HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Haapavesi, Ympäristöpalvelut Helmen toimipaikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 1. Haapavesi, Ympäristöpalvelut Helmen toimipaikka"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta AIKA klo 13:00-14:55 PAIKKA Haapavesi, Ympäristöpalvelut Helmen toimipaikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3 Ympäristöterveyslautakunnan kokousajat ja -paikka 5 vuonna Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen 6 kompostoinnin ja varastoinnin ympäristölupapäätös, Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksesta 5 Haapaveden kaupungin ilman bioindikaattoriseuranta 9 vuonna Tomi Ruhan ilmoitus alle 10 ha:n turvetuotantoalueesta 11 7 Ympäristöpalvelut Helmen tilipäätös vuodelta Perusturvaosaston Ympäristöpalvelut Helmen 15 käyttötaloussuunnitelma vuodelle Toimivallan siirtäminen Eläinlääkintähuollon Siikalatvan toimipisteen 17 osa-aikaisten virkasuhteiden jatkuminen 11 Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja lausunnot Kirjelmät Muut esille tulevat asiat Vuosiraportit

2 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Jokela Raimo puheenjohtaja Konola Matti jäsen Kurkinen Anna jäsen Laakko Alpo jäsen Louet Kaisa jäsen Näätänen Teuvo jäsen Pitkälä Helena I vpj. Tuominen Maija-Liisa jäsen Vinkki Esko kaupunginhallituks en edustaja Heikkilä Harri esittelijä POISSA Vahteala Antti-Jussi edustaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Raimo Jokela Harri Heikkilä KÄSITELLYT ASIAT 1-14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Teuvo Näätänen Helena Pitkälä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Haapaveden kaupungintalo

3 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympteltk 1 Ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin.

4 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Ympteltk 2 Ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Teu vo Näätäsen ja Helena Pitkälän. Päätös: Hyväksyttiin.

5 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveyslautakunnan kokousajat ja -paikka vuonna 2012 Ympteltk 3 Valmistelija: va.ympäristöpalvelupäällikkö, p Hallintösäännön 54 :n mukaan ympäristöterveyslautakunta pitää kokouksensä päättämänä aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsu lähetetään 55 :n mukaan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Kokouslista esityslistoineen postitetaan vähintään viisi päivää ennen kokousta postituspäivä mukaan luettuna. Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta päättää, että kokoukset pidetään vuonna 2012 Ympäristöpalvelut Helmen toimipisteessä Haapavedellä. Ko kous kut su esi tyslistoineen lähetetään viisi päivää ennen kokousta posti tus päivä mukaan luettuna. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt saapumaan kokoukseen, hän toimittaa esityslistan varajäsenelleen. Ympäristöterveyslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii va.ympäristöpalvelupäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan esittelijänä ja sihteerinä toimii hänen sijaisensa. Lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus ottaa puhelimit se yh teyt tä asioiden valmistelijoihin ennen kokousta, mikäli tarvitse vat enemmän tietoa asioihin liittyen. Päätös: Hyväksyttiin.

6 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen kompostoinnin ja varastoinnin ympäristölupapäätös, Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksesta Ympteltk 4 Valmistelija ympäristösihteeri Eeva Heiska, puh Vaasan hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen nro 12/0061/2 (dnro 00254/11/5107) Heino Aholan kuolinpesän te kemästä valituksesta, joka koskee Haapaveden ympäristöterveys lautakunnan myöntämää Haapaveden Ympäristöpal velut Oy:n jätevesilietteen kompostoinnin ja varastoinnin ympäristölupaa (an to päi vä ). "HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU Hallinto-oikeus ei tutki Aholan kuolinpesän esittämiä vaatimuksia. Perustelut Hallinto-oikeuden toimivalta Vaasan hallinto-oikeudessa nyt vireillä olevan valituksen kohteena olevalla päätöksellä on siitä tarkemmin ilmenevällä tavalla myönnetty ympäristölupa Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:lle jätevesilietteen kompostointi- ja varastointitoiminnan harjoittamiseen yhtiön Haapaveden kaupungissa olevan Piipsannevan alueelta vuokraamalla noin kahden hehtaarin suuruisella määräalalla. Vaasan hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu muutoksenhakukirjelmässä esiin tuotujen Piipsannevan-Eskolanniemen -paineviemärin sijoittamiseen liittyvien kysymysten tutkiminen ja ratkaiseminen. Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei myöskään kuulu hallintotoiminnan valvominen. Valitusoikeus Ympäristönsuojelulain 97 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan valitusoikeus ympäristönsuojelulain nojalla annettuun päätökseen on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Mainittua lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen (84/1999 vp) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan valitusoikeus olisi asianosaisilla, joita olisivat luvan hakija sekä haitankärsijät, joiden etua tai oikeutta päätös koskee. Hallituksen esityksessä on edelleen todettu, että valitusoikeus ei riippuisi pelkästään kiinteistön omistusoikeudesta tai muusta oikeudesta kiinteään omaisuuteen. Myös muu etu, kuten omaisuuden omistuksesta riippumaton terveydellinen intressi voisi olla riittävä peruste asianosaisasemaan. Ympäristönsuojelulain 3 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan ympäris-

7 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta tön pilaantumisella tarkoitetaan ympäristönsuojelulaissa sellaista ihmisen toiminnasta johtuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä tai jättämistä ympäristöön, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: terveyshaittaa; haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä; ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Asiassa on nyt siis kysymys Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevedenpuhdistamolietteen kompostointitoimintaa ja termisesti kuivatun jätevesilietteen varastointia koskevasta ympäristölupa-asiasta. Alueella on tarkoitus kompostoida jätevedenpuhdistamon kuivattua jätevesilietettä silloin, kun lietteen terminen kuivauslaitos ei voi ottaa lietettä vastaan. Lisäksi termisesti kuivattua jätevesilietettä varastoidaan alueella silloin, kun lämpövoimalaitos ei voi ottaa lietettä vastaan. Hallinto-oikeus katsoo, että suunnitellusta toiminnasta voi aiheutua ympäristösuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista hajuhaittojen ja jätevesien ympäristövaikutusten kautta. Asianosaisen valitusoikeus perustuu siihen haitalliseen vaikutukseen, joka luvan mukaisesta toiminnasta saattaa hänelle aiheutua. Oikeuskäytännössä vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu keskeisesti toiminnan ja häiriintyvien kohteiden välisen etäisyyden perusteella. Kiinteistötietojärjestelmän mukaan kuolinpesä omistaa Haapaveden kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevat Hemmilän tilan RN:o 298:114 ja Karhunsalon tilan RN:o 298:79. Molemmat tilat ovat asumattomia ja ne sijaitsevat yli kahden kilometrin etäisyydellä toiminta-alueen lounaispuolella. Edellä mainitun perusteella hallinto-oikeus katsoo, että valituksenalaisessa päätöksessä tarkoitetun toiminnan mahdolliset ympäristövaikutukset päätöksen mukaisesti toimittaessa eivät ulotu kuolinpesän kiinteistöille saakka. Näin ollen asia ei saata koskea sen oikeutta tai etua ympäristönsuojelulain 97 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämän vuoksi kuolinpesällä ei ole valitusoikeutta asiassa ja valitus on hallintolainkäyttölain 51 :n 2 momentin nojalla jätetty tutkimatta." Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen nro 12/0061/2 tiedokseen. Päätös: Hyväksyttiin.

8 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta

9 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Haapaveden kaupungin ilman bioindikaattoriseuranta vuonna 2011 Ympteltk 5 Valmistelija ympäristösihteeri Eeva Heiska, p Haapaveden kaupungin ilman laadun perusselvitys bio indikaattoreilla alkoi vuonna 1988 tarkoituksenaan selvittää ympäris tön ti laa neulas- ja sammalanalyyseillä. Bioindikaattoriselvitys on to teu tettu tämän jälkeen vuosina , 2006 ja Tarkkailusopimusta päivitettiin vuonna 2011 ja sopija osapuolia ovat Fortum Energiaratkaisut Oy, Haapaveden kaupunki, Haapaveden Ha-Sa Oy, Kanteleen Voima Oy sekä Vapo Oy. Seu rantatutkimus sovittiin toteutettavaksi bioindikaattoritutkimuksena vii den vuoden välein. Bioindikaattoreina käytettiin männynneulasia ja seinä sammalta. Tavoitteena oli arvioida tutkittavien alueiden havupuiden neulaskadon voimakkuutta sekä luokitella oksanäytteiden perusteel la havaittavia mäntyvaurioita. Männynneulasten rikkipitoisuuksia kar toitettiin 2. neulasvuosikerran osalta ja sammalnäytteiden metallipi toisuuksia arseenin ja sinkin osalta. Tutkimusaloilla tehtiin lisäksi yleishavaintoja viherlevän esiintymisestä. Tutkimusaloja oli kymme nen ja ne olivat samoja kuin aiemmilla seurantakerroilla ja sijoittuivat tasaisesti Haa paveden kaupungin ympäristöön seuraavasti: Keltaperä, Hietalanperä, Paskoneva, Piipsanneva (Saikansalo), Piipsanneva (Rannankylä), Mustikkamäki, Metsonperä, Kesonmäki, Löytölänperä ja Kankaanneva. Neulasnäytteet kerät tiin ja sam mal näyt teet Männynneulasten kokonaisrikkipitoisuus vaihteli välillä mg/kg ja keskipitoisuus oli 831 mg/kg. Suu rimmat pitoi suudet havaittiin kaupungin itäpuolella. Kokonaisrikkipi toisuudet vä henivät aiempiin tut kimuksiin verrattuna, sillä vuonna 2006 keskipi toisuus oli 945 mg/kg ja vuosina se oli mg/kg. Mäntyjen neulasvuosikertojen määrä vaihteli kolmesta neljään ja keskimäärin vuosikertoja näyteoksissa oli 3,5 (vaihteluväli 3,1-3,7). Vuoden 2006 tutkimukseen verrattuna neulasvuosikertojen määrän keskiarvo kasvoi hieman, sillä vuonna 2006 se oli 3,2. Vuonna 2011 kaikilla näytealoilla oli havaittavissa ainakin vähäisiä merkkejä neulaskadosta. Neulaskatoa esiintyi näytealoilla keskimää rin %, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin aiemmissa seu rannoissa. Voimakkain neulaskato oli kaupungin itä- ja eteläpuolisilla aloilla. Neulasvaurioita taas arvioitiin vuosina 2006 ja 2011 olevan eniten kaupungin koillispuolen näytealoilla. Metla on tutkinut puiden latvuskuntoa ja sen muutoksia Suomessa jo 25 vuotta. Männyn kes kimääräinen harsuuntuminen on ollut lie vää, joskin se on lisääntynyt vuodesta 2006 lähtien. Haa pa ve del lä har suun tu mi nen on ol lut sa maa

10 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta luok kaa kuin muualla Suomessa. Viherlevää ei todettu neulasissa millään näytealalla. Sammalnäytteiden arseenipitoisuudet jäivät kaikilla näy tealoilla alle määritysrajan (<0,2 mg/kg) samoin kuin myös vuonna Vuonna 2011 sam mal näyt tei den sink ki pitoisuuksien vaihtelu väli oli 22,8-33,4 mg/kg ja kes kipi toi suus oli 28,6 mg/kg. Sinkin kes kipitoisuus oli hieman pienempi kuin aikaisemmissa seurannoissa. Metlan tutkimuksissa raskasmetallien pitoisuudet sammalissa ovat laskeneet Suomessa vuosien 1985 ja 2000 välillä selvästi, mutta vuoden 2000 jälkeen pitoisuuksien lasku on ollut vähäisempää. Vuo sina 2006 ja 2011 Haapavedellä mitatut sammalen sinkkipitoisuudet ovat noin 30 mg/kg, mikä vastaa Suomen valtakunnallisia sinkkipi toisuuksia tällä hetkellä. Nyt tehdyn bioindikaattoriseurannan perusteella Haapa veden ilman laatu on parantunut viimeisten vuoden aikana. Erityisesti rikin määrä on vähentynyt havaittavasti. Ilmanlaadussa on alueellisia eroja ja tulosten perusteella vähiten kuormitetut alueet si joittuvat Haapaveden kaupungin länsi- ja pohjoispuolelle. Kaupungin itäpuolella ilman laatu on tehdyn seurannan perusteella hieman heikompi. Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin.

11 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Tomi Ruhan ilmoitus alle 10 ha:n turvetuotantoalueesta Ympteltk 6 Valmistelija:Antero Autio p Tomi Ruha on jättänyt ilmoituksen alle 10 ha:n laajuisen turvetuotantoalueen pe rustami sesta Siikalatvan kun nan Savalojan kylään omista malleen tilalle Harju, kiin teistö tun nus Toiminta Palaturpeena nostettava turve on tarkoitus käyttää lähiseudun pieniin lämpölaitoksiin. Tuo tantoalueen vedet johdetaan laskuojaa pitkin Kurun kanavaan ja edel leen Siikajo keen Kurun kanavan vesistöalu eella (57.029). Alue ei sijaitse luon non suojelu- tai poh javesi alu eella. Tuotantoalueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse asuinrakennuk sia eikä mui takaan häi riintyviä kohteita. Lähin asuttu talo on kuitenkin vain 650 metrin päässä. Vesiensuojelu Vesienkäsittelyrakenteeksi on suunniteltu yksi laskeutusallas. Lisäksi on suunni teltu 40 aarin kokoinen pintavalutuskenttä. Tuotantoalueella ei varastoi da poltto aineita eikä jättei tä. Kalus ton huollot tehdään toimin nanharjoittajan hallilla. Asian käsittely Ilmoituksesta on kuulutettu Siikalatvan kunnan ilmoitustaululla vä lisen ajan. Lisäksi rajanaapureita on kuultu erillisellä kir jeellä. Ilmoi tusasiakirjat ovat ol leet kuule misaikana nähtävillä Siikalat van kunnan toimistolla. Ilmoituksesta on jätetty kaksi muistutusta. Kimmo Tolonen ehdottaa pellon ja suon väliin jä tettäväksi vähintään 100 m:n suojakaistaleen. Luomuviljelijänä hän on huolissaan pö ly hai toista, koska hänen mukaan sa palatur peen nosto luvalla saa nostaa myös jyrsinturvetta, joka on to della pölise vää. Hän viljelee lä heisillä pelloil la ihmisra vinnoksi luomu kauraa sekä vaihte le vasti luomuhei nää hevo sille. Hei nän tulee olla pöl lyämätöntä, jos sen meinaa saada kau paksi kertoo Tolo nen. Hannu ja Elli Rasi taas tiedustelevat, miten Tomi Ruha aikoo järjestää alueelle ku lun ke sä aikaan? Tilan 7:8 alueella kulkeva tie on ainoastaan talvikulkuun so vel tuva penkka tie. Lisäksi suunnitellulta laskeutusaltaalta johtava oja on mata la, liet tyvä ja huo nosti virtaava metsäoja. Oja johtaa muistuttajien mu kaan Kurun ka navan varrella olevan huo nokuntoi sen yksityistien ojaan. Tilan 7:8 kaut ta kulke van penkka tien poh joisen puo leiset met säojat laske vat pohjoisen suuntaan. Turvetuotantoalueelle suunniteltu laskeutusallas on paikassa, josta tilan 7:8 puo lella on alu een korkein kivinen tukkimetsää kasvava kangassaa reke. Onko las keu tusaltaan paikka sopi va?

12 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut asiasta lausunnon. ELY-keskuksen käsityk sen mukaan ilmoituksen mukainen turvetuotanto ei tarvitse ympäris tön suojelulain mu kaista ym päristölupaa. Tuotanto alue on ympä röitävä eris tysojin, jot ta alu een ulkopuoliset ve det eivät pääse alueel le. Hank keen kokonais pinta-ala on pidettävä ilmoi tetun kartan mukai sena. Toi minnanhar joittajan tu lee var mistaa, että vesien johtamisesta ei aiheu du haittaa ala puolisille tiloille eikä tuotan nosta tai kuljetuksista aiheudu kohtuutonta me lu- tai pölyhaittaa lähiasutuk selle. Tuotantoaluetta ei voi kuiten kaan laajentaa hakematta sii hen ympäris tölupaa Poh jois-suo men alue hallintovirastol ta. Toiminnanharjoittajan kuuleminen Ilmoituksen tekijälle on varattu tilaisuus esittää vastineensa muistutuk siin men nessä. Vastineenaan Tomi Ruha on toimit tanut 1: mitta kaavaisen suunnitelma kar tan, jossa muistutuksentekijöiden kommentit on huo mioitu ja kartta on varus tettu muis tuttajien allekirjoi tuksilla. Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta toteaa, ettei ilmoituksen mukaiselle turve t uotantoalueelle ole tar peen hakea ympäristölupaa. Toiminnan haitallis ten ympäris tövaiku tusten ehkäi semi seksi ja vaikutusten seuraamiseksi lautakunta katsoo kui tenkin tar peellisek si antaa seu raa vat mää räykset YSL 83 :n nojalla: Tuotantomääristä sekä vuosittain käytössä olevasta tuotantoalasta on pidettäväkirjaa, joka säilytetään koko tuotannon ajan. Yhteenveto kir janpidosta on pyydet täessä esi tettävä ympä ristönsuojeluviranomaiselle. Tuotannon päättymisestä ja alueen jatkokäytöstä tulee kirjallisesti il moittaa vähin tään 6 kk ennen toiminnan päättymistä ympäristönsuojelu viranomaiselle. Mikäli toiminta muuttuu olennaisesti esim. laajenee tai siitä aiheutuu naapuruussuhteista an netun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua koh t uutonta ra situsta, toi minnal le tu lee hakea ympäristölupa. Päätöksen perustelut: Kohteeseen ei tarvitse hakea ympäristölupaa, koska tuotantoalueet ovat alle 10 ha. Toi minta ei sijoitu pohjavesialueelle eikä alueilla ole häiriintyviä kohteita. An netut mää räyk set on annettu haitallisten ympä ristövaikutusten estämi seksi ja toi minnan val vomiseksi. Päätös: Hyväksyttiin.

13 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Liitteet Liite 1 Tomi Ruhan ilmoitus alle 10 ha:n turvetuotantoalueesta Liite 2 Arvio luvan tarpteesta Liite 3 Kartta Liite 4 Muistutukset

14 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöpalvelut Helmen tilipäätös vuodelta 2011 Ympteltk 7 Valmistelija: va.ympäristöpalvelupäällikkö, p Kokouksessa esitellään Ympäristöpalvelut Helmen tilinpäätös vuodelta Liitteenä tilinpäätökseen liittyvät kuntakortit, mak suosuuslaskelmat sekä tulosaluekohtaiset raportit.tilinpäätöstä on käsitelty Ympäristöpalvelut Helmen neuvottelukunnassa Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta päättää merkitä tilinpäätöksen vuodelta 2011 tietoon saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 5 Ympäristöpalvelut Helmen tilinpäätös 2011

15 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Perusturvaosaston Ympäristöpalvelut Helmen käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2012 Ympteltk 8 Valmistelija: va.ympäristöpalvelupäällikkö, p Haapaveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt perusturvaosas ton/ Ympäristöpalvelut Hel men talousarvion vuodelle 2012 kokouk ses sa Budjettia on käsitelty valmisteluvaiheessa ympäristöterveys lautakunnassa ja YmpäristöpalvelutHelmen neuvottelukunnassa. Liitteenä on Ympäristöpalvelut Helmen vuoden 2012 käyttö taloussuunnitelma. Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta päättää hyväksyä Ympäristöpalvelut Helmen käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2012 liitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 6 Ympäristöpalvelut Helmen käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2012

16 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Toimivallan siirtäminen Ympteltk 9 Valmistelija: va.ympäristöpalvelupäällikkö, p Haapaveden kaupungin hallintosäännön 47 :n mukaan toimielimellä, kaupunginjohtajalla, osastopäälliköllä ja muulla viranomaisella on oikeus siirtää sille annettua toimivaltaa edelleen. Siirretystä toimivallasta pidetään toimielin- tai viranhaltijakohtaista luetteloa. Toimivallan siirtämisen tarkoituksena on nopeuttaa ja tehostaa asioiden käsittelyä. Toimivallan siirto on mahdollista lakisääteisissä tehtävissä pakkotoimia lukuun ottamatta. Ympäristöterveyslautakunta on siirtänyt toimivaltaansa kokouksessa Tässä päätöksessä on tarkoitus päivittää lainsäädäntömuutoksista johtuen toimivallan siirtopäätöstä. Päivitetty toimivallan siirtoasiakirja esitetään liitteessä Toisessa liitteessä esitetään esitetään aikaisempi päätetty toi mival lan siir to päätös. Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta päättää siirtää toimivaltaansa lähtien alaisilleen viranhaltijoille tämän päätöksen ja liitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 7 Toimivalta 2009 Liite 8 Toimivalta 2012

17 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Eläinlääkintähuollon Siikalatvan toimipisteen osa-aikaisten virkasuhteiden jatkuminen Ympteltk 10 Valmistelija:va.ympäristöpalvelupäällikkö, p Ympäristöterveyslautakunta on päättänyt kokouksessa Siikalatvan eläinlääkäreiden osa-aikaisuuskokeilusta vuodelle Osa-aikaisuuskokeilussa mukana olleet eläinlääkärit ovat olleet tyy ty väi siä kokeiluun ja ovat esittäneet, että he voivat jatkaa osa-aikaisissa eläinlääkärin viroissa toistaiseksi voimassa olevana jär jes te ly nä. Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta suhtautuu myönteisesti eläinlääkintähuollon Siikalatvan toimipisteen osa-aikavirkajärjestelyihin. Siikalatvan eläinlääkäreiden osa-aikainen työsuhde jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Päätös: Hyväksyttiin.

18 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja lausunnot Ympteltk 11 Liitteinä esitetään luettelot viranhaltijoiden antamis ta päätöksistä ja lausunnoista ajalta Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteissä olevat viranhaltijoiden päätökset ja lausunnot ajalta Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 9 Viranhaltijapäätökset ja lausunnot

19 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Kirjelmät Ympteltk 12 Ympäristöterveyslautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat kirjelmät: Korkein hallinto-oikeus -Päätös, taltionumero 12/ Kiljon, Kauralan, Nii ra sen, Aho lan, Pa ju lan, Soi nin ja Hako lan valitus Vaasan hal linto-oikeu den pää tökses tä kos kien Piip san Turve Oy:n Mankisen ne van tur ve tuotannon ym päristö lupaa. Saapunut Vaasan hallinto-oikeus -Päätös nro 11/0360/1, valitus ympäristölupa-asiassa, Kurki nevan tur ve tuo tanto, Pyhäntä. Saa pu nut Päätös nro 11/0361/1, valitukset ympäristölupa-asiassa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä kosksevassa asias sa, Hangasnevan turvetuotanto, Pyhäntä. Saa pu nut Päätös nro 12/0011/1, Valitukset ympäristölupa-asiassa, Pikarinevan turvetuotanto, Siikalatva. Saapunut Pohjois-Suomen aluehallintovirasto -Päätös nro 124/11/1, Palonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja jälkihoitotoimien vahvistaminen, Siikajoki, Siikalatva ja Vihanti. Saapunut Vastineen pyytäminen Dnro PSAVI/261/ , Valituksenalainen päätös, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto nro 108/11/1, Hakija. Turveruukki Oy, Asia. Ruoholamminnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Pyhäntä. Valittajat, Turveruukki Oy. Saapunut Kirje PSAVI/1919/ /2011, munintakanaloiden kartoitus, munintakanojen salmonellavalvonnan toteutumisen seuranta, häkkikanalat. Saapunut Päätös nro 129/11/1, Matorimmen turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Vaala, Siikalatva. Saapunut Kirje, Ympäristölupahakemuksen (Dnro PSA- VI/242/04.08/2010) siirtoilmoitus. Saapunut Kirje PSAVI/380/ /2012, Ympäristöterveydenhuollon erityistilanteisiin varautumisen työnohjaustilaiuus Oulussa. Saapunut Päätös nro 17/12/2, Vesijohdon rakentaminen Siikajoen alitse ja toiden aloittamislupa, Pyhäntä. Saapunut Elintarviketurvallisuusvirasto Evira -Kirje Dno 65/0404/2012, Lihaliike Agali Oy.n markkinoille toimit ta man li han se kä raakaliha- ja lihavalmisteiden myynti-,

20 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta luovu tus- ja käyttö kielto sekä hävittäminen. Saapunut Ohje 10051/1, Muissa EU/ETA-maissa kuion suomessa eläinlääkärin pätevyyden hankkineiden kelpoisuusvaatimukset kunnaneläinlääkärin virkaan. Saapunut EVO-hankkeen ohjeistus Dnro Evira833/0939/2012, Kutsu elintarvikevalvontaviranomaisille osallistusa vuoden 2012 EVO-hankkeeseen "PAH-yhdisteet savustetuissa kalastustuotteissa ja lihavalmisteissa". Saapunut Kirje Dnro 1309/0950/2012, Maitoalan laitosten hygieniavalvontatiedot vuodelta Saapunut Elikeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -Kirje POPELY/9/07.00/2011, Lisälausuntopyyntö Jukka Haaraniemi. -Kirje , POPELY/9/07.00/2011. Lisälausuntopyyntö Marko Koskela. -Kirje , POPELY/9/07.00/2011, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto , Marko Koskelan uusi lausuntonpyyntö. -Kirje POPELY/491/07.00/2011, Pekka Kaurasen eläinsuojan toiminnan muutoksen luvantarve, Siikalatva. Saapunut Kirje POPELY/139/07.00/2010,PRT-Lami Oy:n Pyhännän tehtaan ym pä ris tön suo je lu. Saapunut Kirje POPELY/3/07.00/2012, Lausuntopyyntö Siikalatva hanke 89 tilalle Jarva 16:41 Penttilä Kyöti. Saapunut Kirje POPELY/438/07.00/2011, Selvitys rikkoontuneesta lietesäiliöstä, Siikalatva. Saapunut Kutsu POPELY/54/07.01/2012, Kehityskeskustelun järjestäminen kuntanne ja Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välillä vuonna Saapunut Kirje POPELY/52/07.00/2012, Valtaojan perkaus tilalla Laurinsuo , Haapavesi, Mieluskoski. Saapunut Kirje POPELY/74/07.00/2012.Kaapeleiden asentaminen Siikajoen alitse, Pyhäntä. Saapunut Oulaisten kaupunki, tekninen palvelukeskus -Saate, Yhteistyö- ja rahoitussopimus Pyhäjoen kuormitus-, vesistö- ja kalataloustarkkailun toteuttamisesta tarkkailukaudella Saapunut Haapaveden ympäristöpalvelut Oy -Kirje, Raportti termisen kuivainlaitoksen toiminnasta vuonna Saapunut Sosiaali- ja terveysministeriö

21 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta kuntarakenneuudistus ja ympäristöterveydenhuollon y hteistoiminta-alueet. Saapunut Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee kirjelmät tietoon saate tuksi. Päätös: Hyväksyttiin.

22 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Muut esille tulevat asiat Ympteltk 13 Va. ympäristöpalvelupäällikkö kertoi Ympäristöpalvelut Helmen ajankohtaisista esillä olevista asioista.

23 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöterveyslautakunta Vuosiraportit 2011 Ympteltk 14 Valmistelu: va.ympäristöpalvelupäällikkö p Ympäristöterveyslautakunnalle esitellään suunnitelmallisen valvonnan vuosiraportit vuodelta Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tiedoksi suunnitelmallisen valvonnan vuosiraportit vuodelta Päätös: Hyväksyttiin. Merk. Ympäristöterveyslautakunta otti yksimielisesti tämän asian käsiteltäväksi lisäasiana.

24 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikai suvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden kaupunki/ympäristöterveyslautakunta, Rynnäkkötie 1, 3 krs HAAPAVESI sähköposti: faksi Pykälät 8, 9, 10, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-kirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks.jäljempänä

25 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusvi ranomainen ja va litusai ka Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikai suvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutos ta kunnal lisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen ha kea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jä sen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, 3. krs, OULU / PL 189, OU LU faksi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi, pykälät Vaasan hallinto-oikeus (Korsholmanpuistikko 43) PL 204, VAASA ; puh ,faksi Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Pykälät 6 Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjel män sisältö ja toimittami nen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaes sa tie doksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi taan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisu vaati muksen tekijän/va littajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/va littajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia miehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikun ta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja pu helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset oikaisuvaatimuksen teki jälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus kirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valite taan, alkuperäise nä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päi vänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvi tys oikaisuvaatimus-/vali tusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joi hin oi kaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran omaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaati mus-/valitusviranomai selle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan vii mei senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oi kaisuvaati mus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakir jat toimittaa viranomaiselle en simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomai sen asiointiosoittee seen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lä hetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehti vät perille ennen oikaisuvaa timus-/valitusajan päät tymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeu dessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

26 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 1. Haapavesi, Rynnäkkötie 1 Ympäristöpalvelut Helmen toimipiste

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 1. Haapavesi, Rynnäkkötie 1 Ympäristöpalvelut Helmen toimipiste HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 Ympäristöterveyslautakunta 20.12.2012 AIKA 20.12.2012 klo 13:00-14:45 PAIKKA Haapavesi, Rynnäkkötie 1 Ympäristöpalvelut Helmen toimipiste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 31 Rakennus- ja ympäristölautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 15:00-16:23 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) 03.03.2015 AIKA 03.03.2015 klo 16:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 8 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Koululautakunta 2/2011 15 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 5.10.2011 klo 18.30-19.57 Ahjolan päiväkoti Pitkälä Heikki Heikkilä Raili Möttönen Mirva

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Haapaveden kaupunki, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Haapaveden kaupunki, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 27.02.2013 AIKA 27.02.2013 klo 13:00 PAIKKA Haapaveden kaupunki, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali. Laitila Markku, puheenjohtaja Forsström Kaarina, jäsen Heikkinen Veikko, jäsen Järvenpää Helvi, jäsen

Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali. Laitila Markku, puheenjohtaja Forsström Kaarina, jäsen Heikkinen Veikko, jäsen Järvenpää Helvi, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 8/2009 KOKOUSAIKA Tiistai 3.11.2009 klo 09.00-09.55 Sivu KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden kaupungintalo,

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 27.02.2017 AIKA 27.02.2017 klo 15:10-15:50 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstaina 13.1.2011 kello 18.00 18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallituksenhuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Helala Toivo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 17 Maaseutulautakunta 05.04.2011 AIKA 05.04.2011 klo 19:00-19:50 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Esittelijän määrääminen ympäristöterveysjaoston kokoukseen. 4 eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan toteutumisesta/vasu-raportti

Otsikko Sivu 1 Esittelijän määrääminen ympäristöterveysjaoston kokoukseen. 4 eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan toteutumisesta/vasu-raportti KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 06.02.2012 klo 10:00-12:10 Paikka Kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Esittelijän määrääminen ympäristöterveysjaoston kokoukseen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 15

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 15 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 15 Tekninen lautakunta 09.05.2012 AIKA 09.05.2012 klo 18:00-19:10 PAIKKA Kaupungintalo, kahvio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (10)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (10) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (10) Sivistyslautakunta 12.06.2014 AIKA 12.06.2014 klo 16:40-17:05 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/ Tarkastuslautakunta Hakemisto

Pöytäkirja 2/ Tarkastuslautakunta Hakemisto Pöytäkirja 2/2016 12 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 Hakemisto Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 9 Pöytäkirjan tarkastajat 15 10 Selonteko vuoden 2015 tilinpäätöksestä 16 11 Vahvistusilmoituskirje

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot