HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin 100 koko ja osapäivähoitopaikkaa 1 5 vuotiaille lapsille sekä yksi 20 lapsen esiopetusryhmä. Kasvatus ja opetushenkilökuntaa on 17. Ateriapalvelut ostetaan Tampereen Aterialta. Helapuiston päiväkodissa varhaiskasvatus toteutetaan aktiivisen oppimisen metodin mukaisesti. Päiväkodin ryhmät on muodostettu lasten iän mukaisesti. Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen suunnittelu Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Kieli ja kulttuurinäkökulmia varhaiskasvatuksessa Arviointi varhaiskasvatuksessa YHTEYSTIEDOT Päiväkodin johtaja : Päivi Mäkinen p varajohtaja : Marjut Dimitrow p varajohtaja : Maria Mänki p Osoite : Arkkitehdinkatu 11, Tampere Puhelin : Sähköpostit ovat muotoa

2 Arvot ja strategiaperusta Yhteisöllisyys ja vastuu ympäristöstä Helapuiston päiväkoti on moni ammatillinen kasvattajayhteisö, jonka toiminta perustuu yhteistyöhön lasten ja heidän vanhempiensa kanssa. Helapuiston periaatteen mukaan päiväkodin lapsia kasvattavat kaikki yksikön aikuiset ryhmästä riippumatta. Yhteistyö eri ryhmien ja aikuisten kesken, yhteiset tilaisuudet, juhlat, ulkoilut jne. lisäävät yhteisöllisyyttä ja lapset oppivat esimerkin kautta suhtautumista toisiin ihmisiin. Ympäristöasioihin kiinnitetään erityistä huomiota. Lapsia opetetaan jo pienestä pitäen kestävään kehitykseen. Heitä opetetaan mm. lajittelemaan roskia, käsittelemään leluja vastuullisesti sekä arvostamaan luontoa. Asiakaslähtöisyys / Lapsilähtöisyys Helapuiston päiväkodissa lapset otetaan huomioon omana persoonanaan ja heitä kohdellaan johdonmukaisesti ja tasaarvoisesti. Lapsia kannustetaan säilyttämään oma yksilöllisyytensä. Lasten kehitystasot huomioidaan ja jokainen saa itselleen sopivaa ohjausta. Opetellaan ottamaan muut huomioon ja välittämään toisista. Aikuinen on aidosti mukana lapsen päivässä tunnetasolla pyrkien aistimaan lapsen läheisyystarpeet ja kohtelemaan häntä muutenkin rakastavasti. Tämä luo lapselle hyvät kasvuolosuhteet ja hyvän pohjan itsetunnon kehittymiselle. Helapuiston päiväkodissa toteutetaan aktiivisen oppimisen metodia. Aktiivinen oppiminen näkyy toimintatiloissa niin, että ne on jaettu erilaisiin toiminta /leikkialueisiin. Alueiden sisällöt rakennetaan havainnoimalla lapsia ja heidän mielenkiinnon kohteitaan. Aluetyöskentely koostuu suunnittelusta, työskentelystä sekä arvioinnista. Aluetyöskentelyn ohella toimitaan myös erilaisissa ohjatuissa pienryhmissä sekä koko ryhmän yhteisissä tilanteissa. Aktiivisessa oppimisessa korostuu lapsen osallisuus. Lasten mielenkiinnon kohteet huomioidaan jo toimintaa suunniteltaessa. Lapsille annetaan mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä he haluavat tehdä, kenen kanssa ja millä alueella. Lasta ei jätetä yksin oppimisensa kanssa, vaan aikuiset ovat tukena havainnoiden ja haastaen lapsia toiminnassa eteenpäin. Seuraava

3 Arvot ja strategiaperusta jatkuu Kumppanuus Helapuiston päiväkodissa pyritään luomaan hyvä pohja kasvatuskumppanuudelle vanhempien kanssa ja pitämään yllä ilmapiiriä, jossa lasta koskevista asioista voidaan puhua avoimesti ja ymmärrettävästi molemmin puolin. Näin syntyy kasvatuskumppanuus, jossa vanhempien ja henkilökunnan erilainen asiantuntemus ja tietämys yhdistyvät pyrittäessä edistämään lapsen kaikinpuolista hyvinvointia. Tiedottaminen on tärkeää kaikkien osapuolten kesken. Yhtenä tiedottamisen välineenä Helapuiston päiväkodissa käytämme digitaalista kasvunkansiota. Sen avulla voimme viestiä viikko ohjelman ja välittää reissuvihkoviestejä yksittäisten perheiden sekä koko ryhmän välillä. Yhtenä osana kasvatuskumppanuutta on perheiden tukeminen arjessa. Päivähoidon työntekijöinä pyrimme siihen, että meillä on aikaa perheille. Olemme tukena, kuuntelemme ja tarvittaessa ohjaamme eteenpäin. Yhteistyö lapsen ja perheen kanssa toimiviin tahoihin onkin erittäin tärkeää.

4 Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päivähoidon aloittamiseen ja tutustumiseen liittyvät käytännöt Päiväkodinjohtaja ottaa yhteyden uuteen perheeseen ja sovitaan ensimmäinen tapaaminen, jossa käydään läpi päivähoidon aloittamiseen liittyvät viralliset asiat. Käydään myös lapsen tulevalla osastolla ja tavataan henkilökunta sekä sovitaan ensimmäinen osastokäynti. Mukaan annetaan tervetuloa päivähoitoon lomake, johon vanhemmat voivat kirjata muutamia tärkeimpiä asioita lapsen tottumuksista ja tavoista helpottamaan päivähoitohenkilökuntaa tukemaan lasta päivähoidon aloituksessa. Perheille varataan riittävästi aikaa tutustumiseen. Lyhyempiä parin kolmen tunnin tutustumiskertoja voi olla 1 4 päivänä. Lisäksi lapsella on mahdollisuus viettää tulevassa hoitopaikassaan yksi kokonainen päivä vanhempansa kanssa. Ensimmäisellä tutustumiskerralla lapsen tulevasta ryhmästä nimetty hoitaja ottaa vastaan tutustumaan tulevan perheen ja esittelee heille osaston tilat sekä kierrättää heidät talossa. Kasvattajat kertovat vanhemmille päivähoitoyksikön tavoitteista ja arjen toimintatavoista. Vanhemmat puolestaan kertovat oman lapsensa tavoista, omista kasvatusnäkemyksistään ja asioista, jotka auttavat lapsen päivähoidon aloitusta. Tutustumiskäyntien aikana lapsi tutustuu hoitopaikkaan, toisiin lapsiin sekä aikuisiin oman vanhempansa tukemana. Vanhempi puolestaan oppii luottamaan päivähoidon henkilökuntaan kuullessaan ja nähdessään miten he toimivat eri tilanteissa lasten kanssa. Yhdellä tutustumiskerroista laaditaan lapsen hoitosopimus (linkki: ), jonka laatimisessa ovat mukana päiväkodinjohtaja, vanhempi/vanhemmat sekä yksi osaston henkilökunnasta. Suomea toisena kielenään käyttävien perheiden kohdalla selvitetään tarvetta tulkille jo tutustumisvaiheessa. Näin voidaan paremmin selvittää kulttuuriset näkemykset ja odotukset. Aloituspäivänä lapselle on valmiiksi merkitty vaatenaulakko eteisessä ja sänky sekä pienten osastolla vaippa ym. lokerot. Henkilökunta on perehtynyt vanhemmilta saadun tiedon perusteella lapsen hoidon erityisvaatimuksiin Seuraava kuten esim. allergiat ja niiden hoito. Lapsella on lupa tuoda mukanaan hänelle tärkeä ja turvaa antava lelu.

5 Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa jatkuu Kasvatuskumppanuuteen liittyvät käytännöt Tutustumisen aikana rakentuneesta kasvatuskumppanuudesta pidetään huolta. Päivittäisissä tilanteissa toteutuvat molemminpuolinen kunnioitus, positiivinen ja kannustava ilmapiiri. Päivittäisten keskustelujen lisäksi jaamme tietoa lapsiryhmien toiminnasta digitaalisessa kasvunkansiossa ja ilmoitustauluilla. Varhaiskasvatussuunnitelmien tekeminen ja vanhempainillat kuuluvat myös päiväkotimme arkeen. Päiväkodissamme pyritään siihen, että lapsen mukana seuraa ryhmästä tuttu aikuinen läpi päiväkotiajan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen liittyvät käytännöt Lapsen ensimmäinen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) laaditaan noin kahden kuukauden kuluessa aloituksesta. Vasu päivitetään vuosittain aina uuden toimintakauden alussa, elo syyskuulla. Vasu keskusteluissa vanhemmat saavat tietoa mm. lapsen vahvuuksista ja kiinnostuksen kohteista, toiminnasta ryhmän jäsenenä, ryhmän toiminnasta ja voivat tuoda omia näkemyksiään ja toiveitaan esille. Näin vanhemmat ja kasvattajat yhdessä huolehtivat, että lapsella on turvallinen ja hyvä olla. Ennen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista vanhemmat tutustuvat vasu lomakkeeseen kotona (linkki lomakkeeseen ). Lapsen kuuleminen on tärkeää ja lapsi voi osallistua suunnitelman laatimiseen oman ikätasonsa mukaan. Kasvattajatiimi keskustelee yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta ennen ja jälkeen keskustelun. Kasvatuskeskustelu käydään kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä kunnioittaen huoltajien asiantuntijuutta lapsen asioissa. Keskusteluissa tulleet toiveet, tavoitteet ja lapsen mielenkiinnon kohteet kirjataan ylös.

6 Varhaiskasvatuksen suunnittelu Havainnointiin, tutustumiseen ja ryhmäytymiseen liittyvät käytännöt Havainnoimalla lasten leikkiä ja toimintaa sekä lapsen vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita saamme tietoa, jonka avulla suunnittelemme ja kehitämme ryhmän toimintaa sekä toimintaympäristöä. Keskustelemalla lasten ja vanhempien kanssa saamme arvokasta tietoa lasten yksilölliseen huomioimiseen. Vanhemmilla lapsilla käytössä oleva aktiivisen oppimisen palautetaulukko kertoo lasten sen hetkisistä kiinnostuksen kohteista. Aikuinen havainnoi, tekee muistiinpanoja ja keskustelee kasvattajatiimin kanssa lapsen kehityksestä. Keskustelut vanhempien kanssa, lapsesta tehdyt havainnot ja erilaiset dokumentit ovat myös pohjana lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalle. Uuden toimintakauden alkaessa ja lapsiryhmän aloittaessa toimintansa lapset ja kasvattajat tutustuvat toisiinsa. Tutustumiseen ja ryhmäytymiseen varataan riittävästi aikaa, jolloin jokaiselle lapselle syntyy myönteinen kokemus ryhmään kuulumisesta. Aikuinen tukee ja kannustaa lapsia osallistumaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Päiväkodissamme aktiivisen oppimisen toiminta alueet kannustavat tutustumaan ryhmän muihin lapsiin, koska leikkikaveri vaihtuu kun lapsi valitsee uuden alueen. Aikuinen on aktiivisesti mukana lasten leikeissä ja auttaa heitä kehittelemään leikkejä kavereiden kanssa. Hyvinvoiva lapsi vertaisryhmän jäsenenä Päiväkodissamme jokainen lapsi huomioidaan omana yksilönään sekä osana lapsiryhmää. Lapsen saapuessa päiväkotiin aikuinen huomioi hänet kädestä tervehtimällä tai ottamalla lapsen syliin. Kasvattajat luovat myönteisen ja turvallisen ilmapiirin, jossa kaikilla lapsilla on hyvä olla. Lapsille annetaan halutessaan mahdollisuus kertoa kuulumisia koko ryhmälle tai aikuiselle. Salliva ilmapiiri mahdollistaa lapselle tunteiden näyttämisen, jolloin lapsi kokee olevansa hyväksytty ja oppii hyväksymään muut. Aikuinen tukee ja kannustaa lasten keskinäistä vuorovaikutusta. Pienryhmissä lapset voivat paremmin toimia yhdessä ja heidän sosiaalinen kanssakäyminen harjaantuu. Kasvattaja tunnistaa lapsen vahvuudet ja niitä hyödynnetään koko ryhmän käyttöön. Tällöin lapsi kokee olevansa tärkeä ja saa myönteisiä kokemuksia ryhmän jäsenenä toimimisesta. Seuraava

7 Varhaiskasvatuksen suunnittelu jatkuu Lasten osallisuutta ja kuulemista vahvistavat käytännöt Helapuiston päiväkodissa ryhmät toimivat pienryhmissä, jolloin aikuisten on helpompi huomioida lasten yksilölliset taidot, toiveet ja tarpeet. Lapsilta kysellään mm. mitä he haluavat aktiivisen oppimisen leikkialueiksi tai toiminnan sisällöksi ja mahdollisuuksien mukaan lasten toiveet huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Aikuinen kuuntelee ja suhtautuu vakavasti lasten ehdotuksiin. Päiväkodin arjessa lapsilla on mahdollisuus tehdä valintoja ja päätöksiä. Lapset saavat itse päättää leikin, jota leikkivät ja kaverin, jonka kanssa haluavat toimia. Lastenkokouksissa lapset ovat aktiivisesti laatimassa yhteisiä sääntöjä sekä miettimässä seuraamuksia sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Isompien lasten on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuskeskusteluun, joka pidetään lapsen vanhempien kanssa. Lapset voivat esitellä tekemiään kädentöitä ja kertoa toiminnastaan päiväkodissa. Toimintakulttuuriin ja tiimiytymiseen liittyvät käytännöt Tiimiytyminen alkaa Helapuiston päiväkodissa jo huhtikuussa, kun uusien ryhmien muodostus alkaa. Henkilökunnalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiset lapsiryhmät muodostetaan, miten tilat jaetaan ja ketkä toimivat kasvattajina lapsiryhmässä. Kun nämä asiat on päätetty, tuleva tiimi kokoontuu jo kesäkuussa vähintään yhdeksi päiväksi suunnittelemaan tulevaa toimintakulttuuria. Ensimmäisessä tiimipalaverissa sovitaan yhteiset toiminta ja kasvatusperiaatteet, keskustellaan arvoista, henkilökunnan osaamisista ja vahvuuksista sekä suunnitellaan ryhmän fyysistä ja psyykkistä toimintaympäristöä. Silloin pohditaan myös alustavasti ryhmän päiväjärjestystä ja viikkosuunnitelmaa. Elokuussa tehdään tiimisopimus, joka sisältää kasvatuskäytännöt ja vastuun jakautumisen tiimin jäsenten kesken. Yhteinen toimintamalli alkaa muotoutua käytännön kokemusten kautta. Työvuoroihin sidotut toimintatehtävät luovat päivän rungon. Seuraava

8 Varhaiskasvatuksen suunnittelu jatkuu Varhaiskasvatusympäristön suunnittelu / Fyysinen ja psyykkinen ympäristö Suunnittelu perustuu lapsiryhmän havainnointiin ja lasten kokouksiin, joissa lapset tuovat esiin toiveitaan. Suunnittelussa huomioidaan lasten ikä ja kehitys. Toimintatilat jaetaan aktiivisen oppimisen alueisiin, joiden materiaalit ja välineet ovat lapsen saatavilla. Alueille tuodaan lasten toiveiden ja aikuisten havainnoinnin perusteella materiaalia leikin ja toiminnan rikastuttamiseksi. Aktiivisen oppimisen periaatteiden mukaisesti alueita rajaavat matalat huonekalut ja kaikki välineet ovat riittävän matalalla sekä omilla paikoillaan, jotta lapsi pystyy niitä oma aloitteisesti käyttämään. Alueita päivitetään sekä aikuisten tekemien havaintojen pohjalta että lasten mielenkiinnon kohteiden mukaan säännöllisin väliajoin, esim. autoalue poistetaan ja tilalle perustetaan rakentelualue. Psyykkisessä toiminta ja oppimisympäristössä on tärkeää koko työyhteisön myönteinen ilmapiiri. Se on turvallinen ja kiireetön. Aikuinen havainnoi lasta, jolloin yksilöllisyys pystytään huomioimaan hoidossa mahdollisuuksien mukaan. Lapselle annetaan positiivista palautetta kehumalla ja kannustamalla sekä huomioimalla uusia asioita. Tämä vahvistaa lapsen itsetuntoa. Myös epäonnistumiset, pettymykset ja muut negatiiviset tunteet sallitaan, aikuinen on silloin lapsen tukena

9 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Aktiivisen oppimisen pedagogiikka Helapuiston päiväkodissa Helapuiston päiväkodissa varhaiskasvatus toteutetaan High/Scope opetusohjelmaan perustuvan aktiivisen oppimisen metodin mukaisesti. Lähtökohtana on, että lapsi oppii ja kehittyy parhaiten silloin, kun toiminnassa otetaan huomioon lapsen omat kiinnostuksen kohteet sekä ikä ja kehitystaso ja hän saa suunnitella omaa toimintaansa ja vaikuttaa asioihin. Aktiivisessa oppimisessa tilajärjestelyillä tuetaan ja innostetaan lasten oppimista, kasvua ja kehitystä. Lapsen aktiivista oppimista ja kehittymistä tuetaan oppimisympäristön, päiväjärjestyksen, aikuinen lapsi vuorovaikutuksen, avainkokemusten ja lasten toiminnan havainnointien avulla. Aktiivinen oppiminen näkyy koko päivässä, myös perushoitotilanteissa: aterioinnissa, pukeutumisessa, hygienian hoidossa ja ulkoilussa. Tutkimme ympäristöämme kaikin aistein ja opimme siitä jatkuvasti. Aktiivisessa oppimisessa lapsi ei ole passiivinen tiedon hankkija vaan vaikuttaa itse aktiivisesti tekemisiinsä. Oman tekemisensä suunnittelu haastaa lasta älylliseen toimintaan. Lapsi oppii valitsemaan ja päättämään itsenäisesti. Kielelliset taidot kehittyvät sekä puhumisen että kuuntelemisen kautta. Elämän hallinta ja sisäinen kontrolli kasvavat ajatusten vaihdosta toisten kanssa. Tiedolla, mitä ei ymmärrä, ei tee mitään. Ymmärtävä oppiminen tapahtuu vain lasten omien kokemusten kautta. Oppiminen on vahvasti sosiaalista ja näkyy suunnitelmallisena ja pitkäjänteisenä tekemisenä ja toimintana. Keskeistä aktiivisessa oppimisessa on keskittyminen ja työrauhan antaminen toisille. Oppimisympäristö Osastotilat on jaettu selvästi rajattuihin toiminta alueisiin. Lapsella on mahdollisuus valita mieluinen toimintatapa ja kaverit, joiden kanssa haluaa toimia. Tilojen suunnittelulla vaikutetaan lasten välisiin suhteisiin ja heidän luoviin oivalluksiinsa kuinka ja mihin käyttää materiaaleja ja välineitä. Materiaalit ja välineet on sijoitettu lasten saataville matalille hyllyille ja niiden paikat on merkitty kuvin ja sanoin. Tarkoituksena on mahdollistaa lapsen mahdollisimman itsenäinen toiminta. Seuraava

10 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen jatkuu Lapsen päivä aktiivisen oppimisen ympäristössä Lapset suunnittelevat itse aikuisen asettamissa raameissa sen mitä kukin aikoo tehdä (millä alueella ja kenen kanssa tahtoo toimia, mitä materiaaleja tarvitsee ja mitä haluaa kyseisen alueen puitteissa tehdä). Jokainen lapsi toteuttaa omaa suunnitelmaansa tarvittaessa aikuisten tuella. Toiminnan jälkeen lapset kertovat mitä ovat tehneet ja esittelevät muille lapsille aikaansaannoksiaan. Toiminta siis kulkee suunnittelun kautta itse toimintaan ja siitä palautteeseen. Aktiiviselle oppimiselle olennaista ovat myös aikuisten suunnittelemat pienryhmätuokiot. Pienryhmien toiminnan sisältöön mahtuu kaikki mahdollinen tekeminen. Pienryhmissä jumpataan, tehdään kädentöitä, tutustutaan uusiin peleihin, materiaaleihin tai käydään retkillä. Pienryhmät voivat olla hyvin erikokoisia. Ryhmäkoko vaihtelee tehtävän laadusta riippuen. Lapset voidaan jakaa ryhmiin mm. taitojen perusteella, jonkin asian oppimisen tarpeen tai kiinnostuksen mukaan. Aktiiviseen oppimiseen kuuluu myös jokapäiväinen koko ryhmän yhteiset tuokiot. Yhdessä mm. lauletaan, jutellaan ja luetaan satuja. Tuokioilla vietetään myös syntymäpäiviä ja juhlia. Aktiivisen oppimisen ympäristössä lapsella itsellään on tärkein rooli. Lapsi on yksilö ja aikuisen vuorovaikutus lapseen rakentuu kunkin lapsen tarpeista lähtien. Aikuisen ensisijainen tehtävä on seurata, ohjata ja tukea lasta. Aikuiset rohkaisevat lapsia ajattelemaan ja käyttämään puhuttua kieltä. Aikuisen tehtävänä on lasten havainnointi. Tilat suunnitellaan lasten mielenkiinnonkohteiden mukaisesti, monipuolisesti sekä lasten kehitystasoa vastaaviksi. Dokumentointi Lasten tekemiä suunnitelmia kirjataan ja havainnoidaan päivittäin. Jokaiselle lapselle tehdään oma kasvunkansio, johon kerätään mm. lapsen piirustuksia, valokuvia sekä kertomuksia erityisistä tapahtumista. Helapuiston päiväkodissa on perinteisen kasvunkansion lisäksi käytössä myös digitaalinen kasvunkansio, joka mahdollistaa suuremman kuvamateriaalin välittämisen päiväkodista kotiin päin kuten myös päinvastoin sekä antaa hyvän vuorovaikutuksen välineen päiväkodin ja kodin välille.

11 Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Helapuisto Pääskysen päiväkodissa ajatellaan niin, että kaikki lapset tarvitsevat pienenmpää tai isompaa tukea jossain elämänsä vaiheessa. Ja että kaikilla lapsilla on oikeus saada tukea. Tuen tarpeista ei tehdä erityistä numeroa vaan muokkaamme ryhmän toimintaa sekä struktuuria sen mukaan, että kulloinkin tukea tarvitsevat lapset pystyvät toimimaan ryhmän jäsenenä. Näin saamme lapsille mahdollisimman hyvän ympäristön oppia asioita sekä toimia muiden mukana. Aktiivinen oppiminen päiväkotimme normaalina toimintatapana tukee myös tukea tarvitsevien lasten oppimista ja kehitystä. Koska toimintaympäristö on hyvin suunniteltu ja rakenteiltaan selkeä, siihen on helppo tuoda uutta opetettavaa ainesta. Aktiivisella oppimisella on myös myönteinen vaikutus lapsen kielenkehitykseen, vuorovaikutukseen, sosiaalisten suhteiden oppimiselle sekä osallisuudelle.

12 Kieli ja kulttuurinäkökulmia varhaiskasvatuksessa Kun maahanmuuttajalapsi aloittaa päiväkodissamme, teemme varhaiskasvatussuunnitelman joka sisältää S 2 suunnitelman (=Suomi toisena kielenä). Siinä keskustelemme lapsen vanhempien kanssa lapsen sen hetkisestä kielitasosta koskien sekä suomea että omaa äidinkieltä ja sovimme lapsen kielen oppimisen tavoitteista. Tarvittaessa käytämme apuna tulkkia. Mikäli lapsi ei päivähoidon aloittaessaan osaa eikä ymmärrä suomea ollenkaan, pyrimme luomaan turvallisen ja kielen oppimisen kannalta mahdollisimman tukea antavan ympäristön. Lapsen kielitason karttuessa hänelle asetettavat tavoitteet kasvavat ja muuttuvat. Tuemme lapsen kielen kehitystä käyttäen yksinkertaista kieltä. Aikuisten omalla ja toisten lasten esimerkillä ja mallintamalla selvitämme mitä asioilla tarkoitetaan. Käytämme apuna myös kuvia ja erilaista kielenkehitystä tukevaa materiaalia. Toimimme paljon pienryhmissä ja yksilötyöskentelynä. Havainnoimme lapsen kielen kehitystä päivittäisissä toiminnoissa. Kielitason kartoittamisessa käytämme erilaisia arviointimenetelmiä. Suomen kielen oppimisen ohella on tärkeää muistuttaa perhettä, että lapsen täytyy oppia omaa äidinkieltään. Esikouluvuotena lapselle tarjotaan mahdollisuutta osallistua oman äidinkielen opetukseen. Helapuiston päiväkodissa näemme jokaisen lapsen kauniina ja arvokkaana asiana maailmassa. Hyväksymme sen, että lapset ovat erilaisia, heidän persoonallisuutensa, tarpeensa, perheensä, kulttuurinsa. Keskustelemme vanhempien kanssa kulttuurisista näkökohdista, jotka pitää ottaa huomioon lapsen päiväkotiin sopeutumisessa. Tuomme arjessa esille positiivisesti jokaisen lapsen kulttuuritaustaa esimerkiksi katselemme kuvia ja kerromme eri maiden tavoista, kuuntelemme musiikkia tai pyydämme vanhempia tuomaan esineitä, jotka kertovat kyseisestä kulttuurista.

13 Arviointi varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatustoiminnan ja työyhteisön toimintatapojen arviointi Arvioinnin kohteena ovat ensinnäkin toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja tavoitteet sekä niiden toteuttaminen. Lisäksi kiinnitämme huomioita ilmapiiriin ja kommunikointiin aikuisten, lasten ja vanhempien kanssa. Arviointia tehdään havainnoimalla, kirjaamalla, dokumentoinnilla, kuvilla sekä haastattelemalla. Arviointia tekevät työtiimi keskuudessaan ja johtajan kanssa sekä koko työyhteisö yhdessä. Arvioinnin arvioimisestakin keskustelemme yhdessä. On tärkeä, että jokainen aikuinen arvioi aika ajoin omaa toimintaansa suhteessa yhdessä sovittuihin asioihin. Aina uuden toimintakauden alussa kokoontuu koko työyhteisö yhdessä arvioimaan varhaiskasvatussuunnitelmamme sisältöjen ajanmukaisuutta ottaen huomioon senhetkiset lapset, lapsiryhmät ja aikuiset, toimintaympäristön tarvittavat muutokset ja toimintaolosuhteet. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen varmistammeko näillä sovituilla periaatteillamme lapsen ajankohtaiset kasvatukselliset ja opetukselliset tarpeet ja tavoitteet. Varhaiskasvatusympäristön arviointi Päiväkotimme varhaiskasvatusympäristöä arvioidaan päiväkodin arvojen perusteella. Onko se turvallinen ja esteettinen? Ovatko tavarat lapsen ulottuvilla? Näkyvätkö toiminnan muodot, erilaiset teemat, lasten piirustukset ja askartelut toimintaympäristössä? Varhaiskasvatusympäristö elää, joustaa ja mukautuu tarpeiden mukaan. Siksi arvioimme vastaavatko tilat kyseistä toimintaa vai onko tarvetta uudelleen järjestelyihin. Seuraava

14 Arviointi varhaiskasvatuksessa jatkuu Lasten ja vanhempien osallisuus arvioinnissa Arviointia tekevät myös lapset ja vanhemmat. Vanhempien kanssa keskustellaan päivittäin arjen asioista. Varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa arvioimme vanhempien kanssa suunnitelmassa sovittujen asioiden toteutumista. Vanhemmat osallistuvat arviointiin myös osallistumalla kyselyihin, haastatteluihin sekä vastaamalla asiakastyytyväisyyskyselyyn. Lapsen kiinnostuksen kohteet saamme tietää lasta havainnoimalla ja keskustelemalla lapsen kanssa. Lasten mielipiteitä kuunnellaan ja mieltymyksiä toteutetaan. Lapsen kasvu ja kehitys kertovat, olemmeko onnistuneet suunnittelemaan toimintamme ja ympäristömme lasta tukevaksi

15 Halaus on paljon parempaa kuin suklaa. Yksi hyvä kutitus voi pelastaa pilvisen päivän. Kuunteleminen on tärkeämpää kuin puhuminen. Pidä silmäsi avoinna. Koskaan ei ole liian myöhäistä viettää onnellinen lapsuus. Jokaisella tulisi olla joku, joka ottaa kainaloonsa. Mikään ei voita vanhaa ystävää. Robert Fulghum

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kisapuiston päiväkoti on n. 30 v. vanha päiväkoti, joka sijaitsee Etelä Hervannassa, keskellä monikulttuurista asutusta ja hyvien liikenneyhteyksien (bussit

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökunta ja päiväkodin lapsiryhmät YKSIKÖN KUVAUS Atalan päiväkoti sijaitsee itä-tampereella, Atalan liikekeskuksen ja Halimasjärven luonnonpuiston läheisyydessä.

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan keinoin Mitä ajattelet ja sanot minusta, sitä luulet minusta; sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin, että mitä

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Lapsella on oikeus oppia lapsen lailla. Lapsi oppii tavallaan ystävien kanssa: Kyselee, koskettelee, kuuntelee, katselee, tutkii, leikkii,

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki Äidinkielen tukeminen varhaiskasvatuksessa Taru Venho Suomi toisena kielenä -lastentarhanop. Espoon kaupunki Äidinkieli voidaan Nissilän, Martinin, Vaaralan ja Kuukan (2006) mukaan määritellä neljällä

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli

Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli Laatukriteereitä PALVELUTASO SAATAVUUS tieto erilaisista varhaiskasvatusvaihtoehdoista ja niihin hakemisesta on helposti saatavilla varhaiskasvatuspalveluja pystytään

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Metsästäjän päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 1990. Päiväkodissamme on kolme ryhmää. Kasvatushenkilökuntaan kuuluu kolme lastentarhanopettajaa

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

ULLANMÄEN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE

ULLANMÄEN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE ULLANMÄEN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE - Monipuolista varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti kaikille lapsille Tervetuloa Ullanmäen päiväkotiin. Tässä esitteessä on sinulle tärkeää ja tarpeellista tietoa varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto VASU17- Kainuu ja Kajaani Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani 8.11.2016 Kaukametsä opisto Johtoryhmä mukana Vasu17- luonnoksen työstämisessä OPH:n tilaisuuksissa Ohjausryhmän perustaminen

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA 7.2.2017 VASU-PROSESSI Perusteluonnoksen kommentointi keväällä-16 Vasu-luonnostekstin käsittely yksiköissä Paikallisen vasun työstäminen, ryhmien muodostus (työryhmät, ydinryhmä)

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

YMMERSTAN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE

YMMERSTAN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE YMMERSTAN PÄIVÄKODIN PALVELUESITE - Monipuolista varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti kaikille lapsille Tervetuloa Ymmerstan päiväkotiin. Tässä esitteessä on sinulle tärkeää ja tarpeellista tietoa varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

(LAPSI-VASU) LAPSEN NIMI

(LAPSI-VASU) LAPSEN NIMI (LAPSI-VASU) LAPSEN NIMI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Laadukasta päivähoitoa on perheen ja päivähoidon yhteinen sopimus, johon tarvitaan perheen asiantuntemus omasta lapsesta sekä päivähoitohenkilöstön

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1/9 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa Tuulikki Venninen

Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa Tuulikki Venninen Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa 2010 1. Lapset tulevat t kuulluksi k Oletko valmis kuulemaan lapsia? Työskenteletkö tkö niin, että se mahdollistaa kuulemisen? Onko tiimisi yleisenä toimintatapana

Lisätiedot