JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Janakkalan kunnan hallintosääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Janakkalan kunnan hallintosääntö"

Transkriptio

1 Liite 10 kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjaan 41 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA Janakkalan kunnan hallintosääntö Hyväksytty valtuusto Voimaantulopäivä

2 2 (61) 1. LUKU... 6 YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala LUKU... 6 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Kunnanhallitus Kokoonpano ja toimikausi Tehtävät hallintoa johtaessaan valtuuston päätöksiä täytäntöön pannessaan Ratkaisuvalta Toimivallan edelleen siirtäminen Esittely Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Kunnanhallituksen konsernijaosto Kokoonpano ja toimikausi Tehtävät Esittely Jaostot ja toimikunnat Toimielinten yleiset tehtävät Kunkin toimielimen tehtävänä on toimialallaan Toimivallan edelleen siirtäminen Kasvatus- ja koulutuslautakunta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan tehtävät Lautakunnan ratkaisuvalta Esittely Kunnan varhaiskasvatukseen kuuluvien yksiköiden ja koululaitokseen kuuluvien koulujen johtokunnat Johtokunnan kokoonpano Esittely Johtokunnan tehtävät Johtokunnan ratkaisuvalta Elämänlaatulautakunta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan tehtävät Esittely Perusturvalautakunta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan tehtävät Lautakunnan ratkaisuvalta Perusturvalautakunta Esittely Maaseutulautakunta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan tehtävänä on Lautakunnan ratkaisuvalta Esittely Tekninen lautakunta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan tehtävät Lautakunnan ratkaisuvalta Esittely Ympäristölautakunta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan tehtävät Esittely LUKU KOKOUSMENETTELY... 24

3 3 (61) 12 Luvun määräysten soveltaminen Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Pöytäkirja Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Asiakirjojen allekirjoittaminen LUKU KUNNAN TALOUS Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMINEN Ulkoisen ja sisäisen valvonnan järjestäminen Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan kokoukset Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle LUKU HENKILÖSTÖORGANISAATIO Toiminta-ajatus Johtaminen Toimialajako Johtoryhmä Yhteistoiminta Henkilöstö Tehtäväkuvauksen hyväksyminen LUKU HENKILÖSTÖASIAT JA VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA Luvun määräysten soveltaminen Toimivalta viran ja toimen perustamisessa ja lakkauttamisessa Viran tai toimen täyttölupa Viran ja toimen haku Viranhaltijan ja työntekijän valinta Eron myöntäminen Esimiesten ratkaisuvalta muissa henkilöstöasioissa Kelpoisuusehdot Lääkärintodistus ** Viranhaltijoiden ja työntekijöiden ratkaisuvalta hankinta-asioissa Viranhaltijoiden ratkaisuvalta muissa asioissa Kunnanjohtaja päättää Toimialajohtaja päättää Talous- ja hallintojohtaja päättää... 38

4 4 (61) 4. Henkilöstöjohtaja päättää Asianhallintasihteeri Kuljetussuunnittelija päättää Asuntosihteeri päättää Maaseutupäällikkö päättää a. Maaseutupalvelusihteeri päättää b. Maaseutuasiamiehet päättävät Maaseutuassistentti päättää Ympäristöpäällikkö päättää Rakennustarkastaja päättää II rakennustarkastaja päättää Sivistysjohtaja päättää Sivistystoimen talouspäällikkö päättää Rehtori/koulun johtaja päättää Varhaiskasvatusjohtaja päättää Päiväkodin johtaja ja perhepäivähoidonohjaaja päättävät omalla toimialueellaan Kirjastotoimenjohtaja päättää Liikuntasihteeri päättää Kulttuurisihteeri päättää Nuorisosihteeri päättää Perusturvajohtaja päättää Perusturvan talous- ja hallintopäällikkö päättää Sosiaalityön johtaja päättää Sosiaalityöntekijä päättää omalla toimialueellaan Lastenvalvoja päättää Palveluohjaaja päättää Lastensuojelun työntekijä päättää Vanhustyön johtaja päättää Kotihoidon ohjaaja päättää Vanhustyön palveluohjaaja päättää Vammaistyön johtaja päättää Vammaistyön palveluohjaaja päättää Vanhainkodin vastaava ohjaaja päättää Etuuskäsittelijä päättää Johtava terveyskeskushammaslääkäri päättää Vastaava hammaslääkäri päättää Vastaava työterveyshoitaja päättää Terveyskeskuksen lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaava lääkäri päättää Avohoidon ylihoitaja päättää Vastaava fysioterapeutti päättää Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä päättää Tekninen johtaja päättää Kaavoitusarkkitehti päättää Tekniikan ja ympäristön talouspäällikkö päättää Maankäyttöinsinööri päättää Kiinteistöpäällikkö päättää Maanrakennusinsinööri päättää Nuorten työpajan vastaava ohjaaja LIITTEET 1. Kunnan koululaitos 2. Peruskoulun erityisopetus ja peruskoulun ja lukion kieltenopetuksen järjestäminen 3. Virkojen täyttäminen, lautakunnat Sääntöön on merkitty tähdellä (*) ne määräykset, joissa edellytetään kunnan valtuuston vuosittain tai valtuustokausittain vahvistamia perusteita, valtuuston vahvistamaa enimmäismäärää, valtuuston antamia ohjeita (esim. tilahankkeiden suunnitteluohjeet) tms. Kunnanhallitusta koskevat vastaavat määräykset on merkitty kahdella tähdellä (**).

5 5 (61)

6 6 (61) 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Tätä hallintosääntöä sovelletaan valtuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan sekä jäljempänä mainittujen muiden toimielimien sekä kunnan henkilöstöorganisaation toimintaan. Janakkalan Vesi liikelaitoksen osalta tätä sääntöä noudatetaan lukujen 3. Kokousmenettely, 4. Kunnan talous, 5. Hallinnon ja talouden tarkastus, 6. Henkilöstöorganisaatio ja 7. Henkilöstöasiat ja viranhaltijoiden ratkaisuvalta osalta. Tätä sääntöä sovelletaan, jollei laissa tai asetuksessa tai muussa johtosäännössä ole muuta säädetty tai määrätty. 2. LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Muiden toimielinten kuin kunnanvaltuuston kokoukset ovat suljettuja. 2 Kunnanhallitus 1. Kokoonpano ja toimikausi Kunnanhallitukseen kuuluu 9 varsinaista ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kunnanhallituksen varsinaiset jäsenet valitaan valtuutetuista. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 2. Tehtävät Jollei toisin määrätä, kunnanhallituksen tehtävänä on valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisesta, tuloksellisesta hoitamisesta ja tällöin 2.1. hallintoa johtaessaan huolehtia kunnan eri hallinnonalojen ja organisaation suunnittelusta ja kehittämisestä; antaa yleisohjeita kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä;

7 7 (61) seurata ja ohjata kunnan yleistä kehitystä, asetettujen tavoitteiden ja hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttamista ja ohjeiden noudattamista; asettaa alaistensa toimielinten ja henkilöstön toiminnalle yleisiä tavoitteita ja huolehtia tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien voimavarojen hankinnasta; huolehtia arkistotoimen järjestämisestä kunnassa; hoitaa kunnallisia luottamushenkilöitä koskevat sekä kunnalle työnantajana kuuluvat viranhaltijoiden ja työntekijöiden henkilöstöasiat ja tällöin neuvotella nimeämiensä edustajien välityksellä virka- ja työehtosopimusten tulkinnoista; huolehtia yhteistyöstä kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa; antaa viimeistään maaliskuussa valtuustolle kuntalaissa tarkoitettu luettelo kunnan asukkaiden edellisenä vuonna tekemistä aloitteista; huolehtia, että kunnan toimielimet ja henkilöstö yhteistyössä saavuttavat talousarviossa ja käyttösuunnitelmissa määritellyt tavoitteet tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti; johtaa ja valvoa kunnan hankintatointa sekä huolehtia kunnan hankintatoimen kehittämisestä, yhtenäistämisestä ja hankintatoimen yleisestä ohjaamisesta; vastata kunnan elinkeinotoimen järjestämisestä ja sen vaatimasta yhteydenpidosta eri sidosryhmiin; vastata kunnan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä; johtaa kunnan viestintää, hyväksyä viestintäohjeen ja päättää viestinnästä vastaavista viranhaltijoista; päättää kunnan edustajien nimeämisestä; toimii kunnassa pelastustoimesta vastaavana toimielimenä valtuuston päätöksiä täytäntöön pannessaan antaa täytäntöönpanosta tarpeelliset määräykset ja ohjeet; huolehtia päätösten tiedottamisesta ja huolehtia kunnan taloudellisten, teknisten ja henkilövoimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä;

8 8 (61) 3. Ratkaisuvalta Jollei jäljempänä toisin määrätä, kunnanhallituksen päätettäväksi muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat 3.1.* maankäyttösopimuksia sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamista ja myymistä, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto mahdollisesti määrärahan myöntäessään on antanut; 3.2. asemakaavan tai tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamista, myymistä, vaihtamista ja lunastamista; 3.3. vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavan tai asemakaavan muutoksen hyväksymistä (maankäyttö- ja rakennuslain 52 ), sitovan tonttijaon hyväksymistä, kaavoituskatsauksen hyväksymistä, rakennuskiellon määräämistä, toimenpiderajoituksen määräämistä, alueen määräämistä maankäyttöja rakennuslain 110 :n tarkoittamaksi kehittämisalueeksi sekä poikkeuslupalausuntoa maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n 2 momentin tilanteissa; 3.4. kunnan yhteis- ja erillishankintoja, ellei päätösvaltaa tässä säännössä ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle; 3.5.* vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, jollei vaadittu korvaus ylitä valtuuston mahdollisesti vahvistamaa enimmäismäärää; 3.6.* kunnan velkakirjalainanottoa sekä tilapäisluoton ottamista valtuuston erikseen tekemän päätöksen asettamissa rajoissa, ellei päätösvaltaa tässä säännössä ole siirretty viranhaltijalle; 3.7. tilapäislainan myöntämistä kuntakonserniin kuuluvalle yhteisölle, yhtiölle tai säätiölle; 3.8. kunnan omaisuuden vakuuttamista sekä kunnan velvollisuudeksi säädettyä ja muuta vakuuttamista sekä; 3.9. julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määräämistä; 4. Toimivallan edelleen siirtäminen Kunnanhallituksella on valta siirtää sille säännön tai taksan mukaan kuuluvia asioita edelleen alaistensa viranomaisten ratkaistavaksi. 5. Esittely Asiat ratkaistaan kunnanhallituksen kokouksissa kunnanjohtajan esittelystä. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, jonka tehtävänä

9 9 (61) on tällöin muidenkin kunnanjohtajan virkatehtävien hoitaminen. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. 6. Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä seuraaviin lautakuntiin: tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta. 3 Kunnanhallituksen konsernijaosto 1. Kokoonpano ja toimikausi 2. Tehtävät Kunnanhallituksella on kunnanhallituksen toimikaudekseen valitsema konsernijaosto, jonka jäsenet valitaan kunnanhallituksen varsinaisista jäsenistä ja valtuuston puheenjohtajistosta. Kunnanhallituksen puheenjohtajisto toimii myös konsernijaoston puheenjohtajistona. Konsernijaostossa käsitellään 1. maanhankinta-, 2. kaavoitus ja 3. elinkeinopolitiikkaan liittyviä asioita. 3. Esittely Asiat ratkaistaan konsernijaoston kokouksissa kunnanjohtajan esittelystä. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin muidenkin kunnanjohtajan virkatehtävien hoitaminen. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Kunnanjohtaja vastaa alaisensa henkilöstön kanssa konsernijaostolle esiteltävien asioiden valmistelusta. 4 Jaostot ja toimikunnat Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat perustaa harkintansa mukaan toimintansa tehostamiseksi jaostoja ja toimikuntia. Jaoston ja toimikunnan jäsenet valitsee toimielin. Jaoston ja toimikunnan puheenjohtajan tulee olla toimielimen varsinainen jäsen ja sen muuna jäsenenä voi olla toimielimen varsinainen jäsen, varajäsen tai luottamustoimikelpoinen kuntalainen. Jaostosta ja toimikunnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään.

10 10 (61) 5 Toimielinten yleiset tehtävät 1. Kunkin toimielimen tehtävänä on toimialallaan 1.1. huolehtia niiden asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, jotka lain, asetuksen, erityisen säännön tai tämän johtosäännön mukaan kuuluvat lautakunnalle, johtokunnalle taikka kunnalle lautakunnan ja johtokunnan toimialalla; 1.2. seurata toimialansa yleistä kehitystä sekä tehdä sitä koskevat aloitteet ja esitykset kunnanhallitukselle; 1.3. tehdä kunnanhallitukselle toimialaansa koskeva ehdotus talousarvioksi ja suunnitelmaksi sekä huolehtia talousarvion täytäntöönpanosta ja seurannasta annettujen ohjeiden mukaisesti; 1.4 huolehtia valtuuston hyväksymissä tilahankkeiden käsittelyohjeissa (kv ) toimielimelle määrätyistä tehtävistä; 1.5. pitää yhteyttä muihin kunnan hallinnonalojen sekä toimialansa viranomaisiin, järjestöihin ja yhdistyksiin sekä seurata niiden kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunnalla on osuuksia ja valvoa kunnan etua niissä; 1.6. laatia tarvittaessa lautakunnan ja johtokunnan alaisuudessa toimivien laitosten ja yksikköjen toimintaa koskevat ohjeet, jollei niitä ole siirretty viranhaltijan päätettäväksi; 1.7. * vahvistaa toimialallaan taksat ja maksut valtuuston päättämien yleisten perusteiden mukaisesti; 1.8. huolehtia kunnalle tulevien maksujen ja korvausten perinnästä sekä antaa maksujen valvontaa varten tarvittavat tiedot; 1.9. valvoa valtionosuuksien, -lainojen ja -avustusten hakemista; 1.10.** lautakunnat päättävät toimialallaan alle 5000 euron vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi; päättää alueiden, laitosten ja toimitilojen käytöstä sekä huolehtia omaisuuden hoidosta, ellei tässä säännössä ole myöhemmin toisin määrätty; päättää toimialallaan käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myymisestä; ** päättää toimialallaan hankintojen suorittamisesta kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti; päättää toimialallaan tarpeellisesta varastovalvonnasta ja tarkastuksesta;

11 11 (61) hyväksyä toimialaansa koskevat vuokra-, ostopalvelu- ja muut sopimukset, ellei niitä ole siirretty viranhaltijan päätettäväksi; päättää avustusten, palkintojen ja stipendien jakoperusteista ja jakamisesta; päättää luottamushenkilöiden koulutuksesta; huolehtia toimialaansa koskevasta koulutus-, opastus- ja tiedotustoiminnasta; huolehtia, että lautakunnan tai johtokunnan alainen henkilöstö saavuttaa talousarviossa ja käyttösuunnitelmissa määritellyt tavoitteet tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistoiminnassa kunnan muiden lautakuntien, toimialojen ja niiden alaisten tulosyksiköiden ja toimintojen kanssa; vastata toimialansa sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti; suorittaa muut lautakunnan ja johtokunnan toimialaan kuuluvat tehtävät. 2. Toimivallan edelleen siirtäminen Lautakunnalla ja johtokunnalla on valta siirtää sille säännön tai taksan mukaan kuuluvia asioita edelleen alaistensa viranomaisten ratkaistavaksi, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Toimivallan siirtäjällä on velvollisuus valvoa siirrettyä toimivaltaa. 6 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 1. Lautakunnan kokoonpano Kasvatus- ja koulutuslautakuntaan kuuluu 9 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtaja valitaan valtuutetuista. Nuorisofoorumilla on oikeus nimetä edustajansa ja hänelle henkilökohtainen varaedustaja kasvatus- ja koulutuslautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella. 2. Lautakunnan tehtävät Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tehtävänä on vastata varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, opetustoiminnasta ja koululaisten iltapäivätoiminnasta sekä muista sivistys-

12 12 (61) toimeen kuuluvista tehtävistä ja sen mukaan kuin tässä säännössä tai muualla on säädetty tai määrätty. Tämän hallintosäännön liitteinä ovat kunnan varhaiskasvatuksen yksikköjen nimet ja sijaintipaikat, kunnan koululaitokseen kuuluvien koulujen nimet, sijaintipaikat ja oppilaaksi ottoalueet sekä erityisopetuksen ja kielenopetuksen järjestäminen. 3. Lautakunnan ratkaisuvalta Varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja kunnan opetustoimen hallintoa koskevissa säännöksissä mainitut kunnan ratkaistaviksi säädetyt asiat ratkaisee toimialallansa kasvatus- ja koulutuslautakunta, ellei kunnan sisäisin määräyksin toisin ole päätetty. Niiden lautakunnan ratkaistavaksi määrättyjen asioiden lisäksi, joita ei ole siirretty tai jotka muuten eivät kuulu muiden viranomaisten päätettäväksi, lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat: 3.1. tekee palvelusopimukset muiden kuntien, valtion ja yksityisten oppilaitosten ylläpitäjien ja muiden palveluntuottajien kanssa; 3.2. päättää lukiolain mukaisten koulutuspalveluiden ostamisesta ulkopuolelta; 3.3. päättää musiikin opetuksen ostamisesta Hämeenlinnan musiikinystävät ry:ltä (Sibelius-opisto); 3.4. päättää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtorin opetusvelvollisuudesta 3.5. päättää lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeista; 3.6. päättää oppilaan erottamisesta määräajaksi; 3.7. päättää oppilaan pidättämisestä opiskelusta rikostutkinnan ajaksi; 3.8. hyväksyy kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman, perusopetuksen ja lukion kuntakohtaisen opetussuunnitelman sekä koululaisten iltapäivätoiminnan kuntakohtaisen toimintasuunnitelman; 3.9. päättää koulukokeilusta ja kokeiluluvan hakemisesta; päättää koulutuksen arvioinnista; valitsee oppilaiden vanhempia ja koululaitoksen henkilöstöä kuultuaan kunnan koululaitokseen kuuluvien johtokuntien jäsenet ja varajäsenet sekä valitsee johtokunnan jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;

13 13 (61) valitsee lasten vanhempia ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä kuultuaan kunnan varhaiskasvatukseen kuuluvien johtokuntien jäsenet ja varajäsenet sekä valitsee johtokunnan jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan; valitsee edustajansa kunnan varhaiskasvatukseen kuuluvien yksiköiden ja kunnan koululaitokseen kuuluvien oppilaitosten johtokuntiin; vastaa esiopetuksesta ja koululaisten iltapäivätoiminnasta; päättää tuntiresurssien jakamisesta kouluille; hyväksyy varhaiskasvatuksen yksikköjen ja koulujen turvallisuussuunnitelmien periaatteet; päättää varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asetuksen mukaisesti; päättää koululaisten iltapäivätoiminnan toimintapaikoista ja iltapäivätoiminnan maksuista. 4. Esittely Lautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan toimialajohtajan esittelystä. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa ao. esittelijän muutkin virkatehtävät. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Asian valmistelija vastaa omalta osaltaan valmistelun oikeellisuudesta. 5. Kunnan varhaiskasvatukseen kuuluvien yksiköiden ja koululaitokseen kuuluvien koulujen johtokunnat Kunnan varhaiskasvatuksella on päiväkotien ja perhepäivähoidon yksikkökohtaiset johtokunnat. Kunnan perusopetusta antavilla kouluilla sekä Janakkalan lukiolla on koulukohtaiset johtokunnat. Kuitenkin Haukankallion koululla ja Leppäkosken koululla on yhteinen johtokunta Johtokunnan kokoonpano Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee johtokunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 2 vuoden toimikaudeksi siten, että toimikausi vaihtuu valtuustokauden puolivälissä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

14 14 (61) Lasten ja oppilaiden huoltajat ja yksiköiden henkilöstö tekevät esityksen johtokunnan jäsenistä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle. Henkilöiden, jotka valitaan huoltajien keskuudesta, tulee olla varhaiskasvatuksen tai koulussa olevien huoltajia valintahetkellä. Varhaiskasvatuksen yksikkökohtaiseen johtokuntaan Kivitaskun päiväkodissa ja Pikkuniitun päiväkodissa kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Haltian päiväkodin, Kettukallion päiväkodin, Jänispolun päiväkodin ja perhepäivähoidon johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Haltian päiväkodin johtokuntaan kuuluu lisäksi kaksi edustajaa Harvialan koulusta: yksi vanhempien edustaja ja yksi henkilökunnan edustaja. Viisijäsenisessä johtokunnassa on yksi henkilökunnan edustaja ja seitsenjäsenisessä johtokunnassa kaksi henkilökunnan edustajaa. Koulukohtaiseen johtokuntaan kuuluu 7 varsinaista (poikkeuksena 2-opettajaiset koulut, joiden johtokuntaan kuuluu 5 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Harvialan koulun johtokuntaan kuuluu lisäksi kaksi edustajaa Haltian päiväkodista: yksi vanhempien edustaja ja yksi henkilökunnan edustaja. Yhteiskoulujen johtokunnissa on yksi oppilasjäsen (yhteensä 8 jäsentä). Lukion johtokunnassa on kaksi opiskelijajäsentä (yhteensä 9 jäsentä), yksi kummastakin toimipisteestä. Oppilasjäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt ja oppilaat valitsevat keskuudestaan hänet lukuvuodeksi kerrallaan. Oppilasjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa, mutta ei oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon Esittely Asiat ratkaistaan johtokunnan kokouksissa varhaiskasvatuksen yksikön esimiehen / rehtorin esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa asianomaisen viranhaltijaan muutkin tehtävät. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana Johtokunnan tehtävät Johtokunta on huoltajien ja henkilöstön kuulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen toimielin. Tehtävät: kodin ja yksikön välisen tiedonkulun, vuorovaikutuksen ja kasvatuskumppanuuden tukeminen ja kehittäminen ja tätä koskevien esitysten tekeminen kasvatus- ja koulutuslautakunnalle; yksikön toimintakulttuurista, suunnitelmista ja ajankohtaisista asioista keskustelu; kasvatus- ja koulutuslautakunnan sille erikseen määräämät tehtävät.

15 15 (61) varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja työsuunnitelmaan sekä koulujen esiopetussuunnitelmaan/opetussuunnitelmaan perustuvan työsuunnitelman toteutumisen arviointi; kasvatus- ja koulutuslautakunnan sille erikseen määräämät tehtävät Johtokunnan ratkaisuvalta hyväksyy varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus ja työsuunnitelman; koulujen esiopetussuunnitelmaan/ opetussuunnitelmaan perustuvan työsuunnitelman; iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan perustuvan työsuunnitelman hyväksyy koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja niiden muutokset; hyväksyy tilojen iltakäyttäjiä varten tehdyt kiinteistön järjestyssäännöt; hyväksyy koulun järjestyssäännöt. 7 Elämänlaatulautakunta 1. Lautakunnan kokoonpano Elämänlaatulautakuntaan kuuluu 9 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtaja valitaan valtuutetuista. Nuorisofoorumilla on oikeus nimetä edustajansa ja hänelle henkilökohtainen varaedustaja elämänlaatulautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella. 2. Lautakunnan tehtävät Elämänlaatulautakunnan tehtävänä on järjestää kunnassa harjoitettavaa kirjasto- ja kulttuuritoimintaa niin kuin kirjastolaissa ja laissa kuntien kulttuuritoiminnasta on säädetty, liikunta- ja nuorisotoimintaa niin kuin liikuntalaissa ja nuorisolaissa on säädetty, terveysliikunnan edistäminen sekä vapaan sivistystyön toiminnan edistäminen. Sen lisäksi lautakunnan tehtävänä on 2.1. huolehtia kotiseutuun ja sen historiaan liittyvän henkisen ja aineellisen kulttuurin tallentamisesta, tutkimisesta ja julkaisemisesta; 2.2. huolehtia kunnan museotoiminnasta ja siinä erityisesti museorakennusten ja kokoelmien kunnosta sekä museoesineistön pitämisestä nähtävillä ja tutkijoiden käytettävissä;

16 16 (61) 2.3. päättää kansalaisopiston koulutuspalveluiden ostamisesta; 2.4. yhdessä nuorisofoorumin kanssa edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttaa nuorten elämiseen ja viihtymiseen liittyviin asioihin; 2.5. pitää yhteyttä kunnassa toimiviin järjestöihin, yhdistyksiin ja kylätoimikuntiin ja järjestää yhdessä niiden kanssa kuntalaisten hyvinvointia edistävää toimintaa. 4. Esittely Lautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan toimialajohtajan esittelystä. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa ao. esittelijän muutkin virkatehtävät. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Asian valmistelija vastaa omalta osaltaan valmistelun oikeellisuudesta. 8 Perusturvalautakunta 1. Lautakunnan kokoonpano Perusturvalautakuntaan kuuluu 15 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Janakkalan kunnan valtuusto valitsee 9 jäsentä ja jäseniksi valituista puheenjohtajan sekä toisen varapuheenjohtajan ja Hattulan kunnan valtuusto 6 jäsentä ja jäseniksi valituista ensimmäisen varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan Janakkalan valtuutetuista ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Hattulan valtuutetuista. 2. Lautakunnan tehtävät Perusturvalautakunnan tehtävänä on huolehtia Janakkalan kunnan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollon järjestämisestä. Jäljempänä edellä mainituista toimialoista käytetään nimitystä sosiaali- ja terveydenhuolto. Toimialan tavoitteena on tuottaa terveyttä, sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita kunnan asukkaille siten kuin laissa tarkemmin säädetään.

17 17 (61) Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että lautakunta 2.1. määrittelee toiminnan painopistealueet ja kehityksen suunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa; 2.2. huolehtii siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuotetaan yhteisvastuullisesti ja toiminnallisesti järkevällä tavalla; 2.3. huolehtii siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollolla on puitteet ja resurssit tavoitteidensa mukaiseen palveluun. Yhteistoiminta-alueen osalta toimitiloista sovitaan yhteistoimintasopimuksessa; 3. Lautakunnan ratkaisuvalta Perusturvalautakunta ratkaisee 1. Janakkalan kunnan osalta sosiaalilautakunnalle säädetyt ja määrätyt asiat sekä raittiustyölain (828/82) mukaiset asiat sekä ne asiat, jotka muutoin kuuluvat niiden toimialaan, mikäli tehtäviä ei ole siirretty viranhaltijan päätettäväksi tai määrätty tällä säännöllä muun toimielimen tehtäväksi. Näistä asioista päättää 9 perusturvalautakunnan jäsentä, jotka Janakkalan valtuusto on valinnut. Hattulan valtuuston valitsemilla jäsenillä ei ole läsnäolo-oikeutta näitä asioita käsiteltäessä. Perusturvalautakunnan puheenjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen, toimii puheenjohtajana perusturvalautakunnan toinen varapuheenjohtaja. 2. Janakkalan kunnan ja Hattulan kunnan osalta terveyslautakunnalle tai terveydenhoitolautakunnalle säädetyt ja määrätyt asiat sekä ne asiat, jotka muutoin kuuluvat sen toimialaan, mikäli tehtäviä ei ole siirretty viranhaltijan päätettäväksi tai määrätty tällä säännöllä muun toimielimen tehtäväksi. Näistä asioista päättää 15-jäseninen perusturvalautakunta kokonaisuudessaan. Perusturvalautakunnan puheenjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen, toimii puheenjohtajana perusturvalautakunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja. 4. Perusturvalautakunta Toimii Janakkalan ja Hattulan kuntien perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yhteisenä toimielimenä. Yhteistoiminta-alueen toiminnasta säädetään tarkemmin yhteistoimintasopimuksessa. 5. Esittely Lautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan toimialajohtajan esittelystä. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa asianomaisen viranhaltijan muutkin virkatehtävät. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Asian valmistelija vastaa omalta osaltaan valmistelun oikeellisuudesta.

18 18 (61) 9 Maaseutulautakunta 1. Lautakunnan kokoonpano Maaseutulautakuntaan kuuluu 9 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtaja valitaan valtuutetuista. 2. Lautakunnan tehtävänä on 2.1. hoitaa yksityisteiden avustamiseen ja kylätoiminnan toiminta-avustuksiin liittyvät tehtävät Janakkalan kunnan alueella; 2.2. asettaa tavoitteet maaseututoimen ja maaseudun elinkeinojen kehittämiseksi sekä maatalouden monipuolistamisen edistämiseksi Janakkalan kunnan alueella; 2.3. tukea ja tehdä suunnitelmia yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa kylien kehittämistä ja kylien omatoimisuuden ja elinvoimaisuuden lisäämistä koskevissa asioissa Janakkalan kunnan alueella; 2.4. seurata ja antaa lausuntoja maaseudun ympäristöä, maankäyttöä, asumista ja yrittämistä koskevissa asioissa; 2.5. päättää kunnan omistamien viljelysmaiden vuokraamisesta. 3. Lautakunnan ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä muutoin on säädetty ja ellei tässä tai muussa säännössä toisin määrätä, lautakunta päättää erilaisten katselmusten sekä arviointi- ja muiden toimitusten suorittamisesta. Lautakunta valitsee tarvittaessa poikkeuksellisten luonnonolojen johdosta henkilöt arvioimaan mm. satovahinkoja. Lautakunta päättää tarkastuksista perittävistä maksuista, joihin sillä on harkintavalta. 4. Esittely Lautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan maaseutupäällikön esittelystä. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa asianomaisen viranhaltijan muutkin virkatehtävät. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Asian valmistelija vastaa omalta osaltaan valmistelun oikeellisuudesta.

19 19 (61) 10 Tekninen lautakunta 1. Lautakunnan kokoonpano Tekniseen lautakuntaan kuuluu 9 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtaja valitaan valtuutetuista. Lautakunta valitsee keskuudestaan toimikaudekseen yksityistielainsäädännön vaatimien katselmusten ja tietoimitusten suorittamista varten tiejaoston, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2 jäsentä sekä 3 yleisvarajäsentä. Nuorisofoorumilla on oikeus nimetä edustajansa ja hänelle henkilökohtainen varaedustaja tekniseen lautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella. 2. Lautakunnan tehtävät Tekninen lautakunta huolehtii, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle, kunnan 2.1. yhdyskuntarakentamisen edellytyksistä, kuten yleis- ja asemakaavoituksesta, mittaus-, kartasto- ja paikkatiedoista, kiinteistöteknisistä tehtävistä, liikennesuunnittelusta sekä muista näihin verrattavista tehtävistä sekä niiden vaatimista selvityksistä ja tutkimuksista; 2.2. toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta; 2.3. kadun, teiden, yleisten alueiden, teknisten laitosten sekä näihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta kiinteistöistä sekä muista maa- ja vesialueista, rakennuksista, teknisistä laitoksista ja laitteista, luonnonvarojen käytöstä sekä näiden luovutuksesta ja vuokrauksesta sekä hallinnassaan olevasta irtaimesta omaisuudesta annettujen valtuuksien puitteissa, ellei niitä ole tällä säännöllä siirretty viranhaltijain päätettäväksi sekä seuraavista erityisistä tehtävistä: Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolain (669/78) edellyttämistä tehtävistä ja ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) mukaisista tehtävistä; 2.6. rakennuskieltoja koskevien asioiden ja rakentamiskehotuksia koskevien päätösten valmistelusta ja seurannasta; 2.7. maankäyttö- ja rakennuslain 7 :ssä tarkoitetun kaavoituskatsauksen laatimisesta;

20 20 (61) 2.8. yksityistielain 6 luvun mukaisista tielautakunnalle kuuluvista tehtävistä ellei niitä tällä säännöllä ole siirretty muulle viranomaiselle; 2.9. vesihuollon yleisestä kehittämisestä vesihuoltolain 5 :n mukaisesti yhteistyössä ympäristölautakunnan sekä Janakkalan Vesi liikelaitoksen kanssa; ruokapalvelukeskuksen hallinnosta; antaa kunnan puolesta naapurikunnille niiden pyytämät lausunnot maankäyttö- ja liikenneasioista. 3. Lautakunnan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty lautakunnan päätettäväksi, lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat: 3.1. vaikutuksiltaan vähäisiin kaavoitustoimenpiteisiin ryhtymisen ja asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnin (maankäyttö- ja rakennuslain 60 ); 3.2. kaavan laatimisesta ja muuttamisesta perittävät korvaukset (maankäyttöja rakennuslain 59 ja 76 ); 3.3. hyväksyy rakentamistapaohjeet; 3.4. hallintaansa kuuluvien alueiden, rakenteiden ja laitteiden vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttamisen siltä osin kun niitä ei ole siirretty viranhaltijoiden ratkaistavaksi; 3.5. hallinnassaan olevien rakennusten purkamisen sekä muiden hallintokuntien rakennusten purkamisen kuultuaan ko. hallintokuntaa; 3.6.* kunnan rakennusten, rakenteiden ja laitteiden työpiirustukset tilahankkeiden suunnitteluohjeiden mukaisesti; 3.7.* suunnittelu-, urakka-, hankinta-, hallinta-, huolto-, haltuunotto-, liittymisym. vastaavat toimialaansa kuuluvat päätökset siltä osin kuin niitä ei ole siirretty viranhaltijoiden ratkaistavaksi; 3.8. maa-aineksien ja metsätaloustuotteiden myymisen sekä näitä varten laadittavien toiminta-, hakkuu- ym. suunnitelmien hyväksymisen siltä osin kuin niitä ei ole osoitettu viranhaltijoiden ratkaistavaksi; 3.9. ** ulkopuolisille tehtävien töiden, tuotteiden tai palvelujen hinnoitteluperusteet ja niistä perittävät korvaukset; kadun ja muun yleisen alueen rakennussuunnitelman ja ylläpidon laadun hyväksymisen; katualueen haltuunottotoimenpiteet sekä kunnan kadunpitopäätöksen tekeminen;

21 21 (61) rakennusjärjestyksen rakennuspaikan vähimmäiskokoa, rakentamisen määrää tai suunnittelutarvealuetta koskevan poikkeuslupa-asian sekä maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n 1 momentin poikkeukset; rakennusluvan edellytykset maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n tilanteessa; osoitejärjestelmän numeroinnin ja haja-asutusalueiden teiden nimeämisen; ulkoilureittien sijoittamisesta ja sopimuksista; vesihuoltosuunnitelmien hyväksymisen silloin, kun ne koskevat Janakkalan Vesi liikelaitoksen toiminta-alueen ulkopuolista aluetta ja kunta osallistuu hankkeen kustannuksiin ja verkosto liitetään Janakkalan Vesi liikelaitoksen verkostoon maankäyttö- ja rakennuslain 38 :n ja 53 :n mukaisen rakennuskiellon sekä 97 :n mukaisen rakentamiskehotuksen antamisen; lykkäyksen myöntämisen tonttien ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä siltä osin kuin päätösvaltaa tässä säännössä ei ole siirretty muille viranomaisille; yleisten määräysten antamisen kunnan huoneistojen ja alueiden luovuttamisesta tilapäiskäyttöön; valituspäätöstä maankäyttö- ja rakennuslain ja :ien tilanteissa. 4. Esittely Lautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan toimialajohtajan esittelystä. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa ao. viranhaltijan muutkin virkatehtävät. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Asian valmistelija vastaa omalta osaltaan valmistelun oikeellisuudesta. 11 Ympäristölautakunta 1. Lautakunnan kokoonpano Ympäristölautakuntaan kuuluu 9 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

22 22 (61) Lautakunnan puheenjohtaja valitaan valtuutetuista. Nuorisofoorumilla on oikeus nimetä edustajansa ja hänelle henkilökohtainen varaedustaja ympäristölautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella. 2. Lautakunnan tehtävät 2.1. Ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kunnan rakennusvalvonta- ja lupaviranomaisena niiltä osin kun tehtävää ei ole määrätty teknisen lautakunnan tehtäväksi; kuntien ympäristöhallintolain ja ympäristönsuojelulain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena; ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena; maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena; jätelain tarkoittamana valvontaviranomaisena; kunnassa ympäristöterveydenhuollosta vastaavana toimielimenä Ympäristölautakunnan tehtävänä on lisäksi huolehtia kunnalta ympäristölupa-asioissa ja vaikutusten arviointiasioissa pyydettyjen lausuntojen valmistelusta; omalta osaltaan kestävän kehityksen edistämisestä kunnassa; rakennustoiminnan valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä osaltaan siitä, että rakentamisessa noudatetaan mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla säädetään; rakennusten korjaus- ja energia-avustuksista ja niiden neuvonnasta; kunnalle ympäristönsuojelulaissa säädetyistä tehtävistä; kunnalle luonnonsuojelulain 26 :ssä ja 28 :ssä määrätyistä tehtävistä sekä omalta osaltaan kunnalle 6 :ssä määrätyistä tehtävistä; kunnalle maastoliikennelaissa määrätyistä tehtävistä; kunnalle vesiliikennelaissa määrätyistä tehtävistä; omalta osaltaan elinympäristön ja luonnonvarojen suojelusta ja hoitamisesta sekä ympäristön kunnostamisesta;

23 23 (61) omalta osaltaan rakennussuojelun edistämisestä; tietojen keräämisestä kunnan alueella olevista luonnon- ja maisemansuojelun kannalta tärkeistä kohteista niiden suojelun edistämisestä ja valmistelusta; osaltaan luonnon virkistyskäytön edistämisestä; vesihuoltolaissa ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyistä tehtävistä sekä osallistumisesta vesihuollon kehittämiseen yhteistyössä teknisen lautakunnan ja Janakkalan Vesi liikelaitoksen kanssa. 3.1 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän johtosäännössä säädetään: terveydensuojelulain (763/94) tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena; kemikaalilain (744/89) tarkoittamana kunnan kemikaalivalvontaviranomaisena; elintarvikelain (361/95) tarkoittamana kunnan elintarvikevalvontaviranomaisena; lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta (hygienialain) (23/06) tarkoittamana valvontaviranomaisena; MMMEO:n päätöksen 434/08 mukaisena naudanlihan merkitsemisen valvontaviranomaisena; lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) tarkoittamana valvontaviranomaisena; tupakkalain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena; (kv ) lääkelain (muutos 22/2006) tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena ja perii vähittäismyyntilupien käsittelystä ja valvonnasta aiheutuvat kustannukset kattavan maksun; eläinlääkintähuollon järjestämisestä kunnassa. 3. Esittely Lautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan ympäristöpäällikön esittelystä. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii se viranhaltija, jonka tehtävänä tällöin on ao. viranhaltijan muutkin virkatehtävät. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Asian valmistelija vastaa omalta osaltaan valmistelun oikeellisuudesta.

24 24 (61) 3. LUKU KOKOUSMENETTELY 12 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 13 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokoukset kutsutaan koolle, mikäli mahdollista vähintään 3 päivää ennen kokousta ja kokouskutsu sekä esityslista toimitetaan sähköisesti. Kiireellisissä tapauksissa kunnanhallitus voidaan kutsua koolle myös puhelimitse. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 14 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 15 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumaan kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenille. 16 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

25 25 (61) Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 17 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 18 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 19 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajalla Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin kunnanhallituksen antamien ohjeiden ja kunnassa sovitun yhteisen käytännön mukaisesti. Kunnan johdon edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. 20 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. 21 Esittely Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä, ellei tässä säännössä toisin määrätä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksensä asiassa,

26 26 (61) pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Esittelijästä määrätään tässä säännössä asianomaisen toimielimen kohdalla. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 22 Esteellisyyden toteaminen Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 23 Pöytäkirja Toimielin määrää valtuustokausittain itselleen pöytäkirjanpitäjän ja hänelle sijaisen. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1. järjestäytymistietoina: toimielimen nimi; kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2. asian käsittelytietoina: asiaotsikko; selostus asiasta; päätösehdotus; esteellisyys; tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos; vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; päätöksen toteaminen; sekä eriävä mielipide. 3. laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä

27 27 (61) merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 24 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta seuraavia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan: - sijaisten määrääminen - virkavapaudet ja työlomat - vuosilomat - oman auton käyttöoikeuden myöntäminen - palveluvuosiin liittyvien lisien maksaminen. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta seuraavia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta ei käytä ottooikeuttaan: - sijaisten määrääminen - virkavapaudet ja työlomat - vuosilomat - oman auton käyttöoikeuden myöntäminen - palvelulisiin liittyvien lisien maksaminen. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa kokouksesta tai päätöksen tekemisestä. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. 25 Asiakirjojen allekirjoittaminen Kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kunnanjohtaja ja varmentaa talous- ja hallintojohtaja tai toimialallaan toimialajohtaja tai henkilöstöjohtaja, jollei kunnanhallitus ole valtuuttanut toista henkilöä.

28 28 (61) Valtuuston ja kunnanhallituksen ennakkoehdot täyttävät kiinteistökaupat ja maanvuokrasopimukset voi kunnan puolesta allekirjoittaa myös tekninen johtaja ja varmentaa maankäyttöinsinööri. Kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kunnanjohtaja ja varmentaa talous- ja hallintojohtaja, toimialajohtaja tai kunnanhallituksen määräämä muu viranhaltija. Valmistelua koskeva asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Lautakunnan toimituskirjan ja lautakunnan päätökseen perustuvan sopimuksen tai sitoumuksen tms. allekirjoittaa puheenjohtaja tai asianomainen esittelijä ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä tai lautakunnan määräämä muu viranhaltija. Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, lautakunnan arkistosta vastaava viranhaltija tai asianhallintasihteeri. Kunnanhallituksen aiemmin hyväksymät sopimukset ja annettavat sitoumukset voi allekirjoittaa yksin kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja. 4. LUKU KUNNAN TALOUS 26 Talousarvion täytäntöönpano Valtuusto hyväksyy talousarvion hyväksymisen yhteydessä toimielinten tulosaluekohtaiset käyttötalouden määräraha- ja tuloarviot sekä investointisuunnitelman. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 27 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin. 28 Poistosuunnitelman hyväksyminen Poistosuunnitelman perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä.

29 29 (61) Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 29 Rahatoimen hoitaminen Valtuusto päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä lainan ottamisesta sekä vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 5. LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMINEN 30 Ulkoisen ja sisäisen valvonnan järjestäminen Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti. Sisäinen valvonta on osa johtamista. 31 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 1. Kunnanvaltuusto 1.1 Kunnanvaltuuston tehtävänä on päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonsernissa; asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyessään talousarvion; hyväksyä hallintosäännössä keskeiset sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat määräykset ja tehtävät.

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU.. 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT. 1 2. LUKU 1 KOKOUSMENETTELY....

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) NASTOLAN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto: 17.1.1994 7 Voimaantulo: 1.2.1994 Muutos: Kunnanvaltuusto 12.12.1994 61 Valtuusto 25.8.1997 57 Valtuusto 24.1.2000 5 Valtuusto 17.6.2002

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 18.10.2010 hyväksymä Voimaantulo 19.10.2010 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 17.3.2009 hyväksymän hallintosäännön 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KOKKOLAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2012 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Valtuuston tehtävät

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen 3 Kokousaika

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Edelleendelegointi..... 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1. - 1 - hallintosääntö Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.2015 EURAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.1.2013 33. Voimaantulo: 1.2.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valt. 28.1.2013 7 Voimaantulo: 1.2.2013 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja kunnan kehittämistyötä sekä koko kuntakonsernia. 2 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään.

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. L U K U Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.6.2011 Voimaan 1.7.2011 2 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 8 HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN Voimassa oleva: 2. ORGANISAATIO -- 5 Henkilöstöorganisaatio Kunnanjohtaja johtaa koko henkilöstöorganisaatiota. Ympäristöpäällikkö, hallintopäällikkö ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3 HALLINTOÄÄNTÖ Liite nro 3 Hyväksytty 17.12.2007 IÄLLYLUETTELO: 1 LUKU YLEIET MÄÄRÄYKET 1 ' Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUMENETTELY 2 ' Luvun määräysten soveltaminen 3

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 (10) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 Sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus Vaasan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään Parkanon kaupungin hallinnosta.

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos KOKEMÄEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö 1 Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I LUKU SIVISTYSKESKUKSEN LAUTAKUNNAT 1 Lautakunnat Valtuusto nimeää sivistyskeskuksen toiminta-alueelle seuraavat lautakunnat: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä.

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä. PUUMALAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1/5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tarkoituksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 17.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS... 2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, SEN TEHTÄVÄALUE SEKÄ JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY...

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012

MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012 1 MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012 2 Kunnanvaltuuston 18.12.2012 39 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 26.6.2007 hyväksymän

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunta 1.4.2009 Liite B 3 20 ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: SISÄLLYSLUETTELO SISÅLLYSLUETTELO... l 1 TOIMIALA JA KOKOONPAN0... 2 2 KIRJASTOLAITOS... 2 3

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 187 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 1.9.2003 145 Voimaan 7.10.2003 Valtuusto 15.10.2007 127 Voimaan 16.10.2007 Valtuusto 21.3.2011

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset Nykyinen versio KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä määrätään maakunnan päätöksenteko- ja kokous-menettelystä

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4. Hallintosääntö K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.2010 MUUTETTU: Valtuusto 27.9.2011 Valtuusto 26.2.2013

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet Hallintosääntöön tehtävät muutokset - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 2 Toimielimet Kaupungin hallinnossa ovat valtuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 7.12.2004, 28.2.2005, 9.3.2009 ja 22.4.2013, 8.6.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 1 Kunnan luottamushenkilöille maksetaan

Lisätiedot

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä.

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä. 1 (5) Kevan johtosääntö Valtuuskunnan 13.3.2014 hyväksymä, voimaan 13.5.2014 I YLEISTÄ 1 Soveltaminen Tässä johtosäännössä annetaan kunnallisen eläkelain 168 :ssä tarkoitetut määräykset Keva-nimisen kunnallisen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Hallintosääntö 1.1.2007

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Hallintosääntö 1.1.2007 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Hallintosääntö 1.1.2007 Työvaliokunta 12.01.2007 Yhtymähallitus 28.02.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 3 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän

Lisätiedot