Lindström valmistautuu monikulttuurisuuteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lindström valmistautuu monikulttuurisuuteen"

Transkriptio

1 Numero 1 / 2007 Lindström valmistautuu monikulttuurisuuteen Finnair Tekniikka ja Finnair Catering mukaan foorumiin Suojautuminen voimakkailta magneettikentiltä Palvelualat mukaan Nolla tapaturmaa -foorumiin Vahdinvaihto Nolla tapaturmaa -foorumin johdossa

2 Tea Rewell, henkilöstöpäällikkö Lindström Oy Lindström valmistautuu monikulttuurisuuteen Lindström Oy:ssä valmistaudutaan maahanmuuttajataustaisen työvoiman vastaanottamiseen suunnitelmallisella perehdyttämiskäytännöllä sekä työyhteisöä valmentamalla. H aluamme varautua tilanteeseen, jossa yhä useampi Suomessa työskentelevä lindströmiläinen saattaa vastaisuudessa olla taustaltaan ulkomaalainen. Syy valmistautumisen tarpeeseen on mahdollisessa tulevassa työvoimapulassa ja toisaalta siinä, että henkilöstön liikkuvuutta konsernin sisällä halutaan edistää. Lindström toimii Suomen lisäksi 15 maassa. Tällä hetkellä maahanmuuttajatausta on vain muutamalla prosentilla henkilöstöstä. Käytännössä valmistautuminen tarkoittaa mm. sitä, että olemme mukana kahdessa tutkimushankkeessa. Ensimmäisen toteuttaa. Monikulttuurinen työyhteisö tutkimuksen tulosten on suunniteltu valmistuvan alkuvuodesta Tutkimustulokset löytyvät osoitteesta Toisen tutkimushankkeen nimi on PETMO perehdyttämällä monimuotoi seen työyhteisöön. Hanketta koordinoi SAK ja tulokset löytyvät huhtikuussa 2007 osoitteesta Kuva: Pirjo Mailammi Kuvassa palveluesimies Eve Palgi ja tekstiilihuoltaja Leroy Pereira. Työterveysasemamme Diacor Oy onkin myös osaltaan valmistautumassa nykyistä monikulttuurisempaan toimintaan. Lindström osallistui diacorhenkilöstön koulutuspäiville loppuvuonna 2006 kertomalla kokemuksistaan ja vinkeistään liittyen monikulttuurisuuteen. Lindströmiläisten maahanmuuttajien toiveet työterveyshuollolle kiteyy aikaan; maahanmuuttajat toivovat, että vastaanottotilanteeseen varataan tarpeeksi aikaa, jotta asiat tulevat ymmärretyksi varmasti oikein puolin ja toisin. Aikaa tarvitaan kertomiseen, kertaamiseen, asian ymmärtämisen varmistamiseen, asioiden havainnollistamiseen esim. näyttämällä tai kuvia ja symboleita hyväksi käyttämällä. Aikatarpeen huomioonottaminen on myös ajanvaraushenkilöstön osaamisasia. Onnistuneen kohtaamisen edellytyksenä on myös potilaan kulttuuritaustan ymmärtäminen. Mikä sen parempaa, jos hoitohenkilöstöllä olisi mahdollisuus ennen potilastapaamista varmistaa potilaan kulttuurin perusasiat, vaikkapa Cultures ikonin avulla! Entistä monikulttuurisempaan työpaikkaan valmistaudutaan myös valmentamalla suomalaista henkilöstöä. Toivomme, että erityisesti esimiehet, perehdyttäjät sekä lähikollegat näkevät erilaisuuden rikkautena. Tutkimushankkeiden avulla saamme arvokasta tietoa, jota tulemme hyödyntämään mm. maahanmuuttajataustaisille räätälöityä perehdyttämis järjestelmää rakennettaessa. Perehdyttämisessä työturvallisuusasioilla on oma keskeinen roolinsa. Monikulttuurisuus tuo mukanaan oman ulottuvuu tensa paitsi perehdyttämiskäytäntöihin, myös mm. tiedottamis ja työturvallisuusriskien arviointikäy täntöihin sekä työterveyshuollon toimintaan. 2 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007

3 Paula Larjo, toimittaja Nolla tapaturmaa -foorumi Finnair Tekniikka ja Finnair Catering mukaan foorumiin Finnair Tekniikan ja Finnair Catering Oy:n liittymisen taustalla on halu tehdä työtä turvallisuuden parantamiseksi entistä johdonmukaisemmin ja näkyvämmin. F innair Oyj:n liiketoimintayksikkö Finnair Tekniikka ja Finnairin tytäryhtiö Finnair Catering Oy liittyivät Nolla tapaturmaa foorumiin tammikuussa Liittymisen taustalla on halu tehdä työtä turvallisuuden parantamiseksi entistä johdonmukaisemmin ja näkyvämmin. Lisäksi Finnairissa halutaan saada toimivia ratkaisuja ja ideoita yhteisen tavoitteen, nolla tapaturmaa, saavuttamiseksi. Nolla tapaturmaa ajattelutavan sisäänajo alkoi Finnairissa vuonna Tällöin yrityksessä järjestettiin aiheeseen liittyviä seminaareja ja kirjoitettiin artikkeli henkilöstölehteen. Samoin Nolla tapaturmaa ajattelutapa sisällytettiin pysyvästi työsuojelun toimintaohjelmiin ja vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin. Ajattelutapaa ei ilmeisesti kuitenkaan pidetty esillä järjestelmällisesti, jolloin se pääsi pikku hiljaa hiipumaan, kertoo Finnair Oyj:n työturvallisuuspäällikkö Anna Melleri. Melleri aloitti työt konsernin työsuojeluorganisaation johdossa vuoden 2005 syyskuussa. Kaksi edellä, muut perässä Nolla tapaturmaa foorumiin liittyminen oli vuonna 2006 toistuvasti esillä Finnairin työsuojelupäälliköiden kokoontumisissa. Saman vuoden syyskuussa kokoontumiseen pyydettiin mukaan työterveyslaitoksen asiantuntija Pirkko Liisa Rasa. Apulaisjohtaja Lasse Freden, työturvallisuuspäällikkö Anna Melleri, henkilöstö ja työsuojelupäällikkö Kirsi Marja Heliste sekä työsuojeluvaltuutetut Reijo Hiltunen ja Eero Markkanen Finnairilta liputtavat Nolla tapaturmaa ajattelun puolesta. Tapaamisen jälkeen Finnairilla päätettiin, että alkuvaiheessa foorumiin lähtevät ne liiketoimintayksiköt, joiden johdossa asia nähdään ajankohtaiseksi. Tällaisia yksiköitä löytyi kaksi, Finnair Tekniikka ja Finnair Catering. Kyseiset yksiköt ovat Nolla tapaturmaa ajattelutavan järjestelmällisen kehittämisen pilotteja konsernissamme. Mikäli kokemukset ovat myönteisiä, koko konserni saattaa seurata myöhemmin Tekniikan ja Cateringin esimerkkiä, Anna Melleri sanoo. Cateringissa kulttuurinmuutos Kuva: Paula Larjo Sekä Finnair Cateringin että Finnair Tekniikan johto liputtavat vahvasti Nolla tapaturmaa ajattelutavan puolesta. Cateringin henkilöstö ja työsuojelupäällikkö Kirsi Marja Heliste sekä työsuojeluvaltuutettu Reijo Hiltunen näkevät, että heillä haasteellisin tehtävä on työturvallisuusasenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttaminen niin työntekijä kuin esimiestasolla. Työympäristö alkaa olla kunnossa, esimerkiksi uusien toimitilojemme suunnittelussa ja toteutuksessa on alusta alkaen huomioitu turvallisuusnäkökohdat, Heliste ja Hiltunen toteavat. Uudenlaista, turvallisuuden parantamiseen tähtäävää ajattelutapaa lanseeraamme muun muassa Puuttumalla välität kampanjalla. Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007 3

4 Tekniikassa kehitetään myös ympäristöä Finnair Tekniikka on turvallisuuden kehittämistyölle haasteellinen ympäristö, koska se koostuu useista, toisistaan kilometrinkin päässä sijaitsevista lentokonehalleista ja tuotantotiloista. Myös työolot, esimerkiksi käytettävien kemikaalien lukumäärä ja laatu sekä lentokoneen huoltotöissä käytettävät erityistyövälineet, ovat Suomen olosuhteissa poikkeukselliset. Tekniikassa halutaan myös panostaa Nolla tapaturmaa ajattelutavan levittämiseen. Lisäksi työympäristöä halutaan kehittää yhä turvallisemmaksi. Aloitimme viime vuonna työympäristön ja työtilojen kehittämisprojektin, jonka myötä käynnistimme muun muassa systemaattisen riskienarvioinnin, kertoo Finnair Tekniikan apulaisjohtaja Lasse Freden. Yksikössä on vasta hiljattain tehty rakennemuutoksia, joilla on ollut vaikutuksia myös työsuojeluorganisaatioon. Vastuu työsuojelukysymyksistä olisi tärkeä saada siirtymään linjaorganisaatioiden esimiehille. Tämä vaatii suurta ajattelutavan muutosta, pohtii Finnair Oyj:n työsuojeluvaltuutettu Eero Markkanen. Kokemusten vaihtoa ja näkyvyyttä Sekä Finnair Tekniikan että Cateringin edustajat uskovat, että Nolla tapaturmaa foorumi tuo uutta puhtia turvallisuuden kehittämistyöhön. Kokemusten vaihto muiden foorumin yritysten kanssa tulee olemaan erittäin hyödyllistä. Samoin hyödynnämme mielellämme foorumin kampanjamateriaaleja, finnairilaiset pohtivat. Foorumin kautta saamme lisäksi työsuojelulle lisää näkyvyyttä. NOLLA TAPATURMAA -FOORUMIN JÄSENYYS: ENSIVAIHEET PÄÄTÖKSESTÄ TOTEUTUKSEEN 1. Johdon päätös Foorumin jäsenyydestä 2. Työsuojelutoimikunnan ideointi Foorumin hyödyntämisestä mukana oma tiedottaja ja henkilöstön kehittäjä lanseerauksen ja koulutuksen suunnittelu: johtoryhmän palaveri (sitoutuminen), esimiehen työturvallisuuskoulutus (työkalut), vuosikello viestinnän suunnittelu (kampanjoiden hyödyntäminen, ilmoitustaulut, palaverikäytännöt) ensimmäisen kampanjan valinta (Puuttumalla välität) 3. Johdon sitoutuminen käytännössä Best practise aineiston suunnittelu yksikön työsuojelupäällikkö - konsernin työturvallisuuspäällikön tuella Tapaturmien tutkinta Turvallisuushavainnoinnit johdon toimesta (safety walk, tarkistuslista) Palaverikäytännöt kaikilla tasoilla Koulutus ja kampanjoiden lanseeraus johdon näkökulmasta 4. Johtoryhmäpalaveri Nolla foorumiin liittyminen ja käytännössä Jorma Saari foorumin esittely ja motivointipuhe Johdon sitoutuminen käytännössä workshop aineiston pohjalta ja päätökset miten aloitetaan 5. Esimiehen koulutuksen suunnittelu Nolla foorumin jäsenyys, uudet asiat ja toimintatavat Esimiehen työsuojeluvastuut ja tehtävät Tapaturmien tutkinta käytännössä, ryhmätyöt Safety walk havainnointi käytännössä Puuttumalla välität kampanjan lanseerauksen suunnittelu, toteutetaan myös ryhmätöinä 6. Viestintäsuunnitelman tekeminen tiedottajan kanssa, vuosikello 7. Foorumin jäsenyyden lanseeraus sisäisessä tiedotteessa 8. Esimiesten koulutus suunnitelman mukaan, ensimmäinen kampanja (Puuttumalla välität) ja siitä viestiminen 4 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007

5 Pertti Sihvonen, projektipäällikkö Norilsk Nickel Harjavalta Oy Suojautuminen voimakkailta magneettikentiltä Porraskäytävä levytettynä alumiinilla ja erikoisteräksellä. Seinään tullaan vielä lisäämään yksi kerros teräslevyä, minkä jälkeen se päällystetään cyprokilla ja maalataan. S ähkövirrat synnyttävät aina sähkö ja magneettikenttiä fysiikan lakien mukaan. Tehdasalueellamme Harjavallassa on joitain paikkoja, joissa voimakas sähkövirta synnyttää niin voimakkaita kenttiä, että niiltä suojautumiseen on ryhdyttävä uusien direktiivien mukaan. EU:n direktiivien mukainen asetus astuu voimaan tänä vuonna ja sen perusteella vuoden 2008 vappuna ei enää saa ylittää määrättyjä kenttävoimakkuuksia. Hyväksyttävät kenttävoimakkuudet ovat riippuvaisia sähkövirran taajuudesta siten, että pienillä taajuuksilla voimakkuus saa olla huomattavasti suurempi kuin suurilla taajuuksilla. Esimerkkinä suurtaajuisista kentistä voidaan pitää mikroaaltouunia, jossa ruoka aineet saadaan kypsymään molekyylien liikkeen vuoksi. Uunissa kentät on suljettu uunin sisään, joten säteilyä ei sen ulkopuolella esiinny. Pientaajuisia kenttiä muodostuu mm. 50 Hz:n virtakiskoissa ja meillä erikoisesti elektrolyysin virtakiskoissa ja tasasuuntaajassa. Direktiivin ja asetuksen perusteella tulee tehdasalueilla selvittää mahdolliset magneettikenttien ylitykset. Lisäksi arvot ylittävät suuret kentät on vaimennettava. Suojaus voidaan suorittaa siirtämällä säteilevät laitteet kauemmas ja estämällä käynnin aikana ko. alueilla liikkuminen. Lisäksi kentiltä voidaan suojautua verhoamalla säteilevä alue erilaisilla metallilevyillä. Tehdasalueellamme suoritettiin kenttävoimakkuuden mittauksia vuonna 2005 STUKin (Säteilyturvakeskus) toimesta. Tällöin todettiin, että elektrolyysin tasasuuntaajan aiheuttamat magneettikentät ylittävät nikkelitehtaan pääsisäänkäynnin porraskäytävässä yleisölle sallitut direktiivin mukaiset enimmäisarvot ja tasasuuntaajahuoneessa myös ammattityöntekijöille sallitut arvot. Näiden syiden vuoksi tehtiin vuonna 2006 kyseisen porraskäytävän ja tasasuuntaajan muuntajahuoneessa suojaustoimenpiteitä, joilla oli tarkoitus alentaa kenttävoimakkuudet hyväksyttävälle tasolle. Suojaukseen käytettiin metallilevyjä, joita asennettiin monta kerrosta päällekkäin. Alimmaiseksi tuli alumiinikerros ja sen päälle useampia kerroksia magneettisesti vahvaa erikoisterästä. Elektrolyysin magneettikenttien mittauksia on suoritettu myös virtakiskostosta, mutta sieltä ei ole löydetty suojausta edellyttäviä kenttävoimakkuuksia. Sähkökojeistoista, suurien kaapelien ja moottorien läheisyyksistä tullaan vielä ensi vuoden aikana suorittamaan tarkistusmittauksia. Lisätietoja: Pertti Sihvonen, projektipäällikkö Norilsk Nickel Harjavalta Oy puh (vaihde) Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007 5

6 Susanna Kaaja, toimittaja Työ Terveys Turvallisuus -lehti Palvelualat mukaan Nolla tapaturmaa - foorumiin Nolla tapaturmaa foorumi on jäsentensä näköinen, ja tällä hetkellä jäsenistö on teollisuuspainotteinen. Nyt foorumi haluaa tavoittaa toiminnassaan myös palveluajojen työpaikkoja. Kuva: Mari Kiurula H elmikuun alussa Helsingissä järjestettiin erityisesti palvelualoille tarkoitettu tiedotus ja keskustelutilaisuus, jonne saapui nelisenkymmentä työturvallisuudesta kiinnostunutta osallistujaa. Tilaisuuden tarkoitus oli tiedottaa palvelualojen työpaikoille Nolla tapaturmaa foorumin toiminnasta sekä työturvallisuusasioista yleensä. Vaikka valtaosa tapaturmista sattuukin teollisuustyöpaikoissa, niin sanotussa siistissä sisätyössäkin tapaturmataakka on melkoinen: kolmasosa onnettomuuksista sattuu palveluissa, terveydenhuollossa ja muissa ʺtoimistomaisissaʺ ympäristöissä. Tutkimusinsinööri Taru Lankinen Työterveyslaitoksesta uskookin, että foorumilla on paljon tarjottavaa myös palvelualoille: Foorumin toimintaa kehitetään jäsenten toivomusten ja tarpeiden pohjalta, eli jokainen voi vaikuttaa toiminnan painotuksiin. Ongelmat eivät ole toimialasidoksisia ja toivommekin, että foorumissa mukana olevien yritysten muodostama verkosto ja sen tarjoama tuki houkuttelevat mukaan lisää myös palvelualojen työpaikkoja. Pirjo Holmberg VR Yhtymä Oy:stä kertoi VR:n kokemuksia Nolla tapaturmaa foorumista. Potkua työturvallisuuden kehittämiseen VR konserni tuli foorumiin mukaan vuonna Jäsenyydestä toivottiin uutta potkua työturvallisuuden kehittämiseen, erityisesti riskinarviointiin ja tapaturmien ennakointiin. Lisäksi tavoitteena oli vähentää työtapaturmia, joiden määrä näytti jämähtäneen tietylle tasolle. Tilaisuudessa puheenvuoron käyttänyt henkilöstökonsultti Pirjo Holmberg VR Yhtymä Oy:stä vakuutti, että liittymien kannatti: foorumin kampanjamateriaalia on voitu hyödyntää omissa koulutuksissa, muilta työpaikoilta on saatu uusia näkökulmia työturvallisuuden kehittämiseen ja mikä tärkeintä, konsernin tapaturmataajuus on laskenut selvästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tätä ei tietysti voi laittaa täysin foorumin ansioksi, mutta varmasti siitä on ollut hyötyä. Olen erityisen iloinen siitä, että seminaarien tarjonta on monipuolistunut koko ajan, ja niissä on joka kerta paljon omaa työtä tukevia huippujuttuja, Holmberg kiitteli. Foorumin tuottamaa materiaalia on VR:llä käytetty muun muassa viikkopalaverien yhteydessä järjestettävissä työsuojelutuokioissa. 6 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007

7 Nämä käytännönläheiset tietoiskut kiinnostivat myös työsuojeluvaltuutettu Petri Minniä HYY Yhtymän UniCafesta, ja hän saikin niistä kaipaamiaan lisätietoja. UniCafe liittyi foorumiin vuoden alussa. On luonnollista, että työtapaturma asioissa tavoitellaan ensin teollisuutta, mutta uskon, että palvelualat lähtevät pian mukaan laajemminkin, Minni ennusti. Näin ajattelevat myös Suomen kansallisoopperan työsuojelupäällikkö Kaarina Kuisma sekä matkalippujen tarkastuksen päällikkö Kaisa Maijala Helsingin kaupungin liikennelaitoksesta. Kummankaan organisaatiot eivät vielä ole mukana foorumissa, mutta sen toiminta kiinnostaa. Verkostot ovat tärkeitä työturvallisuustyössä, samoin työturvallisuuden arviointivälineet, myös Työsuojelupäälliköt ry:n hallituksessa varapuheenjohtajana toimiva Kuisma arvioi. Kuva: Mari Kiurula Palvelualan infotilaisuuteen osallistui nelisenkymmentä asiasta kiinnostunutta. Maijala ei ollut vielä täysin vakuuttunut siitä, mitä konkreettista hyötyä foorumi voisi tarjota liikennelaitokselle. Hänen toivomuslistallaan ovat erityisesti asiakastilanteisiin liittyvien työturvallisuusasioiden esiin nostaminen foorumin tilaisuuksissa. Palvelualoille suunnattu tilaisuus oli ensimmäinen lajissaan. Taru Lankisen mukaan tarkoitus on järjestää lisää sekä eri aloille kohdennettuja että alueellisia tilaisuuksia jo tänä vuonna. Lisätietoja infotilaisuuksista: Taru Lankinen, tutkimusinsinööri puh (vaihde) Henriikka Virta, tutkimusinsinööri puh (vaihde) Kuva: Mari Kiurula Jorma Saari esitteli Nolla tapaturmaa foorumin jäsentyöpaikkojen tapaturmakehitystä. Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007 7

8 Henriikka Virta, tutkimusinsinööri Vahdinvaihto Nolla tapaturmaa -foorumin johdossa Alusta pitäen Nolla tapaturmaa foorumia on luotsannut Työterveyslaitoksella professori Jorma Saari, mutta nyt vetovastuu on siirtynyt tiimipäällikkö Markku Aaltoselle, joka jatkaa Jorma Saaren viitoittamaa tietä. Tiimipäällikkö Markku Aaltonen on johtanut TTL:n työturvallisuustiimiä vuoden 2006 alusta alkaen, sen jälkeen kun laitoksen organisaatio koki ison muutoksen. Vuoden 2007 alusta myös Nolla tapaturmaa foorumin vetovastuu siirtyi Aaltoselle foorumia ansiokkaasti luotsanneelta Jorma Saarelta. Kesäkuun alussa tulee 39 vuotta siitä kun tulin Työterveyslaitokseen ja ainakin 40 vuotta pitäisi saada mittariin, sanoo Jorma Saari. Mutta nyt on aika siirtää vetovastuuta muille. En kuitenkaan jättäydy kokonaan syrjään, vaan olen edelleen mukana Nolla tapaturmaa foorumin projektiryhmässä. Suuremman osan ajastani vie Työsuojelurahaston rahoittama tutkimushanke foorumin vaikutuksista käytännössä ja hyvien käytäntöjen mallintamisessa. Tutkimus on alkuvaiheessa ja jatkuu vuoden 2008 kesään asti, Jorma kertoo. Jorma Saari on TTL:n ohella työskennellyt professorina Tampereen teknillisessä korkeakoulussa, McGill yliopistossa Montrealissa ja Waterloon yliopistossa Ontariossa Kanadassa lähellä Niagaran putouksia. Tavoitteena tapaturmaton työ Työterveyslaitoksen organisaatiomuutoksen yhteydessä laaditussa uudessa strategiassa tapaturmaton työ on nostettu erityisteemaksi, jota halutaan vahvasti edistää. Nolla tapaturmaa foorumin tavoite jäsenkunnan kasvattamiseksi kulkee siis käsi kädessä myös TTL:n tavoitteiden kanssa, Markku Aaltonen kertoo. Tämä antaa meille hyvät eväät jatkaa työtämme foorumin toiminnan kehittämiseksi. Foorumi on todettu sangen tarpeelliseksi yhteistyömuodoksi suomalaisten työpaikkojen kesken työturvallisuuden parantamiseksi. Foorumi onkin kasvu uralla, joten tästä on hyvä jatkaa Jorman aloittamaa työtä, toteaa Markku. Aaltonen aloitti työturvallisuusuransa Työsuojeluhallituksessa vuonna Vuonna 1982 hän jatkoi tutkijana Tampereen teknillisessä korkeakoulussa professori Jorma Saaren yksikössä, jolloin heidän pitkäaikainen yhteistyönsä sai alkunsa. He olivat mm. molemmat mukana valmistelemassa työturvallisuuslain uudistamista 1980 luvulla. Vuosina Aaltonen toimi insinöörinä Turun ja Porin työsuojelupiirissä. Vuonna 1985 hän siirtyi TTL:n työturvallisuusosastolle, jonka johtoon Jorma Saari oli jo siirtynyt aiemmin. Aaltonen väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 1996 erityisalueenaan työtapaturmien aiheuttamat kustannukset. Hän on myös kansainvälistä kokemusta esimerkiksi Euroopan työterveys ja työturvallisuusvirastosta Bilbaossa Espanjassa vuosilta Aaltonen haluaakin tuoda omat verkostonsa foorumin käyttöön. Suomeen paluun jälkeen hän on panostanut erityisesti hyvän työympäristön tuottavuusvaikutuksiin. Tapaturmaton työ on hyvä tavoite, jonka eteen kannattaa ponnistella. Uusi piirre, jonka tuon mukanani foorumin toimintaan, on turvallisuuden ja tuottavuuden välisen yhteyden korostaminen. Nämä kaksi ovat kolikon eri puolet, joita ei voi erottaa toisistaan, kertoo Markku. Vaikka foorumin vetovastuu vaihtuukin, Saari haluaa korostaa, ettei hän ole siirtymässä katsomon puolelle kuin osittain. Olen edelleen mielelläni käytettävissä muun muassa luentotehtäviin. Vuosien mittaan on kertynyt aika lailla hiljaistakin tietoa turvallisuuskulttuurin uudistamiseen ja haluan jakaa sitä parhaan kykyni mukaan myös työpaikoille. Viime vuosien aikana olen pitänyt lukuisilla työpaikoilla luentoja nolla tapaturmaa ajattelusta ja tätä toimintaa aion jatkaa, Jorma toteaa. Nolla tapaturmaa foorumi ovat siis vahdinvaihdosta huolimatta hyvissä käsissä, ja uudet jäsenet toivotetaan edelleen lämpimästi tervetulleiksi mukaan foorumin toimintaan. 8 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007

9 Nolla tapaturmaa - foorumi tiedottaa Jäsenseminaari Kouvolassa Kevään jäsenseminaari järjestetään Kouvolassa Kasarmiravintolan auditoriossa. Seminaarissa kuullaan esityksiä muun muassa seuraavista ajankohtaisista työturvallisuusaiheista: Työturvallisuuden kehittämiseen ei ole oikopolkuja. Tarvitaan aitoa sitoutumista, pitkäjänteistä työtä, uskallusta oppia ja erilaisten menetelmien hyväksikäyttöä Mitä on ʺRangaistava työn turvattomuusʺ? Kuinka poliisi tutkii työturvallisuustapauksia Seminaarissa julkistetaan myös foorumin tasoluokituksen saaneet työpaikat ja kuullaan tasoluokituksen saaneiden työpaikkojen puheenvuoroja tutulla teemalla ʺNäin me sen teimmeʺ. Viimeinen ilmoittautumispäivä on Sähköinen ilmoittautumislomake löytyy foorumin ekstranetistä. Ilmoittautua voi myös sähköpostilla tai puhelimitse Else Gamst Nielsen tai Armi Muhonen Turvallisuustietojen toimittaminen ja vuosimaksu Nolla tapaturmaa - foorumissa vuonna 2007 Nolla tapaturmaa foorumin jäsenyyden ehtona on turvallisuustietojen toimittaminen vuosittain. Jäsentyöpaikkojen yhteyshenkilöille on lähetetty sähköpostitse linkki sähköiseen turvallisuustietolomakkeeseen. Vastausaika päättyy Vuonna 2007 Nolla tapaturmaa foorumissa otetaan käyttöön vuosimaksu, joka määräytyy jäsentyöpaikan henkilöstömäärän mukaan. Jäsentyöpaikoille postitetaan kevään 2007 aikana vuosimaksutiedote ja maksulomake. Vuosimaksun maksamalla jäsentyöpaikat vahvistavat jäsenyytensä jatkumisen. Työturvallisuuden tasoluokitushaku käynnissä Jäsentyöpaikoilla on jälleen mahdollisuus hakea vuosittaista työturvallisuustason arviointia vuodelle Hakuaika päättyy Hakemus, hakuohjeet ja arvioinnin perusteet esimerkkeineen löytyvät Nolla tapaturmaa foorumin ekstranet sivuilta kohdasta > Tunnustukset ja tasot Koska luokituksen tarkoituksena on auttaa työpaikkaa näkemään tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset, tasoa verrataan työpaikan omaan aikaisempaan tasoon, eikä muihin työpaikkoihin. Tämä ei siis ole kilpailua foorumin jäsenten kesken, vaan työpaikan väline matkalla kohti nollaa tapaturmaa. Tasoluokitus arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon työpaikka on parantanut omaa toimintaansa edelliseen vuoteen tai edellisten vuosien keskiarvoon verrattuna, tai vaihtoehtoisesti kuinka hyvät ovat työpaikan hakuvuoden tunnusluvut. Nolla tapaturmaa -foorumin vaikuttavuustutkimus Nolla tapaturmaa foorumi on ollut toiminnassa vuodesta 2003 alkaen, ja helmikuuhun 2007 mennessä foorumiin on liittynyt jo 141 jäsentyöpaikkaa. Foorumin jäseniltä kerättyjen turvallisuustietojen valossa näyttäisi siltä, että foorumin jäsentyöpaikkojen keskimääräiset tapaturmataajuudet ovat laskussa, kun taas valtakunnallisella tasolla tapaturmataajuus on noussut. Sen vuoksi halutaankin tarkemmin selvittää, millaisia vaikutuksia Nolla tapaturmaa foorumilla on ollut jäsentyöpaikkojen turvallisuustoimintaan ja kehitykseen. Foorumin vaikutusten selvittämiseksi vuoden 2007 alussa on käynnistynyt Nolla tapaturmaa foorumin vaikutukset ja kokemukset tutkimushanke, jota rahoittavat Työsuojelurahasto, Valtion työsuojelurahasto ja. Vuoden 2007 aikana Nolla tapaturmaa foorumin jäsenille tehdään kyselytutkimus, johon toivotaan kaikkien jäsentyöpaikkojen osallistumista. Kyselytutkimuksesta tiedotetaan tarkemmin loppukevään aikana. Lisätietoja hankkeesta antavat: Henriikka Virta, tutkimusinsinööri Jorma Saari, johtava asiantuntija Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007 9

10 Kurssialennuksia foorumin jäsenille Nolla tapaturmaa foorumin jäsenmaksun maksaneet jäsenetsaavatalennuksiaseuraavistatyöterveyslaitok senjärjestämistäkursseista: Vastuullinenyritystoimintajatyösuojelu Helsinki Koulutuksessa esitellään yhteiskuntavastuu ra portoinnin perusteet sekä annetaan hyviä esi merkkejä työsuojeluasioiden mukaan ottamisesta yhteiskuntavastuuraportointiin. Kurssimaksu: Nollatapaturmaa fooruminjäsenet215 (norm. 250 ). Lisätietoja kurssin johtajilta: Markku Aaltonen ja Pirkko LiisaRasa,puh (vaihde). Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI Julkaisija Nolla tapaturmaa -foorumi Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh fax Toimitus Henriikka Virta Työturvallisuustiimi puh Vastaava päätoimittaja Markku Aaltonen Työturvallisuustiimi Turvallisentyöympäristön tuottavuusvaikutukset Lahti Koulutuksessaesitelläänhyviäesimerkkejä,jois sa hyvä työympäristö ja korkea turvallisuustaso on yhdistetty työpaikan taloudelliseen menes tykseen.lisäksiperehdytäänkeinoihinsaavuttaa säästöjätapaturmavakuutusmaksuissa. Kurssimaksu: Nollatapaturmaa fooruminjäsenet370 (norm. 420 ). Lisätietoja kurssin johtajalta: Markku Aaltonen, puh (vaihde). Julkaisupaikka Helsinki, 2007 Jakelu 500 Palautteet ja ilmoitukset julkaisijalle Nolla tapaturmaa -foorumi Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh fax Kannen kuva Lucas Ward / Stock.XCHNG Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenmäärä 142 ( ) Nolla tapaturmaa -foorumin sähköinen uutislehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Seuraava uutislehti ilmestyy toukokuussa Sähköinen uutislehti on ladattavissa Nolla tapaturmaa foorumin internet-sivulta 10 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007

Nolla tapaturmaa foorumin

Nolla tapaturmaa foorumin Nolla tapaturmaa foorumin käytännön toiminta Foorumi työpaikoille, jotka haluavat kehittyä työturvallisuuden edelläkävijöiksi. Lähtökohdat Foorumin toiminnan perusta Nolla tapaturmaa ajattelun omaksuminen,

Lisätiedot

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa

Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa Arja Äyräväinen Hyvinvointia työstä Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa. tapaturmat

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille Nolla tapaturmaa -foorumi julkaisee turvallisuusaiheisia materiaalipaketteja foorumin jäsentyöpaikkojen käyttöön. Ne sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen, ohjeet ryhmätöiden ja koulutuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua Tervetuloa! 4.5.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for Safety and Health at Work

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MUUTTAAKO TIETO TOIMINTAA?

TIEDOSTA TURVAA MUUTTAAKO TIETO TOIMINTAA? TIEDOSTA TURVAA MUUTTAAKO TIETO TOIMINTAA? Mika Vallius, Safety Manager UPM Plywood Oy, Joensuun vaneritehdas Nolla tapaturmaa foorumin ohjausryhmän jäsen Tiedosta turvaa Muuttaako tieto toimintaa? 2 UPM

Lisätiedot

Haasteena nolla. Mika Liuhamo, vanhempi asiantuntija

Haasteena nolla. Mika Liuhamo, vanhempi asiantuntija Haasteena nolla Mika Liuhamo, vanhempi asiantuntija Nolla Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/0_(luku) Varhaisissa lukujärjestelmissä ei ollut lainkaan nollan käsitettä. Nolla juontaa juurensa latinan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta Uudellamaalla Juhla-seminaari Eteran auditorio 1.3.2017 Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu Työturvallisuusasioihin

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014 Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Puheenvuoron pitäjän työhistoriasta konsulttisopimus työsuojeluhallituksen kanssa

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa

Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa Numero 1 / 2011 Johtoryhmän kolumni: Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 Pienryhmissä kehitetään arkea pienin askelin Tunnetko turvallisuusviestinnän? Foorumin toiminnan kehittäminen asiakaskyselyn

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Tausta SOL konserni on Suomen suurimpia palvelualan työllistäjiä. SOLIssa työskentelee tällä hetkellä lähes 10 000 työntekijää, joista n 7500 Suomessa.

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Työturvallisuus jokaisen vastuu

Työturvallisuus jokaisen vastuu Torstai 20.9.2007 Tampere-talo Työturvallisuus jokaisen vastuu Avaus puheenvuoro RaTuKe hanke pj. Tästä lähdimme liikkeelle: RATUKE on työtapaturmaohjelman sovellus rakennusalalle toimii yhteistyössä valtakunnallisen

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! Vesa Kotaviita 29.4.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA. Abloy Oy Joensuun tehdas

TIEDOSTA TURVAA. Abloy Oy Joensuun tehdas 28.4.2017 TIEDOSTA TURVAA Abloy Oy Joensuun tehdas TURVALLISEN ELÄMÄN RAKENTAJA ABLOY-lukitusratkaisut suojaavat ihmisiä, omaisuutta ja liiketoimintoja lähes kaikkialla maailmassa. VASTUULLISUUS Ympäristön

Lisätiedot

Rakennusalan työsuojelun peruskurssi

Rakennusalan työsuojelun peruskurssi Rakennusalan työsuojelun peruskurssi 1. jakso 2. 4.10. ja 2. jakso 23. 24.10.2012 Siikaranta-opisto opitaan yhdessä Rakennusalan työsuojelun peruskurssi, Siikaranta-opisto 1. jakso 2. 4.10. ja 2. jakso

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN JOHTAMINEN

TURVALLISUUDEN JOHTAMINEN www.3tratkaisut.fi TURVALLISUUDEN JOHTAMINEN ESIMIESTYÖNÄ Helsinki 3.2.2006 C A S E: E TAPATURMATON TERÄS S 2001-2003 HÄMEENLINNAN TEHDAS TAPATURMATAAJUUDEN ESIMERKKITAPAUS KEHITYS TAPATURMATAAJUUDEN HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Vision Zero Haasteena nolla! PSK kevätseminaari 24.4.2014

Vision Zero Haasteena nolla! PSK kevätseminaari 24.4.2014 Vision Zero Haasteena nolla! PSK kevätseminaari 24.4.2014 Nolla Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/0_(luku) Varhaisissa lukujärjestelmissä ei ollut lainkaan nollan käsitettä Juontaa juurensa latinan sanasta

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero.

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero. Esittely Täyttäkää työpaikan terveyden edistämiskysely ja selvittäkää onko terveyden edistäminen jo osa työpaikkanne toimintaa vai onko työpaikallanne ehkä vielä parantamisen varaa. Kyselyyn vastaaminen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Kulttuurien välisen työn valmukseen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä -MULTI-TRAIN, Toimintatutkimushanke

Kulttuurien välisen työn valmukseen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä -MULTI-TRAIN, Toimintatutkimushanke Paneeli: Monikulttuurisuus ja kulttuurien välinen osaaminen tulevaisuuden työyhteisöissä: MULTI-TRAIN tutkimushanke, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto sekä Kuntatyönantajat Kuntatalo, Huone A

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 3/12 1(5) n kokous Aika 27.3.2012 klo 9.00-11.00 Paikka Läsnä WinNova, Liisanpuisto, Krouvari Heino Ulla-Maija Sarasoja Liisa Vilponen Raija Kauri Ulla Tabell Ari Harju-Vahekoski Elina Uusi-Uola

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu. Esitys johtoryhmään

Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu. Esitys johtoryhmään Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu Esitys johtoryhmään 21.2.2017 Viestinnän sisältöjen vuosisuunnittelu Viestintä- ja markkinointipäällikkö esittää, että Xamkin johtoryhmä osallistuu vastuullaan olevan

Lisätiedot

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1 Kohti nollaa Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Teemaseminaari 26.1.2012 26.1.2012 Edu/UHy 1 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Tavoiteltavat muutokset verrattuna vuoteen 2010 Ammattitautien

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 06.02.2015 Aika 06.02.2015 klo 13:05-14:05 Paikka Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Lisätiedot

Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys

Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri. Oulun kaupungin opetuspalveluja hoitavan tiimin palveluesimies. Työterveyslääkärinä vuodesta

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä Keijo Päivärinta [Keijo Päivärinta 2.3.2017 1 Kilpailun käynnistyminen Juuret Turun suunnalla TR-mittari arviointivälineeksi 2 Ensimmäisten

Lisätiedot

Tärkeintä on turvallisuus

Tärkeintä on turvallisuus Numero 4 / 2009 Johtoryhmän kolumni: Tärkeintä on turvallisuus Matkalla kohti 0-tapaturmaa: Näin meillä tapaukset tutkitaan Työtapaturmat saadaan kuriin Nolla tapaturmaa -foorumissa Työturvallisuuteen

Lisätiedot

Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Tapaturva Oy

Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Tapaturva Oy Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari 19.5.2015 Käytännön työkaluja turvallisuustyöhön: Miten pääsen tapaturmataajuudessa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza

Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza Medical- brändien taustalla vuodesta 1994 Innokas Medical Oy 20 000 Perustettu Oulussa vuonna 1994

Lisätiedot

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Satu Vennala Henkilöstöresurssipäällikkö Ravintolatoimiala HOK-Elanto Liiketoiminta Oy Kokkeja Filippiineiltä,

Lisätiedot

Meyer Turku Turvallisuustiedon hyödyntäminen telakalla. Matti Tuimala, turvallisuuspäällikkö Työturvallisuuspäivä

Meyer Turku Turvallisuustiedon hyödyntäminen telakalla. Matti Tuimala, turvallisuuspäällikkö Työturvallisuuspäivä Meyer Turku Turvallisuustiedon hyödyntäminen telakalla Matti Tuimala, turvallisuuspäällikkö Työturvallisuuspäivä 28.4.2017 2 Meyerin telakat Perustettu 1737 Meyer Turku 1700 työntekijää Perustettu 1850

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Annaleena Rita ja Pertti Hautala 3.12.2013 2 SISÄLTÖ 1. Rautjärven kunnan toiminta-ajatus... 3 2. Työsuojelun toiminta-ajatus... 3 3. Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa

Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla -seminaari, Pori 11.10.2006 Sami Kännälä, STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY TYÖNANTAJAN VELVOITTEET EU:N

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Työsuojelun rooli sisäilmaprosessissa. Jaakko Sohlo, työsuojeluvaltuutettu Jussi Alikoski, työsuojelupäällikkö

Työsuojelun rooli sisäilmaprosessissa. Jaakko Sohlo, työsuojeluvaltuutettu Jussi Alikoski, työsuojelupäällikkö Aihe Puhuja Työsuojelun rooli sisäilmaprosessissa Jaakko Sohlo, Jussi Alikoski, työsuojelupäällikkö Jussi Alikoski Työsuojelupäällikkö, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut / kaikki palvelualueet

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007 Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2-25 ja seurantakierros 27 Tavoitteena vauhdittaa turvallisuuden ja tuottavuuden kehitystä 1 Metallituote- ja koneteollisuuden työympäristön taso ja tuottavuus

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula , Lehmusvalkama

vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula , Lehmusvalkama vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula 2.11.2017, Lehmusvalkama Terveydenhuollon / sosiaalihuollon ammattilainen Hoito Potilas / asiakas palveluidenkäyttäjä VSSHP

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Vasta kuntaan tulleiden maahanmuuttajien ohjauksen ja kotouttamisen järjestäminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset 67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto ESIPUHE Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan liiton eri

Lisätiedot

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön ja sen kehittämiseen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Luomualan koordinaatiohanke

Luomualan koordinaatiohanke Luomualan koordinaatiohanke austaa Kansalliset tavoitteet lähtökohtana: Maaseutuohjelman tavoitteet luomulle Luomualan kehitysohjelma (julkaistu 1.10): Keskeistä kysynnän luominen. Oletus: koordinaation

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

6 Esitys: Korkeakouluturvallisuus ja työsuojelu Xamk:ssa 8 7 Työyhteisön kehittämiskyselyn tulokset työsuojelun näkökulmasta

6 Esitys: Korkeakouluturvallisuus ja työsuojelu Xamk:ssa 8 7 Työyhteisön kehittämiskyselyn tulokset työsuojelun näkökulmasta Pöytäkirja 1/2017 1 (17) Työsuojelutoimikunta Aika 24.04.2017 klo 12:00-14:00 Paikka Mikkelin kampus, kokoustila X124 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 2 Esityslistan

Lisätiedot

Monimuotoinen työyhteisö Esimerkkejä Itellan toteuttamista ohjelmista monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä

Monimuotoinen työyhteisö Esimerkkejä Itellan toteuttamista ohjelmista monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä Monimuotoinen työyhteisö Esimerkkejä Itellan toteuttamista ohjelmista monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä Wilberforce Essandor, kehityspäällikkö Itella Oyj Tausta Työnantajan sitoutuminen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

Tervetuloa. Työyhteisön hyvinvointi- ja turvallisuuskoulutukseen! Työhyvinvointi syntyy hyvin tehdystä työstä!

Tervetuloa. Työyhteisön hyvinvointi- ja turvallisuuskoulutukseen! Työhyvinvointi syntyy hyvin tehdystä työstä! Tervetuloa Työyhteisön hyvinvointi- ja turvallisuuskoulutukseen! Harjoittele nyt, tositilanteessa siihen ei ole aikaa! Työhyvinvointi syntyy hyvin tehdystä työstä! Työhyvinvoinnista pidättäytyminen tulee

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Yhteistyötoimikunta 18.03.2013 AIKA 18.03.2013 Klo 09:00-11:07 PAIKKA Kauppakatu 1, 2 krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Järjestöjen arviointi- ja kehittämisverkosto KOMPASSI Verkoston tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tarpeet

Järjestöjen arviointi- ja kehittämisverkosto KOMPASSI Verkoston tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tarpeet Järjestöjen arviointi- ja kehittämisverkosto KOMPASSI Verkoston tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tarpeet Verkoston tapaaminen 21.4.2015 SOSTE Mervi Aalto-Kallio & Kiril Häyrinen Yhdessä enemmän ja useammalle

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK KANSALLINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISSTRATEGIA. MITÄ SE ON? JUHA ANTILA / SAK MAAN HALLITUKSEN OHJELMA SANOO S. 65 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan työelämän kehittämisstrategian,

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin TTK tuottaa ja välittää Työyhteisöjen kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista kouluttamalla tiedottamalla kehitys- ja tietopalveluilla

Lisätiedot

Rakentamisen turvallisuuden kehittäminen = Ratuke

Rakentamisen turvallisuuden kehittäminen = Ratuke Rakentamisen turvallisuuden kehittäminen = Ratuke Näin Ratuke alkoi: Valtioneuvoston periaatepäätös työtapaturmaohjelmasta 2001-2005 toimii kehyksenä valtion ja muiden keskeisten työelämän tahojen toimenpiteille,

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot