Paakkari Päivi 16:30-20:25 jäsen. Kanniainen Sisko 16:30-20:25 jäsen. 16:30-20:25 khallituksen edustaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paakkari Päivi 16:30-20:25 jäsen. Kanniainen Sisko 16:30-20:25 jäsen. 16:30-20:25 khallituksen edustaja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/2010 Aika klo 16:30-20:25 Paikka Simppulankartanon kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Similä Pertti 16:30-20:25 puheenjohtaja Kanniainen Heikki 16:30-19:25 varapuheenjohtaja Kaikkonen Mikko 16:30-20:25 jäsen Kuivala Mauri 16:30-20:25 jäsen Lukka Anne 16:30-20:25 jäsen Väätäjä Kaisa 16:30-20:25 jäsen Paakkari Päivi 16:30-20:25 jäsen Teräs Matti 16:30-20:25 jäsen Kanniainen Sisko 16:30-20:25 jäsen Rekilä Maarit 16:30-20:25 jäsen Kuismin Outi 16:30-20:25 jäsen Koskela Liisa 16:30-20:25 khallituksen edustaja Poissa Kauppi-Ukkola Sanna jäsen Ruuska Petri jäsen Muu Pikkujämsä Sirkku 16:30-19:25 johtava lääkäri 84 Vähäkuopus Matti 16:30-17:50 hoitotyön johtaja 84 Kiviniemi Ritva 16:30-19:25 vanhustyönjohtaja 84 Karppinen Anna-Liisa 16:30-19:25 sosiaalijohtaja 84 Huotari Eila 16:30-19:25 päivähoidonjohtaja 84 Kangas Tapio 16:30-20:25 hallintopäällikkö, vt. perusturvajohtaja, sihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Paakkari ja Maarit Rekilä. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pertti Similä puheenjohtaja Tapio Kangas pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Päivi Paakkari Maarit Rekilä Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Tapio Kangas

2 PÖYTÄKIRJA 6/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 Perusturvapalvelujen vuoden 2010 talouden tasapainottamisesta Kunnan arviointikertomus vuodelta Haukiputaan vammaisneuvoston kannanotto Sosiaalipäivystyksen kilpailuttaminen Lastensuojelulain mukaisen ammatillisen perhekotihoidon ja lastensuojelun laitoshoidon kilpailuttaminen Emäntä-keittäjän viran (vakanssi 70068) lakkauttaminen Emäntä-keittäjän (vakanssi 70068) toimen perustaminen Tiedoksi annettavat asiat Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 174

3 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvapalvelujen vuoden 2010 talouden tasapainottamisesta 4804/31/311/2010 PERUSLK 84 Valmistelija: hallintopäällikkö Tapio Kangas, p. (08) , , Haukiputaan kunnan palvelujen ja talouden toteutumaa arvioidaan varsinaisesti välitilinpäätösten yhteydessä. I välitilinpäätös laadittiin ajalta Välitilinpäätös käsiteltiin perusturvalauta kunnassa Käsittelyssä todettiin, että perusturvapal velujen tilikauden tappio on n. 2,0 M (3 4 %) talousarviota suurem pi. Valtaosaltaan ylitys johtuu lisäänty neestä erikoissairaanhoidon käytöstä (n ). Kunnanval tuusto käsitteli välitilinpäätök sen Koko kunnan vuosikate on välitilinpäätöksen mu kaan "neljä miljoonaa positiivinen ja ylijää mää muodostuu yli 2 M ". Tä mä sisälsi jo erikoissairaanhoidon yli tyksen. Välitilinpäätös II laaditaan koko kunnan tasol la elokuun lo pun mukaisena ja käsitellään kun nanhallituksessa ja val tuustossa Ensimmäisen välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä lautakunta päätti, että elokuun lauta kuntaan valmistellaan ehdotuksia toi menpiteiksi, joilla tuetaan vuoden 2010 talousarviossa pysymistä. Perusturvapalvelujen käyt tö suun nitelmaa (talousarvio 2010) käsiteltiin lau ta kun nan joulu kuun ja tam mi kuun 2010 kokouksissa. Ta lousarvion 2010 net tome noja vä hennet tiin vuo den 2009 toteutuman tasosta rei lut 4 %. Me nojen vä hentä mistä vai keutti mm. laman pal velujen tar vetta lisää vät vai kutukset eten kin so si aa li palveluissa ja uu det lain sää dän nön vel voit teet (vam mais palve lun lain uudistus). Eräi tä palve luja su pis tettiin, myön tämis kri teerejä tiu ken nettiin ja/tai lope tettiin ko ko naan. Avoi meksi virkoja ja toimia jä tettiin täyttämät tä. Menojen vä hentämi nen ei kai kilta osin ole pe rus tunut reaalisiin suunnitelmiin. Li säksi palve lujen tarpeen muutok set vuo den aikana voivat olla mer kittäviä. Tä män vuoksi ta lousar vion 2010 toteutumisen lähtökohdat eivät ol leet normaalit. Ylityksistä valtaosa on tulossa erikoissairaanhoitoon. Sen koko ylitystarpeen kattaminen muiden perusturvan palvelujen vähentämisel lä ei ole mahdollista. Erikoissairaanhoidon kustannusten vähentämi nen edellyttää, mm. että muut perustason palvelut toimivat, hoitoja pal veluketjut toimi vat pe ruspalvelujen sisällä ja peruspalvelujen ja eri koissairaanhoi don palvelujen välillä, mo niammatillinen työ on tuloksekasta ja johta mi sella toimenpiteitä ohja taan samaan suun taan. Myös yhteistyötä si vis tyspalvelujen (esim. koulupsykologi) kanssa on li sät tä vä. Li säk si eri koissairaanhoidon kustannusten vä hentäminen edel lyttää tar kem paa analyysiä tapahtuneesta, suunni telmaa ja neuvotteluja PPSHP:n kanssa.

4 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallintopäällikkö, vt. perusturvajohtaja: Esityslistaa seuraa ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla tuetaan talousarviossa 2010 pysymistä. Ehdo tuksista osa on jo pantu toi meen, osa voi daan toteuttaa kuukausien kuluessa ja osan vaikutuk set näkyvät vasta vuosina En sisijaisena keinona ovat erikoissairaanhoidon kustannuksia hillitsevät toi menpiteet, jotka edellyttävät muu tok sia myös muissa perusturvan palveluissa. Myös koko kunnan palvelujen prio risointia tulee harkita. Eh do tuk siin on täs sä val mis telun vai heessa koottu suu rempia ja pie nem piä asioita ja pal ve luja, joista nyt käy dään kes kus telu vali ten niistä jatko valmis te luun otettavat osat huo mioiden en sisi jaisesti erikoissairaanhoito. Erikoissairaanhoidon toimenpiteet on pe rus tel tua aloit taa las ten psy kiat rias ta. Toimenpiteet vaa ti vat myös rahoituksen. Perusturvan sisällä lähes ainoana rahoitusvaihtoehtona on erikoissairaanhoitoon varattujen kulujen käyttäminen palvelujen uudelleen organisointiin. Mallin riskinä erikoissairaanhoidon kustannusten huono ennakoitavuus, suun nitelmien toteuttami sen haasteet (johtaminen ja koordinointi eri toi mijoiden välillä, saa daan ko rekrytoinnit onnistumaan - osaajapula, hal lin to kun tien ra ja-ai dat, sitoutuminen jne.). Osana vuoden 2011 talousarvion val mistelua on myös keskusteltava rahoituksesta. Esityslistaa seuraa perusturvapalvelujen johtoryhmän elokuussa valmistelemia toimenpide-ehdotuksia jatkovalmistelun pohjaksi. Joh tava lääkäri esittelee yksityiskohtaisemmin erikoissairaanhoidon ti lannetta. päättää jatkovalmisteluun otettavista talouden tasapainottamiskeinoista. päätti, että johtava lääkäri Sirkku Pikkujämsä, hoitotyön johtaja Matti Vähäkuopus, päivähoidonjohtaja Eila Huotari, vanhustyönjohtaja Ritva Kiviniemi ja sosiaalijohtaja Anna-Liisa Karppinen ovat läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Päätös: päätti, että Ensisijaisena talouden tasapainottamiskohteena vuosina on eri kois sai raan hoidon kustannusten kas vun hillintä. Mui den perusturvapalvelujenosalta jatkovalmistelua linjattiin seuraavasti: Päivähoito - Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien taso pidetään Oulun seudun kuntien tasolla.

5 PÖYTÄKIRJA 6/ Selvitetään Länsituulen koulun esiopetus tilojen käyt tö mah dol li suus vuosina 2011 ja Selvitetään poissaolopäivien hyvitysperusteiden tarkistamismahdollisuudet kesä-, heinä- ja elokuulta. Kotihoito- ja vanhuspalvelut: - Selvitetään yöpartiotoiminnan tarve ja aloittamismahdollisuudet tukemaan kotona tapahtuvan hoivan ja hoidon lisäämistä ja palveluasumisen sekä laitoshoi don mahdollisia kehittämistoimia. Valmistelussa huomioidaan myös muut sosi aalipalvelut (esim. vammaiset). - Omaishoidon tuen myöntämisperusteet pidetään nykytasolla. - Kotipalvelun kilpailutus toteutetaan yhdessä Oulun kaupungin kans sa vuonna Sosiaalipalvelut: - Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit pidetään nykyisellään. - Selvitetään Onni- ja Ilonakodin asumispaikkojen käytön tehostamismahdollisuudet (vapautuvat ja vapaat paikat). - Selvitetään keinot työmarkkinatuen kuntaosuuden varattujen määrärahojen käytön pienen tämiseksi huomioiden myös rahoitus tähän varastusta määrära has ta. - Selvitetään eri mahdollisuudet kuljetuspalvelujen jär jes tä mi sestä (matkojen yhdistely, kilpailutus). - Lastensuojelun ammatillisen perhekotihoidon ja lastensuojelun laitoshoidon kilpailuttaminen yhdessä Oulun seudun kuntien kanssa. - Selvitetään ostopalvelujen vähentämismahdollisuudet. Perusterveydenhuolto - Selvitetään eri vaihtoehtoja vuodeosastohoidon kehittämistoimiksi. Niissä huomioidaan asiakaslähtöisyyden lisäksi erikoissai raan hoidon, palveluasumi sen, akuutti- ja pitkäaikaishoidon järjestämisen ja palvelujen myyn nin näkökulmat. Näiltä osin tarkastelu tehdään yhteistyössä kotihoito- ja vanhuspalvelujen kanssa. Erikoissairaanhoito - Toimenpiteet valmistellaan yhteistyössä PPSHP:n ja mahdollisuuksien mukaan Oulun kanssa. - Liikkeelle lähdetään psykiatrian palveluista. - Toimenpiteissä huomioidaan myös peruspalvelujen vahvistaminen tarpeellisin osin. - Toimenpiteiksi valittiin tässä vaiheessa kaikki valmisteluasiakirjassa (lautakunnan esityslistan liitteenä ollut aineisto) esillä ol leet ehdotukset. Palvelusetelin käyttöön oton mahdollisuudet selvitetään kaikkien palvelujen osalta.

6 PÖYTÄKIRJA 6/ Kokouskutsun liitteenä ollut "Perus tur va pal ve lu jen toimenpiteet ku lujen kasvun hillitsemiseksi" toi mi te taan tehdyin korjauksin ja lisäyksin (lu ku taulu koiden korjaukset, päivähoidon tukien suuruu det Ou lun seu dun kunnissa, ym.) tiedoksi lautakunnan jäsenille. Ehdotukset käsitellään lautakunnan lokakuun kokouksessa.

7 PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnan arviointikertomus vuodelta /31/315/2010 PERUSLK 85 Valmistelija: hallintopäällikkö Tapio Kangas, p. (08) , , johtava lääkäri Sirkku Pikkujämsä, p. (08) , , van hustyönjohtaja Ritva Kiviniemi, p. (08) , , päivähoidonjohtaja Eila Huotari, p. (08) , , sosiaalijohtaja Anna-Liisa Karppinen p. (08) , , Kunnanvaltuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ja päätti mm. että - "2. Valtuusto merkitsee tarkastuslautakunnan antaman kertomuksen arviointikertomuksen tiedoksi Valtuusto päättää, että vuoden 2011 toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa ja vuodelta 2010 annettavassa toimintakertomuksessa otetaan huomioon arviointikertomuksessa esitetyt parannusehdotukset Valtuusto pyytää vastuualueita käsittelemään arviointikertomuksen vuodelta 2009 toi mielimissään ja raportoimaan suorittamistaan toimenpiteistä valtuus tolle lokakuun 2010 alkuun mennessä." Kunnanhallitus päätti em. valtuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä, että "vuoden 2011 toiminnallisten tavoittei den asettamisessa ja vuodelta 2010 annettavassa toimintakertomuksessa otetaan huomi oon arviointikertomuksessa esitetyt parannusehdotukset. Päätettiin pyytää vastuualueita käsittelemään arviointikertomuksen vuo delta 2009 toimielimissään ja raportoimaan suoritta mistaan toi men piteistä valtuustolle lokakuun 2010 alkuun mennessä." Esityslistaa seuraa arviointikertomus. Perusturvapalvelut Arviointikertomuksessa todetaan perusturvapalvelujen ta lous ar vion ylittyneen toimintakatteen osalta 3,1 %:lla ( ). Huomattava osa yli tyk sestä on aiheutunut erikoissai raanhoi don palve luista ( ; erikoissairaanhoidon toteutuneiden menojen kasvu vuosien 2008 ja 2009 vä lillä on ollut ). Eten kin kah den viime vuoden ai ka na pe rus tur va pal ve lu jen re surs sien siir to kas vavien eri koissai raan hoi don me nojen kat teeksi on pa kottanut ra jaamaan mui ta pe rustur van pal velu ja. Rajaaminen ja vähentäminen on tehty ta lous arvion menoke hys ten (kasvu n. +3 %) perusteella

8 PÖYTÄKIRJA 6/ huomioimatta ai empaa to teutu nut ta menokehitystä. Tämä rajaaminen ei ole ai na pe rus tu nut rea lis ti siin suun ni tel miin, jo ka on mm. laman seu raus ten li säksi mer kin ny t to teutu neita ylityk siä muissakin kuin eri koissai raan hoi don pal ve luis sa. Oleellis ta, ta lous ar vioto teumien ver taa mi sen li säksi, on kiin nit tää huo mio sii hen, että pe rus turvapal ve lujen menot ovat kah den viime vuoden ai kana kasva neet pal velu tarpeen kasvun vuok si n. 9 %. Tä män vuok si jatkossa huo miota on kiinnitet tävä eri kois sai raan hoi don kus tan nusten hillinnän li säksi sii hen, mitä palvelu ja ja millai silla re surs seilla koko kun nan ta solla tuo tetaan tiu kentu van ta louden olois sa unohtamatta pe rustur vapal velu jen omia toi menpiteitä resurs sien käytön tehostami sessa. Täs sä mie lessä ar vioin ti ker to muk sen yhteenveto-osassa to det tu kir jaus, "Var sin kin pe rustur va palve lujen osalta ol laan juustohöylän käyt tämi sessä jo ääri rajoil la", on osu va. Sosiaalityö- ja vammaispalvelut Tarkastuslautakunnan arviossa esittämä kuvaus aikuissosiaalityön, lastensuojelun ja vaikeavammaisten pal ve lutarpeen muutoksista mm. laman seurauk sena ja lainsäädännön muutoksista vastaa tapahtunutta. Arvios saan tarkastuslautakunta toteaa, että päihdehuollon palveluja ei ole voi tu tuottaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla oman resurssiva jeen ja ostomahdollisuuden (Ou lun kau pungin A-kli nikka) vähenty misen vuoksi. Samoin henkilöstösuunnitelmaan sisäl tynyt sosiaaliohjaajan toimi jätettiin taloudellisista syistä täyttämättä. Toimenpiteinä selkeytetään päihdepalvelujen ostopalvelujen mahdollisuus ja määrä. Lisäksi Road:n so si aa li työn te ki jän ja so si aa li oh jaa jan toimien toimien täyttämättä jättäminen tulee harkita uudelleen ja ke hit tää mo niam ma til lista yh teis työ tä pe rus tur van tu losaluei den välil lä (tii mi) päih de- ja mielenter veys työs sä. Toi menpi teet käsi tel lään vuo den 2011 ta lousar vion val mis telun yh tey dessä. Kotihoito- ja vanhuspalvelut Arviointikertomuksessa on esitetty perusturvapalvelujen tulojen ja me no jen yli tyk set tulos alueittain. Tarkemmin avattuna kotihoidon ja vanhuspalvelujen tulos alueen ylitykset johtuivat seuraavista: Henkilöstömenoissa yli tys joh tuu sai raus lo mien li sään ty mi ses tä tu losalueella. Nousua oli edelliseen vuoteen verrattuna 2 %. Useal la työntekijällä oli pitkiä sairauslomia, joista useat ovat johtaneet tä nä vuonna eläkepäätök seen. Sijaismäärärahaa oli lähtökohtaisesti niukasti, koska se ei riitä edes henkilökunnan vuosilomien sijaistamiseen. Vanhustyössä työ on pääasiassa kolmivuorotyötä ja asiakkaat tulee hoitaa 24 tuntia vuorokaudessa, joten jokaiseen työvuoroon tarvitaan mitoituksen mukainen henkilökunta.

9 PÖYTÄKIRJA 6/ Omaishoidon tuen määräraha ylittyi, koska tuki myönnettiin kaikille, jotka täyttivät perusturva lautakunnan hyväksymät myöntämiskriteerit. Vanhuspuolella omais hoidon tuen piirissä oli yhteensä 108 asiakasta ja 10,2 % yli 75-vuo tiaista oli omaishoidon tuen saajia. Van hustyön painopisteenä on avohoito ja kuntoutus, joten tämä osal taan mahdollisti vanhuksen kotona asumisen ja hoitamisen. Tälle vuodelle perusturvalautakunta on hyväksynyt uudet myöntämispe rusteet ja nostanut määrärahaa :lla. Hoitotarvikemäärärahat ylittyivät, koska sairaalahoidosta avohoitoon on siirtynyt yhä vai keampihoitoisia haavoja, joihin hoitotarvikkeet tulee kunnan hoitotar vikejakelun kautta. Toisaalta diabeetikoiden hoi dossa on yleistynyt insu liinipumppujen käyttö, jotka ovat kalliita lait teita, ja niiden kustan nukset tulevat erikoissairaanhoidosta myöskin kunnan hoitotarvike jakeluun. Samoin dialyysipotilaiden hoitoa on vii me aikoina siirretty avohoidossa tapahtuvaksi. Hoitotarvikkeiden kilpailutuksella saavutetaan eräiden hoitotarvikkeiden yksikkökustannuksissa säästöjä. Ne realisoituvat loppuvuodesta 2010 alkaen. Sotainvalideille ostetut kotihoitopalvelut ovat lisääntyneet, koska heidän toimintakykynsä on huonontunut, siten myös hoidon ja avun tar ve on kasvanut. Kunta saa kustannukset täysimääräisesti takaisin valtionkonttorilta sotainva lideille ostamistaan kotihoitopalveluista. Terveyspalvelut Tarkastuslautakunnan yhteenvedossa todetaan osastohoitotyössä sairaanhoitajien ja lähihoitajien sairauslomien lisääntyneen edellisvuodesta. Sairaslomapäivien lukumäärän lisääntyminen selittyy osittain sairaslomien syillä. Ensimmäisenä verrokkivuonna tulosyksikössä oli vähän ns. pitkiä sairauslomia ja toisena verrokkivuonna pitkien sairauslomien määrä lisääntyi. Syyt pitkien sairaslomien lisääntymiseen olivat pääsääntöisesti ns. pitkäaikaissairaudet, jotka ovat normaalisti väestössä esiintyviä sairauksia eivätkä kaikilta osin työperäisiä. Lyhytaikaiset sairaslomat ovat pysyneet verrokkivuosina samassa tasossa, mutta sairaslomalla olleiden henkilöiden määrä on kuitenkin lisääntynyt. Tämä lisäys selittynee osittain tiukentuneilla resursseilla yhdistettynä henkilöstön ikääntymiseen sekä asiakkaiden hoitoisuuden kasvuun. Vastuualueella sairaslomien lisääntymiseen on reagoitu perustamalla tammikuussa 2010 henkilöstöresurssien käyttö- ja työhyvinvoinnin työryhmä, jossa tu losalueet yhteistyössä pyrkivät löytämään henkilöstölle työtehtäviä, jotka tukevat työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Työryhmän toi minnasta saadut kokemukset ovat olleet rohkaisevia.

10 PÖYTÄKIRJA 6/ Vastuualue on kokonaisuutena tuottanut palvelut varsin kustannustehokkaasti huolimatta kunnan väestömäärän kasvusta ja lasten suuresta suhteellisesta määrästä. Sen sijaan erikoissairaanhoidon kustannuskehitys on kes tämätön. Tarkastuslautakunta huomauttaa arviointikertomukses saan, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi topiirin kustannukset asukasta kohti ovat sairaanhoitopiireistä maan toi seksi halvimmat eli sai raanhoitopiirimme toiminta kestää kuitenkin hyvin vertailun muihin sairaanhoitopiireihin. Erityisenä huolenaiheena erikoissairaanhoidon kustannuksissa ovat lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrinen hoito. Mahdollisuuksista ja keinoista hillitä kas va nei ta eri koissairaanhoidon kustannuksia valmistellaan ehdotuksia osa na vuoden 2011 talousarvion laadintaa. Tulosalue on joutunut jo usean vuoden ajan ja joutuu edelleen supistamaan omaa perustoi mintaansa (myös sosiaalitoimi javanhuspalvelut), jot ta erikoissairaanhoidon kustannuske hi tyk seen on pystytty vastaa maan. Tämä on johtanut noidankehään, jos sa su pistetaan nii tä toi mintoja, jotka ovat ainoita keinoja hillitä vaati vim pien ja kalleim pien palveluiden käyttöä. Tarkoituksenmu kaista olisi satsata perus toimin taan, ennalta ehkäisyyn ja varhaiseen puut tu miseen. Tämän toteut taminen on ongelmallista, mikäli tarkas tel laan toimintaa ja ta loutta vain talousarviovuosi kerrallaan. Satsaus näkyy erikoissairaanhoi don kustannusten todennäköisenä hillintänä kuiten kin viiveellä. Vai keasti sairastuneet on kuitenkin hoidettava erikoissairaanhoidossa. Lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrian sekä päihdepalveluiden kehittämiseksi on vastuualueel la tehty ja suunnitteilla monenlaista yhteistyötä ja kehittämistoimia eri yhteistyötahojen ja tulosalueiden kesken. Uusia resursseja pe rustason toimintoihin ei ole kuitenkaan käytettävissä. Ai kuis psy kiat ri pal ve lui den se kä eri tyi sesti las ten- ja nuori so psykiat rian eri tyis osaami sen pi tem piai kai sen jär jestä misen selvi tystyö on me neil lään. Päivähoito Tarkastuslautakunnan arviot ja toimenpiteiden kuvaus päivähoidon tar peen kasvusta ja sen syistä ja tehdyistä toimenpiteistä kuvaavat vuoden 2009 tilannetta. Valitettavasti hoitotarpeen kasvusta johtuneet tilaratkaisut, jot ka jou dut tiin toteuttamaan, ovat tilapäisiä (esiopetus Länsituulen koululla, tilapäis ti lat Suo-Ukon teollisuus alueella) eivätkä tukeutuneet aiemmin hy väk syttyihin suunnitelmiin (mm. Haapakankaan päiväkodin rakentamisen lykkäys). Tilapäistilat nostavat käyttökustannuksia. Päivähoidon investointien osalta tulisi pa lata tilanteiseen, jossa ne pe rus tu vat pal ve lu tar peen pi dempiai kaisiin suun ni tel miin. Li säksi yk sityistä päi vä hoitoa on lisät ty.

11 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallintopäällikkö, vt. perusturvajohtaja: Vuoden 2009 maksutuotot jäivät selvästi arvioitua pie nemmäksi ja vuodelle 2010 summaa pienennettiin talousarvioluvusta 0,36 % ( ), mutta tilin pää töslukua ( ) noin 19 % suuremmaksi. Ta-luvussa ( ) huomioitiin al kaen ta pah tuva yleiseen an siota soin deksiin perustuva päivähoito maksun mää räämisessä käy tettä vien tulorajojen muutos. Avustukset kotitalouksille menokoh ta ylittyi n Yksityisen hoidon tuen piirissä ole vien lasten määrä nousi 67 lapsella ollen vuo den lopulla 293 lasta, vastaava luku edellisenä vuonna oli 226. Koti hoidon tuen piirissä olevien lasten lukumäärä laski edelliseen vuo teen verrattuna 41 lap sella (12/08 lapsia 636, 12/09 595). päättää antaa edellä esitetyn vastauksena arviointikertomukseen ja raporttina suoritetuista toimenpiteistä. Päätös: hyväksyi päätösesityksen.

12 PÖYTÄKIRJA 6/ Haukiputaan vammaisneuvoston kannanotto 4928/43/431/2010 PERUSLK 86 Valmistelija: sosiaalijohtaja Anna-Liisa Karppinen p. (08) , , Haukiputaan vammaisneuvosto on päivätyllä ja saapuneella kirjeellään halunnut tuoda perusturvalautakunnan tie toon seuraavat asiat: 1. Kuljetuspalveluvihkot Aikaisempina vuosina uudet kuljetuspalveluvihkot ovat tulleet asiakkaille automaattisesti ennen alkuvuoden vihkon voimassaoloajan päättymistä ja tässä uskossa kuljetuspalvelun piirissä olevat asiakkaat myös olivat tänä vuonna. Mutta toisin kävi. Kuljetuspalveluvihkoja ei lähetetty automaattisesti vaan vasta kyselyiden jälkeen asiakkaille selvisi, että uusi vihko pitää erikseen pyytää lähetet täväksi, vaikka kuljetuspalveluita olisikin myönnetty koko vuodeksi. Olen lähettänyt tästä kan nanoton sähköpostin välityksellä tiedoksi sosiaa li johtaja An na-liisa Karppiselle, kunnanjohtaja Jarmo Ronkaiselle, vammais neuvoston sihteerille, valtakunnalliselle vammaisneuvostol le sekä Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Kalle Könkkölälle. Vammais neuvosto vaatikin pe rusturvalautakunnalta selvitystä siitä, miksi tänä vuonna on tehty näin ja minkä vuoksi asiakkaat ovat lähes viikon ol leet ilman kulje tuspalvelua, joka usealle asiakkaalle on ainoa "henki reikä" ja mah dollisuus virkistäytymiseen, liikkumiseen ja päivit täi seen asioin tiin? 2. Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän vaihtuvuus Lisäksi tässä yhteydessä vammaisneuvosto haluaa ilmaista huolensa siitä, että Haukiputaan vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä on vaihtunut parin vuoden aikana suorastaan huolestuttavan usein. Vakinaiseksi valitut viranhaltijat irtisanoutuvat melkein koeajalla ja vir kaa hoidetaan lähes ko ko ajan sijaisilla tai määräaikaisilla henkilöil lä. Vammaisneuvoston mielestä sosiaalityöntekijän jatkuva vaihtumi nen heikentää entises täänkin vammaisten henkilöiden asemaa Hau kiputaalla, koska uu den sosiaalityöntekijän kanssa on asiakassuhde ja asiointi aloitetta va aina "tyhjästä". Mistä tämä henkilöstön suoras taan uskomatto malta tuntuva vaihtuvuus johtuu? Johtuuko se työ määrästä vai jos tain muusta? Olisiko kunnassa tarvetta esimerkiksi toiselle vam mais palveluiden sosiaalityöntekijälle, jotta hen kilös tön vaihtuvuus saatai siin loppumaan ja vammaiset henkilöt voi si vat luot taa siihen, että heidän asioidessaan sosiaalityöntekijän kans sa he voisivat aina asioida saman ihmisen kanssa?

13 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallintopäällikkö, vt. perusturvajohtaja: Sosiaalipalvelut antaa seuraavan sisältöi sen vas tauk sen vam maisneuvoston kannanottoon: 1. Kuljetuspalveluvihkot Vuodelle 2010 kuljetuspalvelupäätös tehtiin kahden - kuuden kuukauden voimassaolon ajalle osalle asiakkaista. Toimenpiteellä pyrit tiin helpottamaan vuo den loppuun kertyvää hakemusruuhkaa. Ta voitteena oli, että ennen päätöksen loppumista sosiaalityöntekijä te kisi kotikäynnin, jossa tar kistettaisiin asiakkaan palvelusuunnitelma ja oikeutus vammaispal velulain mukaisiin kuljetuspalveluihin. Tämä tavoite ei kuitenkaan to teutunut. Uuden käytännön mukaan tak sivih ko on voimassa sa man aikaa kuin kuljetuspalvelupäätöskin eli pää sääntöisesti vuoden ajan uuden käytännön myötä ylimääräises tä, puolen vuoden välein ta pahtuvasta, taksivihkojen postituksesta pääs tään eroon ja asiakas saa taksivihkon aina päätöksen mukana. Asiakkaita tiedotettiin tästä asiasta päivätyllä kirjeellä. Vammaisneuvoston käsitys siitä, että taksivihkoja olisi pitänyt erikseen pyytää sosiaalitoimistosta, on virheellinen. Suurelle osalle kulje tuspalveluasiakkaita taksivihko postitettiin päätöksen mukana jo en nen kesäkuun loppua. Heinäkuun alussa taksivihkoja postitettiin ja uusia päätöksiä urakoitiin ylitöinä ilman, että asiakkaiden olisi tarvinnut niitä erikseen pyytää. Toki useita yhteydenottoja asian tii moilta tuli sosiaalitoimistoon. 2. Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän vaihtuvuus Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä on vaihtunut useaan kertaan vuoden 2008 jälkeen. Vammais palvelun kesäkuussa valittu sosiaalityöntekijä on irtisanoutunut.vir kaa on hoi ta nut 4 eri työn te kijää joko vaki naisena tai määräaikaise na. Vaih tu vuus ei ole asiak kaan eikä myös kään organisaation etu. Asiakkail la on oi keus hy vään ja laa dukkaa seen asiakaspalveluun ja palvelu jen viivy tyk set tömään saata vuu teen. Näin ei tilanne nyt ole. Vam mais pal velujen hakemusten kä sit tely, johon oleellisesti kuuluvat myös ko ti käynti ja palvelusuunnitel mien laatiminen sekä päätösten tekemi nen ovat ruuhkautuneet. Sosiaalityöntekijän vaihtuvuuden yh tenä merkittävänä tekijänä on ollut juuri hakemusten suu ri määrä. Lisäksi voimaanastu nut lain sää dännön muutos hakemusten osal ta näkyy vii veellä vuoden 2010 puolella. Ruuhkan purkaminen edellyttää tilapäistä lisähenkilöä, jotta pal ve luti lanne saa daan normaaliksi ja vastaamaan mm. lain edellyt tä miä kä sittelyai koja. päättää antaa esittelytekstissä todetun vastauksen vammais neuvoston kannanottoon. Lisäresurs sointi (yhteensä 2 työntekijää) to teutetaan vi ranhaltijapäätöksinä

14 PÖYTÄKIRJA 6/ lu kien ja huomioidaan II välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Päätös: hyväksyi päätösesityksen.

15 PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaalipäivystyksen kilpailuttaminen 4040/43/2009 PERUSLK 87 Valmistelija: hallintopäällikkö Tapio Kangas, p. (08) , , Hallintopäällikkö, vt. perusturvajohtaja: Oulun seudun kunnat Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Li minka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo ja Tyrnävä ovat yhteistyössä jär jestäneet sosiaalipäi vystyksen ostamalla lisäksi osan päi vys tyspal ve luis ta (ns. 1. päivys täjä) Merikratos Oy:ltä. Järjestelyistä on kun tien ja yhtiön välinen ja kuntien keskinäinen sopimus. Sopimukset päätty vät vuo den 2010 lo pussa. Kuntien kesken on kesäkuusta alkaen valmisteltu sosiaalipäivystyspal ve lu jen kil pai lut ta mista nykyisellä toimintamallilla. Aiempien kuntien li säksi mu kaan on tulossa Yli-Iin kunta. Kilpailutusasiakirjat valmistu vat elo kuun lop puun mennessä. Kilpailutusasiakirjojen val mistelussa on päädytty siihen, että Haukiputaan kunta kilpailuttaa päivystyspalvelut kaikkien kuntien puolesta yhteisen valmistelun jälkeen. Kilpai lutus menet telys tä on laadittu sopimus, joka seuraa esi tyslistaa. Val taosa kun nis ta on hyväksynyt sopimuksen toimielimis sään kesäkuussa. päättää hyväksyä kilpailuttamista koskevan sopimuksen sosiaalipäivystyksen kilpailutuksesta. Kilpailutusasiakirjat käsitellään syyskuun lautakunnassa, kun yhteinen valmistelu on suoritettu loppuun. Päätös: hyväksyi päätösesityksen.

16 PÖYTÄKIRJA 6/ Lastensuojelulain mukaisen ammatillisen perhekotihoidon ja lastensuojelun laitoshoidon kilpailuttaminen 4967/43/433/2010 PERUSLK 88 Valmistelija: hallintopäällikkö Tapio Kangas, p. (08) , , Hallintopäälllikkö, vt. perusturvajohtaja: Oulun kaupunki on valmistelemassa lastensuojelulain mukaisen ammatillisen perhekotihoidon ja lastensuojelun laitoshoidon kilpailutusta vuosille ja tiedustelee Oulun seudun kunnilta halukkuutta osallistua kilpailutuk seen aiempien vuosien tapaan men nessä. Haukiputaan kunta on osal lis tu nut Ou lun seu dun kun tien (Ou lu, Hau ki pu das, Kem pe le, Muhos, Kii min ki, Tyr nävä, Lu mijo ki, Ou lunsalo, Li minka ja Hai luo to) lasten suo je lun lain mukai sen am ma tilli sen per he kotihoidon ja las ten suoje lun lai tos hoi don kahteen kil pai lut tamiseen vuosina Vii mei sen kil pai lu tuksen sopi mus kausi päättyy Aiempien vuosien tapaan kunnat valtuuttavat Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan valmistelemaan kilpailuasiakirjat, pyytä mään tarjoukset ja te kemään hankintapäätöksen sekä allekirjoitta maan puitesopimukset kilpailussa voittaneiden yritysten kanssa. Pui tesopimuksilla yhteis hankintaan osallistuvat kunnat eivät sitoudu kil pailutuksen perusteel la ostamaan tiettyä vähimmäismäärää palvelu ja. Kukin kunta hankkii palveluja asiakaskohtaisilla sopimuk silla tar peensa mukai sesti kilpai lun voittaneilta yrityksiltä. päättää osallistua Oulun kaupungin lastensuojelulain mu kai sen ammatillisen perhekotihoidon ja lastensuojelulain lai tos hoi don kilpailuttamiseen ja valtuuttaa Oulun kaupungin valmistelemaan tarjousasiakirjat, toteuttamaan kilpailutusprosessin ja tekemään hankintapäätöksen sekä allekirjoittamaan puitesopimuksen kilpailutuksessa hyväksyttyjen yksiköiden kanssa. Päätös: hyväksyi päätösesityksen.

17 PÖYTÄKIRJA 6/ Emäntä-keittäjän viran (vakanssi 70068) lakkauttaminen 4897/21/211/2010 PERUSLK 89 Valmistelija: päivähoidonjohtaja Eila Huotari, p. (08) , , Hallintopäällikkö, vt. perusturvajohtaja: Emäntä-keittäjän virka (vakans si 70068) tuli avoimeksi alkaen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Vi ran hoitami nen ei sisällä tehtäviä, joissa käyte tään julkis ta valtaa (KuntaL 44). Kunnan toimintasäännön 27 :n mukaan perusturvalautakunta päättää viran perustamisesta ja lakkautta misesta sekä virka suhteen muuttamisesta työsuh teeksi. päättää lakkauttaa emäntä-keittäjän viran (va kans si 70068) alkaen. Päätös: hyväksyi päätösesityksen.

18 PÖYTÄKIRJA 6/ Emäntä-keittäjän (vakanssi 70068) toimen perustaminen 4897/21/211/2010 PERUSLK 90 Valmistelija: päivähoidonjohtaja Eila Huotari, p. (08) , , Hallintopäällikkö, vt. perusturvajohtaja: Kunnan toimintasäännön 27 :n mukaan perusturvalautakunta päättää viran/toimen perustamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Emäntä-keittäjän virka (vakanssi 70068) lakkautetaan alkaen. Emäntä-keittäjä työskentelee Koivulan päiväkodin valmistuskeittiössä. Päiväkodin noin 45 lapsen ja työntekijän ruuan valmistukseen tar vitaan kyseiseen toi meen työntekijä. päättää perustaa emäntä-keittäjän toimen (vakanssi 70068) alkaen. Kelpoisuus: Catering-alan perustutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus. Päätös: hyväksyi päätösesityksen.

19 PÖYTÄKIRJA 6/ Tiedoksi annettavat asiat PERUSLK 91 Hallintopäällikkö, vt. perusturvajohtaja kertoi seuraavista asioista: Hallintopäällikkö, vt. perusturvajohtaja: - Uuden Oulun valmistelun vaiheesta - Kunnan II välitilinpäätöksen valmisteluaikataulusta. Mahdollinen yli määräinen lautakunnan kokous , jossa käsitellään II vä litilinpäätöstä - Kumppanuussopimuksen valmistelutilanteesta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää mahdollisen ylimääräisen lautakunnan kokouksen pitämisestä syyskuussa. Päätös: merkitsi asiat tiedoksi ja päätti pitää ylimääräisen lautakunnan kokouksen ti kello Simppulankartanon kokoushuoneessa.

20 PÖYTÄKIRJA 6/ Viranhaltijapäätökset PERUSLK 92 Hallintopäällikkö, vt. perusturvajohtaja: päättää, että viranhaltijoiden siir retyn päätösvallan nojalla mennessä tekemiä päätöksiä ei oteta pe rus tur va lautakunnan ratkaistavaksi ja merkitsee ne tiedoksi. Päätös: hyväksyi päätösesityksen.

21 PÖYTÄKIRJA 6/ Ilmoitusasiat PERUSLK 93 1 Valtiokonttori, päätös dno 526/2009 valtionosuuden ,48 :n lisäkorvauksen myöntämisestä sotilasvammalain tar koittamiin lää kin näl lisestä kuntoutuksesta aiheutuneisiin vuoden 2009 kustan nuksiin 2 Työ- ja elinkeinotoimisto, päätös dno 2325/81/2010 tilityshakemuksen mukaisen 2 310,61 :n korvauksen myöntämisestä kuntouttavaan työtoimintaan ajalta Pohjois-Suomen AVI-keskus, päätös PSA VI / So-62 vuoden 2009 perustoimeentulotuen lopullisesta valtionosuudesta. Valtiolle on palautettava ,17. Liikaa suoritettu valtionosuus peritään takaisin vähentämällä vuonna 2010 maksettavia ennakoita. 4 Pohjois-Suomen AVI-keskus, päätös PSAVI / So-62 lääkärikoulutuskorvauksesta (5 606,33 ) laillistetun hammaslää kä rin käy tän nön palvelusta ajalta Pohjois-Suomen AVI-keskus, päätös PSA VI / So-17 ml Kropsu Marja Oy:n sosiaalipalvelutoiminnan luvan muuttami ses ta si ten, et tä perhehoitokodin kaksi kriisipaikkaa muutetaan varsinaisiksi paikoiksi, jolloin Kropsun perhekodin lastensuojelun sijaishuollon paik ka määrä on kuusi alkaen. 6 Pohjois-Suomen AVI-keskus, päätös PSAVI / So-17ml luvan myöntämisestä Arjen Avain Oy:lle ympärivuorokautisen 7-paikkaisen laitoshoidon aloittamiseen Haukiputaan nuor tenkodissa alkaen. 7 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, maksatuspäätös , jolla muu te taan Vireä kolmas sektori -hankkeen tehtyä rahoituspää töstä siten, että hankekustannuksiin hyväksytään lisää Valvira, lupapäätös VAL ml yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:lle 9 Valvira, päätös VAL /So-35ml Human Wor k Partners Oy:lle yksityisen ter veydenhuollon palvelujen antamisluvan muut ta mi ses ta si ten, että uutena toimintana on psykologin toiminta poti laan koto na/asiak kaan tiloissa. 10 Kuntaliitto, yleiskirjeet: /9/80: Lastensuojelulain perus teel la sijoitettujen oppi lai den kotikun nan maksuosuuden määräyty minen vuonna 2010

22 PÖYTÄKIRJA 6/ /10/80: Hankintalain muutokset voimaan /12/80: Kuntien yleisten hankintaohjeiden uusiminen /14/80: Influenssa A(H1N1)v -rokotuksia jatketaan toukokuun 2011 loppuun asti 11 Kuntaliitto, julkaisu : Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2010 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja ja vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin 12 Kuntaliitto, Perusturva-julkaisu 2/10 13 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta Kunnallinen työmarkkinalaitos, yleiskirje /14: Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta noudatetaan myös Tehy ry:n jäseniin 15 Ikäinstituutti, kuntakutsu Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan osallistumisesta. Haku päättyy Kunnanhallitus: : Option käyttäminen asumispalve lujen puitesopimusten jatkamiseksi : Liittyminen alueelliseen apuvälinekeskukseen : Perusturvapalvelujen vastuualueen johtajan varahenkilön nimeäminen Hallintopäällikkö, vt. perusturvajohtaja: merkitsee asiat tie doksi. Päätös: hyväksyi päätösesityksen.

23 PÖYTÄKIRJA 6/ MUUTOKSENHAKUOHJEET Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Edellä pykälissä ja tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää tös kos kee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti ratkaistu (HLL 5 1 mom.). Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, pykälissä teh tyi hin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: pykälistä perusturvalautakun nal le, osoi te: Keskuskuja 3, PL 22, HAUKIPUDAS, sähköposti: kirjaamo(at)haukipudas.fi, telefax: (08) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen kat sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Pykälissä - tehtyihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Oulun hallinto-oikeudelta, osoite: Iso ka tu 4, PL 189, OULU, sähköposti oulu.hao(at)om.fi, telefax: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Hallintovalituksen saa tehdä ainoastaan asianosainen eli se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömäs ti vaikuttaa. Valituksen saa tehdä paitsi edellä todetuilla kunnallisvalituksen valitusperusteilla, myös tarkoituksenmukaisuusperusteella. Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Päätöksen tiedoksianto Pöytäkirjaote on lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) postin välityksellä / luovutettu asianosaiselle / lähetetty tiedoksi saantitodistuksel la (HTiedL) lle Tiedoksiantaja Asianosainen

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 15.05.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen osavuosikatsaus l:n käsittely ja hyväksyntä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Sosiaalilautakunta 28.03.2017 AIKA 28.03.2017 klo 18:06-18:36 PAIKKA KUNNANVIRASTON KAHVIO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot