KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0019/3. Valittajat. Annettu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0019/3. Valittajat. Annettu"

Transkriptio

1 KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0019/3 Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero /13/ /13/ /13/ /13/ /1 3/ /1 3/ /1 3/ /13/ /13/4 102 ASIA Valittajat Joensuun keskustan osayleiskaavaa koskevat valitukset 1. Mauno Tuomisto, Joensuu Pertti Puhakka, Joensuu Seppo Surakka. Joensuu Mikko Varis, Joensuu 2. Joensuun Seudun Luonnonystävät ry, Joensuu 3. Ari Lehtinen, Joensuu Markku Aho, Joensuu Kaarlo Nuutinen, Joensuu Mika Lappalainen, Joensuu Arvo Puhakka, Joensuu Kirsti Era, Joensuu Raisa Simola, Joensuu Ulla Vaarnamo, Joensuu Anna Lehtinen, Joensuu 4. Pohj ois-karj alan rakennusperinneyhdistys Räppänä ry Jussi Airaksinen, Joensuu Martti Vaskonen, Joensuu Jakob Donner-Amnell, Joensuu Juha Virratvuori, Joensuu Riitta Nyberg, Joensuu Jarkko Saksa, Joensuu 5. Asunto Oy Koulukatu 11 b. Joensuu Osoite Puhelin Faksi Sähköposti Puijonkatu 29 A, 2. krs, P KUOPIO

2 2 (34) 6. Raimo Latja, Joensuu 7. Asunto Oy Joensuun Kauppakatu 3b, Joensuu V Piätös, johon on haettu muutosta 8. Juhani Suihko, Helsinki, jälkeen Juhani Suihkon kuolinpesä 9. Tapio Lamberg, Helsinki Joensuun kaupunginvaltuusto VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA Joensuun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Joensuun keskustan osayleis kaavan ja Joensuun keskustan liikennesuunnitelman. 1. Tuomistonja hänen asiakumppaneidensa valitus Päätös on kumottava lainvastaisena. Valitus kohdistuu Joensuun kaupungin keskustan osayleiskaavan rantapuis tovyöhykettä koskevaan osaan. Kaavamuutosalue sisältyy valtakunnallisesti merkittäväksi luokiteltuun rakennettuun kulttuurihistorialliseen aluekoko naisuuteen (RKY 2009 ja valtioneuvoston päätös ). Kortteleita 216 ja 217 koskevissa muutoksissa ei ole riittävästi otettu huomioon RKY alueeseen liittyviä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoittei ta. Asiassa on menetelty virheellisesti, koska alueelle oli ennen nyt kysymyk sessä olevaa päätöstä laadittu asemakaava, jota koskeva päätös on kumottu hallinto-oikeudessa. Mainitun asemakaavan tavoitteet ovat sellaisenaan va lituksenalaisessa osayleiskaavassa. Muutokset mahdollistaisivat asemakaavan ja rakentamisen, joka aiheuttaisi vakavaa haittaa alueen suoj eluarvoille. Kaavamuutos mahdollistaisi merkit tävän rakennusoikeuden lisäämisen alueelle. Päätös on maankäyttö- ja ra kennuslain vastainen, koska päätöksellä ei RKY-aluetta koskevalta osalta edistetä rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista eikä vaalita rakennettua ympäristöä, maisemaa ja luonnonarvoja. Pysäköin tialueen (LP) poistaminen haittaisi kaupungin keskustaan tulevien asiointia ja lisäisi autoliikennettä keskustassa. Päätös ei sisällä riittävän tarkkoja suo jelumääräyksiä kysymyksessä olevien kortteleiden asemakaavoituksel le. Kaavamääräykseilä tulisi asettaa velvoite neuvotella museoviraston kanssa jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa. Valituksen oheen on liitetty kaavan valmisteluaineiston lisäksi kaksi ilma kuvaa ja päivätty vai ituskirj ei mä. 2. Joensuun Seudun Luonnonystävät ry:n valitus Päätös on kumottava.

3 3 (34) Päätöksessä ei ole otettu huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n 8 kohdassa tarkoitetulla tavalla ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaa limista siltä osin kuin Piel isj oen rantapuistovyöhykkeellä sijaitsevien kortte leiden 216 ja 217 alueille on osoitettu huomattavasti nykyistä enemmän ra kennusoikeutta. Alue on rakennuskulttuurisesti arvokasta RKY -aluetta. Li särakentamista ei tule sallia arvokkaaseen maisematilaan. Piimälinna (Ran takatu 24) tulee suojella sr -merkinnällä. Hasanniemen länsiosaan osoitetut pientalovaltainen asuinalue (AP), palve luiden ja hallinnon alue (P) sekä matkailupalveluiden alue (RM) ovat risti riidassa alueen maisema-ja luontoarvojen kanssa. Hasanniemen länsiosa on merkitty rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kannalta ar vokkaaksi alueeksi. Alueen luontoarvoja ovat länsiosan pienialaiset metsä kuviot.joilla on iäkästä puustoa sekä lehtomainen osio. Asuinalueen osoit tammen ei ole tarpeellista ja kesäteatteri tulisi poistaa Hasariniemen länsiosasta. Alue tulisi säilyttää virkistysalueena. Alueella on myös linnustollista merkitystä. Wanha Jokela tulee suojella, koska rakermuksella on rakermushistoriallista arvoa ja kulttuurihistoriallista merkitystä. Rakennus on arvioitu maakunnal lisesti arvokkaaksi kohteeksi. Inarintalon lisäksi tulisi suoj elumerkinnällä osoittaa rakennuskokonaisuuteen kuuluvat Kino-Karj alan ja Jokelan raken nukset. Sirkkalan siltaa ei tule rakentaa, koska se turmelisi rakennuskulttuurisesti arvokkaan kaupunkipuistovyöhykkeen. Joensuun keskustan liikennesuunnittelu ei ole edennyt vuorovaikutteisesti. Liikennesuunnitelma on autoliikennekeskeinen, minkä vuoksi torinaluspy säköintiä osoittava merkintä tulisi poistaa. I.iikennesuunnitelma on vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 1 :äja 5 :ä. Valituksen oheen on liitetty osayleiskaavan valmisteluvaiheeseen kuuluvan aineiston lisäksi Wanhan Jokelan rakennuksen historiatietoja. 3. Ari Lehtisen ja hänen asiakumppaneidensa valitus Päätös on kumottavaja osayleiskaava on palautettava uudestaan valmistel tavaksi. Kaavaprosessi ei ole edennyt maankäyttö-ja rakennuslaissa tarkoi tetulla tavalla vuorovaikutteisesti. Kaavan linjauksista poikkeaviin muistu tuksi in ja lausuntoihin on reagoitu kielteisesti. Tavoitekeskustelusta ja -aset telusta ei ole tehty kattavaa yhteenvetoa. Lisäksi tavoitekeskustelua on käy ty vain valikoiden eri tahojen kanssa eikä kaikkia tuossa vaiheessa lausun non antaneita ole kutsuttu palavereihin. Kaupunkilaisia ei ole kuunneltu erityisesti seuraavissa kaavaan otetuissa ratkaisuissa. Liikennejärjestelyt, erityisesti kiertoliittymät, tukevat yksityis autoilua eivätkä ehkäise ympäristöhaittoja. Lisäksi liikennejärjestelyt ovat vastoin ilmasto- ja encrgiaohjelmia, joihin kaupunki on sitoutunut. Ydinkes kustaan osoitetaan liikaa uutta liikerakentarni sta. Joensuun Rantapuiston kokonaisuutta uhkaavat rakentaminen ja osa suunnitelluista kiertoliittymis tä. 1 lasanniemeen on osoitettu uutta asuinrakentamista voimakkaasta vas tustuksesta huolimatta. Myös Wanha Jokela. joka on kulttuuriarvoltaan kor

4 4(34) vaamaton osa Joensuun kaupunkikuvaa, on jätetty suojelun ulkopuolelle vastustuksesta huolimatta. Valituksen oheen on liitetty kaavan valmisteluaineistoon sisältyvän mate riaalin Ii säksi Joensuun englanninkielisen leikkikoulun kannatusyhdistyksen adressi Hasanniemen puolesta ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ym päristökeskuksen julkaisu 3/2011 Joensuun liikenneturvalli suussuunnitel ma. 4. Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä ry:n ja sen asia kumppaneiden valitus Päätös on kumottava maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena, koska Kino Karjalan - Wanhan Jokelan rakennukselle ei ole osoitettu kaavassa suojelua tarkoittavaa merkintää (sr). Wanhan Jokelan rakennuksella on maakunnallisesti merkittävää kulttuuri historia! lista. rakeimustaiteellista ja maisemali ista arvoa. Rakennus on oma leimainen rakennusperinteen tallentuma, jolle on ominaista rakenteiden his toriall inen kerroksellisuus. Elokuvateatterin ja ravintola-matkustaj akodin muodostama kokonaisuus on luotu vuonna 1906 rakennetun hirsitalon ym pärille. Laajennus, jonka suunnittelusta vastasi arkkitehti Aulis E. Hämäläi nen, on toteutettu 1930-luvulla. Rakennus edustaa mainitun aikakauden lii kerakentamistaja se on ikäisekseen hyvässä kunnossa. Kino Karjala - Wan ha Jokela muodostaa eheän kokonaisuuden, joka täydentää hyvin tontilla si j aitsevaa jo suoj eltua rakennusta. Nämä yhdessä muodostavat yhtenäisen maisemakuvallisen linjan joelle päin. Wanhan Jokelan siipi on ollut luvun alkupuolelta lähtien alkuperäisen toimialansa mukaisessa liiketoi mintakäytössä. Kaavaa varten laaditussa kulttuuri- ja rakennushistoriallisessa selvityksessä maakunnallisesti arvokkaita kohteita oli vain 24. Näistä kohteista ainoas taan Wanhaa Jokelaa ei osoitettu suojeltavaksi. Asiantuntijaryhmä arvioi ra kennuksen sekä maakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi että suojelun ar voiseksi. Joensuun seudun yleiskaavan 2020 selvityksissä Wanhan Jokelan talo on luokiteltu seudullisesti merkittäviin kohteisiin. Pohjois-Karjalan valmisteil la olevan maakuntakaavan selvityksessä Wanha Jokela on mainittu maakun nallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä. Kaavan valmistelussa lähtökohtana on ollut rakennuksen suojeleminen. Asian valmistelun aikana kohteesta ei ole käytännössä saatu uutta tietoa. Kaupunginhallituksen ratkaisu poistaa suojelumerkintä, kun sitä ensin oli kannatettu, on ollut pelkästään poliittista tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Rakennuksen omistajan saamatta jäävää rakennusoikeutta ei voida pitää maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna kohtuuttomana haittana maan omistajalle. mikäli rakennus on edelleen käytettävissä kohtuullisesti tuotta valla tavalla. Rakennus on edelleen käytettävissä suojelun kokonaisajatusta pal velevalla tavalla. Mahdolliset korj auskustannuk set ovat suoj eluratkai sus ta erillinen kysymys.

5 5 (34) Sen varalta, että kohtuuttomuutta arvioitaisiin korjauskustannusten osalta, korjauksen kustannusarvio (Protiimi Oy) on ilmeisessä ristiriidassa saman yhtiön laatiman rakennuksen kuntokartoituksen kanssa. Korjausten kustan nusarviossa on otettu huomioon toimenpiteet, joilla pyritään huomattavasti korkeampaan laatutasoon kuin alkuperäinen rakenne. Kustannusarviossa on esimerkiksi esitetty huomattavan kallis julkisivuverhous, perustusten kor jaus ja ikkunat, kun kuntoarviossa esitetyt toimenpiteet olisivat merkittäväs ti halvempia. Kuntoarvioissa ei ollut esitetty korjaustoimenpiteitä yläpohja rakenteille, kun kustannusarvioissa vesikattorakenteet on esitetty uusitta vaksi kokonaan. Asianmukaista arviota korjauskustannuksista ei ole. Suoje lukohteen korjaukseen on mahdollista saada avustusta. Valituksen oheen on liitetty kaavan valmisteluaineiston lisäksi Joensuun maakunnallisesti arvokkaat kohteet (maakuntakaavan valmisteluaineistos ta), Kino Karjala - Vanha Jokela -kiinteistökokonaisuutta koskevia huomioi ta (Räppänä ry), Joensuun seudun yleiskaava 2020 kulttuuriympäristöselvi tysja päivätty lausunto rakennuksen kulttuurihistoriallisesta ar vosta. Lisäksi hallinto-oikeudelle on toimitettu Jyrki Piispan ja Eino Mairo niemen teos Wanha Jokela (Keuruu 2002). 5. Asunto Oy Koulukatu 11 b:n valitus Päätös on kumottava siltä osin kuin osoitteessa Koulukatu 11 a olevalle ra keniiuspaikalle on osoitettu lisärakentamista ja jätetty osoi ttamatta valittaj an kaavan valmisteluvaiheessa vaatimat suoj elutoimenpiteet. Valittaja on pyytänyt, että hallinto-oikeus toimittaisi asiassa suullisen käsit telyn. Valittaja on vaatinut, että Joensuun kaupunki velvoitetaan korvaa maan valittaj ayhtiöl le aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Tontille suunnitellun uudisrakennuksen toteuttaja on Joensuun Kodit Oy, jonka hallituksen puheenjohtaja on Eero 1-lirvonen. Hirvonen on kaupungin valtuutettuna ottanut osaa asian käsittelyyn, vaikka hän on ollut esteellinen. Esteellisyyssäännöksiä on tulkittava ankarasti. 1-lirvosen kanta on saattanut vaikuttaa muiden valtuutettujen mielipiteeseen. Lisärakentaminen on ristiriidassa rakennusta koskevan suoj elumerkinnän kanssa. Lisärakentamishanke aiheuttaa liikenne- ja meluhaittaa ja se on yh teensopimaton kulttuuriympäristön säilyttämispyrkimyksen kanssa. Osaksi valittajan tontil la oleva luonnonarvoltaan merkittävä jääkauden aikainen kumpare häviää lisärakentamisen vuoksi. 6. Raimo Latjan valitus Päätös on kumottava. Yleiskaavaan tai ainakin liikennesuunnitelmaan on merkittävä Länsikadulle sekä Fteläkadulle merkinnät liikenteen nopeutta rajoittavista hidasteista. 1 Äikenne Ilasanniemeen on lisääntynyt merkittävästi viime vuosikymmeni nä. Alueella ajelee runsaasti moottoripyöriä, joissa äänenvaimennus ei ole kunnossa. Nopeusrajoitusta ei noudateta. Liikenteen melu aiheuttaa tutki tusti terveyshaittaa. Mittausten mukaan perjantain ja lauantain vastaisina öinä 70 desihelin melutaso ylittyi kymmeniä kertoja.

6 6(34) ilasanniemeen osoitetun palveluiden ja hallinnon alueen (P) rajausta on muutettava siten, että korttelin ja Länsikadun väliin jää vähintään 30 metrin luonnontilaanjäävä alue. Alue tulee osoittaa luo-merkinnällä. Kaavamer kintä (P) mahdollistaa lähes minkä tahansa toiminnan. Alueelle on turvatta va edes pieni luonnontilainen alue, koska alueella on runsas linnusto. Valituksen oheen on liitetty kaavan valmisteluaineiston lisäksi melumittauk sia, neljä artikkelia melun vaikutuksista terveyteen sekä lääkärinlausunto. 7. Asunto Oy Joensuun Kauppakatu 3b:n valitus Päätös on kumottava siltä osin kuin valittajan omistama kiinteistö osoittees sa Kauppakatu 3b on merkitty rakennussuojelukohteeksi (sr-merkintä 72). Valittaja omistaa osoitteessa Kauppakatu 3b sijaitsevan tontin, jolla sijaitsee huonokuntoinen, vanha puurakennus. Rakennuksen merkitseminen raken nussuojelukohteeksi (sr 72) on perusteetonta, koska rakennuksella ei ole kulttuuriarvoa tai rakennushistoriallista arvoa. Rakennus on varsin huonos sa kunnossa eikä sen kunnostaminen ole taloudellisesti mielekästä. Valittaja on ostanut tontin tarkoituksenaan rakentaa sille asuinkerrostalo. Tontin hin ta oli määräytynyt asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden perusteella. Valittajaa ei ole kuultu rakennuksen kulttuuri- tai rakennushistoriallisiin ar voihin liittyvistä seikoista tai asiassa laadituista arvioista. Rakennuksen kuntoa ei ole riittävästi selvitetty. Kaavamääräys mahdollistaa rakennuksen siirtämisen. Rakennuksen siirtä misestä ja vastaanottaj an edellyttämistä kunnostustöistä aiheutuisi kuitenkin noin euron kustannukset, joten rakennusta koskevat kaavamerkin nätja -määräykset aiheuttavat siirtämismahdollisuudesta huolimatta valitta jalle kohtuutonta haittaa. Päätös on lainvastainen myös sen vuoksi, että valittajaa ei ole kohdeltu yh denvertaisesti muiden kiinteistönomistajien kanssa. Esimerkiksi Wanha Jo kela, pienteollisuustalo ja Piimälinna on kulttuuri- ja rakennushistoriallises sa selvityksessä arvioitu suojeltaviksi rakennuksiksi, mutta kaavassa mainit tuja rakennuksia ei kuitenkaan ole osoitettu suojeltaviksi. Valituksen oheen on liitetty myyntiesite, pöytäkirja Joensuun kaupunginhal lituksen päätöksestä ja päivätty sähköpostiviesti. 8. Juhani Suihkon valitus Päätös on kumottava siltä osin kuin valittajan omistamalla tontilla sijaitseva rakennus on osoitettu suojelua tarkoittavalla merkinnällä (sr28). Valittaja on vaatinut, että Joensuun kaupunki velvoitetaan korvaamaan va littaj alle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut yhteensä 6 297,96 eurol la laillisi - ne korkoineen. Kysymyksessä oleva rakennus on siirretty Joensuuhun Terijoelta. Kulttuurija rakennushistoriallisen selvityksen mukaan rakennus on harvinaisuus joensuulaisittain, koska muita huvilatyyppisiä puurakennuksia ei oltu aika naan rakennettu ruutukaava-alueelle. Rakennuksen suojeluarvona ei kuiten kaan voida pitää sen historiaa muualta siirrettynä rakennuksena. sen sijaan

7 7 (34) tämä tekijä vähentää rakennuksen suojeluarvoa. Rakennus ei muualta siir rettyriä ilmennä paikallista historiaa. Rakennuksen erityispiirteet eivät täytä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 8 :ssä eikä maankäyttö-ja rakennuslain 41 :n 2 momentissa tarkoitettuja suojelun edellytyksiä. Rakennuksen suojeleminen on vastoin osayleiskaavan tavoitteita, joista kes keisin on täydennysrakentaminen. Rakennussuojelun tavoitteena on esitetty, että vain merkittävien kohteiden osalta suojelusta voidaan päättää, vaikka omistaja ei suojelua hyväksykään. Kuntoarvion mukaan rakennuksen kunnostaminen ei ole enää järkevää. Kuimostaminen maksaisi vähintään saman verran kuin uuden rakennuksen rakentaminen. Kun lisäksi otetaan huomioon rakentamattoman tontinosan arvon merkittävä aleneminen siinä tapauksessa, että nyt kysymyksessä ole va rakennus suojeltaisiin, lopputulos muodostuisi maanomistajan kannalta kohtuuttomaksi. Kaavamääräyksessä mahdollistettu rakennuksen siirtämi nen ei vaikuta kohtuuttomuuden arviointiin. Rakennus ei ole muutettavissa nykymääräysten mukaisiksi asuinrakennuksiksi. Maanomistajia ei ole koh deltu tasapuolisesti, koskajoitakin selvityksessä suojeltaviksi esitettyjä ra kennuksia ei ole kaavassa osoitettu suojeltaviksi sen vuoksi, että se olisi ra kennuksen omistaj alle taloudellisesti erittäin raskasta. Valituksen oheen on liitetty päivätty lausunto, päivätty arvio peruskorj auksen kustannuksista ja päivätty kuntoarvio. 9. Tapio Lambergin valitus Päätös on kumottava siltä osin kuin osoitteessa Papinkatu 17 sijaitseva ra kennus on merkitty suojeltavaksi. Rakennuksessa ei ole historiallisesti mi tään merkittävää. Valittajalle ei ollut kaupungin taholta toimitettu päätöstä. Lausunto ja vastineet Joensuun kaupunginhallitus on antanut lausunnon. 1. Valituksen johdosta on pyydetty vastineet Joensuun Jokiportti Oy:ltä ja Kiinteistö Oy Kanavarannalta. Joensuun Jokiportti Oy on antanut vastineen. Valittajat ovat antaneet vastineen. 2. Valituksen johdosta on pyydetty vastineet Kiinteistö Oy Kanavarannalta, Joensuun Jokiportti Oy:ltä, Pohjois-Karjalan Osuuskaupalta, Kiinteistö Oy Joensuun Inarinkulmaltaja Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiöltä. Kiin teistö Oy Joensuun Inarinkulma, Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, Joensuun Jokiportti Oy ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ovat antaneet vas tineet. Kiinteistö Oy Joensuun Inarinkulmaja Karjalaisen Kulttuurin edistämissää tiö ovat yhteisessä vastineessaan lausuneet muun muassa, että osayleiskaa vasta jätetyt Wanhaa Jokelaa - Kino Karjalaa koskevat valitukset on perus teettomina hylättävä. Rakennuksen suojeluarvon määrittämisessä keskeises

8 Vahanen - Protiimi Joensuu Suomen Protiimi 8 (34) sä roolissa on myös rakennuksen kunto ja sen suojeluarvot säilyttävänjat kokäyttömahdollisuuden olemassa olo. Kaavan on lisäksi oltava kohtuulli nen ja yhdenvertainen. Rakennus on useiden selvitysten mukaan erittäin huonossa kunnossa, mikä johtuu muun muassa huonosta perustustyöstäja huonoista rakenneratkaisuista. Hallinto-oikeuden on toimitettava katselmus rakennuksen olosuhteiden ja huonon kunnon selvittämiseksi. Valittajat on velvoitettava yhteisvastuullisesti korvaamaan Kiinteistö Oy Joensuun Ina rinkulmalle ja Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiölle aiheutuneet oikeu denkäyntikulut ,80 eurolla laillisine korkoineen. Vastineen oheen on liitetty: Jyväskylä Oy:n rakenneselvitys sekä pohjatutkimus- ja perusta mistapalausunto , Oy:n päivätty kuntoarvio, LVI kuntoarvioja sähkötekninen kuntoarvio, Juva Oy:n raportit välipohjan kantavuuden määrityksestä, yh teenveto kiinteistöön tehdyistä korj auksista ja tuentatarpeista ja vaadi tuista tarkastuksista sekä tarkastusmuistio ensimmäisen kerroksen lat tiaan syntyneestä halkeamasta, Sisäilmakeskus Oy:n sisäilmatutkimus, Oy:n päivätty kustannusselvitys ja päivätty rakennustapaselostus sekä neljä kirj että. Valittaj alle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen. 3. Valituksen johdosta on pyydetty vastineet Karjalaisen kulttuurin edistä missäätiöltäja Kiinteistö Oy Joensuun Inarinkulmalta, jotka ovat antaneet yhteisen vastineen (ks. edellä kohta 2.). Valittajista Ari Lehtinen, Kaarlo Nuutinen, Markku Aho, Kirsti Eraja Anna Lehtinen ovat antaneet vastineen. 4. Pohj ois-karj alan rakennusperinneyhdistys Räppänä ry:n (j äljempänä Räppänä ry)ja sen asiakumppaneiden valituksen johdosta on pyydetty vas tine Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiöltäja Kiinteistö Oy Joensuun Ina rinkulmalta, jotka ovat antaneet yhteisen vastineen (ks. edellä kohta 2.). Valittajista Jussi Airaksinen ja Riitta Nyberg ovat antaneet vastineet. Airak sisen vastineen oheen on liitetty päivätty museoviraston lausunto, arkkitehtitoimisto Torikka & Karttusen idealuonnos ja Pohjois-Karjalan maakuntakaavan kolmannen vaiheen liite 1, ehdotuksen palaute ja vasti neet. Hallirito-oikeudelle on lisäksi toimitettu sosiokulttuurinen arviointi Joensuun ravintola Jokelasta (Itä-Suomen yliopisto ) sekä Oothan vielä - dokumenttielokuva Wanhasta Jokelasta. 5. Joensuun Kodit Oy on antanut vastineen. Asunto Oy Koulukatu 11 b on antanut vastineen. Valittaja on ilmoittanut oi keudenkäyntikulujensa määräksi 3 571,20 euroa. 6. Valittaja on antanut vastineen.

9 9 (34) 7. Asunto Oy Joensuun Kauppakatu 3b on antanut vastineen. Valittaja on hallinto-oikeudelle toimittamassaan kirjelmässä vaatinut, että va littajan kiinteistöä koskeva rakennuskielto tulee määrätä päättymään. 8. Juhani Suihkon kuolinpesä on antanut vastineen. Vastineessa on muun ohella lausuttu, että kaupunginhallituksen lausunnossa on virheellisesti kat sottu, että rakennus olisi korjauskelpoinen. Hallinto-oikeuden on toimitetta va katselmus kohteessa, mikäli asiassa ei kirjallisen näytön perusteella voi da pitää osoitettuna, että rakennus on korjauskelvoton. Vastineen oheen on liitetty päivätty lausunto rakennuksen korj auskelpoisuudesta. 9. Valittajalle on varattu tilaisuus antaa selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä vastine kaupunginhallituksen lausunnon johdosta. Valittaja on antanut selvityksen ja vastineen. Joensuun kaupungin kaavoituspäällikkö on antanut lisälausunnon Joensuun Seudun Luonnonystävät ry:n vaatimukseen koskien Piimälinnan rakennus ta. Lisäksi kaupunki on kiistänyt Asunto Oy Koulukatu Ilja Suihkon kuo linpesän oikeudenkäyntikuluvaatimukset perusteettomina. Joensuun Seudun Luormonystävät ry on kiistänyt Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiönja Kiinteistö Oy Joensuun Inarinkulman oikeudenkäynti kuluvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään. Joensuun Seudun Luonnonys tävät ry on antanut vastineen Pohjois-Karjalan Osuuskaupan antaman vasti neen johdosta. Räppänä ry ja Jussi Airaksinen ovat kiistäneet Karjalaisen Kulttuurin edistä missäätiönja Kiinteistö Oy Joensuun Inarinkulman oikeudenkäyntikuluvaa timuksen perusteeltaan ja määrältään. HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU Tapio 1amhergin valitus jätetään tutkimatta. hallinto-oikeus hylkää Asunto Oy Koulukatu ii b:n vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta. Hallinto-oikeus hylkää Kiinteistö Oy Joensuun Inarinkulmanja Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiön sekä Juhani Suihkon kuolinpesän vaatimukset katselmuksen toimittamisesta. Valituksenalainen päätös kumotaan Joensuun Seudun Luonnonystävät ry:n sekä Räppänä ry:n ja sen asiakumppaneiden valituksista kiinteistön osalta. Muilta osin mainitut valitukset hylätään. Mauno Tuomiston ja hänen asiakumppaneidensa valitus hylätään. Ari Lehtisen ja hänen asiakumppaneidensa valitus hylätään. Asunto Oy Koulukatu 11 tään. h:n valitus ja oikeudenkäyntikuluvaatimus hylä

10 10 (34) Raimo Latjan valitus hylätään. Asunto Oy Joensuun Kauppakatu 3b:n valitus hylätään. Juhani Suihkon kuolinpesän valitus ja oikeudenkäyntikuluvaatimus hylä tään. Kiinteistö Oy Joensuun Inarinkulman ja Karjalaisen Kulttuurin edistämis säätiön oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään. Perustelut Tutkimatta jättäminen Maankäyttö-ja rakennuslain 188 :n 6 momentin mukaan kaavan tai raken nusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asian osaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kuntalain 93 :n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Maankäyttö- ja rakennuslain 67 :n mukaan kaavan hyväksymistä koske vasta päätöksestä on viipymättä lähetettävä tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Lambergin valitus on saapunut hallinto-oikeuteen kello eli virka-ajan jälkeen, jolloin valituksen on katsottava saapuneen hallinto-oi keuteen Asiassa on ratkaistava, onko valitus tullut hallinto-oi keuteen määräaj assa. Joensuun kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirj aan lii tetyn py kälää 175 koskevan valitusosoituksen mukaan pykälän kohdalla hyväksyt tyyn päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin Kuopion hallinto oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa las kettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirj eellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asiaiiosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi saantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö-ja rakennuslain 188 :n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen myös asianosaisen tietoon silloin, kun pöytäkir jan on asetettu yleisesti nähtäville. Valitusosoituksesta ilmenee, että pöytäkirja on asetettu nähtäväksi

11 Menettelyyn liittyvät valitusperusteet 11(34) Joensuun kaupungin ilmoitustaululla on ilmoitustaulun hoitajan mukaan pi detty ilmoitusta siitä, miten tarkastettu pöytäkirj a pide tään yleisesti nähtävänä. Valituksenalaisen päätöksen on maankäyttö-ja ra kennuslain 188 :n 6 momentin mukaisesti katsottava tulleen asianosaisten tietoon päätöksen nähtäville asettamispäivänä eli Valitusaika on alkanut tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä eli ja 30 päi vän valitusaika on päättynyt sunnuntaina Koska valitusajan vii meinen päivä on sunnuntai, valituksen on voinut tehdä vielä maanantaina Lambergin hallinto-oikeuteen saapunut valitus on tä män mukaan laskien myöhässä. Lambergille ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 67 :ssä tarkoitetulla tavalla toimitettu päätöstä, koska sitä koskevaa pyyntöä ei ole esitetty. Arvioitaessa sitä, onko valitus saapunut valitusajan kuluessa, tällä seikalla ei valitusosoi tuksen sisältö huomioon ottaen ole asiassa merkitystä. Valitus on joka ta pauksessa jätettävä myöhään tulleena tutkimatta. Vuorovaikutusta koskevat valitusperusteet Ari Lehtisen ja hänen asiakumppaneidensa valituksessa on katsottu, ettei kaavaprosessi ole edennyt maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetulla taval la vuorovaikutteisesti. Tavoitevaiheen lausunnoista ei ole tehty yhteenvetoa eikä tavoitekeskustelua ole käyty tasapuolisesti. Joensuun Seudun Luonnonystävät ry:n valituksessa on katsottu, ettei liiken nesuunnittelu ole edennyt vuorovaikutteisesti. Kaupunginhallituksen lausunnossa on todettu muun muassa, että osallisille on varattu useita erilaisia mahdollisuuksia tuoda esille näkemyksiään asias ta. Vuorovaikutusmenettely ei tarkoita sitä, että kaava vastaisi osallisten nä kemystä. Kaavaprosessin vuorovaikutuksellisuus ei ole ollut maankäyttö- ja rakennuslain vastaista. Liikennesuunnittelua on tehty yhtäaikaisesti osa yleiskaavan laatimisen kanssaja siihen liittyvä vuorovaikutus on ollut osa kaavaan liittyvää vuorovaikutusta. Joensuun keskustan liikennesuunnitelma on hyväksytty valituksenalaisella päätöksellä ohj eellisena noudatettavaksi keskusta-alueen Ii ikennej ärj estelyiden tarkenimassa suunnittelussa. Kau punginhallituksen lausunnon mukaan liikenteeseen liittyvät ratkaisut teh dään osana kaavoja sekä katu-ja yleisen alueen suunnitelmilla. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n 1 momentin mukaan kaavoitusmenette ly tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomis tajillaja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saat taa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisillaja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaa van valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suul 1 isesti mielipiteensä asiasta. Maankäyttö-ja rakennusasetuksen 30 :n 1 momentin mukaan maankäyttö ja rakennuslain 62 :ssä tarkoitettu tilaisuuden varaarninen osallisille mieli piteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä asettamalla vai-

12 12 (34) misteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilai suudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Kaavaselostuksen mukaan kaikissa suunnitteluvaiheissa osallisille on varat tu mahdollisuus jättää suunnitelmasta mielipiteitä (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lähtökohta- ja lähtötietoraportit, alustavat tavoitteet ja kaavaluonnos) ja muistutuksia (kaavaluonnos). Osallistumis- ja arviointisuunni telmaja suunnittelun lähtökohtaraportti ovat kaavaselostuksen mukaan ol leet julkisesti nähtävillä välisen ajan. Esitys suunnittelun alustaviksi tavoitteiksi on koottu maalis-huhtikuussa Alustavia tavoit teita on käsitelty ohjausryhmän kokouksissa sekä viidessä eri esittelytilai suudessa, joista yksi on ollut avoin yleisötilaisuus. Alustavat tavoitteet on asetettu julkisesti nähtäväksi väliseksi ajaksi. Kaava-aineis tossa olevassa Joensuun keskustan osayleiskaavan tavoiteraportissa on kooste alustavista tavoitteista annetuista mielipiteistä. Joensuun kaupunginhallitus on päätöksellään hyväksynyt Joensuun keskustan osayleiskaavan tavoitteet ja suunnittelualueen laajentamisen Ha sanniemeen. Maankäyttö- ja rakennuslaissaja -asetuksessa ei ole edellä mainittuja lainkohtia yksityiskohtaisempia vuorovaikutusta koskevia menettelysäännöksiä. Kaavamuutos on Joensuun kaupungin asukkaiden kannalta merkittävä, mikä tulee ottaa huomioon vuorovaikutusmenettelyä arvioitaessa. Edellä se lostetulla tavalla kaavan valmistelun alkuvaiheessa kaikki osalliset ovat voi neet ilmaista mielipiteensä ensin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja suunnitelman lähtökohtaraportista sekä ennen kaavaluonnosta vielä kaavan alustavista tavoitteista. Vuorovaikutusmenettely osayleiskaavan muutosta valmisteltaessa täyttää maankäyttö-ja rakeimuslaissaja -asetuksessa sääde tyt vaatimukset. Kaavan merkittävyyteenkin nähden osallisilla on ollut mahdollisuus riittävästi osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituk sen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä. Kaavaa koskeva päätös ei ole kaa van tavoitevaiheen menettelystä esitetyillä perusteilla lainvastainen. Vuorovaikutteisuus kaavassa ei tarkoita sitä, että kaavaa tulisi muuttaa an nettujen mielipiteiden ja muistutusten johdosta. Valittajien esittämillä mieli piteillä ei ole voitu rajoittaa kaupunginvaltuuston päätösvaltaa kaavan sisäl töratkai sun osalta, vaan valtuusto on voinut päättää kaavan sisällöstä maankäyttö- ja rakennuslairi asettamissa rajoissa. Kaavan yhtenä tavoitteena on ollut keskusta-alueen liikenteeseen ja pysä köintiin liittyvien muutostarpeiden selvittäminen ja ratkaiseminen. Liiken nesuunnitelma on ollut osa kaavaan liittyvää selvitystä ja siihen liittyvä vuorovaikutus on toteutunut kaavaprosessin vuorovaikutuksen yhteydessä. Valituksenalainen päätös ei ole lainvastainen sillä perusteella, ettei liikenne suunnitelmasta ole erikseen varattu osallisille maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä tarkoitetulla tavalla tilaisuutta ilmaista mielipidettään. Kaavaa koskeva päätös ei ole vuorovaikutuksesta esitetyn perusteella lainvastainen.

13 13 (34) Esteellisyys Asunto Oy Koulukatu 11 b on vai ituksessaan väittänyt, että Eero Hirvonen on ollut esteellinen kaupunginvaltuutettuna osallistumaan valituksenalaisen asian käsittelyyn, koska hän on Joensuun Kodit Oy:n hallituksen puheen johtaja. Kaupunginhallituksen lausunnossa on todettu, ettei valtuutettu ole esteelli nen käsittelemään valtuustossa sellaista asiaa, joka koskee yhtiötä, jonka hallinnossa valtuutettu on. Päätöksestä ei muutoinkaan seuraa kiinteistön omistaj alle erityistä hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 52 :n 1 momentin mukaan valtuutettu on valtuustossa esteelli nen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 :n 2ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Milloin valtuu tettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan mitä kyseisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään. Valtuutetun esteellisyysperusteet ovat rajoitetummat kuin muihin luotta mushenkilöihin tai viranhaltij oihin sovellettavat esteel lisyysperusteet. Jotta valtuutettu tulisi esteelliseksi käsittelemään asiaa valtuustossa, on asian lii tyttävä häneen henkilökohtaisesti. Joensuun Kodit Oy, jonka hallituksen pu heenjohtaja Hirvonen on, omistaa valituksessa tarkoitetun kaava-alueella si jaitsevan kiinteistön. Joensuun keskustan alueen osayleiskaava on laajahkoa aluetta koskeva ja luonteeltaan tarkempaa suunnittelua ohjaava kaava. Asia ei koske kuntalain 52 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla henkilökohtai sesti Hirvosta siten, että tämä olisi ollut esteellinen käsittelemään asiaa val tuutettuna. Pääasia Sovellettavat säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ym päri stövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kult tuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n 1 momentin mukaan yleiskaavaa laadit taessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä sääde tääri. Pykälän 2 momentin mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huo mioon: 1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkol iikenteen ja kevyen liiken teen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseenjärjestämi seen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;

14 IV Suunnittelualue ja voimassa olevat kaavat 14 (34) 7) ympäristöhaittoj en vähentäminen; 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Pykälän 3 momentin mukaan edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on sel vitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan oh jaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Pykälän 4 momentin mukaan yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistaj alle tai muulle oikeuden haltij alle kohtuutonta haittaa. Maankäyttö-ja rakennuslain 41 :n 2 momentin mukaan, jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kuit tuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyk siä. Suunnittelualue käsittää Joensuun ruutukaavakeskustan eli kaupunginosat 1 sekä Hasanniemen alueen. Alueeseen sisältyy osia Pielisjoesta sekä Ilosaari. Alueen pinta-ala on noin 2.4 neliökilometriä. Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaihe. Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu Joensuun keskustatoimintojen alueeksi (C). Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaiscmnassa suunnittelussa tulee luoda edellytykset korkeatasoi sen ja vetovoimaisen keskusta-alueen kehittämiselle sekä kansainvälisten, ylimaakunnallisten ja maakunnallisten toimintoj en ja monipuolisen erikois kaupan palvelujen sijoittumiselle. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen liikennej äij estelyihin ja julkisen liikenteen toimintaedelly tyksiin sekä alueen liittymiseen muuhun kaupunkirakenteeseen. Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtai semmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon muun muassa taajamari erityispiirteetja edistää yh dyskuntarakenteen eheytymistä sekä keskusta-alueen kehittämistä taaj aman toirninnaliiseksi ja taajamakuvaltaan selkeäksi kokonaisuudeksi sekä kiin nittää huomiota taajamakuvaan ja taajaman sisäisen viherverkoston, arvok kaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden sekä luonnonympäristön ja ra kennetun ympäristön kohteiden erityisarvoj en säilyttämiseen. Suunnittelualue sisältyy myös kaupunkikeskustan kehittämisen kohdealuee seen (kk- 1). Suunnittelumääräyksen mukaan yksityi skohtaiscmmassa suun nittelussa tulee erityisesti turvata keskusta-alueen kehittäminen vetovoimai senaja korkeatasoisena erikoiskaupan palvelukeskuksena sekä luoda edel lytykset valtion hallinnon toimintoj en alueell istamisel le, yliopiston ja am mattikorkeakoulun, erikoissairaanhoidon, tiedepuiston, vapaa-ajan ja virkis tyskeskuksen, sataman sekä matkakeskuksen kehittämiselle. Yksityiskohtai semmassa kaavoituksessa tulee kiinnittää huomiota kaupunkikuvaan, jouk koliikenteen toimivuuteen ja muihin sisäisiili liikennejärjestelyihin sekä alueen muuhun kaupunkirakentamiseen.

15 15 (34) Suunnittelualue sisältyy lisäksi Joensuun kaupunkiseudun alueeseen (kk-2). Suunnittelualue sisältyy maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maise man vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen (ma), joka on valtakunnallises ti arvokas kulttuuriympäristö Joensuun kaupunkimaisema (kohdenumero 77). Suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussaja käytössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön kokonaisuus ja erityispiirteet sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä. Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu Joensuun seudun yleiskaava 2020 sekä lukuisia asemakaavoja. Suullinen käsittely Hallintolainkäyttölain 38 :n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on toi mitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asian osaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaati mus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton. Asunto Oy Koulukatu ii b on pyytänyt suullista käsittelyä kulttuuriympä ristö-ja maisema-arvojen arvioimisen vuoksi. Asiassa on esitetty kirjallista selvitystä alueen kulttuuri- ja maisema-arvoista. Huomioon ottaen lisäksi Asunto Oy Koulukatu 11 b:n valituksen johdosta jäljempänä esitetyt pää töksen perustelut, mainittujen seikkojen selvittämiseksi ei ole tarpeen toi mittaa suullista käsittelyä. Katselin us Hallintolainlcäyttölain 41 :n mukaan asian selvittämiseksi voidaan toimit taa katselmus. Katselmuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä lais sa säädetään suullisesta käsittelystä. Asiassa on pyydetty katselmusta erityisesti kahden rakennuksen, Wanhan Jokelan ja niin sanotun Suihkon talon, rakennusteknisen kunnon arvioimi seksi. Asiassa on esitetty useita asiantuntijoiden lausuntoja mainittujen rakennus ten kunnosta. Niistä seikoista, millä kustannuksillaja millä toimenpiteillä rakennukset olisi korjattava tai korjattavissa, ei ole katselmuksella mahdol lista saada selvitystä. Asiassa on esitetty kirjallista selvitystä paitsi edellä mainituista seikoista myös rakennusten suojeluun liittyvistä arvoista. Näistä syistä, huomioon ottaen lisäksi jäljempänä olevat päätöksen perustelut, kat selmuksen toimittaminen ei ole asian selvittämiseksi tarpeen. Rantapuistovyöhykettäja kortteleita 216 ja 217 sekä Sirkkalan siltaa ja liikennesuunnitelmaa koskevat valitusperusteet Tuomisto ja hänen asiakumppaninsa ovat katsoneet, että asiassa on menetel ty virheellisesti, koska alueelle oli ennen nyt kysymyksessä olevaa päätöstä laadittu asemakaava, jossa esitetty on otettu valituksenalaiseen kaavapää tökseen.

16 16 (34) Valittajien mainitsema kaava on edelleen vailla lainvoimaa. Koko suunnitte lualueella on voimassa lukuisia asemakaavoja. Valituksenalaista päätöstä tarkastellaan yleiskaavan sisältövaatimusten näkökulmasta. Valituksenalai nen päätös ei ole syntynyt virheellisessäjärjestyksessä eikä ole lainvastai nen sen vuoksi, että osalle suunnittelualuetta on aikaisemmin laadittu ase makaava. Kortteleita 216 ja 217 koskevat kaavat Edellä on selostettu maakuntakaavan Joensuun keskusta-aluetta koskevat merkinnät. Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 korttelien 216 ja 217 alue on osoitettu pääosin keskustatoimintojen alueeksi (C), jota koskevan kaavamääräyksen mukaan alueelle voidaan sijoittaa kaupallisia ja julkisia palveluja, muita alueen luonteeseen soveltuvia työpaikkoja, kerros- tai pientaloasumista, puistoja tai lähivirkistysalueita sekä toreja, aukioita, katuja ja muita liiken ne- ja pysäköintialueita. Lisäksi kaavamääräyksen mukaan alueelle on mah dollista sijoittaa maankäyttö-ja rakennuslain 58 :n 3 momentin perusteella vähittäiskaupan suuryksikkö. Lisäksi kaavaselostuksessa on kyseisen kaa vamääräyksen kohdalla todettu, että toimintojen tarkempi sijoittuminen rat kaistaan osayleiskaavoillaja asemakaavoilla. Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 korttelien 216 ja 217 ja rantapuiston alueelle kohdistuu valtakunnallisesti merkittävien rakenne ttuj en kulttuuri ympäristöjen merkintä (sk-1), tarkemmin Joensuu sekä Joensuun kaupunki maisema ja rantapuisto (vk 2.1 ja vk 2.3). Suunnittelumääräyksen mukaan valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön raken nettaessa on ympäristöön merkittävästi vaikuttavista hankkeista neuvotelta va museoviranomaisten kanssa. Korttelissa 216 oleva Postitalo on osoitettu yleiskaavassa seudul lisena rakennuskulttuurikohteena (kohde 2.99). Lähialueella valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi on osoitettu Joensuun kaupungintalo (vk 2.2) ja seudullisina rakenirnskult tuurikohteina kanava-alue (2.39), Karj alantalo (2.41) ja kaupungintalo (2.47) sekä rakennussuojelulailla suojeltu rakennus Pielisjoen Linna (2.85). Voimassa olevassa asemakaavassa kortteli 216 on osoitettu liike- ja toimis torakennusten korttelialueeksi (K). Yleisten kaavamääräysten mukaan ton tille saadaan sijoittaa asuntoja ainoastaan kiinteistön hoidon kannalta välttä mätöntä henkilökuntaa varten. Tontilla on osoitettu rakennusalat enintään V-ja 1 -kerroksiselle rakentamiselle. Tontin tehokkuusluku on 0,8. Voimassa olevassa asemakaavassa osa korttelista 217 on osoitettu yhdistet tyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueeksi (ALK), jolle saa rakentaa asuinhuoneistojaja niihin liittyviä taloussuoj ja, asukkaiden käyttöön tarkoi tettuja autosuojia sekä liike- ja toimistohuoneistoja. Rakennukseen saa si joittaa asuntoja enintään 30 prosenttia kokonaishuoneistoalasta. Tontille on osoitettu rakennusala enintään VI-kerroksiselle rakentamiselle. Tontin te hokkuusluku on 2.5. Rantapuiston puoleinen osa korttelista on osoitettu py säköimisalueeksi (LP).

17 6. 2,0 17 (34) Rakennettu ympäristö Valtionneuvosto on päätöksellään korvannut valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen vuoden 1993 inventoinnin 2009 valmistuneella tarkistuksella. Kysymys on valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden tarkoittamasta inventoinnista. Mainitun inventoinnin kohdekuvauksen mukaan Joensuun rantapuistovyöhyke, joka sijoittuu poh jois-eteläsuuntaisena ruutukaava-alueen ja Pielisjoen väliselle kaistaleelle, muodostaa kaupungin historiallisten rakennusten ja puistojen vyöhykkeen, jossa julkisten rakennusten sij oittelu perustuu empirekaavaan. Korttelit 216 ja 217 kuuluvat Joensuu rantapuistovyöhykkeen RKY-alueeseen. Valituksenalainen kaavapäätös Valituksenalaisessa kaavassa korttelit 216 ja 217 sijaitsevat keskustatoimin tojen alueella (C). Korttelit ovat alueella, joka on osoitettu valtakunnallises ti arvokkaaksi rakermetuksi kulttuuriympäristöksi (ma-rky). Kaavamääräyk sen mukaan alueen rajaus perustuu valtakuimallisten alueidenkäyttötavoit teiden tarkoittamaan valtakunnalliseen inventointi in. Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon anta miseen ennen rakentamista koskevan lupa-asian ratkaisemista. Korttelit 216 ja 21 7 sijaitsevat myös rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kannalta arvokkaalla alueella eli Pielisj oen länsirannalla (ma (107)). Kaavamääräyksen mukaan kysymyksessä on miljöökohde. Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Suojelun yksityiskohtainen toteutta mistapa ja lisärakentamismahdollisuudet ratkaistaan asemakaavataso 1 la. Alueelle voidaan sijoittaa uutta rakentamista ja toteuttaa muita ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä, kuitenkin siten, että aluekokonaisuuden kulttuurihistoriallisen arvon säilyminen ei vaarannu. Asemakaavamuutosten yhtey dessä alueen rakentamisen tehokkuutta ja kerroslukuja tarkastellaan kortte litasolla. Alueelle sijoittuvista rakennuksista suojeltuja ovat vain erikseen osoitetut rakennukset (kohdemerkintä sr). Muscoviranomai selle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen rakentamista koskevan lupa-asian rat kaisemista. Suluissa oleva numero viittaa kulttuuri- ja rakennushistorialli sen selvityksen kohdeluetteloon. Kortteleiden 216 ja 217 alueelle on osoitettu merkintä e2. Kaavamääräyk sen mukaan kysymyksessä on alue, jolla uudis- ja täydennysrakentamisen yhteydessä tavoiteltava korttelitehokkuus on 1,0 ja suositeltava raken nusten kerrosluku 4 Kuudennen kerroksen tasolla rakennusten katujul kisivu suositellaan toteutettavaksi sisäänvedettynä. Korttelin 216 alueella sijaitsee sr (65) merkinnällä osoitettu rakennussuoje lukohde eli entinen Postitalo. Kaavamääräyksen mukaan suojelun yksityis kohtainen toteuttamistapa ja Ii särakentami smahdol Ii suudet ratkaistaan ase makaavatasolla. Rakennusta ei saa purkaa eikä sen ulkoasuun tehdä sellai sia muutoksia, jotka vaarantavat kohteen kulttuurihistoriallisen arvon säily misen. Suluissa oleva numero viittaa kulttuuri- ja rakennushistoriallisen sel vityksen kohdeluetteloon.

18 18(34) Oikeudellinen arvio Tuomiston ja hänen asiakumppaneidensa sekä Joensuun Seudun Luonnonystävät ry:n valituksissa on katsottu, että valituksenalainen päätös mahdol listaa rakentamisen, joka vaarantaa Joensuun rantapuiston suojeluarvot. Päätöksessä ei ole riittävästi otettu huomioon RKY-alueeseen liittyviä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Kaupunginhallituksen lausunnossa on todettu, että kaavapäätöksessä on kortteleiden 216 ja 217 sekä rantapuistovyöhykkeen osalta otettu huomioon maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset, myös rakennetun ympäris tö ja maiseman vaaliminen. Kaavassa on asianmukaisesti osoitettu ranta puistovyöhykkeen RKY-alue. Osayleiskaavaratkaisu ei laajenna korttelialueita rantapuistoon. Museoviranomainen ei ole kyseenalaistanut ratkaisua. Kysymyksessä olevan korttelialueen nykyinen toteutunut korttelitehokkuus on 1,05, mikä jo sinänsä asettuu osayleiskaavassa esitettyyn vaihteluväliin. Asemakaavan laatimiseen jää merkittävästi liikkumavaraa. Kaavaselostuksessa on vaikutusten arvioimisen yhteydessä todettu, että Pie lisjoen rantapuisto säilyy ja sitä kehitetään edelleen alueen ominaispiirteet säilyttäen. Kulttuuri- ja rakennushistoriallisessa selvityksessä Pielisjoen Iän siranta on mainittu valtakunnallisesti arvokkaana milj öökohteena (107). Selvityksessä on todettu, että Pielisjoen länsirannan alue on rakennetun ym päristön näkökannalta tärkein yksittäinen alue kaupungin historiassa. Selvi tyksessä on lausuttu muun muassa, että uudisrakentarnisessa tulee ottaa huomioon perinteinen matala rakentamisen tapa, lukuun ottamatta korttelei ta 30, 216 ja 217, jotka ovatjo muodostuneet korkeamman rakentamisen kohteiksi. Pielisjoen länsirannan puistovyöhykettä ci saa pienentää oleelli sesti mistään kohdasta ja puistojen historiallisesti olennaisimmat piirteet on säilytettävä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että alueidenkäytössä varmistetaan valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöj en arvoj en säilyminen. Alueiden käytön on mainituilla alueilla sovelluttava niiden his torialliseen kehitykseen. Tietyn alueen kuuluminen valtakunnallisesti mer kittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ei lähtökohtaisesti tarkoita sitä, ettei tuota aluetta voisi ollenkaan muuttaa. Maankäyttö-ja rakennuslain 24 :n 2 momentin mukaan maakunnan suun nittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittciden huomioon ottami sesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Yksittäisen yleiskaavan sisällön lainmukai suutta arvioitaessa ratkaisun on kuitenkin perustuttava viime kädessä maankäyttö- ja rakennuslain 39 :ssä säädettyihin yleiskaavan sisältövaatimuk sun. Viimeksi mainitun pykälän 2 momentin 8 kohdan mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Museoviras to ovat ehdotusvaiheen lausunnoissaan edellyttäneet ma-alueiden kaava määräyksissä otettavan huomioon alueiden erityispiirteet sekä lausuman sii tä, että museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen en nen lupahakemusten ratkaisemista. Muilta osin mainitut viranomaiset eivät

19 19 (34) ole lausuneet kaavaehdotuksessa rantavyöhykkeen tai kortteleiden 216 ja 217 alueelle osoitetuista merkinnöi stä. Valituksenalaisella kaavalla ei ole laajennettu kortteleiden 216 ja 217 aluet ta rantapuistoon päin. Kaavamääräyksiin, jotka koskevat maja ma-rky -alueita, on liitetty edellä tarkemmin selostetut lausumat, jotka edellyttävät alueiden ominaispiirteiden säilyttämistä. Lisäksi kaavamääräys ma edellyt tää, että suojelun yksityiskohtainen toteuttamistapaja lisärakentamismah dollisuudet ratkaistaan asemakaavatasolla. Kaavamääräysten mukaan mu seoviranomaiselle on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen ennen raken tamista koskevan lupa-asian ratkaisemista. Valituksenalainen päätös mah dollistaa nykyistä tehokkaamman rakentamisen korttelin 216 alueella sekä 4-6 kerroksisen rakentamisen. Kortteleita koskeva merkintä e2 mahdollis taa melko tehokkaankin rakentamisen korttelin alueella. Korttelitehokkuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että alue on kulttuuriympäristöä koske van selvityksen mukaan jo muodostunut korkeamman rakentamisen alueek si. Kun otetaan huomioon olemassa olevan rakentamisen määrä ja aluetta koskeviin kaavamääräyksiin sisällytetyt edellytykset suojelun toteuttami ses ta ja alueen ominaispiirteiden säilyttämisestä, on valituksenalaisessa pää töksessä otettu huomioon maankäyttö- ja rakemiuslain 39 :n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetulla tavalla kulttuuriympäristön säilyminen. Valituksenalainen päätös ei ole lainvastainen kortteleita 216 ja 217 sekä rantapuistovyöhykettä koskevien valitusperusteiden johdosta. Sirkkalan silta ja liikennesuunnitelma Joensuun Seudun Luonnonystävät ry:n valituksessa on katsottu, että Sirkka 1 an silta turmelisi kaupunkipuistovyöhykkeen ja että liikennesuunnitelma on autoliikennekeskeinen. Kaupunginhallituksen lausunnossa on todettu, että sillan rakentaminen pe rustuujo tehtyihin lainvoimaisiin päätöksiin ja todelliseen liikennetarpee seen. Silta on Joensuun seudun yleiskaavan 2020 sekä voimassa olevan ase makaavan mukainen. Valituksenalaisessa kaavassa Yläsatamakatu on merkitty pääkaduksi ja katu on merkitty jatkumaan pääkatuna Pielisjoen ylitse niin sanottua Sirkkalan siltaa pitkin. Silta sijoittuu valituksenalaisessa kaavassa alueelle,joka on osoitettu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (ma-rky) sekä rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kan nalta arvokkaaksi alueeksi (ma (107)). Alueita koskevat kaavamääräykset on selostettu edellä. Kaavaselostuksessa on lausuttu, että merkittävin maisemallinen muutos ovat Pielisjoen uudet sillat, jotka tuovat uudet rakennetun ympäristön ele mentitjokialueen maisemaan. Silloista Ofl kuitenkin tehty päätökset jo en nen tätä osayleiskaavaa. Sirkkalan silta on osoitettu Joensuun seudun yleiskaavassa Liikennesuunnitelmasta ilmenee, että Joensuun keskustan liikenteellisten ta voitteiden yhtenä tärkeänä lähtökohtana on keskustan kehäväylä. jonka yksi

20 Hasanniemeä koskevat valitusperusteet 20 (34) osa on Yläsatamakatu. Sirkkalan silta on suunnitelman mukaan kehän toi mivuuden kannalta keskeinen ja tärkeä osa pääkatuverkkoa. Rantapuistovyöhykettä koskevien kaavamääräysten tavoitteena on säilyttää alueen ominaispiirteet. Sillan rakentaminen ei olennaisesti pienennä rantapuistoa. Huomioon ottaen lisäksi valituksenalaisessa päätöksessä esitetyt liikenteen järjestämiseen liittyvät perustellut tarpeet ja tavoitteet, valituk senalainen päätös ei ole maankäyttö- ja rakerinuslain vastainen siltä osin kuin päätöksessä on osoitettu Sirkkalan silta. Valituksenalaisen päätöksen ei ole osoitettu olevan maankäyttö-ja rakennuslain vastainen myöskään sen johdosta, mitä vai ituksessa on lausuttu liikennesuunnitelmasta. Joensuun Seudun Luonnonystävät ry:n valituksessa on katsottu, että Hasan niemen länsiosaan osoitetut pientalovaltainen asuinalue, palveluidenja hal linnon alue sekä matkailupalveluiden alue ovat ristiriidassa alueen luontoar vojen kanssa. Latjan valituksessa on katsottu, ettei palveluidenja hallinnon alueeksi osoitetun alueen tulisi ulottua Länsikatuun saakka. Kaupunginhallituksen lausunnossa on katsottu, ettei alueella ole sellaisia luontoarvoja, jotka estäisivät alueen käyttämisen osittain rakentamiseen. Valituksenalaisessa osayleiskaavassa Hasanniemen pohjoisosaan on osoitet tu palveluiden ja hallinnon alue (P) nykyisen kesäteatterin ympärille. Alue ulottuu Länsikadulle, mutta muutoin aluetta ympäröi puistoksi osoitettu alue (VP). Hasanniemen eteläosaan on osoitettu matkailupalveluiden alue (RM), joka ulottuu Länsikadun eteläpäästä noin sata metriä itään päin. Mat kailupalveluiden alueen pohjoispuolelle on osoitettu pientalovaltainen asuinalue (AP), joka ulottuu Länsikadulta Pyhäselän rantaan saakka. Alueen keskellä on lähivirkistysaluceksi (VL) osoitettu alue. Muutoin 1-lasanniemen alue, eli Länsikadun itäpuolinen osa lukuun ottamatta edellä mainittua mat kailupalveluiden alueen osaa ja yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET), on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Valituksenalaisessa osayleiskaavassa Hasanniemen länsiosa on osoitettu ra kennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi alueeksi (ma (11 5)). Kaavamääräyksen mukaan kysymyksessä on miljöökohde. Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Suojelun yksityiskohtainen to teuttamistapa ja 1 i särakentami smahdollisuudet ratkaistaan asemakaavatasol la. Alueelle voidaan sijoittaa uutta rakentamista ja toteuttaa muita ympäris töön vaikuttavia toimenpiteitä, kuitenkin siten, että aluekokonaisuuden kult tuuri historiallisen arvon säilyminen ei vaarannu. Asemakaavamuutosten yh teydessä alueen rakentamisen tehokkuutta ja kerrosi ukuj a tarkastellaan kort telitasolla. Alueelle sijoittuvista rakennuksista suojeltuja ovat vain erikseen osoitettu rakennukset (kohdemerkintä sr). Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen rakentamista koskevan lupa-asian rat kaisemista. Suluissa oleva numero viittaa kulttuuri- ja rakennushistorialli sen selvityksen kohdeluetteloon. Rakennus-ja kulttuurihistoriallisen selvityksen mukaan alue rajautuu län nessä Pyhäselkään sekä pohjoisessa ja koillisosassa Ilasanniemen puistoon. Osa Ilasanniemen puistosta kuuluu miljöökohteeseen ja etelässä ja idässä

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset Keski-Suomen ELY-keskus 19.04.2017 MRL:N YLEINEN TAVOITE (MRL 1 ) Järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö ASEMAKAAVAN MUUTOS osa 7. kaupunginosan korttelista 1052 29.4.2011, tarkistettu 26.3.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy 710 Kaustisen kunta Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

ASEMATIE 13. Ak 212 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3

ASEMATIE 13. Ak 212 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3 Ak 212 ASEMATIE 13 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.3.2015, päivitetty 22.11.2016 Valmistelija / lisätiedot: Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta:

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744,70101 KUOPIO Puhelin 029 5642500 Faksi 029 5642501 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi Joensuun rakennus- ja ympäristö lautakunta Muuntamontie

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Mikä rakennusjärjestys on? Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla

Lisätiedot

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy.

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy. 1 NOKIAN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava koskee kiinteistöä 536-418-4-198. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.2.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.05.2017 Sivu 1 / 1 94/2015 10.02.02 143 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Finnoon osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 12.12.2017 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos ja -laajennus 16. kaupunginosan korttelin 6285 tontti 2 sekä viereinen asemakaavaton alue, Nikkarinkuja 5 Ilmakuva suunnittelualueesta Pictometry,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

KAAVOITUSMENETTELY Ohjeita muistutuksen tekemisen

KAAVOITUSMENETTELY Ohjeita muistutuksen tekemisen S i v u 1 KAAVOITUSMENETTELY Ohjeita muistutuksen tekemisen Muistutus on kaavan käsittelyvaiheissa virallinen ja määräaikana tapahtuva kuulemisen muoto. Se tulee tehdä kaavaehdotuksen nähtävilläpitoajan

Lisätiedot

KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA

KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA Keuruun kaupunki 18.4.2017 Kaavoituspalvelut 1 KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA A S E M A K A A V A N M U U T O S OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot