KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 77"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:30-20:50 Paikka Kaupungintalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Osavuosikatsaus Kalajoen sataman investointimäärärahojen kohdentaminen Himangan erityisryhmien asumispalveluyksikön pääpiirustusten ja rakennustapaselostuksen hyväksyminen 46 Keskuskeittiön pääpiirustusten ja rakennustapaselostuksen hyväksyminen 47 Valtuustoaloite elintarvikestrategiasta Paikkatietosuunnittelijan toimen muuttaminen paikkatietoinsinöörin viraksi 49 Talousarvio Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Tehtävä LÄSNÄ Rahja Mikko puheenjohtaja Siirilä Aila jäsen Suni Timo jäsen Vuotila Aulis jäsen Yrjänä Juha jäsen Peltola Matti varajäsen Ojala Tapani khall edustaja Raiman Marko tekninen johtaja Mäkitalo Rauli talonrakennuspäällikkö Takalo Annukka yhdyskuntatekniikan insinööri Löytynoja Marja-Liisa laskentasihteeri Lisätiedot POISSA Halmeenpää Hanna varapuheenjohtaja Hihnala Sari jäsen Kurikkala Jani jäsen Tilvis Päivi jäsen Lebeitsuk Riikka Nuorisovalt.edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Mikko Rahja Puheenjohtaja Marko Raiman Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aulis Vuotila ja Matti Peltola. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Aulis Vuotila Matti Peltola

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tekniset palvelut Toimistosihteeri Anne Heikkilä

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Osavuosikatsaus / /2014 TekLtk 43 Talousarvion toteutuma ajalla tasaisen kertymän mukaisesti 66,7 %. Toteutuma on palvelualueittain seuraava: Käyttötalous Tuotot Tot-% Valmistus Menot Tot-% Netto Tot-% omaan käyttöön Hallinto , , ,3 Maankäyttöpalvelut , , ,2 Tilapalvelut , , ,9 Ruoka- ja siivouspalvelut , , ,4 Kuntatekniikka , , ,0 Ympäristölautakunta , , Tekniset palvelut , , ,2 Esityslistan oheismateriaalina on osavuosikatsaus käyttötalous ja investoinnit. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Tekninen lautakunta Kalajoen sataman investointimäärärahojen kohdentaminen 87/ /2013 ElMaTmk (Valmistelija: satamajohtaja Esa Anttio) Kalajoen kaupunki on myöntänyt vuoden 2014 budjettikäsittelyssä satamalle investointimäärärahaa yhteensä , investointikohteina: Parakki 29 rakentaminen Sataman kenttien rakentaminen Länsilaiturin peruskorjaus Energiaohjelman mukaiset toimenpi teet Valomasto itäkentälle Huoltoalueen rakentaminen 1-hallin ovien muutostyöt Pelastuslaitoksen veneen laituri Yhteensä eur eur eur eur eur eur eur eur eur Vuoden 2014 aikana sataman, sen asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet sekä investointikustannukset ovat muuttuneet siten, että myönnetyt investointimäärärahat on kohdennettu seuraavasti: Parakki 29 rakentaminen Sataman kenttien rakentaminen Valomastot itäkentälle Pelastuslaitoksen veneen laituri ISPS-portti Satama-altaan viitoituksen muuttaminen Yhteensä eur eur eur eur eur eur eur Määrärahojen kohdentamisen perustelut: Investointikohteet tarkentuivat tilikauden aikana. Sataman varastokenttien rakentamiseen käytettävää määrärahaa on tarpeen lisätä, jotta turvattaisiin riittävä kenttäalue sataman kasvavan liikenteen tarpeisiin. Satamakenttien hulevesiviemäröinnin rakentaminen on osoittautunut alkuperäistä suunnitelmaa kalliimmaksi. Satama-altaan viitoitus pitää muuttaa samanlaiseksi kun satamaan johtavalla meriväylällä. Uudelta satamakentältä pitää rakentaa uusi leveä ISPS-portti erikoiskuljetusten tarpeisiin. Satamajohtaja: Satamajohtaja esittää että Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta hyväksyy sataman investointimäärärahojen kohdentamisen esitetyn mukaisesti ja esittää edelleen että Tekninen lautakunta hyväksyy määrärahojen kohdentamisen esitetyn laskelman mukaisesti ja että sataman talousarvio muutetaan vastaamaan edellä mainittua laskelmaa.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Tekninen lautakunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. TekLtk 44 Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy satamajohtajan esityksen. Tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Himangan erityisryhmien asumispalveluyksikön pääpiirustusten ja rakennustapaselostuksen hyväksyminen 287/ /2014 TekLtk 45 (Valmistelija: Talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo) Asumispalvelujen selvitykset osoittivat, että yhteis toi min ta-alu een vammais palveluiden laaja-alaista tukea tarvitsevilla vai keasti ke hi tysvam maisilla asiakkailla on säännöllis tä ympärivuo ro kautisen asu mis palvelun ja pitkäaikaisen asunnon tarvetta. Alle 18-vuotiaille tehty selvi tys osoit taa, että myös tulevaisuudessa ke hitysvammaisille tarvitaan ympärivuoro kau tista asumista. Myös tilapäis hoidon tarve nousi esiin asu mispalveluselvityk sissä. Asumisyksikön sijainti omalla koti seudulla mah dol lis taa vai keasti ke hi tysvam maisten osallis tu misen esim. liikku mi seen, ulkoi luun, vie railui hin, asiointiin, harras tus ja päi vä- ja työ toi mintaan. Suunniteltu asumispalveluyksikkö on sijoitettu Himangan Kärmekal li on asuntoalueelle, ARA:n vaati musten mukaisesti keskelle asu tus ta. Hankkeesta laadittiin esisuunnitelmat, joiden perusteella Asuntora hasto myönsi ehdolli sen avustus päätöksen hank keen rahoituksesta Välittömästi tämän jälkeen käynnistettiin suun nittelijoiden kilpailutus ja valinta. Hankkeen suunnittelijat ovat seuraavat: Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtisuunnittelu Jorma Paloranta Oy. Sähkösuunnittelu: Sähköliike Kalajoki Ky. LVIA- suunnittelu: Insinööritoimisto J. Koivusaari Oy. Rakennesuunnittelu: Suunnittelu Laukka Oy Sprinklerisuunnittelu: Firecon Group Oy. Luonnosvaiheen suunnitelmista on pyydetty lausunnot eri viranomaisilta ja käyt tä jil tä ja heidän vaati muksensa on huomioitu suunnitelmissa. Hankkeen laajuus on: Kerrosala 659 m2 ja tilavuus 2854 m3. Hankkeen kustannusarvio oli avustuksen hakuvaiheessa , josta ARA myönsi avustusta 50 % eli Kustannusarvio on noussut hankkeen varustelutason parantamisen ja sprinklauksen lisäämisen vuoksi, ollen tällä hetkellä Suunnitelmat esitetään kokouksessa. Oheismateriaalina pääpiirustukset. Pääpiirustukset arkistoitu asianumeron mukaisesti 287/ /2014. Talonrakennuspäällikkö: Tekninen lautakunta hyväksyy erityisryhmien asumispalveluyksikön pääpiirustukset ja rakennustapaselostuksen.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy talonrakennuspäällikön esityksen. Tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Keskuskeittiön pääpiirustusten ja rakennustapaselostuksen hyväksyminen 192/ /2014 TekLtk 46 (Valmistelija: talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo) Kaupunginjohtaja nimesi ruokapalveluiden uudelleenorganisoinnin valmistelutyöryhmän. Työryhmän tuli ottaa kantaa ruokapalveluiden uudelleen järjestelyyn ja uudelleen järjestelyn edellyttämiin investointeihin. Raportin lähtökohtana oli ruokapalveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen. Työryhmä esitti raportissaan keskuskeittiöhankkeen aloitusta. Nykyisen tasoisen toiminnan jatkaminen ja ateriamäärien kasvattaminen vaatii investointeja nykyisiin keittiöihin. Nykyiset tilat eivät ole ajanmukaiset, eikä niitä ole mitoitettu nykyisille ateriamäärille. Lisäksi niitä ei ole suunniteltu aterian jakeluun muualle. Keskuskeittiön rakentaminen on kustannustehokkain ja toimivin ratkaisu. Keskuskeittiö investoinnista huolimatta on talouden tasapaino saavutettavissa. Investoimalla keskuskeittiöön vuosittaisia säästöjä saadaan lähes Suurin säästö syntyy palkkakustannuksista, keskuskeittiön toiminnot pystytään hoitamaan pienemmällä henkilökuntamäärällä, toiminnot ovat keskitettyjä. Henkilöstön vähennys ei tule johtamaan irtisanomisiin. Keskuskeittiöhanke aloitettiin valitsemalla suunnittelijat keväällä Hankkeen suunnittelijat ovat seuraavat: Arkkitehtisuunnittelu: Arkman arkkitehtuuri Oy. Keittiön erikoissuunnittelu: Damico Oy Sähkösuunnittelu: Sähköliike Kalajoki Ky LVIA- suunnittelu: Videline Oy/ Widetek insinööritoimisto. Rakennesuunnittelu: Suunnittelu Laukka Oy. Luonnosvaiheen suunnitelmista on pyydetty lausunnot eri instansseilta ja käyttäjiltä ja hei dän vaati mukset on huomioitu suunnitelmissa. Hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 2,66 M. Hankkeen toteutusta on esi tetty ensi vuoden talousar vioon. Suunnitelmat esitellään kokouksessa. Oheismateriaalina pääpiirustukset. Pääpiirustukset arkistoitu asianumeron mukaisesti 192/ /2014. Talonrakennuspäällikkö: Tekninen lautakunta hyväksyy keskuskeittiön pääpiirustukset ja rakennustapaselostuksen. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy talonrakennuspäällikön esityksen. Tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Valtuustoaloite elintarvikestrategiasta 215/ /2013 TekLtk 47 (Valmistelija: ruokapalvelupäällikkö Terhi-Marika Ketola) Hallitusohjelmassa yhtenä ruokapolitiikan kärkenä on lähiruuan aseman vahvistaminen Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriössä laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa valmisteltu hallituksen lähiruokaohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä Hallitusohjelman linjaus lähiruoasta: "Lähiruokaohjelmassa lähiruualla tarkoitetaan erityisesti paikallisruokaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria, joka on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella. Omalla alueella tarkoitetaan maakuntaa tai sitä vastaavaa tai pienempää aluetta." Lähiruoka on käsitteenä toistaiseksi melko vakiintumaton ja epätarkasti määritelty. Esimerkiksi maantieteellisesti lähiruoaksi saatetaan laskea vain muutaman lähikunnan alueella tuotettu ja kulutettu ruoka, kotimainen ruoka tai jopa EU:n alueella tuotettu ja kulutettu ruoka. Lähiruoan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat ruoan tuoreus ja alkuperätieto. Sen merkittävinä etuina pidetään myös puhtautta, pientä ekologista jalanjälkeä sekä pakkausjätteiden vähäisempää määrää ja paikallista kierrätettävyyttä. Lisäksi lähiruoan tuotannon ansiosta alueellisella ruokaperinteellä katsotaan olevan paremmat säilymis-mahdollisuudet. Lähiruoka saattaa kuitenkin olla myös ympäristölle haitallisempaa kuin kauempana tuotettu. Halvin ruoka on yleensä tuotettu vähimmillä resursseilla ja päästöillä, esimerkiksi olosuhteissa, jossa vähemmät lannoitteet, lämmitys, ruokinta ja sisällä pito ovat tarpeen. Sesonkiaikana syötyinä jotkin kotimaisetkin tuotteet voivat olla ympäristöystävällisiä, ja tuotteiden väliset erot ovat suuria. Vastaavasti tammikuussa syöty kotimainen kurkku tulisi jättää pois valikoimista suuren hiilijalan jäljen takia. Riisi tulisi jättää kokonaan pois valikoimista yhtälailla suuren hiili jalan jälkensä takia, tilalle kotimaista ohraa. Kouluruokailussa ohra ei ole yrityksistä huolimatta saanut mitenkään positiivista vastaanottoa. Ennen elintarvikestrategian laatimista tulisi päättää, onko lähiruoka ainoa motiivi, vai huomioidaanko myös ekologisuus? On myös päätettävä Kalajoen kaupungin määritys lähiruoalla. Ruoan laitto on muuttunut vuosikymmenten ajan kovaa vauhtia. Nykyään on Eviran lainsäädännön vuoksi lainvastaista ottaa keittiölle vastaan multaperunaa. Kustannussyistä ruoanlaittamista on myös tehostettu. On nykypäivää käyttää valmiita perunasuikaleita ja -kuutioita, kuorittua peruna on joka tapauksessa. Myös lihojen käyttö on muuttunut. Valmiit ns. sous vide lihat ovat laajalti käytössä jo jokaisessa suurtalouskeittiössä. Määrien valmistus on kasvanut valtavasti, vastaavasti kustannuspuolelle tulee vuosi

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta vuodelta enemmän leikkauksia. Käyttämällä jatko jalostettuja tuotteita on mahdollista valmistaa isojakin annosmääriä vähemmällä henkilökunnalla. Kuitenkaan tinkimättä ruoan mausta, terveellisyydestä, turvallisuudesta ja laadusta. Suurtalouskeittiöt ovat erittäin riippuvaisia toimitusvarmuudesta, jonka isommat tukut meille voi taata. Olemme osana kehittämässä alueemme lähiruoka-hankkeita ja tehostamassa yhteistyötä. Toisaalta isompi tukkuliike voisi olla erittäin hyvä kumppani myös lähituottajalle. On valitettavaa, että yhteistyö ei suju kaiken kaikkiaan vielä vaivattomasti, mutta tulee myös muistaa, että tuottajan vastuulla on myydä tuotteitaan, eikä ostajan. On myös ekologisempaa käyttää mahdollisimman niukasti eri toimittajia, näin ollen jokainen tavaran toimittaja ei tuo omia elintarvikkeita eri autolla. Keittiön toimintojen kannalta on myös huomattavasti helpompaa, jos tavarakuormia ei tule joka päivä ja monta kertaa päivässä. Kalajoen ruokapalvelut käyttävät mahdollisimman laajasti kotimaisia elintarvikkeita ja kaikkien mahdollisuuksien mukaan myös lähiruokaa. Pyrimme sesonginmukaiseen ruokalistojen laadintaan, tällöin elintarvikkeet ovat meille edullisempia ja myöskään lähiruoka ei tuo meille ylimääräisiä kustannuksia. Osana hankintarengasta, ostovolyymimme on suurempaa, kuin yksin ostaessa, joten elintarvikkeiden hinnoista on saatu tingittyä. Tämä on auttanut eurojen riittävyydessä, että olemme voineet pitäytyä kotimaisissa elintarvikkeissa. Määrärahoissa ei ole viimeisten vuosien aikana suuremmin kasvua ollut, vaikka elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet vuosi vuodelta. Asiakaspinnasta tulevat toiveet ja vaatimukset tuottavat oman haasteensa jokapäiväiseen ruokien valmistamiseen. Kalajoen kaupungilla on käynnissä ruokapalveluiden uudelleen organisointi. Pelkästään jo keskuskeittiö tuo oman ekologisen hyötynsä, kuten lämmön talteenotot, uudet keittiölaitteet sekä joka päivänen elintarvikekuormien saapuminen vähentyy, eikä meillä myöskään kuljetusliikkeet kuljeta ruokaa joka päivä edestakaisin. Ruokapalvelupäällikkö: Hankintojen periaatteena on ollut jo pitkään suosia kotimaista ja lähellä tuotettua ruokaa mahdollisuuksien mukaan. Tässä vaiheessa ei laadita erillistä elintarvikestrategiaa, vaan suositaan hankinnoissa edelle kotimaista ja lähellä tuotettua ruokaa. Elintarvikestrategian laatiminen voidaan tehdä keskuskeittiön valmistumisen jälkeen, mikäli se nähdään silloin tarpeellisena. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy ruokapalvelupäällikön esityksen. Tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Paikkatietosuunnittelijan toimen muuttaminen paikkatietoinsinöörin viraksi 96/ /2013 TekLtk 48 (Valmistelija: Maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Kuntien asemakaavan pohjakartan hyväksymistä ja kaavoitusmittausten valvontaan liittyvää lainsäädäntöä on muutettu /323 maankäyttöja rakennuslaissa. Edellä mainittujen tehtävien järjestämisestä kunnissa on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 54 a, 54 b ja 54 c. Maankäyttö- ja rakennus lain 54 b :ssä todetaan edellä mainituista tehtävistä seuraa vasti: "Kaavoi tusmittausta valvoo kunnan viranhaltija. Kaavoitusmittauksen valvojan on oltava tehtävään soveltuvan maanmittauksen tutkinnon suorit tanut diplo mi-insinööri, insinööri tai teknikko. Kunta voi vastata valvonnasta yhteistoi minnassa toisen kunnan kanssa kuntalain 76 :n mukaisesti." Pohjakarttojen hyväksyminen ja kaavoitusmittausten valvonta on kuulunut loppuvuodesta 2012 alkaen paikkatietosuunnittelijan toimenkuvaan. Paikkatietosuunnittelijan toimi on tällä hetkellä työsuhteinen toimi. Maankäyttöja rakennuslain 54 b edellyttää kuitenkin, että edellä mainittuja valvontaja hyväksymistehtäviä suorittavan henkilön tulee olla kunnan viranhaltija. Paikkatietosuunnittelijan toimi tulisi muuttaa paikkatietoinsinöörin viraksi, jotta Kalajoen kaupungin sekä kolmen yhteistyökunnan kaavoitusmittausten valvonta ja pohjakarttojen hyväksyminen saadaan lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Paikkatietoinsinööri vastaa pohjakarttojen hyväksymisen, kaavoitusmittausten valvonnan lisäksi paikkatietoaineistojen hankinnasta, ylläpidosta, luovuttamisesta sekä niihin liittyvien ohjelmistojen ylläpidosta. Maanmittausteknikko: Tekninen lautakunta päättää, että paikkatieto suun nittelijan toimi muutetaan paikkatietoinsinöörin viraksi alkaen. Paikkatietoinsinööri vastaa viran halti jana kaupungin pohja karttojen hyväksy mi ses tä, kaa voi tus mit tausten val vonnasta, paikkatietoai neistojen hankinnas ta, yllä pi dosta, luo vuttami sesta sekä niihin liittyvien oh jelmistojen ylläpidos ta. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausteknikon esi tyksen. Tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Talousarvio / /2014 TekLtk 49 (Valmistelija: tekninen johtaja Marko Raiman) Tekniset palvelut on valmistellut vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman vuosille Lisäksi on valmisteltu rakentamisohjelma oman palvelutuotannon näkökulmasta vuosille Kaupungin hallitus on hyväksynyt vuoden 2015 talousarviokehyksen palveluittain liitteen mukaisesti. Talousarviokehyksessä on huomioitu seuraavat kulukertoimet: - palkkataso +2,3 % ja KuEL+0,26 % eli henkilöstömenojen kerroin 1, palvelujen ostot 1,034 - tarvikkeet 1,034 - avustukset 1,02 - muut kulut 1,00 Toimintatuottoarvio on vuoden 2013 taso lukuun ottamatta muita toimintatuottoja, josta on miinustettu maan myyntivoittoja. Lisäksi tuet ja avustukset on laskettu v:n 2014 tason mukaan. Teknisten palveluiden osalta vuoden 2015 talousarviokehys tarkoittaa toimintamenojen osalta :n sopeuttamistarvetta ja toimintatulojen osalta :n kasvua. Lisäksi teknisten palveluiden talousarviokehystä on tarkastettu poistuvan vesilaitoksen osalta. Talousarviokehyksestä on vähennetty toimintatuottoja ja toimintamenoja Teknisten palveluiden raami: Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Talousarvioesitys: Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Palvelualuevastaavat ovat kartoittaneet oman toimialueensa toimin tamenojen so peuttamismahdollisuudet ja toimintatuottojen kasvatta mismahdollisuudet mahdolli sia. Talousarvio pitää sisällään ympäristönohjauksen lupamaksujen korotukset, sekä tila palveluiden ja kuntatekniikan toimintamenojen supistamisen. Lisäksi talousarvio si sältää kuntatekniikassa olevien avustuksien leikkaamisen ja avustuksista luopumista.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Oheismateriaalina on vuoden 2015 talousarviokehys sekä vuosien kehys tarkastelu. Talousarvio vuodelle 2015 ja toimintasuunnitelma vuosille , se kä rakentamisohjelma oman palveluntuotannon näkökulmasta vuosille Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja toimin tasuun nitelman vuosille sekä esittää ne edelleen kau pungin hallituk sen ja kaupun ginvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi lauta kunta hy väksyy ra kentamisohjelman vuo sille oman palvelun tuotan non näkökulmas ta. Lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palveluiden raamiin kuuluvan ympä ristöoh jauksen talousarvioesityksen, jonka ympäristölautakunta on käsitellyt kokouksessaan Tekninen lautakunta: Aulis Vuotila esitti eriävän mielipiteen yksityistieavustuskäytännön leikkauksen osalta. Eriävää mielipidettä ei kannatettu. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat TekLtk 50 (Laatija: Anne Heikkilä, toimistosihteeri) Seuraavat asiat ovat saapuneet tekniselle lautakunnalle tiedoksi: Kaupunginhallitus Uusiutuvan energian kuntaksemus Katselmusraportti ja tiivistelmä merkitty tiedoksi. 205 Keskuskeittiön hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen Hankesuunnitelman ja kustannusarvio hyväksytty. - Kaupunginvaltuusto Himangan vesihuollon luovuttamien Osuuskunta Valkeavedelle Veden jakelutoiminnan luovuttaminen on hyväksytty. 76 Himangan vesihuollon luovuttaminen Vesikolmio Oy:lle Luovutusasiakirja ja sopimukset jätevesien käsittelystä on hyväksytty. - Kaupunginhallitus Kalajoen paloaseman muutostyöt ensihoidon tarpeisiin Kalajoen paloaseman muutostyöt voidaan toteuttaa liike- ja teollisuusrakennusten muutostöihin varatusta määrärahasta. - Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ja lautakuntien vastineet vuoden 2013 ar vioin ti kertomukseen Vastineet vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin ja toimenpiteisiin hyväksytty /10.00/2014 Juurakon tuulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ollut nähtävillä / /2014 Keskustan kauppakortteleiden asemakaavan muutos Valmisteluvaiheen kuuleminen. Kaavaluonnos ollut nähtävillä Viranhaltijapäätökset Päätösluettelo oheismateriaalina. Tekninen johtaja: Viranhaltijapäätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeutta. Merkitään tiedoksi. Tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 43, 44, 49, 50 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: 45, 46, 47, 48 Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen tekninen lautakunta Osoite: Kalajoentie 5, KALAJOKI Puh. (08) Telefax: (08) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oi keus Postiosoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU Puh. Vaihde Telefax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Hankintalain mukainen hakemus: Markkinaoikeus Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Postiosoite: PL 118, Helsinki Puh Telefax Sähköpostiosoite:

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91 Tekninen lautakunta Aika 19.12.2013 klo 20:00-21:20 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kalajoen jätevedenpuhdistamon lopettaminen 94

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229 Perusturvalautakunta Aika 14.10.2014 klo 16:00-17:45 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 120 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 55. Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 55. Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 55 Tekninen lautakunta Aika 21.08.2013 klo 18:30-20:30 Paikka Tapion Tupa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 Tekninen lautakunta Aika 10.12.2014 klo 19:15-20:25 Paikka Kylpylähotelli Sani, Hiekkakabinetti -kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Vastine Kynätien katusuunnitelman

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Perusturvalautakunta Aika 27.08.2014 klo 16:00-17:10 Paikka Perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 154 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto Aika 26.08.2014 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222 Kaupunginvaltuusto Aika 24.09.2013 klo 18:30-18:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310 Kaupunginhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:30-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 129 Kaavoitusviranomaisen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 114 Tilalaitoksen puitesopimukset 2015 3

Sisällysluettelo. 114 Tilalaitoksen puitesopimukset 2015 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 114 Tilalaitoksen puitesopimukset 2015 3 115 Valtuutettu Heini Jalkasen ym. valtuustoaloite lähiruoan käyttämisestä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Tekninen lautakunta 28.01.2009 AIKA 28.01.2009 klo 17:00-20:08 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Aika 18.03.2015 klo 14:00-16:45 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Kananen Erkki varapuheenjohtaja Kenttälä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot