AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 TÄYTTÖOHJE 1(23) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2013 Sisällysluettelo Muutokset vuoden 2013 tiedonkeruussa... 2 Nuorten aikuisten osaamisohjelma... 2 Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille solmitut oppisopimukset ja korotettu koulutuskorvaus... 2 Säännökset... 2 Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätettävät kustannukset... 3 Kustannus-, tulo- ja suoritetietojen ilmoittaminen... 4 Yhteenvetolomake ja tietojen täsmäyttäminen... 4 Kustannusten ja tulojen kohdentaminen... 5 Arvonlisäveron ilmoittaminen... 5 Valtionavustukset... 5 Erityishuomioita... 7 Kustannuslajit ja arvonlisäverot... 8 Henkilöstömenot (M1)... 8 Muut menot; ei sisällä ALV:a (M2)... 8 Arvonlisäverot (M3)... 8 Tulolajit ja arvonlisäverot... 8 Valtion erillisrahoitus/valtionrahoitus (R2)... 8 EU-rahoitus (R3)... 8 Muu erillisrahoitus (R8)... 8 Arvonlisäverot (R9)... 8 Toiminnot... 9 K 1. Opetustoiminta... 9 K 2. Kiinteistöjen ylläpito K 3. Opintososiaaliset edut oppisopimuskoulutuksessa K 3.1 Majoitus oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (lomake K02) K 3.2 Opiskelijaruokailu oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (lomake K02) K 7. Yhteiset toiminnot K 8. Koulutuksen järjestäjän hallinto K 9. Poistot T 0. Tulot Suoritteet S 1. Ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K S 6. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K13p. 15 S 4. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K13l S 4, S 7, S 5. Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat tiedot E92-lomakkeella T0. Tulot yhteensä; Opetus, majoitus, opiskelijaruokailu, kiinteistöjen ylläpito, yhteiset toiminnot, koulutuksen järjestäjän hallinto P. Tuloksellisuuden laskemista varten kerättävät tiedot E 2. Maksullinen palvelutoiminta E 4. Investoinnit E 5. Maksullisen palvelutoiminnan poistot: E 6. Varaukset, siirrot rahastoihin ja poistoero E 9. Muut kustannukset ja muu rahoitus Opetushallitus/ Rahoitus PL 380, Helsinki, puhelin , faksi , Utbildningsstyrelsen/ Finansiering PB 380, Helsingfors, telefon , fax ,

2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS Tässä tiedonkeruun ohjeistuksessa alkuun on sijoitettu kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoja koskevat säädökset ja yhteiset kirjauskäytänteet. Ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen toimintojen ohjeistusta on yhdenmukaistettu ja toimintojen sisältö kuvattu vain kertaalleen. Toimintoja ja suoritteita koskevaan ohjeistukseen on tehty kirjaus siltä osin kuin kyselyyn sisältyy koulumuotokohtaista eroavaisuutta. Muutokset vuoden 2013 tiedonkeruussa Säännökset Nuorten aikuisten osaamisohjelma Tiedot kysytään oppisopimuksen ammatillisen lisäkoulutuksen K13l (koulutusaloittain) ja oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen K14-lomakkeilla (tutkintotavoitteinen koulutus, koulutusala / porrastettava koulutus 1-8) seuraavasti: Osaamisohjelman kustannus- ja suoritetiedot sisällytetään oppisopimuksen ammatillisen lisäkoulutuksen koulutusaloittain toiminnoittain ilmoitettaviin kustannuksiin lomakkeella K13l. Kohtiin K1 K9 sisältyvät kustannukset ilmoitetaan lisäksi lomakkeen Lisätiedot (K0.0) kohdassa K05. Suoritteet ilmoitetaan erikseen kohdassa S5. Osaamisohjelman kustannustiedot sisällytetään oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen lomakkeella K14 toiminnoittain ilmoitettaviin kustannuksiin. Lomakkeen kohdassa K08 ilmoitetaan kaikki kohtiin K1 K8 sisältyvät osaamisohjelman kustannustiedot. Osaamisohjelman tulotiedot ilmoitetaan erikseen kohdassa T0 ja suoritetiedot ilmoitetaan erikseen kohdassa S5. Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille solmitut oppisopimukset ja korotettu koulutuskorvaus Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittujen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen oppisopimusten kustannukset ilmoitetaan oppisopimuskoulutuksen lomakkeilla K13p ja K13l: Tiedot oppisopimuksen ammatillisen peruskoulutuksen osalta sisällytetään koulutusaloittain toiminnoittain ilmoitettaviin ammatillisen peruskoulutuksen kustannuksiin ja ilmoitetaan lisäksi Lisätiedoissa (K0.0) kohdassa K03. Suoritteet ilmoitetaan kohdassa S6. Tiedot oppisopimuksen ammatillisen lisäkoulutuksen osalta sisällytetään koulutusaloittain toiminnoittain ilmoitettaviin ammatillisen lisäkoulutuksen kustannuksiin ja ilmoitetaan lisäksi Lisätiedoissa (K0.0) kohdassa K03. Suoritteet ilmoitetaan kohdassa S4. Oppisopimuksen ammatillisen peruskoulutuksen (K13p) ja ammatillisen lisäkoulutuksen (K13l) lomakkeilla kysytään kohdassa K1.4.2 työnantajille maksettuja korotettuja koulutuskorvauksia, jotka on maksettu opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksena , 147/522/2012 myöntämästä valtionavustusmäärärahasta. Koulutuksen järjestäjän maksama koulutuskorvaus ensimmäisen oppisopimusvuoden opiskelijan osalta on 800 euroa/kk. Kohdassa ilmoitetaan vain korotetun koulutuskorvauksen osuus ja ylimenevä osuus ilmoitetaan kohdassa K1.4.1 Työnantajalle maksetut koulutuskorvaukset. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) jäljempänä rahoituslaki 58 :n mukaan kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen toiminnan järjestäjän on toimitettava valtionapuviranomaiselle tässä laissa tarkoitetun rahoituksen määräämiseksi tarvittavat talousarvioon, taloussuunnitelmaan, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen perustuvat tiedot

3 3 sekä muut rahoituksen määräämiseksi tarpeelliset kustannuksia ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot. Kustannus- ja tulotiedot kerätään ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä vuosittain. Opetusja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen välisessä tulossopimuksessa on sovittu, että tässä tarkoitetut tiedot kerää Opetushallitus. Rahoituslain 1 :n mukaan lailla rahoitetaan mm. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) jäljempänä aikuiskoulutuslaki, säädettyä toimintaa. Käyttökustannusten rahoituksen laskemisen lähtökohtana ovat ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen toiminnan järjestämisestä aiheutuneet kirjanpidon mukaiset ammatillisen koulutuksen käyttökustannukset bruttomääräisenä. Ammatillisen peruskoulutuksen käyttökustannusten perusteella lasketaan valtioneuvoston säätämä keskimääräinen yksikköhinta (rahoituslain 23 ). Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnoista ja tuloksellisuudesta on säädetty rahoituslain 25 :ssä. Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnoista on säädetty rahoituslain 27 :ssä. Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinta määräytyy ammatillisen oppilaitosmuotoisen peruskoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta. Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat määrää opetus- ja kulttuuriministeriö talousarvion rajoissa. Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätettävät kustannukset Ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (valtionosuuteen oikeuttavaan kustannuspohjaan) ei voida sisällyttää kaikkia toiminnan järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Rahoituslain 31 :n mukaan tiettyjä, alla lueteltuja kustannuksia, ei pidetä lain tarkoittamina käyttökustannuksina: 1) laissa tarkoitetusta perustamishankkeesta eikä maa-alueen hankkimisesta tai vuokraamisesta aiheutuneita kustannuksia; 2) opiskelijoiden koulumatkakuljetuksen järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia; 2 a) tavaran ja palvelun hankintahintaan sisältyvää arvonlisäveroa; 3) lainojen hoitokustannuksia eikä laskennallisia korkoja ja poistoja; tämä ei koske ammatillisen koulutuksen järjestäjän kirjanpidon mukaisia poistoja, joista on voimassa, mitä 25 :n 2 momentissa säädetään. 4) kustannuksia, joihin myönnetään erikseen lakiin perustuvaa valtionrahoitusta; 5) maksuja 1 :ssä mainittujen lakien ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen toiminnan järjestäjille, jos maksujen perusteena olevasta toiminnasta toiminnan järjestäjille aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon yksikköhintoja laskettaessa; 6) 1 :ssä mainitun lain mukaisen toiminnan järjestäjän maksullisen palvelutoiminnan kustannuksia; eikä 7) muita kuin välittömästi 1 :ssä mainittujen lakien mukaisen toiminnan järjestämisestä aiheutuneita hallintokustannuksia. Koulutusmuotojen käyttökustannukset, joihin myönnetään rahoitusta Euroopan yhteisöjen talousarviosta, saadaan lukea rahoitettaviksi käyttökustannuksiksi siltä osin kuin Euroopan yhteisöjen talousarviosta myönnettävä ja sitä vastaava valtion talousarvion mukainen erillinen kansallinen rahoitus ei niitä kata (Rahoituslain 31 ).

4 Kustannuskyselyssä valtionosuuteen oikeuttamattomat kustannukset ilmoitetaan koulutuksen järjestäjätason lomakkeella E 92 seuraavasti: maksullinen palvelutoiminta (kohdat E2 ja E5) varaukset, siirrot rahastoihin ja poistoero (kohta E6) muut kustannukset ja tulot (kohta E9) 4 Kustannus-, tulo- ja suoritetietojen ilmoittaminen Kustannusten tulee vastata vuoden 2013 tilastointipäivien (20.1 ja 20.9) mukaisia opiskelijamääriä/ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosia. Valtionosuuspohjan mukaiset käyttökustannukset ja niitä vastaavat suoritteet sekä muut valtionosuuspohjan laskentaan liittyvät tiedot ilmoitetaan järjestämismuotojen mukaisilla lomakkeilla. Seurantatietona kerätään lisäksi tietoa valtionosuuspohjaan kuulumattomista kustannuksista, joiden pohjalta voidaan arvioida koulutuksen järjestäjän ammatilliseen koulutukseen liittyvää toimintaa. Lomakkeet eri ammatillisen koulutuksen järjestämismuodoissa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus (K02) Koulutusalojen ja porrastustutkintojen lomakkeet Valmistavien ja valmentavien koulutusten lomakkeet Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus (K13p) Koulutusalojen lomakkeet 1-8 NAO= Nuorten aikuisten osaamisohjelma Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus (K13l)+NAO Koulutusalojen lomakkeet 1-8 (sis. myös eitutkinto-tavoitteisen koulutuksen ko. alalta) Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus (K14)+NAO Hintaryhmien lomakkeet 1-8 Muun koulutuksen lomake 9 (muu kuin näyttötutkintoon valmistava koulutus Järjestäjäkohtainen lomake (E92) Kaikille pakollinen lomakepohja Ammatillisen koulutuksen rahoitusta uudistetaan hallituksen rakennepoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti siten, että rahoitus perustuu pääsääntöisesti tutkintoihin ja niiden osiin. Siitä johtuen koulutuksen järjestäjien tulee kiinnittää erityistä huomiota lomakkeilla ilmoitettavien kustannus- ja suoritetietojen oikeellisuuteen järjestämismuoto- ja koulutusalakohtaisesti. Vuoden 2013 toteutuneita tietoja hyödynnetään sekä rahoitusperusteiden kehittämisessä että myöhempien vuosien rahoituspäätösten valmistelussa. Yhteenvetolomake ja tietojen täsmäyttäminen Kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien on käytävä koko ammatillista koulutusta koskevan järjestäjätason lomakkeella (E92) ja täytettävä lomakkeella kysyttävät tiedot. Tietojen oikeellisuuden tarkistamisen helpottamiseksi koulutuksen järjestäjän ilmoittamista ja tallentamista tiedoista muodostuu yhteenvetolaskelma, joka kokoaa koulutuksen järjestäjän www-tallennusjärjestelmän kautta ilmoittamat kustannus- ja tulotiedot. Yhteenvetolaskelma löytyy järjestäjätason lomakkeen (E92) tallennuksen jälkeen. Kaikkien koulumuotojen osalta yhteenvetolaskelma tulee aina tallennuksen päättyessä hyväksyä, myös jokaisen muutoksen jälkeen. Järjestelmä ilmoittaa yhteenvetolaskelman mahdollisista virheiden lukumääristä tai puuttuvista tiedoista, jotka tulee korjata.

5 Kustannusten ja tulojen kohdentaminen Kaikki ammatilliseen koulutukseen liittyvät kustannukset ja tulot (lukuun ottamatta valtionosuustuloja, jotka kirjautuvat järjestelmään viranomaisen toimesta) tulee jakaa lomakkeille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannukset ja tulot ilmoitetaan täysinä euroina. Yhteiset kustannukset, joita ei sellaisenaan voida kohdistaa lomakkeille, kohdistetaan sellaisten laskennallisten perusteiden mukaan, jotka kuvaavat parhaiten kustannusten aiheuttamista. Tällaisia kustannusten kohdistamisperiaatteita voivat olla esimerkiksi työaika, opiskelijamäärä, opetustunnit tai neliöt. Kustannusten kohdentaminen tulojen suhteessa ei jakoperusteena anna oikeata kuvaa siitä, miten palveluja on käytetty ja mitkä ovat palvelusta/toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Esimerkki: Jos henkilö työskentelee sekä varsinaiseen toimintaan kohdistuvassa opetuksessa että maksullisen palvelutoiminnan projektissa, palkkauskustannukset kohdistetaan sen mukaan, kuinka paljon hän on työskennellyt eri tehtävissä. Jos esim. apulaisrehtori sekä opettaa että hoitaa opetuksen hallintoa, hänen palkkansa kohdistetaan opetukseen ja yhteisiin toimintoihin (opetuksen hallinto) työskentelyn suhteessa. Arvonlisäveron ilmoittaminen Kaikki koulutuksen järjestäjät ilmoittavat eri koulumuotoja koskevilla lomakkeilla arvonlisäveron osuuden riippumatta siitä, onko arvonlisävero lopullinen kustannus vai onko koulutuksenjärjestäjä oikeutettu alv:n palautukseen / vähennykseen. Arvonlisäveron ilmoittaminen koskee myös maksullista palvelutoimintaa. Ne koulutuksen järjestäjät, joilla on rakentamispalvelujen osalta käännetty arvonlisäverovelvollisuus, ilmoittavat myös rakentamispalvelujen arvonlisäveron määrän vaikka alvkirjaustapa kirjanpidossa muuttui lakimuutoksen myötä. Lakimuutos ei muuta alv:n ilmoittamista kustannuskyselyssä. Arvonlisävero ilmoitetaan samalla tavoin kuin ennen lakimuutoksen voimaan tuloa. Arvonlisävero ilmoitetaan omalla sarakkeellaan (kustannusten alv sarake M3 ja tulojen alv sarake R9). Mikäli koulutuksen järjestäjä ei saa arvonlisäverotietoja suoraan taloushallinnon tietojärjestelmästään, arvonlisäveron osuus tulee selvittää siten, että se perustuu todellisiin arvonlisäverokantoihin. Valtionavustukset Päällekkäisen rahoituksen poistamiseksi valtionrahoituksen piiriin kuuluvaa toimintaa varten rahoituslain 44 :n 1 ja 2 momentin nojalla myönnettyjä valtionavustuksia vastaava euromäärä vähennetään asianomaisen toiminnan kokonaiskustannuksista (nettoutus). Valtionosuusviranomainen tekee vähennyksen kustannuspohjasta kustannusten laskemisvuonna myönnettyjen avustusten määrän mukaisesti, joten koulutuksen järjestäjät ilmoittavat kustannukset bruttomääräisinä annettujen ohjeiden mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä ilmoittaa ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuksen perusja lisäkoulutuksen osalta Opetushallituksen ja/tai opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslain 44 :n 1 ja 2 momentin mukaan myöntämät valtionavustukset järjestäjätason lomakkeella E 92 tulopuolen kohdassa T0 (kohdassa valtion erillisrahoitus R2). Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen osalta koulutuksen järjestäjä ilmoittaa Opetushallituksen ja/tai opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslain 44 :n 1 ja 2 momentin mukaan myöntämät valtionavustukset lomakkeella K14 kohdassa T0 Muut tulot (R8). 5

6 6 On huomattava, että lomakkeilla ilmoitetaan valtionavustukseen liittyvät varainhoitovuoden kustannukset. Vastaavasti saaduista avustuksista ilmoitetaan tuloina ainoastaan se osuus, mikä varainhoitovuonna on kirjattu tuloiksi. Valtionavustuksella toteutettavaan ja valtionosuustoimintaan liittyvän hankkeen toteuttamiseen voi osallistua yksi tai useampi koulutuksen järjestäjä valtionavustuspäätöksen mukaisesti. Vastuu kustannusten ilmoittamisesta on valtionavustuksen saaneella koulutuksen järjestäjällä. Koulutuksen järjestäjän tulee sopia kirjauskäytänteistä muiden hankkeeseen osallistuvien järjestäjien kanssa siten, että kukin hankkeessa mukana oleva osapuoli tietää, miten kustannukset/tulot tässä valtionosuusjärjestelmän mukaisessa kustannusten tiedonkeruussa ilmoitetaan ja kuka/ketkä koulutuksen järjestäjät tietoja ilmoittavat. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että hankkeelle kohdistuneet kustannukset ja tulot vuodelta 2013 ilmoitetaan vain kertaalleen kustannuskyselyssä ja kustannukset kohdennetaan koulutusaloittain ja toiminnoittain oikein. Lisäksi on huomattava, että aikuiskoulutuslain 18 :n mukaan lisäkoulutuksen järjestäjille myönnettyä hanke- ja kehittämisavustusta työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hoitamiseen sekä muuta kehittämisavustusta (ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen) ja avustuksen käytöstä aiheutuneita kustannuksia ei saa sisällyttää ammatillisen lisäkoulutuksen lomakkeille lainkaan, vaan kohtaan E9 Muut kustannukset ja muu rahoitus.

7 7 Erityishuomioita Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus (K02) Valmistavista/valmentavista koulutuksista ilmoitetaan tiedot erikseen kohdissa Talouskouluopetuksen kustannukset ilmoitetaan alan 899 kustannuksissa (K1-K9) ja lisäksi kohdassa K0.0 Lisätiedot. Työnjohtokoulutuskokeilun kustannukset ilmoitetaan alojen 399 ja 599 kustannuksissa (K1-K9) sen mukaan, kumpaan alaan koulutus kuuluu ja lisäksi vielä erittelytietona samojen lomakkeiden lisätiedot kohdassa (K09) Oppisopimuskoulutuksena toteutettava (K13p) ammatillinen peruskoulutus Työnjohtokoulutuskokeilun kustannukset ilmoitetaan alojen 3 ja 5 kustannuksissa (K1-K9) sen mukaan, kumpaan alaan koulutus kuuluu ja lisäksi vielä erittelytietona samojen lomakkeiden lisätiedot kohdassa (K09) Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittujen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset sisältyvät koulutusaloittain/toiminnoittain ilmoitettaviin kustannuksiin (K1-K9). Ilmoitetaan lisäksi kustannukset yhteensä Lisätiedot -kohdassa K03. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava (K13l) ammatillinen lisäkoulutus Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittujen ammatillisen lisäkoulutuksen kustannukset sisältyvät koulutusaloittain/toiminnoittain ilmoitettaviin kustannuksiin (K1-K9). Ilmoitetaan lisäksi kustannukset yhteensä Lisätiedot -kohdassa K03. Nuorten aikuisten osaamisohjelman kustannukset sisältyvät koulutusaloittain/toiminnoittain ilmoitettaviin kustannuksiin (K1-K9). Ilmoitetaan lisäksi kustannukset yhteensä Lisätiedot -kohdassa K05. Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus (K14) Nuorten aikuisten osaamisohjelmankustannukset sisältyvät koulutusaloittain/porrastuksittain (1-8), toiminnoittain ilmoitettaviin kustannuksiin. Lomakkeen kohdassa K05 ilmoitetaan kaikki kohtiin K1 K8 sisältyvät osaamisohjelman kustannustiedot. Osaamisohjelman tulotiedot ilmoitetaan erikseen kohdassa T0 ja suoritetiedot ilmoitetaan erikseen kohdassa S5. Järjestäjäkohtainen lomake (E92) Mikäli koulutuksen järjestäjä myy toiselle koulutuksen järjestäjälle tietopuolista koulutusta, kyseessä on maksullinen palvelutoiminta, joka ilmoitetaan järjestäjäkohtaisella lomakkeella (E92).

8 8 Koulutuksen järjestäjän tulee arkistoida allekirjoituksella varustettuna ilmoittamansa kustannus- ja suoritetiedot liiteasiakirjoineen. Koulutuksen järjestäjän tulee myös arkistoida ilmoitettujen tietojen kohdistamisen perusteet. Rahoitus -yksikön keräämät tiedot ovat luettavissa osoitteessa: Kustannuslajit ja arvonlisäverot Henkilöstömenot (M1) Henkilöstömenot ilmoitetaan nettona henkilöstökorvauksilla vähennettynä. Tässä ilmoitetaan palkat, lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut, ryhmähenkivakuutusmaksut, kunnallisten oppilaitosten ns. vanhat eläkkeet, eläkemenoperusteiset maksut ja kokouspalkkiot. Työllistettyjen palkkaamisesta aiheutuneista kustannuksista ilmoitetaan ainoastaan nettomeno. Työnantaja maksaa eläkemenoperusteista maksua niistä eläkkeitä, jotka ovat karttuneet ko. työnantajan palveluksessa ennen vuotta Eläkemenoperusteiset maksut ovat valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan kustannuksia, eivät kuitenkaan siltä osin, kun toiminta on kohdistunut maksulliseen palvelutoimintaan. Kuntaliitto (Kuntataloustiedote 4/12) ja Keva (yleiskirje 3/2012). Muut menot; ei sisällä ALV:a (M2) Esimerkiksi matkakorvaukset, henkilöstön koulutusmenot, toimistotarvikkeet, materiaalihankinnat, posti- ja puhelinmaksut, opetusvälineet, koneiden ja kaluston vuokrat ja kunnossapito. Arvonlisäverot (M3) Tässä sarakkeessa ilmoitetaan tavaroiden ja palveluiden hankintahintaan sisältyneet arvonlisäverot, joko maksetun tai palautus- tai vähennysjärjestelmään kirjatun mukaisena. (ks. sivu 5). Tulolajit ja arvonlisäverot Valtion erillisrahoitus/valtionrahoitus (R2) Valtion erillisrahoitus sisältää esim. opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen myöntämät rahoituslain 44 :n mukaiset erillisavustukset esim. kansainvälistymiseen ja työssäoppimisen kehittämiseen myönnetyt avustukset. (ks. sivu 5) EU-rahoitus (R3) Tässä ilmoitetaan suoraan Euroopan Unionilta saadut tuet ja avustukset ja EU-hankkeisiin valtiolta saatu kansallinen osuus. (ks. sivu 18 Maksullinen palvelutoiminta) Muu erillisrahoitus (R8) Muuta erillisrahoitusta ovat esimerkiksi maksut palveluista ja tavaroista, käyttökorvaukset ja vuokrat, opiskelijoille myydystä materiaalista veloitetut korvaukset ja yksityisopiskelijoiden maksut. Tuloihin ei ilmoiteta näyttötutkintojen tutkintomaksuja. Opetushallitus on antanut ohjeen tutkintomaksujen perinnästä ja tilittämisestä (6/011/2011, ). Arvonlisäverot (R9) Ilmoitetaan arvonlisäveron osuus, joka on lisätty myytävien tuotteiden, tavaroiden ja palvelujen myyntihintoihin. (ks. sivu 5)

9 Toiminnot 9 K 1. Opetustoiminta K 1.1 Opetus (ei sisällytetä kohdissa K 1.2 K1.4 ilmoitettavia kustannuksia) Ilmoitetaan koulutuksen järjestäjän omien opettajien lähi- ja etäopetuksen, opettajien mahdollisilta työssäoppimisjaksoilta maksetut palkat, luennoitsijoiden, koulutustarkastajien, koulunkäyntiavustajien palkat ja muut palkkauksesta aiheutuneet kustannukset. Opetukseen ilmoitetaan muut opetuksesta aiheutuneet kustannukset kuten opetus- ja ohjeistusmateriaalit (esim. käsikirja oppisopimuskoulutuksessa), opetusvälineet ja -laitteet sekä muut opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä aiheutuneet kustannukset. Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen (K02) osalta ammattiosaamisen näyttöjen ja näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen sisältyvien tutkintotilaisuuksien kustannukset sisältyvät tähän kohtaan K1.1 Opetus. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten asetettujen toimielinten kustannukset kirjataan kuitenkin kohtaan K7.9. Mikäli koulutuspalveluja ostetaan ulkopuoliselta organisaatiolta, ilmoitetaan kustannukset muiden menojen sarakkeessa. Koulutuspalvelujen myyjä ilmoittaa myydyn koulutuksen kustannukset maksulliseen palvelutoimintaan ja vastaavan myyntitulon maksulliseen palvelutoimintaan kohdassa E2.7 Koulutuksen ja osaamisen myynti. Mikäli koulutuspalveluja ostetaan oman organisaation sisällä eri oppilaitosyksiköiltä, ostettu opetus merkitään kuten oman henkilökunnan palkkauskustannukset sarakkeelle M1 Henkilöstömenoihin. Sisäistä tuloa ei kirjata maksullisen palvelutoiminnan tuloihin tässä kyselyssä. Tietotekniikkakustannuksista ilmoitetaan se osuus, joka kohdistuu yksittäiseen koulutusalaan (esim. metallialan cad-ohjelmat, datanomikoulutuksen erityisohjelmat ja laitteet). Esimerkiksi yleisten tietokoneluokkien kustannukset ilmoitetaan kohdassa K7.9 muut yhteiset toiminnot. K 1.2 Tutkintotilaisuudet Oppisopimuskoulutuksen (K13p ja K13l) ja oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen (K14) osalta tässä kohdassa ilmoitetaan tutkintotilaisuuksien järjestämisestä ja henkilökohtaistamisesta aiheutuneet kokonaiskustannukset kuten opettajien ja muun henkilöstön suunnittelutyö, tutkinnon suorittajan ohjaus ja arviointi sekä tutkintotilaisuuksien järjestämisestä mahdollisesti työnantajille maksettavat korvaukset. K 1.3 Työssäoppiminen Työssäoppimisen kustannuksia kysytään vain K02- lomakkeella oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta peruskoulutuksesta. Työssäoppimisella tarkoitetaan kotimaassa tai ulkomailla tapahtunutta opetussuunnitelman mukaista, kolmivuotisiin ammatillisiin perustutkintoihin kiinteästi kuuluvaa vähintään 20 opintoviikon opintoja, jossa osa opintojen tavoitteista opitaan työpaikalla. Näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Mikäli työssäoppimisen jakson järjestäminen työpaikalla ei erittäin painavista syistä poikkeustapauksissa ole mahdollista, voidaan työssäoppiminen toteuttaa oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin järjestelyin. Kustannuksiin kuuluu esimerkiksi työssäoppimispaikan suunnittelu, hankinta ja työssäoppimisjaksojen arvioinnit sekä opettajien ja opiskelijoiden matkakustannukset. Opiskelijoiden työssä oppimisajan ruokailukustannukset ilmoitetaan kohdassa K 3.2.

10 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien koulutusten kustannustietoja ilmoitettaessa kohtaan kirjataan työssäoppimiseen tai työelämään valmentautumisesta aiheutuneet kustannukset. K 1.4.Työnantajille maksetut korvaukset Ilmoitetaan oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (K02) koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välisen sopimuksen mukaiset työnantajille maksetut korvaukset työssäoppimisesta. K Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset oppisopimuskoulutuksessa (poislukien K1.4.2) Oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa (K13p ja K13l) ilmoitetaan työnantajalle maksetut koulutuskorvaukset (asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998 6). 10 K Korotettu koulutuskorvaus, joka maksettu OKM:n erityisavustuksena myöntämästä valtionavustusmäärärahasta Kohtaan kirjataan työnantajille maksetut korotetut koulutuskorvaukset, jotka on maksettu opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksena , 147/522/2012 myöntämästä valtionavustusmäärärahasta. Koulutuksen järjestäjän maksama koulutuskorvaus ensimmäisen oppisopimusvuoden opiskelijan osalta on 800 euroa/kk. Kohdassa ilmoitetaan vain korotetun koulutuskorvauksen osuus ja ylimenevä osuus ilmoitetaan kohdassa K1.4.1 Työnantajalle maksetut koulutuskorvaukset. K 2. Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistöjen ylläpidon kustannuksina ilmoitetaan kiinteistöhenkilökunnan palkat yms. menot, materiaalin ja palvelujen ostot, kunnossapitomenot, muut kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon liittyvät menot sekä kiinteistövero ja kiinteistöjä palvelevan tontin ja kadun kunnossapitomenot, lukuun ottamatta oppilasasuntoloita tai henkilökunnan asuntoja. Maa-alueiden vuokrat ilmoitetaan kohdassa E Kiinteistön koneiden ja kaluston hankintakustannukset, siltä osin kuin ne käsitellään kirjanpidossa investointimenoina, merkitään kyselyssä ainoastaan kohtaan E4. Opintososiaalisena etuna järjestetyn majoituksen (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, ) kiinteistökustannukset ilmoitetaan asianomaisessa kohdassa K3.1. Opettajien ja muun henkilökunnan asuntojen kustannukset sekä vastaava vuokratulo ilmoitetaan kohdassa E2. Mikäli koulutuksen järjestäjä on vuokrannut oppilasasuntolapaikkoja ulkopuolisille, saadut vuokratulot ja asuntolan kustannukset ilmoitetaan tältä osin kohdassa E2.9. Kiinteistökustannukset, jotka kohdistuvat maksulliseen palvelutoimintaan ilmoitetaan kohdassa E2. K 2.1 Omat tilat Ilmoitetaan koulutuksen järjestäjän omistamien ja valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan käytössä olleiden tilojen aiheuttamat kustannukset seuraavasti: E Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista eritellään sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset kuten suunnitelman mukaiset poistot, laskennalliset poistot ja korot sekä muut vastaavat laskennalliset kustannuserät (esim. sisäinen kate). Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus ei ole valtionosuuteen oikeuttavaa menoa. Tieto ilmoitetaan kuitenkin tässä kohdassa, ei kohdassa E2 tai E9.

11 11 K Muu kiinteistöjen ylläpito Kustannuksina ilmoitetaan kiinteistön henkilökunnan palkat ja henkilökunnalle kiinteistön hoidosta aiheutuneet muut kustannukset. Muissa menoissa (sarake M2) ilmoitetaan tilojen käytöstä aiheutuneet kiinteistön siivous-, lämpö-, sähkö- ja muut ylläpito- ja kunnossapitomenot ja sisäisen vuokran hoitovastike. Kohtaan sisältyvät myös materiaalin ja palvelujen ostot, kiinteistövero ja kiinteistöjä palvelevan tontin ja kadun kunnossapitomenot. K 2.2 Vuokratilat Ilmoitetaan vuokratiloista maksetut vuokrakustannukset sekä siivous-, lämpö-, sähkö- ja muut kiinteistön ylläpitokustannukset. K 3. Opintososiaaliset edut oppisopimuskoulutuksessa Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on oikeus saada tietopuolisen opiskelun aikana opintososiaalisena etuutena päivärahaa, perheavustusta, majoitus- ja matkakorvausta opetusministeriön asetuksen 799/2007 mukaisesti. Etuudet ilmoitetaan lomakkeella K13. K 3.1 Majoitus oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (lomake K02) Kohdan 3.1 kustannukset jaotellaan seuraavasti: K Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa saaneet (erityisoppilaitokset) Ilmoitetaan rahoitusasetuksen 10 :n 2 momentin mukainen majoitus eli ammatillisten erityisoppilaitosten majoituksen kustannukset maksuttoman majoitusetuuden osalta. K Sisäoppilaitokset Ilmoitetaan rahoitusasetuksen 10 :n 3 momentin ja järjestämisluvan mukainen sisäoppilaitoksen majoitus eli kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen majoituksen kustannukset maksuttoman majoitusetuuden osalta. K Muut majoitusetuudet Ilmoitetaan rahoitusasetuksen 10 :n 1 momentin mukaisen majoituksen kustannukset maksuttoman majoitusetuuden osalta. K 3.2 Opiskelijaruokailu oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (lomake K02) Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina työpäivinä kun opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Tästä aiheutuvat palkat, elintarvikkeet, kalusto, laitteet, kuljetukset, koneiden ja kaluston vuokrat sekä muut oppilasruokailun järjestämiseen liittyvät menot sekä myös muilta ostetut ruokailupalvelut ilmoitetaan tässä. Kohdassa ilmoitetaan myös työssäoppimisen ajalta maksetut opiskelijoiden ruokailukustannukset. Yksityisopiskelijoiden, ulkopuolisten ja henkilökunnan maksullisen ja työtoimintaan kuuluvan ruokailun kustannukset ja tulot ilmoitetaan kohdassa E2.9, muu maksullinen palvelutoiminta. K 7. Yhteiset toiminnot Yhteiset toiminnot ilmoitetaan seuraavan jaottelun mukaisesti: K 7.6 Opetuksen hallinto Kohtaan merkitään opetuksen järjestämiseen liittyvän hallinnon, opiskelijahallinnon ja opetuksen tukitoiminnan (muun kuin kohdan K7.9) kustannukset, esim. rehtorin, apulaisrehtorin, koulutusohjelmajohtajien, opinto-ohjaajien ja oppisopimussihteerien palkkauskustannukset, opetushenkilöstön ja opetuksen tukihenkilöstön (muun kuin kohdan K7.9) ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset sekä muut yhteisistä toiminnoista aiheutuneet kustannukset.

12 Kohtaan merkitään myös ura- ja rekrytointipalvelut, jotka sisältävät opiskelija- ja työnantajapalveluja, joiden tarkoituksena on parantaa koulutuksen järjestäjän työelämäsuhteita ja koulutuksesta valmistuvien työllistymistä. Myytäessä ura- ja rekrytointipalveluja ulkopuolisille, kustannukset ja tulot ilmoitetaan tältä osin kohdassa Maksullinen palvelutoiminta E2. K 7.9 Muut yhteiset toiminnot Ilmoitetaan kirjasto- ja tietopalvelutehtävissä toimivan henkilöstön palkkauskustannukset, henkilöstön ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset. Ilmoitetaan opetuksen ja yhteisten toimintojen tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelujen kustannukset sekä ko. tehtävissä toimivan henkilöstön palkkauskustannukset, henkilöstön ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset. Tietotekniikkakustannuksista se osuus, joka kohdistuu yksittäiseen koulutusalaan (esim. metallialan cad-ohjelmat, datanomikoulutuksen erityisohjelmat ja laitteet) kirjataan kuitenkin kohtaan K1 Opetus. Ammatillisen koulutuksen markkinoinnista potentiaalisille opiskelijoille ja muille sidosryhmille aiheutuneet kustannukset sisältyvät tähän. Myös ko. tehtävissä toimivan henkilöstön palkkauskustannukset, henkilöstön ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset ilmoitetaan tässä kohdassa. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten asetettujen toimielinten kustannukset ilmoitetaan tässä kohdassa. Kirjanpidossa vuosikustannuksiksi kirjatut kalusto- ja laitehankinnat, kokoelmat, lehdet, kirjallisuus, kirjasto- ja tietopalvelujen käyttämät ohjelmistot, tietoliikennekustannukset, verkostoyhteistyö, www-sivujen päivitys ja tilaisuuksien järjestäminen ilmoitetaan tässä. Yhteisten toimintojen ja hallinnon koneiden ja kaluston hankintakustannukset, siltä osin kuin ne käsitellään kirjanpidossa investointimenoina, merkitään kyselyssä ainoastaan ammatillisen koulutuksen järjestäjätason lomakkeelle (E92) kohtaan E4. K 8. Koulutuksen järjestäjän hallinto Ilmoitetaan valtionosuuspohjaan kuuluvat ammatillisen koulutuksen järjestäjän hallinnosta aiheutuneet kustannukset. Kohtaan merkitään esimerkiksi johtokunnan ja hallituksen kokouspalkkiot, kuntayhtymän johtajan, johtavan rehtorin, johtavan koulutustarkastajan, talousjohtajan, henkilöstöhallinnon, palkanlaskennan ja taloushallinnon palkkauskustannukset, palvelujen ja materiaalien ostot sekä muut toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Myös hallintoon kohdentuvat tietohallinnon ja -tekniikan ylläpidosta aiheutuneet kustannukset sekä hallintohenkilöstön ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset, esim. täydennyskoulutus sekä mm. työsuojelun, yhteistoimintamenettelyn ja luottamusmiestoiminnan kustannukset, osuus puhelin- ja teleliikenteen kustannuksista sekä tarvikekustannukset. Valtionosuuspohjaan eivät kuulu sellaiset hallintokustannukset, jotka eivät aiheudu välittömästi ammatillisen koulutuksen järjestämisestä (rahoituslain 31 ). Ne ilmoitetaan kohdassa E Koneiden ja kaluston hankintakustannukset, siltä osin kuin ne käsitellään kirjanpidossa investointimenoina, merkitään kyselyssä ainoastaan kohtaan E4. K 0. Kustannukset yhteensä sisältävät myös kohdan E sisäisen vuokran pääomakustannuksen. 12

13 K 9. Poistot Ilmoitetaan vuoden 2013 kirjanpidon mukaiset investointeihin kohdistuvat poistot seuraavasti: - oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K02, - oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K13p, - oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K13l - oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K Poistoja ei sisällytetä kohtien K1 K8 kustannuksiin. Maksullisen palvelutoiminnan poistot ilmoitetaan koulutuksen järjestäjätason lomakkeella E92 kohdassa E5. K 9.1 Rakennusten poistot Ilmoitetaan mm. rakentamisen, hankinnan, perustamishankkeiden ja perusparannustöiden kirjanpidon ja poistosuunnitelman mukaiset poistot. K 9.9 Muiden investointien poistot Ilmoitetaan koneiden, laitteiden ja muiden investointien myös aineettomat hyödykkeet, kirjanpidon ja poistosuunnitelman mukaiset poistot. T 0. Tulot Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen tulot lomakkeella K14. Ammatillisen lisäkoulutuksen kohtia K1 K8 vastaavat tulot ilmoitetaan erikseen omaehtoisesta ja henkilöstökoulutuksesta sekä nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisista koulutuksista (omaehtoinen koulutus). Muiden koulumuotojen vastaavat tulot ilmoitetaan koulutuksen järjestäjätason lomakkeella E92 kohdassa T0. R 5 Opiskelijamaksut / Työnantajamaksut ammatillisessa lisäkoulutuksessa Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijamaksuista on säädetty opetusministeriön asetuksessa (1323/ ). Tähän merkitään omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksuista ja henkilöstökoulutuksen työnantajamaksuista kertyneet opiskelijamaksujen tulot. Omaehtoinen koulutus sisältää nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisten koulutusten tulot. Osaamisohjelman tulot ilmoitetaan vielä erikseen omalla sarakkeella ( josta nuorten aikuisten osaamisohjelma). R 8 Muut tulot ammatillisessa lisäkoulutuksessa Muut kuin kohdan R5 tulot ilmoitetaan tässä. Työtoiminnasta kertyneet tulot ja niitä vastaavat kustannukset ilmoitetaan maksullisessa palvelutoiminnassa. Suoritteet S 1. Ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K02 S 1.1 Opetustuntien lukumäärä Opetustuntien lukumäärään sisällytetään opettajien ja opinto-ohjaajien lähiopetuksen-, etäopetuksen- ja monimuoto-opetuksen tunnit sekä työssäoppimisen ohjauksen ja opintoohjauksen tunnit opetussuunnitelmaperusteisessa ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa. S 1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä Ilmoitetaan kohdan S1.1 opetustuntien lukumäärään sisältyvä opettajan ja opinto-ohjaajan johdolla oppilaitoksessa tai muussa oppimisympäristössä läsnä ollen tapahtuvan opetuksen tai ohjauksen tuntimäärä. Kohtien S1.2.1 ja S1.2.2 tuntien lukumäärä yhteensä voi olla suu-

14 rempi kuin kohdan S1.2 esimerkiksi siitä syystä, että opetusta on annettu yhteisissä opetusryhmissä. 14 S josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa Ilmoitetaan kohtaan S1.2 sisältyvien lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa. S josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa Ilmoitetaan kohtaan S1.2 sisältyvien lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa. S 1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja) Tähän ilmoitetaan opiskelijoiden vuoden 2013 aikana suorittamien opintoviikkojen yhteismäärä. Mukaan luetaan sekä koulutuksen järjestäjän itse järjestämässä koulutuksessa että koulutuksen järjestäjän ostamassa koulutuksessa suoritetut opintoviikot. Hyväksiluettuja (osaamisen tunnustaminen) opintoviikkoja ei lasketa mukaan. S josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut opintoviikot Tähän ilmoitetaan kohtaan S1.3 sisältyvä opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opiskelijoiden vuoden 2013 aikana suorittamien opintoviikkojen yhteismäärä. Mukaan luetaan sekä koulutuksen järjestäjän itse järjestämässä koulutuksessa että koulutuksen järjestäjän ostamassa koulutuksessa suoritetut opintoviikot. Hyväksiluettuja opintoviikkoja ei lasketa mukaan. S josta työssäoppimisen opintoviikot Ilmoitetaan kohtaan S1.3.1 sisältyvät vuoden 2013 aikana työssäoppimisena suoritetut opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintoviikot. S 1.4 Hyväksiluetut opintoviikot (osaamisen tunnustaminen) Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana hyväksiluettujen opintoviikkojen lukumäärä. Koulutuksen järjestäjä voi hankkia osan laissa (630/ ) tarkoitetuista palveluista toiselta koulutuksen järjestäjältä tai muulta yhteisöltä taikka säätiöltä. S Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut opintoviikot Ilmoitetaan opiskelijakohtaisesti lasketut opintoviikot. S Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit Ilmoitetaan opiskelijakohtaisesti laskettujen kurssien lukumäärä. S 2. Kiinteistöjen huoneistopinta-alat Huoneistopinta-alan neliömetrit ilmoitetaan kokonaislukuina. Mikäli koulutuksen järjestäjän käytössä olevien tilojen osalta on vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia, ilmoitetaan keskimääräinen pinta-ala. S 2.1 Omat tilat Ilman opintososiaalisena etuna tarjotun majoituksen tiloja sekä maksullisen palvelutoiminnan käytössä olleita tiloja. S 2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja) Ilmoitetaan huoneistopinta-alat ulkopuolisilta vuokratuista tiloista. K 0.0 Lisätiedot oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen lomakkeella Ilmoitetaan kaikki kohtiin K1 K9 sisältyvät valtionosuustoimintaan kohdistetut talouskouluopetuksesta ja työnjohtokoulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Kohdan

15 15 K0.0 kustannuksiin ei saa sisällyttää sisäiseen vuokraan sisältyvää pääomakustannusta kohdasta E K 08 Talouskouluopetus (sisältyvät matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kustannuksiin) K 09 Työnjohtokoulutuskokeilu S 6. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K13p Ammatillisen peruskoulutuksen suoritteet kysytään eriteltyinä opetussuunnitelmaperusteiseen ja näyttötutkintoperusteiseen koulutukseen. Kohdassa S 6 suoritemääriin sisältyvät myös perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittuja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat suoritteet, jotka kysytään eriteltynä lisäksi sarakkeessa d. S 6.1 Aloittaneet opiskelijat Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärät. S 6.2 Koulutukseen osallistuneet Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärä. S 6.3 Purkautuneet oppisopimukset Ilmoitetaan opiskelijat, joiden oppisopimus on purkautunut kalenterivuoden aikana. S 6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä (Koko tutkinnon suorittaneet) Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen osalta ilmoitetaan opiskelijat, jotka ovat saaneet tutkintotodistuksen koulutuksen järjestäjältä vuonna 2013 ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osalta ilmoitetaan opiskelijat, jotka ovat saaneet tutkintotoimikunnan hyväksymän tutkintotodistuksen vuonna Tietojen oikeellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ilmoitetaan vuoden 2013 aikana suoritettujen tutkintojen lukumäärä niiden opiskelijoiden osalta, jotka koulutuksen järjestäjä on ilmoittanut tilastointipäivinä rahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi. S 6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä (näyttötutkintoperusteinen ja opetussuunnitelmamuotoinen) Ilmoitetaan vuoden 2013 aikana suoritettujen tutkinnon osien lukumäärä niiden opiskelijoiden osalta, jotka koulutuksen järjestäjä on ilmoittanut tilastointipäivinä rahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi. Tässä ei ilmoiteta maksullisen palvelutoiminnan opiskelijoiden (toiselle koulutuksen järjestäjälle myydyn tietopuolisen koulutuksen opiskelijoiden) suorittamia tutkinnon osia. Tietojen oikeellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. K 0.0 Lisätiedot oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen lomakkeella Ilmoitetaan kaikki kohtiin K1 K9 sisältyvät valtionosuustoimintaan kohdistetut työnjohtokoulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset ja perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittuja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kustannukset. Kohdan K0.0 kustannuksiin ei saa sisällyttää sisäiseen vuokraan sisältyvää pääomakustannusta kohdasta E K 09 Työnjohtokoulutuskokeilu K 03 Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittuja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kustannukset

16 16 S 4. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K13l Ammatillisen lisäkoulutuksen suoritteet kysytään erikseen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista sekä eitutkintotavoitteisesta koulutuksesta. Kohtaan ei-tutkintotavoitteinen koulutus merkitään tiedot niistä opiskelijoista, jotka ovat suorittaneet tutkinnon osia ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa (tavoitteena on suorittaa vain tutkinnon osa/osia ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.). Kts. kohta S7.6. Kohdassa S 4 suoritemääriin sisältyvät myös perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittuja ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksia vastaavat suoritteet, jotka kysytään eriteltynä lisäksi sarakkeessa e. Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan solmittuja oppisopimuksia vastaavat suoritteet vuodelta 2013 eivät sisälly kohdan S 4 suoritteisiin, vaan ne ilmoitetaan erikseen kohdassa S 5. S 4.1, S 5.1 Aloittaneet opiskelijat Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärät. S 4.2, S 5.2 Koulutukseen osallistuneet Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärä. S 4.3, S 5.3 Purkautuneet oppisopimukset Ilmoitetaan opiskelijat, joiden oppisopimus on purkautunut kalenterivuoden aikana. S 4.4, S 5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä (Koko tutkinnon suorittaneet) Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen lomakkeella kysytään tiedot suoritetuista tutkinnoista. Tässä ilmoitetaan opiskelijat, jotka ovat saaneet tutkintotoimikunnan hyväksymän tutkintotodistuksen vuonna Tutkintojen määrätietojen oikeellisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tutkinto kirjataan sille ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjälle, joka on solminut oppisopimuksen, ilmoittanut tutkintoa suorittavan opiskelijan rahoituksen perusteena olevaksi opiskelijaksi ja saanut siihen valtionosuutta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ks. oppisopimuskoulutuksen rahoituksen määräytymisperusteet. S 4.6, S 5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä Ilmoitetaan vuoden 2013 aikana suoritettujen tutkinnon osien lukumäärä niiden oppisopimuksen ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijoiden osalta, jotka koulutuksen järjestäjä on ilmoittanut tilastointipäivinä rahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi. Lomakkeella sarakkeilla kohtiin ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot kirjataan tutkinnon osan tai osien suoritukset silloin kun opiskelijan tavoitteena on koko ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Mikäli opiskelijan tavoitteena ei ole koko tutkinnon suorittaminen, kirjataan suoritettujen tutkinnon osien määrät kohtaan ei-tutkintotavoitteinen koulutus. Tässä ei ilmoiteta suoritettujen tutkinnon osan tai osien määriä niiden opiskelijoiden osalta, jotka ovat olleet suorittamassa vain tutkinnon osaa tai osia oppisopimusmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja on vuonna 2013 ilmoitettu oppisopimusmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen rahoituksen perusteena oleviin opiskelijamääriin. Tässä ei ilmoiteta myöskään maksullisen palvelutoiminnan opiskelijoiden (toiselle koulutuksen järjestäjälle myydyn tietopuolisen koulutuksen opiskelijoiden) suorittamia tutkinnon osia.

17 K 0.0 Lisätiedot oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen lomakkeella Ilmoitetaan kaikki kohtiin K1 K9 sisältyvät valtionosuustoimintaan kohdistetut perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittuja ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kustannukset sekä nuorten aikuisten osaamisohjelman vuoden 2013 valtionosuuden perusteella toteutetun koulutuksen kustannukset. Kohdan K0.0 kustannuksiin ei saa sisällyttää sisäiseen vuokraan sisältyvää pääomakustannusta kohdasta E K 03 Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittuja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kustannukset K 05 Nuorten aikuisten osaamisohjelman vuoden 2013 valtionosuuden perusteella toteutetun koulutuksen kustannukset. S 4, S 7, S 5. Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K14 Suoritteet ilmoitetaan koulutusaloittain / porrastustekijöittäin, erikseen omaehtoinen koulutus ja henkilöstökoulutus. Nuorten aikuisten osaamisohjelman suoritetiedot ilmoitetaan erikseen kohdassa S5. Niitä ei tule sisällyttää S4: n ja S7:n suoritetietoihin. S 4.7, S 7.7, S 5.7 Opiskelijatyövuodet Toteutuneet opiskelijatyövuodet ilmoitetaan koulutusaloittain yhden desimaalin tarkkuudella ja jaettuna omaehtoiseen ja henkilöstökoulutukseen. Erityisopetusta saaneiden opiskelijatyövuodet ilmoitetaan sekä sisältyneenä opiskelijatyövuosiin että ilmoitettuna erikseen. Nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisten koulutusten opiskelijatyövuodet ilmoitetaan erikseen kohdassa S5.7 ja niitä ei tule sisällyttää kohtien S4.7 ja S7.7 kohdan opiskelijatyövuosiin. Opiskelijatyövuosi on 190 vähintään seitsemän tunnin mittaista työpäivää opiskelijaa kohden. Työpäivän tunneiksi lasketaan kaikki lähi-, etä- ja monimuoto-opiskelun tunnit, jotka lasketaan opintojen laajuuteen vaikuttavina tunteina opiskelijaa kohden. (Tuntimäärä x opiskelijamäärä /7 / 190) Opiskelijatyövuosiin voidaan laskea suoritteita sellaisista näyttötutkinnon osista, jotka suoritetaan osallistumatta tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Näyttötutkinnon osan suorittaminen vastaa rahoitusta määrättäessä kahdeksaa prosenttia täydestä opiskelijatyövuodesta (RahA 1766/2009) 30. S 4.1, S 7.1, S 5.1 Aloittaneet opiskelijat v Tilastotietona kysytään ammatillisen lisäkoulutuksen aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärät toimintavuoden aikana. Määrät ilmoitetaan koulutusaloittaisille hintaryhmille, omaehtoinen koulutus ja henkilöstökoulutus erikseen, sisältäen erityisopetusta saaneet. Nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisiin koulutuksiin kuuluvia opiskelijoita ei sisällytetä edellä mainittuihin opiskelijoiden määriin, vaan ne ilmoitetaan erikseen kohdassa S5.1. Opiskelijoihin lasketaan mukaan kaikki, jotka ovat vuonna 2013 aloittaneet opintonsa ammatillisessa lisäkoulutuksessa. S 4.6, S 7.6, S 5.6 Tutkintojen osien lukumäärä Tässä kohden ilmoitetaan kaikkien toteutuneiden tutkintojen osien lukumäärä, joka määrä voi olla suurempi kuin opiskelijamäärä. Nuorten aikuisten osaamisohjelman tutkinnon osien lukumäärä ilmoitetaan kohdassa S 5.6 ja siten niitä ei sisällytetä kohtien S4.6 ja S7.6 luku- 17

18 18 määrätietoihin. Tutkinnon osien lukumäärätietojen oikeellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. S 4.4, S 7.4, S 5.4 Valmiit tutkinnot Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusta varten kysytään oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen lomakkeilla tiedot suoritetuista tutkinnoista. Vuoden 2010 alusta lukien ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintoja on porrastettu tuloksellisuuden perusteella. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus (47/2012) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta sisältää liitteen, josta ilmenevät ne ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, jotka voidaan suorittaa näyttötutkintoina. Tähän merkitään vuonna 2013 tutkintoon valmistavaan koulutukseen tai suoraan näyttöön osallistuneiden ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneiden ja tutkintotoimikunnan antaman todistuksen saaneiden määrät tutkinnoittain eriteltynä. Omassa sarakkeessa ilmoitetaan ilman valmistavaa koulutusta suoritettujen ammatillisten perustutkintojen määrät yhteensä. Nuorten aikuisten osaamisohjelman tutkintojen lukumäärä ilmoitetaan kohdassa S 5.4 ja siten niitä ei sisällytetä kohtien S4.4 ja S7.4 lukumäärätietoihin. Rahoituksen saajana on se koulutuksen järjestäjä, joka on vastannut valmistavasta koulutuksesta tai suoraan tutkintotilaisuuksiin osallistuvien opiskelijoiden soveltuvuuden kartoituksesta ja ohjauksesta. Tulosrahoituksen tutkintojen määrät lasketaan kahden vuoden keskiarvona Opetushallituksen vuosittaisen kustannusten tiedonkeruussa ilmoitettujen tutkintomäärien perusteella. Vuosien 2012 ja 2013 tutkintojen määrät vaikuttavat vuoden 2015 tulosrahoitukseen. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat tiedot E92-lomakkeella Koulutuksen järjestäjätason tiedot ilmoitetaan seuraavasti: - Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätason tiedot sisällytetään kohtiin T0, E2 E9 ja kohtaan P ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitusta varten kerättävät tiedot - Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjätason tiedot sisällytetään kohtiin T0, E2 E9 ja ammatillisen peruskoulutuksen osalta kohtaan P tulosrahoitusta varten kerättävät tiedot - Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjätason tiedot sisällytetään kohtiin E2 E9. T0. Tulot yhteensä; Opetus, majoitus, opiskelijaruokailu, kiinteistöjen ylläpito, yhteiset toiminnot, koulutuksen järjestäjän hallinto Ilmoitetaan oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kohtia K1 K8 vastaavat tulot koulutuksen järjestäjätasolla. P. Tuloksellisuuden laskemista varten kerättävät tiedot Rahoituslain 25 :n mukaan ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien yksikköhintoja porrastetaan koulutuksen tuloksellisuuden perusteella. Opetushallitus kysyy henkilöstön kehittämismittarin ja opettajien kelpoisuusmittarin laskennassa tarvittavat tiedot. P5. Opettajien kelpoisuusmittari Kohdassa kysytään koulutuksen järjestäjän lukumäärätiedot kaikista niistä ammatillisen peruskoulutuksen opettajista, jotka olivat palvelussuhteessa koulutuksen järjestäjään Lukumäärätiedot sisältävät ammatillista peruskoulutusta (ml. oppisopimuksen peruskoulutus) antavat opettajat tilanteen mukaan; kaikki vakinaiset ja määräaikaiset opet-

19 19 tajat, mukaan lukien virkavapaalla olevat ja vähintään 4 kuukautta viransijaisena toimivat (ml. rehtorit ja muut opetusvelvolliset johtajat, lehtorit ja päätoimiset tuntiopettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat). Opettajien lukumäärätietoihin ei ilmoiteta luennoitsijoita ja vastaavia yksittäisiä/satunnaisia tunteja pitäviä. Muodollisella kelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että opettajalla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus. P6. Henkilöstön kehittämismittari K0.2 Ammatillisen peruskoulutuksen henkilöstön kehittämismenot Henkilöstön kehittämismittarin tiedot sisältyvät oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen lomakkeen (K02) kohtien K1 K8 kustannuksiin ja oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen lomakkeen (K13) kohtien K1 K8 kustannuksiin. Ilmoitetaan ammatillisen peruskoulutuksen henkilöstön osaamisen uudistamisesta aiheutuneet kustannukset. Kustannustiedot kysytään arvonlisäverottomina ja arvonlisäverot ilmoitetaan erikseen omissa erikseen kysyttävissä kohdissa. Henkilöstön kehittämismittaria laskettaessa jakajana käytetään suoraan ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen kustannuslomakkeiden K1 K8 kohdista saatavien henkilöstömenojen summaa. Kustannuksiin sisällytetään: 1. Henkilöstön koulutus Kustannuksiin sisällytetään kaikki työnantajan maksamat, henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen liittyvät koulutuksesta aiheutuneet kustannukset sisältäen koulutukseen osallistuneiden henkilöiden palkkakustannukset sekä sosiaalivakuutusmaksut. Työnantajan järjestämän tai hankkiman koulutuksen kustannuksien hyväksyminen laskettavaksi mukaan henkilöstön kehittämismittariin edellyttää hyväksyttyä koulutushakemusta tai sitä, että se on luonteeltaan koko henkilöstölle tai suurelle osalle henkilöstöä tarkoitettua yhdenmukaisesti järjestettyä koulutusta. Kustannuksia, jotka rajataan ulkopuolelle, ovat mm. liikunta-, virkistäytymis- työkyvyn ylläpito- yms. päivät, messutapahtumat, Taitaja-kisoihin ja vastaaviin tilaisuuksiin tutustumiskäynti tai niiden järjestelytoimintaan osallistuminen, erilaiset kokoukset, koulutuksen järjestäjän organisaatioon liittyvät tiedotus- ym. vastaavat tilaisuudet, lukukauden alkuun sijoittuvat tiedotus- ja orientaatiopäivät sekä luottamushenkilöiden koulutuksista aiheutuneet kustannukset. Henkilöstön kehittämismittariin ilmoitetut kustannukset sisältyvät valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan kustannuksiin. Kehittämismittarin kustannuksiin ei ilmoiteta maksulliseen palvelutoimintaan kohdistettuja henkilöstön kehittämisen kustannuksia. Eu -hankkeeseen sisältyvän henkilöstön koulutuksen kustannuksia voidaan kirjata kehittämismittarin tietoihin siltä osin kuin kustannuksia on kirjattu ammatillisen peruskoulutuksen lomakkeelle K02 tai K13p omavastuun osalta. Henkilöstökustannukset voidaan laskea joko perustuen yksittäisten henkilöiden todelliseen vuosipalkkaan tai laskennallisiin kustannuksiin. Mikäli laskennassa käytetään henkilön todellista vuosipalkkaa, yhden koulutuspäivän palkkakustannukset lasketaan seuraavasti:

20 Opetusvelvollisuustyöajassa olevat Henkilön vuosipalkka / 195 pv = yhden koulutuspäivän palkkakustannus +sivukustannukset 20 Muussa työaikamuodossa olevat (esim. kokonaistyöaika, toimistotyöaika) Henkilön vuosipalkka / 235 pv = yhden koulutuspäivän palkkakustannus+sivukustannukset Mikäli henkilö työskentelee vain osan vuodesta: Henkilön kokonaispalkka / todelliset työpäivät 2. Opettajien työelämäyhteyksistä aiheutuneet kustannukset Näitä kustannuksia ovat mm. koulutuksen järjestäjän maksamat työelämäjakson henkilöstömenot, matka- ja majoituskustannukset sekä päivärahat ja muut välittömästi näihin liittyvät kustannukset. Työelämäyhteydellä tarkoitetaan sellaista jaksoa, jossa opettaja on vähintään viikon ajan tutustumassa ja/tai työskentelemässä oman ammattialansa tehtävissä yrityksessä tai yhteisössä. Opetussuunnitelman mukaisten opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen suunnittelusta ja ohjauksesta aiheutuvia kustannuksia ei sisällytetä tähän kohtaan. E 2. Maksullinen palvelutoiminta Maksullinen palvelutoiminta on ammatillisen koulutuksen järjestäjän toimintaa markkinoilla, joilla yritykset tarjoavat vastaavia tuotteita ja palveluja. Maksullisessa palvelutoiminnassa koulutuksen järjestäjä laskuttaa järjestämästään koulutuksesta ja muista palveluista sekä tuotteista ulkopuolisia asiakkaita. Tässä kyselyssä ei maksullisena palvelutoimintana pidetä koulutuksen järjestäjän järjestämisluvassa määrätyn koulutustehtävän muodostamien sisäisten yksiköiden välistä myynti- /ostotoimintaa. Jos taas kuntajärjestäjän alaiset muut hallintokunnat ostavat palvelua koulutuksen järjestäjältä, kirjataan tältä osin myyty palvelu maksulliseen palvelutoimintaan. Maksullisen palvelutoiminnan kustannuksiin ei sisällytetä ns. pieniä hankkeita (investointeja), jollei kysymys ole kirjanpidon mukaisista vuosikustannuksista, vaan ne ilmoitetaan kohdassa E4 investoinnit. Kustannuksiin ei sisällytetä myöskään maksulliseen palvelutoimintaan kohdistuvia poistoja, vaan ne merkitään kohtaan E5 Maksullisen palvelutoiminnan poistot. EU-rahoitteisen koulutuksen/toiminnan käyttökustannukset ja tulot, jotka kirjataan rahoituslain 31 mukaisesti maksulliseen palvelutoimintaan ja siltä osin kuin Euroopan yhteisöjen talousarviosta myönnettävä ja sitä vastaava valtion talousarvion mukainen erillinen kansallinen rahoitus ei kata kustannuksia, saadaan ne ilmoittaa ao. koulumuodon valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan kustannuksiin. Jos kyseessä on maksullisen palvelutoiminnan hanke, johon on saatu EU- ja/tai kansallista rahoitusta, kustannukset ja tulot kohdistetaan kokonaisuudessaan maksulliseen palvelutoimintaan. Kustannukset ilmoitetaan sisällön mukaisella rivillä E2 Maksullisen palvelutoiminnan kustannukset. EU-rahoitteisia projekteja ovat mm. ESR, EAKR, Leonardo, Comenius ja Grundtvig projektit. Maksullisen palvelutoiminnan kustannukset E2.1 Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten rahoittama ammatillinen koulutus

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen kansanopisto- ja liikunnan koulutuskeskustoiminnan kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2004

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen kansanopisto- ja liikunnan koulutuskeskustoiminnan kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2004 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen kansanopisto- ja liikunnan koulutuskeskustoiminnan kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2004 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PL 380 Telefax 00531 HELSINKI

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2015

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2015 TÄYTTÖOHJE 1(27) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2015 Sisällysluettelo Muutokset vuoden 2015 tiedonkeruussa... 2 Säännökset... 4

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2014

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2014 TÄYTTÖOHJE 1(27) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2014 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2014 Sisällysluettelo Muutokset vuoden 2014 tiedonkeruussa... 2 Säännökset... 4

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Musiikkioppilaitokset ja muun taiteenalan oppilaitokset TÄYTTÖOHJE 1(6) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2015

TAITEEN PERUSOPETUS. Musiikkioppilaitokset ja muun taiteenalan oppilaitokset TÄYTTÖOHJE 1(6) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2015 TÄYTTÖOHJE 1(6) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2015 TAITEEN PERUSOPETUS Musiikkioppilaitokset ja muun taiteenalan oppilaitokset Lomakkeella ilmoitetaan koulutuksen järjestäjän taiteen perusopetuksesta

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2016

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2016 TÄYTTÖOHJE 1(31) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2016 Sisällysluettelo Erityisesti huomioon otettavaa vuoden 2016 tiedonkeruussa...

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje KYSELY 3/2013 4.3.2013 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2012 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 :n mukaan opintokeskusten tulee toimittaa valtionapuviranomaiselle

Lisätiedot

VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2008

VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2008 OPETU SHALLITUS UTBI LDNINGSSTYRELSEN KYSELY 5/2009 3.3.2009 Suomen ulkomaankoulujen ylläpitäjille VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2008 Oppilaitosten ylläpitäjiä

Lisätiedot

00531 HELSINKI Puhelin. Sähköposti

00531 HELSINKI Puhelin. Sähköposti KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2012 Musiikkioppilaitokset ja muun taiteenalan oppilaitokset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 Faksi 00531 HELSINKI 029 533 1038 Taiteenala musiikin

Lisätiedot

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen ja Nuorten aikuisten osaamisohjelman kustannukset ja tulot vuonna 2014

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen ja Nuorten aikuisten osaamisohjelman kustannukset ja tulot vuonna 2014 Tutkintotavoitteinen JA EI TUTKINTOTAV. koulutus hintaryhmät 1-8, 9 OPETUSHALLITUS Rahoitus PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Faksi 029 533 1035 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero 1

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö HELSINKI. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä/ylläpitäjä Yhteyshenkilön nimi 3.

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö HELSINKI. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä/ylläpitäjä Yhteyshenkilön nimi 3. KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2010 VAPAA SIVISTYSTYÖ - Kansanopistot - Liikunnan koulutuskeskukset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Faksi 040 348 7766 Kansanopisto

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen teemapäivä

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen teemapäivä Ammatillisen koulutuksen rahoituksen teemapäivä Kustannus- ja tulolajit sekä toiminnot ja suoritteet K02, K13p, K13l, K14 5.3.2013 Helsinki 7.3.2013 Tampere 12.3.2013 Kuopio 14.3.2013 Oulu Lea Juhola,

Lisätiedot

00531 HELSINKI Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero 1. Tietojen varmennus, allekirjoitus ja päiväys

00531 HELSINKI Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero 1. Tietojen varmennus, allekirjoitus ja päiväys ILMOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSISTA TOIMINNOITTAIN EUROINA VUONNA 2004 LUKIOKOULUTUS OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PL 380 Telefax 00531 HELSINKI 09-7747 7766 Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö HELSINKI. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä/ylläpitäjä Yhteyshenkilön nimi 3.

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö HELSINKI. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä/ylläpitäjä Yhteyshenkilön nimi 3. KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2011 VAPAA SIVISTYSTYÖ - Kansanopistot - Liikunnan koulutuskeskukset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Faksi 040 348 7766 Kansanopisto

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2015 KANSANOPISTOT Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat opiskelijaviikkotiedot.

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö HELSINKI. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä/ylläpitäjä Yhteyshenkilön nimi 3.

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö HELSINKI. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä/ylläpitäjä Yhteyshenkilön nimi 3. KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2012 VAPAA SIVISTYSTYÖ - Kansanopistot - Liikunnan koulutuskeskukset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Faksi 029 533 1038 Kansanopisto

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAHOITUKSEN TEEMAPÄIVÄ. Vuoden 2014 kustannusten tiedonkeruu. Pasi Rentola Lea Juhola Antti Markkanen

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAHOITUKSEN TEEMAPÄIVÄ. Vuoden 2014 kustannusten tiedonkeruu. Pasi Rentola Lea Juhola Antti Markkanen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAHOITUKSEN TEEMAPÄIVÄ Vuoden 2014 kustannusten tiedonkeruu Pasi Rentola Lea Juhola Antti Markkanen 3.3.2015 Helsinki 5.3.2015 Tampere 10.3.2015 Oulu Opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT

KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT TÄYTTÖOHJE 1(6) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2015 KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 1 momentin mukaan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjän

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat kustannukset ja tulot vuonna 2009

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat kustannukset ja tulot vuonna 2009 Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat kustannukset ja tulot vuonna 2009 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjän nimi

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat kustannukset ja tulot vuonna 2010

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat kustannukset ja tulot vuonna 2010 Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat kustannukset ja tulot vuonna 2010 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjän nimi

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain TÄYTTÖOHJE 1(12) Perustiedot 20.9.2015 OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot syksyn

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2012, 2013, 2014 ja 2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA.

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2012, 2013, 2014 ja 2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA. OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2012, 2013, 2014 ja 2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA Etelä- Koulutus TOIMINNAN VOLYYMIT Opiskelijamäärä: nuorten ja aikuisten peruskoulutus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Laki

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011 1511/2011 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 4.9. Oulu, 6.9. Tampere, 11.9. Helsinki Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Emmi Ranta, erityisasiantuntija, OPH Ammatillinen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Asia

Lisätiedot

00531 HELSINKI Yhteystiedot Opetuksen järjestäjä Opetuksen järjestäjän numero 1. Tietojen varmennus, allekirjoitus ja päiväys

00531 HELSINKI Yhteystiedot Opetuksen järjestäjä Opetuksen järjestäjän numero 1. Tietojen varmennus, allekirjoitus ja päiväys ILMOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSISTA TOIMINNOITTAIN EUROINA VUONNA 2005 ESIOPETUS OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PL 380 Telefax 00531 HELSINKI 09-7747 7766 Yhteystiedot Opetuksen järjestäjä Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kustannukset ja tulot vuonna 2005

Ammattikorkeakoulujen kustannukset ja tulot vuonna 2005 Ammattikorkeakoulujen kustannukset ja tulot vuonna 2005 K ja M lomakkeet OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PL 380 Telefax 00531 HELSINKI 09-7747 7766 Yhteystiedot Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Muut menot (ei sis alv:a) L02. Arvonlisävero L03. Palkkaus L01. Opetus K010. Majoitus ja kuljetus K020. Ruokailu K031. Muu oppilashuolto K039

Muut menot (ei sis alv:a) L02. Arvonlisävero L03. Palkkaus L01. Opetus K010. Majoitus ja kuljetus K020. Ruokailu K031. Muu oppilashuolto K039 ILMOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSISTA TOIMINNOITTAIN EUROINA VUONNA 2004 PERUSOPETUS OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PL 380 Telefax 00531 HELSINKI 09-7747 7766 Yhteystiedot Opetuksen järjestäjä Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2011, 2012, 2013 ja 2014 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2011, 2012, 2013 ja 2014 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2011, 2012, 2013 ja 2014 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA 27.10.2011 Tuomo Hurskainen 3.12.2013 Tuija Hiltunen 21.11.2014 Tuija Hiltunen

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun kustannukset ja tulot vuonna 2010

Ammattikorkeakoulun kustannukset ja tulot vuonna 2010 n kustannukset ja tulot vuonna 2010 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 Faksi 00531 HELSINKI 040 348 7766 Yhteystiedot n ylläpitäjä Yhteyshenkilön nimi 3 Ylläpitäjän numero 1 Osoite n nimi

Lisätiedot

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.1.2012 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.01.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Laskennalliseen perusteen laskeminen talous- ja toimintatilastosta (peruspalvelujen vos) Valtionosuuksien perustana käytettävät perushinnat saadaan kustannustenjaon

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus. 2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus. 2.1 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimukset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Hakemus v yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korotuksesta lähetetään mennessä (rasti ruutuun)

Hakemus v yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korotuksesta lähetetään mennessä (rasti ruutuun) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisä Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET

LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET TÄYTTÖOHJE 1(6) Perustiedot 20.9.2016 LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 10 :n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain valtionosuuden laskemisen

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 19.9.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset vuonna 2006

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset vuonna 2006 Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset vuonna 2006 OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjän nimi 1 Osoite Tietojen

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa

Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa Erityisasiantuntija Lea Juhola Helsinki 5.3.2013 Tampere 7.3.2013 Kuopio 12.3.2013 Oulu 14.3.2013

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2007 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset LOMAKE 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset Taulukko 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän perustiedot

Lisätiedot

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu?

Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu? Opintokeskuspäivä Kulttuuritalo Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu? Opetusneuvos Kirsi Lähde 18.11.2015 LAKI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ (632/1998) OPINTOKESKUKSIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2010 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Muutoksia lukiokoulutuksen kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Muutoksia lukiokoulutuksen kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(11) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 LUKIOKOULUTUS Muutoksia lukiokoulutuksen kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET

LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET TÄYTTÖOHJE 1(6) Perustiedot 20.9.2015 LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 10 :n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain valtionosuuden laskemisen

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat kustannukset ja tulot vuonna 2007

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat kustannukset ja tulot vuonna 2007 Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat kustannukset ja tulot vuonna 2007 OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut Kumpulantie 3 00520 HELSINKI Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2009 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos Kansalaisopisto

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto

Vantaan kaupungin lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@minedu.fi, rahoitus@minedu.fi OKM/26/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1410/2014 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Tallennusohjeet ja aikataulu

Tallennusohjeet ja aikataulu Tallennusohjeet ja aikataulu Tallennusohjeet Käyttäjätunnukset Saajatunnus Yleiskäyttäjätunnus Sisältää vain numeroita Järjestäjän ja vastaavan yhteyshenkilön yhteystiedot Voi ilmoittaa kaikki koulutusmuodot

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 Kirje OKM/62/592/2015 16.09.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Oppilaitostyyppi

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys. Finlands Folkhögskolförening Ostrobotnia. Talouspäivät

Suomen Kansanopistoyhdistys. Finlands Folkhögskolförening Ostrobotnia. Talouspäivät Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening 19.11.2009 Ostrobotnia Talouspäivät Erityisesti sisäoppilaitoksina toimivilla kansanopistoilla ja valtakunnallisilla liikunnan koulutuskeskuksilla

Lisätiedot

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus Lomake I Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.9.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen rahoitustason muutoksia

Ammatillisen koulutuksen rahoitustason muutoksia Ammatillisen koulutuksen rahoitustason muutoksia OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 2015 (1.000 ) 6 769 263 (ml. kuntien rahoitusosuus 8 395 191 ) 913 629 75 012 189 393 447 123 116 821 1.231.361

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot