LUOTTOMIEHET. Luottom iehet excu rsiola Porvoossa s.16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTOMIEHET. Luottom iehet excu rsiola Porvoossa s.16"

Transkriptio

1 LUOTTOMIEHET Luottom iehet excu rsiola Porvoossa s.16

2 Luottomiehet- Kreditmdnnen r.y:n jiisenlehti trmestyy neljii kertaa vuodessa PiiAtoiminaja Jari Nuorinko Toimitusneuvosto Jari Nuorinko puh. (90) 1,{4 055 Pertti Pennanen puh. (90) Oikolkujutuja Ahti Nuutinen puh. (90) Jukka Marttila puh. (90) Petri Carp6n puh. (90) Aila Oivula puh. (90) Taitto Pressman/ Jorma Yrjdlli puh. (90) 878 s080 Toimituksen osoite Luottomiehet ry PL Helsinki Tilaajapalvelu Luottomiehet r.y. c/o hessman Oy PL Vantaa puh. (90)878 s080 Paino Helsingin Liikekirjapaino Oy Helsinki Luonolinkki 1/90 on heraniinyr paljon keskustelua painovirhei den runsauden vuoksi. Nomtaalitilanteessa lehden oikoluku on ollut hyyin hoidettu, mutta juuri tuon lehden toimituksellisten kiireiden vuoksi oikolukijallamme ei ollut mahdollisuuksia lukea sivuj4 yaan ne p?iiisiviit livahtamaan sellaisinaan lehteen. Olemme nyt tiissii Linkin numerossa oikoneet niiitli kirjoitusvirheitii. Kiitos asian huomioineille! Vielii kunniajiisenistli Viime lehden kunniajzisen-artikkelista oli j?i?inyt pois yhdistyksemme toinen kunniajiisen, varatuomari Veikko Kauppi. Hiin vastaanotti kunniajiisenkirjansa yhdistyksen kokouksessa VT Kauppi oli yhtene perustajajiisenene Luottomiehet Kreditrniinnen r.y:ssa. Hiin toimi hallituksessa vuosina ja yhdistyksen puhe njohtajana vuorma Kauppi kuuluu edelleen yhdistykseemme. Linkki Tiimiiluottolinkin numero on ensimmiiinen kokonaan tietokoneavusteisesti tuotettu lehti. Toteutuksesta on vast2nnut yhteistydhenkildmme Jorma Yrjitlii Toivomme Teiltii edelleenkin paljon juttuja, ideoita ja rakentavaa kdtiikkiii, jotta tiistii lehdest?i saataisiin juuri sellainen kuin Te haluatte sen olevan. Hyviiii kes!i6! Jari Nuorinko

3 Luottomiehet- Kreditminnen r.v:n kokous tilausravintola Royalissa V e sa N iemisen " kokemuspe - riiistii" tietoa konkursseista. Konf,urf,sin ulkoiset tunnusmerkit 1. Kala-alas tai suihkulihde aulassa 2. Mercedes tms., jossa henkilokohtaiset laatst 3. Lipputanko pihalla 4. Vuodenyrittiiiepakinto tai presidentin vientipalkinto 5, Halituksenpuheeqiohtaja omistautunutoimialajiirjestonsii tyiille 6, Myyntimies tai insind,iiri toimitusjohtqiana 7. Muuttanut juuri uusiin, hienoihin toimistotiloihin 8. Elikeiin kauan sitten saavuttanutalousjohtaja-tilimies 9. Marf,kinajohtaja 10. Vaihtanut iiskettiiin PeAPenkkiasn 11. Tilintarkastajat "kasvaneet" yhtion kanssa 12, Hallituksen puhee4iohtaja on kansanedustaja 13, Hi{iattain julkistettu jattitilaus Afganistanista 14. Tylyvninen henkilokunta - ei lakkoja 15, Hiliattain julkistettu suuri tekninen lipimurto Neljii oaumaa niiisti takaa konkurssin! Luottomiehet-Kreditmiinnen r.y:n kokoukseen oli saapunut n. 50 jiisentii. Yhdistyksenpuheenjohtaja Thomas Feodoroffin kiiytye esityslistan liipi, kertoi Pohjola-Yhtididen Luottovakuutusosaston osastopaallikkd Vesa Niemircn luottovakuutusten kiiyttdmahdollisuuksista Yakuuttamalla luottotappiot hallintaan Pohjola-yhtioiden osastopii:ilikkii Vesa Nieminen konkretisoi aluksi, kuinka paljon luottotap piot vaikuttavat yrityksen rulokseen. Oletetaan, efia tappio on 50.m0mk. Mikili voitloprocentti ennen veloja on esim. 2Vo, tarvitaan tuon tappion kattamiseksi mkn lisiimyynti. 107o:ssa vastaava myyntitarve olisi mk Luottovakuunrksia on jo pitkii?in kafetty vientikaupassa. Nytajatuksiapyritiiiinmuokkaamaan siten. ettii niiden mahdollisuudet niihtiiisiin myiis kotimaan kaupassa- Suomessa ollaan perinteis sti kihsitty tap piot itse sen sijaan, ettii tappiot olisi vakuutettu. Yleinen kiisitys onollut. ette vakuutusmaksut tiimilntyyppisisse vakuutuksissa ovat paatahuimaavat Totuus on kuitenkin se, etta tulkimalla eri omavastuuvaihtoehtoja voidaan jokaisele yrityksele saada edullinen, riiritiilintyone tehty luottotappioturva" Yleis- ja STOP LOSSvakuutuksia Osastopiiiillikkd Nierninen kertoi kahdesta erilaisestaluottovakuutuksesh, neisvakuutuksestaja ns. STOP LOSS-vakuutuksesra Yleisvakuutus on se luotto. vakuutus, miuii yle nsa yritys liihteeensiksi luottovakuutusyhteistydhonvakuuosyhtionkanssa "Kyseessii on perusvakuunrs, joka voi koskea vakuutukson ottajan koko luottokauppaa tai sitten esim. ainoastaan jonkun tuoteryhmiin koko luottokauppaa", esitelrndi Nieminen. STOP Loss-vakuutus eroaa yleisvakuutuksesta siine, ette tiimiin vakuutuksentarkoituksena on ehkllistii katashofitilanteen muodostuminen yrityksessa, vaild<a liikevaihtoon ndhden suuri kauppa kiiiintyisikin luottotappioksi. Nieminen kertoi, ettii yritys budjetoi "normaalit luottotappiot", mutta ttii tiima vakuutus nimenomaan turvaa yrityksen itse joutumastavaikeuksiin suuren luottotappion vuoksi. Vakuutuksenottaja on yleensii sellainen yritys, jonka riskinkantokyky on suud ja luose.ja perint6- toiminnot ko*eatasoiset. Kansainvilistii riskien jakamista Pohjola kuuluu kansainviiliseen IclA-jiirjestitiin (Intemational Credit Insurance Association), johon kuuluu 44 luottovakuutusyhtiotii 27 maassa. Kun riskit ovat satojen miljoonien mad(- kojen luol*aa, tarvitaan useiden maiden yhteisty66, jotta jdlleenvakuuttamin n onnistuu. Summa summarum Yhteenvetona voidaan todeta, ettii jos oman yrityksen myynti koostuu muutamistakohtalaisen suurista kaupoista, niin kannattaa harkita luotiovakuutusten kiiyftda. Jari Nuorinko 4

4 Ti li npeiatdsai neiston salaamishal ukku us on ensimmiiinen merkki heikentyneestti vastuukvvvstd Heikko maksutapa on'yksi viimeisistd ikean luottopirdrtdksen tekeminen ei ksin ehkdise luottotappiota tejluottopddtds pitdra tehda ajoissa Su hdanteet hei kkenevdt Selvitd sopimuskumppanisi luottbkelpoisuris Tee se nyt!! S u o m e n L u o t t o t u t k i m u s Yritysanalyysit O y Suomen Luottotutkimus Oy Kalevankatu 44 A 13 OOIBO Helsinki p 9O-6012S5

5 Muotijuttu Kuten pukeutumisessa niin yritystoiminnassakin esiintyy muoti-ilmioitii. Toiset ovat jiirkeviii, jopa tarpeellisia. Joukkoon mahtuu joskus myib liian "raflaavia" ratkaisuja, joilla ympiiristiin kdrsivii[isyyttii koetellaan. Yritykset jakavat toimintojaan saman yhtidn puitteissa tulosvastuullisiksi yksikdiksi. Nykyii.iin on kovasti muodissa avata niiille sisiiiin tulevaa rahaa varten omia pankkitileje. NAyttiiii silta, etrii joskus jopa niim[ yksikdtkin avauttavat omille kustannuspaikoilleen yhii lisiiii pankkitilejii. Eihiin siinii siniinsii ole teoriassa moitteen suaa. Keyfiinnttssii sattui kuitenkin kommellus, eik?iliene ainoa laadussaan. Yhti6 shing Marttilat Oy, joka kiisitfii,ii A. vastaanotti viivaistyskorkolaskun. Aikanaan se tutkittiinja hamaksut ja lehtimaksut eri pank- 31 merkkiii. Yhtiii haluaa kirja- Jukka Marttila vainiin maksujen liihteneen oikea-aikaisesti. mahtuu nimen lisiiksi ehkd kitileille. Ostajan s laibnayttitdn vield Korkoja laskuttaneeseen yhtio B:hen soitettiin korkohyvitteen toivossa, B:n toimihenkild totesi kylmiisti koron olevan tiiysin aiheellinen sillii perusteella, ettii vaikka A, olikin liihettiinyt suorituksensa ajallaan, se oli mennyt viiiiriille B:n pankkitilille. B:llii o[ naet useita eri pankki- omilla asiakkaillaan sistiise.en rahaliikenteeseen ja seurantaan liir kaisuuden takia suotta rangais- ett i oman jiirjestelmiin monimut- tyvie tititil taisi vilpittdmiisse mielessii olevan ostajan pikku erheistii. Ostqiayritys joutuu avaamaan omaan reskontraansa yhe useampia t eje samalle tavarantoimit- p riaatteiden joustavuus kannat- Uskoakseni tietty siiandjen ja tajalleen. Yleense neyt tiipiiat teen taa yrityksele aikaa myoten pa- kuin hillitiin pennin ruudussa tai paperitulosteessaremmin tilin nimeii kohden on keytetta- nyhtiiminen mistii sen vain suinkin voi "rokottaa". Vai pitiiisikti Yissii rajoitetusti tilaa. Esimerkiksi keynee seuraava ostajan ryhtya veloittamaan tekaistu nimi: BlenimiPubli- myyjiiltii tilinavauspalkkiota? pari me*kiai, vaikkapakirtaileh. Huolellinen ostolaskujen kirjaaja selviaii vieh tiillaisesta. Muttakun yhtid haluaa vieliikolmannelle pankkitilille kirjekuorimaksut ollaan jo liian pitkiillii. Samala yrityksele on kolrne reskontraa ja kahdesti nimen periisse on samat lyhenteet: kidkirjat) tilejii saman yhtitin eri yksiktiifle. ja ktu(kidekuoret)! Suoritukset He viiittiviit menettiine nsii menevat nyt helposti viiiirille korkoajoutuessaan siirtiimii.iinvarcja tililtii toiselle. Joka tapauk- Osrolaskujen kirjaajat ainakin pankkitileille. sessa varat olivat olleet ajoissa isommissa yrityksisse tydskent levat urakalla tuntipalkalla. Ei yhti6 B:n kiiytiissii, joten selitys oli hiukan ahneen makuinen. Kai siinii tahdo ehtiii lukea ja tutkis- B, pystyy pankkitilejiinsa keyttemaiiin joustavasti ja osaa kaiketi mytiskiiiin kovin mukavaa joutua kella laskuja perin pohjin. Ei ole suorittaa omassakirjanpidossaanahtamaan omiin tiedostoihin toimittajayhtiitn sisiiisesta monija- myiis tilisiirtojamemoriaalitosit- teellakoisuudesta johtuvia yhii laajempia tietomassoja. Armosta B. suostui hyvittiimaan korkolaskunsa. Johtui varmaan siitii, ettii A. oli hyvii asia- ei ole suinkaan ilmaista Toivo- Talleonus ja kone kapasiteetti kas runsaine ostoineen. Pienemmiilleen B, olisi varmasti ollut litytyy niiihin pankkitilipulmiin, taan, ettii kohtuullinen tolkku tyly, Tunruu siltii, kuin er66t yritykset pyrkisivat teettamiian pertelyksi. Suotavaa olisi ettei koko touhu mene aivan na- myos,

6 Luottomiehet-Kreditmennen r.y:n koulutustoimikunta jarjes6e hivaseminaarin luottoalan ajankohtaisist aiheista. Seminaariaika: Meno laivalla torstaina klo Paluu lentiien perjantaina klo Seminaaripaikka: Silja Line, m/s Wellamo Osanottomaksu: mk. Maksuun sisaltyy laivamatka, majoitus l-hengen hytissa, iltapiiiviikahvi, a la carte-illallinen, meriaamiainen, yrifyskaynti ja lounas, lento Tukholma-Helsinki ja opetus ai neistoineen. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla I. 800 mk SYP Hki-Rautatientori, tilinumero Pankkisiirtoon pyydetddn merkitsemaiiin osanottajanimi, arnmatti, yritys sekii tiedontantoja kohtaan "Meriseminaari". Lisdtietoja: Luottopiiiillikkd Pekka Tiilikainen, Valtameri Osakeyhtiit, puh: (90) Alustava ohjelma Torstai Kokoontuminen Silja Linen terminaaliin Seminaarin avaus Luottoriskit pankkitoiminnan muutosvirrassa Varatoimjoht. Aarto Heinonen, Kansallis-Osake-Pankki Kahvi TilinpAatdsanalyysi yrityksen luottokelpoisuuden arvioinnissa Kauppat.lis. MarkkuLeppaaho, Tampereen yliopisto i6.30 Konkurssilainsiiadiintttii kiiytiinntin esimerkkien valossa Osastopii?illikkd, oik.kand. Juha Kari Suomen Yritysrahoitus Oy Seminaariterveisin Koulutustoimikunta PS Toimi nopeasti, sillii vain 60 nopeinta mahtuu mukaan Laiva liihtee Helsingistii A la carte-illallinen Pe{antai klo 9.00 Laiva saapuu Tukholmaan 9.00 Yrityksenvakuuspolitiikanongelmia Varatuomari Tuula Piironen, Osuuspankkien Keskuspankki Oy Luotonvalvonta- ja perintiikaytiintii Ruotsissa Svenska Kreditmannaftir ningenin luennoitsijat 0uentomateriaali suomeksi) Yrityskaynteja Tukholmassa pienryhmissii ja lounas Kokoontuminen Arlandan lentokentilh Lento Tukholma-Helsinki

7 Keskustelu luottotietopalveluista jatkuu Luottotietopalvelu i en merkitvsia " edetlebn kehtttiiminen e fi ti stitfl rkeiimp iiii Luottopiiiillik0t harmittelevat etenkin tilinpiiatiisasiakirjojen huonoa saatarrutta seke husuntojen tulkintranvaraisuutta- Totutun luottotietoraportin rinnalle kaivattaan suppeampaa myyjii palvelevaa raporttia. Luottolinkin numerossa 3/1989 esiteltiin eri toimialojen yritysten luottopiiiillikdiden neikemyksiii luottotietopalveluista ja niiden kehittiimistarpeesta. Luottotieto ry. ja SuomonLuotonantajayhdistys esi$ivet omat vastineensa seuraavassa numerossa. Vastineissa korostettiin luottotietotoimistoissa tehtevtie jatkuvaakehittiimistyittiijaepii - tiin, etteivat haastatellut luottopiiallikot mahdollisesti tunne toimistojen viimeisimpiii palvelumuotoja. Suomen Luotonantajayhdistyksen toimitusjohtajaesko Tuovinen kertoo yhdistyksen viimeisten viiden vuoden olleen voirnakkaan kehityksen aikaa" Toiminnot on siirretty tietokoneelle ja uusia palvelumuotoja on kehitetry. R "Sain Luottolinkin artikkelista alkuvuosina markkinoidessamtoja tutkittavilta yrityksiltii saatellut vaikutelnan, etteivat haastame palvelua huomasimme, ettii tuaan naitii koskevan kyselyn. luottopiiiillikttt tiiysin tunne palvelujamme. Tutkijamrne ja rakensivat itse analyysiohjelden alussa liihettiimiinsii kierto- yritykset saivat sii*i hyviin idean Tutkijat tunnrvat q.ytjrvain vuo- ovat esimerkiksi jo vuodesta 1981 man omalle mikrotietokoneelleen", kirjeisiin, joissa he pyytavat kai- l?ihtien kiiyttiineet professori Kari Tuovinen muistelee. kilta rekisterissiiiin olevilta yrikirjeisiin, Neilimon kehittiimaiii kassavirtaanalyysia, joka on yrityksille kari Oy Kontino Ab:sta on vuoja." Luotonvalvoja Taavi Kallantyksiltii edellisen vuoden tieto- myytiiviin konsultti Teemu Ahon den ajankehiteuytydtyksen omaa "Tirntuu kuin tutkijat pelkiiisivat haastatella yritysjohtajia analyysin kaltainen", Thovinen analyysiohjelmaa, joka on jo kertoo. Kassavirta-analyysi eli taseanalyysi kiiytiissii. Ohjelmassa ovat samat tunnusluvut kuin valmiina saata- suoraan. Luottotietotutkintaan olisi saatava avoimuutta Kyllii perustuu useiden vuovassa Teemu Ahon ohjelrnassa- nykypiiiv?in ydtysjohtaja pystyy sien. enintiiiin viiden woden, ti- Unpiietiistietoihin. Se tutldi yrityksenkannattawutt4 kin. Erona on Kontinon ohjelman perustuminen taulukkolas- hyviiksymaiin sen, en?ijokin toi nen yritys haluaa tietoja hiinen maksuvalkentaan. yrityksestiiiin", Ahlroos pohdiskin. miutta ja vakavaraisuutta. Analyysiii voidaan tehd:i joko tulkit mt laajuuden Viiitteidensa tueksi hiin esi! "Kun valmis ohjelma maksaa kelee. tuna tai tulkitsemattomana, Analyysin hinta on mk. "Palvelun kysynta on ollut suhteellisen vzihiiisti. Varsinkin mukaanjakun yhden tulkitun taseanalyysin tilaaminen maksaa trtk, kannattaa mielestiini harkita, onko oman ohjelman kehittaminen sittenkin pitkiin tiiiiabb Asea Skandiassa saadut kokemukset. "Usein. kun asiakkaille on ilmoitettu. etta heitii koskevat luottotiedot ovat liian huonot luoton myiintiimiseksi, on piiiille tarkoituksenmukaisempa4saatu vastaukseksi. ettei mikiiiin Kallankari kehottaa. ABB Asea Skandia Oy:n luottopii.iillikkti Tom Ahlrcos my6n- ABB Asea Skandia Oy:n luotnpiiiillikkii Tom Ahlroos kaipaa luottotietotulkintaan avoimuutta. "Tilinpd.A.- tiistietoja on Wii pyytiiii yitysjohtajiha itsebdiin. On tiiysin luonnllism, ettd tavarantoimittajat haluavat vannistua asinkkaansa luottokelpoisuulzsm. Valtteunnut yrirysjohmja ei kummastele sitii." tiiii luottotietopalvelujen kehittyne n 1980-luvulla merkittiiviisti. "Eri yritysten vlilisistii henkiltija omistusyhteyksiste kertova vi.itetietoanalyysi on hyiidyllinen, samoin valvontapalvelu, jonka ensimmdisiin irmokkaisiin kiiyt- 6jiin luk udun", hiin kertoo. Kehityksestii huolimatta sarkaa on vielii kynnen.iivdnii. Joidenkin uusien palvelumuotojen kliyttokelpoisuutta heikenhe luottoalan ikuisuusongelmalta luottotietotoimisto ole edes kysynyt tietoja". Abhoos muistuttaa, ett?i patentti- ja rekisterihallitus voi asettaa uhkasakon yritykseue, joka kieltiiytyy antamasta tilinpaiatjstietojaan. H.iinen mielestdiin luottotietotoimistojen ja kaupparekisterin viilistii vuorovaikutusta karmattaisikin kehittiiii nykyisesuiin asiakirjaliikenteen vauhdittamiseksi. Raporttien sisilto puhuttaa Luottotietolausuntoja on moitittu ympairipyoreyd st?i" Tttkijoi- tuntuva ajantasaisten tilinpeiitostietojen huono saatavuus. Tiima den haluttaisiin reilusti sitoutuvan. koskee Ahlmosin mukaan es! merkiksi ydtysbn n oksista laadittavia tunnuslukuja, jotka vali- usein huomattava osa luottotic Tuovinen vastaa tiihiin. ettii tettayan usein perustuvat vanhoihin taseisiin. s n kiiden tietoa ja erilaisia vih- tomporttien aineksista on ns. toi- Vaikuttaa siltii, etta luottotietotoimistojen tutkijat eivet syste- tiisei syyte pysyttiivii viitte llisc jeitii" Luotiotiedon olemuksen on rnaattisesti pyydii tilinp?iatostie-niijaluokittelevana. Jokatapauk-

8 Oy Kontirw Ab:n luotorwalttojan Taavi Kallankarin mielesfi luottotietopaltteluja tulisi kehitttiti luoftortetotoimistojen ja niiden asiakkaittenyhteisessd ryaryhmdssii. Suomen Luoton4ntajayhlistyksen toimitusjohtajo Esko Tuovinen kzhottaa luottoptitillikditti tulernaan ymistyksen koulutustilaisuuksiin kuulettuan uusista palvelwrumdoista. sessatiedot on syy*i kertoa, jotta yhteisenkielen tutktan, tutkittavan yrityksen ja toimeksianlajan Uiin tuhautui harmittavan paljon tekevet hotettavat luotonantoa Luofi olista-lehreiikiiiin ja paiivit- vat elinkeinoeliimiin toimintaa ja lukiia valpastuisi seuraarnaan tutkiftavan yrityksen toimintaa entistii tarkemmin. Lukijan pitiiisi kujen vertailtavuutta. parekisterin muutosten seuranmiksi. viilille sekii parantaisi tunnuslu- tyoaikaa protestilistan ja kaup- palvelevatiedot entiste *tkeiim- verrata kohteesta eri aikoina annettuja raportteja toisiinsa. roosin mielestii uusien yritysten hankinnan rationalisoimiseksi. kari toivookin luottotietotoimis- Tiirkee tutkimusalue olisi Ahltaan. Kaipasin tyokalua tiedon- Luotonvalvoja Taavi Kallan- Luottotietotutkijanaikaisemmin toiminut Kallankari myiin- tausta. Hiin ei nae estettii sille, yhdistykseen aloimme kehittiia le nykyistii kiinteiimpiiii kanssa- omistajien ja toimivan johdon Tultuani Suomen Luotonantaj a- tojen ja niiden asiakkaiden viilil- Uiii, etta tutkija toimii teysin tietohhteidense varassa. Ja joskus jan edeltnen tyd'tehtiivii kirjoiseen valvontapalvelu." Valvonvaksi tyttryhmiie, jossa luottotie- ettei omistajan ja toimitusjohta- palvelumuotoa, joka sai nimekkiiymistii. Hiin ehdottaa harkitta- niime fietolaihteet ovat inhimillisia ja epabrkkoja. Tietoliihteila porttiin. laajan toimeksiannosta luotto- konkreeuisesti kertoisiyatarpeistettaisiin niikyviin tutkimusmlapalvelussa yhdistys seuraa ti topalvelujen kiiyttiijet selkeasti ja saattaa olla omia intresseja ajettavana, kuten esimerkiksi tavatotoimistojen paattiivan, anne- muutoksia. luottosuositusten "Osapuolten vuorotellen leh- Kallankari haluaisi luottotieasiakkaan omistuksen ja johdon taan ja toiveistaan. rantoimittajilla saatavia, jotka taanko lausunnon lopussa oleva muutoksia, nimen vaihdoksia tienpalstoilla esittiimet niikemykset tahtovat jiiadii irrallisiksi, vaikuttavat niiden antamaan lausunoonminnan laajuuteen vai yrityksen fii. Tilaaja saa tiedot joko kirjeir vaikka niiss?i periaatteessa vasta- luottosuositu suhteessa liiketoi- sekii mahdollisia maksuhiiiriiii "Kysl,rnys on lopulta tutkijan kokoon. "Lausunnosta piteisi se tai elektronisena postina. Hiin taankin toisilleen. Mielest?ini arnmattitaidosta. Hiin voi tarkistaa tietoja useasta liihteestii ja aatetta on noudatettu. Se mahta. Kiinteitii maksuja ei ole. koukset tarjoavat mite parhaim- selvesti kaydii ilrni, kumpaa peri- maksaa vain ilmoitetuista tiedois- luottotietotoimistojen vuosiko- pienentaa siten virhemahdollisuutta." keskiniiisen vertailun. " tilata vuoden 1986 lokakuusta viemiselle. TyiiryhmAtyoskentedollistaisi eri luottosuositusten ValYontapalvelua on voinut man foorumin asian eteenpiiin Kalankarin mielestii luottotietolausunnossa pitiiisi selviisti Luottopiieuiktit kursseille nostuksen v?ihiiisyytt?i ja epiiilee, kokousten virallista ohjelmaa ja liihtien. Tuovinen ihmettelee kiinly, aivoriihi, tiiydentiiisi vuosi- kerloa, jos kohteesta ei ole saatu ettei palvelua vieu riittevesti siniinsii varsin mielenkiintoisten tietoja ja jopa sekin, jos yrityksen Suomen Luotonantajayhdistystunneta. Hiin kehottaakin luottopziiillikoita tulemaan yhdistyksen hiin pohdiskelee. ja hyddyllisten esitelmien antia", edustaja on ollut haluton vastaamaan kysymyksiin. Kohteen toi jossa perehdytetaiin toimiston jiirjestimiinkoulutustilaisuul$iin Luottopaiiillikkd TomAhlroo- j?irjestiiii vuosittain koulutusta, mintaa - maksutapaa, vastuukykya, menestystii ja taloudellista uusia palvelumuotoja. yhteistytin mahdollisuulsista jen kehitt?imist.ii voitaisiin pohtia palvelujen kaytttiiin j a esitellii?in kuulemaan ja keskustelemaan sin mielesta luottotietopalvelu- asemaa - koskevien eri asteisten A&:nkayfi trtnoton mydta toimisto on rakentanutja kehittiinyt kyseltiin myyjille soveltuvaa sup- yhdistysten j:idestiimissii koulu- "Luottolinkissa esimerkiksi luottotietotoimistojen tai alan lausumien miiiirii?i pitliisi hiinen mielestiiiin supistaa neljiiiin - vii mm, viitetietoanalyysiii. Se kertoo, misse eri yrityksisse samat Sellainenkin on saataviss4 muttoisesti. ILin ei kannata erityisen peampaa luottotietolausuntoa. tustilaisuuksissa ryhmatyomuo- teen. Ahlroos puolestaan pitaia husumien vivahteikkuutta hyvene na tai johtajina. Analyysi selvits?iksi laadirnrne ns. toimialalis- Luottomiesten vuosikokousta henkildt toimivat joko omistajita niihtiiviisti sitii ei tunneta. Li- tydryhmen asettamista eikii pidii asiana- Hiinen mielestiian kuulopuheisiin ja joskus epetarkkoihin poiss4 liikekumppania valittaesnoinnin ja myynnin apuvillineek- pohdintaan, tii.ii yrityksen taustaa yrityskauta4 joka on tarkoitettu markki- oikeana paikkana palvelujen liihteisiin perustuvat tiedot on sa ja varsinkin, kun on aihetta si." Lista luetteloi yritykset toimialoittain ja talousalueittain. kehittiiminen kuuluu toimistoille "Kyll6 luottotietopalvelujen pakko kirjoittaa ympfi pyttreiisti. "Luottopiiiillikdiden ja luoton- asiakkaan johtajan toimivanmyiis YrityksistA on nimi- ja osoitetie- itselleen, ja niin on tapahtunut- epiiila maksujaan laiminlyitviin valvojien on syytii opetella tulkilsemaan lausumien eri vivah- Esko Tuovinen tuli Suomen situsta koskevat koodit sekii viivittaessa", Al roos lupaa toisessa asiakasyrityksessii- tden lisiiksi kokoa ja luottosuokin. Konsulttiapu annamme tarteita. Rutinoituneelle lukijalle ne Luotonantajayhdistyksen toimitusjohtajaksi lgmmenen vuotta ajankohta." Liisa Strann meisirnmiin luottotietoraportin kertovat paljonkin asioita, h:in painottaa" sitten toimittuaan sifi ennen noin Ahlroosin toivomia uudistuksia on luottotietotutkijoiden erimialayrityksen eriasteisissa luolunnut kommentoida artilft 25 vuotta suomalaisen monitoi- Katse tulevaisuuteen Luottotieto ry ei te A kertaa ha- elia. koistuminen toimialoittain. Tiime mahdollistaisi hiinen mukaansa tonvalvontatehtiivisse. "Siihen aikaan ei ollut vieh Rahamarkkinoiden kiristyminen ia korkokanna nousu vaikeutta- Pnetoimittaja

9 Hallituksen kuulumisia llallituksen edellisesta dedotreesta onkin jo kulunut aikaa kolmen Luottolinkin verran, joten muutama sananen t?istii piiivasta. Tiillii viilin on hallituksessa vaihdettu Yerta niin kuin asiaan kuuluu ja uudet hallituksen jasenet ovat asettuneet paikoilleen.. jiisenrekisterin ylliipitoon Viime syksynii kaynnistetyn liittyvat bhtavat luottotutkinto-koulutuksen ensimmiiiset kunsit ovat hyyassa. postilokero-osoitteeseen. kirjanpidon vauhdissa ja koulutusta tullaan liihetetyn postin kesitrelyn ja jatkamaan siten, ette syksyllii -90. Luottolinkin toimituspalvelut aloittaajiilleen uusi kurssi. Kurssin markkinointipohjaa tullaan Hallituksen sihteerinii jatkaa laajentamaan ilmoittamalla kurssista myiiskin Asiakastiedon jul- ottaa esille kysymyksenj Asenha- Aila Oivula. Hallitus on piiatiinyt kaisemassaluottolista-lehdessa. kulomakkeen puoltajien tarpeellisuudesta, sillii viimeaikoina on Syksyn laivaseminaarin valmistelut on mytiskin aloitettu. Seminaarin toteutlamisajankohta on hanaikaiseksi koetusta menette- esiintynyt paljon kdtiikkia yan- 27, Seminaarista lisiiii lysta. Asia on varsinaisen keviitkokouksen asialistalla. Katsotaan toisaalla lehdessaknme. Luottoalasta teetettiiva tutkimuson ve Ua kohdannut ylliftte- Luottohuumorikilpailun jat- miten kiiy! via vaikeuksia; lupauksista huolimana "tutkija ei ole tutkinut". viela ehdit osallistua. Miksi et koaika kuluu umpeen , Nyt ollaan kuitenkin taas selvi[e osallistulsi? Luottomieshiin ei ole vesillii ja Syenska Handelshiigskolan on nayttiinyt meille tosikko, eihiin? vihreiiii valoa joten eikdhiin tutkimus toteutune io liihiaikoina. Hallitus on saanut tdrniin vuoden puolella siineny?i nk. juoksevat toimistotehtavat Jorma Yrjdliin Pressman Oy-nimiselle toimistolle. Pressman Oy tulee hoitamaan mm: Hallitus Valaruta autosi TAPIOLASSA! auto- vakuutukset T alennus AM * Edullisimmat * PysyqysrAPUT\ vy lfffil * Matka- 9*- q

10 Toimintakertomus vuodelta 1989 Vuosi 1989 on ollut yhdistyksen kahdeskymmeneskahdeksas toimintavuosi. Jesenist0 Uusia jiiseniii hyviiksyttiin vuoden 1989 aikana 98. Jiisenmiiiira oli vuoden lopussa 751. Hallitus Yhdistyksen hallitus toimi seuraavassa kokoonpanossa: puheenjohtaja, toimitusjohtaja Mikko Parjanne Suomen Asiakastieto Oy, varapuheenjohtaj a, toimitusjohtaja Thomas Feodoroff Credit Justitia Oy, sihteeri, luotonvalvoja Aila OiYula Hoover Oy, rahastonhoitaj a toimistopiiiillikkd Pirjo Lahti, Eliikevakuutus Oy Ilmarinen, kerhomestari, luosopiiiillikkit Pertti Larva Sanoma Oy. Muut hallituksenjasenetolivac osastopiiallikkdfred Ilmoni Kansallis-Osake-Pankki, talousjohtaja Hannu Markkanen Helsingin KTK-yhdistys, luottopii.iillit*ii Pekka Tiilikainen Valtameri Oy ja luottopai likko Tuulikki Vartti Independent Rahoitus Oy. Tilintarkastajat Konttoripii?illikkii' Marja-Liisa Bergman Mestarikone Oy ja Mikko Junnila. Varatilintarkastqiat Osastopdiillikkii Seppo Palmu Korpivaara Oy ja luottopiiiilikkii Jyrki Oksanen Oy l{artwall Ab. Toimikunnat Luottoalan neuvottelukunta Puheenjohtaja, toimitusjohtaja t2 Mikko Parjanne Suomen Asiakastieto Oy, luottopiiiillikkii Tom Ahlrcos ABB Asea Skandia Oy, eiastopiiiillikkd Lassi Kantola Suomen Yhdyspankki Oy, toimitusjohtaja larmo Karppi Suomen Yritysrahoitus Oy, toimitusjohtaja Aulis Lindell oy Union-Oljy Ab, toimitusjohtaja Jaakko Pohjanpelto Perirnistoimisto Lainvoima Oy, luottopii?illikk6 Veikko Semi Oy Stockmann Ab, koulutuspiiiillikkii Risto Suviala PerinBtoimisto ljlkonaantoimikunta Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Thomas Feodoroff Credit-Justitia Oy, osastopiiiillikko Raimo Jiirvisalo Suomen Luotonantajayhdistys r.y., kamrceri Kaj Lundstrom Suomen Yhdyspankki Oy, toimistopiiiiuikkit Pirjo Nurmi Luottokunta ja luottoptiiillikkd Esko Salkola Oy Philips Ab. Koulutustoimikunta Puheenjohtaja, luottopiiiillikko Pekka Tiilikainen Valtameri Oy, loimitusjohtaja Jaald(o Pohjanpelto Pedmistoimisto Lainvoima Oy, oik.kand. Maija Sakslin Helsingin Yliopisto, toimitusjohtaja Esko Tuovinen Suomen Luotonantajayhdistys r.y. ja varatoimitusjohtaja Nils Weckstrtim Tietoperintii Oy. Lakitoimikunta Puheenjohtaj4 varatoimitusjohtaja Timo Miiki Perincitoimisto Contant Oy, hallintopiiiillikkii Reijo Aamio Suomen Asiakastieto Oy, osastopiiiillikktj' Erkki Mikonsaari Eliikevakuutus Ov Ilmarinen, luottopiiiillikko Pertti Pennanen Oy Kontino Ab, luottojohraja Matri Riihimiiki Finansor-Rahoitus Oy jaluottopii:illikko Anterc Teittinen Osuuskunta Eka-yhtyma Luottolinkin toimitusneuvosto Piiebiminaj4 toimitusjohtaja Jari Nuorinko CJ-Iiilkiperinta Oy, luoaop?iiillikkti Jukka Marttila Enso-Gutzeit Oy, ETP-pii.iillikktt ContantOy, toimitusjohtajaesko Ahti Nuutinen Osuuskunta Eka- Tuovinen Suomen Luotonantajayhdistys r.y. ja johtaja Tauno Valli Kesko Oy. yhtymii ekonomi Ari Ovaska Luottotieto ry, toimitusjohtaja Mikko Parjarme Suomen Asiakastieto Oy, luottopiiiillikkd Pertti Pennanen Oy Kontino Ab ja luottopiiiililic(it Tuulikki v?ttit Independent Rahoitus Oy Hallituksen kokoukset Ilallitus kokoontui vuoden 1989 aikana 12 kertaa, joista kahteen kokoukseen osallistui lakitoimikunta ja yhteen luottoalan neuvottelukunta. kertoi tietosuojalautakunnan Yarsinaiset kokoukset luottotietoalaa koskevista ratkaisuista ja koulutuspiiiilliktd Marja-L ena V2iisiinen Markkinointi Yhdistyksen varsinainen kevetkokous pidettiin instituutistakertoi syksy[akayn- Kokoulsessa hyviiksyttiin yhdistyksen tilinpaifi ts ja toimintak rlutuksesta eli luottotutkinnosta. nistettiviistliluottoalanperuskou- tomus vuodelta 1988, esitettiin pidetyssdkokouksessa p,ietettiin toimitusjohtaja Esko tilintarkastajien kertomus seka mydnnettiin vastuuvapaus tilivelvotlisille. Kokouksessa lakitoityksen kunniajdseneksi sek:i jul- Tbovisen valitsemisesta yhdismikunnan puheenjohtaja Timo kistettiin Vuoden Luottomies. Miiki selvitti yhdistykselle osoitettujen lausuntopyyntiijen sisiilja tutustumismatka Lahteen jiirjesteniin opintotdii ja yhdistyksen jiisen Cingiz Tutustumiskohteina olivat Luhta Safiulla piti kokousesitelmiin Oy Launeen tehdasja Mallasjuoma Oy. aihe sta "Toimittajan arviointi". Varsinainen syyskokous pidettiin Kokouksessa hyviiksyttiin hallituksen ehdotus toiminta talousarvioksi. Yhdiswksen hallinrkseen ero- Ulkomaantoimikunta j,irjesti vuoroisten tilalle valittiin luottoptiiillitftii Petri Carpdn Luottokunta, reskontrapiiiillikkti P6ivi Kousa Oy Philips Ab ja varatoimitusjohtaja Timo Miiki Perintiitoimisto Contant Oy. Halliruksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Thomas Feodoroff CreditJustitia Oy ja varapuheenjohtajaksi luottopiiiilukkit Pekka Tiilikainen Valtameri Oy. Tilintarkastajiksi valittiin osastopiiiillikkti Seppo Palmu Korpivaara Oy ja luottopiiiillikkii Jyrki Oksanen Oy llartwall Ab. Varatilintarkastajiksi valittiin toimitusjohtaja Jyrki Pekkala Suomen Luottotutkimus Oy ja luottopii?illilki lukka Lumiaho Suomen LYI-Tukku Oy. Postipankin pankinjohtaja Eero Tuomainen piti kokous esitelm:inajankohtaisistaaiheista infl aatiosta ja korkeista koroista. Muut kokoukset ja matkat pidetysse kokouksessa hallintopiiiiuikko Reijo Aarnio Suomen Asiakastiedosta I

11 ma&an FECMA:n seminaariin taja Esko Tuovinen Suomen Pariisiin Matkalle Luotonantajayhdistyksestii. Hainen erityisina ansioinaan yhdis- osallistui 20 hengen delegaatio Suomesta. Suomi oli hyvin edustettuna Pariisissa ja saikin paljon tiimisessa pidettiin mm. sitii, etta tyksemme tarkoitusperien kehit- kiitosta koska olimme suudn hain on yhdistyksen perustajajaseqja on toiminut yuosina 1962, ulkomaalainen osallistujaryhmli seminaarissa, ja ha[ituksen Tarrunikuussa osall istui vat yhdistyksen puheenjohtaja ja v;rasen puheenjohtajana vuosina jasenena seka kahdesti yhdistykpuheenjohtaj a FECMA;n neuvoston kokoukseen Madridissa luovutertiin kunniajiisenkirja 1968 ja Esko Tuoviselle seke maraskuussa puheenjohtaja FECMA:n neuvoston kokoukteydessa va$inaisen syyskokouksen yhseen Milanossa. Vuoden luottomies Koulutustoimikunnan toiminta Yhdistys valirsi Vuoden Luottomieheksi konnoripaallikko Seiia Vuoden aikana koulutustoimikunta valnisteli yhdessii Marklintaperusteet olivat toimiminen Lebtosen Perheauto Oy:stii. Vakinointi-instituutin kanssa luottoalan peruskurssia eli luottotut- joista hallituksessa vuodet yhdistyksen jzisenena 18 yuotta, kintoa. Koulutus piiiistiin aloittamaan syksyllii1989. Ensimmiiinut tuloksellisesti luotrotehriivis_ 88 yhdistyksen sihteerina, toimiselle kurssille ilmoittautui perati sa ja yienyt luottoalan kehitystii 86 opiskelijaa. eteenpain ja ajanut luottoalan S yyskuussaj iirjestettiin meriseminaari Sally Atbatross-laivalsa. Vuoden Luottomies palkittiin etuja yhteiskunnan suunnittelusla luottoalan ajankohtaisaiheista markan tunnustuspalkkiolla ja Vuoden Luottomies-diplomilla syksyn jiisenkokouksissa Lakitoimikunnan toiminta Tammikuussa 1989 nimiretty lakitoimikunfa on vuoden aikana Jtisenlehti valmistellut yhdistyksen hallitukselle seumavat lainsiiiidiinttthankkeista annetut lausunnot: linkki-lehti ilmestyi vuoden ai- Yhdistyksen julkaisema Luottokana nelja kertaa. l. Ehdotus oikeudenkayntimenenelyn uudistamistalioikeuksissa koskevaksi lainsaadiinntik- Muu toiminta si. Hallitus julisti yhdisryksen jasenille luottoalaan ja rahoitukseen 2. Ehdotusoikeudenkaymiskaaren sekii erziiden muiden lakien miseksi luottohuumorikilpailun, liittyvan huumorin talte nkeriie- tiedoksiantoa koskevien siiiinniisten muuttanusesta, puolella. jonka satoakera&iiin vuoden 1990 Kevii?illii 1989 painateniin yhdistyksen jiisenist?i uusi jesenluet- 3. Ehdotuspitytiikidaajahromiota koskevien seiioniisten uudistamisesta riita-asioissa. Luottoalan henkildista on piiatelotetty teet&ie tutkimus, jonka avulla pyritiiiin kartoittamaan mm. ed 4. Ehdotus turvaamistointa koskevien seanntisten uudistamises-teh*ivisstakildiden toimenkuvaa, koulutus- ah a toimivien henta, palkkausta yms. Toteuttaminen on ja,inyt yuoden 1990 puo- 5. Ehdotus ulosoton realisointija tilityssiiiinndsten uudistamiseslaielleyhdistyksen talous Viimeksi mainittuun asiaan laadittu lausuntoluonnos esiteltiin yhdistyksentaloudellinenasema myds Luottoalanneuvottelukun- selviiiiioheisestatuloslaskelmas_ nassa. Kaikki viisi lausuntoa on ta ia taseesta. annettu oikeusministeriiille. Uusi kunniajisen Yhdistyksen kolmanneksi kunniajaiseneksi valiniin toimitusjoh-

12 Thaimaan himmflstelvi IU Kun er,iat luottomiehet olivat kamppailleet ison kirjaprojektin omalta osaltaan pliatiikseen, oli edessii hyviina miele e suunnattu matka Thaimaahan. Thaimaa on Taka-Intian niemimaalla sijaitseva, puolitoista tymattdmat ostosmahdollisuudet. Chakri-dynastia ja Rama-kunin- kaupanteon paikka, jossa on ehlaisten sukujen hallinnassa. kertaa Suomen suuruinen perustuslaillinen kuningaskunta. Va- vaan" saa ostajan ravaamaan luojia. Kiinalaisesa kalastajaky- Halvat tekstiilit ja halpa "mikii kaat ovat modemin Bangkokin kiluku on helppo muistaa, koska kaupoissa, vaikkei siitli paljon tis*i on kasvanut miljoonakaupunki. Kulttuurikiiiinne niikyy dkkaitakerotaanolevann. 5 miljoonaajaktiyhi5 n. 50 miljoonaa. "tingataan" viimeiseen asti, jopa selviisti mm. liikenteessa, jota on pitiiisik?iiin. Kaikista hinnoista Bangkok on oma lukunsa. Kaula taksimaksuista. Tinkiminen kuuluu asiaan ja aina se kannattaa, seksi. Vetisen maaperiin vuoksi vaikea kuvata ainakaan turvalli- korkkiruuvillaliinsimaalainen saa katsella kaupungin menoa ja jo paitsi suurissa tavarataloissa, ei ole voitu rakentaa alikulkuja, yhden viikon aikana tielle osuu joissa on "fi xed prices". Kaupanteko on paljon miellyttaviimpiie linj averkosto on hyvii. Matka puhumattakaan metrosta. Bussi- jos jonkirilaista uutta ja erikoista. Bangkok on maan ainoa miljoonakaupunki, jossa arvioidaan kauppiaat nykivet hihasta sisiiiin maksaa 5 kertaa viihemm?in kuin kuin esim. arabimaissa, joissa ilmastoimattomassa bussissa asuvan ja oleskelevan liihes 10 ja kaupasta ulos pii:iseminen voi ilmastoidussa, eli n. 4 permiii miljoonaa ihmista. Liiheskaiin olla hankalaa, jos et ostakaan Suomen rahassa. TUK-TLlKit, kaikilla ei ole asuntoa, vaan suurin joukoin nukutaan kadulla, sillyt. Kiinalaisen kaupunginosan kayt tdkelpoisia lyhyille matkoil- tavaraa, jota ol t hetken hypistel- kolrnipyiiriiiset "mopotaksit" ovat tojen alla ja erilaisissa kojuissa. pikkuisilla basaarikujilla on tarjolla tavaraa jos jonkinlaista Silii niiua ffikkumisen epiimiellyttiile. Liikenteen saasteetekevat Kaupankiynti kukoistaa on kaikkialla, leviteffyna jaftakiiytiiville ja seinille. Piiiiosin kumista helpottaa se, ettii liikkei viiksi pidemmillii matkoilla. Liik- Bangkok on hyvin monipuolinen maan suurteollisuuskin on kiina- den ja suurempien katujen nimet on ki{oitettu mytis nglanniksi. Upeita muistomerkkeja Bangkokin historian parhaat ja upeirnmat muistomerkit litytyvet SuurePalatsin alueelta. Palatsialue on temppeleineen, puistoineen ja erilaisine rakennuksineen Bangkokin piiiiniihtiivyys, joka mykistiiii kiiv[iiin loistokkuudellaan. Kuningas ei asu en?i6 alueella, muttajuhlahuoneistojakeytetiiiin yhii. Kuningasta arvostetaan korkeasti maassaja esimerkiksi kuninkaan syntymiipiiivii on yleinen vapaapiiivii, jota vietetiiiin monin tavoin juhlimalla. Lomaparatiisi Pattaya 5000 kiloa painavasta htltaisesta Buddhan patsaastu mahtuu kuyaan airaastaan varpdal 14 Kolmen tunnin bussimatkan piiiisse Bangkokista etekien on Pattrya. Bussi on uusi ja ilmastoitu. Kuljettaja on taitava ja

13 B an ko Hn funi n*aal lis en t empp e lielue e n var tij ap at s aat hd*ii Myfi iy At e r ikoi slaatui.s uude I I aan. ohittelee vamii pientarcen kauttakin, ettii matka joutuisi. Viiliffi pysiikdidiiiin olut- ja tupakkatauolle. Yksi olut maksaa saman verran kuin bussimatka eli 50TI{B, joka on n. 8,50 FIM. Perille saawttuamme majoitumme 2km kaupungin eteliipuolella aivan "ring-side"-paikkaa. Uteliaan liinsi-ihmisen mieleen jiiii- olevaan "Pattaya Park" hotelliin, joka on vasta parin vuoden ikiiinen loistohotelli. Siaminlahden mukavia ruokapaikkoja ja yiiset, tarjolla olevan tavaran mii.aira viitmaastavaltaisatmakueliinyk- hienohiekkainen ranta mydtailee mytihii.iin jatkuvaa vilkasta katukauppaa. Ompa kaupungissa miksikit? "Because you are my ja Ciydellinen palvelu. Jaa - ettii mntabulevardia, jonka varrella ei ole matkamuisto-rihkamamyymiilditii kuten useimmissa lomatiijiu, "Kivennavan baari" kes- paluumatkalla monet jo suunnit- alalla kaksi suomalaistakin yrit- guest here." Eipii siis ihme, ettii kohteissa. Laaja vesipuistoalue kustassa ja "Tango's" Pohjois- televat uutta matkaa "to land of herkullisine ravintoloineen. vehrcine kukkaistutuksineen lttytyy tahdissa voi tanssahdella niin Kuten Luottolinkki 4/88:ssa Pattayall4 jossa ehviin musiikin smiling" Uhitulevaisuudessa! aivan hotellin tuntumasta Pattayalla iskee helposti "kaukana tangoa kuin kes,iillan valssi- totesin lopuksi, ettii kirjoitusten kavalamaailma" -tunnelna. Siellii on helppo tuntea itsensa inalliseksi kaikestamuustapaitsijuuri tiistii hetkestii. Ilta heriittiiii kaupungin Huurteiset nnistuivat joko rannalla tai rantabaarissa. aksi tulevan Irish Coffee'n valmistus ptiydiissa tekitettyyn la- ovat suuressa suosiossa, ja niitli akin. Thainyrkkeilyesitykset siin ei onnistu kuin harvoilta ja jerjesbteiin joka ilta suurissa valituilta hovimestareilta. Villein ulkoilmaravintoloissa Useimpiin yiieliimii on keskittyny p?iiikadun ja rantakadun vfiin jieville joihin viilittyy liihikuvaa taistos- on laitettu myiis videoruudut, pikkukaduille. Niitii ei kannata ta, jos ei ole onnistunut saamaan karnaa. vaikka ei olisikaan kiinnostunut tytttiseurasta. Nei A pikkukaduilla on myds pieni:i ei aina tarvitse olla tiukalla asialinjaua, joten kirjatkaa pap rille kesiin aikana jutun juufta syksyn lehteen! Pertti Pennanen Illan rullen pimeys hiipii Pattayaan ja kiiiirii sen ytinsiniseen vaippaansa. Auringonlasku mercen on joka ilta erilainen. Vasta pimeyden laskeuduttua kaupunki heree todenteolla eloon. Nuoret ihmis t kokoontuvat keskikaupungin satoihin, ehkii tuhansiin va4timattomiin baareihin. joissa ainakin alkuun on tarjoili joita enenmiin kuin asiakkaita. Rantakadun varrelta loytyyet herkullisimmat kalaravintolat. joissa voit valita piiiviilliseksi iiyriiiisiii, katkarapuja, simpukoi ta ja mit[ erilaisimpia kaloja. Puheen sorina, kielten pehmee sekamelska kantautuu f avinlolan kolnestakerroksestalas rantaan. Illan nrllen Pattayan keskusta on Uivien markkinoiden n"dyttdmdnd oyat kawrvdt ja ventet. Kauppaa lcdydddn vain kiiteiselld, turistien kansoittama- Iiilkiruo- me re ne kiv il lli, v i haruw ks i ll a, he d e lni I I d i a natkamui s t o il la. 15

14 Luottomiehet Porvoon excursiolla Tiimiinvuotinen Luoft omihet.kredituiinnen r.y:n excursio suuntautui Porvooseen. Totesimne kaikki yhteisesti, etti aina kun Luottomiehet hhtevet excursiolle niin aurinko paistaa tode[a liimpimiisti. K ev dt l<aude n av aj ai s et Kaivopuistossa. Uusi kerhomestarimme. Tuulikki Viirtd toivotti kaikki tervetulleiksi jo neljiinnelle keviitrnatkalle. Ennen Porvooseen liihtiie kurvasimme Kaivopuistoonkuohuviinille. Keviiiin avajaissanat lausui yhdistyksemme puheenjohtaja Thomas Feodoroff. 620 ha maata osteniin Nesteen omistukseen vuonna 1962, s a tiillii alueella sijaitsi Suomen syvin laivaviiylii ja erinomainen se koknejalostamoa, joista kal(si Skdldvikissii- Alueelle rakennettiin lisiiksi vuonna 197 I petrokemian ja muoviteollisuuden Laitokset. Tiine piiiviine Skitldvikin luonnonsatama. Skdldvik siniilliiiin mainitaan alue on hehtaarin suuruinen. Siellii toimii Nesteen viides- jo vuoden 1476 raastuvanoikeudenpapercissa. Lindenkertoi, ettii tii alasta kolrne: jalostus, kemiaja teknologiakeskus. Oy Neste Ab oli aluksi pelkkii Suomen ainoa iiljykenttd polttoaineiden maahantuontiliike. Ensimmiiinen teollinen Laitos tyttntekijii?i, joista osa on Skdldvik tyiillistiiii yhteensii Ensimmiiinen pysiihdyksemme mkennettiinsenaikaisentoimitusjohtajan, vuorineuvos Uolevi toiminnanmukaisesti Nesteen ul- suuren kansainviilisen yrityksen oli Nesteen Skiildvikin tuotantolaitoksilla. Oppaaltamme, tiedotaja Hekan Lindenilti kuulimme, ettii Skitldvikin kafiano ia sen Raaden voimakkaalla myotiivaikutuksella Naantaliin NykyiiiinNesteeliion yhteenkomaisista toimipisteistd- "Nest ottaa kaik ssa toiminnassaan erityisesti huomioon ympiiristii-

15 OYUREX Urex Oy:n taimitusjohtaja Rolf Sdderstdn taumissa. ja turvallisuusndkdkohdat", esitelmtii Linden yrityks n nykyp,iiviin toiminta-ajatuksia. Kuvaavaa Nesteen valtavuudesta on se ettejalostamon liikevaihto on miljoona markkaa tunnissa. Sktildvikin alueella on 5,5 niljoonan m3 maanpiiillisiii ja - alaisia sdiliditil Tiedottaja Linden naurahtikin. ette tame on ainoa paikka Suomessa, jossa karmattaisi tehdii tiljynporauksia. Kinast lun pohjalta graafisen alan huipuksi persoonallisuudellaan ja hyv e jutuiiaan. Tiimiin yrityksen historia on melkoinen. Vahvan kuvallisen Toinen tutustumiskohteemme oli porvoolainen piirtoheitinkalvoja valmistava Urex Oy. Meidet otti vastaan yrityksen perustaja ja toimitusjohtajarolf Siidersttim. H.iin piti koko vierailun ajan leppoisaa ja hauskaa ilmapiiriii yllii taustan omaava SoderstsOm vieraili naapurin opettajapariskunnan luona vaimonsa kanssa 70- luvun alussa. Opettajapariskunta alkoi sitten pikkutunneilla valilellaopetusmatedaalinsasurkeuttapiirtoheitinkalvojen osalta. He kertoivaf, efta niite kun ei saanut kuin ulkomailta ja sieltiikin vaikeasti. Silloinen sanomalehden tekninen johtaja Olof Siidersfdm laukaisi, eftiikyla meilliiosataan tuommoiset itsekin tehdil Pienen juupas-eipas-keskustelun jiilke n Sitderstttm *ietd aloirtaa korkealaatuisten piirtoheitinkalvojen valmistuksen. Nykyiiiin Urex Oy:llii on Porvoon toimipisteessiiin 41 tydntekijiie ja rytiiryhtiitsse Lidingitssa 39 henkildd" Konsemin liikevaihto on noin 27 miljoonaa markkaa ratorion, jossa eri havaintovtili ja takaisin kohti Helsinkiii Iloisena se teke mittavia toitii laajaue neiden tehoa voidaankiiytiinnitsse mitata ylatyksena meille kaikille oli asiakaskunnalle. Urex Oy:n kalvoja kgyttiivat valtio, puolustus- Ia mike parasta, testi koko- sihteerimmo Aila Oivulan t kemii laulukirja, joten linja-autossa voimat Ruotsissa ja Suomessa. naan ilmainen! Labomtorio on Tyiinantaja- ja -tekijiiliirot, oli tunnelrnaa... Punainen Risti, Telelaitos Ruotsissainviilistii huomiota osakseen. saanut laajaa kansallista ja kan- Kiitokset is?innille ja jiirjestiijillesa, Ranskassaja Suomessa, suurteollisuus, jie. Lista on vaikutta- kdynyt tutustumassa koelabora- Kiinnostuneita yliopistojakin on va. ronoon. Teksti ja kuvat:jari Nuorinko Yrityseityydypelkiistii.iin valmistarnaan kalvoj4 vaan kehittaa opetuksen apuviilineiden Kotia kohti kiiyttde erityisele havaintoviili- Wanhan Laamannin herkullisen netestillii Tatii ta*oitusta varten Urex Oy on rakentanut koelabo- Tarkkaavaism excursiovdked Oy Neste Ab:lla, illallisen ja Haikon Kartanon pysiihdyksen jiilkeen ldhdimme NESTE l7

16 T T I T ALA UNOHDA! -r--!$$-6-.1ffi lltitiw+ifiryry Tiesitko, etto kouon oikoo sitlen luottotoppioksi kifottu sootovo voidqon muuttoo jolleen selvoksi rohoksi. Jqlkipedntci on erikoistunut vonhojen sootovien muuttomiseen rohoksi. A o unohdo vonhojo sootwiosil Velollisen moksukyky muutfuu yleenso vuosien kuluesso. Olemme jotkuvosti ojon tosollo velollisen moksukyr,yn muutoksisto jo poikollo kun velollisello on mohdollisuus moksoo soofovosi. Me muistomme puolestosi. JALKIPERINTA EI MAKSA MIAANI Kokeile Jolkiperintoo, se on Sinulle riskitonto! Emme veloito mitoon tutkimuksistomme, korhuomistoimenpiteistomme jo vironomoisille moksetuisto polkkioisto, mikoli toimeksiontosi ei johtoisikoon tuloksiin. OTA YHTEYS JA I(/SY LISAAI r"ili ialkiperintfr, lr, t I rnrrur\,l KoNSEBNI llmolonkotu 2,OO24O Helsinki. Puh. (9O) 144O55/Jori Nuorinko

17 FECMAn semrnaarr Vuoden -90 seminaari oiti olla Osloss4 mutta koska j:iriestety osoittau tuivat liian kalliiksi ja ajankohdasta ei pii:isty yksimielisyyteen, niin ko. seminaaria ei tulh jarjestamaen. Englannin ICM hrlee kuitenkin jii{estiim:iiin FECMA seminaarin Anugraha Conference CenterissA Suneyssii Englannissa, joka sijaitsee noin 15 km pii?issii Heathrowh lentokentiilei" Ajankohta ei ole paras mahdollinen: , kesd'- kuut4 mikii on juhannus viikonloppu. Luottomiesten ulkomaantoimikunta ei tiina vuonna ajankohdasta johtuen ole jiirjestiinyt yhteistii seminaarimatkaa, mutta kaikki kiinnos tuneet voivat olla yhteydesse minuun tai Mariut Tolppolaan, puh. (90)1.4 0i5. Kenomrne mielelliimme lisiitietoja ja annamme esimerkkej ii edulli sista matkavaihtoehdoista- Thomas Feodoroff \TER,OT TAKAISIN! TAX COI,TECTIOII o a o o o wsl PAL\tsLU: Perimme nayttely-, matka-, asennus ym. kuluihinne sisiiltyviit arvodisaverot Q2-25vo) Euroopasta. Nyt voi hakea palautukset wodelta 10g9. Mddrdaika piiiittyy pian. Toimi nopeasti ja ota yhteyttii meihin. Perimme Suomen johtavien vientiyritysten saatavat 140 maasta Lakimiesapua kansainviilisiin lakiasioihinne Suomessa ja ulkomailla LIC, ECA ja ACA -jzisenyydet takaavat hyvdt yhteystoimistot Soita heti puh. (921) Yhteyshenkildmme arvonlis_everoasioissa jur.kand. Sirkku ojala, vientiperintdasioissa Tuulikki Hakkila, Marketta Korte; Riitta Savikko ja uitrt. u"it t i vlrri. a./ a-/),- /Vb'-Y/ttuun Yrjo Lehtonen International Oy Aurakatu 12 a, Turku, puh. (921)

18 Oikaisuja HALLITUS Puhe njohtaja THOMASTEODOROFF toimitusjohtaja Credit-Justitia Oy puh. (90) iul4 055 Varapuheenjohtaja PEKKA TIILIKAINEN luottopiiiillikkd Valtameri Oy puh. (90) Sihteeri AILA OIIT]LA luotonvalyoja Hoover Oy puh. (90) Rahastonhoitaja FRED ILMOI\U osastopiizillikkd, Kansallis-Osake-Pankki puh. (90) 1631 Kerhomestari TI.IILN(KIVARTO luottopiiiillikktt Independent Rahoitus Oy puh. (90) Vaninainen jiisen HANNUMARKKANEN talousjohtaja Helsingin KTK-yhdistys puh. (90) 7s681 Vaninainen jiise_n PETRI CARPEN luoftopiiiillikkd Luottokunta puh. (90) Vaninainen jiisen PAIVIKOUSA rcskontrapii:illikkti Oy Philipn Ab puh. (90) Vaninaine.n jiisen TIMOMAKI varatoimitusjohtaja Contant Oy puh. (921) KOT]LUTUS- TOIMIKT]NTA Putrcenjohtaja PEKKATM,IKAINEN luottopiiiillikkii Valtameri Oy 20 Jasenet: Luottom iehet-kreditmdnnen R.Y: n toimielimet vuodelle 1990 JAAKKOPOHJANPELTO toimitusjohtaja Perimistoirnisto Lainvoima Oy MAUASAKSLN.{ oik.kand. Helsingin Yliopisto ESKO TUOVINEN toimitusjohtaja Suomen Luotonantajayhdistys r.y. NILSWECKSTROM toimitusjohtaja Suomen Asiakasperintii Oy LUOTTOALAN NEWOTTELU- KTJNTA Puheenjohtaja: THOMASFEODOROFF toimitusjohtaja Credit-Justitia Oy Jiisenet: TOMAHLROOS luottopiiiiilikkii ABB Asea Skandia Oy LASSI KANTOLA osastopai.aillikkd Suomen Yhdyspankki Oy AI]LIS LDIDELL toimitusjohtaja Oy Union-Oljy Ab MIKKOPA&IANNE toiminrsjohtaja Suomen Asiakastieto Oy JAAKKO POHJA\?ELTO toimifirsjohtaja Pedmistoimisto lainyoima Oy VEIKKOSEMI luottopii?illikkb Oy Stockmann Ab RISTOSIMALA koulutuspiiiillikkit Contant Oy ESKOTUO\IIMN roimitusjohtaja Suomen Luotonantajayhdistys r.y. LAKITOIMIKT]NTA Puheenjohtaja: TIMOMAKI varatoimitusjohtaja Contant Oy Jiisenet: REUOAARMO halintopiiiillikko Suomen Asiakastieto Oy DRKKI MIKONSAARI osastopiiiillikkd Eliikevakuutus Oy llrnarinen MATTI RIIHIMAKI luottojohtaja Finansor-Rahoius Oy ANTERO TEITTINEN luottop?iiillikko Osuuskunta EKA-yhymA PERTTI PENNANEN luottopiiiillikkd' Oy Kontino Ab PAAVOJ.HAMALAINEN pedntailakimies Tapiola-yhtiiit ULKOMAAN- TOIMIKT]NTA Puheenjohtaja: TIIOMAS FEODOROFF toimitusjohtaja Credit-Justitia Oy RAIMOJAR\'ISALO kehityspiiiiuikiko Suomen Luotonantajayhdistys r.y. KAJ LIJI\DSTROM kameeri Suomen Yhdyspankki Oy PIRJO NTJRMI toimistop?i:illikkti Luottokunta F,SKOSALKOLA luoftopiiiillikkti Oy Philips Ab TILIN- TARKASTAJAT Vaninais t SEPPOPALMU osastop,i,aillil(kit Korpivaara Oy JYRKI OKSANEN luottop?iiilikkd Oy Hartwall Ab Vamlle JYRKI PEKKALA toimitusjohtaja Suomen Luottotu&imus Oy JT]KKA LTJMIAHO luottop?iiillikkd Suomen LVI-Tukku 0y LUOTTOLINKIN TOIMITUS- NEUVOSTO P?iatoimittaja JAR] NUORINKO toimitusjohtaja Cl-J?ilkiperintii Oy PERTII PENNANEN luottopai.:illikkii Oy Kontino Ab AIITI I\UUTINDN ETP-piiiillikkd Osuuskunta Eka-yhBmii MIKKOPA&IANNE loimihrsjohtaja Suomen Asiakastieto Oy PETRI CARPEN luottopiliillikkd Luottokunta JUKKAMARTTILA luouopiiiillikkd Enso-Guzeit Oy AILA OIWJLA luotonvalvoja Hoover Oy

19 i.u-ol_et uuden kdsikirian 5li ojlq!s! sla yhd i srykse n lasenten tekemid Oikaisuja Juuri ilmestyneen Credit Mana_ Myds Suomalaisesta Kirjakaupasta saa uutta Credit Manage- gement-luottotoiminnan kesikir_ Jan kirjoituksista noin Duolet on Luottomiehet ry:n jasenten ment-kiisikirjaa. tekemie. Heist?i liihes kaikki kuuluvat ollut puute ammattikirjallisuu- Luottoalan ongelmana on Iai ovat kuuluneet ybdisryksendesta, Viimeisen viiden vuoden aikana on luottoalalla ta_ hallitukseen tai erilaisiin toimi_ kuntiin. pahtunut enemmiin kuin koko X's***nrff Kaikkiaan kirjassa on 25 erillista kirjoitus{a. Kirjoituten laati_ ensimmainen luottoalan I 9Oo-luvulla sita ennen. Aiyan jat kesikirja ei nytjulkaistava kiisikir- edustavat oman alueens asiantuntemusta ja he ovat itsenzii_ ja kuitenkaan ole. sesti laatineet omat kirjoituksensa. Kaisikirjan toimittanut Risto jayhryma Oy:n kustantamana Vuonna i970 ilme styi Kir- Suviala on vastannut sisiilldn apulaisjohtaja S.A. penet,in, suunnittelusta, koordinoinnista ia valtiotieteen maisteri A.K. Ant_ yhteyksistii kirjoinajiin. tilan ja apulaisluottope,iuikkit Kirjassa on noin 550 sivua ia Esko Tuovisen kirjoittama, ensimmiiinen pohjoismainen sen myyntihinta on erittiiln edul- Iinen 330 markkaa. Kirian saa luottotoiminnan kasikirja "Lif kiitevimmin tilaamalla sen Asiakastieto Oy:n Turun tai Helsin_ Teosta painettiin kaikkiaan keyrityksen Luonotoiminta,,. gin asiakaspalveluhenkildiltii. 25OO kappaletta. l-_uottglnk! 1/90 Kolmas kunniajiisen-artikkelin kirjoinaja on ''' Jari -*' Nuorinko eikii Esko Tuovinen. pnetoimffi;-- S Y R. Y R I T Y S R A H A A - S Y P. V O I M A V A R A A Suorr,rrn yrrrysrahoitus Siltasaarenkatu 14 A,00'0 Helsinki, puhelin 90_77281 oy.,1

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s. LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6 Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.8 Mediatiedot 1989 Painosmddrd Jakelu Alueet llmestyminen Painopinta-ala

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1. Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1. Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1 Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan uilo$ldmhhi Luottomiehet - Kreditmiinnen ry:n jiisenlehti Ilmestly

Lisätiedot

Elektroninen tietopalvelu

Elektroninen tietopalvelu NEN R.Y:N JASENLEHT Elektroninen tietopalvelu 6.5.1985 "Onko tietoa nakynyt?" joutuu yrityksissa yhd harvempi tuskailemaan siirryttaessa taloudellisessa paatdksenteossa elektronisten tietopankkien kayttddn.

Lisätiedot

ru"pg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983

rupg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983 NEN R.Y:N JASENLEHTI ru"pg$.slinkhi 4.11.1983 Miten asiakas saadaan maksamaan parernmin? T?imii on kysymys, johon perintatydte tekeve joutuu joka piiivii etslmaan vastausta. PelkastAan saatavan eraentymis

Lisätiedot

LUOTTO- HARHOIA. kirjoitusta mietiskelin joitakin. ni tuli mieleeni ylla mainitru otsikko. vuoden 1987 alusta. Siit:i enemman

LUOTTO- HARHOIA. kirjoitusta mietiskelin joitakin. ni tuli mieleeni ylla mainitru otsikko. vuoden 1987 alusta. Siit:i enemman m${ i tg sppgls-fiffilti LUOTTO- HARHOIA 5.2.1987 Ryhtyessiini kirjoittamaan tatai misvuotensa. Jasenten aktiivisuudessa olisi toivomisen varaa, kirjoitusta mietiskelin joitakin ajankohtaistasioita ja

Lisätiedot

NNEN R.YIN JASENLEHTI

NNEN R.YIN JASENLEHTI NNEN R.YIN JASENLEHTI tg unp$$"sltnkhi 3.2.1986 TUOTTOPAATOKSIA Luottokortilla yli varojensa eliineet anomassa toimeentulotukea sosiaalitoimistojen luukuilla! Puolessa tunnissa kulutusluottoa yli 200000

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI 1.3.1985 Konkurssit ja KERA Konkurssiin paatyvalla teollisuusyrityksella on omat lajitunnusmerkkinsa, jotka poikkeavat kannattavasti toimivan teollisuusyrityksen

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI tg tn"p$$sthkh* Hvvfrn onnen toivotukset 25-vuotiaalle! On aika katsoa taaksepain. Miettia tate peivaa. Ja suunnitella huomista. Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n

Lisätiedot

Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta

Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta Luottolinkki 3/2001 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 In Memoriam Raimo Järvisalo... 4 Puheenjohtajan palsta... 5 Anne Björk Kontino Oy:stä uusi päätoimittaja...

Lisätiedot

ilr-p$-t"stflmkh Tietoa luotosta 30.4.1984

ilr-p$-tstflmkh Tietoa luotosta 30.4.1984 NEN R.Y:N ilr-p$-t"stflmkh 30.4.1984 Tietoa luotosta "Miehen ta),tyy huomata vehapatoisimmiitkin asiat, jotka vaikuttavat hdnen luottoonsa. Vasarasi lytinti. jonka velkojasi kuulee viidelta aamulla ja

Lisätiedot

NNEN R.Y:N JASENLEHTI

NNEN R.Y:N JASENLEHTI NNEN R.Y:N JASENLEHTI lppggp^lfffigfi 13.9.1985 Ensin koti Alkuvuosi on ollut monella tavalla Luottomiehet r.y:lle merkittiiva. Yhdistyksemme saentduudistus on rekisterdity 6.8.1985, jolloin se on tullut

Lisätiedot

40v. Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa. Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia

40v. Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa. Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia Fecman uusi puheenjohtaja tulee Kataloniasta Fecman väistyvän puheenjohtajan jäähyväiset Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa 40v

Lisätiedot

Hallituksen esittely s. 14. Iltamakutsu s. 12. Oikeuspalvelut puntarissa s. 10

Hallituksen esittely s. 14. Iltamakutsu s. 12. Oikeuspalvelut puntarissa s. 10 1/2004 Hallituksen esittely s. 14 Iltamakutsu s. 12 Oikeuspalvelut puntarissa s. 10 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Yhdistyksen merkin syntyhistoria... 6 Milloin

Lisätiedot

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen thsffi, 2/83 9.9.1983 Rahan palkka Raha on kuin komposti. Ellei sita levita, ei synny kasvua. Raha liikkuu sita paremmin. mita enemman sille maksaa palkkaa - korkoa. Korkopolitiikka on Suomessa viime aikoina

Lisätiedot

1/2011. Syyskokous s. 6 Vuoden Luottomies s. 10 Toimielimet 2011 s. 11 Iltamakutsu s. 23

1/2011. Syyskokous s. 6 Vuoden Luottomies s. 10 Toimielimet 2011 s. 11 Iltamakutsu s. 23 1/2011 Syyskokous s. 6 Vuoden Luottomies s. 10 Toimielimet 2011 s. 11 Iltamakutsu s. 23 1961 2011 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa

Lisätiedot

4/2004. Velkahallintaohjelma s. 8. Laivaseminaari s.14. Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20

4/2004. Velkahallintaohjelma s. 8. Laivaseminaari s.14. Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20 4/2004 Velkahallintaohjelma s. 8 Laivaseminaari s.14 Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Yhdistyksen syyskokous torstaina 18.11.2004...

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

Yhdistys tarvitsee Sinua

Yhdistys tarvitsee Sinua nnpt$, 28.4.1983 Yhdistys tarvitsee Sinua Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n tarkoituksena tamaan voimiaan jonkin osa- distys joutuu toisinaan keskit- on saantdjensa mukaan edista:i luotto- ja perintaalan

Lisätiedot

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 3/2009 Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi K U S T A N T A J A Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy

Lisätiedot

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 3/2011 1961 2011 50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallinta-alan asiantuntija,

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N u-r-p$[gttmkhi 23.2.1984 Oivalluskone Tietokoneet ovat palvelleet liike-eliimiiii 30 vuotta. Niiden kaytdlla on ollut yhta mullistava vaikutus kuin hiiyrykoneella teollisessa

Lisätiedot

4/2008. Luottoseminaari Turussa s. 8-16 Syyskokouskutsu s. 6 Luottomies Timo Mäki s. 18-19

4/2008. Luottoseminaari Turussa s. 8-16 Syyskokouskutsu s. 6 Luottomies Timo Mäki s. 18-19 4/2008 Luottoseminaari Turussa s. 8-16 Syyskokouskutsu s. 6 Luottomies Timo Mäki s. 18-19 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Lisätiedot

Luotonhallintaa VAPO-konsernissa. Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio. Luottovakuutus turvaa saatavasi. Syyskokous ja sääntöuudistus.

Luotonhallintaa VAPO-konsernissa. Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio. Luottovakuutus turvaa saatavasi. Syyskokous ja sääntöuudistus. 4/2014 Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio Luotonhallintaa VAPO-konsernissa Syyskokous ja sääntöuudistus Luottovakuutus turvaa saatavasi Laivaseminaari Viivan alle ei jää numeroita. Sinne jää rahaa. Haluatko

Lisätiedot

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s.

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 3/2013 Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10 Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum

Lisätiedot

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 1/2014 Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 Luottolinkki 1/2014 www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet Kreditmännen ry

Lisätiedot

3/2014. Perheyrityksillä on väliä. Syyskokouskutsu ja sääntöuudistusehdotus. Euroväärennökset. Yrityssaneerausterrorismi. Toimitusneuvosto Porvoossa

3/2014. Perheyrityksillä on väliä. Syyskokouskutsu ja sääntöuudistusehdotus. Euroväärennökset. Yrityssaneerausterrorismi. Toimitusneuvosto Porvoossa 3/2014 Syyskokouskutsu ja sääntöuudistusehdotus Perheyrityksillä on väliä Euroväärennökset Yrityssaneerausterrorismi Toimitusneuvosto Porvoossa 2 Luottolinkki 2/2014 www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet

Lisätiedot

2/2004. Perintäkulujen säännöstely s. 8. Kevätretki s. 9. Auton osto Saksasta s. 19

2/2004. Perintäkulujen säännöstely s. 8. Kevätretki s. 9. Auton osto Saksasta s. 19 2/2004 Perintäkulujen säännöstely s. 8 Kevätretki s. 9 Auton osto Saksasta s. 19 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Perintökaaren velkavastuusäännökset muuttuvat...

Lisätiedot

Luottoseminaarikutsu s. 6 Luottomiesten varsinainen kevätkokous s. 8 Quo Vadis Viro s. 15

Luottoseminaarikutsu s. 6 Luottomiesten varsinainen kevätkokous s. 8 Quo Vadis Viro s. 15 3/2008 Luottoseminaarikutsu s. 6 Luottomiesten varsinainen kevätkokous s. 8 Quo Vadis Viro s. 15 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa

Lisätiedot