Lindström valmistautuu monikulttuurisuuteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lindström valmistautuu monikulttuurisuuteen"

Transkriptio

1 Numero 1 / 2007 Lindström valmistautuu monikulttuurisuuteen Finnair Tekniikka ja Finnair Catering mukaan foorumiin Suojautuminen voimakkailta magneettikentiltä Palvelualat mukaan Nolla tapaturmaa -foorumiin Vahdinvaihto Nolla tapaturmaa -foorumin johdossa

2 Tea Rewell, henkilöstöpäällikkö Lindström Oy Lindström valmistautuu monikulttuurisuuteen Lindström Oy:ssä valmistaudutaan maahanmuuttajataustaisen työvoiman vastaanottamiseen suunnitelmallisella perehdyttämiskäytännöllä sekä työyhteisöä valmentamalla. H aluamme varautua tilanteeseen, jossa yhä useampi Suomessa työskentelevä lindströmiläinen saattaa vastaisuudessa olla taustaltaan ulkomaalainen. Syy valmistautumisen tarpeeseen on mahdollisessa tulevassa työvoimapulassa ja toisaalta siinä, että henkilöstön liikkuvuutta konsernin sisällä halutaan edistää. Lindström toimii Suomen lisäksi 15 maassa. Tällä hetkellä maahanmuuttajatausta on vain muutamalla prosentilla henkilöstöstä. Käytännössä valmistautuminen tarkoittaa mm. sitä, että olemme mukana kahdessa tutkimushankkeessa. Ensimmäisen toteuttaa. Monikulttuurinen työyhteisö tutkimuksen tulosten on suunniteltu valmistuvan alkuvuodesta Tutkimustulokset löytyvät osoitteesta Toisen tutkimushankkeen nimi on PETMO perehdyttämällä monimuotoi seen työyhteisöön. Hanketta koordinoi SAK ja tulokset löytyvät huhtikuussa 2007 osoitteesta Kuva: Pirjo Mailammi Kuvassa palveluesimies Eve Palgi ja tekstiilihuoltaja Leroy Pereira. Työterveysasemamme Diacor Oy onkin myös osaltaan valmistautumassa nykyistä monikulttuurisempaan toimintaan. Lindström osallistui diacorhenkilöstön koulutuspäiville loppuvuonna 2006 kertomalla kokemuksistaan ja vinkeistään liittyen monikulttuurisuuteen. Lindströmiläisten maahanmuuttajien toiveet työterveyshuollolle kiteyy aikaan; maahanmuuttajat toivovat, että vastaanottotilanteeseen varataan tarpeeksi aikaa, jotta asiat tulevat ymmärretyksi varmasti oikein puolin ja toisin. Aikaa tarvitaan kertomiseen, kertaamiseen, asian ymmärtämisen varmistamiseen, asioiden havainnollistamiseen esim. näyttämällä tai kuvia ja symboleita hyväksi käyttämällä. Aikatarpeen huomioonottaminen on myös ajanvaraushenkilöstön osaamisasia. Onnistuneen kohtaamisen edellytyksenä on myös potilaan kulttuuritaustan ymmärtäminen. Mikä sen parempaa, jos hoitohenkilöstöllä olisi mahdollisuus ennen potilastapaamista varmistaa potilaan kulttuurin perusasiat, vaikkapa Cultures ikonin avulla! Entistä monikulttuurisempaan työpaikkaan valmistaudutaan myös valmentamalla suomalaista henkilöstöä. Toivomme, että erityisesti esimiehet, perehdyttäjät sekä lähikollegat näkevät erilaisuuden rikkautena. Tutkimushankkeiden avulla saamme arvokasta tietoa, jota tulemme hyödyntämään mm. maahanmuuttajataustaisille räätälöityä perehdyttämis järjestelmää rakennettaessa. Perehdyttämisessä työturvallisuusasioilla on oma keskeinen roolinsa. Monikulttuurisuus tuo mukanaan oman ulottuvuu tensa paitsi perehdyttämiskäytäntöihin, myös mm. tiedottamis ja työturvallisuusriskien arviointikäy täntöihin sekä työterveyshuollon toimintaan. 2 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007

3 Paula Larjo, toimittaja Nolla tapaturmaa -foorumi Finnair Tekniikka ja Finnair Catering mukaan foorumiin Finnair Tekniikan ja Finnair Catering Oy:n liittymisen taustalla on halu tehdä työtä turvallisuuden parantamiseksi entistä johdonmukaisemmin ja näkyvämmin. F innair Oyj:n liiketoimintayksikkö Finnair Tekniikka ja Finnairin tytäryhtiö Finnair Catering Oy liittyivät Nolla tapaturmaa foorumiin tammikuussa Liittymisen taustalla on halu tehdä työtä turvallisuuden parantamiseksi entistä johdonmukaisemmin ja näkyvämmin. Lisäksi Finnairissa halutaan saada toimivia ratkaisuja ja ideoita yhteisen tavoitteen, nolla tapaturmaa, saavuttamiseksi. Nolla tapaturmaa ajattelutavan sisäänajo alkoi Finnairissa vuonna Tällöin yrityksessä järjestettiin aiheeseen liittyviä seminaareja ja kirjoitettiin artikkeli henkilöstölehteen. Samoin Nolla tapaturmaa ajattelutapa sisällytettiin pysyvästi työsuojelun toimintaohjelmiin ja vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin. Ajattelutapaa ei ilmeisesti kuitenkaan pidetty esillä järjestelmällisesti, jolloin se pääsi pikku hiljaa hiipumaan, kertoo Finnair Oyj:n työturvallisuuspäällikkö Anna Melleri. Melleri aloitti työt konsernin työsuojeluorganisaation johdossa vuoden 2005 syyskuussa. Kaksi edellä, muut perässä Nolla tapaturmaa foorumiin liittyminen oli vuonna 2006 toistuvasti esillä Finnairin työsuojelupäälliköiden kokoontumisissa. Saman vuoden syyskuussa kokoontumiseen pyydettiin mukaan työterveyslaitoksen asiantuntija Pirkko Liisa Rasa. Apulaisjohtaja Lasse Freden, työturvallisuuspäällikkö Anna Melleri, henkilöstö ja työsuojelupäällikkö Kirsi Marja Heliste sekä työsuojeluvaltuutetut Reijo Hiltunen ja Eero Markkanen Finnairilta liputtavat Nolla tapaturmaa ajattelun puolesta. Tapaamisen jälkeen Finnairilla päätettiin, että alkuvaiheessa foorumiin lähtevät ne liiketoimintayksiköt, joiden johdossa asia nähdään ajankohtaiseksi. Tällaisia yksiköitä löytyi kaksi, Finnair Tekniikka ja Finnair Catering. Kyseiset yksiköt ovat Nolla tapaturmaa ajattelutavan järjestelmällisen kehittämisen pilotteja konsernissamme. Mikäli kokemukset ovat myönteisiä, koko konserni saattaa seurata myöhemmin Tekniikan ja Cateringin esimerkkiä, Anna Melleri sanoo. Cateringissa kulttuurinmuutos Kuva: Paula Larjo Sekä Finnair Cateringin että Finnair Tekniikan johto liputtavat vahvasti Nolla tapaturmaa ajattelutavan puolesta. Cateringin henkilöstö ja työsuojelupäällikkö Kirsi Marja Heliste sekä työsuojeluvaltuutettu Reijo Hiltunen näkevät, että heillä haasteellisin tehtävä on työturvallisuusasenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttaminen niin työntekijä kuin esimiestasolla. Työympäristö alkaa olla kunnossa, esimerkiksi uusien toimitilojemme suunnittelussa ja toteutuksessa on alusta alkaen huomioitu turvallisuusnäkökohdat, Heliste ja Hiltunen toteavat. Uudenlaista, turvallisuuden parantamiseen tähtäävää ajattelutapaa lanseeraamme muun muassa Puuttumalla välität kampanjalla. Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007 3

4 Tekniikassa kehitetään myös ympäristöä Finnair Tekniikka on turvallisuuden kehittämistyölle haasteellinen ympäristö, koska se koostuu useista, toisistaan kilometrinkin päässä sijaitsevista lentokonehalleista ja tuotantotiloista. Myös työolot, esimerkiksi käytettävien kemikaalien lukumäärä ja laatu sekä lentokoneen huoltotöissä käytettävät erityistyövälineet, ovat Suomen olosuhteissa poikkeukselliset. Tekniikassa halutaan myös panostaa Nolla tapaturmaa ajattelutavan levittämiseen. Lisäksi työympäristöä halutaan kehittää yhä turvallisemmaksi. Aloitimme viime vuonna työympäristön ja työtilojen kehittämisprojektin, jonka myötä käynnistimme muun muassa systemaattisen riskienarvioinnin, kertoo Finnair Tekniikan apulaisjohtaja Lasse Freden. Yksikössä on vasta hiljattain tehty rakennemuutoksia, joilla on ollut vaikutuksia myös työsuojeluorganisaatioon. Vastuu työsuojelukysymyksistä olisi tärkeä saada siirtymään linjaorganisaatioiden esimiehille. Tämä vaatii suurta ajattelutavan muutosta, pohtii Finnair Oyj:n työsuojeluvaltuutettu Eero Markkanen. Kokemusten vaihtoa ja näkyvyyttä Sekä Finnair Tekniikan että Cateringin edustajat uskovat, että Nolla tapaturmaa foorumi tuo uutta puhtia turvallisuuden kehittämistyöhön. Kokemusten vaihto muiden foorumin yritysten kanssa tulee olemaan erittäin hyödyllistä. Samoin hyödynnämme mielellämme foorumin kampanjamateriaaleja, finnairilaiset pohtivat. Foorumin kautta saamme lisäksi työsuojelulle lisää näkyvyyttä. NOLLA TAPATURMAA -FOORUMIN JÄSENYYS: ENSIVAIHEET PÄÄTÖKSESTÄ TOTEUTUKSEEN 1. Johdon päätös Foorumin jäsenyydestä 2. Työsuojelutoimikunnan ideointi Foorumin hyödyntämisestä mukana oma tiedottaja ja henkilöstön kehittäjä lanseerauksen ja koulutuksen suunnittelu: johtoryhmän palaveri (sitoutuminen), esimiehen työturvallisuuskoulutus (työkalut), vuosikello viestinnän suunnittelu (kampanjoiden hyödyntäminen, ilmoitustaulut, palaverikäytännöt) ensimmäisen kampanjan valinta (Puuttumalla välität) 3. Johdon sitoutuminen käytännössä Best practise aineiston suunnittelu yksikön työsuojelupäällikkö - konsernin työturvallisuuspäällikön tuella Tapaturmien tutkinta Turvallisuushavainnoinnit johdon toimesta (safety walk, tarkistuslista) Palaverikäytännöt kaikilla tasoilla Koulutus ja kampanjoiden lanseeraus johdon näkökulmasta 4. Johtoryhmäpalaveri Nolla foorumiin liittyminen ja käytännössä Jorma Saari foorumin esittely ja motivointipuhe Johdon sitoutuminen käytännössä workshop aineiston pohjalta ja päätökset miten aloitetaan 5. Esimiehen koulutuksen suunnittelu Nolla foorumin jäsenyys, uudet asiat ja toimintatavat Esimiehen työsuojeluvastuut ja tehtävät Tapaturmien tutkinta käytännössä, ryhmätyöt Safety walk havainnointi käytännössä Puuttumalla välität kampanjan lanseerauksen suunnittelu, toteutetaan myös ryhmätöinä 6. Viestintäsuunnitelman tekeminen tiedottajan kanssa, vuosikello 7. Foorumin jäsenyyden lanseeraus sisäisessä tiedotteessa 8. Esimiesten koulutus suunnitelman mukaan, ensimmäinen kampanja (Puuttumalla välität) ja siitä viestiminen 4 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007

5 Pertti Sihvonen, projektipäällikkö Norilsk Nickel Harjavalta Oy Suojautuminen voimakkailta magneettikentiltä Porraskäytävä levytettynä alumiinilla ja erikoisteräksellä. Seinään tullaan vielä lisäämään yksi kerros teräslevyä, minkä jälkeen se päällystetään cyprokilla ja maalataan. S ähkövirrat synnyttävät aina sähkö ja magneettikenttiä fysiikan lakien mukaan. Tehdasalueellamme Harjavallassa on joitain paikkoja, joissa voimakas sähkövirta synnyttää niin voimakkaita kenttiä, että niiltä suojautumiseen on ryhdyttävä uusien direktiivien mukaan. EU:n direktiivien mukainen asetus astuu voimaan tänä vuonna ja sen perusteella vuoden 2008 vappuna ei enää saa ylittää määrättyjä kenttävoimakkuuksia. Hyväksyttävät kenttävoimakkuudet ovat riippuvaisia sähkövirran taajuudesta siten, että pienillä taajuuksilla voimakkuus saa olla huomattavasti suurempi kuin suurilla taajuuksilla. Esimerkkinä suurtaajuisista kentistä voidaan pitää mikroaaltouunia, jossa ruoka aineet saadaan kypsymään molekyylien liikkeen vuoksi. Uunissa kentät on suljettu uunin sisään, joten säteilyä ei sen ulkopuolella esiinny. Pientaajuisia kenttiä muodostuu mm. 50 Hz:n virtakiskoissa ja meillä erikoisesti elektrolyysin virtakiskoissa ja tasasuuntaajassa. Direktiivin ja asetuksen perusteella tulee tehdasalueilla selvittää mahdolliset magneettikenttien ylitykset. Lisäksi arvot ylittävät suuret kentät on vaimennettava. Suojaus voidaan suorittaa siirtämällä säteilevät laitteet kauemmas ja estämällä käynnin aikana ko. alueilla liikkuminen. Lisäksi kentiltä voidaan suojautua verhoamalla säteilevä alue erilaisilla metallilevyillä. Tehdasalueellamme suoritettiin kenttävoimakkuuden mittauksia vuonna 2005 STUKin (Säteilyturvakeskus) toimesta. Tällöin todettiin, että elektrolyysin tasasuuntaajan aiheuttamat magneettikentät ylittävät nikkelitehtaan pääsisäänkäynnin porraskäytävässä yleisölle sallitut direktiivin mukaiset enimmäisarvot ja tasasuuntaajahuoneessa myös ammattityöntekijöille sallitut arvot. Näiden syiden vuoksi tehtiin vuonna 2006 kyseisen porraskäytävän ja tasasuuntaajan muuntajahuoneessa suojaustoimenpiteitä, joilla oli tarkoitus alentaa kenttävoimakkuudet hyväksyttävälle tasolle. Suojaukseen käytettiin metallilevyjä, joita asennettiin monta kerrosta päällekkäin. Alimmaiseksi tuli alumiinikerros ja sen päälle useampia kerroksia magneettisesti vahvaa erikoisterästä. Elektrolyysin magneettikenttien mittauksia on suoritettu myös virtakiskostosta, mutta sieltä ei ole löydetty suojausta edellyttäviä kenttävoimakkuuksia. Sähkökojeistoista, suurien kaapelien ja moottorien läheisyyksistä tullaan vielä ensi vuoden aikana suorittamaan tarkistusmittauksia. Lisätietoja: Pertti Sihvonen, projektipäällikkö Norilsk Nickel Harjavalta Oy puh (vaihde) Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007 5

6 Susanna Kaaja, toimittaja Työ Terveys Turvallisuus -lehti Palvelualat mukaan Nolla tapaturmaa - foorumiin Nolla tapaturmaa foorumi on jäsentensä näköinen, ja tällä hetkellä jäsenistö on teollisuuspainotteinen. Nyt foorumi haluaa tavoittaa toiminnassaan myös palveluajojen työpaikkoja. Kuva: Mari Kiurula H elmikuun alussa Helsingissä järjestettiin erityisesti palvelualoille tarkoitettu tiedotus ja keskustelutilaisuus, jonne saapui nelisenkymmentä työturvallisuudesta kiinnostunutta osallistujaa. Tilaisuuden tarkoitus oli tiedottaa palvelualojen työpaikoille Nolla tapaturmaa foorumin toiminnasta sekä työturvallisuusasioista yleensä. Vaikka valtaosa tapaturmista sattuukin teollisuustyöpaikoissa, niin sanotussa siistissä sisätyössäkin tapaturmataakka on melkoinen: kolmasosa onnettomuuksista sattuu palveluissa, terveydenhuollossa ja muissa ʺtoimistomaisissaʺ ympäristöissä. Tutkimusinsinööri Taru Lankinen Työterveyslaitoksesta uskookin, että foorumilla on paljon tarjottavaa myös palvelualoille: Foorumin toimintaa kehitetään jäsenten toivomusten ja tarpeiden pohjalta, eli jokainen voi vaikuttaa toiminnan painotuksiin. Ongelmat eivät ole toimialasidoksisia ja toivommekin, että foorumissa mukana olevien yritysten muodostama verkosto ja sen tarjoama tuki houkuttelevat mukaan lisää myös palvelualojen työpaikkoja. Pirjo Holmberg VR Yhtymä Oy:stä kertoi VR:n kokemuksia Nolla tapaturmaa foorumista. Potkua työturvallisuuden kehittämiseen VR konserni tuli foorumiin mukaan vuonna Jäsenyydestä toivottiin uutta potkua työturvallisuuden kehittämiseen, erityisesti riskinarviointiin ja tapaturmien ennakointiin. Lisäksi tavoitteena oli vähentää työtapaturmia, joiden määrä näytti jämähtäneen tietylle tasolle. Tilaisuudessa puheenvuoron käyttänyt henkilöstökonsultti Pirjo Holmberg VR Yhtymä Oy:stä vakuutti, että liittymien kannatti: foorumin kampanjamateriaalia on voitu hyödyntää omissa koulutuksissa, muilta työpaikoilta on saatu uusia näkökulmia työturvallisuuden kehittämiseen ja mikä tärkeintä, konsernin tapaturmataajuus on laskenut selvästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tätä ei tietysti voi laittaa täysin foorumin ansioksi, mutta varmasti siitä on ollut hyötyä. Olen erityisen iloinen siitä, että seminaarien tarjonta on monipuolistunut koko ajan, ja niissä on joka kerta paljon omaa työtä tukevia huippujuttuja, Holmberg kiitteli. Foorumin tuottamaa materiaalia on VR:llä käytetty muun muassa viikkopalaverien yhteydessä järjestettävissä työsuojelutuokioissa. 6 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007

7 Nämä käytännönläheiset tietoiskut kiinnostivat myös työsuojeluvaltuutettu Petri Minniä HYY Yhtymän UniCafesta, ja hän saikin niistä kaipaamiaan lisätietoja. UniCafe liittyi foorumiin vuoden alussa. On luonnollista, että työtapaturma asioissa tavoitellaan ensin teollisuutta, mutta uskon, että palvelualat lähtevät pian mukaan laajemminkin, Minni ennusti. Näin ajattelevat myös Suomen kansallisoopperan työsuojelupäällikkö Kaarina Kuisma sekä matkalippujen tarkastuksen päällikkö Kaisa Maijala Helsingin kaupungin liikennelaitoksesta. Kummankaan organisaatiot eivät vielä ole mukana foorumissa, mutta sen toiminta kiinnostaa. Verkostot ovat tärkeitä työturvallisuustyössä, samoin työturvallisuuden arviointivälineet, myös Työsuojelupäälliköt ry:n hallituksessa varapuheenjohtajana toimiva Kuisma arvioi. Kuva: Mari Kiurula Palvelualan infotilaisuuteen osallistui nelisenkymmentä asiasta kiinnostunutta. Maijala ei ollut vielä täysin vakuuttunut siitä, mitä konkreettista hyötyä foorumi voisi tarjota liikennelaitokselle. Hänen toivomuslistallaan ovat erityisesti asiakastilanteisiin liittyvien työturvallisuusasioiden esiin nostaminen foorumin tilaisuuksissa. Palvelualoille suunnattu tilaisuus oli ensimmäinen lajissaan. Taru Lankisen mukaan tarkoitus on järjestää lisää sekä eri aloille kohdennettuja että alueellisia tilaisuuksia jo tänä vuonna. Lisätietoja infotilaisuuksista: Taru Lankinen, tutkimusinsinööri puh (vaihde) Henriikka Virta, tutkimusinsinööri puh (vaihde) Kuva: Mari Kiurula Jorma Saari esitteli Nolla tapaturmaa foorumin jäsentyöpaikkojen tapaturmakehitystä. Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007 7

8 Henriikka Virta, tutkimusinsinööri Vahdinvaihto Nolla tapaturmaa -foorumin johdossa Alusta pitäen Nolla tapaturmaa foorumia on luotsannut Työterveyslaitoksella professori Jorma Saari, mutta nyt vetovastuu on siirtynyt tiimipäällikkö Markku Aaltoselle, joka jatkaa Jorma Saaren viitoittamaa tietä. Tiimipäällikkö Markku Aaltonen on johtanut TTL:n työturvallisuustiimiä vuoden 2006 alusta alkaen, sen jälkeen kun laitoksen organisaatio koki ison muutoksen. Vuoden 2007 alusta myös Nolla tapaturmaa foorumin vetovastuu siirtyi Aaltoselle foorumia ansiokkaasti luotsanneelta Jorma Saarelta. Kesäkuun alussa tulee 39 vuotta siitä kun tulin Työterveyslaitokseen ja ainakin 40 vuotta pitäisi saada mittariin, sanoo Jorma Saari. Mutta nyt on aika siirtää vetovastuuta muille. En kuitenkaan jättäydy kokonaan syrjään, vaan olen edelleen mukana Nolla tapaturmaa foorumin projektiryhmässä. Suuremman osan ajastani vie Työsuojelurahaston rahoittama tutkimushanke foorumin vaikutuksista käytännössä ja hyvien käytäntöjen mallintamisessa. Tutkimus on alkuvaiheessa ja jatkuu vuoden 2008 kesään asti, Jorma kertoo. Jorma Saari on TTL:n ohella työskennellyt professorina Tampereen teknillisessä korkeakoulussa, McGill yliopistossa Montrealissa ja Waterloon yliopistossa Ontariossa Kanadassa lähellä Niagaran putouksia. Tavoitteena tapaturmaton työ Työterveyslaitoksen organisaatiomuutoksen yhteydessä laaditussa uudessa strategiassa tapaturmaton työ on nostettu erityisteemaksi, jota halutaan vahvasti edistää. Nolla tapaturmaa foorumin tavoite jäsenkunnan kasvattamiseksi kulkee siis käsi kädessä myös TTL:n tavoitteiden kanssa, Markku Aaltonen kertoo. Tämä antaa meille hyvät eväät jatkaa työtämme foorumin toiminnan kehittämiseksi. Foorumi on todettu sangen tarpeelliseksi yhteistyömuodoksi suomalaisten työpaikkojen kesken työturvallisuuden parantamiseksi. Foorumi onkin kasvu uralla, joten tästä on hyvä jatkaa Jorman aloittamaa työtä, toteaa Markku. Aaltonen aloitti työturvallisuusuransa Työsuojeluhallituksessa vuonna Vuonna 1982 hän jatkoi tutkijana Tampereen teknillisessä korkeakoulussa professori Jorma Saaren yksikössä, jolloin heidän pitkäaikainen yhteistyönsä sai alkunsa. He olivat mm. molemmat mukana valmistelemassa työturvallisuuslain uudistamista 1980 luvulla. Vuosina Aaltonen toimi insinöörinä Turun ja Porin työsuojelupiirissä. Vuonna 1985 hän siirtyi TTL:n työturvallisuusosastolle, jonka johtoon Jorma Saari oli jo siirtynyt aiemmin. Aaltonen väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 1996 erityisalueenaan työtapaturmien aiheuttamat kustannukset. Hän on myös kansainvälistä kokemusta esimerkiksi Euroopan työterveys ja työturvallisuusvirastosta Bilbaossa Espanjassa vuosilta Aaltonen haluaakin tuoda omat verkostonsa foorumin käyttöön. Suomeen paluun jälkeen hän on panostanut erityisesti hyvän työympäristön tuottavuusvaikutuksiin. Tapaturmaton työ on hyvä tavoite, jonka eteen kannattaa ponnistella. Uusi piirre, jonka tuon mukanani foorumin toimintaan, on turvallisuuden ja tuottavuuden välisen yhteyden korostaminen. Nämä kaksi ovat kolikon eri puolet, joita ei voi erottaa toisistaan, kertoo Markku. Vaikka foorumin vetovastuu vaihtuukin, Saari haluaa korostaa, ettei hän ole siirtymässä katsomon puolelle kuin osittain. Olen edelleen mielelläni käytettävissä muun muassa luentotehtäviin. Vuosien mittaan on kertynyt aika lailla hiljaistakin tietoa turvallisuuskulttuurin uudistamiseen ja haluan jakaa sitä parhaan kykyni mukaan myös työpaikoille. Viime vuosien aikana olen pitänyt lukuisilla työpaikoilla luentoja nolla tapaturmaa ajattelusta ja tätä toimintaa aion jatkaa, Jorma toteaa. Nolla tapaturmaa foorumi ovat siis vahdinvaihdosta huolimatta hyvissä käsissä, ja uudet jäsenet toivotetaan edelleen lämpimästi tervetulleiksi mukaan foorumin toimintaan. 8 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007

9 Nolla tapaturmaa - foorumi tiedottaa Jäsenseminaari Kouvolassa Kevään jäsenseminaari järjestetään Kouvolassa Kasarmiravintolan auditoriossa. Seminaarissa kuullaan esityksiä muun muassa seuraavista ajankohtaisista työturvallisuusaiheista: Työturvallisuuden kehittämiseen ei ole oikopolkuja. Tarvitaan aitoa sitoutumista, pitkäjänteistä työtä, uskallusta oppia ja erilaisten menetelmien hyväksikäyttöä Mitä on ʺRangaistava työn turvattomuusʺ? Kuinka poliisi tutkii työturvallisuustapauksia Seminaarissa julkistetaan myös foorumin tasoluokituksen saaneet työpaikat ja kuullaan tasoluokituksen saaneiden työpaikkojen puheenvuoroja tutulla teemalla ʺNäin me sen teimmeʺ. Viimeinen ilmoittautumispäivä on Sähköinen ilmoittautumislomake löytyy foorumin ekstranetistä. Ilmoittautua voi myös sähköpostilla tai puhelimitse Else Gamst Nielsen tai Armi Muhonen Turvallisuustietojen toimittaminen ja vuosimaksu Nolla tapaturmaa - foorumissa vuonna 2007 Nolla tapaturmaa foorumin jäsenyyden ehtona on turvallisuustietojen toimittaminen vuosittain. Jäsentyöpaikkojen yhteyshenkilöille on lähetetty sähköpostitse linkki sähköiseen turvallisuustietolomakkeeseen. Vastausaika päättyy Vuonna 2007 Nolla tapaturmaa foorumissa otetaan käyttöön vuosimaksu, joka määräytyy jäsentyöpaikan henkilöstömäärän mukaan. Jäsentyöpaikoille postitetaan kevään 2007 aikana vuosimaksutiedote ja maksulomake. Vuosimaksun maksamalla jäsentyöpaikat vahvistavat jäsenyytensä jatkumisen. Työturvallisuuden tasoluokitushaku käynnissä Jäsentyöpaikoilla on jälleen mahdollisuus hakea vuosittaista työturvallisuustason arviointia vuodelle Hakuaika päättyy Hakemus, hakuohjeet ja arvioinnin perusteet esimerkkeineen löytyvät Nolla tapaturmaa foorumin ekstranet sivuilta kohdasta > Tunnustukset ja tasot Koska luokituksen tarkoituksena on auttaa työpaikkaa näkemään tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset, tasoa verrataan työpaikan omaan aikaisempaan tasoon, eikä muihin työpaikkoihin. Tämä ei siis ole kilpailua foorumin jäsenten kesken, vaan työpaikan väline matkalla kohti nollaa tapaturmaa. Tasoluokitus arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon työpaikka on parantanut omaa toimintaansa edelliseen vuoteen tai edellisten vuosien keskiarvoon verrattuna, tai vaihtoehtoisesti kuinka hyvät ovat työpaikan hakuvuoden tunnusluvut. Nolla tapaturmaa -foorumin vaikuttavuustutkimus Nolla tapaturmaa foorumi on ollut toiminnassa vuodesta 2003 alkaen, ja helmikuuhun 2007 mennessä foorumiin on liittynyt jo 141 jäsentyöpaikkaa. Foorumin jäseniltä kerättyjen turvallisuustietojen valossa näyttäisi siltä, että foorumin jäsentyöpaikkojen keskimääräiset tapaturmataajuudet ovat laskussa, kun taas valtakunnallisella tasolla tapaturmataajuus on noussut. Sen vuoksi halutaankin tarkemmin selvittää, millaisia vaikutuksia Nolla tapaturmaa foorumilla on ollut jäsentyöpaikkojen turvallisuustoimintaan ja kehitykseen. Foorumin vaikutusten selvittämiseksi vuoden 2007 alussa on käynnistynyt Nolla tapaturmaa foorumin vaikutukset ja kokemukset tutkimushanke, jota rahoittavat Työsuojelurahasto, Valtion työsuojelurahasto ja. Vuoden 2007 aikana Nolla tapaturmaa foorumin jäsenille tehdään kyselytutkimus, johon toivotaan kaikkien jäsentyöpaikkojen osallistumista. Kyselytutkimuksesta tiedotetaan tarkemmin loppukevään aikana. Lisätietoja hankkeesta antavat: Henriikka Virta, tutkimusinsinööri Jorma Saari, johtava asiantuntija Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007 9

10 Kurssialennuksia foorumin jäsenille Nolla tapaturmaa foorumin jäsenmaksun maksaneet jäsenetsaavatalennuksiaseuraavistatyöterveyslaitok senjärjestämistäkursseista: Vastuullinenyritystoimintajatyösuojelu Helsinki Koulutuksessa esitellään yhteiskuntavastuu ra portoinnin perusteet sekä annetaan hyviä esi merkkejä työsuojeluasioiden mukaan ottamisesta yhteiskuntavastuuraportointiin. Kurssimaksu: Nollatapaturmaa fooruminjäsenet215 (norm. 250 ). Lisätietoja kurssin johtajilta: Markku Aaltonen ja Pirkko LiisaRasa,puh (vaihde). Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI Julkaisija Nolla tapaturmaa -foorumi Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh fax Toimitus Henriikka Virta Työturvallisuustiimi puh Vastaava päätoimittaja Markku Aaltonen Työturvallisuustiimi Turvallisentyöympäristön tuottavuusvaikutukset Lahti Koulutuksessaesitelläänhyviäesimerkkejä,jois sa hyvä työympäristö ja korkea turvallisuustaso on yhdistetty työpaikan taloudelliseen menes tykseen.lisäksiperehdytäänkeinoihinsaavuttaa säästöjätapaturmavakuutusmaksuissa. Kurssimaksu: Nollatapaturmaa fooruminjäsenet370 (norm. 420 ). Lisätietoja kurssin johtajalta: Markku Aaltonen, puh (vaihde). Julkaisupaikka Helsinki, 2007 Jakelu 500 Palautteet ja ilmoitukset julkaisijalle Nolla tapaturmaa -foorumi Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh fax Kannen kuva Lucas Ward / Stock.XCHNG Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenmäärä 142 ( ) Nolla tapaturmaa -foorumin sähköinen uutislehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Seuraava uutislehti ilmestyy toukokuussa Sähköinen uutislehti on ladattavissa Nolla tapaturmaa foorumin internet-sivulta 10 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 1/2007

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille Nolla tapaturmaa -foorumi julkaisee turvallisuusaiheisia materiaalipaketteja foorumin jäsentyöpaikkojen käyttöön. Ne sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen, ohjeet ryhmätöiden ja koulutuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta Uudellamaalla Juhla-seminaari Eteran auditorio 1.3.2017 Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu Työturvallisuusasioihin

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! Vesa Kotaviita 29.4.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 3/12 1(5) n kokous Aika 27.3.2012 klo 9.00-11.00 Paikka Läsnä WinNova, Liisanpuisto, Krouvari Heino Ulla-Maija Sarasoja Liisa Vilponen Raija Kauri Ulla Tabell Ari Harju-Vahekoski Elina Uusi-Uola

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 06.02.2015 Aika 06.02.2015 klo 13:05-14:05 Paikka Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Kuntekon oppimisverkoston avausseminaari Kuntatalolla Anniina Tuomi, projektipäällikkö #tujuverkosto

Kuntekon oppimisverkoston avausseminaari Kuntatalolla Anniina Tuomi, projektipäällikkö #tujuverkosto Kuntekon oppimisverkoston avausseminaari 10.5.2016 Kuntatalolla Anniina Tuomi, projektipäällikkö #tujuverkosto Päivän ohjelma 13.00 Tervetuloa Mistä oppimisverkostossa on kyse? Anniina Tuomi, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Yhteiset työpaikat valvontahanke 2016 2019 Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tavoitteet...2 3. Aineisto ja menetelmät...3 4. Aikataulu-

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Yhteistyötoimikunta 18.03.2013 AIKA 18.03.2013 Klo 09:00-11:07 PAIKKA Kauppakatu 1, 2 krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Palveluprosessien ja -innovaatioiden kehittäminen Kärkihankkeet 4 ja 11 Tuottavuusohjelman kärkihankkeiden tulokset miten tästä eteenpäin? 17.11.2010 Tapio Soini,

Lisätiedot

Safe Community -opas Miten jäseneksi verkostoon?

Safe Community -opas Miten jäseneksi verkostoon? Safe Community -opas Miten jäseneksi verkostoon? Turvallinen kunta seminaari Hamina 18.4.2013 Brita Somerkoski, suunnittelija THL 1 THL tuottaa oppaan Safe Community - toiminnasta Safe Community: Laadun

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Minna Savinainen, TtT, tft, erikoistutkija minna.savinainen@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

Videokokous: Mikkeli H-rakennuksen neuvottelutila - Kotka rehtorin työhuone B Kouvola 150

Videokokous: Mikkeli H-rakennuksen neuvottelutila - Kotka rehtorin työhuone B Kouvola 150 Pöytäkirja 1/2016 1 (19) Yhteistoimintaneuvottelukunta 24.02.2016 Aika 24.02.2016 klo 13:15-15:00 Paikka Videokokous: Mikkeli H-rakennuksen neuvottelutila - Kotka rehtorin työhuone B1014 - Kouvola 150

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ehdokkaiden nimeäminen. Terveellinen työ Elämän eri. vaiheissa. Euroopan hyvän käytännön palkinnot. Kestävän työuran edistäminen

Ehdokkaiden nimeäminen. Terveellinen työ Elämän eri. vaiheissa. Euroopan hyvän käytännön palkinnot. Kestävän työuran edistäminen Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Elämän eri vaiheissa Kestävän työuran edistäminen #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Terveydenhuollon laatupäivä

Terveydenhuollon laatupäivä Terveydenhuollon laatupäivä 2.4.2014 Tavoitteena vaikuttavuus- työterveyshuollon toiminnan kehittäminen Laatuverkostoyhteistyöllä Heidi Anttila ylilääkäri Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

Terveellinen työ Elämän eri vaiheissa

Terveellinen työ Elämän eri vaiheissa Terveellinen työ Elämän eri vaiheissa Kestävän työuran edistäminen ja Suomen hallituksen kärkihanke 4: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori Aika klo 9.00 10.40 Paikka Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, 28100 Pori Läsnä: Huhtanen Tapio Kallio Reijo, ohjausryhmän puheenjohtaja Karvonen Marja/ Saari Maija Kaunistola Mari Laitinen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Veli-Pekka Laukkanen Leena Koski. sivu 1. Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Kokouksen työjärjestys 2

Veli-Pekka Laukkanen Leena Koski. sivu 1. Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Kokouksen työjärjestys 2 Asialista 2 / 2013 1 (7) LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän kokous Aika 10.10.2013 klo 12:00 Paikka Lync Ohjausryhmän jäsenet Hankkeen koordinaattori Teeman 5 koordinaattori Pertti Heikkilä Hankkeen koordinaattori

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja 27.8.2015 Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja SISÄLTÖ Turvallisuuden kehittäminen Määritelmä, tarve ja periaatteet Suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Kohti tulevaa - arvioinnin seuraavat askeleet. Maria Salenius, erityisasiantuntija, kuntakehitys ja tutkimus

Kohti tulevaa - arvioinnin seuraavat askeleet. Maria Salenius, erityisasiantuntija, kuntakehitys ja tutkimus Kohti tulevaa - arvioinnin seuraavat askeleet Maria Salenius, erityisasiantuntija, kuntakehitys ja tutkimus Arviointi vahvistaa tiedolla johtamista Toiminnan ja tavoitteiden arviointi on keskeinen osa

Lisätiedot

Monikulttuurisuus Suomen työelämässä tilannekatsaus

Monikulttuurisuus Suomen työelämässä tilannekatsaus Hyvinvointia työstä Monikulttuurisuus Suomen työelämässä 2016 - tilannekatsaus Barbara Bergbom Monikulttuurisuus liiketoiminnan mahdollistajana seminaari 12.05.2016 12.05.2016 Työterveyslaitos Barbara

Lisätiedot

kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin

kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Tutkija Toni Hyytinen Tampereen teknillinen yliopisto Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikkö Hankkeen

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Suomalaisen Työn Liitto teetti keväällä 2016 kunnanvaltuutettujen, kuntien hankinnoista

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES Sipoon kunnan sisäilmaprosessi 1 TERVEYDEN- HUOLTO, TERVEY- DENSUOJELU TILOJEN KÄYTTÄJÄT, KUNTALAISET TYÖSUOJELU, TYÖTERVEYS- HUOLTO TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES TUTKIMUSSUUNNITELMA KUNTOTUTKIMUKSET

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Henkilökuntavaihto ammatillisen kehittymisen välineenä. Esimerkkejä elävästä elämästä Oulun yliopisto Sanna Heikkinen

Henkilökuntavaihto ammatillisen kehittymisen välineenä. Esimerkkejä elävästä elämästä Oulun yliopisto Sanna Heikkinen Henkilökuntavaihto ammatillisen kehittymisen välineenä Esimerkkejä elävästä elämästä Oulun yliopisto Sanna Heikkinen Oulun yliopisto Vaihdossa käyneiden määrä vuodesta 2007-08 Millaisissa vaihdoissa? Kokemuksia,

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 7/12 1(5) n kokous Aika klo 9.00 15.00 Paikka Läsnä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, ravintola Liisanpuisto, Seminaari Heino Ulla-Maija Niina Kollar Harju-Vahekoski Elina Rousu Jaakko (paikalla

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Oamk CULMA- HANKE, SYÖTE

Oamk CULMA- HANKE, SYÖTE Oamk CULMA- HANKE, SYÖTE 15.4.2014 Matkailijan ja matkailualan työntekijän suojautuminen ja turvallisuus Haasteita matkailualalla: suojautuminen ja ympäristöstä aiheutuvat tekijät Suomessa luonnonolosuhteet

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO 2015-1 2/15/16 Esityksen / esittäjän nimi 2 KirTEKO tavoite ja tarkoitus Kirkon työpaikat ovat kansallisen työelämän kehittämisstrategian mukaisesti tulevaisuuden työpaikkoja

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 19:15 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot