HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin 100 koko ja osapäivähoitopaikkaa 1 5 vuotiaille lapsille sekä yksi 20 lapsen esiopetusryhmä. Kasvatus ja opetushenkilökuntaa on 17. Ateriapalvelut ostetaan Tampereen Aterialta. Helapuiston päiväkodissa varhaiskasvatus toteutetaan aktiivisen oppimisen metodin mukaisesti. Päiväkodin ryhmät on muodostettu lasten iän mukaisesti. Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen suunnittelu Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Kieli ja kulttuurinäkökulmia varhaiskasvatuksessa Arviointi varhaiskasvatuksessa YHTEYSTIEDOT Päiväkodin johtaja : Päivi Mäkinen p varajohtaja : Marjut Dimitrow p varajohtaja : Maria Mänki p Osoite : Arkkitehdinkatu 11, Tampere Puhelin : Sähköpostit ovat muotoa

2 Arvot ja strategiaperusta Yhteisöllisyys ja vastuu ympäristöstä Helapuiston päiväkoti on moni ammatillinen kasvattajayhteisö, jonka toiminta perustuu yhteistyöhön lasten ja heidän vanhempiensa kanssa. Helapuiston periaatteen mukaan päiväkodin lapsia kasvattavat kaikki yksikön aikuiset ryhmästä riippumatta. Yhteistyö eri ryhmien ja aikuisten kesken, yhteiset tilaisuudet, juhlat, ulkoilut jne. lisäävät yhteisöllisyyttä ja lapset oppivat esimerkin kautta suhtautumista toisiin ihmisiin. Ympäristöasioihin kiinnitetään erityistä huomiota. Lapsia opetetaan jo pienestä pitäen kestävään kehitykseen. Heitä opetetaan mm. lajittelemaan roskia, käsittelemään leluja vastuullisesti sekä arvostamaan luontoa. Asiakaslähtöisyys / Lapsilähtöisyys Helapuiston päiväkodissa lapset otetaan huomioon omana persoonanaan ja heitä kohdellaan johdonmukaisesti ja tasaarvoisesti. Lapsia kannustetaan säilyttämään oma yksilöllisyytensä. Lasten kehitystasot huomioidaan ja jokainen saa itselleen sopivaa ohjausta. Opetellaan ottamaan muut huomioon ja välittämään toisista. Aikuinen on aidosti mukana lapsen päivässä tunnetasolla pyrkien aistimaan lapsen läheisyystarpeet ja kohtelemaan häntä muutenkin rakastavasti. Tämä luo lapselle hyvät kasvuolosuhteet ja hyvän pohjan itsetunnon kehittymiselle. Helapuiston päiväkodissa toteutetaan aktiivisen oppimisen metodia. Aktiivinen oppiminen näkyy toimintatiloissa niin, että ne on jaettu erilaisiin toiminta /leikkialueisiin. Alueiden sisällöt rakennetaan havainnoimalla lapsia ja heidän mielenkiinnon kohteitaan. Aluetyöskentely koostuu suunnittelusta, työskentelystä sekä arvioinnista. Aluetyöskentelyn ohella toimitaan myös erilaisissa ohjatuissa pienryhmissä sekä koko ryhmän yhteisissä tilanteissa. Aktiivisessa oppimisessa korostuu lapsen osallisuus. Lasten mielenkiinnon kohteet huomioidaan jo toimintaa suunniteltaessa. Lapsille annetaan mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä he haluavat tehdä, kenen kanssa ja millä alueella. Lasta ei jätetä yksin oppimisensa kanssa, vaan aikuiset ovat tukena havainnoiden ja haastaen lapsia toiminnassa eteenpäin. Seuraava

3 Arvot ja strategiaperusta jatkuu Kumppanuus Helapuiston päiväkodissa pyritään luomaan hyvä pohja kasvatuskumppanuudelle vanhempien kanssa ja pitämään yllä ilmapiiriä, jossa lasta koskevista asioista voidaan puhua avoimesti ja ymmärrettävästi molemmin puolin. Näin syntyy kasvatuskumppanuus, jossa vanhempien ja henkilökunnan erilainen asiantuntemus ja tietämys yhdistyvät pyrittäessä edistämään lapsen kaikinpuolista hyvinvointia. Tiedottaminen on tärkeää kaikkien osapuolten kesken. Yhtenä tiedottamisen välineenä Helapuiston päiväkodissa käytämme digitaalista kasvunkansiota. Sen avulla voimme viestiä viikko ohjelman ja välittää reissuvihkoviestejä yksittäisten perheiden sekä koko ryhmän välillä. Yhtenä osana kasvatuskumppanuutta on perheiden tukeminen arjessa. Päivähoidon työntekijöinä pyrimme siihen, että meillä on aikaa perheille. Olemme tukena, kuuntelemme ja tarvittaessa ohjaamme eteenpäin. Yhteistyö lapsen ja perheen kanssa toimiviin tahoihin onkin erittäin tärkeää.

4 Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päivähoidon aloittamiseen ja tutustumiseen liittyvät käytännöt Päiväkodinjohtaja ottaa yhteyden uuteen perheeseen ja sovitaan ensimmäinen tapaaminen, jossa käydään läpi päivähoidon aloittamiseen liittyvät viralliset asiat. Käydään myös lapsen tulevalla osastolla ja tavataan henkilökunta sekä sovitaan ensimmäinen osastokäynti. Mukaan annetaan tervetuloa päivähoitoon lomake, johon vanhemmat voivat kirjata muutamia tärkeimpiä asioita lapsen tottumuksista ja tavoista helpottamaan päivähoitohenkilökuntaa tukemaan lasta päivähoidon aloituksessa. Perheille varataan riittävästi aikaa tutustumiseen. Lyhyempiä parin kolmen tunnin tutustumiskertoja voi olla 1 4 päivänä. Lisäksi lapsella on mahdollisuus viettää tulevassa hoitopaikassaan yksi kokonainen päivä vanhempansa kanssa. Ensimmäisellä tutustumiskerralla lapsen tulevasta ryhmästä nimetty hoitaja ottaa vastaan tutustumaan tulevan perheen ja esittelee heille osaston tilat sekä kierrättää heidät talossa. Kasvattajat kertovat vanhemmille päivähoitoyksikön tavoitteista ja arjen toimintatavoista. Vanhemmat puolestaan kertovat oman lapsensa tavoista, omista kasvatusnäkemyksistään ja asioista, jotka auttavat lapsen päivähoidon aloitusta. Tutustumiskäyntien aikana lapsi tutustuu hoitopaikkaan, toisiin lapsiin sekä aikuisiin oman vanhempansa tukemana. Vanhempi puolestaan oppii luottamaan päivähoidon henkilökuntaan kuullessaan ja nähdessään miten he toimivat eri tilanteissa lasten kanssa. Yhdellä tutustumiskerroista laaditaan lapsen hoitosopimus (linkki: ), jonka laatimisessa ovat mukana päiväkodinjohtaja, vanhempi/vanhemmat sekä yksi osaston henkilökunnasta. Suomea toisena kielenään käyttävien perheiden kohdalla selvitetään tarvetta tulkille jo tutustumisvaiheessa. Näin voidaan paremmin selvittää kulttuuriset näkemykset ja odotukset. Aloituspäivänä lapselle on valmiiksi merkitty vaatenaulakko eteisessä ja sänky sekä pienten osastolla vaippa ym. lokerot. Henkilökunta on perehtynyt vanhemmilta saadun tiedon perusteella lapsen hoidon erityisvaatimuksiin Seuraava kuten esim. allergiat ja niiden hoito. Lapsella on lupa tuoda mukanaan hänelle tärkeä ja turvaa antava lelu.

5 Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa jatkuu Kasvatuskumppanuuteen liittyvät käytännöt Tutustumisen aikana rakentuneesta kasvatuskumppanuudesta pidetään huolta. Päivittäisissä tilanteissa toteutuvat molemminpuolinen kunnioitus, positiivinen ja kannustava ilmapiiri. Päivittäisten keskustelujen lisäksi jaamme tietoa lapsiryhmien toiminnasta digitaalisessa kasvunkansiossa ja ilmoitustauluilla. Varhaiskasvatussuunnitelmien tekeminen ja vanhempainillat kuuluvat myös päiväkotimme arkeen. Päiväkodissamme pyritään siihen, että lapsen mukana seuraa ryhmästä tuttu aikuinen läpi päiväkotiajan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen liittyvät käytännöt Lapsen ensimmäinen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) laaditaan noin kahden kuukauden kuluessa aloituksesta. Vasu päivitetään vuosittain aina uuden toimintakauden alussa, elo syyskuulla. Vasu keskusteluissa vanhemmat saavat tietoa mm. lapsen vahvuuksista ja kiinnostuksen kohteista, toiminnasta ryhmän jäsenenä, ryhmän toiminnasta ja voivat tuoda omia näkemyksiään ja toiveitaan esille. Näin vanhemmat ja kasvattajat yhdessä huolehtivat, että lapsella on turvallinen ja hyvä olla. Ennen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista vanhemmat tutustuvat vasu lomakkeeseen kotona (linkki lomakkeeseen ). Lapsen kuuleminen on tärkeää ja lapsi voi osallistua suunnitelman laatimiseen oman ikätasonsa mukaan. Kasvattajatiimi keskustelee yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta ennen ja jälkeen keskustelun. Kasvatuskeskustelu käydään kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä kunnioittaen huoltajien asiantuntijuutta lapsen asioissa. Keskusteluissa tulleet toiveet, tavoitteet ja lapsen mielenkiinnon kohteet kirjataan ylös.

6 Varhaiskasvatuksen suunnittelu Havainnointiin, tutustumiseen ja ryhmäytymiseen liittyvät käytännöt Havainnoimalla lasten leikkiä ja toimintaa sekä lapsen vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita saamme tietoa, jonka avulla suunnittelemme ja kehitämme ryhmän toimintaa sekä toimintaympäristöä. Keskustelemalla lasten ja vanhempien kanssa saamme arvokasta tietoa lasten yksilölliseen huomioimiseen. Vanhemmilla lapsilla käytössä oleva aktiivisen oppimisen palautetaulukko kertoo lasten sen hetkisistä kiinnostuksen kohteista. Aikuinen havainnoi, tekee muistiinpanoja ja keskustelee kasvattajatiimin kanssa lapsen kehityksestä. Keskustelut vanhempien kanssa, lapsesta tehdyt havainnot ja erilaiset dokumentit ovat myös pohjana lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalle. Uuden toimintakauden alkaessa ja lapsiryhmän aloittaessa toimintansa lapset ja kasvattajat tutustuvat toisiinsa. Tutustumiseen ja ryhmäytymiseen varataan riittävästi aikaa, jolloin jokaiselle lapselle syntyy myönteinen kokemus ryhmään kuulumisesta. Aikuinen tukee ja kannustaa lapsia osallistumaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Päiväkodissamme aktiivisen oppimisen toiminta alueet kannustavat tutustumaan ryhmän muihin lapsiin, koska leikkikaveri vaihtuu kun lapsi valitsee uuden alueen. Aikuinen on aktiivisesti mukana lasten leikeissä ja auttaa heitä kehittelemään leikkejä kavereiden kanssa. Hyvinvoiva lapsi vertaisryhmän jäsenenä Päiväkodissamme jokainen lapsi huomioidaan omana yksilönään sekä osana lapsiryhmää. Lapsen saapuessa päiväkotiin aikuinen huomioi hänet kädestä tervehtimällä tai ottamalla lapsen syliin. Kasvattajat luovat myönteisen ja turvallisen ilmapiirin, jossa kaikilla lapsilla on hyvä olla. Lapsille annetaan halutessaan mahdollisuus kertoa kuulumisia koko ryhmälle tai aikuiselle. Salliva ilmapiiri mahdollistaa lapselle tunteiden näyttämisen, jolloin lapsi kokee olevansa hyväksytty ja oppii hyväksymään muut. Aikuinen tukee ja kannustaa lasten keskinäistä vuorovaikutusta. Pienryhmissä lapset voivat paremmin toimia yhdessä ja heidän sosiaalinen kanssakäyminen harjaantuu. Kasvattaja tunnistaa lapsen vahvuudet ja niitä hyödynnetään koko ryhmän käyttöön. Tällöin lapsi kokee olevansa tärkeä ja saa myönteisiä kokemuksia ryhmän jäsenenä toimimisesta. Seuraava

7 Varhaiskasvatuksen suunnittelu jatkuu Lasten osallisuutta ja kuulemista vahvistavat käytännöt Helapuiston päiväkodissa ryhmät toimivat pienryhmissä, jolloin aikuisten on helpompi huomioida lasten yksilölliset taidot, toiveet ja tarpeet. Lapsilta kysellään mm. mitä he haluavat aktiivisen oppimisen leikkialueiksi tai toiminnan sisällöksi ja mahdollisuuksien mukaan lasten toiveet huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Aikuinen kuuntelee ja suhtautuu vakavasti lasten ehdotuksiin. Päiväkodin arjessa lapsilla on mahdollisuus tehdä valintoja ja päätöksiä. Lapset saavat itse päättää leikin, jota leikkivät ja kaverin, jonka kanssa haluavat toimia. Lastenkokouksissa lapset ovat aktiivisesti laatimassa yhteisiä sääntöjä sekä miettimässä seuraamuksia sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Isompien lasten on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuskeskusteluun, joka pidetään lapsen vanhempien kanssa. Lapset voivat esitellä tekemiään kädentöitä ja kertoa toiminnastaan päiväkodissa. Toimintakulttuuriin ja tiimiytymiseen liittyvät käytännöt Tiimiytyminen alkaa Helapuiston päiväkodissa jo huhtikuussa, kun uusien ryhmien muodostus alkaa. Henkilökunnalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiset lapsiryhmät muodostetaan, miten tilat jaetaan ja ketkä toimivat kasvattajina lapsiryhmässä. Kun nämä asiat on päätetty, tuleva tiimi kokoontuu jo kesäkuussa vähintään yhdeksi päiväksi suunnittelemaan tulevaa toimintakulttuuria. Ensimmäisessä tiimipalaverissa sovitaan yhteiset toiminta ja kasvatusperiaatteet, keskustellaan arvoista, henkilökunnan osaamisista ja vahvuuksista sekä suunnitellaan ryhmän fyysistä ja psyykkistä toimintaympäristöä. Silloin pohditaan myös alustavasti ryhmän päiväjärjestystä ja viikkosuunnitelmaa. Elokuussa tehdään tiimisopimus, joka sisältää kasvatuskäytännöt ja vastuun jakautumisen tiimin jäsenten kesken. Yhteinen toimintamalli alkaa muotoutua käytännön kokemusten kautta. Työvuoroihin sidotut toimintatehtävät luovat päivän rungon. Seuraava

8 Varhaiskasvatuksen suunnittelu jatkuu Varhaiskasvatusympäristön suunnittelu / Fyysinen ja psyykkinen ympäristö Suunnittelu perustuu lapsiryhmän havainnointiin ja lasten kokouksiin, joissa lapset tuovat esiin toiveitaan. Suunnittelussa huomioidaan lasten ikä ja kehitys. Toimintatilat jaetaan aktiivisen oppimisen alueisiin, joiden materiaalit ja välineet ovat lapsen saatavilla. Alueille tuodaan lasten toiveiden ja aikuisten havainnoinnin perusteella materiaalia leikin ja toiminnan rikastuttamiseksi. Aktiivisen oppimisen periaatteiden mukaisesti alueita rajaavat matalat huonekalut ja kaikki välineet ovat riittävän matalalla sekä omilla paikoillaan, jotta lapsi pystyy niitä oma aloitteisesti käyttämään. Alueita päivitetään sekä aikuisten tekemien havaintojen pohjalta että lasten mielenkiinnon kohteiden mukaan säännöllisin väliajoin, esim. autoalue poistetaan ja tilalle perustetaan rakentelualue. Psyykkisessä toiminta ja oppimisympäristössä on tärkeää koko työyhteisön myönteinen ilmapiiri. Se on turvallinen ja kiireetön. Aikuinen havainnoi lasta, jolloin yksilöllisyys pystytään huomioimaan hoidossa mahdollisuuksien mukaan. Lapselle annetaan positiivista palautetta kehumalla ja kannustamalla sekä huomioimalla uusia asioita. Tämä vahvistaa lapsen itsetuntoa. Myös epäonnistumiset, pettymykset ja muut negatiiviset tunteet sallitaan, aikuinen on silloin lapsen tukena

9 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Aktiivisen oppimisen pedagogiikka Helapuiston päiväkodissa Helapuiston päiväkodissa varhaiskasvatus toteutetaan High/Scope opetusohjelmaan perustuvan aktiivisen oppimisen metodin mukaisesti. Lähtökohtana on, että lapsi oppii ja kehittyy parhaiten silloin, kun toiminnassa otetaan huomioon lapsen omat kiinnostuksen kohteet sekä ikä ja kehitystaso ja hän saa suunnitella omaa toimintaansa ja vaikuttaa asioihin. Aktiivisessa oppimisessa tilajärjestelyillä tuetaan ja innostetaan lasten oppimista, kasvua ja kehitystä. Lapsen aktiivista oppimista ja kehittymistä tuetaan oppimisympäristön, päiväjärjestyksen, aikuinen lapsi vuorovaikutuksen, avainkokemusten ja lasten toiminnan havainnointien avulla. Aktiivinen oppiminen näkyy koko päivässä, myös perushoitotilanteissa: aterioinnissa, pukeutumisessa, hygienian hoidossa ja ulkoilussa. Tutkimme ympäristöämme kaikin aistein ja opimme siitä jatkuvasti. Aktiivisessa oppimisessa lapsi ei ole passiivinen tiedon hankkija vaan vaikuttaa itse aktiivisesti tekemisiinsä. Oman tekemisensä suunnittelu haastaa lasta älylliseen toimintaan. Lapsi oppii valitsemaan ja päättämään itsenäisesti. Kielelliset taidot kehittyvät sekä puhumisen että kuuntelemisen kautta. Elämän hallinta ja sisäinen kontrolli kasvavat ajatusten vaihdosta toisten kanssa. Tiedolla, mitä ei ymmärrä, ei tee mitään. Ymmärtävä oppiminen tapahtuu vain lasten omien kokemusten kautta. Oppiminen on vahvasti sosiaalista ja näkyy suunnitelmallisena ja pitkäjänteisenä tekemisenä ja toimintana. Keskeistä aktiivisessa oppimisessa on keskittyminen ja työrauhan antaminen toisille. Oppimisympäristö Osastotilat on jaettu selvästi rajattuihin toiminta alueisiin. Lapsella on mahdollisuus valita mieluinen toimintatapa ja kaverit, joiden kanssa haluaa toimia. Tilojen suunnittelulla vaikutetaan lasten välisiin suhteisiin ja heidän luoviin oivalluksiinsa kuinka ja mihin käyttää materiaaleja ja välineitä. Materiaalit ja välineet on sijoitettu lasten saataville matalille hyllyille ja niiden paikat on merkitty kuvin ja sanoin. Tarkoituksena on mahdollistaa lapsen mahdollisimman itsenäinen toiminta. Seuraava

10 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen jatkuu Lapsen päivä aktiivisen oppimisen ympäristössä Lapset suunnittelevat itse aikuisen asettamissa raameissa sen mitä kukin aikoo tehdä (millä alueella ja kenen kanssa tahtoo toimia, mitä materiaaleja tarvitsee ja mitä haluaa kyseisen alueen puitteissa tehdä). Jokainen lapsi toteuttaa omaa suunnitelmaansa tarvittaessa aikuisten tuella. Toiminnan jälkeen lapset kertovat mitä ovat tehneet ja esittelevät muille lapsille aikaansaannoksiaan. Toiminta siis kulkee suunnittelun kautta itse toimintaan ja siitä palautteeseen. Aktiiviselle oppimiselle olennaista ovat myös aikuisten suunnittelemat pienryhmätuokiot. Pienryhmien toiminnan sisältöön mahtuu kaikki mahdollinen tekeminen. Pienryhmissä jumpataan, tehdään kädentöitä, tutustutaan uusiin peleihin, materiaaleihin tai käydään retkillä. Pienryhmät voivat olla hyvin erikokoisia. Ryhmäkoko vaihtelee tehtävän laadusta riippuen. Lapset voidaan jakaa ryhmiin mm. taitojen perusteella, jonkin asian oppimisen tarpeen tai kiinnostuksen mukaan. Aktiiviseen oppimiseen kuuluu myös jokapäiväinen koko ryhmän yhteiset tuokiot. Yhdessä mm. lauletaan, jutellaan ja luetaan satuja. Tuokioilla vietetään myös syntymäpäiviä ja juhlia. Aktiivisen oppimisen ympäristössä lapsella itsellään on tärkein rooli. Lapsi on yksilö ja aikuisen vuorovaikutus lapseen rakentuu kunkin lapsen tarpeista lähtien. Aikuisen ensisijainen tehtävä on seurata, ohjata ja tukea lasta. Aikuiset rohkaisevat lapsia ajattelemaan ja käyttämään puhuttua kieltä. Aikuisen tehtävänä on lasten havainnointi. Tilat suunnitellaan lasten mielenkiinnonkohteiden mukaisesti, monipuolisesti sekä lasten kehitystasoa vastaaviksi. Dokumentointi Lasten tekemiä suunnitelmia kirjataan ja havainnoidaan päivittäin. Jokaiselle lapselle tehdään oma kasvunkansio, johon kerätään mm. lapsen piirustuksia, valokuvia sekä kertomuksia erityisistä tapahtumista. Helapuiston päiväkodissa on perinteisen kasvunkansion lisäksi käytössä myös digitaalinen kasvunkansio, joka mahdollistaa suuremman kuvamateriaalin välittämisen päiväkodista kotiin päin kuten myös päinvastoin sekä antaa hyvän vuorovaikutuksen välineen päiväkodin ja kodin välille.

11 Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Helapuisto Pääskysen päiväkodissa ajatellaan niin, että kaikki lapset tarvitsevat pienenmpää tai isompaa tukea jossain elämänsä vaiheessa. Ja että kaikilla lapsilla on oikeus saada tukea. Tuen tarpeista ei tehdä erityistä numeroa vaan muokkaamme ryhmän toimintaa sekä struktuuria sen mukaan, että kulloinkin tukea tarvitsevat lapset pystyvät toimimaan ryhmän jäsenenä. Näin saamme lapsille mahdollisimman hyvän ympäristön oppia asioita sekä toimia muiden mukana. Aktiivinen oppiminen päiväkotimme normaalina toimintatapana tukee myös tukea tarvitsevien lasten oppimista ja kehitystä. Koska toimintaympäristö on hyvin suunniteltu ja rakenteiltaan selkeä, siihen on helppo tuoda uutta opetettavaa ainesta. Aktiivisella oppimisella on myös myönteinen vaikutus lapsen kielenkehitykseen, vuorovaikutukseen, sosiaalisten suhteiden oppimiselle sekä osallisuudelle.

12 Kieli ja kulttuurinäkökulmia varhaiskasvatuksessa Kun maahanmuuttajalapsi aloittaa päiväkodissamme, teemme varhaiskasvatussuunnitelman joka sisältää S 2 suunnitelman (=Suomi toisena kielenä). Siinä keskustelemme lapsen vanhempien kanssa lapsen sen hetkisestä kielitasosta koskien sekä suomea että omaa äidinkieltä ja sovimme lapsen kielen oppimisen tavoitteista. Tarvittaessa käytämme apuna tulkkia. Mikäli lapsi ei päivähoidon aloittaessaan osaa eikä ymmärrä suomea ollenkaan, pyrimme luomaan turvallisen ja kielen oppimisen kannalta mahdollisimman tukea antavan ympäristön. Lapsen kielitason karttuessa hänelle asetettavat tavoitteet kasvavat ja muuttuvat. Tuemme lapsen kielen kehitystä käyttäen yksinkertaista kieltä. Aikuisten omalla ja toisten lasten esimerkillä ja mallintamalla selvitämme mitä asioilla tarkoitetaan. Käytämme apuna myös kuvia ja erilaista kielenkehitystä tukevaa materiaalia. Toimimme paljon pienryhmissä ja yksilötyöskentelynä. Havainnoimme lapsen kielen kehitystä päivittäisissä toiminnoissa. Kielitason kartoittamisessa käytämme erilaisia arviointimenetelmiä. Suomen kielen oppimisen ohella on tärkeää muistuttaa perhettä, että lapsen täytyy oppia omaa äidinkieltään. Esikouluvuotena lapselle tarjotaan mahdollisuutta osallistua oman äidinkielen opetukseen. Helapuiston päiväkodissa näemme jokaisen lapsen kauniina ja arvokkaana asiana maailmassa. Hyväksymme sen, että lapset ovat erilaisia, heidän persoonallisuutensa, tarpeensa, perheensä, kulttuurinsa. Keskustelemme vanhempien kanssa kulttuurisista näkökohdista, jotka pitää ottaa huomioon lapsen päiväkotiin sopeutumisessa. Tuomme arjessa esille positiivisesti jokaisen lapsen kulttuuritaustaa esimerkiksi katselemme kuvia ja kerromme eri maiden tavoista, kuuntelemme musiikkia tai pyydämme vanhempia tuomaan esineitä, jotka kertovat kyseisestä kulttuurista.

13 Arviointi varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatustoiminnan ja työyhteisön toimintatapojen arviointi Arvioinnin kohteena ovat ensinnäkin toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja tavoitteet sekä niiden toteuttaminen. Lisäksi kiinnitämme huomioita ilmapiiriin ja kommunikointiin aikuisten, lasten ja vanhempien kanssa. Arviointia tehdään havainnoimalla, kirjaamalla, dokumentoinnilla, kuvilla sekä haastattelemalla. Arviointia tekevät työtiimi keskuudessaan ja johtajan kanssa sekä koko työyhteisö yhdessä. Arvioinnin arvioimisestakin keskustelemme yhdessä. On tärkeä, että jokainen aikuinen arvioi aika ajoin omaa toimintaansa suhteessa yhdessä sovittuihin asioihin. Aina uuden toimintakauden alussa kokoontuu koko työyhteisö yhdessä arvioimaan varhaiskasvatussuunnitelmamme sisältöjen ajanmukaisuutta ottaen huomioon senhetkiset lapset, lapsiryhmät ja aikuiset, toimintaympäristön tarvittavat muutokset ja toimintaolosuhteet. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen varmistammeko näillä sovituilla periaatteillamme lapsen ajankohtaiset kasvatukselliset ja opetukselliset tarpeet ja tavoitteet. Varhaiskasvatusympäristön arviointi Päiväkotimme varhaiskasvatusympäristöä arvioidaan päiväkodin arvojen perusteella. Onko se turvallinen ja esteettinen? Ovatko tavarat lapsen ulottuvilla? Näkyvätkö toiminnan muodot, erilaiset teemat, lasten piirustukset ja askartelut toimintaympäristössä? Varhaiskasvatusympäristö elää, joustaa ja mukautuu tarpeiden mukaan. Siksi arvioimme vastaavatko tilat kyseistä toimintaa vai onko tarvetta uudelleen järjestelyihin. Seuraava

14 Arviointi varhaiskasvatuksessa jatkuu Lasten ja vanhempien osallisuus arvioinnissa Arviointia tekevät myös lapset ja vanhemmat. Vanhempien kanssa keskustellaan päivittäin arjen asioista. Varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa arvioimme vanhempien kanssa suunnitelmassa sovittujen asioiden toteutumista. Vanhemmat osallistuvat arviointiin myös osallistumalla kyselyihin, haastatteluihin sekä vastaamalla asiakastyytyväisyyskyselyyn. Lapsen kiinnostuksen kohteet saamme tietää lasta havainnoimalla ja keskustelemalla lapsen kanssa. Lasten mielipiteitä kuunnellaan ja mieltymyksiä toteutetaan. Lapsen kasvu ja kehitys kertovat, olemmeko onnistuneet suunnittelemaan toimintamme ja ympäristömme lasta tukevaksi

15 Halaus on paljon parempaa kuin suklaa. Yksi hyvä kutitus voi pelastaa pilvisen päivän. Kuunteleminen on tärkeämpää kuin puhuminen. Pidä silmäsi avoinna. Koskaan ei ole liian myöhäistä viettää onnellinen lapsuus. Jokaisella tulisi olla joku, joka ottaa kainaloonsa. Mikään ei voita vanhaa ystävää. Robert Fulghum

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA päivitetty 01.01.2016 Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin.

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUKSEMME: lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa lapsen näkemykset on otettava huomioon kaikki lapset ovat tasa arvoisia

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö Näin meidän yksikössä/ryhmässä : Pienryhmätoimintaan on mahdollisuus päivittäin.

Lisätiedot

Hyhkyn päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Hyhkyn päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Hyhkyn päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma 25.3.2009 HYHKYN PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ Hyhkyn päivähoitoyksikköön kuuluu Hyhkyn ja Huovarin päiväkodit, Hennerin leikkitoimintakeskus ja Tupa Hakan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä

Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä LTO, KT Piia Roos (KT Liisa Ahonen) Mitä uusi Vasu tuo tullessaan? 1 Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli 2017-2018 TERVETULOA VY KOLKKA-TANELIIN! Päiväkodit Kolkka ja Taneli ovat toimineet yhdessä varhaiskasvatusyksikkönä 1.8.2017 alkaen. Kolkassa

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityssä toimii 2 montessoriryhmää, joiden ikäjakauma on noin 2,5-5 v. Ryhminen nimet ovat Peilivuori ja Salasaari. Molemmissa ryhmissä

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kisapuiston päiväkoti on n. 30 v. vanha päiväkoti, joka sijaitsee Etelä Hervannassa, keskellä monikulttuurista asutusta ja hyvien liikenneyhteyksien (bussit

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna 2017-2018 Sisältö Toimintakausi 2017-2018 3 Toimintakulttuuri 4 Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 5 Leikkiin ja vuorovaikutukseen

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo)

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI? Puhumista Lapsen ja aikuisen välillä ITSETUNTO?

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Sateenkaari Koto Päiväkodit täynnä pieniä ihmeitä

Sateenkaari Koto Päiväkodit täynnä pieniä ihmeitä Sateenkaari Koto Päiväkodit täynnä pieniä ihmeitä Innovatiivinen, joustava ja ammattitaitoinen organisaatio tuottaa palveluja lapsen ja perheen yksilöllisiin tarpeisiin. Olemme varhaiskasvatuspalvelujen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökunta ja päiväkodin lapsiryhmät YKSIKÖN KUVAUS Atalan päiväkoti sijaitsee itä-tampereella, Atalan liikekeskuksen ja Halimasjärven luonnonpuiston läheisyydessä.

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Muksulaakso-Ruskeasuo

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Muksulaakso-Ruskeasuo Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Muksulaakso-Ruskeasuo Toimintakulttuuri Toimintakulttuurimme ytimenä on arvostava, sensitiivinen kohtaaminen. Toimintamme lähtökohtana on lasten vahvuuksien

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Laajasuo-Tonttula Yksikkömme toimintasuunnitelma perustuu Valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016), Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatussuunnitelma Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista ja edistää lapsen ja hänen perheensä hyvinvointia Pyhäjärven

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

Varhaiskasvatusyksikkö Lehdokki-Ratamon Toimintasuunnitelma Toimintakausi

Varhaiskasvatusyksikkö Lehdokki-Ratamon Toimintasuunnitelma Toimintakausi Varhaiskasvatusyksikkö Lehdokki-Ratamon Toimintasuunnitelma Toimintakausi 2017-2018 Uusi toimintakausi uusi VASU Keväällä 2017 valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunni telman perusteisiin tutustuttiin yksikön

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Haikara-Ruuti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Haikara-Ruuti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Haikara-Ruuti 2017-18 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Haikara- Ruudissa pedagogisesti käytännössä toteutetaan.

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot