HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Haapavesi, Ympäristöpalvelut Helmen toimipaikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 1. Haapavesi, Ympäristöpalvelut Helmen toimipaikka"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta AIKA klo 13:00-14:55 PAIKKA Haapavesi, Ympäristöpalvelut Helmen toimipaikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3 Ympäristöterveyslautakunnan kokousajat ja -paikka 5 vuonna Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen 6 kompostoinnin ja varastoinnin ympäristölupapäätös, Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksesta 5 Haapaveden kaupungin ilman bioindikaattoriseuranta 9 vuonna Tomi Ruhan ilmoitus alle 10 ha:n turvetuotantoalueesta 11 7 Ympäristöpalvelut Helmen tilipäätös vuodelta Perusturvaosaston Ympäristöpalvelut Helmen 15 käyttötaloussuunnitelma vuodelle Toimivallan siirtäminen Eläinlääkintähuollon Siikalatvan toimipisteen 17 osa-aikaisten virkasuhteiden jatkuminen 11 Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja lausunnot Kirjelmät Muut esille tulevat asiat Vuosiraportit

2 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Jokela Raimo puheenjohtaja Konola Matti jäsen Kurkinen Anna jäsen Laakko Alpo jäsen Louet Kaisa jäsen Näätänen Teuvo jäsen Pitkälä Helena I vpj. Tuominen Maija-Liisa jäsen Vinkki Esko kaupunginhallituks en edustaja Heikkilä Harri esittelijä POISSA Vahteala Antti-Jussi edustaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Raimo Jokela Harri Heikkilä KÄSITELLYT ASIAT 1-14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Teuvo Näätänen Helena Pitkälä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Haapaveden kaupungintalo

3 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympteltk 1 Ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin.

4 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Ympteltk 2 Ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Teu vo Näätäsen ja Helena Pitkälän. Päätös: Hyväksyttiin.

5 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveyslautakunnan kokousajat ja -paikka vuonna 2012 Ympteltk 3 Valmistelija: va.ympäristöpalvelupäällikkö, p Hallintösäännön 54 :n mukaan ympäristöterveyslautakunta pitää kokouksensä päättämänä aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsu lähetetään 55 :n mukaan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Kokouslista esityslistoineen postitetaan vähintään viisi päivää ennen kokousta postituspäivä mukaan luettuna. Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta päättää, että kokoukset pidetään vuonna 2012 Ympäristöpalvelut Helmen toimipisteessä Haapavedellä. Ko kous kut su esi tyslistoineen lähetetään viisi päivää ennen kokousta posti tus päivä mukaan luettuna. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt saapumaan kokoukseen, hän toimittaa esityslistan varajäsenelleen. Ympäristöterveyslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii va.ympäristöpalvelupäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan esittelijänä ja sihteerinä toimii hänen sijaisensa. Lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus ottaa puhelimit se yh teyt tä asioiden valmistelijoihin ennen kokousta, mikäli tarvitse vat enemmän tietoa asioihin liittyen. Päätös: Hyväksyttiin.

6 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen kompostoinnin ja varastoinnin ympäristölupapäätös, Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksesta Ympteltk 4 Valmistelija ympäristösihteeri Eeva Heiska, puh Vaasan hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen nro 12/0061/2 (dnro 00254/11/5107) Heino Aholan kuolinpesän te kemästä valituksesta, joka koskee Haapaveden ympäristöterveys lautakunnan myöntämää Haapaveden Ympäristöpal velut Oy:n jätevesilietteen kompostoinnin ja varastoinnin ympäristölupaa (an to päi vä ). "HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU Hallinto-oikeus ei tutki Aholan kuolinpesän esittämiä vaatimuksia. Perustelut Hallinto-oikeuden toimivalta Vaasan hallinto-oikeudessa nyt vireillä olevan valituksen kohteena olevalla päätöksellä on siitä tarkemmin ilmenevällä tavalla myönnetty ympäristölupa Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:lle jätevesilietteen kompostointi- ja varastointitoiminnan harjoittamiseen yhtiön Haapaveden kaupungissa olevan Piipsannevan alueelta vuokraamalla noin kahden hehtaarin suuruisella määräalalla. Vaasan hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu muutoksenhakukirjelmässä esiin tuotujen Piipsannevan-Eskolanniemen -paineviemärin sijoittamiseen liittyvien kysymysten tutkiminen ja ratkaiseminen. Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei myöskään kuulu hallintotoiminnan valvominen. Valitusoikeus Ympäristönsuojelulain 97 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan valitusoikeus ympäristönsuojelulain nojalla annettuun päätökseen on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Mainittua lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen (84/1999 vp) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan valitusoikeus olisi asianosaisilla, joita olisivat luvan hakija sekä haitankärsijät, joiden etua tai oikeutta päätös koskee. Hallituksen esityksessä on edelleen todettu, että valitusoikeus ei riippuisi pelkästään kiinteistön omistusoikeudesta tai muusta oikeudesta kiinteään omaisuuteen. Myös muu etu, kuten omaisuuden omistuksesta riippumaton terveydellinen intressi voisi olla riittävä peruste asianosaisasemaan. Ympäristönsuojelulain 3 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan ympäris-

7 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta tön pilaantumisella tarkoitetaan ympäristönsuojelulaissa sellaista ihmisen toiminnasta johtuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä tai jättämistä ympäristöön, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: terveyshaittaa; haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä; ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Asiassa on nyt siis kysymys Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevedenpuhdistamolietteen kompostointitoimintaa ja termisesti kuivatun jätevesilietteen varastointia koskevasta ympäristölupa-asiasta. Alueella on tarkoitus kompostoida jätevedenpuhdistamon kuivattua jätevesilietettä silloin, kun lietteen terminen kuivauslaitos ei voi ottaa lietettä vastaan. Lisäksi termisesti kuivattua jätevesilietettä varastoidaan alueella silloin, kun lämpövoimalaitos ei voi ottaa lietettä vastaan. Hallinto-oikeus katsoo, että suunnitellusta toiminnasta voi aiheutua ympäristösuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista hajuhaittojen ja jätevesien ympäristövaikutusten kautta. Asianosaisen valitusoikeus perustuu siihen haitalliseen vaikutukseen, joka luvan mukaisesta toiminnasta saattaa hänelle aiheutua. Oikeuskäytännössä vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu keskeisesti toiminnan ja häiriintyvien kohteiden välisen etäisyyden perusteella. Kiinteistötietojärjestelmän mukaan kuolinpesä omistaa Haapaveden kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevat Hemmilän tilan RN:o 298:114 ja Karhunsalon tilan RN:o 298:79. Molemmat tilat ovat asumattomia ja ne sijaitsevat yli kahden kilometrin etäisyydellä toiminta-alueen lounaispuolella. Edellä mainitun perusteella hallinto-oikeus katsoo, että valituksenalaisessa päätöksessä tarkoitetun toiminnan mahdolliset ympäristövaikutukset päätöksen mukaisesti toimittaessa eivät ulotu kuolinpesän kiinteistöille saakka. Näin ollen asia ei saata koskea sen oikeutta tai etua ympäristönsuojelulain 97 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämän vuoksi kuolinpesällä ei ole valitusoikeutta asiassa ja valitus on hallintolainkäyttölain 51 :n 2 momentin nojalla jätetty tutkimatta." Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen nro 12/0061/2 tiedokseen. Päätös: Hyväksyttiin.

8 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta

9 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Haapaveden kaupungin ilman bioindikaattoriseuranta vuonna 2011 Ympteltk 5 Valmistelija ympäristösihteeri Eeva Heiska, p Haapaveden kaupungin ilman laadun perusselvitys bio indikaattoreilla alkoi vuonna 1988 tarkoituksenaan selvittää ympäris tön ti laa neulas- ja sammalanalyyseillä. Bioindikaattoriselvitys on to teu tettu tämän jälkeen vuosina , 2006 ja Tarkkailusopimusta päivitettiin vuonna 2011 ja sopija osapuolia ovat Fortum Energiaratkaisut Oy, Haapaveden kaupunki, Haapaveden Ha-Sa Oy, Kanteleen Voima Oy sekä Vapo Oy. Seu rantatutkimus sovittiin toteutettavaksi bioindikaattoritutkimuksena vii den vuoden välein. Bioindikaattoreina käytettiin männynneulasia ja seinä sammalta. Tavoitteena oli arvioida tutkittavien alueiden havupuiden neulaskadon voimakkuutta sekä luokitella oksanäytteiden perusteel la havaittavia mäntyvaurioita. Männynneulasten rikkipitoisuuksia kar toitettiin 2. neulasvuosikerran osalta ja sammalnäytteiden metallipi toisuuksia arseenin ja sinkin osalta. Tutkimusaloilla tehtiin lisäksi yleishavaintoja viherlevän esiintymisestä. Tutkimusaloja oli kymme nen ja ne olivat samoja kuin aiemmilla seurantakerroilla ja sijoittuivat tasaisesti Haa paveden kaupungin ympäristöön seuraavasti: Keltaperä, Hietalanperä, Paskoneva, Piipsanneva (Saikansalo), Piipsanneva (Rannankylä), Mustikkamäki, Metsonperä, Kesonmäki, Löytölänperä ja Kankaanneva. Neulasnäytteet kerät tiin ja sam mal näyt teet Männynneulasten kokonaisrikkipitoisuus vaihteli välillä mg/kg ja keskipitoisuus oli 831 mg/kg. Suu rimmat pitoi suudet havaittiin kaupungin itäpuolella. Kokonaisrikkipi toisuudet vä henivät aiempiin tut kimuksiin verrattuna, sillä vuonna 2006 keskipi toisuus oli 945 mg/kg ja vuosina se oli mg/kg. Mäntyjen neulasvuosikertojen määrä vaihteli kolmesta neljään ja keskimäärin vuosikertoja näyteoksissa oli 3,5 (vaihteluväli 3,1-3,7). Vuoden 2006 tutkimukseen verrattuna neulasvuosikertojen määrän keskiarvo kasvoi hieman, sillä vuonna 2006 se oli 3,2. Vuonna 2011 kaikilla näytealoilla oli havaittavissa ainakin vähäisiä merkkejä neulaskadosta. Neulaskatoa esiintyi näytealoilla keskimää rin %, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin aiemmissa seu rannoissa. Voimakkain neulaskato oli kaupungin itä- ja eteläpuolisilla aloilla. Neulasvaurioita taas arvioitiin vuosina 2006 ja 2011 olevan eniten kaupungin koillispuolen näytealoilla. Metla on tutkinut puiden latvuskuntoa ja sen muutoksia Suomessa jo 25 vuotta. Männyn kes kimääräinen harsuuntuminen on ollut lie vää, joskin se on lisääntynyt vuodesta 2006 lähtien. Haa pa ve del lä har suun tu mi nen on ol lut sa maa

10 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta luok kaa kuin muualla Suomessa. Viherlevää ei todettu neulasissa millään näytealalla. Sammalnäytteiden arseenipitoisuudet jäivät kaikilla näy tealoilla alle määritysrajan (<0,2 mg/kg) samoin kuin myös vuonna Vuonna 2011 sam mal näyt tei den sink ki pitoisuuksien vaihtelu väli oli 22,8-33,4 mg/kg ja kes kipi toi suus oli 28,6 mg/kg. Sinkin kes kipitoisuus oli hieman pienempi kuin aikaisemmissa seurannoissa. Metlan tutkimuksissa raskasmetallien pitoisuudet sammalissa ovat laskeneet Suomessa vuosien 1985 ja 2000 välillä selvästi, mutta vuoden 2000 jälkeen pitoisuuksien lasku on ollut vähäisempää. Vuo sina 2006 ja 2011 Haapavedellä mitatut sammalen sinkkipitoisuudet ovat noin 30 mg/kg, mikä vastaa Suomen valtakunnallisia sinkkipi toisuuksia tällä hetkellä. Nyt tehdyn bioindikaattoriseurannan perusteella Haapa veden ilman laatu on parantunut viimeisten vuoden aikana. Erityisesti rikin määrä on vähentynyt havaittavasti. Ilmanlaadussa on alueellisia eroja ja tulosten perusteella vähiten kuormitetut alueet si joittuvat Haapaveden kaupungin länsi- ja pohjoispuolelle. Kaupungin itäpuolella ilman laatu on tehdyn seurannan perusteella hieman heikompi. Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin.

11 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Tomi Ruhan ilmoitus alle 10 ha:n turvetuotantoalueesta Ympteltk 6 Valmistelija:Antero Autio p Tomi Ruha on jättänyt ilmoituksen alle 10 ha:n laajuisen turvetuotantoalueen pe rustami sesta Siikalatvan kun nan Savalojan kylään omista malleen tilalle Harju, kiin teistö tun nus Toiminta Palaturpeena nostettava turve on tarkoitus käyttää lähiseudun pieniin lämpölaitoksiin. Tuo tantoalueen vedet johdetaan laskuojaa pitkin Kurun kanavaan ja edel leen Siikajo keen Kurun kanavan vesistöalu eella (57.029). Alue ei sijaitse luon non suojelu- tai poh javesi alu eella. Tuotantoalueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse asuinrakennuk sia eikä mui takaan häi riintyviä kohteita. Lähin asuttu talo on kuitenkin vain 650 metrin päässä. Vesiensuojelu Vesienkäsittelyrakenteeksi on suunniteltu yksi laskeutusallas. Lisäksi on suunni teltu 40 aarin kokoinen pintavalutuskenttä. Tuotantoalueella ei varastoi da poltto aineita eikä jättei tä. Kalus ton huollot tehdään toimin nanharjoittajan hallilla. Asian käsittely Ilmoituksesta on kuulutettu Siikalatvan kunnan ilmoitustaululla vä lisen ajan. Lisäksi rajanaapureita on kuultu erillisellä kir jeellä. Ilmoi tusasiakirjat ovat ol leet kuule misaikana nähtävillä Siikalat van kunnan toimistolla. Ilmoituksesta on jätetty kaksi muistutusta. Kimmo Tolonen ehdottaa pellon ja suon väliin jä tettäväksi vähintään 100 m:n suojakaistaleen. Luomuviljelijänä hän on huolissaan pö ly hai toista, koska hänen mukaan sa palatur peen nosto luvalla saa nostaa myös jyrsinturvetta, joka on to della pölise vää. Hän viljelee lä heisillä pelloil la ihmisra vinnoksi luomu kauraa sekä vaihte le vasti luomuhei nää hevo sille. Hei nän tulee olla pöl lyämätöntä, jos sen meinaa saada kau paksi kertoo Tolo nen. Hannu ja Elli Rasi taas tiedustelevat, miten Tomi Ruha aikoo järjestää alueelle ku lun ke sä aikaan? Tilan 7:8 alueella kulkeva tie on ainoastaan talvikulkuun so vel tuva penkka tie. Lisäksi suunnitellulta laskeutusaltaalta johtava oja on mata la, liet tyvä ja huo nosti virtaava metsäoja. Oja johtaa muistuttajien mu kaan Kurun ka navan varrella olevan huo nokuntoi sen yksityistien ojaan. Tilan 7:8 kaut ta kulke van penkka tien poh joisen puo leiset met säojat laske vat pohjoisen suuntaan. Turvetuotantoalueelle suunniteltu laskeutusallas on paikassa, josta tilan 7:8 puo lella on alu een korkein kivinen tukkimetsää kasvava kangassaa reke. Onko las keu tusaltaan paikka sopi va?

12 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut asiasta lausunnon. ELY-keskuksen käsityk sen mukaan ilmoituksen mukainen turvetuotanto ei tarvitse ympäris tön suojelulain mu kaista ym päristölupaa. Tuotanto alue on ympä röitävä eris tysojin, jot ta alu een ulkopuoliset ve det eivät pääse alueel le. Hank keen kokonais pinta-ala on pidettävä ilmoi tetun kartan mukai sena. Toi minnanhar joittajan tu lee var mistaa, että vesien johtamisesta ei aiheu du haittaa ala puolisille tiloille eikä tuotan nosta tai kuljetuksista aiheudu kohtuutonta me lu- tai pölyhaittaa lähiasutuk selle. Tuotantoaluetta ei voi kuiten kaan laajentaa hakematta sii hen ympäris tölupaa Poh jois-suo men alue hallintovirastol ta. Toiminnanharjoittajan kuuleminen Ilmoituksen tekijälle on varattu tilaisuus esittää vastineensa muistutuk siin men nessä. Vastineenaan Tomi Ruha on toimit tanut 1: mitta kaavaisen suunnitelma kar tan, jossa muistutuksentekijöiden kommentit on huo mioitu ja kartta on varus tettu muis tuttajien allekirjoi tuksilla. Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta toteaa, ettei ilmoituksen mukaiselle turve t uotantoalueelle ole tar peen hakea ympäristölupaa. Toiminnan haitallis ten ympäris tövaiku tusten ehkäi semi seksi ja vaikutusten seuraamiseksi lautakunta katsoo kui tenkin tar peellisek si antaa seu raa vat mää räykset YSL 83 :n nojalla: Tuotantomääristä sekä vuosittain käytössä olevasta tuotantoalasta on pidettäväkirjaa, joka säilytetään koko tuotannon ajan. Yhteenveto kir janpidosta on pyydet täessä esi tettävä ympä ristönsuojeluviranomaiselle. Tuotannon päättymisestä ja alueen jatkokäytöstä tulee kirjallisesti il moittaa vähin tään 6 kk ennen toiminnan päättymistä ympäristönsuojelu viranomaiselle. Mikäli toiminta muuttuu olennaisesti esim. laajenee tai siitä aiheutuu naapuruussuhteista an netun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua koh t uutonta ra situsta, toi minnal le tu lee hakea ympäristölupa. Päätöksen perustelut: Kohteeseen ei tarvitse hakea ympäristölupaa, koska tuotantoalueet ovat alle 10 ha. Toi minta ei sijoitu pohjavesialueelle eikä alueilla ole häiriintyviä kohteita. An netut mää räyk set on annettu haitallisten ympä ristövaikutusten estämi seksi ja toi minnan val vomiseksi. Päätös: Hyväksyttiin.

13 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Liitteet Liite 1 Tomi Ruhan ilmoitus alle 10 ha:n turvetuotantoalueesta Liite 2 Arvio luvan tarpteesta Liite 3 Kartta Liite 4 Muistutukset

14 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöpalvelut Helmen tilipäätös vuodelta 2011 Ympteltk 7 Valmistelija: va.ympäristöpalvelupäällikkö, p Kokouksessa esitellään Ympäristöpalvelut Helmen tilinpäätös vuodelta Liitteenä tilinpäätökseen liittyvät kuntakortit, mak suosuuslaskelmat sekä tulosaluekohtaiset raportit.tilinpäätöstä on käsitelty Ympäristöpalvelut Helmen neuvottelukunnassa Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta päättää merkitä tilinpäätöksen vuodelta 2011 tietoon saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 5 Ympäristöpalvelut Helmen tilinpäätös 2011

15 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Perusturvaosaston Ympäristöpalvelut Helmen käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2012 Ympteltk 8 Valmistelija: va.ympäristöpalvelupäällikkö, p Haapaveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt perusturvaosas ton/ Ympäristöpalvelut Hel men talousarvion vuodelle 2012 kokouk ses sa Budjettia on käsitelty valmisteluvaiheessa ympäristöterveys lautakunnassa ja YmpäristöpalvelutHelmen neuvottelukunnassa. Liitteenä on Ympäristöpalvelut Helmen vuoden 2012 käyttö taloussuunnitelma. Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta päättää hyväksyä Ympäristöpalvelut Helmen käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2012 liitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 6 Ympäristöpalvelut Helmen käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2012

16 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Toimivallan siirtäminen Ympteltk 9 Valmistelija: va.ympäristöpalvelupäällikkö, p Haapaveden kaupungin hallintosäännön 47 :n mukaan toimielimellä, kaupunginjohtajalla, osastopäälliköllä ja muulla viranomaisella on oikeus siirtää sille annettua toimivaltaa edelleen. Siirretystä toimivallasta pidetään toimielin- tai viranhaltijakohtaista luetteloa. Toimivallan siirtämisen tarkoituksena on nopeuttaa ja tehostaa asioiden käsittelyä. Toimivallan siirto on mahdollista lakisääteisissä tehtävissä pakkotoimia lukuun ottamatta. Ympäristöterveyslautakunta on siirtänyt toimivaltaansa kokouksessa Tässä päätöksessä on tarkoitus päivittää lainsäädäntömuutoksista johtuen toimivallan siirtopäätöstä. Päivitetty toimivallan siirtoasiakirja esitetään liitteessä Toisessa liitteessä esitetään esitetään aikaisempi päätetty toi mival lan siir to päätös. Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta päättää siirtää toimivaltaansa lähtien alaisilleen viranhaltijoille tämän päätöksen ja liitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 7 Toimivalta 2009 Liite 8 Toimivalta 2012

17 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Eläinlääkintähuollon Siikalatvan toimipisteen osa-aikaisten virkasuhteiden jatkuminen Ympteltk 10 Valmistelija:va.ympäristöpalvelupäällikkö, p Ympäristöterveyslautakunta on päättänyt kokouksessa Siikalatvan eläinlääkäreiden osa-aikaisuuskokeilusta vuodelle Osa-aikaisuuskokeilussa mukana olleet eläinlääkärit ovat olleet tyy ty väi siä kokeiluun ja ovat esittäneet, että he voivat jatkaa osa-aikaisissa eläinlääkärin viroissa toistaiseksi voimassa olevana jär jes te ly nä. Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta suhtautuu myönteisesti eläinlääkintähuollon Siikalatvan toimipisteen osa-aikavirkajärjestelyihin. Siikalatvan eläinlääkäreiden osa-aikainen työsuhde jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Päätös: Hyväksyttiin.

18 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja lausunnot Ympteltk 11 Liitteinä esitetään luettelot viranhaltijoiden antamis ta päätöksistä ja lausunnoista ajalta Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteissä olevat viranhaltijoiden päätökset ja lausunnot ajalta Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 9 Viranhaltijapäätökset ja lausunnot

19 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Kirjelmät Ympteltk 12 Ympäristöterveyslautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat kirjelmät: Korkein hallinto-oikeus -Päätös, taltionumero 12/ Kiljon, Kauralan, Nii ra sen, Aho lan, Pa ju lan, Soi nin ja Hako lan valitus Vaasan hal linto-oikeu den pää tökses tä kos kien Piip san Turve Oy:n Mankisen ne van tur ve tuotannon ym päristö lupaa. Saapunut Vaasan hallinto-oikeus -Päätös nro 11/0360/1, valitus ympäristölupa-asiassa, Kurki nevan tur ve tuo tanto, Pyhäntä. Saa pu nut Päätös nro 11/0361/1, valitukset ympäristölupa-asiassa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä kosksevassa asias sa, Hangasnevan turvetuotanto, Pyhäntä. Saa pu nut Päätös nro 12/0011/1, Valitukset ympäristölupa-asiassa, Pikarinevan turvetuotanto, Siikalatva. Saapunut Pohjois-Suomen aluehallintovirasto -Päätös nro 124/11/1, Palonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja jälkihoitotoimien vahvistaminen, Siikajoki, Siikalatva ja Vihanti. Saapunut Vastineen pyytäminen Dnro PSAVI/261/ , Valituksenalainen päätös, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto nro 108/11/1, Hakija. Turveruukki Oy, Asia. Ruoholamminnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Pyhäntä. Valittajat, Turveruukki Oy. Saapunut Kirje PSAVI/1919/ /2011, munintakanaloiden kartoitus, munintakanojen salmonellavalvonnan toteutumisen seuranta, häkkikanalat. Saapunut Päätös nro 129/11/1, Matorimmen turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Vaala, Siikalatva. Saapunut Kirje, Ympäristölupahakemuksen (Dnro PSA- VI/242/04.08/2010) siirtoilmoitus. Saapunut Kirje PSAVI/380/ /2012, Ympäristöterveydenhuollon erityistilanteisiin varautumisen työnohjaustilaiuus Oulussa. Saapunut Päätös nro 17/12/2, Vesijohdon rakentaminen Siikajoen alitse ja toiden aloittamislupa, Pyhäntä. Saapunut Elintarviketurvallisuusvirasto Evira -Kirje Dno 65/0404/2012, Lihaliike Agali Oy.n markkinoille toimit ta man li han se kä raakaliha- ja lihavalmisteiden myynti-,

20 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta luovu tus- ja käyttö kielto sekä hävittäminen. Saapunut Ohje 10051/1, Muissa EU/ETA-maissa kuion suomessa eläinlääkärin pätevyyden hankkineiden kelpoisuusvaatimukset kunnaneläinlääkärin virkaan. Saapunut EVO-hankkeen ohjeistus Dnro Evira833/0939/2012, Kutsu elintarvikevalvontaviranomaisille osallistusa vuoden 2012 EVO-hankkeeseen "PAH-yhdisteet savustetuissa kalastustuotteissa ja lihavalmisteissa". Saapunut Kirje Dnro 1309/0950/2012, Maitoalan laitosten hygieniavalvontatiedot vuodelta Saapunut Elikeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -Kirje POPELY/9/07.00/2011, Lisälausuntopyyntö Jukka Haaraniemi. -Kirje , POPELY/9/07.00/2011. Lisälausuntopyyntö Marko Koskela. -Kirje , POPELY/9/07.00/2011, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto , Marko Koskelan uusi lausuntonpyyntö. -Kirje POPELY/491/07.00/2011, Pekka Kaurasen eläinsuojan toiminnan muutoksen luvantarve, Siikalatva. Saapunut Kirje POPELY/139/07.00/2010,PRT-Lami Oy:n Pyhännän tehtaan ym pä ris tön suo je lu. Saapunut Kirje POPELY/3/07.00/2012, Lausuntopyyntö Siikalatva hanke 89 tilalle Jarva 16:41 Penttilä Kyöti. Saapunut Kirje POPELY/438/07.00/2011, Selvitys rikkoontuneesta lietesäiliöstä, Siikalatva. Saapunut Kutsu POPELY/54/07.01/2012, Kehityskeskustelun järjestäminen kuntanne ja Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välillä vuonna Saapunut Kirje POPELY/52/07.00/2012, Valtaojan perkaus tilalla Laurinsuo , Haapavesi, Mieluskoski. Saapunut Kirje POPELY/74/07.00/2012.Kaapeleiden asentaminen Siikajoen alitse, Pyhäntä. Saapunut Oulaisten kaupunki, tekninen palvelukeskus -Saate, Yhteistyö- ja rahoitussopimus Pyhäjoen kuormitus-, vesistö- ja kalataloustarkkailun toteuttamisesta tarkkailukaudella Saapunut Haapaveden ympäristöpalvelut Oy -Kirje, Raportti termisen kuivainlaitoksen toiminnasta vuonna Saapunut Sosiaali- ja terveysministeriö

21 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta kuntarakenneuudistus ja ympäristöterveydenhuollon y hteistoiminta-alueet. Saapunut Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee kirjelmät tietoon saate tuksi. Päätös: Hyväksyttiin.

22 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Muut esille tulevat asiat Ympteltk 13 Va. ympäristöpalvelupäällikkö kertoi Ympäristöpalvelut Helmen ajankohtaisista esillä olevista asioista.

23 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Vuosiraportit 2011 Ympteltk 14 Valmistelu: va.ympäristöpalvelupäällikkö p Ympäristöterveyslautakunnalle esitellään suunnitelmallisen valvonnan vuosiraportit vuodelta Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tiedoksi suunnitelmallisen valvonnan vuosiraportit vuodelta Päätös: Hyväksyttiin. Merk. Ympäristöterveyslautakunta otti yksimielisesti tämän asian käsiteltäväksi lisäasiana.

24 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikai suvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden kaupunki/ympäristöterveyslautakunta, Rynnäkkötie 1, 3 krs HAAPAVESI sähköposti: faksi Pykälät 8, 9, 10, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-kirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks.jäljempänä

25 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusvi ranomainen ja va litusai ka Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikai suvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutos ta kunnal lisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen ha kea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jä sen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, 3. krs, OULU / PL 189, OU LU faksi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi, pykälät Vaasan hallinto-oikeus (Korsholmanpuistikko 43) PL 204, VAASA ; puh ,faksi Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Pykälät 6 Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjel män sisältö ja toimittami nen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaes sa tie doksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi taan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisu vaati muksen tekijän/va littajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/va littajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia miehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikun ta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja pu helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset oikaisuvaatimuksen teki jälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus kirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valite taan, alkuperäise nä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päi vänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvi tys oikaisuvaatimus-/vali tusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joi hin oi kaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran omaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaati mus-/valitusviranomai selle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan vii mei senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oi kaisuvaati mus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakir jat toimittaa viranomaiselle en simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomai sen asiointiosoittee seen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lä hetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehti vät perille ennen oikaisuvaa timus-/valitusajan päät tymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeu dessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

26 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Aika 25.03.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aika 16.10.2014 klo 18:00-19:07 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kauppinen Kari 18:00-19:07

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2015 1 (17)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2015 1 (17) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2015 1 (17) Ympäristölautakunta Aika 27.02.2015 klo 13:00-14:37 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 Tekninen lautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot