Lausunto Kaakkois-Suomen ELY- keskukselle Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Kaakkois-Suomen ELY- keskukselle Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Lausunto Kaakkois-Suomen ELY- keskukselle Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 336/ /2013 KH 510 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh "SOTETMK 49 Sosiaali- ja terveystoimikunnan lausunto : Valmistelija / lisätiedot: Hyvinvointisuunnittelija Sanna Natunen puh Kaupunginhallitus pyytää Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan, teknisen lautakunnan, sosiaali- ja terveystoimikunnan sekä Lappeenrannan Energia Oy:n vesiasioiden lausuntoa liitteenä olevasta Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottavan biojalostamon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Gasum Oy, Helsingin Energia ja Metsäfiber Oy suunnittelevat puupohjaisen biokaasujalostamon rakentamista Lappeenrantaan Metsä Fiber Oy:n Joutsenon tehdasalueelle. Jalostamossa tuotettu kaasu siirretään Gasum Oy:n kaasuverkostossa käyttökohteisiin. Raaka-aineena käytetään pääasiassa metsähaketta ja kuorta. Puupohjainen biokaasuhanke on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään tiodeot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista. Arviointiselostuksen on laatinut konsulttiyhtiö Pöyry. Sosiaali- ja terveystoimikunta on kokouksessaan kommentoinut Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottavan biojalostamon (Gasum Oy, Helsingin Energia ja Metsä Fiber) ympäristönvaikutusten arviointiohjelman suunnitelmasta seuraavaa: Suunnitelmassa on kuvattu hankkeen toteuttamisen edellytyksistä ja tarvittavista luvista sekä eri totuttamisvaihtoehtojen vaikutuksista muun muassa ympäristöön ja ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen.

2 Suunnitelma on toteutettu huolellisesti terveys- ja ympäristönäkökohdat huomioiden. YVA-menettelyssä on riittävästi vertailtu biojalostamon mahdollisia vaikutuksia ihmisen terveydelle, elinoloihin ja viihtyvyyteen, luontoon ja luonnonvarojen käyttöön. Lappeenrannan sosiaali- ja terveystoimikunnalla ei ole huomauttamista Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottavan biojalostamon ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. Konsulttiyhtiö Pöyryn laatima ympäristövaikutusten arviointiselostus huomioi riittävällä tasolla ihmisiin mm. melu ja ilmanlaatu kohdistuvat vaikutukset. Sosiaali- ja terveystoimikunnalla ei ole huomautettavaa selostukseen. Stratjoh Sosiaali- ja terveystoimikunta antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan mukaisen lausunnon." "SEUYMPLA 110 Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan lausunto : Valmistelija/lisätiedot: Ympäristötarkastaja Päivi Uski p YVA-selostus on sähköisesti saatavissa osoitteessa: Selostus on nähtävillä: Lappeenrannan kaupungintalolla Maakuntakirjaston opintosalissa Joutsenon kirjastossa Kaakkois-Suomen ELYssä, Kouvola Lappeenrannan kaupunginkanslia pyytää Lappeenrannan seu dun ympäristölautakunnan lausuntoa Joutsenon puu poh jais ta biokaasua tuottavan biojalsotamon YVA-se los tuk ses ta. Hankkeen YVA-ohjelman ovat käynnistäneet Gasum Oy, Hel sin gin Energia ja Metsä Fibre Oy. Gasum Oy, Helsingin Energia ja Metsä Fibre Oy suun nit te le vat biojalostamon rakentamista Lappeenrantaan Metsä Fib ren Joutsenon sellutehtaan alueelle. Biojalostamo tuot tai si uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettua puupohjaista bio kaa sua, joka siirrettäisiin Gasumin kaasuverkostossa käyt tö koh tei siin, muun muassa Helsingin Energian Vuo saa ren voimalaitokselle.

3 Hankkeessa ovat mukana kaikki ar vo ket jun toimijat raa ka-ai neen hankinnasta kaasun lop pu käyt tä jään saakka. YVA-lain mukaisina hankkeesta vastaavina täs sä hank kees sa toimivat Gasum Oy, Helsingin Energia ja Met sä Fib re Oy. Gasum Oy on maakaasun maahantuontiin, tuk ku myyn tiin ja siirtotoimintaan sekä maa- ja biokaa su poh jais ten energiaratkaisujen tuottamiseen Suomessa kes kitty nyt yri tys. Helsingin Energia on energiayritys, joka tuottaa ja myy sähköenergiaa, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä. Met sä Fibre Oy tuottaa havu- ja lehtipuusellua paperin, kar ton gin ja pehmopaperin valmistajille sekä kehittää ak tii vi ses ti puubiomassaan perustuvaa uutta liiketoimintaa. Puu poh jai nen biokaasuhanke on ensimmäinen laatuaan Suo mes sa. YVA-hankkeessa tarkastellut vaihtoehdot ovat 200MW:n bio jal os tamon vaikutukset ja 0- vaihtoehtona, ettei laitosta ra ken ne ta ollenkaan. Hankkeen ympäristövaikutuksista merkittävimmäksi on todettu lisään ty vän liikenteen aiheuttama melu. Teollisuustiellä lisääntyvä ras kas liikenne lisää tiemelua niin, että ohjearvojen ylityksiä voi tapahtua. Päästöjen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä ym pä ris tö vai ku tuk sia, sillä syntyvät päästöt ohjataan olemassa oleviin kä sit te ly jär jes tel miin ja osa palautetaan sellutehtaan ke mi kaa li kier toon. Yj Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Lap peen ran nan kaupungin terveyden- ja ym pä ris tön suo je lu vi ran omai se na esittää lau sun to naan kaupuginhallitukselle Lap peen rann nan kaupungin lausun nos sa huomioitavaksi Joutsenon puu poh jais ta biokaasua tuottavan biojalostamon YVA- se los tuk ses ta seuraavaa: Selvityksessä on huomioitu ohjelmasta annetussa lau sun nos sa esitetyt asiat. Toiminnan meluvaikutukset ulottuvat raa ka-ai ne kul jetus ten osalta tehdasalueen ulkopuolelle, mi kä tulee huomioida meluntorjunnan suunnittelussa hankkeen toteutuessa. Vaikutuksia on arvioitu ohjelman mukaisesti ja muita ympäristö- ja terveysvaikutuksia ei arvioinin mukaan merkittävästi synny. Ympla Hyväksyttiin." Lappeenrannan Energia Oy:n lausunto : "Arviointiohjelmassa on asianmukaisesti ja kattavasti esitetty tarkasteltavaksi biojalostamon ja maakaasun liityntäputken käytön

4 aikaisia ympäristövaikutuksia. Rakentamisen aikaisten vaikutusten arviointi on todettu tarkasteltavan omana kokonaisuutenaan, huomioiden vaikutukset liikenteellisiin järjestelyihin, maa- ja kallioperään, vesistöihin, kasvillisuuteen ja eläimiin, työllisyyteen ja ihmisten viihtyvyyteen. On syytä täsmentää, että pintavesistöjen lisäksi putkilinjauksen rakentamisen vaikutukset pohjaveteen on tarkasteltava huolellisesti. Selostusvaiheessa tulee riittävästi arvioida mitä vaikutuksia rakennettavalla kaasuputkella on maaperän vesitalouteen, vesihuollon infran risteäviin rakenteisiin ja maaperään liukeneviin aineisiin, joita voi mahdollisesti syntyä putkipinnoitemateriaaleista tai putken käyttöönotossa käytettävistä kemikaaleista. Hankkeessa on huomioitava pohjaveden suojelun tärkeys, sillä biojalostamolle johtava tie ja suunniteltu maakaasuputki kulkee Joutsenonkankaan I-luokan pohjavesialueella, jossa sijaitsee jo useampia, kunnallisessa käytössä olevia Lappeenrannan Energian vedenottamoita sekä uusi lähitulevaisuudessa käyttöönotettavaksi suunniteltu vedenottopaikka." "TEKLA 335 Teknisen lautakunnan lausunto : Valmistelija/lisätiedot: Yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen, puh Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja lausuntopyyntö ovat nähtävänä kokouksessa. Arviointiselostus löytyy myös Ym pä ris tö hallinnon verkkosivuilta seuraavasta osoitteesta:http://www.environment.fi/download/noname/%7b D A5-A683-CD0F60D419C4%7D/76150 Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää lausuntoa YVA-lain mukaises ta Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottava bio ja los ta mo -hankkeen ympäristövaikutusten ar vioin ti se los tuk ses ta, jonka hankkeesta vastaavina toimivat Gasum Oy, Hel sin gin Energia ja Metsä Fibre Oy ovat toimittaneet yh teys vi ran omai se na toimivalle Kaakkois-Suomen ELY-kes kuk sel le Gasum Oy on maakaasun maahantuontiin, tukkumyyntiin ja siir totoimin taan sekä maa- ja biokaasupohjaisten ener gia rat kai su jen tuottamiseen Suomessa keskittynyt yritys. Hel sin gin Energia on energiayritys, joka tuottaa ja myy säh kö ener giaa, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä. Metsä Fibre Oy tuottaa havu- ja lehtipuusellua paperin, kartongin ja peh mo pa pe rin valmistajille sekä kehittää aktiivisesti puu bio mas saan perustuvaa uutta liiketoimintaa.

5 Hankkeen kuvaus Gasum Oy, Helsingin Energia ja Metsä Fibre Oy suun nit te le vat biojalostamon rakentamista Lappeenrantaan Metsä Fib ren Joutsenon sellutehtaan alueelle. Biojalostamo tuot taa uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettua puupohjaista bio kaa sua, joka siirretään Gasumin kaasuverkostossa käyt tö koh tei siin, mm. Helsingin Energian Vuosaaren voi ma lai tok sel le. Raaka-aineena käytetään pääasiassa met sä ha ket ta ja kuorta. Puupohjainen biokaasuhanke on ensimmäinen laa tu aan Suomessa. Hankkeen tarkoitus Hankkeen tarkoituksena on vastata uusiutuvan energian li säys ta voittei siin, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa ener gia te hok kuut ta. Hankkeessa ovat mukana kaikki ar vo ket jun toimijat raaka-aineen hankinnasta kaasun lop pu käyt tä jään saakka. Gasum haluaa kehittyä uusiutuvan bio kaa sun johtavaksi tarjoajaksi. Tarkasteltavat vaihtoehdot YVA-menettelyssä arvioidaan polttoaineteholtaan 200 MW:n biojalostamon vaikutuksia. Nollavaihtoehtona ar vioi daan tilannetta, jossa biojalostamoa ei rakenneta. Tiedottaminen ja kuuleminen YVA-selostus oli nähtävillä Lappeenrannan kaupungin il moi tus tau lulla Lisäksi arviointiohjelma on näh tä vil lä Lappeenrannan kaupungintalolla (Villimiehenkatu 1), Maakuntakirjaston opintosalissa (Valtakatu 47, LPR), Jout se non kirjastossa (Keskuskatu 2) ja Kaakkois-Suomen ELY-kes kuk ses sa Kouvolassa (Salpausselänkatu 22). Ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva ylei sö ti lai suus pidettiin maanantaina klo Metsä Fib re Oy:n Joutsenon tehtaalla, Haukilahdentie 27. Arviointiselostuksesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suo men ELY-keskukselle mennessä. ELY-kes kus tarkistaa arviointiselostuksen ja antaa oman lau sun ton sa marraskuussa Lausunto tulee nähtäville säh köi ses ti osoitteeseen Huomioita YVA-selostuksesta YVA-selostus on varsin selkeä ja monipuolinen. Vaihtoehtojen muodostuminen Arviointiohjelmavaiheessa esitetyt huomiot on pääosin kä si tel ty arviointiselostuksessa. Arviointiselostuksessa on kui ten kin avattu varsin suppeasti (YVA-selostus, s. 17, luku 2.4) ennen

6 YVA-menettelyn käynnistymistä tehtyjä sel vi tyk siä ja perusteluja ainoan vaihtoehdon muodostumiseen. Vai kut taa siltä, että muut vaihtoehdot ovat karsiutuneet tek nis-ta lou del lis ten näkökohtien perusteella. Vaikutusten merkittävyys YVA-menettelystä puuttuu todellinen vertailuvaihtoehto, mis tä johtuen yhteysviranomainen edellytti, että ar vioin ti se los tuk ses sa painotetaan eri ympäristövaikutusten mer kit tä vyyt tä. Hankkeen merkittävimmäksi vaikutukseksi on nos tet tu liikennevaikutukset (YVA-selostus, s. 142, taulukko 8-1), jot ka ovat luonteeltaan pysyviä. Biojalostamon toiminnanaikainen maantiekuljetusmäärä on noin 90 kuormaa vuorokaudessa, mikäli kaikki kuljetukset to teu te taan maanteitse. Kun huomioidaan tyhjinä lähtevät au tot, kokonaisliikennemäärä on noin 180 autoa vuo ro kau des sa. Liikennemäärän lisäys valtatiellä 6 on vähäinen, mut ta Teollisuustiellä raskaan liikenteen lisäys on noin 40 %, mikäli kaikki kuljetukset tapahtuisivat Teollisuustien kaut ta. On arvioitu, että noin 30 % biojalostamon liikenteestä voi kul kea Saimaantien ja Haukilahdentien kautta Teol li suus tien sijaan. Tässä tapauksessa Teollisuustien raskaan lii ken teen osuus kasvaisi 25 %, kun lisäys Saimaantiellä olisi noin 30 %. Jo rakentamisen aikana liikenne tulee kasvamaan ja ai heut ta maan osaltaan häiriöitä alueen asukkaille varsinaisten ra ken nus töi den lisäksi. Toiminnan aikana lisääntyneen lii ken teen, erityisesti raskaan liikenteen, aiheuttamat haitat tu le vat olemaan pysyviä. On varsin todennäköistä, että Teol li suus tiel lä lisääntyvä raskasliikenne lisää tiemelua niin, että oh je ar vo jen ylityksiä voi tapahtua. Tj vs. Tekninen lautakunta toteaa, että YVA-ohjelma on varsin selkeä ja monipuolinen. Arviointiohjelmavaiheessa esitetyt huomiot on pääosin käsitelty YVA-selostuksessa. Merkittävimmäksi vaikutukseksi on nostettu lii ken ne vai ku tuk set. On varsin todennäköistä, että Teollisuustiellä li sään ty vä raskasliikenne lisää tiemelua niin, että ohjearvojen ylityksiä voi tapahtua. Toiminnan meluvaikutukset ulottuvat raaka-ainekuljetusten osalta tehdasalueen ulkopuolelle, mikä tulee huomioida meluntorjunnan suunnittelussa hankkeen toteutuessa. Tekla Hyväksyttiin."

7 Arviointiselostus on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla ja on nähtävänä asiakirjoissa. (JW) Kj Kh Kaupunginhallitus saattaa edellä olevat lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle tiedoksi ja huomioon otettavaksi asian käsittelyssä ja toteaa, ettei sillä ole arviointiselostuksen johdosta muuta lausuttavaa. Hyväksyttiin. Samalla kaupunginhallitus totesi, että paras vaihtoehto raskaan liikenteen kuljetuksille on Teollisuustietä pitkin.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015 Lausunto kaupunginhallitukselle Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätekeskuksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4072/11.00.01/2014

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 Klo 10:00-13:35 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Tekninen lautakunta 401 27.11.2013. Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Tekninen lautakunta 401 27.11.2013. Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00.00/2013 TEKLA 401 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Jussi Salo, puh. 040 521 5503 tilakeskuksen

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hanhikiven Sähkönmyynti Oy:n perustaminen, yhtiön osakkuus Voimaosakeyhtiö SF:ssä ja rahoitussitoumuksen antaminen Voi ma osake yh tiö SF:lle

Hanhikiven Sähkönmyynti Oy:n perustaminen, yhtiön osakkuus Voimaosakeyhtiö SF:ssä ja rahoitussitoumuksen antaminen Voi ma osake yh tiö SF:lle Kunnanhallitus 250 18.08.2014 Kunnanhallitus 38 26.01.2015 Pyhäjoen kunnan osakkuus Fennovoima Oy:ssä / Hanhikivi I -ydinvoimahankkeeseen sijoittaminen 29/02.05.05/2014 Khall 18.08.2014 250 Pyhäjoen kunta

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 Maakuntahallitus I 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:45-14:22 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella

Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella Kaupunkisuunnittelulautakunta 62 19.05.2015 Kaupunginhallitus 239 01.06.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 94 25.08.2015 Kaupunginhallitus 323 07.09.2015 Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot