HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Haapavesi, Ympäristöpalvelut Helmen toimipaikka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 1. Haapavesi, Ympäristöpalvelut Helmen toimipaikka"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta AIKA klo 13:00-14:55 PAIKKA Haapavesi, Ympäristöpalvelut Helmen toimipaikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3 Ympäristöterveyslautakunnan kokousajat ja -paikka 5 vuonna Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen 6 kompostoinnin ja varastoinnin ympäristölupapäätös, Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksesta 5 Haapaveden kaupungin ilman bioindikaattoriseuranta 9 vuonna Tomi Ruhan ilmoitus alle 10 ha:n turvetuotantoalueesta 11 7 Ympäristöpalvelut Helmen tilipäätös vuodelta Perusturvaosaston Ympäristöpalvelut Helmen 15 käyttötaloussuunnitelma vuodelle Toimivallan siirtäminen Eläinlääkintähuollon Siikalatvan toimipisteen 17 osa-aikaisten virkasuhteiden jatkuminen 11 Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja lausunnot Kirjelmät Muut esille tulevat asiat Vuosiraportit

2 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Jokela Raimo puheenjohtaja Konola Matti jäsen Kurkinen Anna jäsen Laakko Alpo jäsen Louet Kaisa jäsen Näätänen Teuvo jäsen Pitkälä Helena I vpj. Tuominen Maija-Liisa jäsen Vinkki Esko kaupunginhallituks en edustaja Heikkilä Harri esittelijä POISSA Vahteala Antti-Jussi edustaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Raimo Jokela Harri Heikkilä KÄSITELLYT ASIAT 1-14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Teuvo Näätänen Helena Pitkälä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Haapaveden kaupungintalo

3 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympteltk 1 Ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin.

4 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Ympteltk 2 Ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Teu vo Näätäsen ja Helena Pitkälän. Päätös: Hyväksyttiin.

5 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveyslautakunnan kokousajat ja -paikka vuonna 2012 Ympteltk 3 Valmistelija: va.ympäristöpalvelupäällikkö, p Hallintösäännön 54 :n mukaan ympäristöterveyslautakunta pitää kokouksensä päättämänä aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsu lähetetään 55 :n mukaan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Kokouslista esityslistoineen postitetaan vähintään viisi päivää ennen kokousta postituspäivä mukaan luettuna. Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta päättää, että kokoukset pidetään vuonna 2012 Ympäristöpalvelut Helmen toimipisteessä Haapavedellä. Ko kous kut su esi tyslistoineen lähetetään viisi päivää ennen kokousta posti tus päivä mukaan luettuna. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt saapumaan kokoukseen, hän toimittaa esityslistan varajäsenelleen. Ympäristöterveyslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii va.ympäristöpalvelupäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan esittelijänä ja sihteerinä toimii hänen sijaisensa. Lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus ottaa puhelimit se yh teyt tä asioiden valmistelijoihin ennen kokousta, mikäli tarvitse vat enemmän tietoa asioihin liittyen. Päätös: Hyväksyttiin.

6 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen kompostoinnin ja varastoinnin ympäristölupapäätös, Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksesta Ympteltk 4 Valmistelija ympäristösihteeri Eeva Heiska, puh Vaasan hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen nro 12/0061/2 (dnro 00254/11/5107) Heino Aholan kuolinpesän te kemästä valituksesta, joka koskee Haapaveden ympäristöterveys lautakunnan myöntämää Haapaveden Ympäristöpal velut Oy:n jätevesilietteen kompostoinnin ja varastoinnin ympäristölupaa (an to päi vä ). "HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU Hallinto-oikeus ei tutki Aholan kuolinpesän esittämiä vaatimuksia. Perustelut Hallinto-oikeuden toimivalta Vaasan hallinto-oikeudessa nyt vireillä olevan valituksen kohteena olevalla päätöksellä on siitä tarkemmin ilmenevällä tavalla myönnetty ympäristölupa Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:lle jätevesilietteen kompostointi- ja varastointitoiminnan harjoittamiseen yhtiön Haapaveden kaupungissa olevan Piipsannevan alueelta vuokraamalla noin kahden hehtaarin suuruisella määräalalla. Vaasan hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu muutoksenhakukirjelmässä esiin tuotujen Piipsannevan-Eskolanniemen -paineviemärin sijoittamiseen liittyvien kysymysten tutkiminen ja ratkaiseminen. Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei myöskään kuulu hallintotoiminnan valvominen. Valitusoikeus Ympäristönsuojelulain 97 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan valitusoikeus ympäristönsuojelulain nojalla annettuun päätökseen on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Mainittua lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen (84/1999 vp) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan valitusoikeus olisi asianosaisilla, joita olisivat luvan hakija sekä haitankärsijät, joiden etua tai oikeutta päätös koskee. Hallituksen esityksessä on edelleen todettu, että valitusoikeus ei riippuisi pelkästään kiinteistön omistusoikeudesta tai muusta oikeudesta kiinteään omaisuuteen. Myös muu etu, kuten omaisuuden omistuksesta riippumaton terveydellinen intressi voisi olla riittävä peruste asianosaisasemaan. Ympäristönsuojelulain 3 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan ympäris-

7 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta tön pilaantumisella tarkoitetaan ympäristönsuojelulaissa sellaista ihmisen toiminnasta johtuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä tai jättämistä ympäristöön, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: terveyshaittaa; haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä; ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Asiassa on nyt siis kysymys Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevedenpuhdistamolietteen kompostointitoimintaa ja termisesti kuivatun jätevesilietteen varastointia koskevasta ympäristölupa-asiasta. Alueella on tarkoitus kompostoida jätevedenpuhdistamon kuivattua jätevesilietettä silloin, kun lietteen terminen kuivauslaitos ei voi ottaa lietettä vastaan. Lisäksi termisesti kuivattua jätevesilietettä varastoidaan alueella silloin, kun lämpövoimalaitos ei voi ottaa lietettä vastaan. Hallinto-oikeus katsoo, että suunnitellusta toiminnasta voi aiheutua ympäristösuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista hajuhaittojen ja jätevesien ympäristövaikutusten kautta. Asianosaisen valitusoikeus perustuu siihen haitalliseen vaikutukseen, joka luvan mukaisesta toiminnasta saattaa hänelle aiheutua. Oikeuskäytännössä vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu keskeisesti toiminnan ja häiriintyvien kohteiden välisen etäisyyden perusteella. Kiinteistötietojärjestelmän mukaan kuolinpesä omistaa Haapaveden kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevat Hemmilän tilan RN:o 298:114 ja Karhunsalon tilan RN:o 298:79. Molemmat tilat ovat asumattomia ja ne sijaitsevat yli kahden kilometrin etäisyydellä toiminta-alueen lounaispuolella. Edellä mainitun perusteella hallinto-oikeus katsoo, että valituksenalaisessa päätöksessä tarkoitetun toiminnan mahdolliset ympäristövaikutukset päätöksen mukaisesti toimittaessa eivät ulotu kuolinpesän kiinteistöille saakka. Näin ollen asia ei saata koskea sen oikeutta tai etua ympäristönsuojelulain 97 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämän vuoksi kuolinpesällä ei ole valitusoikeutta asiassa ja valitus on hallintolainkäyttölain 51 :n 2 momentin nojalla jätetty tutkimatta." Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen nro 12/0061/2 tiedokseen. Päätös: Hyväksyttiin.

8 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta

9 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Haapaveden kaupungin ilman bioindikaattoriseuranta vuonna 2011 Ympteltk 5 Valmistelija ympäristösihteeri Eeva Heiska, p Haapaveden kaupungin ilman laadun perusselvitys bio indikaattoreilla alkoi vuonna 1988 tarkoituksenaan selvittää ympäris tön ti laa neulas- ja sammalanalyyseillä. Bioindikaattoriselvitys on to teu tettu tämän jälkeen vuosina , 2006 ja Tarkkailusopimusta päivitettiin vuonna 2011 ja sopija osapuolia ovat Fortum Energiaratkaisut Oy, Haapaveden kaupunki, Haapaveden Ha-Sa Oy, Kanteleen Voima Oy sekä Vapo Oy. Seu rantatutkimus sovittiin toteutettavaksi bioindikaattoritutkimuksena vii den vuoden välein. Bioindikaattoreina käytettiin männynneulasia ja seinä sammalta. Tavoitteena oli arvioida tutkittavien alueiden havupuiden neulaskadon voimakkuutta sekä luokitella oksanäytteiden perusteel la havaittavia mäntyvaurioita. Männynneulasten rikkipitoisuuksia kar toitettiin 2. neulasvuosikerran osalta ja sammalnäytteiden metallipi toisuuksia arseenin ja sinkin osalta. Tutkimusaloilla tehtiin lisäksi yleishavaintoja viherlevän esiintymisestä. Tutkimusaloja oli kymme nen ja ne olivat samoja kuin aiemmilla seurantakerroilla ja sijoittuivat tasaisesti Haa paveden kaupungin ympäristöön seuraavasti: Keltaperä, Hietalanperä, Paskoneva, Piipsanneva (Saikansalo), Piipsanneva (Rannankylä), Mustikkamäki, Metsonperä, Kesonmäki, Löytölänperä ja Kankaanneva. Neulasnäytteet kerät tiin ja sam mal näyt teet Männynneulasten kokonaisrikkipitoisuus vaihteli välillä mg/kg ja keskipitoisuus oli 831 mg/kg. Suu rimmat pitoi suudet havaittiin kaupungin itäpuolella. Kokonaisrikkipi toisuudet vä henivät aiempiin tut kimuksiin verrattuna, sillä vuonna 2006 keskipi toisuus oli 945 mg/kg ja vuosina se oli mg/kg. Mäntyjen neulasvuosikertojen määrä vaihteli kolmesta neljään ja keskimäärin vuosikertoja näyteoksissa oli 3,5 (vaihteluväli 3,1-3,7). Vuoden 2006 tutkimukseen verrattuna neulasvuosikertojen määrän keskiarvo kasvoi hieman, sillä vuonna 2006 se oli 3,2. Vuonna 2011 kaikilla näytealoilla oli havaittavissa ainakin vähäisiä merkkejä neulaskadosta. Neulaskatoa esiintyi näytealoilla keskimää rin %, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin aiemmissa seu rannoissa. Voimakkain neulaskato oli kaupungin itä- ja eteläpuolisilla aloilla. Neulasvaurioita taas arvioitiin vuosina 2006 ja 2011 olevan eniten kaupungin koillispuolen näytealoilla. Metla on tutkinut puiden latvuskuntoa ja sen muutoksia Suomessa jo 25 vuotta. Männyn kes kimääräinen harsuuntuminen on ollut lie vää, joskin se on lisääntynyt vuodesta 2006 lähtien. Haa pa ve del lä har suun tu mi nen on ol lut sa maa

10 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta luok kaa kuin muualla Suomessa. Viherlevää ei todettu neulasissa millään näytealalla. Sammalnäytteiden arseenipitoisuudet jäivät kaikilla näy tealoilla alle määritysrajan (<0,2 mg/kg) samoin kuin myös vuonna Vuonna 2011 sam mal näyt tei den sink ki pitoisuuksien vaihtelu väli oli 22,8-33,4 mg/kg ja kes kipi toi suus oli 28,6 mg/kg. Sinkin kes kipitoisuus oli hieman pienempi kuin aikaisemmissa seurannoissa. Metlan tutkimuksissa raskasmetallien pitoisuudet sammalissa ovat laskeneet Suomessa vuosien 1985 ja 2000 välillä selvästi, mutta vuoden 2000 jälkeen pitoisuuksien lasku on ollut vähäisempää. Vuo sina 2006 ja 2011 Haapavedellä mitatut sammalen sinkkipitoisuudet ovat noin 30 mg/kg, mikä vastaa Suomen valtakunnallisia sinkkipi toisuuksia tällä hetkellä. Nyt tehdyn bioindikaattoriseurannan perusteella Haapa veden ilman laatu on parantunut viimeisten vuoden aikana. Erityisesti rikin määrä on vähentynyt havaittavasti. Ilmanlaadussa on alueellisia eroja ja tulosten perusteella vähiten kuormitetut alueet si joittuvat Haapaveden kaupungin länsi- ja pohjoispuolelle. Kaupungin itäpuolella ilman laatu on tehdyn seurannan perusteella hieman heikompi. Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin.

11 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Tomi Ruhan ilmoitus alle 10 ha:n turvetuotantoalueesta Ympteltk 6 Valmistelija:Antero Autio p Tomi Ruha on jättänyt ilmoituksen alle 10 ha:n laajuisen turvetuotantoalueen pe rustami sesta Siikalatvan kun nan Savalojan kylään omista malleen tilalle Harju, kiin teistö tun nus Toiminta Palaturpeena nostettava turve on tarkoitus käyttää lähiseudun pieniin lämpölaitoksiin. Tuo tantoalueen vedet johdetaan laskuojaa pitkin Kurun kanavaan ja edel leen Siikajo keen Kurun kanavan vesistöalu eella (57.029). Alue ei sijaitse luon non suojelu- tai poh javesi alu eella. Tuotantoalueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse asuinrakennuk sia eikä mui takaan häi riintyviä kohteita. Lähin asuttu talo on kuitenkin vain 650 metrin päässä. Vesiensuojelu Vesienkäsittelyrakenteeksi on suunniteltu yksi laskeutusallas. Lisäksi on suunni teltu 40 aarin kokoinen pintavalutuskenttä. Tuotantoalueella ei varastoi da poltto aineita eikä jättei tä. Kalus ton huollot tehdään toimin nanharjoittajan hallilla. Asian käsittely Ilmoituksesta on kuulutettu Siikalatvan kunnan ilmoitustaululla vä lisen ajan. Lisäksi rajanaapureita on kuultu erillisellä kir jeellä. Ilmoi tusasiakirjat ovat ol leet kuule misaikana nähtävillä Siikalat van kunnan toimistolla. Ilmoituksesta on jätetty kaksi muistutusta. Kimmo Tolonen ehdottaa pellon ja suon väliin jä tettäväksi vähintään 100 m:n suojakaistaleen. Luomuviljelijänä hän on huolissaan pö ly hai toista, koska hänen mukaan sa palatur peen nosto luvalla saa nostaa myös jyrsinturvetta, joka on to della pölise vää. Hän viljelee lä heisillä pelloil la ihmisra vinnoksi luomu kauraa sekä vaihte le vasti luomuhei nää hevo sille. Hei nän tulee olla pöl lyämätöntä, jos sen meinaa saada kau paksi kertoo Tolo nen. Hannu ja Elli Rasi taas tiedustelevat, miten Tomi Ruha aikoo järjestää alueelle ku lun ke sä aikaan? Tilan 7:8 alueella kulkeva tie on ainoastaan talvikulkuun so vel tuva penkka tie. Lisäksi suunnitellulta laskeutusaltaalta johtava oja on mata la, liet tyvä ja huo nosti virtaava metsäoja. Oja johtaa muistuttajien mu kaan Kurun ka navan varrella olevan huo nokuntoi sen yksityistien ojaan. Tilan 7:8 kaut ta kulke van penkka tien poh joisen puo leiset met säojat laske vat pohjoisen suuntaan. Turvetuotantoalueelle suunniteltu laskeutusallas on paikassa, josta tilan 7:8 puo lella on alu een korkein kivinen tukkimetsää kasvava kangassaa reke. Onko las keu tusaltaan paikka sopi va?

12 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut asiasta lausunnon. ELY-keskuksen käsityk sen mukaan ilmoituksen mukainen turvetuotanto ei tarvitse ympäris tön suojelulain mu kaista ym päristölupaa. Tuotanto alue on ympä röitävä eris tysojin, jot ta alu een ulkopuoliset ve det eivät pääse alueel le. Hank keen kokonais pinta-ala on pidettävä ilmoi tetun kartan mukai sena. Toi minnanhar joittajan tu lee var mistaa, että vesien johtamisesta ei aiheu du haittaa ala puolisille tiloille eikä tuotan nosta tai kuljetuksista aiheudu kohtuutonta me lu- tai pölyhaittaa lähiasutuk selle. Tuotantoaluetta ei voi kuiten kaan laajentaa hakematta sii hen ympäris tölupaa Poh jois-suo men alue hallintovirastol ta. Toiminnanharjoittajan kuuleminen Ilmoituksen tekijälle on varattu tilaisuus esittää vastineensa muistutuk siin men nessä. Vastineenaan Tomi Ruha on toimit tanut 1: mitta kaavaisen suunnitelma kar tan, jossa muistutuksentekijöiden kommentit on huo mioitu ja kartta on varus tettu muis tuttajien allekirjoi tuksilla. Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta toteaa, ettei ilmoituksen mukaiselle turve t uotantoalueelle ole tar peen hakea ympäristölupaa. Toiminnan haitallis ten ympäris tövaiku tusten ehkäi semi seksi ja vaikutusten seuraamiseksi lautakunta katsoo kui tenkin tar peellisek si antaa seu raa vat mää räykset YSL 83 :n nojalla: Tuotantomääristä sekä vuosittain käytössä olevasta tuotantoalasta on pidettäväkirjaa, joka säilytetään koko tuotannon ajan. Yhteenveto kir janpidosta on pyydet täessä esi tettävä ympä ristönsuojeluviranomaiselle. Tuotannon päättymisestä ja alueen jatkokäytöstä tulee kirjallisesti il moittaa vähin tään 6 kk ennen toiminnan päättymistä ympäristönsuojelu viranomaiselle. Mikäli toiminta muuttuu olennaisesti esim. laajenee tai siitä aiheutuu naapuruussuhteista an netun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua koh t uutonta ra situsta, toi minnal le tu lee hakea ympäristölupa. Päätöksen perustelut: Kohteeseen ei tarvitse hakea ympäristölupaa, koska tuotantoalueet ovat alle 10 ha. Toi minta ei sijoitu pohjavesialueelle eikä alueilla ole häiriintyviä kohteita. An netut mää räyk set on annettu haitallisten ympä ristövaikutusten estämi seksi ja toi minnan val vomiseksi. Päätös: Hyväksyttiin.

13 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Liitteet Liite 1 Tomi Ruhan ilmoitus alle 10 ha:n turvetuotantoalueesta Liite 2 Arvio luvan tarpteesta Liite 3 Kartta Liite 4 Muistutukset

14 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöpalvelut Helmen tilipäätös vuodelta 2011 Ympteltk 7 Valmistelija: va.ympäristöpalvelupäällikkö, p Kokouksessa esitellään Ympäristöpalvelut Helmen tilinpäätös vuodelta Liitteenä tilinpäätökseen liittyvät kuntakortit, mak suosuuslaskelmat sekä tulosaluekohtaiset raportit.tilinpäätöstä on käsitelty Ympäristöpalvelut Helmen neuvottelukunnassa Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta päättää merkitä tilinpäätöksen vuodelta 2011 tietoon saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 5 Ympäristöpalvelut Helmen tilinpäätös 2011

15 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Perusturvaosaston Ympäristöpalvelut Helmen käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2012 Ympteltk 8 Valmistelija: va.ympäristöpalvelupäällikkö, p Haapaveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt perusturvaosas ton/ Ympäristöpalvelut Hel men talousarvion vuodelle 2012 kokouk ses sa Budjettia on käsitelty valmisteluvaiheessa ympäristöterveys lautakunnassa ja YmpäristöpalvelutHelmen neuvottelukunnassa. Liitteenä on Ympäristöpalvelut Helmen vuoden 2012 käyttö taloussuunnitelma. Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta päättää hyväksyä Ympäristöpalvelut Helmen käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2012 liitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 6 Ympäristöpalvelut Helmen käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2012

16 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Toimivallan siirtäminen Ympteltk 9 Valmistelija: va.ympäristöpalvelupäällikkö, p Haapaveden kaupungin hallintosäännön 47 :n mukaan toimielimellä, kaupunginjohtajalla, osastopäälliköllä ja muulla viranomaisella on oikeus siirtää sille annettua toimivaltaa edelleen. Siirretystä toimivallasta pidetään toimielin- tai viranhaltijakohtaista luetteloa. Toimivallan siirtämisen tarkoituksena on nopeuttaa ja tehostaa asioiden käsittelyä. Toimivallan siirto on mahdollista lakisääteisissä tehtävissä pakkotoimia lukuun ottamatta. Ympäristöterveyslautakunta on siirtänyt toimivaltaansa kokouksessa Tässä päätöksessä on tarkoitus päivittää lainsäädäntömuutoksista johtuen toimivallan siirtopäätöstä. Päivitetty toimivallan siirtoasiakirja esitetään liitteessä Toisessa liitteessä esitetään esitetään aikaisempi päätetty toi mival lan siir to päätös. Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta päättää siirtää toimivaltaansa lähtien alaisilleen viranhaltijoille tämän päätöksen ja liitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 7 Toimivalta 2009 Liite 8 Toimivalta 2012

17 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Eläinlääkintähuollon Siikalatvan toimipisteen osa-aikaisten virkasuhteiden jatkuminen Ympteltk 10 Valmistelija:va.ympäristöpalvelupäällikkö, p Ympäristöterveyslautakunta on päättänyt kokouksessa Siikalatvan eläinlääkäreiden osa-aikaisuuskokeilusta vuodelle Osa-aikaisuuskokeilussa mukana olleet eläinlääkärit ovat olleet tyy ty väi siä kokeiluun ja ovat esittäneet, että he voivat jatkaa osa-aikaisissa eläinlääkärin viroissa toistaiseksi voimassa olevana jär jes te ly nä. Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta suhtautuu myönteisesti eläinlääkintähuollon Siikalatvan toimipisteen osa-aikavirkajärjestelyihin. Siikalatvan eläinlääkäreiden osa-aikainen työsuhde jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Päätös: Hyväksyttiin.

18 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja lausunnot Ympteltk 11 Liitteinä esitetään luettelot viranhaltijoiden antamis ta päätöksistä ja lausunnoista ajalta Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteissä olevat viranhaltijoiden päätökset ja lausunnot ajalta Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 9 Viranhaltijapäätökset ja lausunnot

19 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Kirjelmät Ympteltk 12 Ympäristöterveyslautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat kirjelmät: Korkein hallinto-oikeus -Päätös, taltionumero 12/ Kiljon, Kauralan, Nii ra sen, Aho lan, Pa ju lan, Soi nin ja Hako lan valitus Vaasan hal linto-oikeu den pää tökses tä kos kien Piip san Turve Oy:n Mankisen ne van tur ve tuotannon ym päristö lupaa. Saapunut Vaasan hallinto-oikeus -Päätös nro 11/0360/1, valitus ympäristölupa-asiassa, Kurki nevan tur ve tuo tanto, Pyhäntä. Saa pu nut Päätös nro 11/0361/1, valitukset ympäristölupa-asiassa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä kosksevassa asias sa, Hangasnevan turvetuotanto, Pyhäntä. Saa pu nut Päätös nro 12/0011/1, Valitukset ympäristölupa-asiassa, Pikarinevan turvetuotanto, Siikalatva. Saapunut Pohjois-Suomen aluehallintovirasto -Päätös nro 124/11/1, Palonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja jälkihoitotoimien vahvistaminen, Siikajoki, Siikalatva ja Vihanti. Saapunut Vastineen pyytäminen Dnro PSAVI/261/ , Valituksenalainen päätös, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto nro 108/11/1, Hakija. Turveruukki Oy, Asia. Ruoholamminnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Pyhäntä. Valittajat, Turveruukki Oy. Saapunut Kirje PSAVI/1919/ /2011, munintakanaloiden kartoitus, munintakanojen salmonellavalvonnan toteutumisen seuranta, häkkikanalat. Saapunut Päätös nro 129/11/1, Matorimmen turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Vaala, Siikalatva. Saapunut Kirje, Ympäristölupahakemuksen (Dnro PSA- VI/242/04.08/2010) siirtoilmoitus. Saapunut Kirje PSAVI/380/ /2012, Ympäristöterveydenhuollon erityistilanteisiin varautumisen työnohjaustilaiuus Oulussa. Saapunut Päätös nro 17/12/2, Vesijohdon rakentaminen Siikajoen alitse ja toiden aloittamislupa, Pyhäntä. Saapunut Elintarviketurvallisuusvirasto Evira -Kirje Dno 65/0404/2012, Lihaliike Agali Oy.n markkinoille toimit ta man li han se kä raakaliha- ja lihavalmisteiden myynti-,

20 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta luovu tus- ja käyttö kielto sekä hävittäminen. Saapunut Ohje 10051/1, Muissa EU/ETA-maissa kuion suomessa eläinlääkärin pätevyyden hankkineiden kelpoisuusvaatimukset kunnaneläinlääkärin virkaan. Saapunut EVO-hankkeen ohjeistus Dnro Evira833/0939/2012, Kutsu elintarvikevalvontaviranomaisille osallistusa vuoden 2012 EVO-hankkeeseen "PAH-yhdisteet savustetuissa kalastustuotteissa ja lihavalmisteissa". Saapunut Kirje Dnro 1309/0950/2012, Maitoalan laitosten hygieniavalvontatiedot vuodelta Saapunut Elikeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -Kirje POPELY/9/07.00/2011, Lisälausuntopyyntö Jukka Haaraniemi. -Kirje , POPELY/9/07.00/2011. Lisälausuntopyyntö Marko Koskela. -Kirje , POPELY/9/07.00/2011, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto , Marko Koskelan uusi lausuntonpyyntö. -Kirje POPELY/491/07.00/2011, Pekka Kaurasen eläinsuojan toiminnan muutoksen luvantarve, Siikalatva. Saapunut Kirje POPELY/139/07.00/2010,PRT-Lami Oy:n Pyhännän tehtaan ym pä ris tön suo je lu. Saapunut Kirje POPELY/3/07.00/2012, Lausuntopyyntö Siikalatva hanke 89 tilalle Jarva 16:41 Penttilä Kyöti. Saapunut Kirje POPELY/438/07.00/2011, Selvitys rikkoontuneesta lietesäiliöstä, Siikalatva. Saapunut Kutsu POPELY/54/07.01/2012, Kehityskeskustelun järjestäminen kuntanne ja Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välillä vuonna Saapunut Kirje POPELY/52/07.00/2012, Valtaojan perkaus tilalla Laurinsuo , Haapavesi, Mieluskoski. Saapunut Kirje POPELY/74/07.00/2012.Kaapeleiden asentaminen Siikajoen alitse, Pyhäntä. Saapunut Oulaisten kaupunki, tekninen palvelukeskus -Saate, Yhteistyö- ja rahoitussopimus Pyhäjoen kuormitus-, vesistö- ja kalataloustarkkailun toteuttamisesta tarkkailukaudella Saapunut Haapaveden ympäristöpalvelut Oy -Kirje, Raportti termisen kuivainlaitoksen toiminnasta vuonna Saapunut Sosiaali- ja terveysministeriö

21 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta kuntarakenneuudistus ja ympäristöterveydenhuollon y hteistoiminta-alueet. Saapunut Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee kirjelmät tietoon saate tuksi. Päätös: Hyväksyttiin.

22 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Muut esille tulevat asiat Ympteltk 13 Va. ympäristöpalvelupäällikkö kertoi Ympäristöpalvelut Helmen ajankohtaisista esillä olevista asioista.

23 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Vuosiraportit 2011 Ympteltk 14 Valmistelu: va.ympäristöpalvelupäällikkö p Ympäristöterveyslautakunnalle esitellään suunnitelmallisen valvonnan vuosiraportit vuodelta Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tiedoksi suunnitelmallisen valvonnan vuosiraportit vuodelta Päätös: Hyväksyttiin. Merk. Ympäristöterveyslautakunta otti yksimielisesti tämän asian käsiteltäväksi lisäasiana.

24 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikai suvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden kaupunki/ympäristöterveyslautakunta, Rynnäkkötie 1, 3 krs HAAPAVESI sähköposti: faksi Pykälät 8, 9, 10, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-kirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks.jäljempänä

25 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusvi ranomainen ja va litusai ka Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikai suvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutos ta kunnal lisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen ha kea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jä sen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, 3. krs, OULU / PL 189, OU LU faksi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi, pykälät Vaasan hallinto-oikeus (Korsholmanpuistikko 43) PL 204, VAASA ; puh ,faksi Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Pykälät 6 Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjel män sisältö ja toimittami nen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaes sa tie doksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi taan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisu vaati muksen tekijän/va littajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/va littajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia miehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikun ta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja pu helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset oikaisuvaatimuksen teki jälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus kirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valite taan, alkuperäise nä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päi vänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvi tys oikaisuvaatimus-/vali tusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joi hin oi kaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran omaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaati mus-/valitusviranomai selle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan vii mei senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oi kaisuvaati mus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakir jat toimittaa viranomaiselle en simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomai sen asiointiosoittee seen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lä hetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehti vät perille ennen oikaisuvaa timus-/valitusajan päät tymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeu dessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

26 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 1. Haapavesi, Rynnäkkötie 1 Ympäristöpalvelut Helmen toimipiste

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 1. Haapavesi, Rynnäkkötie 1 Ympäristöpalvelut Helmen toimipiste HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 Ympäristöterveyslautakunta 20.12.2012 AIKA 20.12.2012 klo 13:00-14:45 PAIKKA Haapavesi, Rynnäkkötie 1 Ympäristöpalvelut Helmen toimipiste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Ympäristöterveyslautakunta 23.01.2017 AIKA 23.01.2017 klo 13:00-14:17 PAIKKA Haapaveden kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2012 AIKA 18.06.2012 klo 15:03-16:20 PAIKKA VSS-tila, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 33

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 33 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 33 Perusturvalautakunta 12.03.2013 AIKA 12.03.2013 klo 9:00-10:00 PAIKKA Haapaveden kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 36

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 36 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 36 Perusturvalautakunta 03.04.2012 AIKA 03.04.2012 klo 09:00-10:20 PAIKKA Haapaveden kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Ympäristölautakunta 26.01.2017 AIKA 26.01.2017 klo 10:00-10:07 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 31 Rakennus- ja ympäristölautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 15:00-16:23 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Koululautakunta 2/2011 15 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 5.10.2011 klo 18.30-19.57 Ahjolan päiväkoti Pitkälä Heikki Heikkilä Raili Möttönen Mirva

Lisätiedot