Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...43 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...45 Tavaramerkkien muutokset Ändrade varumärken...45 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...46 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...49 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...73 Kansainvälisten rekisteröintien osasiirtymiset Delvis överförda internationella registreringar...77 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...77 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...78 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...80

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) CREATING SUCCESS FOR RETAILING (730) CITYCON OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 36, 37 (111) (210) T (220) AIS (730) DESTIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 2, 12, 19, 37, 39, 40, 42 (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning HELSINGIN ENERGIA (730) HELSINGIN ENERGIA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16 (111) (210) T (220) STRATO-mittari (730) HHK-INVEST OY, Lohja, Lojo, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Geoview (730) FLYCAM OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TALENTUM MEDIA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 41 (111) (210) T (220) Talonmies (730) HÄKKILÄ, KIMMO, TOIMINIMEN VIESTINTÄTOIMISTO KIMONO HALTIJANA, Nokia, Nokia, FI (511) 16 (111) (210) T (220) (730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (591) Merkin värit ovat vihreä ja punainen. - Märket utförs i grönt och rött. (511) 43 (111) (210) T (220) Sonkajärven Seniorikeskus Mosaiikki (730) SONKAJÄRVEN KUNTA, Sonkajärvi, Sonkajärvi, FI (511) 43

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) INSIGHT SPACES (730) INSIGHT SPACES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) YIP (730) YIP YMPÄRISTÖINSINÖÖRIPALVELUT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 6, 11 (111) (210) T (220) terveysliivi (730) K99 OF SWEDEN AB, Kristianstad, Kristianstad, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 28 (111) (210) T (220) Monster Hotel

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUPERCELL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) digitalkkari (730) LILLI MPY OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) Lilli (730) LILLI MPY OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 37 (111) (210) T (220) BioComp (730) ARITERM OY, Saarijärvi, Saarijärvi, FI (511) 6, 11 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning BioX (730) ARITERM OY, Saarijärvi, Saarijärvi, FI (511) 6, 11 (111) (210) T (220) (730) AB LADY LINE INTERNATIONAL OY, Mustasaari, Korsholm, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Lilli (730) LILLI MPY OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (740) Janne Riihimäki (511) 11, 35, 40, 41, 45 (111) (210) T (220) digitalkkari (730) LILLI MPY OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (740) Janne Riihimäki (511) 11, 38, 40, 41, 45

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Yyterin Jaffa, se raikas janojuoma (730) YYTERIN SINAPPI OY, Pori, Björneborg, FI (511) 30, 32, 43 (111) (210) T (220) (730) FRY, JANINA, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 21, 23, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) TRIBE STUDIOS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött och vitt. (511) 9, 41, 42

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) BLRT GRUPP AS, Tallinna, Tallinn, EE (740) Patentti-Laitinen Oy (591) Merkin väri on sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 6, 35, 40 (111) (210) T (220) NPO SFERA (730) SFERA ENERGIA OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 11 (111) (210) T (220) Moon Pöyröö (730) PELTONEN, LIISA, Lapua, Lappo, FI (511) 16, 21, 24, 25, 28 (111) (210) T (220) Pöyrööt

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PELTONEN, LIISA, Lapua, Lappo, FI (511) 16, 21, 24, 25, 28, 35, 41 (111) (210) T (220) Gothia Protection (730) GOTHIA PROTECTION GROUP AB, Härryda, Härryda, SE (740) Christer Kajsjö (511) 45 (111) (210) T (220) (730) FINPEG OY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat vaaleansininen, tummansininen ja valkoinen. - Märket utförs i ljusblått, mörkblått och vitt. (511) 32 (111) (210) T (220) PUHTIHETKI

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RAVINTORAISIO OY (2), Raisio, Reso, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) HERKKUHETKI (730) RAVINTORAISIO OY (2), Raisio, Reso, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN LÄÄKÄRIKESKUS-YHTYMÄ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, turkoosi, vihreä ja purppura. - Märket utförs i blått, turkos, grönt och purpur. (511) 10, 44 (111) (210) T (220) emaestra (730) MAESTRA FINLAND OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 9, 35, 38, 41

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) IHANA ARKI ON TÄYNNÄ PIENIÄ PALVELUJA (730) JYKES KIINTEISTÖT OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (210) T (220) WOIMA (730) STARTAX AUTO-ELECTRONICS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 11 (111) (210) T (220) ArcticQueen (730) KARVONEN, PIRJO ANNELI, Inari, Enare, FI (511) 25 (111) (210) T (220) Hankintatodistus

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CONVERSATUM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) LÄÄKEPORTTI (730) PEURA, PEKKA, TOIMINIMEN JÄMSÄN APTEEKKI HALTIJANA, Jämsä, Jämsä, FI (511) 44 (111) (210) T (220) (730) ELMER TECHNOLOGY DEVELOPMENT OY AB, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta ja keltainen. - Märket utförs i svart och gult. (511) 6, 7, 12, 42 (111) (210) T (220) (730) ELMER TECHNOLOGY DEVELOPMENT OY AB, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta ja keltainen. - Märket utförs i svart och gult. (511) 6, 7, 12, 42

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Xpack (730) KORPPOO, SEPPO ILMARI, Espoo, Esbo, FI (511) 39 (111) (210) T (220) Ypack (730) KORPPOO, SEPPO ILMARI, Espoo, Esbo, FI (511) 39 (111) (210) T (220) Zpack (730) KORPPOO, SEPPO ILMARI, Espoo, Esbo, FI (511) 39 (111) (210) T (220) ikisilkki (730) LIN LI, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 16, 41

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) RYHTI Metrics (730) GRANLUND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) KAARTINEN, LAURA ELINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220) verkkoruokakauppias (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Mountain Grey (730) GROUP TEC OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 19 (111) (210) T (220) BIOJAHU (730) HUKKANEN, JARMO, Iitti, Itis, FI, HUKKANEN, MARJA, Iitti, Itis, FI (511) 1, 16 (111) (210) T (220) Monimuotoinen rakkaus (730) SINISALO, PETRI TAPANI BENJAMIN, Helsinki, Helsingfors, FI, MERITIE, MIKKO VEIKKO, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) MES - Monimuotoisen elämän sankari (730) SINISALO, PETRI TAPANI BENJAMIN, Helsinki, Helsingfors, FI, MERITIE, MIKKO VEIKKO, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 41, 45

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) PÖRRIKSET (730) BLACK MODA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 25, 35 (111) (210) T (220) PÖRRIS (730) BLACK MODA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 25, 35 (111) (210) T (220) SENSEG TIXEL (730) SENSEG OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (511) 9, 28, 38 (111) (210) T (220) Adapmec deep edge

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NÄYHÄ, KARI TUOMO, Oulu, Uleåborg, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) INNTECH PUMP SOLUTIONS OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta, vaaleanpunainen, vaaleansininen ja vaaleanvihreä. - Märket utförs i svart, ljusrött, ljusblått och ljusgrönt. (511) 31 (111) (210) T (220) (730) LANDZ OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (511) 11, 19, 37 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GOODWEAR FINLAND OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 25 (111) (210) T (220) klik4charity (730) MOBILE MEANS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) VÄYRYNEN, MIKA JUHANA, Helsinki, Helsingfors, FI, VÄYRYNEN, RISTO OLAVI, Geneve, Geneve, CH (511) 30 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MUNDUS NICOLE SAARI KY, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja vihreä. - Märket utförs i blått och grönt. (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) HajaKaista (730) HAJAKAISTA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 38, 42 (111) (210) T (220) Frempo (730) SEVEN MOMENTS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) FENNOPROMO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 39, 41

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) FINÍSIMO (730) JOSE CANEPA Y COMPANIA LIMITADA, Santiago, Santiago, CL (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) (730) SUOMEN TERVEYSTALO OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) CLEARON (730) KI KUPONGINLÖSEN AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Advokatbyrå Borenius Ab (511) 35, 36, 38 (111) (210) T (220) TietotiliOnline

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TIETOTILI CONSULTING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) (730) FASTROI OY, Joensuu, Joensuu, FI (591) Merkin värit ovat musta ja punainen. - Märket utförs i svart och rött. (511) 38, 41 (111) (210) T (220) (730) FASTROI OY, Joensuu, Joensuu, FI (591) Merkin värit ovat musta ja punainen. - Märket utförs i svart och rött. (511) 38, 41 (111) (210) T (220) Kestävä Kylä

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HÄMEEN KYLÄT RY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI, VARSINAIS-SUOMEN KYLÄT RY, Marttila, S:t Mårtens, FI, LÄNSI-UUDENMAAN KYLÄT RY, VÄSTNYLANDS BYAR RF, Raasepori, Raseborg, FI, PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY, Lahti, Lahtis, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) MULARD, MARC, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 33, 43 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN KARVA-KAVERIT RY FINLANDS LURVIGA KOMPISAR RF, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat punainen, kulta ja musta. - Märket utförs i rött, guld och svart. (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) DREAMDO

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DREAMDO OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (740) Papula Oy (511) 16, 35, 38, 41, 45 (111) (210) T (220) ADOPORT (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Luomustudio (730) KERONEN, JOONAS KRISTIAN, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220) ostokunto (730) SUNPROFILE OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning yrityspulssi (730) SUNPROFILE OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 9, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) zenity maailma (730) PORVOON XPRESSTUKKU OY, Porvoo, Borgå, FI (511) 35 (111) (210) T (220) (730) JAAKKOLA, SISKO HANNELE, Raisio, Reso, FI (511) 25, 35 (111) (210) T (220) Karjakompassi

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN MAATALOUDEN LASKENTAKESKUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 38 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat lila, oranssinruskea ja valkoinen. - Märket utförs i lila, orangebrunt och vitt. (511) 5, 29, 30, 32

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat turkoosi, oranssinruskea ja valkoinen. - Märket utförs i turkos, orangebrunt ovh vitt. (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat lila, oranssinruskea, valkoinen ja sininen. - Märket utförs i lila, orangebrunt, vitt och blått. (511) 5, 29, 30, 32

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat turkoosi, oranssinruskea, valkoinen ja sininen. - Märket utförs i turkos, orangebrunt, vitt och blått. (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) FREESTREAM (730) POLAR PHARMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 5, 32, 44 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grönt och vitt. (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) RAKENNUSTOIMISTO POHJOLA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 37, 45 (111) (210) T (220) Eloisa

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RAKENNUSTOIMISTO POHJOLA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 37, 45 (111) (210) T (220) (730) TIMBERK OY, Hamina, Fredrikshamn, FI (511) 11 (111) (210) T (220) (730) OSCARREHVID OÜ, Tallinna, Tallinna, EE (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja oranssi. - Märket utförs i svart, vitt och orange. (511) 35, 37 (111) (210) T (220) HOCKEY NIGHT (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 28, 42

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) WebLammas (730) SUOMEN MAATALOUDEN LASKENTAKESKUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 38 (111) (210) T (220) Wisu (730) SUOMEN MAATALOUDEN LASKENTAKESKUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 38 (111) (210) T (220) WebWisu

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN MAATALOUDEN LASKENTAKESKUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 38 (111) (210) T (220) MobiWisu (730) SUOMEN MAATALOUDEN LASKENTAKESKUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 38 (111) (210) T (220) WebPihvi (730) SUOMEN MAATALOUDEN LASKENTAKESKUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 38 (111) (210) T (220) WebAmmu (730) SUOMEN MAATALOUDEN LASKENTAKESKUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 38 (111) (210) T (220) WebElmer

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN MAATALOUDEN LASKENTAKESKUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 38 (111) (210) T (220) MobiPihvi (730) SUOMEN MAATALOUDEN LASKENTAKESKUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 38 (111) (210) T (220) KoKompass (730) SUOMEN MAATALOUDEN LASKENTAKESKUS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 38 (111) (210) T (220) Aseptiikkapassi (730) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ, Tampere, Tammerfors, FI, KARHE, LIISA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Eka tunti (730) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ, Tampere, Tammerfors, FI, ARBELIUS-ILTANEN, MARIKA, Kiikoinen, Kiikoinen, FI (511) 16 (111) (210) T (220) Tiedä mihin hyppäät (730) INVALIDILIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) BISOLMAT (730) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, Ingelheim am Rhein, Ingelheim am Rhein, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) ESSBOLT (730) NORMET INTERNATIONAL LTD, Hünenberg, Hünenberg, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12, 37

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) ESSHIELD (730) NORMET INTERNATIONAL LTD, Hünenberg, Hünenberg, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) ESSMEM (730) NORMET INTERNATIONAL LTD, Hünenberg, Hünenberg, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) ESSMOUNT (730) NORMET INTERNATIONAL LTD, Hünenberg, Hünenberg, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) ESSLIFT

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NORMET INTERNATIONAL LTD, Hünenberg, Hünenberg, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) NorRunner (730) NORMET INTERNATIONAL LTD, Hünenberg, Hünenberg, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) Reimari-valaisin (730) KAINULAINEN, PEKKA JUHANI, Lahti, Lahtis, FI (511) 11, 20, 35 (111) (210) T (220) Power (730) CORPORATE SPIRIT CS OY, Turku, Åbo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning MANAGED MOBILITY (730) TELIASONERA FINLAND OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Ekström (511) 35, 37, 38, 42 (111) (210) T (220) CAZA (730) MARKKINOINTI HOLMBERG OY, Naantali, Nådendal, FI (511) 20, 21, 24 (111) (210) T (220) Ritter SPORT mini (730) RITTER SCHÖNBUCH VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH & CO. KG, Waldenbuch, Waldenbuch, DE (740) Leitzinger Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DUUNIX OY, Kuopio, Kuopio, FI (740) Suomen Ykköstilit Oy (591) Merkin värit ovat musta, oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i svart, orange och vitt. (511) 41, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) KOPIO NIINI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat violetti ja vihreä. - Märket utförs i violett och grönt. (511) 9, 35, 40 (111) (210) T (220) CANDEMOX (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ÖRUM OY AB (2), Espoo, Esbo, FI (740) Dittmar & Indrenius Kommandiittiyhtiö Kommanditbolag (511) 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 37 (111) (210) T (220) (730) HYMYKLINIKKA OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat turkoosi ja valkoinen. - Märket utförs i turkos och vitt. (511) 44 (111) (210) T (220) (730) FESTAGO OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Merkin värit ovat musta, vihreä, punainen, sininen, violetti ja oranssi. - Märket utförs i svart, grönt, rött, blått, violett och orange. (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FESTAGO OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) METSÄHALLITUS, Vantaa, Vanda, FI (511) 8, 9, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) METSÄHALLITUS, Vantaa, Vanda, FI (511) 8, 9, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 39, 41, 43

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS, Pariisi, Paris, FR (111) (730) CERAMTEC GMBH, Plochingen, Plochingen, DE (111) 81419, (730) TEKNOS GROUP OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) STOLL GIROFLEX AG, Koblenz, Koblenz, CH (111) (730) SOKOTEL OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) 85717, , (730) ABSOLUT HOLDING FILIAL, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) KORPI, SIRPA, Vaasa, Vasa, FI (111) (730) STEPAN SPECIALITY PRODUCTS LLC, Delaware, Delaware, US (111) , , (730) RAUTAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , (730) KESPRO OY, Helsinki, Helsingfors, FI

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (730) NFL PROPERTIES EUROPE GMBH, Eschborn, Eschborn, DE (111) (730) LF BEAUTY (UK) LIMITED, Keighley, West Yorkshire, Keighley, West Yorkshire, GB (111) (730) RUOKAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ADDOZ OY, Tammela, Tammela, FI (111) (730) CYGATE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) BARANSU OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) FENNOPROMO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) HELLE HOUSE OY, Porvoo, Borgå, FI (111) (730) SECDEV LLC, Delaware, Delaware, US

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) TAVARAMERKKIEN MUUTOKSET: ÄNDRADE VARUMÄRKEN: (111) FONDIA (730) FONDIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: TML 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Upphävande av registrering enligt VML 21 1 mom. På grund av invändning. (111) (730) RÄIKKÖNEN PEKKA TAPANI, Jyväskylä, FI AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (730) "FOOTBALL CLUB "ZENIT" JOINT-STOCK COMPANY, Pietari, Sankt Petersburg, RU (561) Merkin translitteraatio on Futbolniy klub Zenit Sankt-Peterburg. - Translitteration av märket är Futbolniy klub Zenit Sankt-Peterburg. (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 3, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 43 (111) (151) (320) (310)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MONAVIE LLC, Utah, Utah, US (511) 32 (111) (151) (730) NEKOMERTCHESKOE PARTNERSTVO "PODVODNO ISSLEDOVATELSKAYA EKSPEDITSIA "NEPTOUN", Elektrostal, Elektrostal, RU (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta, keltainen ja harmaa. - Märket utförs i vitt, svart, gult och grått. (511) 34, 37, 38, 40, 45 (111) (151) (730) CERVA EXPORT IMPORT A.S., Hostivice, Hostivice, CZ (511) 9 (111) (151) Crazy Bee

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITERSKA KORPORATZIA "ROSHEN", Kiova, Kiev, UA (511) 30 (111) (151) (730) CERVA EXPORT IMPORT A.S., Hostivice, Hostivice, CZ (511) 9, 21, 25 (111) (151) (320) (330) IS (310) 1359/2010 (730) MJÓLKURSAMSALAN EHF., Reykjavik, Reykjavik, IS (591) Merkin värit ovat keltainen, valkoinen ja tummanpunainen. - Märket utförs i gult, vitt och mörkrött. (511) 29 (111) (151) (730) XU JIAN HUA, Shenzhen City, Guangdong Province, Shenzhen City,Guangdong Province, CN (511) 9

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) ISIS (730) ISIS A/S, Viby, Viby, DK (511) 5, 29, 30, 31 (111) (151) (320) (330) BG (310) (730) "ART - 93" OOD, Bristritsa, Sofia, Bristritsa, Sofia, BG (591) Merkin värit ovat musta ja valkoinen. - Märket utförs i svart och vitt. (511) 18, 25 (111) (151) (320) (330) DE (310) /30 (730) GRIESSON - DE BEUKELAER GMBH & CO. KG, Polch, Polch, DE (511) 29, 30 (111) (151)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) APPEAR TV AS, Oslo, Oslo, NO (511) 9, 38, 42 (111) (151) (730) TALUS OUTDOOR TECHNOLOGIES, LLC, Montana, Montana, US (511) 25, 28 (111) (151) (320) (330) FR (310) Citroën Open Space (730) AUTOMOBILES CITROEN, Pariisi, Paris, FR (511) 9, 12, 36, 37, 39 (111) (151) (320) (330) DE (310) /05 Biotiki

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TRANSO-PHARM HANDELS-GMBH, Siek, Siek, DE (511) 1, 5, 29, 30, 32 (111) (151) (320) (330) IT (310) PD2011C (730) SAFILO - SOCIETA AZIONARIA FABBRICA ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.P.A. (2), Pieve di Cadore, (Belluno), Pieve di Cadore, (Belluno), IT (511) 9 (111) (151) (730) TAICANG ALL MATS PLASTIC INDUSTRY CO., LTD., Taicang city, Jiangsu, Taicang city, Jiangsu, CN (511) 27 (111) (151) (320) (330) BX (310)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, Lontoo, London, GB (511) 32, 33 (111) (151) (320) (330) FR (310) OPENTOUCH (730) ALCATEL LUCENT, Pariisi, Paris, FR (511) 9 (111) (151) (320) (330) LT (310) (730) UAB "OMNITEKSAS", Kaunas, Kaunas, LT (591) Merkin värit ovat harmaa, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grått, svart och vitt. (511) 25, 35

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) BRISC MAGNETICS (SHANGHAI) LTD, Shanghai, Shanghai, CN (511) 7 (111) (151) (320) (330) IT (310) VI2010C (730) ONECARE EUROPE S.R.L., Schio (VI), Schio (VI), IT (591) Merkin värit ovat vihreä, vaaleansininen, violetti, keltainen ja musta. - Märket utförs i grönt, ljusblått, violett, gult och svart. (511) 6, 20 (111) (151)

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SOLE TRADER KAYACHEV ALEKSANDR IVANOVICH, Moskova, Moskva, RU (511) 18, 22, 24, 25 (111) (151) (320) (330) PL (310) Z (730) GRUPA LOTOS SPOLKA AKCYJNA, Gdansk, Gdansk, PL (591) Merkin värit ovat musta, punainen, laivastonsininen, sininen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i svart, rött, marinblått, blått, vitt och grått. (511) 4 (111) (151) (320) (330) PL (310) Z

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GRUPA LOTOS SPOLKA AKCYJNA, Gdansk, Gdansk, PL (591) Merkin värit ovat musta, punainen, laivastonsininen, sininen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i svart, rött, marinblått, blått, vitt och grått. (511) 4 (111) (151) (320) (330) BX (310) PACARBEL (730) PACARBEL, SOCIÉTÉ ANONYME, Verviers, Verviers, BE (511) 16, 21, 24 (111) (151) (320) (330) SI (310) Z PAGLITAZ (730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, Novo Mesto, Novo Mesto, SI (511) 5 (111) (151) (320) (330) SI (310) Z FLIMABO (730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, Novo Mesto, Novo Mesto, SI (511) 5

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) SI (310) Z FLIMABEND (730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, Novo Mesto, Novo Mesto, SI (511) 5 (111) (151) (320) (330) LV (310) M (730) NATALIJA ZIZINA, Ogre, Ogre, LV (511) 38 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) SOGEVAL, Laval, Laval, FR (511) 5 (111) (151) (320) (330) IT (310) RN2011C000036

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LA GALVANINA S.P.A., Rimini, Rimini, IT (511) 32 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 5663/2010 BUSATIS RED KNIVES (730) GEBRÜDER BUSATIS GESELLSCHAFT M.B.H., Purgstall, Purgstall, AT (511) 7 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel, Basel, CH (511) 36, 44 (111) (151)

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI, Qianshan Zhuhai, Guangdong, Qianshan Zhuhai, Guangdong, CN (511) 7, 9, 11, 16, 35, 37 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) OBSCHESTVO OGRANICHENNOY OTVESTVENNOSTYU "PERVOE RESHENIE", Moskova, Moskva, RU (511) 3 (111) (151) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOST'YU "SHEST' BANOK", Moskova, Moskva, RU (511) 9 (111) (151) (730) HUMEAU BEAUPREAU, Beaupreau, Beaupreau, FR (511) 25 (111) (151) (320) (330) NO (310)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BAMA GRUPPEN AS, Oslo, Oslo, NO (511) 29, 30, 31, 32 (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) BAMA GRUPPEN AS, Oslo, Oslo, NO (511) 29, 30, 31, 32 (111) (151) (730) CIPO TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Bagcilar - Istanbul, Bagcilar - Istanbul, TR (511) 25 (111) (151)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TOMOS INVEST D.O.O. DRUZBA ZA UPRAVLJANJE Z NALOZBAMI, Koper, Koper, SI (511) 12 (111) (151) (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "GR-I", Perm, Perm, RU (511) 1 (111) (151) (730) ISIK TARIM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Çankaya/Izmir, Çankaya/Izmir, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 29, 35 (111) (151) (730) QUAN DENGPING LAORENCHONG GROUP, Hunan, Hunan, CN (511) 9

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) SE (310) 2010/10140 Osaetuoikeus - Delprioritet SYSTEMTEXT (730) SYSTEMTEXTGRUPPEN AB, Malmö, Malmö, SE (511) 6, 9, 16, 20 (111) (151) (730) CHINA TELECOMMUNICATIONS CORPORATION, Peking, Beijing, CN (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 45 (111) (151) (730) BEHEER- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ ZANDBERGEN B.V., Zoeterwoude, Zoeterwoude, NL (591) Merkin värit ovat harmaa ja kulta. - Märket utförs i grått och guld. (511) 29, 35, 40

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) DE (310) /17 VESTAKEEP (730) EVONIK DEGUSSA GMBH, Essen, Essen, DE (511) 17 (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (591) Merkin värit ovat keltainen, oranssi, punainen, ruskea, violetti, vaaleanpunainen, vihreä ja musta. - Märket utförs i gult, orange, rött, brunt, violett, ljusrött, grönt och svart. (511) 3 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 6276/2010 DIMOCO (730) DIMOCO DIRECT MOBILE COMMUNICATIONS GMBH, Brunn am Gebirge, Brunn am Gebirge, AT (511) 35, 38, 42

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) FR (310) ZIAPAM (730) LABORATOIRE TVM (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), Lempdes, Lempdes, FR (511) 5 (111) (151) (730) PE-GA OTOMOTIV SÜSPANSIYON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Bursa, Bursa, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 12, 17 (111) (151) CORSAIR (730) EDNOLITCHNO DRUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST "FINANSKONSULT", Plovdiv, Plovdiv, BG (511) 29, 34 (111) (151) (320) (330) RU (310) Utopia

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OLGA SERGEEVNA TITS, Moskova, Moskva, RU (511) 33 (111) (151) SAVERA (730) ARLA FOODS AMBA, Viby, Viby, DK (511) 29 (111) (151) (730) CAMELION BATTERY CO., LTD., Shenzhen, Guangdong, Shenzhen, Guangdong, CN (511) 9, 11 (111) (151) (320) (330) NO (310) Saga Krill (730) SANA PHARMA AS, Oslo, Oslo, NO (511) 5 (111) (151) (320) (330) CH (310) CORAZÓN

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MÖVENPICK-HOLDING, Cham, Cham, CH (511) 30, 32 (111) (151) CHEKY (730) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Mannheim, Mannheim, DE (511) 10, 28, 41 (111) (151) (320) (330) CH (310) 132/011 ANROSAN (730) NÄF TECH AG, Freienbach, Freienbach, CH (511) 3, 6, 7, 9, 16, 19, 25, 37, 41, 42 (111) (151) WILD SHOT (730) ILTB, LLC, Oklahoma, Oklahoma, US (511) 33 (111) (151) Tula

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BETULA SCHUH GMBH, Linz, Linz, DE (511) 18, 25 (111) (151) (320) (330) CZ (310) (730) ETA A.S., Branik, Branik, CZ (591) Merkin värit ovat keltainen ja kulta. - Märket utförs i gult och guld. (511) 7, 16 (111) (151) (320) (330) DE (310) /30 (730) AUGUST STORCK KG, Berliini, Berlin, DE (591) Merkin värit ovat musta, oranssi ja punainen. - Märket utförs i svart, orange och rött. (511) 1, 2, 3, 5, 29, 30, 42 (111) (151)

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO KOMPANIA "MAY", Fryazino, Moskovskoy Obl., Fryazino, Moskovskoy Obl., RU (561) Merkin translitteraatio on Maisky. - Translitteration av märket är Maisky. (591) Merkin värit ovat vaalea malvanväri, tumma malvanväri ja valkoinen. - Märket utförs i ljusmalvafärg, mörkmalvafärg och vitt. (511) 30 (111) (151) (730) COLOPLAST A/S, Humlebaek, Humlebaek, DK (511) 10, 17 (111) (151) (730) MUSTANG - BEKLEIDUNGSWERKE GMBH. + CO. KG, Künzelsau, Künzelsau, DE (511) 25 NCL(8) (111) (151) (320) (330) SI (310) Z

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ADRIA MOBIL, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., Novo mesto, Novo mesto, SI (511) 6, 12, 43 NCL(8) (111) (151) (320) (330) SI (310) Z (730) ADRIA MOBIL, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., Novo mesto, Novo mesto, SI (511) 6, 12, 43 NCL(8) (111) (151) THERMATAPER (730) KINGSPAN GROUP PLC, County Cavan, County Cavan, IE (511) 17 (111) (151) (730) BIOTA BITKISEL ILAC VE KOZMETIK LABORATUARLARI A.S., Cekmeköy Istanbul, Cekmeköy Istanbul, TR (511) 3 (111) (151)

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OTKRYTOE AKCIONERNOE OBSCHESTVO "MDM BANK", Novosibirsk, Novosibirsk, RU (511) 35

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "CENTER OF EFFECTIVE TECHNOLOGIES AND INFORMATION SYSTEM "CETIS", Moskova, Moskva, RU (111) (730) OBSCHESTVO S ORGANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTJU "TRADE NAMES", Pietari, S:t Petersburg, RU (111) (730) IAS INCOR ALLIANCE SWISS AG, Zürich, Zürich, CH (111) (730) FUNTASTIC LIMITED, Chadstone, Chadstone, AU (111) (730) POCKETBOOK USA, INC., Kansas, Kansas, US (111) (730) BASTILIFE GMBH & CO. KG, Gräfelfing, Gräfelfing, DE (111) , (730) SAILUN CO., LTD., Shandong, Shandong, CN (111) (730) CRESTA S.C.A., Luxemburg, Luxembourg, LU (111) (730) STRAUB GMBH, Wertheim, Wertheim, DE (111) , (A), (A) (730) ELANCO ANIMAL HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Dublin, IE

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) , , , (730) OOO "KRISTALL LEFORTOVO", Moskova, Moskva, RU (111) (730) DOPPLER E. DOPPLER & CO. GMBH, Braunau-Ranshofen, Braunau-Ranshofen, AT (111) (730) TRERE INNOVATION S.R.L., Asola, Asola, IT (111) (A), (A), (A) (730) SHURTECH BRANDS, LLC, Pohjois-Carolina, Nord-Carolina, US (111) (730) DEVOTEAM COMMUNICATION, Windhoff, Windhoff, LU (111) , (730) MEDA PHARMA S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) (730) ARIA FOODS AMBA, Viby, Viby, DK (111) (730) GREINER HOLDING AG (2), Kremsmünster, Kremsmünster, AT (111) (730) TOPCON EUROPE POSITIONING B.V., Capelle A/D Ijssel, Capelle A/D Ijssel, NL (111) (A), (A) (730) UPONOR INNOVATION AB, Borås, Borås, SE (111) (730) DR. DR. MICHAEL DAHM, München, München, DE (111) (730) MEDTRONIC ADVANCED ENERGY LLC, New Hampshire, New Hampshire, US

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) , (730) CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD., Chongqing, Chongqing, CN (111) (730) CARL ZEISS MEDITEC SAS, La Rochelle, La Rochelle, FR (111) (A) (730) HOYA CORPORATION, Tokio, Tokyo, JP (111) (730) KAVALA GIDA TEKSTIL SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI, Merter-Istanbul, Merter-Istanbul, TR (111) (A) (730) J.H. CLISSOLD & SON LTD, West Yorkshire, West Yorkshire, GB (111) (730) SAS L'ALTAVILLOISE, Hautvillers, Hautvillers, FR (111) (730) PAKPOORD OÜ, Ahula, Ahula, EE (111) (730) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, Pariisi, Paris, FR (111) (730) GRASS GMBH, Höchst, Höchst, AT (111) (730) RIGAFLEX AG, Erlinsbach, Erlinsbach, CH (111) (730) DISCESSIO B.V., Bodegraven, Bodegraven, NL

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) SEBETO S.P.A., Milano, Milano, IT (111) , , , (730) BREDENT MEDICAL GMBH & CO. KG, Senden, Senden, DE (111) (730) KALFON INVEST SARL, Saint Brice Sous Foret, Saint Brice Sous Foret, FR, ADVENTURE LAND, Bobigny, Bobigny, FR (111) , , (730) 2A INVESTMENT GROUP OÜ, Tallinna, Tallinn, EE (111) (730) SIVECO ROMANIA S.A., Bukarest, Bucharest, RO (111) (730) THE NATIONAL MAGAZINE COMPANY LIMITED, Lontoo, London, GB (111) (730) SOS BRANDS AB, Veberöd, Veberöd, SE (111) (730) BIO-RAD LABORATORIES SAS, Marnes la Coquette, Marnes la Coquette, FR (111) (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "ABN BRAND", Moskova, Moskva, RU (111) (730) VEINTE SP. Z O.O., Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Zebrzydowska, PL (111) (730) ONGAME NETWORK LIMITED, Gibraltar, Gibraltar, GB

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) , , , (730) GLOBAL WINE HOUSE OÜ, Tallinna, Tallinn, EE (111) (730) METAPEOPLE GMBH, Duisburg, Duisburg, DE (111) , (730) TRANSFORM, Riika, Riga, LV (111) , , (730) TSN BRANDS LTD, Road Town, Tortola, Road Town, Tortola, VG (111) (730) VALEANT IPM SP. Z O.O., Rzeszow, Rzeszow, PL KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN OSASIIRTYMISET: DELVIS ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (B) (730) SABELT S.P.A., Torino, Turin, IT (511) 9,12,28 KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I INTERNATIONELLA REGISTRERINGARS SKYDDSOMFÅNG: (111)

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 13.01.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73 cv Jukka Nopsanen, taidemaalari, s.1950 Helsinki os. Saarnakuja 10, 03400 Vihti p. 0405491045 e-mail jukka.nopsanen@kolumbus.fi kotisivut http://www.jukkanopsanen.fi koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 17 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 2 15.2.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Maailman nuoret Maittainen jakauma

Maailman nuoret Maittainen jakauma Maailman nuoret Maittainen jakauma Q0.1 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet seuraaviin asioihin elämässäsi? Elämäsi kokonaisuudessaan DE EE EL ES FI FR HU IT PL RO SE UK CA Total 3 611 01 302 02 3 01

Lisätiedot

ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN

ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN 10 Liite 9 ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN Kotiedustus = pienimuotoinen kotiedustaminen mahdollista Edustusto Edustustyö VAL 1-2 henkilöä 3 henkilöä

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

PERFORMANCE MADE SMARTER

PERFORMANCE MADE SMARTER PERFORMANCE MADE SMARTER ä 1 o e yhteys Power up 1.0 11 1.1 1.2 Decrease setpoint Fast setpoint adjustment and relay test Increase setpoint Save and exit the menu and simultaneously = change relay state

Lisätiedot

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN N:o 161 407 Liite 3 ULKOMAANUSTUKSN ASMAPAIKKOJN KALLUSKRTOIMT 1.4.2008 LUKIN Asemapaikka Kerroin Oslo 1,400 Moskova 1,350 Kööpenhamina Reykjavik Soul Tokio Abuja Bern Geneve Murmansk Petroskoi Pietari

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971 Mallioikeusasetus Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Liite L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta /2012 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta /2012 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2012 95/2012 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Mallioikeuslehti

Mallioikeuslehti Nro/Nr 7 15.7.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

YRITYSPALVELUREKISTERI REGISTER ÖVER FÖRETAGSTJÄNSTER

YRITYSPALVELUREKISTERI REGISTER ÖVER FÖRETAGSTJÄNSTER YRITYSPALVELUREKISTERI REGISTER ÖVER FÖRETAGSTJÄNSTER ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO - REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND TOIMINIMI / FIRMA Aputoiminimi / Bifirma Osoite / Adress _ Y-tunnus / FO-nummer

Lisätiedot

688 Elisa Toivola Järvenpää 627 Ruth Toivola Riihimäki

688 Elisa Toivola Järvenpää 627 Ruth Toivola Riihimäki Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 11.10.2016/ MK TYTÖT 9 40m 6,53 Laura Nokkala 16.7.2000 Lohja 1000m 3:33,20 Marianne Salmi 22.8.2015 Helsinki korkeus 118 Ruth Toivola 25.5.2016 Sipoo

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 9 15.9.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2012 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot