Jätehuolto 0y\ PYYNTÖ PERIAATEPÄÄTÖKSELLE. Savonlinnan Seudun. Nousialantie SAVONLINNA. Punkaharjun kunta Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätehuolto 0y\ 28.02.2012 PYYNTÖ PERIAATEPÄÄTÖKSELLE. Savonlinnan Seudun. Nousialantie 11 27.2.2012 57230 SAVONLINNA. Punkaharjun kunta Kunnanhallitus"

Transkriptio

1 Savonlinnan Seudun Jätehuolto 0y\ Nousialantie SAVONLINNA PYYNTÖ PERIAATEPÄÄTÖKSELLE Punkaharjun kunta Kunnanhallitus OMISTAJIEN PERIAATEPÄÄTÖS EKOVOIMALAHAN KKEESEEN SITOUTUMISESTA Itä- ja Keski-Suomen jätehuoltoyhtiöt ovat käynnistäneet yhteisen hankkeen, joka tähtaä jäteperäisiä polttoaineita hyödyntävän voimalaitoksen rakentamiseen. Suunnittelun pohjana on noin MW yhteistuotantokattila, joka hyödyntäisi alueen kotitalouksien syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä ja murskattua jätepuuta energiana, tuottaen niistä sekä sähköä että lämpöä. Hankkeessa ovat mukana Jätekukko Oy Kuopiosta, Keski-Savon Jätehuolto Varkaudesta, Metsäsairila Oy Mikkelistä, Mustankorkea Jyväskylästä, Puhas Oy Joensuusta, Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy lisalmesta sekä Varkauden Aluelämpö Oy. Jätelaitosten toiminta-alue kattaa noin asukasta. Yhdyskuntajätettä alueella syntyy yhteensä noin tonnia, josta suurin osa voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Ekovoimalaitoksen sijaintipaikkana yhtiöt tarkastelevat Varkauden aluetta, joka sijaitsee keskeisellä paikalla kaikkiin yhteishankkeen toimijoihin nähden. Voimalaitoksessa tuotettavalle lämmölle on Varkaudessa selkeä tarve. Nykyisin Varkauden Aluelämpö Oy ostaa pääosan tuottamastaan energiasta Stora-Enson Varkauden tehtailta. Teollisuuden muuttunut tilanne on kuitenkin laittanut Varkauden kaupungin arvioimaan pitkän aikavälin lämmöntuotantosopimuksia uudelleen ja ensisijaisena vaihtoehtona tarkastellaan jäteperäisiin polttoaineisiin perustuvaa voimalaitosta. Savonlinnan Seudun Jätehuolto järjesti syyskuussa 2011 seminaarin aiheesta. Seminaarin kohderyhmänä olivat omistajakunnat. Asiaa on käsitelty myös yhtiön hallituksessa. Pyynnöstä jätehuoltoyhtiö voi tulla esittelemään kuntaanne tätä ekovoimalahanketta. Projektin päämäärä on rakentaa nykyaikainen ekovoimalaitos Varkauteen Riikinnevan kaatopaikan alueelle. Laitoksen tavoitevalmistumisaika on syksyllä Projekti on merkittävä yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on säilyttää yhteistyöhankealueen kuluttajien jätteenkäsittelyhinnat lähellä nykytasoa huomioiden tulevan lainsäädännön vaatimukset energiahyötykäytöstä. Jätteen energiahyötykäytön tavoitteina ovat kierrätyksen ja syntypaikkalajittelun edistäminen. Ekovoimalaitoksen omistajuudesta käydään erillinen neuvottelu. Lähtötilanne omistuksesta on, että jäteyhtiöt omistaisivat osuuksia yhtiöstä toimittamansa jätemäärän suhteessa. Lisäksi omistajaksi on tulossa Varkauden Aluelämpö Oy. 0soite Puhelln Sähköposti Nousialantie 11 (015) SAVONLINNA (015)

2 Savonlinnan Seudun0 Jätehuolto Oy\ Nousialantie SAVONLINNA PYYNTÖ PERIAATEPÄÄTÖKSELLE Hankkeen keskeisimmät tekijät voidaan kiteyttää seuraavasti: - Lainsäädäntö tiukkenee ja orgaanisten jätteiden kaatopaikkakielto tulee mahdollisesti jo vuoden 2016 aikana. Ympäristöministeriö on valmistelemassa ns. biohajoavan jätteen kaatopaikkakieltoa. Työn taustalla EU :n kaatopaikkadirektiivi. - Jätteiden hyödyntämiselle asetetut tavoitteet saavutetaan parhaiten jätelaitosten yhteistyöllä. - Ekovoimalaitos mahdollistaa materiaalihyötykäyttöön kelpaamattomien jätteiden sisältämän energian hyödyntämisen. - Keskeinen sijainti vähentää kuljetuksia ja mahdollistaa hyötykäytän lähellä jätteen syntypaikkaa. - Ekovoimalaitoksella tulee olemaan merkitystä laajasti koko seutukunnalle sekä työllistäjänä, energiaosaamisen profiloijana että kuntalaisten jätehuollon kustannusten kurissa pitäjänä. - Hankkeen menestyksekäs toteuttaminen vaatii alueen toimijoilta yhteistä tahtotilaa. - Hanke jätehuoltoyhtiöille merkittäviä kustannussäästöjä ja on täten taloudellisesti järkevä saa Alustavien tietojen perusteella ekovoimalaitoksen rakentamiskustannukset ovat noin satamiljoonaa ( ) euroa ± 10. Lopulliseen hintaan vaikuttaa teho, kattilatyyppi ja rakentamisen aikaiset markkinahinnat. Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n omistusosuus olisi luokkaa 5-8 % ja omistusosuushaarukan perusteella omaan pääoman osuus noin 0,6-1,8 milj.. Oman pääoman osuus riippuu hankkeen saamista tukirähoista, omarahoitusosuudesta ja muista vielä keskeneräisistä yksityiskohdista. Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy rahoittaa oman osuutensa osittain lainarahalla. Rahantarpeen aika-arvio on vuosi Ekovoimalahankkeen eteneminen edellyttää kaikilta Itä-Suomen jätehuoltoyhtiöiltä aietason sitoutumista hankkeeseen. Tässä vaiheessa Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy pyytää omistajakunnilta periaatepäätöstä hankkeeseen sitoutumisesta ja sitoutumisesta siihen että yhtiö voi toimittaa kuntanne jätteet ko. laitokseen. Periaatepäätökset ovat tukena yhtiökokoukselle ja siellä tehtäville päätöksille. Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n yhtiökokous ottaa tulevaan aiesopimukseen kantaa toukokuussa Tulevaisuuden jätehuollon vaatimukset huomioiden, hanke on tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti järkevä ratkaisu. Pyydämme, Punkaharjun kunnanhallitusta omalta osaltaan toimittamaan tekemänsä periaatepäätöksen Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:lle ja omalle yhtiökokous edustajalleen toukokuun yhtiökokousta varten. Pyydämme toimittamaan periaatepäätökset mennessä. Osoite Puhelin Sähköposti Nousialantie 11 (015) SAVONLINNA (015)

3 Liitteenä on tämän hetkinen tilannekatsaus päiväyksellä ja alustava aikataulu. kaikkiin kustannuksiin mitä esitetystä tavasta aiheutuu. Nousialantie SAVONLINNA käsitellä huomioiden tulevaisuuden jätehuollon vaatimukset ja pyytää samalla sitoutumaan omistajana, pyytää yhtiö kunnanhallitukseltanne esitystä miten kuntanne jätteet halutaan Mikäli kuntanne ei halua sitoutua omalta osaltaan hankkeeseen jätehuoltoyhtiön yhtenä Jätehuolto O\ Savonlinnan Seudun Liite: Tilannekatsaus (tiedot päivittyvät hankkeen aikana) Osoite Puhelin Sähköposti Nou&alantie 11 (015) SAVONLINNA (015) Alustava aikataulu (pelkistetty) 4Anne Rautiainen toimitusjohtaja Savonlinna Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy PYYNTÖ PERIAATEPÄÄTÖKSELLE

4 11. Ekovoimalaitos pyritään ottamaan käyttöön loppuvuodesta Päätös investoinnista 6/ Urakoitsijan valinta 5/ Ympäristölupa 4/ YyA- selostuksen valmistuminen 1/ Hankkeen kilpailutus 12/ Ekovoimalaitos yrityksen perustaminen 10/ Osakassopimus 9/2012 tukena). lähdöstä mennessä (kuntien periaatepäätökset yhtiökokouksen 3. Aiesopimuksen pohjalta jätehuoltoyhtiöiden omistajat päättävät mukaan hetkellä kirjattuna satamiljoonaa ( ) euroa]. [rakentamiskustannusten tarkistusta, aiesopimuksessa kustannukset on tällä 2. Tehdään parasta aikaa vertailevaa teknis-taloudellista laskentaa 1. YVA - prosessi on a oitettu helmikuussa 2012 Alustava aikataulu

5 ekowoimalaitos.fi fdlf1cs W: JtkId Varkauden ekovoimal& hanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010 Esiselvitys valmistui keväällä 2011 Varkauden kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen lokakuussa 2011 => jäteperäisiin polttoaineisiin perustuva voimalaitos on ensisijainen vaihtoehto kaukolämmön tuotannolle. o o Hyödynnettävä jätemäärä tonnia/vuosi Suunniteltu kattila MW Investoinnin suuruus noin M, tehosta riippuen o o Tavoiteaika laitoksen valmistumiselle on vuoden 2015 lopussa. Jäteyhtiöt tekevät periaatepäätökset mukaan lähdöstä keväällä 2012 aiesopimuksen pohjalta ekovolmalaitosji MeIä$trfl OY =: fdl.f)cso? JtekuRko

6 Hankkeessa mukana O Puhas Oy Jätekukkoly Keski-Savon Jätehuolto Metsäsairila Oy Y ä-savon Jätehuolto Oy SavonHnnan Seudun Jätehuofto Oy Mustankorkea Oy (palvelun ostajana, ei osakkaana) O Varkauden Aluelämpö Oy ekouomaiaitos4i MS5ttOT 4 p Jxs,J,tkukko.. OOOO OO Jatemaarat Yhteistyöalueen pofttokefpoinenjäte Sekajäte Rak. Jäte Jätepuu Yhteensä Sekajäteosuus t/a t/a t/a t/a % JätekukkoOy ,2 Joensuun Seudun Jätehuolto Oy ,8 Ylä-Savon Jätehuolto Oy ,0 Keski-Savon Jäte huolto Oy ,9 Metsäsairilaly ,5 Savonlinnanseudun Jätehuolto Oy ,9 Mustankorkea Oy ,7 YHTEENSÄ ekouoimalaitos.fi ioy\ MIS5S8hllOY pjc IS JtkuIk

7 hanke jätepotttoaine Mustankorkea Miksi ei kau pallisempaa? Eduttisi n ratkaisu jätehuottoyhtiöi [te 0 Yhtiö perustetaan vain kunnallisten jäteyhtiöiden ja Varkauden Atuetämmön kesken voidaan toteuttaa In-house yksikkönä Ekovoimataitoksen hyödynnettäväksi suorahankintailmoitusmenettelyä noudattaen sitoutetaan mukaan asiakkaaksi pitkällä jätteentoimitussopimuksella O Yhtiöön voidaan ottaa myöhemmin osakkaita, jotta voidaan turvata jätemäärä Hinnoittetu utkopuotisi tie korkeampi ehouoxmalaitos.fi Meisaitll O DLJ lc5 Jtekukko csoo Jätevoi malaitokset Suomessa v Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä: 2,5 Mt/a - 36 % loppusijoitus kaatopaikalle % kierrätys % energiahyödyntäminen oulu Ö Pietarsaari Suunnitteilla tai kaavailuissa Toiminnassa oleva laitos Rakenteilla oleva laitos 1 1 uusi Trku, toiminnassa v 2014 loppuun Kotka toiminnassa ekouo 6,. aitos4f iuoy\ 4 Metsasairii fdl.hc. JdtQIWkkO

8 Varma lämmönkulutus - tärkeä reunaehto O Suunnittelun pohjana on yhteistuotantokattfta, joka hyödyntää alueen syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä ja murskattua jätepuuta Tuotetaan lämpöä ja sähköä Varkaudessa todellinen tarve tuotettavalte lämmölte kaukotämpöverkossa (n. 230 GWh/a) ehoisoimalakos.fi MeIs5sirt53Oy 4. pijics.jatli Keskeinen sijainti - lyhyet kuljetusmatkat JTEI1OIMI1LIIITOI(SET SUOM 5511 O o O Vaasa Q Oulu Q RUhImdkI LahtiO toi ilrnaom reeloutoou O Vantaa Turku.i (tuimiouussa oaoin lopj VARKIU$. Kotka Varkaus sijaitsee keskeisellä paikalla kaikkiin yhteishankkeen toimijoihin nähden. ckouoimahi.tosji MolsäsSiriSa SI (DL.hCS Jtkiikko

9 konsulttina YmpäristöLupaa. rhcs Riikinnevan jätekeskus ekouoimaiaito M,IsSIrflaO,Jtekukko Missa mennaan YVÄ-prosessi aloitettu ÅF-Consult Oy, valmistuu 12/2012 haetaan 12/2012 Toista vertaitevaa teknis-taloudellista laskentaa tehdään parhaillaan Äiesopimuksen pohjalta jäteyhtiöiden omistajat päättävät mukaan lähdöstä mennessä Osakassopimuksen laadi nta aloitettu Haettu hankerahaa perustamissuunnitteluun ja teknologiaselvityksiin , josta omavastuu 30 % ooy\ m Mess5HaOv (DIhCE,Jatekukko

10 Hankerahoitus Rahoitus toteuttajan maksainiin kustannuksiin vhtccns 1. Ilaettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus 0 3. Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 RAHOITUS YHTEENSÄ OtO Prn:kiin nimi ITÄ-[KO. I[-Suonh ckovo,mabuotcn wngnrnii.nuirnnii:tun :n rcko:ucisil,cc EAKR-PROJEKT1EIAKEMUS Euroopan aiukchiiysrahaston osittain rahoi(taniat projcktit EnnnopnIimknhrhimto Ohjelmakausi ekouo.malaitosji pjrs Jat Kunnallinen jätteenpolttolaitos rakenteilla Vaasassa SIIFI MU$.npkknO (I ehouoimala.tos.fi ioy\ Mns5n5finOy 4mm puc6 JOOI! 1

11 Metsäsairlia Oy OOY (DIJC6 _ ekouoimaiatos.fi

Jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointiohjelma Jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointiohjelma Esipuhe 4.1.2012 Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma Turun seudun alueelle suunnitellun jätevoimalan toteuttamiseksi.

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Joensuun seudun jätteiden energiahyötykäyttö 24.10.2013, Joensuu Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010 Hankkeen perustana: Tarve Itä-Suomen jätteenpolttolaitokselle

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Westenergy Oy Ab Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 7.4.2008 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa

KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa Mika Arffman Marjaleena Aatamila Jarmo Tervo Pentti Janka Jari Kymäläinen 3 ALKUSANAT 1.1.2001-31.3.2002

Lisätiedot

Jätehuollon ratkaisut vuodesta 2010 eteenpäin 25/P111502/2010

Jätehuollon ratkaisut vuodesta 2010 eteenpäin 25/P111502/2010 Kaupunginhallitus 428 07.12.2009 Tekninen lautakunta 7 12.01.2010 Tekninen lautakunta 15 03.02.2010 Kaupunginhallitus 72 01.03.2010 Tekninen lautakunta 34 06.04.2010 Kaupunginhallitus 114 12.04.2010 Tekninen

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta

Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta RAPORTTI 52A16339 25.6.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita Helsinki 2006 ISBN 952-213-125-3 (pdf) ISBN 952-213-141-5 (painettu) Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo

Lisätiedot

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Pekka Peura Merja Pakkanen Tuukka Järvinen Alpo Kitinoja BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Biokaasun liikennekäyttö Vaasan seudulla Tiivistelmä 3 1. Tavoitteet ja tarkoitus 5 2. Biokaasun liikennekäytön

Lisätiedot

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Pirkanmaan Jätehuolto Oy Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Pirkanmaan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu Vuosikertomus Jätekukko Oy (31.12.) perustettu vuonna 2001 18 osakaskuntaa liikevaihto 17 milj. euroa asukasmäärä 209 000 asiakasmäärä 74 100 jäteastiatyhjennyksiä 1,6 milj./vuosi, 6 400/pvä Vesanto Maaninka

Lisätiedot

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle SIVU 7 Lajittele jätteet hyötykäyttöön SIVU 4 Lajitteluohjeet SIVU 8 Jäteastian ja keräyspaikan kunnossapito

Lisätiedot

Suomen yhdyskuntajätehuolto 2010

Suomen yhdyskuntajätehuolto 2010 Tietoa, taitoa ja tehokkuutta Suomen yhdyskuntajätehuolto 21 Vastuullista jätehuoltoa jätteen synnyn ehkäisyssä neuvonnalla on tärkeä merkitys 4-5 Biojätteet kiertoon 6-7 Kierrätyksellä on kansalaisten

Lisätiedot

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti.

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. 4 PUHAS OY 2012

Lisätiedot

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma 13.11.2007 Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Ab Stormossen Oy Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTAA

Lisätiedot

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia Teemme jätteestä historiaa EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski Ilmastonmuutos Energia SisällysluettelO Lukijalle...3 vuoden 2008 tapahtumia...4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Sisältö. Vuoden 2013 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5

Sisältö. Vuoden 2013 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Sisältö Vuoden 2013 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 1. Kuvaus jätehuoltoyhtiöstä... 6 1.1 Strategiatyö... 6 1.2 Johtaminen ja hallinto... 6 1.3 Henkilökunta... 8 1.4 Kehityshankkeet... 10

Lisätiedot

SELVITYS ENERGIANTUOTANTOON SOVELTUVISTA JÄTTEISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

SELVITYS ENERGIANTUOTANTOON SOVELTUVISTA JÄTTEISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ SELVITYS ENERGIANTUOTANTOON SOVELTUVISTA JÄTTEISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 31.12.2010 Kannen kuvat: Vasemmalla ylhäällä Ekovoima Oy:n jätevoimala 1, Ekokem Oikealla ylhäällä: Lahti Energian KYVO2-voimalaitos,

Lisätiedot

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN ALANSA YKKÖNEN 1/2009 Vesistölämpö on Arkkitehti urheiluopistolle Marjatta Hara- hyvä ratkaisu, Pietilän uusin Marko Ruti uimahalli sanoo. nousee Kangasalle. sivu 40 sivulla 36 Marthashof on kaupunkikylä

Lisätiedot

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011 Keskeisimmät vuosikertomuksessa esiintyvät termit Termi Aluekeräyspiste Biojäte Ekopiste Ekotori (Mikkelin Ekotori) Energiahyötykäyttö Hyötyjätepiste Jätekeskus (Metsä-Sairilan jätekeskus) Kunnan järjestämä

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N & ROSK N ROLL OY AB:N

ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N & ROSK N ROLL OY AB:N 2.5.2012 ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N & ROSK N ROLL OY AB:N FUUSIOSELVITYS HYÖDYT JA HAASTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTEET SELVITYKSEN LAATIMISELLE 2. FUUSION HYÖDYT JA HAASTEET 2.1. Toiminnan tehokkuus

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke. EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke. EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014 Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014 Sisältö 1. Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke 2. Hankkeen tilannekatsaus Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010

Lisätiedot

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma Tekijä Johanna Hynynen Työn nimi Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen

Lisätiedot

Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy. Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen. Paino: Grano Oy, 2015

Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy. Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen. Paino: Grano Oy, 2015 Vuosikertomus 2014 Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen Paino: Grano Oy, 2015 Sisältö Vuoden 2014 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Jätehuollon ratkaisut vuodesta 2010 eteenpäin 25/111502/2010

Jätehuollon ratkaisut vuodesta 2010 eteenpäin 25/111502/2010 Kaupunginhallitus, julkinen 428 07.12.2009 Tekninen lautakunta 7 12.01.2010 Tekninen lautakunta 15 03.02.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 72 01.03.2010 Tekninen lautakunta 34 06.04.2010 Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010

JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010 JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010 Alkusanat Jätehuollon yhteistyösopimuksen mukaan jätehuollon johtoryhmä antaa maaliskuun loppuun mennessä raportin edellisen vuoden toiminnasta. Jätehuollosta muodostettiin Varkauden

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS: VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 2008 Sisällysluettelo ja yhteystiedot 2 1. Kuvaus yhtiöstä 3 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 3 1.2 Strategiatyö 4 1.3 Johtaminen, hallinto 4 1.4 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme 2 3 VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ 1 YHTIÖ 4 1.1 Yhtiö lyhyesti 4 1.2 Toimitusjohtajan katsaus 5 1.3 Strategia 6 1.4 Hallinto ja johtaminen

Lisätiedot