Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta AIKA kello 17:00-18:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalon kahvio LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 77 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 78 Rakennusvalvontataksan tarkistaminen 5 79 Morenia Oy:n maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Sirkkaneva 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa 16 Ratakatu Lausunnon antaminen ympäristöministeriölle ehdotuksesta valtioneuvoston 17 päätökseksi ympäristönsuojelulain 110 a :ssä tarkoite- tusta polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksia koskevasta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta 82 Vesihuoltolain mukaisten päätösten käsittelytilanne Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kivilahden ranta-asemakaava 39

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alatalo Tuire 17:00-18:52 puheenjohtaja Tuikka Kimmo 17:00-18:52 varapuheenjohtaja Autio Arto 17:00-18:52 jäsen Hamkar Hasif 17:00-18:52 jäsen Hytönen Meeri 17:00-18:52 jäsen Jauhiainen-Maukonen Helena 17:00-18:52 jäsen Laitila Jukka 17:00-18:52 jäsen Paavonen Raili 17:00-18:52 jäsen Pasanen Kauko 17:00-18:52 jäsen Pekonen Paula 17:00-18:52 jäsen Ruuska Virva 17:00-18:52 jäsen Tammelin Helena 17:00-18:52 jäsen Tarvainen Veikko 17:00-18:52 jäsen POISSA Kiiskinen Kari kh:n puheenjohtaja Lunttila Tommi kh:n edustaja MUU Sihvonen Pirkko 17:00-18:52 ympäristöpäällikkö Jokelainen Mikko 17:00-18:52 johtava rakennustarkastaja Kurkela Jouni 17:00-18:52 johtava ympäristötarkastaja Huttunen Unto 17:00-18:52 ympäristötarkastaja Jänkävaara Jouni 17:00-18:52 terveystarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Tuire Alatalo Pu heenjohtaja Pirkko Sihvonen Pöytä kirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Arto Autio Hasif Hamkar PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo rakennusvalvontatoimistossa Anitta Siekkinen lupasihteeri

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPL 76 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ympäristölautakunta on päättänyt hallintosäännön 29 :n perusteella, että kokouskutsu varsinaiseen kokoukseen toimitetaan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä päivää ennen kokousta jaettavalla esityslistalla. Tämä kokouskutsu on postitettu Ehdotus: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen YMPL 77 Hallintosäännön 40 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Ympäristölautakunta on päättänyt, että lautakunta valit see keskuudestaan kutakin kokousta varten kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantai na tai mikäli se on pyhäpäivä, ensimmäisenä sitä seuraavana arki päivänä. Tar kas tettu pöy tä kirja pi de tään ylei sesti näh tä vä nä tar kas tusta seu raa vana maanantaina, tai mi käli se ei ole työpäivä, en sim mäisenä työ päi vä nä sen jäl keen klo rakennusvalvontatoimistossa, osoite Hallintokatu 4, Äänekoski. Edellisen pöytäkirjan tarkastajina olivat Veikko Tarvainen ja Kimmo Tuikka. Ehdotus: Päätös: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Autio ja Hasif Hamkar.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Rakennusvalvontataksan tarkistaminen YMPL 78 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Äänekosken kaupungin hallintosäännön, joka on tullut voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kaupunginvaltuuston hyväksymässä taksassa. Lautakunnan ratkaisuvallasta sovelletaan hallintosäännön 18 :n mää räystä. Lisäksi hallintosäännön 48 :ssä määrätään, että valtuusto päättää maksujen yleisistä perus teista. Maksuista ja niiden yksityis kohtaisis ta perusteista päättää ao. lautakunta. Nykyisen taksan on ympäristölautakunta hyväksynyt Voimaantulopäivä Nykyiset Äänekosken rakennusvalvontamaksut ovat kattaneet kuluvana vuonna 2012 menoista noin 60 %. Ra ken nus val von nan me not muodostuvat pää osin hen ki lös tö me noista ja muis ta pa kollisista eristä. Taksoja on vertailtu mm. Saarijärven, Jämsän, Laukaan ja Viitasaaren taksoihin. Liite Nro 1 Valmistelija: Mikko Jokelainen, Ympäristöpäällikön ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan taksan ja esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy taksan vietäväksi kaupunginvaltuuston päätettäväksi Päätös: Ympäristölautakunta päätti ympäristöpäällikön muutetun ehdotuk sen mukaisesti yksimielisesti hyväksyä liitteenä olevan rakennusval vontataksan. Maksun perusteita ei ole muutettu, vaan kyseessä on taso korotus.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Morenia Oy:n maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Sirkkaneva 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 525/ /2012 YMPL 79 HAKIJA: Morenia Oy Asemakatu KUOPIO Ly tunnus: LUVAN KOHDE: Äänekosken kaupunki, Paadentaipaleen kylä Tila: Sirkkaneva Morenia Oy hakee Äänekosken kaupungilta maa-aineslain 4 :ssä tarkoitettua lupaa maa-ainesten ottamiseen Äänekosken kaupungin Paadentaipaleen kylässä yllä esitetyllä alueella. Tilan omistaa Suomen valtio/ Metsähallitus. (Lupahakemus YMPL Dnro 525 / , /2012) Samalla Morenia Oy hakee lupaa saada aloittaa työt alueella jo ennen maa-ainesluvan lainvoimaisuutta. Perusteluna ovat tuotannollistaloudelliset syyt. Suolahden kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt alueelle edellisen maa-ainestenottoluvan , 41. Lupa myönnettiin tällöin Metsähallitus / Laatumaalle. Metsähallitus perusti maa-ainesliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön Morenia Oy:n Morenia Oy:lle siirrettiin maa-ainesten otto-oikeus Sirkkanevan tilalle. Lupa-aika päättyi Edellisen luvan kokonaisottomääräksi määriteltiin m3 ktr, ottoajaksi 10 vuotta ja alimmaksi ottotasoksi N ,00 m. Suunnitellun ottoalueen pinta-ala oli tällöin hakemuksen mukaan 2,1 ha. Lupaa myönnettäessä oli viereisen tiehallinnon ottoalueen alimmaksi ottotasoksi määritetty sama 139 metrin taso, vuoden 2003 uudessa luvassa (YMPL , 43) laskettiin naapuritilan alin ottotaso N ,00 metriin. Tämän luvan nykyisenä haltijana on Keski-Suomen ELY -keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri. Morenia Oy hakee uutta lupaa yhteensä m3:n maa-ainesten ottamiseen 10 vuoden aikana. Alueen rajaus ja suunniteltu ottotaso ovat aikaisemman lu van mukaiset. Edellisenä lupakautena maa-aineksia otettiin noin kuutiota, joten tilan maa-ainesten kokonaisottomäärään ei uusi lupa tuo lisäystä. TOIMINTA-ALUE Kohde sijaitsee Sirkkaharjun alueella kantatie 69:n eteläpuolella ja Korkeakoskentien länsipuolella, Iso Sirkkalammesta noin 270 metriä

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta itään. Iso Sirkkalammen ja Pieni Sirkkalammen, jonne matkaa on noin 400 metriä (luoteeseen), vedenpinta on tasolla N ,0. Heinälampeen kaakossa on matkaa noin 300 metriä ja lammen vedenpinnan taso on korkeudella 129,4. Alueelle johtava tieliittymä on likimäärin osoitteessa Korkeakoskentie 74. Ottoalueen pinta-ala on 2,21 ha ja maa-ainesten ottosyvyys on suurimmillaan 15 metriä. Kohdealueella ei ole jäljellä puustoa. Myös pintamaat on poistettu ja varastoitu ottoalueen reunalle aikaisemman oton yhteydessä. Maa-aines on pääosin hiekkaa, mutta myös soraa esiintyy jonkin verran. Alue on kartoitettu Inno-CAD Oy:n toimesta senttimetritark kuusluokan satelliittipaikannuskalustolla (GPS, GLONASS) Kartoitus on esitetty suunnitelmapiirustuksissa ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. Korkeusjärjestelmänä on N60. Maanpinnan korkeus vaihtelee toiminta-alueella välillä N Toiminta-alueelle on yritetty asentaa pohjaveden havaintoputkia vuoden 2011 syyskuussa. Pohjavettä ei neljällä eri yrityksellä havaittu, vaikka kairaukset ulot tuivat hakemuksen mukaan useita metrejä kalliopinnan alapuolelle. Pohjavettä ei tavattu tason +128,20 yläpuolella. Kairaustulokset on esitetty hakemuksen liitteessä. Lähin tunnettu olemassa oleva poh javeden havaintoputki (Hp 4) on Sirkkaharjun pohjavesiselvityksen ( ) mukaan tilalla Vastike-Kaura-aho, lähellä Korkeakosken tietä, noin 150 metriä ottoalueen reunasta kaakkoon, Korkeakosken tiestä erkanevan metsäautotieliittymän pohjoispuolella tehdyn mittauksen mukaan vesi oli tasossa N ,58, putken pään ollessa tasolla 133,23. Lähin pohjavesikaivo (rengaskaivo K13) on puolestaan tilalla Marttila, Korkeakosken tien toisella puolel la, noin 200 metriä ottoalueesta itään. Kannen taso oli samana ajankohtana korkeudessa 135,51 ja pohjaveden pinta tasossa N ,21. Kulku alueelle tapahtuu Korkeakoskentiestä kohti Sirkkalampia vievää metsätietä, josta eroaa liittymä ottoalueelle. Lähin asuttu naapuri sijaitsee reilun sa dan metrin etäisyydellä ottoalueen rajasta. Pohjoisessa alue rajautuu maa- ja metsätalouskäytössä olevaan tilaan Kuokkala II (14:24) ja asuinkäytössä oleviin kiinteistöihin Mäntyniitty (39:3) ja Suntionniitty (39:4). Lännessä tila rajoittuu maa-ainesten ottamiskäytössä ole vaan tilaan Soranottoalue (14:3). Etelään rajautuva tila Vasti ke-kaura-aho (14:10) on metsätalouskäytössä. Idässä alue rajautuu Korkeakosken yhdystiehen ( ), johon matkaa ottoalu eelta on noin 150 m. OTTOTOIMINTA Ottotoiminnan tarkoituksena on hyödyntää alueen maa-aineksia erilaisen rakennustoiminnan tarpeisiin. Karkeampaa maa-ainesta on tarkoitus tarvittaessa myös seuloa. Maa-aineksen laatu ei edellytä

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta murskausta. Aineksen otta minen esitetään tapahtuvaksi vuosien välisenä aikana siten, että vuotuinen otto on keskimäärin m3 kokonaisotto määrän ollessa siten m3. Alimmaksi ottotasoksi suunnitel massa esitetään tasoa N60+139,0 edellisen luvan mukaisesti. Alin ottotaso tullaan hakemuksen mukaan kuitenkin, mikäli alueelta löy detään pohjavettä, pitämään vähintään 6 metriä havaitun pohjavesi pinnan yläpuolella. Kalustona ottamisessa käytetään maa-ainesten ottamiseen tarvittavaa kuormaus- ja kuljetus kalustoa. Alueella ei säilytetä öljyä eikä huolleta koneita. Kaivun ai kana syntyvät jyrkät luiskat suojataan lippusiimalla. Alueen rajaus paalut, luiskamallit ja korkeushäkit rakennetaan hakemuksen mu kaan luvan myöntämisen jälkeen. Ennen toiminnan jatkamista suunnitelmassa esitetty ottamisalue merkitään maastoon tai merkinnät tarkistetaan. Alueelle ei tule lainkaan rakennuksia tai ra kennelmia lukuun ottamatta mahdollisia tilapäisiä seulontalaitteita. Alueen pohjoisella sivustalla oleva suojametsäkaistale säilytetään. Kaistaleella pyritään vaimentamaan alueen melun ja pölyn leviämis tä ympäristöön. Työmaaliikenne alueelle tapahtuu olemassa olevaa tieverkostoa käyttäen. Työmaaliikenne ei aiheuta esteitä muulle alueen liikenteelle. Ottamistyön aikana noudatetaan voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä. Työn aikana syntyvät korkeat, vielä maisemoimattomat, luiskat suojataan lippusii moilla tai muulla vastaavalla tavalla. Poltto- ja voiteluaineita varas toidaan alueella vain sen verran, mitä käytettävät työkoneet välittö mästi tarvitsevat. Niiden säilyttämisessä otetaan huomioon palavis ta aineista annetut lait ja asetukset. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on esitetty hakemuksen liitteenä 3. Sen mukaan alueen pintamaat ja kannot on jo kasattu alueen reunoille ja puusto on viety pois alueelta. Osa hakkutähteistä ja kannoista on edelleen alueella. Pintamaiden ja kantojen / hakkuutähteiden määrää ei ha kemuksessa ole arvioitu. Koska pintamaista ja kannoista ei uskota olevan vaaraa pohjavedelle, ei erillistä selvitystä kaivannaisjätteen seurannasta tai tarkkailusta ole annettu. Maisemointi ja jälkihoitotyöt Jälkihoitotoimenpiteinä suunnitelmassa esitetään alueen pohjan tasaamista sekä reunojen luiskaamista kaltevuuteen 1:3. Länsipuoleisen ELY -keskuksen omistaman ottoalueen rajalle syntyvä luiska on suunnitelman mu kaan tarkoitus maisemoida yhteistyössä ELY -keskuksen kanssa ja tasata (= jakaa) keskenään raja-alueelta otettavat massat. Luiskan kaltevuudesta on tarkoitus sopia myöhemmin. ELY -keskuksen ny kyinen lupa on voimassa saakka. ELY -keskus on valta kirjalla antanut Morenia Oy:lle valtuudet suunnitella raja-alueen maa-ainesten oton ja hakea sitä varten maa-ai-

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta nesten ottoluvan. Ot tosuunnitelmassa ei ole kuitenkaan esitetty suunnitelmaa raja-alu een poikkeavasta luiskaamisesta, eikä ole esitetty, että raja-alueella tai sen läheisyydessä olisi tarvetta mennä suunniteltua alinta ottota soa (N ,00 m) alemmaksi. Maisemointia tehdään mahdollisuuksien mukaan sitä mukaa kun ottamistoiminta edistyy. Ottotoiminnan päättyessä alue palautuu metsätalouskäyttöön. Suunnitelmassa ei ole esitystä istutuksista, joten alueen oletetaan metsittyvän luontaisesti. Ympäristönäkökohdat Ottamisalue kuuluu kaakkois - luode -suuntaiseen pitkittäisharjujaksoon, jolta maa-aineksia on otettu jo kymmeniä vuosia. Ympäristöministeriön vahvistamassa Keski-Suomen maakuntakaavassa ei varsinaiselle rajatulle ottoalueelle ole annettu pohjavesialueen merkinnän lisäksi muita merkintöjä. Ottoalueen ja Korkeakoskentien välinen alue kuuluu kuitenkin Hietasyrjänkangas - Sirkkaharjun Natura alueeseen (FI ). Natura-alueen ydinalueet ovat kuitenkin etelämpänä, eikä ottoalueella tai sen vaikutusalueella ole havaittu erityisiä suojeltavia luontoarvoja, jotka estäisivät hakemuksen mukaisen ottotoiminnan. Sirkkaharjulla paikoin esiintyvän ja silmällä pidettäväksi luokitellun kangasajuruohon esiintymiä ei tilan alueelta ole löydetty. Alue sijaitsee Sirkkaharjun II luokan pohjavesialueen ( ) pohjaveden muodostumisalueen laidalla. Alueen läheisyydessä ei ole vedenottamoita. Alueella ei ole voimassa olevaa asema- eikä yleiskaavaa. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Valtioneuvoston asetuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä mukaan toiminta-alueen laajuus ja vuotuinen ottomäärä ovat niin pienet, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei hankkeessa sovelleta (Asetus 2006 / 713, luku 2, Arviointimenettelyn soveltaminen, 6 :n hankeluettelo, kohta 2 b). Myöskään hankkeen yksilölliset ominaisuudet eivät edellytä arviointimenettelyn soveltamista (7 ). Kuuleminen Lupaviranomainen on hakijan pyynnöstä suorittanut maa-aineslain 13 :n mukaisen naapu reiden kuulemisen toimittamalla rajanaapureille saantitodistuksin kir jeet, joissa on kerrottu ottamissuunnitelman pääpiirteet, sekä kerrot tu lupahakemuksen nähtävillä olosta. Ympäristölautakunta on kuuluttanut asiasta Äänekosken kaupungin virallisilla ilmoitustauluil la, sekä kaupungin verkkosivuilla välisen ajan, jolloin asiapaperit ovat olleet nähtävillä ympäristötoimistossa. Koska kysymyksessä on entisen luvan jatkami-

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta nen ilman, että ottomääräs sä, ottoalueessa tai ottamistavassa tapahtuu muutosta, ei asiasta ole katsottu tarpeelliseksi kuuluttaa lehti-ilmoituksella. Maa-aineslupahakemuksesta ei ole tullut huomautuksia. Lausunnot Koska alue kuuluu luokiteltuihin pohjavesialueisiin on maa-aineslupahakemuksesta pyydetty maa-aineslain 7 :n mukainen lausunto Keski-Suomen ELY -kes kukselta (lausuntopyyntö ). Keski-Suomen ELY -keskus on toimittanut asiasta päivätyn lausunnon (KESE LY/382/07.01/2012). Lausunto on otettu huomioon lupamääräyksissä esille tulevalla tavalla. Lausunnossaan Kes ki-suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pitää mahdollise na maa-aineksen ottamista asiakohdassa mainitulta alueelta. Otta minen edellyttää lausunnon mukaan kuitenkin muun muassa sitä, että: Alin sallittu ottotaso on hakemuksen mukainen N m. Ottotason alapuolisia massanvaihtoja tai pohjaveden asemaa muuttavaa kaivua ei sallita. Alueelle sijoitetuista havaintoputkista tulee havaita pohjavesipinnan korkeus neljä kertaa vuodessa (talvi, kevät, kesä ja syksy). Havaintotulokset ja havaintopäivä tulee merkitä havaintopäiväkirjaan. Tulokset on esitettävä kunnan maa-ainesotonvalvojalle kunkin vuoden tammi kuun 31. päivään mennessä. Tiedot on tarvittaessa esitettävä myöskin ELY -keskuksen edustajille. Alueen loppumuotoilu suoritetaan suunnitelman mukaisesti siten, että luiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:3. Alueelle istutetaan mäntyä tai koivua (2.500 kpl/ha) niille alueille, joille ei luontaista taimettumista tapahdu. Lisäksi lausunnossa huomautetaan mahdollisuudesta, että luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja törmäpääskyjä voi asettua pesimään sorakuoppien reunoille. Muodostuneet törmäpääsky- yhdyskunnat tulee huomioida maa-ainesten oton yhteydessä ja maisemoinnissa. Pesien hävittäminen on kiellettyä pesimäkauden aikana. Maisemoinnin yhteydessä pesimäalue tulisi jättää luonnontilaan ja aidata jyrkät rintaukset sortumavaaran vuoksi. Törmien jättäminen alueelle edesauttaa myös kangasajuruohon suojelutilannetta Sirkkaharjun alueella lisäämällä lajin vaatimien avoimena säilyvien elinympäristöjen määrää. _ Oheismateriaali nro. 1. Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Maa-ainesten ottamissuunnitelma Keski-Suomen ELY -keskuksen asiaa koskeva lausunto ( ) Ottamissuunnitelma ja muu hakemukseen liittyvä aineisto on nähtävillä ympäristötoimistossa ja kokouksessa. RATKAISU Valmistelijan esitys Ympäristölautakunta päättää myöntää Morenia Oy:lle luvan maa-aineksen ottamiseen Äänekosken Paadentaipaleen kylässä sijaitsevalla tilalla Sirkkaneva Lupa myönnetään kymmeneksi vuodeksi yh teensä m3 ktr maa-ai nek sen ot tami seen. Lupa myönne tään päivätyn ot ta mis suun nitelman mukaisesti seu raavin eh doin: 1. Koska ottoalue si jaitsee yhdyskunnan vedenhankinnan kannal ta tärkeäksi luokitel lulla II luo kan pohjavesialueella, tulee alin ottota so olla vähintään 4 met riä ylim mästä pohjave sipin nasta mitat tuna, ei kuiten kaan alle maa-ai neslu pahakemuk sessa esi tetyn tason N metriä. Pohjaveden asemaa muuttavaa kaivua tai ottotason ala puolisia massanvaihtoja ei sallita. 2. Valvonnan helpottamiseksi tulee otto alueel le asentaa ja ylläpi tää vähintään kaksi alinta otto ta soa osoitta vaa, selvästi näky vää, korkeus merkkiä (esim. kol mio puk ki). Merkin tö jen on olta va luettavis sa koko ottoluvan keston ajan. Mer kinnät tu lee tar kis taa / asen taa en nen ottotoiminnan aloittamista. 3. Alueelle tulee asentaa yhteistyössä vierei sen soranotto alueen toimijan kans sa (Kes ki-suo men ELY -keskus, Lii kenne ja In fra) vä hintään yksi pohjaveden ha vaintoputki. Putkesta tulee havaita pohjaveden mahdollinen esiinty minen ja pin nan taso neljä ker taa vuodessa (talvi, kevät, ke sä ja syksy). Havainto tulokset ja havain to päivät tulee merkitä havainto päiväkirjaan. Tiedot on toi mitettava Ää ne kosken kaupungin ympä ristö toi mistoon kunkin vuoden tam mi kuun 31. päivään mennessä yh dessä otettujen maa-ai nesten laatu- ja määrätietojen kanssa. Ha vaintoputken alapää tulee aset taa alem maksi kuin tasoon N ,0. 4. Alueella syntyvät tavan omaiset jätteet tulee toimittaa kierrätyk seen tai lop pusijoituk seen Äänekos ken kaupun gin kulloinkin voi massa olevien jätehuol to määräysten mukaisesti.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Kaivannaisjätteet ja alueella vielä olevat hakkuujätteet tulee käsitellä lu pa hake muk seen liite tyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitel man mukaisesti. 6. Pintamaat tulee varastoida jätehuoltosuun ni telman ja ot tosuun ni telman mu kaisesti kai vu alueen ulkopuo lelle siten, että ne voidaan käyttää mai se moin nin yh tey dessä kas vu alustan muodostamiseen. 7. Ottamisen tulee tapahtua arkipäivisin (ma - pe) klo ja väli senä aikana. Kuor maus ja kuljetus on tarvittaes sa sallittua myös lauan taina klo saakka. Alu eella ei salli ta murskaussemia, asfalttiase mia tai öl jy so ra-asemia ilman ympäristön suojelulain 60 :n mukaista eril listä meluilmoitus ta tai ympäristölupaa. Ky seistä lupa ha kemusta tai ilmoitusta koskevan pää tök sen yhteydessä käsitel lään myös mahdolli set, yllä esitetystä poikkea vat, vii koittaiset tai päi vittäi set toi min ta-ai ka ra joi tukset, se kä murskauksesta ai heutuvien mahdol lis ten pöly- ja melu haittojen tor junta. 8. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. Autojen, ko neiden sekä polt to- ja voiteluaineiden varastointi sekä ajoneuvojen huolto on alu eella kiel letty, ellei ympä ris tön pilaantumisvaaraa ole pois tettu asianmu kaisilla tiloilla ja suo jara kenteilla. Myös autojen ja konei den tankkaus on jär jestettävä siten, ettei sii tä aiheudu öl jy- tai polttoai nepäästöjen vaa raa. Li säk si pohjave den puhtaana säily miseksi on huolehditta va sii tä, että pohja ve del le vahingollisten ainei den käsit telys sä noudatetaan erityis tä huolellisuutta ja varo vai suutta. 9. Vahinko- ja onnettomuustilan teiden va ralle on alueella oltava riittävä mää rä imey tys mate riaa lia ja as tioita. Vuotoina ympäristöön päässeet jät teet, polt to ai neet ja muut ai neet on välit tömästi kerättävä tal teen ja toi mi tet ta va on gel ma jät teiden ke räyk seen. Jos öljyä tai muuta pohja- ja pintaveden laatua vaaran tavaa ainetta joutuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava pa lo- ja pelastuslaitokselle sekä kau pungin ympäristötoimistoon ja ryh dyttävä heti toi menpiteisiin vahin gon leviämisen estämiseksi. 10. Ottamisalueen luiskat tulee muotoilla suunnitelman mukaisesti kaltevuuteen 1:3. Tu le viin, pohjois- ja etelälaiteiden luiskiin on asetettava tu le vaa kal te vuutta osoitta vat luis kaus merkit. Ottamisalueen ja tilan Soranottoalue 14:3 väliselle rajal le ei luiskamerkintöjä tarvitse asen taa, koska luiskaus tulee tapahtu maan kokonaisuudessaan naapuri tilan puolella. Ottamisen aikana tulee tilapäisesti jyrkät luiskat suojata esimerkik-

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta si lippusiimoin ja varoituskyltein. 11. Maa-ainesten otta minen ja alu een jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä vai heit tain ot ta mi sen edistyes sä. Maisemointitöiden ja ottotoiminnan edis ty mi nen tu lee tar kas taa kah den vuo den välein. Tarkastuksessa tu lee ol la läs nä lu van haltijan edusta ja, kau pun gin maa-ainesoton val vo ja, se kä tar peen vaa tiessa ELY -kes kuksen edustaja. Kaksi vuotta ennen lupakauden päättymistä alueella tu lee tehdä tarkastus, jossa selvitetään jatkosuunnitelmat ja mahdolli set poikkeukselliset maisemointitar peet. Tarkastuksessa selvitetään tarve mahdollisten törmäpääs ky-yhdyskuntien säilyttämiseen ja ete lään avautuvalle rinteelle kan gasajuruohon kasvualueeksi mahdolli sesti jätettäville / suunniteltavil le paahdealueille. Samalla määritel lään myös alueen metsittämis tarpeet. Alueen jälkitasauksessa, jälkiverhoilussa ja yleisessä siistimisessä ei saa käyttää pohjavettä vaarantavia materiaaleja. 12. Ottoalueiden tu loteiden varteen tulee pystyttää taulut, joista käy il mi mm. maa-ai nes lu van haltija / urakoitsija yhteystietoineen, kiel lot tai va roi tuk set alu eel la liikku jil le sekä lu van voi massaoloaika. Kaikki kyl tit ja va ro tus taulut on pi det tä vä kun nos sa ko ko lu pa kauden ajan. Lupa-alueella ja siitä länteen päin, lähelle Sirkkalampea ja Sirkkalammen sekä Pieni Sirkkalammen suuntaisesti, lähelle kantatietä 69 on harjualueella otettu maa-aineksia jo vuosikymmenten ajan. Nyt käsiteltävänä olevalla alueella on ollut ottomäärältään ja ottoalueeltaan tätä lupaa vastaava aikaisempi lupa. Tällä luvalla uusitaan äskettäin ( ) umpeutunut ottolupa, vähentämällä ottomäärästä edellisen luvan aikana otettu maa-ainesten määrä. Luvan myöntämiselle on olemassa maa-aineslain 6 :ssä esitetyt edellytykset. Toimittaessa hakemuksen, ottamissuunnitelman, ja esitettyjen lupamääräysten mukaisesti ei ottamisesta aiheudu maa-aineslain 3 :ssä mainittuja haitallisia seurauksia. Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa, eikä toiminnalle ole muutenkaan kaavallisia esteitä. Maakuntakaavan merkinnät eivät kohdistu suunnitelma-alueeseen eikä alueen suunnitellulla käytöllä ole sanottavaa merkitystä merkinnän saaneisiin lähistöllä sijaitseviin kohteisiin kuten Hietasyrjänkangas - Sirkkaharjun Natura alueeseen (FI ). Se, että alue kuuluu Keski-Suomen luokiteltuihin pohjavesialueisiin (Sirkkaharju , luokka II) ei ole esteenä alueen maa-ainesten suunnitelmalliselle käytölle. Lupamääräyksissä edellytetyt velvoitteet ovat tarpeen maa-ainesten oton haitallisten vaikutusten minimoimiseksi.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Maa-aineslaki (555/1981 muutoksineen: 495/2000, 468/2005, 347/2008, 1577/2009) 1-1a, 3-7, 10-13, 19-21, 23, 23 a Maa-ainesasetus muutoksineen (926/2005) 1-3, 6-9 Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) 1-4 Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ( /713) 6 ja 7 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 60 Äänekosken kaupunginvaltuusto ( , 52) Maa-ainestaksa PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO Morenia Oy:lle myönnetään lupa aloittaa toiminta uuden luvan mukaisesti ennen maa-ainesluvan lainvoimaiseksi tuloa, heti kun hakija on osoittanut Äänekosken kaupungille, kohdassa maksujen määrääminen, vaaditun ja hyväksytyn vakuuden. Tämä päätös on voimassa saakka, johon mennessä kaikki ottamisaluetta koskevat jälkihoitotyöt tulee olla suoritettuina. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta tiedottaa päätöksestä julkisesti kuuluttamalla maa-aineslain 19 :n mukaisesti. MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN Suunnitelman tarkastusmaksu on Äänekosken kaupunginvaltuuston ( , 52) vahvistaman taksan mukainen. 0,007 /m3 x m3 = 1.120,00 euroa Maa-aineksen ottamisen valvonnasta on luvanhaltijan suoritettava vuosittain, luvan voimassaoloaikana, taksan mukainen valvontamaksu (myöntämishetkellä 0,0017 /m3). 0,0017 /m3 X m3 = 272,00 euroa Lupaehdoissa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi ympäristölautakunta päättää määrätä hakijan osoittamaan Äänekosken kaupungille euron (kymmenentuhatta euroa) suuruisen vakuuden. Vakuus tulee asettaa kattamaan kaikkien lupamääräyksissä vaadittujen toimenpiteiden suorittamisen tilalla Sirkkaneva ( ). Vakuus on asetettava sellaisessa muodossa, että vakuus on voimassa kunnes maa-ainesluvissa määrätyt maisemointi- ja muut jälkihoitotyöt on hyväksyttävästi suoritettu. Samalla lauta-

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta kunta päättää palauttaa aikaisemman luvan vakuuden hakijalle. Uuden vakuuden hyväksyy johtava ympäristötarkastaja. Vakuuden hyväksymisestä peritään maa-ainestaksan mukaisesti 50 euroa. Päätös Päätöksen antopäivä Valitusviranomainen Valitusosoitus Hakijalle Keski-Suomen ELY -keskukselle Maa-aineslaki 19 1 mom. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Päätöksen liitteenä Lisätietoja: Jouni Kurkela, puh Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Morenia Oy:lle luvan maa-aineksen ottamiseen tilalla Sirkkaneva 14:32 valmistelijan esityksen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa Ratakatu 11 YMPL 80 S1 Oy on lopettanut polttonesteen jakelun osoitteessa Ratakatu 11 Suolahti syyskuussa 2012 ja tehnyt lopettamista koskevan ilmoituksen St1 ei ole kiinteistön omis ta ja, vaan on toi mi nut kiinteistöltä vuokra tulla mää räalal la. Ympäristöpäällikön ehdotus: Ilmoituksen mukaan St1 on poistanut paikalta omistamansa laitteet ja raken teet (maanalaiset polttonestesäiliöt, katos, koroke, polttoaine putkisto, öl jyn- ja bensiininerotin, jakelulaitteet ja valomainokset). Lopettamisilmoitukseen on liitetty maaperän pilaantuneisuusselvitys. Selvityksen johtopäätös on ollut, että maaperätutkimuksen perusteel la ei ole ai hetta kunnostustöihin. St1 pyytää ympäristönsuojeluviranomaista rauettamaan myönnetyn ympäristöluvan. Lopettamisilmoitus ja maaperän pilaantuneisuusselvitys ovat esillä kokouksessa. Ympäristölautakunta päättää rauettaa St1 Suolahti-jakeluaseman toimintaa ositteessa Ratakatu 11 koskevan ympäristöluvan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Lausunnon antaminen ympäristöministeriölle ehdotuksesta valtioneuvoston päätökseksi ympäristönsuojelulain 110 a :ssä tarkoitetusta polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksia koskevasta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta YMPL 81 Ympäristöministeriö on pyytänyt Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia toimittamaan lausuntopyynnön otsikon mukaisessa asiassa alueellaan ole vien ja eh do tukseen kuuluvien polttolaitosten sijainti kun tien ym päris tön suo je lu vi ranomaisille lausuntoa varten. Lausuntoa pyydetään mennessä. Lisäksi kuntia on pyydetty kuulut ta maan ha kemukses ta. Menettelystä on säädetty ympäristönsuojelulain 110 a-110 f-pykä lissä. Kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa esitetyt Keski-Suomen ELY-keskuk sen toiminta-alueella sijaitsevat kattilat ovat Jyväskylässä, Jämsässä ja Äänekoskella. Kaikkiaan suunnitelma koskee 73 lai tosta eri puolil la Suomea. Energiateollisuus ry:n ja Metsäteolli suus ry:n hakemuk sen mukaiseen suunnitelmaan kuu luu al le puo let niis tä vä hin tään 50 me ga wa tin olemas sa olevista polttolaitoksista, jot ka kuu luvat so velta mis alaan. Suunni tel man hyö ty si sältyy mah dolli suuteen por rastaa vuoden 2016 al kuun men nessä edelly tettä viin päästöraja-ar voihin pääsemi seksi tehtäviä in vestointe ja 3-4 vuo den ajalle. Ehdotuksella on Suomen ympäristökeskuksen tekemän vaikutusselvityksen mukaan melko vähän ympäristövaikutuksia tai taloudellisia vaikutuksia. Happamoittavan laskeuman kriittinen kuorma ylittyy Suomessa nykyisin vain noin 3 %:n alalla. Hiukkasten osalta vaikutukset väestön altistumiseen ovat hyvin vähäisiä, koska päästövaikutukset ovat pieniä ja voimalapäästöt vapautuvat korkeista piipuis ta. Useimmissa Suo men suu rim mis ta polt to lai tok sista on jo käy tös sä tehokkaat puhdistinlaitteistot. Ilman laatu Suomessa on jo lähtötilanteessa pa rempi ja epäpuhtauksien aiheuttama sairastuvuus vähäisempää kuin useimmissa Euroopan maissa. Teollisuuspäästödirektiivin toteu tuessa sekä koti mainen että Keski-Euroopasta tu le va kauko kulkeu ma vähe nee. Hakemuksen liitteen 1 mukaan useimmissa suunnitelmaan kuuluvissa laitoksissa toiminnanharjoittaja joutuu harkitsemaan useamman kuin yhden päästön vähentämiseksi uusia toimia, tai olemassa olevan puhdistus tekniikan parantamista koskevia toimia. Äänevoima Oy:llä on käytössä kaikkiaan kolme kattilaa: biokatti la, jonka polttoaineteho on 173 MW ja kaksi öljyllä toimivaa vara- ja huippukattilaa, joiden polttoainetehot ovat 96 MW ja 43 MW. Lausuntopyyntö koskee ainoastaan 96 MW:n -kattilalaitosta. Äänevoiman osalta suun ni tel ma si säl tää ai noas taan siir ty mi sen vähä rikki sem pään polt toai nee seen.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Äänekoskella suo ritettavan il manlaadun tarkkailun tulosten perusteella ajoittaisen huonon ilma laadun ai heuttavat joko sellutehtaan hai se vat rik ki yh dis teet tai ke väisin katu pöly. Rik ki dioksidipi toisuu det ja typ pi diok si di pi toi suudet jäävät al le oh je- ja raja-arvojen. Ympäristöpäällikön ehdotus: valmistelijat Pirkko Sihvonen, puh Jouni Kurkela, puh Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva ympäristölau takunta toteaa lausuntonaan ympäristöministeriölle, että voi ma lai tosperäinen happamoittava laskeuma ei ny kyi sin ole kriit ti nen il manlaatutekijä Äänekoskella, eikä vara- ja huippukattilana käytetyn öljykattilan ajoit tai sel la käytöllä, hy vin toimiessaan, ole juu ri kaan mer kitys tä pai kal li seen hen gi tysil man hiuk kas pi toi suu teen. Lauta kunta esittää tä män perus teel la lau sun to naan, et tä sillä ei ole huo mautetta vaa kan sal li ses ta siir ty mä suun ni tel mas ta, koska teolli suus päästödirek tiivin edel lyttä mät toi menpi teet sinänsä ovat il man laatua paranta via, eikä pääs tö ra ja-ar voi hin pää se mi sen ai ka tau lulla ole olennaista mer kitys tä paikallisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Vesihuoltolain mukaisten päätösten käsittelytilanne YMPL 82 Vapautushakemuksia vesihuoltolaitosten verkostoihin liittymisestä on tullut kunnan ympäris töviranomaiselle vuosina yhteensä 137 kiinteistöltä. Lä hes kaikki ovat koskeneet viemä riverkostoon liittämistä. Ympäristötarkastaja on tehnyt niistä yhteensä 81 päätöstä ja käsittely on kesken 56 hake muksen kohdalta. Hylättyjä hakemuksista on yhteensä 10 kpl, siirtymäaikaa liittymiseen on annettu 29 tapauk sessa ja vapautuksia ehdollisena on yhteensä 29 kpl. Aiheettomia hakemuksia on käsitelty yhteensä 13 kpl. Nämä hakemukset ovat joko tulleet vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolisilta kiin teistöiltä tai vapautuksen hakija on liittynyt myöhemmin rakennet tuun verkostoon. Käsittely on kesken yhteensä 24 pohjavesialueella sijaitsevan kiinteistön kohdalla. Päätöksiin vaikuttaa tekeillä olevat kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaati mukset jätevesien käsittelystä pohjavesialueilla. Mämmen vesihuol to-osuuskunnan alueen hakemuksista käsittely on kesken yhteensä 19 hake muksen osalta. Tässä tapaukses sa toi min ta-aluepäätöksen valitus käsittely on kesken. Valmistelija Unto Huttunen, puh Ympäristöpäällikön ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee vesihuoltolaitosten verkostoihin liittymisestä vapauttamista koskevien hakemusten käsitte ly ti lan teen tie doksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 145/110003/2012 YMPL Ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n mukaan "kunnanvaltuusto voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai kunnan osaa koskevia yleisiä määräyksiä, jotka koskevat muuta kuin tämän lain mukaan luvanvaraista toi mintaa taikka 61, 62 tai 78 :n mukaan ilmoitusvelvollista toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta päätti ympäristönsuo jelumääräysten laatimisen aloittamisesta kokouksessaan , 16. Mää räysten laatiminen eteni luonnosvaiheeseen ja laajaan lau sunto kierrokseen asti vuonna Valmistelu kuitenkin keskeytyi, kun kaupungissa alettiin valmistella kuntaliitosta. Suolahden kau pun gissa ja Sumiaisten kunnassa ei aloitettu määräysten valmiste lua. Asian käynnistäminen uudelleen on ajankohtaista nyt, kun paikal lisia olosuhteita eri osissa uutta Äänekoskea on käsitelty mm. kaa voitusprosessien ja muun valmistelun ja päätöksenteon yh tey des sä. Ym pä ris tö lau ta kun nan ta voit tee na on ku lu valla val tuus to kau della ympäristönsuojelun oh jaus kei nojen te ho kas käyt töön otto. Sito vana ta voit tee na vuo del le 2009 on ym pä ris tön suo je lu mää räys ehdo tuk sen val mis tumi nen. Määräyk set hy väk syy kau pun ginval tuus to. Määräykset voivat ympäristönsuojelulain 19 :n 2. mom. mukaan koskea 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai nii den haitallisia vaikutuksia 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella 4) alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön tai vesilain1 luvun 2 :n mukaiseen uomaan 5) vyöhykkeitä tai alueita, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista ( /1300) se kä vesien tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta järjestämisestä annetun lain 1299/2004 mukaisen vesienhoitosuunnitelman mu kaan tarpeellisia ( /1300). Valmistelija: Pirkko Sihvonen puh Ympäristöpäällikön ehdotus: Päätös: Ympäristölautakunta päättää käynnistää Äänekosken kaupungin ym päris tönsuojelumääräys ten valmistelun. Hyväksyttiin. YMPL Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on ollut keskeytyneenä haja-asutuksen jätevesihuoltoa koskeneiden säädösmuutosten vuoksi. Ympäristönsuojelulain muutoksella (196/2011) lisättiin lakiin uusi 3 a luku "talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla". Muutos tuli voimaan Valtioneuvosto antoi tähän perustuen asetuksen (2009/2011) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla" (uusi hajajätevesiasetus). Asetus tuli voimaan Suomen kuntaliitto on antanut muutosten johdosta kunnille yleiskirjeen 6/80/2011 ( ). Koska Äänekoskella ei ole voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä, ei kiireellisiä toimenpiteitä määräysten sovittamiseksi muuttuneisiin säädöksiin tarvittu. On kuitenkin syytä tarkastella sitä, ovatko aikaisempaa lievemmät säädökset riittäviä paikallisesti suojelemaan erityisen herkkiä alueita kuten tärkeitä pohjavesialueita ja rantoja jätevesien aiheuttamalta pilaantumiselta. Ympäristösuojelulain 19 :n, joka koskee ympäristönsuojelumääräyk siä, on muutoksella /588 tullut alkaen muutos, jonka mukaan määräykset voivat koskea (kohta 4) alueita, joilla ym päristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon, tai vesilain 1 luvun 3 :n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon. Muutos liittyy uuden vesilain säätämiseen. Ympäristönsuojelulain muutoksella /253 säädettiin, että ympäristönsuojelumääräykset eivät voi koskea toimintaa, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään tietojärjestelmään siten kuin lain 65 :n 1 tai 2

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta momentissa säädetään. Tällaisia toimintoja ovat asfalttiasemat, polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantolaitokset ja eräät polttoaineiden jakeluasemat. Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain lähtökohdista ja tavoitteena on siten ehkäistä ympäristön pilaantumista. Pilaantumisen käsite sinänsä on laaja ja pitää sisällään mm. terveyshaitan, yleisen viihtyisyyshaitan ja haitan luonnolle ja sen toiminnoille. Ympäristönsuojelumääräyksiä vastaavia kunnallisia sääntöjä ovat jätehuoltomääräykset, terveydensuojelujärjestykset (ei Äänekoskella) sekä rakennusjärjestykset. Myös kaavamääräyksissä ja järjestyslain (612/2001) voimaantulon yhteydessä kumoutuneissa kuntien järjestyssäännöissä saattaa olla/on saattanut olla määräyksiä, jotka koskevat ympäristönsuojelua. Kunnan rakennusjärjestyksen (MRL 14 ) määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja. Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä (jätelaki 17 ) puolestaan voi antaa jätteen keräyksestä, kuljetuksesta, lajittelusta, säilyttämisestä, edelleen välittämisestä, hyödyntämisestä tai käsittelystä ja niitä koskevista teknisistä vaatimuksista, terveys- tai ympäristövaaran tai -haitan ehkäisemiseksi tarvittavista toimista sekä jätehuollon valvonnasta. Terveydensuojelulain 51.3 :ään perustuvassa terveydensuojelujärjestyksessä kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveydellisen haitan poistamiseksi tai sen syntymisen ehkäisemiseksi. Järjestyslaissa suojeltavana arvona on erityisesti yleinen järjestys ja turvallisuus. Yleiskaavamääräykset (MRL 41 ) ja asemakaavamääräykset (MRL 57 ) voivat koskea mm. haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista kaava-alueella tai siinä määritellyllä alueella. Lisäksi kaavassa voidaan antaa suojelumääräyksiä maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuuriarvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen suojelemiseksi. Ympäristönsuojelumääräyksissä on syytä keskittyä ympäristönsuojelun täytäntöönpanon kannalta tarpeellisiin seikkoihin. Esimerkiksi jätehuollon järjestämistä ja teknistä toteuttamista koskevat määräykset annetaan jätehuoltomääräyksillä ja ympäristönsuojelumääräyksiin otetaan, mikäli tarvetta on, vain määräyksiä, joilla pyritään ehkäi-

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta semään jätteestä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. Vastaavasti jätevesien käsittelyn osalta rakentamista ja osin myös rakenteiden sijoittumista koskevat määräykset annetaan rakennusjärjestyksessä ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevat yleiset määräykset ympäristönsuojelumääräyksissä. Ristiriitaisuuksia ei saa olla määräysten välillä. Mahdollisten päällekkäisten määräysten osalta periaatteena on se, että tiukempi määräys ylittää lievemmän määräyksen. Määräyksillä voidaan silloin kun ympäristönsuojelulaissa on tästä erikseen säädetty, myös lieventää laissa muutoin säädettyä velvollisuutta: Ympäristönsuojelulain 60 :n tarkoittamaa ilmoitusta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta ei tarvitse tehdä sellaisesta tilapäisestä toiminnasta, josta kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset 19 :n nojalla ja samalla määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ei ole. Määräysten hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Hyväksymismenettelyyn kuuluu yleinen nähtävillepano ja 30 päivän kuulutusmenettely. Lausunto on ympäristönsuojelulain mukaan pyydettävä ELY-keskukselta. Muut kuultavat tahot kunta määrittelee itse. Valtuuston päätöstä seuraa kuuluttaminen ja 30 päivän valitusaika. Valitusoikeus on kunnan jäsenillä ja asianosaisilla. Ympäristönsuojelulainsäädännön yhtenäistämisen tavoitteena on ollut parantaa kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Kuntaliitto suosittelee, että valmistelun aikana oltaisiin yhteydessä yhteisöihin ja sidosryhmiin, joiden toimialaa määräykset tulisivat koskemaan. Tällaisia ovat mm. asukasyhdistykset, kylätoimikunnat, maatalous- ja viljelijäyhdistykset, metsänhoito-, yrittäjä- ja ympäristönsuojeluyhdistykset sekä muut vastaavat kansalaisjärjestöt. Kattavaa rekisteriä yhteystietoineen järjestöistä ja yhdistyksistä ei kuitenkaan ole käytettävissä, joten laaja ja avoin valmisteluvaiheen tiedottaminen on asiassa tarpeellista, minkä jälkeen kootaan saatu palaute ja laaditaan varsinainen ehdotus nähtäville asetettaviksi ympäristönsuojelumääräyksiksi. Ympäristönsuojeluyksikössä on työstetty alustava luonnos Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi. Ennen luonnoksen valmisteluvaiheen kuulemista on tarpeen hakea yhdessä toimielimen kanssa linjauksia määräysten rakenteesta ja paikallisesti keskeisistä ympäristönsuojeluasioista. Alustava luonnos on esillä lautakunnan kokouksessa.

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristöpäällikön ehdotus: Valmistelijat: Pirkko Sihvonen, puh Jouni Kurkela, puh Unto Huttunen, puh Ympäristölautakunta päättää keskustella ympäristönsuojelumääräysten alustavan luonnoksen rakenteesta sekä keskeisistä, paikallisesti ym pä ristön pilaamisen vaaraa aiheuttavista lupa- ja rekisteröin ti me nette lyn ulkopuolelle jäävistä toiminnoista sekä herkistä alueis ta, jotka ovat tarpeen ottaa huomioon luonnoksen valmistelussa. Päätös: Lautakunta keskusteli ympäristönsuojelu mää räyk sis tä ja valtuutti viranhaltijat jatkamaan valmistelua esillä ol leen alus ta van luon nok sen rakenteen pohjalta: Yleiset määräyk set, jäte vedet ja jä te vesi lietteet, jätteet ja puhtaanapito (siltä osin kuin on tar peen täy dentää jätehuoltomääräyksiä ympäristönsuojelu lain nä kö kulmas ta), ke mi kaa lit, ilman suo je lu, me lun tor junta, muut määräykset YMPL Ympäristönsuojelumääräysten luonnoksen valmistelua on jatkettu ym pä ris tön suojelun, rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja teknisen hal lin non työryhmässä. Tilapäisten tapahtumien järjestämispaikkoja on kar toi tettu myös yh dessä va paa-ai kapal ve lujen kans sa. Luonnoksen yleiset perustelut Määräysten rakenne perustuu perinteisesti käytössä olevaan ympäristönsuojelun osa-aluejaotteluun. Paikalliset asiat, jotka määräyksillä halutaan nostaa tär keik si, ovat ympäristöturvallisuuden edistäminen (Äänekosken kau pun gin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016) sekä vesiensuojelu (mm. kau pun ginvaltuusto ). Vesiensuojelu

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Isojen vesimuodostumien kuten edellä mainitussa valtuuston päätöksessä mainitun Keiteleen lait ta mi seen suo je lu tar peen perus teel la eri ase maan mui den vesial tai den kanssa ei ole riit tävää tieto poh jaa tai pe rustetta. Yh tä lail la tar peel lista on pi tää Kes ki-suo men toi menpi de oh jel man mu kai sesti yl lä hy vää suo je lun ta soa Keiteleessä ja Saarijärven ra jalla olevassa Pyhäjärvessä kuin pyr kiä nosta maan ei hy vässä ti lassa ole vien vesimuo dos tu mien ku ten Kuhnamojärven tila hyväksi. Myös ve sien hoito suunnitel man ulko puo li sis sa jär vissä on eri tyisiä kohteita, esimerkiksi kirkkaat Naturajärvet Iso- ja Pieni- Jurvo. Niissä ra joissa kuin ym pä ris tön suoje lu laki mah dol lis taa, koskevat ympäris tösuojelumääräykset kaikkia tasoja ja toimijoita, joilla tai joiden toi menpi tein ve sien suoje lua voi daan edistää. Ym pä ristö lupaa tar vit se via toi mijoi ta, ku ten yli 100 asuk kaan jäteve den puh distamoja, yli 20 ha:n turve tuo tanto alueita sekä puunjalostuslaitoksia määräykset ei vät voi koskea. Oji tus asiat kä si tel lään ve si lain mu kai sesti ja ojituk seen liit tyvän ve sis tön pi laan tu mis vaa ran ar vioi ELY-keskus ojitus lausun tojen yhtey dessä tai AVI lupakäsittelyssään. Ym päristönsuojelumääräysten luonnokseen on otettu vesien suo je lu asioi ta, jotka koskevat kiinteistökohtaista talousjäte ve sien kä sit te lyä, ajoneu vojen ja tekstiilien pesua, luparajan alitta vaa turve tuo tantoa sekä maata loutta. Talousjätevesien käsittelyssä lähtökohtana on pidetty sitä, että perustason käsittelyvaatimukset ovat voimassa kaikilla muilla alueilla paitsi pohjavesialueilla ja rannoilla, joita koskevat tiukennetut vaatimukset. Ha ja-asu tus alu eel la si jait se vat ja vesihuoltolaitoksen toi minta-alu eella sijait sevat, mut ta ver kos toon luvallisesti liittämättömät kiin teistöt ovat ve sien käsit tely vaati mus ten suhteen keskenään samas sa ase mas sa. Ympäristönsuojelulain 27 :n ns. ikä poik keus - säännös koskee vain vesihuolto lai toksen toi min ta-alu een ul ko puolisia kiin teistöjä. Jätteet Jätteitä koskevia määräyksiä on jä te huol to mää räyksiä täy den tä vänä otettu mukaan omana lukunaan. Ongelmajätteiden osal ta määräykset si säl tyvät kemikaalien va ras toin tia koskevaan lukuun, koska nestemäiset ongel ma jät teet ku ten jäteöljy, rin nastu vat vas taa vaan käyttä mättömään tuotteeseen. Lumi on näissä määräyksissä yleisten vastaanottopaikkojen osalta rin nas tet tu jätteeseen. Jatkossa on tärkeätä so vit taa ym pä ris tön suoje lu määräykset ja jätehuol to mää räyk set kes ke nään. Jä te huol to määräykset tulee uusia voimaan tulevan uu den jä te lain täytän-

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta töön panemiseksi. Kemikaalit Paikallisesti tärkeäksi asiaksi koettu ve sien suo je lu, lä hi men nei syydessä tapahtunut iso ja lukuisat pienet öljyva hin got se kä kau pun gin ympäristöpolitiikkaan sisältyvä ympäristötur valli suu den edis tämi nen korostavat ke mikaalien varastointiin liitty vien en nalta eh käi sevien toimenpitei den tarpeelli suutta ympäristön suoje lu mää räyk sissä. Kemikaalivalvonta jakaantuu monien viran omais ten kesken. Määräyk set liittyvät ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun haitan kuten maa pe rän ja poh ja veden pilaantu misen eh käi semi seen. Meluntorjunta Suhtautuminen meluun ja sen häiritsevyyteen jakaa mielipiteitä. Raken ta mi seen ja välttä mättö mään työ hön liit tyvä tila päi nen melu hyväksy tään yleises ti, mutta va paa-ajan me luun suh tau dutaan kaksijakoisesti. Osa asuk kais ta toi voo kau pun kiin li sää vi rik keitä ja tapahtumia. Myös kau pungin ta voitteena on osoit taa joi ta kin puis to ja, tore ja, lii kunta paik koja ja ran to ja ta pah tu ma käyt töön. Toi nen osa asuk kais ta ja ke sä asuk kais ta toi voo saa van sa lo mal laan naut tia luon nonrau has ta. Yö- tai vuo ro työtä te ke vät, vau va ikäis ten vanhemmat, van hukset ja sai raat kai paa vat koh tuullis ta hil jai suut ta myös päivi sin. Meluntorjuntaa koskevilla ympäristönsuojelumääräyksillä on pyritty edistämään en nak ko toi mia me lun rajoittamiseksi mm. velvoittamalla tiedottamaan tapahtumista ja ottamaan äänen suun tauk ses sa häiriin ty vät koh teet huomioon. Toi saalta on py rit ty helpot ta maan toimijoita pyrkimällä määrittelemään paik koja, jois sa äänentoisto lait teiden käyt tö oli si mah dol lis ta ilman ras kaaksi koet tua etukäteis menettelyä kuu le mi si neen ja pää töksente koi neen. Va pau tus il moi tusvel vollisuu desta kos kisi kui ten kin vain yksi päi väi siä, ker ta luon teisia ta pahtu mia, jotka päätty vät vii meis tään klo Jatkovalmistelu Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on aihetta laittaa laajalle kuulemis- ja lausuntokierrokselle ennen toista käsittelyä lautakunnassa. Lakisääteisesti kuultavan ELY-keskuksen lisäksi muita viranomaisi a, joi den toi mi alaa mää räyk set si vua vat, ovat ainakin pe las tus vi ranomainen (ke mi kaa lien va ras tointi ym), poliisi (me luil moi tus me nettely

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Päätös Hannu ja Seppo Anttonen Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Haapasuo ja Haapasuon sora-alue

Päätös Hannu ja Seppo Anttonen Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Haapasuo ja Haapasuon sora-alue Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 7 25.01.2017 Päätös Hannu ja Seppo Anttonen Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Haapasuo 410-408-8-33 ja Haapasuon sora-alue 410-408-8-67 76/10.03.00/2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ PAIKKA Pulkkilan kunnantalo, Pieni kokoussali, Pulkkilantie 4

SIIKALATVAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ PAIKKA Pulkkilan kunnantalo, Pieni kokoussali, Pulkkilantie 4 SIIKALATVAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta 09.05.2017 AIKA 09.05.2017 klo 16:30-17:00 PAIKKA Pulkkilan kunnantalo, Pieni kokoussali, Pulkkilantie 4 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

Päätös Maanrakennus Koskela Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Takamaa

Päätös Maanrakennus Koskela Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Takamaa Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 38 29.03.2017 Päätös Maanrakennus Koskela Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Takamaa 410-411-5-92 236/10.03.00/2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.03.2017 38 Valmistelija:

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit:

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit: Ympäristölautakunta 151 11.11.2014 Ympäristölautakunta 34 17.02.2015 Ympäristölautakunta 68 21.04.2015 Ympäristölautakunta 102 16.06.2015 Maa-ainesluvan valvonta tilalla Korpimaa Kaiharin kylässä 1107/51.518/2009

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016)

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) KOKKOLAN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 15.6.2016 ( 109) Voimassa 1.7.2016 lukien KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä Ympäristölautakunta 31 07.03.2013 Ympäristölautakunta 41 11.04.2013 Ympäristölautakunta 62 06.06.2013 Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Kaupunginvaltuusto 27 14.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn NAANTALIN KAUPUNKI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TAR- 1(5) KASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVON- NASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.6.2011 alkaen Kaupunginhallitus 26.4.2011 184 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017 Ympäristölautakunta 41 12.09.2017 Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/10.03.00/2017 Ympltk 41 Esa Riikilä hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiek ka pi toi sen mullan ottamista Eurajoen

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 16.08.2016 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / PEKKA KAARTINEN, 851-424-17-67

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot