AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 TÄYTTÖOHJE 1(23) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2013 Sisällysluettelo Muutokset vuoden 2013 tiedonkeruussa... 2 Nuorten aikuisten osaamisohjelma... 2 Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille solmitut oppisopimukset ja korotettu koulutuskorvaus... 2 Säännökset... 2 Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätettävät kustannukset... 3 Kustannus-, tulo- ja suoritetietojen ilmoittaminen... 4 Yhteenvetolomake ja tietojen täsmäyttäminen... 4 Kustannusten ja tulojen kohdentaminen... 5 Arvonlisäveron ilmoittaminen... 5 Valtionavustukset... 5 Erityishuomioita... 7 Kustannuslajit ja arvonlisäverot... 8 Henkilöstömenot (M1)... 8 Muut menot; ei sisällä ALV:a (M2)... 8 Arvonlisäverot (M3)... 8 Tulolajit ja arvonlisäverot... 8 Valtion erillisrahoitus/valtionrahoitus (R2)... 8 EU-rahoitus (R3)... 8 Muu erillisrahoitus (R8)... 8 Arvonlisäverot (R9)... 8 Toiminnot... 9 K 1. Opetustoiminta... 9 K 2. Kiinteistöjen ylläpito K 3. Opintososiaaliset edut oppisopimuskoulutuksessa K 3.1 Majoitus oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (lomake K02) K 3.2 Opiskelijaruokailu oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (lomake K02) K 7. Yhteiset toiminnot K 8. Koulutuksen järjestäjän hallinto K 9. Poistot T 0. Tulot Suoritteet S 1. Ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K S 6. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K13p. 15 S 4. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K13l S 4, S 7, S 5. Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat tiedot E92-lomakkeella T0. Tulot yhteensä; Opetus, majoitus, opiskelijaruokailu, kiinteistöjen ylläpito, yhteiset toiminnot, koulutuksen järjestäjän hallinto P. Tuloksellisuuden laskemista varten kerättävät tiedot E 2. Maksullinen palvelutoiminta E 4. Investoinnit E 5. Maksullisen palvelutoiminnan poistot: E 6. Varaukset, siirrot rahastoihin ja poistoero E 9. Muut kustannukset ja muu rahoitus Opetushallitus/ Rahoitus PL 380, Helsinki, puhelin , faksi , Utbildningsstyrelsen/ Finansiering PB 380, Helsingfors, telefon , fax ,

2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS Tässä tiedonkeruun ohjeistuksessa alkuun on sijoitettu kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoja koskevat säädökset ja yhteiset kirjauskäytänteet. Ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen toimintojen ohjeistusta on yhdenmukaistettu ja toimintojen sisältö kuvattu vain kertaalleen. Toimintoja ja suoritteita koskevaan ohjeistukseen on tehty kirjaus siltä osin kuin kyselyyn sisältyy koulumuotokohtaista eroavaisuutta. Muutokset vuoden 2013 tiedonkeruussa Säännökset Nuorten aikuisten osaamisohjelma Tiedot kysytään oppisopimuksen ammatillisen lisäkoulutuksen K13l (koulutusaloittain) ja oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen K14-lomakkeilla (tutkintotavoitteinen koulutus, koulutusala / porrastettava koulutus 1-8) seuraavasti: Osaamisohjelman kustannus- ja suoritetiedot sisällytetään oppisopimuksen ammatillisen lisäkoulutuksen koulutusaloittain toiminnoittain ilmoitettaviin kustannuksiin lomakkeella K13l. Kohtiin K1 K9 sisältyvät kustannukset ilmoitetaan lisäksi lomakkeen Lisätiedot (K0.0) kohdassa K05. Suoritteet ilmoitetaan erikseen kohdassa S5. Osaamisohjelman kustannustiedot sisällytetään oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen lomakkeella K14 toiminnoittain ilmoitettaviin kustannuksiin. Lomakkeen kohdassa K08 ilmoitetaan kaikki kohtiin K1 K8 sisältyvät osaamisohjelman kustannustiedot. Osaamisohjelman tulotiedot ilmoitetaan erikseen kohdassa T0 ja suoritetiedot ilmoitetaan erikseen kohdassa S5. Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille solmitut oppisopimukset ja korotettu koulutuskorvaus Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittujen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen oppisopimusten kustannukset ilmoitetaan oppisopimuskoulutuksen lomakkeilla K13p ja K13l: Tiedot oppisopimuksen ammatillisen peruskoulutuksen osalta sisällytetään koulutusaloittain toiminnoittain ilmoitettaviin ammatillisen peruskoulutuksen kustannuksiin ja ilmoitetaan lisäksi Lisätiedoissa (K0.0) kohdassa K03. Suoritteet ilmoitetaan kohdassa S6. Tiedot oppisopimuksen ammatillisen lisäkoulutuksen osalta sisällytetään koulutusaloittain toiminnoittain ilmoitettaviin ammatillisen lisäkoulutuksen kustannuksiin ja ilmoitetaan lisäksi Lisätiedoissa (K0.0) kohdassa K03. Suoritteet ilmoitetaan kohdassa S4. Oppisopimuksen ammatillisen peruskoulutuksen (K13p) ja ammatillisen lisäkoulutuksen (K13l) lomakkeilla kysytään kohdassa K1.4.2 työnantajille maksettuja korotettuja koulutuskorvauksia, jotka on maksettu opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksena , 147/522/2012 myöntämästä valtionavustusmäärärahasta. Koulutuksen järjestäjän maksama koulutuskorvaus ensimmäisen oppisopimusvuoden opiskelijan osalta on 800 euroa/kk. Kohdassa ilmoitetaan vain korotetun koulutuskorvauksen osuus ja ylimenevä osuus ilmoitetaan kohdassa K1.4.1 Työnantajalle maksetut koulutuskorvaukset. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) jäljempänä rahoituslaki 58 :n mukaan kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen toiminnan järjestäjän on toimitettava valtionapuviranomaiselle tässä laissa tarkoitetun rahoituksen määräämiseksi tarvittavat talousarvioon, taloussuunnitelmaan, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen perustuvat tiedot

3 3 sekä muut rahoituksen määräämiseksi tarpeelliset kustannuksia ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot. Kustannus- ja tulotiedot kerätään ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä vuosittain. Opetusja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen välisessä tulossopimuksessa on sovittu, että tässä tarkoitetut tiedot kerää Opetushallitus. Rahoituslain 1 :n mukaan lailla rahoitetaan mm. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) jäljempänä aikuiskoulutuslaki, säädettyä toimintaa. Käyttökustannusten rahoituksen laskemisen lähtökohtana ovat ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen toiminnan järjestämisestä aiheutuneet kirjanpidon mukaiset ammatillisen koulutuksen käyttökustannukset bruttomääräisenä. Ammatillisen peruskoulutuksen käyttökustannusten perusteella lasketaan valtioneuvoston säätämä keskimääräinen yksikköhinta (rahoituslain 23 ). Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnoista ja tuloksellisuudesta on säädetty rahoituslain 25 :ssä. Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnoista on säädetty rahoituslain 27 :ssä. Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinta määräytyy ammatillisen oppilaitosmuotoisen peruskoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta. Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat määrää opetus- ja kulttuuriministeriö talousarvion rajoissa. Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätettävät kustannukset Ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (valtionosuuteen oikeuttavaan kustannuspohjaan) ei voida sisällyttää kaikkia toiminnan järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Rahoituslain 31 :n mukaan tiettyjä, alla lueteltuja kustannuksia, ei pidetä lain tarkoittamina käyttökustannuksina: 1) laissa tarkoitetusta perustamishankkeesta eikä maa-alueen hankkimisesta tai vuokraamisesta aiheutuneita kustannuksia; 2) opiskelijoiden koulumatkakuljetuksen järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia; 2 a) tavaran ja palvelun hankintahintaan sisältyvää arvonlisäveroa; 3) lainojen hoitokustannuksia eikä laskennallisia korkoja ja poistoja; tämä ei koske ammatillisen koulutuksen järjestäjän kirjanpidon mukaisia poistoja, joista on voimassa, mitä 25 :n 2 momentissa säädetään. 4) kustannuksia, joihin myönnetään erikseen lakiin perustuvaa valtionrahoitusta; 5) maksuja 1 :ssä mainittujen lakien ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen toiminnan järjestäjille, jos maksujen perusteena olevasta toiminnasta toiminnan järjestäjille aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon yksikköhintoja laskettaessa; 6) 1 :ssä mainitun lain mukaisen toiminnan järjestäjän maksullisen palvelutoiminnan kustannuksia; eikä 7) muita kuin välittömästi 1 :ssä mainittujen lakien mukaisen toiminnan järjestämisestä aiheutuneita hallintokustannuksia. Koulutusmuotojen käyttökustannukset, joihin myönnetään rahoitusta Euroopan yhteisöjen talousarviosta, saadaan lukea rahoitettaviksi käyttökustannuksiksi siltä osin kuin Euroopan yhteisöjen talousarviosta myönnettävä ja sitä vastaava valtion talousarvion mukainen erillinen kansallinen rahoitus ei niitä kata (Rahoituslain 31 ).

4 Kustannuskyselyssä valtionosuuteen oikeuttamattomat kustannukset ilmoitetaan koulutuksen järjestäjätason lomakkeella E 92 seuraavasti: maksullinen palvelutoiminta (kohdat E2 ja E5) varaukset, siirrot rahastoihin ja poistoero (kohta E6) muut kustannukset ja tulot (kohta E9) 4 Kustannus-, tulo- ja suoritetietojen ilmoittaminen Kustannusten tulee vastata vuoden 2013 tilastointipäivien (20.1 ja 20.9) mukaisia opiskelijamääriä/ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosia. Valtionosuuspohjan mukaiset käyttökustannukset ja niitä vastaavat suoritteet sekä muut valtionosuuspohjan laskentaan liittyvät tiedot ilmoitetaan järjestämismuotojen mukaisilla lomakkeilla. Seurantatietona kerätään lisäksi tietoa valtionosuuspohjaan kuulumattomista kustannuksista, joiden pohjalta voidaan arvioida koulutuksen järjestäjän ammatilliseen koulutukseen liittyvää toimintaa. Lomakkeet eri ammatillisen koulutuksen järjestämismuodoissa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus (K02) Koulutusalojen ja porrastustutkintojen lomakkeet Valmistavien ja valmentavien koulutusten lomakkeet Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus (K13p) Koulutusalojen lomakkeet 1-8 NAO= Nuorten aikuisten osaamisohjelma Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus (K13l)+NAO Koulutusalojen lomakkeet 1-8 (sis. myös eitutkinto-tavoitteisen koulutuksen ko. alalta) Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus (K14)+NAO Hintaryhmien lomakkeet 1-8 Muun koulutuksen lomake 9 (muu kuin näyttötutkintoon valmistava koulutus Järjestäjäkohtainen lomake (E92) Kaikille pakollinen lomakepohja Ammatillisen koulutuksen rahoitusta uudistetaan hallituksen rakennepoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti siten, että rahoitus perustuu pääsääntöisesti tutkintoihin ja niiden osiin. Siitä johtuen koulutuksen järjestäjien tulee kiinnittää erityistä huomiota lomakkeilla ilmoitettavien kustannus- ja suoritetietojen oikeellisuuteen järjestämismuoto- ja koulutusalakohtaisesti. Vuoden 2013 toteutuneita tietoja hyödynnetään sekä rahoitusperusteiden kehittämisessä että myöhempien vuosien rahoituspäätösten valmistelussa. Yhteenvetolomake ja tietojen täsmäyttäminen Kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien on käytävä koko ammatillista koulutusta koskevan järjestäjätason lomakkeella (E92) ja täytettävä lomakkeella kysyttävät tiedot. Tietojen oikeellisuuden tarkistamisen helpottamiseksi koulutuksen järjestäjän ilmoittamista ja tallentamista tiedoista muodostuu yhteenvetolaskelma, joka kokoaa koulutuksen järjestäjän www-tallennusjärjestelmän kautta ilmoittamat kustannus- ja tulotiedot. Yhteenvetolaskelma löytyy järjestäjätason lomakkeen (E92) tallennuksen jälkeen. Kaikkien koulumuotojen osalta yhteenvetolaskelma tulee aina tallennuksen päättyessä hyväksyä, myös jokaisen muutoksen jälkeen. Järjestelmä ilmoittaa yhteenvetolaskelman mahdollisista virheiden lukumääristä tai puuttuvista tiedoista, jotka tulee korjata.

5 Kustannusten ja tulojen kohdentaminen Kaikki ammatilliseen koulutukseen liittyvät kustannukset ja tulot (lukuun ottamatta valtionosuustuloja, jotka kirjautuvat järjestelmään viranomaisen toimesta) tulee jakaa lomakkeille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannukset ja tulot ilmoitetaan täysinä euroina. Yhteiset kustannukset, joita ei sellaisenaan voida kohdistaa lomakkeille, kohdistetaan sellaisten laskennallisten perusteiden mukaan, jotka kuvaavat parhaiten kustannusten aiheuttamista. Tällaisia kustannusten kohdistamisperiaatteita voivat olla esimerkiksi työaika, opiskelijamäärä, opetustunnit tai neliöt. Kustannusten kohdentaminen tulojen suhteessa ei jakoperusteena anna oikeata kuvaa siitä, miten palveluja on käytetty ja mitkä ovat palvelusta/toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Esimerkki: Jos henkilö työskentelee sekä varsinaiseen toimintaan kohdistuvassa opetuksessa että maksullisen palvelutoiminnan projektissa, palkkauskustannukset kohdistetaan sen mukaan, kuinka paljon hän on työskennellyt eri tehtävissä. Jos esim. apulaisrehtori sekä opettaa että hoitaa opetuksen hallintoa, hänen palkkansa kohdistetaan opetukseen ja yhteisiin toimintoihin (opetuksen hallinto) työskentelyn suhteessa. Arvonlisäveron ilmoittaminen Kaikki koulutuksen järjestäjät ilmoittavat eri koulumuotoja koskevilla lomakkeilla arvonlisäveron osuuden riippumatta siitä, onko arvonlisävero lopullinen kustannus vai onko koulutuksenjärjestäjä oikeutettu alv:n palautukseen / vähennykseen. Arvonlisäveron ilmoittaminen koskee myös maksullista palvelutoimintaa. Ne koulutuksen järjestäjät, joilla on rakentamispalvelujen osalta käännetty arvonlisäverovelvollisuus, ilmoittavat myös rakentamispalvelujen arvonlisäveron määrän vaikka alvkirjaustapa kirjanpidossa muuttui lakimuutoksen myötä. Lakimuutos ei muuta alv:n ilmoittamista kustannuskyselyssä. Arvonlisävero ilmoitetaan samalla tavoin kuin ennen lakimuutoksen voimaan tuloa. Arvonlisävero ilmoitetaan omalla sarakkeellaan (kustannusten alv sarake M3 ja tulojen alv sarake R9). Mikäli koulutuksen järjestäjä ei saa arvonlisäverotietoja suoraan taloushallinnon tietojärjestelmästään, arvonlisäveron osuus tulee selvittää siten, että se perustuu todellisiin arvonlisäverokantoihin. Valtionavustukset Päällekkäisen rahoituksen poistamiseksi valtionrahoituksen piiriin kuuluvaa toimintaa varten rahoituslain 44 :n 1 ja 2 momentin nojalla myönnettyjä valtionavustuksia vastaava euromäärä vähennetään asianomaisen toiminnan kokonaiskustannuksista (nettoutus). Valtionosuusviranomainen tekee vähennyksen kustannuspohjasta kustannusten laskemisvuonna myönnettyjen avustusten määrän mukaisesti, joten koulutuksen järjestäjät ilmoittavat kustannukset bruttomääräisinä annettujen ohjeiden mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä ilmoittaa ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuksen perusja lisäkoulutuksen osalta Opetushallituksen ja/tai opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslain 44 :n 1 ja 2 momentin mukaan myöntämät valtionavustukset järjestäjätason lomakkeella E 92 tulopuolen kohdassa T0 (kohdassa valtion erillisrahoitus R2). Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen osalta koulutuksen järjestäjä ilmoittaa Opetushallituksen ja/tai opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslain 44 :n 1 ja 2 momentin mukaan myöntämät valtionavustukset lomakkeella K14 kohdassa T0 Muut tulot (R8). 5

6 6 On huomattava, että lomakkeilla ilmoitetaan valtionavustukseen liittyvät varainhoitovuoden kustannukset. Vastaavasti saaduista avustuksista ilmoitetaan tuloina ainoastaan se osuus, mikä varainhoitovuonna on kirjattu tuloiksi. Valtionavustuksella toteutettavaan ja valtionosuustoimintaan liittyvän hankkeen toteuttamiseen voi osallistua yksi tai useampi koulutuksen järjestäjä valtionavustuspäätöksen mukaisesti. Vastuu kustannusten ilmoittamisesta on valtionavustuksen saaneella koulutuksen järjestäjällä. Koulutuksen järjestäjän tulee sopia kirjauskäytänteistä muiden hankkeeseen osallistuvien järjestäjien kanssa siten, että kukin hankkeessa mukana oleva osapuoli tietää, miten kustannukset/tulot tässä valtionosuusjärjestelmän mukaisessa kustannusten tiedonkeruussa ilmoitetaan ja kuka/ketkä koulutuksen järjestäjät tietoja ilmoittavat. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että hankkeelle kohdistuneet kustannukset ja tulot vuodelta 2013 ilmoitetaan vain kertaalleen kustannuskyselyssä ja kustannukset kohdennetaan koulutusaloittain ja toiminnoittain oikein. Lisäksi on huomattava, että aikuiskoulutuslain 18 :n mukaan lisäkoulutuksen järjestäjille myönnettyä hanke- ja kehittämisavustusta työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hoitamiseen sekä muuta kehittämisavustusta (ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen) ja avustuksen käytöstä aiheutuneita kustannuksia ei saa sisällyttää ammatillisen lisäkoulutuksen lomakkeille lainkaan, vaan kohtaan E9 Muut kustannukset ja muu rahoitus.

7 7 Erityishuomioita Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus (K02) Valmistavista/valmentavista koulutuksista ilmoitetaan tiedot erikseen kohdissa Talouskouluopetuksen kustannukset ilmoitetaan alan 899 kustannuksissa (K1-K9) ja lisäksi kohdassa K0.0 Lisätiedot. Työnjohtokoulutuskokeilun kustannukset ilmoitetaan alojen 399 ja 599 kustannuksissa (K1-K9) sen mukaan, kumpaan alaan koulutus kuuluu ja lisäksi vielä erittelytietona samojen lomakkeiden lisätiedot kohdassa (K09) Oppisopimuskoulutuksena toteutettava (K13p) ammatillinen peruskoulutus Työnjohtokoulutuskokeilun kustannukset ilmoitetaan alojen 3 ja 5 kustannuksissa (K1-K9) sen mukaan, kumpaan alaan koulutus kuuluu ja lisäksi vielä erittelytietona samojen lomakkeiden lisätiedot kohdassa (K09) Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittujen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset sisältyvät koulutusaloittain/toiminnoittain ilmoitettaviin kustannuksiin (K1-K9). Ilmoitetaan lisäksi kustannukset yhteensä Lisätiedot -kohdassa K03. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava (K13l) ammatillinen lisäkoulutus Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittujen ammatillisen lisäkoulutuksen kustannukset sisältyvät koulutusaloittain/toiminnoittain ilmoitettaviin kustannuksiin (K1-K9). Ilmoitetaan lisäksi kustannukset yhteensä Lisätiedot -kohdassa K03. Nuorten aikuisten osaamisohjelman kustannukset sisältyvät koulutusaloittain/toiminnoittain ilmoitettaviin kustannuksiin (K1-K9). Ilmoitetaan lisäksi kustannukset yhteensä Lisätiedot -kohdassa K05. Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus (K14) Nuorten aikuisten osaamisohjelmankustannukset sisältyvät koulutusaloittain/porrastuksittain (1-8), toiminnoittain ilmoitettaviin kustannuksiin. Lomakkeen kohdassa K05 ilmoitetaan kaikki kohtiin K1 K8 sisältyvät osaamisohjelman kustannustiedot. Osaamisohjelman tulotiedot ilmoitetaan erikseen kohdassa T0 ja suoritetiedot ilmoitetaan erikseen kohdassa S5. Järjestäjäkohtainen lomake (E92) Mikäli koulutuksen järjestäjä myy toiselle koulutuksen järjestäjälle tietopuolista koulutusta, kyseessä on maksullinen palvelutoiminta, joka ilmoitetaan järjestäjäkohtaisella lomakkeella (E92).

8 8 Koulutuksen järjestäjän tulee arkistoida allekirjoituksella varustettuna ilmoittamansa kustannus- ja suoritetiedot liiteasiakirjoineen. Koulutuksen järjestäjän tulee myös arkistoida ilmoitettujen tietojen kohdistamisen perusteet. Rahoitus -yksikön keräämät tiedot ovat luettavissa osoitteessa: Kustannuslajit ja arvonlisäverot Henkilöstömenot (M1) Henkilöstömenot ilmoitetaan nettona henkilöstökorvauksilla vähennettynä. Tässä ilmoitetaan palkat, lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut, ryhmähenkivakuutusmaksut, kunnallisten oppilaitosten ns. vanhat eläkkeet, eläkemenoperusteiset maksut ja kokouspalkkiot. Työllistettyjen palkkaamisesta aiheutuneista kustannuksista ilmoitetaan ainoastaan nettomeno. Työnantaja maksaa eläkemenoperusteista maksua niistä eläkkeitä, jotka ovat karttuneet ko. työnantajan palveluksessa ennen vuotta Eläkemenoperusteiset maksut ovat valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan kustannuksia, eivät kuitenkaan siltä osin, kun toiminta on kohdistunut maksulliseen palvelutoimintaan. Kuntaliitto (Kuntataloustiedote 4/12) ja Keva (yleiskirje 3/2012). Muut menot; ei sisällä ALV:a (M2) Esimerkiksi matkakorvaukset, henkilöstön koulutusmenot, toimistotarvikkeet, materiaalihankinnat, posti- ja puhelinmaksut, opetusvälineet, koneiden ja kaluston vuokrat ja kunnossapito. Arvonlisäverot (M3) Tässä sarakkeessa ilmoitetaan tavaroiden ja palveluiden hankintahintaan sisältyneet arvonlisäverot, joko maksetun tai palautus- tai vähennysjärjestelmään kirjatun mukaisena. (ks. sivu 5). Tulolajit ja arvonlisäverot Valtion erillisrahoitus/valtionrahoitus (R2) Valtion erillisrahoitus sisältää esim. opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen myöntämät rahoituslain 44 :n mukaiset erillisavustukset esim. kansainvälistymiseen ja työssäoppimisen kehittämiseen myönnetyt avustukset. (ks. sivu 5) EU-rahoitus (R3) Tässä ilmoitetaan suoraan Euroopan Unionilta saadut tuet ja avustukset ja EU-hankkeisiin valtiolta saatu kansallinen osuus. (ks. sivu 18 Maksullinen palvelutoiminta) Muu erillisrahoitus (R8) Muuta erillisrahoitusta ovat esimerkiksi maksut palveluista ja tavaroista, käyttökorvaukset ja vuokrat, opiskelijoille myydystä materiaalista veloitetut korvaukset ja yksityisopiskelijoiden maksut. Tuloihin ei ilmoiteta näyttötutkintojen tutkintomaksuja. Opetushallitus on antanut ohjeen tutkintomaksujen perinnästä ja tilittämisestä (6/011/2011, ). Arvonlisäverot (R9) Ilmoitetaan arvonlisäveron osuus, joka on lisätty myytävien tuotteiden, tavaroiden ja palvelujen myyntihintoihin. (ks. sivu 5)

9 Toiminnot 9 K 1. Opetustoiminta K 1.1 Opetus (ei sisällytetä kohdissa K 1.2 K1.4 ilmoitettavia kustannuksia) Ilmoitetaan koulutuksen järjestäjän omien opettajien lähi- ja etäopetuksen, opettajien mahdollisilta työssäoppimisjaksoilta maksetut palkat, luennoitsijoiden, koulutustarkastajien, koulunkäyntiavustajien palkat ja muut palkkauksesta aiheutuneet kustannukset. Opetukseen ilmoitetaan muut opetuksesta aiheutuneet kustannukset kuten opetus- ja ohjeistusmateriaalit (esim. käsikirja oppisopimuskoulutuksessa), opetusvälineet ja -laitteet sekä muut opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä aiheutuneet kustannukset. Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen (K02) osalta ammattiosaamisen näyttöjen ja näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen sisältyvien tutkintotilaisuuksien kustannukset sisältyvät tähän kohtaan K1.1 Opetus. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten asetettujen toimielinten kustannukset kirjataan kuitenkin kohtaan K7.9. Mikäli koulutuspalveluja ostetaan ulkopuoliselta organisaatiolta, ilmoitetaan kustannukset muiden menojen sarakkeessa. Koulutuspalvelujen myyjä ilmoittaa myydyn koulutuksen kustannukset maksulliseen palvelutoimintaan ja vastaavan myyntitulon maksulliseen palvelutoimintaan kohdassa E2.7 Koulutuksen ja osaamisen myynti. Mikäli koulutuspalveluja ostetaan oman organisaation sisällä eri oppilaitosyksiköiltä, ostettu opetus merkitään kuten oman henkilökunnan palkkauskustannukset sarakkeelle M1 Henkilöstömenoihin. Sisäistä tuloa ei kirjata maksullisen palvelutoiminnan tuloihin tässä kyselyssä. Tietotekniikkakustannuksista ilmoitetaan se osuus, joka kohdistuu yksittäiseen koulutusalaan (esim. metallialan cad-ohjelmat, datanomikoulutuksen erityisohjelmat ja laitteet). Esimerkiksi yleisten tietokoneluokkien kustannukset ilmoitetaan kohdassa K7.9 muut yhteiset toiminnot. K 1.2 Tutkintotilaisuudet Oppisopimuskoulutuksen (K13p ja K13l) ja oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen (K14) osalta tässä kohdassa ilmoitetaan tutkintotilaisuuksien järjestämisestä ja henkilökohtaistamisesta aiheutuneet kokonaiskustannukset kuten opettajien ja muun henkilöstön suunnittelutyö, tutkinnon suorittajan ohjaus ja arviointi sekä tutkintotilaisuuksien järjestämisestä mahdollisesti työnantajille maksettavat korvaukset. K 1.3 Työssäoppiminen Työssäoppimisen kustannuksia kysytään vain K02- lomakkeella oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta peruskoulutuksesta. Työssäoppimisella tarkoitetaan kotimaassa tai ulkomailla tapahtunutta opetussuunnitelman mukaista, kolmivuotisiin ammatillisiin perustutkintoihin kiinteästi kuuluvaa vähintään 20 opintoviikon opintoja, jossa osa opintojen tavoitteista opitaan työpaikalla. Näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Mikäli työssäoppimisen jakson järjestäminen työpaikalla ei erittäin painavista syistä poikkeustapauksissa ole mahdollista, voidaan työssäoppiminen toteuttaa oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin järjestelyin. Kustannuksiin kuuluu esimerkiksi työssäoppimispaikan suunnittelu, hankinta ja työssäoppimisjaksojen arvioinnit sekä opettajien ja opiskelijoiden matkakustannukset. Opiskelijoiden työssä oppimisajan ruokailukustannukset ilmoitetaan kohdassa K 3.2.

10 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien koulutusten kustannustietoja ilmoitettaessa kohtaan kirjataan työssäoppimiseen tai työelämään valmentautumisesta aiheutuneet kustannukset. K 1.4.Työnantajille maksetut korvaukset Ilmoitetaan oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (K02) koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välisen sopimuksen mukaiset työnantajille maksetut korvaukset työssäoppimisesta. K Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset oppisopimuskoulutuksessa (poislukien K1.4.2) Oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa (K13p ja K13l) ilmoitetaan työnantajalle maksetut koulutuskorvaukset (asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998 6). 10 K Korotettu koulutuskorvaus, joka maksettu OKM:n erityisavustuksena myöntämästä valtionavustusmäärärahasta Kohtaan kirjataan työnantajille maksetut korotetut koulutuskorvaukset, jotka on maksettu opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksena , 147/522/2012 myöntämästä valtionavustusmäärärahasta. Koulutuksen järjestäjän maksama koulutuskorvaus ensimmäisen oppisopimusvuoden opiskelijan osalta on 800 euroa/kk. Kohdassa ilmoitetaan vain korotetun koulutuskorvauksen osuus ja ylimenevä osuus ilmoitetaan kohdassa K1.4.1 Työnantajalle maksetut koulutuskorvaukset. K 2. Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistöjen ylläpidon kustannuksina ilmoitetaan kiinteistöhenkilökunnan palkat yms. menot, materiaalin ja palvelujen ostot, kunnossapitomenot, muut kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon liittyvät menot sekä kiinteistövero ja kiinteistöjä palvelevan tontin ja kadun kunnossapitomenot, lukuun ottamatta oppilasasuntoloita tai henkilökunnan asuntoja. Maa-alueiden vuokrat ilmoitetaan kohdassa E Kiinteistön koneiden ja kaluston hankintakustannukset, siltä osin kuin ne käsitellään kirjanpidossa investointimenoina, merkitään kyselyssä ainoastaan kohtaan E4. Opintososiaalisena etuna järjestetyn majoituksen (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, ) kiinteistökustannukset ilmoitetaan asianomaisessa kohdassa K3.1. Opettajien ja muun henkilökunnan asuntojen kustannukset sekä vastaava vuokratulo ilmoitetaan kohdassa E2. Mikäli koulutuksen järjestäjä on vuokrannut oppilasasuntolapaikkoja ulkopuolisille, saadut vuokratulot ja asuntolan kustannukset ilmoitetaan tältä osin kohdassa E2.9. Kiinteistökustannukset, jotka kohdistuvat maksulliseen palvelutoimintaan ilmoitetaan kohdassa E2. K 2.1 Omat tilat Ilmoitetaan koulutuksen järjestäjän omistamien ja valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan käytössä olleiden tilojen aiheuttamat kustannukset seuraavasti: E Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista eritellään sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset kuten suunnitelman mukaiset poistot, laskennalliset poistot ja korot sekä muut vastaavat laskennalliset kustannuserät (esim. sisäinen kate). Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus ei ole valtionosuuteen oikeuttavaa menoa. Tieto ilmoitetaan kuitenkin tässä kohdassa, ei kohdassa E2 tai E9.

11 11 K Muu kiinteistöjen ylläpito Kustannuksina ilmoitetaan kiinteistön henkilökunnan palkat ja henkilökunnalle kiinteistön hoidosta aiheutuneet muut kustannukset. Muissa menoissa (sarake M2) ilmoitetaan tilojen käytöstä aiheutuneet kiinteistön siivous-, lämpö-, sähkö- ja muut ylläpito- ja kunnossapitomenot ja sisäisen vuokran hoitovastike. Kohtaan sisältyvät myös materiaalin ja palvelujen ostot, kiinteistövero ja kiinteistöjä palvelevan tontin ja kadun kunnossapitomenot. K 2.2 Vuokratilat Ilmoitetaan vuokratiloista maksetut vuokrakustannukset sekä siivous-, lämpö-, sähkö- ja muut kiinteistön ylläpitokustannukset. K 3. Opintososiaaliset edut oppisopimuskoulutuksessa Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on oikeus saada tietopuolisen opiskelun aikana opintososiaalisena etuutena päivärahaa, perheavustusta, majoitus- ja matkakorvausta opetusministeriön asetuksen 799/2007 mukaisesti. Etuudet ilmoitetaan lomakkeella K13. K 3.1 Majoitus oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (lomake K02) Kohdan 3.1 kustannukset jaotellaan seuraavasti: K Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa saaneet (erityisoppilaitokset) Ilmoitetaan rahoitusasetuksen 10 :n 2 momentin mukainen majoitus eli ammatillisten erityisoppilaitosten majoituksen kustannukset maksuttoman majoitusetuuden osalta. K Sisäoppilaitokset Ilmoitetaan rahoitusasetuksen 10 :n 3 momentin ja järjestämisluvan mukainen sisäoppilaitoksen majoitus eli kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen majoituksen kustannukset maksuttoman majoitusetuuden osalta. K Muut majoitusetuudet Ilmoitetaan rahoitusasetuksen 10 :n 1 momentin mukaisen majoituksen kustannukset maksuttoman majoitusetuuden osalta. K 3.2 Opiskelijaruokailu oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa (lomake K02) Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina työpäivinä kun opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Tästä aiheutuvat palkat, elintarvikkeet, kalusto, laitteet, kuljetukset, koneiden ja kaluston vuokrat sekä muut oppilasruokailun järjestämiseen liittyvät menot sekä myös muilta ostetut ruokailupalvelut ilmoitetaan tässä. Kohdassa ilmoitetaan myös työssäoppimisen ajalta maksetut opiskelijoiden ruokailukustannukset. Yksityisopiskelijoiden, ulkopuolisten ja henkilökunnan maksullisen ja työtoimintaan kuuluvan ruokailun kustannukset ja tulot ilmoitetaan kohdassa E2.9, muu maksullinen palvelutoiminta. K 7. Yhteiset toiminnot Yhteiset toiminnot ilmoitetaan seuraavan jaottelun mukaisesti: K 7.6 Opetuksen hallinto Kohtaan merkitään opetuksen järjestämiseen liittyvän hallinnon, opiskelijahallinnon ja opetuksen tukitoiminnan (muun kuin kohdan K7.9) kustannukset, esim. rehtorin, apulaisrehtorin, koulutusohjelmajohtajien, opinto-ohjaajien ja oppisopimussihteerien palkkauskustannukset, opetushenkilöstön ja opetuksen tukihenkilöstön (muun kuin kohdan K7.9) ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset sekä muut yhteisistä toiminnoista aiheutuneet kustannukset.

12 Kohtaan merkitään myös ura- ja rekrytointipalvelut, jotka sisältävät opiskelija- ja työnantajapalveluja, joiden tarkoituksena on parantaa koulutuksen järjestäjän työelämäsuhteita ja koulutuksesta valmistuvien työllistymistä. Myytäessä ura- ja rekrytointipalveluja ulkopuolisille, kustannukset ja tulot ilmoitetaan tältä osin kohdassa Maksullinen palvelutoiminta E2. K 7.9 Muut yhteiset toiminnot Ilmoitetaan kirjasto- ja tietopalvelutehtävissä toimivan henkilöstön palkkauskustannukset, henkilöstön ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset. Ilmoitetaan opetuksen ja yhteisten toimintojen tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelujen kustannukset sekä ko. tehtävissä toimivan henkilöstön palkkauskustannukset, henkilöstön ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset. Tietotekniikkakustannuksista se osuus, joka kohdistuu yksittäiseen koulutusalaan (esim. metallialan cad-ohjelmat, datanomikoulutuksen erityisohjelmat ja laitteet) kirjataan kuitenkin kohtaan K1 Opetus. Ammatillisen koulutuksen markkinoinnista potentiaalisille opiskelijoille ja muille sidosryhmille aiheutuneet kustannukset sisältyvät tähän. Myös ko. tehtävissä toimivan henkilöstön palkkauskustannukset, henkilöstön ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset ilmoitetaan tässä kohdassa. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten asetettujen toimielinten kustannukset ilmoitetaan tässä kohdassa. Kirjanpidossa vuosikustannuksiksi kirjatut kalusto- ja laitehankinnat, kokoelmat, lehdet, kirjallisuus, kirjasto- ja tietopalvelujen käyttämät ohjelmistot, tietoliikennekustannukset, verkostoyhteistyö, www-sivujen päivitys ja tilaisuuksien järjestäminen ilmoitetaan tässä. Yhteisten toimintojen ja hallinnon koneiden ja kaluston hankintakustannukset, siltä osin kuin ne käsitellään kirjanpidossa investointimenoina, merkitään kyselyssä ainoastaan ammatillisen koulutuksen järjestäjätason lomakkeelle (E92) kohtaan E4. K 8. Koulutuksen järjestäjän hallinto Ilmoitetaan valtionosuuspohjaan kuuluvat ammatillisen koulutuksen järjestäjän hallinnosta aiheutuneet kustannukset. Kohtaan merkitään esimerkiksi johtokunnan ja hallituksen kokouspalkkiot, kuntayhtymän johtajan, johtavan rehtorin, johtavan koulutustarkastajan, talousjohtajan, henkilöstöhallinnon, palkanlaskennan ja taloushallinnon palkkauskustannukset, palvelujen ja materiaalien ostot sekä muut toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Myös hallintoon kohdentuvat tietohallinnon ja -tekniikan ylläpidosta aiheutuneet kustannukset sekä hallintohenkilöstön ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset, esim. täydennyskoulutus sekä mm. työsuojelun, yhteistoimintamenettelyn ja luottamusmiestoiminnan kustannukset, osuus puhelin- ja teleliikenteen kustannuksista sekä tarvikekustannukset. Valtionosuuspohjaan eivät kuulu sellaiset hallintokustannukset, jotka eivät aiheudu välittömästi ammatillisen koulutuksen järjestämisestä (rahoituslain 31 ). Ne ilmoitetaan kohdassa E Koneiden ja kaluston hankintakustannukset, siltä osin kuin ne käsitellään kirjanpidossa investointimenoina, merkitään kyselyssä ainoastaan kohtaan E4. K 0. Kustannukset yhteensä sisältävät myös kohdan E sisäisen vuokran pääomakustannuksen. 12

13 K 9. Poistot Ilmoitetaan vuoden 2013 kirjanpidon mukaiset investointeihin kohdistuvat poistot seuraavasti: - oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K02, - oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K13p, - oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K13l - oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K Poistoja ei sisällytetä kohtien K1 K8 kustannuksiin. Maksullisen palvelutoiminnan poistot ilmoitetaan koulutuksen järjestäjätason lomakkeella E92 kohdassa E5. K 9.1 Rakennusten poistot Ilmoitetaan mm. rakentamisen, hankinnan, perustamishankkeiden ja perusparannustöiden kirjanpidon ja poistosuunnitelman mukaiset poistot. K 9.9 Muiden investointien poistot Ilmoitetaan koneiden, laitteiden ja muiden investointien myös aineettomat hyödykkeet, kirjanpidon ja poistosuunnitelman mukaiset poistot. T 0. Tulot Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen tulot lomakkeella K14. Ammatillisen lisäkoulutuksen kohtia K1 K8 vastaavat tulot ilmoitetaan erikseen omaehtoisesta ja henkilöstökoulutuksesta sekä nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisista koulutuksista (omaehtoinen koulutus). Muiden koulumuotojen vastaavat tulot ilmoitetaan koulutuksen järjestäjätason lomakkeella E92 kohdassa T0. R 5 Opiskelijamaksut / Työnantajamaksut ammatillisessa lisäkoulutuksessa Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijamaksuista on säädetty opetusministeriön asetuksessa (1323/ ). Tähän merkitään omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksuista ja henkilöstökoulutuksen työnantajamaksuista kertyneet opiskelijamaksujen tulot. Omaehtoinen koulutus sisältää nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisten koulutusten tulot. Osaamisohjelman tulot ilmoitetaan vielä erikseen omalla sarakkeella ( josta nuorten aikuisten osaamisohjelma). R 8 Muut tulot ammatillisessa lisäkoulutuksessa Muut kuin kohdan R5 tulot ilmoitetaan tässä. Työtoiminnasta kertyneet tulot ja niitä vastaavat kustannukset ilmoitetaan maksullisessa palvelutoiminnassa. Suoritteet S 1. Ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K02 S 1.1 Opetustuntien lukumäärä Opetustuntien lukumäärään sisällytetään opettajien ja opinto-ohjaajien lähiopetuksen-, etäopetuksen- ja monimuoto-opetuksen tunnit sekä työssäoppimisen ohjauksen ja opintoohjauksen tunnit opetussuunnitelmaperusteisessa ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa. S 1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä Ilmoitetaan kohdan S1.1 opetustuntien lukumäärään sisältyvä opettajan ja opinto-ohjaajan johdolla oppilaitoksessa tai muussa oppimisympäristössä läsnä ollen tapahtuvan opetuksen tai ohjauksen tuntimäärä. Kohtien S1.2.1 ja S1.2.2 tuntien lukumäärä yhteensä voi olla suu-

14 rempi kuin kohdan S1.2 esimerkiksi siitä syystä, että opetusta on annettu yhteisissä opetusryhmissä. 14 S josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa Ilmoitetaan kohtaan S1.2 sisältyvien lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa. S josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa Ilmoitetaan kohtaan S1.2 sisältyvien lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa. S 1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja) Tähän ilmoitetaan opiskelijoiden vuoden 2013 aikana suorittamien opintoviikkojen yhteismäärä. Mukaan luetaan sekä koulutuksen järjestäjän itse järjestämässä koulutuksessa että koulutuksen järjestäjän ostamassa koulutuksessa suoritetut opintoviikot. Hyväksiluettuja (osaamisen tunnustaminen) opintoviikkoja ei lasketa mukaan. S josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut opintoviikot Tähän ilmoitetaan kohtaan S1.3 sisältyvä opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opiskelijoiden vuoden 2013 aikana suorittamien opintoviikkojen yhteismäärä. Mukaan luetaan sekä koulutuksen järjestäjän itse järjestämässä koulutuksessa että koulutuksen järjestäjän ostamassa koulutuksessa suoritetut opintoviikot. Hyväksiluettuja opintoviikkoja ei lasketa mukaan. S josta työssäoppimisen opintoviikot Ilmoitetaan kohtaan S1.3.1 sisältyvät vuoden 2013 aikana työssäoppimisena suoritetut opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintoviikot. S 1.4 Hyväksiluetut opintoviikot (osaamisen tunnustaminen) Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana hyväksiluettujen opintoviikkojen lukumäärä. Koulutuksen järjestäjä voi hankkia osan laissa (630/ ) tarkoitetuista palveluista toiselta koulutuksen järjestäjältä tai muulta yhteisöltä taikka säätiöltä. S Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut opintoviikot Ilmoitetaan opiskelijakohtaisesti lasketut opintoviikot. S Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit Ilmoitetaan opiskelijakohtaisesti laskettujen kurssien lukumäärä. S 2. Kiinteistöjen huoneistopinta-alat Huoneistopinta-alan neliömetrit ilmoitetaan kokonaislukuina. Mikäli koulutuksen järjestäjän käytössä olevien tilojen osalta on vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia, ilmoitetaan keskimääräinen pinta-ala. S 2.1 Omat tilat Ilman opintososiaalisena etuna tarjotun majoituksen tiloja sekä maksullisen palvelutoiminnan käytössä olleita tiloja. S 2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja) Ilmoitetaan huoneistopinta-alat ulkopuolisilta vuokratuista tiloista. K 0.0 Lisätiedot oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen lomakkeella Ilmoitetaan kaikki kohtiin K1 K9 sisältyvät valtionosuustoimintaan kohdistetut talouskouluopetuksesta ja työnjohtokoulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Kohdan

15 15 K0.0 kustannuksiin ei saa sisällyttää sisäiseen vuokraan sisältyvää pääomakustannusta kohdasta E K 08 Talouskouluopetus (sisältyvät matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kustannuksiin) K 09 Työnjohtokoulutuskokeilu S 6. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K13p Ammatillisen peruskoulutuksen suoritteet kysytään eriteltyinä opetussuunnitelmaperusteiseen ja näyttötutkintoperusteiseen koulutukseen. Kohdassa S 6 suoritemääriin sisältyvät myös perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittuja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat suoritteet, jotka kysytään eriteltynä lisäksi sarakkeessa d. S 6.1 Aloittaneet opiskelijat Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärät. S 6.2 Koulutukseen osallistuneet Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärä. S 6.3 Purkautuneet oppisopimukset Ilmoitetaan opiskelijat, joiden oppisopimus on purkautunut kalenterivuoden aikana. S 6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä (Koko tutkinnon suorittaneet) Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen osalta ilmoitetaan opiskelijat, jotka ovat saaneet tutkintotodistuksen koulutuksen järjestäjältä vuonna 2013 ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osalta ilmoitetaan opiskelijat, jotka ovat saaneet tutkintotoimikunnan hyväksymän tutkintotodistuksen vuonna Tietojen oikeellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ilmoitetaan vuoden 2013 aikana suoritettujen tutkintojen lukumäärä niiden opiskelijoiden osalta, jotka koulutuksen järjestäjä on ilmoittanut tilastointipäivinä rahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi. S 6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä (näyttötutkintoperusteinen ja opetussuunnitelmamuotoinen) Ilmoitetaan vuoden 2013 aikana suoritettujen tutkinnon osien lukumäärä niiden opiskelijoiden osalta, jotka koulutuksen järjestäjä on ilmoittanut tilastointipäivinä rahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi. Tässä ei ilmoiteta maksullisen palvelutoiminnan opiskelijoiden (toiselle koulutuksen järjestäjälle myydyn tietopuolisen koulutuksen opiskelijoiden) suorittamia tutkinnon osia. Tietojen oikeellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. K 0.0 Lisätiedot oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen lomakkeella Ilmoitetaan kaikki kohtiin K1 K9 sisältyvät valtionosuustoimintaan kohdistetut työnjohtokoulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset ja perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittuja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kustannukset. Kohdan K0.0 kustannuksiin ei saa sisällyttää sisäiseen vuokraan sisältyvää pääomakustannusta kohdasta E K 09 Työnjohtokoulutuskokeilu K 03 Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittuja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kustannukset

16 16 S 4. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K13l Ammatillisen lisäkoulutuksen suoritteet kysytään erikseen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista sekä eitutkintotavoitteisesta koulutuksesta. Kohtaan ei-tutkintotavoitteinen koulutus merkitään tiedot niistä opiskelijoista, jotka ovat suorittaneet tutkinnon osia ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa (tavoitteena on suorittaa vain tutkinnon osa/osia ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.). Kts. kohta S7.6. Kohdassa S 4 suoritemääriin sisältyvät myös perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittuja ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksia vastaavat suoritteet, jotka kysytään eriteltynä lisäksi sarakkeessa e. Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan solmittuja oppisopimuksia vastaavat suoritteet vuodelta 2013 eivät sisälly kohdan S 4 suoritteisiin, vaan ne ilmoitetaan erikseen kohdassa S 5. S 4.1, S 5.1 Aloittaneet opiskelijat Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärät. S 4.2, S 5.2 Koulutukseen osallistuneet Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärä. S 4.3, S 5.3 Purkautuneet oppisopimukset Ilmoitetaan opiskelijat, joiden oppisopimus on purkautunut kalenterivuoden aikana. S 4.4, S 5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä (Koko tutkinnon suorittaneet) Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen lomakkeella kysytään tiedot suoritetuista tutkinnoista. Tässä ilmoitetaan opiskelijat, jotka ovat saaneet tutkintotoimikunnan hyväksymän tutkintotodistuksen vuonna Tutkintojen määrätietojen oikeellisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tutkinto kirjataan sille ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjälle, joka on solminut oppisopimuksen, ilmoittanut tutkintoa suorittavan opiskelijan rahoituksen perusteena olevaksi opiskelijaksi ja saanut siihen valtionosuutta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ks. oppisopimuskoulutuksen rahoituksen määräytymisperusteet. S 4.6, S 5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä Ilmoitetaan vuoden 2013 aikana suoritettujen tutkinnon osien lukumäärä niiden oppisopimuksen ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijoiden osalta, jotka koulutuksen järjestäjä on ilmoittanut tilastointipäivinä rahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi. Lomakkeella sarakkeilla kohtiin ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot kirjataan tutkinnon osan tai osien suoritukset silloin kun opiskelijan tavoitteena on koko ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Mikäli opiskelijan tavoitteena ei ole koko tutkinnon suorittaminen, kirjataan suoritettujen tutkinnon osien määrät kohtaan ei-tutkintotavoitteinen koulutus. Tässä ei ilmoiteta suoritettujen tutkinnon osan tai osien määriä niiden opiskelijoiden osalta, jotka ovat olleet suorittamassa vain tutkinnon osaa tai osia oppisopimusmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja on vuonna 2013 ilmoitettu oppisopimusmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen rahoituksen perusteena oleviin opiskelijamääriin. Tässä ei ilmoiteta myöskään maksullisen palvelutoiminnan opiskelijoiden (toiselle koulutuksen järjestäjälle myydyn tietopuolisen koulutuksen opiskelijoiden) suorittamia tutkinnon osia.

17 K 0.0 Lisätiedot oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen lomakkeella Ilmoitetaan kaikki kohtiin K1 K9 sisältyvät valtionosuustoimintaan kohdistetut perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittuja ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kustannukset sekä nuorten aikuisten osaamisohjelman vuoden 2013 valtionosuuden perusteella toteutetun koulutuksen kustannukset. Kohdan K0.0 kustannuksiin ei saa sisällyttää sisäiseen vuokraan sisältyvää pääomakustannusta kohdasta E K 03 Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille jälkeen solmittuja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat kustannukset K 05 Nuorten aikuisten osaamisohjelman vuoden 2013 valtionosuuden perusteella toteutetun koulutuksen kustannukset. S 4, S 7, S 5. Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus lomakkeella K14 Suoritteet ilmoitetaan koulutusaloittain / porrastustekijöittäin, erikseen omaehtoinen koulutus ja henkilöstökoulutus. Nuorten aikuisten osaamisohjelman suoritetiedot ilmoitetaan erikseen kohdassa S5. Niitä ei tule sisällyttää S4: n ja S7:n suoritetietoihin. S 4.7, S 7.7, S 5.7 Opiskelijatyövuodet Toteutuneet opiskelijatyövuodet ilmoitetaan koulutusaloittain yhden desimaalin tarkkuudella ja jaettuna omaehtoiseen ja henkilöstökoulutukseen. Erityisopetusta saaneiden opiskelijatyövuodet ilmoitetaan sekä sisältyneenä opiskelijatyövuosiin että ilmoitettuna erikseen. Nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisten koulutusten opiskelijatyövuodet ilmoitetaan erikseen kohdassa S5.7 ja niitä ei tule sisällyttää kohtien S4.7 ja S7.7 kohdan opiskelijatyövuosiin. Opiskelijatyövuosi on 190 vähintään seitsemän tunnin mittaista työpäivää opiskelijaa kohden. Työpäivän tunneiksi lasketaan kaikki lähi-, etä- ja monimuoto-opiskelun tunnit, jotka lasketaan opintojen laajuuteen vaikuttavina tunteina opiskelijaa kohden. (Tuntimäärä x opiskelijamäärä /7 / 190) Opiskelijatyövuosiin voidaan laskea suoritteita sellaisista näyttötutkinnon osista, jotka suoritetaan osallistumatta tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Näyttötutkinnon osan suorittaminen vastaa rahoitusta määrättäessä kahdeksaa prosenttia täydestä opiskelijatyövuodesta (RahA 1766/2009) 30. S 4.1, S 7.1, S 5.1 Aloittaneet opiskelijat v Tilastotietona kysytään ammatillisen lisäkoulutuksen aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärät toimintavuoden aikana. Määrät ilmoitetaan koulutusaloittaisille hintaryhmille, omaehtoinen koulutus ja henkilöstökoulutus erikseen, sisältäen erityisopetusta saaneet. Nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisiin koulutuksiin kuuluvia opiskelijoita ei sisällytetä edellä mainittuihin opiskelijoiden määriin, vaan ne ilmoitetaan erikseen kohdassa S5.1. Opiskelijoihin lasketaan mukaan kaikki, jotka ovat vuonna 2013 aloittaneet opintonsa ammatillisessa lisäkoulutuksessa. S 4.6, S 7.6, S 5.6 Tutkintojen osien lukumäärä Tässä kohden ilmoitetaan kaikkien toteutuneiden tutkintojen osien lukumäärä, joka määrä voi olla suurempi kuin opiskelijamäärä. Nuorten aikuisten osaamisohjelman tutkinnon osien lukumäärä ilmoitetaan kohdassa S 5.6 ja siten niitä ei sisällytetä kohtien S4.6 ja S7.6 luku- 17

18 18 määrätietoihin. Tutkinnon osien lukumäärätietojen oikeellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. S 4.4, S 7.4, S 5.4 Valmiit tutkinnot Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusta varten kysytään oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen lomakkeilla tiedot suoritetuista tutkinnoista. Vuoden 2010 alusta lukien ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintoja on porrastettu tuloksellisuuden perusteella. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus (47/2012) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta sisältää liitteen, josta ilmenevät ne ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, jotka voidaan suorittaa näyttötutkintoina. Tähän merkitään vuonna 2013 tutkintoon valmistavaan koulutukseen tai suoraan näyttöön osallistuneiden ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneiden ja tutkintotoimikunnan antaman todistuksen saaneiden määrät tutkinnoittain eriteltynä. Omassa sarakkeessa ilmoitetaan ilman valmistavaa koulutusta suoritettujen ammatillisten perustutkintojen määrät yhteensä. Nuorten aikuisten osaamisohjelman tutkintojen lukumäärä ilmoitetaan kohdassa S 5.4 ja siten niitä ei sisällytetä kohtien S4.4 ja S7.4 lukumäärätietoihin. Rahoituksen saajana on se koulutuksen järjestäjä, joka on vastannut valmistavasta koulutuksesta tai suoraan tutkintotilaisuuksiin osallistuvien opiskelijoiden soveltuvuuden kartoituksesta ja ohjauksesta. Tulosrahoituksen tutkintojen määrät lasketaan kahden vuoden keskiarvona Opetushallituksen vuosittaisen kustannusten tiedonkeruussa ilmoitettujen tutkintomäärien perusteella. Vuosien 2012 ja 2013 tutkintojen määrät vaikuttavat vuoden 2015 tulosrahoitukseen. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat tiedot E92-lomakkeella Koulutuksen järjestäjätason tiedot ilmoitetaan seuraavasti: - Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätason tiedot sisällytetään kohtiin T0, E2 E9 ja kohtaan P ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitusta varten kerättävät tiedot - Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjätason tiedot sisällytetään kohtiin T0, E2 E9 ja ammatillisen peruskoulutuksen osalta kohtaan P tulosrahoitusta varten kerättävät tiedot - Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjätason tiedot sisällytetään kohtiin E2 E9. T0. Tulot yhteensä; Opetus, majoitus, opiskelijaruokailu, kiinteistöjen ylläpito, yhteiset toiminnot, koulutuksen järjestäjän hallinto Ilmoitetaan oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kohtia K1 K8 vastaavat tulot koulutuksen järjestäjätasolla. P. Tuloksellisuuden laskemista varten kerättävät tiedot Rahoituslain 25 :n mukaan ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien yksikköhintoja porrastetaan koulutuksen tuloksellisuuden perusteella. Opetushallitus kysyy henkilöstön kehittämismittarin ja opettajien kelpoisuusmittarin laskennassa tarvittavat tiedot. P5. Opettajien kelpoisuusmittari Kohdassa kysytään koulutuksen järjestäjän lukumäärätiedot kaikista niistä ammatillisen peruskoulutuksen opettajista, jotka olivat palvelussuhteessa koulutuksen järjestäjään Lukumäärätiedot sisältävät ammatillista peruskoulutusta (ml. oppisopimuksen peruskoulutus) antavat opettajat tilanteen mukaan; kaikki vakinaiset ja määräaikaiset opet-

Ammatillisen opettajankoulutuksen kustannustiedot kysytään erikseen omalla lomakkeella 8401.

Ammatillisen opettajankoulutuksen kustannustiedot kysytään erikseen omalla lomakkeella 8401. TÄYTTÖOHJE 1(13) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2014 AMMATTIKORKEAKOULUT YLEISTÄ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009, jäljempänä rahoituslaki) 58 :n mukaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan

Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan oppilaitoksen toiminnan kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2006 OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Valtionosuuspohjan yleinen rajaus. TÄYTTÖOHJE 1(9) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013

LUKIOKOULUTUS. Valtionosuuspohjan yleinen rajaus. TÄYTTÖOHJE 1(9) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013 TÄYTTÖOHJE 1(9) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013 LUKIOKOULUTUS Tällä kyselyllä kerätään valtion koulujen ja yliopistojen harjoittelukoulujen sekä järjestämisluvan saaneiden yksityisten koulutuksen

Lisätiedot

Muut menot (ei sis alv:a) L02. Arvonlisävero L03. Palkkaus L01. Opetus K010. Majoitus ja kuljetus K020. Ruokailu K031. Muu oppilashuolto K039

Muut menot (ei sis alv:a) L02. Arvonlisävero L03. Palkkaus L01. Opetus K010. Majoitus ja kuljetus K020. Ruokailu K031. Muu oppilashuolto K039 ILMOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSISTA TOIMINNOITTAIN VUONNA 2007 PERUSOPETUS OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut Kumpulantie 3 Telefax 00520 HELSINKI 09-7747 7766 Yhteystiedot Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko

Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko 1(34) Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko 41) JOHDANTO... 2 ESIOPETUS... 3 KUSTANNUSTIETOJEN YLEINEN RAJAUS... 3

Lisätiedot

Kustannukset ja tulot ilmoitetaan täysinä euroina ja suoritteet kokonaislukuina.

Kustannukset ja tulot ilmoitetaan täysinä euroina ja suoritteet kokonaislukuina. TÄYTTÖOHJE 1(8) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2014 PERUSOPETUS Tällä kyselyllä kerätään kustannus-, tulo- ja suoritetiedot valtion koulujen, yliopistojen harjoittelukoulujen ja järjestämisluvan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 Oppaat ja käsikirjat 2014:4 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:4 ISBN 978-952-13-5790-9 (pdf)

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2010 Oppaat ja käsikirjat 2010:9 ESIPUHE Vuodesta 2010 alkaen kuntien valtionosuuksia hallinnoidaan pääosin yhtenä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2013 Oppaat ja käsikirjat 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2013:2 ISBN 978-952-13-5411-3 (pdf)

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje KYSELY 6/2007 Opintokeskukset 6.3.2007 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 :n mukaan opintokeskusten tulee toimittaa

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

1. Järjestäjäverkon ja järjestämislupien uudistaminen

1. Järjestäjäverkon ja järjestämislupien uudistaminen OKM/2/591/2015 2 (24) 1. Järjestäjäverkon ja järjestämislupien uudistaminen 1.1 Johdanto Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää toisen asteen koulutuksen järjestäjärakenteen uudistamisen. Uudistuksen

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KUSTANNUSTEHOKKUUS 2001 2003

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KUSTANNUSTEHOKKUUS 2001 2003 VATT-TUTKIMUKSIA 132 VATT RESEARCH REPORTS Virve Ollikainen* AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KUSTANNUSTEHOKKUUS 2001 2003 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Tilastointiohjeet Mehtonen 2011 Sisällysluettelo Taulukko 01 Käyttötalous meno- ja tulolajeittain Taulukko 01 Käyttötalous tehtävittäin Taulukko 02

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT Kaisa Kärkkäinen Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 4 2.1 Toimintaympäristön muutokset... 4 2.2

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Neuvottelu- ja valmisteluryhmä 2009 Suomen Kuntaliitto Hämeenlinnan kaupunki Helsinki

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kokonaisuus Sisällysluettelo! 3 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! 12 Tilastojen hyödyntäminen! 13 Tilastotietojen saatavuus! 15 Yleisiä ohjeita

Lisätiedot

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 9.4.2008 Liite 8 TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 YLEISTÄ EU:n rakennerahastojen ohjelmakautta 2007 2013 varten annetuissa Euroopan yhteisön säännöksissä on rakennerahastoista

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa

Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa Alaikäisen opiskelijan oppisopimuksen erityispiirteet Kari, Heidi 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Nuorten yhteiskuntatakuu

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN 978-952-213-913-9 (nid.) ISBN 978-952-213-914-6 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka:

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen lisäkoulutus. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen lisäkoulutus. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen lisäkoulutus Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot