HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS"

Transkriptio

1

2 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Kirsti Hankela HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Kohmankaari 11, Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tesoman koulun tarveselvityksen tarkistaminen ja Tesoman päivä-kodin tarveselvitys , Dnro TRE: 7307 / /2013 Hankekortti Talotekniikkaselvitykset LVIA -tekniikka Sähkötekniikka Energiaselvitys Tilaohjelma Hankeaikataulu Tavoitehinta-arviot Perustamiskustannukset Hanketekijät Tilaluettelo Luonnokset Asemapiirros Pohjapiirrokset Havainnekuvat LIITE 1: Investointisopimus - 1 -

3 TAMPEREEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Dnro TRE: 7307 / / Tesoman koulun tarveselvityksen tarkistaminen ja Tesoman päiväkodin tarveselvitys Valmistelijat: suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen, puh , suunnittelupäällikkö Aila Salmelin, puh , vs. Marjatta Silvennoinen, puh , Lanula Suunnittelupäälliköt Sisko Hiltunen, Marjatta Silvennoinen ja Aila Salmelin: Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi Tesoman yhtenäisen peruskoulun tarveselvityksen hankesuunnittelun pohjaksi. Samalla lautakunta päätti nuorisotilojen sijoittamisesta koulun yhteyteen. Tesoman nuorisotilojen tarveselvityksen lautakunta hyväksyi Nuorisotilojen siirtäminen koulun yhteyteen tuo sekä toiminnallisia että tilallisia synergiaetuja. Hankesuunnitteluvaiheessa tutkitaan tilojen yhteiskäyttö sekä esimerkiksi koulun aineopetustilojen hyödyntämisen mahdollisuudet nuorisotoiminnassa. Uusi toimintaympäristö koulun yhteydessä luo puitteet nuorisopalvelujen monipuolistamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Koulu mitoitettiin hyväksytyssä tarveselvityksessä esiopetuksen (80) sekä vuosiluokkien 1-6 osalta yhteensä oppilaalle ja vl. 7-9 osalta oppilaalle. Valmistavaan opetukseen varattiin tilaa 30 oppilaalle. Samassa yhteydessä sovittiin, että mitoitus tarkistetaan vuoden lopussa, kun käytettävissä on alueen uudet väestöennusteet. Vuoden 2012 väestösuunnitteen mukaan peruskouluikäisten määrä alueella kasvaa tasaisesti vuoteen 2030, joten mitoitus on arvioitu uudelleen. Mitoitus esitetään nostettavaksi vuosiluokkien 1-6 osalta oppilaaseen ja vuosiluokkien 7 9 osalta oppilaaseen. Mitoitusta esitetään lisättäväksi yli sadalla oppilaalla. Esiopetukseen varataan yhä edelleen 80 paikkaa sekä valmistavaan opetukseen tilat 30 oppilaalle. Koulun oppilaspohja muodostuu nykyisten Tesomajärven ja Tesoman koulujen oppilaiden lisäksi Kalkunvuoren ja Ikurin koulun oppilaista sekä Lamminpään koulusta 7. luokalle tulevista oppilaista. Tesoman koulun ja nuorisotilojen hankesuunnitelman käynnistyttyä on noussut esiin myös Tesoman päiväkodin tilanne. Tesoman alueella on kaksi päiväkotia, Tesoman päiväkoti (170 lasta) ja Länsi-Tesoman päiväkoti (80 lasta). Tesoman päiväkoti on laajan perusparannuksen tarpeessa ja suunnitelmissa on, että siitä luovutaan. On päädytty esittämään, että päiväkodin tilat toteutetaan koulukeskuksen yhteyteen. Päiväkodille varataan tilat 140 lapselle. Lisäksi esiopetukselle tulee paikkoja noin 80, mikä on otettu huomioon koulun tarveselvityksessä. Näin saadaan toteutettua myös toiminnallisia synergiaetuja. Muun muassa lännen alueelle sijoittuva montessoriopetus on tarkoitus sijoittaa tähän yksikköön sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen osalta, näin voidaan yhdessä suunnitella ja toteuttaa opetusta sekä hyödyntää opetuksessa käytettävää välineistöä. Suunnittelussa on mietittävä tilojen sijoittelua niin, että varhaiskasvatus sekä esi- ja alkuopetus sijoittuvat

4 TAMPEREEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta lähelle toisiaan. Näin voidaan tiloja hyödyntää joustavasti palvelutarpeiden mukaan. Yhteistyö koulun, päiväkodin ja nuorisotoimen kanssa sekä uudentyyppiset palvelukonseptit moniammatillisen yhteistyön kehittämiseksi alueella luovat haasteita joustavan ja ennakkoluulottoman oppimisympäristön aikaansaamiseksi. Tilojen tulee soveltua uusiin opetusteknologisiin ja pedagogisiin haasteisiin. Tilasuunnittelussa tulee ottaa niin ikään huomioon tilojen soveltuvuus oppilaiden vapaa-ajan tarpeisiin sekä erilaisten tukipalvelujen järjestämiseen. Hankkeen myöhentäminen vuodella investointiohjelmassa on antanut mahdollisuuden selvittää perusteellisesti erilaisia vaihtoehtoehtoja ja mahdollisuuksia alueen koulu-, nuoriso- ja päiväkotipalvelujen kehittämiseksi. Tämän vuoksi on tutkittu myös mahdollisuutta, jossa nykyinen ns. päärakennus, jossa opetustilojen lisäksi sijaitsevat mm. ruokailutilat, hallintotilat ja liikuntakäytöstä poistuva liikuntasali, puretaan ja rakennetaan mittavampi uudisosa. Tämä vaihtoehto helpottanee sisäisten yhteyksien järjestämistä kiinteistömassojen välille sekä mahdollistanee pihaalueiden tarkoituksenmukaiset järjestelyt. Tesoman alueen kokonaisvaltainen kehittäminen on nostettu esiin uudessa kaupunkistrategiaan perustuvassa hyvinvointisuunnitelmassa. Tavoitteena on ottaa käyttöön alueella uusia toimintatapoja ja luoda puitteet alueen yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Tämä on otettava huomioon myös koulukeskuksen suunnittelussa, jotta siitä muodostuu alueen toiminnallinen keskus myös kouluajan ulkopuolella. Tesoman yhtenäisen peruskoulun ja nuorisotilojen perusparannukseen ja laajennukseen on valmisteilla olevassa talonrakennusohjelmassa varattu 25 milj. euroa ja päiväkodin rakentamiseen 4,5 milj. euroa. Hanke toteutuu alustavan suunnitelman mukaan vuosina Päätösehdotus. Tilaajapäällikkö Kuosmanen: Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päättää hyväksyä Tesoman yhtenäisen peruskoulun tarveselvityksen tarkistamisen hankesuunnittelun pohjaksi edellä selostetussa muodossa sekä hyväksyä Tesoman päiväkodin tarveselvityksen hankesuunnittelun pohjaksi edellä selostetussa muodossa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Ilmoitus Järvelä Kristiina/vape, Kailanto Markku/tike, Viljakka Jarmo/tike, Männikkö Jukka/talli Lisätietoja päätöksestä hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh , Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin Internet-sivun kautta.

5 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Kirsti Hankela HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Kohmankaari 11, Tampere ASIAKIRJA HANKEKORTTI Hankkeen lähtötiedot ja tavoitteet Tesoman koulu sijaitsee Tesomalla Ristimäen kaupunginosassa osoitteessa Kohmankaari 11, Tampere. Tontti on laajuudeltaan 4,1677ha. Tesoman koulun tontilla on nyt kaksi rakennusta: rakennus 1 (rakennettu 1972) joka on n brm2 ja rakennus 2 (rakennettu 1983) joka on n.2320 brm2. Laajennus oli ajateltu toteutettavan isomman rakennuksen yhteyteen, jossa tontilla on riittävästi tilaa. Koulun perusparannus- ja laajennushankkeen valmistuttua Tesomajärven koulu (alakoulu) muuttaa Tesoman koululle (yläkoulu), jolloin oppilasmäärä kasvaa n oppilaan suuruiseksi. Voimassaolevassa asemakaavassa on YO-merkintä ja e=0,25, mutta laajennusta varten ei ole riittävästi rakennusoikeutta, minkä vuoksi tekeillä on kaavamuutos. Uuden kaavan tontti kasvaa 4,7154 ha:ksi ja rakennusoikeus kem2:ksi. Kaava vahvistuu Uusi kiinteistötunnus on Tesoman yhtenäiskoulun ja päiväkodin alustavan tilaohjelman mukainen hyötyala on hym2 ja bruttoalatavoite n brm2, jos tehokkuusluku on 1.5. Tarveselvitys on hyväksytty lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa ja sen pohjalta on laadittu tämä hankesuunnitelma. Hankkeen tarve: Tesoman (rak ja 1983) ja Tesomajärven koulut (rak. 1965) ovat tulleet perusparannusikään. Palveluverkkotyössä erilliset ala- ja yläkoulu lähekkäin osoittautuivat epätarkoituksenmukaisiksi alueella, jonka väkiluku on kasvamassa ja opetustyötä on kehitettävä yhtenäisemmäksi ja joustavammaksi sekä synergiaa lisättävä kaikilla tasoilla. Päädyttiin ratkaisuun, jossa koulujen toiminnat yhdistetään perustamalla yhtenäiskoulu Tesoman koulun tontille, jossa on riittävästi tilaa molemmille toiminnoille ja laajennukselle. Hankkeen alkuvaiheessa Tesoman päiväkodin tiloissa ilmeni merkittäviä ongelmia, jotka edellyttäisivät pikaista perusparannusta myös siellä. Tilojen hankala sijainti kaupunkirakenteessa ja lasten huonot ulkoilu- ja pihaolosuhteet osoittivat päiväkodin perusparannuksen kannattamattomaksi. Päädyttiin yhdistämään päiväkoti yhtenäiskoulun laajennushankkeeseen. Tuleva päiväkoti sisältää 140 hoitopaikkaa ml. Montessori-ryhmän. Tuleva laajennus oli alun perin ajateltu toteutettavaksi isomman rakennuksen yhteyteen ja tavoitteena oli saada myös sisäyhteys pienempään rakennukseen. Useita ratkaisumalleja tästä tutkittiin, mutta hyväksyttävää ratkaisua ei löytynyt - 6 -

6 johtuen maastosta, tasoeroista ja isosta etäisyydestä. Myös isomman rakennuksen matala kerroskorkeus vaikeutti sen tulevaa käyttöä. Ongelmia syntyisi myös isosta väistötilatarpeesta rakentamisen aikana. Lähdettiin etsimään toisenlaista ratkaisua, jossa laajennus tehdään rakennusten väliin pienemmän rakennuksen yhteyteen siten, että isompi pystyy koko rakentamisen ajan toimimaan koulukäytössä ja pienempi on poissa käytöstä vain sen perusparantamisen ajan, jolloin uudisrakennus on jo käyttöönotettu. Hankkeelle on viimeisessä talonrakennusohjelmassa varattu määrärahaa 29,5 M (alv 0%). Hankkeen kuvaus Tontin käyttö Uusi rakennus ja sen pääsisäänkäynti sijoittuu nykyisten koulurakennusten väliin painottuen tontin länsisivulle lähelle Tesoman valtatietä. Tilaa tällä puolen on myös saattoliikenteelle ja henkilökunnan pysäköinnille 64ap. Rakennuksen pääaula sijoittuu uudisosan keskelle niin, että sisäänkäynti rakennukseen voi tapahtua molemmin puolin rakennusta, Tesoman valtatien ja Kohmakaaren suunnasta. Saattoliikenne päiväkotiin ja koululle sekä muu ajo ja huoltoliikenne tapahtuu pääosin idästä. Päiväkodin aidattu piha sekä ylä- ja alakoulun pihat on sijoitettu toisistaan erilleen. Alakoulun piha on varustettu pelikentällä ja suunnitellaan aktiivista välituntiliikuntaa ajatellen. Pysäköinti Henkilökunnalle on varattu yhteensä 172 autopaikkaa, joita käytetään myös lyhytaikaisen saattoliikenteen tarpeisiin. Tontin asemakaavaluonnos edellyttää 100 autopaikkaa. Mopoautoille ei varata lainkaan paikkoja kaupungin uuden linjauksen mukaisesti. Tontille merkittävistä autopaikoista osa on inva-mitoitettuja. Polkupyörille varataan molempiin lähestymissuuntiin runsaasti paikkoja, joista neljännes sijoitetaan katoksen alle. Tilaratkaisut uudisrakennuksessa 0. Kerros Perusparannettavan rakennuksen alin taso käsittää nuoriso- ja liikuntatilat. Koulu käyttää näitä aina, kun mahdollista ja vähintään aamupäivi-iltapäivätoimintaan. 1. Kerros Yleisöä ja kuntalaisia eniten palvelevat tilat kuten auditorio ja monitoimitila sijaitsevat uudisrakennuksen alimmalla kerrostasolla. Auditorion rinnalla aulaauditorio on vapaampaan käyttöön oppilaille ja laajennusvarana auditoriolle. Aulan monitoimikäyttöä lisätään monipuolisella varustelulla. Puun ja metallin kädentaidot on sijoitettu pohjoiseen siipeen lähelle huoltopihaa ja katosyhteyteen perusparannettavien kuvataide- ja tekstiilityön tiloista

7 2. Kerros Avara pääaula sijoittuu yläpihan tasolle, jossa on Kohmankaaren puoleinen pääsisäänkäynti. Tavoitteena on ollut koota kaikki yksiköt keskusaulan ympärille ja läheiseen yhteyteen keskenään. Keskusaula helpottaa myös orientoitumista monimuotoisen rakennuksen eri osiin. Aulan pohjoispuolelle sijoittuu koulun hallintotilat ja oppilashuolto mukaan lukien osa ruokasalia ja palvelukeittiö. Keittiö palvelee ruokailijoita myös pääaulassa ja pienimuotoisen kahvilan muodossa. Koulun tiloista vain Montessori-opetusta annetaan tässä kerroksessa, aivan keittiön vieressä. Pääaulan eteläpuolelle sijoittuu paitsi 2-kerroksisen auditorion ja aula-auditorion yläosa, myös kirjasto mediasaleineen. 140-paikkainen päiväkoti on aulan välittömässä tuntumassa, mutta päiväkodin arkikäyttö sisään ja ulos tapahtuu omien ulko-ovien ja aidatun leikkipihan kautta. Keittiö toimittaa päiväkodin kaikki ateriat aulan viereiseen jakelukeittiöön, josta päiväkodin henkilökuntaa organisoi ruuan esille päiväkodin ruokailuaulassa. 3. Kerros Esiopetus ja alakoulu sijoitetaan pääaulasta lukien toiseen kerrokseen yhteensä 5 eri soluun. Suljettujen ja avoimien oppitilojen käyttö tapahtuu joustavasti tarpeen mukaan eri ikä- ja opetusryhmille. Pohjoinen siipi palvelee yläkoulun toimintaa sekä yleisopetuksessa että luonnontieteissä. 4. Kerros Kolmas ja koulun ylin kerros sijoittuu pohjoiseen siipeen sisältäen yläkoulun tiloja. Muissa siivissä on vain ilmanvaihtokonehuoneet. Rakenteet Rakennus tehdään betonirunkoisena. Osa ulkoseinistä ja kantavat väliseinät ovat teräsbetonielementtejä, holvi ontelolaattoja. Pilarit teräsbetonielementtejä ja palkit teräsbetonielementtejä ja teräsliittopalkkeja. Perustusrakenteet tehdään paikallavalettuina anturoina. Hankkeen luonnosten laajuustiedot Koulu/ päiväkoti Uudisrakennus Perusparannus Yhteensä Huoneistoala htm htm htm 2 bruttoala brm brm brm 2 hyötyala hym hym hym 2 tilavuus m m m 3 kerrosala kem kem kem 2 Tehokkuusluku e=1.48 Hankesuunnitelmaluonnokset on laatinut Arkkitehtitoimisto LPV Oy, joka jatkaa arkkitehti- ja pääsuunnittelijan tehtäviä koko hankkeen ajan. Erikoissuunnittelusta vastaavat: LVI-insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Jonecon Oy, kustannussuunnittelu Vahanen Tampere Oy sekä sähkösuunnittelu Karawatski Oy

8 Rakennustöiden toteutus ja aikataulu Hankkeen rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi kesällä Työt tehdään yhtenä rakennusvaiheena ja ne valmistuvat vuonna Toiminnan katkeamattoman jatkumisen vuoksi perusparannus- ja laajennustyöt toteutetaan ja luovutetaan käyttöön useassa eri osassa. Ensin rakennetaan laajennusosat, joista saadaan väistötilaa perusparannettavan rakennuksen toiminnan käyttöön. Ks. kohta aikataulu. Hankkeen tavoitekustannusarvio (alv 0 %) Hankkeen kustannusarvio on laskettu rakennussuunnitelmiin perustuvana tilapohjaisena tavoitekustannusarviona. Kustannuksiksi on arvioitu Ks. tarkemmin kohta tavoitehinta-arvio. Hankkeelle osoitetut määrärahat Talousarvio Taloussuunnitelma Yhteensä Tilakeskuksen 2014 talonrakennusohjelmassa Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti ovat erillisinä hankkeina, mutta jatkossa ne on tarkoitus yhdistää yhdeksi hankkeeksi. Koululle on varattu 25M ja päiväkodille 4,5M määrärahaa, yhteensä 29,5M

9 ASIAKIRJA TESOMAN KOULU JA PÄIVÄKOTI TALOTEKNIIKKASELVITYS LVIA-tekniikka Yleistä Liittymät Lämmitys Kohteen LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestelmien helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja mitoitusohjeita. Perusparannettavan rakennuksen koko LVItekniikka uusitaan. Kiinteistö on liitetty Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkostoon siten, että molemmissa vanhoissa rakennuksissa on omat lämmönjakokeskukset. Varsinainen liitospaikka on Tesoman valtatiellä. Kiinteistö on liitetty Tampereen Veden vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Vesijohdon, jätevesiviemärin ja sadevesiviemärin liitospaikka on Tesoman valtatiellä. Rakennuksien jätevedet johdetaan painovoimaisesti jätevesiviemärin liitospaikkaan. Rakennuksien ja piha-alueiden sadevedet johdetaan viivytysaltaiden kautta sadevesiviemärin liitospaikkoihin. Kiinteistö varustetaan Lämpölaitosyhdistys ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla. Lämmönjakohuone sijoitetaan uudisrakennuksen pohjakerrokseen rakennettavaan teknilliseen tilaan. Lämmönjakokeskukseen tulee omat lämmönsiirtimet patteriverkostolle, lattialämmitysverkostolle, ilmastointikoneiden lämmitysverkostolle sekä käyttövesiverkostolle. Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttujakäytöllä varustettuja. Lämmitysjärjestelmät varustetaan kalvopaisunta-astioilla ja tarvittavilla varolaitteilla. Lämmitysverkostot jaetaan vielä mahdollisesti useampaan siirrinkohtaiseen pumppaus- ja säätöryhmään esim. rakennusosien ja -vaiheiden sekä julkisivujen perusteella. Rakennukset lämmitetään pääosin ikkunoiden alle sijoitettavilla lämpöpattereilla, jotka varustetaan termostaattisella patteriventtiilillä ja sulkuyhdistäjillä. Päiväkotiosaan asennetaan vesikiertoinen lattialämmitys, jota säädetään huonekohtaisilla lämpötila-antureilla. Tuulikaapit lämmitetään huonelämpötilan mukaan ohjatuilla kierrätysilmakojeilla, jotka kytketään iv-verkostoon. Lämpöjohdot tehdään pääosin sinkityistä teräputkista puserrusliitoksin. Lämpöpatterien kytkentäjohdot asennetaan seinäpintaan ilman eristystä. Lattialämmitysputkina käytetään happidiffuusiosuojattuja muoviputkia. Lattialämmityksen jakotukit sijoitetaan seinäpintaan tai -rakenteeseen asennettaviin jakokaappeihin, jotka varustetaan vesitiivein putkiläpiviennein ja vuodonilmaisimella. Lämpöjohtojen runkolinjat eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä. Runkolinjat lämmönjakohuoneesta vanhaan rakennukseen asennetaan maahan ja ne tehdään valmiiksi eristetyistä teräs- tai muoviputkista. Vesi- ja viemärilaitteet Kiinteistö varustetaan RakMk D1:n mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Vesijohdot tehdään pääosin kupariputkista puserrusliitoksin. Yleisötiloissa ja kosteissa tiloissa kytkentäjohdot tehdään pintaasennuksena kromatuista kupariputkista. Varastoissa ja teknisissä tiloissa kytkentäjohdot tehdään pinta-asennuksena maalatuista kupariputkista. Rakenteiden sisään tehtävissä uppoasennuksissa käytetään suojaputkeen asennettavaa muoviputkea. Vesijohtojen runkolinjat eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä. Runkolinjat lämmönjakohuoneesta vanhaan rakennukseen asennetaan maahan ja ne tehdään valmiiksi eristetyistä muoviputkista. Rakennukset varustetaan kastelupostein, jotka sijoitetaan piha-alueiden huoltotarpeen mukaan. Pikapaloposteja ja jauhesammuttimia asennetaan paloviranomaisen määräysten mukaisesti. Kalusteina

10 käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä vesijohto- ja viemärikalusteita, jotka ovat valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teräksestä. Koulu- ja päiväkotikäytön erityispiirteet huomioidaan kalusteiden malleissa ja asennuskorkeuksissa. Keittiössä ja terveydenhoitotiloissa käytetään tarpeen mukaan elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia. Siivoustilat varustetaan käyttövesiverkostoon liitettävällä kuivauspatterilla, hiekanerotuskaivolla ja rst-altaalla, joka johdetaan hiekanerotuskaivoon DN50 viemärillä. Keittiötilat viemäröidään lujitemuovisen rasvanerottimen kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja -altaita ritiläkansin sekä sakka-astioin. Muualla lattiakaivot ovat muovia varustettuna irroitettavalla vesilukolla. Pesualtaat viemäröidään pääosin aina lattiakaivoon sivuviemäriliitännän kautta siivouksen helpottamiseksi. Rakennuksien kattovedet johdetaan lämmitettävien rännien sekä ulkopuolisten syöksytorvien ja rännikaivojen kautta sadevesiviemäriin. Rakennusosien perustukset salaojitetaan ja johdetaan perusvesikaivojen kautta sadevesiviemäriin. Rakennuksien sisäpuoliset viemärit tehdään valurautaisista viemäriputkista pantaliitoksin. Lattiaan ja alapohjaan asennettavat viemärit tehdään pääosin muoviviemäreistä kumirengasliitoksin. Keittiötilojen viemärit tehdään hst-viemäriputkista kumirengasliitoksin. Viemäreiden tarkastuspisteinä käytetään lattiaan asennettavia tarkastusputkia ja pystynousuihin asennettavia puhdistusyhteitä. Ulkopuoliset viemärit ja salaojat tehdään muovisista viemäriputkista kumirengasliitoksin. Ulkopuolisina kaivoina käytetään muovisia teleskooppikaivoja. Ilmastointi Rakennus varustetaan RakMK D2:n mukaisilla ilmastointilaitteilla siten, että sisäilmastoluokan S2 vaatimustaso pyritään saavuttamaan opetus- ja työtiloissa. Tuloilmavirta luokkatiloissa on 3,5 l/s,m 2. Sisälämpötila voi nousta yli tavoitearvojen esim. hellejaksojen aikana. Ilmastointilaitos toteutetaan pääosin keskuskoneilla, joiden palvelualuejako tehdään tilojen käyttöajan, -tarkoituksen ja laatuvaatimusten sekä sijainnin perusteella. IV-koneita varten tehdään omat tekniset tilat ja laitesijoittelussa kiinnitetään erityistä huomiota huoltoon ja laiteosien myöhempään vaihdettavuuteen. Pääilmastointikonehuoneita tulee yhteensä neljä kappaletta, yksi kuhunkin rakennusosaan ja alustava iv-konejako on seuraava: Yläkoulu: TK01, 7.0 m 3 /s, Opetustilat 1 TK02, 5.7 m 3 /s, Opetustilat 2 TK03, 2.3 m 3 /s, Hallinto TK04, 2.0 m 3 /s, Ruokasali TK05, 2.3 m 3 /s, Keittiö TK06, 3.0 m 3 /s, Tekninen käsityö TK07, 0.8 m 3 /s, Sosiaalitilat TK20, 0,5 m 3 /s, WC:t Alakoulu: TK08, 5.8 m 3 /s, Opetustilat 3 TK09, 1.3 m 3 /s, Päiväkoti 2 TK10, 2.6 m 3 /s, Aula, porrashuone TK11, 1.6 m 3 /s, Musiikki, monitoimisali TK12, 2.0 m 3 /s, Auditorio Päiväkoti: TK13, 2.3 m 3 /s, Opetustilat 4 TK14, 0.8 m 3 /s, Kotitalousluokka TK15, 2.2 m 3 /s, Päiväkoti 1 TK16, 1.5 m 3 /s, Toimistot, aula TK17, 1.0 m 3 /s, Ruokasalit TK21, 0,8 m 3 /s, WC:t Perusparannusosa: TK18, 1.8 m 3 /s, Kuvaamataide, tekstiilityö TK19, 1.5 m 3 /s, Kotitalous TK22, 2.7 m 3 /s, Liikuntasali / Juhlasali TK23, 0.7 m 3 /s, Sosiaalitilat TK24, 1.5 m 3 /s, Nuorisotilat Kokonaistuloilmavirta on noin 60 m 3 /s. Tästä on lämmöntalteenoton piirissä 58 m 3 /s eli kaikki muut koneet paitsi keittiö. Teknisen käsityön lämmöntalteenotto toteutetaan nestekiertoisena, WC-tilojen ivkoneissa käytetään LTO-kennoa ja kaikissa muissa iv-koneissa käytetään pyörivää LTO-roottoria.

11 Jäähdytys Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilmakojeita, jotka on varustettu tehokkaan lämmöntalteenoton lisäksi suodatuksella, lämmityksellä ja tarvittaessa jäähdytyksellä. Laitevalinnat tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti, mm. puhaltimet ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä ja suoravetoisia. Kojeiden käyntiä ohjataan aikaohjelmalla ja ulkoilman lämpötilan mukaan. Lisäksi on mahdollista ajastimella varustettu tehostuskäyttö normaalin käyntiajan ulkopuolisia tilaisuuksia varten. Neuvottelu-, kokous- ja yleisötiloissa ilmastointia säädetään ja tehostetaan huoneilman CO2-pitoisuuden ja lämpötilan mukaan. Koneet mitoitetaan siten, että tilojen iimastointia voidaan pitää osateholla myös normaalin käyttöajan ulkopuolella. WC- ja siivoustilojen poistoilmaa ei johdeta erillispoistoilla suoraan ulos vaan nämä ns. likaiset tilat varustetaan omilla LTO- laitteen käsittävillä ivkoneilla, joilla puhalletaan tuloilmaa ao. tiloihin, auloihin ja käytäville. Likaisten tilojen ilmastointi on toiminnassa vähän alipaineisena läpi koko vuorokauden. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä ja ilmamäärien ohjauksella varmistetaan, että rakennuksen painesuhteet ovat tasapainossa koko ajan. Puutyötilojen purunpoistojärjestelmä uusitaan ja keskusimuyksikkö sijoitetaan uuteen laitetilaan. Teknisen työn ja tekstiilityön tilat varustetaan tarvittavilla ilmanpuhdistimilla ja kohdepoistolaitteilla. Keittiön ruuanvalmistus ja astianpesu varustetaan UV-huuvilla ja poistoilmakojeina käytetään vesikatolle asennettavia huippuimureita. Väestösuojat varustetaan määräysten mukaisin ilmanvaihtolaittein. Rakennukset varustetaan radonpoistojärjestelmällä, joka koostuu alapohjaan asennettavista radonputkituksista, nousukanavista ja vesikatolle asennettavista poistoilmapuhaltimista. Tuloilmalaitteina käytetään tuloilmaventtiileitä, kattohajottimia tai reikäkanavia. Poistoilmalaitteina käytetään poistoilmasäleikköjä ja yhteiskanavaventtiileitä. Kanavistossa käytetään sinkitystä teräslevystä tehtyjä tehdasvalmisteisia kanavaosia ja pääosin pyöreitä iv-kanavia. Järjestelmässä ei käytetä mitään materiaaleja, joista irtoaa pölyä tai muita epäpuhtauksia. Päätelaitteissa, tasauslaatikoissa ja äänenvaimentimissa käytetään vain dacronia tai muuta vastaavaa äänenvaimennusmateriaalia. Kanavat eristetään määräysten mukaisilla palo-, lämpö- ja äänieristyksillä. Palopelteinä käytetään moottorilla varustettuja peltejä, joita voidaan ohjata ja joiden toiminta voidaan testata suoraan valvontajärjestelmästä. Auditorion ja keittiön tuloilmakone varustetaan jäähdytyspatterilla. Lisäksi eräät erillistilat, esim. hallintotilat sekä tietotekniikan opetus- ja laitetilat voidaan varustaa tilakohtaisilla jäähdytyslaitteilla, jos lämpökuormat noustavat huonelämpötilan liian korkeaksi normaalikäytössä. Jäähdytys toteutetaan joko suorahöyrysteisenä kylmäaineita käyttävillä kompressorikojeikoilla tai vesikiertoisena kylmävesiasemien avulla. Jäähdytysputkistot tehdään kuten vesijohto- ja lämmitysputkistot. Kondensoivat laitteet viemäröidään jätevesiviemäriverkostoon. Jäähdytysputket eristetään solukumikourulla. Jäähdytetyt tilat varustetaan huonekohtaisella lämpötilan säädöllä. Mikäli huonetilassa on sekä lämmitys- ja jäähdytyslaitteita, ohjataan näitä kaikkia yhteisellä väyläpohjaisella säätimellä. Lämpöpattereissa käytetään moottoriventtiileitä ja huoneanturit asennetaan sellaiseen paikkaan, jossa ne mittaavat lämpötilaa työ- tai oleskelualueella. Keittiön pakaste- ja kylmähuoneet jäähdytetään omilla kylmälaitteilla. Kaikki kylmäkojeikot sijoitetaan ulos keittiötilojen ulkopuolelle esim. laatikkovarastoon, ulkoseinälle tai vesikatolle. Rakennusautomaatio Kiinteistö varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä. Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-alakeskuksista, jotka liitetään keskusvalvomoon kaupungin ATK-verkon välityksellä. Järjestelmä on käytettävissä myös WEB- liittymän avulla.

12 Sähkötekniikka Olli Uotinen Yleistä Rakennukset ja siihen kiinteästi liittyvät laitteet suunnitellaan ja rakennetaan siten, että tarpeetonta energiankäyttöä ja energiahäviöitä rajoitetaan hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Rakennuksen kaikki sähkö- ja telejärjestelmät suunnitellaan ja tehdään standardisarjan SFS 6000 mukaisiksi. Liittymät Kiinteistöön asennetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin: 20 kv:n sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy). tietoliikenneverkkoon (nykyinen Tampereen tietohallinnon / Soneran tietoliikenneverkko) Sähkönjakelu ja johtotiet Rakennuksen sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen ryhmäkeskusten kautta. Pääsähkönjakelu pää- ja ryhmäkeskuksille toteutetaan tavanomaista kaapelointia käyttäen. Kompensointikondensaattoreita ei asenneta, vaan pääkeskukseen jätetään pelkkä tilavaraus niille. Rakennukseen ei asenneta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko). Alerta-hälytyksensiirtolaitteen sähkönsyöttö otetaan paloilmoitinkeskuksen akustolta tai pieneltä omalta UPS-laitteelta. Kaapeleina ja putkituksena käytetään halogeenittomia HF-tuotteita (maahan asennettavat kaapelit voivat olla PVC:tä sisältäviä tuotteita). Ns. opetusseinään asennetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet ja AV-tekniikan vaatimat rakennukseen kiinteästi asennettavat kaapelit. Putketonta asennustapaa ei hyväksytä, vaan johdot ja kaapelit asennetaan aina johtoteille. Pääkaapelireiteille asennetaan tikasrakenteiset kaapelihyllyt. Näkyville jäävät hyllyt ovat arkkitehdin määrittämään värisävyyn maalattuja umpiteräspeltihyllyjä. Opetus- ja toimistotiloissa tai näitä vastaavissa tiloissa seinillä johtoteinä käytetään valkoisia, alumiinisia johtokanavia. Valaisinripustus- ja virtakiskona käytetään valkoiseksi maalattuja kiskoja. Lattiarasioita ei käytetä, vaan tarvittaessa tilojen keskialueiden sähkönsyöttö toteutetaan yläkautta. Valaistus Valaistusjärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilan käyttötarkoituksen edellyttämä valaistus ylläpidetään tehokkaalla tavalla. Valaistusjärjestelmä mitoitetaan ja valaistustehoa ohjataan valaistustarve huomioon ottaen siten, et-

13 tä valaistuksen lämpökuormasta aiheutuva huonelämpötilan kohoaminen ja jäähdytyksen tarve mahdollisuuksien mukaan vältetään. WC-, varasto- ja sosiaalitiloissa tai niihin rinnastettavissa tiloissa valaisimet varustetaan läsnäolotunnistustoiminnolla. Valaistusasennukset tehdään voimassa olevien standardien vaatimukset täyttäviksi pääosin elektronisilla liitäntälaitteilla varustettuja T5-loistelamppuvalaisimia käyttäen. Valonlähteiksi asennetaan pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan rakennuksen arkkitehtuuriin sopiviksi. Luokka- / opetustiloissa huomioidaan tilojen muuntojoustavuus. Valaisimet ovat moduulimittaisia 600x600 mm valaisimia luokkien moduulikattoratkaisussa. Valaistusjakelu toteutetaan pistoliitin periaatteella (esim. Enstonet järjestelmä). Valkotaulun valaisin asennetaan kiinteästi kannakkeille. Valaisimet eivät saa olla ns. riippuvaa tyyppiä, muuten kuin erikseen hyväksyttävässä tapauksessa. Valaistuksen sammutuspulssi toteutetaan rakennusautomaation kautta. Rakennukseen asennetaan hillitty julkisivuvalaistus. Piha-alueelle asennetaan hämäräkytkimellä ja taloautomaatiolla ohjattu aluevalaistus. Tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät Kiinteistöön asennetaan mm. seuraavat järjestelmät turva- ja poistumistievalaistusjärjestelmä kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä (Timecon) WLAN-verkon valmius (tukiasema-asennuksen mahdollistava kiinteä asennus) matkapuhelimien tukiasemaverkosto tarvittaessa ajannäyttöjärjestelmä antennijärjestelmä yleisäänentoistojärjestelmä kuulutusmahdollisuudella ovikello- tai ovipuhelinjärjestelmä rikosilmoitinjärjestelmä (voidaan integroida paloilmoitinjärjestelmään) video/kameravalvontajärjestelmä paloilmoitinjärjestelmä yleiskaapelointijärjestelmä inva-wc-hälytysjärjestelmä sadevesijärjestelmän sulanapitojärjestelmä rakennusautomaatiojärjestelmä info-tv järjestelmävalmius (laitteet käyttäjän hankinta) varattuvalojärjestelmä (neuvottelu- ja toimistotilat) kulunvalvottujen ovien hätäsulkujärjestelmä päällekarkausjärjestelmävaraus (laitteet käyttäjän hankinta) Yleiskaapelointi toteutetaan järjestelmäasennuksena suojaamattomilla parikaapelilla luokan E (cat6) vaatimukset täyttäväksi.

14 Tesoman koulu ja päiväkoti Energiaselvitys Jukka Kauppinen Yleistä Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Uudisrakennuksen energiatehokkuuden vähimmäistavoitteena on saavuttaa energiatehokkuusluokka C, kun lähtökohtana on voimaan tullut ympäristöministeriön asetus. Tavoitetasoksi voidaan asettaa oppilaitoksille määritelty energialuokka A eli rakennuksen energiankulutus on enintään 120 kwh/br-m 2, kun lähtökohtana pidetään aiemmin vuonna 2013 voimassa olleet määräykset ja ohjeet. Tavoitetaso pyritään saavuttamaan, mikäli se on taloudellisesti kannattavaa. Perusparannuksen tulee olla mahdollisimman energiatehokas ottaen kuitenkin huomioon vanhan rakennuksen asettamat reunaehdot ja arkkitehtuuri. Rakennuksen LVIS- tekniset järjestelmät uusitaan kokonaan. Toteutusvaihtoehtoja Uudisrakennuksen ulkovaipan rakenteet valitaan siten, että saavutetaan vähintään määräysten mukaiset lämmönläpäisykertoimet (u-arvot). Ikkunat valitaan siten, että niiden lämmönläpäisykerroin on mahdollisimman pieni, luokkaa 0,8-1,0 W/m 2 K ja että lasirakenne estää aurinkoenergian läpäisyn mahdollisimman tehokkaasti. Rakennus tehdään ilmatiiviiksi - ilmavuotoluvun tulee olla luokkaa 1-2. Perusparannettavassa rakennuksessa vanhoja rakenteita uusitaan ja kunnostetaan niin paljon kuin se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Vesikatteet uusitaan ja ullakkotiloihin asennetaan lisälämmöneristys. Ikkunat uusitaan mahdollisuuksien mukaan sellaisiksi, että niiden lämmönläpäisykerroin on mahdollisimman pieni, ja että lasirakenne estää aurinkoenergian läpäisyn mahdollisimman tehokkaasti. Kaikki ulko-ovet kunnostetaan tai uusitaan. Kaukolämpölaitteet, lämpöjohtopumput ja säätöautomatiikka toteutetaan siten, että jokaisella lämmitysverkostolla on oma siirrin ja säätöpiiri. Lämpöpattereihin asennetaan termostaattiset patteriventtiilit, joiden avulla saadaan lämpökuormat hyödynnettyä ja sisäilman lämpötila säädettyä halutuksi. Päiväkodin tiloissa lämpö tuodaan lattialämmityksellä suoraan lasten oleskeluvyöhykkeelle. Lämmitysjärjestelmien säädössä huomioidaan mahdollisuus laskea tilojen lämpötilaa muutamalla asteella käyttöajan ulkopuoliseksi ajaksi. Vesikalusteina käytetään vettä säästäviä wc-istuimia, sekoittimia ja automaattihanoja. Keittiön kylmäkoneet sijoitetaan ulos, jolla estetään tiloihin tulevaa ylilämpö ja vähennetään jäähdytyksen tarvetta. Kaikki lämmitys- ja käyttövesiverkostojen runkoputkistot lämpöeristetään hyvin lämpöhäviöiden pienentämiseksi.

15 Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. IV-koneet varustetaan tehokkailla, korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottolaitteilla. Pääasiassa käytetään pyöriviä roottoreita, joiden vuosihyötysuhde tulee olla vähintään 75 %. Ulkoilman lämpötila huomioidaan koneiden käyntitehossa. Yleisö-, neuvottelu- ja kokoustiloissa ilmastointia säädetään huonekohtaisesti käyttötilanteen mukaan. Energiatehokkuuden ohella varmistetaan myös hyvä sisäilman laatu ja mahdollisuus pitää ilmastointia päällä osateholla varsinaisen käyttöajan ulkopuolella. WC- ja hygieniatiloille tulee omat lämmöntalteenotolla varustetut tulo- ja poistoilmakoneet, joita voidaan käyttää tehokkaasti ympäri vuorokauden. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen painesuhteet ovat tasapainossa koko ajan. Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden sähkötehokkuusluvun tulee olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta alle 2,0 kw/m 3 /s ja erillispuhaltimien osalta alle 1,0 kw/m 3 /s. Rakennukseen toteutetaan mahdollisimman energiatehokas valaistus. Valaistuksen ohjauksella varmistetaan valojen käyttö tiloissa vain todellisen tarpeen mukaan esim. liiketunnistimien käytöllä. Valaisimissa käytetään pitkäkestoisia lamppuja ja loisteputkia. Tulokset ja yhteenveto Tarkempi energiatehokkuustarkastelu tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa ja silloin tehtävien laskelmien perusteella varmistetaan, että asetetut tavoitteet saavutetaan.

16

17 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKE Kirsti Hankela TESOMAN YHTENÄISKOULU, perusparannus ja laajennus Kohmankaari 11, Tampere ASIAKIRJA Yht opp. (sis. Montessori-opetuksen) ALUSTAVA TILAOHJELMA 1-6lk opp. HUONETILAT Yhteensä PERUSKORJAUS kunnostuksen, peruskorjauksen tai muutoksen lkm m2 hym2 lkm m2 lkm m2 m2 laatu ja määrä KOULU 1 HALLINTOTILAT lk opp. sisäyhteys rakennusten välillä Rehtorin huone sis. neuvottelutilan Apulaisrehtorin huone sis. neuvottelutilan Koulusihteeri asiakaspalvelu Neuvottelu tärkeää hajalleen sijoittelu Varasto Arkisto- ja varastotila, huomioitava myös kassakaappi. Atk/ keskusradio sis.kesk.radio, kuuluttamo, 2 HENKILÖKUNNAN TYÖTILAT Hk olohuone ja työskentelytilat henk:lle, videoneuvottelutila, työpiste 12 op:lle Hk tauko- ja työtilat opett. WC-tilat Odotustila WC ja vaatesäilytys Opettajien vaatetila Vahtimestarinhuone Hallinnon lähelle työhuoneeseen neuvottelutila,odotus-, materiaalin säil.tilat+luokkahuone Opinto-ohjaajat vieressä+avlaitteet, monistusmahdoll.+ryhmähuone Koulukuraattori Oppilashuollon kokonaisuuteen Koulupsykologi Oppilashuollon kokonaisuuteen Psykiatr. sairaanhoitaja Nopea perhetyö Odotustila Yhteinen odotustila oppilashuollon tarpeisiin: th, kur., psyk., neuv. h. Työ-/ Neuvottelutila Toinen oppilashuollon kokonaisuuteen 1 päämonistamo logistiikkakeskuksen lähelle ja ryhmätyötiloihin Monistamo- ja materiaalihuone monistusmahdollisuus. 3 OPETUSTILAT Esiopetus Kotiluokat ryhmää, lasta var+et+wc+pienr.t varasto pienryhmätila Perusopetus 1-6 luokat OT3 Kotiluokat, yleisopetus OT opetuksen eriyttämis/ryhmätilat Aineopetustilat (perusvarustelu) OT2: S2 2, EO 2, Va 2, kielet 3, Eluo 6, yht.15 kpl OT kielet, ai, ux, hi, yh, ma, te OT Toinen APIP-toiminnan tila, APIP-tila alkuopetuksen yhteyteen, käytettävissä tuolloin myös eriyttämiseen, molemmat tilat jaettavissa pienempiin osiin.rauhottumistila? APIP <-> esiopetus OT EL 3, VALM/NIVEL 2, ER 2, JOPO, S2 Aineopetustilat (erityisvarustelu) Tekstiilityöt Musiikki Taito-ja taideaineet omaan kokonaisuuteen sis. varasto- ja aputilat, mahdollistaa 2-3 ryhmän yhtäaikaisen opettamisen tekstiilityössä, kuvataideopetuksen yhteyteen Nuorisotilojen lähelle musiikkiluokka Yksi tila, jaettavissa kahtia,äänitystila? bändi Bändisoittimien säilytys varasto Instrum.säilytys Kuvataide Sis. märkätilan. Tuleeko alakoulun KU-luokka samaan yhteyteen? Kuvataiteen luokka Yksi tila, kaksi ryhmää, jaettavissa kahtia, sisältää märkätilan TVT.luokka TVT -luokka kuvankäsittelyyn, työpistettä Luonnontieteet Tarvikkeiden säilytys luonnontiet.luokka biol.maant Montako ryhmää yhtä aikaa? Po. 2 luonnontiet.luokka fys.kem Neljä ryhmää kokoelmahuone Vieras kieli, studio-varustelu Tekninen työ Vieraiden kielten yhteyteen yhtenä kielten luokkana, kielistudiovarustelu nykytekniikalla 1-6lk:2kpl,7-9lk:1kpl, sis.var.tilat, yläkoulun luokan koko Puu- ja metallityö sis. konesalin, oppitunteja jopa 60/viikko, öljynerotuslattiakaivo Kotitalous ryhmää, paikat 2x16-18 oppilaalle Yhteinen varasto Ak pienkeittiö pikkutila ak.lle, kylmiö Opinto-ohjauksen luokka Suuri luokka + odotustila (varasto) Ilmaisutaidon tila+pukuvarasto Yhdistettään ilmaisutaito ja auditorio (leveä esiintymistila) Auditorio 200h:lle Esitystekniikka, ilmaisutaitoon Auditorion AV-tekniikka Tieto- ja viestintätekniikka TILANTARVE tietotekn. luokka työpistettä, varasto, valmistelu LAAJENNUS Opetusvälinetilat kellarissa

18 HUONETILAT TILANTARVE Yhteensä PERUSKORJAUS LAAJENNUS kunnostuksen, peruskorjauksen tai muutoksen lkm m2 hym2 lkm m2 lkm m2 m2 laatu ja määrä sisäyhteys rakennusten välillä 3 LIIKUNTATILAT (vanha rak.mukana) Nykyiset Tanssi- ja voimistelusali Monitoiminen tanssi- /voimistelusali (ulkopuolinen käyttö huomioitava) Puku-, pesutilat M/N M/N (15h/15h) Varasto Liikuntasali Sähly- ja voimist.sali, jako kahtia, pk:n, eskarin, alakoulun ja nuorison käyttöön 2 Oppilaiden puku- ja pesutilat/m Oppilaiden puku- ja pesutilat/n Liikunnanopett. puku- ja pesutilat Tuolivarasto Voimisteluvälinetila Ulkourheiluvälinetila Ks. Muut tilat! 4 KIRJASTOTILAT Kirjasto / ryhmätila / mediasali Tieto- ja viestintätekniikan (+ mediasali) läheisyyteen 5 RUOKAILUTILAT peruskorjaus + laajennus Ruokailutilat Kabinetti 1 67,0 67 Keittiö ,0 151 Ruokasali , oppilasta kolmessa vuorossa Kioski 1 10, MUUT TILAT siivoushenkilökunnan sos.tilat Samassa kuin muut keittiöhenkilökunnan sos.tilat koko kiinteistön henkilök. sos.tilat ,5 91 koulun osuus n. 100h (miehet/naiset=30/70) wc-tilat/oppilaat ,0 94 sis.2 kpl inva-wc, "yksilövessat" siivoustilat 1 7,0 7 siivoustilat+ siivouskeskus ,0 48 ei sis. hammash.+keittiön siiv.tiloja kiinteistön hoitotilat ,0 30 Tavaran vastaanotto- ja logistiikkakeskus. Taito- ja taideaineiden lähelle. pyörä- ja liikuntavälinevarasto ,0 27 henkilökunnalle opp.kunnan huone ,0 16 opp.vaatesäil ,0 41 opp. hk.om. säil ,0 48 Logistiikkakeskus ,0 50 Huolto-pihan yhteyteen, huolto-oven lähelle Op.väl.varasto 1 6,0 6 7 KOULUTERVEYDENHUOLLON TILAT Oppilashuollon kokonaisuuteen Vastaanotto/Kouluterveydenhoitaja Pikkunopea, psykiatrinen sairaanhoitaja?? Vastaanotto/Koululääkäri Taukotila+hk-WC Labra Lepohuone odotus Yhteinen odotustila asiakaswc läpianto, invamitoitus 8 NUORISOTILAT Toimintaa klo 15-22, yhteydet liikunta ja harrastutiloihin, ap/ip yhteiskäyttö Rajattava alue rakennuksen sisällä! Lukitus, valvonta, ovi ulos. TOIMISTO, tsto / kerhohuone 1 30, ,0 29 3hh, työpisteet, neuvottelutila, ensiapu välinevarasto 1 15, ,0 5 oma DJ-KOPPI 1 3, ,0 5 TV-TILA, lautapelihuone 1 40, ,0 40 biljardi KAHVIO/AULA 1 70, ,0 75 avattavissa keittiö 1 20, ,0 21 sis. varastotilan, toinen soittotila vain Nuorkan käyttöönm (vuokraus?) MUSIIKKI, soittotilat, bändit 2 30, ,0 66 koko á , äänieristetty, äänitysmahd.molemmille KERHOHUONE, askartelu/ monitoimitila 1 40, ,0 49 KERHOHUONE, pelit esim. biljardi Yhteiskäyttö koulun kanssa: VARASTO 2 10, ,0 10 Kotitalous, liikuntasalit, bändiitilat inva-wc 1 5, ,0 6 Satunnaiseti TN, TS YLEISÖ WC:t, wc-tilat 2 8, ,0 20 SIIVOUS, siivoushuone 1 3, ,0 3 pyykinpesukone, sh-varustelu AV-huone karaoke, elokuvat, tv, pelikonsoolit sosiaalitilat (suihkulla) Eteinen naulakolla hengelle TILAOHJELMA-ALA YHTEENSÄ

19 HUONETILAT TILANTARVE Yhteensä PERUSKORJAUS LAAJENNUS kunnostuksen, peruskorjauksen tai muutoksen lkm m2 hym2 lkm m2 lkm m2 m2 laatu ja määrä PÄIVÄKOTI sisäyhteys rakennusten välillä 7 päiväkotiryhmää á noin 20 lasta, yhteensä 140 lasta Iltaryhmä avoinna klo / kolme tuplaryhmää( = 3x 2 ryhmää) ja yksi yksittäisryhmä 9 PÄIVÄKODIN RYHMÄTILAT TUPLARYHMÄ 1 (Montessori 2-5v) ryhmätila yhdistettävissä toisiinsa, lepotilat vierekkäin ryhmätila yhteisneliöt näin, sisältöä/huonejakoa voi muuttaa wc-pesuhuone varasto tuplaryhmän yhteistilat 7 tuulikaappi / märkäeteinen eteinen hk naulakko pienryhmähuone varasto Tuplaryhmä 1 yhteensä ryhmää 92 TUPLARYHMÄ 2 (1-5v, auki ) 0 Lähellä päiväkodin keittiötä, turvalliset reitit ryhmätila yhdistettävissä toisiinsa, lepotilat vierekkäin ryhmätila yhteisneliöt näin, sisältöä/huonejakoa voi muuttaa wc-pesuhuone varasto tuplaryhmän yhteistilat 7 tuulikaappi / märkäeteinen eteinen hk naulakko pienryhmähuone varasto Tuplaryhmä 2 yhteensä ryhmää 93 TUPLARYHMÄ 3 (tavallinen ryhmä 1-5v) 0 ryhmätila yhdistettävissä toisiinsa, lepotilat vierekkäin ryhmätila yhteisneliöt näin, sisältöä/huonejakoa voi muuttaa wc-pesuhuone varasto tuplaryhmän yhteistilat 7 tuulikaappi / märkäeteinen eteinen hk naulakko pienryhmähuone varasto Tuplaryhmä 3 yhteensä ryhmää 94 YKSITTÄISRYHMÄN TILAT (tavallinen ryhmä 1-5v) mahd. pienten lasten ryhmä lepo- ja leikkihuone yhteisneliöt näin, sisältöä/huonejakoa voi muuttaa ruokailu- ja askartelu wc-pesuhuone varasto tuulikaappi / märkäeteinen eteinen hk naulakko pienryhmähuone varasto Yksittäisryhmä yhteensä Päiväkodin ryhmätilat yht. ( 7 ryhmää) PÄIVÄKODIN YHTEISTILAT 527 toimisto Hyvä äänieristys henkilökunnan työtila (atk-työtila) neuvottelutila n. 10 henk.lle neuvottelut vanhempien kanssa liinavaatevarasto/ kodinhoito siivoustilat Hajasijoitus pienkeittiö normaalikorkuinen keittiövarustus! ateljee maalaus, luovan toiminnan tila, veden käyttöä pienryhmähuone / kirjasto mediakirjasto ruokasali / aula kaikille ryhmille yhteinen vaunujen/rattaiden säilytys voi olla myös kylmä tila henkilökunnan taukotila neuvotteluhuone yhdistettävissä lasten ulkoilu-wc käynti pihalta inva WC 1 5, ,0 5 WC:t hajasijoitetaan henk. WC WC:t hajasijoitetaan Liikunta/leikkiaula JAKELUKEITTIÖ keskusvarasto Sosiaalitilat siivouskeskus Yhteistilat yhteensä Hyötypinta-ala yhteensä ilman ulkovarastoja ulkoiluvälinevarastot kylmää tilaa paperi / laatikkovarasto Ulkovarastot yhteensä 40 YHTEENSÄ hym2 HYÖTYALAN ULKOPUOLISET TILAT 2805,0 Käytävät, aulat, eteistilat 2502,0 Porrashuoneet 227,0 Tk 76,0 703,0 IV-konehuoneet 643,0 Tekniset tilat 60,0 Hyötyala yhteensä Bruttoalatavoite tehokkuusluvulla 1, ,

20

21 Tampereen Kaupunki Tilakeskus / Kiinteistökehitys TESOMAN YHTENÄISKOULU, perusparannus ja laajennus sekä PÄIVÄKOTI HANKEAIKATAULU / Hankesuunnittelu Hankesuunnittelu Investointisopimus Toteutussuunnittelu Rakennuslupa Rakentamisen valmistelu Rakennustyöt LAAJENNUS PERUSPARANNUS Varustelu ja koekäyttö Käyttöönotto Käyttö LAAJENNUS

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 URHEILUKENTTÄ :52:52 Bruttoalaluettelo PYSÄKÖINTI 60 ap B0: liikunta, nuorisotilat B1: kotitalous, kuvataide ja tekstiilityö katos Huoltoliikenne: kotitalous ja tekninen työ HENKILÖK. PYSÄKÖINTI ap Huoltoajo VÄLITUNTIPIHA kivituhkaa / asfalttia / istutuksia yht. 6000m pallokenttä ap PYSÄKÖINTI B m² B1 944 m² C m² C m² C m² C m² IV-konehuone m² IV-konehuone m² IV-konehuone m² Päiväkoti 1827 m² m² Grand total m² saattoliikenne VÄLITUNTIPIHA Koulutiloja tehokkuusluku = xxx kiveystä, asfalttia, istutuksia, yht. 2500m2 Pääsisäänkäynti Kohmankaarelta saattoliikenne Koulutiloja, iltakäyttö Päiväkoti polkupyörät polkupyörät Pääsisään käynti PÄIVÄKODIN PIHA kivituhkaa, asfalttia, istutuksia, yht. 4000m männikkö Asemapiirros 1 : 1000 Tesoman koulu ja päiväkoti Enter address here Asemapiirros 1 : 1000 H A R K K I T E H T I T O I M I S T O L E H T O P E L T O N E N V A L K A M A O Y P U R S I M I E H E N K A T U 2 6 B H E L S I N K I P U H : FA X : E-M A I L : P V.F I

33 Liikuntasalin yläosa hissi :52:53 KOTITALOUS LIIKUNTA KUVATAIDE JA TEKSTIILITYÖ NUORISOTILAT varasto varasto TEKNINEN TYÖ narikka B0.kerros 1 : Liikenne ja oleskelutilat 32 Olevat liikuntatilat 81 Nuorisotilat 91 Tekninen tila auditorion alaosa AUDITORIO SOS.TIL. VSS MUSIIKKI VSS 11 Liikenne ja oleskelutilat 24 Aineop/erikoisvarusteltu 24.1 Aineopetus/erikoisvarusteltu/tekninen työ 24.2 Aineopetus/erikoisvarusteltu/tekstiilityö 26 Opetusvälinetilat 31 Liikuntatilat 61 Muut tilat 91 Tekninen tila MONIT.SALI 1. Kerros 1 : 500 Tesoman koulu ja päiväkoti Enter address here B0-kerros ja C1. Kerros 1 : 500 A R K K I T E H T I T O I M I S T O L E H T O P E L T O N E N V A L K A M A O Y P U R S I M I E H E N K A T U 2 6 B H E L S I N K I P U H : FA X : E-M A I L : P V.F I H

34 HENKILÖKUNNAN TILAT HALLINTO Hallinto 11 Liikenne ja oleskelutilat 22 Perusopetus 1-6 luokat 22.1 Perusopetus 1-6 luokat 24 Aineop/erikoisvarusteltu 25 Tieto- ja viestintätekniikka 41 Kirjasto 51 Ruokailutilat 61 Muut tilat 62. Oppilaiden säilytystilat 71 Terveydenhuolto 91 Tekninen tila 92.1 Tuplaryhmä Tuplaryhmä Tuplaryhmä Yksittäisryhmä 101 Päiväkodin yhteistilat :52:55 OPPILAS- HUOLTO KEITTIÖ astianpalautus OPETUSTILOJA hissi Ruoan jakelu RUOKAILU AUDIT. YLÄOSA näyttämön yläosa ala-aulan yläosa KIRJASTO kenkäsäilytys, vierailijanarikka PÄIVÄKOTI C2.kerros 1 : 500 Tesoman koulu ja päiväkoti Enter address here 2. Kerros 1 : 500 H A R K K I T E H T I T O I M I S T O L E H T O P E L T O N E N V A L K A M A O Y P U R S I M I E H E N K A T U 2 6 B H E L S I N K I P U H : FA X : E-M A I L : P V.F I

35 11 Hallinto 11 Liikenne ja oleskelutilat 21 Esiopetus 22 Perusopetus 1-6 luokat 22.1 Perusopetus 1-6 luokat 23 Aineopetus/perusvarustelu 23.1 Aineopetus/perusvarustelu 24 Aineop/erikoisvarusteltu 51 Ruokailutilat 61 Muut tilat 62. Oppilaiden säilytystilat :52:58 OPETUSTILOJA hissi ESI- JA ALKUOPETUS OPETUSTILOJA C3.kerros 1 : 500 Tesoman koulu ja päiväkoti Enter address here 3. Kerros 1 : 500 H A R K K I T E H T I T O I M I S T O L E H T O P E L T O N E N V A L K A M A O Y P U R S I M I E H E N K A T U 2 6 B H E L S I N K I P U H : FA X : E-M A I L : P V.F I

36 11 Hallinto 11 Liikenne ja oleskelutilat 22 Perusopetus 1-6 luokat 23 Aineopetus/perusvarustelu 23.1 Aineopetus/perusvarustelu 24 Aineop/erikoisvarusteltu 61 Muut tilat 62. Oppilaiden säilytystilat 91 Tekninen tila :53:00 OPETUSTILOJA hissi C4.kerros 1 : 500 Tesoman koulu ja päiväkoti Enter address here 4. Kerros 1 : 500 H A R K K I T E H T I T O I M I S T O L E H T O P E L T O N E N V A L K A M A O Y P U R S I M I E H E N K A T U 2 6 B H E L S I N K I P U H : FA X : E-M A I L : P V.F I

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150 Leppävaaran koulukeskus - koulut ja päiväkodit LUONNOS Koulut oppilasmäärä /por por mitoitusoppilasmäärä esiopetusryhmät 18 0 Vera Schulman, Kaisa Peltonen, Johanna Andsten, Eija Riikonen, Jaana Hellinen

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

sr sr Nuolialan koulun laajennus Rakennusoikeuslaskelma: tontilla + kirjasto n.300 kem2 suunnitelman kerrosala (ilman iv-koneh.

sr sr Nuolialan koulun laajennus Rakennusoikeuslaskelma: tontilla + kirjasto n.300 kem2 suunnitelman kerrosala (ilman iv-koneh. Rakennusoikeuslaskelma: rakennusoikeus tontilla etty rak.oik. purettava rakennus 9521 kem2 9523 kem2 4483 kem2 + kirjasto n.300 kem2 rak.oik. jää (mahd. ylitys 5% yht. 4781 kem2 476 kem2) 5257 kem2 suunnitelman

Lisätiedot

Talotekniikkaselvitys / LVI-tekniikka. Talotekniikkaselvitys / Sähkötekniikka. Laskelma pääoma- ja ylläpitovuokrasta

Talotekniikkaselvitys / LVI-tekniikka. Talotekniikkaselvitys / Sähkötekniikka. Laskelma pääoma- ja ylläpitovuokrasta TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS TOTEUTUSSUUNNITELMA 27.10.2016 Teemu Alavenetmäki HANKE LAMMINPÄÄN PÄIVÄKOTI SISÄILMAPERUSPARANNUS Kivilevontie 1, 33420 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu tiiviissä kaupunkirakenteessa Diplomityö, Saana Karala, Tarkastaja professori Ilmari Lahdelma, 16.12.2009. Asemapiirros 1:500

Yhtenäiskoulu tiiviissä kaupunkirakenteessa Diplomityö, Saana Karala, Tarkastaja professori Ilmari Lahdelma, 16.12.2009. Asemapiirros 1:500 +6.30 +7.00 +6.90 vaunusuoja Diplomityöni perustuu todelliseen suunnitteluhankkeeseen, jossa on pyritty löytämään raaisuja sijoittaa päiväkoti- ja koulutoiminta olemassa oleviin kiinteistöihin. Uudisrakentamisen

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Nuolialan yhtenäiskoulu Jaakontie 5, Pirkkala HANKESUUNNITELMA 16.03.2016

Nuolialan yhtenäiskoulu Jaakontie 5, Pirkkala HANKESUUNNITELMA 16.03.2016 Nuolialan yhtenäiskoulu Jaakontie 5, Pirkkala HANKESUUNNITELMA 16.03.2016 Sisällysluettelo Hankesuunnittelutyöryhmä... 2 Rakennuspaikka... 3 Käyntiosoite... 3 Kiinteistön omistus... 3 Kaavoitustilanne...

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

ALUSTAVA TILAOHJELMA, Kirstin koulu, esiopetus ja luokka-asteet 1-6

ALUSTAVA TILAOHJELMA, Kirstin koulu, esiopetus ja luokka-asteet 1-6 ALUSTAVA TILAOHJELMA, Kirstin koulu, esiopetus ja luokka-asteet 1-6 Koulut perukoulu luokat 1-6 ja esiopetus 21.5.2015 oppilasmäärä /por por mitoitusoppilasmäärä esiopetusryhmät 18 2 36 1-2 luokat 21 6

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Vuokraus: Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen, 0400-688 861 Mats Kuhlefelt, 0400-500 285 www.senaatinnotariaatti.fi Insinöörinkatu 7 B, 00880 Helsinki Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

ke n ttä p ih a u a id a tt LAAJENNUSOSA MAHDOLLINEN LUKION PAIKKA TONTILLA E S IO . k h u o lt RUOKALAMONITOIMITILA nnu s : o LUKIO II

ke n ttä p ih a u a id a tt LAAJENNUSOSA MAHDOLLINEN LUKION PAIKKA TONTILLA E S IO . k h u o lt RUOKALAMONITOIMITILA nnu s : o LUKIO II LAAJENNUSOSA AKE NTAR LIIKU? MAHDOLLINEN LUKION PAIKKA TONTILLA S NNU ke n ttä P E S IO P. p ih a. k i s e u a id a tt, P nnu s la a je e e n : 2. krs o h u o lt RUOKALAMONITOIMITILA KÄDENTAIDOT +17.550

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ Myydään vuonna 2009 valmistunut tuotantokiinteistö moottorintien tuntumasta Lempäälän Marjamäestä. Alueella runsaasti pihatilaa ja laajennusmahdollisuus. Kohde

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

21 Pispalan koulun perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi. Valmistelija / lisätiedot: Viljakka Jarmo

21 Pispalan koulun perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi. Valmistelija / lisätiedot: Viljakka Jarmo Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2017 1 (6) 21 Pispalan koulun perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi TRE:875/02.07.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Viljakka Jarmo Valmistelijan

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa LUMINARY Rakennuttaja ja rakentaja: Skanska Talonrakennus Oy Suunnittelijat: Pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu: BST-Arkkitehdit

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus Kimpisen koulun suunnittelutilanne INFO henkilöstölle Kimpisen koulun suunnittelutilanteesta -tilat, pihat, liikenneturvallisuus yleisellä tasolla -hallintomalli -henkilöstösuunnitelman valmisteluprosessi

Lisätiedot

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 TARVESELVITYS 17.02.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO Sisällysluettelo 0. YHTEENVETO... 3 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Hankkeesta tehdyt

Lisätiedot

Taiteilijoiden Työtilat: Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö

Taiteilijoiden Työtilat: Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö HANKESELOSTUS 1 (10) Kontulan Taiteilijatalot hnro 23.5.2014 Asunnot: Heka Kontula Kontulankaari 13 Taiteilijoiden Työtilat: Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö Luonnokset 23.5.2014 Sijainti Tontti Asemakaava

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus.

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus. OAMK Kiviharjun kamus 27.5.205 Versio.0 Työohja: Kiviharju_oasteet 0.3.ai Puh. (08) 85 3600 2 Ulkooasteet Puh. (08) 85 3600 3 Kiviharjun kamus Ulkooasteet Ovioasteet Oastemalli: Tarraoaste 400 x 400 Ulkoovien

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1:

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1: HISSI 2 HISSI 1-2. lastaus 1:300 VARASTO VARASTO MERKKIEN SELITYKSET: NYKYINEN SEINÄRAKENNE VARASTO PURETTAVA SEINÄRAKENNE UUSI BETONISEINÄ UUSI TIILISEINÄ KYLMÄ 7,6 5,7 4,8 KYLMÄKONE 3,5 m2 KYLMÄKONE

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

1900 BRM2. Pylkönmäen koulu peruskorjaus. asema NYKYTILANNE L 2.1. autoliikenne ALUSTAVA LUONNOS. Kenttä. Leikki. liikuntasali.

1900 BRM2. Pylkönmäen koulu peruskorjaus. asema NYKYTILANNE L 2.1. autoliikenne ALUSTAVA LUONNOS. Kenttä. Leikki. liikuntasali. Pitäjäntupa Kenttä 1900 BRM2 Leikki liikuntasali koulu keittiö Piha Leikki Leikkitarha ruokasali autoliikenne asuintalo P asema NYKYTILANNE L 2.1 1:500 KÄYTÄVÄ 101 L 002 8,57 % 106 PUKUH.2 20,0 m 2 114

Lisätiedot

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON Hei. Oletteko jo tutustuneet IV-kone ja IV-konehuoneratkaisuihimme? Ohessa on tuotteidemme lyhyt esittely. Tarjoamme erittäin energiatehokkaita vesikatto- ja ullakkosovitteisia koneita ja saman tekniikan

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017- Vanhempainilta 8.12.2016 Illan runko Klo 18-18.45 7.-9.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu aiheesta Klo 18.45-19.30 1.-6.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS 12.06.2015 ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS Tuusulan Bostonin rivitalot Bostoninkaari 3, 04320 Tuusula Bostonin rivitalot sijaitsevat

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto Kerrostalo Vihervarpusentie Rivitalot Vihervarpusentie, ja 9 avainnekuvat ovat taiteellinen näkemys kohteesta eikä kaikin osin vastaa rakennettavaa kohdetta. EKA TAPANINVAINIO VIERVARPUSENTIE 000 elsinki

Lisätiedot

TIETOMALLI Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015. Perusparannushanke

TIETOMALLI Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015. Perusparannushanke Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015 Arkkitehti SAFA Piia Viitanen, Aihio Arkkitehdit oy 25.4.2016 - YTV - Tilaajan tietomallinnusohjeet - Nykytilanteen kartoitus ja mallintaminen- tapauskohtainen

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa Menna Kärnä menna.karna@pkssk.fi Suunnittelukoordinaattori, sh, TtM Tekniset palvelut/tilahallinta L TALO 1 2

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

LVIA KOJELUETTELO PU = PUTKIURAKKA KS= KELLO-OHJAUS

LVIA KOJELUETTELO PU = PUTKIURAKKA KS= KELLO-OHJAUS JV01 PVP01 Perusvesipumppaamo Tontilla PU 1,20 LS+ 9101 VAK-02 PVP02 Perusvesipumppaamo Tontilla PU 1,20 LS+ 9101 VAK-02 PVP03 Perusvesipumppaamo Tontilla PU 1,20 LS+ 9101 VAK-03 LV01 PU45 LKV-pumppu LKV-verkosto

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 23.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Tiedonkaari 15 A, 90570 Oulu Oulu Syynimaa Pinta-ala: n. 145 m² Kokonaisala: n.170 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195 18.11.2015 Sivu 1 / 1 4775/2015 02.08.00 195 Leppävaaran koulukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Eija Riikonen, puh. 09

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 01.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Kuutamotie 10, 90620 Oulu Oulu Rusko Kiinteistötunnus: 564-404-11-142 1089m² 564-404-11-21 195 m² Talotyyppi: Huoneet: Muut

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

L-laajennus, 2-vaihe

L-laajennus, 2-vaihe L-laajennus, 2-vaihe Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy / Rami Kolehmainen Työyhteenliittymä Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy / Arkkitehdit Kontukoski Oy Suunnittelun vaiheet ja aikataulut

Lisätiedot