KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanvirasto, johtokeskus, alussa maastokäynti Vittakankaan alueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 277. Kunnanvirasto, johtokeskus, alussa maastokäynti Vittakankaan alueella"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Yhdyskuntalautakunta AIKA klo 15:00-19:25 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus, alussa maastokäynti Vittakankaan alueella KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 TUTUSTUMINEN VITSAKANKAAN JA 280 PUNAISENLADONKANKAAN ALUEEN NYKYISEEN MAANKÄYTTÖÖN 99 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS KUNTALAISALOITE KATUVALOJEN ASENTAMISEKSI; 283 AITTO-OJA HEIKKI JA TUIJA 101 KUNTALAISTALOITE ASUMISVIIHTYVYYDESTÄ JA 284 LIIKENNETURVALLISUUDESTA; MIKA MANNINEN YM 102 KUNTALAISALOITE KOIRAPUISTOSTA JA 285 ROSKASÄILIÖISTÄ; NYSTRÖM HARRY 103 HUTTUKYLÄN OSAYLEISKAAVA ILMOITUSASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 289

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ KOKOUSAIKA klo 15:00-19:25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus, alussa maastokäynti Vittakankaan alueella OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Schönberg Juha 15:00-19:25 puheenjohtaja Hanhela Lahja 16:50-19:25 jäsen saapui :n 98 maastokäynnin jälkeen Kyllönen Tapio 15:00-19:25 jäsen Rantala Ville 15:00-19:25 jäsen Savolainen Mirja 17:00-19:25 jäsen saapui :n 98 maastokäynnin jälkeen Tomperi Päivi 15:00-19:25 jäsen Lappalainen Niina 15:00-19:25 varajäsen Haipus Taisto 15:00-19:25 varajäsen Vilmi Eeva-Liisa 15:00-19:25 varajäsen POISSA Tuomaala Eija varapuheenj. Isola Timo jäsen Karjalainen Antero jäsen Mikkonen Mirja jäsen Siira Tapani jäsen MUU Väänänen Martti 15:00-16:50 kunn.hall. puheenjohtaja Tiri Kari 16:55-19:25 kunnanhall.ed ustaja Hankivuo Petteri 15:00-19:25 yhdyskuntajoht./esittelijä Röpelinen Anja 15:00-19:25 toimistoarkk. Vilmi Sirkku 15:00-19:25 lupasiht./pöytäkirjanpitäjä poistui :n 98 maastokäynnin jälkeen saapui :n 98 maastokäynnin jälkeen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Rantala ja Taisto Haipus sekä varalle Tapio Kyllönen.Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtä villäolopäivänä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Juha Schönberg Pöytäkirjanpitäjä Sirkku Vilmi

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Ville Rantala Taisto Haipus PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Lupasihteeri Sirkku Vilmi

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Yhdyskuntalautakunta TUTUSTUMINEN VITSAKANKAAN JA PUNAISENLADONKANKAAN ALUEEN NYKYISEEN MAANKÄYTTÖÖN Yhdk.ltk 98 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Esityslistan mukana jaetaan Vasikkasuon alueen maa- ja kallioainesten oton tarkkailutiedot vuonna Tutustutaan Vitsakankaan ja Punaisenladonkankaanalueen nykyiseen maankäyttöön. Asiantuntijoita maastokäynnillä toimivat Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitokselta ympäristötarkastaja Maarit Kaakinen ja Haukiputaan ympäristösihteeri Jussi Muilu. Tutustuttiin Vitsakankaan ja Punaisenladonkankaan alueiden maankäyttöön.

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Yhdyskuntalautakunta OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS /631/2011 Yhdk.ltk 99 Valmistelija: maanmittausinsinööri Kari Viik, p , sähköposti: Kiimingin kunta on viimeksi asettunut haettavaksi syksyllä omakotitonttia Hako mäessä ja 4 omakotitonttia Honkimaalla ja nyt nois ta haet tavak si ase te tuista omakotitonteista on vapaana 2 kpl Ha ko mäes sä ja 3 kpl Honki maalla. Kiimingin kunnalla on rakentamisvalmiina tai valmistumassa tulevana kesänä 19 kpl omakotitontteja Hakomäkeen. Tonttien kysyntä on lisääntynyt kevään kuluessa. Esityslista mukana jaetaan kartta luovutettavista tonteista. Päätetään luovuttaa seuraavat tontit rakentajille niiden yhteydessä mainituilla jakoperusteilla: - Kirkonkylästä Hakomäen asemakaava-alueelta seuraavat tontit: Kortteli Tontti Pinta-ala m 2 Hinta / m Tontit myydään kiinteällä yllä olevan taulukon mukaisella hinnalla Tonteista voi esittää myös vuokra tarjouksen, jolloin vuokra on 6 % myyntihinnasta ja sitä ko ro tetaan vuosittain indeksin mukaisesti. Vuokrattu tontti on mah dol lista lunastaa omaksi 10 vuoden sisällä vuokrasopimuksen te ke mi sestä ja lunastushinta on myyntihinta indeksil lä korjat tuna. Tontit ase te taan jatku vasti haettavaksi ja luovutetaan siinä jär jestyksessä kun os tajat/vuok raajat ovat halunsa ilmaisseet. - Kirkonkylästä Hakomäen asemakaava-alueelta seuraavat tontit: Kortte li Tontti Pin ta-ala m 2 Hinta / m

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Yhdyskuntalautakunta Tontit myy dään kiinteällä yllä olevan taulukon mukaisella hinnalla ja asetetaan jatkuvasti haet ta viksi ja luovute taan siinä järjestyksessä kuin ostajat ovat ha lunsa ilmaisseet. - Kirkonkylästä Hakomäen asemakaava-alueelta seuraavat tontit: Kortte li Tontti Pin ta-ala m 2 Hinta / m Tontit vuokrataan ja vuosivuokra on 6 % yllä olevan taulukon mukaises ta myyntihinnasta ja sitä korotetaan vuosittain indeksin mukaisesti. Vuok rat tu tontti on mahdollista lunastaa omaksi 10 vuoden sisällä vuokrasopimuksen tekemisestä ja lunastushinta on myyntihinta in deksil lä korjattuna. Tontit asetetaan jatkuvasti haetta vaksi ja luovute taan sii nä järjestyksessä kun vuokraajat ovat halunsa ilmaisseet. Muita tontin luovutus ehtoja: - Tonteille ei ole tehty maaperäselvitystä vaan rakentaja vastaa sen tekemisestä kustannuksellaan. - Varausmaksu 92,40 maksetaan kahden viikon sisällä, jos tarjous on hyväksytty. - Kauppa tehdään 2kk:n sisällä, jolloin kaup pahinnan lisäksi maksetaan 84 :n käsittelymaksu ja lohkomiskus tannukset. - Kirkonkylän omakotitalotonttien luovutuseh tona on, että kiinteis töt liitetään alueelle vedettävään kaukolämpöön ja ennen kauppakirjan allekirjoitusta siitä on tehtävä esisopi mus Ou lun Ener gian kanssa - Rakentamien tulee aloittaa kahden vuoden kuluessa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta ja rakennus tulee kolmen vuoden ku lues sa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta sii hen val miusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi sii nä suo rittaa rakennusjärjes tyk sen edellyt tä män hyväksyttävän käyt töön otto katselmuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: maanmittausinsinööri Toimeksi: lupasihteeri

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Yhdyskuntalautakunta KUNTALAISALOITE KATUVALOJEN ASENTAMISEKSI; AITTO-OJA HEIKKI JA TUIJA Yhdk.ltk 100 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Heikki ja Tuija Aitto-oja ovat jättäneet kuntalaisaloitteen: "Aloite katuvalojen asentamiseksi Laukkukankaantie-Sauvolammentie-Vitsakankaantie-Leenantie katuosuudelle. Kyseinen tieosuus on noin 1km pituinen. Tieosuutta joutuu nykyisin käyttämään koulutienä Metsärinne ja Männikkö nimisten tilojen lapset sekä tulevaisuudessa Pihlaja tilasta erotetun tilan rakenteella olevan talon lapset. Kyseiseltä alueelta on aiemmin kuljetettu lapset taksilla kouluun turvallisuussyistä, mutta kuljetus on lopetettu säästösyistä. Mainittu tieososuus on lapsille ja myös aikuisille pimeän aikaan erittäin pelottava ja myös vaarallinen. Vitsakankaantiellä toimii maansiirtofirma, joka käyttää Sauvolammentietä pääväylänään. Lasten kulkeminen Jäälin kouluun on mahdollista ainoastaan em. reittiä pitkin. Kuusamontien ylittäminen Laukkukankaantien kohdalla ei ole mahdollista, koska siinä ei ole suojatietä, eikä liittymää Kuusamontien etäpuolella kulkevalle pyörätielle. Kuusamontien nopeusrajoitus ko. kohdassa on 80km/h. Toivon, että kyseiselle katuosuudelle saataisiin katuvalot mahdollisimman pian." Annetaan kuntalaisaloitteen tekijöille seuraava vastaus: Laukkukankaantie-Sauvolammentie-Vitsakankaantie-Leenantie katuosuus on yksityistie. Vuoden 2011 ta lousar vioon ei ole varattu määrärahaa yksityisteiden valaistukseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Heikki ja Tuija Aitto-oja Toimeksi: lupasihteeri

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Yhdyskuntalautakunta KUNTALAISTALOITE ASUMISVIIHTYVYYDESTÄ JA LIIKENNETURVALLISUUDESTA; MIKA MANNINEN YM 26/01/2011 Yhdk.ltk 101 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Mika Manninen ym useat allekirjoittajat ovat jättäneet kuntalaisaloitteen: "Me allekirjoittaneet Kääntötien asukkaat vaadimme, että Kiimingin kunta ryhtyy aktiivisiin toimiin Kääntötien ja Korkeaojantien välisen kevyenliikenteenväylän muuttamiseksi siten, että läpikulkeva ajoneuvoliikenne saadaan estetyksi. Kääntötien päädyssä olevissa taloissa on jokaisessa lapsia, joista useat alle kouluikäisiä. Alueen kaavoituksessa on talojen etupihat määritelty hyvin pieniksi, niinpä lapset juoksevat helposti kadulle. Kohdan molemmin puolin sijaitsevat lähistöllä päiväkodit, keskustan puolella Vekara-ahon päiväkoti ja toisella puolella Mansikkamaan päiväkoti. Aamuisin ja iltaisin on sekä työ-, kaupassakäynti-, että päiväkotiliikennettä ko. kevyenliikenteen väylää käyttäen. tämä liikenne muodostaa erittäin suuren turvallisuusriskin alueella asuville lapsille ja lisäksi liikennesäännöistä piittaamattomien autoilijoiden esimerkki haittaa lastemme liikennekasvatusta. Edellä kuvastusta ongelmasta olemme me, alueen asukkaat, olleet kukin yhteydessä kunnan viranhaltioihin, useiden vuosien aikana, mutta mitään asian korjaamiseksi ei näytä tapahtuvan. Viime syksynä kevyenliikenteenväylän liikennemerkki vaihdettiin moottoriajoneuvolla ajo kielletty merkkiin. Tämä muutos ei vaikuttanut läpikulkuliikenteeseen lainkaan. Vaadimme, että Kunta tekee kiinteän esteen liikenteen rajoittamiseksi. Esim. kääntyvät portit kuten Koitelissa (mahdollistaen aurauksen) voisivat olla toimiva ratkaisu. Kevytliikenne kyseisellä välillä on hyvin vähäistä, joten äärimmäisenä keinona voisi olla koko tieyhteyden katkaiseminen, mikäli portit / esteet koetaan hankalaksi /kalliiksi ylläpitää." Annetaan kuntalaisaloitteen tekijöille seuraava vastaus: Kääntötie - Korkeaojantien välisestä ke vyenliikenteen väylästä Kääntötien puolimmaisesta päästä metriä on kunnan hal linnoimaa tietä, muu osa kevyenliikenteen väylästä on yksityistie tä. Kun ta on asen ta nut moot to ri ajo neu volii ken teen kiel tävän liikenne merkin si ten, että pos tin edellyttämä läpi ajo on sallittu. Lisäksi mopojen aja mi nen on lu val lista kevyenliikenteenväylällä moporeittisuunnitelman mu kaisesti. Vuoden 2011 ta lousar vios sa ei ole va rau duttu puomien rakentamiseen kevyenliikenteenväylille. Kunnossa pidon kannal ta kat soen kiintei den puominen käyttö on ollut ongel mallista ja tästä syys tä puo min asen taminen ei ole pe rusteltua kysei selle ke vyenlii kenteen väy lälle liiken teen rajoitta misek si. Tämä asia jätettiin yksimielisesti pöydälle lisäselvityksiä varten.

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Yhdyskuntalautakunta KUNTALAISALOITE KOIRAPUISTOSTA JA ROSKASÄILIÖISTÄ; NYSTRÖM HARRY Yhdk.ltk 102 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Harry Nyström on jättänyt kuntalaisalloitteen: "Koska Jäälissä on jo satoja koiria, ellei enemmän, ehdotan seuraavaa: 1. Jäälin-Laivakankaan alueelle tulisi perustaa koirapuisto, jossa on jaoteltuna erilleen sekä pienten että isojen rotujen puolet sekä jäteastia ulosteiden keräämistä varten. Tätä samaa ovat monet koiranomistajat toivoneet. 2. Jäälin-Laivakankaan alueelle olisi pikimmiten saatava lisää roskasäiliöitä koirankakkoja varten. Etenkin talven tullessa säiliöiden vähyys ja etäisyys toisistaan houkuttavat koiranomistajia olemaan keräämättä ulosteita, jolloin ne ovat keväällä kaikkien - myös koiranulkoiluttajien - ongelma sotkiessaan kevyen liikenteen väylät. Kustannus olisi mielestäni pieni verrattuna imago- ja mukavuustekijoihin. Monet alueen koiranomistajista ja lapsiperheistä kennattavat ehdotusta." Annetaan kuntalaisaloitteen tekijälle seuraava vastaus: Jäälin-Laivakankaan alueel la rakennettavaan koirapuistoon ei ole varauduttu vuoden 2011 talousarviossa. Koiran jätös as tioi den pai kat ja tarve kartoitetaan ja tarvittava määrä astioita asennetaan syksyn 2011 aikana. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Harry Nyström Toimeksi: lupasihteeri

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Yhdyskuntalautakunta HUTTUKYLÄN OSAYLEISKAAVA 16/602/2011 Yhdk.ltk 103 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Huttukylän osayleiskaavoitus tuli vireille kesällä Perusselvitysten, asukaskyselyjen ja viran omaisneuvotteluiden pohjalta laadittu kaavaluonnos oli nähtävillä Luonnoksesta jätettiin lähes 60 mielipidettä, jotka sisälsi vät enimmäkseen esityksiä uusista rakennuspaikoista. Lausunnoissa otet tiin kantaa muun muassa maantien 848 länsipuoliseen rakentamiseen, ul koilu- ja virkistysreitteihin, kalastus- ja uimapaikkoihin sekä koulumatkareit tien turvallisuuteen pidettiin viranomaisneuvottelu, ja kaavaluonnoksen merkintöjä ja määräyksiä kä si tel tiin ympäristökeskuksen ja maakuntamuseon edustajien kanssa vielä työ neu vottelussa Re surs siti lan teen vuok si kaavatyö ei eden nyt eh do tus vai heeseen, mutta luon nosta on käy tetty kunnan lu pa harkin nan pohjana. Huttukylän osayleiskaavatyötä on sittemmin jatkettu kevät tal ves ta 2010 lähtien. Työn uudelleen käynnistymisestä ja Osallistumis- ja ar viointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta kuulutettiin sanoma leh des sä ja kun nan verkkosivulla OAS on alkaen ko ko kaa vaproses sin ajan nähtävillä kunnan vi rastotalolla ja verkkosivulla, jossa si tä päivite tään tarpeen mukaan. Suunnittelualue on jaettu yleispiirteisesti kolmeen vyöhykkeeseen: tiiviiseen kyläasutukseen, harvaan kyläasutukseen sekä maa- ja metsätalousvaltaiseen reuna-alueeseen. Vyöhykkeet on määritelty nykyisen yhdyskuntarakenteen, Huttukylän kou lun etäisyyden, kevyen liikenteen yhteyksien, viemäröinnin ja luonnonym päristön pohjalta. Vyöhykkeiden sisällä mitoitukseen on vaikuttanut tilan tarkempi sijainti, koko, tilan muodostamisen ajankohta ja kantatilan aiempi rakentaminen. Taajinta kyläasutus on koulun ympäristössä Huttukyläntien molemminpuolin sekä Purontien ja Vesalan tien var res sa al le kol men ki lo metrin etäisyydellä koulusta. Vyö hyke vaikut taa myös ra ken nus paikan vä himmäiskokoon. Jokirantojen ra kentaminen nou dattaa pää sään töisesti edellisen osayleiskaavaluonnoksen (2004) mi toitus ta. Uudet asuinrakennuspaikat on sijoitettu ensisijaisesti täydentämään olemas sa olevia asuinalueita. Kaavaluonnos sisältää noin 270 kahden asunnon mahdollistavaa pientalon rakennuspaikkaa, joista uusia on noin 130. Ny kyisiä maatilojen talouskes kuksia, joille on mahdollista rakentaa toinen asunto, on yhteensä 28. Kaa valuonnoksen mukainen pientalorakentaminen tarkoittaisi uuden asukkaan tuloa suunnittelualueelle (keskimääräinen asuntokunta 3,5 hen keä), toisin sanoen asukasmäärä voisi jopa kolminkertaistua nykyisestään (498 asukasta ). Loma-asuinpaikkoja kaavaluonnokseen sisäl tyy 73, joista uusia, suureksi osaksi jo vuoden 2004 luonnoksessa esitetty jä ja muualla kuin jokivarressa sijaitsevia, on 26. Listan mukana jaetaan edellisen kaavaluonnoksen hallinnollista käsittelyä

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Yhdyskuntalautakunta koskeva pöytäkirjaote, uu den luonnoksen OAS, osayleiskaavaluonnoskartta merkintöineen ja mää räyksineen, vyöhykejakokartta ja kaksi teemakarttaa. Luonnoksen selos tus esitellään kokouksessa. Lautakunta päättää asettaa Huttukylän osayleiskaavaluonnoksen nähtävil le ja pyytää siitä lausun not osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaises ti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Yhdyskuntalautakunta ILMOITUSASIAT Yhdk.ltk 104 Valmistelija: lupasihteeri Sirkku Vilmi, puh , sähköposti: Vt. rakennustarkastajan lupapäätökset: Heikkinen Sirpa ja Ismo; terassin lasittaminen - As. Oy Kiimingin Tuomipuisto; jätekatoksen ja viiden katoksen rakentaminen - Räisänen Anssi; puiden kaataminen Järvelä Kauko perikunta; autotalli - Kokkonen Juha ja Eila; lämmitysjärjestelmän vaihtaminen ja lämmönkeräysputkiston asentaminen - Ojala Matti ja Satu; omakotitalo, talousrakennus, pihasauna, puuvaja ja lämmönkeruuputkisto - Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy; kahdeksan puistomuuntomoa Mattila Jani ja Emilia; omakotitalo, autotalli/varasto ja lämmönkeruuputkistojen asentaminen Kiinteistö Oy Kiimingin Liiketalo 1; päivittäistavaramyymälän rakentaminen ja vanhan myymälärakennuksen purku - Ketola Martti; maalämpökaivo - Polojärvi Reijo ja Rauno; öljylämmityksen muuttaminen maalämmöksi - Karhatsu Seija ja Lämsä Sakari; talousrakennus Vt. rakennustarkastajan työnjohtajapäätös: Jari Lehmikangas vastaavaksi työnjohtajaksi omalle rakennustyömaalleen LVI-urakoitsija Timo Klaavo iv- ja kvv-työnjohtajaksi Sirkka ja Kyösti Niemelän omakotitalon rakennustyömaalle LVI-teknikko Seppo Tomperi kv- ja iv-työnjohtajaksi Tuure Mäkelän omakotitalotyömaalle. Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Yhdyskuntalautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Yhdk.ltk 105 Valmistelija: lupasihteeri Sirkku Vilmi, puh , sähköposti: Merkitään seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi: Vt. rakennustarkastajan energia-avustuspäätökset :t 34-38, 40, 42, 44-69, :t ja samalla päätetään, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta KuntaL:n 51 :n mukaisesti yhdyskuntalautakunnan käsiteltäväksi. Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Yhdyskuntalautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: Pykälät: 98, 101, 103, 104, 105 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 99, 100, 102 Hallintolainkäyttölain muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kiimingin kunnan yhdyskuntalautakunta, Lempiniementie 2, PL 4, KIIMINKI Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon (08) Pykälät: 99, 100, 102 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen pvm: Tiedoksianto asianosaiselle (Täytetään, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) asianosaiselle Annettu postin kuljetettavaksi, pvm ja tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102 Yhdyskuntalautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 17:30-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 61

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 61 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 61 Kunnanhallitus 23.04.2012 AIKA 23.04.2012 klo 16:00-17:40 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 LIIKELAITOS KIIMINGIN ATERIAN LAKKAUTTAMINEN 64 28 LUNKIN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333. Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333. Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333 Yhdyskuntalautakunta 30.08.2011 AIKA 30.08.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 214. Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE /

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 214. Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE / KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 214 Kunnanhallitus 27.06.2011 AIKA 27.06.2011 klo 16:00-19:20 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE / 217

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 Kunnanvaltuusto 27.09.2010 AIKA 27.09.2010 klo 17:00-18:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 LAINOJEN MYÖNTÄMINEN KIIMINGIN VESI OY:LLE 140 47

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53 Tekninen lautakunta Aika 01.10.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/07 Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 12.05.2014 klo 17:00-20:52 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 17:00-20:52 kv:n puheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 09/07 Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot