S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA. muutos ja laajennus. Luonnosvaiheen vastineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA. muutos ja laajennus. Luonnosvaiheen vastineet"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa muutos ja laajennus osayleiskaavan Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767

2 Luonnosvaiheen vastineet I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo 1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kymenlaakson Liitto Museovirasto Kymenlaakson museo Puolustusvoimat / 1. Logistiikkarykmentti Kaakkois-Suomen rajavartiosto / Rajatoimisto Virolahden kunta / Rakennuslautakunta Kymenlaakson pelastuslaitos Kymenlaakson Sähkö Oy Haminan Energia Oy Elisa Oyj... 16

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen vastineet 1 (16) 1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1. Osayleiskaavan tulee perustua kaupan lainsäädäntöön, joka on tullut voimaan Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan (MRL 71 a ) osalta laissa on neljän vuoden siirtymäsäännös, jonka vuoksi vähittäiskaupan suuryksikön määritelmää sovelletaan saakka. Hallituksen esityksessä 334/2014 vp ehdotetaan kyseisen vähittäiskaupan suuryksikön lainmuutoksen voimaantuloaikaa pidennettäväksi kahdella vuodella eli 15 päivään huhtikuuta Osayleiskaavan erityismääräyksissä ei ole rajattu vähittäiskaupan myymäläkeskittymien (KMK) kerrosalaa, joten niistä voi tulla merkitykseltään seudullisia ja siten maakuntakaavassa osoitetun kma-r -alueen yhteenlasketun enimmäiskerrosalan piiriin laskettavia. 3. Mikäli kaavamerkintöjä yleiskaavassa halutaan täsmentää asemakaavatyyppisin merkinnöin (KMK), on se mahdollista, mutta näin täsmennetyt kaavamerkinnätkään eivät mahdollista maakuntakaavan yhteenlasketusta m 2 :n kerrosalasta poikkeamista. 4. Tulee huomioida, että kerrosalaan sisältyvät jo rakentunut tai kaavoitettu kaupan kerrosala. 5. Yleismääräyksessä tulee esittää KM- ja KMK- alueiden yhteenlasketuksi kerrosalaksi yhteensä k-m 2 vähennettynä PK-alueilla sijaitsevalla kaupan määrällä (maakuntakaavan selvitysten mukaan kem 2 ). 6. Ehdotetaan, että rakentamisen määrä ja ajoitus osoitettaisiin kortteleittain yleiskaavakartalla. Osa korttelialueista voitaisiin osoittaa esimerkiksi selvitysalueiksi tai reservialueiksi, mikä myös parantaisi kaavan ohjaavuutta. 7. Mikäli korttelikohtaisen rakentamisen määrän osoittaminen yleiskaavakartalla katsotaan liian sitovaksi, tulee se esittää kaavaselostuksessa. 8. Ilmoitetaan, että Vaalimaalle laaditulla Masterplan-suunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia ja näin ollen se ei ole sellainen oikeusvaikutteinen kaava, jonka perusteella maakuntakaavassa osoitettua enimmäiskerrosalaa voitaisiin ylittää. 9. Luontoselvitys, hulevesiselvitys, arkeologinen inventointi ja Vaalimaan alueen liikennetarkastelu on tehty hyvällä ammattitaidolla. 10. Hulevesiselvityksen pohjalta tulee yleiskaavatasolla tehdä hulevesisuunnitelma, josta käy ilmi miten alueen hulevedet on tarkoitus ohjata. 11. Yleistä määräystä hulevesien käsittelystä yksityiskohtaisessa maankäytönsuunnittelussa olisi hyvä terävöittää. 12. Osayleiskaavassa nykyisen Lappeenrannantien toiminnallista luokkaa kuvaava oikea merkintä on seututie/pääkatu (st/pk).

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen vastineet 2 (16) db melualueen rajaus jää epäselväksi merkinnän ja kaavaselostuksen (s. 47) perusteella. Tarkoitetaanko pelkästään valtatie 7:n ja uudelle linjaukselle siirtyvän st 387:n melualuetta? Merkinnästä ei myöskään ilmene onko melualueen rajauksessa huomioitu liikenteen kasvuennuste? Lisäksi varsin tarkkapiirteinen rajaus näyttää kaavan pohjoisrajalla yhtyvän kohtisuorasti uuteen seututielinjaukseen, mikä ei välttämättä vastaa todellista melun leviämiskuviota. 14. Kaavakartasta on jäänyt merkitsemättä kaupallisten palvelujen alueen ja matkailupalvelujen alueen välissä sijaitseva kokoojakadun merkintä (kk). 15. Kaavaselostuksen sivulla 14 esitettyä Outlet-myymäläkeskittymän kaavavaihetta tulisi tarkentaa. 16. Kaavaselostuksessa sivulla 15 olevaa vesihuoltoa koskevaa kohtaa tulee tarkentaa voimassa olevan ympäristönsuojelulain mukaisesti (ympäristönsuojelulaki 527/2014 ( ) luku 16 (jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla), voimassa oleva hajajätevesiasetus 209/2011, johon on ilmeisesti tulossa muutoksia). 17. Kaavaselostuksen sivun 15 viimeinen kappale tulee kuulua...suoja-altaalla varustettuihin katettuihin säiliöihin Kymenlaakson museo esittää, että Suuren Rantatien linjausta ei ole kaavaluonnoksessa otettu riittävästi huomioon. Tiellä on huomattava kulttuurihistoriallinen merkitys, joten tieosuus on inventoitava ja sen merkitys on tuotava esille mahdollisesti vaalittavana alueena. 19. ELY-keskus näkee tarpeelliseksi viranomaisneuvottelun järjestämisen kaavaluonnoksesta. 1. Kirjataan tiedoksi. Asia on huomioitu kaavaehdotuksessa. 2. KMK -alueet on muutettu KM -alueiksi kaavaehdotuksessa. Toimintoja tarkennetaan asemakaavoituksessa. Kts. kohta Kts. kohta Kts. kohta Yleismääräys on muutettu KM -alueiden osalta esitetyn mukaiseksi. Maksimikerrosala kaupalliselle rakentamiselle on k-m Rakentamisen määrää ja ajoitusta ei osoiteta kaavakartalla, vaan asia ratkaistaan asemakaavatasolla. Tämä tekee osayleiskaavasta joustavamman toimintojen kehittämisen ja sijoittamisen suhteen. Kortteleiden suunniteltu rakentamisen määrä ja ajoitus esitetään kaavaselostuksessa sekä vaikutusten arvioinnissa. Osa kaavaluonnoksessa esitetyistä ja kaavan pohjois- ja koillisosaan sijoittuneista KM -alueista on kaavaehdotuksessa osoitettu reservialueiksi,

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen vastineet 3 (16) joiden käyttö ratkaistaan myöhemmin esim. tarkentuneiden kaupallisten selvitysten perusteella. 7. Kts. kohta Kirjataan tiedoksi. 9. Kirjataan tiedoksi. 10. Suunnitelma on esitetty hulevesisuunnitelman liitteessä 4l. 11. Määräystä on tarkistettu seuraavaan muotoon: Alueilla on huomioitava hulevesien käsittely. Hulevesien käsittelyjärjestelmä on toteutettava ennen alueen pääkäyttötarkoitusten mukaisten toimintojen käyttöönottoa. Mahdollisuuksien mukaan tulee hulevesien johtaminen toteuttaa luonnonmukaisen hulevesien käsittelyn periaatteita noudattaen. 12. Muutetaan merkintä esitetyn mukaiseksi. Kaavaehdotuksessa katu- ja tiealueet esitetään st/pk ja yt/kk -merkinnällä nykyisten st, pk ja kk -merkintöjen sijaan, koska yleiskaavassa ei oteta kantaa tien hallinnolliseen luokkaan. 13. Kaavan melualueen rajaus on peräisin voimassa olevasta osayleiskaavasta ja käsittää uuden valtatien 7 linjauksen sekä vain osan uudesta Lappeenrannantiestä (st 387). Tästä syystä rajaus ns. katkeaa Lappeenrannantiellä. Kaavamerkinnän perustelut sisällytetään kaavaselostukseen. 14. Merkitään kokoojakadun merkintä esitetyn mukaisesti. 15. Tarkennetaan selostukseen kaavavaiheet esitetyn mukaisesti. Sekä osayleiskaavamuutos että asemakaava ovat lainvoimaiset. 16. Kohtaa tarkistetaan esitetyn mukaisesti. Kaavaselostuksessa esitetyt luvut perustuvat vuonna 2012 laadittuun vesihuollon kehittämissuunnitelmaan joka on perustunut tuolloin voimassa olleeseen lainsäädäntöön. 17. Tarkistetaan kohtaa esitetyn mukaisesti viranomaisneuvottelussa Virolahden kunta linjasi, että Suuren rantatien säilyttäminen alueella suhteessa suunniteltuun maankäyttöön ei ole mahdollista. Saman katsottiin koskevan kaava-alueella olevaa Kivikorvensuon tervahautaa. Neuvottelussa todettiin Museoviraston taholta, että jos tiealuetta ei voida kaavassa osoitetun maankäytön johdosta säilyttää, niin sen alueelta on tehtävä riittävät selvitykset. Tämä tarkoittaa koekaivauksia tietyiltä tiealueen osilta. Uistesuon löytöjen perusteella kaivaus on tehtävä ainakin viereiseltä kaava-alueella olevalta, hieman soistuneelta alueelta, josta voi olla mahdollista löytää Uistesuota vastaavia rakenteita. Muuten rantatien osalta riittää, että parista kohtaa kaava-alueelta tehdään pienialainen kaivaus, joilla tarkistetaan mahdolliset vanhat rakenteet. Jos kaivauksissa tehdään löytöjä, tehdään näiden perusteella sitten tarkempi tutkiminen. Tiealue ns. tutkitaan pois. Myös tervahauta tulee tutkia samalla periaatteella. Suuren rantatien alueella suoritettiin kaivauksia toukokuun 2015 aikana. Suuren Rantatien Uistesuon itäpuolisen kosteikkoalueen ylittävältä kohdalta

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen vastineet 4 (16) löydettiin historialliseen tielinjaan liittyviä puita ja niiden muodostamia rakenteita. Jatkotoimenpiteistä neuvotellaan tarkemmin Museoviraston kanssa. Tervahaudan osalta kaivaus suoritettiin pääasiassa koneellisesti ottaen esiin tervahaudan pohjois-etelä ja itä-länsisuuntaiset profiilit. Tervahautojen tutkimuksessa saatiin tietoa eritoten liittyen tervahaudan halssin rakenteisiin. Kaivaustulosten perusteella tervahauta vaikuttaa olleen käytössä ainakin muutamaan eri otteeseen. Todennäköistä on, että tutkittu tervahauta ajoittunee luvun väliselle ajalle. Ajoitustulos varmistuu myöhemmin ja liitetään lopulliseen raporttiin. Kaivausten tulokset on huomioitu kaavaehdotuksessa ja kaivausten raporttiluonnokset on liitetty kaavaehdotuksen aineistoon viranomaisneuvottelu järjestettiin

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen vastineet 5 (16) 2 Kymenlaakson Liitto 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä kaavaselostuksessa on esitetty maakuntakaavatilanne suunnittelumääräyksineen. Maakuntakaavan mittakaava on 1: , jossa myös karttaotteet tulisi esittää. 2. Vaalimaan aluetta tulisi tarkastella kokonaisuutena huomioiden myös nyt käsillä olevan kaava-alueen ulkopuoliset alueet. Maakuntakaavan rk -merkintä ohjaa raja-alueen maankäyttöä laajemmin ja sen suunnittelumääräyksellä edellytetään, että alueelle palveluja sijoitettaessa tulee palvelutarjonnassa, mitoituksessa ja tarkemmassa sijoituksessa varmistaa seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen ja varmistaa, etteivät tehtävät toimenpiteet heikennä palveluiden saavutettavuutta seudun muissa osissa. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava raja-alueen toimintojen kehittämistarpeet ja sovitettava ne Suomen huomattavimman maaraja-aseman ympäristön laatuvaatimuksiin. 3. Maakuntakaavan mitoitukseen on huomioitu jo rakennettua kaupan tilaa k-m2. Osayleiskaava-asiakirjoissa tulisi esittää Vaalimaan alueen laskennallinen kokonaisuus, joka huomioi myös jo olemassa olevan kaupallisen liiketilan sekä nyt kaavoitettavan uuden kerrosalan. Kokonaisuuden arvioinnin kannalta olisi hyödyllistä, mikäli kaavaselostuksessa/liitekartalla olisi esitetty korttelikohtaisesti ohjeellinen kerrosala sekä suunniteltu rakentamisen toteuttamisjärjestys. 4. Liiton mukaan maakuntakaavan mukaisesta mitoituksesta ei voida merkittävästi poiketa ilman uutta kaupallista selvitystä, joka huomioi myös koko maakunnan kaupallisen tilanteen ja kehityksen. 5. Kymenlaakson maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointiprosessi on parhaillaan käynnissä, joten nyt käsillä olevassa osayleiskaavassa olisi tarkoituksenmukaista esittää kaupan kaavamerkinnöillä vain ne alueet, joihin mitoituksen mukaiset kaupan suuryksiköt tullaan sijoittamaan. 6. Kaupan selvitysalueina voidaan esittää sellaiset alueet, joiden mitoitus vaatii maakuntakaavatasoisia lisäselvityksiä. 7. Muut palveluiden alueet ja työpaikka-alueet tulisi esittää omilla merkinnöillään. 8. Kaavaan liittyvässä kaupallisessa selvityksessä puhutaan virheellisesti Kotkan Summasta. 9. Liitto katsoo tarpeelliseksi työpalaverin järjestämisen kaavaluonnoksesta. 1. Maakuntakaavan otteet on osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä kaavaselostuksessa esitetty sillä tarkkuudella, joka on katsottu suunnittelutehtävän sisällön ja tavoitteiden kannalta perustelluksi. Kymenlaakson maakuntakaavan julkisesti saatavilla olevat aineistot (karttapalvelu, PDF) eivät mahdollista karttatulosteiden ottamista tietyssä mittakaavassa.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen vastineet 6 (16) 2. Maankäyttö ei tule muuttumaan kaava-alueen ulkopuolella, joten osayleiskaavan tarkastaminen suurempana kokonaisuutena ei ole perusteltua tässä vaiheessa. 3. Yleismääräys on muutettu KM -alueiden osalta maakuntakaavan selvitysten mukaiseksi. Maksimikerrosala kaupalliselle rakentamiselle on k-m 2. Rakentamisen määrää ja ajoitusta ei osoiteta kaavakartalla, vaan asia ratkaistaan asemakaavatasolla. Tämä tekee osayleiskaavasta joustavamman toimintojen kehittämisen ja sijoittamisen suhteen. Kortteleiden suunniteltu rakentamisen määrä ja ajoitus esitetään kaavaselostuksessa sekä vaikutusten arvioinnissa. KMK -alueet on muutettu KM -alueiksi kaavaehdotuksessa. Lisäksi osa kaavaluonnoksessa esitetyistä ja kaavan pohjois- ja koillisosaan sijoittuneista KM -alueista on kaavaehdotuksessa osoitettu reservialueiksi, joiden käyttö ratkaistaan myöhemmin esim. tarkentuneiden kaupallisten selvitysten perusteella. 4. Kts. kohta Kts. kohta Kts. kohta Kts. kohta Kohta on tarkistettu ja Kotkan tilalle muutettu Hamina, jonka alueella Summa sijaitsee viranomaisneuvottelu on pidetty

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen vastineet 7 (16) 3 Museovirasto 1. Arkeologisen inventoinnin yhteydessä havaitut arkeologiset kulttuuriperintökohteet on huomioitu asianmukaisesti sekä kaavakartassa että kaavaselostuksessa. 2. Suuren Rantatien tielinjaus ja tiepohja tulee pyrkiä säilyttämään niin, että sen historiallinen luonne säilyisi. Mikäli näin ei voida tehdä, tulee Virojoki-Vaalimaan osayleiskaava-alueella sijaitsevat, suunnitelluilla tonteilla olevat muinaisjäännökset huomioida kaavassa. 3. Suuri Rantatie -linjaus kulkee kosteikkoalueen poikki noin 165 m länteen Vaalimaa-Lappeenranta tiestä. Tässä paikassa tulee tehdä kaavoitusta varten lisäselvityksiä eli arkeologiset esitutkimukset, joilla selvitetään, onko maan alla säilynyt tiehen liittyviä rakenteita tai kerrostumia. Tielinjalle tehdään koneellisesti ainakin yksi koko tielinjan poikki ulottuva koeoja, jolla arvioidaan onko maan alla jäljellä rakenteita ja arkeologisia kerrostumia. Koeoja kaivetaan puhtaaseen maahan saakka. Esitutkimusten perusteella arvioidaan, millaiset kaavamerkinnät ja -määräykset tulee kaavaan sisällyttää. 4. Kaava-alueella sijaitsevalla Suurella Rantatiellä on Vaalimaa-Lappeenranta -tien länsipuolella noin 90 m mittainen hylätty tieosuus, joka on kiinteää muinaisjäännöstä (Virolahti Suuri Rantatie Pirunpesänvuori, mj. rek. nro ). Kohdetta ei ole huomioitu muinaisjäännösinventoinnissa. 5. Muinaisjäännökset, jotka sijaitsevat VL-1 alueella, tulee merkitä kohdemerkinnällä sm (Muinaismuistokohde). Kohdemerkintään liitetään määräys: Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. 6. Muinaisjäännökset, jotka sijaitsevat KM-alueella, tulee merkitä kohdemerkinnällä sm (Muinaismuistokohde) ja liittää määräys: Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto ja kohteessa on tehtävä riittävät arkeologiset tutkimukset ennen maankäyttöön liittyvien töiden aloittamista. 7. Kaavakarttaan res-alueelle (alueen maankäyttö ratkaistaan myöhemmin erillissuunnittelulla) on merkitty taisteluhautoja, Salpalinjan kohteita, jotka tulee dokumentoida arkeologisesti riittävällä tarkkuudella viimeistään hyvissä ajoin ennen hankkeen toteuttamista. Ennakoiva selvitystarve on syytä todeta kaavamääräyksissä. 8. Museoviraston laatimia Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita tulee käyttää kenttätöiden toteuttamiseen ja raportointiin. 1. Kirjataan tiedoksi.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen vastineet 8 (16) viranomaisneuvottelussa Virolahden kunta linjasi, että Suuren rantatien säilyttäminen alueella suhteessa suunniteltuun maankäyttöön ei ole mahdollista. Saman katsottiin koskevan kaava-alueella olevaa Kivikorvensuon tervahautaa. Neuvottelussa todettiin Museoviraston taholta, että jos tiealuetta ei voida kaavassa osoitetun maankäytön johdosta säilyttää, niin sen alueelta on tehtävä riittävät selvitykset. Tämä tarkoittaa koekaivauksia tietyiltä tiealueen osilta. Uistesuon löytöjen perusteella kaivaus on tehtävä ainakin viereiseltä kaava-alueella olevalta, hieman soistuneelta alueelta, josta voi olla mahdollista löytää Uistesuota vastaavia rakenteita. Muuten rantatien osalta riittää, että parista kohtaa kaava-alueelta tehdään pienialainen kaivaus, joilla tarkistetaan mahdolliset vanhat rakenteet. Jos kaivauksissa tehdään löytöjä, tehdään näiden perusteella sitten tarkempi tutkiminen. Tiealue ns. tutkitaan pois. Myös tervahauta tulee tutkia samalla periaatteella. Suuren rantatien alueella suoritettiin kaivauksia toukokuun 2015 aikana. Suuren Rantatien Uistesuon itäpuolisen kosteikkoalueen ylittävältä kohdalta löydettiin historialliseen tielinjaan liittyviä puita ja niiden muodostamia rakenteita. Jatkotoimenpiteistä neuvotellaan tarkemmin Museoviraston kanssa. Tervahaudan osalta kaivaus suoritettiin pääasiassa koneellisesti ottaen esiin tervahaudan pohjois-etelä ja itä-länsisuuntaiset profiilit. Tervahautojen tutkimuksessa saatiin tietoa eritoten liittyen tervahaudan halssin rakenteisiin. Kaivaustulosten perusteella tervahauta vaikuttaa olleen käytössä ainakin muutamaan eri otteeseen. Todennäköistä on, että tutkittu tervahauta ajoittunee luvun väliselle ajalle. Ajoitustulos varmistuu myöhemmin ja liitetään lopulliseen raporttiin. Kaivausten tulokset on huomioitu kaavaehdotuksessa ja kaivausten raporttiluonnokset on liitetty kaavaehdotuksen aineistoon. 3. Kts. kohta Kohde on huomioitu kevään 2015 kaivauksissa sekä kaavaselostuksessa. 5. Kaavamääräystä on tarkennettu esitetyn mukaisesti. 6. KM -alueella oleva muinaismuistokohde on poistettu kevään 2015 kaivausten perusteella. Kohde on tutkittu pois. 7. Salpalinjan osalta kaavassa on määräys, jonka perusteella Salpalinjan kohteet huomioidaan tarkemmassa suunnittelussa. Salpalinjan kohteet jäävät ns. reservialueelle, joten niihin tulevat vaikutukset selvitetään siinä vaiheessa, kun reservialueet joskus toteutetaan tiettyyn käyttöön. 8. Kirjataan tiedoksi.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen vastineet 9 (16) 4 Kymenlaakson museo 1. Kaavaluonnoksessa ei ole otettu huomioon Suuren Rantatien (myöh. Turun Viipurintie) linjausta. Tiellä on huomattava kulttuurihistoriallinen merkitys. 2. Tieosuus on inventoitava, sen merkitys on tuotava esille kaavaselostuksessa ja huomioitava kaavasuunnittelussa mahdollisesti vaalittavana alueena viranomaisneuvottelussa Virolahden kunta linjasi, että Suuren rantatien säilyttäminen alueella suhteessa suunniteltuun maankäyttöön ei ole mahdollista. Saman katsottiin koskevan kaava-alueella olevaa Kivikorvensuon tervahautaa. Neuvottelussa todettiin Museoviraston taholta, että jos tiealuetta ei voida kaavassa osoitetun maankäytön johdosta säilyttää, niin sen alueelta on tehtävä riittävät selvitykset. Tämä tarkoittaa koekaivauksia tietyiltä tiealueen osilta. Uistesuon löytöjen perusteella kaivaus on tehtävä ainakin viereiseltä kaava-alueella olevalta, hieman soistuneelta alueelta, josta voi olla mahdollista löytää Uistesuota vastaavia rakenteita. Muuten rantatien osalta riittää, että parista kohtaa kaava-alueelta tehdään pienialainen kaivaus, joilla tarkistetaan mahdolliset vanhat rakenteet. Jos kaivauksissa tehdään löytöjä, tehdään näiden perusteella sitten tarkempi tutkiminen. Tiealue ns. tutkitaan pois. Myös tervahauta tulee tutkia samalla periaatteella. Suuren rantatien alueella suoritettiin kaivauksia toukokuun 2015 aikana. Suuren Rantatien Uistesuon itäpuolisen kosteikkoalueen ylittävältä kohdalta löydettiin historialliseen tielinjaan liittyviä puita ja niiden muodostamia rakenteita. Jatkotoimenpiteistä neuvotellaan tarkemmin Museoviraston kanssa. Tervahaudan osalta kaivaus suoritettiin pääasiassa koneellisesti ottaen esiin tervahaudan pohjois-etelä ja itä-länsisuuntaiset profiilit. Tervahautojen tutkimuksessa saatiin tietoa eritoten liittyen tervahaudan halssin rakenteisiin. Kaivaustulosten perusteella tervahauta vaikuttaa olleen käytössä ainakin muutamaan eri otteeseen. Todennäköistä on, että tutkittu tervahauta ajoittunee luvun väliselle ajalle. Ajoitustulos varmistuu myöhemmin ja liitetään lopulliseen raporttiin. Kaivausten tulokset on huomioitu kaavaehdotuksessa ja kaivausten raporttiluonnokset on liitetty kaavaehdotuksen aineistoon. 2. Kts. kohta 1.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen vastineet 10 (16) 5 Puolustusvoimat / 1. Logistiikkarykmentti 1. Puolustusvoimilla ei ole huomautettavaa kyseiseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tai kaavaluonnokseen. 2. Rakennus- ja maanrakennustöitä tehdessä tulee huomioida alueella mahdollisesti kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. 3. Kaavamuutoksesta aiheutuvien olemassa olevien kaapelireittien siirtojen, kaapeleiden rakentamisenaikaisten suojaamisen tai muiden muutosten osalta kustannukset on kohdennettava muutoksen aiheuttajalle. 4. Pyydetään alueelle laadittaviin kunnallisiin rakennusjärjestyksiin ja tarvittavilta osin muihin yleiskaavoihin lisäämään seuraavat lauseet: "Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoima loista koko kunnan alueella, tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin." 1. Kirjataan tiedoksi. 2. Kirjataan tiedoksi. 3. Kirjataan tiedoksi. 4. Kirjataan tiedoksi. Asiaa ei käsitellä osana tätä osayleiskaavamuutosta ja - laajennusta.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen vastineet 11 (16) 6 Kaakkois-Suomen rajavartiosto / Rajatoimisto 1. Ei lausuttavaa kaavamateriaaliin. 2. Esittää huomioitavaksi, että Ruovanmäentien parannus ulottuisi myös Vaalimaan rajavartioasemalle asti. 1. Kirjataan tiedoksi. 2. Kirjataan tiedoksi. Asiaa ei käsitellä osana tätä osayleiskaavamuutosta ja - laajennusta.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen vastineet 12 (16) 7 Virolahden kunta / Rakennuslautakunta 1. Kaavamerkintä yt/kk (yhdystie/kokoojakatu) merkintä olisi selkeyden takia oltava vain kk (kokoojakatu), koska sitä esiintyy ko. kaavakartan merkintänä. 2. Kaavamerkintä pk (pääkatu) tulisi merkitä selkeyden takia, koska st/pk merkintä esiintyy omana merkintänään ko. kaavakartassa. 3. Ei muuta huomautettavaa. 1. Kaavaehdotuksessa katu- ja tiealueet esitetään st/pk ja yt/kk -merkinnällä nykyisten st, pk ja kk -merkintöjen sijaan, koska yleiskaavassa ei oteta kantaa tien hallinnolliseen luokkaan. Tämä vastaan viranomaisneuvottelun linjausta. 2. Kts. kohta 1 3. Kirjataan tiedoksi.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen vastineet 13 (16) 8 Kymenlaakson pelastuslaitos 1. Vesiasemaverkon laajentuessa tulee nykyisen sammutusvesivaraston riittävyydestä huolehtia. Vesiasemien etäisyydeksi pelastuslaitos esittää 500 m. 1. Kirjataan tiedoksi. Asia huomioidaan myöhemmässä asemakaavoituksessa.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen vastineet 14 (16) 9 Kymenlaakson Sähkö Oy 1. Ei huomautettavaa kaavasta. 2. Pyytää huomioimaan, että tilaaja vastaa rakentamisen aiheuttamista mahdollisista johtojen siirtokustannuksista. 3. Pyytää huomioimaan, että sähköverkkoon kuuluvien johtojen ja laitteiden sijoittamista varten varataan riittävät tilat. 1. Kirjataan tiedoksi. 2. Kirjataan tiedoksi. 3. Kirjataan tiedoksi.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen vastineet 15 (16) 10 Haminan Energia Oy 1. ET-alue Rouvanmäentien ja Vaalimaantien välissä tulisi olla varattu myös energiatuotantoalueeksi. 2. Lappeenrannantien varteen alueen keskeiselle paikalle tulisi sijoittaa ET-alue ja nimetä se vastaavasti myös energiatuotantoalueeksi infravarauksineen. 3. Ilmoitetaan, että kaavamuutoksen vaikutusalueella ei sijaitse Haminan Energia Oy:n verkostorakenteita. 4. Kiinteistöille johtaville energiaverkoille tulee varata sijainti yleisille alueille. 1. ET -alue mahdollistaa myös energiantuotannon. 2. Haminan energiaa on voimassa poikkeamislupa tarvittaville toiminnoille esitetyllä alueella. ET -aluetta ei osoiteta tässä osayleiskaavamuutoksessa. 3. Kirjataan tiedoksi. 4. Kirjataan tiedoksi. Asia huomioidaan myöhemmässä asemakaavoituksessa.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luonnosvaiheen vastineet 16 (16) 11 Elisa Oyj 1. Ilmoitetaan, että suunnitteilla olevalla osayleiskaava-alueella sijaitsee heidän tietoliikennekaapeleita. Nämä kaapelit, niiden siirrot ja siirroista aiheutuvat kustannukset tulee huomioida rakennustöitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. 1. Kirjataan tiedoksi.

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY et kaavaluonnoksesta annettuihin I (I) Kuisma Reinikainen Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot lyhennettynä yhteenvetona sekä vastineet:

Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot lyhennettynä yhteenvetona sekä vastineet: LIITE 10a 1/9 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 1 SULAN OSAYLEISKAAVA LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 LAUSUNNOT 1. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Ei huomautettavaa. Museovirasto on lausunnonantaja arkeologisen

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula Miehikkälän kunta Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013 Tullut vireille 8.2.2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula 1 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012 LAUSUNNONANTAJA LOHJAN KAUPUNKI LOJO STAD Kaupunkisuunnittelukeskus TIIVISTELMÄ LAUSUNNOSTA VASTINE KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo Tampereen kaupunki, 24.5.2011 Kalevanrinteen osayleiskaava Tiivistelmä osayleiskaavaehdotuksesta 17.11.2009 jätetystä palautteesta, vastineet ja toimenpide-ehdotukset Sisällysluettelo Johdanto...2 Muistutukset...3

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 21.10.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valkeakosken kaupunki LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 R a p o r t t i 1 2 3 4 5 6 7 8 Ensimmäinen palaute KUVAILULEHTI Raportin julkaisija Raportin julkaisuaika 5.5.2009 Kangasalan kunta, tekninen keskus

Lisätiedot

SUURI RANTATIE PIRUNPESÄNVUORI

SUURI RANTATIE PIRUNPESÄNVUORI VIROLAHTI VAALIMAA SUURI RANTATIE PIRUNPESÄNVUORI MESTARMÄENTIEN KOEKAIVAUS 11.-.15.5.2015 LUONNOS KALLE LUOTO KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN Vastine ehdotusvaiheen palautteeseen SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.4.2015 P21017 LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN 1 (23) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle NASTOLA, ASEMAKAAVA, V092 Kyynäränkannas ja Niemelänniemi Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet ja kaavanlaatijan vastineet vastineet korjattu 8.1.2014 päivätyn kaavaehdotuksen mukaan 1. LAUSUNNOT nro

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2259 Diaarinumerot 3637, 3685, 3723, 3739, 3740, 3742 ja 3749/1/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (94) Asia Valittajat Maakuntakaavan vahvistamista

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet HAKKILA Asemakaavan muutosehdotuksen selostus, sekä tonttijako, joka koskee 25.1.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002039.

Lisätiedot

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot