Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kokousaika klo 16:00-18:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8 Työohjelma vuodelle Teknisen toimen vuoden 2014 toimintakertomuksen tekstiosa Valvontatutkimusohjelma Parikkalan kunnan vesilaitokselle Jätevedenpuhdistamon membraanibioreaktori-prosessiurakan valinta Hakkeen toimitussopimuksen siirto Karjalan Mänty Oy:lle Parikkalan Pesulan pyyntö veden tukkuhinnoittelusta Melkoniemen vesiosuuskunnan oikaisuvaatimus Pirjo ja Paavo Laamasen korvaushakemus kunnalle Aloite kuntosalimaksun eläkeläisalennuksesta Hankintavuosisopimukset Teknisen toimen riskienhallintakartoitus Kaukolämpösopimuksen irtisanominen Pöytäkirjat ja muistiot Ilmoitusasiat Lausunnon antaminen OnniBus.com Oy:n reittiliikennelupahakemukseen 50

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Läsnä Niiranen Kari puheenjohtaja poistui 15 käsittelyn ajaksi Heltimoinen Jouni varapuheenjohtaja Eerikäinen Anne Jäsen Poutanen Jussi jäsen Repo Minna jäsen Rissanen Varpu jäsen Saikkonen Matti jäsen Muut osallistujat Sinkkonen Sami khall edustaja Berg Ari kunnanhallituksen puheenjohtaja poistui 15 käsittelyn aikana Huuskonen Vesa kunnanjohtaja, esittelijä Tanskanen Janne rakentamispäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Nikulainen Anu yhdyskuntatekniikan päällikkö Varis Heikki kunnossapitopäällikkö Kontiokorpi Anniina projektipäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Anne Eerikäinen ja Jussi Poutanen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kari Niiranen Janne Tanskanen Jouni Heltimoinen 15 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Anne Eerikäinen Jussi Poutanen Käsitellyt asiat 8-22 Asiantuntijana :ssä 11 oli Ilari Lingnell Ramboll Oy:stä.

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Parikkalassa kunnanvirastolla, os. Harjukuja 6, :00 pöytäkirjanpitäjä Janne Tanskanen, rakentamispäällikkö

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Työohjelma vuodelle / /2015 Teknltk Valmistelija kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti heik Kunnan investointisuunnitelman mukaisten rakennustöiden suunnittelun ja to teu tuk sen ohjausta varten on laadittu vuo si ta son työohjelma-aikataulu. Teknisessä toimistossa on laadittu vuoden 2015 työohjelma, joka perustuu val tuus ton hyväksymään rakentamisohjelmaan ja hyväksyttyyn ta lous ar vioon. Työohjelman toteutumista seurataan vuoden edetessä. Rakentamisohjelman isommista investoinneista voidaan todeta seuraavaa: - Viemärilaitoksen puolella painopisteenä on uuden puhdistamon suun nitte lu ja toteutuksen aloittaminen. Esisuunnittelu on valmis ja membraani-toimittajan valinta tehdään al ku vuodes ta Lämpölaitoksessa on käynnissä laitoksen varakapasiteetin pa ran ta mi nen se kä öljysäiliöiden uusiminen. - Erilaisissa kiinteistöjen parannushankkeissa tärkeänä perusteena on erilai sien putki- ja kattovuotojen seurannaisriskien eliminointi sekä si sä il maon gel mien tutkiminen ja haittojen eliminointi. - Terveyskeskuksen kiinteistössä vuonna 2015 tehdään jäähdytyksiä ilman vaih toon sekä tilajärjestelyjä yhdessä EKSOTE:n kanssa. - Käskynkän perusparannus aloitetaan kosteus- ja sisäilmaongelmien korjauk sil la ja haetaan uudestaan avustusta tilamuutosten toteuttamiseen. - Tiehankkeista merkittävin on Lehmuskujan parantaminen. - Torin ja ympäristön vetovoimaisuuden kehittämishankkeen viimeistely teh dään kevään ja alkukesä aikana. -Ta pu li ku ja 3:n vesikattojen uusiminen vuotojen ja pa hen tu vien si sä il ma ris kien lieventäminen. Tiedoksi: vuoden 2015 työohjelma Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä työohjelman vuodel le 2015.Työohjelma lähetetään kunnanhallitukselle tiedoksi. Tiedoksi Teknisen työohjelma vuodelle 2015

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen vuoden 2014 toimintakertomuksen tekstiosa 20/ /2015 Teknltk Valmistelija rakentamispäällikkö Janne Tanskanen, puh , s-pos ti Vuoden 2014 toimintakertomus on valmistunut. Toimintakertomuksen tehtä vä nä on selvittää valtuuston antamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoit tei den toteutuminen. Kertomuksessa annetaan myös tiedot toiminnan ke hit ty mis tä koskevista tärkeistä seikoista ja olennaisista tapahtumista ti likau del la. Tiedoksi: Teknisen toimen toimintakertomuksen 2014 tekstiosa Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää merkitä vuoden 2014 toi minta ker to muk sen tekstiosan tiedoksi. Tiedoksi Teknisen toimen toimintakertomuksen 2014 tekstit

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Valvontatutkimusohjelma Parikkalan kunnan vesilaitokselle / /2015 Teknltk Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti Imatran seudun ympäristötoimen ympäristöinsinööri Ilkka Kosonen on laati nut valvontatutkimusohjelman yhdessä Parikkalan kunnan yh dys kun tatek nii kan päällikön Anu Nikulaisen ja laitosmies Pekka Saukkosen kanssa. Valvontatutkimusohjelma on laadittu vuosille Ohjelma otetaan käyt töön sen jälkeen, kun se lausuntojen ym. perusteella on muokattu lopul li seen muotoonsa ja terveydensuojeluviranomainen to teaa ohjelman täyttävän STM asetuksen 461/2000 vaatimukset. Laitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajien käyttöön Sosiaali- ja ter veysmi nis te riön asetuksen 461/2000 mukaista talousveden laatukriteerit täyt tävää vettä. Veden laadun käyttötarkkailussa, viranomaisvalvonnassa ja veden kä sit te lys sä kiinnitetään erityistä huomiota talousveden ph:n pi tä miseen sopivalla tasolla ja vanhojen verkostonosien kunnossapitoon veden laa dun varmistamiseksi. Tiedoksi: Valvontatutkmusohjelma Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä val von ta tut kimusoh jel man vuosille Tiedoksi Valvontatutkimusohjelma vesilaitokselle

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Jätevedenpuhdistamon membraanibioreaktori-prosessiurakan valinta Parikkalan kunnan jätevesien käsittelyratkaisu 292/ /2013 Teknltk Valmistelija: va. tekninen johtaja Heikki Määttänen, p , sp: Tekninen lautakunta (tekn. ltk /66 ) on päättänyt, että aloi tetaan selvitykset nykyisen puhdistamon akuuteista tarpeista ja pit kän täh täimen ratkaisusta jäteveden käsittelystä ja sen vaihtoehdoista Parikkalan kun nas sa. Akuuttina toimena lietteen jatkokäsittely on lopetettu puhdistamon alueella ja liete toimitetaan Kiteelle käsiteltäväksi. Lietteen kompostointialue kunnos tet tu ja siellä olevat vanhat aumat on käsitelty kompostoinnin vaa ti malla tavalla. Päätös jäteveden käsittelyn pidemmän aikavälin ratkaisusta on tehtävä pikai ses ti. Nykyisen laitoksen ympäristölupa on päättymässä vuonna 2017 ja mah dol lis ta uutta lupaa haettaessa tulee jätevedenkäsittelyn ratkaisu olla tie dos sa ja tarvittavat investoinnit käynnissä tai mahdollisesti jo tehty. Päätös jäteveden käsittelyn periaateratkaisusta tarvitaan jatkosuunnittelun käyn nis tä mi sek si sekä taloussuunnitelman investointivarauksien mi toit tami sek si. Parikkalan kunnan tekninen toimi on teettänyt vertailun jäteveden kä sit telyn eri vaihtoehdoista Ramboll Oy:llä. Vertailussa on koottu eri ta hoil la laadit tu ja selvityksiä ja suunnitelmia. Myös Etelä-Karjalan ve si huol lon ke hit tämis suun ni tel man päivityksen yhteydessä on selvitelty Parikkalan eri rat kaisu ja. Vertailussa on tarkasteltu Parikkalan kunnan eri vaihtoehtoja teknisesti ja vaih to eh to jen kustannuksia. Myös naapurikuntien suunnitelmia ja int res sejä mm. siirtoviemäri hankkeen osalta on tunnusteltu epävirallisissa kes kuste luis sa. Vertailussa on huomioitu myös Pöyryn tekemiä maakunnan ve sihuol lon kehittämissuunnitelman selvitykset. Ramboll Oy:n vertailussa oli vaihtoehtoja seuraavasti: 1) Vanhan puhdistamon saneeraus 2) Uuden puhdistamon rakentaminen 3) Siirtoviemäri Savonlinnaan 4) Siirtoviemäri Imatralle LUT (Lappeenrannan tekninen yliopisto) on selvittänyt Parikkalan jä te ve-

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta den puhdistuksen tehostamista. Hanke liittyy lähinnä uuden puhdistamon ra ken ta mi seen. Kyseessä ei varsinaisesti ole erillinen puh dis ta mo jär jes telmä, vaan tavoitteena on uudella teknologialla tehostaa jäteveden puh distus ta ja lieventää puhdistusprosessista aiheutuvia haittoja. Esityslistan liitteenä on Ramboll Oy:n vertailu Parikkalan kunnan jä te ve sirat kai suis ta sekä yhteenveto kustannuksista / eduista ja haitoista. Lisäksi liit tee nä on LUT:n raportti membraanisuodatuksen hyödyntämisestä kunnal li ses sa jäteveden puhdistuksessa. Membraanisuodatus on Suomessa uut ta, eikä täkäläisistä ilmasto-oloista ole muuallakaan valmista tietoa. Mem braa ni hank kee seen liittyvän uuden teknologian vuoksi järjestelmästä pi täi si ennen suunnittelua toimeenpanna pienempimittakaavainen pi lot ti kokei lu, jossa oikeissa olosuhteissa testattaisiin järjestelmän toimivuutta ja sa mal la saataisiin lisätietoa mm. käyttökustannuksista. Va. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta perehtyy Parikkalan jä te ve si rat kai sus ta laadittuihin selvityksiin ja päätetään jatkotoimenpiteiden käyn nis tä mi ses tä. Päätös: Tekninen lautakunta perehtyi jätevesien käsittelyratkaisuasiasta laa dit tui hin selvityksiin. Anu Nikulainen selvitti Ramboll Oy:n laatimaa käsit te ly vaih to eh to jen vertailua sekä Anniina Kontiokorpi esitteli mem braanisuoda tuk sen periaatteita ja LUT:n laatimia tutkimuksia ja viimeisimpiä ver tai lu las kel mia. Hans Olander selvitti Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa huomioi tua rahoitusmahdollisuutta (40% / 5M kustannuksista) Ongelmana on kui ten kin, että kyseinen rahoituskausi päättyy 2014, joka on hyvin tiukka hank keen aloittamista ajatellen. Rahoituksen mahdollisuutta ja aikataulua täy tyy vielä selvitellä lisää. Va. tekninen johtaja esitti tehtyihin selvityksiin ja laskelmiin viitaten, että siir to vie mä ri hank keis ta luovutaan. Keskeisimpänä perusteena on hank keiden korkeiden investointikustannuksien lisäksi hyvin korkeat käyt tö kus tannuk set. Oman puhdistamon perusvaihtoehdot ovat uuden rakentaminen ja ny kyisen saneeraus. Tältä osin esitetään edettäväksi uuden puhdistamon raken ta mi sen pohjalta. Perusteena on vanhan puhdistamon parannuksen sisäl tä mät huomattavat vanhojen rakenteiden epävarmuustekijät. Lisäksi suu re na ongelmana on saneerausvaiheen aikainen vaikea puh dis tus proses sin hallinta, josta väistämättä seuraisi vaikeasti hallittava kuor mi tus piikki. Tässä tilanteessa parhaana etenemisratkaisuna nähdään uuden puh dis tamon toteutus, joka sisältää ainakin seuraavia vaihtoehtoja: 1. Perinteisen prosessin puhdistamo parhaan mahdollisen tiedossa olevan teknologian mukaan toteutettuna.

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Khall Kokonaan membraani bioreaktori + nanoteknolia perustalle toteutettu puh dis ta mo. 3. Perinteisen prosessin puhdistamo, jossa rinnalla lisätehona membraa ni + nanoteknologiaan perustuva osa, jolla saadaan lisättyä ko konais puh dis tus te hoa. 4. Perinteisen prosessin puhdistamo, jossa jälkikäsittelynä membraani + na no tek no lo gi aan perustuva osa. Tällä ratkaisulla on ko ko nais puh distus tu los saatavissa kaikkein parhaimmalle tasolle. Todettiin, että kaikissa membraani / nanoteknologian sisältämissä vaih toeh dois sa tarvitaan lisätutkimuksia, jolta osin on selvityksen alla pie ni mit takaa vai nen todellisiin oloihin toteutettu pilottihanke LUT:n kanssa. Tekninen lautakunta päätti, että jätevesien käsittelyratkaisua viedään edelleen uuden puhdistamon pohjalta edellä selvitettyjen vaihtoehtojen pe rustein. Jatkoselvittelyä viedään edelleen LUT:n pilottihankkeen kanssa rinnan käyn nis tet tä väl lä esisuunnittelulla. Esisuunnitteluun pyritään hakemaan mah dol li sim man pätevää asiantuntijaa. Pilottihankkeeseen ja uuden tek nolo gian suunnitteluun voidaan hakea Tekesin tukea. Jätevesiratkaisun tilanne ja suunnitelma hankkeen etenemisestä annetaan tie dok si kunnanhallitukselle. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä teknisen lau takun nan päätöksen tiedoksi. Teknltk Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-pos ti Va.tekninen johtaja pyysi esisuunnittelusta tarjouksia seitsemältä tunnetulta alan suunnittelutoimistoilta. Tarjouksia saatiin kolme. Tarjouksien avauspöytäkirja ja vertailu on esityslistan liitteenä. Varsin perusteellisia tarjouksia selviteltiin omien asiaan vihkiytyneiden henki löi den sekä LUT:n erityisesti uudempaan teknologiaan erikoistuneiden asian tun ti joi den kanssa. Tarjousmenettely oli tarkoitus alun perin toteuttaa kaksivaiheisena, jossa kir jal li sen arvioinnin lisäksi olisi toisena vaiheena ollut suullinen vaihe. Tarjouk sien perusteella kävi kuitenkin selväksi kaikkien tarjoajien vahva pereh ty nei syys alaan sekä myös Parikkalan jätevesiratkaisun erityispiirteisiin.

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kes kus te lu jen perusteella arvioitiin, että suullisen kierroksen järjestämistä on vaikea sovittaa yhteen tarpeellisien asiantuntija tahojen kanssa, joten pää dyt tiin esittämään kirjallisen täsmennysvaiheen toteuttamista. Kaikki tar joa jat hyväksyivät menettelytavan muutoksen. LUT:n suorittaman tarjouk sien arvioinnin perusteella toteutettiin kirjallinen täsmennyskysely, johon kaikki kolme tarjoajaa vastasivat. Tarjouksia ja täydentäviä vastauksia on arvioitu edelleen kunnan omien vas tuu hen ki löi den ja LUT:n asiantuntijoiden kesken. Keskusteluiden ja arvioin tien perusteella on laadittu pisteytys. Hankinta menee tasoltaan teknisen lautakunnan hankintavaltuuteen (suun nit te lu so pi muk set ). Tarjouksien, tarjousvertailun, pisteytyksen sekä asiantuntija-arviointien perus teel la on katsottava, että esisuunnittelu on teknisen asiantuntemuksen ja hankinnan pisteytyksen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisinta teet tää Ramboll Finland Oy:llä. Liite: tarjouksien yhteenveto ja hankintaa koskeva pisteytys Kunnanjohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää va. ra ken ta mispääl li kön laatimien selvityksien ja vertailujen perustein tilata ve den puh dista mon esisuunnittelun Ramboll Finland Oy:ltä. Liite: tarjouksien yhteenveto ja hankintaa koskeva pisteytys Teknltk Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti Parikkalan uuden jätevedenpuhdistamon esisuunnittelu käynnistyi lop puvuo des ta Suunnittelua koordinoimaan perustettiin ohjausryhmä, joka ko koon tui ensimmäisen kerran helmikuussa Esisuunnittelun aikana oh jaus ryh mä kokoontui yhteensä kuusi kertaa. Samanaikaisesti esi suunnit te lun kanssa on ollut meneillään myös pilotmittakaavan MBR-laitteiston tes taa mi nen Särkisalmen jätevedenpuhdistamolla.koeajot Alfa Lavalin toimit ta mal la laitteistolla aloitettiin huhtikuussa ja ne jatkuvat lokakuulle saakka. Pilotointia ja siitä saatuja tuloksia on hyödynnetty esisuunnittelussa. Ramboll Finland Oy:n laatima esisuunnitelma Parikkalan jä te ve den puh dista mos ta on valmistunut. Ramboll Finland Oy:n edustaja esittelee suun ni telman kokouksessa ja vastaa kysymyksiin. Esisuunnitelmassa tarkasteltiin nel jää oli prosessivaihtoehtoa: VE 1A: Uusi aktiivilieteprosessi ja jälkiselkeytysaltaat sekä vanhat

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta hiek ka suo dat ti met VE 1B: Uusi aktiivilieteprosessi vanhalla jälkiselkeytysaltaalla sekä van hoil la hiekkasuodattimilla VE 2A: Uusi membraanibioreaktori ja tasaus/varoaltaat mak si mi virtaa mil le VE 2B: Hybridi-MBR/CAS-prosessi ja tasaus/varoaltaat mak si mi virtaa mil le Taulukkoon on koottu eri vaihtoehtojen investointi- ja käyttökustannukset sekä vertailukustannus käsiteltyä jätevesikuutiota kohti. VE 1A VE 1B VE 2A VE 2B Investointikustannukset Käyttökustannukset Vertailukustannukset /m3 2,804 2,700 2,656 2,664 Taloudellisen vertailun perusteella vaihtoehto VE 2A olisi ver tai lu kus tannuk sil taan edullisin. Myös vaihtoehtojen vaikutusarvioinnit ja toiminnalliset vai ku tuk set puoltavat MBR-vaihtoehtoa. Toteutusaikataulun kannalta kriittiseksi tekijäksi voi muodostua se, minkä val mis ta jan kalvotekniikka uuteen puhdistamoon valitaan. Valittava kal votek niik ka vaikuttaa mm. kalvoyksiköiden mittoihin, allastilavuuksiin, put kistoi hin ja koneistoihin. Näin olleen prosessitoimitus tulisi kilpailuttaa ensin eril lis han kin ta na. Sen jälkeen voidaan suunnitella rakennukset, koneistot se kä sähkö- ja automaatiojärjestelmät tarkemmin. Tavoitteena olisi siis, että prosessitoimituksen erillishankinnasta olisi jo olemassa tarjoukset siinä vai hees sa kun toteutussuunnittelija valitaan. Tiedoksi: Parikkalan jätevedenpuhdistamon esisuunnitelma, kus tan nus arviot, piirustukset ja havainnekuva Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, et tä prosessivaihtoehdoista va li taan VE 2A eli uusi membraanibioreaktori ja tasaus/varoaltaat mak si mi vir taa mil le. Lisäksi päätetään kilpailuttaa MBR-kal vo toi mit ta ja eril lis han kin ta na mahdollisimman pian ja käyn nis tetään toteutussuunnittelun kil pai lu tus. Päätös annetaan kunnanhallitukselle tie dok si. Merkintä: Ramboll Oy:n konsultti Jyri Rautiainen esitteli suun nit te lu rat kaisut ja valintakriteerit lautakunnalle. Khall Tiedoksi: Parikkalan jätevedenpuhdistamon esisuunnitelma, kus tan nus ar-

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta viot, piirustukset ja havainnekuva Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lau takun nan ehdotuksen. Merkintä 1: Ramboll Oy:n konsultti Ilari Lingell esitteli suun nit te lu rat kai sut ja valintakriteerit kunnanhallitukselle. Merkintä 2: Elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahn ja yhdyskuntatekniikan pääl lik kö Anu Nikulainen olivat kokouksessa läsnä tämän pykälän kä sit telyn ja päätöksenteon ajan. Teknltk Valmistelijat yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti ja projektipäällikkö Anniina Kontio kor pi, puh , s-posti Parikkalan uuden jätevedenpuhdistamon prosessitoimitus on kilpailutettu jul kis ten hankintojen ilmoituspalvelu HILMA:ssa vä lise nä aikana. Kilpailutettuun prosessiurakkaan kuuluvat muun muassa kalvo suo da tus yk si köi den prosessisuunnittelu ja -mitoitus, toiminnallinen suun nit te lu sekä täydellinen koneistotoimitus asennettuna putkistoineen, lait teis toi neen ja ohjausjärjestelmineen. Urakkamuotona on jaettu urakka, jos sa MBR-prosessin prosessitoimitus toteutetaan pääurakkaan alistettuna si vu-urak ka na. Tarjouspyynnössä esitettiin MBR-puhdistamon prosessitoimitukseen kuulu va toteutussuunnittelu. Muilta osin puhdistamon toteutussuunnittelusta vas taa erikseen valittava suunnittelija. Puhdistamon rakennus-, koneisto-, LVI- ja sähkötöistä vastaa myöhemmin valittavat urakoitsijat. Määräaikaan mennessä jätettiin kaikkiaan kuusi tarjousta. Tarjoukset arvioi tiin tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti. Tarjouk sis ta yksi hylättiin tarjouspyynnön vastaisena. Vertailun perusteella koko nais ta lou del li ses ti edullisimman tarjouksen jätti Econet Oy. Liite: Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousten ver tai luraportti. Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää valita jätevedenpuhdistamon MBR-pro ses siura kan toteuttajaksi Econet Oy:n kokonaistaloudellisesti edul li sim man tarjouksen perusteella. Lautakunta saattaa päätöksen tiedok si kun nan hal li tuk sel le. Lautakunnalle jaettiin tarkempi tarjousvertailu (luottamuksellinen), joka kerät tiin esittelyn jälkeen.

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Merkintä: Ramboll Oy:n konsultti Ilari Lingnell esitteli vertailuperusteet lauta kun nal le. Liitteet 1 Avauspöytäkirja jätevedenpuhdistamon prosessitoimitus 2 MBR-prosessiurakan tarjousvertailu

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Hakkeen toimitussopimuksen siirto Karjalan Mänty Oy:lle 172/ /2013 Teknltk Valmistelija tekninen johtaja Jorma Remes, puh , s-posti Parikkalan kunta on pyytänyt puupolttoainetoimituksesta tarjoukset Hilmassa Tarjoukset oli oltava klo mennessä. Tarjouksen avauspöytäkirja ja tarjoukset esitellään kokouksessa sekä tarjouspyyntö liitteineen. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita puupolttoaineen toimittajaksi edullisimman tarjouksen mukaisesti MHY Etelä-Karjala ry:n. Teknltk Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti Parikkalan kunnan ja Mhy Etelä-Karjala ry:n välillä on al le kir joitet tu polttoaineen toimitussopimus hakkeen toimittamisesta Parikkalan läm pö lai tok sel le. Sopimus on voimassa saakka. Mhy Etelä-Karjala pyytää sopimuksen kohdan 18 (Sopimuksen siir tä minen: Sopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen so pija puo len kirjallista suostumusta.) mukaista kirjallista suostumusta siirtää so pi mus Karjalan Mänty Oy:n nimiin. Sopimuksen muita ehtoja tai kestoa ei tässä yhteydessä ole tarkoitus muut taa. Karjalan Mänty Oy ottaa vastatakseen kaikki sopimuksessa maini tut velvoitteet ja vastuut. Karjalan Mänty Oy on Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan perustama ja ko ko naan omistama ja hallinnoima yhtiö. Tiedoksi: Polttoaineen toimitussopimuksen siirtoilmoitus, Karjalan Mänty Oy Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää, että suostumus sopimuksen siir tä mi ses tä Karjalan Mänty Oy:lle voidaan antaa edellä esitettyjen pe riaat tei den mukaisesti. Tiedoksi Polttoaineen toimitussopimuksen siirto, Karjalan Mänty Oy

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Parikkalan Pesulan pyyntö veden tukkuhinnoittelusta 189/ /2014 Teknltk Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti E-K Pesulat Oy Parikkalan Pesula on lähettänyt tekniselle lautakunnalle pyyn nön veden tukkuhinnoitteluksi. E-K Pesulat Oy:n mukaan muilla paikka kun nil la joilla heidän pesulansa sijaitsevat, he saavat veden / jäteveden ns. tukkuhintaan, jonka kunta on katsonut sopivaksi. Parikkalan kunnassa ei ole ollut määriteltynä tukkuhintaa vedelle ja jä te vedel le. Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt, että yli kym me nen liittyjän osuuskunnille myönnetään alennusta veden ja jä te veden hinnoista. Kunnan vesitaksa määritellään vuosittain. Taksa on yhtenäinen koko kunnas sa. Kunnallisten liikelaitosten taksapolitiikassa noudatetaan ai heut tamis pe ri aa tet ta, jolloin käyttäjiltä perittävät maksutulot pitkällä aikavälillä kat ta vat kustannukset. Kunnallisen vesihuoltolaitoksen myöntämän alennuksen tulee perustua todel li siin kustannussäästöihin myyvän vesihuoltolaitoksen kannalta. Muutoin se voidaan tulkita vesihuoltolain vastaiseksi tukimuodoksi. Ve si osuuskun nil le myönnettävän alennuksen perusteena on se, että ve si huol to lai toksen näkökulmasta säästöä syntyy mm. siitä, että osuuskunta hoitaa itse las ku tuk sen omilta asiakkailtaan sekä huolehtii omasta ja ke lu ver kos tostaan. Parikkalan Pesulan osalta tukkuhinnoitteluun ei ole edellä esitetyn mu kaista perustetta. Tiedoksi: Parikkalan Pesulan pyyntö tukkuhinnoittelusta Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää, että Parikkalan Pesula Oy:lle ei myönnetä alennusta veden ja jäteveden hintaan. Tiedoksi Parikkalan Pesulan pyyntö veden tukkuhinnoittelusta

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Melkoniemen vesiosuuskunnan oikaisuvaatimus 330/ /2013 Teknltk Teknltk Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti Tekninen lautakunta on kokouksessaan käsitellyt Melkoniemen ve si osuus kun nan tekemän oikaisuvaatimuksen koskien vesiosuuskuntien tak so jen tarkistamista. Lautakunnan päätös oli, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Melkoniemen, Ristiharjun ja Joukion vesiosuuskuntien edustajat kävivät neuvottelun vesiosuuskuntien taksa- ja sopimusasioihin liittyen kun nan joh ta jan ja yhdyskuntatekniikan päällikön kanssa. Ristiharjun ja Joukion osuuskuntien kanssa on tehty vesi- ja vie mä ri liit tymis so pi mukset. Melkoniemen osuuskunnalle on tehty vastaavanlainen sopi mus ja se on postitettu osuuskunnalle allekirjoitettavaksi marraskuun lopus sa. Melkoniemen vesiosuuskunta on tämän jälkeen toimittanut tekniselle lau takun nal le kirjeen, jossa se esittää näkemyksensä sopimusasiaan sekä ve sitak san määrittämiseen. Kirje on esityslistan liitteenä. Tiedoksi: Melkoniemen vesiosuuskunnan kirje Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta toteaa, että tehty päätös yli 10 liittyjän osuuskunnille myönnettävästä 20 % alennuksesta nor maa lista vesitaksasta pidetään voimassa. Lisäksi todetaan, että Melkoniemen osuus kun nal le on toimitettu liittymissopimus allekirjoitettavaksi. Tiedoksi Melkoniemen vesiosuuskunnan kirje tekniselle lautakunnalle Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti Melkoniemen vesiosuuskunta on jättänyt tekniselle lautakunnalle oi kai su vaa ti muk sen, jossa se vaatii, että tehty päätös siitä, että tehty päätös yli 10 liittyjän osuuskunnille myönnettävästä 20 % alen nuk ses ta normaalista vesitaksasta pidetään voimassa, tulee kumota. Li säk si osuuskunta vaatii, että päätöstä pitää oikaista siten, että lautakunta jat kaa neuvotteluja vesiosuuskuntien kanssa veden toimittamisesta ja jä teve den johtamisesta. Melkoniemen vesiosuuskunnan vaatimuksen mukaan lau ta kun nan tulee päättää, että vesiosuuskuntien kanssa tehdään kahden ve si huol to lai tok sen väliset kirjalliset sopimukset veden toimittamisesta ja jä te ve sien johtamisesta ja käsittelystä.

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Vesiosuuskuntien kanssa on käyty neuvottelut Tällöin on sovit tu, että vesiosuuskuntien kanssa järjestetään vuosittain tapaaminen ennen taksojen vahvistamista. Osuuskunnille myönnettävä alennus tar kas tetaan myös vuosittain taksakäsittelyn yhteydessä. Sopimusten osalta nouda te taan vesilaitoksen sopimuskäytäntöjä ja -ehtoja. Tiedoksi: Melkoniemen vesiosuuskunnan oikaisuvaatimus Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta toteaa, ettei päätös taksan tar kis tami ses ta vesiosuuskuntien osalta ole syntynyt virheellisessä jär jes tyk ses sä, lau ta kun ta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä se ole muutoinkaan lain vastai nen. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Lisäksi todetaan, että sovitun käytännön mukaisesti vesiosuuskuntien kans sa järjestetään neuvottelu vuosittain ennen taksan vahvistamista. Tiedoksi Melkoniemen vesiosuuskunnan oikaisuvaatimus

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Pirjo ja Paavo Laamasen korvaushakemus kunnalle 192/ /2014 Teknltk Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti Pirjo ja Paavo Laamanen ovat jättäneet Parikkalan kunnan tekniselle lauta kun nal le korvaushakemuksen kunnan viemärin tulvimisesta Maa la rin kadul la sijaitsevan asuinrakennuksen kellaritiloihin Jätevettä nousi kel la ri ti loi hin viemäristä noin 10 cm:n korkeudelle. Vastaavia jäteveden tulvi mi sia on samassa kiinteistössä tapahtunut myös ja kesällä 2006 kaksi kertaa. Korvaushakemuksen mukaan syksyllä 2006 kellarikerrokseen on to teu tettu remontti, jonka kustannukset olivat ,15 euroa. Teknisen johtajan kans sa käytyjen neuvotteluiden pe rus teel la Laamasille on korvattu va hingos ta tuolloin 1 995,00 euroa. Pirjo ja Paa vo Laa ma nen vaativat kor vausha ke muk ses saan, että Parikkalan kun nan tu lee korvata aiemmin to teu tetun remontin todelliset kustannukset se kä uu den re mon tin kustannukset ko ko nai suu des saan. Tekninen lautakunta on kokouksessaan todennut, että kiin teistön viemäriin on tarpeen asentaa padotusventtiili, koska siinä ei ole riit tävää padotuskorkeutta. Tekninen johtaja on todennut, että ta kais ku vent tii liä ei ole mahdollista asentaa linjaan vähäisen korkoeron takia. Kun ta on rakentanut viettoviemärin vastakkaiseen suuntaan riittävän pa dotus kor keu den saamiseksi. Velan vanhentumisesta säädetään laissa 2003/728 (Laki velan van hen tumi ses ta). Lain 4 :n mukaan velka vanhentuu kolmen vuoden kuluessa huo mioi den 7 :n määräykset. Van he ne mis ai ka on alkanut teh dys tä päätöksestä. Koska va hin gon kär si jä ei ole katkaissut van he nemis ta lain 10 mukaisesti, on Pa rik ka lan kunnan suoritusvelvollisuus lain 14 mukaisesti päättynyt. Uuden vahingon osalta tehtyjen selvitysten ja tutkimusten pe rus teel la voidaan todeta, että viemärin tuk keu tu mi nen aiheutui viemäriin joutuneesta maa-ai nek ses ta. Selvitykset vahingon syystä ja aiheuttajasta jatkuvat vakuu tus yh tiön ja asianomaisten kanssa. Vastaavien vahinkojen estämiseksi pa do tus vent tii li on kunnan kustannuksella asennettu kiinteistön vie mä ri lin jaan. Vesilaitoksen sopimusehtojen mukaisesti kiinteistön vie märi lin jaan asennetut laitteet kuuluvat jatkossa kiinteistönomistajan vastuulle. Tiedoksi: Pirjo ja Paavo Laamasen korvaushakemus Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää hylätä korvaushakemuksen van hen tu neen velan osalta lain 2003/728 mukaisesti. Lisäksi lautakunta toteaa, että vuoden 2015 vahingon tutkimus- ja kor jaustyöt ovat käynnissä ja tämä vahinko kuuluu Parikkalan kunnan vas tuu vakuu tuk sen piiriin. Näin ollen siitä aiheutuvat kustannukset tulevat suoraan kun nal le.

19 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Päätös: Lautakunta täsmensi päätösehdotusta ja päätti hylätä kor vaus hake muk sen van hen tu neen asian ja siihen liittyvien kustannusten osalta lain 2003/728 mukaisesti. Pirjo ja Paavo Laamasen korvaushakemuksen lisäselvitys jaettiin ko koukses sa. Merkintä 1: Kari Niiranen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsit te lyn ja päätöksenteon ajaksi (asianosainen). Merkintä 2: Puheenjohtajana toimi tämän asian käsittelyn ja pää tök senteon ajan varapuheenjohtaja Jouni Heltimoinen. Tiedoksi Pirjo ja Paavo Laamasen korvausvaatimus Pirjo ja Paavo Laamasen lisäselvitys korvaushakemusasiaan

20 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Aloite kuntosalimaksun eläkeläisalennuksesta 47/ /2015 Teknltk Valmistelija kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti heik Veikko Vesalainen on jättänyt Parikkalan kunnanhallitukselle aloit teen, että eläkeläisille myönnettäisiin alennusta kuntosalin käytöstä nor maa lis ta hinnastosta. Asia on siirretty tekniselle lautakunnalle päätettäväksi hallintosäännön mukai ses ti. Tämän hetken käytännön mukaisesti eläkeläiset eivät saa alennusta kunto sa lin käyttömaksuista. Neljän kuukauden kuntosalipoletti maksaa 70 euroa, mikä on monelle eläkeläiselle merkittävä kustannus. Uusi vanhuspalvelulaki pyrkii edistämään vanhusten aktiivisuutta ja lii kunta mah dol li suuk sia. Alennuksen myöntäminen kuntosalin hinnastosta tukisi tä tä tavoitetta. Tiedoksi: Veikko Vesalaisen aloite kuntosalimaksujen elä ke läis alen nukses ta Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää kuntosalipoletin elä ke läisalen nuk ses ta seuraavasti: Alennus myönnetään 65 vuotta täyttäneille Parikkalan kunnan asukkaille. Hin ta poletista eläkeläisille on 55 /4 kk ja uusi hinnoittelu otetaan käyttöön alkaen. Hinnoitteluun palataan seuraavan talousarvion suunnit te lun yhteydessä. Tiedoksi Veikko Vesalaisen aloite kuntosalimaksujen eläkeläisalennuksesta

21 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Hankintavuosisopimukset 30/ /2015 Teknltk Valmistelija kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti heik Parikkalan kunnan tekninen toimi kilpailuttaa vuosisopimustoimittajiaan kevään 2015 aikana. Periaatteena on, että jokaiseen tehtäväosa-alueeseen valitaan kolme koko nais edul li sin ta konsulttia tai urakoitsijaa, joiden kanssa laaditaan pui teso pi muk set vuosille Ensimmäisessä vaiheessa on kilpailutettu yleisimmät suunnittelun kon sultti pal ve lut sekä sähkö-, LVI- ja rakennusurakoinnin urakoitsijat. Tarjousvertailut jae taan teknisen lautakunnan kokouksessa. Liite: Suunnittelutarjousten avauspöytäkirjat Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää valita eri alojen konsultit ja ura koit si jat tarjousvertailujen perusteella. Lautakunnalle jaettiin tarjousvertailut, jotka tulevat pöytäkirjan liitteeksi. Lisäk si pöytäkirjan liitteeksi tulevat urakointisopimusten avauspöytäkirjat. Liitteet 3 ARK-suunnittelu vuosisopimus avauspöytäkirja 4 LVI-suunnittelun vuosisopimus avauspöytäkirja 5 RAK-suunnittelun vuosisopimus avauspöytäkirja 6 Sähkösuunnittelu vuosisopimus avauspöytäkirja 7 LVI urakointi vuosisopimus avauspöytäkirja 8 Rakennustyöt vuosisopimus avauspöytäkirja 9 Sähköurakointi vuosisopimus avauspöytäkirja 10 Hankintavuosisopimusten tarjousvertailut

22 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen riskienhallintakartoitus 31/ /2015 Teknltk Valmistelija rakentamispäällikkö Janne Tanskanen, puh , s-pos ti Kaikkien Parikkalan kunnan toimialojen on tullut laatia ris kien hal lin ta kar toitus oman toimialansa toiminnasta. Teknisen toimen viranhaltijat ovat laa tineet riskienhallintakartoituksen Parikkalan kunnan tekniselle toimelle. Tiedoksi: Riskienhallintakartoitus Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta käy keskustelua teknisen toimen riskien hal lin ta kar toi tuk sen sisällöstä ja päättää mahdollisista jat ko toi men piteis tä sekä seurantamenetelmistä. Päätös: Lautakunta keskusteli asiasta ja totesi, että teknisen toimen hen kilös tön määrää ja organisaatiota on tarkasteltava jatkossa kunnanjohtajan ja henkilöstöjaoston toimesta. Tiedoksi Teknisen riskienhallintakartoitus

23 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kaukolämpösopimuksen irtisanominen 189/ /2014 Teknltk Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti Juhani Inkeröinen on lähettänyt päivätyn pyynnön purkaa kauko läm pö so pi mus koskien Saaren Urheilutaloa osoitteessa Akapohjantie 3, Saari alkaen. Talo on tyhjillään ja jää kylmätilaksi. Alkuperäisen kaukolämpösopimuksen mukaisesti kyseistä kiinteistöä koske van sopimuksen irtisanomisaika on 3 kuukautta. Tiedoksi: Juhani Inkeröisen kirje Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää, että kaukolämpösopimus voidaan ir ti sa noa päättymään Tiedoksi Juhani Inkeröisen kirje

24 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjat ja muistiot Teknltk Valmistelija rakentamispäällikkö Janne Tanskanen, puh , s-posti Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Rakentamispäällikkö Dynasty-päätökset päätöstyypeittäin: / 1, yleispäätös, Rakentamispäällikön päätöspöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna / 23, hankintapäätös, Pellettilaitoksen perustukset / 2, talouteen liittyvä päätös, Vakuuden hyväksyminen / Maanrakennus Kosonen Oy Web-päätökset: / 1-2, henkilöstöasia Yhdyskuntatekniikan päällikkö Dynasty-päätökset päätöstyypeittäin: / 2, talouteen liittyvä päätös, Vakuuden hyväksyminen / Vankkapuu Oy / 3, vahingonkorvauspäätös, Korvauksen maksaminen Hilkka Honkaselle / 4, vahingonkorvauspäätös, Korvauksen maksaminen Harri Partaselle / 5, yleispäätös, Relacom Finland Oy:n lupahakemus maakaapeleiden sijoittamiseen / 6, hankintapäätös, Parikkalan kunnan velvoitetarkkailut vuonna 2015 Web-päätökset: / 1-8, henkilöstöasia Kunnossapitopäällikkö Dynasty-päätökset päätöstyypeittäin: / 1, yleispäätös, pöytäkirjojen nähtävillä olo / 2, talouteen liittyvä päätös, hyvitys remontin sähköstä / 3, talouteen liittyvä päätös, hyvitys remontin sähköstä / 4, talouteen liittyvä päätös, hyvitys remontin sähköstä / 5, talouteen liittyvä päätös, hyvitys remontin sähköstä / 6, talouteen liittyvä päätös, hyvitys remontin sähköstä / 7, talouteen liittyvä päätös, hyvitys remontin sähköstä / 8, talouteen liittyvä päätös, hyvitys remontin sähköstä Web-päätökset: / 1-19, henkilöstöasiat Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei KuntaL 51 :n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

25 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Teknltk Valmistelija rakentamispäällikkö Janne Tanskanen, puh , s-pos ti 1. FCG Suunnittelu ja tekniikka Parikkalan vesitornin kuntoarvio Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy Parikkalan Särkisalmen jätevedenpuhdistamon kertaraportti Vesitutkimustulokset Viljavuuspalvelu Oy Uimavesitutkimus, Saaren uimahalli Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lupapäätös ABC Särkisalmi, palvelukohteen opastelupa maanteille 6 ja 14, Parikkala Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035 Vesihuoltoavustuksen maksatuspäätös Sopimusmuutos siirtymäajan liikennöintisopimus Imatran kaupunki Pöytäkirja Imatran seudun ympäristölautakunta Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja Etelä-Karjalan pelastuslautakunta Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tie doksi.

26 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Lausunnon antaminen OnniBus.com Oy:n reittiliikennelupahakemukseen 44/ /2015 Teknltk Valmistelija rakentamispäällikkö Janne Tanskanen, puh , s-pos ti Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää lausuntoa mennessä uudes ta reittiliikennelupahakemuksesta. Reittiliikenteellä tarkoitetaan mark kina eh tois ta liikennettä, joka on säännöllistä, jonka palvelut ovat yleisesti käy tet tä vis sä ja jonka reitin päätepisteet, pysäkit tai tärkeimmät pysäkit sekä aikataulut luvan myöntävä viranomainen vahvistaa. Markkinaehtoisessa liikenteessä liikenteenharjoittaja valitsee, mitä taksaja lippujärjestelmää käyttää liikenteessään. Reittiliikenteessä käytössä oleviin matkalippuihin ei kuitenkaan makseta tukea julkisista varoista (vrt. seutu lip pu). OnniBus.com Oy hakee uutta yhtä päivittäistä vuoroparia Helsingin ja Joen suun välille. Parikkalassa vuoron välipysäkki sijaitsee Särkisalmen ABC:n pihalla. Reittiliikenneluvan hakijan tarkoituksena on luoda esteetön, ym pä ris tö ys tä väl li nen ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta kasvattava kau ko bus si pal ve lu. Suunniteltu päivittäinen vuoropari täydentää nykyisiä kau ko lii ken ne yh teyksiä Parikkalasta Helsinkiin ja Joensuuhun. Tiedoksi: OnniBus.com Oy:n reittiliikennelupahakemus Kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää, että sillä ei ole huo mau tet tavaa OnniBus.com Oy:n reittiliikennelupahakemukseen. Tiedoksi OnniBus.com Oy reittiliikennelupahakemus

27 Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 91 :n mu kaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 8, 9, 10, 18, 20, 21 KuntaL 89 :n 1 mom. mukaan kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, johon voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Luettelo näistä päätöksistä sisältyy kohtaan oikaisuvaatimusohjeet. HLL13 :n ja 15 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Valitusosoitus Valituskirja Muutoksenhakukiellot Oikaisuvaatimusohjeet Valitusasiakirjojen toimittaminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän aikana tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Parikkalan kunta, tekninen lautakunta, Harjukuja 6, Parikkala, kunta(at)parikkala.fi Pykälät: 12, 13, 15, 16, 19, 22 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus peruste luineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjalli sella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa KuntaL 92 :n mukaan hakea muutos ta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaa timuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaiset 1) Itä-Suomen hallinto-oikeus, käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio, postiosoite: PL 1744, Kuopio, sähköposti: puh Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 14 Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 2) Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Valitusaika 14 pv, pykälät: 11, 17 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava edellä mainitulle valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 52. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 52. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 52 Tekninen lautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 16:00-16:29 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Jätevedenpuhdistamon membraanibioreaktori-prosessiurakan valinta

Jätevedenpuhdistamon membraanibioreaktori-prosessiurakan valinta Tekninen lautakunta 43 14.08.2013 Kunnanhallitus 182 19.08.2013 Tekninen lautakunta 68 27.11.2013 Tekninen lautakunta 45 01.09.2014 Kunnanhallitus 159 02.09.2014 Tekninen lautakunta 11 10.03.2015 Jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 20.06.2016 klo 16:00-16:36 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 38 Tekninen lautakunta Kokousaika 16.05.2017 klo 16:00-16:40 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 34 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 27.11.2017 klo 09:00-10:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2016 49 Tekninen lautakunta Kokousaika 12.04.2016 klo 16:00-16:18 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 18.04.2017 klo 15:00-16:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 21.05.2015 klo 11:00-12:00 Kokouspaikka Akonpohjan virastolla Saarella, Akapohjantie 4 Käsitellyt asiat Asia Sivu 9 Maaseutuelinkeinolautakunnan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot