VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 11/ (11) Kasvatus- ja koulutuslautakunta. Aika klo 17:00-18:43. Kunnanvirasto, edustustila, 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 11/ (11) Kasvatus- ja koulutuslautakunta. Aika klo 17:00-18:43. Kunnanvirasto, edustustila, 4."

Transkriptio

1 Pöytäkirja 11/ (11) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika klo 17:00-18:43 Paikka Kunnanvirasto, edustustila, 4. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Esiopetuksen toimintasuunnitelmat lukuvuonna Peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmat Vihdin lukion lukuvuosisuunnitelma Ajankohtaiset asiat 9 54 Ilmoitusasiat 10

2 Pöytäkirja 11/ (11) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lumikumpu Päivi jäsen Löfgren Eero jäsen Puhakainen Mikko jäsen Ranta Pekka jäsen Roos Eva jäsen Seuranen Karita jäsen Jakka Juha varajäsen Saario Pasi varajäsen Viherkanto Kari kunnanhallituksen edustaja Poissa Viljanen Eerikki puheenjohtaja Anttila Kari varapuheenjohtaja Trochel Tuija jäsen Renström Nea nuorisovaltuuston edustaja Muu Ojajärvi Marjo sivistysjohtaja Arvilommi Hanna pöytäkirjanpitäjä Vainio Taina varhaiskasvatuspäällikkö Jordman Paavo nuorisovaltuuston edustaja Malmgren Varpu-Leena kunnanvaltuuston pj läsnä klo 17:00-18:15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Eero Löfgrén puheenjohtaja Hanna Arvilommi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Päivi Lumikumpu pöytäkirjantarkastaja Mikko Puhakainen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävillä Kunnanviraston asianhallintayksikössä

3 Pöytäkirja 11/ (11) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Esiopetuksen toimintasuunnitelmat lukuvuonna / /2011 Kasv Esiopetuksessa laaditaan lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva toi min ta suun ni tel ma, jossa määrätään esiopetuksen yleisestä jär jes tä mises tä, toiminnan sisällöstä, erityisistä painopistealueista ja muista esi opetuk seen liittyvistä asioista. Esiopetuksen toimintasuunnitelmat ovat kokonaisuudessaan näh tä vil lä sivistyskeskuksessa ja kokouksessa. Oheismateriaali Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna Liitteet Esiopetuksen toimintasuunnitelmat lukuvuodelle : - Daghemmet Aleksandra - Enärannan päiväkoti - Haimoon päiväkoti - Hiidenrannan päiväkoti - Huhmarnummen päiväkoti - Kultasepän päiväkoti - Kuoppanummen päiväkoti - Lankilan päiväkoti - Myrskylänmäen päiväkoti - Nummenselän päiväkoti - Ojakkalan päiväkoti - Otalammen päiväkoti - Pajuniityn päiväkoti - Pappilanpellon päiväkoti - Päiväkoti Metsäpolku - Päiväkoti Sateenkaari - Päiväkoti Touhula - Vanjärven päiväkoti - Vihtijärven päiväkoti Valmistelija Taina Vainio, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Esittelijä Ehdotus Päätös Varhaiskasvatuspäällikkö Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä esiopetuksen toi min tasuun ni tel mat lukuvuodelle Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Liitteet 1 Daghemmet Aleksandra / toimintasuunnitelma 2 Enärannan päiväkoti / toimintasuunnitelma 3 Haimoon päiväkoti / toimintasuunnitelma 4 Hiidenrannan päiväkoti / toimintasuunnitelma 5 Huhmarnummen päiväkoti / toimintasuunnitelma 6 Kultasepän päiväkoti / toimintasuunnitelma 7 Kuoppanummen päiväkoti / toimintasuunnitelma

4 Pöytäkirja 11/ (11) 8 Lankilan päiväkoti / toimintasuunnitelma 9 Myrskylänmäen päiväkoti / toimintasuunnitelma 10 Nummenselän päiväkoti / toimintasuunnitelma 11 Ojakkalan päiväkoti / toimintasuunnitelma 12 Otalammen päiväkoti / toimintasuunnitelma 13 Pajuniityn päiväkoti / toimintasuunnitelma 14 Pappilanpellon päiväkoti / toimintasuunnitelma 15 Päiväkoti Metsäpolku / toimintasuunnitelma 16 Päiväkoti Sateenkaari / toimintasuunnitelma 17 Päiväkoti Touhula / toimintasuunnitelma 18 Vanjärven päiväkoti / toimintasuunnitelma 19 Vihtijärven päiväkoti / toimintasuunnitelma

5 Pöytäkirja 11/ (11) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmat / /2011 Kasv Perusopetusasetuksen 9 :n mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia luku vuo sit tain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa mää rätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yh tey des sä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulko puo lel la annettavasta opetuksesta ja muista tarpeellisista opetuksen järjes tä mi seen liittyvistä asioista. Lukuvuosisuunnitelmat täydentävät paikallista opetussuunnitelmaa ja kuvaa vat yksityiskohtaisemmin koulujen lukuvuoden aikana tapahtuvaa toimin taa ja tavoitteita. Perusopetuksessa on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma lukuvuoden alusta. Perusopetuksen valtakunnalliset perusteet on luet ta vissa osoitteessa Vihdin kunnan pe rus ope tuksen paikallinen opetussuunnitelma on julkaistu Vihdin kunnan nettisivuilla osoit tees sa Vihdin peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmapohjaa on uudistettu säh köises sä Wilma -järjestelmässä vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa. Liittee nä on uudistettu lukuvuosisuunnitelmapohja, joka on kaikilla kouluilla yh tei nen. Lukuvuosisuunnitelma on aiempaa laajempi ja osa sisällöstä täyden tyy vasta myöhemmin. Esimerkiksi yhdenvertaisuus- ja ta sa-ar vo suunni tel mat tulee olla laadittuna Lukuvuosisuunnitelmien toteutumista ja koulujen toimintaa arvioidaan koulu koh tai ses ti kevätlukukaudella huhti-toukokuun aikana. Edellisen lu ku vuoden toiminnan arvioinnissa esille tulleet asiat otetaan huomioon seuraavan lu ku vuo den suunnitelmia laadittaessa. Kunnan hallintosäännön 14 2 kohdan mukaan kasvatus- ja kou lu tus lauta kun ta hyväksyy opetussuunnitelmiin perustuvat esi- ja perusopetuksen se kä lukion toiminta- ja lukuvuosisuunnitelmat. Koulujen lu ku vuo si suun nitel mat julkaistaan sähköisessä Wilma- järjestelmässä lautakunnan hy väksyn nän jälkeen. Oheismateriaali Peruskoulujen lukuvuoden lukuvuosisuunnitelmien ti las tol linen koonti. Liitteet Peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmat Valmistelija Hanna Arvilommi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Esittelijä Ehdotus Päätös Sivistysjohtaja Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy peruskoulujen lu ku vuo si suun nitel mat lukuvuodelle Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Pöytäkirja 11/ (11) Liitteet 20 Haimoon koulun lukuvuosisuunnitelma Huhmarnummen koulun lukuvuosisuunnitelma Jokikunnan koulun lukuvuosisuunnitelma Kuoppanummen koulukeskuksen lukuvuosisuunnitelma Nummela skolan lukuvuosisuunnitelma Nummelan koulun lukuvuosisuunnitelma Oinasjoen koulun lukuvuosisuunnitelma Nummelanharjun koulun lukuvuosisuunnitelma Ojakkalan koulun lukuvuosisuunnitelma Otalammen koulun lukuvuosisuunnitelma Pappilanpellon koulun lukuvuosisuunnitelma Tervalammen koulun lukuvuosisuunnitelma Vanjärven koulun lukuvuosisuunnitelma Vihdin yhteiskoulun lukuvuosisuunnitelma Vihtijärven koulun lukuvuosisuunnitelma

7 Pöytäkirja 11/ (11) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Vihdin lukion lukuvuosisuunnitelma / /2011 Kasv Lukioasetuksen ( /810) 3 2 mom. mukaan koulutuksen jär jes täjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jos sa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja ope tuk sen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta, työajoista, kou lun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisesta ope tuk sen järjestämiseen liittyvistä asioista. Vihdin lukion lukuvuosisuunnitelmaan on tiivistetty keskeiset lukuvuoteen liit ty vät asiat. Sen lisäksi lukiolla on opiskelijoille julkaistava, vuosittain päivi tet ty Opinto-opas ja opettajille lukuvuosittain päivitetty Opettajan opas. Vihdin lukio on ottanut lukuvuosien kehittämisen pai no pis tealu eek si tuleviin muutoksiin valmistautumisen: syksyllä 2016 astuivat voimaan lukion opetussuunnitelmien päivitetyt perusteet, ja lukuvuodesta alkaa ylioppilaskirjoitusten asteittainen sähköistyminen siten, et tä kolmen vuoden kuluttua (k2019) koko tutkinto on sähköinen. Kes keistä muutoksessa on yleissivistyskäsitteen ymmärtäminen nykyistä laa jemmin: tiedon hallinnan rinnalla on entistä tietoisemmin keskityttävä opis ke lijan geneeristen taitojen vahvistamiseen. Tavoitteena on kehittää mah dol lisim man konkreettisin keinoin niitä tietoja, taitoja ja valmiuksia, joita jatko-opis ke lu, työelämä ja nyky-yhteiskunta lukion päättäviltä edellyttää. Tähän nivoutuu kiinteästi myös opettajien ja opiskelijoiden digitaitojen vah vista mi nen. Vihdin lukio valittiin keväällä 2016 valtakunnalliseen Ke hit tä jä lu kio ver kostoon (Luke), jonka tavoitteena on kehittää toimivia käytäntöjä kaikkien lukioi den saataville. Vihdin lukion kehittämistyö kohdistuu opiskelijoiden moni muo toi siin oppimis- ja ajattelutaitoihin sekä opettajien pedagogiseen vertais op pi mi seen. Lukuvuosisuunnitelman toteutumista ja koulun toimintaa arvioidaan ke väisin huhti-toukokuun aikana. Edellisen lukuvuoden toiminnan arvioinnissa esil le tulleet asiat otetaan huomioon seuraavan lukuvuoden suunnitelmaa laa dit taes sa. Lukion uuden opetussuunnitelman paikallinen osuus tulee lautakunnan hyväk syt tä väk si joulukuussa Kunnan hallintosäännön 14 2 kohdan mukaan kasvatus- ja kou lu tus lauta kun ta hyväksyy lukion opetussuunnitelmaan perustuvan lu ku vuo si suunni tel man. Liitteet Vihdin lukion lukuvuosisuunnitelma Valmistelija Hanna Arvilommi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Esittelijä Ehdotus Sivistysjohtaja Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Vihdin lukion lu ku vuo si-

8 Pöytäkirja 11/ (11) suun ni tel man Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Liitteet 35 Vihdin lukion lukuvuosisuunnitelma

9 Pöytäkirja 11/ (11) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Ajankohtaiset asiat Kasv Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö ja pedagoginen sihteeri esittävät kokouksessa katsauksen ajankohtaisista asioista. Valmistelija Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(a)vihti.fi, p Esittelijä Ehdotus Päätös Sivistysjohtaja Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi

10 Pöytäkirja 11/ (11) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Ilmoitusasiat Kasv ) Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja ) Viranhaltijapäätöksiä: sivistysjohtaja/hankinnat 4 sivistysjohtaja/henkilöstöasiat sivistysjohtaja/tutkimusluvat 4 sivistysjohtaja/työ- ja loma-ajat 1 Esittelijä Ehdotus Päätös Sivistysjohtaja Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

11 Pöytäkirja 11/ (11) Pöytäkirjan muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisva litusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voi daan tehdä oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Oikaisuvaatimusohjeet: Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Vihdin kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, os. PL 13, Nummela, käyn ti osoite: Ase mantie 30, sähköposti: faksi (09) , seuraavista pykälistä: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuk sesta on käy tävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vi reille työtuo mioistui messa, viranhaltija tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaatimuksena käsitel täväksi. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta. Aika klo 17:00-18:50. Kunnanvirasto, edustustila 4.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta. Aika klo 17:00-18:50. Kunnanvirasto, edustustila 4. Pöytäkirja 6/2017 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 25.04.2017 klo 17:00-18:50 Paikka Kunnanvirasto, edustustila 4. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Valtionavustuksen käyttö koskien kielten

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 7/ (9) Kasvatus- ja koulutuslautakunta. Aika klo 17:00-18:40. Kunnanvirasto, edustustila, 4.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 7/ (9) Kasvatus- ja koulutuslautakunta. Aika klo 17:00-18:40. Kunnanvirasto, edustustila, 4. Pöytäkirja 7/2016 1 (9) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 14.06.2016 klo 17:00-18:40 Paikka Kunnanvirasto, edustustila, 4. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Esiopetuksen opetussuunnitelma 3 30

Lisätiedot

Ennen kokousta klo Nuorisovaltuuston järjrestämä glögitilaisuus 4. kerroksen edustustilassa.

Ennen kokousta klo Nuorisovaltuuston järjrestämä glögitilaisuus 4. kerroksen edustustilassa. Pöytäkirja 12/2016 1 (10) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 13.12.2016 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, edustustila, 4. krs Ennen kokousta klo 16.30-18.00 Nuorisovaltuuston järjrestämä glögitilaisuus

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-17:55

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-17:55 Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta Aika 16.08.2016 klo 17:00-18:24 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 205 Käsitellyt asiat Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 20 Kaava N 170, Nummelan Asemantien

Otsikko Sivu 20 Kaava N 170, Nummelan Asemantien Pöytäkirja 5/2016 1 (6) Vanhusneuvosto Aika 18.08.2016 klo 13:00-14:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 205 (tukirakennus) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kaava N 170, Nummelan Asemantien 3 keskustakaavamuutoksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 3/ (8) Vanhusneuvosto. Aika klo 13:00-14:50. Kunnanvirasto, 4 krs. neuvottelutila.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 3/ (8) Vanhusneuvosto. Aika klo 13:00-14:50. Kunnanvirasto, 4 krs. neuvottelutila. Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Vanhusneuvosto Aika 21.04.2016 klo 13:00-14:50 Paikka Kunnanvirasto, 4 krs. neuvottelutila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Omaishoidon tilanne Vihdissä 3 12 Omaishoidon tuki Karviaisen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 5/ (8) Liikuntalautakunta. Aika klo 18:00-20:20. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 205.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 5/ (8) Liikuntalautakunta. Aika klo 18:00-20:20. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 205. Pöytäkirja 5/2016 1 (8) Liikuntalautakunta Aika 14.06.2016 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 205 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Liikuntalautakunnan yleisavustusten käyttötilitykset vuodelta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 21 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vammaispalvelujen esittely 3 22 Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman selvitysmies Kalle

Otsikko Sivu 21 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vammaispalvelujen esittely 3 22 Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman selvitysmies Kalle Pöytäkirja 5/2016 1 (8) Vammaisneuvosto Aika 03.11.2016 klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, edustustila 4 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vammaispalvelujen esittely

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Nuorisolautakunta. Aika 14.06.2016 klo 17:00-17:58. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 206.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Nuorisolautakunta. Aika 14.06.2016 klo 17:00-17:58. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 206. Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Nuorisolautakunta Aika 14.06.2016 klo 17:00-17:58 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 206 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Nuorisolautakunnan avustusmäärärahan käyttö 2016 3 14 Nuorisolautakunnan

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh ,

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh , KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Perusopetuksen ja lukion lukuvuoden 2018-2019 työpäivät 19/12.00.01/2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.12.2017 109 Perusopetuslain 23 :n mukaan perusopetuksessa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asia Otsikko Sivu 1 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma /

Asia Otsikko Sivu 1 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma / Esityslista 9/2016 1 (8) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 13.09.2016 klo 17:00 Paikka Kunnanvirasto, edustustila, 4. krs Ennen kokouksen alkua kahvit kokoushuoneessa klo 16:30 Käsiteltävät asiat Asia

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 1 18.05.2016 AIKA 18.05.2016 klo 18:00-20:15 PAIKKA Rovastinkankaan koulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta. Aika klo 16:00-16:35

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta. Aika klo 16:00-16:35 Pöytäkirja 6/2016 1 (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta Aika 26.10.2016 klo 16:00-16:35 Paikka kunnanvirasto, kokoushuone 325 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Vesilaitoksen johtajan valinta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2015 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 71

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-19:00

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-19:00 Pöytäkirja 2/2017 1 (18) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 28.02.2017 klo 17:00-21:00 Paikka Kunnanvirasto, koulutusluokka Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-19:00

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 19.8.2015 17:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 49 Kansalaisopiston tuntien toteutuma lv 2014-2015... 2 Pykälän liite: Kansalaisopiston tuntien toteutuma lv 2014-2015, liite...

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 17.01.2018 klo 17:00-18:50 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 11 Kaava N 171 Kalkkimäenrinteen asemakaavamuutos /

Otsikko Sivu 11 Kaava N 171 Kalkkimäenrinteen asemakaavamuutos / Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Vammaisneuvosto Aika 25.05.2016 klo 17:00-19:34 Paikka Kunnanvirasto, kokoustila 325 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Kaava N 171 Kalkkimäenrinteen asemakaavamuutos / 3 vammaisneuvoston

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA KOKOUSKUTSU SIVISTYSLAUTAKUNTA 4/2017

HUMPPILAN KUNTA KOKOUSKUTSU SIVISTYSLAUTAKUNTA 4/2017 KOKOUSKUTSU SIVISTYSLAUTAKUNTA 4/2017 KOKOUSAIKA Torstai 7.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite 30 31 32 33 1 34 2 35 3 36 4 37 5 38 Kunnanvirasto Asia nro, asia, liite nro Kokouksen

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 07.11.2016 klo 08:00-10:30 Paikka kaupunginhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 48 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 7/2016. KOKOUSAIKA Torstai klo Kunnantalo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE

Sivistyslautakunta 7/2016. KOKOUSAIKA Torstai klo Kunnantalo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 7/2016 KOKOUSAIKA Torstai 15.9.2016 klo 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE 54 Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2016 55 Koulujen lukuvuoden

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 1/ (7) Kaavoitus- ja tekninen lautakunta. Aika klo 17:00-18:20. Kunnanvirasto 4.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 1/ (7) Kaavoitus- ja tekninen lautakunta. Aika klo 17:00-18:20. Kunnanvirasto 4. Pöytäkirja 1/2017 1 (7) Kaavoitus- ja tekninen lautakunta Aika 18.01.2017 klo 17:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto 4. krs edustustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Ilmoitusasiat 3 2 Työpaikka-alueselvitys

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 7/ Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 7/ Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 7/2017 67 Sivistyslautakunta Aika 31.05.2017 klo 16:50-18:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 19 Vuoden 2016 arviointikertomus 5 20 Muut asiat 6

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 19 Vuoden 2016 arviointikertomus 5 20 Muut asiat 6 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (7) Tarkastuslautakunta Aika 24.04.2017 klo 08:00 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

alkaen 34 Kaava Ot 18, Otalampi, Helminharjun asemakaava ja

alkaen 34 Kaava Ot 18, Otalampi, Helminharjun asemakaava ja Pöytäkirja 5/2017 1 (12) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:20-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 325 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Haimoon, Vihtijärven ja Vanjärven päiväkotien

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 7/ (8) Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta. Aika klo 17:00-18:37

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 7/ (8) Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta. Aika klo 17:00-18:37 Pöytäkirja 7/2015 1 (8) Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan Aika 17.11.2015 klo 17:00-18:37 Paikka Kunnanvirasto, edustustila, 4. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Lukki-kirjastojen käyttösääntöjen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maaniitun koulun johtokunta 21.09.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 10 Maaniitun koulun lukuvuosikohtainen työsuunnitelma 2015-2016 3 11 Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuosina

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA TERVEYDENHUOLON KY. Kokousaika [Ti klo17. 00-18.50 Paikka Muonion kunnanvirasto, alakerran kahvio Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 17 Ojakkalan koulun rehtorin viran täyttäminen 3 18 Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n tekemään

Otsikko Sivu 17 Ojakkalan koulun rehtorin viran täyttäminen 3 18 Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n tekemään Pöytäkirja 3/2017 1 (11) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.03.2017 klo 17:23-19:25 Paikka Kunnanvirasto, edustustila, 4. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Ojakkalan koulun rehtorin viran täyttäminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Yksiköiden Hoivakodin kannustinmallikilpailuun osallistuneiden

Otsikko Sivu 1 Yksiköiden Hoivakodin kannustinmallikilpailuun osallistuneiden Pöytäkirja 1/2017 1 (10) Vanhusneuvosto Aika 19.01.2017 klo 13:00-14:45 Paikka Kunnanvirasto, 4 krs, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Yksiköiden Hoivakodin kannustinmallikilpailuun osallistuneiden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 8 Ajankohtaiset asiat 3 9 Sivistyskeskuksen lautakuntien kokoukset ja viranhaltijoiden

Otsikko Sivu 8 Ajankohtaiset asiat 3 9 Sivistyskeskuksen lautakuntien kokoukset ja viranhaltijoiden Pöytäkirja 2/2017 1 (11) Lasten ja nuorten lautakunta Aika 06.09.2017 klo 17:00-20:23 Paikka Pajuniityn päiväkoti, os. Huhdanpaju 12, Nummela Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Ajankohtaiset asiat 3 9 Sivistyskeskuksen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous auditoriossa klo 17:00-18:20

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous auditoriossa klo 17:00-18:20 Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:35 Paikka Kirkkoniemen koulu Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous auditoriossa klo 17:00-18:20 Kasvatus-

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Rovastinkankaan koulu/tredun tilat, Ammattikouluntie 5

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Rovastinkankaan koulu/tredun tilat, Ammattikouluntie 5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 AIKA 22.10.2015 klo 18:00-19:37 PAIKKA Rovastinkankaan koulu/tredun tilat, Ammattikouluntie 5 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 136 Opetus- ja kasvatuslautakunta Aika 01.11.2016 klo 17:30-19:05 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 67 Ulvilan Esiopetuksen

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 6 Sivistyskeskuksen toimintasäännön päivittäminen / 3 liikuntalautakunta 7 Liikuntalautakunnan yleisavustusten käyttötilitykset vuodelta

Otsikko Sivu 6 Sivistyskeskuksen toimintasäännön päivittäminen / 3 liikuntalautakunta 7 Liikuntalautakunnan yleisavustusten käyttötilitykset vuodelta Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Liikuntalautakunta Aika 30.05.2017 klo 17:00-19:29 Paikka Kunnanvirasto, edustustila, 4. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Sivistyskeskuksen toimintasäännön päivittäminen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 09.01.2017 klo 08:00-10:25 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 3/ (8) Lasten ja nuorten lautakunta. Aika klo 17:00-20:40. Kunnanvirasto, edustustila, 4.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 3/ (8) Lasten ja nuorten lautakunta. Aika klo 17:00-20:40. Kunnanvirasto, edustustila, 4. Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Lasten ja nuorten lautakunta Aika 19.09.2017 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, edustustila, 4. kerros Kokouksen alussa kuljetus- ja hankinta-asiantuntija Salla-Mari Rintalan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:15. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:15. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 27.03.2017 klo 08:00-10:15 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Kiteen kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetusten periaatteet 01.10.2016 alkaen - esiopetuksen osalta 231/12.01.00/2013 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Sivistyslautakunta AIKA 25.03.2015 klo 18:00-20:23 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Grundström Maria puheenjohtaja Melamies Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Sosiaalilautakunta 28.03.2017 AIKA 28.03.2017 klo 18:06-18:36 PAIKKA KUNNANVIRASTON KAHVIO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi

Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi 2017-2018 105/30.301/2017 Sivistyslautakunta 19.04.2017 57 Sivistyslautakunta antaa vuosittain varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet seu raa vak si

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 5/2017 1 (7) KOKOUSAIKA 25.10.2017 Klo 18.00- KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 5/2017 KOKOUSAIKA 27.3.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 45 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkiopisto, Marina Takalon katu 3, KEMI/Luokka 207, 2.

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkiopisto, Marina Takalon katu 3, KEMI/Luokka 207, 2. LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 01.03.2016 AIKA 01.03.2016 klo 15:00-16:20 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkiopisto, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI/Luokka 207, 2. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 12. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30-17:55. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 12. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30-17:55. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2017 1 / 12 Sivistyslautakunta 07.11.2017 Aika 07.11.2017 klo 16:30-17:55 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 37 Esityslistan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma /

Otsikko Sivu 46 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma / Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 20.09.2016 klo 17:08-19:00 Paikka Kunnanvirasto, edustustila, 4. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot