Kuvat. 1 Johdanto 4. 2 Laitteisto 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvat. 1 Johdanto 4. 2 Laitteisto 4"

Transkriptio

1 KIT4-käyttöohje Mika Mononen Inversio-ongelmien tutkimusryhmä Fysiikan laitos 1. kesäkuuta 2008

2 Sisältö 1 Johdanto 4 2 Laitteisto 4 3 Käyttöönotto 6 4 Mittausohjelmisto ja mittausten suorittaminen Mittausasetusten asettaminen Mittauksen suoritus ja tietojen talletus Mittauksen päättäminen ja datan käsittely Raakadatan katseleminen ja tallennus Viankorjaus Sulakkeen palaminen Kaapelin rikkoutuminen Esimerkkimittaus KIT4:lla Mittausasetelma Asetukset ja saatu data Viitteet 20 Kuvat 1 KIT4-laitteisto kokonaisuudessaan Virransyöttöyksikkö sekä sen kaapelien sisääntulojen numerointi Jännitteenmittausyksikkö sekä sen kaapelien sisääntulojen numerointi Jännitteenmittausyksikkö, ympyröitynä käynnistyskytkin Virransyöttöyksikkö, ympyröitynä käynnistyskytkin RT-kontrolleri, ympyröitynä käynnistyskytkin laitteen takapuolella KIT4HostV05:n päävalikko KIT4HostV05:n päämittausasetukset KIT4HostV05:n mittauksen lisäasetukset Data Graph -ikkuna Esimerkki datatiedoston mittausarvoista Raakadatan katseluikkuna Jännitteenmittausyksikön takapuolen neljä oikeammaista datakaapelia Jännitteenmittausyksikön takapuolen datakaapelin liitoskohdan kiinnitysruuvit ympyröitynä

3 15 Jännitteenmittausyksikön yhden ohjauskortin (toinen vasemmalta) etupuolen kiinnitysruuvit ympyröitynä Jännitteenmittausyksikön ohjauskortti. 400mA:n sulakkeet ympyröitynä Esimerkkimittauksen mittausasetelma. Virta- ja jännite-elektrodien numeron 1 paikka merkitty valkoisella teipillä Esimerkkimittauksen mittausasetukset Esimerkkimittauksen Data Graph -ikkuna

4 1 Johdanto KIT4 (Kuopio Impedance Tomograph 4) on impedanssitomografiaan soveltuva mittalaite. Se perustuu National Instruments:n kehittämälle PXI -alustalle (eng. PCI extension for Instrumentation). Alusta on laajennus virtuaaliselle instrumentoinnille, jossa fyysisen systeemin toimintoja hallitaan ohjelmistosta käsin. KIT4 on kehitetty teollisuuskäyttöön ja se kykenee datan hankintaan ja on-line -visualisointiin 3D:ssä. Laitteiston mittausnopeus on maksimissaan noin 64. Mittausnopeudella tarkoitetaan taajuutta, jolla laite mittaa kaikkia käytettäviä virransyöttöjä vastaavat jännitteet. Näin mitatusta datajoukosta käytetään jatkossa nimitystä mittaussarja. Systeemin nopeus riippuu pääasiassa virransyöttöjen ja mittauskanavien lukumäärästä. KIT4:n konfigurointi suoritetaan LabView-ohjelmointikieltä käyttäen Ethernet-portin kautta. Yksityiskohtaisempi laitteiston kuvaus löytyy viitteestä [2]. Käyttöohje on jaettu kolmeen osaan: laitteisto, käyttöönotto sekä mittausohjelmisto ja mittausten suorittaminen. Ensimmäisessä osassa esitellään laitteistoon kuuluvat osat. Käyttöönotto-osiossa kerrotaan, kuinka mittausjärjestelyt valmistellaan ja kuinka laitteisto saatetaan käyttövalmiiksi. Viimeisessä osassa esitellään käytettävä ohjelmisto sekä näytetään kuinka sillä suoritetaan mittaukset. 2 Laitteisto Kuva 1: KIT4-laitteisto kokonaisuudessaan. KIT4:n laitteisto koostuu kuvan 1 merkintöjä mukaillen neljästä osasta: 4

5 1. Tietokone, jolla ohjataan laitteistoa ohjelmistosta käsin. Ohjelmistosta syötetään esimerkiksi halutut virtakuviot sekä sen muistiin talletetaan saatu jännitedata. 2. Laitekehikko: Sisältää PXI-väylän, RT-kontrollerin, virransyöttöjen vaatimat AOkortit sekä datankeruukortit 3. Virransyöttöyksikkö: Yksikkö huolehtii RT-kontrollerin AO-korttien avulla vaihtovirran syötöstä. Se sisältää 16 itsenäistä virran syöttökanavaa, joiden ulostulot sekä numerointi ovat esillä kuvassa Jännitteenmittausyksikkö. Laitteessa tapahtuu vahvistimien ja DAQ-korttien kautta jännitearvojen mittaaminen. Yhden kortin kautta voidaan mitata yhteensä kahdeksaa kanavaa ja systeemi on varustettu kymmenellä kyseisellä kortilla, joten mahdollista on mitata 80 eri kanavaa yhtäaikaisesti. Näiden ulostulot sekä numerointi ovat esillä kuvassa 3. Yksikön vasemmanpuolimmaisesta kortissa on myös triggeröintilaite, jonka painiketta painamalla voidaan ottaa mittaussarjoja triggeröintiasetuksen ollessa päällä. Kuva 2: Virransyöttöyksikkö sekä sen kaapelien sisääntulojen numerointi. 5

6 Kuva 3: Jännitteenmittausyksikkö sekä sen kaapelien sisääntulojen numerointi. 3 Käyttöönotto Ennen kuin KIT4-laitteistolla voidaan suorittaa mittaus, täytyy sille tehdä varaus. Se onnistuu viitteen [1] www-sivuilta. Kun varaus on tehty ja laitteistoa asetetaan mittausta varten käyttökuntoon, suoritetaan seuraavat vaiheet: 1. Kytketään jännitteenmittaus- sekä virransyöttöyksiköstä tulevat mittauskaapelit mittauskohteen ympärille kuvien 3 ja 2 paikkakarttojen numeroinnin mukaisesti. Virransyöttöjen ja jännittenmittauksen maapotentiaalina toimivana elektrodina on kussakin virransyötössä toinen virtaa syöttävän elektrodiparin elektrodista (Kts. myös kappale 4.1). 2. Kytketään kuvien 4, 5 ja 6 osoittamista paikoista jännitteenmittaus- ja virransyöttöyksiköt sekä RT-kontrolleri päälle käynnistämällä ensin virransyöttöyksikkö ja tämän jälkeen muut laitteet (vältetään mahdollisten virtapiikkien seuraukset). 3. Saatetaan mittausohjelmisto valmiiksi käynnistämällä systeemiä ohjaava, esimerkiksi Ethernet-portin kautta operoiva tietokone. 4. Käynnistetään tietokoneen työpöydältä löytyvä KIT4HostV05-ohjelmisto. 6

7 Kuva 4: Jännitteenmittausyksikkö, ympyröitynä käynnistyskytkin. Kuva 5: Virransyöttöyksikkö, ympyröitynä käynnistyskytkin. Kuva 6: RT-kontrolleri, ympyröitynä käynnistyskytkin laitteen takapuolella. 4 Mittausohjelmisto ja mittausten suorittaminen Kun KIT4HostV05-ohjelmisto ajetaan, aukeaa kuvaruudulle kuvan 7 kaltainen ikkuna. 7

8 Kuva 7: KIT4HostV05:n päävalikko. Kun laitteistolla halutaan ohjelmiston kautta tehdä mittaus, suoritetaan seuraavat vaiheet: 1. Mittausasetusten asettaminen. 2. Mittauksen suoritus ja tietojen talletus. 3. Mittauksen päättäminen ja datan käsittely. 8

9 4.1 Mittausasetusten asettaminen Kun halutaan asettaa mittaukselle virtakuviot sekä muut asetukset, siirrytään ohjelmiston päävalikossa kuvan 7 kohtaan 1. Init. Tällöin aukeaa esille pääasetusten ikkuna: Kuva 8: KIT4HostV05:n päämittausasetukset. Tällöin syötetään seuraavat tiedot vastaten kuvan numerointia: 1. Haluttujen virransyöttöjen määrän asettaminen. Numeron kasvattaminen lisää oikealla näkyvän kohdan 5. rivien lukumäärää, jolloin yksi rivi vastaa yhtä injektiota. 2. Vaihtovirran taajuuden asettaminen. 3. Haluttujen jännitemittauselektrodien lukumäärän asettaminen. 4. Katso kohta Kunkin virransyötön virransuuruuden ja maaelektrodin (signaalimaa) asettaminen. Sarakkeet vastaavat numerojärjestyksessä virransyöttöyksikön virtaelektrodeja. Tällöin yhteen rivin soluista syötetään halutun virran suuruuus milliampeereina ja johonkin saman rivin toiseen soluun maapotentiaalia vastaava elektrodi antamalla sille arvoksi edellisen virran suuruuden käänteisluku (eli jos haluttu virran amplitudi on 3, asetetaan yhteen soluista 3 ja toiseen maapotentiaalia kuvaamaan - 3). Vaihtoehtoisesti maapotentiaalilla voi olla arvo -1. Näin syötetty virtaelektrodi 9

10 toimii sekä virransyötön että kunkin jännitteenmittauksen maapotentiaalina. Kuvan tilanteessa syötetään elektrodien 1 ja 2 välillä 1mA:n suuruista vaihtovirtaa elektrodin 2 toimiessa signaalimaana. Kaikkien virta-amplitudien suuruutta voidaan muuttaa myös kohdasta 4. Tämä lukuarvo kertoo millä kerrannaisena sen hetkisiä amplitudeja kerrotaan (eli jos virtainjektioissa on amplitudi 2 ja kenttään syötetään 0.5, muuttaa se kaikkien amplitudeiksi 1). Elektrodien numerointi vastaa nyt kuvan 2 perusteella tehtyjä kytkentöjä. Jos mittaussarjoja halutaan mitata tietyillä aikaväleillä, voidaan tämä tehdä kohdasta 9. Tällöin kenttään syötetään arvo sekunteina ja asetus kytketään päälle painamalla oheista painiketta. Valmis virransyöttökuvio ladataan kohdan 8. Load -painikkeesta. Tällaisia tiedostoja voidaan generoida viitteen [1] sivuston tiedostolla MakeKIT4InjectionPattern.m. Tällöin kyseisen funktion viimeisenä parametrina annetaan kohdan 5. taulukkoa vastaava matriisi virtainjektioista. Kun mittauksen aikana on tarkoitus käyttää mittaussarjan laukaisevaa, jännitteenmittausyksikössä kiinni olevaa triggeröintilaitetta, muutetaan kohdan 10. valinta joko Triggered once tai Triggered continuous -kohdaksi. Ensimmäisessä asetuksessa painalluksessa otetaan vain yksi mittaussarja, kun taasen toisessa voidaan ottaa useampia mittaussarjoja painiketta painamalla. 10

11 Kun halutaan syöttää mittaukselle erikoisasetuksia, siirrytään Init -valikon ylävalikosta kohtaan Special settings. Tällöin ruudulle aukeaa lisäasetuksia tarjoava ikkuna: Kuva 9: KIT4HostV05:n mittauksen lisäasetukset. Tällöin kuvan 9 numerointia vastaavat, merkittävimmät asetukset ovat: 1. Voidaan muuttaa mittauksessa käytettävien pää- ja odotuslooppien arvoja ( Main loop period ja Wait loop period ) sekä kanavaa kohti otettavien näytteiden lukumäärää ( Number of samples/channel ). Yleensä vakioasetukset ovat näille arvoille toimivia. Virransyötön vaihetta muuttava asetus ( Phase ) ei ole nykyisessä ohjelmiston versiossa toiminnassa. 2. Käynnistää uudelleen RT-kontrollerin. Tämän voi tehdä myös fyysisesti RT-kontrollerin käynnistyspainikkeesta (Kuva 6). Kun myös lisäasetukset on syötetty, voidaan mittaus käynnistää. Ensin siirrytään takaisin välilehteen Main settings ja painetaan Close -painiketta (Kuva 8, kohta 6.). Tämän jälkeen painetaan päävalikossa Start measurement -painiketta (Kuva 7, kohta 3.). 4.2 Mittauksen suoritus ja tietojen talletus Kun mittaus on aloitettu, näkyy alkamisen merkiksi päävalikossa oleva nuoli mustana (Kuvan 7 ympyröity kohta) sekä FPS -kenttään tulee näkyviin mittausnopeus. Tällöin voidaan valita päävalikosta Data Graph (Kuva 7, kohta 2.). Nyt aukeaa uusi ikkuna: 11

12 Kuva 10: Data Graph -ikkuna Kuvassa 10 näkyy kohdassa 1. senhetkiset, mitatut jännitteen amplitudin arvot (pystyakseli). Kyseisen kuvan mittauksessa on käytetty 16 mittaavaa jännite-elektrodia kahdeksalle virransyötölle, joten mittauksia on yhteensä 16 8 = 128 (vaaka-akseli). Kohdan 2 vaihegraafi ei ole toiminnassa KIT4HostV05:n nykyisessä versiossa. Maksimiamplitudi, jonka laitteistolla voi mitata on 10V. Kun mittausarvoja halutaan tallentaa, painetaan kohdan 4. painiketta SAVE DATA. Ensimmäiseksi aukeaa ikkuna, josta valitaan mittauksesta tallennettavat arvot: aika, jännite, vaihe sekä vaihtojännitteen reaali- ja imaginääriosa. Kun nämä on merkitty, valitaan seuraavaksi tiedosto, johon arvot talletetaan ASCII-muodossa. Tämän jälkeen kohdassa 3. tekstin Number of SAVED frames alla näkyy juokseva numero talletetuista yksittäisistä mittaussarjoista. Jos käytössä on triggerintitoiminto, tämä luku kasvaa aina triggerointilaitteen painalluksen jälkeen, kun on otettu yksi mittaussarja. 4.3 Mittauksen päättäminen ja datan käsittely Kun mittaussarjoja on talletettu riittävästi, suljetaan Data Graph -ikkuna Close - painikkeesta. Tämän jälkeen ohjelma palaa päävalikkoon, josta mittaus täytyy päättää painamalla Stop and Exit -painiketta (Kuva 7, kohta 4.). Jos mittaus halutaan suorittaa 12

13 uudelleen, painetaan ensin päävalikon punaista ympyrää. Tämän jälkeen syötetään asetukset uudelleen Init -valikosta ja painetaan päävalikosta jälleen Start measurement - painiketta. Kun mittaus on suljettu, voidaan laitteisto sammuttaa ja siirtyä käsittelemään talletettua dataa. Mittauksen tiedot sijaitsevat nyt edellisen kappaleen työvaiheessa määritetyssä tiedostossa. Tiedoston alussa on tietoa mittauksen asetuksista (mittaustaajuus, virransyöttöjen lukumäärä jne.). Kohdan CP jälkeen on virransyöttökuvio peräkkäisinä numeroina. EndOfHeader -tekstin jälkeen tiedostosta löytyy valitut mittausarvot pystysarakkeina. Nämä arvot voisivat olla seuraavankaltaisia: Kuva 11: Esimerkki datatiedoston mittausarvoista. Tiedostoon on valittu tallennettavaksi seuraavat mittausarvot: aika, vaihtojännitteen amplitudi voltteina, vaihe, vaihtojännitteen reaaliosa ja vaihtojännitteen imaginääriosa. Mitatut mittaussarjat ovat peräkkäin, jolloin yhdestä mittaussarjasta ensin tulee ensimmäisen virransyötön mitatut arvot riveittäin määritetyissä jännite-elektrodeissa, tämän jälkeen seuraavan virransyötön jne. ja seuraavaksi seuraavan mittaussarjan mittausarvot. Aika on ns. offset-arvo, joka kertoo kunkin mitatun mittaussarjan aikavälin mittauksen alusta. Kuvan 11 mittauksessa on ensimmäinen tiedostoon talletettu mittaussarja tehty n. 114s:n jälkeen mittauksen aloituksesta. Saman mittaussarjan muiden mitattujen arvojen ajaksi tulee 0. 13

14 Mittauksista saatava ASCII-data parseroidaan MATLAB-ohjelmistoon matriiseiksi viitteestä [1] löytyvällä tiedostolla ParseKIT4File.m. 4.4 Raakadatan katseleminen ja tallennus Kun halutaan tarkastella virransyötöstä tulevaa moduloimatonta signaalia (etsitään esimerkiksi väärin toimivaa elektrodia), siirrytään päävalikon Init -kohdasta asetuksiin (Kuva 7, kohta 1) ja sieltä valitaan välilehti Raw Data. Tällöin aukeaa seuraavankaltainen ikkuna: Kuva 12: Raakadatan katseluikkuna. Raakadata haetaan nyt kuvan 12 kohdan 1. nappia painamalla. Tätä voi joutua painamaan kahdesti ellei ensimmäinen painallus anna kohdan 3. ikkunaan signaalin kuvaajaa. Kyseisessä ylemmässä ikkunassa on esitettynä kaikki mittauksen mittaussarjat kaikkine virransyöttöineen jokaisessa mittauselektrodissa (yhtä jännitteenmittausta varten otetaan kuvan 9 kohdan Number of samples ilmoittaman määrän verran näytteitä, jotka kaikki näkyvät graafissa). Kun halutaan tarkastella yksittäisiä mittaussarjoja, muutetaan kohtien 5. ja 6. arvoja halutuiksi tarkasteltaviksi virransyötöiksi ja näiden esitys tulee kohdan 4. ikkunaan. Jos graafeja halutaan tarkastella lähemmin, kuvan skaalausta ja tarkastelukohtaa voidaan muokata kuvassa ympyröityjen kohtien työkaluilla. Vaaka-akselien pituutta voidaan muoka- 14

15 ta klikkaamalla akselin suurinta arvoa oikeasta päästä ja asettamalla sille uusi arvo. Raakadata tallennetaan levylle kohdasta 2. Save -painiketta painamalla ja valitsemalla haluttu tiedoston nimi. Raakadatan voi ladata MATLAB:iin matriiseiksi viitteen [1] www-sivuilta löytyvällä scriptitiedostolla ReadRawData.m. 4.5 Viankorjaus Sulakkeen palaminen Jos KIT4:n virransyöttöyksiköstä (Kuva 1, kohta 3) palaa sulake, täytyy ottaa yhteyttä laitteiston tuntevaan henkilöön kuten Inversio-ongelmien ryhmän Jari Kouruseen (puh.: , Jari.Kourunen(at)uku.fi). Taasen, jos jännitteenmittausyksikön sulake palaa, vaihdon voi suorittaa myös käyttäjä. Proseduuri noudattaa tällöin kaavaa: 1. Selvitetään mistä kahdeksan mittauselektrodia sisältävästä ohjauskortista sulake on palanut. Ohjauskortit ovat kuvassa 3 näkyvät kahdeksan pystysuoraa osasta, joissa jokaisessa on kiinni kahdeksan elektrodikaapelia. Sulakkeen näkyy kortissa ulospäin näkyvissä olevasta ledistä. 2. Irroitetaan jännitteensyöttöyksikön takapuolelta kyseisen ohjauskortin RT-kontrolleriin menevä datakaapeli. Näistä neljä näkyy kuvassa 13. Irroituksessa täytyy käyttää erityistä varovaisuutta, ettei kumpikaan uros- tai naarasliittimistä rikkoudu. 3. Irroitetaan lisäksi jo edellä irroitetun datakaapelin liitoskohdan kiinnitysruuvit (2 kpl). Näiden paikat ovat esillä kuvassa Aukaistaan yksikön etupuolelta palaneen sulakkeen sisältävän ohjauskortin ylä- ja alakiinnitysruuvit. Ruuvit ainoastaan aukaistaan eikä oteta irti kortista. Ruuvit näkyvät kuvassa Vedetään kortti varovasti ulos ja vaihdetaan kuvassa 16 näkyvät 400mA:n sulakkeet. Varasulakkeita löytyy Inversio-ongelmien tutkimysryhmän laboratorion tarvikehyllystä. 6. Kiinnitetään kortti ja ruuvit takaisin käännetyssä järjestyksessä. 15

16 Kuva 13: Jännitteenmittausyksikön takapuolen neljä oikeammaista datakaapelia. Kuva 14: Jännitteenmittausyksikön takapuolen datakaapelin liitoskohdan kiinnitysruuvit ympyröitynä. 16

17 Kuva 15: Jännitteenmittausyksikön yhden ohjauskortin (toinen vasemmalta) etupuolen kiinnitysruuvit ympyröitynä. Kuva 16: Jännitteenmittausyksikön ohjauskortti. 400mA:n sulakkeet ympyröitynä. 17

18 4.5.2 Kaapelin rikkoutuminen Jos laitteistosta rikkoutuu elektrodikaapeli, varakappaleita löytyy laitteiston ohessa olevassa pahvilaatikossa KIT4 varapiuhat. Tämän lisäksi Inversio-ongelmien ryhmän laboratoriosta löytyy varalle National Instrumentsin AO- ja DAQ-kortteja laitekehikkoon (Kuva 1, kohta 2.). 4.6 Esimerkkimittaus KIT4:lla Mittausasetelma KIT4-laitteistolla suoritettiin 2D -ERT-mittaus. Mitattava kohde oli vedellä täytetty, ympyränmuotoinen astia, jonka reunoilla oli 16 elektrodia. Kuva 17: Esimerkkimittauksen mittausasetelma. Virta- ja jännite-elektrodien numeron 1 paikka merkitty valkoisella teipillä. 18

19 4.6.2 Asetukset ja saatu data Kohteeseen syötettiin 3mA:n suuruista vaihtovirtaa kolmelta elektrodiparilta jälkimmäisen toimiessa maapotentiaalielektrodina: 1-2, 2-3, 3-4. Tällöin pääasetukset KIT4HostV05:ssa olivat seuraavankaltaiset (lisäasetukset vakioarvoissa): Kuva 18: Esimerkkimittauksen mittausasetukset. 19

20 Tämän jälkeen mittaus käynnistettiin ja siirryttiin ohjelman Data Graph -osioon datankeruuta varten. Yhden mittaussarjan mitatut jännitteen arvot ovat nyt havainnollistettuna auenneessa ikkunassa (3 virransyöttöä ja 16 mittaavaa jännite-elektrodia 48 mitattua arvoa/mittaussarja): Kuva 19: Esimerkkimittauksen Data Graph -ikkuna. Viitteet [1] KIT4 tomografialaitteiston varauslista, varaus_lst.php. [2] Kourunen J., Savolainen T., Lehikoinen A., Vauhkonen M. and Heikkinen L. Pxibased electrical impedance tomography system for industrial use. In Proceedings of the 5th International Symposium on Process Tomography, Poland, Zakopane, August

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: olet palauttanut mieleen LabVIEW:n perustoimintoja, osaat rakentaa yksinkertaisen mittausohjelman, joka o määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.6.2016 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1 Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1. Ohjelman käynnistys...2 2 Ohjelman näkymän esittely...3 Työskentelytila...3 3 VIDEON KAAPPAUS:...6 3.1. Tallennuspaikka valitaan valitsemalla...6 3. 2. Kaappaus aloitetaan

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Ohjelmointia Arduinolla

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Ohjelmointia Arduinolla Ohjelmointia Arduinolla Kyösti Blinnikka, Olarin koulu ja lukio LUMA-keskus Aalto Mikä on Arduino? Open Source Electronics Prototyping Platform Arduino on avoimeen laitteistoon ja ohjelmistoon perustuva

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Värähtelymittaus Tämän harjoituksen jälkeen:

Värähtelymittaus Tämän harjoituksen jälkeen: Värähtelymittaus Tämän harjoituksen jälkeen: ymmärrät mittausvahvistimen käytön ja differentiaalimittauksen periaatteen, olet kehittänyt osaamista värähtelyn mittaamisesta, siihen liittyvistä ilmiöstä

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja

Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja 31.3.2014 1 Hakemisto 1 Johdanto...2 2 Kirjautuminen...2 3 Selaimet ja evästeet...2 4 Tehtävien suorittaminen...3 5 Tehtäviin vastaaminen...4 6 Tehtävien

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0 Johdanto Nämä ohjeet opastavat sinut tekemään kurssiin TKT-1110 Mikroprosessorit liittyvät harjoitustyöt. Ohjeet sisältävät kolme osiota. Ensimmäisenä esitellään projektin luonti, mikä tehdään ainoastaan

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella.

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella. Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170 Aina turvallisella puolella. Valmistaja: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com Myynti: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin:

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin: TENS 2-kanavainen Sähköstimulaatio on oikein käytettynä turvallinen hoitomenetelmä. Laite soveltuu erinomaisesti myös kotikäyttöön, sillä sen sähkövirran tehokkuus on alhainen. Stimulaattori on tyylikäs

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Mitä on konvoluutio? Tutustu kuvankäsittelyyn

Mitä on konvoluutio? Tutustu kuvankäsittelyyn Mitä on konvoluutio? Tutustu kuvankäsittelyyn Tieteenpäivät 2015, Työohje Sami Varjo Johdanto Digitaalinen signaalienkäsittely on tullut osaksi arkipäiväämme niin, ettemme yleensä edes huomaa sen olemassa

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(13) Sisällysluettelo 1. Uuden valikon lisääminen...

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Valitse Opinto-oikeudet

Valitse Opinto-oikeudet Helsingin yliopisto WinOodi 1 UUDEN TUTKINNON REKISTERÖINTI OODIIN Opiskelijan perustietojen käsittely ikkunassa haetaan opiskelija joko opiskelijanumerolla tai henkilötunnuksella. Valitse Opinto-oikeudet

Lisätiedot

Käyttöopas ABAX RFID READER. The difference is ABAX

Käyttöopas ABAX RFID READER.  The difference is ABAX www.abax.fi Käyttöopas ABAX RFID READER The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX RFiD-LUKIJA ABAX RFiD-lukijan avulla työntekijä voi kirjautua auton kuljettajaksi oman RFiD-kortin tai -tunnisteen

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala:

Lisätiedot

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi!

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kulmakivi Päätehtävämme on tuottaa urheilijoita sekä aktivoida liikkumaan. Miten tätä päätehtävää voidaan tukea? Sama tuska

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä)

Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä) Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä) Pakettilaskurissa on seuraavat toiminnallisuudet: Tehtävän anto Tee mallin mukainen Tietokonepaketti laskuri Part- O- Matic arkille. Tallenna nimellä: O: asemalle Nimellä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/17 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Liikkuminen

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Mikä muuttuu? 1 Johdanto...2 2 Sivun asetukset...2 3 Piilotetut Portlet-otsikot ja painikkeet...2 4 Portletin toimintolinkit ovat kuvakkeina...2 5 Uusi sisältö luodaan

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Tutustuminen tuotantolinjastoon

Tutustuminen tuotantolinjastoon Tutustuminen tuotantolinjastoon Hands-on harjoitus 1 1 Tehtävät 2 Tuotantolinjasto yleisesti 2.1 Asemien käsitteleminen (Kuva 1) 2.2 Tuotantolinjaston toiminta 3 Jakeluaseman kuvaus 4 Testausaseman kuvaus

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot