KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0019/3. Valittajat. Annettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0019/3. Valittajat. Annettu"

Transkriptio

1 KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0019/3 Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero /13/ /13/ /13/ /13/ /1 3/ /1 3/ /1 3/ /13/ /13/4 102 ASIA Valittajat Joensuun keskustan osayleiskaavaa koskevat valitukset 1. Mauno Tuomisto, Joensuu Pertti Puhakka, Joensuu Seppo Surakka. Joensuu Mikko Varis, Joensuu 2. Joensuun Seudun Luonnonystävät ry, Joensuu 3. Ari Lehtinen, Joensuu Markku Aho, Joensuu Kaarlo Nuutinen, Joensuu Mika Lappalainen, Joensuu Arvo Puhakka, Joensuu Kirsti Era, Joensuu Raisa Simola, Joensuu Ulla Vaarnamo, Joensuu Anna Lehtinen, Joensuu 4. Pohj ois-karj alan rakennusperinneyhdistys Räppänä ry Jussi Airaksinen, Joensuu Martti Vaskonen, Joensuu Jakob Donner-Amnell, Joensuu Juha Virratvuori, Joensuu Riitta Nyberg, Joensuu Jarkko Saksa, Joensuu 5. Asunto Oy Koulukatu 11 b. Joensuu Osoite Puhelin Faksi Sähköposti Puijonkatu 29 A, 2. krs, P KUOPIO

2 2 (34) 6. Raimo Latja, Joensuu 7. Asunto Oy Joensuun Kauppakatu 3b, Joensuu V Piätös, johon on haettu muutosta 8. Juhani Suihko, Helsinki, jälkeen Juhani Suihkon kuolinpesä 9. Tapio Lamberg, Helsinki Joensuun kaupunginvaltuusto VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA Joensuun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Joensuun keskustan osayleis kaavan ja Joensuun keskustan liikennesuunnitelman. 1. Tuomistonja hänen asiakumppaneidensa valitus Päätös on kumottava lainvastaisena. Valitus kohdistuu Joensuun kaupungin keskustan osayleiskaavan rantapuis tovyöhykettä koskevaan osaan. Kaavamuutosalue sisältyy valtakunnallisesti merkittäväksi luokiteltuun rakennettuun kulttuurihistorialliseen aluekoko naisuuteen (RKY 2009 ja valtioneuvoston päätös ). Kortteleita 216 ja 217 koskevissa muutoksissa ei ole riittävästi otettu huomioon RKY alueeseen liittyviä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoittei ta. Asiassa on menetelty virheellisesti, koska alueelle oli ennen nyt kysymyk sessä olevaa päätöstä laadittu asemakaava, jota koskeva päätös on kumottu hallinto-oikeudessa. Mainitun asemakaavan tavoitteet ovat sellaisenaan va lituksenalaisessa osayleiskaavassa. Muutokset mahdollistaisivat asemakaavan ja rakentamisen, joka aiheuttaisi vakavaa haittaa alueen suoj eluarvoille. Kaavamuutos mahdollistaisi merkit tävän rakennusoikeuden lisäämisen alueelle. Päätös on maankäyttö- ja ra kennuslain vastainen, koska päätöksellä ei RKY-aluetta koskevalta osalta edistetä rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista eikä vaalita rakennettua ympäristöä, maisemaa ja luonnonarvoja. Pysäköin tialueen (LP) poistaminen haittaisi kaupungin keskustaan tulevien asiointia ja lisäisi autoliikennettä keskustassa. Päätös ei sisällä riittävän tarkkoja suo jelumääräyksiä kysymyksessä olevien kortteleiden asemakaavoituksel le. Kaavamääräykseilä tulisi asettaa velvoite neuvotella museoviraston kanssa jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa. Valituksen oheen on liitetty kaavan valmisteluaineiston lisäksi kaksi ilma kuvaa ja päivätty vai ituskirj ei mä. 2. Joensuun Seudun Luonnonystävät ry:n valitus Päätös on kumottava.

3 3 (34) Päätöksessä ei ole otettu huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n 8 kohdassa tarkoitetulla tavalla ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaa limista siltä osin kuin Piel isj oen rantapuistovyöhykkeellä sijaitsevien kortte leiden 216 ja 217 alueille on osoitettu huomattavasti nykyistä enemmän ra kennusoikeutta. Alue on rakennuskulttuurisesti arvokasta RKY -aluetta. Li särakentamista ei tule sallia arvokkaaseen maisematilaan. Piimälinna (Ran takatu 24) tulee suojella sr -merkinnällä. Hasanniemen länsiosaan osoitetut pientalovaltainen asuinalue (AP), palve luiden ja hallinnon alue (P) sekä matkailupalveluiden alue (RM) ovat risti riidassa alueen maisema-ja luontoarvojen kanssa. Hasanniemen länsiosa on merkitty rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kannalta ar vokkaaksi alueeksi. Alueen luontoarvoja ovat länsiosan pienialaiset metsä kuviot.joilla on iäkästä puustoa sekä lehtomainen osio. Asuinalueen osoit tammen ei ole tarpeellista ja kesäteatteri tulisi poistaa Hasariniemen länsiosasta. Alue tulisi säilyttää virkistysalueena. Alueella on myös linnustollista merkitystä. Wanha Jokela tulee suojella, koska rakermuksella on rakermushistoriallista arvoa ja kulttuurihistoriallista merkitystä. Rakennus on arvioitu maakunnal lisesti arvokkaaksi kohteeksi. Inarintalon lisäksi tulisi suoj elumerkinnällä osoittaa rakennuskokonaisuuteen kuuluvat Kino-Karj alan ja Jokelan raken nukset. Sirkkalan siltaa ei tule rakentaa, koska se turmelisi rakennuskulttuurisesti arvokkaan kaupunkipuistovyöhykkeen. Joensuun keskustan liikennesuunnittelu ei ole edennyt vuorovaikutteisesti. Liikennesuunnitelma on autoliikennekeskeinen, minkä vuoksi torinaluspy säköintiä osoittava merkintä tulisi poistaa. I.iikennesuunnitelma on vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 1 :äja 5 :ä. Valituksen oheen on liitetty osayleiskaavan valmisteluvaiheeseen kuuluvan aineiston lisäksi Wanhan Jokelan rakennuksen historiatietoja. 3. Ari Lehtisen ja hänen asiakumppaneidensa valitus Päätös on kumottavaja osayleiskaava on palautettava uudestaan valmistel tavaksi. Kaavaprosessi ei ole edennyt maankäyttö-ja rakennuslaissa tarkoi tetulla tavalla vuorovaikutteisesti. Kaavan linjauksista poikkeaviin muistu tuksi in ja lausuntoihin on reagoitu kielteisesti. Tavoitekeskustelusta ja -aset telusta ei ole tehty kattavaa yhteenvetoa. Lisäksi tavoitekeskustelua on käy ty vain valikoiden eri tahojen kanssa eikä kaikkia tuossa vaiheessa lausun non antaneita ole kutsuttu palavereihin. Kaupunkilaisia ei ole kuunneltu erityisesti seuraavissa kaavaan otetuissa ratkaisuissa. Liikennejärjestelyt, erityisesti kiertoliittymät, tukevat yksityis autoilua eivätkä ehkäise ympäristöhaittoja. Lisäksi liikennejärjestelyt ovat vastoin ilmasto- ja encrgiaohjelmia, joihin kaupunki on sitoutunut. Ydinkes kustaan osoitetaan liikaa uutta liikerakentarni sta. Joensuun Rantapuiston kokonaisuutta uhkaavat rakentaminen ja osa suunnitelluista kiertoliittymis tä. 1 lasanniemeen on osoitettu uutta asuinrakentamista voimakkaasta vas tustuksesta huolimatta. Myös Wanha Jokela. joka on kulttuuriarvoltaan kor

4 4(34) vaamaton osa Joensuun kaupunkikuvaa, on jätetty suojelun ulkopuolelle vastustuksesta huolimatta. Valituksen oheen on liitetty kaavan valmisteluaineistoon sisältyvän mate riaalin Ii säksi Joensuun englanninkielisen leikkikoulun kannatusyhdistyksen adressi Hasanniemen puolesta ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ym päristökeskuksen julkaisu 3/2011 Joensuun liikenneturvalli suussuunnitel ma. 4. Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä ry:n ja sen asia kumppaneiden valitus Päätös on kumottava maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena, koska Kino Karjalan - Wanhan Jokelan rakennukselle ei ole osoitettu kaavassa suojelua tarkoittavaa merkintää (sr). Wanhan Jokelan rakennuksella on maakunnallisesti merkittävää kulttuuri historia! lista. rakeimustaiteellista ja maisemali ista arvoa. Rakennus on oma leimainen rakennusperinteen tallentuma, jolle on ominaista rakenteiden his toriall inen kerroksellisuus. Elokuvateatterin ja ravintola-matkustaj akodin muodostama kokonaisuus on luotu vuonna 1906 rakennetun hirsitalon ym pärille. Laajennus, jonka suunnittelusta vastasi arkkitehti Aulis E. Hämäläi nen, on toteutettu 1930-luvulla. Rakennus edustaa mainitun aikakauden lii kerakentamistaja se on ikäisekseen hyvässä kunnossa. Kino Karjala - Wan ha Jokela muodostaa eheän kokonaisuuden, joka täydentää hyvin tontilla si j aitsevaa jo suoj eltua rakennusta. Nämä yhdessä muodostavat yhtenäisen maisemakuvallisen linjan joelle päin. Wanhan Jokelan siipi on ollut luvun alkupuolelta lähtien alkuperäisen toimialansa mukaisessa liiketoi mintakäytössä. Kaavaa varten laaditussa kulttuuri- ja rakennushistoriallisessa selvityksessä maakunnallisesti arvokkaita kohteita oli vain 24. Näistä kohteista ainoas taan Wanhaa Jokelaa ei osoitettu suojeltavaksi. Asiantuntijaryhmä arvioi ra kennuksen sekä maakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi että suojelun ar voiseksi. Joensuun seudun yleiskaavan 2020 selvityksissä Wanhan Jokelan talo on luokiteltu seudullisesti merkittäviin kohteisiin. Pohjois-Karjalan valmisteil la olevan maakuntakaavan selvityksessä Wanha Jokela on mainittu maakun nallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä. Kaavan valmistelussa lähtökohtana on ollut rakennuksen suojeleminen. Asian valmistelun aikana kohteesta ei ole käytännössä saatu uutta tietoa. Kaupunginhallituksen ratkaisu poistaa suojelumerkintä, kun sitä ensin oli kannatettu, on ollut pelkästään poliittista tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Rakennuksen omistajan saamatta jäävää rakennusoikeutta ei voida pitää maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna kohtuuttomana haittana maan omistajalle. mikäli rakennus on edelleen käytettävissä kohtuullisesti tuotta valla tavalla. Rakennus on edelleen käytettävissä suojelun kokonaisajatusta pal velevalla tavalla. Mahdolliset korj auskustannuk set ovat suoj eluratkai sus ta erillinen kysymys.

5 5 (34) Sen varalta, että kohtuuttomuutta arvioitaisiin korjauskustannusten osalta, korjauksen kustannusarvio (Protiimi Oy) on ilmeisessä ristiriidassa saman yhtiön laatiman rakennuksen kuntokartoituksen kanssa. Korjausten kustan nusarviossa on otettu huomioon toimenpiteet, joilla pyritään huomattavasti korkeampaan laatutasoon kuin alkuperäinen rakenne. Kustannusarviossa on esimerkiksi esitetty huomattavan kallis julkisivuverhous, perustusten kor jaus ja ikkunat, kun kuntoarviossa esitetyt toimenpiteet olisivat merkittäväs ti halvempia. Kuntoarvioissa ei ollut esitetty korjaustoimenpiteitä yläpohja rakenteille, kun kustannusarvioissa vesikattorakenteet on esitetty uusitta vaksi kokonaan. Asianmukaista arviota korjauskustannuksista ei ole. Suoje lukohteen korjaukseen on mahdollista saada avustusta. Valituksen oheen on liitetty kaavan valmisteluaineiston lisäksi Joensuun maakunnallisesti arvokkaat kohteet (maakuntakaavan valmisteluaineistos ta), Kino Karjala - Vanha Jokela -kiinteistökokonaisuutta koskevia huomioi ta (Räppänä ry), Joensuun seudun yleiskaava 2020 kulttuuriympäristöselvi tysja päivätty lausunto rakennuksen kulttuurihistoriallisesta ar vosta. Lisäksi hallinto-oikeudelle on toimitettu Jyrki Piispan ja Eino Mairo niemen teos Wanha Jokela (Keuruu 2002). 5. Asunto Oy Koulukatu 11 b:n valitus Päätös on kumottava siltä osin kuin osoitteessa Koulukatu 11 a olevalle ra keniiuspaikalle on osoitettu lisärakentamista ja jätetty osoi ttamatta valittaj an kaavan valmisteluvaiheessa vaatimat suoj elutoimenpiteet. Valittaja on pyytänyt, että hallinto-oikeus toimittaisi asiassa suullisen käsit telyn. Valittaja on vaatinut, että Joensuun kaupunki velvoitetaan korvaa maan valittaj ayhtiöl le aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Tontille suunnitellun uudisrakennuksen toteuttaja on Joensuun Kodit Oy, jonka hallituksen puheenjohtaja on Eero 1-lirvonen. Hirvonen on kaupungin valtuutettuna ottanut osaa asian käsittelyyn, vaikka hän on ollut esteellinen. Esteellisyyssäännöksiä on tulkittava ankarasti. 1-lirvosen kanta on saattanut vaikuttaa muiden valtuutettujen mielipiteeseen. Lisärakentaminen on ristiriidassa rakennusta koskevan suoj elumerkinnän kanssa. Lisärakentamishanke aiheuttaa liikenne- ja meluhaittaa ja se on yh teensopimaton kulttuuriympäristön säilyttämispyrkimyksen kanssa. Osaksi valittajan tontil la oleva luonnonarvoltaan merkittävä jääkauden aikainen kumpare häviää lisärakentamisen vuoksi. 6. Raimo Latjan valitus Päätös on kumottava. Yleiskaavaan tai ainakin liikennesuunnitelmaan on merkittävä Länsikadulle sekä Fteläkadulle merkinnät liikenteen nopeutta rajoittavista hidasteista. 1 Äikenne Ilasanniemeen on lisääntynyt merkittävästi viime vuosikymmeni nä. Alueella ajelee runsaasti moottoripyöriä, joissa äänenvaimennus ei ole kunnossa. Nopeusrajoitusta ei noudateta. Liikenteen melu aiheuttaa tutki tusti terveyshaittaa. Mittausten mukaan perjantain ja lauantain vastaisina öinä 70 desihelin melutaso ylittyi kymmeniä kertoja.

6 6(34) ilasanniemeen osoitetun palveluiden ja hallinnon alueen (P) rajausta on muutettava siten, että korttelin ja Länsikadun väliin jää vähintään 30 metrin luonnontilaanjäävä alue. Alue tulee osoittaa luo-merkinnällä. Kaavamer kintä (P) mahdollistaa lähes minkä tahansa toiminnan. Alueelle on turvatta va edes pieni luonnontilainen alue, koska alueella on runsas linnusto. Valituksen oheen on liitetty kaavan valmisteluaineiston lisäksi melumittauk sia, neljä artikkelia melun vaikutuksista terveyteen sekä lääkärinlausunto. 7. Asunto Oy Joensuun Kauppakatu 3b:n valitus Päätös on kumottava siltä osin kuin valittajan omistama kiinteistö osoittees sa Kauppakatu 3b on merkitty rakennussuojelukohteeksi (sr-merkintä 72). Valittaja omistaa osoitteessa Kauppakatu 3b sijaitsevan tontin, jolla sijaitsee huonokuntoinen, vanha puurakennus. Rakennuksen merkitseminen raken nussuojelukohteeksi (sr 72) on perusteetonta, koska rakennuksella ei ole kulttuuriarvoa tai rakennushistoriallista arvoa. Rakennus on varsin huonos sa kunnossa eikä sen kunnostaminen ole taloudellisesti mielekästä. Valittaja on ostanut tontin tarkoituksenaan rakentaa sille asuinkerrostalo. Tontin hin ta oli määräytynyt asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden perusteella. Valittajaa ei ole kuultu rakennuksen kulttuuri- tai rakennushistoriallisiin ar voihin liittyvistä seikoista tai asiassa laadituista arvioista. Rakennuksen kuntoa ei ole riittävästi selvitetty. Kaavamääräys mahdollistaa rakennuksen siirtämisen. Rakennuksen siirtä misestä ja vastaanottaj an edellyttämistä kunnostustöistä aiheutuisi kuitenkin noin euron kustannukset, joten rakennusta koskevat kaavamerkin nätja -määräykset aiheuttavat siirtämismahdollisuudesta huolimatta valitta jalle kohtuutonta haittaa. Päätös on lainvastainen myös sen vuoksi, että valittajaa ei ole kohdeltu yh denvertaisesti muiden kiinteistönomistajien kanssa. Esimerkiksi Wanha Jo kela, pienteollisuustalo ja Piimälinna on kulttuuri- ja rakennushistoriallises sa selvityksessä arvioitu suojeltaviksi rakennuksiksi, mutta kaavassa mainit tuja rakennuksia ei kuitenkaan ole osoitettu suojeltaviksi. Valituksen oheen on liitetty myyntiesite, pöytäkirja Joensuun kaupunginhal lituksen päätöksestä ja päivätty sähköpostiviesti. 8. Juhani Suihkon valitus Päätös on kumottava siltä osin kuin valittajan omistamalla tontilla sijaitseva rakennus on osoitettu suojelua tarkoittavalla merkinnällä (sr28). Valittaja on vaatinut, että Joensuun kaupunki velvoitetaan korvaamaan va littaj alle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut yhteensä 6 297,96 eurol la laillisi - ne korkoineen. Kysymyksessä oleva rakennus on siirretty Joensuuhun Terijoelta. Kulttuurija rakennushistoriallisen selvityksen mukaan rakennus on harvinaisuus joensuulaisittain, koska muita huvilatyyppisiä puurakennuksia ei oltu aika naan rakennettu ruutukaava-alueelle. Rakennuksen suojeluarvona ei kuiten kaan voida pitää sen historiaa muualta siirrettynä rakennuksena. sen sijaan

7 7 (34) tämä tekijä vähentää rakennuksen suojeluarvoa. Rakennus ei muualta siir rettyriä ilmennä paikallista historiaa. Rakennuksen erityispiirteet eivät täytä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 8 :ssä eikä maankäyttö-ja rakennuslain 41 :n 2 momentissa tarkoitettuja suojelun edellytyksiä. Rakennuksen suojeleminen on vastoin osayleiskaavan tavoitteita, joista kes keisin on täydennysrakentaminen. Rakennussuojelun tavoitteena on esitetty, että vain merkittävien kohteiden osalta suojelusta voidaan päättää, vaikka omistaja ei suojelua hyväksykään. Kuntoarvion mukaan rakennuksen kunnostaminen ei ole enää järkevää. Kuimostaminen maksaisi vähintään saman verran kuin uuden rakennuksen rakentaminen. Kun lisäksi otetaan huomioon rakentamattoman tontinosan arvon merkittävä aleneminen siinä tapauksessa, että nyt kysymyksessä ole va rakennus suojeltaisiin, lopputulos muodostuisi maanomistajan kannalta kohtuuttomaksi. Kaavamääräyksessä mahdollistettu rakennuksen siirtämi nen ei vaikuta kohtuuttomuuden arviointiin. Rakennus ei ole muutettavissa nykymääräysten mukaisiksi asuinrakennuksiksi. Maanomistajia ei ole koh deltu tasapuolisesti, koskajoitakin selvityksessä suojeltaviksi esitettyjä ra kennuksia ei ole kaavassa osoitettu suojeltaviksi sen vuoksi, että se olisi ra kennuksen omistaj alle taloudellisesti erittäin raskasta. Valituksen oheen on liitetty päivätty lausunto, päivätty arvio peruskorj auksen kustannuksista ja päivätty kuntoarvio. 9. Tapio Lambergin valitus Päätös on kumottava siltä osin kuin osoitteessa Papinkatu 17 sijaitseva ra kennus on merkitty suojeltavaksi. Rakennuksessa ei ole historiallisesti mi tään merkittävää. Valittajalle ei ollut kaupungin taholta toimitettu päätöstä. Lausunto ja vastineet Joensuun kaupunginhallitus on antanut lausunnon. 1. Valituksen johdosta on pyydetty vastineet Joensuun Jokiportti Oy:ltä ja Kiinteistö Oy Kanavarannalta. Joensuun Jokiportti Oy on antanut vastineen. Valittajat ovat antaneet vastineen. 2. Valituksen johdosta on pyydetty vastineet Kiinteistö Oy Kanavarannalta, Joensuun Jokiportti Oy:ltä, Pohjois-Karjalan Osuuskaupalta, Kiinteistö Oy Joensuun Inarinkulmaltaja Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiöltä. Kiin teistö Oy Joensuun Inarinkulma, Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, Joensuun Jokiportti Oy ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ovat antaneet vas tineet. Kiinteistö Oy Joensuun Inarinkulmaja Karjalaisen Kulttuurin edistämissää tiö ovat yhteisessä vastineessaan lausuneet muun muassa, että osayleiskaa vasta jätetyt Wanhaa Jokelaa - Kino Karjalaa koskevat valitukset on perus teettomina hylättävä. Rakennuksen suojeluarvon määrittämisessä keskeises

8 Vahanen - Protiimi Joensuu Suomen Protiimi 8 (34) sä roolissa on myös rakennuksen kunto ja sen suojeluarvot säilyttävänjat kokäyttömahdollisuuden olemassa olo. Kaavan on lisäksi oltava kohtuulli nen ja yhdenvertainen. Rakennus on useiden selvitysten mukaan erittäin huonossa kunnossa, mikä johtuu muun muassa huonosta perustustyöstäja huonoista rakenneratkaisuista. Hallinto-oikeuden on toimitettava katselmus rakennuksen olosuhteiden ja huonon kunnon selvittämiseksi. Valittajat on velvoitettava yhteisvastuullisesti korvaamaan Kiinteistö Oy Joensuun Ina rinkulmalle ja Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiölle aiheutuneet oikeu denkäyntikulut ,80 eurolla laillisine korkoineen. Vastineen oheen on liitetty: Jyväskylä Oy:n rakenneselvitys sekä pohjatutkimus- ja perusta mistapalausunto , Oy:n päivätty kuntoarvio, LVI kuntoarvioja sähkötekninen kuntoarvio, Juva Oy:n raportit välipohjan kantavuuden määrityksestä, yh teenveto kiinteistöön tehdyistä korj auksista ja tuentatarpeista ja vaadi tuista tarkastuksista sekä tarkastusmuistio ensimmäisen kerroksen lat tiaan syntyneestä halkeamasta, Sisäilmakeskus Oy:n sisäilmatutkimus, Oy:n päivätty kustannusselvitys ja päivätty rakennustapaselostus sekä neljä kirj että. Valittaj alle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen. 3. Valituksen johdosta on pyydetty vastineet Karjalaisen kulttuurin edistä missäätiöltäja Kiinteistö Oy Joensuun Inarinkulmalta, jotka ovat antaneet yhteisen vastineen (ks. edellä kohta 2.). Valittajista Ari Lehtinen, Kaarlo Nuutinen, Markku Aho, Kirsti Eraja Anna Lehtinen ovat antaneet vastineen. 4. Pohj ois-karj alan rakennusperinneyhdistys Räppänä ry:n (j äljempänä Räppänä ry)ja sen asiakumppaneiden valituksen johdosta on pyydetty vas tine Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiöltäja Kiinteistö Oy Joensuun Ina rinkulmalta, jotka ovat antaneet yhteisen vastineen (ks. edellä kohta 2.). Valittajista Jussi Airaksinen ja Riitta Nyberg ovat antaneet vastineet. Airak sisen vastineen oheen on liitetty päivätty museoviraston lausunto, arkkitehtitoimisto Torikka & Karttusen idealuonnos ja Pohjois-Karjalan maakuntakaavan kolmannen vaiheen liite 1, ehdotuksen palaute ja vasti neet. Hallirito-oikeudelle on lisäksi toimitettu sosiokulttuurinen arviointi Joensuun ravintola Jokelasta (Itä-Suomen yliopisto ) sekä Oothan vielä - dokumenttielokuva Wanhasta Jokelasta. 5. Joensuun Kodit Oy on antanut vastineen. Asunto Oy Koulukatu 11 b on antanut vastineen. Valittaja on ilmoittanut oi keudenkäyntikulujensa määräksi 3 571,20 euroa. 6. Valittaja on antanut vastineen.

9 9 (34) 7. Asunto Oy Joensuun Kauppakatu 3b on antanut vastineen. Valittaja on hallinto-oikeudelle toimittamassaan kirjelmässä vaatinut, että va littajan kiinteistöä koskeva rakennuskielto tulee määrätä päättymään. 8. Juhani Suihkon kuolinpesä on antanut vastineen. Vastineessa on muun ohella lausuttu, että kaupunginhallituksen lausunnossa on virheellisesti kat sottu, että rakennus olisi korjauskelpoinen. Hallinto-oikeuden on toimitetta va katselmus kohteessa, mikäli asiassa ei kirjallisen näytön perusteella voi da pitää osoitettuna, että rakennus on korjauskelvoton. Vastineen oheen on liitetty päivätty lausunto rakennuksen korj auskelpoisuudesta. 9. Valittajalle on varattu tilaisuus antaa selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä vastine kaupunginhallituksen lausunnon johdosta. Valittaja on antanut selvityksen ja vastineen. Joensuun kaupungin kaavoituspäällikkö on antanut lisälausunnon Joensuun Seudun Luonnonystävät ry:n vaatimukseen koskien Piimälinnan rakennus ta. Lisäksi kaupunki on kiistänyt Asunto Oy Koulukatu Ilja Suihkon kuo linpesän oikeudenkäyntikuluvaatimukset perusteettomina. Joensuun Seudun Luormonystävät ry on kiistänyt Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiönja Kiinteistö Oy Joensuun Inarinkulman oikeudenkäynti kuluvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään. Joensuun Seudun Luonnonys tävät ry on antanut vastineen Pohjois-Karjalan Osuuskaupan antaman vasti neen johdosta. Räppänä ry ja Jussi Airaksinen ovat kiistäneet Karjalaisen Kulttuurin edistä missäätiönja Kiinteistö Oy Joensuun Inarinkulman oikeudenkäyntikuluvaa timuksen perusteeltaan ja määrältään. HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU Tapio 1amhergin valitus jätetään tutkimatta. hallinto-oikeus hylkää Asunto Oy Koulukatu ii b:n vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta. Hallinto-oikeus hylkää Kiinteistö Oy Joensuun Inarinkulmanja Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiön sekä Juhani Suihkon kuolinpesän vaatimukset katselmuksen toimittamisesta. Valituksenalainen päätös kumotaan Joensuun Seudun Luonnonystävät ry:n sekä Räppänä ry:n ja sen asiakumppaneiden valituksista kiinteistön osalta. Muilta osin mainitut valitukset hylätään. Mauno Tuomiston ja hänen asiakumppaneidensa valitus hylätään. Ari Lehtisen ja hänen asiakumppaneidensa valitus hylätään. Asunto Oy Koulukatu 11 tään. h:n valitus ja oikeudenkäyntikuluvaatimus hylä

10 10 (34) Raimo Latjan valitus hylätään. Asunto Oy Joensuun Kauppakatu 3b:n valitus hylätään. Juhani Suihkon kuolinpesän valitus ja oikeudenkäyntikuluvaatimus hylä tään. Kiinteistö Oy Joensuun Inarinkulman ja Karjalaisen Kulttuurin edistämis säätiön oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään. Perustelut Tutkimatta jättäminen Maankäyttö-ja rakennuslain 188 :n 6 momentin mukaan kaavan tai raken nusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asian osaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kuntalain 93 :n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Maankäyttö- ja rakennuslain 67 :n mukaan kaavan hyväksymistä koske vasta päätöksestä on viipymättä lähetettävä tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Lambergin valitus on saapunut hallinto-oikeuteen kello eli virka-ajan jälkeen, jolloin valituksen on katsottava saapuneen hallinto-oi keuteen Asiassa on ratkaistava, onko valitus tullut hallinto-oi keuteen määräaj assa. Joensuun kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirj aan lii tetyn py kälää 175 koskevan valitusosoituksen mukaan pykälän kohdalla hyväksyt tyyn päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin Kuopion hallinto oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa las kettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirj eellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asiaiiosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi saantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö-ja rakennuslain 188 :n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen myös asianosaisen tietoon silloin, kun pöytäkir jan on asetettu yleisesti nähtäville. Valitusosoituksesta ilmenee, että pöytäkirja on asetettu nähtäväksi

11 Menettelyyn liittyvät valitusperusteet 11(34) Joensuun kaupungin ilmoitustaululla on ilmoitustaulun hoitajan mukaan pi detty ilmoitusta siitä, miten tarkastettu pöytäkirj a pide tään yleisesti nähtävänä. Valituksenalaisen päätöksen on maankäyttö-ja ra kennuslain 188 :n 6 momentin mukaisesti katsottava tulleen asianosaisten tietoon päätöksen nähtäville asettamispäivänä eli Valitusaika on alkanut tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä eli ja 30 päi vän valitusaika on päättynyt sunnuntaina Koska valitusajan vii meinen päivä on sunnuntai, valituksen on voinut tehdä vielä maanantaina Lambergin hallinto-oikeuteen saapunut valitus on tä män mukaan laskien myöhässä. Lambergille ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 67 :ssä tarkoitetulla tavalla toimitettu päätöstä, koska sitä koskevaa pyyntöä ei ole esitetty. Arvioitaessa sitä, onko valitus saapunut valitusajan kuluessa, tällä seikalla ei valitusosoi tuksen sisältö huomioon ottaen ole asiassa merkitystä. Valitus on joka ta pauksessa jätettävä myöhään tulleena tutkimatta. Vuorovaikutusta koskevat valitusperusteet Ari Lehtisen ja hänen asiakumppaneidensa valituksessa on katsottu, ettei kaavaprosessi ole edennyt maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetulla taval la vuorovaikutteisesti. Tavoitevaiheen lausunnoista ei ole tehty yhteenvetoa eikä tavoitekeskustelua ole käyty tasapuolisesti. Joensuun Seudun Luonnonystävät ry:n valituksessa on katsottu, ettei liiken nesuunnittelu ole edennyt vuorovaikutteisesti. Kaupunginhallituksen lausunnossa on todettu muun muassa, että osallisille on varattu useita erilaisia mahdollisuuksia tuoda esille näkemyksiään asias ta. Vuorovaikutusmenettely ei tarkoita sitä, että kaava vastaisi osallisten nä kemystä. Kaavaprosessin vuorovaikutuksellisuus ei ole ollut maankäyttö- ja rakennuslain vastaista. Liikennesuunnittelua on tehty yhtäaikaisesti osa yleiskaavan laatimisen kanssaja siihen liittyvä vuorovaikutus on ollut osa kaavaan liittyvää vuorovaikutusta. Joensuun keskustan liikennesuunnitelma on hyväksytty valituksenalaisella päätöksellä ohj eellisena noudatettavaksi keskusta-alueen Ii ikennej ärj estelyiden tarkenimassa suunnittelussa. Kau punginhallituksen lausunnon mukaan liikenteeseen liittyvät ratkaisut teh dään osana kaavoja sekä katu-ja yleisen alueen suunnitelmilla. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n 1 momentin mukaan kaavoitusmenette ly tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomis tajillaja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saat taa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisillaja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaa van valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suul 1 isesti mielipiteensä asiasta. Maankäyttö-ja rakennusasetuksen 30 :n 1 momentin mukaan maankäyttö ja rakennuslain 62 :ssä tarkoitettu tilaisuuden varaarninen osallisille mieli piteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä asettamalla vai-

12 12 (34) misteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilai suudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Kaavaselostuksen mukaan kaikissa suunnitteluvaiheissa osallisille on varat tu mahdollisuus jättää suunnitelmasta mielipiteitä (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lähtökohta- ja lähtötietoraportit, alustavat tavoitteet ja kaavaluonnos) ja muistutuksia (kaavaluonnos). Osallistumis- ja arviointisuunni telmaja suunnittelun lähtökohtaraportti ovat kaavaselostuksen mukaan ol leet julkisesti nähtävillä välisen ajan. Esitys suunnittelun alustaviksi tavoitteiksi on koottu maalis-huhtikuussa Alustavia tavoit teita on käsitelty ohjausryhmän kokouksissa sekä viidessä eri esittelytilai suudessa, joista yksi on ollut avoin yleisötilaisuus. Alustavat tavoitteet on asetettu julkisesti nähtäväksi väliseksi ajaksi. Kaava-aineis tossa olevassa Joensuun keskustan osayleiskaavan tavoiteraportissa on kooste alustavista tavoitteista annetuista mielipiteistä. Joensuun kaupunginhallitus on päätöksellään hyväksynyt Joensuun keskustan osayleiskaavan tavoitteet ja suunnittelualueen laajentamisen Ha sanniemeen. Maankäyttö- ja rakennuslaissaja -asetuksessa ei ole edellä mainittuja lainkohtia yksityiskohtaisempia vuorovaikutusta koskevia menettelysäännöksiä. Kaavamuutos on Joensuun kaupungin asukkaiden kannalta merkittävä, mikä tulee ottaa huomioon vuorovaikutusmenettelyä arvioitaessa. Edellä se lostetulla tavalla kaavan valmistelun alkuvaiheessa kaikki osalliset ovat voi neet ilmaista mielipiteensä ensin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja suunnitelman lähtökohtaraportista sekä ennen kaavaluonnosta vielä kaavan alustavista tavoitteista. Vuorovaikutusmenettely osayleiskaavan muutosta valmisteltaessa täyttää maankäyttö-ja rakeimuslaissaja -asetuksessa sääde tyt vaatimukset. Kaavan merkittävyyteenkin nähden osallisilla on ollut mahdollisuus riittävästi osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituk sen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä. Kaavaa koskeva päätös ei ole kaa van tavoitevaiheen menettelystä esitetyillä perusteilla lainvastainen. Vuorovaikutteisuus kaavassa ei tarkoita sitä, että kaavaa tulisi muuttaa an nettujen mielipiteiden ja muistutusten johdosta. Valittajien esittämillä mieli piteillä ei ole voitu rajoittaa kaupunginvaltuuston päätösvaltaa kaavan sisäl töratkai sun osalta, vaan valtuusto on voinut päättää kaavan sisällöstä maankäyttö- ja rakennuslairi asettamissa rajoissa. Kaavan yhtenä tavoitteena on ollut keskusta-alueen liikenteeseen ja pysä köintiin liittyvien muutostarpeiden selvittäminen ja ratkaiseminen. Liiken nesuunnitelma on ollut osa kaavaan liittyvää selvitystä ja siihen liittyvä vuorovaikutus on toteutunut kaavaprosessin vuorovaikutuksen yhteydessä. Valituksenalainen päätös ei ole lainvastainen sillä perusteella, ettei liikenne suunnitelmasta ole erikseen varattu osallisille maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä tarkoitetulla tavalla tilaisuutta ilmaista mielipidettään. Kaavaa koskeva päätös ei ole vuorovaikutuksesta esitetyn perusteella lainvastainen.

13 13 (34) Esteellisyys Asunto Oy Koulukatu 11 b on vai ituksessaan väittänyt, että Eero Hirvonen on ollut esteellinen kaupunginvaltuutettuna osallistumaan valituksenalaisen asian käsittelyyn, koska hän on Joensuun Kodit Oy:n hallituksen puheen johtaja. Kaupunginhallituksen lausunnossa on todettu, ettei valtuutettu ole esteelli nen käsittelemään valtuustossa sellaista asiaa, joka koskee yhtiötä, jonka hallinnossa valtuutettu on. Päätöksestä ei muutoinkaan seuraa kiinteistön omistaj alle erityistä hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 52 :n 1 momentin mukaan valtuutettu on valtuustossa esteelli nen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 :n 2ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Milloin valtuu tettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan mitä kyseisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään. Valtuutetun esteellisyysperusteet ovat rajoitetummat kuin muihin luotta mushenkilöihin tai viranhaltij oihin sovellettavat esteel lisyysperusteet. Jotta valtuutettu tulisi esteelliseksi käsittelemään asiaa valtuustossa, on asian lii tyttävä häneen henkilökohtaisesti. Joensuun Kodit Oy, jonka hallituksen pu heenjohtaja Hirvonen on, omistaa valituksessa tarkoitetun kaava-alueella si jaitsevan kiinteistön. Joensuun keskustan alueen osayleiskaava on laajahkoa aluetta koskeva ja luonteeltaan tarkempaa suunnittelua ohjaava kaava. Asia ei koske kuntalain 52 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla henkilökohtai sesti Hirvosta siten, että tämä olisi ollut esteellinen käsittelemään asiaa val tuutettuna. Pääasia Sovellettavat säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ym päri stövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kult tuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n 1 momentin mukaan yleiskaavaa laadit taessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä sääde tääri. Pykälän 2 momentin mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huo mioon: 1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkol iikenteen ja kevyen liiken teen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseenjärjestämi seen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;

14 IV Suunnittelualue ja voimassa olevat kaavat 14 (34) 7) ympäristöhaittoj en vähentäminen; 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Pykälän 3 momentin mukaan edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on sel vitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan oh jaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Pykälän 4 momentin mukaan yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistaj alle tai muulle oikeuden haltij alle kohtuutonta haittaa. Maankäyttö-ja rakennuslain 41 :n 2 momentin mukaan, jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kuit tuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyk siä. Suunnittelualue käsittää Joensuun ruutukaavakeskustan eli kaupunginosat 1 sekä Hasanniemen alueen. Alueeseen sisältyy osia Pielisjoesta sekä Ilosaari. Alueen pinta-ala on noin 2.4 neliökilometriä. Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaihe. Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu Joensuun keskustatoimintojen alueeksi (C). Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaiscmnassa suunnittelussa tulee luoda edellytykset korkeatasoi sen ja vetovoimaisen keskusta-alueen kehittämiselle sekä kansainvälisten, ylimaakunnallisten ja maakunnallisten toimintoj en ja monipuolisen erikois kaupan palvelujen sijoittumiselle. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen liikennej äij estelyihin ja julkisen liikenteen toimintaedelly tyksiin sekä alueen liittymiseen muuhun kaupunkirakenteeseen. Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtai semmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon muun muassa taajamari erityispiirteetja edistää yh dyskuntarakenteen eheytymistä sekä keskusta-alueen kehittämistä taaj aman toirninnaliiseksi ja taajamakuvaltaan selkeäksi kokonaisuudeksi sekä kiin nittää huomiota taajamakuvaan ja taajaman sisäisen viherverkoston, arvok kaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden sekä luonnonympäristön ja ra kennetun ympäristön kohteiden erityisarvoj en säilyttämiseen. Suunnittelualue sisältyy myös kaupunkikeskustan kehittämisen kohdealuee seen (kk- 1). Suunnittelumääräyksen mukaan yksityi skohtaiscmmassa suun nittelussa tulee erityisesti turvata keskusta-alueen kehittäminen vetovoimai senaja korkeatasoisena erikoiskaupan palvelukeskuksena sekä luoda edel lytykset valtion hallinnon toimintoj en alueell istamisel le, yliopiston ja am mattikorkeakoulun, erikoissairaanhoidon, tiedepuiston, vapaa-ajan ja virkis tyskeskuksen, sataman sekä matkakeskuksen kehittämiselle. Yksityiskohtai semmassa kaavoituksessa tulee kiinnittää huomiota kaupunkikuvaan, jouk koliikenteen toimivuuteen ja muihin sisäisiili liikennejärjestelyihin sekä alueen muuhun kaupunkirakentamiseen.

15 15 (34) Suunnittelualue sisältyy lisäksi Joensuun kaupunkiseudun alueeseen (kk-2). Suunnittelualue sisältyy maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maise man vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen (ma), joka on valtakunnallises ti arvokas kulttuuriympäristö Joensuun kaupunkimaisema (kohdenumero 77). Suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussaja käytössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön kokonaisuus ja erityispiirteet sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä. Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu Joensuun seudun yleiskaava 2020 sekä lukuisia asemakaavoja. Suullinen käsittely Hallintolainkäyttölain 38 :n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on toi mitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asian osaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaati mus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton. Asunto Oy Koulukatu ii b on pyytänyt suullista käsittelyä kulttuuriympä ristö-ja maisema-arvojen arvioimisen vuoksi. Asiassa on esitetty kirjallista selvitystä alueen kulttuuri- ja maisema-arvoista. Huomioon ottaen lisäksi Asunto Oy Koulukatu 11 b:n valituksen johdosta jäljempänä esitetyt pää töksen perustelut, mainittujen seikkojen selvittämiseksi ei ole tarpeen toi mittaa suullista käsittelyä. Katselin us Hallintolainlcäyttölain 41 :n mukaan asian selvittämiseksi voidaan toimit taa katselmus. Katselmuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä lais sa säädetään suullisesta käsittelystä. Asiassa on pyydetty katselmusta erityisesti kahden rakennuksen, Wanhan Jokelan ja niin sanotun Suihkon talon, rakennusteknisen kunnon arvioimi seksi. Asiassa on esitetty useita asiantuntijoiden lausuntoja mainittujen rakennus ten kunnosta. Niistä seikoista, millä kustannuksillaja millä toimenpiteillä rakennukset olisi korjattava tai korjattavissa, ei ole katselmuksella mahdol lista saada selvitystä. Asiassa on esitetty kirjallista selvitystä paitsi edellä mainituista seikoista myös rakennusten suojeluun liittyvistä arvoista. Näistä syistä, huomioon ottaen lisäksi jäljempänä olevat päätöksen perustelut, kat selmuksen toimittaminen ei ole asian selvittämiseksi tarpeen. Rantapuistovyöhykettäja kortteleita 216 ja 217 sekä Sirkkalan siltaa ja liikennesuunnitelmaa koskevat valitusperusteet Tuomisto ja hänen asiakumppaninsa ovat katsoneet, että asiassa on menetel ty virheellisesti, koska alueelle oli ennen nyt kysymyksessä olevaa päätöstä laadittu asemakaava, jossa esitetty on otettu valituksenalaiseen kaavapää tökseen.

16 16 (34) Valittajien mainitsema kaava on edelleen vailla lainvoimaa. Koko suunnitte lualueella on voimassa lukuisia asemakaavoja. Valituksenalaista päätöstä tarkastellaan yleiskaavan sisältövaatimusten näkökulmasta. Valituksenalai nen päätös ei ole syntynyt virheellisessäjärjestyksessä eikä ole lainvastai nen sen vuoksi, että osalle suunnittelualuetta on aikaisemmin laadittu ase makaava. Kortteleita 216 ja 217 koskevat kaavat Edellä on selostettu maakuntakaavan Joensuun keskusta-aluetta koskevat merkinnät. Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 korttelien 216 ja 217 alue on osoitettu pääosin keskustatoimintojen alueeksi (C), jota koskevan kaavamääräyksen mukaan alueelle voidaan sijoittaa kaupallisia ja julkisia palveluja, muita alueen luonteeseen soveltuvia työpaikkoja, kerros- tai pientaloasumista, puistoja tai lähivirkistysalueita sekä toreja, aukioita, katuja ja muita liiken ne- ja pysäköintialueita. Lisäksi kaavamääräyksen mukaan alueelle on mah dollista sijoittaa maankäyttö-ja rakennuslain 58 :n 3 momentin perusteella vähittäiskaupan suuryksikkö. Lisäksi kaavaselostuksessa on kyseisen kaa vamääräyksen kohdalla todettu, että toimintojen tarkempi sijoittuminen rat kaistaan osayleiskaavoillaja asemakaavoilla. Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 korttelien 216 ja 217 ja rantapuiston alueelle kohdistuu valtakunnallisesti merkittävien rakenne ttuj en kulttuuri ympäristöjen merkintä (sk-1), tarkemmin Joensuu sekä Joensuun kaupunki maisema ja rantapuisto (vk 2.1 ja vk 2.3). Suunnittelumääräyksen mukaan valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön raken nettaessa on ympäristöön merkittävästi vaikuttavista hankkeista neuvotelta va museoviranomaisten kanssa. Korttelissa 216 oleva Postitalo on osoitettu yleiskaavassa seudul lisena rakennuskulttuurikohteena (kohde 2.99). Lähialueella valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi on osoitettu Joensuun kaupungintalo (vk 2.2) ja seudullisina rakenirnskult tuurikohteina kanava-alue (2.39), Karj alantalo (2.41) ja kaupungintalo (2.47) sekä rakennussuojelulailla suojeltu rakennus Pielisjoen Linna (2.85). Voimassa olevassa asemakaavassa kortteli 216 on osoitettu liike- ja toimis torakennusten korttelialueeksi (K). Yleisten kaavamääräysten mukaan ton tille saadaan sijoittaa asuntoja ainoastaan kiinteistön hoidon kannalta välttä mätöntä henkilökuntaa varten. Tontilla on osoitettu rakennusalat enintään V-ja 1 -kerroksiselle rakentamiselle. Tontin tehokkuusluku on 0,8. Voimassa olevassa asemakaavassa osa korttelista 217 on osoitettu yhdistet tyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueeksi (ALK), jolle saa rakentaa asuinhuoneistojaja niihin liittyviä taloussuoj ja, asukkaiden käyttöön tarkoi tettuja autosuojia sekä liike- ja toimistohuoneistoja. Rakennukseen saa si joittaa asuntoja enintään 30 prosenttia kokonaishuoneistoalasta. Tontille on osoitettu rakennusala enintään VI-kerroksiselle rakentamiselle. Tontin te hokkuusluku on 2.5. Rantapuiston puoleinen osa korttelista on osoitettu py säköimisalueeksi (LP).

17 6. 2,0 17 (34) Rakennettu ympäristö Valtionneuvosto on päätöksellään korvannut valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen vuoden 1993 inventoinnin 2009 valmistuneella tarkistuksella. Kysymys on valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden tarkoittamasta inventoinnista. Mainitun inventoinnin kohdekuvauksen mukaan Joensuun rantapuistovyöhyke, joka sijoittuu poh jois-eteläsuuntaisena ruutukaava-alueen ja Pielisjoen väliselle kaistaleelle, muodostaa kaupungin historiallisten rakennusten ja puistojen vyöhykkeen, jossa julkisten rakennusten sij oittelu perustuu empirekaavaan. Korttelit 216 ja 217 kuuluvat Joensuu rantapuistovyöhykkeen RKY-alueeseen. Valituksenalainen kaavapäätös Valituksenalaisessa kaavassa korttelit 216 ja 217 sijaitsevat keskustatoimin tojen alueella (C). Korttelit ovat alueella, joka on osoitettu valtakunnallises ti arvokkaaksi rakermetuksi kulttuuriympäristöksi (ma-rky). Kaavamääräyk sen mukaan alueen rajaus perustuu valtakuimallisten alueidenkäyttötavoit teiden tarkoittamaan valtakunnalliseen inventointi in. Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon anta miseen ennen rakentamista koskevan lupa-asian ratkaisemista. Korttelit 216 ja 21 7 sijaitsevat myös rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kannalta arvokkaalla alueella eli Pielisj oen länsirannalla (ma (107)). Kaavamääräyksen mukaan kysymyksessä on miljöökohde. Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Suojelun yksityiskohtainen toteutta mistapa ja lisärakentamismahdollisuudet ratkaistaan asemakaavataso 1 la. Alueelle voidaan sijoittaa uutta rakentamista ja toteuttaa muita ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä, kuitenkin siten, että aluekokonaisuuden kulttuurihistoriallisen arvon säilyminen ei vaarannu. Asemakaavamuutosten yhtey dessä alueen rakentamisen tehokkuutta ja kerroslukuja tarkastellaan kortte litasolla. Alueelle sijoittuvista rakennuksista suojeltuja ovat vain erikseen osoitetut rakennukset (kohdemerkintä sr). Muscoviranomai selle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen rakentamista koskevan lupa-asian rat kaisemista. Suluissa oleva numero viittaa kulttuuri- ja rakennushistorialli sen selvityksen kohdeluetteloon. Kortteleiden 216 ja 217 alueelle on osoitettu merkintä e2. Kaavamääräyk sen mukaan kysymyksessä on alue, jolla uudis- ja täydennysrakentamisen yhteydessä tavoiteltava korttelitehokkuus on 1,0 ja suositeltava raken nusten kerrosluku 4 Kuudennen kerroksen tasolla rakennusten katujul kisivu suositellaan toteutettavaksi sisäänvedettynä. Korttelin 216 alueella sijaitsee sr (65) merkinnällä osoitettu rakennussuoje lukohde eli entinen Postitalo. Kaavamääräyksen mukaan suojelun yksityis kohtainen toteuttamistapa ja Ii särakentami smahdol Ii suudet ratkaistaan ase makaavatasolla. Rakennusta ei saa purkaa eikä sen ulkoasuun tehdä sellai sia muutoksia, jotka vaarantavat kohteen kulttuurihistoriallisen arvon säily misen. Suluissa oleva numero viittaa kulttuuri- ja rakennushistoriallisen sel vityksen kohdeluetteloon.

18 18(34) Oikeudellinen arvio Tuomiston ja hänen asiakumppaneidensa sekä Joensuun Seudun Luonnonystävät ry:n valituksissa on katsottu, että valituksenalainen päätös mahdol listaa rakentamisen, joka vaarantaa Joensuun rantapuiston suojeluarvot. Päätöksessä ei ole riittävästi otettu huomioon RKY-alueeseen liittyviä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Kaupunginhallituksen lausunnossa on todettu, että kaavapäätöksessä on kortteleiden 216 ja 217 sekä rantapuistovyöhykkeen osalta otettu huomioon maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset, myös rakennetun ympäris tö ja maiseman vaaliminen. Kaavassa on asianmukaisesti osoitettu ranta puistovyöhykkeen RKY-alue. Osayleiskaavaratkaisu ei laajenna korttelialueita rantapuistoon. Museoviranomainen ei ole kyseenalaistanut ratkaisua. Kysymyksessä olevan korttelialueen nykyinen toteutunut korttelitehokkuus on 1,05, mikä jo sinänsä asettuu osayleiskaavassa esitettyyn vaihteluväliin. Asemakaavan laatimiseen jää merkittävästi liikkumavaraa. Kaavaselostuksessa on vaikutusten arvioimisen yhteydessä todettu, että Pie lisjoen rantapuisto säilyy ja sitä kehitetään edelleen alueen ominaispiirteet säilyttäen. Kulttuuri- ja rakennushistoriallisessa selvityksessä Pielisjoen Iän siranta on mainittu valtakunnallisesti arvokkaana milj öökohteena (107). Selvityksessä on todettu, että Pielisjoen länsirannan alue on rakennetun ym päristön näkökannalta tärkein yksittäinen alue kaupungin historiassa. Selvi tyksessä on lausuttu muun muassa, että uudisrakentarnisessa tulee ottaa huomioon perinteinen matala rakentamisen tapa, lukuun ottamatta korttelei ta 30, 216 ja 217, jotka ovatjo muodostuneet korkeamman rakentamisen kohteiksi. Pielisjoen länsirannan puistovyöhykettä ci saa pienentää oleelli sesti mistään kohdasta ja puistojen historiallisesti olennaisimmat piirteet on säilytettävä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että alueidenkäytössä varmistetaan valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöj en arvoj en säilyminen. Alueiden käytön on mainituilla alueilla sovelluttava niiden his torialliseen kehitykseen. Tietyn alueen kuuluminen valtakunnallisesti mer kittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ei lähtökohtaisesti tarkoita sitä, ettei tuota aluetta voisi ollenkaan muuttaa. Maankäyttö-ja rakennuslain 24 :n 2 momentin mukaan maakunnan suun nittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittciden huomioon ottami sesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Yksittäisen yleiskaavan sisällön lainmukai suutta arvioitaessa ratkaisun on kuitenkin perustuttava viime kädessä maankäyttö- ja rakennuslain 39 :ssä säädettyihin yleiskaavan sisältövaatimuk sun. Viimeksi mainitun pykälän 2 momentin 8 kohdan mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Museoviras to ovat ehdotusvaiheen lausunnoissaan edellyttäneet ma-alueiden kaava määräyksissä otettavan huomioon alueiden erityispiirteet sekä lausuman sii tä, että museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen en nen lupahakemusten ratkaisemista. Muilta osin mainitut viranomaiset eivät

19 19 (34) ole lausuneet kaavaehdotuksessa rantavyöhykkeen tai kortteleiden 216 ja 217 alueelle osoitetuista merkinnöi stä. Valituksenalaisella kaavalla ei ole laajennettu kortteleiden 216 ja 217 aluet ta rantapuistoon päin. Kaavamääräyksiin, jotka koskevat maja ma-rky -alueita, on liitetty edellä tarkemmin selostetut lausumat, jotka edellyttävät alueiden ominaispiirteiden säilyttämistä. Lisäksi kaavamääräys ma edellyt tää, että suojelun yksityiskohtainen toteuttamistapaja lisärakentamismah dollisuudet ratkaistaan asemakaavatasolla. Kaavamääräysten mukaan mu seoviranomaiselle on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen ennen raken tamista koskevan lupa-asian ratkaisemista. Valituksenalainen päätös mah dollistaa nykyistä tehokkaamman rakentamisen korttelin 216 alueella sekä 4-6 kerroksisen rakentamisen. Kortteleita koskeva merkintä e2 mahdollis taa melko tehokkaankin rakentamisen korttelin alueella. Korttelitehokkuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että alue on kulttuuriympäristöä koske van selvityksen mukaan jo muodostunut korkeamman rakentamisen alueek si. Kun otetaan huomioon olemassa olevan rakentamisen määrä ja aluetta koskeviin kaavamääräyksiin sisällytetyt edellytykset suojelun toteuttami ses ta ja alueen ominaispiirteiden säilyttämisestä, on valituksenalaisessa pää töksessä otettu huomioon maankäyttö- ja rakemiuslain 39 :n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetulla tavalla kulttuuriympäristön säilyminen. Valituksenalainen päätös ei ole lainvastainen kortteleita 216 ja 217 sekä rantapuistovyöhykettä koskevien valitusperusteiden johdosta. Sirkkalan silta ja liikennesuunnitelma Joensuun Seudun Luonnonystävät ry:n valituksessa on katsottu, että Sirkka 1 an silta turmelisi kaupunkipuistovyöhykkeen ja että liikennesuunnitelma on autoliikennekeskeinen. Kaupunginhallituksen lausunnossa on todettu, että sillan rakentaminen pe rustuujo tehtyihin lainvoimaisiin päätöksiin ja todelliseen liikennetarpee seen. Silta on Joensuun seudun yleiskaavan 2020 sekä voimassa olevan ase makaavan mukainen. Valituksenalaisessa kaavassa Yläsatamakatu on merkitty pääkaduksi ja katu on merkitty jatkumaan pääkatuna Pielisjoen ylitse niin sanottua Sirkkalan siltaa pitkin. Silta sijoittuu valituksenalaisessa kaavassa alueelle,joka on osoitettu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (ma-rky) sekä rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kan nalta arvokkaaksi alueeksi (ma (107)). Alueita koskevat kaavamääräykset on selostettu edellä. Kaavaselostuksessa on lausuttu, että merkittävin maisemallinen muutos ovat Pielisjoen uudet sillat, jotka tuovat uudet rakennetun ympäristön ele mentitjokialueen maisemaan. Silloista Ofl kuitenkin tehty päätökset jo en nen tätä osayleiskaavaa. Sirkkalan silta on osoitettu Joensuun seudun yleiskaavassa Liikennesuunnitelmasta ilmenee, että Joensuun keskustan liikenteellisten ta voitteiden yhtenä tärkeänä lähtökohtana on keskustan kehäväylä. jonka yksi

20 Hasanniemeä koskevat valitusperusteet 20 (34) osa on Yläsatamakatu. Sirkkalan silta on suunnitelman mukaan kehän toi mivuuden kannalta keskeinen ja tärkeä osa pääkatuverkkoa. Rantapuistovyöhykettä koskevien kaavamääräysten tavoitteena on säilyttää alueen ominaispiirteet. Sillan rakentaminen ei olennaisesti pienennä rantapuistoa. Huomioon ottaen lisäksi valituksenalaisessa päätöksessä esitetyt liikenteen järjestämiseen liittyvät perustellut tarpeet ja tavoitteet, valituk senalainen päätös ei ole maankäyttö- ja rakerinuslain vastainen siltä osin kuin päätöksessä on osoitettu Sirkkalan silta. Valituksenalaisen päätöksen ei ole osoitettu olevan maankäyttö-ja rakennuslain vastainen myöskään sen johdosta, mitä vai ituksessa on lausuttu liikennesuunnitelmasta. Joensuun Seudun Luonnonystävät ry:n valituksessa on katsottu, että Hasan niemen länsiosaan osoitetut pientalovaltainen asuinalue, palveluidenja hal linnon alue sekä matkailupalveluiden alue ovat ristiriidassa alueen luontoar vojen kanssa. Latjan valituksessa on katsottu, ettei palveluidenja hallinnon alueeksi osoitetun alueen tulisi ulottua Länsikatuun saakka. Kaupunginhallituksen lausunnossa on katsottu, ettei alueella ole sellaisia luontoarvoja, jotka estäisivät alueen käyttämisen osittain rakentamiseen. Valituksenalaisessa osayleiskaavassa Hasanniemen pohjoisosaan on osoitet tu palveluiden ja hallinnon alue (P) nykyisen kesäteatterin ympärille. Alue ulottuu Länsikadulle, mutta muutoin aluetta ympäröi puistoksi osoitettu alue (VP). Hasanniemen eteläosaan on osoitettu matkailupalveluiden alue (RM), joka ulottuu Länsikadun eteläpäästä noin sata metriä itään päin. Mat kailupalveluiden alueen pohjoispuolelle on osoitettu pientalovaltainen asuinalue (AP), joka ulottuu Länsikadulta Pyhäselän rantaan saakka. Alueen keskellä on lähivirkistysaluceksi (VL) osoitettu alue. Muutoin 1-lasanniemen alue, eli Länsikadun itäpuolinen osa lukuun ottamatta edellä mainittua mat kailupalveluiden alueen osaa ja yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET), on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Valituksenalaisessa osayleiskaavassa Hasanniemen länsiosa on osoitettu ra kennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi alueeksi (ma (11 5)). Kaavamääräyksen mukaan kysymyksessä on miljöökohde. Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Suojelun yksityiskohtainen to teuttamistapa ja 1 i särakentami smahdollisuudet ratkaistaan asemakaavatasol la. Alueelle voidaan sijoittaa uutta rakentamista ja toteuttaa muita ympäris töön vaikuttavia toimenpiteitä, kuitenkin siten, että aluekokonaisuuden kult tuuri historiallisen arvon säilyminen ei vaarannu. Asemakaavamuutosten yh teydessä alueen rakentamisen tehokkuutta ja kerrosi ukuj a tarkastellaan kort telitasolla. Alueelle sijoittuvista rakennuksista suojeltuja ovat vain erikseen osoitettu rakennukset (kohdemerkintä sr). Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen rakentamista koskevan lupa-asian rat kaisemista. Suluissa oleva numero viittaa kulttuuri- ja rakennushistorialli sen selvityksen kohdeluetteloon. Rakennus-ja kulttuurihistoriallisen selvityksen mukaan alue rajautuu län nessä Pyhäselkään sekä pohjoisessa ja koillisosassa Ilasanniemen puistoon. Osa Ilasanniemen puistosta kuuluu miljöökohteeseen ja etelässä ja idässä

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.4.2015 15/0098/1 1 (23) Diaarinumero 00686/14/4102 00694/14/4102 00709/14/4102 00711/14/4102 00712/14/4102 00713/14/4102 00714/14/4102 00719/14/4102

Lisätiedot

JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012

JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012 JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012 Tämä raportti sisältää tiivistelmät Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotuksesta saadusta palautteesta ja esitykset

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0073/1 1 (26) Diaarinumero 01100/12/4103 01105/12/4103 01116/12/4103 01119/12/4103 01120/12/4103 01136/12/4103 01155/12/4103 01156/12/4103

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 17.12.2014 14/0376/1 1 (14) Diaarinumero 00934/14/4103 Asia Valitus asemakaavasta Valittaja Meidän Turku - Vårt Åbo ry, Turku Päätös josta valitetaan

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus.

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajien nimet. Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2260 Diaarinumero 4145/1/09 1 (19) Asia Valittaja Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskeva valitus Pieksämäen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 24.10.2011 Taltionumero 3042 Diaarinumerot 1587/1/10 ja 1608/1/10 1 (38) Asia Valittajat Valitukset asemakaava-asiassa 1) Olavi Mäenpää, Turku 2) Turun kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2259 Diaarinumerot 3637, 3685, 3723, 3739, 3740, 3742 ja 3749/1/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (94) Asia Valittajat Maakuntakaavan vahvistamista

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 128 Luolalan osakorttelin

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 162 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

21.05.2014 2262/14 SALON KAUPUNKI LÄHETE

21.05.2014 2262/14 SALON KAUPUNKI LÄHETE TURUN HALLINTO-OIKEUS Yliopistonkatu 34, PL 32, 20101 Turku Puhelin 029 56 42400 Faksi 029 56 42414 Sähköposti turku.hao@oikeus.fi Salon kaupunginhallitus PL 77 24101 SALO LÄHETE 19.5.2014 SALON KAUPUNKI

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Aika 16.02.2009 klo 16:00-17:15 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Halonen Eero 16:00-17:15 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:15 jäsen

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Aika 03.08.2015 klo 15:00 16:43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Rakennuslautakunta Aika 11.11.2014 klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala 6-5-5 ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) (työnumero 338, asian

Lisätiedot