PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta AIKA kello 17:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Äänekosken kaupunki ja Äänekosken Kiinteistöhoito Oy, aluekunnossapito-, 5 viheralueidenkunnossapito- ja kiinteistöhoitosopimuk- set 108 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 talousarvioesitys Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2013 talousarvioon koskien 11 käyttötaloutta. 110 Karhunlähteen päiväkoti, 4 vaiheen peruskorjaus Suolahden uusi päiväkoti, maarakennus- ja perustusurakka Äänekosken kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointikohteiden 15 arkkitehtisuunnittelun puitesopimus 113 Äänekosken kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointikohteiden 17 rakennesuunnittelun puitesopimus 114 Äänekosken kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointikohteiden 18 sähkösuunnittelun puitesopimus 115 Äänekosken kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointikohteiden 19 LVIA-suunnittelun puitesopimus 116 Äänekosken kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointikohteiden 20 rakennuttamisen ja työmaavalvonnan puitesopimus 117 Ostotarjous Kalaniemen kivikoulusta ulkorakennuksineen ja 21 maa-alueineen 118 SS-Jäähalli Oy:n hallituksen esitys tekniselle lautakunnalle jäähallin 22 tarkastamisesta. 119 Kirppulan alueen kiinteistönomistajien kirje alueen poistamiseksi 24 Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueesta 120 Ilmoitusasiat Terveyskeskuksen työmaan ajankohtainen tilanne Rakennuttajapäällikön päätökset 29 PUHEENJOHTAJA ILKKA KOVANEN

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kovanen Ilkka 17:00-20:45 puheenjohtaja Ilves Mauri 17:00-20:45 varapuheenjohtaja Hytönen Meeri 17:00-20:45 jäsen Isoviita Martti 17:00-20:45 jäsen Poissa 117 Kumpulainen Kari 17:00-20:45 jäsen Penttinen Henna 17:00-20:45 jäsen Poikonen Raimo 17:00-20:45 jäsen Pönkänen Erkki 17:00-20:45 varajäsen Poissa 119 Lehtonen Tuula 17:00-20:45 varajäsen POISSA Nyrönen Riitta jäsen Vasko Kaija jäsen Kiiskinen Kari kaup.hallituksen puheenjohtaja Piilonen Pentti kaupunginhallituksen edustaja MUU Rautjärvi Tommi 17:00-20:45 rakennuttajapäällikkö Javanainen Hannu 17:00-18:30 kaupunginjohtaja Karppinen Jukka 17:00-20:45 suunnitteluinsinööri Virmanen Antti 17:00-18:15 toimitusjohtaja Äänekosken Kiinteistohoito Oy Moisio Marko 17:00-17:40 projektipäällikkö Controlteam Oy ALLEKIRJOITUKSET Ilkka Kovanen Puheenjohtaja Jukka Karppinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Äänekosken kaupungintalo, tekninen hallinto, 3. ker ros Meeri Hytönen Mauri Ilves PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Äänekosken kaupungintalo, tekninen hallinto, 3. ker ros

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TELA 105 Ehdotus: Päätös: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat TELA 106 Ehdotus: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Meeri Hytönen ja Mauri Ilves. Päätös: Hyväksyttiin

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Äänekosken kaupunki ja Äänekosken Kiinteistöhoito Oy, aluekunnossapito-, viheralueidenkunnossapito- ja kiinteistöhoitosopimukset TELA 107 Äänekoskella, niin kuin muuallakin Suomessa, rakennettu ympäristö muodostaa suurimman osan sen varallisuudesta. Toimiva rakennettu ympäristö on kaupun gin hyvinvoinnin perusta. Rakennus- ja kiinteistöalalla on suuri talou dellinen merkitys ja vaikutus yhteiskuntaan. Ala työllistää Suomessa noin viidenneksen työssä olevasta väestöstä ja eri alojen yhteisarvo on useita kymmeniä miljardeja euroja. Rakennettu ympäristö muodostuu arkkitehtuurista, teknologiasta, teistä, silloista jne. Ääne koskella kyseiset rakenteet ovat suhteellisen iäkkäitä, mikä merkit see korjaustarpeiden jatkuvaa lisääntymistä. Kiinteistöjen ja teiden sekä verkostojen käytettävyyteen vaikuttaa kunnossapitotoimien ohella hyvä ja oikea-aikaisesti suoritettava kiinteistönhoito. Äänekosken kaupungin rakennetun ympäristön kunnossapidon ja kiinteistöhoidon yleisiksi tavoitteiksi kuuluu verkoston, infrastruktuurin, laitteiden ja järjestel mien toimintavalmiuden ja käyttövarmuuden ylläpitäminen, käyttö keskeytysten minimointi ja kunnossapitokustannusten optimointi, ta loudellisesti oikein mitoitettu huoltotoiminta ottaen huomioon tavoite taso, laitteet ja järjestelmät sekä viranomaisten määräysten ja ohjei den mukainen huoltotyö. Kunnossapito ja hoito voi olla luonteeltaan joko ehkäisevää eli ennalta määrätyin aikavä lein tai määrätyin sään nönmukaisesti toistuvaa tai korjaavaa toimin taa. Tärkeisiin tavoittei siin kuuluu myös energiankulutuksen hallinta. Äänekosken kaupungin ja Äänekosken Kiinteistöhoito Oy:n välisten so pimuksien tarkoituksena on tuottaa erikseen määriteltyä palvelua. Tavoitteena on saavuttaa ohjeiden mukaan mitoitettua, tasalaatuista palvelua. Sopimukset si sältävät viheralueiden talvi- ja kesäkunnossapidon, katu-, tie- ja pi ha-alueiden talvi- ja kesäkunnossapidon sekä kaupungin omista mien kiinteistöjen hoito- ja huoltopalvelut. Sopimuksien voimassaoloaika on Sopimuksia tullaan tarkastelemaan kuluvan vuoden lopulla. Tarkastelujen jälkeen solmitaan kyseiset so pimukset vuosille 2014 ja Vuoden 2016 aikana sopimukset kil pailutetaan kaupunginhallituksen ja valtuuston päätöksien KH / KV mukaisesti. Sopimuksen maksuperuste ja sopimushinta sekä maksuehdot toteutetaan sopimuksissa ker rotuin tavoin. Sopimukset esitellään kokouksessa.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Rakennuttajapäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Äänekosken kaupungin ja Äänekosken Kiinteistöhoito Oy:n väliset esitetyt sopimukset väliselle ajalle. Päätös: Hyväksyttiin Äänekosken Kiinteistöhoito Oy:n toimitusjohtaja Antti Virmanen selosti sopimusta

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2014 talousarvioesitys TELA 108 Tekninen toimi on valmistellut vuoden 2014 talousarvioesityksen, vuosien taloussuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman sekä toiminnallisten tavoitteiden tarkastamisen kaupunginhallituksessa hyväksyttyjen keskushallinnon ohjeiden mukaisesti. Ohjeessa on annettu lautakuntakohtaiset määrärahakehykset ja ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja strategioihin. Talousarvioesitysten lautakuntakäsittely on syyskuussa ja lautakuntien tulee toimittaa talouarvioaineistonsa talousjohtajalle mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuun aikana ja talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa ja valtuustokäsittely on joulukuussa. Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2012 tilinpäätöstä, vuoden 2013 talousarviota sekä valtuuston hyväksymää talouden tasapainottamisen toimenpideohjelmaa. Kaupungilla on taseessa kertyneitä alijäämiä 9,6 milj. euroa. Vuoden 2013 talousarvio on lähes 1,7 milj. euroa ylijäämäinen ja vuoden 2014 tulosennuste annettujen määrärahakehyksien ja laadintaohjeessa esitettyjen verotulo- valtionosuusolettamuksien perusteella olisi noin 1,2 milj.euroa ylijäämäinen. Tavoitteena tulee olla, että vuoden 2014 tulos on ylijäämäinen ja että suunnitelmakaudella voidaan kattaa aiempien vuosien alijäämät. Lautakuntien/toimialojen tulee päivittää toimialoja koskevat toiminnalliset tavoitteet; vuosi 2014 sitovana tavoitteena ja muut vuodet ohjeellisena. Erityinen painopiste suunnittelussa tulee olla toiminnan tehostamisessa ja kilpailukyvyssä. Kasvavan palvelutarpeen ohella on uudistettava palvelujen tuotantoprosesseja ja -tapoja sekä arvioitava palvelujen toimivuutta, sujuvuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteiden määrittelyssä tulee huomioida kaupungin taloudellinen tilanne sekä talouden vakauttamistoimet. Tavoitteet eivät voi olla ristiriidassa taloudellisen liikkumavaran kanssa. Toimialojen tulee kiinnittää edelleen tarkempaa huomiota siihen, että tavoitteet ovat sellaisia, että niiden toteutumista voidaan aidosti arvioida (mittarit). Varaukset henkilöstökuluiksi valmistellaan keskitetysti henkilöstöhallinnossa.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Määrärahat ja tuloarviot (netto) ovat sitovia vastuualuetasolla. Henkilöstösuunnittelussa tulee huomioida kaupungin taloudellinen tilanne sekä talouden vakauttamisohjelmaan sisältyvät henkilöstömuutokset. Ensisijaisesti tulee pyrkiä löytämään rakenteellisia pysyviä ratkaisuja, joiden avulla talouden vakauttamisohjelmaan sisältyviä henkilöstösäästöjä voidaan saavuttaa. Henkilöstömuutoksissa painopiste tulee olla henkilöstörakenteen muuttamisessa ja / tai vakanssien lakkauttamisessa. Pitkävaikutteiset menot, ylittäen euron määrärahan tulkitaan investoinneiksi, talonrakennuksen osalta raja on euroa. Teknisen lautakunnan määrärahakehykseksi (netto) on asetettu euroa, kun se tänä vuonna on euroa. Eli säästötavoite on euroa eli 1,7 %. Yleisen kustannustason nousuun muiden kuin henklöstökulujen osalta on varauduttu 2,0 %:n kasvuun. Myös toimintatuotoissa on huomioitu 2,0 %:n nousu. Lautakuntien on näin ollen huolehdittava, että korotukset tuottopuolella taksoihin ja maksuihin tehdään vähintään em. prosenttien suuruisena. Teknisen lautakunnan toimintaa muuttaa suuresti se, että kiinteistön hoito, liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden hoito siirtyvät alkaen Äänekosken Kinteistönhoito Oy:n toiminnaksi. Siivous siirtyi jo tämän vuoden alusta. Hoitokulut kirjataan nyt palvelujen ostoina. Käyttötalouden tuloiksi tekninen toimi esittää euroa ( eu roa 2013), menoiksi euroa ( euroa 2013), toi minta kat teek si euroa ( euroa 2013). Tulot pienenevät euroa ja menot kasvavat euroa, vai ku tus toi min ta kat tee seen on euroa. Perustelut kustannusten nousulle esitetään vastuualueittain. Sitovat tavoitteet on hyväksytty edellisessä kokouksessa. Johto ja hallinto Toiminta ja talous säilyvät lähes ennallaan, tulot euroa ( eu roa 2013), menot euroa ( euroa 2013), toimin ta kate euroa ( euroa 2013). Kaupunki- ja seutuliikenteestä saatavien tulojen arvioidaan pienevän ja talousarviossa on huomioitu liikennejärjestelmätyöhön euron

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta määräraha. Talotiimi Talotiimin tulot ovat euroa ( euroa 2013), menot eu roa ( euroa 2013), toimintakate eu roa ( euroa 2013). Eli tulot pienenevät euroa, me not kasva vat eu roa ja vaikutus toimintakatteeseen on eu roa. Talotiimin osalla menolisäykseen vaikuttavat uuden terveyskeskuksen käyttöönotto ja työpajatilojen siirtyminen talotiimin hoidettavaksi, vaikutus on Kiinteistönhoitokustannukset (kiinteistö hoito ja sii vous) nousevat noin euroa. Talotiimin osuus teknisen lau takunnan euron säästötavoitteesta on euroa ja se on kohdistettu kunnossapitoon sekä energiansäästöön. Vuokriin on esi tet ty 2%:n korotus. Kunnallistekninen tiimi Kunnallisteknisen tiimin tulot ovat euroa ( euroa 2013), me not euroa ( euroa 2013), toimintaka te eu roa ( euroa). Eli vaikutus toimintakattee seen on eu roa. Suurimmat muutokset tuloihin ja menoihin aiheutttaa se, että konekes kuksen euron tulot ja menot eivät enää näy talousarviossa. Palvelu on muuttunut pääosin liikenneväylien ostopalveluiksi. Katujen ja puistojen hoitokustannukset nousevat vuositasol la noin euroa. Jätehuollon perusmaksuja esitetään korotettavaksi 7/15 % aiheuttaen kiinteistöille huoneistokohtaisesti noin1,5-2 euron korotuksen vuositasolla. Vaikutus kaupungin talouteen on euroa. Sataman venepaikkamaksuja esitetään korotettavaksi 5%. Vaikutus kaupungin talouteen on euroa. Kunnallisteknisen tiimin säästötavoite on euroa ja se kohdistuu katujen kunnossapitoon ja energian kulutukseen, vaikutus euroa ja puistojen kunnossapitoon, vaikutus euroa. Esitys investoinneiksi on vielä alustava ja tarkentuu lähiviikkoina. Talonrakennuksen isoimpia investointeja ovat uuden terveyskeskuksen ja uuden päiväkodin rakentaminen, Karhunlähteen päiväkodin

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Rakennnuttajapäällikön ehdotus: sisäilmakorjausten jatkaminen sekä Asemakadun koulun, Lukion ja Hirvaskankaan koulun suunnittelumäärärahat. Talonrakennuksen investointimäärärahaksi esitetään eu roa. Kunnallisteknisen puolen isoimpia investointeja ovat Hirvaskankaan alueen rakentaminen asemakaavan vahvistumisen jälkeen, vanhojen katujen peruskorjaukset sekä Rantapuiston rakentaminen. Kunnallisteknisten töiden investointimenoiksi esitetään eu roa ja tu loiksi euroa, netto euroa. Nettoinvestointimääräesitys kokonaisuudessaan on euroa, jos ta ter veys kes kuksen osuus on 8,0 milj. euroa. Henkilöstölisäyksenä esitetään rakennusteknisten töiden valvojan viran perustamista, kustannukset katetaan investointimäärärahoista. Esityslistan mukana oheismateriaalina toimitetaan ehdotus tekni sen lautakunnan käyttötalousarvioksi sekä alustava investointiohjelma. (valmistelu rakennuttaja, puh ) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan käyttötalouden talousarvion sekä alustavan investointiohjelman vuodelle 2014 sekä esittää ne kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2013 talousarvioon koskien käyttötaloutta. TELA 109 Teknisen toimen käyttötalous on toteutunut elokuun loppuun mennessä seuraavasti. Rakennuttajapäällikön ehdotus: Tulojen toteutuma on 68,8 %, menojen 65,6 % ja netto 64,4 %. Eli lä hel lä ajan kohdan toteutumaa ollaan. Talotiimin tuloihin on kirjattu euroa vahingonkorvauksia, pääasiassa ( euroa) urheilukentän huoltorakennuk sen vakuu tus kor vauk se na. Uusi huoltorakennus on rakenteilla ja rakentamiseen käytetään vakuutusrahoja. Ensi vuo den talousarvioon on hankkeelle esitetty investointimääräraha. Talotiimin talousarvioon on hyväksytty myyntivoittoihin euron määräraha. Myyntivoitoista toteutunee tänä vuonna euroa, joten myyntivoitot jäävät euroa alle tavoitteen. Kiinteistöjen, katujen ja puistojen hoito tulevat maksaamaan loppuvuodesta euroa arviotua enemmän. Muiden toimintojen osalta vuoden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulojen alitusta ja menojen ylitystä ei kyetä kattamaan muiden toimintojen säästöillä ja lisätuloilla. Oheismateriaalina on käyttötalouden toteutuma elokuun loppuun 2013 mennessä. (valmistelu rakennuttaja, puh ) Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että teknisen toimen käyttötalouteen myönnetään euron lisämääräraha vuoden 2013 talousarvioon koskien talotiimin myyntivoittojen alitusta sekä kiinteistöjen, katujen ja puistojen hoitokustannusten ylitystä. Päätös: Hyväksyttiin

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Karhunlähteen päiväkoti, 4 vaiheen peruskorjaus TELA 110 Rakennuttajapäällikön ehdotus: Äänekosken kaupunki ja tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset Äänekosken kaupungissa si jaitsevan Karhunlähteen päiväkodin vaihe 4 pääurakasta. Hankinta menettely järjestettiin rajoitettuna menettelynä. Hankintailmoitus jul kaistiin HILMAssa ja osallistumishakemukset tuli jättää klo 12:00 mennessä. Määräaikaan saatiin viisi osallistumishakemusta, joista kolme täytti ase tetut soveltuvuusehdot. Urakkaohjelmassa esitettyjen valinta- ja vertailuperusteiden sekä sekä osallistumishakemuksen jät tä nei den ja so vel tu vuus eh dot täyt tänei den ha ki joi den joukosta saatiin yksi tarjous. PS-Ra ken nus Oy jätti hy väk syt tä vän, mää räai kaan , kello 12:00 mennes sä saapu neen ja tar jous pyyn nön mukaisen ( , alv 0 %) tarjouksen. Tekninen lautakunta päättää valita Äänekosken kau pungin Karhunlähteen päiväkodin 4 vaiheen pääurakoitsijak si PS-Rakennus Oy:n kelpoisuusvaatimukset täyttävän tarjouk sen jättäneenä. Päätös: Hyväksyttiin

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Suolahden uusi päiväkoti, maarakennus- ja perustusurakka TELA 111 Rakennuttajapäällikön ehdotus: Äänekosken kaupunki on pyytänyt tarjoukset Suolahden uuden päiväkodin maanrakennus- ja perustusurakasta. Kansallinen hankintailmoitus ( ) jul kais tiin HIL MAs sa ja siihen liittyvä korjausilmoitus HILMAs sa Korjausilmoituksen mukaisesti tarjoukset tuli jättää klo 14:00 mennessä. Hankintamenettelynä oli avoin menet tely. Määräaikaan saatiin viisi tarjousta, joista yksi tulee hylätä tarjouspyynnön vas tai sena. Edullisimman tarjouksen teki työyhteenliittymä, osa puolina Maansiirto Tuomo Herneaho Ky ja Maansiirto ja Rakennus Siik Oy. Hankintasopimus on hankintayksikön ja sen valitseman toimittajan välinen asiakirja. Hankintasopimus syntyy hankintalain 76 :n mukaisesti, kun kirjalli nen sopimus on tehty. Lisäksi nyt edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa pide tys sä se lon te ko ti lai suu des sa on so vit tu, et tä urak ka so pimus syntyy vasta, kun mo lem pien osa puol ten al lekir joitta ma kir jal linen asiakirja on tehty. Avauspöytäkirja ja tarjoajien kelpoisuus ovat oheismateeriaalina. (valmistelija rakennuttajapäällikkö puh ) Tekninen lautakunta päättää valita Suolahden uuden päiväko din maarakennus- ja perustusurakan suorittajaksi työyhteenliit tymän, osapuolina Maansiirto Tuomo Herneaho Ky ja Maansiir to ja Rakennus Siik Oy, tarjouksen pyynnönmukaisuuden ja kel poisuusehdot täyttävänä ja edullisimman tarjouksen , alv 0 %, jät täneenä. Tek ni nen lautakunta päättää hylätä Rakennusliike Por rokki Oy:n tar jouk sen, , alv 0 %, tarjouspyynnön vastaisena. Lisäksi tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa vali tulle urakoitsijalle, et tä ura koit si jan ja Äänekosken kaupungin vä lil le hankin ta lain eri tyis sään nök sen mukaisesti hankintapää tök sen tie dok sian non yh teydes sä ei synny sopimusta, vaan so pimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Näin varmistetaan myös, että urakoitsija ymmärtää sopimusti lanteen oikein. Valitun urakoitsijan on kuitenkin ryhdyttävä tar koituksenmukaisiin toimiin, jotta varsinaisen sopimuksen alle kirjoittamisen jälkeen, sopimuksen piiriin kuuluvat työt voidaan välittömästi alkaa.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Päätös: Hyväksyttiin

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Äänekosken kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointikohteiden arkkitehtisuunnittelun puitesopimus TELA 112 Rakennuttajapäällikön ehdotus: Äänekosken kaupungin tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset Äänekosken kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointikohteiden arkkitehtisuunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä tuntiveloituspohjaises ti. Puitesopimuskumppaneita voidaan valita 1-3 kyseiselle työlajille. Kansallinen hankintailmoitus julkaistiin HILMAssa ja tarjouk set tu li jättää , kello mennessä. Määräaikaan men nessä saatiin kahdeksan tarjousta, jotka kaikki täyttivät kelpoisuus vaati mukset. Vähimmäiskelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien osalle suoritettiin tarjousten kokonaistaloudellisuuden edullisuuden arviointi rakennuttamis- ja suunnitteluohjelmassa esitetyin perustein. Rakennuskohteet sijaitsevat Äänekosken kaupungin alueella ja matkakustannukset sisältyvät tuntiveloitushintoihin. Kohteina ovat kaupungin omistamat julkiset hallinto- ja toimistotilat, päiväkodit, koulut, terveydenhuollon tilat, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden tilat sekä sosiaalitoimen tilat. Puitesopimus tehdään ajalle Tarjousvertailu oheismateriaalina. Tekninen lautakunta päättää, että Äänekosken kaupunki valitsee kolme yritystä (Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu Tarvainen Oy, Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy, Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä) arkki teh ti suun nittelun teh tä vä alaa kos ke vaan pui te jär jeste lyyn ja tä män pui te jär jeste ly sopi muk sen mu kai ses ti ti laa maan heiltä pal ve lui ta järjes telyn sopi mus ehto jen mu kai sesti. Käsittely: Martti Isoviita esitti, että rakennuttajapäällikön tulee jäävätä itsensä tämän pykälän valmistelun ja käsittelyn kohdalla. Martti Isoviitan esitys ei saanut kannatusta. Päätös: Tekninen lautakunta päätti, että Äänekosken kaupunki valitsee kolme yritystä (Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu Tarvainen Oy, Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy, Arkkitehtipalvelu Oy Jyväs kylä) arkki teh ti suun nittelun teh tä vä alaa kos ke vaan pui te jär jeste lyyn ja tä män pui te jär jeste ly sopi muk sen mu kai ses ti ti laa maan heiltä pal ve lui ta järjes telyn sopi mus ehto jen mukaisesti.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Martti Isoviita esitti päätöksestä eriävän mielipiteen. Marko Moisio Controlteam Oy:ltä esitteli rakennuttamis- ja suunnitteluohjelman, rakennuttamisen ja valvonnan, arkkitehti-, rakenne- ja LVIAS-suunnittelun osalta koskien Äänekosken kaupungin puitesopi muksia vuodelle

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Äänekosken kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointikohteiden rakennesuunnittelun puitesopimus TELA 113 Rakennuttajapäällikön ehdotus: Äänekosken kaupungin tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset Äänekosken kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointikohteiden rakennesuunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä tuntiveloituspohjaises ti. Pui tesopimuskumppaneita voidaan valita 1-3 kyseiselle työlajille. Kansallinen hankintailmoitus julkaistiin HILMAssa ja tarjouk set tuli jättää , kello mennessä. Määräaikaan men nessä saatiin viisi tarjousta, jotka kaikki täyttivät kelpoisuusvaatimuk set. Vähimmäiskelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien osalle suoritettiin tarjousten kokonaistaloudellisuuden edullisuuden arviointi rakennuttamis- ja suunnitteluohjelmassa esitetyin perustein. Rakennuskohteet sijaitsevat Äänekosken kaupungin alueella ja matkakustannukset sisältyvät tuntiveloitushintoihin. Kohteina ovat kaupungin omistamat julkiset hallinto- ja toimistotilat, päiväkodit, koulut, terveydenhuollon tilat, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden tilat sekä sosiaalitoimen tilat. Puitesopimus tehdään ajalle Tarjousvertailu oheismateriaalina. Tekninen lautakunta päättää, että Äänekosken kaupunki valitsee kolme yritystä (Insinööritoimisto Controlteam Oy, Ramboll Finland Oy, WSP Finland Oy) rakennesuunnittelun teh tä vä alaa kos ke vaan pui te jär jes te lyyn ja tä män puitejär jestely sopi muk sen mu kaises ti tilaa maan heil tä pal velui ta jär jestelyn sopi mus ehto jen mu kaisesti. Päätös: Hyväksyttiin Marko Moisio Controlteam Oy:ltä esitteli rakennuttamis- ja suunnitteluohjelman, rakennuttamisen ja valvonnan, arkkitehti-, rakenne- ja LVIAS-suunnittelun osalta koskien Äänekosken kau pungin puitesopi muksia vuodelle

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Äänekosken kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointikohteiden sähkösuunnittelun puitesopimus TELA 114 Rakennuttajapäällikön ehdotus: Äänekosken kaupungin tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset Äänekosken kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointikohteiden sähkösuunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä tuntiveloituspohjaises ti. Pui tesopimuskumppaneita voidaan valita 1-3 kyseiselle työlajille. Kansallinen hankintailmoitus julkaistiin HILMAssa ja tarjouk set tu li jättää , kello mennessä. Määräaikaan men nessä saatiin neljä tarjousta, joista kolme täytti kelpoisuusvaatimuk set. Vähimmäiskelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien osalle suoritettiin tarjousten kokonaistaloudellisuuden edullisuuden arviointi rakennuttamis- ja suunnitteluohjelmassa esitetyin perustein. Rakennuskohteet sijaitsevat Äänekosken kaupungin alueella ja matkakustannukset sisältyvät tuntiveloitushintoihin. Kohteina ovat kaupungin omistamat julkiset hallinto- ja toimistotilat, päiväkodit, koulut, terveydenhuollon tilat, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden tilat sekä sosiaalitoimen tilat. Puitesopimus tehdään ajalle Tarjousvertailu oheismateriaalina. Tekninen lautakunta päättää, että Äänekosken kaupunki valitsee kolme yritystä (AIRIX Talotekniikka Oy, Insinööritoimisto Koski-Sähkö Oy, Sähkösuunnittelu J. Nenonen Oy) sähkösuunnittelun teh tä väalaa kos ke vaan pui te jär jeste lyyn ja tä män puitejär jeste ly sopi muk sen mu kai ses ti ti laa maan heiltä pal ve lui ta jär jestelyn sopi mus ehto jen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin Marko Moisio Controlteam Oy:ltä esitteli rakennuttamis- ja suunnitteluohjelman, rakennutta misen ja valvonnan, arkkitehti-, rakenne- ja LVIAS-suunnittelun osalta koskien Äänekosken kaupungin puitesopimuksia vuodelle

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Äänekosken kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointikohteiden LVIA-suunnittelun puitesopimus TELA 115 Rakennuttajapäällikön ehdotus: Äänekosken kaupungin tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset Äänekosken kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointikohteiden LVIA-suunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä tuntiveloituspohjaises ti. Puitesopimuskumppaneita voidaan valita 1-3 kyseiselle työlajille. Kansallinen hankintailmoitus julkaistiin HILMAssa ja tarjouk set tu li jättää , kello mennessä. Määräaikaan men nessä saatiin viisi tarjousta, jotka kaikki täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Vähimmäiskelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien osalle suoritettiin tarjousten kokonaistaloudellisuuden edullisuuden arviointi rakennuttamis- ja suunnitteluohjelmassa esitetyin perustein. Rakennuskohteet sijaitsevat Äänekosken kaupungin alueella ja matkakustannukset sisältyvät tuntiveloitushintoihin. Kohteina ovat kaupungin omistamat julkiset hallinto- ja toimistotilat, päiväkodit, koulut, terveydenhuollon tilat, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden tilat sekä sosiaalitoimen tilat. Puitesopimus tehdään ajalle Tarjousvertailu oheismateriaalina. Tekninen lautakunta päättää, että Äänekosken kaupunki valitsee kolme yritystä (LVI-insinööritoimisto Koski-Konsultit Oy, Insinööritoimisto Mittatyö Timo Holopainen Ky, Suomen Talokeskus Oy) LVIA-suunnittelun tehtäväalaa koskevaan puitejärjestelyyn ja tämän puitejärjestelysopimuksen mukaisesti tilaamaan heiltä palveluita järjestelyn sopimusehtojen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin Marko Moisio Controlteam Oy:ltä esitteli rakennuttamis- ja suunnitteluohjelman, rakennutta misen ja valvonnan, arkkitehti-, rakenne- ja LVIAS-suunnittelun osalta koskien Äänekosken kaupungin puitesopimuksia vuodelle

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Äänekosken kaupungin kunnossapitotöiden ja pienten investointikohteiden rakennuttamisen ja työmaavalvonnan puitesopimus TELA 116 Rakennuttajapäällikön ehdotus: Äänekosken kaupungin tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset Ää nekosken kaupungin kun nossapitotöiden ja pienten investointikoh teiden rakennuttamis-, työ maavalvonta- ja asiantuntijatehtävistä tun tiveloituspohjaisesti. Puite sopimuskumppaneita voidaan valita 1-3 kyseiselle työlajille. Kansallinen hankintailmoitus julkaistiin HILMAssa ja tarjouk set tuli jät tää , kello mennessä. Määräaikaan men nessä saa tiin yhdeksän tarjousta, joista kahdeksan täytti kelpoisuusehdot. Vähimmäiskelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien osalle suoritettiin tarjousten kokonaistaloudellisuuden edullisuuden arviointi rakennuttamis- ja suunnitteluohjelmassa esitetyin perustein. Rakennuskohteet sijaitsevat Äänekosken kaupungin alu eella ja matkakustannukset si sältyvät tun tiveloitushintoihin. Kohteina ovat kaupungin omistamat julkiset hal linto- ja toimistotilat, päiväkodit, koulut, ter veydenhuollon tilat, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalve luiden ti lat sekä sosi aalitoimen tilat. Puitesopimus tehdään ajalle Tarjousvertailu oheismateriaalina. Tekninen lautakunta päättää, että Äänekosken kaupunki valitsee kol me yritystä (Inmeco Oy Rakennuskonsultit, ISS Proko Oy ja Insinööritoimisto Con tol team Oy) ra ken nuttamisen ja työ maa val vonnan teh tä vä alaa kos ke vaan pui tejär jes telyyn ja tämän puitejärjestelysopi muk sen mu kai ses ti ti laa maan heil tä pal veluita järjestelyn sopimus ehto jen mu kai sesti. Päätös: Hyväksyttiin Marko Moisio Controlteam Oy:ltä esitteli rakennuttamis- ja suunnitteluohjelman, rakennutta misen ja valvonnan, arkkitehti-, rakenne- ja LVIAS-suunnittelun osalta koskien Äänekosken kaupungin puitesopimuksia vuodelle

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Ostotarjous Kalaniemen kivikoulusta ulkorakennuksineen ja maa-alueineen TELA 117 Tekninen lautakunta päättää hallintosäännön 16 :n mukaisesti tarvit ta vien raken nusten ja kiin tei den lait tei den se kä niihin liittyvien aluei den myymisestä, niissä tapauksissa, joissa kauppa- tai lunastushin ta tai vuokra-arvo on korkeintaan euroa. Rakennuttajapäällikön ehdotus: Tekninen toimi kävi esittelemässä Kalaniemen koulua siitä kiinnostuneelle ostajalle. Esittelyn seurauksena päi vätys sä, talous- ja tietohallintopalveluiden kautta tekniselle toimelle osoi tetussa ostotarjouksessa tarjoudutaan ostamaan Kalaniemen koulu :n kauppahintaan esittelytilaisuudessa osoitetulla tavalla maa-aluei neen se kä siihen liittyvine rakennuksineen. Ostaja esittää tarjouksessaan maanmittaustoimituksen suorittamista lohkomisella, jossa olemassa olevasta kiinteistöstä erotetaan sovittu määräala omaksi itse näiseksi kiinteistöksi. Ostaja esittää lohkomiskuluja kau pun gin maksettavaksi. Kohde on ollut julkisesti myynnissä, eikä siitä ole saatu hyväksyttävissä olevia tarjouksia. Ostotarjous ja karttakuva alueesta ovat oheismateriaalina. (valmistelija rakennuttajapäällikkö puh ) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esitetyn ostotarjouksen. Päätös: Hyväksyttiin Martti Isoviita poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta SS-Jäähalli Oy:n hallituksen esitys tekniselle lautakunnalle jäähallin tarkastamisesta. TELA 118 Rakennuttajapäällikön ehdotus: Rakennuksen turvallisuus on sen käyttämisen kannalta olennaisin asia. Kiinteistön omistajan vastuu on erittäin ankara turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Maankäyttö- ja rakennuslaki täh dentää, että rakennus on rakennet tava ja suunniteltava siten, että sen tekniset vaatimukset täytetään ja sekä säily tetään rakennuksen suunnitel lun käyttöiän ajan. Olennaisiin teknisiin vaatimuksiin kuuluvat, että rakennuksen lujuus ja vakaus säilyvät käytön aikana kohdistu vien kuormituksien johdosta, eivätkä kuormitukset aiheuta sortumisia tai va kautta uhkaavia muutoksia raken teisiin. Lisäksi rakennuksen käyttöön ei saa liittyä onnetto muuden uhkaa, jota ei voi pitää hyväksyttävänä. Maankäyttöja rakennuslaki sisältää turvalli suuteen liittyvät keskeisimmät tek niset vaatimukset. Suomen ra kentamismääräyskokoelma tarkentaa määräyksiä sekä sisältää myös ministeriön suosituksina annettavat ohjeet. Raken nuksien rakenteelliseen turvallisuuteen liittyvästä vi ranomaisohjauksesta vastaa ympäristömi niste riö Onnettomuustutkintakeskus on esittänyt teräsrakennehallien tarkastamista ja on myös suosi tellut sii hen liitty vän menettelyn kehittämistä jo vuonna Lisäksi se on antanut ministe riölle turvallisuus varoituksen vuon na Myös ministeriö on laatimassa asiaan liittyvää lainsäädäntöä ja katsastus käytäntöä. Vakavien onnet tomuuksien vuoksi tulisivat kaikki riski rakenteiset hallit välittömästi tarkas taa. SS Jäähalli Oy:n halli on selkeäs ti tyypiltään riskira kenne nivelkehineen. Koska kysymyksessä on paljon yleisötilaisuuksia ja muita tapahtumia sisältävä rakennus, jonka omistaa Äänekosken kaupun gin osittain omistama yhtiö, sekä huo mioiden asian tärkeellisyys sekä hallin omistavan yhtiön talou dellinen tilanne, ei hallin ra kenteellisen vakavuuden selvittä misessä saisi viivytellä hetkeäkään. (valmistelija rakennuttajapäällikkö, puh ) Tekninen lautakunta hyväksyy SS-Jäähalli Oy:n esityksen ja ryhtyy toimenpiteisiin kantavien ra kenteiden kestä vyyden tarkastuttamiseksi.

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Päätös: Hyväksyttiin

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kirppulan alueen kiinteistönomistajien kirje alueen poistamiseksi Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueesta TELA 119 Suolahden Kirppulan alueen kiinteistöjen omistajat ovat lahettäneet kirjeen, jossa vaaditaan Äänekoen kaupunkia poistamaan alue Suolahden Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueesta. Kirjeen on allekirjoittanut yhdeksän kiinteistönomistajaa. Perusteluina on mm., et tä alu eel la on toimiva vesijohtoverkosto ja että kiin teis töjen omat tar kas tetut jäte ve si jär jes tel mät vaati vat vain pieniä täy den nyksiä, jotta ne vas taisi vat vaati muk sia, joita nou date taan vie mä ri verkostojen ul ko puoli silla alueilla. Asukkaat ilmoittavat kirjeessään myös, että v alue on heidän tietämättään liitetty vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi. Lisäksi vesiosuuskunnalta on tullut kysely viemärin tarpeesta ja tarjottiin suunnitelmaa, joka ei kuitenkaan velvoittaisi liittymiseen. Yli puolet ovat ilmoittaneet etteivät tarvitse viemäriä eikä suunnittelua. v kesällä on tullut asukkaille kirje vesiosuuskunnalta, jossa ilmoitettiin, että alueelle rakennetaan viemäriverkosto kuluvan vuoden aikana ja kaikkien on siihen pakko liittyä. Alueen kiinteistöistä on vain 1-2 taloutta olisi liittymässä viemäriin. Tekninen toimi on pyytänyt lausunnon ympäristötoimelta sekä Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnalta. Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yksimielisesti Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan ja 13 muun vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet, joista yksi on Kirppulan alue. Äänekosken kaupunki ilmoitti normaalilla kuulutusmenettelyllä hankkeista ve siosuuskuntien toiminta-alueiden määrittelemiseksi eikä Kirppulan alueen yksikään rakentamattoman ja rakennetun kiinteistön omistaja ilmaissut negatiivista kantaansa hankkeelle. Päätöksen jälkeen vesiosuuskunta teetätti suunnittelutoimistolla Kirppulan toiminta-alueen verkostosuunnitelman. Rakentamiseen on myönnetty Keski-Suomen ELY-Keskuksen ja Äänekosken kaupungin rakentamisavustus. ELY-Keskuksen avustus on käytettävissä 2013 loppuun, joten rakentamisella on kiire. Lausunnossa korostetaan, että alue on välittömästi Suolahden asemakaava-alueen reunassa ja siten kaupunkiasumisen lähellä. Toiminta-alueen poistamisen sijasta määrittelyjen poistamisen sijasta kiinteistönomistajalla on mahdollisuus hakea ja saada vapautus liittymisvelvollisuudesta täytettyään lain edellyttämät ehdot. Kaupungin on huomioitava, että poistamispäätöksellään se saattaisi saada aikaan valtavan vyöryn muilta toiminta-alueilta vastaavia esi-

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta tyksiä ja se kaataisi koko vesihuoltolaitosten toimintajärjestelmän. Tehtyä päätöstä Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueesta Kirppulan alueella ei tule perua ja hakijoiden esitys tulee hylätä. Ympäristötarkastaja lausunnossaan toteaa mm seuraavaa: Vesiosuuskunnan toiminta-alueella sijaitsee yhteensä 13 kpl asuinkiinteistöä ja Äänekosken seurakunnan siunauskappeli. Asukkaita aluella on tällä hetkellä 15. Lisäksi alu eella on noin 10 kaupungin tai yk si tyi sen omis ta maa ra ken ta ma ton ta asuinrakennustonttia. Kaikki kiinteistöt, jotka ovat esittäneet toiminta-alueen poistamista, ovat myös hakeneet ympäristöviranomaiselta vapautusta liittämisestä vesiosuuskunnan viemäriverkostoon. Vapautushakemuksen jatkokäsittely riippuu nyt lausuttavana olevan toiminta-alueen poistamisesityksen päätöksestä. Ympäristötarkastaja on tehnyt yhteensä kuudella asuinkiinteistöllä tar kas tuk sen kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien osalta. Näistä viisi on hakenut vapautusta liittämisestä. Tarkastamattomista kiinteis töistä kolmella ei ole käytössä vesikäymälää. Tarkastetuissa kiinteistöissä kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät vaatisivat vain vähäistä täydentämistä, mikäli ne eivät sijaitsisi vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston alueella. Ympäristötarkastaja toteaa lausunnossaan myös, että alueen kiinteistöjen jätevesien käsittely alueella voidaan hoitaa myös kiinteistökohtaisesti kohtuullisin kustannuksin ilman ympäristön pilaantumisen vaaraa. Alueen kiinteistöjen vähäinen asukasmäärä ja sen jakautuminen eri puolille aluetta aiheuttaa korkeahkot rakentamiskustannukset verkostolle. Käyttömaksuista saatava tulo on on myös pieni johtuen vähäisestä veden ja syntyvän jäteveden määrästä. Kun vuonna 2011 kaikkien Äänekosken kaupungin alueen vesihuoltolaitosten toiminta-alueet määritettiin, saattoi kuulemisen yhteydessä yksittäisen alueen asukkailta jäädä huomioimatta esitys asuinalueensa kuulumisesta jonkin vesiosuuskunnan toiminta-alueseen. Asukkaiden laajapohjainen esitys vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen poistamiseksi alueelta ei tue tarvetta vesihuoltolaitoksen palveluiden järjestämiseksi alueelle. Suolahden jätevesipuhdistamon nykyinen puhdistustehokkuus ei puolla lisääntyvien jätevesien johtamista laitokselle. Siirtoviemärin ja Äänekosken uuden jätevesipuhdistamon myötä vuoden 2016 alusta voidaan puhdistaa lisääntyvässä määrin myös vesiosuuskuntien jätevesiä. Asukkaiden kirje ja lisäliite sekä lausunnot ja toiminta-aluekartta

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta oheismateriaalina. Rakennuttajapäällikön ehdotus: (valmistelu suunnitteluinsinööri p ) Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupun gin val tuustolle, että Kirppulan alue säilytetään valtuuston te ke män päätöksen mukaisesti Suolahden-Sumiaisten vesiosuus kunnan toiminta-alueessa. Päätös: Hyväksyttiin Erkki Pönkänen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat TELA Kunnossapitotyönjohtajan laatima selvitys yksityisteiden ja valtion sivuteiden valaistuksesta. Rakennuttajapäällikön ehdotus: 2. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös hylätä Kiinteistö Oy Kauppa ka tu 12:n tekemää valitusta hallinto-oikeuden päätöksestä. Kunnosspitotyönjohtajan selvitys ja KHO:n päätös oheismateriaalina. Merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen työmaan ajankohtainen tilanne TELA 121 Rakennuttajapäällikkö selosti terveyskeskustyömaan ajankohtaista ti lannetta, jon ka jäl keen keskusteltiin terveyskeskushankkeesta.

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Rakennuttajapäällikön päätökset TELA 122 Tekniselle lautakunnalle toimitetaan esityslistan mukana rakennuttajapäällikön pää tök set ajalta Luettelo rakennuttajapäällikön päätöksistä ajalta jae taan ko kouk ses sa. Ehdotus: Päätös: Ei siirretä rakennuttajapäällikön päätöksiä teknisen lautakunnan käsi tel tä väk si. Hyväksyttiin

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: , , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 107, Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaa seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankinta-asiat: Pöytäkirjan :ssä tehdyn päätöksen voi julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (han kintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväk si, mi käli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Oi kaisuohje ja valitusosoitus liitteenä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan Oikaisuviranomainen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Äänekosken tekniselle lautakunnalle, osoite Hallintokatu 4, PL 24, ÄÄNE- KOSKI 14 päivän ku luessa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät: 107, Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ ): nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

31 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutos kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, puhelinnumero, telefaxnumero ja sähköpostiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, HÄ- MEENLINNA, puh , telefax , 1) Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos kunnallisvalitus tehdään kunnan jäsenen ominaisuudessa, valitusaika alkaa siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Lisätietoja 1) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa

32 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Tiedoksianto asianosaiselle Pvm () Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja () Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus () Muulla tavoin, miten Asianosainen Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus

33 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tarkistettu OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaa timalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. 1 I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia han kintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkai susta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole han kintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Äänekosken kaupungin tekninen lautakunta PL 24 Hallintokatu 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeu teen. 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: (alv 0 %) tavarat ja palvelut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut rakennus ja käyttöoikeusurakat

34 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä ta pauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksi neen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettä vä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali tuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, lail lisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, se kä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkami sen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakir jat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 04.09.2013 kello 17:00-19:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 21.05.2013

Tekninen lautakunta 21.05.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/2013 96 Tekninen lautakunta 21.05.2013 Aika 21.05.2013 klo 18:00-18:57 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot