Oheismateriaali: kooste kaupunginhallituksen esittämistä kysymyksistä ja vastaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oheismateriaali: kooste kaupunginhallituksen esittämistä kysymyksistä ja vastaukset"

Transkriptio

1 4446/ /2014 Espoo Catering -liikelaitoksen uudelleen organisoinnin vaihtoehtojen tarkastelu ja organisointitavan valinta kokouksessa kaupunginhallitus kehotti kaupunginjohtajaa liittämään valtuuston esityslistan oheismateriaaliin vastaukset esitettyihin kysymyksiin: Kysymys: Mitkä ovat erot mallien välillä arvonlisäverossa? Ks. selvitys Toimintamalli kouluruokailun arvonlisäveron osalta yhtiövaihtoehdossa Kysymys: Yhtiömallissa tarvitsee näyttää voittoa, jotta voidaan tulouttaa tuottoa kaupungin sijoittamalle pääomalle. Yhtiö joutuu tällöin maksamaan myös veroa. Tästä en löytänyt selostusta. Catering maksoi viime vuonna kaupungille euroa korvausta peruspääomasta. Tältä osin verovaikutus on marginaalinen. Liikelaitoksena Catering on saanut tarvitsemansa käyttöpääoman peruskaupungilta ja maksanut siitä korkoa peruskaupungille. Tämä käytäntö voi jatkua myös yhtiömallissa, jolloin voittoa ei siltä osin tarvitse tulouttaa. Yhtiö voi toimia pienellä osakepääomalla. Kysymys: Olen Hesarin artikkelista ymmärtänyt, että noudatettavan työehtosopimuksen vaihtuessa kenenkään vanhan työntekijän palkka ei laske (saattaa kyllä nousta), mutta uusien työntekijöiden palkkaus noudattaa uutta työehtosopimusta. Tällöinhän sopimuksen vaihdosta syntyvä säästö realisoituu vain sitä mukaa kuin tehtäviä täytetään. Onko käsitys oikea? Liikkeenluovutuksessa kaikki sopimukset säilyvät entisellään eli työehtosopimus jatkuu sopimuskauden loppuun ja henkilöstö siirtyy olemassa olevilla palvelussuhteen ehdoilla. Uusia työntekijöitä koskeva palkkaus on sovittava yhtiössä erikseen. Mikäli työehtosopimus vaihtuisi, niin vaikutus ei siis realisoidu heti. Nykyisiin työsopimuksiin perustuvia varsinaisia kuukausipalkkoja ei alenneta liikkeenluovutuksessa eikä 2017 alkavan uuden työehtosopimuskauden alkaessa. Lomat yms. muut palkkatekijät määräytyvät kulloinkin voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan. Kysymys: Mitkä ovat työehtosopimusten keskeiset erot (KVTES, PAM ja Avainta)? Ks. Erillinen henkilöstöjohtajan selvitys: Huomioita työehtosopimuksista Muu oheismateriaali: Malleja muissa kunnissa, TES-laskelma sekä vaihtoehtojen 3 ja 4 tarkastelu 1

2 KPMG Oy Ab PL HELSINKI Vastaanottaja Lähettäjä Espoon kaupunki Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Annika Suorto, KPMG Oy Ab Päivämäärä Toimintamalli kouluruokailun arvonlisäveron osalta yhtiövaihtoehdossa Taustaa Espoon kaupungin ateriapalveluista on vuodesta 2009 vastannut Espoo Catering -liikelaitos. Espoo Catering -liikelaitoksen uudelleen organisoinnin vaihtoehtojen selvittämisen taustalla on kuntalain ja kilpailulain muutokset sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedustelu liittyen kunnallisen liikelaitoksen ulkoiseen myyntiin. Kuntalain ja kilpailulain mukaan tuli se osa liikelaitosta, jossa toimitaan markkinoilla kilpailutilanteessa, lopettaa tai yhtiöittää mennessä. Espoon kaupunki on selvittänyt neljää eri organisointivaihtoehtoa ateriapalvelujen tuottamiseksi: 1. Liikelaitos jatkaa ilman ulkoista myyntiä. Ulkoinen myynti lopetetaan. 2. Liikelaitos jatkaa ilman ulkoista myyntiä. Ulkoinen myynti yhtiöitetään. 3. Liikelaitoksen ulkoinen myynti kilpailutetaan ja sen tuottaa markkinoilla toimiva sopimustoimittaja. Liikelaitos tuottaa itse muun tuotannon. 4. Liikelaitos yhtiöitetään in house -yhtiöksi. Tämä yhtiö olisi kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka tuottaa palveluja vähäisissä määrin ulkopuolisille tahoille. Espoon kaupunginhallitus on päättänyt esittää Espoon kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee Espoo Catering -liikelaitoksen uudeksi toimintamalliksi kaupungin omistaman in house -yhtiön (vaihtoehto 4 edellä). Ruokapalvelujen yhtiöittämisestä voi kuitenkin aiheutua merkittäviä arvonlisäverokustannuksia oppilasruokailun kohdalla ja Espoon kaupunki on pyytänyt KPMG:ltä selvitystä esitettävän toimintamallin arvonlisäverovaikutuksista. Oppilasruokailun arvonlisäverotus Arvonlisäverolain (AVL) 39 :n mukaan veroa ei suoriteta koulutuspalvelun myynnistä. Veroa ei myöskään suoriteta, kun koulutustoimen harjoittaja luovuttaa koulutuksensaajalle koulutuksen yhteydessä koulutukseen tavanomaisesti liittyviä palveluja ja tavaroita. Oppilaitoksessa koulutuksensaajalle tapahtuvasta ravintola- tai ateriapalvelusta ei kuitenkaan suoriteta veroa, kun palvelu tapahtuu koulutuksen yhteydessä ja palvelu liittyy tavanomaisesti koulutukseen. Verotusja oikeuskäytännössä on katsottu, että oppilasruokailu on aina arvonlisäverotonta, kun se tapahtuu oppilaitoksessa. 2

3 Toimintamalli kouluruokailun arvonlisäveron osalta Yhtiövaihtoehdossa Kunnilla on AVL 130 :n mukaan oikeus saada palautuksena verottomaan toimintaan liittyvien hankintojen arvonlisävero. Siten kunnat saavat omana toimintana järjestämästään oppilasruokailun hankinnoista arvonlisäverot palautuksena Verohallinnolta ja hankintojen kustannukset kunnalle ovat näin verottomia. Yksityisillä palveluntuottajilla ei ole oikeutta vastaavaan arvonlisäveropalautukseen verottomaan toimintaansa kohdistuvista hankinnoista. Yhtiö ei siten saa vähentää arvonlisäveroja verottomaan oppilasruokailuun liittyvistä hankinnoista. Toimintamalleja muissa kaupungeissa Eri kaupungeissa oppilasruokailun arvonlisävero on otettu eri tavalla huomioon ruokapalvelujen yhtiöittämisessä. Osa kaupungeista on päättänyt yhtiöittää vain henkilöstöruokailun ja jättää liikelaitokseen muun ruokahuollon. Osassa kaupungeista on kaupungin omistama yhtiö, joka vastaa kokonaisuudessaan ateriapalveluista hankintoineen. Joissain kaupungeissa toiminta on järjestetty siten, että kaupungin omistama yhtiö vastaa aterioiden valmistus-, esillepano- ja tarjoilupalveluista ja kaupunki hankkii ja maksaa itse toiminnassa tarvittavat tavarat ja palvelut. Keskusverolautakunnan julkaisemattoman ennakkoratkaisun (KVL 24/2012) mukaan kaupungilla on tällaisessa toimintamallissa oikeus arvonlisäveron kuntapalautukseen sen omaan lukuunsa hankkimistaan tavaroista ja palveluista. Käytännössä keittiöiden elintarviketilaukset voi hoitaa yhtiön työntekijä, mutta yksiselitteisesti nimenomaan kunnan nimiin ja lukuun. Näin organisoituna raaka-ainehankinnat ovat jatkossakin arvonlisäverotuksen kuntapalautuksen piirissä eikä arvonlisäverokustannusta synny niiden osalta. Suositeltava toimintamalli Espoo Cateringille Jos Espoon kaupunki yhtiöittää Espoo Cateringin toiminnan kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, on suositeltavaa arvonlisäverotuksen kannalta toimia vastaavasti kuin mitä edellä esitetyssä KVL:n ennakkoratkaisussa on kuvattu. Kaupungin omistama yhtiö tilaa tavarat ja palvelut Espoon kaupungin lukuun ja nimiin, jolloin kaupungilla on täysi kuntapalautusoikeus hankintojen arvonlisäverosta. Espoon kaupunki antaa nämä hankinnat veloituksetta yhtiön käyttöön. Yhtiö vastaa omalla henkilökunnalla tuotetuista aterioiden valmistus-, esillepano- ja tarjoilupalveluista ja veloittaa nämä palvelut oppilasruokailun osalta arvonlisäverottomasti kaupungilta. Muiden yksiköiden (sosiaalihuolto, henkilöstöruokailu) veloitukset ovat arvonlisäverollisia. Espoon kaupungin oppilasruokailun arvonlisäveron määrä (nykyisin kuntapalautuksen piirissä) on laskelmien mukaan 0,6 miljoonaa euroa. Jos tarvitsette lisätietoja, olkaa yhteydessä allekirjoittaneeseen. Helsingissä Annika Suorto veroasiantuntija 3

4 Huomioita työehtosopimuksista / henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Tässä nostettu esille joitakin keskeisiksi olettamiani tekijöitä, jotka työehtosopimuksissa poikkeaa KVTES:stä. Vertailutietoja on koottu PAM tessistä ja Avaintessistä. Tarkkoja laskelmia ei ole laadittu. PAM - Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus Vuosilomaoikeus. Määräytyy työsuhteen keston mukaan kahdessa tasossa: Jos työsuhde on kestänyt alle yhden vuoden, kertyy vuosilomaoikeutta 2 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on kestänyt vähintään vuoden, kertyy 2,5 arkipäivää. Maksimi kertymä on 30 päivää, kulutuksessa lasketaan myös arkilauantait mukaan. Siten viisi viikkoa on suurin mahdollinen kertymä. Ero KVTESiin: lomaoikeus kertyy KVTESsissä monipuolisemman asteikon mukaisesti, mutta vertailun kannalta on olennaista, että maksimikertymä on 38 päivää, joiden käytössä vain työpäivät kuluttaa. Tosiasiallinen maksimiero on siten 13 työpäivää vuodessa. Työpäiviä vuodessa on noin 230 päivää, joten työpäiviä on PAM tesissä noin 5 % enemmän kuin KVTESissä. Tämä on laskettu siis KVTESin enimmäislomaoikeudella, jonka piirissä on noin puolet Cateringin työntekijöistä. Todettakoon, että vuosilomaoikeuksien kertymä on myös lyhyemmän kuin maksimikertymän (15 vuotta) työntekijöillä merkittävästi korkeampi kuin PAM tesissä. Lomaltapaluuraha on 50 % vuosilomapalkasta. Tämä on alhaisempi kuin KVTESsissä, sillä KVTESsissä lomaltapaluurahaa vastaavaa lomarahaa maksetaan 4-6 % kunkin täyden lomanmääräytymiskuukauden osalta, prosentin riippuessa vuosilomaoikeuden määrästä (taulukot 1-3 KVTES). Korkein lomaraha voi KVTESsissä olla 6/8 osuus (75 %) heinäkuun varsinaisesta palkasta. Tämä tarkoittaa sitä, että KVTES lomaraha korottaa näiden pisimmän vuosilomaoikeuden omaavien työtekijöiden osalta palkkakustannuksia noin 2 % vuositasolla PAM tessin lomaltapaluurahan kustannustasoon nähden. Oikeus palkalliseen sairauslomaan määräytyy työsuhteen keston mukaan: Alle 1 kk työsuhteissa: ei oikeutta palkalliseen sairauslomaan 1-2 kk työsuhteissa: oikeus enintään 9 arkipäivää Yli 3 vuotta: enintään 35 kalenteripäivää Yli 5 vuotta: enintään 42 kalenteripäivää Yli 10 vuotta: enintään 56 kalenteripäivää Raja on sairastumiskohtainen. Jos 30 päivän kuluessa sama sairaus -> lasketaan yhteen. 4

5 KVTESsissä logiikka on eri: enintään 60 kalenteripäivää täydellä palkalla kunakin kalenterivuonna, minkä lisäksi enintään 120 kalenteripäivää 2/3 osapalkalla. Tarkka kustannusvertailu on hankalaa. Yksittäistapauksessa PAM tes voi olla työntekijälle anteliaampi, koska sairastumiskohtaisuus voi johtaa useammalla eri perusteella sairastuessa kalenterivuoden aikana pidempään palkalliseen sairauspoissaoloon kuin KVTES mahdollistaa. PAM tesissä on kuitenkin selvästi lyhyemmät palkalliset jaksot kuin KVTESissä, joten kokonaisuutena arvioiden työnantaja joutuu maksamaan PAM tessissä vähemmän palkkaa tekemättömästä työstä. Ero ei kuitenkaan liene kovin suuri, koska todella pitkiä sairaslomia on suhteellisesti ottaen vähän. Todettakoon, että PAM tessissä nuoremmilla työntekijöillä on selvästi lyhyempi oikeus palkalliseen sairauspoissaoloon kuin KVTESsissä. Työaika: Täysi työaika on kolmen viikon jaksossa 111 tuntia, mikä tekee 37 tuntia viikossa. KVTESsin yleistyöaika on 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa. Tällöin täysi työpäivä olisi PAM tesissä 3 % lyhyempi kuin KVTESsissä.. Huomionarvoista on, että PAM tesissä on mahdollisuus sopia paikallisesti vuosityöajasta (työaikapankista). Tämä tarjoaa lisämahdollisuuden työaikojen tasaamiseen. Palkkaus. Käytössä kuukausipalkka ja tuntipalkka. Sopimukseen on kirjattu viiden eri vaativuustason peruspalkka (minimi) ja selostettu, mitkä tehtävät kuuluvat kuhunkin palkkatasoon. Työkokemuksen huomioimiseen on kaksi järjestelmää, riippuen siitä, onko työsuhde alkanut ennen vai sen jälkeen. Nimitetään kokemusvuosiksi uusia työsuhteita koskevassa järjestelmässä. Kokemusvuosissa on neljä tasoa: 0-2 v kokemusta, yli 2 v, yli 5 v ja yli 10 v. Kokemusvuosien korotusvaikutus vaihtelee tehtäväluokittain, ollen täysien kokemusvuosiin oikeuttavan työajan kohdalla 6 % - 8 % korkeampi kuin alin taso. Ei ole erillistä henkilökohtaista lisää. Täsmällisempi palkkaerojen vertailu Cateringin nykyisiin palkkoihin edellyttäisi kunkin työtehtävän ja myös henkilötason laskentaa. Karkealla tasolla voi sanoa, että kokemuksen korotusvaikutus on KVTESsissä jonkin verran korkeampi (max 8 %, jonka voi saavuttaa kaikissa tehtävissä). Tällä on merkitystä sikälikin, että yli 50 % Cateringin työntekijöistä on oikeutettu täyteen työkokemuslisään. KVTESsissä on mahdollisuus erillisiin henkilökohtaisiin lisiin, joiden määrä on noin 1-2 % koko palkkasummasta. Tarkastelematta palkkatasoja tehtävä- ja henkilötasolla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta ottaa perusteltua kantaa työehtosopimusten edullisuuteen toisiinsa nähden palkkauksen osalta. Yhteenveto eroista PAMtes ja KVTES: Tälläkin karkealla tasolla voi todeta, että jos oletetaan työntekijöiden tuntipalkkataso täsmälleen samaksi, on PAM tes kustannuksiltaan edullisempi työantajalle. Tämä perustuu erityisesti vuosiloma- ja sairauslomaoikeuksia koskeviin eroihin. 5

6 AVAINTES Vuosilomaoikeus on Avaintessissä sama kuin KVTESsissä. Vuosilomaa saa 15 vuoden palvelusajalla yhteensä enintään 38 päivää, joka tarkoittaa yhdenjaksoisena lomana 7 viikkoa ja 3 päivää (kahta arkipäivää vaille 8 viikkoa). Lomaraha on samankaltainen kuin KVTESsissä: - 6 % pisimpään vuosilomaan oikeuttavan taulukon mukaan (taulukko 1). Seuraavat prosentit ovat 5 % ja 4 %. Nämä määräykset sopimuksessa ovat identtiset KVTESsin määräysten kanssa. 6 % tarkoittaa 6/8 heinäkuun varsinaisesta palkasta täyden lomarahaoikeuden tilanteessa. Oikeus palkalliseen sairauslomaan on Avaintessissä samansisältöinen kuin KVTESsissä. Työaikamuodot ovat Avaintessissä yleistyöaika (38 h 15 min), toimistotyöaika (36 h 15 min), jaksotyöaika (38 h 15 min) ja keskeytymätön kolmivuorotyö. Nämä ovat täysin vastaavia KVTESsin kanssa. Palkkaus. Avaintessissä varsinainen palkka muodostuu peruspalkasta, kokemuslisästä, määrävuosilisästä, syrjäseutulisästä. Avaintes ei tunne erillistä henkilökohtaista lisää, joten tältä osin Avaintes poikkeaa KVTESsistä. Henkilön työssäsuoriutuminen on yksi tekijä peruspalkan määräytymisessä Avaintessissä, joten KVTESsissä henkilökohtaisena lisänä huomioitava palkanosuus voi Avaintessissä olla osana peruspalkkaa. Kokemuslisä muodostuu Avaintessissä hiukan eri tavoin kuin KVTESsissä: kokemuslisä on viiden palvelusvuoden jälkeen 5 % peruspalkan päälle lisättynä ja 10 % kymmenen vuoden palvelusajan jälkeen. Kertymä on korkeampi kuin KVTESsissä, sillä KVTESsissä samat luvut ovat 3 % viiden vuoden palveluksen jälkeen ja 8 % kymmenen vuoden palveluksen jälkeen. Avaintessin peruspalkat on määritelty tehtäväryhmittäin. Tämä ryhmittely muistuttaa KVTESsin vastaavaa. Näiden kahden sopimuksen peruspalkkoja ei ole tähän vertailtu, oletus on, että ne ovat hyvin lähellä toisiaan. Yhteenvetona Avaintes ja KVTES vertailun osalta: Sopimukset ovat hyvin samansisältöisiä, suuria eroja ei ole, palkkauksessa voi Avaintes olla kalliimpi kokemuslisien hieman suuremman kertymän vuoksi, jos peruspalkat ovat samalla tasolla. Toisaalta henkilökohtaisia lisiä ei Avaintes taas tunne. Rakenteellisesti pieni ero voi syntyä myös siitä, että työsuorituksen arviointiin perustuva palkanosa on Avaintessissä osa peruspalkkaa, joka korottuu kokemuslisäprosentilla, kun KVTESsissä työsuorituksen arvioinnin perusteella maksettava henkilökohtainen lisä ei korotu kokemuslisäprosentilla. Tällöin Avaintes on kalliimpi kuin KVTES, jos oletetaan, että työsuorituksen arvioinnin perusteella maksettava palkanosuus on itsessään samansuuruinen molemmissa sopimuksissa. Erot näiden sopimusten välillä näyttävät kustannusvaikutuksiltaan melko vähäisiltä. 6

7 Catering: malleja muissa kunnissa Osakeyhtiömalli on käytössä Vantaalla (Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy), Turussa (Arkea Oy) ja osin Helsingissä (Helsingin kaupungin Palvelut Oy). Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy (Vantti) on 2012 perustettu Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka tuottaa ateria-, puhtaus-, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluja kaupungille. Vantti on noin 980 henkilöä työllistävä palveluyritys, jonka liikevaihto vuonna 2014 oli noin 49 miljoonaa euroa. Ateriapalvelujen liikevaihto on 24,2 milj. euroa. Ateriapalvelut tuottaa päivittäin noin ateriaa. Henkilöstöä Ateriapalveluissa on noin 390. Asiakkaita ovat päiväkodit, koulut, vanhainkodit, palvelutalot, Katriinan sairaala sekä kotipalvelun ja henkilöstöravintoloiden asiakkaat. Vantin toimitusjohtajan mukaan Vantin kilpailukyky näkyy omistaja-asiakkaalle konkreettisesti palvelujen alempina yksikköhintoina. Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja Lounais- Suomessa. Markkinointinimi Arkea on otettu käyttöön Osakeyhtiö aloitti nimellä Turun Seudun Kiinteistöpalvelut Oy. Omistajat ovat Turun kaupunki, Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiri ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä. Yhtiössä on noin 1100 työntekijää, josta noin 700 työskentelee Ruokapalvelussa. Ruokapalvelu valmistaa päivittäin ateriaa mm. kouluihin, päiväkoteihin sairaaloihin, henkilöstöravintoloihin, vanhainkoteihin ja palvelutaloihin. Lisäksi Ruokapalvelu tuottaa kotipalveluaterioita sekä kokous- ja tilaustarjoiluita. Yhtiön liikevaihto on kehittynyt 31,6 milj. eurosta (2012) 48 milj. euroon (2014) ja henkilöstömäärä kasvanut 900:sta 1100:aan. Palveluliikelaitoksen johtokunta on vieraillut Turussa ja tutustunut Turun malliin. Vierailun yhteydessä apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen kertoi, että Turussa yhtiöittämisratkaisu on osoittautunut kustannustehokkaaksi. Virtasen mukaan kokonaisuutena arvioituna yhtiöittämisratkaisu Turussa on parantanut yhtiöitetyn toiminnan tuottavuutta, on alentanut kaupungin, konserniyhteisöjen, sairaanhoitopiirin ja ympäristökuntien investointien ja käyttötalouden kustannuksia, tehostanut markkinoiden toimivuutta ja mahdollistanut ostetun palvelun laatutason ylläpitämisen. Helsingissä Palmia jaettiin vuonna 2014 kaupunginvaltuuston päätöksellä kahtia. Vuoden 2015 alusta entinen Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitos toimii kahtena organisaationa: liikelaitoksena ja palveluyhtiönä. Sekä liikelaitos että palveluyhtiö toimivat vuoden 2015 alkupuolen Palmia -nimellä. Liikelaitos huolehtii useimpien koulujen hoitolaitosten ja päiväkotien ruokapalveluista kun taas palveluyhtiö tuottaa henkilöstöruokailun. 7

8 Liikelaitosmalli on käytössä mm. Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä. Kymmenen vuotta sitten perustettu Tampereen Ateria tuottaa ateria- ja puhtauspalveluja. Liikevaihto on noin 40,4 milj. euroa, josta Lasten ja nuorten ateriapalvelut sekä puhdistuspalvelut on 26,4 milj. hoitoalan ja vanhusten ateriapalvelut 11,9 milj. ja henkilöstöravintolapalvelut 2 milj. euroa. Työntekijöitä oli 489 henkilöä vuonna Serviisi on Oulun kaupungin liikelaitos, joka tuottaa ateria- ja puhtauspalveluita. Henkilöstöä on yhteensä noin 660, liikevaihto on 36,9 milj. euroa ja päivittäin valmistuu yli ateriaa. Valtaosa asiakkaista on lapsia ja nuoria kouluissa ja päiväkodeissa. Lisäksi Serviisi huolehtii ikäihmisten ruokailusta kodeissa ja laitoksissa, henkilöstö- ja opiskelijaruoasta useissa henkilöstöravintoloissa ja kaupungin edustustarjoilusta. Jyväskylässä Kylän Kattaus tuottaa lounas- ja päivällisateriat vanhus- ja vammaispalvelun asiakkaille koko kaupungin alueelle sekä koulu- ja päiväkotilounaita. Vuodesta 2009 alkaen toiminut liikelaitos tuottaa päivittäin aterioita n , henkilöstöä on 230 ja liikevaihto on noin 18,4 milj. euroa. Kuopiossa on toiminut vuodesta 2012 alkaen Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servica. Servica tuottaa omistajilleen Kuopion kaupungille ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille ruokapalvelujen, laitos- ja välinehuollon, kiinteistötekniikan ja kiinteistöjen ylläpidon sekä logistiikan palvelut. Työntekijöitä on noin 1230 ja vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 75 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 ruokapalvelun liikevaihto oli 230 milj. euroa ja työntekijöitä 374. Lounaita valmistettiin arkipäivisin noin kpl. Lähteet: Vantti, Vantaa Arkea, Turku Palmia, Helsinki Tampereen ateria, Tampere Serviisi, Oulu Kylän kattaus, Jyväskylä Servica, Kuopio 8

9 KVTES JA PAM, työehtosopimusvertailu Palmian laskelmien mukaan vaihdettaessa työehtosopimus nykyisestä KVTESistä PAMTESiin etu työehtosopimuksen mukaisissa lisissä on 16 %. Taulukon luvut vuodelta 2014, koko henkilöstö (vakituinen+määräaikainen). Espoo Catering -liikelaitoksen sairausajan palkkaedut eivät ole mukana laskelmassa. 9

10 Vaihtoehtojen 3 ja 4 tarkastelu Vaihtoehto 4:ssä liikelaitos yhtiöitetään in house -yhtiöksi. Tämä yhtiö olisi kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka tuottaa palveluja vähäisissä määrin ulkopuolisille tahoille. Cateringin koko liiketoiminta siirtyy liikkeenluovutuksena kaupungin perustamalle yhtiölle. Käytännössä toiminta säilyy ennallaan. Henkilöstö siirtyy nykyisine palvelussuhteen ehtoineen. Sekä vaihtoehto 3 (kilpailutus ja ulkoistaminen liikkeenluovutuksena) että vaihtoehto 4 (yhtiöittäminen) malleissa kontaktipinnat selkiytyvät ja sisäinen asiakkuus on nykyistä hallitumpaa. Sopimuskumppanit voivat tuottaa tiloissa tarvittavat tukipalvelut, jolloin tilojen laajempi hyötykäyttö mahdollistuu. Miksi In house vaihtoehto on parempi: Vaihtoehto 4 tarjoaa parhaat mahdollisuudet toimeenpanna Espoo -tarinaa ja toteuttaa Espoon kaupungin strategiaa. Ruokatarjoilun järjestäminen Elä ja asu -seniorikeskuksissa on keskeistä. Vaihtoehto tarjoaa myös parhaat edellytykset Cateringin kehittämiselle kokonaisuudessaan. Vaihtoehdossa 3 ulkoinen liiketoiminta kilpailutetaan: Tällöin käytännössä kilpailutetaan Kauklahden Elä ja Asu-yksikön, Haukitalon, Espoonlahden ja Tapiolan terveysasemien koko keittiötoiminta sekä Tapiolan ja Kalajärven palvelukeskuksen, Espoon keskuksen, Soukan ja Ruusulinnan palvelutalojen koko keittiötoiminta. Em. keittiöissä valmistetut, muihin yksiköihin lähtevät ateriat siirretään muiden keittiöiden valmistettavaksi (tuo painetta keskuskeittiön valmistumiselle). Sopimusruokailu Luksialle loppuu. à Vaihtoehto aiheuttaa nykyistä enemmän kilpailutuksen järjestämis- ja hallinnointikustannuksia. Voi myös olla haasteellista löytää kiinnostuneita toimittajia yllä mainittuihin kohteisiin ja mikäli toimittaja löytyy kilpailutus voi johtaa hintojen nousuun. Kilpailutettaessa tuotannon joustavuus vähenee. Yhtiöillä on mahdollisuus tuottaa ulkoisia palveluja edelleen ja laajentaa niitä nykyisestä 10 % asti (noin 4 milj. euroa). Uusi EU -direktiivi asettaa rajan 20 %:iin. à Malli on kevyempi järjestää ja tuo mahdollisuuden monipuolisempaan ja taloudellisesti kannattavampaan toimintaan sekä mahdollistaa kuntalaisille nykyistä laajempaa palvelua. à VE4 toteuttaa Kh:n linjauksia ja kaupungin TATU-tavoitteita. Henkilöstövaikutus: Vaihtoehto 3: henkilöä siirtyy Cateringin toimipisteestä toiseen luonnollista poistumaa korvaamaan. Muilta osin ei juuri henkilöstövaikutuksia. Vaihtoehto 4 yhtiömallissa koko henkilöstö siirtyy yhtiölle liikkeenluovutuksessa ja työehtosopimus vaihtuu nykyisen sopimuskauden päättyessä Eläkevakuutusyhtiönä säilyy KEVA. Peruskaupungin henkilöstöedut korvautuvat yhtiön henkilöstöeduilla, joista kaupunki päättää erikseen. Yhtiömallissa on mahdollisuus soveltaa myös uusia kannustavia ja joustavia henkilöstöetuja. Liiketoimintaosaamisen merkitys hieman kasvaa ja toimenkuviin saattaa tulla muutoksia, mikä tuo nykyistä laajemman mahdollisuuden kehittyä työssä. 10

11 Vaikutus kaupungin kokonaistalouteen: Vaihtoehdossa 3 nettovaikutus kaupungille on +0,15 milj. euroa. Vaihtoehdossa 4 nettovaikutus on alla olevien oletusten perusteella arviolta +1,9 milj. euroa (= 1,6 +0,5-0,18): o Työehtosopimuksen vaihtuminen PAMTES:iin mahdollistaisi säästöjä henkilöstökuluihin. Arvio PALMIA -casen perusteella +1,6 milj. euroa. o Mikäli yhtiöittämisessä nykyisen henkilöstön peruspalkka pidetään ennallaan, Palmian laskelmien mukaan vaihdettaessa työehtosopimus nykyisestä KVTESistä PAMTESiin etu työehtosopimuksen mukaisissa lisissä on 16 %, joka on arviolta euroa Espoon Cateringin luvuista laskettuna. o ulkoista myyntiä on mahdollista lisätä noin 2,5 milj. euroa ilman, että yhtiön yleiskulut olennaisesti lisääntyvät. Nettovaikutus + 0,5 milj. euroa o Ostotoiminnon muodostaminen kaupungille lisää kustannuksia arviolta 0,18 milj. euroa o Ulkoinen myynti mahdollistaa kaupungin tilojen monipuolisen hyötykäytön ja lisätulot Mikäli eläkeläisaterioiden subventio lopetettaisiin, säästövaikutus kaikissa vaihtoehdoissa olisi lisäksi +0,2 milj. euroa. Muut vaikutukset Vaihtoehdossa 3 kaupunki tuottaa samat palvelut, mutta kilpailutetuilla markkinahinnoilla. Runsaan yhden miljoonan euron liiketoiminta siirtyy markkinoille. Vaihtoehdolla ei ole käytännön vaikutuksia kaupungin organisaatioon ja sisäisiin tukipalveluihin. Vaihtoehdossa 4 kaupungin tilojen monikäyttö mahdollistuu ja pienentää sisäisten asiakkaiden vuokrakustannuksia. Sivistystoimessa pienille päiväkodeille yhtiö toimittaa ruoan, mutta päivähoito järjestää ruokailun itse. Yhtiöllä on selkä tasejatkuvuus ja joustavammat toimintamallit. 11

Espoon kaupunki Pöytäkirja 216. Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 216. Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1 4446/00.01.01/2014 216 Espoo Catering -liikelaitoksen uudelleen organisoinnin vaihtoehtojen tarkastelu ja organisointitavan valinta (osittain Kv-asia) Valmistelijat

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

Tuotantotoimintojen yhtiöittäminen strategisena valintana- case Turku

Tuotantotoimintojen yhtiöittäminen strategisena valintana- case Turku Tuotantotoimintojen yhtiöittäminen strategisena valintana- case Turku Jouko Turto/ 22.5.2015 Kuntien yhtiöittämisvelvoitteet Lainsäädännön muutokset ovat pakottaneet kuntia yhtiöittämään liikelaitoksina

Lisätiedot

Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014

Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 Valmistelija: Liikelaitos Salon

Lisätiedot

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Esimerkki 1: Kiinteistön luovutus tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät Kunta myy omistamansa kiinteistön

Lisätiedot

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5. HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.2016 Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 2936/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 251 27.8.2012 125 Valtuustokysymys Espoo Cateringin perimistä maksuista Valmistelijat / lisätiedot: Ahola Minna, puh. (09) 816 22270

Lisätiedot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Uusi työaikamalli Kansanopistojen rehtorit 16.2.2010 Asiantuntija Salla Pyymäki Tuottavuus- ja palkkakilpailukykyohjelma Neuvottelutulos 8.2.2010 (hallitus vahvistaa

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 1. Johdanto Nykyiset Kaupan työehtosopimuksen palkkamääräykset koskevat perinteisiä kaupan ammatteja. Alan yrityksissä työskentelee kuitenkin nk. vieraitten alojen

Lisätiedot

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Työaikapankki Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Pitkäjänteiset ja yksilölliset työaikajärjestelyt Tukea työyhteisön menestymistä mm. tuloksellisuus,

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES 22 1 Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi Ta ja tt voivat sopia (tes 22.3 ) a)

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

3. Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä suorittaa.

3. Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä suorittaa. PALKKASOPIMUS 1 Palkat 1. Työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille maksetaan palkkaa vähintään alan palkkaryhmittelyn, palkkasopimuksen ja siirtymäsäännösten mukaisesti. 2. Mikäli työntekijä

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy

Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy aloitti

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus Päivitetty: Huhtikuu 2013 Varatuomari Joachim Reimers Suomessa työaikaisella ruokailulla on perinteisesti suuri käytännön merkitys. Kautta maan toistatuhatta henkilöstöravintolaa

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa. Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa. Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Avaintyönantajat AVAINTA ry Monitoimialainen kasvava työnantajaedunvalvontajärjestö Perustettu 1993,

Lisätiedot

Palmia Toiminta- ja hallintomallien järjestäminen. Lyhyt kuvaus henkilöstöravintola- ja ateriapalvelumarkkinasta 9.5.2014

Palmia Toiminta- ja hallintomallien järjestäminen. Lyhyt kuvaus henkilöstöravintola- ja ateriapalvelumarkkinasta 9.5.2014 Palmia Toiminta- ja hallintomallien järjestäminen Lyhyt kuvaus henkilöstöravintola- ja ateriapalvelumarkkinasta 9.5.2014 Kaikki alan suurimmat yritykset toimivat myös pkseudulla Suurten toimijoiden palvelutarjooma

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Lomautusten vaikutukset ruokapalveluissa. Kiinteistöpalveluliikelaitos Johtokunta 7.5.2009 Paula Juvonen

Lomautusten vaikutukset ruokapalveluissa. Kiinteistöpalveluliikelaitos Johtokunta 7.5.2009 Paula Juvonen Lomautusten vaikutukset ruokapalveluissa Kiinteistöpalveluliikelaitos Johtokunta 7.5.2009 Paula Juvonen Hoivalaitosten ateriapalvelut 2 Toiminta 365 päivää vuodessa, 4 ateriaa päivässä Sisäiset asiakkaat

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Näy$elijöiden TES kiertueolosuhteissa. Tekijä Lahdessa 24.10.2011 / Elina Mäntylä

Näy$elijöiden TES kiertueolosuhteissa. Tekijä Lahdessa 24.10.2011 / Elina Mäntylä Näy$elijöiden TES kiertueolosuhteissa Tekijä Lahdessa 24.10.2011 / Elina Mäntylä Näy$elijälii$o lyhyes@: n. 1800 ammadnäy$elijää itsenäinen ammad- ja kul$uurialan lii$o jäsenet työskentelevät tea$ereissa,

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014 AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu. Muutokset pohjautuvat

Lisätiedot

Piekkala 25.6.2001 1 (2)

Piekkala 25.6.2001 1 (2) PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2001 Piekkala 25.6.2001 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille ÄITIYSLOMA-AJAN LUKEMINEN KOKEMUSLISÄAJAKSI Palkansaajajärjestöt

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012.

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. 104 Vuosiloman pituus 1 mom. Vuosiloman pituus määräytyy 102 :ssä tarkoitettujen täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän sekä vuosisidonnaiseen

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 16 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 85 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HUVI-. TEEMA- JA ELÄMYSPUISTOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

HUVI-. TEEMA- JA ELÄMYSPUISTOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MaRa 1.2.2012 1 HUVI-. TEEMA- JA ELÄMYSPUISTOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1. Yleistä Työehtosopimuskausi on kaksi vuotta eli 1.4.2012 31.3.2014. Sopimus sisältää 1.4.2012 voimaan tulevan 2,4 % palkankorotuksen

Lisätiedot

Pöytyän kunta RUOKAPALVELUSELVITYS

Pöytyän kunta RUOKAPALVELUSELVITYS Sivu 1 / 11 Pöytyän kunta RUOKAPALVELUSELVITYS 16.1.2015 Sivu 2 / 11 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Keskuskeittiöön keskittämisen tavoitteet... 3 Keskuskeittiöön laajuuteen ja kustannuksiin vaikuttaa...

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS terveydenhuoltoala sosiaaliala Sisällysluettelo Tervetuloa Kuhilaan työntekijäksi!... 3 KUHILAS TYÖNANTAJANA... 4 PALKANMAKSU... 5 Ylityöt...6 Lomakorvaus, lomalisä ja lomaraha...6

Lisätiedot

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 1728-1999 (102) Paikallinen virka- ja työehtosopimus noudatettavista palvelussuhteen ehdoista ja menettelytavoista,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014 Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 498/11.30/2014 KH 19.08.2014 304 Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen SERVICA Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen FAKTAT Palvelutuotanto alkoi 1.1.2012 Omistajat Kuopion kaupunki (pääomistaja) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Organisaatiomme Toimitusjohtaja Kari Kari Virta Virta Henkilöstöpalvelut Sirpa Huuskonen Liiketoiminnan kehitys Mika

Lisätiedot

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen YLEINEN OSA KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 I LUKU YLEINEN OSA 1 Soveltamisala 1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA 28.4.2014 ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA Etelä-Karjalan hankintapalvelut on tutustunut

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

Catering-palvelut. Hyvä mieli kruunaa parhaat ateriat

Catering-palvelut. Hyvä mieli kruunaa parhaat ateriat Catering-palvelut Hyvä mieli kruunaa parhaat ateriat Toimiva ruokapalvelu maistuu hyvältä joka päivä Hyvä ruokapalvelu on parhaimmillaan, kun palvelun ostaja ja palvelun tuottaja toimivat saumattomassa

Lisätiedot

9 6 LABORATORIOTOIMINNAN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT

9 6 LABORATORIOTOIMINNAN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT KOKOUSKUTSU 2/2012 Kokousaika klo 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 5 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 6 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 7 1 4 OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa. Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa. Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Avaintyönantajat AVAINTA ry Monitoimialainen kasvava työnantajaedunvalvontajärjestö Perustettu 1993,

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

PAIMIO LIITE 3 20.08.2015. PaltanPadan valmistuskeittiön kuljetusaikataulu kaikkina päivinä vuodessa

PAIMIO LIITE 3 20.08.2015. PaltanPadan valmistuskeittiön kuljetusaikataulu kaikkina päivinä vuodessa PAIMIO LIITE 3 20.08.2015 Palvelukuvaus PaltanPadan valmistuskeittiöstä : Paltantie 4 PaltanPadan valmistuskeittiön kuljetusaikataulu kaikkina päivinä vuodessa Kuljetuskohteet maanantai - perjantai : Reitti

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely Luonnos 29.10.2013 SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA JOENSUUN KAUPUNGILLE OUTOKUMMUN KAUPUNGIN IRTISANOUTUESSA LIPERIN JA OUTOKUMMUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 1.1.2014 ALKAEN -henkilöstöhallinnolliset

Lisätiedot

Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n perustaminen (Kj)

Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n perustaminen (Kj) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 10831-2011 (011, 70) Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n perustaminen (Kj) Tiivistelmä: - Kh 447 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.9.2011 65: Apulaiskaupunginjohtaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

Suomen Laivanpäällystöliitto ry. Suomen Konepäällystöliitto ry. Palkkaliite

Suomen Laivanpäällystöliitto ry. Suomen Konepäällystöliitto ry. Palkkaliite Päivitetty 1.3.2010/TM Palkkaliite 1 Päällikön ja vuoropäällikön peruspalkat ja valmiusrahat ilman ylityö- ja pyhätyökorvauksia ovat 1.3.2010 lukien seuraavat: Päällikkö ja vuoropäällikkö, peruspalkka

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Verotukseen liittyviä näkökohtia Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Muutosesitys tuloverolakiin ja arvonlisäverolakiin Säädökset vastaavat

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 26.04.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 19 johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 Valmistelijat / lisätiedot: Hagerlund Pirkko, puh. (09) 816 22290 Mikkonen Jarkko, puh. (09)

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 11.1.2016 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 13.04.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 Kaupunginhallitus 99 16.3.2015 57 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuus palvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n

Lisätiedot