LUOTTOMIEHET. Luottom iehet excu rsiola Porvoossa s.16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTOMIEHET. Luottom iehet excu rsiola Porvoossa s.16"

Transkriptio

1 LUOTTOMIEHET Luottom iehet excu rsiola Porvoossa s.16

2 Luottomiehet- Kreditmdnnen r.y:n jiisenlehti trmestyy neljii kertaa vuodessa PiiAtoiminaja Jari Nuorinko Toimitusneuvosto Jari Nuorinko puh. (90) 1,{4 055 Pertti Pennanen puh. (90) Oikolkujutuja Ahti Nuutinen puh. (90) Jukka Marttila puh. (90) Petri Carp6n puh. (90) Aila Oivula puh. (90) Taitto Pressman/ Jorma Yrjdlli puh. (90) 878 s080 Toimituksen osoite Luottomiehet ry PL Helsinki Tilaajapalvelu Luottomiehet r.y. c/o hessman Oy PL Vantaa puh. (90)878 s080 Paino Helsingin Liikekirjapaino Oy Helsinki Luonolinkki 1/90 on heraniinyr paljon keskustelua painovirhei den runsauden vuoksi. Nomtaalitilanteessa lehden oikoluku on ollut hyyin hoidettu, mutta juuri tuon lehden toimituksellisten kiireiden vuoksi oikolukijallamme ei ollut mahdollisuuksia lukea sivuj4 yaan ne p?iiisiviit livahtamaan sellaisinaan lehteen. Olemme nyt tiissii Linkin numerossa oikoneet niiitli kirjoitusvirheitii. Kiitos asian huomioineille! Vielii kunniajiisenistli Viime lehden kunniajzisen-artikkelista oli j?i?inyt pois yhdistyksemme toinen kunniajiisen, varatuomari Veikko Kauppi. Hiin vastaanotti kunniajiisenkirjansa yhdistyksen kokouksessa VT Kauppi oli yhtene perustajajiisenene Luottomiehet Kreditrniinnen r.y:ssa. Hiin toimi hallituksessa vuosina ja yhdistyksen puhe njohtajana vuorma Kauppi kuuluu edelleen yhdistykseemme. Linkki Tiimiiluottolinkin numero on ensimmiiinen kokonaan tietokoneavusteisesti tuotettu lehti. Toteutuksesta on vast2nnut yhteistydhenkildmme Jorma Yrjitlii Toivomme Teiltii edelleenkin paljon juttuja, ideoita ja rakentavaa kdtiikkiii, jotta tiistii lehdest?i saataisiin juuri sellainen kuin Te haluatte sen olevan. Hyviiii kes!i6! Jari Nuorinko

3 Luottomiehet- Kreditminnen r.v:n kokous tilausravintola Royalissa V e sa N iemisen " kokemuspe - riiistii" tietoa konkursseista. Konf,urf,sin ulkoiset tunnusmerkit 1. Kala-alas tai suihkulihde aulassa 2. Mercedes tms., jossa henkilokohtaiset laatst 3. Lipputanko pihalla 4. Vuodenyrittiiiepakinto tai presidentin vientipalkinto 5, Halituksenpuheeqiohtaja omistautunutoimialajiirjestonsii tyiille 6, Myyntimies tai insind,iiri toimitusjohtqiana 7. Muuttanut juuri uusiin, hienoihin toimistotiloihin 8. Elikeiin kauan sitten saavuttanutalousjohtaja-tilimies 9. Marf,kinajohtaja 10. Vaihtanut iiskettiiin PeAPenkkiasn 11. Tilintarkastajat "kasvaneet" yhtion kanssa 12, Hallituksen puhee4iohtaja on kansanedustaja 13, Hi{iattain julkistettu jattitilaus Afganistanista 14. Tylyvninen henkilokunta - ei lakkoja 15, Hiliattain julkistettu suuri tekninen lipimurto Neljii oaumaa niiisti takaa konkurssin! Luottomiehet-Kreditmiinnen r.y:n kokoukseen oli saapunut n. 50 jiisentii. Yhdistyksenpuheenjohtaja Thomas Feodoroffin kiiytye esityslistan liipi, kertoi Pohjola-Yhtididen Luottovakuutusosaston osastopaallikkd Vesa Niemircn luottovakuutusten kiiyttdmahdollisuuksista Yakuuttamalla luottotappiot hallintaan Pohjola-yhtioiden osastopii:ilikkii Vesa Nieminen konkretisoi aluksi, kuinka paljon luottotap piot vaikuttavat yrityksen rulokseen. Oletetaan, efia tappio on 50.m0mk. Mikili voitloprocentti ennen veloja on esim. 2Vo, tarvitaan tuon tappion kattamiseksi mkn lisiimyynti. 107o:ssa vastaava myyntitarve olisi mk Luottovakuunrksia on jo pitkii?in kafetty vientikaupassa. Nytajatuksiapyritiiiinmuokkaamaan siten. ettii niiden mahdollisuudet niihtiiisiin myiis kotimaan kaupassa- Suomessa ollaan perinteis sti kihsitty tap piot itse sen sijaan, ettii tappiot olisi vakuutettu. Yleinen kiisitys onollut. ette vakuutusmaksut tiimilntyyppisisse vakuutuksissa ovat paatahuimaavat Totuus on kuitenkin se, etta tulkimalla eri omavastuuvaihtoehtoja voidaan jokaisele yrityksele saada edullinen, riiritiilintyone tehty luottotappioturva" Yleis- ja STOP LOSSvakuutuksia Osastopiiiillikkd Nierninen kertoi kahdesta erilaisestaluottovakuutuksesh, neisvakuutuksestaja ns. STOP LOSS-vakuutuksesra Yleisvakuutus on se luotto. vakuutus, miuii yle nsa yritys liihteeensiksi luottovakuutusyhteistydhonvakuuosyhtionkanssa "Kyseessii on perusvakuunrs, joka voi koskea vakuutukson ottajan koko luottokauppaa tai sitten esim. ainoastaan jonkun tuoteryhmiin koko luottokauppaa", esitelrndi Nieminen. STOP Loss-vakuutus eroaa yleisvakuutuksesta siine, ette tiimiin vakuutuksentarkoituksena on ehkllistii katashofitilanteen muodostuminen yrityksessa, vaild<a liikevaihtoon ndhden suuri kauppa kiiiintyisikin luottotappioksi. Nieminen kertoi, ettii yritys budjetoi "normaalit luottotappiot", mutta ttii tiima vakuutus nimenomaan turvaa yrityksen itse joutumastavaikeuksiin suuren luottotappion vuoksi. Vakuutuksenottaja on yleensii sellainen yritys, jonka riskinkantokyky on suud ja luose.ja perint6- toiminnot ko*eatasoiset. Kansainvilistii riskien jakamista Pohjola kuuluu kansainviiliseen IclA-jiirjestitiin (Intemational Credit Insurance Association), johon kuuluu 44 luottovakuutusyhtiotii 27 maassa. Kun riskit ovat satojen miljoonien mad(- kojen luol*aa, tarvitaan useiden maiden yhteisty66, jotta jdlleenvakuuttamin n onnistuu. Summa summarum Yhteenvetona voidaan todeta, ettii jos oman yrityksen myynti koostuu muutamistakohtalaisen suurista kaupoista, niin kannattaa harkita luotiovakuutusten kiiyftda. Jari Nuorinko 4

4 Ti li npeiatdsai neiston salaamishal ukku us on ensimmiiinen merkki heikentyneestti vastuukvvvstd Heikko maksutapa on'yksi viimeisistd ikean luottopirdrtdksen tekeminen ei ksin ehkdise luottotappiota tejluottopddtds pitdra tehda ajoissa Su hdanteet hei kkenevdt Selvitd sopimuskumppanisi luottbkelpoisuris Tee se nyt!! S u o m e n L u o t t o t u t k i m u s Yritysanalyysit O y Suomen Luottotutkimus Oy Kalevankatu 44 A 13 OOIBO Helsinki p 9O-6012S5

5 Muotijuttu Kuten pukeutumisessa niin yritystoiminnassakin esiintyy muoti-ilmioitii. Toiset ovat jiirkeviii, jopa tarpeellisia. Joukkoon mahtuu joskus myib liian "raflaavia" ratkaisuja, joilla ympiiristiin kdrsivii[isyyttii koetellaan. Yritykset jakavat toimintojaan saman yhtidn puitteissa tulosvastuullisiksi yksikdiksi. Nykyii.iin on kovasti muodissa avata niiille sisiiiin tulevaa rahaa varten omia pankkitileje. NAyttiiii silta, etrii joskus jopa niim[ yksikdtkin avauttavat omille kustannuspaikoilleen yhii lisiiii pankkitilejii. Eihiin siinii siniinsii ole teoriassa moitteen suaa. Keyfiinnttssii sattui kuitenkin kommellus, eik?iliene ainoa laadussaan. Yhti6 shing Marttilat Oy, joka kiisitfii,ii A. vastaanotti viivaistyskorkolaskun. Aikanaan se tutkittiinja hamaksut ja lehtimaksut eri pank- 31 merkkiii. Yhtiii haluaa kirja- Jukka Marttila vainiin maksujen liihteneen oikea-aikaisesti. mahtuu nimen lisiiksi ehkd kitileille. Ostajan s laibnayttitdn vield Korkoja laskuttaneeseen yhtio B:hen soitettiin korkohyvitteen toivossa, B:n toimihenkild totesi kylmiisti koron olevan tiiysin aiheellinen sillii perusteella, ettii vaikka A, olikin liihettiinyt suorituksensa ajallaan, se oli mennyt viiiiriille B:n pankkitilille. B:llii o[ naet useita eri pankki- omilla asiakkaillaan sistiise.en rahaliikenteeseen ja seurantaan liir kaisuuden takia suotta rangais- ett i oman jiirjestelmiin monimut- tyvie tititil taisi vilpittdmiisse mielessii olevan ostajan pikku erheistii. Ostqiayritys joutuu avaamaan omaan reskontraansa yhe useampia t eje samalle tavarantoimit- p riaatteiden joustavuus kannat- Uskoakseni tietty siiandjen ja tajalleen. Yleense neyt tiipiiat teen taa yrityksele aikaa myoten pa- kuin hillitiin pennin ruudussa tai paperitulosteessaremmin tilin nimeii kohden on keytetta- nyhtiiminen mistii sen vain suinkin voi "rokottaa". Vai pitiiisikti Yissii rajoitetusti tilaa. Esimerkiksi keynee seuraava ostajan ryhtya veloittamaan tekaistu nimi: BlenimiPubli- myyjiiltii tilinavauspalkkiota? pari me*kiai, vaikkapakirtaileh. Huolellinen ostolaskujen kirjaaja selviaii vieh tiillaisesta. Muttakun yhtid haluaa vieliikolmannelle pankkitilille kirjekuorimaksut ollaan jo liian pitkiillii. Samala yrityksele on kolrne reskontraa ja kahdesti nimen periisse on samat lyhenteet: kidkirjat) tilejii saman yhtitin eri yksiktiifle. ja ktu(kidekuoret)! Suoritukset He viiittiviit menettiine nsii menevat nyt helposti viiiirille korkoajoutuessaan siirtiimii.iinvarcja tililtii toiselle. Joka tapauk- Osrolaskujen kirjaajat ainakin pankkitileille. sessa varat olivat olleet ajoissa isommissa yrityksisse tydskent levat urakalla tuntipalkalla. Ei yhti6 B:n kiiytiissii, joten selitys oli hiukan ahneen makuinen. Kai siinii tahdo ehtiii lukea ja tutkis- B, pystyy pankkitilejiinsa keyttemaiiin joustavasti ja osaa kaiketi mytiskiiiin kovin mukavaa joutua kella laskuja perin pohjin. Ei ole suorittaa omassakirjanpidossaanahtamaan omiin tiedostoihin toimittajayhtiitn sisiiisesta monija- myiis tilisiirtojamemoriaalitosit- teellakoisuudesta johtuvia yhii laajempia tietomassoja. Armosta B. suostui hyvittiimaan korkolaskunsa. Johtui varmaan siitii, ettii A. oli hyvii asia- ei ole suinkaan ilmaista Toivo- Talleonus ja kone kapasiteetti kas runsaine ostoineen. Pienemmiilleen B, olisi varmasti ollut litytyy niiihin pankkitilipulmiin, taan, ettii kohtuullinen tolkku tyly, Tunruu siltii, kuin er66t yritykset pyrkisivat teettamiian pertelyksi. Suotavaa olisi ettei koko touhu mene aivan na- myos,

6 Luottomiehet-Kreditmennen r.y:n koulutustoimikunta jarjes6e hivaseminaarin luottoalan ajankohtaisist aiheista. Seminaariaika: Meno laivalla torstaina klo Paluu lentiien perjantaina klo Seminaaripaikka: Silja Line, m/s Wellamo Osanottomaksu: mk. Maksuun sisaltyy laivamatka, majoitus l-hengen hytissa, iltapiiiviikahvi, a la carte-illallinen, meriaamiainen, yrifyskaynti ja lounas, lento Tukholma-Helsinki ja opetus ai neistoineen. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla I. 800 mk SYP Hki-Rautatientori, tilinumero Pankkisiirtoon pyydetddn merkitsemaiiin osanottajanimi, arnmatti, yritys sekii tiedontantoja kohtaan "Meriseminaari". Lisdtietoja: Luottopiiiillikkd Pekka Tiilikainen, Valtameri Osakeyhtiit, puh: (90) Alustava ohjelma Torstai Kokoontuminen Silja Linen terminaaliin Seminaarin avaus Luottoriskit pankkitoiminnan muutosvirrassa Varatoimjoht. Aarto Heinonen, Kansallis-Osake-Pankki Kahvi TilinpAatdsanalyysi yrityksen luottokelpoisuuden arvioinnissa Kauppat.lis. MarkkuLeppaaho, Tampereen yliopisto i6.30 Konkurssilainsiiadiintttii kiiytiinntin esimerkkien valossa Osastopii?illikkd, oik.kand. Juha Kari Suomen Yritysrahoitus Oy Seminaariterveisin Koulutustoimikunta PS Toimi nopeasti, sillii vain 60 nopeinta mahtuu mukaan Laiva liihtee Helsingistii A la carte-illallinen Pe{antai klo 9.00 Laiva saapuu Tukholmaan 9.00 Yrityksenvakuuspolitiikanongelmia Varatuomari Tuula Piironen, Osuuspankkien Keskuspankki Oy Luotonvalvonta- ja perintiikaytiintii Ruotsissa Svenska Kreditmannaftir ningenin luennoitsijat 0uentomateriaali suomeksi) Yrityskaynteja Tukholmassa pienryhmissii ja lounas Kokoontuminen Arlandan lentokentilh Lento Tukholma-Helsinki

7 Keskustelu luottotietopalveluista jatkuu Luottotietopalvelu i en merkitvsia " edetlebn kehtttiiminen e fi ti stitfl rkeiimp iiii Luottopiiiillik0t harmittelevat etenkin tilinpiiatiisasiakirjojen huonoa saatarrutta seke husuntojen tulkintranvaraisuutta- Totutun luottotietoraportin rinnalle kaivattaan suppeampaa myyjii palvelevaa raporttia. Luottolinkin numerossa 3/1989 esiteltiin eri toimialojen yritysten luottopiiiillikdiden neikemyksiii luottotietopalveluista ja niiden kehittiimistarpeesta. Luottotieto ry. ja SuomonLuotonantajayhdistys esi$ivet omat vastineensa seuraavassa numerossa. Vastineissa korostettiin luottotietotoimistoissa tehtevtie jatkuvaakehittiimistyittiijaepii - tiin, etteivat haastatellut luottopiiallikot mahdollisesti tunne toimistojen viimeisimpiii palvelumuotoja. Suomen Luotonantajayhdistyksen toimitusjohtajaesko Tuovinen kertoo yhdistyksen viimeisten viiden vuoden olleen voirnakkaan kehityksen aikaa" Toiminnot on siirretty tietokoneelle ja uusia palvelumuotoja on kehitetry. R "Sain Luottolinkin artikkelista alkuvuosina markkinoidessamtoja tutkittavilta yrityksiltii saatellut vaikutelnan, etteivat haastame palvelua huomasimme, ettii tuaan naitii koskevan kyselyn. luottopiiiillikttt tiiysin tunne palvelujamme. Tutkijamrne ja rakensivat itse analyysiohjelden alussa liihettiimiinsii kierto- yritykset saivat sii*i hyviin idean Tutkijat tunnrvat q.ytjrvain vuo- ovat esimerkiksi jo vuodesta 1981 man omalle mikrotietokoneelleen", kirjeisiin, joissa he pyytavat kai- l?ihtien kiiyttiineet professori Kari Tuovinen muistelee. kilta rekisterissiiiin olevilta yrikirjeisiin, Neilimon kehittiimaiii kassavirtaanalyysia, joka on yrityksille kari Oy Kontino Ab:sta on vuoja." Luotonvalvoja Taavi Kallantyksiltii edellisen vuoden tieto- myytiiviin konsultti Teemu Ahon den ajankehiteuytydtyksen omaa "Tirntuu kuin tutkijat pelkiiisivat haastatella yritysjohtajia analyysin kaltainen", Thovinen analyysiohjelmaa, joka on jo kertoo. Kassavirta-analyysi eli taseanalyysi kiiytiissii. Ohjelmassa ovat samat tunnusluvut kuin valmiina saata- suoraan. Luottotietotutkintaan olisi saatava avoimuutta Kyllii perustuu useiden vuovassa Teemu Ahon ohjelrnassa- nykypiiiv?in ydtysjohtaja pystyy sien. enintiiiin viiden woden, ti- Unpiietiistietoihin. Se tutldi yrityksenkannattawutt4 kin. Erona on Kontinon ohjelman perustuminen taulukkolas- hyviiksymaiin sen, en?ijokin toi nen yritys haluaa tietoja hiinen maksuvalkentaan. yrityksestiiiin", Ahlroos pohdiskin. miutta ja vakavaraisuutta. Analyysiii voidaan tehd:i joko tulkit mt laajuuden Viiitteidensa tueksi hiin esi! "Kun valmis ohjelma maksaa kelee. tuna tai tulkitsemattomana, Analyysin hinta on mk. "Palvelun kysynta on ollut suhteellisen vzihiiisti. Varsinkin mukaanjakun yhden tulkitun taseanalyysin tilaaminen maksaa trtk, kannattaa mielestiini harkita, onko oman ohjelman kehittaminen sittenkin pitkiin tiiiiabb Asea Skandiassa saadut kokemukset. "Usein. kun asiakkaille on ilmoitettu. etta heitii koskevat luottotiedot ovat liian huonot luoton myiintiimiseksi, on piiiille tarkoituksenmukaisempa4saatu vastaukseksi. ettei mikiiiin Kallankari kehottaa. ABB Asea Skandia Oy:n luottopii.iillikkti Tom Ahlrcos my6n- ABB Asea Skandia Oy:n luotnpiiiillikkii Tom Ahlroos kaipaa luottotietotulkintaan avoimuutta. "Tilinpd.A.- tiistietoja on Wii pyytiiii yitysjohtajiha itsebdiin. On tiiysin luonnllism, ettd tavarantoimittajat haluavat vannistua asinkkaansa luottokelpoisuulzsm. Valtteunnut yrirysjohmja ei kummastele sitii." tiiii luottotietopalvelujen kehittyne n 1980-luvulla merkittiiviisti. "Eri yritysten vlilisistii henkiltija omistusyhteyksiste kertova vi.itetietoanalyysi on hyiidyllinen, samoin valvontapalvelu, jonka ensimmdisiin irmokkaisiin kiiyt- 6jiin luk udun", hiin kertoo. Kehityksestii huolimatta sarkaa on vielii kynnen.iivdnii. Joidenkin uusien palvelumuotojen kliyttokelpoisuutta heikenhe luottoalan ikuisuusongelmalta luottotietotoimisto ole edes kysynyt tietoja". Abhoos muistuttaa, ett?i patentti- ja rekisterihallitus voi asettaa uhkasakon yritykseue, joka kieltiiytyy antamasta tilinpaiatjstietojaan. H.iinen mielestdiin luottotietotoimistojen ja kaupparekisterin viilistii vuorovaikutusta karmattaisikin kehittiiii nykyisesuiin asiakirjaliikenteen vauhdittamiseksi. Raporttien sisilto puhuttaa Luottotietolausuntoja on moitittu ympairipyoreyd st?i" Tttkijoi- tuntuva ajantasaisten tilinpeiitostietojen huono saatavuus. Tiima den haluttaisiin reilusti sitoutuvan. koskee Ahlmosin mukaan es! merkiksi ydtysbn n oksista laadittavia tunnuslukuja, jotka vali- usein huomattava osa luottotic Tuovinen vastaa tiihiin. ettii tettayan usein perustuvat vanhoihin taseisiin. s n kiiden tietoa ja erilaisia vih- tomporttien aineksista on ns. toi- Vaikuttaa siltii, etta luottotietotoimistojen tutkijat eivet syste- tiisei syyte pysyttiivii viitte llisc jeitii" Luotiotiedon olemuksen on rnaattisesti pyydii tilinp?iatostie-niijaluokittelevana. Jokatapauk-

8 Oy Kontirw Ab:n luotorwalttojan Taavi Kallankarin mielesfi luottotietopaltteluja tulisi kehitttiti luoftortetotoimistojen ja niiden asiakkaittenyhteisessd ryaryhmdssii. Suomen Luoton4ntajayhlistyksen toimitusjohtajo Esko Tuovinen kzhottaa luottoptitillikditti tulernaan ymistyksen koulutustilaisuuksiin kuulettuan uusista palvelwrumdoista. sessatiedot on syy*i kertoa, jotta yhteisenkielen tutktan, tutkittavan yrityksen ja toimeksianlajan Uiin tuhautui harmittavan paljon tekevet hotettavat luotonantoa Luofi olista-lehreiikiiiin ja paiivit- vat elinkeinoeliimiin toimintaa ja lukiia valpastuisi seuraarnaan tutkiftavan yrityksen toimintaa entistii tarkemmin. Lukijan pitiiisi kujen vertailtavuutta. parekisterin muutosten seuranmiksi. viilille sekii parantaisi tunnuslu- tyoaikaa protestilistan ja kaup- palvelevatiedot entiste *tkeiim- verrata kohteesta eri aikoina annettuja raportteja toisiinsa. roosin mielestii uusien yritysten hankinnan rationalisoimiseksi. kari toivookin luottotietotoimis- Tiirkee tutkimusalue olisi Ahltaan. Kaipasin tyokalua tiedon- Luotonvalvoja Taavi Kallan- Luottotietotutkijanaikaisemmin toiminut Kallankari myiin- tausta. Hiin ei nae estettii sille, yhdistykseen aloimme kehittiia le nykyistii kiinteiimpiiii kanssa- omistajien ja toimivan johdon Tultuani Suomen Luotonantaj a- tojen ja niiden asiakkaiden viilil- Uiii, etta tutkija toimii teysin tietohhteidense varassa. Ja joskus jan edeltnen tyd'tehtiivii kirjoiseen valvontapalvelu." Valvonvaksi tyttryhmiie, jossa luottotie- ettei omistajan ja toimitusjohta- palvelumuotoa, joka sai nimekkiiymistii. Hiin ehdottaa harkitta- niime fietolaihteet ovat inhimillisia ja epabrkkoja. Tietoliihteila porttiin. laajan toimeksiannosta luotto- konkreeuisesti kertoisiyatarpeistettaisiin niikyviin tutkimusmlapalvelussa yhdistys seuraa ti topalvelujen kiiyttiijet selkeasti ja saattaa olla omia intresseja ajettavana, kuten esimerkiksi tavatotoimistojen paattiivan, anne- muutoksia. luottosuositusten "Osapuolten vuorotellen leh- Kallankari haluaisi luottotieasiakkaan omistuksen ja johdon taan ja toiveistaan. rantoimittajilla saatavia, jotka taanko lausunnon lopussa oleva muutoksia, nimen vaihdoksia tienpalstoilla esittiimet niikemykset tahtovat jiiadii irrallisiksi, vaikuttavat niiden antamaan lausunoonminnan laajuuteen vai yrityksen fii. Tilaaja saa tiedot joko kirjeir vaikka niiss?i periaatteessa vasta- luottosuositu suhteessa liiketoi- sekii mahdollisia maksuhiiiriiii "Kysl,rnys on lopulta tutkijan kokoon. "Lausunnosta piteisi se tai elektronisena postina. Hiin taankin toisilleen. Mielest?ini arnmattitaidosta. Hiin voi tarkistaa tietoja useasta liihteestii ja aatetta on noudatettu. Se mahta. Kiinteitii maksuja ei ole. koukset tarjoavat mite parhaim- selvesti kaydii ilrni, kumpaa peri- maksaa vain ilmoitetuista tiedois- luottotietotoimistojen vuosiko- pienentaa siten virhemahdollisuutta." keskiniiisen vertailun. " tilata vuoden 1986 lokakuusta viemiselle. TyiiryhmAtyoskentedollistaisi eri luottosuositusten ValYontapalvelua on voinut man foorumin asian eteenpiiin Kalankarin mielestii luottotietolausunnossa pitiiisi selviisti Luottopiieuiktit kursseille nostuksen v?ihiiisyytt?i ja epiiilee, kokousten virallista ohjelmaa ja liihtien. Tuovinen ihmettelee kiinly, aivoriihi, tiiydentiiisi vuosi- kerloa, jos kohteesta ei ole saatu ettei palvelua vieu riittevesti siniinsii varsin mielenkiintoisten tietoja ja jopa sekin, jos yrityksen Suomen Luotonantajayhdistystunneta. Hiin kehottaakin luottopziiillikoita tulemaan yhdistyksen hiin pohdiskelee. ja hyddyllisten esitelmien antia", edustaja on ollut haluton vastaamaan kysymyksiin. Kohteen toi jossa perehdytetaiin toimiston jiirjestimiinkoulutustilaisuul$iin Luottopaiiillikkd TomAhlroo- j?irjestiiii vuosittain koulutusta, mintaa - maksutapaa, vastuukykya, menestystii ja taloudellista uusia palvelumuotoja. yhteistytin mahdollisuulsista jen kehitt?imist.ii voitaisiin pohtia palvelujen kaytttiiin j a esitellii?in kuulemaan ja keskustelemaan sin mielesta luottotietopalvelu- asemaa - koskevien eri asteisten A&:nkayfi trtnoton mydta toimisto on rakentanutja kehittiinyt kyseltiin myyjille soveltuvaa sup- yhdistysten j:idestiimissii koulu- "Luottolinkissa esimerkiksi luottotietotoimistojen tai alan lausumien miiiirii?i pitliisi hiinen mielestiiiin supistaa neljiiiin - vii mm, viitetietoanalyysiii. Se kertoo, misse eri yrityksisse samat Sellainenkin on saataviss4 muttoisesti. ILin ei kannata erityisen peampaa luottotietolausuntoa. tustilaisuuksissa ryhmatyomuo- teen. Ahlroos puolestaan pitaia husumien vivahteikkuutta hyvene na tai johtajina. Analyysi selvits?iksi laadirnrne ns. toimialalis- Luottomiesten vuosikokousta henkildt toimivat joko omistajita niihtiiviisti sitii ei tunneta. Li- tydryhmen asettamista eikii pidii asiana- Hiinen mielestiian kuulopuheisiin ja joskus epetarkkoihin poiss4 liikekumppania valittaesnoinnin ja myynnin apuvillineek- pohdintaan, tii.ii yrityksen taustaa yrityskauta4 joka on tarkoitettu markki- oikeana paikkana palvelujen liihteisiin perustuvat tiedot on sa ja varsinkin, kun on aihetta si." Lista luetteloi yritykset toimialoittain ja talousalueittain. kehittiiminen kuuluu toimistoille "Kyll6 luottotietopalvelujen pakko kirjoittaa ympfi pyttreiisti. "Luottopiiiillikdiden ja luoton- asiakkaan johtajan toimivanmyiis YrityksistA on nimi- ja osoitetie- itselleen, ja niin on tapahtunut- epiiila maksujaan laiminlyitviin valvojien on syytii opetella tulkilsemaan lausumien eri vivah- Esko Tuovinen tuli Suomen situsta koskevat koodit sekii viivittaessa", Al roos lupaa toisessa asiakasyrityksessii- tden lisiiksi kokoa ja luottosuokin. Konsulttiapu annamme tarteita. Rutinoituneelle lukijalle ne Luotonantajayhdistyksen toimitusjohtajaksi lgmmenen vuotta ajankohta." Liisa Strann meisirnmiin luottotietoraportin kertovat paljonkin asioita, h:in painottaa" sitten toimittuaan sifi ennen noin Ahlroosin toivomia uudistuksia on luottotietotutkijoiden erimialayrityksen eriasteisissa luolunnut kommentoida artilft 25 vuotta suomalaisen monitoi- Katse tulevaisuuteen Luottotieto ry ei te A kertaa ha- elia. koistuminen toimialoittain. Tiime mahdollistaisi hiinen mukaansa tonvalvontatehtiivisse. "Siihen aikaan ei ollut vieh Rahamarkkinoiden kiristyminen ia korkokanna nousu vaikeutta- Pnetoimittaja

9 Hallituksen kuulumisia llallituksen edellisesta dedotreesta onkin jo kulunut aikaa kolmen Luottolinkin verran, joten muutama sananen t?istii piiivasta. Tiillii viilin on hallituksessa vaihdettu Yerta niin kuin asiaan kuuluu ja uudet hallituksen jasenet ovat asettuneet paikoilleen.. jiisenrekisterin ylliipitoon Viime syksynii kaynnistetyn liittyvat bhtavat luottotutkinto-koulutuksen ensimmiiiset kunsit ovat hyyassa. postilokero-osoitteeseen. kirjanpidon vauhdissa ja koulutusta tullaan liihetetyn postin kesitrelyn ja jatkamaan siten, ette syksyllii -90. Luottolinkin toimituspalvelut aloittaajiilleen uusi kurssi. Kurssin markkinointipohjaa tullaan Hallituksen sihteerinii jatkaa laajentamaan ilmoittamalla kurssista myiiskin Asiakastiedon jul- ottaa esille kysymyksenj Asenha- Aila Oivula. Hallitus on piiatiinyt kaisemassaluottolista-lehdessa. kulomakkeen puoltajien tarpeellisuudesta, sillii viimeaikoina on Syksyn laivaseminaarin valmistelut on mytiskin aloitettu. Seminaarin toteutlamisajankohta on hanaikaiseksi koetusta menette- esiintynyt paljon kdtiikkia yan- 27, Seminaarista lisiiii lysta. Asia on varsinaisen keviitkokouksen asialistalla. Katsotaan toisaalla lehdessaknme. Luottoalasta teetettiiva tutkimuson ve Ua kohdannut ylliftte- Luottohuumorikilpailun jat- miten kiiy! via vaikeuksia; lupauksista huolimana "tutkija ei ole tutkinut". viela ehdit osallistua. Miksi et koaika kuluu umpeen , Nyt ollaan kuitenkin taas selvi[e osallistulsi? Luottomieshiin ei ole vesillii ja Syenska Handelshiigskolan on nayttiinyt meille tosikko, eihiin? vihreiiii valoa joten eikdhiin tutkimus toteutune io liihiaikoina. Hallitus on saanut tdrniin vuoden puolella siineny?i nk. juoksevat toimistotehtavat Jorma Yrjdliin Pressman Oy-nimiselle toimistolle. Pressman Oy tulee hoitamaan mm: Hallitus Valaruta autosi TAPIOLASSA! auto- vakuutukset T alennus AM * Edullisimmat * PysyqysrAPUT\ vy lfffil * Matka- 9*- q

10 Toimintakertomus vuodelta 1989 Vuosi 1989 on ollut yhdistyksen kahdeskymmeneskahdeksas toimintavuosi. Jesenist0 Uusia jiiseniii hyviiksyttiin vuoden 1989 aikana 98. Jiisenmiiiira oli vuoden lopussa 751. Hallitus Yhdistyksen hallitus toimi seuraavassa kokoonpanossa: puheenjohtaja, toimitusjohtaja Mikko Parjanne Suomen Asiakastieto Oy, varapuheenjohtaj a, toimitusjohtaja Thomas Feodoroff Credit Justitia Oy, sihteeri, luotonvalvoja Aila OiYula Hoover Oy, rahastonhoitaj a toimistopiiiillikkd Pirjo Lahti, Eliikevakuutus Oy Ilmarinen, kerhomestari, luosopiiiillikkit Pertti Larva Sanoma Oy. Muut hallituksenjasenetolivac osastopiiallikkdfred Ilmoni Kansallis-Osake-Pankki, talousjohtaja Hannu Markkanen Helsingin KTK-yhdistys, luottopii.iillit*ii Pekka Tiilikainen Valtameri Oy ja luottopai likko Tuulikki Vartti Independent Rahoitus Oy. Tilintarkastajat Konttoripii?illikkii' Marja-Liisa Bergman Mestarikone Oy ja Mikko Junnila. Varatilintarkastqiat Osastopdiillikkii Seppo Palmu Korpivaara Oy ja luottopiiiilikkii Jyrki Oksanen Oy l{artwall Ab. Toimikunnat Luottoalan neuvottelukunta Puheenjohtaja, toimitusjohtaja t2 Mikko Parjanne Suomen Asiakastieto Oy, luottopiiiillikkii Tom Ahlrcos ABB Asea Skandia Oy, eiastopiiiillikkd Lassi Kantola Suomen Yhdyspankki Oy, toimitusjohtaja larmo Karppi Suomen Yritysrahoitus Oy, toimitusjohtaja Aulis Lindell oy Union-Oljy Ab, toimitusjohtaja Jaakko Pohjanpelto Perirnistoimisto Lainvoima Oy, luottopii?illikk6 Veikko Semi Oy Stockmann Ab, koulutuspiiiillikkii Risto Suviala PerinBtoimisto ljlkonaantoimikunta Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Thomas Feodoroff Credit-Justitia Oy, osastopiiiillikko Raimo Jiirvisalo Suomen Luotonantajayhdistys r.y., kamrceri Kaj Lundstrom Suomen Yhdyspankki Oy, toimistopiiiiuikkit Pirjo Nurmi Luottokunta ja luottoptiiillikkd Esko Salkola Oy Philips Ab. Koulutustoimikunta Puheenjohtaja, luottopiiiillikko Pekka Tiilikainen Valtameri Oy, loimitusjohtaja Jaald(o Pohjanpelto Pedmistoimisto Lainvoima Oy, oik.kand. Maija Sakslin Helsingin Yliopisto, toimitusjohtaja Esko Tuovinen Suomen Luotonantajayhdistys r.y. ja varatoimitusjohtaja Nils Weckstrtim Tietoperintii Oy. Lakitoimikunta Puheenjohtaj4 varatoimitusjohtaja Timo Miiki Perincitoimisto Contant Oy, hallintopiiiillikkii Reijo Aamio Suomen Asiakastieto Oy, osastopiiiillikktj' Erkki Mikonsaari Eliikevakuutus Ov Ilmarinen, luottopiiiillikko Pertti Pennanen Oy Kontino Ab, luottojohraja Matri Riihimiiki Finansor-Rahoitus Oy jaluottopii:illikko Anterc Teittinen Osuuskunta Eka-yhtyma Luottolinkin toimitusneuvosto Piiebiminaj4 toimitusjohtaja Jari Nuorinko CJ-Iiilkiperinta Oy, luoaop?iiillikkti Jukka Marttila Enso-Gutzeit Oy, ETP-pii.iillikktt ContantOy, toimitusjohtajaesko Ahti Nuutinen Osuuskunta Eka- Tuovinen Suomen Luotonantajayhdistys r.y. ja johtaja Tauno Valli Kesko Oy. yhtymii ekonomi Ari Ovaska Luottotieto ry, toimitusjohtaja Mikko Parjarme Suomen Asiakastieto Oy, luottopiiiillikkd Pertti Pennanen Oy Kontino Ab ja luottopiiiililic(it Tuulikki v?ttit Independent Rahoitus Oy Hallituksen kokoukset Ilallitus kokoontui vuoden 1989 aikana 12 kertaa, joista kahteen kokoukseen osallistui lakitoimikunta ja yhteen luottoalan neuvottelukunta. kertoi tietosuojalautakunnan Yarsinaiset kokoukset luottotietoalaa koskevista ratkaisuista ja koulutuspiiiilliktd Marja-L ena V2iisiinen Markkinointi Yhdistyksen varsinainen kevetkokous pidettiin instituutistakertoi syksy[akayn- Kokoulsessa hyviiksyttiin yhdistyksen tilinpaifi ts ja toimintak rlutuksesta eli luottotutkinnosta. nistettiviistliluottoalanperuskou- tomus vuodelta 1988, esitettiin pidetyssdkokouksessa p,ietettiin toimitusjohtaja Esko tilintarkastajien kertomus seka mydnnettiin vastuuvapaus tilivelvotlisille. Kokouksessa lakitoityksen kunniajdseneksi sek:i jul- Tbovisen valitsemisesta yhdismikunnan puheenjohtaja Timo kistettiin Vuoden Luottomies. Miiki selvitti yhdistykselle osoitettujen lausuntopyyntiijen sisiilja tutustumismatka Lahteen jiirjesteniin opintotdii ja yhdistyksen jiisen Cingiz Tutustumiskohteina olivat Luhta Safiulla piti kokousesitelmiin Oy Launeen tehdasja Mallasjuoma Oy. aihe sta "Toimittajan arviointi". Varsinainen syyskokous pidettiin Kokouksessa hyviiksyttiin hallituksen ehdotus toiminta talousarvioksi. Yhdiswksen hallinrkseen ero- Ulkomaantoimikunta j,irjesti vuoroisten tilalle valittiin luottoptiiillitftii Petri Carpdn Luottokunta, reskontrapiiiillikkti P6ivi Kousa Oy Philips Ab ja varatoimitusjohtaja Timo Miiki Perintiitoimisto Contant Oy. Halliruksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Thomas Feodoroff CreditJustitia Oy ja varapuheenjohtajaksi luottopiiiilukkit Pekka Tiilikainen Valtameri Oy. Tilintarkastajiksi valittiin osastopiiiillikkti Seppo Palmu Korpivaara Oy ja luottopiiiillikkii Jyrki Oksanen Oy llartwall Ab. Varatilintarkastajiksi valittiin toimitusjohtaja Jyrki Pekkala Suomen Luottotutkimus Oy ja luottopii?illilki lukka Lumiaho Suomen LYI-Tukku Oy. Postipankin pankinjohtaja Eero Tuomainen piti kokous esitelm:inajankohtaisistaaiheista infl aatiosta ja korkeista koroista. Muut kokoukset ja matkat pidetysse kokouksessa hallintopiiiiuikko Reijo Aarnio Suomen Asiakastiedosta I

11 ma&an FECMA:n seminaariin taja Esko Tuovinen Suomen Pariisiin Matkalle Luotonantajayhdistyksestii. Hainen erityisina ansioinaan yhdis- osallistui 20 hengen delegaatio Suomesta. Suomi oli hyvin edustettuna Pariisissa ja saikin paljon tiimisessa pidettiin mm. sitii, etta tyksemme tarkoitusperien kehit- kiitosta koska olimme suudn hain on yhdistyksen perustajajaseqja on toiminut yuosina 1962, ulkomaalainen osallistujaryhmli seminaarissa, ja ha[ituksen Tarrunikuussa osall istui vat yhdistyksen puheenjohtaja ja v;rasen puheenjohtajana vuosina jasenena seka kahdesti yhdistykpuheenjohtaj a FECMA;n neuvoston kokoukseen Madridissa luovutertiin kunniajiisenkirja 1968 ja Esko Tuoviselle seke maraskuussa puheenjohtaja FECMA:n neuvoston kokoukteydessa va$inaisen syyskokouksen yhseen Milanossa. Vuoden luottomies Koulutustoimikunnan toiminta Yhdistys valirsi Vuoden Luottomieheksi konnoripaallikko Seiia Vuoden aikana koulutustoimikunta valnisteli yhdessii Marklintaperusteet olivat toimiminen Lebtosen Perheauto Oy:stii. Vakinointi-instituutin kanssa luottoalan peruskurssia eli luottotut- joista hallituksessa vuodet yhdistyksen jzisenena 18 yuotta, kintoa. Koulutus piiiistiin aloittamaan syksyllii1989. Ensimmiiinut tuloksellisesti luotrotehriivis_ 88 yhdistyksen sihteerina, toimiselle kurssille ilmoittautui perati sa ja yienyt luottoalan kehitystii 86 opiskelijaa. eteenpain ja ajanut luottoalan S yyskuussaj iirjestettiin meriseminaari Sally Atbatross-laivalsa. Vuoden Luottomies palkittiin etuja yhteiskunnan suunnittelusla luottoalan ajankohtaisaiheista markan tunnustuspalkkiolla ja Vuoden Luottomies-diplomilla syksyn jiisenkokouksissa Lakitoimikunnan toiminta Tammikuussa 1989 nimiretty lakitoimikunfa on vuoden aikana Jtisenlehti valmistellut yhdistyksen hallitukselle seumavat lainsiiiidiinttthankkeista annetut lausunnot: linkki-lehti ilmestyi vuoden ai- Yhdistyksen julkaisema Luottokana nelja kertaa. l. Ehdotus oikeudenkayntimenenelyn uudistamistalioikeuksissa koskevaksi lainsaadiinntik- Muu toiminta si. Hallitus julisti yhdisryksen jasenille luottoalaan ja rahoitukseen 2. Ehdotusoikeudenkaymiskaaren sekii erziiden muiden lakien miseksi luottohuumorikilpailun, liittyvan huumorin talte nkeriie- tiedoksiantoa koskevien siiiinniisten muuttanusesta, puolella. jonka satoakera&iiin vuoden 1990 Kevii?illii 1989 painateniin yhdistyksen jiisenist?i uusi jesenluet- 3. Ehdotuspitytiikidaajahromiota koskevien seiioniisten uudistamisesta riita-asioissa. Luottoalan henkildista on piiatelotetty teet&ie tutkimus, jonka avulla pyritiiiin kartoittamaan mm. ed 4. Ehdotus turvaamistointa koskevien seanntisten uudistamises-teh*ivisstakildiden toimenkuvaa, koulutus- ah a toimivien henta, palkkausta yms. Toteuttaminen on ja,inyt yuoden 1990 puo- 5. Ehdotus ulosoton realisointija tilityssiiiinndsten uudistamiseslaielleyhdistyksen talous Viimeksi mainittuun asiaan laadittu lausuntoluonnos esiteltiin yhdistyksentaloudellinenasema myds Luottoalanneuvottelukun- selviiiiioheisestatuloslaskelmas_ nassa. Kaikki viisi lausuntoa on ta ia taseesta. annettu oikeusministeriiille. Uusi kunniajisen Yhdistyksen kolmanneksi kunniajaiseneksi valiniin toimitusjoh-

12 Thaimaan himmflstelvi IU Kun er,iat luottomiehet olivat kamppailleet ison kirjaprojektin omalta osaltaan pliatiikseen, oli edessii hyviina miele e suunnattu matka Thaimaahan. Thaimaa on Taka-Intian niemimaalla sijaitseva, puolitoista tymattdmat ostosmahdollisuudet. Chakri-dynastia ja Rama-kunin- kaupanteon paikka, jossa on ehlaisten sukujen hallinnassa. kertaa Suomen suuruinen perustuslaillinen kuningaskunta. Va- vaan" saa ostajan ravaamaan luojia. Kiinalaisesa kalastajaky- Halvat tekstiilit ja halpa "mikii kaat ovat modemin Bangkokin kiluku on helppo muistaa, koska kaupoissa, vaikkei siitli paljon tis*i on kasvanut miljoonakaupunki. Kulttuurikiiiinne niikyy dkkaitakerotaanolevann. 5 miljoonaajaktiyhi5 n. 50 miljoonaa. "tingataan" viimeiseen asti, jopa selviisti mm. liikenteessa, jota on pitiiisik?iiin. Kaikista hinnoista Bangkok on oma lukunsa. Kaula taksimaksuista. Tinkiminen kuuluu asiaan ja aina se kannattaa, seksi. Vetisen maaperiin vuoksi vaikea kuvata ainakaan turvalli- korkkiruuvillaliinsimaalainen saa katsella kaupungin menoa ja jo paitsi suurissa tavarataloissa, ei ole voitu rakentaa alikulkuja, yhden viikon aikana tielle osuu joissa on "fi xed prices". Kaupanteko on paljon miellyttaviimpiie linj averkosto on hyvii. Matka puhumattakaan metrosta. Bussi- jos jonkirilaista uutta ja erikoista. Bangkok on maan ainoa miljoonakaupunki, jossa arvioidaan kauppiaat nykivet hihasta sisiiiin maksaa 5 kertaa viihemm?in kuin kuin esim. arabimaissa, joissa ilmastoimattomassa bussissa asuvan ja oleskelevan liihes 10 ja kaupasta ulos pii:iseminen voi ilmastoidussa, eli n. 4 permiii miljoonaa ihmista. Liiheskaiin olla hankalaa, jos et ostakaan Suomen rahassa. TUK-TLlKit, kaikilla ei ole asuntoa, vaan suurin joukoin nukutaan kadulla, sillyt. Kiinalaisen kaupunginosan kayt tdkelpoisia lyhyille matkoil- tavaraa, jota ol t hetken hypistel- kolrnipyiiriiiset "mopotaksit" ovat tojen alla ja erilaisissa kojuissa. pikkuisilla basaarikujilla on tarjolla tavaraa jos jonkinlaista Silii niiua ffikkumisen epiimiellyttiile. Liikenteen saasteetekevat Kaupankiynti kukoistaa on kaikkialla, leviteffyna jaftakiiytiiville ja seinille. Piiiiosin kumista helpottaa se, ettii liikkei viiksi pidemmillii matkoilla. Liik- Bangkok on hyvin monipuolinen maan suurteollisuuskin on kiina- den ja suurempien katujen nimet on ki{oitettu mytis nglanniksi. Upeita muistomerkkeja Bangkokin historian parhaat ja upeirnmat muistomerkit litytyvet SuurePalatsin alueelta. Palatsialue on temppeleineen, puistoineen ja erilaisine rakennuksineen Bangkokin piiiiniihtiivyys, joka mykistiiii kiiv[iiin loistokkuudellaan. Kuningas ei asu en?i6 alueella, muttajuhlahuoneistojakeytetiiiin yhii. Kuningasta arvostetaan korkeasti maassaja esimerkiksi kuninkaan syntymiipiiivii on yleinen vapaapiiivii, jota vietetiiiin monin tavoin juhlimalla. Lomaparatiisi Pattaya 5000 kiloa painavasta htltaisesta Buddhan patsaastu mahtuu kuyaan airaastaan varpdal 14 Kolmen tunnin bussimatkan piiiisse Bangkokista etekien on Pattrya. Bussi on uusi ja ilmastoitu. Kuljettaja on taitava ja

13 B an ko Hn funi n*aal lis en t empp e lielue e n var tij ap at s aat hd*ii Myfi iy At e r ikoi slaatui.s uude I I aan. ohittelee vamii pientarcen kauttakin, ettii matka joutuisi. Viiliffi pysiikdidiiiin olut- ja tupakkatauolle. Yksi olut maksaa saman verran kuin bussimatka eli 50TI{B, joka on n. 8,50 FIM. Perille saawttuamme majoitumme 2km kaupungin eteliipuolella aivan "ring-side"-paikkaa. Uteliaan liinsi-ihmisen mieleen jiiii- olevaan "Pattaya Park" hotelliin, joka on vasta parin vuoden ikiiinen loistohotelli. Siaminlahden mukavia ruokapaikkoja ja yiiset, tarjolla olevan tavaran mii.aira viitmaastavaltaisatmakueliinyk- hienohiekkainen ranta mydtailee mytihii.iin jatkuvaa vilkasta katukauppaa. Ompa kaupungissa miksikit? "Because you are my ja Ciydellinen palvelu. Jaa - ettii mntabulevardia, jonka varrella ei ole matkamuisto-rihkamamyymiilditii kuten useimmissa lomatiijiu, "Kivennavan baari" kes- paluumatkalla monet jo suunnit- alalla kaksi suomalaistakin yrit- guest here." Eipii siis ihme, ettii kohteissa. Laaja vesipuistoalue kustassa ja "Tango's" Pohjois- televat uutta matkaa "to land of herkullisine ravintoloineen. vehrcine kukkaistutuksineen lttytyy tahdissa voi tanssahdella niin Kuten Luottolinkki 4/88:ssa Pattayall4 jossa ehviin musiikin smiling" Uhitulevaisuudessa! aivan hotellin tuntumasta Pattayalla iskee helposti "kaukana tangoa kuin kes,iillan valssi- totesin lopuksi, ettii kirjoitusten kavalamaailma" -tunnelna. Siellii on helppo tuntea itsensa inalliseksi kaikestamuustapaitsijuuri tiistii hetkestii. Ilta heriittiiii kaupungin Huurteiset nnistuivat joko rannalla tai rantabaarissa. aksi tulevan Irish Coffee'n valmistus ptiydiissa tekitettyyn la- ovat suuressa suosiossa, ja niitli akin. Thainyrkkeilyesitykset siin ei onnistu kuin harvoilta ja jerjesbteiin joka ilta suurissa valituilta hovimestareilta. Villein ulkoilmaravintoloissa Useimpiin yiieliimii on keskittyny p?iiikadun ja rantakadun vfiin jieville joihin viilittyy liihikuvaa taistos- on laitettu myiis videoruudut, pikkukaduille. Niitii ei kannata ta, jos ei ole onnistunut saamaan karnaa. vaikka ei olisikaan kiinnostunut tytttiseurasta. Nei A pikkukaduilla on myds pieni:i ei aina tarvitse olla tiukalla asialinjaua, joten kirjatkaa pap rille kesiin aikana jutun juufta syksyn lehteen! Pertti Pennanen Illan rullen pimeys hiipii Pattayaan ja kiiiirii sen ytinsiniseen vaippaansa. Auringonlasku mercen on joka ilta erilainen. Vasta pimeyden laskeuduttua kaupunki heree todenteolla eloon. Nuoret ihmis t kokoontuvat keskikaupungin satoihin, ehkii tuhansiin va4timattomiin baareihin. joissa ainakin alkuun on tarjoili joita enenmiin kuin asiakkaita. Rantakadun varrelta loytyyet herkullisimmat kalaravintolat. joissa voit valita piiiviilliseksi iiyriiiisiii, katkarapuja, simpukoi ta ja mit[ erilaisimpia kaloja. Puheen sorina, kielten pehmee sekamelska kantautuu f avinlolan kolnestakerroksestalas rantaan. Illan nrllen Pattayan keskusta on Uivien markkinoiden n"dyttdmdnd oyat kawrvdt ja ventet. Kauppaa lcdydddn vain kiiteiselld, turistien kansoittama- Iiilkiruo- me re ne kiv il lli, v i haruw ks i ll a, he d e lni I I d i a natkamui s t o il la. 15

14 Luottomiehet Porvoon excursiolla Tiimiinvuotinen Luoft omihet.kredituiinnen r.y:n excursio suuntautui Porvooseen. Totesimne kaikki yhteisesti, etti aina kun Luottomiehet hhtevet excursiolle niin aurinko paistaa tode[a liimpimiisti. K ev dt l<aude n av aj ai s et Kaivopuistossa. Uusi kerhomestarimme. Tuulikki Viirtd toivotti kaikki tervetulleiksi jo neljiinnelle keviitrnatkalle. Ennen Porvooseen liihtiie kurvasimme Kaivopuistoonkuohuviinille. Keviiiin avajaissanat lausui yhdistyksemme puheenjohtaja Thomas Feodoroff. 620 ha maata osteniin Nesteen omistukseen vuonna 1962, s a tiillii alueella sijaitsi Suomen syvin laivaviiylii ja erinomainen se koknejalostamoa, joista kal(si Skdldvikissii- Alueelle rakennettiin lisiiksi vuonna 197 I petrokemian ja muoviteollisuuden Laitokset. Tiine piiiviine Skitldvikin luonnonsatama. Skdldvik siniilliiiin mainitaan alue on hehtaarin suuruinen. Siellii toimii Nesteen viides- jo vuoden 1476 raastuvanoikeudenpapercissa. Lindenkertoi, ettii tii alasta kolrne: jalostus, kemiaja teknologiakeskus. Oy Neste Ab oli aluksi pelkkii Suomen ainoa iiljykenttd polttoaineiden maahantuontiliike. Ensimmiiinen teollinen Laitos tyttntekijii?i, joista osa on Skdldvik tyiillistiiii yhteensii Ensimmiiinen pysiihdyksemme mkennettiinsenaikaisentoimitusjohtajan, vuorineuvos Uolevi toiminnanmukaisesti Nesteen ul- suuren kansainviilisen yrityksen oli Nesteen Skiildvikin tuotantolaitoksilla. Oppaaltamme, tiedotaja Hekan Lindenilti kuulimme, ettii Skitldvikin kafiano ia sen Raaden voimakkaalla myotiivaikutuksella Naantaliin NykyiiiinNesteeliion yhteenkomaisista toimipisteistd- "Nest ottaa kaik ssa toiminnassaan erityisesti huomioon ympiiristii-

15 OYUREX Urex Oy:n taimitusjohtaja Rolf Sdderstdn taumissa. ja turvallisuusndkdkohdat", esitelmtii Linden yrityks n nykyp,iiviin toiminta-ajatuksia. Kuvaavaa Nesteen valtavuudesta on se ettejalostamon liikevaihto on miljoona markkaa tunnissa. Sktildvikin alueella on 5,5 niljoonan m3 maanpiiillisiii ja - alaisia sdiliditil Tiedottaja Linden naurahtikin. ette tame on ainoa paikka Suomessa, jossa karmattaisi tehdii tiljynporauksia. Kinast lun pohjalta graafisen alan huipuksi persoonallisuudellaan ja hyv e jutuiiaan. Tiimiin yrityksen historia on melkoinen. Vahvan kuvallisen Toinen tutustumiskohteemme oli porvoolainen piirtoheitinkalvoja valmistava Urex Oy. Meidet otti vastaan yrityksen perustaja ja toimitusjohtajarolf Siidersttim. H.iin piti koko vierailun ajan leppoisaa ja hauskaa ilmapiiriii yllii taustan omaava SoderstsOm vieraili naapurin opettajapariskunnan luona vaimonsa kanssa 70- luvun alussa. Opettajapariskunta alkoi sitten pikkutunneilla valilellaopetusmatedaalinsasurkeuttapiirtoheitinkalvojen osalta. He kertoivaf, efta niite kun ei saanut kuin ulkomailta ja sieltiikin vaikeasti. Silloinen sanomalehden tekninen johtaja Olof Siidersfdm laukaisi, eftiikyla meilliiosataan tuommoiset itsekin tehdil Pienen juupas-eipas-keskustelun jiilke n Sitderstttm *ietd aloirtaa korkealaatuisten piirtoheitinkalvojen valmistuksen. Nykyiiiin Urex Oy:llii on Porvoon toimipisteessiiin 41 tydntekijiie ja rytiiryhtiitsse Lidingitssa 39 henkildd" Konsemin liikevaihto on noin 27 miljoonaa markkaa ratorion, jossa eri havaintovtili ja takaisin kohti Helsinkiii Iloisena se teke mittavia toitii laajaue neiden tehoa voidaankiiytiinnitsse mitata ylatyksena meille kaikille oli asiakaskunnalle. Urex Oy:n kalvoja kgyttiivat valtio, puolustus- Ia mike parasta, testi koko- sihteerimmo Aila Oivulan t kemii laulukirja, joten linja-autossa voimat Ruotsissa ja Suomessa. naan ilmainen! Labomtorio on Tyiinantaja- ja -tekijiiliirot, oli tunnelrnaa... Punainen Risti, Telelaitos Ruotsissainviilistii huomiota osakseen. saanut laajaa kansallista ja kan- Kiitokset is?innille ja jiirjestiijillesa, Ranskassaja Suomessa, suurteollisuus, jie. Lista on vaikutta- kdynyt tutustumassa koelabora- Kiinnostuneita yliopistojakin on va. ronoon. Teksti ja kuvat:jari Nuorinko Yrityseityydypelkiistii.iin valmistarnaan kalvoj4 vaan kehittaa opetuksen apuviilineiden Kotia kohti kiiyttde erityisele havaintoviili- Wanhan Laamannin herkullisen netestillii Tatii ta*oitusta varten Urex Oy on rakentanut koelabo- Tarkkaavaism excursiovdked Oy Neste Ab:lla, illallisen ja Haikon Kartanon pysiihdyksen jiilkeen ldhdimme NESTE l7

16 T T I T ALA UNOHDA! -r--!$$-6-.1ffi lltitiw+ifiryry Tiesitko, etto kouon oikoo sitlen luottotoppioksi kifottu sootovo voidqon muuttoo jolleen selvoksi rohoksi. Jqlkipedntci on erikoistunut vonhojen sootovien muuttomiseen rohoksi. A o unohdo vonhojo sootwiosil Velollisen moksukyky muutfuu yleenso vuosien kuluesso. Olemme jotkuvosti ojon tosollo velollisen moksukyr,yn muutoksisto jo poikollo kun velollisello on mohdollisuus moksoo soofovosi. Me muistomme puolestosi. JALKIPERINTA EI MAKSA MIAANI Kokeile Jolkiperintoo, se on Sinulle riskitonto! Emme veloito mitoon tutkimuksistomme, korhuomistoimenpiteistomme jo vironomoisille moksetuisto polkkioisto, mikoli toimeksiontosi ei johtoisikoon tuloksiin. OTA YHTEYS JA I(/SY LISAAI r"ili ialkiperintfr, lr, t I rnrrur\,l KoNSEBNI llmolonkotu 2,OO24O Helsinki. Puh. (9O) 144O55/Jori Nuorinko

17 FECMAn semrnaarr Vuoden -90 seminaari oiti olla Osloss4 mutta koska j:iriestety osoittau tuivat liian kalliiksi ja ajankohdasta ei pii:isty yksimielisyyteen, niin ko. seminaaria ei tulh jarjestamaen. Englannin ICM hrlee kuitenkin jii{estiim:iiin FECMA seminaarin Anugraha Conference CenterissA Suneyssii Englannissa, joka sijaitsee noin 15 km pii?issii Heathrowh lentokentiilei" Ajankohta ei ole paras mahdollinen: , kesd'- kuut4 mikii on juhannus viikonloppu. Luottomiesten ulkomaantoimikunta ei tiina vuonna ajankohdasta johtuen ole jiirjestiinyt yhteistii seminaarimatkaa, mutta kaikki kiinnos tuneet voivat olla yhteydesse minuun tai Mariut Tolppolaan, puh. (90)1.4 0i5. Kenomrne mielelliimme lisiitietoja ja annamme esimerkkej ii edulli sista matkavaihtoehdoista- Thomas Feodoroff \TER,OT TAKAISIN! TAX COI,TECTIOII o a o o o wsl PAL\tsLU: Perimme nayttely-, matka-, asennus ym. kuluihinne sisiiltyviit arvodisaverot Q2-25vo) Euroopasta. Nyt voi hakea palautukset wodelta 10g9. Mddrdaika piiiittyy pian. Toimi nopeasti ja ota yhteyttii meihin. Perimme Suomen johtavien vientiyritysten saatavat 140 maasta Lakimiesapua kansainviilisiin lakiasioihinne Suomessa ja ulkomailla LIC, ECA ja ACA -jzisenyydet takaavat hyvdt yhteystoimistot Soita heti puh. (921) Yhteyshenkildmme arvonlis_everoasioissa jur.kand. Sirkku ojala, vientiperintdasioissa Tuulikki Hakkila, Marketta Korte; Riitta Savikko ja uitrt. u"it t i vlrri. a./ a-/),- /Vb'-Y/ttuun Yrjo Lehtonen International Oy Aurakatu 12 a, Turku, puh. (921)

18 Oikaisuja HALLITUS Puhe njohtaja THOMASTEODOROFF toimitusjohtaja Credit-Justitia Oy puh. (90) iul4 055 Varapuheenjohtaja PEKKA TIILIKAINEN luottopiiiillikkd Valtameri Oy puh. (90) Sihteeri AILA OIIT]LA luotonvalyoja Hoover Oy puh. (90) Rahastonhoitaja FRED ILMOI\U osastopiizillikkd, Kansallis-Osake-Pankki puh. (90) 1631 Kerhomestari TI.IILN(KIVARTO luottopiiiillikktt Independent Rahoitus Oy puh. (90) Vaninainen jiisen HANNUMARKKANEN talousjohtaja Helsingin KTK-yhdistys puh. (90) 7s681 Vaninainen jiise_n PETRI CARPEN luoftopiiiillikkd Luottokunta puh. (90) Vaninainen jiisen PAIVIKOUSA rcskontrapii:illikkti Oy Philipn Ab puh. (90) Vaninaine.n jiisen TIMOMAKI varatoimitusjohtaja Contant Oy puh. (921) KOT]LUTUS- TOIMIKT]NTA Putrcenjohtaja PEKKATM,IKAINEN luottopiiiillikkii Valtameri Oy 20 Jasenet: Luottom iehet-kreditmdnnen R.Y: n toimielimet vuodelle 1990 JAAKKOPOHJANPELTO toimitusjohtaja Perimistoirnisto Lainvoima Oy MAUASAKSLN.{ oik.kand. Helsingin Yliopisto ESKO TUOVINEN toimitusjohtaja Suomen Luotonantajayhdistys r.y. NILSWECKSTROM toimitusjohtaja Suomen Asiakasperintii Oy LUOTTOALAN NEWOTTELU- KTJNTA Puheenjohtaja: THOMASFEODOROFF toimitusjohtaja Credit-Justitia Oy Jiisenet: TOMAHLROOS luottopiiiiilikkii ABB Asea Skandia Oy LASSI KANTOLA osastopai.aillikkd Suomen Yhdyspankki Oy AI]LIS LDIDELL toimitusjohtaja Oy Union-Oljy Ab MIKKOPA&IANNE toiminrsjohtaja Suomen Asiakastieto Oy JAAKKO POHJA\?ELTO toimifirsjohtaja Pedmistoimisto lainyoima Oy VEIKKOSEMI luottopii?illikkb Oy Stockmann Ab RISTOSIMALA koulutuspiiiillikkit Contant Oy ESKOTUO\IIMN roimitusjohtaja Suomen Luotonantajayhdistys r.y. LAKITOIMIKT]NTA Puheenjohtaja: TIMOMAKI varatoimitusjohtaja Contant Oy Jiisenet: REUOAARMO halintopiiiillikko Suomen Asiakastieto Oy DRKKI MIKONSAARI osastopiiiillikkd Eliikevakuutus Oy llrnarinen MATTI RIIHIMAKI luottojohtaja Finansor-Rahoius Oy ANTERO TEITTINEN luottop?iiillikko Osuuskunta EKA-yhymA PERTTI PENNANEN luottopiiiillikkd' Oy Kontino Ab PAAVOJ.HAMALAINEN pedntailakimies Tapiola-yhtiiit ULKOMAAN- TOIMIKT]NTA Puheenjohtaja: TIIOMAS FEODOROFF toimitusjohtaja Credit-Justitia Oy RAIMOJAR\'ISALO kehityspiiiiuikiko Suomen Luotonantajayhdistys r.y. KAJ LIJI\DSTROM kameeri Suomen Yhdyspankki Oy PIRJO NTJRMI toimistop?i:illikkti Luottokunta F,SKOSALKOLA luoftopiiiillikkti Oy Philips Ab TILIN- TARKASTAJAT Vaninais t SEPPOPALMU osastop,i,aillil(kit Korpivaara Oy JYRKI OKSANEN luottop?iiilikkd Oy Hartwall Ab Vamlle JYRKI PEKKALA toimitusjohtaja Suomen Luottotu&imus Oy JT]KKA LTJMIAHO luottop?iiillikkd Suomen LVI-Tukku 0y LUOTTOLINKIN TOIMITUS- NEUVOSTO P?iatoimittaja JAR] NUORINKO toimitusjohtaja Cl-J?ilkiperintii Oy PERTII PENNANEN luottopai.:illikkii Oy Kontino Ab AIITI I\UUTINDN ETP-piiiillikkd Osuuskunta Eka-yhBmii MIKKOPA&IANNE loimihrsjohtaja Suomen Asiakastieto Oy PETRI CARPEN luottopiliillikkd Luottokunta JUKKAMARTTILA luouopiiiillikkd Enso-Guzeit Oy AILA OIWJLA luotonvalvoja Hoover Oy

19 i.u-ol_et uuden kdsikirian 5li ojlq!s! sla yhd i srykse n lasenten tekemid Oikaisuja Juuri ilmestyneen Credit Mana_ Myds Suomalaisesta Kirjakaupasta saa uutta Credit Manage- gement-luottotoiminnan kesikir_ Jan kirjoituksista noin Duolet on Luottomiehet ry:n jasenten ment-kiisikirjaa. tekemie. Heist?i liihes kaikki kuuluvat ollut puute ammattikirjallisuu- Luottoalan ongelmana on Iai ovat kuuluneet ybdisryksendesta, Viimeisen viiden vuoden aikana on luottoalalla ta_ hallitukseen tai erilaisiin toimi_ kuntiin. pahtunut enemmiin kuin koko X's***nrff Kaikkiaan kirjassa on 25 erillista kirjoitus{a. Kirjoituten laati_ ensimmainen luottoalan I 9Oo-luvulla sita ennen. Aiyan jat kesikirja ei nytjulkaistava kiisikir- edustavat oman alueens asiantuntemusta ja he ovat itsenzii_ ja kuitenkaan ole. sesti laatineet omat kirjoituksensa. Kaisikirjan toimittanut Risto jayhryma Oy:n kustantamana Vuonna i970 ilme styi Kir- Suviala on vastannut sisiilldn apulaisjohtaja S.A. penet,in, suunnittelusta, koordinoinnista ia valtiotieteen maisteri A.K. Ant_ yhteyksistii kirjoinajiin. tilan ja apulaisluottope,iuikkit Kirjassa on noin 550 sivua ia Esko Tuovisen kirjoittama, ensimmiiinen pohjoismainen sen myyntihinta on erittiiln edul- Iinen 330 markkaa. Kirian saa luottotoiminnan kasikirja "Lif kiitevimmin tilaamalla sen Asiakastieto Oy:n Turun tai Helsin_ Teosta painettiin kaikkiaan keyrityksen Luonotoiminta,,. gin asiakaspalveluhenkildiltii. 25OO kappaletta. l-_uottglnk! 1/90 Kolmas kunniajiisen-artikkelin kirjoinaja on ''' Jari -*' Nuorinko eikii Esko Tuovinen. pnetoimffi;-- S Y R. Y R I T Y S R A H A A - S Y P. V O I M A V A R A A Suorr,rrn yrrrysrahoitus Siltasaarenkatu 14 A,00'0 Helsinki, puhelin 90_77281 oy.,1

20 Hallituksen kokouksessa hyviiksytyt uud t jiisenet: Markku Arftnan Asiamies Itaperinta Ky Siltakatu 14 A 8O1OO JOENSI,\J Lasse-Pekka Ekberg Jaostopiiiillikkd Korpivaara Oy PL VANTAA Kari Heiskanen Varatuomari Kesko Oy Satamakatu 3 OOI6O HELSINKI Taru Holmbiick Kontloripai ikko Oy Stockmann Ab Kyttiiliinkatu TAMPERE Marjatta Juntunen Ekonomi Exel Oy Laulukuja 6 OO42O HELSINKI Uudet jdsenet Luottomiehet-Kreditmdnnen r.y. Helena Korhonen Merkonomi Businessman Oy Sinikalliontie ESPOO Pekka Nupponen Luottopaellikkit E,Suni Oy Koulukatu LAPPEENRANTA Usko Nurmela Yksityisetsive Etsiva- ja perimistoimisto Nurmela Koulukatu ]'LU Jari Mulinen Varatuomari Oy Pll-Yhtittt SilmuklGtie VAASA Matti Metti a Inkimies Kesko Oy Satamakatu 3 OOl60 IIELSINKI Arets Kreditman vald i Sverige Arcts kreditman i Sverige heter Lars-OloY Olsen, kreditchef pa Gustafsson & Gdnz AB i Orebro och boende i Nora - en av initiativtagama till Kreditpoolen - krcditmannaftireningen i Orebro. Utmiirkelsen farhan av Svenska Kreditmannaftireningama i Stockholn, Gdteborg och Malmtt i samarbete med Svensk Handelstidning Justitia. Gustafsson & Giirtz AB bedriver grossistyerksamhet med industriell huvudinriktning och inger i Tibnorkoncemen. Fdretaget omsetter cirka 380 miljoner kr per ir och har hiigsta kreditvardighet hos Soliditet AAA. De senaste fem Aren har Lars-Olov Olsen varit kreditchef pa fiiretaget och under den tiden dels utvecklat kreditfunktionen till en avdelning likviirdig alla andra. D v s hela fdretaget drar et samma h{11, man arbetar i team. Fiir kreditavdelningem del inneb,ir det t ex an s?iljama sjiilvklart uppfattar de signaler som kommer diirifran. Alla order skrivs t ex in yia ett speciellt "order-enter" -system- och nagon kredit beviljas inte fiirlain kreditavdelingen gett godkainnande. - Sj iilvklart jetterolig att ha bli vit utseft till Arets Kredifnan, kommenterar Lars-Olov Olsen ftir Justitia. Men det hade jag ju aldrig bilivit om inte vart koncept fungerat pa fiiretaget... Jag ser det hiir som en utmiirkelse till ett helt team h?k pa Gustafsson & Gdrtz. Justitia./Thomas Arosenius Jukka Varis Ekonomi Oy Shell Ab fllappasaarentie 4 OO98O IIELSINKI Tuomo Vuorinen Tutkija Suomen Luotonantajayhdistys r.y. Liikkisepiinkuja 2 A ESPOO Hallituksen kokouksessa hyviiksytyt uudet jiisenet: Pi{o Aalto Luotonvalvoja Merihuolto Oy Juvan Teollisuuskatu ESPOO Pirkko Aamio Luotonvalvoj d Medhuolto Oy Juvan Teollisuuskatu ESPOO Raija Allonen LuotonYalYoj a Merihuolto Oy Juvan Teollisuuskatu ESPOO Marianne Gahan Luotonvalvoja Merihuolto Oy Juvan Teollisuuskatu ESPOO Karin Lehti Luotonvalvoj a Merihuolto Oy Juvan Teollisuuskatu ESPOO Seija Vaahrera Luotonvalvoja Merihuolto Oy Juvan Teollisuuskatu ESPOO Kimmo Pulkkinen Tutkimusp:i:illikkd Suomen Asiakastieto Oy Ratamestarinkatu 11 OO52O IIELSINKI Risto Kallio Tietopalvelup?iiillikkd Suomen Asiakastieto Oy Ratamestarinkatu 11 OO52O IIELSINKI Juha Pdntinen Luottopai likktt Oy Huber Ab Takarnaantie VANTAA Luottotietoalan tutkimus kdynnistyy Tutkijaryhmii Ruotsalaise.sta Kauppako*eakoulusta on ottanut tehgiyiin vastaan. Tutkimus aloitetaan toukokuussa 1990 kirjalliselh jasenkyselyll?i ja tulokset julkistetaan kesadn mennessa. Tutkimuksen tarkoitus on selvittiia luottoalalla tydskentelevien eli Luottomiehet-Kreditmiinnen r.y:n j aisenten henkiliiprofi ili, palkkausehdot, urakehitykseen liifiyvat kysymykset ynna muut tilastolliset seikat. Tutkimus on ehdottoman luottamuksellinen! Vastattavat kysymykset on muotoiltu siten, etteiv?it vastaajan nimi tai yritys paljastu. Tutkimus onnistuuja antaa paljon hyddyllistiija mielenkiintoista tietoa kaikille meille, kunhan vastaat ja lfietet vastauksesi ajoissa! Hallitus

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Illanvietto. Raitanen järjestää luonaan illanvieton 25.9. klo 18 alkaen.

Illanvietto. Raitanen järjestää luonaan illanvieton 25.9. klo 18 alkaen. HALLITUKSEN KOKOUS 25/2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 24.9.2014 klo 9.00 Paikka: Seminaarisali 3 Caloniankuja 3 20014 Turun yliopisto Läsnä: Jenni Jalonen Johanna Kirveskoski Elena Lukkarinen Antti Malmberg Tuomas

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina Kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry Botaniska trädgårdens vänner rf PÖYTÄKIRJA 15.11.2013 SYYSKOKOUS Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30 18.10 Paikka Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, palmuhuonerakennus,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja.

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. 2 Toiminta-alue Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Kotkantie 1, Oulu Leijonehenki Esityslista 1. Kokouksen avaus -DG Eero avasi kokouksen -DG jakoi Lions liiton palkitsemiset ensimmäisen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015. Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija

Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015. Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015 Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Saavuimme Sierra Leonen pääkaupunkiin Freetowniin

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 15.3.2016 klo 18:00 1/5 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, Kauttua LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Friberg Harri Henttinen Kari Lammensalo Pasi Lehtonen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

KOUVOLAN YDINKESKUSTA RY:N JÄSENTIEDOTE 3/2016 maaliskuu

KOUVOLAN YDINKESKUSTA RY:N JÄSENTIEDOTE 3/2016 maaliskuu KOUVOLAN YDINKESKUSTA RY:N JÄSENTIEDOTE 3/2016 maaliskuu Kouvolan Ydinkeskusta ry I Keskikatu 9, 3.krs, 45100 Kouvola I 044 311 8250, 044 311 8251 I toimisto@kouvolanydinkeskusta.fi Toiminnanjohtaja Marja-Leena

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja 1/2016 Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 1/2016, 5.1.2016, klo 16.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Paikalla: Puheenjohtaja Miia Suomela Varapuheenjohtaja Hanna Mari Ikonen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 22.10.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 22.10.2007 1(5) Aika 26.9.2007 kello 18.00 Paikka Läsnä Poissa Lakimiesliiton ylähuone Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen, taloudenhoitaja Olli

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014

Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014 Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014 Finska Laikaklubben ry PÖYTÄKIRJA AIKA 1.3.2014 klo 15.00-16.57 PAIKKA Sievi, Urjanlinna 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Harri Mäkinen avasi vuosikokouksen Tervehdykset

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Ohjelman muutokset mahdollisia. Ilmoittautumiset viimeistään 1.4. Ilmoittautumislomake: http://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/tapahtuma/?

Ohjelman muutokset mahdollisia. Ilmoittautumiset viimeistään 1.4. Ilmoittautumislomake: http://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/tapahtuma/? 51. Valtakunnalliset orkesteripäivät Turussa Suomen Sinfoniaorkesterit ry 51. Valtakunnalliset orkesteripäivät Turussa 22.-24.4.2016 Original Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, puh (02) 337 3800

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2.

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2. Metsä PÖYTÄKIRJA Y-tunnus 0635366-7 1/2016 1 (7) METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2016 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, kongressisiipi, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Esityslista 1.12.2015

Esityslista 1.12.2015 Sivu 1 / 6 Esityslista 1.12.2015 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3. Nimenhuudon suorittaminen 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

Yhdistystiedote 7/2015

Yhdistystiedote 7/2015 Yhdistystiedote 7/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen haulla kiire. Ottakaa asia puheeksi hallituksessa! - Liittopäivät ilmoittautuminen lähestyy - Syksyn aikana runsaasti koulutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

() klo 7.30 Aamukahvi

() klo 7.30 Aamukahvi Paikka Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Aika 6.6.216 klo 1: Maakuntavaltuusto Plelisjoen linna Siltakalu 2 1 81 Joensuu Aho/MT Ravintola Kaisla 11.3 Lounas Auditorio 1. Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 29.9.2009 PÖYTÄKIRJA. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Pekkola. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jan Ameri

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 29.9.2009 PÖYTÄKIRJA. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Pekkola. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jan Ameri F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 Kaunisharju 17 K, 01230 VANTAA FINLAND www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2009 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 29.9.2009 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tarja avasi kokouksen klo 17.10 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

Puheenjohtaja Tarja avasi kokouksen klo 17.10 ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Suomalais-brittiläisten yhdistysten keskusjärjestö ry Federation of Finnish-British Societies Johtokunnan kokous 17.5.2012 Skype-kokous Annalantie 1 33880 Lempäälä Läsnä: Lempäälässä Tarja Teitto-Tuckett,

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen

2 Kokouksen järjestäytyminen FINNLINES OYJ PöYTIiKTRIA t/20t6 t (7) FINNLINES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika Paikka Läsnä 12.4.2016 klo 13:05-14.02 Suomen Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00 I 00 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 Aika 9.2.2014 klo 14.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. ja esitteli vierailijan, Salon kyläasiamies

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

L mmm.fi. Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyt-työryhmän linjausmuistio 31. 12.2011

L mmm.fi. Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyt-työryhmän linjausmuistio 31. 12.2011 L mmm.fi Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyt-työryhmän linjausmuistio 31. 12.2011 L mmm.fi SIEMEN- JA TAIMITUOTANNON TOJMIALAJÄRJESTELYT-TYÖRYFIMÄN HNJAUKSET Siemen-ja taimituotaimon toimialajärjestelyt

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. VANHEMPAINYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika 12.5.2015 klo 18.00 Paikka Läsnä Kirjaston neuvottelutila Timo Väisänen Nina Havakka Susanna Tiilikainen Annukka Monthan-Kosonen Maija Pusenius

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (5) VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS AIKA 12.3.2014 kello 19.00 20.15 PAIKKA LÄSNÄ 1 Kokouksen avaus Vampulan Osuuspankin kokoustilat Kaarina Leppämäki Hannu Leppämäki

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 17.00 17.38 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2015 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 14.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja Vuosikokouksen pöytäkirja Lähettänyt Sivujen ylläpitäjä 07.08.2008 Viimeksi päivitetty 05.11.2009 PÖYTÄKIRJA 1(3) VUOSIKOKOUS Aika la 19.7.2008 klo 13.00-14.35 Paikka Iisalmi, hotelli-ravintola Seurahuone

Lisätiedot