinnuksen kannalta järjestelmässä on kaksi avainominaisuutta: laskentayksiköt ja näiden välinen tiedonsiirto. Yksinkertainen järjestelmämalli voidaan luoda jo näiden kahden tiedon pohjalta. Kaistanleveys, eli siirretyn datan määrä aikayksikössä, on tiedonsiirron perusominaisuus. Mallin tarkkuutta voidaan parantaa ottamalla huomioon muita kuvassa 4.1 esitetyistä ominaisuuksia. Kaikki kuvassa esitetyt ominaisuudet perustuvat työssä esitettyihin järjestelmiin. Kuva 4.1: Mallinnuksen parametrit

15 4. Lähdeaineiston analyysi 11 Sovellus kuvataan TG:lle tehtäväjoukkona. Mikäli erillisiä tehtäviä ei tunneta, voidaan jokaisen laskentayksikön toimintaa jäljitellä omalla tehtävällä. Tehtävän laskentaan kuluva aika voidaan ilmoittaa joko kellojaksoina tai absoluuttisena aikana. Sovelluksen kellotaajuutta muutettaessa absoluuttinen suoritusaika joudutaan skaalaamaan, kellojaksojen lukumäärää ei. Datariippuvuuksilla tarkoitetaan tehtävän aloittamisen viivyttämistä, kunnes laskentaan tarvittavat lähetykset ovat saapuneet muilta tehtäviltä. Esimerkiksi tehtävä voi aloittaa suorituksensa vasta, kun se on vastaanottanut datalähetyksen määrätyiltä kolmelta tehtävältä. Kaikkein tarkimmissa sovellusmalleissa tunnetaan laskentayksikön sisäinen ajoitus eli tehtävien keskinäinen suoritusjärjestys. Tehtävien määrätty suoritusjärjestys voidaan toteuttaa lisäämällä tehtäville riippuvuus suorituksen sallivasta pienestä lähetyksestä, joka kiertää tehtävältä toiselle suoritusjärjestyken mukaisesti. Arkkitehtuuri käsittää järjestelmän fyysisen toteutuksen. Yksinkertaisimmillaan järjestelmä koostuu vain laskentayksiköistä ja niitä yhdistävästä kytkentäverkosta. Jokaisella laskentayksiköllä on yleensä vähintään yksi suoritettava tehtävä, mutta tyypillisesti niitä on useampia, jopa kymmeniä. Tämä tehtävien jako laskentayksiköille (engl. task mapping) on merkkittävä osa suunnitteluavaruuden kartoitusta (engl. design space exploration). Järjestelmällä voi olla myös muita rajoitteita, esimerkiksi kellotaajuus ei voi ylittää 200 MHz:ä tai laskentayksiköiden määrä voi olla korkeintaan kahdeksan. Tiedonsiirto laskentayksiköiden välillä voidaan kuvata yksinkertaisimmillaan kaistanleveytenä, eli paljonko tietoa siirtyy annetussa aikayksikössä. Tarvittaessa kaistanleveys (Mt/s) voidaan johtaa muista ominaisuuksista, esimerkiksi lähetysten koon (Mt) ja lähetysten aikavälin (1/s) tulona. Sama kaistanleveys voidaan saavuttaa hyvin erikokoisilla siirroilla. Esimerkiksi lähetettäessä t = 16kt ja t = 16kt saman ajan kuluessa saadaan sama kaistanleveys, mutta on 16 suurta lähetystä muodostavat hyvin erilaisen liikenneskenaarion kuin 128 pientä lähetystä. Lisäksi erityisesti reaaliaikajärjestelmillä on tiukkoja ajoitusvaatimuksia esimerkiksi latenssin suhteen. Tuloksen siirtoon kuluva aika ei saa ylittää annettua raja-arvoa oikean toiminnallisuuden saavuttamiseksi. Taulukkoon 4.1 on koottu arvioitavien järjestelmien yhteydessä ilmoitetut ominaisuudet. Siitä on havaittavissa, että järjestelmät 5 ja 8 [20] eivät täytä mallinnukselle asetettuja minimivaatimuksia, joten ne hylätään. Muiden järjestelmien mallintaminen on mahdollista, mutta joihinkin niistä sisältyy rajoitteita. 4.2 Liikennemallin laatiminen Tehtävien tunnistaminen on ensimmäinen askel sovelluksen mallintamisessa. Seuraavaksi luodaan näiden välinen tietoliikenne, mahdolliset datariippuvuudet ja tehtävien laskenta-ajat. Näiden selvittäminen lähdeaineistosta vie eniten aikaa mallia

16 4. Lähdeaineiston analyysi 12 Taulukko 4.1: Lähdeaineistoissa ilmoitetut ominaisuudet Sovellus Rakenne Tiedonsiirto Sovelluksen nimi Tehtävät Laskenta PE:t Koko Kaistanleveys 1 Ericsson Radio System [18] x x 2 Kanavakorjain [19] x x x x 3 UMTS-vastaanotin [21, 22] x x x 4 OFDM-vastaanotin [21, 22] x x x x 5 OFDM dekooderi [20] x 6 OFDM, DAB [21, 22] x osa osa x 7 OFDM, DRM [21, 22] x osa x x 8 SAF7780 [20] x 9 MPEG-4 enkooderi [23] x x x x x 10 MPEG-4 dekooderi [24] x x 11 MPEG-4 dekooderi [21] x x 12 MWD [24] x x 13 VOPD[24] x x 14 AV benchmark [11] x x x Yhteensä laatiessa, mutta XML-tiedoston kirjoittaminen näiden tietojen pohjalta on hyvin suoraviivaista. Lopuksi lisätään mahdolliset tehtävien suoritusjärjestykseen vaikuttavat tiedonsiirrot ja jaetaan tehtävät laskentayksiköille. XML-tiedosto voidaan kirjoittaa tekstieditorilla käsin tai luoda ohjelmallisesti. Komentojonot, eli skriptit, ovat käyttökelpoisia ja esimerkiksi MPEG-4 enkooderin (järjestelmä 9) XML-tiedosto on luotu mukautettavia skriptejä käyttäen. Valmiita sovelluksia voidaan helposti yhdistää suoritettavaksi samalla alustalla, esimerkiksi käyttämällä herätteitä tai yksinkertaisen vuoronnuksesta huolehtivan tehtävän avulla.

17 13 5. LIIKENNEMALLIT Tässä luvussa esitellään edellisen luvun järjestelmistä laaditut liikennemallit, joista neljä esitellään tarkemmin. Kaikille esitetyille liikennemalleille käytetään kuvan 5.1 mukaista notaatiota. Tunnettujen tehtävien nimet on merkitty solmujen sisälle. Sanomakanavat ovat yhdensuuntaisia ja niiden kaistanleveys on ilmoitettu kanavan yhteydessä. Kuva 5.1: Liikennegraafeissa käytettävä notaatio Samalla laskentayksiköllä suoritettavien tehtävien välinen tiedonsiirto voidaan suorittaa esimerkiksi jaetun muistialueen avulla. TG abstrahoi pois muistien käytön, joten samalla laskentayksiköllä suoritettavien tehtävien välinen tiedonsiirto perustuu arvioihin. Myös muita mallien tiedonsiirtomääriä on jouduttu pohjaamaan arvioihin. Kaikki arvioihin perustuvat tiedonsiirtomäärät on merkitty kuviin sulkeissa. Tehtäväjaon muuttaminen saattaa siten vääristää simulaatiotuloksia. Lähdeaineistossa mahdollisesti ilmoitetut kaksisuuntaiset sanomakanavat on jaettu kahdeksi yksisuuntaiseksi kanavaksi, joiden kummankin kaistanleveys on puolet alkuperäisestä. 5.1 Ericsson Radio Systems Tiedonsiirtomääriltään suurin järjestelmä on Ericsson Radio Systemsin tarjoama sovellus, jota Lu ja Jantsch käyttävät tutkimuksessaan verkkojen puskuroinnista [18]. Sen valtava kokonaistiedonsiirtomäärä, yli 4 Gt/s, on kytkentäverkon kannalta erittäin vaativa. Mallin siirtokoot on johdettu kaistanleveyksistä jakamalla kokonaismäärät 16, 200 ja 400 lähetykseen. Tehtävien nimiä tai toimintaa ei tunneta, joten solmuja merkitään laskentayksikön numeroin. Malli soveltuukin lähinnä kytkentäverkon testaamiseen raskaalla kuormituksella. Mallinnettu järjestelmä on esitetty kuvassa 5.2. Suurin osa tiedonsiirrosta aloitetaan solmulta 4 ja lähetykset kulkeutuvat järjestelmän läpi kohti solmua 7.

18 5. Liikennemallit 14 Kuva 5.2: Radiojärjestelmän [18] liikennemalli. Mallissa on 15 tehtävää ja 8 herätettä. Tiedonsiirtomäärät on merkitty nuolien viereen yksikössä Mt/s. 5.2 Kanavakorjain Tiedonsiirrossa signaali on altis häiriöille siirron aikana: siirtotiellä signaali vaimenee ja vääristyy. Langattomassa tiedonsiirrossa yleinen häiriö on vaihevääristymä, joka aiheutuu signaalin heijastuessa useista eri pinnoista ennen saapumista vastaanottimelle. Heijastuneet signaalit saapuvat eri ajanhetkillä ja vääristävät myöhempiä lähetyksiä. Vastaanottimen osana käytetään kanavakorjaimia (engl. Channel Equalizer) kumoamaan siirron aikana muodostuneita vääristymiä. Mukautuva kanavakorjain tarkkailee saapuvaa signaalia ja säätää toimintaansa, jos siirtotien ominaisuudet ja siten vääristymät muuttuvat. Mukautuvuus on erityisen tarpeellinen ominaisuus kannettavissa laitteissa, joiden siirtotie muuttuu jatkuvasti laitteen liikkussa. Tässä esitetty kanavakorjain pohjautuu kokonaan Moonenin et al. [19] esittelemään järjestelmään. [25, s ]

19 5. Liikennemallit 15 Kanavakorjaimen liikennemalli on esitetty kuvassa 5.3. Vasemman yläreunan tehtävä adc kuvaa analogia-digitaalimuunninta (engl. analog-to-digital converter, ADC), jonka toiminta oletetaan kanavakorjaimesta irralliseksi. Sen ainoa tehtävä on syöttää järjestelmälle ääninäytteitä tietyn ajanjakson välein. Vastaavasti oikean alareunan tehtävä rad kuvaa taajuuskorjaimen ulostuloa vastaanottavaa osaa koko radiojärjestelmästä. Muiden tehtävien toiminnasta tunnetaan vain laskentaan kuluva maksimiaika. Kuva 5.3: Kanavakorjaimen [19] liikennemalli. Arviot laskentayksiköiden sisäisistä tiedonsiirtomääristä on merkitty nuolien viereen sulkeissa punaisella. Kanavakorjain aktivoidaan annetun ajanjakson välein herätteen avulla, jolloin tehtävä adc käynnistyy. Tämä lähettää välittömästi järjestelmälle datanäytteen korjattavaksi. Näyte siirtyy tehtävältä toiselle käsiteltäväksi ja päätyy lopulta tehtävälle rad. Osa tehtävistä sisältää takaisinkytkennän ja lähettävät dataa niitä edeltäville tehtäville seuraavia näytteitä varten. Ensimmäisen näytteen käsittelyä varten järjestelmässä on kaksi herätettä, jotka käynnistävät järjestelmän alustuksen. Sen aikana suoritetaan takaisinkytkennän normaalisti suorittamat tiedonsiirrot. Kaikista neljästä mallista kanavakorjaimen tiedonsiirtomäärät ovat kaikkein alhaisimmat. Yhteensä laskentayksiköiden välillä siiretään noin 19 Mt/s. Saapuvan ja valmiin näytteen koko on vain kaksi sanaa ja suurin yksittäinen siirto on kooltaan 17 sanaa. Sanapituus on oletettu 32-bittiseksi. Kytkentäverkon kelvollisuus sovelluksen käyttöön voidaan todentaa nopeasti, sillä siirtokoot ja latenssivaatimukset tunnetaan.

20 5. Liikennemallit UMTS vastaanotin UMTS-standardi (Universal Mobile Telecommunications System) on eräs kolmannen sukupolven (3G) kommunikaatiojärjestelmistä, jota käyteytetään esimerkiksi matkapuhelinten tiedonsiirtoon. Lähetettävä data koodataan käyttäen levityskoodia (engl. spreading code), joka on yksilöllinen jokaiselle käyttäjälle, ja jaetaan rinnakaisiin osiin. Lähetykseen liitetään myös hajautuskoodi (engl. scrambling code), jonka avulla vastaanottava laite paikallistetaan. Vastaanottaja purkaa saapuvan datalähetyksen koodauksen omalla koodillaan. Mikäli purkukoodi ei vastaa alkuperäistä levityskoodia, saapuva data tulkitaan merkityksettömäksi bittikuvioksi. [22, s ] Yksinkertaisen UMTS-vastaanotinjärjestelmän liikennemalli on esitetty kuvassa 5.4. Saapuva lähetys suodatetaan tehtävällä rec. lter ja välittetään levityskoodia käsittelevälle tehtävälle descramble. Hajautuskoodiin liityvä informaatio välitetään ohjauslohkolle ctrl. Tehtävällä despread tunnistetaan läheyksen vastaanottava käyttäjä. Jokaisella käyttäjällä on yksi tai useampi yksilöllinen levityskoodi tunnistusta varten. Hajautus- ja levityskoodeilla kerrotut osat summataan ja lähetetään tehtävälle MRC comb. Lopuksi tehtävä demap tulkitsee vastaanotetut lähetyksen osat bittijoukoiksi. [22, s ] Kuva 5.4: UMTS-vastaanottimen [22] liikennemalli. Arvio saapuvasta ja ohjauslohkon käisittelemästä datasta on merkitty punaisella sulkeisiin. Mallin oikean laidan arviot ovat laskentayksikön sisäisiä siirtoja. Sovelluksen rinnakkainen data käsitellään tehtävillä yhtenä kokonaisuutena yksinkertaisuuden vuoksi. Tehtävien rec. lter, descramble ja despread välillä tiedonsiirto on jaettu useampiin kanaviin, mutta kuvassa 5.4 rinnakkaiset kanavat on merkitty yhtenä kanavana.

21 5. Liikennemallit OFDM-vastaanotin Monet nykyaikaisista tiedonsiirtotekniikoista pohjautuvat taajuusjakoiseen kanavointiin (engl. Frequency Division Multiplexing, FDM), jota on käytetty laajalti esimerkiksi TV- ja radiolähetysten siirtoon. Käytettävä taajuuskaista jaetaan pienempiin osiin, kanaviin, joista jokainen kuljettaa eri dataa. Samalla kaistalla saadaan siten siirrettyä useampaa tietovirtaa yhtäaikaisesti ja vastaanottaja kuuntelee haluttua kanavaa suodattamalla sen muusta kaistasta. [25, s. 23]. Vierekkäiset kanavat voivat häiritä toisiaan, joten niiden väliin on jätettävä käyttämätön osa kaistaa. Tämän seurauksena suuri osa kaistan kapasiteetista jää hyödyntämättä. Tehokkaamman tiedonsiirron saavuttamiseksi yksittäisen kanavan sarjamuotoinen lähetys jaetaan usealle rinnakkaiselle alikanavalle. Ortogonaalinen taajusjakoinen kanavointi (engl. Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) mahdollistaa alikanavien osittaisen päällekkäisyyden, jolloin taajuuskaistan kapasiteetti saadaan tehokkaammin käyttöön, sillä rinnakkaisuus mahdollistaa paremman siirtonopeuden. Alikanavien modulointiin käytetään ortogonaalisia funktioita, kuten sini- ja kosinifunktioita, jolloin vierekkäisten alikanavien lähetykset voidaan erehtymättömästi erottaa toisistaan vastaanottimella. Vastaanotin yhdistää alikanavien kuljettamat tietovirrat jälleen yhdeksi kanavaksi. [26, s. 1]. Yksinkertaistetun OFDM-vastaanottimen liikennemalli on esitetty kuvassa 5.5. Tehtävä adc syöttää järjestelmälle säännöllisin väliajoin datapaketin, joka sisältää kaikkien alikanavien kuljettaman datan. Data kulkeutuu liukuhihnan tavoin toimivien laskentayksiköiden läpi kohti tehtävää demap. Tehtävien freq oset ja inv OFDM suoritusajat tunnetaan. Lisäksi tiedetään samalla laskentayksiköllä suoritettavien tehtävien eq,phase oset ja demap suoritukseen yhteensä kuluva aika. Kaikki suoritusajat on ilmoitettu kellojaksoina, mikä mahdollistaa mallin hyödyntämisen helposti eri kellotaajuuksilla. Kuva 5.5: OFDM-vastaanottimen [22] liikennemalli.

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla

Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla Henrik Huttunen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Informaatioteknologian laitos TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut Kandidaatintyö Olli Jarva Tietotekniikan

Lisätiedot

PARVIÄLYKKYYS JA MUURAHAISPOHJAISET ALGORITMIT

PARVIÄLYKKYYS JA MUURAHAISPOHJAISET ALGORITMIT PARVIÄLYKKYYS JA MUURAHAISPOHJAISET ALGORITMIT Mikko Suominen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Heinäkuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden ja metsätieteiden

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa

Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa Yleisradio Oy Radio Suomi - Advanced Multimedia Center Kalevi Virtanen Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa Raportti on syntynyt kouluttautumisloman turvin Porissa

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston JARKKO PEKKARINEN Suuridimensioisen optimointiongelman ratkaiseminen numeerisesti kineettisten parametrien suurimman uskottavuuden estimaatin määrittämiseksi PET-sinogrammiaikasarjasta Diplomityö Tarkastaja:

Lisätiedot

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA Kimmo Karoluoto KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät Kimmo Karoluoto Opinnäytetyö 15.4.2011 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Sara Kapli Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä Insinöörityö 10.5.2005 Työn ohjaaja: Production

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen

Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen Luento 10 58153003 Ohjelmistojen suorituskyky 1 Suorituskyvyn mittaaminen Mittaaminen on SPE:n keskeinen osa Mittauksilla Tuotetaan mallien tarvitsemaa lähtödataa

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon merkitys

tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon merkitys 2. TELEPHONE SIGNALLING ISDN-LIITTYMÄMERKINANTO (ILM) Työn tavoitteet tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon oppia ISDN-merkinannon peruskäsitteet nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Projektiraportti Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Mat-2.4117 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Toimeksiantaja: Nordic Healthcare Group Projektiryhmä:

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone Jukka Happonen Happonen J (2007) Ajotietokone Oulun Yliopisto, Sähkö- ja tietotekniikan osasto Elektroniikan työ, 51 s. TIIVISTELMÄ Tässä elektroniikan työssä on suunniteltu

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot Mika Pitkä SATAMAN TEHOKKUUDEN OSATEKIJÄT TARKASTELUSSA LASTAUKSEN JA PURUN AUTOMATISOINTI Opinnäytetyö

Lisätiedot