HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin 100 koko ja osapäivähoitopaikkaa 1 5 vuotiaille lapsille sekä yksi 20 lapsen esiopetusryhmä. Kasvatus ja opetushenkilökuntaa on 17. Ateriapalvelut ostetaan Tampereen Aterialta. Helapuiston päiväkodissa varhaiskasvatus toteutetaan aktiivisen oppimisen metodin mukaisesti. Päiväkodin ryhmät on muodostettu lasten iän mukaisesti. Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen suunnittelu Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Kieli ja kulttuurinäkökulmia varhaiskasvatuksessa Arviointi varhaiskasvatuksessa YHTEYSTIEDOT Päiväkodin johtaja : Päivi Mäkinen p varajohtaja : Marjut Dimitrow p varajohtaja : Maria Mänki p Osoite : Arkkitehdinkatu 11, Tampere Puhelin : Sähköpostit ovat muotoa

2 Arvot ja strategiaperusta Yhteisöllisyys ja vastuu ympäristöstä Helapuiston päiväkoti on moni ammatillinen kasvattajayhteisö, jonka toiminta perustuu yhteistyöhön lasten ja heidän vanhempiensa kanssa. Helapuiston periaatteen mukaan päiväkodin lapsia kasvattavat kaikki yksikön aikuiset ryhmästä riippumatta. Yhteistyö eri ryhmien ja aikuisten kesken, yhteiset tilaisuudet, juhlat, ulkoilut jne. lisäävät yhteisöllisyyttä ja lapset oppivat esimerkin kautta suhtautumista toisiin ihmisiin. Ympäristöasioihin kiinnitetään erityistä huomiota. Lapsia opetetaan jo pienestä pitäen kestävään kehitykseen. Heitä opetetaan mm. lajittelemaan roskia, käsittelemään leluja vastuullisesti sekä arvostamaan luontoa. Asiakaslähtöisyys / Lapsilähtöisyys Helapuiston päiväkodissa lapset otetaan huomioon omana persoonanaan ja heitä kohdellaan johdonmukaisesti ja tasaarvoisesti. Lapsia kannustetaan säilyttämään oma yksilöllisyytensä. Lasten kehitystasot huomioidaan ja jokainen saa itselleen sopivaa ohjausta. Opetellaan ottamaan muut huomioon ja välittämään toisista. Aikuinen on aidosti mukana lapsen päivässä tunnetasolla pyrkien aistimaan lapsen läheisyystarpeet ja kohtelemaan häntä muutenkin rakastavasti. Tämä luo lapselle hyvät kasvuolosuhteet ja hyvän pohjan itsetunnon kehittymiselle. Helapuiston päiväkodissa toteutetaan aktiivisen oppimisen metodia. Aktiivinen oppiminen näkyy toimintatiloissa niin, että ne on jaettu erilaisiin toiminta /leikkialueisiin. Alueiden sisällöt rakennetaan havainnoimalla lapsia ja heidän mielenkiinnon kohteitaan. Aluetyöskentely koostuu suunnittelusta, työskentelystä sekä arvioinnista. Aluetyöskentelyn ohella toimitaan myös erilaisissa ohjatuissa pienryhmissä sekä koko ryhmän yhteisissä tilanteissa. Aktiivisessa oppimisessa korostuu lapsen osallisuus. Lasten mielenkiinnon kohteet huomioidaan jo toimintaa suunniteltaessa. Lapsille annetaan mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä he haluavat tehdä, kenen kanssa ja millä alueella. Lasta ei jätetä yksin oppimisensa kanssa, vaan aikuiset ovat tukena havainnoiden ja haastaen lapsia toiminnassa eteenpäin. Seuraava

3 Arvot ja strategiaperusta jatkuu Kumppanuus Helapuiston päiväkodissa pyritään luomaan hyvä pohja kasvatuskumppanuudelle vanhempien kanssa ja pitämään yllä ilmapiiriä, jossa lasta koskevista asioista voidaan puhua avoimesti ja ymmärrettävästi molemmin puolin. Näin syntyy kasvatuskumppanuus, jossa vanhempien ja henkilökunnan erilainen asiantuntemus ja tietämys yhdistyvät pyrittäessä edistämään lapsen kaikinpuolista hyvinvointia. Tiedottaminen on tärkeää kaikkien osapuolten kesken. Yhtenä tiedottamisen välineenä Helapuiston päiväkodissa käytämme digitaalista kasvunkansiota. Sen avulla voimme viestiä viikko ohjelman ja välittää reissuvihkoviestejä yksittäisten perheiden sekä koko ryhmän välillä. Yhtenä osana kasvatuskumppanuutta on perheiden tukeminen arjessa. Päivähoidon työntekijöinä pyrimme siihen, että meillä on aikaa perheille. Olemme tukena, kuuntelemme ja tarvittaessa ohjaamme eteenpäin. Yhteistyö lapsen ja perheen kanssa toimiviin tahoihin onkin erittäin tärkeää.

4 Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päivähoidon aloittamiseen ja tutustumiseen liittyvät käytännöt Päiväkodinjohtaja ottaa yhteyden uuteen perheeseen ja sovitaan ensimmäinen tapaaminen, jossa käydään läpi päivähoidon aloittamiseen liittyvät viralliset asiat. Käydään myös lapsen tulevalla osastolla ja tavataan henkilökunta sekä sovitaan ensimmäinen osastokäynti. Mukaan annetaan tervetuloa päivähoitoon lomake, johon vanhemmat voivat kirjata muutamia tärkeimpiä asioita lapsen tottumuksista ja tavoista helpottamaan päivähoitohenkilökuntaa tukemaan lasta päivähoidon aloituksessa. Perheille varataan riittävästi aikaa tutustumiseen. Lyhyempiä parin kolmen tunnin tutustumiskertoja voi olla 1 4 päivänä. Lisäksi lapsella on mahdollisuus viettää tulevassa hoitopaikassaan yksi kokonainen päivä vanhempansa kanssa. Ensimmäisellä tutustumiskerralla lapsen tulevasta ryhmästä nimetty hoitaja ottaa vastaan tutustumaan tulevan perheen ja esittelee heille osaston tilat sekä kierrättää heidät talossa. Kasvattajat kertovat vanhemmille päivähoitoyksikön tavoitteista ja arjen toimintatavoista. Vanhemmat puolestaan kertovat oman lapsensa tavoista, omista kasvatusnäkemyksistään ja asioista, jotka auttavat lapsen päivähoidon aloitusta. Tutustumiskäyntien aikana lapsi tutustuu hoitopaikkaan, toisiin lapsiin sekä aikuisiin oman vanhempansa tukemana. Vanhempi puolestaan oppii luottamaan päivähoidon henkilökuntaan kuullessaan ja nähdessään miten he toimivat eri tilanteissa lasten kanssa. Yhdellä tutustumiskerroista laaditaan lapsen hoitosopimus (linkki: ), jonka laatimisessa ovat mukana päiväkodinjohtaja, vanhempi/vanhemmat sekä yksi osaston henkilökunnasta. Suomea toisena kielenään käyttävien perheiden kohdalla selvitetään tarvetta tulkille jo tutustumisvaiheessa. Näin voidaan paremmin selvittää kulttuuriset näkemykset ja odotukset. Aloituspäivänä lapselle on valmiiksi merkitty vaatenaulakko eteisessä ja sänky sekä pienten osastolla vaippa ym. lokerot. Henkilökunta on perehtynyt vanhemmilta saadun tiedon perusteella lapsen hoidon erityisvaatimuksiin Seuraava kuten esim. allergiat ja niiden hoito. Lapsella on lupa tuoda mukanaan hänelle tärkeä ja turvaa antava lelu.

5 Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa jatkuu Kasvatuskumppanuuteen liittyvät käytännöt Tutustumisen aikana rakentuneesta kasvatuskumppanuudesta pidetään huolta. Päivittäisissä tilanteissa toteutuvat molemminpuolinen kunnioitus, positiivinen ja kannustava ilmapiiri. Päivittäisten keskustelujen lisäksi jaamme tietoa lapsiryhmien toiminnasta digitaalisessa kasvunkansiossa ja ilmoitustauluilla. Varhaiskasvatussuunnitelmien tekeminen ja vanhempainillat kuuluvat myös päiväkotimme arkeen. Päiväkodissamme pyritään siihen, että lapsen mukana seuraa ryhmästä tuttu aikuinen läpi päiväkotiajan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen liittyvät käytännöt Lapsen ensimmäinen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) laaditaan noin kahden kuukauden kuluessa aloituksesta. Vasu päivitetään vuosittain aina uuden toimintakauden alussa, elo syyskuulla. Vasu keskusteluissa vanhemmat saavat tietoa mm. lapsen vahvuuksista ja kiinnostuksen kohteista, toiminnasta ryhmän jäsenenä, ryhmän toiminnasta ja voivat tuoda omia näkemyksiään ja toiveitaan esille. Näin vanhemmat ja kasvattajat yhdessä huolehtivat, että lapsella on turvallinen ja hyvä olla. Ennen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista vanhemmat tutustuvat vasu lomakkeeseen kotona (linkki lomakkeeseen ). Lapsen kuuleminen on tärkeää ja lapsi voi osallistua suunnitelman laatimiseen oman ikätasonsa mukaan. Kasvattajatiimi keskustelee yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta ennen ja jälkeen keskustelun. Kasvatuskeskustelu käydään kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä kunnioittaen huoltajien asiantuntijuutta lapsen asioissa. Keskusteluissa tulleet toiveet, tavoitteet ja lapsen mielenkiinnon kohteet kirjataan ylös.

6 Varhaiskasvatuksen suunnittelu Havainnointiin, tutustumiseen ja ryhmäytymiseen liittyvät käytännöt Havainnoimalla lasten leikkiä ja toimintaa sekä lapsen vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita saamme tietoa, jonka avulla suunnittelemme ja kehitämme ryhmän toimintaa sekä toimintaympäristöä. Keskustelemalla lasten ja vanhempien kanssa saamme arvokasta tietoa lasten yksilölliseen huomioimiseen. Vanhemmilla lapsilla käytössä oleva aktiivisen oppimisen palautetaulukko kertoo lasten sen hetkisistä kiinnostuksen kohteista. Aikuinen havainnoi, tekee muistiinpanoja ja keskustelee kasvattajatiimin kanssa lapsen kehityksestä. Keskustelut vanhempien kanssa, lapsesta tehdyt havainnot ja erilaiset dokumentit ovat myös pohjana lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalle. Uuden toimintakauden alkaessa ja lapsiryhmän aloittaessa toimintansa lapset ja kasvattajat tutustuvat toisiinsa. Tutustumiseen ja ryhmäytymiseen varataan riittävästi aikaa, jolloin jokaiselle lapselle syntyy myönteinen kokemus ryhmään kuulumisesta. Aikuinen tukee ja kannustaa lapsia osallistumaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Päiväkodissamme aktiivisen oppimisen toiminta alueet kannustavat tutustumaan ryhmän muihin lapsiin, koska leikkikaveri vaihtuu kun lapsi valitsee uuden alueen. Aikuinen on aktiivisesti mukana lasten leikeissä ja auttaa heitä kehittelemään leikkejä kavereiden kanssa. Hyvinvoiva lapsi vertaisryhmän jäsenenä Päiväkodissamme jokainen lapsi huomioidaan omana yksilönään sekä osana lapsiryhmää. Lapsen saapuessa päiväkotiin aikuinen huomioi hänet kädestä tervehtimällä tai ottamalla lapsen syliin. Kasvattajat luovat myönteisen ja turvallisen ilmapiirin, jossa kaikilla lapsilla on hyvä olla. Lapsille annetaan halutessaan mahdollisuus kertoa kuulumisia koko ryhmälle tai aikuiselle. Salliva ilmapiiri mahdollistaa lapselle tunteiden näyttämisen, jolloin lapsi kokee olevansa hyväksytty ja oppii hyväksymään muut. Aikuinen tukee ja kannustaa lasten keskinäistä vuorovaikutusta. Pienryhmissä lapset voivat paremmin toimia yhdessä ja heidän sosiaalinen kanssakäyminen harjaantuu. Kasvattaja tunnistaa lapsen vahvuudet ja niitä hyödynnetään koko ryhmän käyttöön. Tällöin lapsi kokee olevansa tärkeä ja saa myönteisiä kokemuksia ryhmän jäsenenä toimimisesta. Seuraava

7 Varhaiskasvatuksen suunnittelu jatkuu Lasten osallisuutta ja kuulemista vahvistavat käytännöt Helapuiston päiväkodissa ryhmät toimivat pienryhmissä, jolloin aikuisten on helpompi huomioida lasten yksilölliset taidot, toiveet ja tarpeet. Lapsilta kysellään mm. mitä he haluavat aktiivisen oppimisen leikkialueiksi tai toiminnan sisällöksi ja mahdollisuuksien mukaan lasten toiveet huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Aikuinen kuuntelee ja suhtautuu vakavasti lasten ehdotuksiin. Päiväkodin arjessa lapsilla on mahdollisuus tehdä valintoja ja päätöksiä. Lapset saavat itse päättää leikin, jota leikkivät ja kaverin, jonka kanssa haluavat toimia. Lastenkokouksissa lapset ovat aktiivisesti laatimassa yhteisiä sääntöjä sekä miettimässä seuraamuksia sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Isompien lasten on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuskeskusteluun, joka pidetään lapsen vanhempien kanssa. Lapset voivat esitellä tekemiään kädentöitä ja kertoa toiminnastaan päiväkodissa. Toimintakulttuuriin ja tiimiytymiseen liittyvät käytännöt Tiimiytyminen alkaa Helapuiston päiväkodissa jo huhtikuussa, kun uusien ryhmien muodostus alkaa. Henkilökunnalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiset lapsiryhmät muodostetaan, miten tilat jaetaan ja ketkä toimivat kasvattajina lapsiryhmässä. Kun nämä asiat on päätetty, tuleva tiimi kokoontuu jo kesäkuussa vähintään yhdeksi päiväksi suunnittelemaan tulevaa toimintakulttuuria. Ensimmäisessä tiimipalaverissa sovitaan yhteiset toiminta ja kasvatusperiaatteet, keskustellaan arvoista, henkilökunnan osaamisista ja vahvuuksista sekä suunnitellaan ryhmän fyysistä ja psyykkistä toimintaympäristöä. Silloin pohditaan myös alustavasti ryhmän päiväjärjestystä ja viikkosuunnitelmaa. Elokuussa tehdään tiimisopimus, joka sisältää kasvatuskäytännöt ja vastuun jakautumisen tiimin jäsenten kesken. Yhteinen toimintamalli alkaa muotoutua käytännön kokemusten kautta. Työvuoroihin sidotut toimintatehtävät luovat päivän rungon. Seuraava

8 Varhaiskasvatuksen suunnittelu jatkuu Varhaiskasvatusympäristön suunnittelu / Fyysinen ja psyykkinen ympäristö Suunnittelu perustuu lapsiryhmän havainnointiin ja lasten kokouksiin, joissa lapset tuovat esiin toiveitaan. Suunnittelussa huomioidaan lasten ikä ja kehitys. Toimintatilat jaetaan aktiivisen oppimisen alueisiin, joiden materiaalit ja välineet ovat lapsen saatavilla. Alueille tuodaan lasten toiveiden ja aikuisten havainnoinnin perusteella materiaalia leikin ja toiminnan rikastuttamiseksi. Aktiivisen oppimisen periaatteiden mukaisesti alueita rajaavat matalat huonekalut ja kaikki välineet ovat riittävän matalalla sekä omilla paikoillaan, jotta lapsi pystyy niitä oma aloitteisesti käyttämään. Alueita päivitetään sekä aikuisten tekemien havaintojen pohjalta että lasten mielenkiinnon kohteiden mukaan säännöllisin väliajoin, esim. autoalue poistetaan ja tilalle perustetaan rakentelualue. Psyykkisessä toiminta ja oppimisympäristössä on tärkeää koko työyhteisön myönteinen ilmapiiri. Se on turvallinen ja kiireetön. Aikuinen havainnoi lasta, jolloin yksilöllisyys pystytään huomioimaan hoidossa mahdollisuuksien mukaan. Lapselle annetaan positiivista palautetta kehumalla ja kannustamalla sekä huomioimalla uusia asioita. Tämä vahvistaa lapsen itsetuntoa. Myös epäonnistumiset, pettymykset ja muut negatiiviset tunteet sallitaan, aikuinen on silloin lapsen tukena

9 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Aktiivisen oppimisen pedagogiikka Helapuiston päiväkodissa Helapuiston päiväkodissa varhaiskasvatus toteutetaan High/Scope opetusohjelmaan perustuvan aktiivisen oppimisen metodin mukaisesti. Lähtökohtana on, että lapsi oppii ja kehittyy parhaiten silloin, kun toiminnassa otetaan huomioon lapsen omat kiinnostuksen kohteet sekä ikä ja kehitystaso ja hän saa suunnitella omaa toimintaansa ja vaikuttaa asioihin. Aktiivisessa oppimisessa tilajärjestelyillä tuetaan ja innostetaan lasten oppimista, kasvua ja kehitystä. Lapsen aktiivista oppimista ja kehittymistä tuetaan oppimisympäristön, päiväjärjestyksen, aikuinen lapsi vuorovaikutuksen, avainkokemusten ja lasten toiminnan havainnointien avulla. Aktiivinen oppiminen näkyy koko päivässä, myös perushoitotilanteissa: aterioinnissa, pukeutumisessa, hygienian hoidossa ja ulkoilussa. Tutkimme ympäristöämme kaikin aistein ja opimme siitä jatkuvasti. Aktiivisessa oppimisessa lapsi ei ole passiivinen tiedon hankkija vaan vaikuttaa itse aktiivisesti tekemisiinsä. Oman tekemisensä suunnittelu haastaa lasta älylliseen toimintaan. Lapsi oppii valitsemaan ja päättämään itsenäisesti. Kielelliset taidot kehittyvät sekä puhumisen että kuuntelemisen kautta. Elämän hallinta ja sisäinen kontrolli kasvavat ajatusten vaihdosta toisten kanssa. Tiedolla, mitä ei ymmärrä, ei tee mitään. Ymmärtävä oppiminen tapahtuu vain lasten omien kokemusten kautta. Oppiminen on vahvasti sosiaalista ja näkyy suunnitelmallisena ja pitkäjänteisenä tekemisenä ja toimintana. Keskeistä aktiivisessa oppimisessa on keskittyminen ja työrauhan antaminen toisille. Oppimisympäristö Osastotilat on jaettu selvästi rajattuihin toiminta alueisiin. Lapsella on mahdollisuus valita mieluinen toimintatapa ja kaverit, joiden kanssa haluaa toimia. Tilojen suunnittelulla vaikutetaan lasten välisiin suhteisiin ja heidän luoviin oivalluksiinsa kuinka ja mihin käyttää materiaaleja ja välineitä. Materiaalit ja välineet on sijoitettu lasten saataville matalille hyllyille ja niiden paikat on merkitty kuvin ja sanoin. Tarkoituksena on mahdollistaa lapsen mahdollisimman itsenäinen toiminta. Seuraava

10 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen jatkuu Lapsen päivä aktiivisen oppimisen ympäristössä Lapset suunnittelevat itse aikuisen asettamissa raameissa sen mitä kukin aikoo tehdä (millä alueella ja kenen kanssa tahtoo toimia, mitä materiaaleja tarvitsee ja mitä haluaa kyseisen alueen puitteissa tehdä). Jokainen lapsi toteuttaa omaa suunnitelmaansa tarvittaessa aikuisten tuella. Toiminnan jälkeen lapset kertovat mitä ovat tehneet ja esittelevät muille lapsille aikaansaannoksiaan. Toiminta siis kulkee suunnittelun kautta itse toimintaan ja siitä palautteeseen. Aktiiviselle oppimiselle olennaista ovat myös aikuisten suunnittelemat pienryhmätuokiot. Pienryhmien toiminnan sisältöön mahtuu kaikki mahdollinen tekeminen. Pienryhmissä jumpataan, tehdään kädentöitä, tutustutaan uusiin peleihin, materiaaleihin tai käydään retkillä. Pienryhmät voivat olla hyvin erikokoisia. Ryhmäkoko vaihtelee tehtävän laadusta riippuen. Lapset voidaan jakaa ryhmiin mm. taitojen perusteella, jonkin asian oppimisen tarpeen tai kiinnostuksen mukaan. Aktiiviseen oppimiseen kuuluu myös jokapäiväinen koko ryhmän yhteiset tuokiot. Yhdessä mm. lauletaan, jutellaan ja luetaan satuja. Tuokioilla vietetään myös syntymäpäiviä ja juhlia. Aktiivisen oppimisen ympäristössä lapsella itsellään on tärkein rooli. Lapsi on yksilö ja aikuisen vuorovaikutus lapseen rakentuu kunkin lapsen tarpeista lähtien. Aikuisen ensisijainen tehtävä on seurata, ohjata ja tukea lasta. Aikuiset rohkaisevat lapsia ajattelemaan ja käyttämään puhuttua kieltä. Aikuisen tehtävänä on lasten havainnointi. Tilat suunnitellaan lasten mielenkiinnonkohteiden mukaisesti, monipuolisesti sekä lasten kehitystasoa vastaaviksi. Dokumentointi Lasten tekemiä suunnitelmia kirjataan ja havainnoidaan päivittäin. Jokaiselle lapselle tehdään oma kasvunkansio, johon kerätään mm. lapsen piirustuksia, valokuvia sekä kertomuksia erityisistä tapahtumista. Helapuiston päiväkodissa on perinteisen kasvunkansion lisäksi käytössä myös digitaalinen kasvunkansio, joka mahdollistaa suuremman kuvamateriaalin välittämisen päiväkodista kotiin päin kuten myös päinvastoin sekä antaa hyvän vuorovaikutuksen välineen päiväkodin ja kodin välille.

11 Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Helapuisto Pääskysen päiväkodissa ajatellaan niin, että kaikki lapset tarvitsevat pienenmpää tai isompaa tukea jossain elämänsä vaiheessa. Ja että kaikilla lapsilla on oikeus saada tukea. Tuen tarpeista ei tehdä erityistä numeroa vaan muokkaamme ryhmän toimintaa sekä struktuuria sen mukaan, että kulloinkin tukea tarvitsevat lapset pystyvät toimimaan ryhmän jäsenenä. Näin saamme lapsille mahdollisimman hyvän ympäristön oppia asioita sekä toimia muiden mukana. Aktiivinen oppiminen päiväkotimme normaalina toimintatapana tukee myös tukea tarvitsevien lasten oppimista ja kehitystä. Koska toimintaympäristö on hyvin suunniteltu ja rakenteiltaan selkeä, siihen on helppo tuoda uutta opetettavaa ainesta. Aktiivisella oppimisella on myös myönteinen vaikutus lapsen kielenkehitykseen, vuorovaikutukseen, sosiaalisten suhteiden oppimiselle sekä osallisuudelle.

12 Kieli ja kulttuurinäkökulmia varhaiskasvatuksessa Kun maahanmuuttajalapsi aloittaa päiväkodissamme, teemme varhaiskasvatussuunnitelman joka sisältää S 2 suunnitelman (=Suomi toisena kielenä). Siinä keskustelemme lapsen vanhempien kanssa lapsen sen hetkisestä kielitasosta koskien sekä suomea että omaa äidinkieltä ja sovimme lapsen kielen oppimisen tavoitteista. Tarvittaessa käytämme apuna tulkkia. Mikäli lapsi ei päivähoidon aloittaessaan osaa eikä ymmärrä suomea ollenkaan, pyrimme luomaan turvallisen ja kielen oppimisen kannalta mahdollisimman tukea antavan ympäristön. Lapsen kielitason karttuessa hänelle asetettavat tavoitteet kasvavat ja muuttuvat. Tuemme lapsen kielen kehitystä käyttäen yksinkertaista kieltä. Aikuisten omalla ja toisten lasten esimerkillä ja mallintamalla selvitämme mitä asioilla tarkoitetaan. Käytämme apuna myös kuvia ja erilaista kielenkehitystä tukevaa materiaalia. Toimimme paljon pienryhmissä ja yksilötyöskentelynä. Havainnoimme lapsen kielen kehitystä päivittäisissä toiminnoissa. Kielitason kartoittamisessa käytämme erilaisia arviointimenetelmiä. Suomen kielen oppimisen ohella on tärkeää muistuttaa perhettä, että lapsen täytyy oppia omaa äidinkieltään. Esikouluvuotena lapselle tarjotaan mahdollisuutta osallistua oman äidinkielen opetukseen. Helapuiston päiväkodissa näemme jokaisen lapsen kauniina ja arvokkaana asiana maailmassa. Hyväksymme sen, että lapset ovat erilaisia, heidän persoonallisuutensa, tarpeensa, perheensä, kulttuurinsa. Keskustelemme vanhempien kanssa kulttuurisista näkökohdista, jotka pitää ottaa huomioon lapsen päiväkotiin sopeutumisessa. Tuomme arjessa esille positiivisesti jokaisen lapsen kulttuuritaustaa esimerkiksi katselemme kuvia ja kerromme eri maiden tavoista, kuuntelemme musiikkia tai pyydämme vanhempia tuomaan esineitä, jotka kertovat kyseisestä kulttuurista.

13 Arviointi varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatustoiminnan ja työyhteisön toimintatapojen arviointi Arvioinnin kohteena ovat ensinnäkin toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja tavoitteet sekä niiden toteuttaminen. Lisäksi kiinnitämme huomioita ilmapiiriin ja kommunikointiin aikuisten, lasten ja vanhempien kanssa. Arviointia tehdään havainnoimalla, kirjaamalla, dokumentoinnilla, kuvilla sekä haastattelemalla. Arviointia tekevät työtiimi keskuudessaan ja johtajan kanssa sekä koko työyhteisö yhdessä. Arvioinnin arvioimisestakin keskustelemme yhdessä. On tärkeä, että jokainen aikuinen arvioi aika ajoin omaa toimintaansa suhteessa yhdessä sovittuihin asioihin. Aina uuden toimintakauden alussa kokoontuu koko työyhteisö yhdessä arvioimaan varhaiskasvatussuunnitelmamme sisältöjen ajanmukaisuutta ottaen huomioon senhetkiset lapset, lapsiryhmät ja aikuiset, toimintaympäristön tarvittavat muutokset ja toimintaolosuhteet. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen varmistammeko näillä sovituilla periaatteillamme lapsen ajankohtaiset kasvatukselliset ja opetukselliset tarpeet ja tavoitteet. Varhaiskasvatusympäristön arviointi Päiväkotimme varhaiskasvatusympäristöä arvioidaan päiväkodin arvojen perusteella. Onko se turvallinen ja esteettinen? Ovatko tavarat lapsen ulottuvilla? Näkyvätkö toiminnan muodot, erilaiset teemat, lasten piirustukset ja askartelut toimintaympäristössä? Varhaiskasvatusympäristö elää, joustaa ja mukautuu tarpeiden mukaan. Siksi arvioimme vastaavatko tilat kyseistä toimintaa vai onko tarvetta uudelleen järjestelyihin. Seuraava

14 Arviointi varhaiskasvatuksessa jatkuu Lasten ja vanhempien osallisuus arvioinnissa Arviointia tekevät myös lapset ja vanhemmat. Vanhempien kanssa keskustellaan päivittäin arjen asioista. Varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa arvioimme vanhempien kanssa suunnitelmassa sovittujen asioiden toteutumista. Vanhemmat osallistuvat arviointiin myös osallistumalla kyselyihin, haastatteluihin sekä vastaamalla asiakastyytyväisyyskyselyyn. Lapsen kiinnostuksen kohteet saamme tietää lasta havainnoimalla ja keskustelemalla lapsen kanssa. Lasten mielipiteitä kuunnellaan ja mieltymyksiä toteutetaan. Lapsen kasvu ja kehitys kertovat, olemmeko onnistuneet suunnittelemaan toimintamme ja ympäristömme lasta tukevaksi

15 Halaus on paljon parempaa kuin suklaa. Yksi hyvä kutitus voi pelastaa pilvisen päivän. Kuunteleminen on tärkeämpää kuin puhuminen. Pidä silmäsi avoinna. Koskaan ei ole liian myöhäistä viettää onnellinen lapsuus. Jokaisella tulisi olla joku, joka ottaa kainaloonsa. Mikään ei voita vanhaa ystävää. Robert Fulghum

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU

TOIMINNAN SUUNNITTELU TOIMINNAN SUUNNITTELU Varhaiskasvatus tarjoaa alle kouluikäiselle lapselle päivähoitoympäristön, jossa heidän tulee saada hoitoa, kasvatusta ja opetusta sekä ohjausta ja kannustusta kehittyäkseen minäkuvaltaan

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA

VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA Äidinkielen kerho Nina Holmström Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU Havilan ryhmiksen yhteistiedot: os. Havilantie 11, 60550 Nurmo p. 4167470 / 040-7541883 Henkilökuntaan kuuluu hoitaja ja 2 perhepäivähoitajaa, johtajana toimii perhepäivähoidon

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot