FÖR ANLÄGGNINGSMARKNADEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FÖR ANLÄGGNINGSMARKNADEN"

Transkriptio

1 NORDISK Ordlista Vocabulary Ordliste Ordliste Sanasto SV EN NO DA FI FÖR ANLÄGGNINGSMARKNADEN Luleå

2

3 Allmänt Under 2003 och början av 2004 genomfördes på uppdrag av Nordiska Ministerrådet ett samarbetsprojekt mellan de nordiska trafikverken. Avsikten var att på lång sikt säkra att de nordiska länderna ska få en väl fungerande anläggningssektor för att kunna tillgodose de krav som kunderna ställer på transportsystemet. Projektet begränsades till att omfatta investeringar samt drift och underhåll av vägar och järnvägar. För att nå den önskade utvecklingen beslutades att tio delprojekt skulle genomföras där ett skulle inriktas mot att skapa en ordlista med tekniska begrepp och benämningar på de fyra nordiska språken samt engelska så att databasen även skulle kunna bli en plattform för den internationella marknaden. Vägförvaltningen och Banförvaltningscentralen i Finland utsågs att ansvara för projektet. Under våren 2006 gjordes under ledning av Teknologicentralen TSK i Helsingfors en systematisk inventering av ca 300 termer där även den engelska motsvarigheten redovisades. För att få ordlistan färdig inom utsatt tid begränsades dock det slutliga förslaget till ca 85 termer. När förslaget till ordlista redovisades för GNA:s styrgrupp ansåg man att den var allt för avancerad och att den borde omfatta fler termer. Sverige fick då i uppdrag att fortsätta bearbetningen som skulle inriktas mot att dels ta fram en mer lättillgänglig redovisningsstruktur och dels att identifiera 150 till 200 ord där tidigare framtaget material skulle utnyttjas. För att göra orddatabasen så helhetstäckande som möjligt utvidgades uppdraget under arbetets gång till att omfatta ca 1000 ord samt utveckling av ett sökverktyg som skulle göra den större volymen praktiskt hanterbar på ett enkelt sätt. Projektet startade i januari månad 2007 och har framför allt utgått från följande underlag: - Terminologicentralen TSK (2006) GNA Ordlista Utkast - Vägverket i Sverige (2003) Svensk-Engelsk ordlista 750 ord för vägingenjörer - Lunds Universitet Teknisk svensk/engelsk engelsk/svensk ordlista för ingenjörer - Dessutom har avstämningar gjorts mot den omfattande orddatabas som håller på att byggas upp inom PIARC men som för de nordiska länderna ännu endast omfattar översättningar till och från engelska och norska. - Ett annat viktigt underlag har varit att tillsammans med en finsk entreprenör gå igenom det tidigare materialet från TSK och där markera vilka termer som var mest viktiga för möjligheterna att genomföra ett anläggningsprojekt i ett nordiskt grannland. Speciellt markerades att termer och benämningar som finns i kontoförteckningar måste ingå i orddatabasen. I den fortsatta bearbetningen har därför Kontoförteckning för Vägverket i Sverige använts. Den framtagna orddatabasen har stämts av mot samtliga övriga länder så att innebörden i de svenska begreppen är desamma som i de övriga länderna. Under arbetets gång har projektet kunnat konstatera att innebörden av olika entreprenadformer är olika mellan länderna även om benämningarna är lika t.ex. partnering, totalentreprenad och funktionsentreprenad. I ett separat avsnitt redovisas därför för vad de viktigaste formerna står för i respektive land. 1

4 En datamodell för hur orddatabasen kan redovisas har också tagits fram. Modellen möjliggör att för ett enskilt ord i ett land söka motsvarande översättning i något av de övriga länderna eller att få hela orddatabasen redovisad från ett språk till något av de övriga. Databasen innehåller totalt 4905 ord och uttryck. Orddatabasen kommer att finnas tillgänglig på GNA:s hemsida tillsammans med Gemensam databas för anslag och planer. Båda databaserna kommer att förvaltas av Vejdirektoratet i Danmark och nås via NVF:s hemsida Den gemensamma orddatabasen är i första hand ett hjälpmedel för att öka förståelsen av förfrågningsunderlag (FUL) vid anbudsgivning och ska inte användas som ett juridiskt dokument. Vid sådana tillfällen måste mer exakta underlag och presiceringar tas fram av inblandade parter. Per Björnfot Projektledare Nils-Erik Schmidt Projektmedarbetare 2

5 Yleistä Pohjoismaiden Ministerineuvoston aloitteesta suoritettiin vuoden 2003 aikana sekä vuoden 2004 alussa pohjoismaiden liikennelaitoksien yhteystyöprojekti. Tarkoituksena oli pitemmän päälle taata pohjoismaille toimiva rakennussektori joka tyydyttäisi asiakkaiden vaatimukset koskien liikennejärjestelmää. Projekti rajoitettiin investointeihin sekä tie- ja rautatiehuollon ylläpitoon. Varmistaakseen toivotun kehitykseen päätettiin projekti jakaa kymmeneen osaprojektiin jonka yhtenä osana oli laatia teknillinen sanalista neljällä pohjoismaisella sekä englannin kielellä ja joka samalla toimisi perusteena myös kansainvälisillä markkinoilla. Suomen Tiehallinto ja Ratahallintokeskus saivat vastuun projektista. Kevään 2006 aikana, Sanastokeskus TSK, Helsinki, johdolla tehtiin systemaattinen inventaario noin 300:sta termistä sisältäen myös englanninkielisen version. Aikataulussa pysyäkseen rajoitettiin lopullinen ehdotus kuitenkin käsittämään noin 85 termiä. Kun sanasto esiteltiin GNA:n johtoryhmälle pitivät he sitä liian vaikeasti ymmärrettävänä ja sen tulisi sisältää useampia termejä. Ruotsi sai tuolloin tehtäväkseen jatkaa työtä painopisteenä, osin luoda helpommin tajuttavissa oleva rakenne sanastolle ja osin identifioida sanaa käyttäen jo olemassa olevaa materiaalia. Mahdollisimman kattavan sanalistan luomiseksi päätettiin, että sanalista laajennetaan käsittämään 1000 sanaa ja samalla kehitetään työkalu jonka helpottaa suuremman tiedoston käsittelyä. Projekti aloitettiin tammikuussa 2007 ja sen pohjana on ollut: - Sanastokeskus TSK, Helsingistä (2006) GNA Sanalista Suunnitelma - Tielaitos Ruotsi (2003) Ruotsi- englanti sanasto 750 sanaa tieinsinöörille - Lundin Yliopisto Tekninen ruotsi /englanti englanti /ruotsi sanasto insinöörille - Lisäksi on sanastoa verrattu PIARC:in laajaan tietokonetiedostoon jota parhaillaan rakennetaan mutta joka tällä hetkellä kattaa pohjoismaista vain käännöksen englanti/norja ja norja/englanti. - tärkeänä pohjana on ollut myös käydä suomalaisen urakoitsijan kanssa läpi TSK:n aikaisempaa materiaali ja löytää sieltä tärkeimmät termit joiden ymmärtäminen mahdollistaa urakointiin toisessa pohjoismaassa. Erikoisesti korostettiin että termit ja nimitykset jotka ovat nykyisin käytettävässä tilikartassa täytyy kuulua sanastoon. Tämän seurauksena edelleen työstämisen pohjaksi on käytetty Ruotsin tielaitoksen käyttämää tilikarttaa. Sanalistaa on verrattu maiden kesken siten, että ruotsalaisten termien merkitykset vastaavat muiden maiden termien merkitystä. Työstämisen aikana on voitu todeta, että urakoiden sisältö vaihtelee maiden välillä vaikka urakoiden nimitys on sama, esim. osapuolet, kokonaisurakka ja toimintaurakka. Tästä johtuen selvitetään erillisessä osassa mitä tärkeimmät urakkamuodot kussakin maassa kattavat. 3

6 Tietokoneen sanalista mahdollistaa yksittäisen sanan kääntämisen toiselle kielelle tai antaa koko sanalistan käännettynä yhdestä kielestä toiseen kieleen. Tietokoneen sanalista sisältä yhtensä 4905 sana ja termiä Sanalista tulee olemaan saatavissa GNA:n kotisivulla yhdessä Gemensam databas för anslag och planer. Näitä hoitaa Vejdirektoriatet Tanskassa johon saadaan yhteyttä NVF: in kotisivun kautta Sanalistan ensisijaisena tarkoituksena on auttaa ymmärtämään toisten maiden tarjouskyselyjä (FUL) mutta sitä ei voida käyttää laillisena asiakirjana. Laillisia asiakirjoja laatiessa on osapuolten huolella laadittava tarkat asiakirjat. Per Björnfot Projektijohtaja Nils-Erik Schmidt Projektityöntekiä 4

7 NORDISK ORDLISTA FÖR ANLÄGGNINGSMARKNADEN Svenska Engelska Danska Finska Norska A á-pris unit price, rate enhedspris yksikköhinta Enhetspris á-prislista schedule, list of unit prices administrativa föreskrifter (AF) administrative requirements tilbudsliste (TBL) administative betingelser (AB) yksikköhintaluettelo liste over enhetspriser hallinnolliset määräykset administrative bestemmelser allmän general almen yleinen, julkinen generell allmän väg public road offentlig vej yleinen tie offentlig veg allmänna bestämmelser (AB) general conditions generelle betingelser (AAB) yleiset sopimusehdot (YSE) generelle kontaktsbestemmelser analys analysis analyse analyysi, erittely analyse anbud tender, bid (US), tilbud tarjous tilbud, anbud offer, proposal anbudsförfarande competitive bidding, udbudsproces tarjousmenettely anbudskonkurranse bidding process, call for tenders, tendering process anbudsgaranti surety for construction time garantistillelse tarjousvakuus sikkerhetsstillelse for byggeperioden 5

8 anbudsgivare tenderer, offerer, proposer tilbudsgiver tarjoaja, tarjouksentekijä tilbyder anbudsgivarens garanti surety for the guarantee period garantistillelse tarjoajan vakuus sikkerhetsstillelse for reklamasjonsperioden anbudshandlingar tender, udbudsmateriale tarjousasiakirjat konkurransegrunnlag bidding documents anbudshandläggning processing of tenders udbudsproces tarjouskäsittely tilbudsbehandling anbudsinfodran invitation to submit a tender anbudssumma tender price anbudstid tendering time, bidding time udbudsbekendtgørelse tarjouspyyntö invitasjon til anbudskonkurranse tilbudspris tarjoushinta tilbudssum licitationstidspunkt tarjousaika tilbudsperiode anbudsöppnande opening of tenders licitation tarjousten avaaminen tilbudsåpning anläggning byggnation construction nyanlæg rakennelma, rakenne anlegg anläggningsarbeten civil engineering works, civil works anlægsarbejde maarakennustyöt anleggsarbeid anläggningskostnad capital cost anlægspris perustamiskustannukset prosjektkostnad annonsering contract notice annoncering ilmoittelu annonsering anordning device anordning järjestely innretning anpassningssträcka speed change lane, acceleration/ deceleration lane accelerations-/ decelerationsstrækning liittymiskaista tilpasningsstrekning anslutning connection tilslutning liittymä forbindelse anställd employee medarbejder työntekijä arbeidskraft anställda, arbetsstyrka labour force arbejdsstyrke työvoima ansatte ansvar liability ansvar vastuu risiko anvisning direction, note, guideline anvisning ohje anvisning, retningslinjer 6

9 apparat arbete i egen regi work by direct labour, force account arbetsbeskrivning terms of reference (ToR) apparatus apparat laitteisto apparat arbeid i egen regi arbejde i eget regi omajohtoinen rakentaminen særlige betingelser (SB) työselostus beskrivelse og mengdefortegnelse arbetshandling construction document aftaleseddel työasiakirjat kontraktsdokument arbeidsintensive metoder arbetsintensiva metoder labour based methods arbejdsintensive udførelsesmetoder arbetsledare arbetsområde working area, working site, site arbetsplan land construction plan, final design plan työvoimavaltainen menetelmä supervisor byggeleder työnjohtaja arbeidsleder arbejdsområde työalue anleggsområde plantegning tiesuunnitelma reguleringsplan arbetsritning construction drawing arbejdstegning työpiirustus arbeidstegning arbetstunnel production tunnel interimstunnel työtunneli tverrslag arkeologi archaeology arkæologi arkeologia arkeologi arkivbeständig durable for filing arkivbestandig arkistokelpoinen arkiverbar armatur armature, fitting armatur varuste, laite armatur armering reinforcement armering raudoitus, vahviste, lujite armering arvode fee honorar palkkio honorar avgift fare afgift maksu avgift, gebyr asfalt asphalt asfalt asfaltti asfalt asfalterad yta asphalt surface asfaltoverflade asfalttipäällyste asfalt flate avdrag ekonomiskt deduction reduktion i betaling vähennys avdrag avfart exit lane, exit, off ramp frakørsel erkanemiskaista, ramppi avrampe 7

10 avgaser exhaust fumes udstødningsgas pakokaasut avgasser pakokaasunpuhdistaja avgassrensing avgasrenare exhaust emission control device, exhaust fumes purification device avgasrening exhaust emission control, exhaust fumes purification katalysator, partikkelfilter rensning af udstødningsgas pakokaasunpuhdistus avgassrensing avkörningsolycka run-off crash afkørselsulykke suistumisonnettomuus utforkjøringsulykke avlopp outlet, drain, sewer afløb viemäri avløp avloppsledning sewer afløbsledning viemäriputki avløpsledning avloppsnät sewerage system afløbssystem viemäriverkko avløpssystem avloppsvatten sewage water, wastewater afløbsvand jätevesi avløpsvann, kloakk avluft exhaust air udluftningsluft poistoilma eksos avluftsfläkt exhaust air fan ventilator poistoilmatuuletin eksos vifte avsnitt section, portion parcel jakso avsnitt avsyna inspect besigtige tarkastaa, katselmoida inspisere, kontrollere avtal agreement, contract aftale sopimus avtale, kontrakt avvattning drainage afvanding kuivatus drenering avverkning clear up, cut, lumber træfældning hakkuu avvirkning B bakljus tail light baglygter perävalo baklys balk beam bjælke palkki bjelke, ås bandlastare crawler loader frontlæsser på larvefødder telakuormain båndlaster bandschaktare crawler dozer dozer puskutraktori beltedoser banförvaltning rail administration jernbaneforvaltning ratahallinto jernbanefovaltning 8

11 bank embankment, causeway dæmning penger fylling pælefunderet dæmning pengerpaalutus peling bankpålning embankment piling, causeway piling bankslänt fill slope skråning pengerluiska fyllingsskråning barriäreffekt severence effect barriere effekt haittavaikutus barriereeffekt barriärelement barrier trafikværn sulkuaita rekkverkselement basbelopp basic amount grundbeløb perusmäärä grunnbeløp bebyggelse settlement bebyggelse asutus bebyggelse bedöma, uppskatta, utvärdera appraise, assess, estimate, evaluate vurdere arvioida bedømme, estimere, anslå bekämpningsmedel pesticide ukrudtsbekæmpelsesmiddel torjunta-aine kjemisk bekjempingsmiddel belastningsgrad load factor belastningsgrad kuormitusaste belastningsgrad belysningsarmatur lighting fitting belysningsarmatur valaisin belysningsarmatur belysningsstolpe lighting column/pole belysningsmast valaisinpylväs lys stolpe beläggning covering, surfacing, hard surface, pavement belægning päällyste dekke beläggningsmaskin road paver asfaltudlægger päällysteen levitin dekkeleggingsmaskin, asfaltutlegger bergarbete rock excavation bjergarbejde kallion louhinta bergarbeid bergart rock, rock type bjergart kivilaji bergart avdekking av berg bergavtäckning rock exposure fjernelse af jord på klippeområde bergbank embankment of blasted stone, rock fill embankment dæmning af klippemateriale kalliopinnan paljastaminen kalliopenger steinfylling 9

12 bergborrmaskin rock drill bjergboremaskine kalliopora borerigg bergförstärkning rock reinforcement forstærkning af klippe kallion lujitus bergsikring bergig om terräng mountainous bjergrig vuoristoinen fjellterreng bergkross ungraded crushed rock knust klippemateriale kalliomurske usortert knust berg bergnivå rock level niveau til klippe kalliopinnan taso bergnivå bergrum rock chamber, rock cavern bjerghule kalliotila bergrom bergschakt rock excavation fjernelse af klippe kalliolouhinta driving bergskrotning scaling forankring af klippe kalliolouheen irroitus bergrensk bergskärning rock cut udgravning i klippe kallioleikkaus fjellskjæring bergsprängning rock blasting sprængning af klippe kallion räjäytys sprengning bergtäckning rock cover jordudlægning på kattopaksuus overdekning klippesførende besiktning inspection besigtigelse katselmus, katsastus inspeksjon, kontroll besiktningsman inspector tilsyn katsastusmies kontrollør beskrivning specification specifikation kuvaus, selostus beskrivelse beslutsfattare decision-maker beslutningstager päätöksentekijä beslutningstager beslutsprotokoll explanatory memorandum of procurement decision aftaledokument päätösasiakirja anskaffelsesprotokoll beställare, uppdragsgivare client, employer, owner bestiller tilaaja byggherre, bestiller letter of award kontraktbrev tilauskirje kontraktstildeling beställningsbrev/- skrivelse bestämmelse provision bestemmelse sopimusehto bestemmelse, klausul afgørelse viranomaismääräys rammebetingelse bestämmelse av myndighet regulation by an authority 10

13 betalningssätt principale of payment afregningsgrundlag(tag) maksutapa oppgjørsform betong concrete beton betoni betong betongtunnel cut and cover tunnel betontunnel betonitunneli betongtunnel bevakning surveillance tilsyn valvonta overvåkning bevattning irrigation overrisle kastelu vanning bevilja grant bevilje myöntää bevilgning bidrag subsidy tilskud avustus bidrag bidragsgivare donor bidragsyder avustaja, tukija bidragsyter bilaga enclosure, appendix, bilag liite bilag, vedlegg annex bilagd enclosed vedlagt liitteenä vedlagt bilbälte seat belt sikkerhedssele turvavyö bilbelte biltäthet car ownership ratio biltæthed autotiheys biltetthet biologisk mångfald biodiversity biologisk mangfolgighed biodiversiteetti biologisk mangfold bitumen bitumen bitumen bitumi bitumen bitumenbundet bitumen stabilisation bitumenbundet bitumilla sidottu bitumen stabilisert bitumenslitlager wearing course bitumen asfaltslidlag bituminen kulutuskerros bituminøst slitelag bly lead bly lyijy bly bländskydd dim protection blændingshegn häikäisysuojus blendingsbeskyttelse bombering camber takformat profil harjavuuden pyöristys overhøyde, takfall bonus bonus bonus bonus, palkkio bonus bostadsområde housing area, residential area beboelseskvarter asuinalue boligområde breddökning pavement widening sideudvidelse leventäminen breddeøkning bromssträcka braking distance bremselængde jarrutusmatka bremselengde 11

14 bro bridge bro silta bru bronorm bridge code, bronormer siltanormi bru-standard bridge standard broräcke railing, safety barrier brorækværk sillankaide bru rekkverk brunn well nedløbsbrønd kaivo brønn brygga bridge,stage, jetty, pier anløbsbro/kaj laituri brygge, kai bryta - kontrakt Notice of cancellation hævning af kontrakt sopimuksen irtisanominen heving av kontrakt bullernivå noise level støjniveau melutaso støynivå bullerskydd noise protection støjbeskyttelse melusuoja støybeskyttelse bullerskärm noise barrier støjskærm meluseinä, melueste støyskjerm bult bolt bolt pultti bolt bultning bolting bolting pultitus bolting buske, buskage bush, shrub, shrubbery buskads pensas, pensaikko busker, buskas bussficka bus bay buslomme pysäkkisyvennys busslomme bygghandlingar construction documents kontraktmateriale rakennussuunnitelmat kontraktsdokumenter byggherre client, owner, builder, employer, developer byggledningsentreprenad construction management contract byggmöte site meeting bygherre byggeledelseskontrakt rakennuttaja bygherre projektinjohtourakka CM-kontrakt byggemøde työmaakokous byggemøte byggnadsplan local plan lokalplan rakennuskaava reguleringsplan byggplanering building projekt anlægsplan rakennussuunnitelma prosjektering byggnadsteknisk beskrivning structural engineering specification bärlager base, base course (US), road base særlig arbejdsbeskrivelse(sab) rakennustekniset asiakirjat byggeteknisk beskrivelse bærelag kantava kerros bærelag 12

15 böta pay a fine idømt en bod sakottaa bøtelegging böter fine bod sakko bot C cancerframkallande carcinogenic kræftfremkaldende syöpää aiheuttava kreftfremkallende cement cement cement sementti sement cementbundet cement stabilization cementbundet sementillä sidottu sementstabilisert cirkulationsplats roundabout rundkørsel kiertoliittymä rundkjøring D dagens trafik befintkig current traffic nuværende trafik nykyliikenne dagens trafikk trafik dagvatten storm water, surface water overfladevand sadevesi overflate avrenning dagvattenbrunn street gully, inlet nedløbsbrønd sadevesikaivo gatesluk dagvattenledning storm water pipe afløbsledning sadevesiviemäri overflatevansdrenering dammbindning dust-binding støvbinding pölynsidonta støvbinding del av avsnitt portion afsnit osuus del av delentreprenad divided contract delentreprise osaurakka delentreprise deltagare participant deltager osanottaja deltager departement ministry ministerium ministeriö departement destinationsundersökning origin- destination survey trafikanalyse määräpaikkatutkimus trafikkanalyse detaljplan detailed plan detailplan detalji- / yksityiskohtainen suunnitelma reguleringsplan detaljplan=stadsplan town plan, city plan bykort asemakaava byplan detaljprojektering detailed design detailprojektering detalji- / yksityiskohtainen detaljprosjektering suunnittelu detaljritning detailed drawing detailtegning osapiirustus, detaljipiirustus detaljert tegning 13

16 detektor detector detektor ilmaisin detektor detektorslinga detector loop spole ilmaisinsilmukka? digitalisering digitising digitalisering digitalisointi digitalisering dike ditch grøft oja grøft dilatationsfog expansion joint dilitationsfuge liikuntasauma dilatasjonsfuge dimensionerande hastighet design speed dimensioneringshastighed mitoitusnopeus dimensjonerende hastighet diverse o oförutsett contingencies diverse og uforudseelige sekalainen ja ennalta arvaamaton uforutsett dokument document dokument asiakirja dokument dotterbolag subsidiary datterselskab tytäryhtiö datterselskap drift day-to-day maintenence, routine maintenence drift käyttö, hoito driftkostnad operating cost driftudgift käyttökustannukset, hoitokustannukset drift driftskostnad drän drain, drainage dræn kuivatusjohto drenering dränering drainage afvanding kuivatus, ojitus drenering dräneringsgrus drainage gravel drængrus salaojasora drenerende grus dränlager drainage course drænlag suodatinkerros drenslag dränledning drain pipe drænledning kuivatusjohto drensledning dränvatten drainage water drænvand kuivatusvesi drensvann dränvattenbrunn, dränbrunn drainage water gully drænvandsbrønd kuivatusvesikaivo dreneringskum dubbla körbanor dual-carriageway 2-sporet vej kaksiajoratainen tie tofeltsveg dumper dumper dumper dumpperi dumper 14

17 dy mud, slime gytje lieju, muta gjørme dygnstrafik daily traffic, vehicles per årsdøgntrafik vuorokausiliikenne årsdøgnstrafikk (ÅDT) day, average daily traffic dödsolycka, dödsoffer fatality dødsulykke/dødsoffer kuolonkolari dødsulykke, dødsoffer E eftergivlig stolpe alleviated, flexible/yielding column, pole egenkontroll checking of own work, own inspection eftergivelig stander myötäävä pylväs ettergivende stolpe egenkontrol omavalvonta, itsetarkastus egenkontroll egenregiarbete work by direct labour arbejde i eget regie oma työ egenregiarbeid enfältig väg single lane road ensporet vej yksikaistainen tie enfeltsveg enhetspris unit price contract, measurement enhedspris yksikköhinta enhetspriskontrakt contract enkelriktad väg one way road ensrettet vej yksisuuntainen tie envegskjørt veg enskild väg private road privatvej yksityistie privat veg entreprenad contract entreprise urakka entreprise entreprenad delad divided contract opdelt entreprise jaettu urakka delt entreprise entreprenad alt. entreprenadarbeten entreprenadavtal work contract, contract agreement contract works entreprenøropgaver entreprisekontrakt urakkatyö entreprisearbeid urakkasopimus entreprise kontrakt, avtaledokument entreprenadhandlingar contract documents entreprisedokumenter urakka-asiakirjat kontraktsdokumenter entreprenadform form of contract entrepriseform urakkamuoto entrepriseform 15

18 entreprenadkontrakt building contract, work contract entreprisekontrakt entreprenadmodell contracting method entreprisemodel entreprenadsumma urakkasopimus entreprisekontrakt, byggekontrakt urakkamalli entreprisemodell contract price kontraktssum urakkasumma kontraktssum entreprenadtid building contract period udførelsesperiode urakka-aika byggeperiode entreprenör contractor, entrepreneur entreprenør urakoitsija entreprenør erosion erosion erosion eroosio erosjon ersättning - för arbete remuneration, fee betaling palkka, palkkio oppgjør ersättning för utgifter reimbursement udlæg korvaus, maksu tilbakebetaling, dekning estetik aesthetics ǽstetik estetiikka estetikk etapp stage etape etappi, jakso etappe etappvis by stages etapevis jaksottainen etappevis etappvis upprustning phased development etapevis udbygning vaiheittainen varustelu etappevis opprustning europaväg european highway europavej eurooppatie europaveg F fackmannamässig bedömning expert opinion, professional assessment syn og skøn asiantuntija-arvio faglig vurdering faktura invoice faktura lasku faktura fas tidsbegrepp phase, stage fase jakso fase, stadium fasad byggnadsfasad facade facade julkisivu fasade fast berg solid rock fast klippe kiinteä kallio fast berg fast pris lump sum price, fixed price contract fastighetsgräns property boundary, property limit fast pris kiinteä hinta fast pris matrikelskel kiinteistön raja eiendomsgrense 16

19 fastprisentreprenad fixed price contract fast pris kontrakt kiinteähintainen urakka fastpriskontrakt, fikssumskontrakt fel defect mangel virhe, vika mangel, feil fiberduk fibre-glass fabric, geotextiles fiberdug kuitukangas, suodatinkangas fiberduk, geotekstil fil lane kørespor ajokaista fil finjord fines filler hienorakeinen maa finstoff finjordshalt content of fines, fillerindhold hienoainesmäärä finstoffinnhold fines content finkornig jordart fine-grained soil finkornet jordart hienorakeinen maa-aines finkornig jordart fixpunkt benchmark målepunkt kiintopiste fikspunkt fjärrtrafik long- distance traffic fjerntrafik kaukoliikenne fjerntrafikk flaskhals i trafiken bottle neck flaskehals liikenteen pullonkaula flaskehals flyttning moving, removal, transportation flytning muutto, siirto flytting fläktrum fan room ventilationsrum puhallinhuone vifterom fordon vehicle køretøj ajoneuvo kjøretøy fordonskostnad vehicle cost, operating cost for vehicle kørselsomkostninger ajokustannukset, ajoneuvokustannukset driftskostnad for kjøretøy fornminne cultural heritage fortidsminde muinaismuisto fornminne fotgängare pedestrian fodgænger jalankulkija fotgjenger fotogrametrisk opmåling fotogrammetriset mittaukset fotogrammetrisk måling fotogrammetrisk mätning photogrammetric measurement framkomlighet accessibility, level of service fremkommelighed liikennöitävyys, saavutettavuus framkommelighet 17

20 fri bredd lateral clearance fri bredde vapaa leveys, hyötyleveys fri bredde fri høyde fri höjd vertical clearance fri højde vapaa korkeus, alikulkukorkeus fri sikt free sight fri sigt vapaa näkyvyys, näkemäalue friktionsjord non-cohesive soil friktionsjord kitkamaa friksjonsjordart friktionsmaterial frictional material friktionsmateriale kitkamaalaji friksjonsmateriale fråga spörsmål issue udestående spørgsmål kysymys spørsmål frånfart exit afkørsel poistumishaara utgang frånluft exhaust air udluftningsluft poistoilma eksos frånluftsfläkt exhaust air fan udluftningsventilator poistoilmatuuletin utluftingsvifte fukt damp, humidity moisture fugtighed kosteus fukt fuktig damp, humid, moist fugtig kostea fuktig fuktighet dampness, humidity, moistness fugtighed fri sikt kosteus fuktighet fundament foundation, footing fundering perustus, alusta fundament funktionsentreprenad design, construct and maintain contract (DCM) funktionskontrakt toimivuusvaatimusurakka totalentreprise med vedlikehold, funksjonskontrakt funktionskrav funktional requirement, performance requirement funktionskrav toimivuusvaatimukset, kuntovaatimukset funksjonskrav fyllning fill, filling påfyldning täyttö, täyte fylling opfyldningarbejde täyttötyö fyllingsarbeider fyllningsarbeten work with filling, filling excavation 18

21 fyrvägskorsning four-leg junction, crossing färdigställande färdigställandetid completion time, time for completion färjeläge ferry quay, ferry landing, berth förbifartstrafik by-passing traffic, detour traffic vejkryds nelihaaraliittymä firevegskryss completion færdiggørelse valmistuminen ferdigstillelse tidspunkt for færdiggørelse valmistumisaika byggetid færgeleje lauttapaikka ferjekai forbikørende trafik ohikulkuliikenne omkjøringstrafikk förbifartsväg by-pass, detour omfartsvej kiertotie omkjøring förbjuda prohibit forbyde kieltää forby, nekte förbudsskylt regulatory sign forbudsskilt kieltotaulu forbudsskilt förbättringsåtgärd improvement measure forbedringsarbejde parannustoimenpide forbedring fördröjning delay forsinkelse viivytys forsinkelse föreskrift instruction, stipulation, specifikation määräys, säännös forskrift, instruksjon specification företagsledning manager, head, direktor, leader direktion yritysjohto foretaksledelse förfrågan enquiry, inquiry forespørgsel kysely forespørsel förfrågningsunderlag enquiry documents, udbudsgrundlag tarjouspyyntö konkurransegrunnlag terms of reference (ToR) förhandla negotiate forhandle neuvotella forhandle förhandsinformation pre-information notic, indicative notice forhåndsinformation ennakkoilmoitus forhåndskunngjøring 19

22 förhandlingsprotokoll minutes of the building contract negotiations forhandlingsprotokolat neuvottelupöytäkirja forhandlingsprotokoll förhandlingsupphandling negotiated contract forhandlet aftale neuvottelumenettely forhandlet kontrakt förhandsutgåva preliminary version udkast ennakkopainos foreløpig utgave förinjektering pre-grouting injektering esi-injektointi forinjisering förnyelsebar renewable udskiftelig uusiutuva fornybar förorena contaminate, pollute, vitiate forurene saastuttaa forurense förorenande pollutive forurenende saastuttava forurensende förorening contamination, pollution forurening epäpuhtaus, saaste forurensning förort suburban forstad esikaupunki, lähiö forstad förplanering preliminary planing indledende planlægning esisuunnittelu prosjektering förprojektering preliminary design forprojektering esisuunnitelma forprosjektering försegling sealing, seal coat forsegling tiivistyspintaus forsegling försiktig sprängning careful blasting forsigtig sprængning varovainen räjäytys forsiktig sprenging försköna beautify forskønne kaunistaa forskjønne förslagsritning draft, proposal drawing tegningsudkast suunnittelupiirros, ehdotuspiirustus forslags tegning förspänd prestressed forspændt esijännitetty forspent förstudie feasibility study skitseprojekt esisuunnittelu forprosjekt förstärkningslager sub-base, bundsikringslag jakava kerros forsterkningslag sub-base course (US) försummelse failure, default mangel laiminlyönti mangel försura acidify forsure happamoittaa forsure försurning acidification forsurning happamoituminen forsuring 20

23 försäljare vendor sælger myyjä leverandør förteckning schedule, list fortegnelse luettelo fortegnelse förutsäga predict forudsige ennakoida forutse G garanti surety, caution money, guarantee deposit sikkerhedsstillelse takuu, vakuus garanti, sikkerhetstillelse garantibesiktning guarantee inspection garantieftersyn takuukatselmus garantibefaring, reklamasjonsbefaring garantitid defects liability period mangelafhjælpningsperiode takuuaika reklamasjonstid gata street, road gade katu gate, veg gatsten paving stone belægningssten katukivi gatestein gatukorsning crossing, intersection vejkryds katuliittymä, katujen risteys vegkryss gatuområde street reserve vejareal katualue vegområde generalentreprenad general construction contract generalplan master plan, comprehensive plan totalenterprise vejplan yleiskaava, yleissuunnitelma kokonaisurakka generalentreprise arealplan, oversiktsplan, kommunedelplan genomfartstrafik through traffic gennemfartstrafik läpikulkuliikenne gjennomgående trafikk genomförbarhet feasibility udførelsesegnethed toteutettavuus gjennomførbarhet genomkorsa traverse gennemkrydse risteillä krysse genomsnittshastighet average speed gennemsnitshastighed keskinopeus gjennomsnittshastighet geoteknisk geotechnic geoteknisk geotekninen geoteknisk giftfri non-poisonous ugiftig myrkytön giftfri giftig poisonous giftig myrkyllinen giftig gjuta cast, pour støbe valaa støpe 21

24 gnejs gneiss gnejs gneissi gneis godkänna approve godkende hyväksyä godkjenne granit granite granit graniitti granitt granska handlingar review documents gennemgå tarkastaa asiakirjat gjennomgå dokumenter granska survey kortlægge tarkastella granske granskningstid period for review behandlingstid tarkastusaika behandlingstid grovkornig coarse-grained grovkornet karkearakeinen grovkornig grovkornig jordart coarse grained soil grovkornet jordart karkearakeinen maalaji grovkornig jordart grund foundation fundament maaperä, pohjamaa grunn, grunnforhold grundförstärkning foundation strengthening grundforstærkning pohjanvahvistus grunnforsterkning grundläggning foundation work, foundation grundvatten ground water, subsoil water grundvatten/nivå/yta ground water level (GWL), ground water table fundering perustaminen grunnarbeid, fundamentarbeider grundvand pohjavesi grunnvann grundvandsspejl pohjaveden pinta grunnvannsnivå, grunnvannsspeil grundvattensänkning ground water lowering grundvandssænkning pohjaveden pinnan alentaminen grunnvannsenkning grus gravel grus sora, sepeli grus grusfraktion gravel fraction grusfraktion sorafraktio grusfraksjon grusfyllnad gravel fill grusfyld soratäyte grusfylling grusslitlager wearing course gravel grusslidlag sorakulutuskerros grusslitelag grustag gravel pit, sand pit grusgrav sorakuoppa grustak, sandtak 22

25 grävmaskin excavator, power shovel (US) gravemaskine kaivinkone gravemaskin grönområde green belt, green space grønt område viheralue grøntområde, grøntbelte gang og cykelsti kevyenliikenteenväylä gang- og sykkelveg gång och cykelväg pedestrian way (footpath) and cycle track gångbana pavement, sidewalk (US) fortov jalkakäytävä fortau gångbro pedestrian bridge, fodgængerbro jalankulkusilta gangbru pedestrian overpass (US) gångstig footpath gangsti polku gangsti gångtunnel pedestrian underpass fodgængertunnel alikulkukäytävä, jalankulkutunneli undergang, gangtunnel gångväg pedestrian path fortov jalankulkutie, kävelytie gangveg gälla före (i kontrakt) take precedence (over), overrule prioriteret foran... pätevyysjärjestys gjelder framfor gödning nutrient gødning lannoite gjødsel H halka slipperiness glatføre liukkaus holke handling document dokument asiakirja dokument handläggare task manager sagsbehandler käsittelijä saksbehandler hantverkare artisan faglært käsityöläinen håndverker hastighet speed, velocity hastighed nopeus hastighet, fart helhetssyn comprehensive view helhedssyn kokonaiskuva helhetssyn hinder obstruction hindring este hinder hiss lift elevator hissi heis hjullastare wheel loader gummiged pyöräkuormaaja hjullaster 23

26 hjälpmedel anordning facility facilitet, hjælpemiddel apuväline hjelpemiddel hjälptelefonsystem emergency telephone nødtelefonsystem hätäpuhelinjärjestelmä nødtelefonsystem system huvudentreprenad main contract hovedentreprise pääurakka hovedentreprise huvudentreprenör main contractor, hovedentreprenør pääurakoitsija hovedentreprenør chief contractor, general contractor huvudled priority road primærvej pääväylä primærveg, hovedveg hovedledning huvudledning main pipe, main tube, main cable hovedledning päälinja, pääjohto huvudväg main road hovedvej valtatie, päätie hovedveg hållbar utveckling sustainable development bæredygtig udvikling kestävä kehitys bærekraftig utvikling hållbarhet durability holdbarhed kestävyys holdbarhet hållplats bus stop busstoppested pysäkki bussholdeplass hängbro suspension bridge hængebro riippusilta hengebru högspänning high voltage højspænding korkeajännite høyspenning höjdsystem elevation datum, levelling basis referenceniveau korkeusjärjestelmä høydereferanse I inbjudningsbrev letter of invitation (LOI) udbudsbrev kutsukirje invitasjonsbrev incitament incentive incitament kannuste insitament indexreglering price adjustment for inflation indränkt indränkt makadam grouted macadam, socked macadam indeksregulering indeksisidonnaisuus indeksregulering grouted topfyldt imeytetty penetrert topfyldt macadam imeytyssepellys penetrert pukk 24

27 infartsled approach (road) indfartsvej sisääntulotie innfartsåre infartsparkering park-and-ride facilities samkørselsplads liityntäpysäköinti innfartsparkering infiltration infiltration infiltrering imeytyminen infiltrasjon informationsskylt information board, information sign informationstavle informaatiotaulu informasjonsskilt, informasjonstavle infrastruktur infrastructure infrastruktur infrastruktuuri infrastruktur inmätning measuring in indmåling maastomittaus innmåling indholdsfortegnelse sisällysluettelo innholdsfortegnelse innehållsförteckning list of contents, table of contents iunstallation installation installation instruktion instruktion instruction, direction, order asennus installasjon ohje instruksjon isolering insulation isolering eristys isolering isoleringsmatta sealing board isoleringsmåtte eristematto isolasjonsmatte J jord soil jord maaperä, maa-aines jord jord-bergsondering comprehensive soil- and geoteknisk sondering maa- ja kalliokairaus jord- og bergsondering rock probing jordart soil type jorsart maalaji jordart jordbruksbyggd agricultural area landbrugsjord maatalousalue jordbruksområde, landbruksområde jordförbättring soil improvement jordforbedring maaperän parannus jordforbedring jordförstärkning soil stabilisation jordstabilisering maaperän vahvistaminen jordforsterkning jordtäcke overburden, soil cover overjord maapeite jorddekning justera verify godkende tarkentaa godkjenne 25

28 jämförpris evaluation price sammenlignende pris vertailuhinta sammenligningspris jämn slät even jævn tasainen, sileä evn, slett järnväg railway, railroad jernbane rautatie jernbane järnvägsplan railway track plan kort for jernbane ratasuunnitelma jerbaneplan K kabel cable kabel kaapeli kabel kabelgrav cabeltrench kabelgrav kaapelioja kabelgrøft kandidat candidate kandidat ehdokas kandidat kantbalk edge support beam kantbjælke reunapalkki kantbjelke kantlinje edge line kantlinie reunaviiva kantlinje kantsten kerbstone, curb(stone) kantsten reunakivi kantstein kantstolpe marker post kantpæl reunapaalu kantstolpe kantstöd edge beam, edge support kantsten reunatuki kantstøtte kantstöd av granit granite edge support, rock curb granitkantsten graniittinen reunatuki granitt kantstein kartlägga survey kortlægge kartoittaa gjennomgå kassun caisson sænkekasse kasuuni senkekasse kil wedge kile kiila kil kilavfart wedge-shaped exit frakørselsrampe kiilanmuotoinen rampinpää avkjøringsfelt, avkjøringsrampe klausul clause klausul lauseke klausul klotoid clothoid curve klotoide klotoidi klotoide klöverblad cloverleaf kløverblad neliapilaliittymä kløverblad kohesionsjord cohesive soil kohæsions jordart koheesiomaa kohesjonsjordart koldioxid carbon dioxide kuldioxid hiilidioksidi karbondioksid 26

29 kollektivavtal collective bargaining agreement kollektivaftale työehtosopimus kollektivavtale kollektivtrafik public transport kollektiv trafik joukkoliikenne kollektivtrafikk kollidera collide kollidere törmätä kollidere kommun municipality kommune kunta kommune kompetens skill kompetance pätevyys kompetanse, dyktighet komplettering complete, add to, amendments komplettering täydennys komplettering konkav kurva sag curve, concave curve konkav kurve kovera kaarre lavbrekkskurve konkurens competition konkurrence kilpailu konkurranse konkurrenskraftig competitive konkurrencekraftig kilpailukykyinen konkurransedyktig konkurrensutsättning design contest, udbud kilpailuttaminen konkurranseutsetting design competition, contest konnektionslinje connection line forbindelseslinie yhdistävä viiva tilknytningslinje konsortium alliance for work, consortium, joint venture consortium yhteenliittymä konsortium, arbeidsfellesskap konstbyggnad structure bygværk tekninen rakennelma kunstbygg rådgiver konsultti konsulent konsult consultant, consulting engineer konsultavtal consultancy contract rådgiveraftale konsulttisopimus konsulentavtale, konsulentkontrakt konsultstöd consulting service rådgivningsbistand konsulttipalvelu konsulentbistand, rådgivningsbistand kontor office kontor konttori kontor kontrakt agreement, contract aftale sopimus kontrakt, avtale 27

30 kontraktarbetenas omfattning kontrakts- /entreprenadsarbeten scope of works opgave omfang sopimustöiden laajuus kontraktarbeidets omfang contract works entreprenørarbejde sopimus-/urakkatyöt kontraktsarbeid kontraktsförhandling negotiation for a contract kontraktforhandlinger sopimusneuvottelu kontraktsforhandling kontraktsgenomgång contract review kontraktgennemgang sopimuksen tarkistus kontraktsgjennomgang kontraktshandlingar contract documents kontraktdokumenter sopimusasiakirjat kontraktsdokumenter kontraheringsprocedure sopimusmenettely tildelingsprosedyre kontraktsprocedur award procedure, procedure of settlement kontraktssumma contract price kontraktsum kontraktstecknande award of the contract sopimussumma kontraktssum kontraktstildeling sopimuksen solmiminen kontraktstildeling kontraktstid contract period aftale periode sopimuskausi kontraktsperiode kontraktvillkor conditions of contract kontraktsbestemmelser sopimusehdot kontraktsbestemmelser, kontraktsvilkår kontroll inspection tilsyn tarkastus kontroll kontrollant supervisor, supervising consultant tilsynsførende tarkastaja kontrollør konvex kurva crest curve, convex curve konveks kurve kupera kaarre høybrekkskurve kornfraktion particle fraction kornfraktion fraktio, lajite kornfraksjon kornstorlek particle size kornstørrelse raekoko kornstørrelse korrosionsskydd corrosion protection korrosionsbeskyttelse korroosiosuoja korrosjonsbeskyttelse krav requirement, claim krav vaatimus krav kretslopp closed loop kredsløb suljettu kierto kretsløp kriteria criterion kriterium kriteeri kriterium, kriteria krockkudde airbag airbag turvatyyny kollisjonspute, airbag kross crusher knusemaskine murskain knuser 28

31 krossmaterial crushed material knust materiale murske knust materiale krybespor ryömintäkaista krabbefelt krypfält, stigningsfält crawler lane, climbing lane kulturmark land of cultural value område af kuturhistorisk interesse kulttuurimaisema kulturmark kulvert culvert underløb rumpu, holvisilta kulvert kund client, owner bestiller asiakas byggherre, eier kuperad terräng ondulating terrain kuperet terran kumpuileva maasto kuppert terreng kvalitet quality kvalitet laatu kvalitet kvalitetshandling quality document kvalitetsstyringsdokument laatuasiakirja kvalitetstyringsdokument kvalitetskrav quality requirement kvalitetskrav laatuvaatimus kvalitetskrav kvalitetsplan quality control plan kvalitets kontrolplan laatusuunnitelma kvalitetsplan kvalitetsstyrning quality control kvalitetsstyring laadunvalvonta kvalitetsstyring kvalitetssäkring quality assurance kvalitetssikring laadunvarmistus kvalitetssikring kvicksilver mercury kviksølv elohopea kvikksølv kväve nitrogen kvælstof typpi nitrogen kväve(di)oxid nitrogen (di)oxide kvælstofilte typpidioksidi nitrogen (di)oksid körarea swept area overkørt vejareal liikenteen käyttämä alue vegbane, kjøreareal, trafikkareal körbana carriageway kørebane ajorata kjørebane körfält lane kørespor ajokaista kjørefelt körfältslinje lane line vognbanemarkering kaistaviiva kjørefelyslinje körfältspil lane arrow pilafmærkning ajokaistanuoli kjørefeltspil körmall vehicle path template kørekurve ajouramalli sporingskurver 29

32 L lager bed, layer, stratum lag kerros lag lagstiftning legislation lovgivning lainsäädäntö lovgivning landfäste abutment landfæste maatuki landkar landsbyggdsväg rural ikke bymæssig maaseutu Landlig veg lastare loader læssemaskine kuormaaja laster lastbil lorry, truck lastbil kuorma-auto lastebil ledning rör pipe rør johto, putki ledning, rør lera clay ler savi leire leverantör contractor, supplier, provider leverandør toimittaja leverandør leverantörsval prequalification prækvalifikation toimittajan valinta prekvalifisering linjeföring alignment, routing linieføring suuntaus linjeføring livscykel life cycle livscykel elinkaari livssyklus livslängd lifespan levetid kestoikä, käyttöikä livsløp livslängdskostnad life cycle cost levetidsomkostninger elinkaarikustannus livssyklus kostnader livslängdsmodell life time model livscykelmodel lokaliseringsplan feasibility study skitseplan elinkaarimalli livsløpsmodell pääsuuntaselvitys analyse lokalt omhändertagande local disposal lokal disponering paikallinen käsittely lokal deponering luftförorening air pollution luftforurening ilman saastuminen luftforurensning luftkvalitet air quality luftkvalitet ilman laatu luftkvalitet lutning grade, gradient hældning kaltevuus fall, helning lutning resulterande resultant slope resulterende hældning viettokaltevuus resulterende fall lysrör fluorescent lamp, fluorescent tube lysstofrør loisteputki lysrør 30

33 långsiktig long term langsigtet pitkäaikainen langsiktig läckage leakage lækage vuoto lekkasje längdmätning longitudinal measurement afstandsmåling etäisyydenmittaus langsmåling längdsektion longitudinal section længdeprofil pituusleikkaus lengdeprofil länsstyrelse county administration regionsadministration lääninhallitus fylkesadministrasjonen länsväg county road, regional road regional vej paikallistie fylkesveger lättklinker expanded clay aggregate letklinker kevytsora lettklinker lön salary, wages løn työpalkka, työansio lønn löpande räkning cost and fee contract, efter regning laskutyö løpende regning, regningsarbeid cost-plus contract lösningsmedel solvent opløsningsmiddel liuotin løsningsmiddel löst material unconsolidated material ubundet materiale irtoaines løst materiale M storage lane opmarchbane odotustila svingefelt magasin t ex vänstersvängsmagasin makadam macadam, crushed aggregate macadam sepeli knust masse malteserkors maltese cross ruderanlæg maltan risti malteserkors mark land, ground jord maa, maaperä mark markarbeten earth construktion, excavation jordarbejde maarakennustyöt markarbeid, masseflytting marknadskrafter market forces markedskræfter markkinavoimat markedskrefter marknivå ground level terræn maanpinnan taso terrengnivå maskinkonstruktion koneenrakennus maskinkonstruksjon maskinkonstruktion machine design, mechanical design 31

34 massabeläggning plant mix varmblandet asfalt massapäällyste varmblandet asfalt matargata feeder road tilkørselsvej kokoojakatu sekundærveg, underordnet veg, sideveg material material materiale materiaali materiale materialleverantör supplier, deliverer materiale leverandør materiaalintoimittaja materialleverandør matjord vegetable mould matjord multa matjord maxtimtrafik peak hour traffic spidstimetrafik huipputuntiliikenne maksimal timetrafikk medverkandeskyldighet obligation to collaborate samarbejdspligtig myötävaikutusvelvollisuus forpliktelse om samarbeid metodik methodology metodik menetelmäoppi metodikk miljöfrågor environmental aspects miljøspørgsmål ympäristökysymykset miljøspørsmål miljöförstöring degradation, deterioration of environment miljökonsekvensbeskrivning environmental impact assessment (EIA) miljøforringelse VVM undersøgelse ympäristövaikutusten arviointi ympäristötuho miljøforstyrrelse miljøkonsekvensbeskrivelse miljöpolicy environmental policy miljøpolitik ympäristönsuojelupolitiikka miljøpolicy mineraljord mineral soil mineraljordarter mineraalimaaperä mineraljord minke miljøbelastning minska, lindra vid miljöpåverkan mitigate begrænse miljøbelastning pienentää, lieventää - ympäristövaikutuksia mittlinje, centre line centerlinie keskiviiva midtlinje mittlinjemarkering centre line marking centerliniemærking keskilinjamerkintä midtlinjemerking mittrefug central island midterhelle keskikoroke midtrabatt, midtrefuge mittremsa central reserve, median (US) mobiltelefon mobile telephone, cellular phone (US) midterrabat tien keskikaista midtrabatt mobiltelefon morän moraine moræne matkapuhelin mobiltelefon moreeni morene 32

35 motfyllning backfill modfyldning taustatäyttö motfylling motorschaktvagn tractor-scraper scraper kaivinvaunu scraper motorväg motorway, expressway (US) motorvej moottoritie motorveg motorvärmare block heater motorvarmer lohkolämmitin motorvarmer motpart counterpart modpart vastapuoli motpart modtagekontrol vastaanottotarkastus overtagelseskontroll mottagningskontroll handover inspection, inspection of delivery mull humus humus multa, humus humus mutter nut møtrik mutteri mutter muta (substativ) kickback returkommision lahjus returprovisjon muta (verb) bribe bestikke lahjoa bestikke myndighet authority myndighed viranomainen myndighet målpris target price, objektivebased remunderation targetpris mängd amount mængde mängdförteckning bill of quantities, schedule of quantities tilbudsliste (TBL) tavoitehinta målpris määrä mengde määräluettelo mengdefortegnelse mäta measure, survey måle mitata måle mätning measurement, survey opmåling mittaus måling N naturmiljö, naturlig miljö habitat habitat luonnonympäristö naturmiljø naturresurser natural recources naturressourcer luonnonvarat naturressurser nedstigningsbrunn manhole mandehul laskeutumiskuilu kum, nedstigningsbrønn 33

36 nivåkurva contour line on ground surface niveaukurver nivåskillnad difference in height niveauforskel tasokäyrä høydekote korkeusero høydeforskjell nollalternativ do-nothing situation nulalternativ omkörning overtaking, passing (US) overhale ohitus forbikjøring nollavaihtoehto nullalternativ norm code, standard norm normi norm, standard normalsektion standard cross section standard tværprofil normipoikkileikkaus normalprofil nyskapad trafik generated/induced traffic genereret trafik syntyvä liikenne generert trafikk näringsliv trade and industry erhvervsliv elinkeinoelämä næringsliv O objekt project, plan, enterprice projekt kohde prosjekt objektanalys sammhällsekonomisk cost-benefit analysis cost-benefit analyse hyötysuhdelaskelma nytte-kostnads analyse oeftergivlig stolpe rigid column ueftergivelig mast jäykkä pylväs ettergivende stolpe oeftergivligt föremål obstacle fast genstand kiinteä este hinder ojämn yta uneven ujævn epätasainen pinta ujevn olyckskostnad accident cost uheldsomkostning onnettomuuskustannus ulykkeskostnad olägenhet, obehag nuisence gene haitta, harmi ubehag ombud representative, agent repræsentant asiamies representant ombyggnad reconstruction ombygning uudelleenrakentaminen, ombygging, utbedring perusparannus omgrävning realignment omlægning uudelleenkaivu omlægning omkörningssikt passing sight distance overhalingssigt ohitusnäkemä forbikjøringssikt omläggning väg realign omlægning uudelleenjärjestely, uudelleenlinjaus vegomlegging 34

37 omläggning - vägtrumma relaying of culvert renovering af rørgennemføring områdesentreprenad area maintenance contracts tierummun uudelleen asetus omlegging av kulvert vejnetsentreprise alueurakka drift og vedlikeholdskontrakt innenfor område omsättning turnover omsætning liikevaihto omsetning organisk jord organic soil organisk jord orgaaninen maaperä organisk jord informationskort vyöhykekartta informasjonsplan orienteringsplan orientation plan, informatory plan oskyddad trafikant unprotected road user blød trafikant suojaamaton tienkäyttäjä ubeskyttet trafikant, myk trafikant ozonskikt ozone layer olzonlag otsonikerros osonlag P paragraf paragraph paragraf pykälä paragraf passagerare occupant passager matkustaja passasjerer pelare column bropille pylväs pilar pendla commute pendle pendeliliikenne pendle pendlare commuter pendler pendelöijä, sukkuloija pendler personal personnel, staff personale henkilökunta personale planerad scheduled planlagt suunniteltu planlagt planerare design engineer, constructor planeringsarbete design services, engineering services planlægger planlægningsopgaver suunnittelija planlegger, prosjekterende suunnittelutyö prosjekteringsarbeid 35

HTU pääteiden palvelusopimus 2007-2018

HTU pääteiden palvelusopimus 2007-2018 Harri Spoof, Vesa Männistö HTU pääteiden palvelusopimus 2007-2018 Pilottiraportti # 1 Pilotin valmistelu ja tarjousvaihe Tiehallinnon selvityksiä 5/2008 Harri Spoof, Vesa Männistö HTU pääteiden palvelusopimus

Lisätiedot

Ekologisk dagvattenhantering i våra nordiska grannländer. Ekologinen hulevedenkäsittely muissa Pohjoismaissa. Christine Bonn

Ekologisk dagvattenhantering i våra nordiska grannländer. Ekologinen hulevedenkäsittely muissa Pohjoismaissa. Christine Bonn ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO Christine Bonn Ekologisk dagvattenhantering i våra nordiska grannländer Ekologinen hulevedenkäsittely muissa Pohjoismaissa Christine Bonn Ekologisk dagvattenhantering

Lisätiedot

Y L E I S S U U N N I T E L M A 2 0 0 3.

Y L E I S S U U N N I T E L M A 2 0 0 3. M A R J A - R A T A Y L E I S S U U N N I T E L M A 2 0 0 3 RATAHALLINTOKESKUS. VANTAAN KAUPUNKI LT-KONSULTIT OY. JAAKKO PÖYRY INFRA Kansikuva: Näkymä Lentoterminaalin tunneliasemalta ja Kivistön asemalta

Lisätiedot

Teematutkinta tasoristeysonnettomuuksista

Teematutkinta tasoristeysonnettomuuksista Tutkintaselostus S1/2011R Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta

Lisätiedot

Pekka Jokela Elinkaarimalli Tiehallinnon hankintastrategia, osaraportti Tiehallinnon selvityksiä 54/2002

Pekka Jokela Elinkaarimalli Tiehallinnon hankintastrategia, osaraportti Tiehallinnon selvityksiä 54/2002 Pekka Jokela Elinkaarimalli Tiehallinnon selvityksiä 54/2002 Pekka Jokela Elinkaarimalli Tiehallinnon selvityksiä 54/2002 Tiehallinto Helsinki 2002 Kansi: Elinkaarimallin symboli Ari Pirttisalo Kartat:

Lisätiedot

Kuljetusten toimintaympäristön muutokset

Kuljetusten toimintaympäristön muutokset Pekka Iikkanen Kuljetusten toimintaympäristön muutokset Ympäristöystävällisten kuljetusketjujen kehittäminen Pekka Iikkanen Kuljetusten toimintaympäristön muutokset Ympäristöystävällisten kuljetusketjujen

Lisätiedot

Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report

Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsingfors stads fastighetskontor Helsinki City Real Estate Department Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report

Lisätiedot

Toimintavuosi 2002. Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsingfors stads fastighetskontor Helsinki City Real Estate Department

Toimintavuosi 2002. Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsingfors stads fastighetskontor Helsinki City Real Estate Department Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsingfors stads fastighetskontor Helsinki City Real Estate Department SRV-Viitoset Oy Toimintavuosi 2002 Årsberättelse Annual report Helsingin kaupungin kiinteistövirasto

Lisätiedot

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 KESKIPOHJOLA-KOMITEAN VUOSIKERTOMUS INNEHÅLL OM MITTNORDEN FRÅN ORDFÖRANDEN Björn Sandal MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 - kommitténs verksamhet - beredningsgruppen

Lisätiedot

Kuntien yhteistä luomuvettä Kommunernas gemensamma ekovatten Organic water for municipalities

Kuntien yhteistä luomuvettä Kommunernas gemensamma ekovatten Organic water for municipalities Kuntien yhteistä luomuvettä Kommunernas gemensamma ekovatten Organic water for municipalities 2 TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS 3 VISIOMME JA OHJENUORAMME ON TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tulevaisuuden näköaloja Trafin tilaama selvitys

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tulevaisuuden näköaloja Trafin tilaama selvitys Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tulevaisuuden näköaloja Trafin tilaama selvitys Reino Lampinen Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafis Publications 8/2011 II Trafin tulevaisuuden näköaloja

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 2020. ennakkoarviointi

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 2020. ennakkoarviointi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 2020 ennakkoarviointi 22014 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2014 2020 ENNAKKOARVIOINTI Janne Antikainen Petri Kahila Simo Palviainen Sinikukka

Lisätiedot

eurakka sähköinen hankintatoimi

eurakka sähköinen hankintatoimi eurakka sähköinen hankintatoimi Toimintamallin kuvaus Tiehallinnon selvityksiä 36/2005 Uuden urakan valmistelu Sopimuksen toteuttaminen, tiestön tilan seuranta, (tiedon ylläpito) 4. Tiedon hankinta 1.

Lisätiedot

Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista

Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista 2/2012 ONTRIAN ASIAKASLEHTI ONTRIAS KUNDTIDNING Kaikki hyöty irti Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista Optimal nytta Optimal nytta av konditionskarteringar och -undersökningar

Lisätiedot

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2003 B102 SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu Maanmittausosasto Kiinteistöopin

Lisätiedot

RAKENNUSPROJEKTIN TOIMIJOIDEN VALINNAN JA YLEISTEN

RAKENNUSPROJEKTIN TOIMIJOIDEN VALINNAN JA YLEISTEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO TOMI JOKIRANTA RAKENNUSPROJEKTIN TOIMIJOIDEN VALINNAN JA YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN VERTAILU Diplomityö, joka on jätetty tarkistettavaksi opinnäytteenä

Lisätiedot

Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen

Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen Activity 3.5 (Port Study, Part I) Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen www.midnordictc.net SAMMANDRAG Sjötransporterna och hamnarna är av stor betydelse för

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Nokian kaupunki : Korjausilmoitus: Harjuniityn keskuskeittiö ja päiväkoti ( laskenta- ja urakka-aikojen muutos )

Hankintailmoitus: Nokian kaupunki : Korjausilmoitus: Harjuniityn keskuskeittiö ja päiväkoti ( laskenta- ja urakka-aikojen muutos ) Finland Tender Hankintailmoitus: Nokian kaupunki : Korjausilmoitus: Harjuniityn keskuskeittiö ja päiväkoti ( laskenta- ja urakka-aikojen muutos ) Tarjoukset 26.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Nokian

Lisätiedot

Esiselvitys AKEn roolista ajoneuvojen etätunnistuksen kehittämisessä

Esiselvitys AKEn roolista ajoneuvojen etätunnistuksen kehittämisessä Ajoneuvohallintokeskus Tutkimuksia ja selvityksiä Fordonsförvaltningscentralen Utredningar Nro 9/2007 Esiselvitys AKEn roolista ajoneuvojen etätunnistuksen kehittämisessä Kristian Appel, Heli Mattila Esiselvitys

Lisätiedot

Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report

Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report 2013 Pääesikunnan viestintäosasto 2013 Huvudstabens press- och informationsavdelning 2013 Defence Command

Lisätiedot

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt 2/2012 ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen

Lisätiedot

Alusliikennepalvelun kehittäminen

Alusliikennepalvelun kehittäminen 23/2008 Alusliikennepalvelun kehittäminen Selvitystyö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 23/2008 Liikenne Alusliikennepalvelun kehittäminen Selvitystyö Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014 VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo 4-5.10.2014 Slow Food Festival 2 3 Innehållsförteckning Sisällysluettelo Table of Contents En ljus framtid! Tulevaisuus näyttää valoisalta!...

Lisätiedot

Activity 3.5 www.midnordictc.net. Pohjanmaan erikoiskuljetukset Specialtransporter i Österbotten

Activity 3.5 www.midnordictc.net. Pohjanmaan erikoiskuljetukset Specialtransporter i Österbotten Activity 3.5 31-08-2012 Vastaanottaja: Pohjanmaan liitto - Österbottens förbund Mottagare: Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto Asiakirjatyyppi: Raportti Dokumenttyp: Rapport Päivämäärä: 31/08/2012

Lisätiedot

Väylänpidon hankkeiden riskienhallinnan ohjeistus

Väylänpidon hankkeiden riskienhallinnan ohjeistus 57 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ LIISA NYRÖLÄ JENNA JOHANSSON REIJO KUKKONEN MIRA LEINONEN SIRU PARVIAINEN Väylänpidon hankkeiden riskienhallinnan ohjeistus ESISELVITYS NYKYTILASTA JA

Lisätiedot

Julkisen liikenteen sanasto

Julkisen liikenteen sanasto 4 2013 LIIKENNEVIRASTON oppaita Liikenneviraston oppaita 4/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-6591 ISSN

Lisätiedot

A 2608 (B, M) INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN. INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN

A 2608 (B, M) INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN. INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN SE NO FI GB INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN KÄYTTÖOHJEET ja VARAOSALUETTELO PENKKIÄ- ja PYLVÄSPORAKONE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

Botnia Tour. Kvarkenrådets turistprojekt Merenkurkun neuvoston matkailuhanke SLUTRAPPORT LOPPURAPORTTI 2001 2006 KVARKENRÅDET MERENKURKUN NEUVOSTO

Botnia Tour. Kvarkenrådets turistprojekt Merenkurkun neuvoston matkailuhanke SLUTRAPPORT LOPPURAPORTTI 2001 2006 KVARKENRÅDET MERENKURKUN NEUVOSTO Botnia Tour Kvarkenrådets turistprojekt Merenkurkun neuvoston matkailuhanke SLUTRAPPORT LOPPURAPORTTI 2001 2006 KVARKENRÅDET MERENKURKUN NEUVOSTO Europeiska unionen Euroopan unioni Innehållsförteckning

Lisätiedot

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2007 B120 SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen, Marjatta Huuhtanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot