Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta AIKA kello 17:00-18:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalon kahvio LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 77 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 78 Rakennusvalvontataksan tarkistaminen 5 79 Morenia Oy:n maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Sirkkaneva 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa 16 Ratakatu Lausunnon antaminen ympäristöministeriölle ehdotuksesta valtioneuvoston 17 päätökseksi ympäristönsuojelulain 110 a :ssä tarkoite- tusta polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksia koskevasta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta 82 Vesihuoltolain mukaisten päätösten käsittelytilanne Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kivilahden ranta-asemakaava 39

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alatalo Tuire 17:00-18:52 puheenjohtaja Tuikka Kimmo 17:00-18:52 varapuheenjohtaja Autio Arto 17:00-18:52 jäsen Hamkar Hasif 17:00-18:52 jäsen Hytönen Meeri 17:00-18:52 jäsen Jauhiainen-Maukonen Helena 17:00-18:52 jäsen Laitila Jukka 17:00-18:52 jäsen Paavonen Raili 17:00-18:52 jäsen Pasanen Kauko 17:00-18:52 jäsen Pekonen Paula 17:00-18:52 jäsen Ruuska Virva 17:00-18:52 jäsen Tammelin Helena 17:00-18:52 jäsen Tarvainen Veikko 17:00-18:52 jäsen POISSA Kiiskinen Kari kh:n puheenjohtaja Lunttila Tommi kh:n edustaja MUU Sihvonen Pirkko 17:00-18:52 ympäristöpäällikkö Jokelainen Mikko 17:00-18:52 johtava rakennustarkastaja Kurkela Jouni 17:00-18:52 johtava ympäristötarkastaja Huttunen Unto 17:00-18:52 ympäristötarkastaja Jänkävaara Jouni 17:00-18:52 terveystarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Tuire Alatalo Pu heenjohtaja Pirkko Sihvonen Pöytä kirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Arto Autio Hasif Hamkar PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo rakennusvalvontatoimistossa Anitta Siekkinen lupasihteeri

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPL 76 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ympäristölautakunta on päättänyt hallintosäännön 29 :n perusteella, että kokouskutsu varsinaiseen kokoukseen toimitetaan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä päivää ennen kokousta jaettavalla esityslistalla. Tämä kokouskutsu on postitettu Ehdotus: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen YMPL 77 Hallintosäännön 40 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Ympäristölautakunta on päättänyt, että lautakunta valit see keskuudestaan kutakin kokousta varten kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantai na tai mikäli se on pyhäpäivä, ensimmäisenä sitä seuraavana arki päivänä. Tar kas tettu pöy tä kirja pi de tään ylei sesti näh tä vä nä tar kas tusta seu raa vana maanantaina, tai mi käli se ei ole työpäivä, en sim mäisenä työ päi vä nä sen jäl keen klo rakennusvalvontatoimistossa, osoite Hallintokatu 4, Äänekoski. Edellisen pöytäkirjan tarkastajina olivat Veikko Tarvainen ja Kimmo Tuikka. Ehdotus: Päätös: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Autio ja Hasif Hamkar.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Rakennusvalvontataksan tarkistaminen YMPL 78 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Äänekosken kaupungin hallintosäännön, joka on tullut voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kaupunginvaltuuston hyväksymässä taksassa. Lautakunnan ratkaisuvallasta sovelletaan hallintosäännön 18 :n mää räystä. Lisäksi hallintosäännön 48 :ssä määrätään, että valtuusto päättää maksujen yleisistä perus teista. Maksuista ja niiden yksityis kohtaisis ta perusteista päättää ao. lautakunta. Nykyisen taksan on ympäristölautakunta hyväksynyt Voimaantulopäivä Nykyiset Äänekosken rakennusvalvontamaksut ovat kattaneet kuluvana vuonna 2012 menoista noin 60 %. Ra ken nus val von nan me not muodostuvat pää osin hen ki lös tö me noista ja muis ta pa kollisista eristä. Taksoja on vertailtu mm. Saarijärven, Jämsän, Laukaan ja Viitasaaren taksoihin. Liite Nro 1 Valmistelija: Mikko Jokelainen, Ympäristöpäällikön ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan taksan ja esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy taksan vietäväksi kaupunginvaltuuston päätettäväksi Päätös: Ympäristölautakunta päätti ympäristöpäällikön muutetun ehdotuk sen mukaisesti yksimielisesti hyväksyä liitteenä olevan rakennusval vontataksan. Maksun perusteita ei ole muutettu, vaan kyseessä on taso korotus.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Morenia Oy:n maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Sirkkaneva 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 525/ /2012 YMPL 79 HAKIJA: Morenia Oy Asemakatu KUOPIO Ly tunnus: LUVAN KOHDE: Äänekosken kaupunki, Paadentaipaleen kylä Tila: Sirkkaneva Morenia Oy hakee Äänekosken kaupungilta maa-aineslain 4 :ssä tarkoitettua lupaa maa-ainesten ottamiseen Äänekosken kaupungin Paadentaipaleen kylässä yllä esitetyllä alueella. Tilan omistaa Suomen valtio/ Metsähallitus. (Lupahakemus YMPL Dnro 525 / , /2012) Samalla Morenia Oy hakee lupaa saada aloittaa työt alueella jo ennen maa-ainesluvan lainvoimaisuutta. Perusteluna ovat tuotannollistaloudelliset syyt. Suolahden kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt alueelle edellisen maa-ainestenottoluvan , 41. Lupa myönnettiin tällöin Metsähallitus / Laatumaalle. Metsähallitus perusti maa-ainesliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön Morenia Oy:n Morenia Oy:lle siirrettiin maa-ainesten otto-oikeus Sirkkanevan tilalle. Lupa-aika päättyi Edellisen luvan kokonaisottomääräksi määriteltiin m3 ktr, ottoajaksi 10 vuotta ja alimmaksi ottotasoksi N ,00 m. Suunnitellun ottoalueen pinta-ala oli tällöin hakemuksen mukaan 2,1 ha. Lupaa myönnettäessä oli viereisen tiehallinnon ottoalueen alimmaksi ottotasoksi määritetty sama 139 metrin taso, vuoden 2003 uudessa luvassa (YMPL , 43) laskettiin naapuritilan alin ottotaso N ,00 metriin. Tämän luvan nykyisenä haltijana on Keski-Suomen ELY -keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri. Morenia Oy hakee uutta lupaa yhteensä m3:n maa-ainesten ottamiseen 10 vuoden aikana. Alueen rajaus ja suunniteltu ottotaso ovat aikaisemman lu van mukaiset. Edellisenä lupakautena maa-aineksia otettiin noin kuutiota, joten tilan maa-ainesten kokonaisottomäärään ei uusi lupa tuo lisäystä. TOIMINTA-ALUE Kohde sijaitsee Sirkkaharjun alueella kantatie 69:n eteläpuolella ja Korkeakoskentien länsipuolella, Iso Sirkkalammesta noin 270 metriä

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta itään. Iso Sirkkalammen ja Pieni Sirkkalammen, jonne matkaa on noin 400 metriä (luoteeseen), vedenpinta on tasolla N ,0. Heinälampeen kaakossa on matkaa noin 300 metriä ja lammen vedenpinnan taso on korkeudella 129,4. Alueelle johtava tieliittymä on likimäärin osoitteessa Korkeakoskentie 74. Ottoalueen pinta-ala on 2,21 ha ja maa-ainesten ottosyvyys on suurimmillaan 15 metriä. Kohdealueella ei ole jäljellä puustoa. Myös pintamaat on poistettu ja varastoitu ottoalueen reunalle aikaisemman oton yhteydessä. Maa-aines on pääosin hiekkaa, mutta myös soraa esiintyy jonkin verran. Alue on kartoitettu Inno-CAD Oy:n toimesta senttimetritark kuusluokan satelliittipaikannuskalustolla (GPS, GLONASS) Kartoitus on esitetty suunnitelmapiirustuksissa ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. Korkeusjärjestelmänä on N60. Maanpinnan korkeus vaihtelee toiminta-alueella välillä N Toiminta-alueelle on yritetty asentaa pohjaveden havaintoputkia vuoden 2011 syyskuussa. Pohjavettä ei neljällä eri yrityksellä havaittu, vaikka kairaukset ulot tuivat hakemuksen mukaan useita metrejä kalliopinnan alapuolelle. Pohjavettä ei tavattu tason +128,20 yläpuolella. Kairaustulokset on esitetty hakemuksen liitteessä. Lähin tunnettu olemassa oleva poh javeden havaintoputki (Hp 4) on Sirkkaharjun pohjavesiselvityksen ( ) mukaan tilalla Vastike-Kaura-aho, lähellä Korkeakosken tietä, noin 150 metriä ottoalueen reunasta kaakkoon, Korkeakosken tiestä erkanevan metsäautotieliittymän pohjoispuolella tehdyn mittauksen mukaan vesi oli tasossa N ,58, putken pään ollessa tasolla 133,23. Lähin pohjavesikaivo (rengaskaivo K13) on puolestaan tilalla Marttila, Korkeakosken tien toisella puolel la, noin 200 metriä ottoalueesta itään. Kannen taso oli samana ajankohtana korkeudessa 135,51 ja pohjaveden pinta tasossa N ,21. Kulku alueelle tapahtuu Korkeakoskentiestä kohti Sirkkalampia vievää metsätietä, josta eroaa liittymä ottoalueelle. Lähin asuttu naapuri sijaitsee reilun sa dan metrin etäisyydellä ottoalueen rajasta. Pohjoisessa alue rajautuu maa- ja metsätalouskäytössä olevaan tilaan Kuokkala II (14:24) ja asuinkäytössä oleviin kiinteistöihin Mäntyniitty (39:3) ja Suntionniitty (39:4). Lännessä tila rajoittuu maa-ainesten ottamiskäytössä ole vaan tilaan Soranottoalue (14:3). Etelään rajautuva tila Vasti ke-kaura-aho (14:10) on metsätalouskäytössä. Idässä alue rajautuu Korkeakosken yhdystiehen ( ), johon matkaa ottoalu eelta on noin 150 m. OTTOTOIMINTA Ottotoiminnan tarkoituksena on hyödyntää alueen maa-aineksia erilaisen rakennustoiminnan tarpeisiin. Karkeampaa maa-ainesta on tarkoitus tarvittaessa myös seuloa. Maa-aineksen laatu ei edellytä

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta murskausta. Aineksen otta minen esitetään tapahtuvaksi vuosien välisenä aikana siten, että vuotuinen otto on keskimäärin m3 kokonaisotto määrän ollessa siten m3. Alimmaksi ottotasoksi suunnitel massa esitetään tasoa N60+139,0 edellisen luvan mukaisesti. Alin ottotaso tullaan hakemuksen mukaan kuitenkin, mikäli alueelta löy detään pohjavettä, pitämään vähintään 6 metriä havaitun pohjavesi pinnan yläpuolella. Kalustona ottamisessa käytetään maa-ainesten ottamiseen tarvittavaa kuormaus- ja kuljetus kalustoa. Alueella ei säilytetä öljyä eikä huolleta koneita. Kaivun ai kana syntyvät jyrkät luiskat suojataan lippusiimalla. Alueen rajaus paalut, luiskamallit ja korkeushäkit rakennetaan hakemuksen mu kaan luvan myöntämisen jälkeen. Ennen toiminnan jatkamista suunnitelmassa esitetty ottamisalue merkitään maastoon tai merkinnät tarkistetaan. Alueelle ei tule lainkaan rakennuksia tai ra kennelmia lukuun ottamatta mahdollisia tilapäisiä seulontalaitteita. Alueen pohjoisella sivustalla oleva suojametsäkaistale säilytetään. Kaistaleella pyritään vaimentamaan alueen melun ja pölyn leviämis tä ympäristöön. Työmaaliikenne alueelle tapahtuu olemassa olevaa tieverkostoa käyttäen. Työmaaliikenne ei aiheuta esteitä muulle alueen liikenteelle. Ottamistyön aikana noudatetaan voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä. Työn aikana syntyvät korkeat, vielä maisemoimattomat, luiskat suojataan lippusii moilla tai muulla vastaavalla tavalla. Poltto- ja voiteluaineita varas toidaan alueella vain sen verran, mitä käytettävät työkoneet välittö mästi tarvitsevat. Niiden säilyttämisessä otetaan huomioon palavis ta aineista annetut lait ja asetukset. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on esitetty hakemuksen liitteenä 3. Sen mukaan alueen pintamaat ja kannot on jo kasattu alueen reunoille ja puusto on viety pois alueelta. Osa hakkutähteistä ja kannoista on edelleen alueella. Pintamaiden ja kantojen / hakkuutähteiden määrää ei ha kemuksessa ole arvioitu. Koska pintamaista ja kannoista ei uskota olevan vaaraa pohjavedelle, ei erillistä selvitystä kaivannaisjätteen seurannasta tai tarkkailusta ole annettu. Maisemointi ja jälkihoitotyöt Jälkihoitotoimenpiteinä suunnitelmassa esitetään alueen pohjan tasaamista sekä reunojen luiskaamista kaltevuuteen 1:3. Länsipuoleisen ELY -keskuksen omistaman ottoalueen rajalle syntyvä luiska on suunnitelman mu kaan tarkoitus maisemoida yhteistyössä ELY -keskuksen kanssa ja tasata (= jakaa) keskenään raja-alueelta otettavat massat. Luiskan kaltevuudesta on tarkoitus sopia myöhemmin. ELY -keskuksen ny kyinen lupa on voimassa saakka. ELY -keskus on valta kirjalla antanut Morenia Oy:lle valtuudet suunnitella raja-alueen maa-ainesten oton ja hakea sitä varten maa-ai-

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta nesten ottoluvan. Ot tosuunnitelmassa ei ole kuitenkaan esitetty suunnitelmaa raja-alu een poikkeavasta luiskaamisesta, eikä ole esitetty, että raja-alueella tai sen läheisyydessä olisi tarvetta mennä suunniteltua alinta ottota soa (N ,00 m) alemmaksi. Maisemointia tehdään mahdollisuuksien mukaan sitä mukaa kun ottamistoiminta edistyy. Ottotoiminnan päättyessä alue palautuu metsätalouskäyttöön. Suunnitelmassa ei ole esitystä istutuksista, joten alueen oletetaan metsittyvän luontaisesti. Ympäristönäkökohdat Ottamisalue kuuluu kaakkois - luode -suuntaiseen pitkittäisharjujaksoon, jolta maa-aineksia on otettu jo kymmeniä vuosia. Ympäristöministeriön vahvistamassa Keski-Suomen maakuntakaavassa ei varsinaiselle rajatulle ottoalueelle ole annettu pohjavesialueen merkinnän lisäksi muita merkintöjä. Ottoalueen ja Korkeakoskentien välinen alue kuuluu kuitenkin Hietasyrjänkangas - Sirkkaharjun Natura alueeseen (FI ). Natura-alueen ydinalueet ovat kuitenkin etelämpänä, eikä ottoalueella tai sen vaikutusalueella ole havaittu erityisiä suojeltavia luontoarvoja, jotka estäisivät hakemuksen mukaisen ottotoiminnan. Sirkkaharjulla paikoin esiintyvän ja silmällä pidettäväksi luokitellun kangasajuruohon esiintymiä ei tilan alueelta ole löydetty. Alue sijaitsee Sirkkaharjun II luokan pohjavesialueen ( ) pohjaveden muodostumisalueen laidalla. Alueen läheisyydessä ei ole vedenottamoita. Alueella ei ole voimassa olevaa asema- eikä yleiskaavaa. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Valtioneuvoston asetuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä mukaan toiminta-alueen laajuus ja vuotuinen ottomäärä ovat niin pienet, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei hankkeessa sovelleta (Asetus 2006 / 713, luku 2, Arviointimenettelyn soveltaminen, 6 :n hankeluettelo, kohta 2 b). Myöskään hankkeen yksilölliset ominaisuudet eivät edellytä arviointimenettelyn soveltamista (7 ). Kuuleminen Lupaviranomainen on hakijan pyynnöstä suorittanut maa-aineslain 13 :n mukaisen naapu reiden kuulemisen toimittamalla rajanaapureille saantitodistuksin kir jeet, joissa on kerrottu ottamissuunnitelman pääpiirteet, sekä kerrot tu lupahakemuksen nähtävillä olosta. Ympäristölautakunta on kuuluttanut asiasta Äänekosken kaupungin virallisilla ilmoitustauluil la, sekä kaupungin verkkosivuilla välisen ajan, jolloin asiapaperit ovat olleet nähtävillä ympäristötoimistossa. Koska kysymyksessä on entisen luvan jatkami-

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta nen ilman, että ottomääräs sä, ottoalueessa tai ottamistavassa tapahtuu muutosta, ei asiasta ole katsottu tarpeelliseksi kuuluttaa lehti-ilmoituksella. Maa-aineslupahakemuksesta ei ole tullut huomautuksia. Lausunnot Koska alue kuuluu luokiteltuihin pohjavesialueisiin on maa-aineslupahakemuksesta pyydetty maa-aineslain 7 :n mukainen lausunto Keski-Suomen ELY -kes kukselta (lausuntopyyntö ). Keski-Suomen ELY -keskus on toimittanut asiasta päivätyn lausunnon (KESE LY/382/07.01/2012). Lausunto on otettu huomioon lupamääräyksissä esille tulevalla tavalla. Lausunnossaan Kes ki-suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pitää mahdollise na maa-aineksen ottamista asiakohdassa mainitulta alueelta. Otta minen edellyttää lausunnon mukaan kuitenkin muun muassa sitä, että: Alin sallittu ottotaso on hakemuksen mukainen N m. Ottotason alapuolisia massanvaihtoja tai pohjaveden asemaa muuttavaa kaivua ei sallita. Alueelle sijoitetuista havaintoputkista tulee havaita pohjavesipinnan korkeus neljä kertaa vuodessa (talvi, kevät, kesä ja syksy). Havaintotulokset ja havaintopäivä tulee merkitä havaintopäiväkirjaan. Tulokset on esitettävä kunnan maa-ainesotonvalvojalle kunkin vuoden tammi kuun 31. päivään mennessä. Tiedot on tarvittaessa esitettävä myöskin ELY -keskuksen edustajille. Alueen loppumuotoilu suoritetaan suunnitelman mukaisesti siten, että luiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:3. Alueelle istutetaan mäntyä tai koivua (2.500 kpl/ha) niille alueille, joille ei luontaista taimettumista tapahdu. Lisäksi lausunnossa huomautetaan mahdollisuudesta, että luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja törmäpääskyjä voi asettua pesimään sorakuoppien reunoille. Muodostuneet törmäpääsky- yhdyskunnat tulee huomioida maa-ainesten oton yhteydessä ja maisemoinnissa. Pesien hävittäminen on kiellettyä pesimäkauden aikana. Maisemoinnin yhteydessä pesimäalue tulisi jättää luonnontilaan ja aidata jyrkät rintaukset sortumavaaran vuoksi. Törmien jättäminen alueelle edesauttaa myös kangasajuruohon suojelutilannetta Sirkkaharjun alueella lisäämällä lajin vaatimien avoimena säilyvien elinympäristöjen määrää. _ Oheismateriaali nro. 1. Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Maa-ainesten ottamissuunnitelma Keski-Suomen ELY -keskuksen asiaa koskeva lausunto ( ) Ottamissuunnitelma ja muu hakemukseen liittyvä aineisto on nähtävillä ympäristötoimistossa ja kokouksessa. RATKAISU Valmistelijan esitys Ympäristölautakunta päättää myöntää Morenia Oy:lle luvan maa-aineksen ottamiseen Äänekosken Paadentaipaleen kylässä sijaitsevalla tilalla Sirkkaneva Lupa myönnetään kymmeneksi vuodeksi yh teensä m3 ktr maa-ai nek sen ot tami seen. Lupa myönne tään päivätyn ot ta mis suun nitelman mukaisesti seu raavin eh doin: 1. Koska ottoalue si jaitsee yhdyskunnan vedenhankinnan kannal ta tärkeäksi luokitel lulla II luo kan pohjavesialueella, tulee alin ottota so olla vähintään 4 met riä ylim mästä pohjave sipin nasta mitat tuna, ei kuiten kaan alle maa-ai neslu pahakemuk sessa esi tetyn tason N metriä. Pohjaveden asemaa muuttavaa kaivua tai ottotason ala puolisia massanvaihtoja ei sallita. 2. Valvonnan helpottamiseksi tulee otto alueel le asentaa ja ylläpi tää vähintään kaksi alinta otto ta soa osoitta vaa, selvästi näky vää, korkeus merkkiä (esim. kol mio puk ki). Merkin tö jen on olta va luettavis sa koko ottoluvan keston ajan. Mer kinnät tu lee tar kis taa / asen taa en nen ottotoiminnan aloittamista. 3. Alueelle tulee asentaa yhteistyössä vierei sen soranotto alueen toimijan kans sa (Kes ki-suo men ELY -keskus, Lii kenne ja In fra) vä hintään yksi pohjaveden ha vaintoputki. Putkesta tulee havaita pohjaveden mahdollinen esiinty minen ja pin nan taso neljä ker taa vuodessa (talvi, kevät, ke sä ja syksy). Havainto tulokset ja havain to päivät tulee merkitä havainto päiväkirjaan. Tiedot on toi mitettava Ää ne kosken kaupungin ympä ristö toi mistoon kunkin vuoden tam mi kuun 31. päivään mennessä yh dessä otettujen maa-ai nesten laatu- ja määrätietojen kanssa. Ha vaintoputken alapää tulee aset taa alem maksi kuin tasoon N ,0. 4. Alueella syntyvät tavan omaiset jätteet tulee toimittaa kierrätyk seen tai lop pusijoituk seen Äänekos ken kaupun gin kulloinkin voi massa olevien jätehuol to määräysten mukaisesti.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Kaivannaisjätteet ja alueella vielä olevat hakkuujätteet tulee käsitellä lu pa hake muk seen liite tyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitel man mukaisesti. 6. Pintamaat tulee varastoida jätehuoltosuun ni telman ja ot tosuun ni telman mu kaisesti kai vu alueen ulkopuo lelle siten, että ne voidaan käyttää mai se moin nin yh tey dessä kas vu alustan muodostamiseen. 7. Ottamisen tulee tapahtua arkipäivisin (ma - pe) klo ja väli senä aikana. Kuor maus ja kuljetus on tarvittaes sa sallittua myös lauan taina klo saakka. Alu eella ei salli ta murskaussemia, asfalttiase mia tai öl jy so ra-asemia ilman ympäristön suojelulain 60 :n mukaista eril listä meluilmoitus ta tai ympäristölupaa. Ky seistä lupa ha kemusta tai ilmoitusta koskevan pää tök sen yhteydessä käsitel lään myös mahdolli set, yllä esitetystä poikkea vat, vii koittaiset tai päi vittäi set toi min ta-ai ka ra joi tukset, se kä murskauksesta ai heutuvien mahdol lis ten pöly- ja melu haittojen tor junta. 8. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. Autojen, ko neiden sekä polt to- ja voiteluaineiden varastointi sekä ajoneuvojen huolto on alu eella kiel letty, ellei ympä ris tön pilaantumisvaaraa ole pois tettu asianmu kaisilla tiloilla ja suo jara kenteilla. Myös autojen ja konei den tankkaus on jär jestettävä siten, ettei sii tä aiheudu öl jy- tai polttoai nepäästöjen vaa raa. Li säk si pohjave den puhtaana säily miseksi on huolehditta va sii tä, että pohja ve del le vahingollisten ainei den käsit telys sä noudatetaan erityis tä huolellisuutta ja varo vai suutta. 9. Vahinko- ja onnettomuustilan teiden va ralle on alueella oltava riittävä mää rä imey tys mate riaa lia ja as tioita. Vuotoina ympäristöön päässeet jät teet, polt to ai neet ja muut ai neet on välit tömästi kerättävä tal teen ja toi mi tet ta va on gel ma jät teiden ke räyk seen. Jos öljyä tai muuta pohja- ja pintaveden laatua vaaran tavaa ainetta joutuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava pa lo- ja pelastuslaitokselle sekä kau pungin ympäristötoimistoon ja ryh dyttävä heti toi menpiteisiin vahin gon leviämisen estämiseksi. 10. Ottamisalueen luiskat tulee muotoilla suunnitelman mukaisesti kaltevuuteen 1:3. Tu le viin, pohjois- ja etelälaiteiden luiskiin on asetettava tu le vaa kal te vuutta osoitta vat luis kaus merkit. Ottamisalueen ja tilan Soranottoalue 14:3 väliselle rajal le ei luiskamerkintöjä tarvitse asen taa, koska luiskaus tulee tapahtu maan kokonaisuudessaan naapuri tilan puolella. Ottamisen aikana tulee tilapäisesti jyrkät luiskat suojata esimerkik-

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta si lippusiimoin ja varoituskyltein. 11. Maa-ainesten otta minen ja alu een jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä vai heit tain ot ta mi sen edistyes sä. Maisemointitöiden ja ottotoiminnan edis ty mi nen tu lee tar kas taa kah den vuo den välein. Tarkastuksessa tu lee ol la läs nä lu van haltijan edusta ja, kau pun gin maa-ainesoton val vo ja, se kä tar peen vaa tiessa ELY -kes kuksen edustaja. Kaksi vuotta ennen lupakauden päättymistä alueella tu lee tehdä tarkastus, jossa selvitetään jatkosuunnitelmat ja mahdolli set poikkeukselliset maisemointitar peet. Tarkastuksessa selvitetään tarve mahdollisten törmäpääs ky-yhdyskuntien säilyttämiseen ja ete lään avautuvalle rinteelle kan gasajuruohon kasvualueeksi mahdolli sesti jätettäville / suunniteltavil le paahdealueille. Samalla määritel lään myös alueen metsittämis tarpeet. Alueen jälkitasauksessa, jälkiverhoilussa ja yleisessä siistimisessä ei saa käyttää pohjavettä vaarantavia materiaaleja. 12. Ottoalueiden tu loteiden varteen tulee pystyttää taulut, joista käy il mi mm. maa-ai nes lu van haltija / urakoitsija yhteystietoineen, kiel lot tai va roi tuk set alu eel la liikku jil le sekä lu van voi massaoloaika. Kaikki kyl tit ja va ro tus taulut on pi det tä vä kun nos sa ko ko lu pa kauden ajan. Lupa-alueella ja siitä länteen päin, lähelle Sirkkalampea ja Sirkkalammen sekä Pieni Sirkkalammen suuntaisesti, lähelle kantatietä 69 on harjualueella otettu maa-aineksia jo vuosikymmenten ajan. Nyt käsiteltävänä olevalla alueella on ollut ottomäärältään ja ottoalueeltaan tätä lupaa vastaava aikaisempi lupa. Tällä luvalla uusitaan äskettäin ( ) umpeutunut ottolupa, vähentämällä ottomäärästä edellisen luvan aikana otettu maa-ainesten määrä. Luvan myöntämiselle on olemassa maa-aineslain 6 :ssä esitetyt edellytykset. Toimittaessa hakemuksen, ottamissuunnitelman, ja esitettyjen lupamääräysten mukaisesti ei ottamisesta aiheudu maa-aineslain 3 :ssä mainittuja haitallisia seurauksia. Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa, eikä toiminnalle ole muutenkaan kaavallisia esteitä. Maakuntakaavan merkinnät eivät kohdistu suunnitelma-alueeseen eikä alueen suunnitellulla käytöllä ole sanottavaa merkitystä merkinnän saaneisiin lähistöllä sijaitseviin kohteisiin kuten Hietasyrjänkangas - Sirkkaharjun Natura alueeseen (FI ). Se, että alue kuuluu Keski-Suomen luokiteltuihin pohjavesialueisiin (Sirkkaharju , luokka II) ei ole esteenä alueen maa-ainesten suunnitelmalliselle käytölle. Lupamääräyksissä edellytetyt velvoitteet ovat tarpeen maa-ainesten oton haitallisten vaikutusten minimoimiseksi.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Maa-aineslaki (555/1981 muutoksineen: 495/2000, 468/2005, 347/2008, 1577/2009) 1-1a, 3-7, 10-13, 19-21, 23, 23 a Maa-ainesasetus muutoksineen (926/2005) 1-3, 6-9 Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) 1-4 Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ( /713) 6 ja 7 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 60 Äänekosken kaupunginvaltuusto ( , 52) Maa-ainestaksa PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO Morenia Oy:lle myönnetään lupa aloittaa toiminta uuden luvan mukaisesti ennen maa-ainesluvan lainvoimaiseksi tuloa, heti kun hakija on osoittanut Äänekosken kaupungille, kohdassa maksujen määrääminen, vaaditun ja hyväksytyn vakuuden. Tämä päätös on voimassa saakka, johon mennessä kaikki ottamisaluetta koskevat jälkihoitotyöt tulee olla suoritettuina. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta tiedottaa päätöksestä julkisesti kuuluttamalla maa-aineslain 19 :n mukaisesti. MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN Suunnitelman tarkastusmaksu on Äänekosken kaupunginvaltuuston ( , 52) vahvistaman taksan mukainen. 0,007 /m3 x m3 = 1.120,00 euroa Maa-aineksen ottamisen valvonnasta on luvanhaltijan suoritettava vuosittain, luvan voimassaoloaikana, taksan mukainen valvontamaksu (myöntämishetkellä 0,0017 /m3). 0,0017 /m3 X m3 = 272,00 euroa Lupaehdoissa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi ympäristölautakunta päättää määrätä hakijan osoittamaan Äänekosken kaupungille euron (kymmenentuhatta euroa) suuruisen vakuuden. Vakuus tulee asettaa kattamaan kaikkien lupamääräyksissä vaadittujen toimenpiteiden suorittamisen tilalla Sirkkaneva ( ). Vakuus on asetettava sellaisessa muodossa, että vakuus on voimassa kunnes maa-ainesluvissa määrätyt maisemointi- ja muut jälkihoitotyöt on hyväksyttävästi suoritettu. Samalla lauta-

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta kunta päättää palauttaa aikaisemman luvan vakuuden hakijalle. Uuden vakuuden hyväksyy johtava ympäristötarkastaja. Vakuuden hyväksymisestä peritään maa-ainestaksan mukaisesti 50 euroa. Päätös Päätöksen antopäivä Valitusviranomainen Valitusosoitus Hakijalle Keski-Suomen ELY -keskukselle Maa-aineslaki 19 1 mom. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Päätöksen liitteenä Lisätietoja: Jouni Kurkela, puh Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Morenia Oy:lle luvan maa-aineksen ottamiseen tilalla Sirkkaneva 14:32 valmistelijan esityksen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa Ratakatu 11 YMPL 80 S1 Oy on lopettanut polttonesteen jakelun osoitteessa Ratakatu 11 Suolahti syyskuussa 2012 ja tehnyt lopettamista koskevan ilmoituksen St1 ei ole kiinteistön omis ta ja, vaan on toi mi nut kiinteistöltä vuokra tulla mää räalal la. Ympäristöpäällikön ehdotus: Ilmoituksen mukaan St1 on poistanut paikalta omistamansa laitteet ja raken teet (maanalaiset polttonestesäiliöt, katos, koroke, polttoaine putkisto, öl jyn- ja bensiininerotin, jakelulaitteet ja valomainokset). Lopettamisilmoitukseen on liitetty maaperän pilaantuneisuusselvitys. Selvityksen johtopäätös on ollut, että maaperätutkimuksen perusteel la ei ole ai hetta kunnostustöihin. St1 pyytää ympäristönsuojeluviranomaista rauettamaan myönnetyn ympäristöluvan. Lopettamisilmoitus ja maaperän pilaantuneisuusselvitys ovat esillä kokouksessa. Ympäristölautakunta päättää rauettaa St1 Suolahti-jakeluaseman toimintaa ositteessa Ratakatu 11 koskevan ympäristöluvan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Lausunnon antaminen ympäristöministeriölle ehdotuksesta valtioneuvoston päätökseksi ympäristönsuojelulain 110 a :ssä tarkoitetusta polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksia koskevasta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta YMPL 81 Ympäristöministeriö on pyytänyt Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia toimittamaan lausuntopyynnön otsikon mukaisessa asiassa alueellaan ole vien ja eh do tukseen kuuluvien polttolaitosten sijainti kun tien ym päris tön suo je lu vi ranomaisille lausuntoa varten. Lausuntoa pyydetään mennessä. Lisäksi kuntia on pyydetty kuulut ta maan ha kemukses ta. Menettelystä on säädetty ympäristönsuojelulain 110 a-110 f-pykä lissä. Kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa esitetyt Keski-Suomen ELY-keskuk sen toiminta-alueella sijaitsevat kattilat ovat Jyväskylässä, Jämsässä ja Äänekoskella. Kaikkiaan suunnitelma koskee 73 lai tosta eri puolil la Suomea. Energiateollisuus ry:n ja Metsäteolli suus ry:n hakemuk sen mukaiseen suunnitelmaan kuu luu al le puo let niis tä vä hin tään 50 me ga wa tin olemas sa olevista polttolaitoksista, jot ka kuu luvat so velta mis alaan. Suunni tel man hyö ty si sältyy mah dolli suuteen por rastaa vuoden 2016 al kuun men nessä edelly tettä viin päästöraja-ar voihin pääsemi seksi tehtäviä in vestointe ja 3-4 vuo den ajalle. Ehdotuksella on Suomen ympäristökeskuksen tekemän vaikutusselvityksen mukaan melko vähän ympäristövaikutuksia tai taloudellisia vaikutuksia. Happamoittavan laskeuman kriittinen kuorma ylittyy Suomessa nykyisin vain noin 3 %:n alalla. Hiukkasten osalta vaikutukset väestön altistumiseen ovat hyvin vähäisiä, koska päästövaikutukset ovat pieniä ja voimalapäästöt vapautuvat korkeista piipuis ta. Useimmissa Suo men suu rim mis ta polt to lai tok sista on jo käy tös sä tehokkaat puhdistinlaitteistot. Ilman laatu Suomessa on jo lähtötilanteessa pa rempi ja epäpuhtauksien aiheuttama sairastuvuus vähäisempää kuin useimmissa Euroopan maissa. Teollisuuspäästödirektiivin toteu tuessa sekä koti mainen että Keski-Euroopasta tu le va kauko kulkeu ma vähe nee. Hakemuksen liitteen 1 mukaan useimmissa suunnitelmaan kuuluvissa laitoksissa toiminnanharjoittaja joutuu harkitsemaan useamman kuin yhden päästön vähentämiseksi uusia toimia, tai olemassa olevan puhdistus tekniikan parantamista koskevia toimia. Äänevoima Oy:llä on käytössä kaikkiaan kolme kattilaa: biokatti la, jonka polttoaineteho on 173 MW ja kaksi öljyllä toimivaa vara- ja huippukattilaa, joiden polttoainetehot ovat 96 MW ja 43 MW. Lausuntopyyntö koskee ainoastaan 96 MW:n -kattilalaitosta. Äänevoiman osalta suun ni tel ma si säl tää ai noas taan siir ty mi sen vähä rikki sem pään polt toai nee seen.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Äänekoskella suo ritettavan il manlaadun tarkkailun tulosten perusteella ajoittaisen huonon ilma laadun ai heuttavat joko sellutehtaan hai se vat rik ki yh dis teet tai ke väisin katu pöly. Rik ki dioksidipi toisuu det ja typ pi diok si di pi toi suudet jäävät al le oh je- ja raja-arvojen. Ympäristöpäällikön ehdotus: valmistelijat Pirkko Sihvonen, puh Jouni Kurkela, puh Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva ympäristölau takunta toteaa lausuntonaan ympäristöministeriölle, että voi ma lai tosperäinen happamoittava laskeuma ei ny kyi sin ole kriit ti nen il manlaatutekijä Äänekoskella, eikä vara- ja huippukattilana käytetyn öljykattilan ajoit tai sel la käytöllä, hy vin toimiessaan, ole juu ri kaan mer kitys tä pai kal li seen hen gi tysil man hiuk kas pi toi suu teen. Lauta kunta esittää tä män perus teel la lau sun to naan, et tä sillä ei ole huo mautetta vaa kan sal li ses ta siir ty mä suun ni tel mas ta, koska teolli suus päästödirek tiivin edel lyttä mät toi menpi teet sinänsä ovat il man laatua paranta via, eikä pääs tö ra ja-ar voi hin pää se mi sen ai ka tau lulla ole olennaista mer kitys tä paikallisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Vesihuoltolain mukaisten päätösten käsittelytilanne YMPL 82 Vapautushakemuksia vesihuoltolaitosten verkostoihin liittymisestä on tullut kunnan ympäris töviranomaiselle vuosina yhteensä 137 kiinteistöltä. Lä hes kaikki ovat koskeneet viemä riverkostoon liittämistä. Ympäristötarkastaja on tehnyt niistä yhteensä 81 päätöstä ja käsittely on kesken 56 hake muksen kohdalta. Hylättyjä hakemuksista on yhteensä 10 kpl, siirtymäaikaa liittymiseen on annettu 29 tapauk sessa ja vapautuksia ehdollisena on yhteensä 29 kpl. Aiheettomia hakemuksia on käsitelty yhteensä 13 kpl. Nämä hakemukset ovat joko tulleet vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolisilta kiin teistöiltä tai vapautuksen hakija on liittynyt myöhemmin rakennet tuun verkostoon. Käsittely on kesken yhteensä 24 pohjavesialueella sijaitsevan kiinteistön kohdalla. Päätöksiin vaikuttaa tekeillä olevat kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaati mukset jätevesien käsittelystä pohjavesialueilla. Mämmen vesihuol to-osuuskunnan alueen hakemuksista käsittely on kesken yhteensä 19 hake muksen osalta. Tässä tapaukses sa toi min ta-aluepäätöksen valitus käsittely on kesken. Valmistelija Unto Huttunen, puh Ympäristöpäällikön ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee vesihuoltolaitosten verkostoihin liittymisestä vapauttamista koskevien hakemusten käsitte ly ti lan teen tie doksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 145/110003/2012 YMPL Ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n mukaan "kunnanvaltuusto voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai kunnan osaa koskevia yleisiä määräyksiä, jotka koskevat muuta kuin tämän lain mukaan luvanvaraista toi mintaa taikka 61, 62 tai 78 :n mukaan ilmoitusvelvollista toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta päätti ympäristönsuo jelumääräysten laatimisen aloittamisesta kokouksessaan , 16. Mää räysten laatiminen eteni luonnosvaiheeseen ja laajaan lau sunto kierrokseen asti vuonna Valmistelu kuitenkin keskeytyi, kun kaupungissa alettiin valmistella kuntaliitosta. Suolahden kau pun gissa ja Sumiaisten kunnassa ei aloitettu määräysten valmiste lua. Asian käynnistäminen uudelleen on ajankohtaista nyt, kun paikal lisia olosuhteita eri osissa uutta Äänekoskea on käsitelty mm. kaa voitusprosessien ja muun valmistelun ja päätöksenteon yh tey des sä. Ym pä ris tö lau ta kun nan ta voit tee na on ku lu valla val tuus to kau della ympäristönsuojelun oh jaus kei nojen te ho kas käyt töön otto. Sito vana ta voit tee na vuo del le 2009 on ym pä ris tön suo je lu mää räys ehdo tuk sen val mis tumi nen. Määräyk set hy väk syy kau pun ginval tuus to. Määräykset voivat ympäristönsuojelulain 19 :n 2. mom. mukaan koskea 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai nii den haitallisia vaikutuksia 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella 4) alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön tai vesilain1 luvun 2 :n mukaiseen uomaan 5) vyöhykkeitä tai alueita, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista ( /1300) se kä vesien tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta järjestämisestä annetun lain 1299/2004 mukaisen vesienhoitosuunnitelman mu kaan tarpeellisia ( /1300). Valmistelija: Pirkko Sihvonen puh Ympäristöpäällikön ehdotus: Päätös: Ympäristölautakunta päättää käynnistää Äänekosken kaupungin ym päris tönsuojelumääräys ten valmistelun. Hyväksyttiin. YMPL Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on ollut keskeytyneenä haja-asutuksen jätevesihuoltoa koskeneiden säädösmuutosten vuoksi. Ympäristönsuojelulain muutoksella (196/2011) lisättiin lakiin uusi 3 a luku "talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla". Muutos tuli voimaan Valtioneuvosto antoi tähän perustuen asetuksen (2009/2011) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla" (uusi hajajätevesiasetus). Asetus tuli voimaan Suomen kuntaliitto on antanut muutosten johdosta kunnille yleiskirjeen 6/80/2011 ( ). Koska Äänekoskella ei ole voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä, ei kiireellisiä toimenpiteitä määräysten sovittamiseksi muuttuneisiin säädöksiin tarvittu. On kuitenkin syytä tarkastella sitä, ovatko aikaisempaa lievemmät säädökset riittäviä paikallisesti suojelemaan erityisen herkkiä alueita kuten tärkeitä pohjavesialueita ja rantoja jätevesien aiheuttamalta pilaantumiselta. Ympäristösuojelulain 19 :n, joka koskee ympäristönsuojelumääräyk siä, on muutoksella /588 tullut alkaen muutos, jonka mukaan määräykset voivat koskea (kohta 4) alueita, joilla ym päristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon, tai vesilain 1 luvun 3 :n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon. Muutos liittyy uuden vesilain säätämiseen. Ympäristönsuojelulain muutoksella /253 säädettiin, että ympäristönsuojelumääräykset eivät voi koskea toimintaa, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään tietojärjestelmään siten kuin lain 65 :n 1 tai 2

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta momentissa säädetään. Tällaisia toimintoja ovat asfalttiasemat, polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantolaitokset ja eräät polttoaineiden jakeluasemat. Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain lähtökohdista ja tavoitteena on siten ehkäistä ympäristön pilaantumista. Pilaantumisen käsite sinänsä on laaja ja pitää sisällään mm. terveyshaitan, yleisen viihtyisyyshaitan ja haitan luonnolle ja sen toiminnoille. Ympäristönsuojelumääräyksiä vastaavia kunnallisia sääntöjä ovat jätehuoltomääräykset, terveydensuojelujärjestykset (ei Äänekoskella) sekä rakennusjärjestykset. Myös kaavamääräyksissä ja järjestyslain (612/2001) voimaantulon yhteydessä kumoutuneissa kuntien järjestyssäännöissä saattaa olla/on saattanut olla määräyksiä, jotka koskevat ympäristönsuojelua. Kunnan rakennusjärjestyksen (MRL 14 ) määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja. Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä (jätelaki 17 ) puolestaan voi antaa jätteen keräyksestä, kuljetuksesta, lajittelusta, säilyttämisestä, edelleen välittämisestä, hyödyntämisestä tai käsittelystä ja niitä koskevista teknisistä vaatimuksista, terveys- tai ympäristövaaran tai -haitan ehkäisemiseksi tarvittavista toimista sekä jätehuollon valvonnasta. Terveydensuojelulain 51.3 :ään perustuvassa terveydensuojelujärjestyksessä kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveydellisen haitan poistamiseksi tai sen syntymisen ehkäisemiseksi. Järjestyslaissa suojeltavana arvona on erityisesti yleinen järjestys ja turvallisuus. Yleiskaavamääräykset (MRL 41 ) ja asemakaavamääräykset (MRL 57 ) voivat koskea mm. haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista kaava-alueella tai siinä määritellyllä alueella. Lisäksi kaavassa voidaan antaa suojelumääräyksiä maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuuriarvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen suojelemiseksi. Ympäristönsuojelumääräyksissä on syytä keskittyä ympäristönsuojelun täytäntöönpanon kannalta tarpeellisiin seikkoihin. Esimerkiksi jätehuollon järjestämistä ja teknistä toteuttamista koskevat määräykset annetaan jätehuoltomääräyksillä ja ympäristönsuojelumääräyksiin otetaan, mikäli tarvetta on, vain määräyksiä, joilla pyritään ehkäi-

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta semään jätteestä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. Vastaavasti jätevesien käsittelyn osalta rakentamista ja osin myös rakenteiden sijoittumista koskevat määräykset annetaan rakennusjärjestyksessä ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevat yleiset määräykset ympäristönsuojelumääräyksissä. Ristiriitaisuuksia ei saa olla määräysten välillä. Mahdollisten päällekkäisten määräysten osalta periaatteena on se, että tiukempi määräys ylittää lievemmän määräyksen. Määräyksillä voidaan silloin kun ympäristönsuojelulaissa on tästä erikseen säädetty, myös lieventää laissa muutoin säädettyä velvollisuutta: Ympäristönsuojelulain 60 :n tarkoittamaa ilmoitusta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta ei tarvitse tehdä sellaisesta tilapäisestä toiminnasta, josta kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset 19 :n nojalla ja samalla määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ei ole. Määräysten hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Hyväksymismenettelyyn kuuluu yleinen nähtävillepano ja 30 päivän kuulutusmenettely. Lausunto on ympäristönsuojelulain mukaan pyydettävä ELY-keskukselta. Muut kuultavat tahot kunta määrittelee itse. Valtuuston päätöstä seuraa kuuluttaminen ja 30 päivän valitusaika. Valitusoikeus on kunnan jäsenillä ja asianosaisilla. Ympäristönsuojelulainsäädännön yhtenäistämisen tavoitteena on ollut parantaa kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Kuntaliitto suosittelee, että valmistelun aikana oltaisiin yhteydessä yhteisöihin ja sidosryhmiin, joiden toimialaa määräykset tulisivat koskemaan. Tällaisia ovat mm. asukasyhdistykset, kylätoimikunnat, maatalous- ja viljelijäyhdistykset, metsänhoito-, yrittäjä- ja ympäristönsuojeluyhdistykset sekä muut vastaavat kansalaisjärjestöt. Kattavaa rekisteriä yhteystietoineen järjestöistä ja yhdistyksistä ei kuitenkaan ole käytettävissä, joten laaja ja avoin valmisteluvaiheen tiedottaminen on asiassa tarpeellista, minkä jälkeen kootaan saatu palaute ja laaditaan varsinainen ehdotus nähtäville asetettaviksi ympäristönsuojelumääräyksiksi. Ympäristönsuojeluyksikössä on työstetty alustava luonnos Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi. Ennen luonnoksen valmisteluvaiheen kuulemista on tarpeen hakea yhdessä toimielimen kanssa linjauksia määräysten rakenteesta ja paikallisesti keskeisistä ympäristönsuojeluasioista. Alustava luonnos on esillä lautakunnan kokouksessa.

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristöpäällikön ehdotus: Valmistelijat: Pirkko Sihvonen, puh Jouni Kurkela, puh Unto Huttunen, puh Ympäristölautakunta päättää keskustella ympäristönsuojelumääräysten alustavan luonnoksen rakenteesta sekä keskeisistä, paikallisesti ym pä ristön pilaamisen vaaraa aiheuttavista lupa- ja rekisteröin ti me nette lyn ulkopuolelle jäävistä toiminnoista sekä herkistä alueis ta, jotka ovat tarpeen ottaa huomioon luonnoksen valmistelussa. Päätös: Lautakunta keskusteli ympäristönsuojelu mää räyk sis tä ja valtuutti viranhaltijat jatkamaan valmistelua esillä ol leen alus ta van luon nok sen rakenteen pohjalta: Yleiset määräyk set, jäte vedet ja jä te vesi lietteet, jätteet ja puhtaanapito (siltä osin kuin on tar peen täy dentää jätehuoltomääräyksiä ympäristönsuojelu lain nä kö kulmas ta), ke mi kaa lit, ilman suo je lu, me lun tor junta, muut määräykset YMPL Ympäristönsuojelumääräysten luonnoksen valmistelua on jatkettu ym pä ris tön suojelun, rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja teknisen hal lin non työryhmässä. Tilapäisten tapahtumien järjestämispaikkoja on kar toi tettu myös yh dessä va paa-ai kapal ve lujen kans sa. Luonnoksen yleiset perustelut Määräysten rakenne perustuu perinteisesti käytössä olevaan ympäristönsuojelun osa-aluejaotteluun. Paikalliset asiat, jotka määräyksillä halutaan nostaa tär keik si, ovat ympäristöturvallisuuden edistäminen (Äänekosken kau pun gin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016) sekä vesiensuojelu (mm. kau pun ginvaltuusto ). Vesiensuojelu

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Isojen vesimuodostumien kuten edellä mainitussa valtuuston päätöksessä mainitun Keiteleen lait ta mi seen suo je lu tar peen perus teel la eri ase maan mui den vesial tai den kanssa ei ole riit tävää tieto poh jaa tai pe rustetta. Yh tä lail la tar peel lista on pi tää Kes ki-suo men toi menpi de oh jel man mu kai sesti yl lä hy vää suo je lun ta soa Keiteleessä ja Saarijärven ra jalla olevassa Pyhäjärvessä kuin pyr kiä nosta maan ei hy vässä ti lassa ole vien vesimuo dos tu mien ku ten Kuhnamojärven tila hyväksi. Myös ve sien hoito suunnitel man ulko puo li sis sa jär vissä on eri tyisiä kohteita, esimerkiksi kirkkaat Naturajärvet Iso- ja Pieni- Jurvo. Niissä ra joissa kuin ym pä ris tön suoje lu laki mah dol lis taa, koskevat ympäris tösuojelumääräykset kaikkia tasoja ja toimijoita, joilla tai joiden toi menpi tein ve sien suoje lua voi daan edistää. Ym pä ristö lupaa tar vit se via toi mijoi ta, ku ten yli 100 asuk kaan jäteve den puh distamoja, yli 20 ha:n turve tuo tanto alueita sekä puunjalostuslaitoksia määräykset ei vät voi koskea. Oji tus asiat kä si tel lään ve si lain mu kai sesti ja ojituk seen liit tyvän ve sis tön pi laan tu mis vaa ran ar vioi ELY-keskus ojitus lausun tojen yhtey dessä tai AVI lupakäsittelyssään. Ym päristönsuojelumääräysten luonnokseen on otettu vesien suo je lu asioi ta, jotka koskevat kiinteistökohtaista talousjäte ve sien kä sit te lyä, ajoneu vojen ja tekstiilien pesua, luparajan alitta vaa turve tuo tantoa sekä maata loutta. Talousjätevesien käsittelyssä lähtökohtana on pidetty sitä, että perustason käsittelyvaatimukset ovat voimassa kaikilla muilla alueilla paitsi pohjavesialueilla ja rannoilla, joita koskevat tiukennetut vaatimukset. Ha ja-asu tus alu eel la si jait se vat ja vesihuoltolaitoksen toi minta-alu eella sijait sevat, mut ta ver kos toon luvallisesti liittämättömät kiin teistöt ovat ve sien käsit tely vaati mus ten suhteen keskenään samas sa ase mas sa. Ympäristönsuojelulain 27 :n ns. ikä poik keus - säännös koskee vain vesihuolto lai toksen toi min ta-alu een ul ko puolisia kiin teistöjä. Jätteet Jätteitä koskevia määräyksiä on jä te huol to mää räyksiä täy den tä vänä otettu mukaan omana lukunaan. Ongelmajätteiden osal ta määräykset si säl tyvät kemikaalien va ras toin tia koskevaan lukuun, koska nestemäiset ongel ma jät teet ku ten jäteöljy, rin nastu vat vas taa vaan käyttä mättömään tuotteeseen. Lumi on näissä määräyksissä yleisten vastaanottopaikkojen osalta rin nas tet tu jätteeseen. Jatkossa on tärkeätä so vit taa ym pä ris tön suoje lu määräykset ja jätehuol to mää räyk set kes ke nään. Jä te huol to määräykset tulee uusia voimaan tulevan uu den jä te lain täytän-

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta töön panemiseksi. Kemikaalit Paikallisesti tärkeäksi asiaksi koettu ve sien suo je lu, lä hi men nei syydessä tapahtunut iso ja lukuisat pienet öljyva hin got se kä kau pun gin ympäristöpolitiikkaan sisältyvä ympäristötur valli suu den edis tämi nen korostavat ke mikaalien varastointiin liitty vien en nalta eh käi sevien toimenpitei den tarpeelli suutta ympäristön suoje lu mää räyk sissä. Kemikaalivalvonta jakaantuu monien viran omais ten kesken. Määräyk set liittyvät ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun haitan kuten maa pe rän ja poh ja veden pilaantu misen eh käi semi seen. Meluntorjunta Suhtautuminen meluun ja sen häiritsevyyteen jakaa mielipiteitä. Raken ta mi seen ja välttä mättö mään työ hön liit tyvä tila päi nen melu hyväksy tään yleises ti, mutta va paa-ajan me luun suh tau dutaan kaksijakoisesti. Osa asuk kais ta toi voo kau pun kiin li sää vi rik keitä ja tapahtumia. Myös kau pungin ta voitteena on osoit taa joi ta kin puis to ja, tore ja, lii kunta paik koja ja ran to ja ta pah tu ma käyt töön. Toi nen osa asuk kais ta ja ke sä asuk kais ta toi voo saa van sa lo mal laan naut tia luon nonrau has ta. Yö- tai vuo ro työtä te ke vät, vau va ikäis ten vanhemmat, van hukset ja sai raat kai paa vat koh tuullis ta hil jai suut ta myös päivi sin. Meluntorjuntaa koskevilla ympäristönsuojelumääräyksillä on pyritty edistämään en nak ko toi mia me lun rajoittamiseksi mm. velvoittamalla tiedottamaan tapahtumista ja ottamaan äänen suun tauk ses sa häiriin ty vät koh teet huomioon. Toi saalta on py rit ty helpot ta maan toimijoita pyrkimällä määrittelemään paik koja, jois sa äänentoisto lait teiden käyt tö oli si mah dol lis ta ilman ras kaaksi koet tua etukäteis menettelyä kuu le mi si neen ja pää töksente koi neen. Va pau tus il moi tusvel vollisuu desta kos kisi kui ten kin vain yksi päi väi siä, ker ta luon teisia ta pahtu mia, jotka päätty vät vii meis tään klo Jatkovalmistelu Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on aihetta laittaa laajalle kuulemis- ja lausuntokierrokselle ennen toista käsittelyä lautakunnassa. Lakisääteisesti kuultavan ELY-keskuksen lisäksi muita viranomaisi a, joi den toi mi alaa mää räyk set si vua vat, ovat ainakin pe las tus vi ranomainen (ke mi kaa lien va ras tointi ym), poliisi (me luil moi tus me nettely

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 145/110003/2012

Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 145/110003/2012 Ympäristölautakunta 24 17.03.2009 Ympäristölautakunta 82 20.12.2011 Ympäristölautakunta 14 21.02.2012 Ympäristölautakunta 37 15.05.2012 Ympäristölautakunta 83 27.11.2012 Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Paula Puotiniemi, puh. 0400 431 655, fax (09) 803 0004, etunimi.sukunimi@st1.fi

Yhteyshenkilö: Paula Puotiniemi, puh. 0400 431 655, fax (09) 803 0004, etunimi.sukunimi@st1.fi Ympäristölautakunta 89 19.09.2013 Polttoaineiden jakeluaseman ympäristölupa / ST1 Oy 509/11.01.00/2012 YMPLTK 89 19.9.2013 Asia St1 Oy on toimittanut ympäristölautakunnalle ympäristölupahakemuksen, joka

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot