Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.9.2014"

Transkriptio

1 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö Toimitusjohtajan päätös Tampereen Ateria

2 Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden tehtävät Palveluiden järjestämisvastuun tehtävät Liiketoiminnan tuen ja kehityksen tehtävät Tuotannon ohjauksen ja kehityksen tehtävät Muiden tukitoimintojen tehtävät Johtaminen ja johtoryhmät Yhteistoiminta Henkilöstöpolitiikka Hankinnat ja tilaukset 2

3 Organisaatio Liiketoiminta-alue Lasten ja nuorten ateriat Hoitoalan ja vanhusten ateriat Ravintolapalvelut Tukitoiminto Palveluiden järjestämisvastuu Tuotannon ohjaus ja kehitys Liiketoiminnan tuki ja kehitys Osaava ja kehittyvä henkilöstö Viestintä Johtamisvastuu asiakkuuspäällikkö asiakkuuspäällikkö ulkoistetut palvelut/ asiakasratkaisupäällikkö Johtamisvastuu asiakasratkaisupäällikkö tuotantopäällikkö hallinto- ja talouspäällikkö työsuojelupäällikkö toimitusjohtaja Tampereen Ateria 3

4 Johtokunta Toimitusjohtaja Viestintä viestintäprosessien kehittäminen organisaatioviestintä Osaava ja kehittyvä henkilöstö osaamisen kehittäminen työhyvinvointi ja työsuojelu Palveluiden järjestämisvastuu ateria- ja puhdistuspalvelukonseptien kehittäminen asiakkuuksien ja sopimuksien hallinta ja kehittäminen ostopalvelut ja tilaajavastuu Lasten ja nuorten ateriat päiväkodeissa, myös puhdistuspalvelut kouluissa 2.asteen oppilaitoksissa tapahtumissa Hoitoalan ja vanhusten ateriat vanhainkodissa sairaaloissa kotihoidossa asumispalveluyksiköissä palvelukeskuksissa toimintakeskuksissa Ravintolapalvelut henkilöstöravintoloissa sopimusravintoloissa Tuotannon ohjaus ja kehitys ateria- ja puhdistuspalvelutuotannon ohjaus toimitusketjun hallinta hankintojen ja logistiikan ohjaus tuotannon laadunohjaus tuotehallinta ja tuotekehitys Projekti: liiketoimintamalliin uudistaminen keskitettyyn tuotantoon perustuvan toimintamallin luominen Liiketoiminnan tuki ja kehitys talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut ICT-kehitys, tiedolla johtamisen kehittäminen liiketoiminnan laadunohjaus 4

5 Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät (1) johtaa, valvoa ja arvioida alaisensa yksikön tai vastuullaan olevan prosessin toimintaa huolehtia yksikön toiminnan/prosessin asiakaslähtöisyydestä, kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta vastata yksikön/prosessin strategian, talousarvion sekä toimintasuunnitelman valmistelusta Tampereen Aterian strategian toteuttamiseksi ja annettujen ohjeiden mukaisesti huolehtia yksikön/prosessin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisestä ja ylläpidosta, valmius- ja jatkuvuussuunnittelusta sekä kaupungin eettisten periaatteiden noudattamisesta 5

6 Liiketoiminta-alueen/ tukitoiminnon päällikön tehtävät (2) vastata yksikön toiminnan/ prosessin kehittämisestä vastata yksikön/ prosessin kumppanuuksista ja tilaajavastuun toteutumisesta huolehtia yksikössään/ prosessinsa osalta viranomaismääräysten noudattamisesta ja työturvallisuudesta käyttää päätösvaltaa Tampereen Aterian toimitusjohtajan delegointipäätösten mukaisesti vastata asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta 6

7 Liiketoiminta-alueen/ tukitoiminnon päällikön tehtävät (3) vastata yhteistoimintamenettelyn soveltamisesta alaistaan henkilöstöä koskevissa asioissa tiedottaa alaiselleen henkilöstölle/ prosessinsa osalta vireillä olevista toiminnan muutoksista ja muista henkilöstön asemaan vaikuttavista tekijöistä vastata yksikön/ prosessin toimialaan kuuluvista johtokunnan ja toimitusjohtajan päätettävien asioiden ja sopimusten valmistelusta ja täytäntöönpanosta hyväksyy tarvittaessa yksikölleen toimintaohjeen suorittaa muut toimitusjohtajan määräämät tehtävät 7

8 Liiketoiminta-alueiden tehtävät Toiminnan tarkoituksena on hoitaa sopimuskumppanien tarvitsemat ateria- ja muut palvelut joustavasti ja luotettavasti siten, että nämä voivat keskittyä omien ydintehtäviensä hoitamiseen vastata ateria- ja muiden palvelujen tuottamisesta, niiden laadusta ja toimitusvarmuudesta palvelukonseptien ja tuotannonohjauksen periaatteiden mukaisesti vastata asiakaspalvelusta ja asiakasyhteistyön käytännön toteuttamisesta sopimusten ja asiakkuudenhallinnan periaatteiden mukaisesti vastata henkilöstösuunnittelusta vastata asiakasviestinnästä, tuotteiden ja palveluiden markkinoinnista ja myynnistä hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti kehittää yksikön toimintaa jatkuvasti 8

9 Palveluiden järjestämisvastuun tehtävät Toiminnan tarkoituksena on kehittää Tampereen Aterian liiketoimintaedellytyksiä järjestämällä ja kehittämällä kaupungin ateriapalveluita ja muita asiakkaan tarvitsemia tukipalveluita monituottajamallilla kokonaistaloudellisesti vastata asiakaslähtöisten palvelukonseptien kehittämisestä ja arvioinnista sekä niitä koskevien liiketoimintasuunnitelmien laatimisesta ja niiden toteutumismahdollisuuksista vastata asiakkuuksien strategisesta kehittämisestä sekä asiakashallintaan liittyvien prosessien ja työkalujen kehittämisestä liiketoiminnan käyttöön vastata sopimusten hallinnasta ja kehittämisestä vastata ateria-, puhdistus- ja muiden asiakkaiden tarvitsemien tukipalveluiden alihankinnasta ja ostopalveluista sekä niiden laadunvalvonnasta tilaajavastuulla kehittää yksikön toimintaa jatkuvasti 9

10 Liiketoiminnan tuen ja kehityksen tehtävät (1) Toiminnan tarkoituksena on kehittää Tampereen Aterian liiketoimintaedellytyksiä ja luoda liiketoiminta-alueille/ prosesseille mahdollisimman joustavat toiminta-edellytykset ja mahdollisuudet keskittyä omien ydintehtävien hoitamiseen huolehtia talous- ja henkilöstötoiminnoista, niiden ohjauksesta, kehittämisestä ja koordinoinnista sisältäen seuraavat kokonaisuudet strateginen ohjaus, talous- ja henkilöstösuunnittelu, sisäinen laskenta ja johdon raportointi, kirjanpito ja tilinpäätös, osto- ja myyntilaskutoiminnot, kassanhallinta ja maksuliikenne, työsuhdeasiat ja palkkausjärjestelmä tehtävien osalta noudatetaan työnjakomallia tai erikseen sovittuja menettelytapoja konsernipalvelujen kanssa huolehtia hallinto- ja toimistopalveluista sekä päätösvalmistelusta ja lakiasioiden koordinoinnista 10

11 Liiketoiminnan tuen ja kehityksen tehtävät (2) vastata tiedon hallinnasta ja sen kehittämisestä, tiedolla johtamisen kehittämisestä sekä ICT-kehityksestä vastata johtamisjärjestelmän hallinnollisten rakenteiden ja johtamisen työkalujen kehittämisestä huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastata Tampereen Aterian laatu- ja ympäristöpolitiikasta hoitaa sisäistä tiedottamista sovitun työnjaon mukaisesti kehittää yksikön toimintaa jatkuvasti 11

12 Tuotannon ohjauksen ja kehityksen tehtävät (1) Toiminnan tarkoituksena on kehittää Tampereen Aterian liiketoimintaedellytyksiä ja liiketoiminta-alueiden mahdollisuuksia keskittyä omien ydintehtävien hoitamiseen vastata ateria- ja puhdistuspalvelutuotannon ohjauksesta ja toimitusketjun hallinnasta, mukaan lukien työsuojelun näkökulmat huolehtia tuotanto- ja asiakaspalvelukonseptien tuotehallinnasta ja tuotekehityksestä vastata tuotannonohjaukseen liittyvien järjestelmien ylläpidosta, hyödyntämisestä ja kehittämisestä tuotannon ohjauksen näkökulmasta 12

13 Tuotannon ohjauksen ja kehityksen tehtävät (2) kehittää ja ylläpitää laatu- ja ympäristöjärjestelmiä vastata Tampereen Aterian hankintojen ja logistiikan ohjauksesta johtaa ja valvoa Tampereen Aterian tutkimustoimintaa edistää liiketoimintojen kannattavuutta ja tehokkaita toimintatapoja kehittää yksikön toimintaa jatkuvasti 13

14 Muiden tukitoimintojen tehtävät Viestinnän tehtävän on Tampereen Aterian viestintästrategian mukaisesti kehittää viestintäprosesseja ja työkaluja liiketoiminnan käyttöön sekä vastata organisaatioviestinnästä Osaava ja kehittyvä henkilöstö toiminnon tehtävänä on henkilöstön osaamisen, työhyvinvoinnin ja työsuojelun kehittäminen strategisesti sekä siihen liittyvien prosessien ja työkalujen kehittäminen liiketoiminnan käyttöön 14

15 Johtaminen ja johtoryhmät (1) Tampereen Aterian johtamisessa noudatetaan hyvää kaupungin ja Tampereen Aterian strategioiden mukaista johtamis- ja hallintotapaa. Toimitusjohtajan ja liiketoiminta-alueiden/tukitoimintojen päälliköiden tulee käydä alaistensa kanssa kehitys- ja osaamiskeskustelut sekä velvoittaa nämä käymään keskustelut omien alaistensa kanssa. Säännölliset palaverit vuosikellojen mukaisesti ovat strategian jalkauttamisen väline. 15

16 Johtaminen ja johtoryhmät (2) Tampereen Aterian johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden ja tukitoimintojen päälliköt sekä henkilöstön edustaja. Johtoryhmän sihteerinä on controller. Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon johtoryhmään ja muihin työryhmiin kuuluvat liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön päättämät henkilöt. Strategiseen kehitysryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja liiketoiminta-alueiden ja tukitoimintojen päälliköt. Muihin kehitysryhmiin kuuluvat niihin erikseen päätetyt henkilöt. Johtoryhmätyöskentelyssä noudatetaan erikseen hyväksyttyjä periaatteita. 16

17 Yhteistoiminta Tampereen Ateriassa on yhteistoimintaryhmä, joka toimii yhteistoimintalain ja kaupungin yhteistoimintaa koskevien periaatteiden mukaisesti ja jossa ovat edustettuna eri henkilöstöryhmät ja työsuojelu. Toimitusjohtaja määrää työnantajan edustajat yhteistoimintaryhmään erillisellä päätöksellä. 17

18 Henkilöstöpolitiikka Tampereen Aterian henkilöstöpolitiikassa noudatetaan kaupungin henkilöstöstrategiaa ja siitä johdettua liikelaitoksen henkilöstöstrategiaa. Esimiehet työnantajan edustajina vastaavat henkilöstötavoitteiden ja sovittujen toimenpiteiden käytännön toteutumisesta. 18

19 Delegoinnit Toimitusjohtaja siirtää erillisillä päätöksillä päätösvaltaa seuraavissa asioissa: tilausoikeudet menojen hyväksymisoikeudet henkilöstöasiat myyntisopimusten ja -tarjousten nimenkirjoitusoikeudet. Muilta osin päätökset tekee toimitusjohtaja. 19

henkilöstöyksikkö lakimiesyksikkö päätösvalmisteluyksikkö tietohallintoyksikkö viestintäyksikkö

henkilöstöyksikkö lakimiesyksikkö päätösvalmisteluyksikkö tietohallintoyksikkö viestintäyksikkö 32 HALLINTO JA HENKILÖSTÖRYHMÄN TOIMINTAOHJE 24.02.2011 Dno TRE: 1968 /00.01.01/2011 päätti, n 22.12.2009 171 annettu toimintaohje päivitetään ryhmässä tapahtuneiden organisaatiomuutosten vuoksi. että

Lisätiedot

Konsernihallinnon toimintasääntö

Konsernihallinnon toimintasääntö Tampereen kaupunki 1 (6) Hyväksytty 2.6.2014, konsernijohtaja Yli-Rajala Voimaan 1.6.2014 1 Konsernihallinnon toimiala 2 Konsernihallinnon organisaatio ja tehtävät 3 Konserniohjausyksikkö Konsernihallinnon

Lisätiedot

Oikeusrekisterikeskuksen työjärjestys

Oikeusrekisterikeskuksen työjärjestys 1(11) Oikeusrekisterikeskuksen työjärjestys Dno 129/00/2015 2(11) Toimenpide pvm käsittelijä Toimenpide pvm käsittelijä Päivitetty 15.11.2013 Hallintopalvelut Käsitelty 19.5.2014 johtoryhmä 19.11.2013

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät (diat 4-32) Toimintamallin kuvaus (diat 33-45) Toimintamallin uudistuksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LINNAN TILAPALVELUT -LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi TiIajk 19.02.2009 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen toimintasääntö tilajk

Lisätiedot

Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos

Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos Kuopion kaupunki Toimintasääntövertailu 1 (13) Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö Kuopion Tilakeskuksen toimintasääntö -luonnos 1 Yleistä 2 Toimiala 3 Tehtävät Toimintasääntö perustuu Kuopion kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KÄSITTEINÄ 3 2. SISÄINEN

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

Työjärjestys. Voimassa 1.9.2011 -

Työjärjestys. Voimassa 1.9.2011 - 1 Työjärjestys Voimassa 1.9.2011 - 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN... 4 1.1 Tavoitteiden asettaminen ja seuranta... 4 1.2 Resurssijako... 4 1.3 Osaamisen johtaminen... 5 1.4 Yhteistoiminta

Lisätiedot

Liikelaitoksen toiminnan tarkemmasta organisoinnista vastaa toimitusjohtaja.

Liikelaitoksen toiminnan tarkemmasta organisoinnista vastaa toimitusjohtaja. 1 Liite 3/ Tilajk 12.3.2014 20 HAMEENLINNAN KAUPUNGIN LINNAN TILAPALVELUT - LIIKELAITOKSEN TOIMI NTASAANTÖ 5.2.2009 Tarkistettu 12.3.2014 / 1 Tehtävät ja toiminta-alue Linnan Tilapalvelut -liikelaitos

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE

MYNÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE MYNÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE MYNÄMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto hyväksynyt 18.6.2007 48 1 KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaan Mynämäen kuntaa kehitetään

Lisätiedot

MV/1/00.00.01/2014 MUSEOVIRASTON TYÖJÄRJESTYS

MV/1/00.00.01/2014 MUSEOVIRASTON TYÖJÄRJESTYS MV/1/00.00.01/2014 MUSEOVIRASTON TYÖJÄRJESTYS 1 MUSEOVIRASTON TYÖJÄRJESTYS 1 SÄÄDÖSPERUSTA Museoviraston toimintaa säätelevät laki Museovirastosta (282/2004, jäljempänä LM) ja valtioneuvoston asetus Museovirastosta

Lisätiedot

Toimintasääntö 1.1.20152013

Toimintasääntö 1.1.20152013 Toimintasääntö 1.1.20152013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS... 1 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA... 1 3. JOHTAMINEN... 2 3.1. Johtamistapa... 2 3.2. Johtajan tehtävät... 2 3.3. Johtoryhmät...

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 301 t:\johtosään\sosterve.301 RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 301 t:\johtosään\sosterve.301 RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 27.11.2006 hyväksymä (voimaantulo 1.1.2007) ja 10.11.2008 muuttama (voimaantulo 1.1.2009), 24.1.2011 muuttama (voimaantulo

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2014. Hallitus 20.2.2014 15/Liite 2

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2014. Hallitus 20.2.2014 15/Liite 2 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2014 Hallitus 20.2.2014 15/Liite 2 Sisällys YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1. Toimintasäännön soveltaminen 1 2. Organisaatio 1 2.1 Johtosuhteet 1

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat

Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Kaupunginhallitus 23.1.2012 2 Virtain kaupungin Corporate Governance kuntasovellus, ohjeistus ja toimintatavat Sisällysluettelo

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje

JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 14.10.2011 Johtoryhmä 7.9.2011 Sisällysluettelo 1 Sisäinen valvonta osana hyvää hallintotapaa 2 1.1. Sisäisen valvonnan strategiaperusta 3 1.2. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Konsernipalveluiden toimintasääntö

Konsernipalveluiden toimintasääntö Konsernipalveluiden toimintasääntö Haminan kaupunginhallitus 15.6.2015 Sisällysluettelo 1 Konsernipalvelujen toiminta-ajatus... 1 2 Konsernipalvelujen tehtävät... 1 3 Konsernipalvelujen organisaatio...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

Laatukäsikirja 2013 Päivitetty 30.7.2013

Laatukäsikirja 2013 Päivitetty 30.7.2013 Laatukäsikirja 2013 Päivitetty 30.7.2013 Sisältö VERSIOHISTORIA Versio Päivitetty Muutokset Hyväksynyt 0.1 Alkuperäinen (2006) 0.2 12/2010 Alkuperäinen (2010) 0.3 11/2012 Luku 2 Toiminnanohjaus: Vastuunjako-kappale

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA

KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA Kauhavan kaupunki Riskienhallintapolitiikka Sisällysluettelo 1 RISKIENHALLINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 3 2 RISKIENHALLINTAPOLITIIKAN SOVELTAMISALA JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet

Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet Forssan kaupunki Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.2.2012 Voimaantuloajankohta 1.3.2012 Kv. 27.5.2013, lisäys Sisällys KONSERNIOHJEEN

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA. Johtamisen käsikirja. Kv 17.6.2013 57

RISKIENHALLINTA. Johtamisen käsikirja. Kv 17.6.2013 57 RISKIENHALLINTA Johtamisen käsikirja Kv 17.6.2013 57 1 Laihian kunta Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 1.1 Johtamisjärjestelmä...3 1.2 Hyvä hallintotapa ja tilivelvollisuus...4 1.3 Sisäisen valvonnan ja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIOHJE

KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIOHJE KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN KONSERNIOHJE Kemin kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje 2 (9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 104 ja tulee voimaan 1.1.2013. Sisällysluettelo 1. KONSERNIOHJEEN

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot