ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: Vs. kaupunginarkkitehti Erkki Jouhki puh sähköposti: Vireille tulosta ilmoittamisen päivämäärä: Kaava-alueen sijainti Asemakaava-alue sijaitsee noin 6 kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta Skinnarilan kaupunginosassa kampusalueen välittömässä läheisyydessä. Alueen nimi on Impivaara ja se rajautuu pohjoisessa, idässä ja etelässä Impivaaranpuistoon sekä lännessä Skinnarilankatuun. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,9 ha. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi on Skinnarilankatu, Impivaara/Evälahti. Voimassa oleva 1- ja 2-asuntoisia rakennuksia sisältävä asemakaava vuodelta 2003 on jäänyt toteutumatta. Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa valmiin kunnallistekniikan piirissä olevan alueen korkeatasoinen uudisrakentaminen. Rakennusoikeutta nostetaan hieman; alueen käyttötarkoitus pysyy entisellään (asuminen). Toteuttamattomat tontit esitetään rakennettavaksi rivi- ja pienkerrostaloina. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38, Lappeenranta Villimiehenkatu 1 puh. (05) 6161 faksi (05)

2 2 (16) 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1.5 Luettelo selostuksen asiakirjoista 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava 2.3 Asemakaavan toteuttaminen 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Rakennettu ympäristö Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maankäyttösopimus 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja rakennettuun kulttuuriympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset 5.5 Ympäristön häiriötekijät 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 6.3 Toteutuksen seuranta

3 3 (16) 1.5 Luettelo selostuksen asiakirjoista 2 TIIVISTELMÄ Asiakirjat - Asemakaavakartta - Havainnekuva - Asemakaavan seurantalomake Liiteasiakirjat - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , täydennetty Luettelo osallisista, joita on kuultu - Saapuneet lausunnot ja mielipiteet (MRA 30 ) - Pienennös kaavaluonnoksesta, jolla ennakkokuuleminen on suoritettu 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Rakennusliike Evälahti Oy on tehnyt aloitteen kaavamuutoksen laatimiseksi. Kaava-aloitteen liitteenä oli luonnos tontinkäyttösuunnitelmaksi. Kaavoituksen vireille tulosta ilmoitettiin MRL 63 :n mukaisesti tiedottamalla asemakaavaluonnoksen ja osallistumisarviointisuunnitelman nähtävillä olosta Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla, lehtikuulutuksella Etelä-Saimaassa sekä kaupungin internet-sivuilla. Osallisille lähetettiin kirjeet Asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten välisenä aikana teknisen toimen kaavoituksessa. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa luetelluilta osallisilta mennessä. Lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät ja vastineet on esitetty selostuksen kohdassa Lausunnot ja mielipiteet kokonaisuudessaan ovat kaavaselostuksen liitteinä. Asemakaavan hyväksyy MRL 52 :n mukaisesti kaupunginvaltuusto. 2.2 Asemakaava Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on 0,9 ha ja se käsittää kaksi tonttia. Alueen käyttötarkoitus pysyy entisellään (asuminen). Toteuttamattomat tontit esitetään rakennettavaksi rivi- ja pienkerrostaloina. Kokonaisrakennusoikeutta esitetään lisättäväksi 195 k-m 2 tontilla n:o

4 4 (16) 1 ja 85 k-m 2 tontilla n:o 3, yhteensä 280 k-m 2. Asuinrakentamiseen osoitettua rakennusoikeutta esitetään lisättäväksi 210 k-m 2 tontilla n:o 1 ja 170 k-m 2 tontilla n:o 3, yhteensä 380 k-m Asemakaavan toteuttaminen Alueen rakentaminen voi toteutua, kun asemakaavan muutos saa lainvoiman. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi kuivaa kangasmetsää, osittain jyrkkää Saimaata kohti laskeutuvaa metsärinnettä. Alue on I- luokan pohjavesialuetta. Suunnittelualueen pohjois- ja itäpuolella kulkee ulkoilureitti (valaistu hiihto- ja kuntopolku), joka osin sijoittuu suunnittelualueen koilliskulman sisälle. Kaupunkikuva / rakennuskanta Impivaara on kaupunkirakenteen kannalta merkittävä alue, jonka vieritse saavutaan Skinnarilan kampus-alueelle. Alueen keskellä, suunnittelualueen ulkopuolella, sijaitsee omalla tontillaan asemakaavalla suojeltu kaksikerroksinen puuverhoiltu huvilarakennus, jonka Kyseisen rakennuksen hirsirunko siirrettiin 1920-ja 30-lukujen taitteessa nykyiselle paikalleen Kotaniemestä. Hirsistä on löytynyt venäjänkielistä kirjoitusta, mikä viittaa siihen, että rakennus on pystytetty Kotaniemen venäläisomistuksen aikana. Alkuperäinen hirsirunko laajennettiin uudessa rakennuspaikassa huvilaksi - vanhan osan ympärille tehty laajennus lienee ollut huomattavasti alkuperäistä rakennusta suurempi. Rakennuksen ulkoasu on vuosien varrella muuttunut melko vähän. Rakennuksen kunnostustyöt vakituiseksi asunnoksi ovat parhaillaan käynnissä. Rakennukselta johtaa kivinen portaikko rantaan. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Kaava-alue sijaitsee Salpalinjan linnoitusvyöhykkeellä ja sen eteläpuolella on valtakunnallisesti arvokkaaksi määritellyt Skinnarilan puolustusvarustukset (muinaisjäännösrekisterin tunnus ). Skinnarilassa olevat Salpalinjan linnoitteet ovat myös valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY

5 5 (16) 2009), jossa maankäytön on sovelluttava historialliseen kehitykseen ja jossa alueen linnoitus- ja kulttuurihistorialliset arvot on turvattava. Museoviraston lausunnon perusteella kaava-alueella ei kuitenkaan ole Salpalinjan linnoitteita. Palvelut Lähimmät palvelut sijaitsevat noin yhden kilometrin päässä Sammonlahden aluekeskuksessa, jossa on mm. koulu, päiväkoti, terveyskeskus, päivittäistavaraliikkeitä sekä polttoaineen jakelupiste. Liikenne Kortteli rajautuu länsisivultaan Skinnarilankatuun, joka on alueen kokoojakatu. Skinnarilankadun länsipuolella on kevyen liikenteen väylä. Tekninen huolto Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n vesijohto sekä jätevesiviemäri sijaitsevat Skinnarilankadun vieressä sen itäpuolella. Suunnittelualue on myös kaukolämmön ja sähköverkon piirissä. Ympäristöhäiriöt Skinnarilankadun liikenteestä aiheutuu melua tonteille. Melun vaikutuksia kaava-alueelle on tarkasteltu selostuksen kohdassa Maanomistus Suunnittelualue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa (Asunto Oy Lappeenrannan Skinnarilanranta). 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava (ote Etelä-Karjalan maakuntakaavasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa) Maakuntakaava on vahvistettu Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu laatukäytävään kuuluvaksi aluekeskukseksi cl sekä tärkeäksi pohjavesialueeksi pv. Yleiskaava (ote yleiskaavasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa) Lappeenrannan voimassa oleva keskustaajaman yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja yleiskaavan tarkistukset ja Yleiskaavoissa alue on pientalovaltaista asuntoaluetta AP.

6 6 (16) Osayleiskaava (ote osayleiskaavasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa) Alueella voimassa oleva Skinnarilanniemen osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Osayleiskaavassa suunnittelualue on pääosin merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Asemakaava (ote asemakaavasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa) Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava. Asemakaavassa alue on erillispientalojen korttelialuetta AO. Kerroskorkeudet ovat I sekä II ja rakennusoikeutta on suunnittelualueella yhteensä 2120 k-m 2 (1650 k-m 2 asuinrakennuksille ja 470 k-m 2 autotalleille ja talousrakennuksille). Rakennusjärjestys Alueella tulee noudattaa voimaan tullutta Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestystä. Pohjakartta Pohjakartta on tarkistettu Muut selvitykset Skinnarilankadun ja Helsingintien risteyksessä on suoritettu liikennemäärän laskenta vuonna 2011 kaupungin omana työnä Maankäyttösopimus Maankäyttösopimuksen tarpeellisuutta selvitetään. Mahdollinen maankäyttösopimus tulee hyväksyä ennen asemakaavan hyväksymistä. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Alueella tarvitaan asemakaavamuutos, koska voimassa oleva kaava ei useammasta markkinointiyrityksestä huolimatta ole lähtenyt toteutumaan.

7 7 (16) Kaavatyössä osallisina olevat maanomistajat, viranomaiset ja muut tahot on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Vireille tulo Kaavoituksen vireille tulosta ilmoitettiin MRL 63 :n mukaisesti tiedottamalla asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla, lehtikuulutuksella Etelä-Saimaassa sekä kaupungin internet-sivuilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten välisenä aikana teknisen toimen kaavoituksessa. Osallisilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mennessä. Kirjalliset lausunnot pyydettiin suunnittelussa osallisina olevilta viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta em. määräajassa. Kaavan ennakkokuulemisvaiheessa lausuntoja ja mielipiteitä saapui yhteensä 10 kappaletta. Tiivistelmät luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet niihin Lappeenrannan kaupunki, Rakennusvalvonta : - Esittää kysymyksen, olisiko rakennusten 2-kerroksisten osien kerroslukumerkinnät alleviivattava niiden toteutumisen varmistamiseksi. Kaavoituksen vastine: - Asia varmistetaan alleviivaamalla ko. kerroslukumerkinnät. Tomi Lapinlampi : - Tiedustelee, mitä kautta suunnittelualueelle on tarkoitus muodostaa turvallinen jalankulku- ja pyöräily-yhteys. Ei varsinaisesti huomautettavaa asemakaavaan. Kaavoituksen vastine: - Kevyen liikenteen ympärivuotinen yhteys alueelle järjestyy luontevimmin korttelin lounaiskulmasta, koska siellä vieressä sijaitsee linja-autopysäkki sekä suojatie Skinnarilankadun yli. Lumettomaan aikaan on tontin pohjoisosasta mahdollista kulkea Impivaaranpuiston ja Skinnarilankadun alikulun kautta Skinnarilankadun länsipuolella sijaitsevalle kevyen liikenteen väylälle.

8 8 (16) Liittymien, niin ajoneuvo- kuin kevyen liikenteen, toteuttaminen on tontin omistajan vastuulla. Ajoneuvoliittymän paikka on merkitty kaavaan. Kevyen liikenteen liittymä tulee esittää rakennuslupavaiheessa, jolloin mm. kadunpitäjä voi ottaa asiaan kantaa. Kevyen liikenteen liittymän paikkaa ei ole tarkoituksenmukaista merkitä kaavaan. Lappeenrannan Energiaverkot Oy : - Ei huomautettavaa asemakaavaan. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi : - Esittää, että alue sijaitsee Huhtiniemi B I-luokan pohjavesialueen muodostamisalueella. Alueella olevan varavedenottamon poistuminen käytöstä mahdollistaa myös maalämpökaivojen sijoittamisen alueelle. Varovyöhyke vedenottamoihin on vähintään 500 metriä. Kaavoituksen vastine: - Maalämpökaivojen mahdollinen rakentaminen alueelle ratkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella lupamenettelyllä, jolloin rakennusvalvonta pyytää asiassa ympäristötoimen lausunnon. Asiaa ei ole tarpeen huomioida kaavassa. - Esittää, että kaavaselostuksessa tulee esittää Skinnarilankadun liikennemeluvaikutus asuintonteille. Mikäli melutaso ylittää päiväaikaisen klo 7-22 keskiäänitason 55 db (ohjearvo), tulee tonteille sijoitettavat oleskelu- ja leikkialueet suunnitella ja sijoittaa niin, ettei ohjearvon ylitystä tapahdu. Kaavoituksen vastine: - Kaavaselostusta täydennetään ympäristötoimen esittämällä tavalla. Melun vaikutukset on esitetty selostuksen kohdassa 5.5. Osoitetaan kaavamääräyksellä asuntokohtaiset ulko-oleskelualueet sijoitettavaksi rakennuksien itäpuolelle liikennemelulta suojaan. Merkitään myös leikkialueen sijainti kaavaan ja määrätään se toteutettavaksi niin, ettei melun ohjearvo ylity. - Esittää, että suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida maaperän radonin torjunta ja noudatettava radonturvallista perustamistapaa. Kaavoituksen vastine: - Asiasta on määrätty maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävässä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ja sen toteutuksen valvonta tapahtuu rakennuslupaprosessissa. Asiaa ei ole tarpeen huomioida kaavassa.

9 9 (16) Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Yhdyskunnat ja luonnonvarat : - Kiinnittää huomiota siihen, että tontin 3 eteläosaan sijoittuva pienkerrostalo poikkeaa massoittelultaan muista uudisrakennuksista. Esittää, että uudisrakentaminen toteutetaan yhtenäisellä tavalla koko korttelialueella. Kaavoituksen vastine: - Korttelin kolme pohjoisinta uudisrakennusta sijoittuvat tasamaalle. Korttelin eteläisin uudisrakennus sijoittuu rinteeseen, jolloin se on tarkoituksenmukaista toteuttaa muista uudisrakennuksista poiketen ns. rinneratkaisuna. Korttelin yhtenäinen toteutustapa on varmistettu esittämällä uudisrakentamisen julkisivumateriaalit ja kattomuoto kaavamääräyksissä. - Kiinnittää huomiota siihen, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kaavan hyväksyjäksi on esitetty kaupunginhallitus. Esittää, että kaavamuutos ei ole vaikutukseltaan vähäinen, mikä tulee huomioida kaavamuutoksen hallinnollisessa jatkokäsittelyssä Kaavoituksen vastine: - Kaavan hyväksyjäksi muutetaan kaupunginvaltuusto. Lappeenrannan kaupunki, Kadut ja ympäristö : - Ei huomautettavaa asemakaavaan. Etelä-Karjalan museo : - Esittää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään lisäämällä siihen maininta kaava-alueen eteläosan kuulumisesta valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Salpalinja, Skinnarila). Kaavoituksen vastine: - Täydennetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa Etelä- Karjalan museon edellyttämällä tavalla ja huomioidaan asia myös kaavaselostuksessa. - Esittää, että kaavan vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön (huvilarakennus uudisrakennusten välissä piha-alueineen) tulee arvioida kaavamuutoksessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää uudisrakennusten yhtenäiseen rakentamistapaan (sijoittelu, korkeus, massoittelu, väritys) sekä pihajärjestelyihin. Kaavoituksen vastine: - Kaavan vaikutukset on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 5.4.

10 10 (16) Korttelin kolme pohjoisinta uudisrakennusta sijoittuvat tasamaalle. Korttelin eteläisin uudisrakennus sijoittuu rinteeseen, jolloin se on tarkoituksenmukaista toteuttaa muista uudisrakennuksista poiketen ns. rinneratkaisuna. Korttelin yhtenäinen toteutustapa on varmistettu esittämällä uudisrakentamisen julkisivumateriaalit ja kattomuoto kaavamääräyksissä. - Esittää, että kaava-alueen eteläosaan mahdollisesti sijoittuvan arkeologisen kulttuuriperinnön (Salpalinja) osalta lausunto tulee pyytää Museovirastolta. Kaavoituksen vastine: - Museoviraston lausunto on erikseen pyydetty ja saatu. Nuoriso- ja liikuntatoimi : - Esittää, että alueella sijaitsevan valaistun hiihto- ja kuntopolun säilyminen huomioidaan. Ei varsinaista huomautettavaa asemakaavaan. Kaavoituksen vastine: - Valaistu hiihto- ja kuntopolku sijaitsee osittain suunnittelualueella yksityisen maalla. Hiihto- ja kuntopolku eivät mahdu rasitteena jäämään tontille, joten nuoriso- ja liikuntatoimen ja maan omistajan tulee keskenään sopia hiihto- ja kuntopolun siirtämisestä pois tontilta. Etelä-Karjalan pelastuslaitos : - Esittää, että alueen jatkosuunnittelussa tulee huomioida pelastustiet, sammutusvesi ja alueen turvallisuuden suunnittelu. Ei varsinaista huomautettavaa asemakaavaan. Kaavoituksen vastine: - Pelastuslaitoksen esittämät asiat liittyvät alueen toteutussuunnitteluun, jonka valvonta tapahtuu rakennuslupaprosessissa. Asiaa ei ole tarpeen huomioida kaavassa. Museovirasto : - Toteaa, että kaava-alueella ei Museoviraston tietojen mukaan ole Salpalinjan linnoitteita eikä kaavahankkeella siten ole vaikutusta Salpalinjan linnoituskokonaisuuteen. Museovirastolla ei ole kaavaan huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Nähtävillä olo (MRL 65, MRA 27 ja 32 ) Palautteen ja ennakkokuulemisessa saatujen lausuntojen pohjalta laadittu asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 päivän ajan Lappeenrannan kaupungin kaavoituksessa sekä kaupungin internet-

11 11 (16) sivuilla. Ehdotusvaiheen nähtävillä olosta kuulutetaan lehtiilmoituksella Etelä-Saimaassa, kaupungin ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittaessa uudet viranomaislausunnot. Nähtävillä olon jälkeen asemakaavaehdotusta tarkistetaan tarvittaessa. Hyväksyminen (MRL 52 ) Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaavan suhde yleiskaavaan ja voimassa olevaan asemakaavaan Asemakaavamuutoksen esittämä käyttötarkoitus (asuminen) on sekä yleiskaavan ja osayleiskaavan että voimassaolevan asemakaavan mukainen. Kunnan asettamat tavoitteet Kunnan tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta ja eheyttää kaupunkikuvaa ilmasto-ohjelman sekä arkkitehtuuriohjelman mukaisesti. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Tavoitteena on huomioida viereinen lukujen vaihteessa rakennettu asemakaavalla suojeltu huvilarakennus uudisrakennuksien sijoittamisessa, massoittelussa värityksessä ja julkisivumateriaaleissa Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Kaava-aloitteen perusteella hakijan tavoitteena on lisätä hieman rakennusoikeutta sekä rakentaa alueelle rivi- ja pienkerrostaloja, mikä mahdollistaisi monipuolisen asuntojakauman toteuttamisen. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa alueen korkeatasoinen ja ympäristöön soveltuva rakentaminen.

12 12 (16) 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on n. 0,9 ha, joka on kokonaisuudessaan tonttialuetta. Asemakaava-alueen sisältämät aluevaraukset ja rakennusoikeudet päämaankäyttöluokittain ovat seuraavat: Mitoitus Käyttötarkoitus Tontti Pinta-ala m 2 ARK Kerrosala Tehokkuus k-m 2 (e) (talousrakennukset) 0, (talousrakennukset) 0,29 Rakennusoikeuden muutos k-m (asuinrakentaminen + 210) + 85 (asuinrakentaminen +170) Palvelut Kaava-alue tukeutuu olemassa oleviin julkisiin ja kaupallisiin palveluihin, jotka sijaitsevat noin yhden kilometrin päässä Sammonlahden aluekeskuksesa. Sammonlahdessa sijaitsee mm. koulu, päiväkoti, terveyskeskus, päivittäistavaraliikkeitä sekä polttoaineen jakelupiste. Liikenneyhteydet Lappeenrannan keskustaan ovat melko hyvät - Skinnarilankatu on joukkoliikenteen piirissä. Aluetta palveleva kevyen liikenteen raitti kulkee Skinnarilankadun länsireunalla, pohjoisessa kampus-alueelle ja etelässä aluekeskukseen. Kaupunginosan asukkaiden valaistu ulkoilureitti kulkee aivan suunnittelualueen vieressä. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Uudisrakentamisen ulkoasusta on annettu kaavamääräykset. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten sekä pienkerrostalojen korttelialue (ARK) Tonttien käyttötarkoitus muutetaan nykyisestä 1- ja 2-asuntoisia pientaloja sallivasta korttelialueesta (AP) rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten sekä pienkerrostalojen korttelialueeksi (ARK). Asemakaavaluonnoksen mukaisten asuinrakennusten räystäskorkeudet noudattavat viereisen huvilarakennuksen mittakaavaa. Korkein sallittu kerrosluku on kaksi (II) paitsi eteläisimmällä rakennuspaikalla, jolla se maaston muodosta johtuen on ½ k I. Maaston muo-

13 13 (16) 5.4 Kaavan vaikutukset dosta johtuen on eteläisin rakennuspaikka lisäksi osoitettu alueeksi, jolla maanpintaa saa nostaa ympäristön kanssa samalle tasolle siten, että maamassat eivät ylitä tontin rajaa. Rakennusoikeutta nostetaan suunnittelualueella yhteensä 280 k-m 2. Asuinrakentamiseen osoitettua rakennusoikeutta nostetaan 380 k- m 2. Suunnittelualueen tonttitehokkuudeksi (e) muodostuu n. 0,27. Autotallit ja -katokset, talousrakennukset sekä jätekatos on kaavassa osoitettu sijoitettavaksi erillisiin piharakennuksiin korttelin länsireunalle, jolloin ne samalla suojaavat piha-aluetta liikenteen melulta. Ajoyhteys alueelle on osoitettu suoraan Skinnarilankadulta yhdellä tonttiliittymällä. Tonttien n:o 1 ja 3 raja kulkee tonttiliittymän kohdalla. Huvilatontti n:o 2 muodostaa liikenneyhteydestään kadulle rasitteen tontille n:o 1. Korttelin sisäiset liikennealueet ovat osa tontteja. Kaavassa on osoitettu ajoyhteys myös korttelialueen vieressä sijaitsevalle ulkoilureitille. Pysäköimispaikkojen sijainnit on osoitettu kaavassa. Autopaikkoja on määrätty toteutettavaksi seuraavasti: - kerrostalot 1 ap/80 k-m 2, kuitenkin vähintään 1 ap/asunto - rivitalot 2 ap/asunto Kaavassa on myös annettu ohjeellinen sijainti leikkipaikalle ja määrätty se toteutettavaksi siten, ettei ulkoalueita koskeva melun ohjearvo ylity. Asuinrakennuksien kadunpuoleisille julkisivuille on määrätty hieman normaalia suurempi ääneneristysvaatimus (35 db) liikennemelun torjumiseksi. Lisäksi on määrätty, että asuntojen terassit saa rakentaa rakennusalojen ulkopuolelle, kuitenkin siten, että ne sijoittuvat rakennuksien itäpuolelle liikennemelulta suojaan. Uudisrakennukset on kaavassa edellytetty toteutettavaksi harjakattoisina tai sen muunnoksena (väri tumma harmaa) ja julkisivuiltaan rapattuina taikka puuverhoiltuina (vaalea väri) Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / rakennettuun kulttuuriympäristöön Asemakaavan mukainen täydennysrakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta. Huvilarakennuksen nykyinen asema muuttuu yksittäisestä rakennuksesta osaksi uudisrakennusten nauhaa. Alueen rakentaminen avaa näkymiä Skinnarilankadulta Saimaalle, jolloin myös huvilarakennuksen näkyvyys maisemassa todennäköisesti paranee.

14 14 (16) Uudisrakennukset sijoittuvat melko lähelle vanhaa huvilarakennusta. Huvilarakennuksen mittakaava on pyritty huomioimaan kaavassa: huvilarakennusta lähimpänä sijaitsevat kolme uudisrakennusta on massoiteltu osin 1- ja osin 2-kerroksisiksi siten, että huvilarakennuksen mittasuhteet toistuvat niiden 2-kerroksisissa osissa. Myös suunnittelualuetta Skinnarilankadusta rajaavat autotallit ym. talousrakennukset on kaavassa rakennusalojen keinoin ryhmitetty siten, että ne eivät muodosta liian pitkiä yhtenäisiä massoja. Huvilarakennuksen kohdalla ei kaavassa ole talousrakennuksen paikkaa, joten huvila tulee edelleen näkymään kadun suuntaan. Uudisrakennuksien soveltuvuus huvilarakennuksen julkisivumateriaaleihin ja väritykseen on huomioitu kaavamääräyksissä. Huvilarakennuksen tontin sekä uudisrakennuksien tonttien pihaalueet tulevat muodostamaan yhtenäisen, toisiinsa limittyvän kokonaisuuden. Muun muassa ajoyhteys kaikille kolmelle tontille tapahtuu saman liittymän kautta. Liikennejärjestelyt säilyvät Skinnarilankadulla muuttumattomina. Tonttiliittymä sijoittuu alueen korkeimpaan kohtaan, jolloin näkemäalueet kadun molempiin suuntiin ovat hyvät turvallisuutta lisäten. Suunnittelualue liitetään kaupungin infra- verkostoon. Kaava-alueen vieressä kulkeva ulkoilureitti sijaitsee nykyisin osin suunnittelualueella yksityisen maalla. Ulkoilureitti tulee siirtää suunnittelualueelta kaupungin maalle. Museoviraston lausunnon perusteella kaava-alueella ei sijaitse Salpalinjan linnoitteita, joten kaavahankkeella ei ole vaikutusta Salpalinjan linnoituskokonaisuuteen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisema suunnittelualueen kohdalla muuttuu nykyisestä luonnonympäristöstä rakennetuksi. Ranta-alue jää suunnittelualueen ulkopuolelle, joten siellä maisema pysyy muuttumattomana. Kaavan aluevaraukset eivät vaikuta pohjaveteen, sillä alue viemäröidään asianmukaisella tavalla Muut vaikutukset Kaava mahdollistaa korkeatasoisten asuinrakennusten rakentamisen kampus-alueen läheisyyteen. Lähelle Saimaata sijoittuvat asunnot nostavat alueen imagoa.

15 15 (16) 5.5 Ympäristön häiriötekijät Skinnarilankadun liikenne aiheuttaa melua kaava-alueelle. Skinnarilankadun alkupäässä (Helsingintien risteyksessä) on suoritettu liikennemäärän laskenta vuonna 2011, jonka perusteella on karkeasti pystytty arvioimaan melun vaikutuksia kaava-alueella. Liikennemäärä aamun huipputunnin aikana oli 1243 ajoneuvoa/tunti. Tämän perusteella on arvioitu koko vuorokauden ajoneuvomääräksi em. risteyksessä n kpl. Tästä on johdettu arvio koko vuorokauden ajoneuvomääräksi suunnittelualueen kohdalla n kpl, josta raskaan liikenteen osuudeksi on arvioitu 2 %. Skinnarilankadun nopeusrajoitus on 50 km/h. Käyttäen lähteenä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisua Melun ja tärinän torjuntaopas kaavoittajille (Hannu Airola 2013) on nopeuden, liikennemäärän ja raskaiden ajoneuvojen osuuden perusteella arvioitu teoreettisen 55 db:n melualueen leveydeksi suunnittelualueella n. 60 metriä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että koko kaava-alueella ylittyy valtioneuvoston ulkoalueille asettama ohjearvo 55 db. Liikennemelu on huomioitu kaavassa seuraavasti: - Sisämelutason ohjearvot otetaan huomioon kaavamääräyksellä siten, että asuinrakennuksien kadunpuoleisille julkisivuille annetaan hieman normaalia suurempi ääneneristysvaatimus (35 db). - Asuntokohtaiset ulko-oleskelualueet osoitetaan kaavamääräyksellä sijoitettaviksi asuinrakennuksien itäpuolelle, jolloin rakennukset toimivat melusuojana. - Leikkialueelle osoitetaan kaavassa ohjeellinen paikka ja edellytetään se toteutettavaksi siten, ettei ulkoalueita koskeva melun ohjearvo ylity.

16 16 (16) 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Kaavan yhteydessä on laadittu havainnekuva, joka kuvaa yhtä mahdollisuutta alueen toteutuksesta. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan muuttamisesta tulee tarvittaessa tehdä maankäyttösopimus ennen asemakaavan hyväksymistä. Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista, kun asemakaava on lainvoimainen. Uudisrakennusten arvioitu toteutusajankohta on Toteutuksen seuranta Asemakaavan toteutusta valvoo rakennusvalvonta. Kaavaa toteutettaessa tulee seurata mm. kerrosalan toteutumista ja kaupunkikuvaa. Erkki Jouhki vs kaupunginarkkitehti

17

18

19

20 Asemakaavoituksen seuranta Alueell. ympäristökeskus Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4 Täyttämispvm Asemakaavan perustiedot Asemakaavan nimi 64 Skinnarila kortteli 112 tontit 1 ja3 Skinnarila Evälahti Impivaara Kunta Kuntanumero Hyväksymispvm Kaava-alueen pinta-ala Maanal. tilojen pinta-ala Ranta-asemakaava: LAPPEEN- RANTA Ayk:n kaavatunnus 405 Kunnan kaavatunnus Vireille tulosta ilm. pvm 405K ,9023 Uusi ak:n pinta-ala Ak:n muutoksen pinta-ala 0,90 Rantaviivan Rakennuspaikkojen lkm Lomarak.paikkojen lkm pituus km Oma ranta Muut Oma ranta Muut Yhteenveto aluevarauksista Pinta-ala ha Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Tehokkuus e Pinta-alan muut. ha+ Kerrosalan muut.k-m 2 + Aluevar. yhteensä 0, , , A yhteensä 0, , , P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Yhteenveto maanalaisista tiloista Maan.til. yht. Pinta-ala ha Rakennussuojelu Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Pinta-alan muut. ha+ Kerrosalan muut.k-m 2 + Suojeltujen rak. Suojeltujen rak. Suojeltujen rak. muutos lkm k-m 2 lkm+ k-m 2 + Suoj.rak. yht. asemakaava muu Sivu 1 (1)

21 Asemakaavoituksen seuranta Asemakaavan tietojen täyttölomake 2/4 Asemakaavan tunnistetiedot Asemakaavan nimi 64 Skinnarila kortteli 112 tontit 1 ja3 Skinnarila Evälahti Impivaara Alueell. ympäristökeskus Täyttämispvm Kunta Kuntanumero Hyväksymispvm Aluevaraukset Pinta-ala ha LAPPEEN- RANTA 405 Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Tehokkuus e Pinta-alan muut. ha+ Kerrosalan muut.k-m 2 + Aluevar. yhteensä 0, , , A yhteensä 0, , , AR 0, , ,27 +0, AO -0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Ayk:n kaavatunnus Kunnan kaavatunnus 405K2493 Sivu 1 (1)

22 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (6) Täydennetty ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 ALOITE Aloitteen kaavan laatimiseksi on tehnyt Rakennusliike Evälahti Oy. MAANKÄYTTÖSOPIMUS Maankäyttösopimuksen tarpeellisuutta selvitetään. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueena on ns. Impivaara, joka sijaitsee kaupungin länsialueella Skinnarilan kaupunginosassa. Alue rajautuu pohjoisessa, idässä ja etelässä Impivaaranpuistoon sekä lännessä Skinnarilankatuun. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 0,9 ha. SUUNNITTELUN TAUSTA JA TAVOITTEET Impivaara on kaupunkirakenteen kannalta merkittävä alue, jonka vieritse saavutaan Skinnarilan kampusalueelle. Voimassa oleva 1- ja 2- asuntoisia rakennuksia sisältävä asemakaava vuodelta 2003 on jäänyt toteutumatta. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa valmiin kunnallistekniikan piirissä olevan alueen korkeatasoinen uudisrakentaminen. Alueen käyttötarkoitus pysyy entisellään. Toteuttamattomat tontit esitetään rakennettavaksi rivi- ja pienkerrostaloina. Kokonaisrakennusoikeutta esitetään tontilla n:o 1 lisättäväksi 195 k-m 2 ja tontilla n:o 3 85 k-m 2, yhteensä 280 k-m 2. Asuinrakentamiseen osoitettua rakennusoikeutta esitetään tontilla n:o 1 lisättäväksi 210 k- m 2 ja tontilla n:o k-m 2, yhteensä 380 k-m 2. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38, Lappeenranta Villimiehenkatu 1 puh. (05) 6161 faksi (05)

23 2 (6) LÄHTÖTIEDOT Nykyinen maankäyttö Suunnittelualue sijaitsee noin 6 kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta Skinnarilan kaupunginosassa kampusalueen välittömässä läheisyydessä. Lähimmät palvelut sijaitsevat noin yhden kilometrin päässä Sammonlahden aluekeskuksessa, jossa on mm. koulu, päiväkoti, terveyskeskus, päivittäistavaraliikkeitä sekä polttoaineen jakelupiste. Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on pientalojen korttelialuetta AO, mikä muodostuu kahdesta rakentamattomasta tontista. Tonttien välissä, suunnittelualueen ulkopuolella, sijaitsee omalla tontillaan asemakaavalla suojeltu 1920-luvun lopulla rakennettu kaksikerroksinen huvilarakennus, jonka kunnostustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Kortteli rajautuu länsisivultaan Skinnarilankatuun, joka on alueen kokoojakatu. Skinnarilankadulla sijaitsee Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n vesijohto sekä jätevesiviemäri. Muilta osin kortteli rajautuu lähivirkistysalueeseen (VL), joka korttelin itäpuolella laskeutuu suhteellisen jyrkkänä rinteenä kohti Saimaata. Suunnittelualue lähiympäristöineen on suurimmaksi osaksi kuivaa kangasmetsää. Alue on I-luokan pohjavesialuetta. Maanomistus Kaava-alue sijaitsee Salpalinjan linnoitusvyöhykkeellä ja sen eteläpuolella on valtakunnallisesti arvokkaaksi määritellyt Skinnarilan puolustusvarustukset. Skinnarilassa olevat Salpalinjan linnoitteet ovat myös valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. kaupunki

24 3 (6) yksityinen Maakuntakaava Maakuntakaava on vahvistettu Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu laatukäytävään kuuluvaksi aluekeskukseksi cl sekä tärkeäksi pohjavesialueeksi pv. Yleiskaava Lappeenrannan voimassa oleva keskustaajaman yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja yleiskaavan tarkistukset ja Yleiskaavoissa alue on pientalovaltaista asuntoaluetta AP.

25 4 (6) Osayleiskaava Alueella voimassa oleva Skinnarilanniemen osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Osayleiskaavassa suunnittelualue on pääosin merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Asemakaava Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava. Asemakaavassa alue on erillispientalojen korttelialuetta AO. Kerroskorkeudet ovat I sekä II ja rakennusoikeutta on muutosalueella, tonteilla 1 ja 3, yhteensä 2120 k-m 2 (1650 k-m 2 asuinrakennuksille ja 470 k-m 2 autotalleille ja talousrakennuksille). Rakennusjärjestys Lappeenrannan kaupungin alueella on käytössä voimaan tullut rakennusjärjestys.

26 5 (6) KAAVAN VAIKUTUKSET Kaavalla on vaikutuksia mm. rakennettuun ympäristöön, kaupunkirakenteeseen, kaupunkikuvaan, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen. OSALLISET Osallisia ovat: 1. Viranomaiset - Kaakkois-Suomen ELY-keskus o ympäristö ja luonnonvarat - Etelä-Karjalan museo - Etelä-Karjalan pelastuslaitos 2. Lappeenrannan kaupungin luottamuselimet, hallintokunnat ja kaupunkiyhtiöt - kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto - tekninen lautakunta - tekninen toimi (kiinteistö- ja mittaustoimi, palvelutuotanto, rakennusvalvonta, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi) - Lappeenrannan Energiaverkot Oy 3. Ympäristön kiinteistöjen omistajat 4. Muut - alueen asukkaat ja yhdistykset OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62, MRA 30 ) Osallisen neuvottelupyyntö (MRL 64.2 ja 64.3 ) Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville (MRA 27 ) Kaavoituksen vireille tulosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella. Osallisille lähetetään kaavan suunnitteluaineisto kirjeitse ja samalla heille varataan tilaisuus MRL:n 62 :n mukaiseen mielipiteen ilmaisemiseen kaavaluonnoksesta. Kaavaluonnos on nähtävillä Lappeenrannan kaupungintalolla Teknisen toimen kaavoituksessa osoitteessa Villimiehenkatu 1 (3. kerros) sekä kaupungin internetsivuilla Mielipiteet toimitetaan mieluummin kirjallisena Teknisen toimen kirjaamoon osoitteella PL 38, Lappeenranta. Ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville osallisella on mahdollisuus esittää Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Ehdotus asetetaan nähtäville Lappeenrannan kaupungintalolle Teknisen toimen kaavoitukseen osoitteessa Villimiehenkatu 1 (3. kerros) sekä kaupungin internetsivuille

27 6 (6) Muistutukset kaavaehdotuksesta ARVIOITU KÄSITTELYAIKATAULU KAAVAN HYVÄKSYMINEN VALITUS HYVÄKSYMIS- PÄÄTÖKSESTÄ KAAVAN LAATIJA (lisätiedot) Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta toimitetaan kaupunginkansliaan kirjallisina, os. PL 11, Lappeenranta. Kaava saataneen teknisen lautakunnan käsittelyyn helmikuussa 2013, jonka jälkeen kaava menee edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Asemakaavan hyväksyy maankäyttö- ja rakennusasetuksen 52 :n mukaisesti kaupunginvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan MRL 67 :n mukaisesti. Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Kouvolan Hallintooikeuteen (MRL 188 ) ja edelleen Korkeimpaan hallintooikeuteen. Lisätietoja antavat vs. asemakaava-arkkitehti Mika Sairanen puh ja vs. kaupunginarkkitehti Erkki Jouhki puh Sähköposti on muotoa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan suunnittelun kuluessa tarvittaessa täydentää.

28 Skinnarila Evälahti Impivaara Luettelo osallisista, joita kuultu kirjeitse. tunnus Yritys Nimi kaava-alue , Rakennusliike Evälahti Oy naapurit Metso Samu Petteri Metso Heidi Riikka Marketta Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki Suomen valtio Kruunuasunnot Oy Juhani Solkinen Lappeenrannan kaupunki Loas Lappeenranta Virasto Nimi Osoite Maankäyttö, ympäristö, valvonta Kiinteistö- ja mittaustoimi Kari Hartikainen Maankäyttö, ympäristö, valvonta Rakennusvalvonta Palvelutuotanto Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka Etelä-Karjalan Pelastuslaitos Lappeenrannan Energia Oy Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Etelä-Karjalan Museo Miikka Kurri Kaakkois-Suomen ELY-keskus Museovirasto Pasi Leimi Ympäristö ja luonnonvarat/tuija Stam PL 1023

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 :243 1: kr kt kt ,9 79,7 94,7 93,7 93,0 la15281 la15282 la15283 la ,21 +91,21 +90,21 +89, p ur ajo ajo II V IMPIVAARANPUISTO SKINNARILANKATU SKINNARILANKATU PUNKKERIKATU sr /2k I 600 II II I p II II I 490 II II I p pat/t 100 t 40 p 100 at/t 35 dba 35 dba 35 dba 35 dba +90,71 +90,71 +92,81 +92,81 jä ak 60 p I at/t at/t p p A ARK AK VL AO Ote kaavaluonnoksesta, jolla ennakkokuuleminen suoritettu.

42 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ARK SKIN 64 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten sekä pienkerrostalojen korttelialue. Kaupunginosan nimi. Kaupunginosan numero. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. ajo p 35 dba jä Ajoyhteys. Se tontin 1 osa, joka on varattava ajoyhteydeksi tontilla 2 sekä ulkoilureitille. Samoin tontin 3 se osa, joka on varattava ajoyhteydeksi eri rakennuksille. Pysäköimispaikka. Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dba. Alue, jolla saa suorittaa maatäyttöä maanpinnan nostamiseksi ympäristön kanssa samalle tasolle. Maamassat eivät saa ylittää tontin rajaa. Rakennusala, jolle saa sijoittaa jätekatoksen. Ohjeellinen osa-alueen raja. YLEISMÄÄRÄYKSET: Alueelle laadittu tonttijako on sitova II Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Korttelin numero. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Autopaikkamääräys: Autopaikkoja on varattava kerrostalot 1 ap/ 80 kerros-m2, kuitenkin vähintään 1 ap/asunto. Rivitalot 2 ap/asunto. Asuntojen terassit saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle. Julkisivut: Kattomuotona tulee käyttää harjakattoa tai sen muunnosta, värinä tumma harmaa. Julkisivumateriaalina tulee käyttää valeaa rappausta tai puuta. AS 64 Ko To 1/2k II Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Lapp Maantasokerroksen ohjeellinen korkeusasema. Poh Rakennusala. t Lapp Tas Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. Vahv at/t ak Rakennusala, jolle saa sijoittaa autotallin ja talousrakennuksen. Rakennusala, jolle saa sijoittaa autokatoksen. Ote kaavaluonnoksesta, jolla ennakkokuuleminen suoritettu.

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Vahvistunut: Kaupunginhallitus /Kaupunginvaltuusto

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Vahvistunut: Kaupunginhallitus /Kaupunginvaltuusto ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS 9.11.2011 LAPPEENRANTA 64 SKINNARILA Kortteli 81 tontti 4 Kaavanro K 2469 Aloitteen kaavan laatimiseksi on tehnyt Senaatti-kiinteistöt. Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

KYLPYLÄ AK 2 9 AL ALK1 III III. Ig(+96,21) III III. ma1 III RAATIMIEHENKATU. ma1. Ig (+92,21) Ig (+92,21) Ig (+93,21) III III LOTTA-

KYLPYLÄ AK 2 9 AL ALK1 III III. Ig(+96,21) III III. ma1 III RAATIMIEHENKATU. ma1. Ig (+92,21) Ig (+92,21) Ig (+93,21) III III LOTTA- 5 2 P 11 LOTTA- PUSTO 19 AL 2190 jk 9 VP sr KRKKOKATU jk sr 4 5 15 h 11 16 YK sr 2K 2 16 20 20 6 17 7 6 1250 12 la066 2175 14 KESKUSPUSTO 10 210 7 10 17 27 2P V 1 8 85,6 1500 1550 750 950 100,1 12 map2

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5179 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 24.2.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontteja 9 ja 10 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 3 tonttia 15 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 2. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontteja 9 ja 10 koskeva asemakaavan muutos.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontteja 9 ja 10 koskeva asemakaavan muutos. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontteja 9 ja 10 koskeva asemakaavan muutos. 21400 5179 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.4.2015 21400 5179 2 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 13. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Seppälän paloasema JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317.

LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317. LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30. päivänä maaliskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LOUKKAANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 13.9.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 782 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI/2 KORTTELI 1112 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3.

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094 Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2 Kaavan päiväys: 23.3.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot