Oheismateriaali: kooste kaupunginhallituksen esittämistä kysymyksistä ja vastaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oheismateriaali: kooste kaupunginhallituksen esittämistä kysymyksistä ja vastaukset"

Transkriptio

1 4446/ /2014 Espoo Catering -liikelaitoksen uudelleen organisoinnin vaihtoehtojen tarkastelu ja organisointitavan valinta kokouksessa kaupunginhallitus kehotti kaupunginjohtajaa liittämään valtuuston esityslistan oheismateriaaliin vastaukset esitettyihin kysymyksiin: Kysymys: Mitkä ovat erot mallien välillä arvonlisäverossa? Ks. selvitys Toimintamalli kouluruokailun arvonlisäveron osalta yhtiövaihtoehdossa Kysymys: Yhtiömallissa tarvitsee näyttää voittoa, jotta voidaan tulouttaa tuottoa kaupungin sijoittamalle pääomalle. Yhtiö joutuu tällöin maksamaan myös veroa. Tästä en löytänyt selostusta. Catering maksoi viime vuonna kaupungille euroa korvausta peruspääomasta. Tältä osin verovaikutus on marginaalinen. Liikelaitoksena Catering on saanut tarvitsemansa käyttöpääoman peruskaupungilta ja maksanut siitä korkoa peruskaupungille. Tämä käytäntö voi jatkua myös yhtiömallissa, jolloin voittoa ei siltä osin tarvitse tulouttaa. Yhtiö voi toimia pienellä osakepääomalla. Kysymys: Olen Hesarin artikkelista ymmärtänyt, että noudatettavan työehtosopimuksen vaihtuessa kenenkään vanhan työntekijän palkka ei laske (saattaa kyllä nousta), mutta uusien työntekijöiden palkkaus noudattaa uutta työehtosopimusta. Tällöinhän sopimuksen vaihdosta syntyvä säästö realisoituu vain sitä mukaa kuin tehtäviä täytetään. Onko käsitys oikea? Liikkeenluovutuksessa kaikki sopimukset säilyvät entisellään eli työehtosopimus jatkuu sopimuskauden loppuun ja henkilöstö siirtyy olemassa olevilla palvelussuhteen ehdoilla. Uusia työntekijöitä koskeva palkkaus on sovittava yhtiössä erikseen. Mikäli työehtosopimus vaihtuisi, niin vaikutus ei siis realisoidu heti. Nykyisiin työsopimuksiin perustuvia varsinaisia kuukausipalkkoja ei alenneta liikkeenluovutuksessa eikä 2017 alkavan uuden työehtosopimuskauden alkaessa. Lomat yms. muut palkkatekijät määräytyvät kulloinkin voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan. Kysymys: Mitkä ovat työehtosopimusten keskeiset erot (KVTES, PAM ja Avainta)? Ks. Erillinen henkilöstöjohtajan selvitys: Huomioita työehtosopimuksista Muu oheismateriaali: Malleja muissa kunnissa, TES-laskelma sekä vaihtoehtojen 3 ja 4 tarkastelu 1

2 KPMG Oy Ab PL HELSINKI Vastaanottaja Lähettäjä Espoon kaupunki Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Annika Suorto, KPMG Oy Ab Päivämäärä Toimintamalli kouluruokailun arvonlisäveron osalta yhtiövaihtoehdossa Taustaa Espoon kaupungin ateriapalveluista on vuodesta 2009 vastannut Espoo Catering -liikelaitos. Espoo Catering -liikelaitoksen uudelleen organisoinnin vaihtoehtojen selvittämisen taustalla on kuntalain ja kilpailulain muutokset sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedustelu liittyen kunnallisen liikelaitoksen ulkoiseen myyntiin. Kuntalain ja kilpailulain mukaan tuli se osa liikelaitosta, jossa toimitaan markkinoilla kilpailutilanteessa, lopettaa tai yhtiöittää mennessä. Espoon kaupunki on selvittänyt neljää eri organisointivaihtoehtoa ateriapalvelujen tuottamiseksi: 1. Liikelaitos jatkaa ilman ulkoista myyntiä. Ulkoinen myynti lopetetaan. 2. Liikelaitos jatkaa ilman ulkoista myyntiä. Ulkoinen myynti yhtiöitetään. 3. Liikelaitoksen ulkoinen myynti kilpailutetaan ja sen tuottaa markkinoilla toimiva sopimustoimittaja. Liikelaitos tuottaa itse muun tuotannon. 4. Liikelaitos yhtiöitetään in house -yhtiöksi. Tämä yhtiö olisi kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka tuottaa palveluja vähäisissä määrin ulkopuolisille tahoille. Espoon kaupunginhallitus on päättänyt esittää Espoon kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee Espoo Catering -liikelaitoksen uudeksi toimintamalliksi kaupungin omistaman in house -yhtiön (vaihtoehto 4 edellä). Ruokapalvelujen yhtiöittämisestä voi kuitenkin aiheutua merkittäviä arvonlisäverokustannuksia oppilasruokailun kohdalla ja Espoon kaupunki on pyytänyt KPMG:ltä selvitystä esitettävän toimintamallin arvonlisäverovaikutuksista. Oppilasruokailun arvonlisäverotus Arvonlisäverolain (AVL) 39 :n mukaan veroa ei suoriteta koulutuspalvelun myynnistä. Veroa ei myöskään suoriteta, kun koulutustoimen harjoittaja luovuttaa koulutuksensaajalle koulutuksen yhteydessä koulutukseen tavanomaisesti liittyviä palveluja ja tavaroita. Oppilaitoksessa koulutuksensaajalle tapahtuvasta ravintola- tai ateriapalvelusta ei kuitenkaan suoriteta veroa, kun palvelu tapahtuu koulutuksen yhteydessä ja palvelu liittyy tavanomaisesti koulutukseen. Verotusja oikeuskäytännössä on katsottu, että oppilasruokailu on aina arvonlisäverotonta, kun se tapahtuu oppilaitoksessa. 2

3 Toimintamalli kouluruokailun arvonlisäveron osalta Yhtiövaihtoehdossa Kunnilla on AVL 130 :n mukaan oikeus saada palautuksena verottomaan toimintaan liittyvien hankintojen arvonlisävero. Siten kunnat saavat omana toimintana järjestämästään oppilasruokailun hankinnoista arvonlisäverot palautuksena Verohallinnolta ja hankintojen kustannukset kunnalle ovat näin verottomia. Yksityisillä palveluntuottajilla ei ole oikeutta vastaavaan arvonlisäveropalautukseen verottomaan toimintaansa kohdistuvista hankinnoista. Yhtiö ei siten saa vähentää arvonlisäveroja verottomaan oppilasruokailuun liittyvistä hankinnoista. Toimintamalleja muissa kaupungeissa Eri kaupungeissa oppilasruokailun arvonlisävero on otettu eri tavalla huomioon ruokapalvelujen yhtiöittämisessä. Osa kaupungeista on päättänyt yhtiöittää vain henkilöstöruokailun ja jättää liikelaitokseen muun ruokahuollon. Osassa kaupungeista on kaupungin omistama yhtiö, joka vastaa kokonaisuudessaan ateriapalveluista hankintoineen. Joissain kaupungeissa toiminta on järjestetty siten, että kaupungin omistama yhtiö vastaa aterioiden valmistus-, esillepano- ja tarjoilupalveluista ja kaupunki hankkii ja maksaa itse toiminnassa tarvittavat tavarat ja palvelut. Keskusverolautakunnan julkaisemattoman ennakkoratkaisun (KVL 24/2012) mukaan kaupungilla on tällaisessa toimintamallissa oikeus arvonlisäveron kuntapalautukseen sen omaan lukuunsa hankkimistaan tavaroista ja palveluista. Käytännössä keittiöiden elintarviketilaukset voi hoitaa yhtiön työntekijä, mutta yksiselitteisesti nimenomaan kunnan nimiin ja lukuun. Näin organisoituna raaka-ainehankinnat ovat jatkossakin arvonlisäverotuksen kuntapalautuksen piirissä eikä arvonlisäverokustannusta synny niiden osalta. Suositeltava toimintamalli Espoo Cateringille Jos Espoon kaupunki yhtiöittää Espoo Cateringin toiminnan kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, on suositeltavaa arvonlisäverotuksen kannalta toimia vastaavasti kuin mitä edellä esitetyssä KVL:n ennakkoratkaisussa on kuvattu. Kaupungin omistama yhtiö tilaa tavarat ja palvelut Espoon kaupungin lukuun ja nimiin, jolloin kaupungilla on täysi kuntapalautusoikeus hankintojen arvonlisäverosta. Espoon kaupunki antaa nämä hankinnat veloituksetta yhtiön käyttöön. Yhtiö vastaa omalla henkilökunnalla tuotetuista aterioiden valmistus-, esillepano- ja tarjoilupalveluista ja veloittaa nämä palvelut oppilasruokailun osalta arvonlisäverottomasti kaupungilta. Muiden yksiköiden (sosiaalihuolto, henkilöstöruokailu) veloitukset ovat arvonlisäverollisia. Espoon kaupungin oppilasruokailun arvonlisäveron määrä (nykyisin kuntapalautuksen piirissä) on laskelmien mukaan 0,6 miljoonaa euroa. Jos tarvitsette lisätietoja, olkaa yhteydessä allekirjoittaneeseen. Helsingissä Annika Suorto veroasiantuntija 3

4 Huomioita työehtosopimuksista / henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Tässä nostettu esille joitakin keskeisiksi olettamiani tekijöitä, jotka työehtosopimuksissa poikkeaa KVTES:stä. Vertailutietoja on koottu PAM tessistä ja Avaintessistä. Tarkkoja laskelmia ei ole laadittu. PAM - Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus Vuosilomaoikeus. Määräytyy työsuhteen keston mukaan kahdessa tasossa: Jos työsuhde on kestänyt alle yhden vuoden, kertyy vuosilomaoikeutta 2 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on kestänyt vähintään vuoden, kertyy 2,5 arkipäivää. Maksimi kertymä on 30 päivää, kulutuksessa lasketaan myös arkilauantait mukaan. Siten viisi viikkoa on suurin mahdollinen kertymä. Ero KVTESiin: lomaoikeus kertyy KVTESsissä monipuolisemman asteikon mukaisesti, mutta vertailun kannalta on olennaista, että maksimikertymä on 38 päivää, joiden käytössä vain työpäivät kuluttaa. Tosiasiallinen maksimiero on siten 13 työpäivää vuodessa. Työpäiviä vuodessa on noin 230 päivää, joten työpäiviä on PAM tesissä noin 5 % enemmän kuin KVTESissä. Tämä on laskettu siis KVTESin enimmäislomaoikeudella, jonka piirissä on noin puolet Cateringin työntekijöistä. Todettakoon, että vuosilomaoikeuksien kertymä on myös lyhyemmän kuin maksimikertymän (15 vuotta) työntekijöillä merkittävästi korkeampi kuin PAM tesissä. Lomaltapaluuraha on 50 % vuosilomapalkasta. Tämä on alhaisempi kuin KVTESsissä, sillä KVTESsissä lomaltapaluurahaa vastaavaa lomarahaa maksetaan 4-6 % kunkin täyden lomanmääräytymiskuukauden osalta, prosentin riippuessa vuosilomaoikeuden määrästä (taulukot 1-3 KVTES). Korkein lomaraha voi KVTESsissä olla 6/8 osuus (75 %) heinäkuun varsinaisesta palkasta. Tämä tarkoittaa sitä, että KVTES lomaraha korottaa näiden pisimmän vuosilomaoikeuden omaavien työtekijöiden osalta palkkakustannuksia noin 2 % vuositasolla PAM tessin lomaltapaluurahan kustannustasoon nähden. Oikeus palkalliseen sairauslomaan määräytyy työsuhteen keston mukaan: Alle 1 kk työsuhteissa: ei oikeutta palkalliseen sairauslomaan 1-2 kk työsuhteissa: oikeus enintään 9 arkipäivää Yli 3 vuotta: enintään 35 kalenteripäivää Yli 5 vuotta: enintään 42 kalenteripäivää Yli 10 vuotta: enintään 56 kalenteripäivää Raja on sairastumiskohtainen. Jos 30 päivän kuluessa sama sairaus -> lasketaan yhteen. 4

5 KVTESsissä logiikka on eri: enintään 60 kalenteripäivää täydellä palkalla kunakin kalenterivuonna, minkä lisäksi enintään 120 kalenteripäivää 2/3 osapalkalla. Tarkka kustannusvertailu on hankalaa. Yksittäistapauksessa PAM tes voi olla työntekijälle anteliaampi, koska sairastumiskohtaisuus voi johtaa useammalla eri perusteella sairastuessa kalenterivuoden aikana pidempään palkalliseen sairauspoissaoloon kuin KVTES mahdollistaa. PAM tesissä on kuitenkin selvästi lyhyemmät palkalliset jaksot kuin KVTESissä, joten kokonaisuutena arvioiden työnantaja joutuu maksamaan PAM tessissä vähemmän palkkaa tekemättömästä työstä. Ero ei kuitenkaan liene kovin suuri, koska todella pitkiä sairaslomia on suhteellisesti ottaen vähän. Todettakoon, että PAM tessissä nuoremmilla työntekijöillä on selvästi lyhyempi oikeus palkalliseen sairauspoissaoloon kuin KVTESsissä. Työaika: Täysi työaika on kolmen viikon jaksossa 111 tuntia, mikä tekee 37 tuntia viikossa. KVTESsin yleistyöaika on 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa. Tällöin täysi työpäivä olisi PAM tesissä 3 % lyhyempi kuin KVTESsissä.. Huomionarvoista on, että PAM tesissä on mahdollisuus sopia paikallisesti vuosityöajasta (työaikapankista). Tämä tarjoaa lisämahdollisuuden työaikojen tasaamiseen. Palkkaus. Käytössä kuukausipalkka ja tuntipalkka. Sopimukseen on kirjattu viiden eri vaativuustason peruspalkka (minimi) ja selostettu, mitkä tehtävät kuuluvat kuhunkin palkkatasoon. Työkokemuksen huomioimiseen on kaksi järjestelmää, riippuen siitä, onko työsuhde alkanut ennen vai sen jälkeen. Nimitetään kokemusvuosiksi uusia työsuhteita koskevassa järjestelmässä. Kokemusvuosissa on neljä tasoa: 0-2 v kokemusta, yli 2 v, yli 5 v ja yli 10 v. Kokemusvuosien korotusvaikutus vaihtelee tehtäväluokittain, ollen täysien kokemusvuosiin oikeuttavan työajan kohdalla 6 % - 8 % korkeampi kuin alin taso. Ei ole erillistä henkilökohtaista lisää. Täsmällisempi palkkaerojen vertailu Cateringin nykyisiin palkkoihin edellyttäisi kunkin työtehtävän ja myös henkilötason laskentaa. Karkealla tasolla voi sanoa, että kokemuksen korotusvaikutus on KVTESsissä jonkin verran korkeampi (max 8 %, jonka voi saavuttaa kaikissa tehtävissä). Tällä on merkitystä sikälikin, että yli 50 % Cateringin työntekijöistä on oikeutettu täyteen työkokemuslisään. KVTESsissä on mahdollisuus erillisiin henkilökohtaisiin lisiin, joiden määrä on noin 1-2 % koko palkkasummasta. Tarkastelematta palkkatasoja tehtävä- ja henkilötasolla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta ottaa perusteltua kantaa työehtosopimusten edullisuuteen toisiinsa nähden palkkauksen osalta. Yhteenveto eroista PAMtes ja KVTES: Tälläkin karkealla tasolla voi todeta, että jos oletetaan työntekijöiden tuntipalkkataso täsmälleen samaksi, on PAM tes kustannuksiltaan edullisempi työantajalle. Tämä perustuu erityisesti vuosiloma- ja sairauslomaoikeuksia koskeviin eroihin. 5

6 AVAINTES Vuosilomaoikeus on Avaintessissä sama kuin KVTESsissä. Vuosilomaa saa 15 vuoden palvelusajalla yhteensä enintään 38 päivää, joka tarkoittaa yhdenjaksoisena lomana 7 viikkoa ja 3 päivää (kahta arkipäivää vaille 8 viikkoa). Lomaraha on samankaltainen kuin KVTESsissä: - 6 % pisimpään vuosilomaan oikeuttavan taulukon mukaan (taulukko 1). Seuraavat prosentit ovat 5 % ja 4 %. Nämä määräykset sopimuksessa ovat identtiset KVTESsin määräysten kanssa. 6 % tarkoittaa 6/8 heinäkuun varsinaisesta palkasta täyden lomarahaoikeuden tilanteessa. Oikeus palkalliseen sairauslomaan on Avaintessissä samansisältöinen kuin KVTESsissä. Työaikamuodot ovat Avaintessissä yleistyöaika (38 h 15 min), toimistotyöaika (36 h 15 min), jaksotyöaika (38 h 15 min) ja keskeytymätön kolmivuorotyö. Nämä ovat täysin vastaavia KVTESsin kanssa. Palkkaus. Avaintessissä varsinainen palkka muodostuu peruspalkasta, kokemuslisästä, määrävuosilisästä, syrjäseutulisästä. Avaintes ei tunne erillistä henkilökohtaista lisää, joten tältä osin Avaintes poikkeaa KVTESsistä. Henkilön työssäsuoriutuminen on yksi tekijä peruspalkan määräytymisessä Avaintessissä, joten KVTESsissä henkilökohtaisena lisänä huomioitava palkanosuus voi Avaintessissä olla osana peruspalkkaa. Kokemuslisä muodostuu Avaintessissä hiukan eri tavoin kuin KVTESsissä: kokemuslisä on viiden palvelusvuoden jälkeen 5 % peruspalkan päälle lisättynä ja 10 % kymmenen vuoden palvelusajan jälkeen. Kertymä on korkeampi kuin KVTESsissä, sillä KVTESsissä samat luvut ovat 3 % viiden vuoden palveluksen jälkeen ja 8 % kymmenen vuoden palveluksen jälkeen. Avaintessin peruspalkat on määritelty tehtäväryhmittäin. Tämä ryhmittely muistuttaa KVTESsin vastaavaa. Näiden kahden sopimuksen peruspalkkoja ei ole tähän vertailtu, oletus on, että ne ovat hyvin lähellä toisiaan. Yhteenvetona Avaintes ja KVTES vertailun osalta: Sopimukset ovat hyvin samansisältöisiä, suuria eroja ei ole, palkkauksessa voi Avaintes olla kalliimpi kokemuslisien hieman suuremman kertymän vuoksi, jos peruspalkat ovat samalla tasolla. Toisaalta henkilökohtaisia lisiä ei Avaintes taas tunne. Rakenteellisesti pieni ero voi syntyä myös siitä, että työsuorituksen arviointiin perustuva palkanosa on Avaintessissä osa peruspalkkaa, joka korottuu kokemuslisäprosentilla, kun KVTESsissä työsuorituksen arvioinnin perusteella maksettava henkilökohtainen lisä ei korotu kokemuslisäprosentilla. Tällöin Avaintes on kalliimpi kuin KVTES, jos oletetaan, että työsuorituksen arvioinnin perusteella maksettava palkanosuus on itsessään samansuuruinen molemmissa sopimuksissa. Erot näiden sopimusten välillä näyttävät kustannusvaikutuksiltaan melko vähäisiltä. 6

7 Catering: malleja muissa kunnissa Osakeyhtiömalli on käytössä Vantaalla (Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy), Turussa (Arkea Oy) ja osin Helsingissä (Helsingin kaupungin Palvelut Oy). Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy (Vantti) on 2012 perustettu Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka tuottaa ateria-, puhtaus-, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluja kaupungille. Vantti on noin 980 henkilöä työllistävä palveluyritys, jonka liikevaihto vuonna 2014 oli noin 49 miljoonaa euroa. Ateriapalvelujen liikevaihto on 24,2 milj. euroa. Ateriapalvelut tuottaa päivittäin noin ateriaa. Henkilöstöä Ateriapalveluissa on noin 390. Asiakkaita ovat päiväkodit, koulut, vanhainkodit, palvelutalot, Katriinan sairaala sekä kotipalvelun ja henkilöstöravintoloiden asiakkaat. Vantin toimitusjohtajan mukaan Vantin kilpailukyky näkyy omistaja-asiakkaalle konkreettisesti palvelujen alempina yksikköhintoina. Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja Lounais- Suomessa. Markkinointinimi Arkea on otettu käyttöön Osakeyhtiö aloitti nimellä Turun Seudun Kiinteistöpalvelut Oy. Omistajat ovat Turun kaupunki, Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiri ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä. Yhtiössä on noin 1100 työntekijää, josta noin 700 työskentelee Ruokapalvelussa. Ruokapalvelu valmistaa päivittäin ateriaa mm. kouluihin, päiväkoteihin sairaaloihin, henkilöstöravintoloihin, vanhainkoteihin ja palvelutaloihin. Lisäksi Ruokapalvelu tuottaa kotipalveluaterioita sekä kokous- ja tilaustarjoiluita. Yhtiön liikevaihto on kehittynyt 31,6 milj. eurosta (2012) 48 milj. euroon (2014) ja henkilöstömäärä kasvanut 900:sta 1100:aan. Palveluliikelaitoksen johtokunta on vieraillut Turussa ja tutustunut Turun malliin. Vierailun yhteydessä apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen kertoi, että Turussa yhtiöittämisratkaisu on osoittautunut kustannustehokkaaksi. Virtasen mukaan kokonaisuutena arvioituna yhtiöittämisratkaisu Turussa on parantanut yhtiöitetyn toiminnan tuottavuutta, on alentanut kaupungin, konserniyhteisöjen, sairaanhoitopiirin ja ympäristökuntien investointien ja käyttötalouden kustannuksia, tehostanut markkinoiden toimivuutta ja mahdollistanut ostetun palvelun laatutason ylläpitämisen. Helsingissä Palmia jaettiin vuonna 2014 kaupunginvaltuuston päätöksellä kahtia. Vuoden 2015 alusta entinen Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitos toimii kahtena organisaationa: liikelaitoksena ja palveluyhtiönä. Sekä liikelaitos että palveluyhtiö toimivat vuoden 2015 alkupuolen Palmia -nimellä. Liikelaitos huolehtii useimpien koulujen hoitolaitosten ja päiväkotien ruokapalveluista kun taas palveluyhtiö tuottaa henkilöstöruokailun. 7

8 Liikelaitosmalli on käytössä mm. Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä. Kymmenen vuotta sitten perustettu Tampereen Ateria tuottaa ateria- ja puhtauspalveluja. Liikevaihto on noin 40,4 milj. euroa, josta Lasten ja nuorten ateriapalvelut sekä puhdistuspalvelut on 26,4 milj. hoitoalan ja vanhusten ateriapalvelut 11,9 milj. ja henkilöstöravintolapalvelut 2 milj. euroa. Työntekijöitä oli 489 henkilöä vuonna Serviisi on Oulun kaupungin liikelaitos, joka tuottaa ateria- ja puhtauspalveluita. Henkilöstöä on yhteensä noin 660, liikevaihto on 36,9 milj. euroa ja päivittäin valmistuu yli ateriaa. Valtaosa asiakkaista on lapsia ja nuoria kouluissa ja päiväkodeissa. Lisäksi Serviisi huolehtii ikäihmisten ruokailusta kodeissa ja laitoksissa, henkilöstö- ja opiskelijaruoasta useissa henkilöstöravintoloissa ja kaupungin edustustarjoilusta. Jyväskylässä Kylän Kattaus tuottaa lounas- ja päivällisateriat vanhus- ja vammaispalvelun asiakkaille koko kaupungin alueelle sekä koulu- ja päiväkotilounaita. Vuodesta 2009 alkaen toiminut liikelaitos tuottaa päivittäin aterioita n , henkilöstöä on 230 ja liikevaihto on noin 18,4 milj. euroa. Kuopiossa on toiminut vuodesta 2012 alkaen Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servica. Servica tuottaa omistajilleen Kuopion kaupungille ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille ruokapalvelujen, laitos- ja välinehuollon, kiinteistötekniikan ja kiinteistöjen ylläpidon sekä logistiikan palvelut. Työntekijöitä on noin 1230 ja vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 75 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 ruokapalvelun liikevaihto oli 230 milj. euroa ja työntekijöitä 374. Lounaita valmistettiin arkipäivisin noin kpl. Lähteet: Vantti, Vantaa Arkea, Turku Palmia, Helsinki Tampereen ateria, Tampere Serviisi, Oulu Kylän kattaus, Jyväskylä Servica, Kuopio 8

9 KVTES JA PAM, työehtosopimusvertailu Palmian laskelmien mukaan vaihdettaessa työehtosopimus nykyisestä KVTESistä PAMTESiin etu työehtosopimuksen mukaisissa lisissä on 16 %. Taulukon luvut vuodelta 2014, koko henkilöstö (vakituinen+määräaikainen). Espoo Catering -liikelaitoksen sairausajan palkkaedut eivät ole mukana laskelmassa. 9

10 Vaihtoehtojen 3 ja 4 tarkastelu Vaihtoehto 4:ssä liikelaitos yhtiöitetään in house -yhtiöksi. Tämä yhtiö olisi kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka tuottaa palveluja vähäisissä määrin ulkopuolisille tahoille. Cateringin koko liiketoiminta siirtyy liikkeenluovutuksena kaupungin perustamalle yhtiölle. Käytännössä toiminta säilyy ennallaan. Henkilöstö siirtyy nykyisine palvelussuhteen ehtoineen. Sekä vaihtoehto 3 (kilpailutus ja ulkoistaminen liikkeenluovutuksena) että vaihtoehto 4 (yhtiöittäminen) malleissa kontaktipinnat selkiytyvät ja sisäinen asiakkuus on nykyistä hallitumpaa. Sopimuskumppanit voivat tuottaa tiloissa tarvittavat tukipalvelut, jolloin tilojen laajempi hyötykäyttö mahdollistuu. Miksi In house vaihtoehto on parempi: Vaihtoehto 4 tarjoaa parhaat mahdollisuudet toimeenpanna Espoo -tarinaa ja toteuttaa Espoon kaupungin strategiaa. Ruokatarjoilun järjestäminen Elä ja asu -seniorikeskuksissa on keskeistä. Vaihtoehto tarjoaa myös parhaat edellytykset Cateringin kehittämiselle kokonaisuudessaan. Vaihtoehdossa 3 ulkoinen liiketoiminta kilpailutetaan: Tällöin käytännössä kilpailutetaan Kauklahden Elä ja Asu-yksikön, Haukitalon, Espoonlahden ja Tapiolan terveysasemien koko keittiötoiminta sekä Tapiolan ja Kalajärven palvelukeskuksen, Espoon keskuksen, Soukan ja Ruusulinnan palvelutalojen koko keittiötoiminta. Em. keittiöissä valmistetut, muihin yksiköihin lähtevät ateriat siirretään muiden keittiöiden valmistettavaksi (tuo painetta keskuskeittiön valmistumiselle). Sopimusruokailu Luksialle loppuu. à Vaihtoehto aiheuttaa nykyistä enemmän kilpailutuksen järjestämis- ja hallinnointikustannuksia. Voi myös olla haasteellista löytää kiinnostuneita toimittajia yllä mainittuihin kohteisiin ja mikäli toimittaja löytyy kilpailutus voi johtaa hintojen nousuun. Kilpailutettaessa tuotannon joustavuus vähenee. Yhtiöillä on mahdollisuus tuottaa ulkoisia palveluja edelleen ja laajentaa niitä nykyisestä 10 % asti (noin 4 milj. euroa). Uusi EU -direktiivi asettaa rajan 20 %:iin. à Malli on kevyempi järjestää ja tuo mahdollisuuden monipuolisempaan ja taloudellisesti kannattavampaan toimintaan sekä mahdollistaa kuntalaisille nykyistä laajempaa palvelua. à VE4 toteuttaa Kh:n linjauksia ja kaupungin TATU-tavoitteita. Henkilöstövaikutus: Vaihtoehto 3: henkilöä siirtyy Cateringin toimipisteestä toiseen luonnollista poistumaa korvaamaan. Muilta osin ei juuri henkilöstövaikutuksia. Vaihtoehto 4 yhtiömallissa koko henkilöstö siirtyy yhtiölle liikkeenluovutuksessa ja työehtosopimus vaihtuu nykyisen sopimuskauden päättyessä Eläkevakuutusyhtiönä säilyy KEVA. Peruskaupungin henkilöstöedut korvautuvat yhtiön henkilöstöeduilla, joista kaupunki päättää erikseen. Yhtiömallissa on mahdollisuus soveltaa myös uusia kannustavia ja joustavia henkilöstöetuja. Liiketoimintaosaamisen merkitys hieman kasvaa ja toimenkuviin saattaa tulla muutoksia, mikä tuo nykyistä laajemman mahdollisuuden kehittyä työssä. 10

11 Vaikutus kaupungin kokonaistalouteen: Vaihtoehdossa 3 nettovaikutus kaupungille on +0,15 milj. euroa. Vaihtoehdossa 4 nettovaikutus on alla olevien oletusten perusteella arviolta +1,9 milj. euroa (= 1,6 +0,5-0,18): o Työehtosopimuksen vaihtuminen PAMTES:iin mahdollistaisi säästöjä henkilöstökuluihin. Arvio PALMIA -casen perusteella +1,6 milj. euroa. o Mikäli yhtiöittämisessä nykyisen henkilöstön peruspalkka pidetään ennallaan, Palmian laskelmien mukaan vaihdettaessa työehtosopimus nykyisestä KVTESistä PAMTESiin etu työehtosopimuksen mukaisissa lisissä on 16 %, joka on arviolta euroa Espoon Cateringin luvuista laskettuna. o ulkoista myyntiä on mahdollista lisätä noin 2,5 milj. euroa ilman, että yhtiön yleiskulut olennaisesti lisääntyvät. Nettovaikutus + 0,5 milj. euroa o Ostotoiminnon muodostaminen kaupungille lisää kustannuksia arviolta 0,18 milj. euroa o Ulkoinen myynti mahdollistaa kaupungin tilojen monipuolisen hyötykäytön ja lisätulot Mikäli eläkeläisaterioiden subventio lopetettaisiin, säästövaikutus kaikissa vaihtoehdoissa olisi lisäksi +0,2 milj. euroa. Muut vaikutukset Vaihtoehdossa 3 kaupunki tuottaa samat palvelut, mutta kilpailutetuilla markkinahinnoilla. Runsaan yhden miljoonan euron liiketoiminta siirtyy markkinoille. Vaihtoehdolla ei ole käytännön vaikutuksia kaupungin organisaatioon ja sisäisiin tukipalveluihin. Vaihtoehdossa 4 kaupungin tilojen monikäyttö mahdollistuu ja pienentää sisäisten asiakkaiden vuokrakustannuksia. Sivistystoimessa pienille päiväkodeille yhtiö toimittaa ruoan, mutta päivähoito järjestää ruokailun itse. Yhtiöllä on selkä tasejatkuvuus ja joustavammat toimintamallit. 11

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5. HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.2016 Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntasopimus

Kuntasopimus Kuntasopimus 2014-2017 29.10.2013 Sopimuksen sisältö Voimassaoloaika tupon mukaan: 22+13 kk Ensimmäinen jakso 1.3.2014 31.12.2015 Toinen jakso 1.1.2016 31.1.2017 2014 korotus 20 euroa 1.7.2014 Peruspalkkoihin

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen SERVICA Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen FAKTAT Palvelutuotanto alkoi 1.1.2012 Omistajat Kuopion kaupunki (pääomistaja) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

9 6 LABORATORIOTOIMINNAN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT

9 6 LABORATORIOTOIMINNAN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT KOKOUSKUTSU 2/2012 Kokousaika klo 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 5 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 6 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 7 1 4 OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 13.04.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 Kaupunginhallitus 99 16.3.2015 57 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuus palvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 63 4.10.2016 Asianro 825/12.03.02/2016 292 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Päätöshistoria Vapaa-aikalautakunta 4.10.2016

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

KUNNAT KRIISISSÄ - EDUNVALVONTA YT-SUMAN KESKELLÄ.

KUNNAT KRIISISSÄ - EDUNVALVONTA YT-SUMAN KESKELLÄ. KUNNAT KRIISISSÄ - EDUNVALVONTA YT-SUMAN KESKELLÄ. 12.2. Dan Koivulaakso Kantu-päivät AJANKOHTAINEN TILANNE Vuoden 2014 aikana yli 100 kuntaa on käynyt yhteistoimintamenettelyjä tavoitteena henkilöstön

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen Henkilöstöpalvelut 14.11.2016 Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan 1.2.2017 alkaen Asian käsittely Yhteistyötoimikunta 1.12.2016 Hallintolautakunta 13.12.2016

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö sekä soveltamisohje

Iisalmen kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö sekä soveltamisohje 1 (5) Iisalmen kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö sekä soveltamisohje Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 60 Kaupunginhallitus hyväksynyt soveltamisohjeen 1.6.2009 311 Palkkiosummat

Lisätiedot

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan.

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. 2 LUKU VUOSILOMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. Niihin henkilöihin, joihin sovelletaan opetus- ja tutkimushenkilöstön

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 11.1.2016 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

Selvityspyyntö kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta

Selvityspyyntö kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta SAVONLINNAN KAUPUNKI 1(6) Savonlinnan kaupunginhallitus Olavinkatu 27 57130 SAVONLINNA Kuluttaja- ja kilpailuvirasto Viite: Selvityspyyntö Dnro 140/14.0040/2015 Asia: Selvityspyyntö kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh 19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 101 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Sote-uudistus Kuntien yhtiömuotoisen sote-toiminnan vaikutukset

Sote-uudistus Kuntien yhtiömuotoisen sote-toiminnan vaikutukset Sote-uudistus Kuntien yhtiömuotoisen sote-toiminnan vaikutukset Etunimi Sukunimi Yhtiöittämisestä Yhtiöittämisen tehokkuusvaikutuksia arvioitaessa erotettava toistaan: a) mikä vaikutus taloudelliseen suorituskykyyn

Lisätiedot

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Olavi Holmijoki Sisäilmastoseminaari 2015 Lähtökohta Taloudellisen kokonaisuuden hallinta tilanteessa,

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys KAUPAN ALAN TYÖEHDOT... 3 MIKÄ ON PAM... 3 JÄSENYYS...

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 825/12.03.02/2016 63 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo 29.9.2016: Vaski-kirjastot harkitsevat

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ!

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Paikallista ruokaa julkisiin ruokapalveluihin - rahat omalle alueelle Yritysten kanssa tehty tuotekehitystyö ja sen merkitys Palvelujohtaja Paula Juvonen 15.9.2016 Arkea Oy

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Vuotuinen yhteistapahtuma Helsingissä

Vuotuinen yhteistapahtuma Helsingissä 9.11.2016 Vuotuinen yhteistapahtuma Helsingissä VERKOSTOSTA VOIMAA-SEMINAARI 9.11.2016 Aamukahvit tarjoilla klo 8.30 alkaen Ohjelma klo 9-15.30 Osoite: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Palkkatilanportti

Lisätiedot

Rakenneyksikön arvioita yksikkötyökustannuksia alentavista toimenpiteistä

Rakenneyksikön arvioita yksikkötyökustannuksia alentavista toimenpiteistä Luonnos VM/BO/RY 7.9. 2015 kello 17:06 1(5) Rakenneyksikön arvioita yksikkötyökustannuksia alentavista toimenpiteistä Tässä muistiossa esitetään rakenneyksikön arvioita yksikkötyökustannuksia alentavista

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2016 1 (5) 958 Valtuutettu Laura Rissasen toivomusponsi mahdollisuudesta siirtyä kasvisruokapäivään myös päiväkodeissa Päätös päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Yksikkötyökustannuksia alentavien toimenpiteiden arvioiden tausta

Yksikkötyökustannuksia alentavien toimenpiteiden arvioiden tausta Luonnos 28.9.2015 kello 17:09 1(7) Yksikkötyökustannuksia alentavien toimenpiteiden iden tausta Tässä muistiossa avataan hallituksen 8.9.2015 kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi esittämien toimien vaikutusita

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN

VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN VIRTAIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1.4.2013 LUKIEN 1. YLEISOHJEET Merkkipäiväsäännössä määritellään toimiohjeet työnantajan edustajalle tilanteisiin, joissa työntekijää

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

Kaupungin toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Muutokset hallintosääntöön verrattuna Lisäykset ja muutokset punaisella, poistetut yliviivattu 1 Yleistä Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota

Lisätiedot

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017. Neuvottelutulos 24.10.2013

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017. Neuvottelutulos 24.10.2013 Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017 Neuvottelutulos 24.10.2013 Sopimuskausi Sopimuskausi on 1.4.2014 31.1.2017. Sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy 31.1.2016 ja toinen jakso 31.1.2017. Työmarkkinakeskusjärjestöt

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Oulun kaupungin sisäinen liikelaitos, joka huolehtii julkisista ateria- ja puhtauspalveluista Oulun alueella.

Oulun kaupungin sisäinen liikelaitos, joka huolehtii julkisista ateria- ja puhtauspalveluista Oulun alueella. Oulun kaupungin sisäinen liikelaitos, joka huolehtii julkisista ateria- ja puhtauspalveluista Oulun alueella. 25.1.2013 Oulun Serviisi 2 Oulun Serviisi palvelee oululaisessa arjessa Maittava ja terveellinen

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012

Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012 Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012 Perhehoitoselvitys Välisuomen Ikäkasteen Pekka hankkeen osana tehtiin perhehoitoselvitys. Perhehoitoselvityksessä kartoitetaan ja kuvataan valtakunnallisen

Lisätiedot