JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Janakkalan kunnan hallintosääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Janakkalan kunnan hallintosääntö"

Transkriptio

1 Liite 10 kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjaan 41 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA Janakkalan kunnan hallintosääntö Hyväksytty valtuusto Voimaantulopäivä

2 2 (61) 1. LUKU... 6 YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala LUKU... 6 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Kunnanhallitus Kokoonpano ja toimikausi Tehtävät hallintoa johtaessaan valtuuston päätöksiä täytäntöön pannessaan Ratkaisuvalta Toimivallan edelleen siirtäminen Esittely Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Kunnanhallituksen konsernijaosto Kokoonpano ja toimikausi Tehtävät Esittely Jaostot ja toimikunnat Toimielinten yleiset tehtävät Kunkin toimielimen tehtävänä on toimialallaan Toimivallan edelleen siirtäminen Kasvatus- ja koulutuslautakunta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan tehtävät Lautakunnan ratkaisuvalta Esittely Kunnan varhaiskasvatukseen kuuluvien yksiköiden ja koululaitokseen kuuluvien koulujen johtokunnat Johtokunnan kokoonpano Esittely Johtokunnan tehtävät Johtokunnan ratkaisuvalta Elämänlaatulautakunta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan tehtävät Esittely Perusturvalautakunta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan tehtävät Lautakunnan ratkaisuvalta Perusturvalautakunta Esittely Maaseutulautakunta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan tehtävänä on Lautakunnan ratkaisuvalta Esittely Tekninen lautakunta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan tehtävät Lautakunnan ratkaisuvalta Esittely Ympäristölautakunta Lautakunnan kokoonpano Lautakunnan tehtävät Esittely LUKU KOKOUSMENETTELY... 24

3 3 (61) 12 Luvun määräysten soveltaminen Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Pöytäkirja Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Asiakirjojen allekirjoittaminen LUKU KUNNAN TALOUS Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMINEN Ulkoisen ja sisäisen valvonnan järjestäminen Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan kokoukset Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle LUKU HENKILÖSTÖORGANISAATIO Toiminta-ajatus Johtaminen Toimialajako Johtoryhmä Yhteistoiminta Henkilöstö Tehtäväkuvauksen hyväksyminen LUKU HENKILÖSTÖASIAT JA VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA Luvun määräysten soveltaminen Toimivalta viran ja toimen perustamisessa ja lakkauttamisessa Viran tai toimen täyttölupa Viran ja toimen haku Viranhaltijan ja työntekijän valinta Eron myöntäminen Esimiesten ratkaisuvalta muissa henkilöstöasioissa Kelpoisuusehdot Lääkärintodistus ** Viranhaltijoiden ja työntekijöiden ratkaisuvalta hankinta-asioissa Viranhaltijoiden ratkaisuvalta muissa asioissa Kunnanjohtaja päättää Toimialajohtaja päättää Talous- ja hallintojohtaja päättää... 38

4 4 (61) 4. Henkilöstöjohtaja päättää Asianhallintasihteeri Kuljetussuunnittelija päättää Asuntosihteeri päättää Maaseutupäällikkö päättää a. Maaseutupalvelusihteeri päättää b. Maaseutuasiamiehet päättävät Maaseutuassistentti päättää Ympäristöpäällikkö päättää Rakennustarkastaja päättää II rakennustarkastaja päättää Sivistysjohtaja päättää Sivistystoimen talouspäällikkö päättää Rehtori/koulun johtaja päättää Varhaiskasvatusjohtaja päättää Päiväkodin johtaja ja perhepäivähoidonohjaaja päättävät omalla toimialueellaan Kirjastotoimenjohtaja päättää Liikuntasihteeri päättää Kulttuurisihteeri päättää Nuorisosihteeri päättää Perusturvajohtaja päättää Perusturvan talous- ja hallintopäällikkö päättää Sosiaalityön johtaja päättää Sosiaalityöntekijä päättää omalla toimialueellaan Lastenvalvoja päättää Palveluohjaaja päättää Lastensuojelun työntekijä päättää Vanhustyön johtaja päättää Kotihoidon ohjaaja päättää Vanhustyön palveluohjaaja päättää Vammaistyön johtaja päättää Vammaistyön palveluohjaaja päättää Vanhainkodin vastaava ohjaaja päättää Etuuskäsittelijä päättää Johtava terveyskeskushammaslääkäri päättää Vastaava hammaslääkäri päättää Vastaava työterveyshoitaja päättää Terveyskeskuksen lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaava lääkäri päättää Avohoidon ylihoitaja päättää Vastaava fysioterapeutti päättää Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä päättää Tekninen johtaja päättää Kaavoitusarkkitehti päättää Tekniikan ja ympäristön talouspäällikkö päättää Maankäyttöinsinööri päättää Kiinteistöpäällikkö päättää Maanrakennusinsinööri päättää Nuorten työpajan vastaava ohjaaja LIITTEET 1. Kunnan koululaitos 2. Peruskoulun erityisopetus ja peruskoulun ja lukion kieltenopetuksen järjestäminen 3. Virkojen täyttäminen, lautakunnat Sääntöön on merkitty tähdellä (*) ne määräykset, joissa edellytetään kunnan valtuuston vuosittain tai valtuustokausittain vahvistamia perusteita, valtuuston vahvistamaa enimmäismäärää, valtuuston antamia ohjeita (esim. tilahankkeiden suunnitteluohjeet) tms. Kunnanhallitusta koskevat vastaavat määräykset on merkitty kahdella tähdellä (**).

5 5 (61)

6 6 (61) 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Tätä hallintosääntöä sovelletaan valtuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan sekä jäljempänä mainittujen muiden toimielimien sekä kunnan henkilöstöorganisaation toimintaan. Janakkalan Vesi liikelaitoksen osalta tätä sääntöä noudatetaan lukujen 3. Kokousmenettely, 4. Kunnan talous, 5. Hallinnon ja talouden tarkastus, 6. Henkilöstöorganisaatio ja 7. Henkilöstöasiat ja viranhaltijoiden ratkaisuvalta osalta. Tätä sääntöä sovelletaan, jollei laissa tai asetuksessa tai muussa johtosäännössä ole muuta säädetty tai määrätty. 2. LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Muiden toimielinten kuin kunnanvaltuuston kokoukset ovat suljettuja. 2 Kunnanhallitus 1. Kokoonpano ja toimikausi Kunnanhallitukseen kuuluu 9 varsinaista ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kunnanhallituksen varsinaiset jäsenet valitaan valtuutetuista. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 2. Tehtävät Jollei toisin määrätä, kunnanhallituksen tehtävänä on valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisesta, tuloksellisesta hoitamisesta ja tällöin 2.1. hallintoa johtaessaan huolehtia kunnan eri hallinnonalojen ja organisaation suunnittelusta ja kehittämisestä; antaa yleisohjeita kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä;

7 7 (61) seurata ja ohjata kunnan yleistä kehitystä, asetettujen tavoitteiden ja hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttamista ja ohjeiden noudattamista; asettaa alaistensa toimielinten ja henkilöstön toiminnalle yleisiä tavoitteita ja huolehtia tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien voimavarojen hankinnasta; huolehtia arkistotoimen järjestämisestä kunnassa; hoitaa kunnallisia luottamushenkilöitä koskevat sekä kunnalle työnantajana kuuluvat viranhaltijoiden ja työntekijöiden henkilöstöasiat ja tällöin neuvotella nimeämiensä edustajien välityksellä virka- ja työehtosopimusten tulkinnoista; huolehtia yhteistyöstä kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa; antaa viimeistään maaliskuussa valtuustolle kuntalaissa tarkoitettu luettelo kunnan asukkaiden edellisenä vuonna tekemistä aloitteista; huolehtia, että kunnan toimielimet ja henkilöstö yhteistyössä saavuttavat talousarviossa ja käyttösuunnitelmissa määritellyt tavoitteet tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti; johtaa ja valvoa kunnan hankintatointa sekä huolehtia kunnan hankintatoimen kehittämisestä, yhtenäistämisestä ja hankintatoimen yleisestä ohjaamisesta; vastata kunnan elinkeinotoimen järjestämisestä ja sen vaatimasta yhteydenpidosta eri sidosryhmiin; vastata kunnan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä; johtaa kunnan viestintää, hyväksyä viestintäohjeen ja päättää viestinnästä vastaavista viranhaltijoista; päättää kunnan edustajien nimeämisestä; toimii kunnassa pelastustoimesta vastaavana toimielimenä valtuuston päätöksiä täytäntöön pannessaan antaa täytäntöönpanosta tarpeelliset määräykset ja ohjeet; huolehtia päätösten tiedottamisesta ja huolehtia kunnan taloudellisten, teknisten ja henkilövoimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä;

8 8 (61) 3. Ratkaisuvalta Jollei jäljempänä toisin määrätä, kunnanhallituksen päätettäväksi muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat 3.1.* maankäyttösopimuksia sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamista ja myymistä, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto mahdollisesti määrärahan myöntäessään on antanut; 3.2. asemakaavan tai tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamista, myymistä, vaihtamista ja lunastamista; 3.3. vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavan tai asemakaavan muutoksen hyväksymistä (maankäyttö- ja rakennuslain 52 ), sitovan tonttijaon hyväksymistä, kaavoituskatsauksen hyväksymistä, rakennuskiellon määräämistä, toimenpiderajoituksen määräämistä, alueen määräämistä maankäyttöja rakennuslain 110 :n tarkoittamaksi kehittämisalueeksi sekä poikkeuslupalausuntoa maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n 2 momentin tilanteissa; 3.4. kunnan yhteis- ja erillishankintoja, ellei päätösvaltaa tässä säännössä ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle; 3.5.* vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, jollei vaadittu korvaus ylitä valtuuston mahdollisesti vahvistamaa enimmäismäärää; 3.6.* kunnan velkakirjalainanottoa sekä tilapäisluoton ottamista valtuuston erikseen tekemän päätöksen asettamissa rajoissa, ellei päätösvaltaa tässä säännössä ole siirretty viranhaltijalle; 3.7. tilapäislainan myöntämistä kuntakonserniin kuuluvalle yhteisölle, yhtiölle tai säätiölle; 3.8. kunnan omaisuuden vakuuttamista sekä kunnan velvollisuudeksi säädettyä ja muuta vakuuttamista sekä; 3.9. julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määräämistä; 4. Toimivallan edelleen siirtäminen Kunnanhallituksella on valta siirtää sille säännön tai taksan mukaan kuuluvia asioita edelleen alaistensa viranomaisten ratkaistavaksi. 5. Esittely Asiat ratkaistaan kunnanhallituksen kokouksissa kunnanjohtajan esittelystä. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, jonka tehtävänä

9 9 (61) on tällöin muidenkin kunnanjohtajan virkatehtävien hoitaminen. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. 6. Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä seuraaviin lautakuntiin: tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta. 3 Kunnanhallituksen konsernijaosto 1. Kokoonpano ja toimikausi 2. Tehtävät Kunnanhallituksella on kunnanhallituksen toimikaudekseen valitsema konsernijaosto, jonka jäsenet valitaan kunnanhallituksen varsinaisista jäsenistä ja valtuuston puheenjohtajistosta. Kunnanhallituksen puheenjohtajisto toimii myös konsernijaoston puheenjohtajistona. Konsernijaostossa käsitellään 1. maanhankinta-, 2. kaavoitus ja 3. elinkeinopolitiikkaan liittyviä asioita. 3. Esittely Asiat ratkaistaan konsernijaoston kokouksissa kunnanjohtajan esittelystä. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin muidenkin kunnanjohtajan virkatehtävien hoitaminen. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Kunnanjohtaja vastaa alaisensa henkilöstön kanssa konsernijaostolle esiteltävien asioiden valmistelusta. 4 Jaostot ja toimikunnat Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat perustaa harkintansa mukaan toimintansa tehostamiseksi jaostoja ja toimikuntia. Jaoston ja toimikunnan jäsenet valitsee toimielin. Jaoston ja toimikunnan puheenjohtajan tulee olla toimielimen varsinainen jäsen ja sen muuna jäsenenä voi olla toimielimen varsinainen jäsen, varajäsen tai luottamustoimikelpoinen kuntalainen. Jaostosta ja toimikunnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään.

10 10 (61) 5 Toimielinten yleiset tehtävät 1. Kunkin toimielimen tehtävänä on toimialallaan 1.1. huolehtia niiden asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, jotka lain, asetuksen, erityisen säännön tai tämän johtosäännön mukaan kuuluvat lautakunnalle, johtokunnalle taikka kunnalle lautakunnan ja johtokunnan toimialalla; 1.2. seurata toimialansa yleistä kehitystä sekä tehdä sitä koskevat aloitteet ja esitykset kunnanhallitukselle; 1.3. tehdä kunnanhallitukselle toimialaansa koskeva ehdotus talousarvioksi ja suunnitelmaksi sekä huolehtia talousarvion täytäntöönpanosta ja seurannasta annettujen ohjeiden mukaisesti; 1.4 huolehtia valtuuston hyväksymissä tilahankkeiden käsittelyohjeissa (kv ) toimielimelle määrätyistä tehtävistä; 1.5. pitää yhteyttä muihin kunnan hallinnonalojen sekä toimialansa viranomaisiin, järjestöihin ja yhdistyksiin sekä seurata niiden kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunnalla on osuuksia ja valvoa kunnan etua niissä; 1.6. laatia tarvittaessa lautakunnan ja johtokunnan alaisuudessa toimivien laitosten ja yksikköjen toimintaa koskevat ohjeet, jollei niitä ole siirretty viranhaltijan päätettäväksi; 1.7. * vahvistaa toimialallaan taksat ja maksut valtuuston päättämien yleisten perusteiden mukaisesti; 1.8. huolehtia kunnalle tulevien maksujen ja korvausten perinnästä sekä antaa maksujen valvontaa varten tarvittavat tiedot; 1.9. valvoa valtionosuuksien, -lainojen ja -avustusten hakemista; 1.10.** lautakunnat päättävät toimialallaan alle 5000 euron vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi; päättää alueiden, laitosten ja toimitilojen käytöstä sekä huolehtia omaisuuden hoidosta, ellei tässä säännössä ole myöhemmin toisin määrätty; päättää toimialallaan käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myymisestä; ** päättää toimialallaan hankintojen suorittamisesta kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti; päättää toimialallaan tarpeellisesta varastovalvonnasta ja tarkastuksesta;

11 11 (61) hyväksyä toimialaansa koskevat vuokra-, ostopalvelu- ja muut sopimukset, ellei niitä ole siirretty viranhaltijan päätettäväksi; päättää avustusten, palkintojen ja stipendien jakoperusteista ja jakamisesta; päättää luottamushenkilöiden koulutuksesta; huolehtia toimialaansa koskevasta koulutus-, opastus- ja tiedotustoiminnasta; huolehtia, että lautakunnan tai johtokunnan alainen henkilöstö saavuttaa talousarviossa ja käyttösuunnitelmissa määritellyt tavoitteet tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistoiminnassa kunnan muiden lautakuntien, toimialojen ja niiden alaisten tulosyksiköiden ja toimintojen kanssa; vastata toimialansa sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti; suorittaa muut lautakunnan ja johtokunnan toimialaan kuuluvat tehtävät. 2. Toimivallan edelleen siirtäminen Lautakunnalla ja johtokunnalla on valta siirtää sille säännön tai taksan mukaan kuuluvia asioita edelleen alaistensa viranomaisten ratkaistavaksi, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Toimivallan siirtäjällä on velvollisuus valvoa siirrettyä toimivaltaa. 6 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 1. Lautakunnan kokoonpano Kasvatus- ja koulutuslautakuntaan kuuluu 9 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtaja valitaan valtuutetuista. Nuorisofoorumilla on oikeus nimetä edustajansa ja hänelle henkilökohtainen varaedustaja kasvatus- ja koulutuslautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella. 2. Lautakunnan tehtävät Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tehtävänä on vastata varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, opetustoiminnasta ja koululaisten iltapäivätoiminnasta sekä muista sivistys-

12 12 (61) toimeen kuuluvista tehtävistä ja sen mukaan kuin tässä säännössä tai muualla on säädetty tai määrätty. Tämän hallintosäännön liitteinä ovat kunnan varhaiskasvatuksen yksikköjen nimet ja sijaintipaikat, kunnan koululaitokseen kuuluvien koulujen nimet, sijaintipaikat ja oppilaaksi ottoalueet sekä erityisopetuksen ja kielenopetuksen järjestäminen. 3. Lautakunnan ratkaisuvalta Varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja kunnan opetustoimen hallintoa koskevissa säännöksissä mainitut kunnan ratkaistaviksi säädetyt asiat ratkaisee toimialallansa kasvatus- ja koulutuslautakunta, ellei kunnan sisäisin määräyksin toisin ole päätetty. Niiden lautakunnan ratkaistavaksi määrättyjen asioiden lisäksi, joita ei ole siirretty tai jotka muuten eivät kuulu muiden viranomaisten päätettäväksi, lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat: 3.1. tekee palvelusopimukset muiden kuntien, valtion ja yksityisten oppilaitosten ylläpitäjien ja muiden palveluntuottajien kanssa; 3.2. päättää lukiolain mukaisten koulutuspalveluiden ostamisesta ulkopuolelta; 3.3. päättää musiikin opetuksen ostamisesta Hämeenlinnan musiikinystävät ry:ltä (Sibelius-opisto); 3.4. päättää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtorin opetusvelvollisuudesta 3.5. päättää lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeista; 3.6. päättää oppilaan erottamisesta määräajaksi; 3.7. päättää oppilaan pidättämisestä opiskelusta rikostutkinnan ajaksi; 3.8. hyväksyy kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman, perusopetuksen ja lukion kuntakohtaisen opetussuunnitelman sekä koululaisten iltapäivätoiminnan kuntakohtaisen toimintasuunnitelman; 3.9. päättää koulukokeilusta ja kokeiluluvan hakemisesta; päättää koulutuksen arvioinnista; valitsee oppilaiden vanhempia ja koululaitoksen henkilöstöä kuultuaan kunnan koululaitokseen kuuluvien johtokuntien jäsenet ja varajäsenet sekä valitsee johtokunnan jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;

13 13 (61) valitsee lasten vanhempia ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä kuultuaan kunnan varhaiskasvatukseen kuuluvien johtokuntien jäsenet ja varajäsenet sekä valitsee johtokunnan jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan; valitsee edustajansa kunnan varhaiskasvatukseen kuuluvien yksiköiden ja kunnan koululaitokseen kuuluvien oppilaitosten johtokuntiin; vastaa esiopetuksesta ja koululaisten iltapäivätoiminnasta; päättää tuntiresurssien jakamisesta kouluille; hyväksyy varhaiskasvatuksen yksikköjen ja koulujen turvallisuussuunnitelmien periaatteet; päättää varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asetuksen mukaisesti; päättää koululaisten iltapäivätoiminnan toimintapaikoista ja iltapäivätoiminnan maksuista. 4. Esittely Lautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan toimialajohtajan esittelystä. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa ao. esittelijän muutkin virkatehtävät. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Asian valmistelija vastaa omalta osaltaan valmistelun oikeellisuudesta. 5. Kunnan varhaiskasvatukseen kuuluvien yksiköiden ja koululaitokseen kuuluvien koulujen johtokunnat Kunnan varhaiskasvatuksella on päiväkotien ja perhepäivähoidon yksikkökohtaiset johtokunnat. Kunnan perusopetusta antavilla kouluilla sekä Janakkalan lukiolla on koulukohtaiset johtokunnat. Kuitenkin Haukankallion koululla ja Leppäkosken koululla on yhteinen johtokunta Johtokunnan kokoonpano Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee johtokunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 2 vuoden toimikaudeksi siten, että toimikausi vaihtuu valtuustokauden puolivälissä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

14 14 (61) Lasten ja oppilaiden huoltajat ja yksiköiden henkilöstö tekevät esityksen johtokunnan jäsenistä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle. Henkilöiden, jotka valitaan huoltajien keskuudesta, tulee olla varhaiskasvatuksen tai koulussa olevien huoltajia valintahetkellä. Varhaiskasvatuksen yksikkökohtaiseen johtokuntaan Kivitaskun päiväkodissa ja Pikkuniitun päiväkodissa kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Haltian päiväkodin, Kettukallion päiväkodin, Jänispolun päiväkodin ja perhepäivähoidon johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Haltian päiväkodin johtokuntaan kuuluu lisäksi kaksi edustajaa Harvialan koulusta: yksi vanhempien edustaja ja yksi henkilökunnan edustaja. Viisijäsenisessä johtokunnassa on yksi henkilökunnan edustaja ja seitsenjäsenisessä johtokunnassa kaksi henkilökunnan edustajaa. Koulukohtaiseen johtokuntaan kuuluu 7 varsinaista (poikkeuksena 2-opettajaiset koulut, joiden johtokuntaan kuuluu 5 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Harvialan koulun johtokuntaan kuuluu lisäksi kaksi edustajaa Haltian päiväkodista: yksi vanhempien edustaja ja yksi henkilökunnan edustaja. Yhteiskoulujen johtokunnissa on yksi oppilasjäsen (yhteensä 8 jäsentä). Lukion johtokunnassa on kaksi opiskelijajäsentä (yhteensä 9 jäsentä), yksi kummastakin toimipisteestä. Oppilasjäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt ja oppilaat valitsevat keskuudestaan hänet lukuvuodeksi kerrallaan. Oppilasjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa, mutta ei oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon Esittely Asiat ratkaistaan johtokunnan kokouksissa varhaiskasvatuksen yksikön esimiehen / rehtorin esittelystä. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa asianomaisen viranhaltijaan muutkin tehtävät. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana Johtokunnan tehtävät Johtokunta on huoltajien ja henkilöstön kuulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen toimielin. Tehtävät: kodin ja yksikön välisen tiedonkulun, vuorovaikutuksen ja kasvatuskumppanuuden tukeminen ja kehittäminen ja tätä koskevien esitysten tekeminen kasvatus- ja koulutuslautakunnalle; yksikön toimintakulttuurista, suunnitelmista ja ajankohtaisista asioista keskustelu; kasvatus- ja koulutuslautakunnan sille erikseen määräämät tehtävät.

15 15 (61) varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja työsuunnitelmaan sekä koulujen esiopetussuunnitelmaan/opetussuunnitelmaan perustuvan työsuunnitelman toteutumisen arviointi; kasvatus- ja koulutuslautakunnan sille erikseen määräämät tehtävät Johtokunnan ratkaisuvalta hyväksyy varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus ja työsuunnitelman; koulujen esiopetussuunnitelmaan/ opetussuunnitelmaan perustuvan työsuunnitelman; iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan perustuvan työsuunnitelman hyväksyy koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja niiden muutokset; hyväksyy tilojen iltakäyttäjiä varten tehdyt kiinteistön järjestyssäännöt; hyväksyy koulun järjestyssäännöt. 7 Elämänlaatulautakunta 1. Lautakunnan kokoonpano Elämänlaatulautakuntaan kuuluu 9 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtaja valitaan valtuutetuista. Nuorisofoorumilla on oikeus nimetä edustajansa ja hänelle henkilökohtainen varaedustaja elämänlaatulautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella. 2. Lautakunnan tehtävät Elämänlaatulautakunnan tehtävänä on järjestää kunnassa harjoitettavaa kirjasto- ja kulttuuritoimintaa niin kuin kirjastolaissa ja laissa kuntien kulttuuritoiminnasta on säädetty, liikunta- ja nuorisotoimintaa niin kuin liikuntalaissa ja nuorisolaissa on säädetty, terveysliikunnan edistäminen sekä vapaan sivistystyön toiminnan edistäminen. Sen lisäksi lautakunnan tehtävänä on 2.1. huolehtia kotiseutuun ja sen historiaan liittyvän henkisen ja aineellisen kulttuurin tallentamisesta, tutkimisesta ja julkaisemisesta; 2.2. huolehtia kunnan museotoiminnasta ja siinä erityisesti museorakennusten ja kokoelmien kunnosta sekä museoesineistön pitämisestä nähtävillä ja tutkijoiden käytettävissä;

16 16 (61) 2.3. päättää kansalaisopiston koulutuspalveluiden ostamisesta; 2.4. yhdessä nuorisofoorumin kanssa edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttaa nuorten elämiseen ja viihtymiseen liittyviin asioihin; 2.5. pitää yhteyttä kunnassa toimiviin järjestöihin, yhdistyksiin ja kylätoimikuntiin ja järjestää yhdessä niiden kanssa kuntalaisten hyvinvointia edistävää toimintaa. 4. Esittely Lautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan toimialajohtajan esittelystä. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa ao. esittelijän muutkin virkatehtävät. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Asian valmistelija vastaa omalta osaltaan valmistelun oikeellisuudesta. 8 Perusturvalautakunta 1. Lautakunnan kokoonpano Perusturvalautakuntaan kuuluu 15 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Janakkalan kunnan valtuusto valitsee 9 jäsentä ja jäseniksi valituista puheenjohtajan sekä toisen varapuheenjohtajan ja Hattulan kunnan valtuusto 6 jäsentä ja jäseniksi valituista ensimmäisen varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan Janakkalan valtuutetuista ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Hattulan valtuutetuista. 2. Lautakunnan tehtävät Perusturvalautakunnan tehtävänä on huolehtia Janakkalan kunnan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollon järjestämisestä. Jäljempänä edellä mainituista toimialoista käytetään nimitystä sosiaali- ja terveydenhuolto. Toimialan tavoitteena on tuottaa terveyttä, sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita kunnan asukkaille siten kuin laissa tarkemmin säädetään.

17 17 (61) Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että lautakunta 2.1. määrittelee toiminnan painopistealueet ja kehityksen suunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa; 2.2. huolehtii siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuotetaan yhteisvastuullisesti ja toiminnallisesti järkevällä tavalla; 2.3. huolehtii siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollolla on puitteet ja resurssit tavoitteidensa mukaiseen palveluun. Yhteistoiminta-alueen osalta toimitiloista sovitaan yhteistoimintasopimuksessa; 3. Lautakunnan ratkaisuvalta Perusturvalautakunta ratkaisee 1. Janakkalan kunnan osalta sosiaalilautakunnalle säädetyt ja määrätyt asiat sekä raittiustyölain (828/82) mukaiset asiat sekä ne asiat, jotka muutoin kuuluvat niiden toimialaan, mikäli tehtäviä ei ole siirretty viranhaltijan päätettäväksi tai määrätty tällä säännöllä muun toimielimen tehtäväksi. Näistä asioista päättää 9 perusturvalautakunnan jäsentä, jotka Janakkalan valtuusto on valinnut. Hattulan valtuuston valitsemilla jäsenillä ei ole läsnäolo-oikeutta näitä asioita käsiteltäessä. Perusturvalautakunnan puheenjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen, toimii puheenjohtajana perusturvalautakunnan toinen varapuheenjohtaja. 2. Janakkalan kunnan ja Hattulan kunnan osalta terveyslautakunnalle tai terveydenhoitolautakunnalle säädetyt ja määrätyt asiat sekä ne asiat, jotka muutoin kuuluvat sen toimialaan, mikäli tehtäviä ei ole siirretty viranhaltijan päätettäväksi tai määrätty tällä säännöllä muun toimielimen tehtäväksi. Näistä asioista päättää 15-jäseninen perusturvalautakunta kokonaisuudessaan. Perusturvalautakunnan puheenjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen, toimii puheenjohtajana perusturvalautakunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja. 4. Perusturvalautakunta Toimii Janakkalan ja Hattulan kuntien perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yhteisenä toimielimenä. Yhteistoiminta-alueen toiminnasta säädetään tarkemmin yhteistoimintasopimuksessa. 5. Esittely Lautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan toimialajohtajan esittelystä. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa asianomaisen viranhaltijan muutkin virkatehtävät. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Asian valmistelija vastaa omalta osaltaan valmistelun oikeellisuudesta.

18 18 (61) 9 Maaseutulautakunta 1. Lautakunnan kokoonpano Maaseutulautakuntaan kuuluu 9 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtaja valitaan valtuutetuista. 2. Lautakunnan tehtävänä on 2.1. hoitaa yksityisteiden avustamiseen ja kylätoiminnan toiminta-avustuksiin liittyvät tehtävät Janakkalan kunnan alueella; 2.2. asettaa tavoitteet maaseututoimen ja maaseudun elinkeinojen kehittämiseksi sekä maatalouden monipuolistamisen edistämiseksi Janakkalan kunnan alueella; 2.3. tukea ja tehdä suunnitelmia yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa kylien kehittämistä ja kylien omatoimisuuden ja elinvoimaisuuden lisäämistä koskevissa asioissa Janakkalan kunnan alueella; 2.4. seurata ja antaa lausuntoja maaseudun ympäristöä, maankäyttöä, asumista ja yrittämistä koskevissa asioissa; 2.5. päättää kunnan omistamien viljelysmaiden vuokraamisesta. 3. Lautakunnan ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä muutoin on säädetty ja ellei tässä tai muussa säännössä toisin määrätä, lautakunta päättää erilaisten katselmusten sekä arviointi- ja muiden toimitusten suorittamisesta. Lautakunta valitsee tarvittaessa poikkeuksellisten luonnonolojen johdosta henkilöt arvioimaan mm. satovahinkoja. Lautakunta päättää tarkastuksista perittävistä maksuista, joihin sillä on harkintavalta. 4. Esittely Lautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan maaseutupäällikön esittelystä. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa asianomaisen viranhaltijan muutkin virkatehtävät. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Asian valmistelija vastaa omalta osaltaan valmistelun oikeellisuudesta.

19 19 (61) 10 Tekninen lautakunta 1. Lautakunnan kokoonpano Tekniseen lautakuntaan kuuluu 9 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtaja valitaan valtuutetuista. Lautakunta valitsee keskuudestaan toimikaudekseen yksityistielainsäädännön vaatimien katselmusten ja tietoimitusten suorittamista varten tiejaoston, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2 jäsentä sekä 3 yleisvarajäsentä. Nuorisofoorumilla on oikeus nimetä edustajansa ja hänelle henkilökohtainen varaedustaja tekniseen lautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella. 2. Lautakunnan tehtävät Tekninen lautakunta huolehtii, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle, kunnan 2.1. yhdyskuntarakentamisen edellytyksistä, kuten yleis- ja asemakaavoituksesta, mittaus-, kartasto- ja paikkatiedoista, kiinteistöteknisistä tehtävistä, liikennesuunnittelusta sekä muista näihin verrattavista tehtävistä sekä niiden vaatimista selvityksistä ja tutkimuksista; 2.2. toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta; 2.3. kadun, teiden, yleisten alueiden, teknisten laitosten sekä näihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta kiinteistöistä sekä muista maa- ja vesialueista, rakennuksista, teknisistä laitoksista ja laitteista, luonnonvarojen käytöstä sekä näiden luovutuksesta ja vuokrauksesta sekä hallinnassaan olevasta irtaimesta omaisuudesta annettujen valtuuksien puitteissa, ellei niitä ole tällä säännöllä siirretty viranhaltijain päätettäväksi sekä seuraavista erityisistä tehtävistä: Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolain (669/78) edellyttämistä tehtävistä ja ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) mukaisista tehtävistä; 2.6. rakennuskieltoja koskevien asioiden ja rakentamiskehotuksia koskevien päätösten valmistelusta ja seurannasta; 2.7. maankäyttö- ja rakennuslain 7 :ssä tarkoitetun kaavoituskatsauksen laatimisesta;

20 20 (61) 2.8. yksityistielain 6 luvun mukaisista tielautakunnalle kuuluvista tehtävistä ellei niitä tällä säännöllä ole siirretty muulle viranomaiselle; 2.9. vesihuollon yleisestä kehittämisestä vesihuoltolain 5 :n mukaisesti yhteistyössä ympäristölautakunnan sekä Janakkalan Vesi liikelaitoksen kanssa; ruokapalvelukeskuksen hallinnosta; antaa kunnan puolesta naapurikunnille niiden pyytämät lausunnot maankäyttö- ja liikenneasioista. 3. Lautakunnan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty lautakunnan päätettäväksi, lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat: 3.1. vaikutuksiltaan vähäisiin kaavoitustoimenpiteisiin ryhtymisen ja asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnin (maankäyttö- ja rakennuslain 60 ); 3.2. kaavan laatimisesta ja muuttamisesta perittävät korvaukset (maankäyttöja rakennuslain 59 ja 76 ); 3.3. hyväksyy rakentamistapaohjeet; 3.4. hallintaansa kuuluvien alueiden, rakenteiden ja laitteiden vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttamisen siltä osin kun niitä ei ole siirretty viranhaltijoiden ratkaistavaksi; 3.5. hallinnassaan olevien rakennusten purkamisen sekä muiden hallintokuntien rakennusten purkamisen kuultuaan ko. hallintokuntaa; 3.6.* kunnan rakennusten, rakenteiden ja laitteiden työpiirustukset tilahankkeiden suunnitteluohjeiden mukaisesti; 3.7.* suunnittelu-, urakka-, hankinta-, hallinta-, huolto-, haltuunotto-, liittymisym. vastaavat toimialaansa kuuluvat päätökset siltä osin kuin niitä ei ole siirretty viranhaltijoiden ratkaistavaksi; 3.8. maa-aineksien ja metsätaloustuotteiden myymisen sekä näitä varten laadittavien toiminta-, hakkuu- ym. suunnitelmien hyväksymisen siltä osin kuin niitä ei ole osoitettu viranhaltijoiden ratkaistavaksi; 3.9. ** ulkopuolisille tehtävien töiden, tuotteiden tai palvelujen hinnoitteluperusteet ja niistä perittävät korvaukset; kadun ja muun yleisen alueen rakennussuunnitelman ja ylläpidon laadun hyväksymisen; katualueen haltuunottotoimenpiteet sekä kunnan kadunpitopäätöksen tekeminen;

21 21 (61) rakennusjärjestyksen rakennuspaikan vähimmäiskokoa, rakentamisen määrää tai suunnittelutarvealuetta koskevan poikkeuslupa-asian sekä maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n 1 momentin poikkeukset; rakennusluvan edellytykset maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n tilanteessa; osoitejärjestelmän numeroinnin ja haja-asutusalueiden teiden nimeämisen; ulkoilureittien sijoittamisesta ja sopimuksista; vesihuoltosuunnitelmien hyväksymisen silloin, kun ne koskevat Janakkalan Vesi liikelaitoksen toiminta-alueen ulkopuolista aluetta ja kunta osallistuu hankkeen kustannuksiin ja verkosto liitetään Janakkalan Vesi liikelaitoksen verkostoon maankäyttö- ja rakennuslain 38 :n ja 53 :n mukaisen rakennuskiellon sekä 97 :n mukaisen rakentamiskehotuksen antamisen; lykkäyksen myöntämisen tonttien ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä siltä osin kuin päätösvaltaa tässä säännössä ei ole siirretty muille viranomaisille; yleisten määräysten antamisen kunnan huoneistojen ja alueiden luovuttamisesta tilapäiskäyttöön; valituspäätöstä maankäyttö- ja rakennuslain ja :ien tilanteissa. 4. Esittely Lautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan toimialajohtajan esittelystä. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa ao. viranhaltijan muutkin virkatehtävät. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Asian valmistelija vastaa omalta osaltaan valmistelun oikeellisuudesta. 11 Ympäristölautakunta 1. Lautakunnan kokoonpano Ympäristölautakuntaan kuuluu 9 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

22 22 (61) Lautakunnan puheenjohtaja valitaan valtuutetuista. Nuorisofoorumilla on oikeus nimetä edustajansa ja hänelle henkilökohtainen varaedustaja ympäristölautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella. 2. Lautakunnan tehtävät 2.1. Ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kunnan rakennusvalvonta- ja lupaviranomaisena niiltä osin kun tehtävää ei ole määrätty teknisen lautakunnan tehtäväksi; kuntien ympäristöhallintolain ja ympäristönsuojelulain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena; ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena; maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena; jätelain tarkoittamana valvontaviranomaisena; kunnassa ympäristöterveydenhuollosta vastaavana toimielimenä Ympäristölautakunnan tehtävänä on lisäksi huolehtia kunnalta ympäristölupa-asioissa ja vaikutusten arviointiasioissa pyydettyjen lausuntojen valmistelusta; omalta osaltaan kestävän kehityksen edistämisestä kunnassa; rakennustoiminnan valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä osaltaan siitä, että rakentamisessa noudatetaan mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla säädetään; rakennusten korjaus- ja energia-avustuksista ja niiden neuvonnasta; kunnalle ympäristönsuojelulaissa säädetyistä tehtävistä; kunnalle luonnonsuojelulain 26 :ssä ja 28 :ssä määrätyistä tehtävistä sekä omalta osaltaan kunnalle 6 :ssä määrätyistä tehtävistä; kunnalle maastoliikennelaissa määrätyistä tehtävistä; kunnalle vesiliikennelaissa määrätyistä tehtävistä; omalta osaltaan elinympäristön ja luonnonvarojen suojelusta ja hoitamisesta sekä ympäristön kunnostamisesta;

23 23 (61) omalta osaltaan rakennussuojelun edistämisestä; tietojen keräämisestä kunnan alueella olevista luonnon- ja maisemansuojelun kannalta tärkeistä kohteista niiden suojelun edistämisestä ja valmistelusta; osaltaan luonnon virkistyskäytön edistämisestä; vesihuoltolaissa ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyistä tehtävistä sekä osallistumisesta vesihuollon kehittämiseen yhteistyössä teknisen lautakunnan ja Janakkalan Vesi liikelaitoksen kanssa. 3.1 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän johtosäännössä säädetään: terveydensuojelulain (763/94) tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena; kemikaalilain (744/89) tarkoittamana kunnan kemikaalivalvontaviranomaisena; elintarvikelain (361/95) tarkoittamana kunnan elintarvikevalvontaviranomaisena; lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta (hygienialain) (23/06) tarkoittamana valvontaviranomaisena; MMMEO:n päätöksen 434/08 mukaisena naudanlihan merkitsemisen valvontaviranomaisena; lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) tarkoittamana valvontaviranomaisena; tupakkalain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena; (kv ) lääkelain (muutos 22/2006) tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena ja perii vähittäismyyntilupien käsittelystä ja valvonnasta aiheutuvat kustannukset kattavan maksun; eläinlääkintähuollon järjestämisestä kunnassa. 3. Esittely Lautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan ympäristöpäällikön esittelystä. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii se viranhaltija, jonka tehtävänä tällöin on ao. viranhaltijan muutkin virkatehtävät. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Asian valmistelija vastaa omalta osaltaan valmistelun oikeellisuudesta.

24 24 (61) 3. LUKU KOKOUSMENETTELY 12 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 13 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokoukset kutsutaan koolle, mikäli mahdollista vähintään 3 päivää ennen kokousta ja kokouskutsu sekä esityslista toimitetaan sähköisesti. Kiireellisissä tapauksissa kunnanhallitus voidaan kutsua koolle myös puhelimitse. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 14 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 15 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumaan kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenille. 16 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

25 25 (61) Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 17 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 18 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 19 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajalla Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin kunnanhallituksen antamien ohjeiden ja kunnassa sovitun yhteisen käytännön mukaisesti. Kunnan johdon edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. 20 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. 21 Esittely Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä, ellei tässä säännössä toisin määrätä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksensä asiassa,

26 26 (61) pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Esittelijästä määrätään tässä säännössä asianomaisen toimielimen kohdalla. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 22 Esteellisyyden toteaminen Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 23 Pöytäkirja Toimielin määrää valtuustokausittain itselleen pöytäkirjanpitäjän ja hänelle sijaisen. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1. järjestäytymistietoina: toimielimen nimi; kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2. asian käsittelytietoina: asiaotsikko; selostus asiasta; päätösehdotus; esteellisyys; tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos; vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; päätöksen toteaminen; sekä eriävä mielipide. 3. laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä

27 27 (61) merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 24 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta seuraavia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan: - sijaisten määrääminen - virkavapaudet ja työlomat - vuosilomat - oman auton käyttöoikeuden myöntäminen - palveluvuosiin liittyvien lisien maksaminen. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta seuraavia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta ei käytä ottooikeuttaan: - sijaisten määrääminen - virkavapaudet ja työlomat - vuosilomat - oman auton käyttöoikeuden myöntäminen - palvelulisiin liittyvien lisien maksaminen. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa kokouksesta tai päätöksen tekemisestä. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. 25 Asiakirjojen allekirjoittaminen Kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kunnanjohtaja ja varmentaa talous- ja hallintojohtaja tai toimialallaan toimialajohtaja tai henkilöstöjohtaja, jollei kunnanhallitus ole valtuuttanut toista henkilöä.

28 28 (61) Valtuuston ja kunnanhallituksen ennakkoehdot täyttävät kiinteistökaupat ja maanvuokrasopimukset voi kunnan puolesta allekirjoittaa myös tekninen johtaja ja varmentaa maankäyttöinsinööri. Kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kunnanjohtaja ja varmentaa talous- ja hallintojohtaja, toimialajohtaja tai kunnanhallituksen määräämä muu viranhaltija. Valmistelua koskeva asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Lautakunnan toimituskirjan ja lautakunnan päätökseen perustuvan sopimuksen tai sitoumuksen tms. allekirjoittaa puheenjohtaja tai asianomainen esittelijä ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä tai lautakunnan määräämä muu viranhaltija. Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, lautakunnan arkistosta vastaava viranhaltija tai asianhallintasihteeri. Kunnanhallituksen aiemmin hyväksymät sopimukset ja annettavat sitoumukset voi allekirjoittaa yksin kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja. 4. LUKU KUNNAN TALOUS 26 Talousarvion täytäntöönpano Valtuusto hyväksyy talousarvion hyväksymisen yhteydessä toimielinten tulosaluekohtaiset käyttötalouden määräraha- ja tuloarviot sekä investointisuunnitelman. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 27 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin. 28 Poistosuunnitelman hyväksyminen Poistosuunnitelman perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä.

29 29 (61) Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 29 Rahatoimen hoitaminen Valtuusto päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä lainan ottamisesta sekä vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 5. LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMINEN 30 Ulkoisen ja sisäisen valvonnan järjestäminen Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti. Sisäinen valvonta on osa johtamista. 31 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 1. Kunnanvaltuusto 1.1 Kunnanvaltuuston tehtävänä on päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonsernissa; asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyessään talousarvion; hyväksyä hallintosäännössä keskeiset sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat määräykset ja tehtävät.

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Janakkalan kunnan hallintosääntö

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Janakkalan kunnan hallintosääntö JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA Janakkalan kunnan hallintosääntö Hyväksytty valtuustossa 12.12.2016 84 Voimaantulopäivä 1.1.2017 2 (61) 1. LUKU... 6 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU...

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10.

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10. Hallintosääntö I Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen 3 Otto-oikeus Hallintosäännössä määrätään Heinolan kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 10.12.2013 186 LIITE 58 YPÄJÄN KUNTA Punaisella merkityt poistetaan Sinisellä merkityt ovat talous- ja tarkastussäännöt HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto 8.11.2012 22 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Kuopion kaupunki Hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 187 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 1.9.2003 145 Voimaan 7.10.2003 Valtuusto 15.10.2007 127 Voimaan 16.10.2007 Valtuusto 21.3.2011

Lisätiedot

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Ruokolahden kunta Hallintosääntö 1(14) 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja taloushallinnosta.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO. 1 luku. Yleiset määräykset. 1 Hallintosäännön soveltamisala

1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO. 1 luku. Yleiset määräykset. 1 Hallintosäännön soveltamisala 1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä sekä päätöksenteko-

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Hallintosäännön muutosluonnos

Hallintosäännön muutosluonnos Kuopion kaupunki Sääntö 1 (12) Hallintosäännön muutosluonnos 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä

Lisätiedot

Sen lisäksi mitä muuten on säädetty ja määrätty, kaupunginhallitus päättää seuraavista asioista:

Sen lisäksi mitä muuten on säädetty ja määrätty, kaupunginhallitus päättää seuraavista asioista: Karkkilan kaupungin hallintosääntö Muutosehdotus Lisäykset tummennettuna, poistettavat yliviivattuna. 9 Kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimiala sekä erityinen ratkaisuvalta Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 1 TÖYSÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ, tullut voimaan 1.4.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 LUKU 3 KOKOUSMENETTELY 3 2 Luvun määräysten

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Valtuusto 39 14.11.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta.

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 02.12.2004 Voimaantulo 01.01.2005 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanvaltuustossa , voimaantulo

Hyväksytty kunnanvaltuustossa , voimaantulo TÖYSÄN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.3.2010, voimaantulo 1.4.2010 KUNNANHALLITUS 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tarkoituksena on luoda myönteinen kehittämisilmapiiri

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. Tämän säännön ohella kunnan toimintoja ohjataan seuraavilla asiakirjoilla: - valtuuston

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot