PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus AKA 17:00-19:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Väinö 17:00-19:00 Varajäsen Pasi Ahoniemen varajäsen Keränen Eero 17:00-19:00 Varajäsen Pirkko Palmin varajäsen Keränen Kari 17:00-19:00 Puheenjohtaja Keski-Liikala Arja 17:00-19:00 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Leinonen Helena 17:00-19:00 Varajäsen Ritva Huuskon varajäsen Nieminen Markku 17:00-19:00 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Nuottimäki Pirjo 17:00-19:00 Jäsen Väisänen Markku 17:00-19:00 Jäsen POSSA Ahoniemi Pasi Puheenjohtaja Arffman Paavo Jäsen Huusko Ritva Jäsen Palm Pirkko Jäsen Keränen Seppo Kunnanvaltuuston 2.vpj MUU OSALLSTUJA Jarva Marisanna 17:00-19:00 Kv:n puheenjohtaja Horto Arja 17:00-19:00 Kunnanvaltuuston 1.vpj Laurikainen Arto 17:00-19:00 Kunnanjohtaja, esittelijä Karjalainen Mikko 17:00-19:00 Teknisten palveluiden johtaja, sihteeri ALLEKRJOTUKSET Kari Keränen Mikko Karjalainen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSTELLYT ASAT pykälät: PÖYTÄKRJAN TARKASTUS Päivämäärä Arja Keski-Liikala Markku Nieminen _ PÖYTÄKRJA YLESEST NÄHTÄVLLÄ Todistaa: Pöytäkirjanpitäjä Mikko Karjalainen, pöytäkirjanpitäjä

2 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ AKA 17:00-19: PAKKA Kunnanhallituksen huone KÄSTELLYT ASAT Kunnanhallitus Asia Otsikko Sivu 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kunnanviraston sulkeminen kesällä ja jouluaikana Kotipesän suunnittelijat Metelinniemen vapaa-ajan asuntojen rakennuspaikkojen 10 myynti- ja vuokrausehtojen tarkistaminen 109 Kiinteistönluovutusilmoitukset Tiedoksi merkittävät asiat Metsästysvuokrasopimus, Hakasuon seudun metsästysseura ry 14 Kunnanhallitus, pöytäkirjanpitäjä

3 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 103 Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallituksen ko kous kut su esityslistoineen pos ti te taan jä se nil le ja varajäsenille kokousta edeltä vänä keskiviikkona. Kuntalain 58 mukaan muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämä esityslista on postitettu Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi., pöytäkirjanpitäjä

4 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta KH 104 Kunnanhallitus on päättänyt, että pöy tä kir jan tar kasta jat kutsutaan aak kosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Kari Keränen ja Arja Keski- Lii kala. Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Keski-Liikala ja Markku Nie minen., pöytäkirjanpitäjä

5 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano KH 105 Kunnanjohtajan ehdotus: Kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka, että val tuusto on ylittänyt toimivaltansa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal li tuk sen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on vii py mät tä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kuntalain 98 :n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryh tyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyö dyt tö mäk si taikka, jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai va li tus vi ran omai nen kieltää täytäntöönpanon. Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ( ) on käsi tel ty laillisesti ja ettei valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa. Kun nanhal li tus panee täytäntöön kunnanvaltuuston tekemät päätök set. Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen., pöytäkirjanpitäjä

6 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanviraston sulkeminen kesällä ja jouluaikana 2014 KH 106 Kunnanvirasto on ollut suljettuna edelli senä vuonna ke sällä Vi rasto on ollut sul jet tu na myös jou lu kuussa Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanviraston sulkeminen ja lomien keskittäminen on mah dollistanut muun työ ajan te hok kaan käytön, kun eri alojen työntekijät ovat pää osin sa manaikaisesti työssä. Kiin nioloaikana kin kuntalaisille on jär jes tet ty vält tämättömät pal velut ja viraston kiinni olosta on etukäteen ajoissa tiedo tettu. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikai nen, puh Kunnanvirasto pidetään suljettuna ke sälla kolmen viikon ajan ja vuodenvaihteessa Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Ote, palveluyksiköt, neuvon ta =>sähköpostilla tiedote henkilökunnalle., pöytäkirjanpitäjä

7 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kotipesän suunnittelijat KH 107 Valmistelija: rkm Markku Heikkinen p Rakennusmestarin ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Paltamon kunnan vuoden 2014 talousarviossa on varattu määrä- raha Kotipesän tilojen uudistamiseen. Kunnanhallituksen ja Kainuun so te-kun tayh ty män nimeämä rakennustoimikunta on selvittänyt ja käy nyt läpi eri vaihtoehtoja toimintojen sijoituspaikaksi. Ra ken nus toimi kun nan kokouksessa todettiin, että tiloja lähdetään toteut ta maan uudisrakennus -vaihtoehdon pohjalta. Tekniset palvelut on kilpailuttanut kohteen arkkitehti-, rakenne-, sähkö- ja LVA-suunnittelut. Suunnittelutarjouspyynnöt ovat olleet esillä HLMA-palvelussa. Määräaikaan klo mennessä saatiin 9 kpl arkkitehtisuun nit te lu tar jouk sia, 3 kpl rakennesuunnittelutarjouksia, 6 kpl sähkö suun nit te lu tar jouk sia ja 6 kpl LVA-suunnittelutarjouksia. Tekniset palvelut on käsitellyt ja pisteyttänyt tarjoukset tarjous- pyynnös sä esitetyin kokonaistaloudellisin perustein. Liitteenä tarjousten avaus pöy tä kir jat ja pisteytysten tulokset. Liite ei-julkinen. Paltamon kunnalle kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arkkitehtisuunnittelusta jätti Sipark Oy, rakennesuunnittelusta Suunnit te lu toi mis to Määttä Oy, sähkösuunnittelusta Lieke Suunnit- telu Oy, LVA-suunnittelusta LV-suunnittelutoimisto Kaiplan Ky. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kotipesän tilojen arkkitehtisuunnittelijaksi valitaan Sipark Oy, ra kenne suun nit te li jak si Suunnittelutoimisto Määttä Oy, sähkö- suun nit te lijak si Suunnittelu Lieke Oy, LVA-suunnittelijaksi LVA- suun nit te lu toimis to Kaiplan Ky. Kyseiset yritykset ovat jättäneet Paltamon kunnalle kokonaistaloudel li ses ti edullisimmat tarjoukset. Kunnanhallitus hyväksyy rakennusmestarin ehdotuksen. Kotipesän tilojen arkkitehtisuunnittelijaksi valitaan Sipark Oy, ra kenne suun nit te li jak si Suunnittelutoimisto Määttä Oy, sähkö- suun nit te lijak si Suunnittelu Lieke Oy, LVA-suunnittelijaksi LVA-suun nit te lu toimis to Kaiplan Ky., pöytäkirjanpitäjä

8 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: ote,tarjouksen jättäneet, teknisten palveluiden joh taja, rkm Markku Heikkinen Liitteet Avauspöytäkirja ja pisteytys, arkkitehtisuunnittelu Avauspöytäkirja ja pisteytys, LVA-suunnittelu Avauspöytäkirja ja pisteytys, sähkösuunnittelu Avauspöytäkirja ja pisteytyt, rakennesuunnittelu, pöytäkirjanpitäjä

9 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Metelinniemen vapaa-ajan asuntojen rakennuspaikkojen myynti- ja vuokrausehtojen tarkistaminen KH 108 Metelin asemakaava-alueella on rakennuspaikat jaettu kolmeen hinta ryh mään sijainnin mukaan. Kunnanhallitus on hyväk sy nyt vuokraoikeuksien myyntihinnat seuraavasti: Kunnanjohtajan ehdotus: Rakennusalue 5,89 /m 2 Rakennusalue 5,05 /m 2 Rakennusalue 4,20 /m 2 Vuotuinen maanvuokra (=perusvuokra) vapaana oleville rakennuspai koil le on 201,80 /vuosi. Vuokra tarkistetaan vuosittain elinkustan nusin dek sil lä, perusindeksin ollessa 1634 (2006:11). Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että va paa-ajan asuntotontit voidaan vuokraamisen lisäksi myydä rakenta jil le, jolloin omistusoikeudesta perittävä lisähinta on 5.046,00 /raken nus paik ka. Kunnanhallitus päättää, että Metelin asemakaava-alueen rakennuspaik ko jen edellä olevia myynti- ja vuokraushintoja tarkistetaan vuosit tain seuraavasti: Myyntihinnat ja vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin. Edellä esitet ty jä myynti- ja vuokraushintoja tarkistetaan vuosittain 1. heinäkuu ta mennessä siten, että vuokraamattomien ja myymättömien tont tien perusindeksinä käytetään vuoden 2006 marraskuun elinkustan nusin dek siä ja tarkistusindeksinä kunkin vuokravuoden viimeisen kuu kau den indeksilukua. Vuokrattujen rakennuspaikkojen osalta vuok ran tar kis tuk set tehdään vuokrasopimuksessa mainitulla tavalla. Kokonaisten kortteleiden, joita ei ole jaettu tonteiksi, myyntihinta saa daan jakamalla pinta-ala keskimääräisellä tonttikoolla eli 1500 m2:llä. Näin saadaan kortteleille ohjeellinen rakennuspaikkojen lukumää rä, jota voidaan käyttää myyntihintaa määriteltäessä. Kunnanhallitus hyväksyy myös Metelin asemakaava-alueen rakennus paik ko jen myyntiä ja vuokrausta koskevat liitteenä olevat kauppa kir ja- ja vuokrasopimuspohjat. Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Ote, tekniset palvelut., pöytäkirjanpitäjä

10 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus Liitteet Kauppakirjapohja Maanvuokrasopimuspohja, pöytäkirjanpitäjä

11 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kiinteistönluovutusilmoitukset KH Luovuttaja: Suomen valtio, Metsähallitus. Luovutuksen saajat: Moilanen Tarja ja Moilanen Kari Oulusta. Luovutuksen kohde: Määräala kiinteistöstä Metsä-Heiskala Pal tamon kunnan Kiehimänsuun kylässä. 2. Luovuttajat: Moisanen Jukka ja Moisanen Tarja Paltamosta. Luovutuksen saaja: Moisanen Toni Paltamosta. Luovutuksen kohde: Pihlajarinne RN:o 20:22 Paltamon kunnan Kiehi män suun kylässä. 3. Luovuttaja: Härkönen Erkki Paltamosta. Luovutuksen saaja: Härkönen Esko Paltamosta. Luovutuksen kohde: Tipukka RN:o 7:48 Paltamon kunnan Uuran kyläs sä ja Rauhala Paltamon kunnan Kiehimänsuun kylässä. 4. Luovuttajat: Huusko Ossi ja Huusko Sirkka Paltamosta. Luovutuksen saaja: Huusko Marja-Liisa Muhokselta. Luovutuksen kohde: Leskelä RN:o 22:0 Paltamon kunnan Ki ves kyläs sä. 5. Luovuttajat: Niskanen Anna ja Niskanen Kalevi Paltamosta. Luovutuksen saaja: Hedman Esko Kajaanista. Luovutuksen kohde: Saviniemi RN:o 12:7 Paltamon kunnan Uuran ky läs sä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi. Merkitsi tiedoksi., pöytäkirjanpitäjä

12 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Tiedoksi merkittävät asiat KH 110 Saapuneet kirjeet: - Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/ / Kun nia merk ki esi tykset vuonna KEVA/ / Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedok si an to jäsenyhteisöille Kunnanjohtajan ehdotus: Kainuun liitto/ Maakuntahallitus/ Pöytäkirja pidetystä kokouk ses ta. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä/ Tilinpäätöstiedoilla täydennetty ko kous kut su pidettävään yhtymäkokoukseen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/ / Kainuun sote toimipaikkojen sisäilmaongelmakohteet Paltamossa. Kainuun sosiaali- ja terveyhdenhuollon kuntayhtymä/ Hallitus/ Pöy täkir ja pidetystä kokouksesta. Kainuun Liikunta ry/ Kokouskutsu pidettävään ke vät kokouk seen. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi. Merkitsi tiedoksi., pöytäkirjanpitäjä

13 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Metsästysvuokrasopimus, Hakasuon seudun metsästysseura ry KH 111 Valmistelija: Vs. teknisten palveluiden johtaja Mervi Kilpeläinen Hakasuon Seudun Metsästysseura ry pyytää, että kunnanhallitus uu si si metsästysvuokrasopimuksen seuraavien tilojen osalta Ha kasuon Seudun Metsästysseura ry:lle. Metsästysvuokrasopimus koskee hirven ja petoeläinten metsästystä. - Väyrylä, , 12 ha - Lampila, , 25 ha - Kiviharju, , 2 ha - Tervapolku, , 1,5 ha Vs. teknisten palveluiden johtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Paltamon kunta päättää vuokrata esitetyt alueet Hakasuon Seudun Met säs tys seu ra ry:lle vastikkeettomasti toistaiseksi voimassa ole valla metsästyksenvuokrasopimuksella hirvi- ja petoeläinten met säs tykseen. Metsästyksen vuokrasopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukaut ta. Kunnanhallitus hyväksyy vs. teknisten palveluiden johtajan pää töseh do tuk sen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian ylimääräisenä kä sitel tä väk si. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: ote päätöksestä Hakasuon Seudun Metsästysseura ry. Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

14 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ OKASUVAATMUSOHJEET JA VALTUSOSOTUS Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 103, 104, 105, 109, 110 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin, ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät: 106, 107, 108, 111 HLL 5 :n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään Paltamon kunnanhallitukselle Osoite: Vaarankyläntie 7, Paltamo Pykälät: 106, 107, 108, 111 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, Oulu (Käyntiosoite: sokatu 4) Kunnallisvalitus: Pykälät Valitusaika 30 pv. Hallintovalitus, Pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen: Pykälä 107, Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Valitusaika 14 pv Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (MAL-päätöksistä päätöksen antopäivästä) Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirje on valittajan tai valituskirjeen muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa., pöytäkirjanpitäjä

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Korpitien koulun auditorio

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Korpitien koulun auditorio PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 5/2009 1 Kunnanvaltuusto 15.10.2009 AKA 18:00-18:15 PAKKA Korpitien koulun auditorio OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arffman Paavo 18:00-18:15 Jäsen Jääviys 45 Heikkinen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2009 1. Kunnanhallituksen huone

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2009 1. Kunnanhallituksen huone PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2009 1 Kunnanhallitus 08.12.2009 AKA 17:00-18:15 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-18:15 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1. Rokua HealthSpa, Talvipuutarha -kokoustila

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1. Rokua HealthSpa, Talvipuutarha -kokoustila PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 28.09.2010 AKA 17:25-17:39 PAKKA Rokua HealthSpa, Talvipuutarha -kokoustila OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:25-17:39 Jäsen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1. Kunnanhallituksen huone

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1. Kunnanhallituksen huone PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2009 1 Lupa- ja valvontalautakunta 22.04.2009 AKA 18:00-18:35 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Seppo 18:00-18:35 Jäsen Kemppainen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Kunnanvaltuusto AIKA 18.02.2015 klo 19:02-19:55 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57. Tekninen lautakunta. AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 57 Tekninen lautakunta AIKA 16.06.2015 klo 18:00-18:49 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen avaaminen 59 38 Kokouksen

Lisätiedot