Niuvanniemen sairaalan 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö PL VALTIONEUVOSTO STM/2666/2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Niuvanniemen sairaalan 1 (5) 15.1.2008. Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO STM/2666/2007"

Transkriptio

1 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö PL VALTIONEUVOSTO STM/2666/2007 Niuvanniemen sairaalan JHL :n lausunto koskien sosiaali- ja terveysministeriön selvitystä 2007/66, sosiaali- ja terveysministeriön alaisten virastojen ja laitosten voimavarojen uudelleen suuntaamisesta Niuvanniemen sairaalan JHL pitää tärkeänä, että valtion mielisairaaloiden toiminta tulee edelleenkin säilyttää osana valtion hallinnon toimintaa. Säilyttämällä valtion mielisairaalat valtiolla voidaan parhaiten turvata oikeuspsykiatristen sekä vaikeahoitoisten ja vaarallisten potilaiden hoito ja kuntoutus sekä mielentilatutkimustoiminta ja alan korkeatasoinen tutkimus- ja koulutustoiminta maassamme. Kyseessä ovat pienen potilashmän tarvitsemat psykiatriset palvelut, joiden antaminen vaatii erityisosaamista ja erityisolosuhteita. Valtion mielisairaaloiden toimintaan liittyy voimakas oikeuden käyttöön ja turvallisuuteen liittyvä näkökulma, joiden toteuttaminen on valtion tehtävä. Oikeuspsykiatria on oma lääketieteen erikoisalansa. Oikeuspsykiatrian ja valtion mielisairaaloiden tehtäviä on määritelty omassa laissaan ja myös mielenterveyslaissa valmistui Jussi Huttusen ja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman selvitys Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten virastojen ja laitosten voimavarojen uudelleen suuntaamisesta. (STM:n selvityksiä 2007:66) Selvityshenkilöiden tehtävänä oli selvittää sosiaali- ja terveysministeriön alaisten virastojen ja laitosten voimavarojen uudelleen suuntaamista. Selvityshenkilöiden tuli arvioida virastojen ja laitosten organisaatioon ja työnjakoon liittyvät kehittämistarpeet sekä tehdä ehdotukset niiden kehittämiseksi siten, että tarvittavat muutokset voidaan toteuttaa valtion vuoden 2009 talousarviossa. Samaan aikaan kuntasektorilla on menossa kunta- ja palvelurakenneuudistus, jossa on edelleen avoimena nk. kriminaalipotilaiden hoitokustannusvastuun siirtäminen kunnilta valtiolle. Lisäksi ministeriössä on virkamiesvalmistelussa oikeuspsyki-

2 2 (5) atrista hoitoa ja tutkimusta koskeva lainsäädäntö. Nämä eriaikaisesti toteutuvat säädöshankkeet häiritsevät melkoisesti valtion mielisairaaloiden toimintaa. Jatkuvat valtion mielisairaaloita koskevat hallinnon asemoinnit häiritsevät sairaaloiden työrauhaa ja ne vaikuttavat henkilöstön työssä jaksamiseen ja tätä kautta myös potilaiden hoitoon. STM:n selvityksessä ehdotetaan ilman perusteluja tai selvitystä, että valtion mielisairaalat siirretään osaksi vastaavien yliopistollisten sairaaloiden (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri) toimintaa. STM:n tiedotteessa todetaan mm. "Selvityshenkilöt ovat kuulleet sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesjohtoa, alaisten virastojen ja laitosten johtoa sekä henkilöstöä sekä laajasti tutkimuslaitosten ja virastojen yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Kaikkiaan on kuultu yli sataa asiantuntijaa." Kuitenkaan selvityshenkilöt eivät ole pyytäneet Niuvanniemen sairaalan johtokunnalta ja sairaalan johdolta asiasta lausuntoa, eikä sairaalan henkilöstöjärjestöjä ole kuultu. Selvityksessä ei käy ilmi haluavatko Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ottaa valtion mielisairaalat osaksi heidän toimintaansa. Henkilöstön asema on selvityksessä jäänyt huomioimatta kokonaan. Valtion mielisairaaloissa henkilöstö tekee virkasuhteista työtä virkavastuulla ja esityksessä henkilöstön palvelussuhde muuttuisi todennäköisesti työsuhteeksi. Esityksellä on huomattavia vaikutuksia mm. henkilöstön eläketurvaan ja ammatilliseen erityiseläkeikään. Perustuslain 124 säädös rajaa julkisen vallan tehtävien ulkoistamista siten, ettei merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voida antaa kuin ainoastaan viranomaiselle. Oikeuspsykiatrisessa hoidossa ja tutkimuksissa olevin potilaiden perusoikeuksia rajoitetaan merkittävästi ja hoitotoimenpiteet sisältävät merkittävää julkisen vallan käyttöä, kuten esimerkiksi potilaan tahdonvastaista lääkitystä ja jopa voimankäyttöoikeuksin tapahtuvaa potilaan rajoittamista. Tämän vuoksi ei ole samantekevää, kuinka näiden potilaiden hoito on organisoitu ja ketkä heitä hoitavat. Valtion mielisairaaloissa hoidettavat potilaat kuuluvat niiden kansalaisten joukkoon, joiden perusoikeudet eduskunnan oikeusasiamies katsoo erityisen haavoittuviksi. Oikeusasiamiehen mielestä terveydenhuollossa laillisuusvalvonnan eräs tärkeä alue on aina ollut tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito. Vaikka valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen henkilöstöjen virkamiesoikeudellinen asema on monilta osin samankaltainen, niissä on

3 3 (5) myös eroja. Virkamiehellä viitataan henkilöön, joka suostumuksensa mukaan on velvollinen hoitamaan kulloinkin viraksi muodostettua julkisten tehtävien kokonaisuutta. Valtion virkamiesoikeudessa virkasuhde on määritelty julkisoikeudelliseksi palvelussuhteeksi, jossa valtio on työnantajana ja virkamies työnsuorittajana. Periaatteessa vain virkasuhteeseen sisältyy niin ikään oikeus julkisen vallan käyttöön. Työsopimussuhde on oikeudelliselta luonteeltaan yksityisoikeudellinen, "tasavertainen" sopimussuhde. Virkamiehen tärkein velvollisuus on luonnollisesti asianmukainen ja tehokas virkatehtävien suorittaminen, ns. virantoimitusvelvollisuus, johon liittyy myös vaitiolovelvollisuus ja tietojen hyväksikäyttökielto sekä kuuliaisuusvelvollisuus. Muita virkavelvollisuuksia ovat mm. virkavalavelvollisuus (vain ylimmissä viroissa), velvollisuus välttää sivutoimia (sivutoimilupa), velvollisuus alistua viran hoidon kannalta tarpeellisiin terveystarkastuksiin, siirtyminen suostumuksellaan tarvittaessa määräajaksi työskentelemään toisessa virastossa tai saman viraston muissa tehtävissä, nuhteeton käytös (julkinen luotettavuusvaatimus; lahjomat jne.). Rikoslain 16. luvussa on säädetty erikseen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta (1 ) ja virkamiehen vastustamisesta (2 ). Näillä säädöksillä lainsäätäjä on halunnut turvata niiden virkamiesten työn, jotka joutuvat rajoittamaan kansalaisten perusoikeuksia ja jotka näitä tehtäviä hoitaessaan mahdollisesti joutuvat konflikteihin heidän kanssaan. Edellä mainitut säädökset eivät koske työsopimussuhteisia. Lisäksi väkivaltatyötapaturmien yhteydessä virkamiehen suoja työkyvyttömyyden varalle on kattavampi. Virkavelvollisuuksien rikkominen voi johtaa tietynlaiseen virkavastuuseen. Tällaisia ovat erityisesti rikosoikeudellinen vastuu (esim. vankeus, sakko, viraltapano, varoitus); kurinpidollinen vastuu (kirjallinen varoitus) ja vahingonkorvausvastuu. Valtion tuottavuushankeen näkökulmasta esityksen vaikutuksena valtiolta häviäisi vain henkilötyövuosia, mutta taloudellisia säästöjä ei syntyisi lainkaan, koska valtion mielisairaalat toimivat nettobudjetoituina yksikköinä, ts. hoitomaksuista saaduilla tuloilla katetaan kaikki sairaalan toimintakulut. Pikemminkin on uhkana, että sairaalan hoitopäivänhinta tulee nousemaan, koska jo nykyään oikeuspsykiatristen palvelujen tuottaminen on edullisempaa valtion mielisairaaloissa kuin kuntayhtymien yliopistollisissa sairaaloissa.

4 4 (5) Valtion mielisairaaloiden asemaa yli kahdenkymmenen vuoden aikana selvittäneet useat toimikunnat ja työhmät ovat päätyneet siihen, että valtion mielisairaalat tulee säilyttää valtiolla. VALMISKO II - työhmä toteaa, että valtion mielisairaaloiden toiminnan tulisi jatkossakin olla valtion hallinnon, nimenomaan STM:n alaista toimintaa. Tätä näkemystä puoltavat työhmän käsityksen mukaan ennen kaikkea yhteiskunnan turvallisuuteen ja oikeudenkäytön toteuttamiseen liittyvät valtion mielisairaaloiden tehtävät. VALMISTA työhmä pitää välttämättömänä, että valtion mielisairaaloiden toimintaa jatketaan edelleenkin, koska näissä sairaaloissa on jo olemassa juuri erityisen vaarallisten ja erityisen vaikeahoitoisten potilaiden hoidossa tarvittavaa kokemusta ja erityisosaamista. Tahdosta riippumatta annettavaan hoitoon liittyvät kiinteästi oikeusturvanäkökohdat, minkä vuoksi valtion mielisairaaloiden toiminnan tulee olla julkisen valvonnan alla. Valtion mielisairaaloilla on hoidollinen, yhteiskunnan turvallisuuteen ja oikeudenkäytön toteuttamiseen liittyvä sekä oikeuspsykiatrian opetukseen ja alan tieteelliseen tutkimukseen liittävä valtion vastuulle kuuluva tehtävä. Koska kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat päätyneet ostamaan hoito- ja kuntoutuspalveluja valtion mielisairaaloista vaikeahoitoisempien ja/tai vaarallisempien psykiatristen potilaiden osalta. Tämä osoittaa kiistattomasti, että valtion mielisairaalat ovat pystyneet tarjoamaan korkeatasoista erityisosaamistaan kilpailukykyiseen hintaan, josta ei ole aiheutunut valtiolle kuluja. Valtion mielisairaaloilla on em. toimintaan soveltuva erityisosaaminen ja tarkoituksenmukaiset tilat. Lisäksi sairaalahoidon jälkeiseen velvoitteelliseen avohoitoon on valtion mielisairaaloissa varauduttu. Vuosittain palvelujen ostajille tehty asiakaskysely osoittaa, että valtion mielisairaaloiden palvelujen ostajat ovat varsin tyytyväisiä palvelujen laatuun, hoitoon pääsyn sujuvuuteen, jatkohoitoon lähettämiseen, potilaiden terveydentilan kohenemiseen, hoitopäivän hintaan ja hoidon hinta laatusuhteeseen. Selvitysmiesten esityksen toteutumisella on olemassa riski, että oikeuspsykiatristen potilaiden hoito hajautuu. Valtion mielisairaaloissa on kilpailukykyinen hoitopäivänhinta. Jos hoitopäivähinta nousee yliopistollisissa sairaaloissa, niin tästä seurauksena kunnilla / muilla sairaanhoitopiireillä on korkeampi kynnys lähettää oikeuspsykiatrista hoitoa

5 5 (5) tarvitseva potilas hoitoon ko. sairaaloihin. Tällöin oikeuspsykiatrinen hoito hajaantuisi entisestään ja hoitopäivänhinta tulisi esteeksi potilaan tarkoituksenmukaisen hoidon saamiselle. Mielentilatutkimusten tekemistä ei ole syytä myöskään hajauttaa enää useampaan yksikköön lausuntojen laadun ja yhteismitallisuuden takaamiseksi. Kuntien talous on nykyään jo tiukalla, joten mistä kunnat ottavat rahoituksen yhä kohoaviin hoitokustannuksiin? Yleispsykiatrisella osastolla hoito perustuu pääasiassa vapaaehtoisuuteen, kun taas oikeuspsykiatriset potilaat ovat valtaosin tahdosta riippumattomassa hoidossa. Valtion mielisairaaloissa oikeuspsykiatrinen hoito perustuu turvallisuuden ja hoidollisuuden tasapainottamiseen. Jos esityksen vaikutuksena uhka hoidon hajauttamisesta toteutuu, aiheutuu tästä uhkaa silloin muiden psykiatristen potilaiden turvallisuudelle. Oikeuspsykiatrisessa hoidossa korostuu pitkäaikainen psykiatrinen kuntouttava hoito, jossa on myös mukana laaja-alainen toimintaja työterapia, joita ei juuri ole enää muissa psykiatrisissa laitoksissa. Pitkäaikaisella kuntouttavalla hoitotyöllä varmistetaan myös, että potilaalla aiemmin esiintynyt väkivaltainen / aggressiivinen käyttäytyminen saadaan hallintaan hoidon aikana. Yhteenvetona toteamme, että selvityshenkilöiden esitys valtionmielisairaaloiden osalta on täysin perustelematon. Pidämme tärkeänä, että valtion mielisairaaloiden toiminta tulee edelleenkin säilyttää osana valtion hallinnon toimintaa. Esitämme, että valtion mielisairaaloiden toiminta jatkuu nykymuotoisena ensisijaisesti suoraan sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa. Toisena vaihtoehtona pidämme TEO:n ohjauksessa toimimista ja kolmantena vaihtoehtona pidämme KTL / Stakes -viraston ohjauksessa toimimista. Tulevassa hallinnoivassa virastossa pitäisi joka tapauksessa olla tietoa ja ymmärstä sairaalan toiminnasta ja kehittämistarpeista. Pirjo Rissanen puheenjohtaja Jouni Jetsu luottamusmies

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen

TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen TIETOA POTILAAN OIKEUKSISTA ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi SISÄLLYS JOHDANTO 1 KESKEISET KÄSITTEET 1.1 Potilas... 1

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Hyväksytty Niuvanniemen sairaalan johtokunnassa 19.2.2015 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 6 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

HE:STÄ LIIKENNEVAKUUTUSLAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

HE:STÄ LIIKENNEVAKUUTUSLAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI LAUSUNTO 1(6) KL/mn 25.2.2015 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.stm@stm.fi milla.mustamaki@stm.fi STM047:00/2008 HE:STÄ LIIKENNEVAKUUTUSLAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI

Lisätiedot

tieto Työelämä 1/2003 SAK Lakitietoa

tieto Työelämä 1/2003 SAK Lakitietoa tieto 1/2003 SAK Lakitietoa Lisäeläkkeet liikkeen luovutuksessa, lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittäminen ja tulevaa lainsäädäntöä työoikeuden alalla Työelämä SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000. Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000. Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000 Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista HELSINKI 2000 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Tekijät (toimielimessä:

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 29/99. Välillinen valtionhallinto -hankkeen muistio

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 29/99. Välillinen valtionhallinto -hankkeen muistio VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 29/99 Välillinen valtionhallinto -hankkeen muistio VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto HELSINKI 1999 0 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN 1 HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN Teemu Malmi Ilkka Kauppinen 07.03.2012 TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1 Toimeksianto... 5 1.2 Työn

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeusapulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan nykyinen oikeusapu ja maksuton oikeudenkäynti korvattavaksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Asianmukainen maksusuunnitelmien ja ohjelmien seuranta ulosotossa Case: Helsingin ulosottovirasto

Asianmukainen maksusuunnitelmien ja ohjelmien seuranta ulosotossa Case: Helsingin ulosottovirasto Asianmukainen maksusuunnitelmien ja ohjelmien seuranta ulosotossa Case: Helsingin ulosottovirasto Vennelä, Asta 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Asianmukainen maksusuunnitelmien ja ohjelmien

Lisätiedot

Aapontie 3 A, 02180 Espoo Puh. 09-176 141 Fax. 09-179 534 sähköposti: aatsto.haapajokiky@elisanet.fi

Aapontie 3 A, 02180 Espoo Puh. 09-176 141 Fax. 09-179 534 sähköposti: aatsto.haapajokiky@elisanet.fi Asianajotoimisto Ky ILMARI HAAPAJOKI Aapontie 3 A, 02180 Espoo Puh. 09-176 141 Fax. 09-179 534 sähköposti: aatsto.haapajokiky@elisanet.fi Luotsausliikelaitokselle 1. Johdannoksi Luotsausliikelaitos 16.8.2007

Lisätiedot

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3.

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3. Kunnallinen työmarkkinalaitos Työryhmämuistio 1 (14) 26.6.2007 Kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä palvelussuhde ym. kysymyksistä 1 Lainsäädäntötaustaa Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012. Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012. Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa VM/201/00.00.02/2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012 Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan havaintoja www.valvira.fi 1 Sisällysluettelo Johdannoksi... 2 Keskeisimpiä ehdotuksia lainsäädännön muuttamiseksi... 4 Terveydenhuollon valvonnassa havaittua...

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 1 (8) 2.9.2014 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI TILINTARKASTUSLAIKSI JA SIIHEN LIITTYVÄKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI SEKÄ LUONNOKSISTA ESITYKSEEN LIITTYVIS- TÄ ASETUKSISTA Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 19.12.2013 SISÄLLYS

Oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 19.12.2013 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 Edunvalvontapalkkioon liittyviä kysymyksiä 2 1.1 Vastaukset 2009 2010 2 1.2 Vastaukset 2012-2013 7 2 Edunvalvonnan päättymiseen liittyviä kysymyksiä 10 2.1 Vastaukset 2010 2012 10 3 Edunvalvojan

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Pohjois-Savon kunnat Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Asia: Selvennys järjestämissuunnitelmaa koskevasta päätöksenteosta kunnissa

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Virpi Hildén VUOKRALÄÄKÄRIT JA KUNNALLINEN TERVEYDENHUOLTO

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Virpi Hildén VUOKRALÄÄKÄRIT JA KUNNALLINEN TERVEYDENHUOLTO TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Virpi Hildén VUOKRALÄÄKÄRIT JA KUNNALLINEN TERVEYDENHUOLTO Pro gradu -tutkielma Kunnallisoikeus Tampere 2008 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos, kunnallisoikeus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot