Kuvat. 1 Johdanto 4. 2 Laitteisto 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvat. 1 Johdanto 4. 2 Laitteisto 4"

Transkriptio

1 KIT4-käyttöohje Mika Mononen Inversio-ongelmien tutkimusryhmä Fysiikan laitos 1. kesäkuuta 2008

2 Sisältö 1 Johdanto 4 2 Laitteisto 4 3 Käyttöönotto 6 4 Mittausohjelmisto ja mittausten suorittaminen Mittausasetusten asettaminen Mittauksen suoritus ja tietojen talletus Mittauksen päättäminen ja datan käsittely Raakadatan katseleminen ja tallennus Viankorjaus Sulakkeen palaminen Kaapelin rikkoutuminen Esimerkkimittaus KIT4:lla Mittausasetelma Asetukset ja saatu data Viitteet 20 Kuvat 1 KIT4-laitteisto kokonaisuudessaan Virransyöttöyksikkö sekä sen kaapelien sisääntulojen numerointi Jännitteenmittausyksikkö sekä sen kaapelien sisääntulojen numerointi Jännitteenmittausyksikkö, ympyröitynä käynnistyskytkin Virransyöttöyksikkö, ympyröitynä käynnistyskytkin RT-kontrolleri, ympyröitynä käynnistyskytkin laitteen takapuolella KIT4HostV05:n päävalikko KIT4HostV05:n päämittausasetukset KIT4HostV05:n mittauksen lisäasetukset Data Graph -ikkuna Esimerkki datatiedoston mittausarvoista Raakadatan katseluikkuna Jännitteenmittausyksikön takapuolen neljä oikeammaista datakaapelia Jännitteenmittausyksikön takapuolen datakaapelin liitoskohdan kiinnitysruuvit ympyröitynä

3 15 Jännitteenmittausyksikön yhden ohjauskortin (toinen vasemmalta) etupuolen kiinnitysruuvit ympyröitynä Jännitteenmittausyksikön ohjauskortti. 400mA:n sulakkeet ympyröitynä Esimerkkimittauksen mittausasetelma. Virta- ja jännite-elektrodien numeron 1 paikka merkitty valkoisella teipillä Esimerkkimittauksen mittausasetukset Esimerkkimittauksen Data Graph -ikkuna

4 1 Johdanto KIT4 (Kuopio Impedance Tomograph 4) on impedanssitomografiaan soveltuva mittalaite. Se perustuu National Instruments:n kehittämälle PXI -alustalle (eng. PCI extension for Instrumentation). Alusta on laajennus virtuaaliselle instrumentoinnille, jossa fyysisen systeemin toimintoja hallitaan ohjelmistosta käsin. KIT4 on kehitetty teollisuuskäyttöön ja se kykenee datan hankintaan ja on-line -visualisointiin 3D:ssä. Laitteiston mittausnopeus on maksimissaan noin 64. Mittausnopeudella tarkoitetaan taajuutta, jolla laite mittaa kaikkia käytettäviä virransyöttöjä vastaavat jännitteet. Näin mitatusta datajoukosta käytetään jatkossa nimitystä mittaussarja. Systeemin nopeus riippuu pääasiassa virransyöttöjen ja mittauskanavien lukumäärästä. KIT4:n konfigurointi suoritetaan LabView-ohjelmointikieltä käyttäen Ethernet-portin kautta. Yksityiskohtaisempi laitteiston kuvaus löytyy viitteestä [2]. Käyttöohje on jaettu kolmeen osaan: laitteisto, käyttöönotto sekä mittausohjelmisto ja mittausten suorittaminen. Ensimmäisessä osassa esitellään laitteistoon kuuluvat osat. Käyttöönotto-osiossa kerrotaan, kuinka mittausjärjestelyt valmistellaan ja kuinka laitteisto saatetaan käyttövalmiiksi. Viimeisessä osassa esitellään käytettävä ohjelmisto sekä näytetään kuinka sillä suoritetaan mittaukset. 2 Laitteisto Kuva 1: KIT4-laitteisto kokonaisuudessaan. KIT4:n laitteisto koostuu kuvan 1 merkintöjä mukaillen neljästä osasta: 4

5 1. Tietokone, jolla ohjataan laitteistoa ohjelmistosta käsin. Ohjelmistosta syötetään esimerkiksi halutut virtakuviot sekä sen muistiin talletetaan saatu jännitedata. 2. Laitekehikko: Sisältää PXI-väylän, RT-kontrollerin, virransyöttöjen vaatimat AOkortit sekä datankeruukortit 3. Virransyöttöyksikkö: Yksikkö huolehtii RT-kontrollerin AO-korttien avulla vaihtovirran syötöstä. Se sisältää 16 itsenäistä virran syöttökanavaa, joiden ulostulot sekä numerointi ovat esillä kuvassa Jännitteenmittausyksikkö. Laitteessa tapahtuu vahvistimien ja DAQ-korttien kautta jännitearvojen mittaaminen. Yhden kortin kautta voidaan mitata yhteensä kahdeksaa kanavaa ja systeemi on varustettu kymmenellä kyseisellä kortilla, joten mahdollista on mitata 80 eri kanavaa yhtäaikaisesti. Näiden ulostulot sekä numerointi ovat esillä kuvassa 3. Yksikön vasemmanpuolimmaisesta kortissa on myös triggeröintilaite, jonka painiketta painamalla voidaan ottaa mittaussarjoja triggeröintiasetuksen ollessa päällä. Kuva 2: Virransyöttöyksikkö sekä sen kaapelien sisääntulojen numerointi. 5

6 Kuva 3: Jännitteenmittausyksikkö sekä sen kaapelien sisääntulojen numerointi. 3 Käyttöönotto Ennen kuin KIT4-laitteistolla voidaan suorittaa mittaus, täytyy sille tehdä varaus. Se onnistuu viitteen [1] www-sivuilta. Kun varaus on tehty ja laitteistoa asetetaan mittausta varten käyttökuntoon, suoritetaan seuraavat vaiheet: 1. Kytketään jännitteenmittaus- sekä virransyöttöyksiköstä tulevat mittauskaapelit mittauskohteen ympärille kuvien 3 ja 2 paikkakarttojen numeroinnin mukaisesti. Virransyöttöjen ja jännittenmittauksen maapotentiaalina toimivana elektrodina on kussakin virransyötössä toinen virtaa syöttävän elektrodiparin elektrodista (Kts. myös kappale 4.1). 2. Kytketään kuvien 4, 5 ja 6 osoittamista paikoista jännitteenmittaus- ja virransyöttöyksiköt sekä RT-kontrolleri päälle käynnistämällä ensin virransyöttöyksikkö ja tämän jälkeen muut laitteet (vältetään mahdollisten virtapiikkien seuraukset). 3. Saatetaan mittausohjelmisto valmiiksi käynnistämällä systeemiä ohjaava, esimerkiksi Ethernet-portin kautta operoiva tietokone. 4. Käynnistetään tietokoneen työpöydältä löytyvä KIT4HostV05-ohjelmisto. 6

7 Kuva 4: Jännitteenmittausyksikkö, ympyröitynä käynnistyskytkin. Kuva 5: Virransyöttöyksikkö, ympyröitynä käynnistyskytkin. Kuva 6: RT-kontrolleri, ympyröitynä käynnistyskytkin laitteen takapuolella. 4 Mittausohjelmisto ja mittausten suorittaminen Kun KIT4HostV05-ohjelmisto ajetaan, aukeaa kuvaruudulle kuvan 7 kaltainen ikkuna. 7

8 Kuva 7: KIT4HostV05:n päävalikko. Kun laitteistolla halutaan ohjelmiston kautta tehdä mittaus, suoritetaan seuraavat vaiheet: 1. Mittausasetusten asettaminen. 2. Mittauksen suoritus ja tietojen talletus. 3. Mittauksen päättäminen ja datan käsittely. 8

9 4.1 Mittausasetusten asettaminen Kun halutaan asettaa mittaukselle virtakuviot sekä muut asetukset, siirrytään ohjelmiston päävalikossa kuvan 7 kohtaan 1. Init. Tällöin aukeaa esille pääasetusten ikkuna: Kuva 8: KIT4HostV05:n päämittausasetukset. Tällöin syötetään seuraavat tiedot vastaten kuvan numerointia: 1. Haluttujen virransyöttöjen määrän asettaminen. Numeron kasvattaminen lisää oikealla näkyvän kohdan 5. rivien lukumäärää, jolloin yksi rivi vastaa yhtä injektiota. 2. Vaihtovirran taajuuden asettaminen. 3. Haluttujen jännitemittauselektrodien lukumäärän asettaminen. 4. Katso kohta Kunkin virransyötön virransuuruuden ja maaelektrodin (signaalimaa) asettaminen. Sarakkeet vastaavat numerojärjestyksessä virransyöttöyksikön virtaelektrodeja. Tällöin yhteen rivin soluista syötetään halutun virran suuruuus milliampeereina ja johonkin saman rivin toiseen soluun maapotentiaalia vastaava elektrodi antamalla sille arvoksi edellisen virran suuruuden käänteisluku (eli jos haluttu virran amplitudi on 3, asetetaan yhteen soluista 3 ja toiseen maapotentiaalia kuvaamaan - 3). Vaihtoehtoisesti maapotentiaalilla voi olla arvo -1. Näin syötetty virtaelektrodi 9

10 toimii sekä virransyötön että kunkin jännitteenmittauksen maapotentiaalina. Kuvan tilanteessa syötetään elektrodien 1 ja 2 välillä 1mA:n suuruista vaihtovirtaa elektrodin 2 toimiessa signaalimaana. Kaikkien virta-amplitudien suuruutta voidaan muuttaa myös kohdasta 4. Tämä lukuarvo kertoo millä kerrannaisena sen hetkisiä amplitudeja kerrotaan (eli jos virtainjektioissa on amplitudi 2 ja kenttään syötetään 0.5, muuttaa se kaikkien amplitudeiksi 1). Elektrodien numerointi vastaa nyt kuvan 2 perusteella tehtyjä kytkentöjä. Jos mittaussarjoja halutaan mitata tietyillä aikaväleillä, voidaan tämä tehdä kohdasta 9. Tällöin kenttään syötetään arvo sekunteina ja asetus kytketään päälle painamalla oheista painiketta. Valmis virransyöttökuvio ladataan kohdan 8. Load -painikkeesta. Tällaisia tiedostoja voidaan generoida viitteen [1] sivuston tiedostolla MakeKIT4InjectionPattern.m. Tällöin kyseisen funktion viimeisenä parametrina annetaan kohdan 5. taulukkoa vastaava matriisi virtainjektioista. Kun mittauksen aikana on tarkoitus käyttää mittaussarjan laukaisevaa, jännitteenmittausyksikössä kiinni olevaa triggeröintilaitetta, muutetaan kohdan 10. valinta joko Triggered once tai Triggered continuous -kohdaksi. Ensimmäisessä asetuksessa painalluksessa otetaan vain yksi mittaussarja, kun taasen toisessa voidaan ottaa useampia mittaussarjoja painiketta painamalla. 10

11 Kun halutaan syöttää mittaukselle erikoisasetuksia, siirrytään Init -valikon ylävalikosta kohtaan Special settings. Tällöin ruudulle aukeaa lisäasetuksia tarjoava ikkuna: Kuva 9: KIT4HostV05:n mittauksen lisäasetukset. Tällöin kuvan 9 numerointia vastaavat, merkittävimmät asetukset ovat: 1. Voidaan muuttaa mittauksessa käytettävien pää- ja odotuslooppien arvoja ( Main loop period ja Wait loop period ) sekä kanavaa kohti otettavien näytteiden lukumäärää ( Number of samples/channel ). Yleensä vakioasetukset ovat näille arvoille toimivia. Virransyötön vaihetta muuttava asetus ( Phase ) ei ole nykyisessä ohjelmiston versiossa toiminnassa. 2. Käynnistää uudelleen RT-kontrollerin. Tämän voi tehdä myös fyysisesti RT-kontrollerin käynnistyspainikkeesta (Kuva 6). Kun myös lisäasetukset on syötetty, voidaan mittaus käynnistää. Ensin siirrytään takaisin välilehteen Main settings ja painetaan Close -painiketta (Kuva 8, kohta 6.). Tämän jälkeen painetaan päävalikossa Start measurement -painiketta (Kuva 7, kohta 3.). 4.2 Mittauksen suoritus ja tietojen talletus Kun mittaus on aloitettu, näkyy alkamisen merkiksi päävalikossa oleva nuoli mustana (Kuvan 7 ympyröity kohta) sekä FPS -kenttään tulee näkyviin mittausnopeus. Tällöin voidaan valita päävalikosta Data Graph (Kuva 7, kohta 2.). Nyt aukeaa uusi ikkuna: 11

12 Kuva 10: Data Graph -ikkuna Kuvassa 10 näkyy kohdassa 1. senhetkiset, mitatut jännitteen amplitudin arvot (pystyakseli). Kyseisen kuvan mittauksessa on käytetty 16 mittaavaa jännite-elektrodia kahdeksalle virransyötölle, joten mittauksia on yhteensä 16 8 = 128 (vaaka-akseli). Kohdan 2 vaihegraafi ei ole toiminnassa KIT4HostV05:n nykyisessä versiossa. Maksimiamplitudi, jonka laitteistolla voi mitata on 10V. Kun mittausarvoja halutaan tallentaa, painetaan kohdan 4. painiketta SAVE DATA. Ensimmäiseksi aukeaa ikkuna, josta valitaan mittauksesta tallennettavat arvot: aika, jännite, vaihe sekä vaihtojännitteen reaali- ja imaginääriosa. Kun nämä on merkitty, valitaan seuraavaksi tiedosto, johon arvot talletetaan ASCII-muodossa. Tämän jälkeen kohdassa 3. tekstin Number of SAVED frames alla näkyy juokseva numero talletetuista yksittäisistä mittaussarjoista. Jos käytössä on triggerintitoiminto, tämä luku kasvaa aina triggerointilaitteen painalluksen jälkeen, kun on otettu yksi mittaussarja. 4.3 Mittauksen päättäminen ja datan käsittely Kun mittaussarjoja on talletettu riittävästi, suljetaan Data Graph -ikkuna Close - painikkeesta. Tämän jälkeen ohjelma palaa päävalikkoon, josta mittaus täytyy päättää painamalla Stop and Exit -painiketta (Kuva 7, kohta 4.). Jos mittaus halutaan suorittaa 12

13 uudelleen, painetaan ensin päävalikon punaista ympyrää. Tämän jälkeen syötetään asetukset uudelleen Init -valikosta ja painetaan päävalikosta jälleen Start measurement - painiketta. Kun mittaus on suljettu, voidaan laitteisto sammuttaa ja siirtyä käsittelemään talletettua dataa. Mittauksen tiedot sijaitsevat nyt edellisen kappaleen työvaiheessa määritetyssä tiedostossa. Tiedoston alussa on tietoa mittauksen asetuksista (mittaustaajuus, virransyöttöjen lukumäärä jne.). Kohdan CP jälkeen on virransyöttökuvio peräkkäisinä numeroina. EndOfHeader -tekstin jälkeen tiedostosta löytyy valitut mittausarvot pystysarakkeina. Nämä arvot voisivat olla seuraavankaltaisia: Kuva 11: Esimerkki datatiedoston mittausarvoista. Tiedostoon on valittu tallennettavaksi seuraavat mittausarvot: aika, vaihtojännitteen amplitudi voltteina, vaihe, vaihtojännitteen reaaliosa ja vaihtojännitteen imaginääriosa. Mitatut mittaussarjat ovat peräkkäin, jolloin yhdestä mittaussarjasta ensin tulee ensimmäisen virransyötön mitatut arvot riveittäin määritetyissä jännite-elektrodeissa, tämän jälkeen seuraavan virransyötön jne. ja seuraavaksi seuraavan mittaussarjan mittausarvot. Aika on ns. offset-arvo, joka kertoo kunkin mitatun mittaussarjan aikavälin mittauksen alusta. Kuvan 11 mittauksessa on ensimmäinen tiedostoon talletettu mittaussarja tehty n. 114s:n jälkeen mittauksen aloituksesta. Saman mittaussarjan muiden mitattujen arvojen ajaksi tulee 0. 13

14 Mittauksista saatava ASCII-data parseroidaan MATLAB-ohjelmistoon matriiseiksi viitteestä [1] löytyvällä tiedostolla ParseKIT4File.m. 4.4 Raakadatan katseleminen ja tallennus Kun halutaan tarkastella virransyötöstä tulevaa moduloimatonta signaalia (etsitään esimerkiksi väärin toimivaa elektrodia), siirrytään päävalikon Init -kohdasta asetuksiin (Kuva 7, kohta 1) ja sieltä valitaan välilehti Raw Data. Tällöin aukeaa seuraavankaltainen ikkuna: Kuva 12: Raakadatan katseluikkuna. Raakadata haetaan nyt kuvan 12 kohdan 1. nappia painamalla. Tätä voi joutua painamaan kahdesti ellei ensimmäinen painallus anna kohdan 3. ikkunaan signaalin kuvaajaa. Kyseisessä ylemmässä ikkunassa on esitettynä kaikki mittauksen mittaussarjat kaikkine virransyöttöineen jokaisessa mittauselektrodissa (yhtä jännitteenmittausta varten otetaan kuvan 9 kohdan Number of samples ilmoittaman määrän verran näytteitä, jotka kaikki näkyvät graafissa). Kun halutaan tarkastella yksittäisiä mittaussarjoja, muutetaan kohtien 5. ja 6. arvoja halutuiksi tarkasteltaviksi virransyötöiksi ja näiden esitys tulee kohdan 4. ikkunaan. Jos graafeja halutaan tarkastella lähemmin, kuvan skaalausta ja tarkastelukohtaa voidaan muokata kuvassa ympyröityjen kohtien työkaluilla. Vaaka-akselien pituutta voidaan muoka- 14

15 ta klikkaamalla akselin suurinta arvoa oikeasta päästä ja asettamalla sille uusi arvo. Raakadata tallennetaan levylle kohdasta 2. Save -painiketta painamalla ja valitsemalla haluttu tiedoston nimi. Raakadatan voi ladata MATLAB:iin matriiseiksi viitteen [1] www-sivuilta löytyvällä scriptitiedostolla ReadRawData.m. 4.5 Viankorjaus Sulakkeen palaminen Jos KIT4:n virransyöttöyksiköstä (Kuva 1, kohta 3) palaa sulake, täytyy ottaa yhteyttä laitteiston tuntevaan henkilöön kuten Inversio-ongelmien ryhmän Jari Kouruseen (puh.: , Jari.Kourunen(at)uku.fi). Taasen, jos jännitteenmittausyksikön sulake palaa, vaihdon voi suorittaa myös käyttäjä. Proseduuri noudattaa tällöin kaavaa: 1. Selvitetään mistä kahdeksan mittauselektrodia sisältävästä ohjauskortista sulake on palanut. Ohjauskortit ovat kuvassa 3 näkyvät kahdeksan pystysuoraa osasta, joissa jokaisessa on kiinni kahdeksan elektrodikaapelia. Sulakkeen näkyy kortissa ulospäin näkyvissä olevasta ledistä. 2. Irroitetaan jännitteensyöttöyksikön takapuolelta kyseisen ohjauskortin RT-kontrolleriin menevä datakaapeli. Näistä neljä näkyy kuvassa 13. Irroituksessa täytyy käyttää erityistä varovaisuutta, ettei kumpikaan uros- tai naarasliittimistä rikkoudu. 3. Irroitetaan lisäksi jo edellä irroitetun datakaapelin liitoskohdan kiinnitysruuvit (2 kpl). Näiden paikat ovat esillä kuvassa Aukaistaan yksikön etupuolelta palaneen sulakkeen sisältävän ohjauskortin ylä- ja alakiinnitysruuvit. Ruuvit ainoastaan aukaistaan eikä oteta irti kortista. Ruuvit näkyvät kuvassa Vedetään kortti varovasti ulos ja vaihdetaan kuvassa 16 näkyvät 400mA:n sulakkeet. Varasulakkeita löytyy Inversio-ongelmien tutkimysryhmän laboratorion tarvikehyllystä. 6. Kiinnitetään kortti ja ruuvit takaisin käännetyssä järjestyksessä. 15

16 Kuva 13: Jännitteenmittausyksikön takapuolen neljä oikeammaista datakaapelia. Kuva 14: Jännitteenmittausyksikön takapuolen datakaapelin liitoskohdan kiinnitysruuvit ympyröitynä. 16

17 Kuva 15: Jännitteenmittausyksikön yhden ohjauskortin (toinen vasemmalta) etupuolen kiinnitysruuvit ympyröitynä. Kuva 16: Jännitteenmittausyksikön ohjauskortti. 400mA:n sulakkeet ympyröitynä. 17

18 4.5.2 Kaapelin rikkoutuminen Jos laitteistosta rikkoutuu elektrodikaapeli, varakappaleita löytyy laitteiston ohessa olevassa pahvilaatikossa KIT4 varapiuhat. Tämän lisäksi Inversio-ongelmien ryhmän laboratoriosta löytyy varalle National Instrumentsin AO- ja DAQ-kortteja laitekehikkoon (Kuva 1, kohta 2.). 4.6 Esimerkkimittaus KIT4:lla Mittausasetelma KIT4-laitteistolla suoritettiin 2D -ERT-mittaus. Mitattava kohde oli vedellä täytetty, ympyränmuotoinen astia, jonka reunoilla oli 16 elektrodia. Kuva 17: Esimerkkimittauksen mittausasetelma. Virta- ja jännite-elektrodien numeron 1 paikka merkitty valkoisella teipillä. 18

19 4.6.2 Asetukset ja saatu data Kohteeseen syötettiin 3mA:n suuruista vaihtovirtaa kolmelta elektrodiparilta jälkimmäisen toimiessa maapotentiaalielektrodina: 1-2, 2-3, 3-4. Tällöin pääasetukset KIT4HostV05:ssa olivat seuraavankaltaiset (lisäasetukset vakioarvoissa): Kuva 18: Esimerkkimittauksen mittausasetukset. 19

20 Tämän jälkeen mittaus käynnistettiin ja siirryttiin ohjelman Data Graph -osioon datankeruuta varten. Yhden mittaussarjan mitatut jännitteen arvot ovat nyt havainnollistettuna auenneessa ikkunassa (3 virransyöttöä ja 16 mittaavaa jännite-elektrodia 48 mitattua arvoa/mittaussarja): Kuva 19: Esimerkkimittauksen Data Graph -ikkuna. Viitteet [1] KIT4 tomografialaitteiston varauslista, varaus_lst.php. [2] Kourunen J., Savolainen T., Lehikoinen A., Vauhkonen M. and Heikkinen L. Pxibased electrical impedance tomography system for industrial use. In Proceedings of the 5th International Symposium on Process Tomography, Poland, Zakopane, August

Laatu for Windows käyttöopas. Versio 6

Laatu for Windows käyttöopas. Versio 6 MALMIN TIETOTAITO OY Laatu for Windows käyttöopas Versio 6 Malmin Tietotaito Oy Uudensillantie 10 04130 Sipoo PL 32 04131 Sipoo Puhelin (09) 239 2241 Faksi (09) 239 2247 www.laatu.com Sisälysluettelo I.

Lisätiedot

PSCAD / ETMDC - simulointiohjelma...

PSCAD / ETMDC - simulointiohjelma... Kimmo Kauhaniemi, 2002. Kimmo Kauhaniemi PSCAD / ETMDC - simulointiohjelma.......... Käytön perusteet Versio 3.0 Alkusanat Tämä opas on tarkoitettu erityisesti uusille PSCAD/EMTDC-simulointiohjelman käyttäjille

Lisätiedot

Logiikka-analysaattori ja väyläliikenne

Logiikka-analysaattori ja väyläliikenne Logiikka-analysaattori ja väyläliikenne Sisältö Työssä perehdytään mikroprosessorin väylien toimintaan mittaamalla näiden signaaleita ja analysoimalla saatuja tuloksia. Tavoite Tavoitteena on oppia ymmärtämään

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointi järjestelmä Käyttäjän opas SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointijärjestelmä Käyttäjän opas Sivu 1 Nyt käsilläsi oleva

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Käyttäjän opas tammikuu 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Järjestelmävaatimukset... 4 2. Käytön aloittaminen... 5 2.1 Adobe Flash Player -ohjelmiston asentaminen...

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

PIKAOPAS. 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle. 1.1 Miten käsikirjat saa esille

PIKAOPAS. 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle. 1.1 Miten käsikirjat saa esille Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENNAN PIKAOPAS 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Luetpalkanlaskentaohjelmiston pikaopasta, jossa käsitellään palkanlaskennan perustoimintoja. Varsinaisessa palkanlaskennan

Lisätiedot

EDC-TouchControl käsikirja. Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien askelmoottorikäytöille. Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla:

EDC-TouchControl käsikirja. Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien askelmoottorikäytöille. Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla: Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla: 68051.004 68051.008 68051.018 (vakio-ohjauslaitteet) 68051.104 68051.108 68051.118 (ohjauslaitteet encodermahdollisuudella) Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

ModEva/DNC880S. Käyttöohje. CYBELEC SA puh.: ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 fax ++ 41 24 447 02 01. info@cybelec.ch SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN

ModEva/DNC880S. Käyttöohje. CYBELEC SA puh.: ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 fax ++ 41 24 447 02 01. info@cybelec.ch SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN ModEva/DNC880S Käyttöohje CYBELEC SA puh.: ++ 41 24 447 02 00 RUE DES UTTINS 27 fax ++ 41 24 447 02 01 CH - 1400 YVERDON-LES-BAINS sähköpostiosoite: info@cybelec.ch SVEITSI V-DOC-MODEVA-EN Tässä ohjekirjassa

Lisätiedot

Nokeval. DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje

Nokeval. DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje Nokeval DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje 2 Sisällys Sisällys...2 Johdanto...3 Etupaneeli...4 Takapaneeli...5 Varusteet ja tarvikkeet...6 Asennuspaikka...7 Asentaminen...8 PromoLog-ohjelman version

Lisätiedot

Fidelix-ohjelmointiopas

Fidelix-ohjelmointiopas Fidelix-ohjelmointiopas Vili Korhonen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Automaatiotekniikan koulutusohjelma Teknologiayksikkö OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) Korhonen, Vili Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ Alkuperäinen versio: Heidi Parviainen ja Outi Virtanen - 2002 Päivitys: Jussi Helaakoski ja Antti Vanhanen - 2005 Päivitys: Anna

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

ULTRAPOINT DOGPS FOR ANDROID

ULTRAPOINT DOGPS FOR ANDROID ULTRAPOINT DOGPS FOR ANDROID OMISTAJAN KÄSIKIRJA DoGPS for Android -ohjelmisto on suunniteltu Android-käyttöjärjestelmän puhelimiin. DoGPS NET DoGPS NETin avulla, joka on osa ohjelmiston DoGPS+ palvelua,

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010 2010 Jarno Tuimala ISBN 978-952-92-7020-0 (nid.) ISBN 978-952-92-7021-7 (PDF) Books on Demand GmbH Norderstedt, Saksa 2010 1. painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Omistajan käsikirja DoGPS for Android -ohjelmisto on suunniteltu Android-käyttöjärjestelmän puhelimiin. Kaikki muutokset käyttöohjeessa lueteltuihin ominaisuuksiin

Lisätiedot

BACKUP HD -SARJAN KÄYTTÖOPAS

BACKUP HD -SARJAN KÄYTTÖOPAS BACKUP HD -SARJAN KÄYTTÖOPAS KIITOS että valitsitte ClickFree Backup laitteen. Nämä käyttöohjeet on laadittu avuksi tuotteen käytössä, mutta luonnollisesti toivomme että laitteen käyttö sujuisi intuitiivisesti

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5 Johdatus - ohjelmistoon Versio 4.5 Sivu 1/37 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Yleistä ohjelmasta...3 2.1 Rakenne...3 2.2 Mitä alkuun pääsemiseksi tarvitaan?...3 3 Näin pääset sisään ohjelmaan...4 3.1

Lisätiedot

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi 26.1.2009 Markus Nenonen monenone@cc.hut.fi Erikoistyö kurssiin S-108.3130

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (61) Käyttöohje 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (61) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Tuetut käyttöjärjestelmät ja selaimet... 5 1.2. Sovellusversion

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje versio 3.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje versio 3.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje versio 3.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 3 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 3 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 3 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 4 1.3.1

Lisätiedot

ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas

ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas Käyttäjän opas ULMA 3D FI 59010366C ULMA 3D Paperiradan vianilmaisulaitteisto Graafinen käyttöliittymä Käyttäjän opas Käyttäjän opas ULMA 3D SISÄLLYSLUETTELO 1 ULMA 3D JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 1 2 KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot