uutiset Kilpailu- toimivat markkinat Myös ympäristöaloille tarvitaan Uusia eväitä kaupan kilpailuun ECN-yhteistyö sujuu hyvin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uutiset Kilpailu- toimivat markkinat Myös ympäristöaloille tarvitaan Uusia eväitä kaupan kilpailuun ECN-yhteistyö sujuu hyvin"

Transkriptio

1 Kilpailu- uutiset KILPAILU- VIRASTON UUTISLEHTI Myös ympäristöaloille tarvitaan toimivat markkinat Kilpailuvirasto on jo pitkään pyrkinyt edistämään kilpailullisten markkinaolosuhteiden syntymistä jätehuoltoon ja muuhun ympäristönsuojeluun liittyvään liiketoimintaan. Viraston tavoitteena on mm. turvata yritysten tasapuolinen kohtelu sekä varmistaa uusien yrittäjien mahdollisuus päästä mukaan markkinoille. Tavoitteeseen pyritään sekä perinteisen kilpailuvalvonnan että aktiivisen viranomais- ja muun yhteistyön avulla. 3JATKUU S. 2 Uusia eväitä kaupan kilpailuun ECN-yhteistyö sujuu hyvin Kesäkuussa luovutetussa kaupan työryhmän mietinnössä hahmotellaan erilaisia vaihtoehtoja kaupan aukioloaikojen järjestämiseksi. Muina sääntelyn erityiskysymyksinä ryhmä käsitteli mm. itsehoitolääkkeiden ja mietojen alkoholijuomien vähittäismyyntiä. Myös maankäyttö- ja rakennussäännökset vaikuttavat työryhmän mielestä olennaisesti kaupan kilpailutilanteeseen. 3JATKUU S. 5 EU:n kilpailuviranomaisten yhteistyö toukokuussa 2004 perustetussa ECNverkostossa on lähtenyt hyvin käyntiin, arvioi ylijohtaja Juhani Jokinen Kilpailuviraston uudessa vuosikirjassa. 3JATKUU S. 3

2 TÄSSÄ NUMEROSSA: Myös ympäristöaloille tarvitaan toimivat markkinat ECN-yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin Uudet pelisäännöt jätehuoltoon? Kaupan työryhmältä eväitä kilpailun lisäämiseen KIVIn lausunto lääkelain muuttamisesta Esityksiä markkinaoikeudelle Nimityksiä Kilpailuvirastossa Kilpailuviraston vuosikirja 2005 Julkaisija: Kilpailuvirasto, Pitkänsillanranta 3 A, PL 332, Helsinki, (09) , Päätoimittaja: Päivi Kari, (09) Toimitus: Marketta Salin, (09) Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Sähköposti: 3 Jatkoa sivulta 1 YMPÄRISTÖTAVOITTEISIIN MARKKINAEHTOISESTI Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys nostettiin vuonna 1997 solmitulla Amsterdamin sopimuksella yhdeksi Euroopan yhteisön päätavoitteista. Ympäristöasiat tulee siksi ottaa huomioon kaikessa yhteisön toiminnassa, ja muiden politiikkalohkojen eli myös kilpailupolitiikan tulee tunnistaa ja tunnustaa ympäristötavoitteiden merkitys. Kilpailu- ja markkinanäkökulma tulisi kuitenkin pyrkiä ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon ympäristölainsäädännön suunnittelussa ja alan muita pelisääntöjä kehitettäessä. Ympäristötavoitteita on mahdollista toteuttaa myös markkinaehtoisin keinoin haasteena on vain löytää mahdollisimman markkinamyönteiset menettelytavat tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös Euroopan komissio kannustaa eri osapuolia innovatiiviseen yhteistyöhön ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Komissio antoi vuonna Ympäristöliiketoiminta on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavia toimialoja tiedonannon ( Ympäristö 2010: Tulevaisuutemme valinta ), jolla pyritään vaikuttamaan mm. elinkeinoelämän ja politiikan päätöksentekijöihin sekä tavallisiin kansalaisiin ja kuluttajiin. Ympäristökysymykset tulee tiedonannon mukaan sisällyttää muihin politiikan osa-alueisiin ja ratkaisuihin tulee pyrkiä yhdessä markkinoiden kanssa. Nopeasti kasvavat markkinat Ympäristöliiketoiminta on tällä hetkellä mm. teknologisen kehityksen vuoksi yksi nopeimmin kehittyviä ja kasvavia toimialoja. Alalle on syntymässä kokonaan uusia markkinoita, ja jo aiemmin syntyneillä markkinoilla joudutaan sopeutumaan koko ajan tiukentuviin ympäristösäännöksiin. Uusi sääntely ja siihen liittyvät taloudelliset ohjauskeinot asettavat uusia reunaehtoja liiketoiminnalle, mutta avaavat toisaalta myös uusia mahdollisuuksia. Julkaisu on maksuton. Ulkoasu ja taitto: Harri Heikkilä Oy Paino: Pekan Offset 2005 ISSN

3 Esimerkkeinä ovat mm. sähkö- ja elektroniikkaromun sekä romuautojen kierrätys, joille uudet tuottajavastuuseen perustuvat järjestelmät antavat uusien kierrätystavoitteiden myötä todennäköisesti melkoisen kasvu- ja kehityssysäyksen. Erilaisen kierrätysmateriaalin markkinat kasvavat tulevaisuudessa huomattavan suuriksi ja muodostavat mahdollisesti jopa pääraaka-ainemarkkinat tuotannolle. Ympäristötoimialoille tyypillisiä ovat muun muassa määräävään markkina-asemaan liittyvät kilpailuongelmat ja epäilyt markkinoiden jakamisesta. Alan kilpailua tarkasteltaessa joudutaan ottamaan kantaa myös julkisen vallan eli esimerkiksi kunnallisten jätelaitosten toimintaan markkinoilla. Kilpailuviranomaisten tehtävänä on poistaa havaitut kilpailunrajoitukset ja ehkäistä uusien rajoitusten syntymistä yhteistyössä toisten viranomaisten ja alan toimijoiden kanssa. Ympäristöasiat esillä kaikissa länsimaissa Erityisesti jätehuoltoon liittyvät kilpailuasiat ovat ajankohtaisia, ja niitä myös tutkitaan aktiivisesti. Muun muassa Ruotsissa ja Norjassa on äskettäin valmistunut selvityksiä jätteenkäsittelyn markkinoista. Myös EU:n kilpailuviranomaisten verkoston yhteyteen on perustettu jätealan asioihin keskittyvä alatyöryhmä. Ympäristöliiketoimintaan liittyvät kilpailukysymykset ovat nousseet tänä vuonna Suomen aloitteesta myös pohjoismaisten kilpailuviranomaisten yhteistyön asialistalle. Alan ongelmia puidaan yhdessä elokuun lopulla Färsaarilla pidettävässä yleiskokouksessa. Tapaamisessa on tarkoitus keskittyä erityisesti kierrätykseen ja kasvihuonepäästöjen torjuntaan liittyvien ympäristö- ja kilpailutavoitteiden yhteensovittamiseen liittyviin kysymyksiin. Suomessa ympäristö- ja kilpailuviranomaisten yhteistyö on jatkunut jo pitkään. Ympäristöministeriön ohella Kilpailuviraston keskustelukumppanina on muun muassa Pirkanmaan ympäristökeskus, joka on valtakunnallinen hallintoviranomainen tuottajavastuuseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyötä tehdään myös mm. veroasioista vastaavan valtiovarainministeriön kanssa. Tavoitteena on ottaa jo etukäteen huomioon uudesta sääntelystä mahdollisesti syntyvät kilpailuongelmat ja pyrkiä löytämään niihin mahdollisimman markkinamyönteisiä ratkaisuja. ECN-yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin Euroopan yhteisön kilpailusääntöjen ja kotimaisen kilpailunrajoituslain uudistukset olivat vuoden 2004 merkkitapauksia, sanoo ylijohtaja Juhani Jokinen Kilpailuviraston uudessa vuosikirjassa. Kyse ei ole Jokisen mukaan vain siitä, että kansallisen lain kilpailunrajoituskiellot vastaavat nyt yhteisön oikeutta tai siitä, että yritykset kohtaavat kaikkialla Euroopassa samanlaiset kilpailunormit. Uudistusten tuloksena syntyi myös uusi EU-maiden kilpailuviranomaisten yhteistoimintamekanismi, European Competition Network (ECN), joka pyrkii yhdessä torjumaan kilpailunrajoituksia ja lisäämään siten EU-kansalaisten hyvinvointia. ECN-verkoston yhteiseen tietoverkkoon ilmoitettiin kymmenessä kuukaudessa 300 jäsenmaiden tai komission tutkittavana olevaa kilpailunrajoitusasiaa. Kilpailunrajoitusten selvittämisessä voidaan nyt hyödyntää koko verkoston asiantuntemusta ja selvityksiin voidaan pyytää apua muiden jäsenmaiden viranomaisilta. Suomi on aktiivisena toimijana mukana tässä yhteistyössä. Vuoden 2004 lainsäädäntöuudistukset antavat viranomaisille uusia edellytyksiä torjua karkeita kilpailunrajoituksia, arvioi Jokinen. Seuraamusmaksu määritellään nyt eurooppalaiseen tapaan, sakkojen lievennysjärjestelmä on otettu käyttöön ja Kilpailuviraston päätöksentekovaltuuksia on lisätty. Kartellivalvonta tulee Jokisen mukaan olemaan jatkossakin yksi Kilpailuviraston painopistealueista. Tavoitteena on myös kehittää yleisesti kilpailunrajoitusten selvitysmenettelyä ja käyttää aiempaa tehokkaammin hyväksi kansainvälisen viranomaisyhteistyön mahdollisuuksia. 3

4 Uudet pelisäännöt jätehuoltoon? Tutkimuspäällikkö Juhani Pennanen Kilpailuvirastosta on perehtynyt jätehuoltoon ja muuhun ympäristöliiketoimintaan liittyviin kilpailukysymyksiin jo yli kymmenen vuoden ajan. EU-jäsenyyden alkaessa 1990-luvun puolivälissä ajankohtaista oli muun muassa EY:n pakkausdirektiivin täytäntöönpano Suomessa. Jätehuolto on sittemmin tiukentuneiden ympäristövaateiden takia keskittynyt, ja jätteiden hyödyntäminen on lisääntynyt. Ympäristöalalla on yleisesti pyrittävä tehokkuuteen myönteisillä kilpailun keinoilla, sanoo Pennanen. Pennanen on ollut Kilpailuviraston edustajana mukana useissa ympäristöasioita pohtineissa yhteistyöhankkeissa. Viimeksi hän oli mukana ympäristöministeriön vuonna 2003 asettamassa yhdyskuntajätehuollon vastuu- ja kilpailukysymyksiä selvittäneessä työryhmässä. Työryhmän työ on hänen mielestään hyvä esimerkki siitä, miten alan pelisääntöjä voidaan kehittää onnistuneesti eri tahojen välisellä yhteistyöllä. Toukokuun alussa mietintönsä jättänyt työryhmä asetettiin aikoinaan Kilpailuviraston aloitteesta. Työryhmän tehtävänä oli selvittää kuntien, kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden sekä yksityisten yritysten vastuita ja työnjakoa jätteiden keräilyssä, kuljetuksessa, käsittelyssä ja hyödyntämisessä. Tavoitteena oli myös arvioida tarvittavia toimia jätemaksujen kohtuullisuuden sekä maksuperusteiden läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden varmistamiseksi ja selvittää palvelujen kilpailuttamisen periaatteita. Ympäristöministeriön ja Kilpailuviraston lisäksi ryhmässä olivat edustettuina kauppa- ja teollisuusministeriö, Suomen Kuntaliitto, Jätelaitosyhdistys, Elinkeinoelämän Keskusliitto, Ympäristöyritysten liitto, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Omakotiliitto sekä Kaupan Keskusliitto. Ryhmän mietintöön sisältyy yli 40 yksimielistä kannanottoa tai suositusta alan pelisääntöjen kehittämiseksi. Taustalla alan nopea muutos Jätteiden käsittelyä koskeva lainsäädäntö ja koko toimiala ovat viime vuosina kehittyneet ja muuttuneet nopeasti. Kuntien jätehuoltovelvoitteita hoitavat nykyään yksittäisten kuntien sijasta alueelliset jätelaitokset, joista suurin osa on kuntien omistamia osakeyhtiöitä. Tällaisia, suoraan kuntien määräysvallassa olevia laitoksia oli 4

5 ympäristöministeriön mukaan viime vuoden alussa koko maassa yhteensä 39. Myös kaatopaikkojen määrä on vähentynyt olennaisesti. Yhdyskuntajätteen käsittelyä ja hyödyntämistä varten on toisaalta perustettu suuri määrä uusia laitoksia, ja yksityinen sektori on yhä tiiviimmin mukana sekä jätteiden kuljetuksessa että niiden jatkokäsittelyssä. Erilaisia jätehuoltoon liittyviä palveluja tarjoaa Suomessa nykyisin jo noin 500 yritystä. Kunnalliset jätelaitokset hankkivat yleensä tarvitsemansa jätteenkuljetus- ja muut palvelut yksityisiä palveluyrittäjiä kilpailuttamalla; oman työn osuus jäteyhtiöissä ja -laitoksissa on tyypillisesti vain noin 10 prosenttia. Kilpailuttamisella on siten suuri vaikutus kilpailun toimivuuteen jätemarkkinoilla. Kunnalliset laitokset tarjoavat toisaalta jonkin verran jätehuoltopalveluja myös ulkopuolisille yritysjätteen tuottajille ja tuottajavastuun piiriin kuuluville tahoille, mikä on synnyttänyt yksityisellä puolella epäilyjä mm. ristiinsubventiosta ja alihinnoittelusta. Jätehuoltotoimintojen yhtiöittämisten on lisäksi katsottu hämärtäneen kuntien roolia jätehuollon valvonnassa ja jätehuoltomaksuihin liittyvissä tehtävissä. Liiketoimintamahdollisuudet turvattava Työryhmän saavutuksiin kuuluu, että noin kolmannes yhdyskuntajätteestä vapautuisi ryhmän ehdotusten toteuttamisen myötä kilpailun piiriin, arvioi Pennanen. Lisäksi kunnallisen jätehuoltotoiminnan läpinäkyvyys lisääntyisi ja kuntien strateginen suunnittelu paranisi. Ihanteena olisi, että kuntien infrastruktuuri olisi myös jätehuollon osalta kunnossa ja että kilpailu jätealalla toimisi. Työryhmä ehdotti, että kunnan vastuulle tuleva jäte määriteltäisiin jätelaissa ja asetuksessa nykyistä suppeammin. Ehdotus johtaisi siihen, että elinkeinotoiminnan osuus yhdyskuntajätteistä avautuisi kokonaan kilpailulle. Ryhmä ehdotti kuitenkin myös, että kunnallisten laitosten tulisi jatkossakin tarjota kapasiteettinsa puitteissa palvelujaan myös yritysten tuottaman yhdyskuntajätteen käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Näin turvattaisiin aiemmin lakisääteiseen monopoliin kuuluneiden jätehuoltopalvelujen saatavuus. Kuntien tulisi silti työryhmän mielestä harkita, missä määrin niiden on tarpeen pitkällä tähtäimellä osallistua jätehuollon järjestämiseen elinkeinoelämän tarpeisiin. Kunnallisten jätelaitosten tulisi lisäksi ottaa olemassa oleva ja potentiaalinen yksityinen palvelutarjonta huomioon uusia jätteenkäsittely- ja hyödyntämisinvestointeja suunnitellessaan. Työryhmän ehdotukset avaisivat elinkeinotoiminnan osuuden yhdyskuntajätteestä kokonaan kilpailulle. Sivutuoteasetus on hyvä esimerkki uusista haasteista Tällä hetkellä ajankohtainen jätehuoltoon liittyvä säädösmuutos koskee ns. eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyä. Myymälöissä joudutaan ensi vuoden alusta erottelemaan eläinperäinen biojäte muusta biojätteestä erillistä käsittelyä ja kuljetusta varten. Myymälöiden eläinperäistä biojätettä ei voida enää tämän jälkeen käsitellä kuten suurkeittiöiden ja kotitalouksien biojätettä. Kuntien tulisi ottaa jätehuoltostrategioissaan huomioon se, että kauppa tarvitsee näiden jätteiden kuljetusta ja käsittelyä varten palveluita. On tärkeää, että kuntien alueella on myös tältä osin toimiva infrastruktuuri, joka perustuu joko kunnallisten jätelaitosten tai yksityisten yritysten palvelutarjontaan. Työryhmän mietintö (Ympäristöministeriön moniste 153) löytyy kokonaisuudessaan ympäristöministeriön kotisivuilta osoitteesta KIVIn lausunto jätehuoltotyöryhmän mietinnöstä, : Kilpailuvirasto katsoo, että yhdyskuntajätehuollon vastuu- ja kilpailukysymyksiä pohtineen työryhmän mietintöön kootut työryhmän keskeiset ehdotukset, kannanotot ja suositukset ovat perusteltuja ja kannatettavia. Ne ovat omiaan avaamaan mahdollisuuksia kasvavalle ympäristöliiketoiminnalle. Kilpailuvirasto pitää erityisen tärkeänä työryhmän ehdotusta, että kunnan vastuulle tuleva jäte määritellään nykyistä selkeämmin. Ehdotuksesta seuraisi, että järjestetyn jätteenkuljetuksen ja kunnan muun jätehuollon järjestämisvelvollisuuden ulkopuolelle jäisivät kokonaisuudessaan nykyisestä poiketen mm. kaupan sekä majoitusja ravitsemustoiminnan asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettavat jätteet. Näiden toimintojen osalta jätehuollon järjestämisvastuu olisi siten toiminnan harjoittajalla jätteentuottajana. Tämä vähentäisi nykyistä kunnan monopoliasemaa elinkeinotuotannon jätteiden osalta ja avaisi näin kilpailua alalla. Työryhmä suosittelee, että kuntien tulisi pitää selkeästi erillään jätehuollon viranomais- ja toteutustehtävät. Lisäksi työryhmä suosittelee, että jätehuoltoyhtiön muodostavat kunnat perustaisivat jätehuollon viranomaistehtäviä varten ja kuntien omistajapolitiikan toteuttamiseksi yhteislautakunnan tai kuntayhtymän. Kilpailuvirasto katsoo, että nämä suositukset ovat omiaan lisäämään kuntien toiminnan läpinäkyvyyttä ja edesauttavat kilpailuneutraliteetin lisääntymistä. Kilpailuvirasto yhtyy työryhmän näkemykseen, että on tärkeää, että kuntien jätelaitokset ja ympäristönhuoltoyritykset toimisivat riittävästi yhteistyössä, jotta voitaisiin turvata toimiva jätehuolto ja monipuolinen palvelutarjonta maan eri alueille. Myös kuntien jätestrategioiden laadinta on tärkeää toimivan infrastruktuurin varmistamiseksi. Työryhmän suositus, että kuntien tulisi esimerkiksi suunnitellessaan ja järjestäessään hyödyntämis- ja käsittelypalveluja ottaa huomioon olemassa oleva ja potentiaalinen palvelutarjonta, on Kilpailuviraston näkemyksen mukaan olennainen tekijä yksityisten palvelutarjoajien toimintaedellytysten turvaamisessa. Kilpailuvirasto pitää työryhmän toimintatapaa onnistuneena. On tärkeää, että alan eri toimijat yhdessä viranomaisten kanssa kehittävät mahdollisimman tehokkaita ja markkinalähtöisiä menettelytapoja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Kilpailuvirasto kannattaakin, että yksimielisen työryhmän mietinnön uudistukset toteutettaisiin viipymättä. 5

6 Kaupan työryhmältä eväitä kilpailun lisäämiseen Kauppa- ja teollisuusministeriön viime lokakuussa asettama kaupan työryhmä luovutti kesäkuussa mietintönsä ministeri Mauri Pekkariselle. Ryhmän tehtävänä oli selvittää kaupan asemaa ja kilpailukykyä tilanteessa, jossa kotimarkkinat ovat muuttumassa voimakkaasti. Työryhmä tarkasteli laajasti vähittäiskaupan kilpailutilannetta, toimintaympäristön muutoksia sekä kauppapalveluiden saavutettavuutta. Vähittäiskaupan sääntelyn erityiskysymyksinä ryhmä käsitteli yhdyskuntasuunnittelua, aukioloaikoja, itsehoitolääkkeiden vähittäismyyntiä ja mietojen alkoholijuomien myyntiä. Ryhmään kuului viranomaisten ohella jäseniä useista kaupan alan järjestöistä sekä Suomen Yrittäjistä ja Suomen Kuluttajaliitosta. Työryhmän puheenjohtajana toimi ylijohtaja Bo Göran Eriksson KTM:stä. Kansalaisten tarpeet etusijalla Ministeri Pekkarinen korosti luovutustilaisuudessa, että kaupan palveluilla, saatavuudella, aukioloajoilla, laadulla ja hintatasolla on suuri merkitys kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Hän yhtyi työryhmän esitykseen siitä, että esimerkiksi kaavoitusja maapolitiikan vaikutuksia kauppaan olisi syytä selvittää perusteellisesti. Jatkoselvityksissä tulisi hänen mukaansa keskittyä erityisesti siihen, miten kaavoitus voisi edistää aitoa kilpailua ja palvelujen saatavuutta. Kaupan toimialan yritysten määrä on Pekkarisen mukaan Suomessa kansainvälisesti katsoen vähäinen erityisesti päivittäistavarakaupassa. Kehitystä tulee hänen mielestään seurata tarkasti ja tarpeetonta keskittymistä tulee estää tarvittaessa muillakin kuin kaavoitukseen liittyvillä keinoilla. Ylijohtaja Eriksson kertoi, että hänen omana ohjenuoranaan työryhmän työssä oli ensisijaisesti kuluttajien näkökulma. Mihinkään yksioikoisiin suosituksiin useista jo vuosikymmeniä kiistanalaisina olleista kysymyksistä ei olisi kuitenkaan hänen mukaansa ollut mielekästä pyrkiä työryhmän kokoonpanon takia. Tarjoamme johtopäätöksiä, joita hallituksen kannattaa punnita, kun syksyllä muotoillaan eduskunnalle annettavaa selontekoa vähittäiskaupasta, hän sanoi. Aukiolon sääntelystä olisi jo aika luopua Aukioloaikojen sääntely suosii nykyisin pieniä päivittäistavarakaupan myymälöitä, mikä onkin ollut säännöstön tavoitteena. Enintään 400 neliömetrin kauppojen määrä onkin viime vuosina kasvanut. Kilpailun näkökulmasta katsottuna kyse on kuitenkin tiettyä kaupan kategoriaa suosivasta järjestelystä, joka on omiaan vääristämään kilpailua. Työryhmä hahmotteli viisi vaihtoehtoa kaupan aukioloaikojen järjestämiseksi. Näistä tiukin merkitsisi nykyisten aukioloaikojen supistamista erityisesti sunnuntaiaukiolon ja myö- Hintasäännöstely lopetettiin Suomessa vuonna 1988 nyt olisi aika purkaa aukioloaikoja koskeva sekava sääntely ja antaa kaupalle mahdollisuus palvella kuluttajaa silloin kun palveluja kysytään, toteaa Kilpailuvirastoa työryhmässä edustanut erikoistutkija Liisa Vuorio. Jonain tammikuisena sunnuntaina turhaan marketin ovea nykivän kuluttajan on vaikea ymmärtää, mikä on nykyisen sääntelyn peruste. Tai miksi kukkakaupassa saa vapaasti käydä kauppaa sunnuntaisin, mutta huonekaluja ei pääse ostamaan talvisunnuntaina? Lista nykysääntelyn epäjohdonmukaisuuksista on pitkä. Vuorio korostaa myös sitä, että sääntelystä luopuminen merkitsisi mahdollisuutta, ei pakkoa. Kaupan ei ole pakko pitää oviaan auki, eikä kuluttajan ole pakko kauppaan mennä. 6

7 häisen ilta-aukiolon osalta. Toinen äärivaihtoehto merkitsisi aukioloaikoja koskevan lain kumoamista ja sitä, että kauppa voisi itse päättää aukioloistaan. Kolme muuta vaihtoehtoa merkitsisivät nykyisen sääntelyn säilyttämistä, sen maltillista lieventämistä tai vapaata aukioloa kaikkina päivinä klo Sekä kilpailu- että kuluttajaviranomaiset kannattavat vapaita aukioloaikoja. Myös kaikkien myymälöiden vapaa aukiolo klo 7 21 merkitsisi Kilpailuviraston mielestä olennaista parannusta nykytilaan. Myös maankäyttö- ja rakennussäännöksillä on merkitystä Sekä kilpailuettä kuluttajaviranomaiset kannattavat vapaita aukioloaikoja. Kaupan sijainnin ohjausta koskeva sääntely ohjaa kauppaa osin toisenlaisiin ratkaisuihin, kuin mihin ilman sääntelyä päädyttäisiin. LTT-Tutkimus Oy:n vuonna 2004 tekemän tutkimuksen mukaan rakentamista koskeva sääntely on päivittäistavarakauppaan kohdistuvista sääntelykeinoista taloudellisesti merkittävin. Sääntely vaikuttaa kaupan rakenteeseen ja kilpailutilanteeseen, ja sillä voi olla vaikutuksia myös tuottavuuskehitykseen. Suuryksiköiden sijainninohjauksessa noudatettavat pinta-alarajoitukset ohjaavat toimintaa tietyn kokoisiin yksiköihin, mikä ei voi olla taloudellisen tehokkuuden ja elinkeinonvapauden näkökulmasta perusteltua. Päivittäistavarakaupan kilpailuolosuhteisiin vaikuttavat myös kaavoitus ja kuntien päätökset tonttien luovuttamisesta. Kaavasuunnitelmien vaikutusarviointiin tulisikin työryhmän mielestä aina sisällyttää myös kilpailuvaikutusten arviointi. Kunnallista maankäyttöpolitiikkaa tulisi lisäksi ryhmän mukaan muutenkin kehittää läpinäkyvämpään ja johdonmukaisempaan suuntaan, jotta toimijoiden yhdenvertainen kohtelu voitaisiin varmistaa. Kaupan työryhmän mietintö löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta kohdasta Uudet julkaisut (KTM:n julkaisu 17/2005) 7

8 KIVIn lausunto lääkelain muuttamisesta Kilpailuvirasto antoi toukokuussa sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä lausunnon ministeriössä valmistelluista lääkelain muutosehdotuksista. Ministeriön tavoitteena on toteuttaa samanaikaisesti useita lääkelain osittaisuudistuksia, jotka kohdistuisivat mm. lääkevaihtoon, apteekkien ja lääketehtaitten välisiin taloudellisiin suhteisiin, apteekkilupajärjestelmään sekä nikotiinivalmisteiden myyntiin. Kilpailuviraston arvion mukaan Suomeen tarvittaisiin osittaisuudistusten sijasta lääkkeitten hinta- ja jakelujärjestelmän kokonaisuudistus, jota toteutettaessa tulisi kiinnittää huomiota koko julkisen terveydenhoitojärjestelmän uudistamiseen ja EU:n sisämarkkinoiden kehittämiseen lääkkeitten osalta. Virasto ehdottaakin lausunnossaan tällaisen kokonaisuudistuksen valmistelun käynnistämistä. Kilpailuvirasto pitää hyvin mahdollisena, että Suomeen olisi luotavissa uudenlainen lääkkeitten hinnoittelua ja jakelua säätelevä erityislainsäädäntö, joka terveyspoliittisia tavoitteita vaarantamatta hillitsisi entistä tehokkaammin julkisten lääkemenojen kasvua, parantaisi lääkkeitten saatavuutta sekä lisäisi kuluttajien valintamahdollisuuksia samalla alentaen lääkkeitten kuluttajahintoja. Samalla voitaisiin edistää myös terveyspolitiikan tavoitteita palvelevaa uutta elinkeinotoimintaa. Viraston lausunto ( , dnro 352/72/2005) löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta Nimityksiä Kilpailuvirastossa Avoinna olleeseen erikoistutkijan (A25) virkaan on nimitetty alkaen valtiotieteiden maisteri Heikki Pursiainen. Pursiainen on viimeksi toiminut ekonometrian assistenttina Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksella. Lisäksi hän on antanut asiantuntijalausuntoja ja toiminut mm. konsultointitehtävissä. Hänen kansantaloustieteen alaan liittyvä väitöskirjansa on parhaillaan esitarkastettavana. Virkaa haki yhteensä 47 henkilöä. Virastossa avoinna olleeseen osastosihteerin (A18) virkaan on nimitetty 159 hakijan joukosta merkonomi Eija Pullinen. Kartelliryhmän sihteerinä 1.8. aloittava Pullinen on viimeksi työskennellyt Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa. Esityksiä markkinaoikeudelle Enontekiön taksiautoilijat Kilpailuvirasto teki huhtikuussa markkinaoikeudelle esityksen seuraamusmaksujen määräämiseksi eräille enontekiöläisille taksiautoilijoille. Virasto katsoo, että autoilijat ovat rikkoneet kilpailunrajoituslain tarjouskartellikieltoa jättäessään vuonna 2000 yhteistarjouksia Enontekiön kunnan koulukuljetusten tarjouskilpailuun. Esitetyt seuraamusmaksut ovat suuruudeltaan tai euroa autoilijaa kohden. Selvitykset käynnistettiin Enontekiön kunnan Lapin lääninhallitukselle tekemän toimenpidepyynnön perusteella. Suomen Numeropalvelu Oy Kilpailuvirasto teki toukokuussa markkinaoikeudelle esityksen euron seuraamusmaksun määräämiseksi Suomen Numeropalvelu Oy:lle (SNOY). Yhtiö on viraston mukaan syyllistynyt kiellettyyn määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön luettelotietojen tukkumarkkinoilla. Kyse on menettelystä, jossa SNOY vaati, etteivät sen hakemisto- ja luettelopalveluja tarjoavat asiakasyritykset saa tarjota palveluitaan loppuasiakkaille internetissä ilmaiseksi ja ilman rekisteröitymistä. Virasto kielsi päätöksessään SNOY:n menettelyn kilpailunrajoituslain vastaisena. Päätöksessä asetettiin lisäksi SNOY:lle tilaajatietojen toimitusvelvoite. Toimenpidepyynnön asiasta oli tehnyt Oy Eniro Finland Ab. Kilpailuviraston vuosikirja 2005 Toukokuussa ilmestynyt vuosikirja sisältää kattavan kuvauksen viraston toiminnasta vuonna Kirja sisältää myös laajan ruotsinkielisen yhteenvedon. Mukana on myös eräitä poimintoja vuoden vaihteessa eläkkeelle jääneen ylijohtaja Matti Purasjoen kunniaksi julkaistusta juhlakirjasta Kilpailun puolella uutta väylää avaamassa. Molempia kirjoja voi tilata veloituksetta Kilpailuviraston tiedotuksesta osoitteesta tai puhelimitse numeroista (09) ja (09)

Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo

Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo PESÄ -kunnan vastuu rajattiin asumisen ja julkisen palvelun jätehuoltoon 2006 6.10.2015 Markku

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä. Johtava asiantuntija Tytti Peltonen

Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä. Johtava asiantuntija Tytti Peltonen Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä Johtava asiantuntija Tytti Peltonen Julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasavertaisuus Kilpailuneutraliteettiongelmat

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

kkv.fi KILPAILUNEUTRALITEETTI JÄTEHUOLLOSSA

kkv.fi KILPAILUNEUTRALITEETTI JÄTEHUOLLOSSA KILPAILUNEUTRALITEETTI JÄTEHUOLLOSSA Tutkimusjohtaja 28. valtakunnalliset Jätehuoltopäivät / Teema 1 7.10.2014, Hilton Helsinki Kalastajatorppa Tässä esitelmässä esitetyt näkemykset ovat henkilökohtaisia,

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetti - yrittäjäkentän näkökulma

Kilpailuneutraliteetti - yrittäjäkentän näkökulma Kilpailuneutraliteetti - yrittäjäkentän näkökulma Kuntaliiton ja KKV:n seminaari 15.11.2013: Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja kilpailuneutraliteetin valvonta Johtaja Antti Neimala, Suomen

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä 3.7.2015 S. 1 Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM/2221/00.04.01/2013 Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hankintalain

Lisätiedot

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö HARKO jätehuoltoprojekti Kuntamarkkinat 10.9.2015 Heli Haapea HARKO jätehuolto: Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö aktiiviaika 9/2014-6/2015

Lisätiedot

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Asukkaan päivässä käyttämä 150 litraa vesijohtovettä maksaa jätevesimaksuineen vain 40 50 senttiä. Samalla rahalla ei saa puolta litraa pullovettä. Yhteistyö varmistaa tulevaisuudessakin

Lisätiedot

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Päivi Kari Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain 1 :n 2 momentissa todetaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA ESITYKSEN SISÄLTÖ Tausta ja tavoitteet Tarjonta ja kysyntä Erilaisia lähestymistapoja Suosituksia TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille?

Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille? Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille? MTK Pohjois-Karjala Kansanedustajatapaaminen Kitee Maatalouden hintakehitys vuosina 2000 2011 => viljelijöiden ostovoima heikkenee Lähde:

Lisätiedot

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Ylitarkastaja Tarja-Riitta Blauberg Ympäristöministeriö 1 Esityksen sisältö EU:n 6. ympäristöohjelma ja jätteet

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

ilmastofiksulle liiketoiminnalle ja uudenlaisille kumppanuuksille

ilmastofiksulle liiketoiminnalle ja uudenlaisille kumppanuuksille Avoin tieto pohjana ilmastofiksulle liiketoiminnalle ja uudenlaisille kumppanuuksille Hanna Niemi-Hugaerts Forum Virium Helsinki Uusia palveluinnovaatioita yritysten, julkisten toimijoiden ja kaupunkilaisten

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 SELVITYS. Taulukot (numeroitu raportin tekstin mukaisesti)

ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 SELVITYS. Taulukot (numeroitu raportin tekstin mukaisesti) ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 SELVITYS Taulukot (numeroitu raportin tekstin mukaisesti) 1. Yrityksemme päätoimiala on Fotokauppa 8,7 % Huonekalukauppa 3,7 % Kirjakauppa 9,5 % Kulta ja kellokauppa

Lisätiedot

Pidä Lappi Siistinä ry. Ympäristöseminaari 3.- 4. 2. 2011. Kauko Kivilehto yhteyspäällikkö Lassila & Tikanoja Oyj kauko.kivilehto@lassila-tikanoja.

Pidä Lappi Siistinä ry. Ympäristöseminaari 3.- 4. 2. 2011. Kauko Kivilehto yhteyspäällikkö Lassila & Tikanoja Oyj kauko.kivilehto@lassila-tikanoja. Pidä Lappi Siistinä ry. Ympäristöseminaari 3.- 4. 2. 2011 Levi Kauko Kivilehto yhteyspäällikkö Lassila & Tikanoja Oyj kauko.kivilehto@lassila-tikanoja.fi Jätelain kokonaisuudistus Jätelain kokonaisuudistus

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011 Kuntien rooli uudessa jätelaissa Leena Eränkö Syyskuu 2011 Uusi jätelaki tulee voimaan 2012 Tulee voimaan 1.5.2012 Siirtymäkausia joissain asioissa Mm. pakkausjätteen aluekeräys 2014 Kuljetusjärjestelmäpäätökset

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-2015 strategian ydin Missio, visio ja arvot Missio = Perustehtävä, olemassaolon

Lisätiedot

Yritykset kunnan palvelutuotannossa

Yritykset kunnan palvelutuotannossa Yritykset kunnan palvelutuotannossa Päijät-Hämeen liitto, seminaarisarja 13.3.2013 Outi Hongisto Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Yritysrakenne Suomessa 0,2% Suuryritykset: 623 0,2% Suuryritykset (250- hlöä)

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu?

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä kaupan vapautuneista aukioloajoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kaupan liiton

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maanmittauspäivät 20. 21.3.2013 Seinäjoki Lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuutta on seurattu jatkuvasti

Lisätiedot

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 Uudet kilpailuneutraliteettisäännökset kunnan ja kuntayhtymän y toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 KESKEISET UUDISTUKSET Kuntalain ja kilpailulain muutokset tulivat voimaan 1.9.2013 Tavoitteena ensisijaisesti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Valtion kiinteistöstrategiaksi.

Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Valtion kiinteistöstrategiaksi. LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntö 8.4.2010 EHDOTUS VALTION KIINTEISTÖSTRATEGIAKSI Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöjen ja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat Quide Lehtikuja Uusi SER -direktiivi (WEEE -direktiivi) julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 24.7.2012 (2012/19/EU) Direktiivi tulee panna täytäntöön

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi Tekninen lautakunta 258 06.08.2014 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 859/00.04.00/2014 TEKLA 258 Valmistelija/lisätiedot: kaupungingeodeetti Kari Hartikainen,

Lisätiedot

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet Tuottajavastuu Sähkö ja elektroniikkalaitteet 1 Tuotteen elinkaari Valmistuksen raaka-aineet Suunnittelu RoHs: Ympäristölle vaarallisten aineiden käytön rajoitukset EuP: Tuotesuunnittelu ja valmistus Uudelleenkäyttö,

Lisätiedot

Kiertotalous. KOKOEKO-SEMINAARI: Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin muutoksiin 10.2.2015 10.2.2015 1

Kiertotalous. KOKOEKO-SEMINAARI: Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin muutoksiin 10.2.2015 10.2.2015 1 Kiertotalous KOKOEKO-SEMINAARI: Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin muutoksiin 10.2.2015 10.2.2015 1 Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry Suomessa toimivien vastuullisten ympäristöteollisuus ja -palveluyritysten

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuntatalo 3.3.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 3790/02.05.05/2012 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 59 10.9.2012 265 Spinno-Seed Oy:n omistuksesta luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Hindsberg-Karkola Viktoria,

Lisätiedot

Kunnallinen jäteyhtiö kiertotalouden mahdollistajana. Kumi-instituutin kevätseminaari 17.4.2015 Harri Kallio, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Kunnallinen jäteyhtiö kiertotalouden mahdollistajana. Kumi-instituutin kevätseminaari 17.4.2015 Harri Kallio, Pirkanmaan Jätehuolto Oy Kunnallinen jäteyhtiö kiertotalouden mahdollistajana Kumi-instituutin kevätseminaari 17.4.2015 Harri Kallio, Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 kunnan omistama yhtiö yli 430 000 asukasta

Lisätiedot

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014 Päätös 1 (9) 1 Asia Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n menettely elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteen käsittelypalvelujen hinnoittelussa 2 Osapuolet Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampere Toimenpidepyynnön tekijä SITA

Lisätiedot

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä Normihanke Seminaari 3.9.2009 lakiasiain johtaja Kari Prättälä Hallituksen politiikkariihi 24.2.2009 1. Valtio käynnistää yhteistyössä Kuntaliiton kanssa normitalkoot, joissa kartoitetaan ja pyritään poistamaan

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

Päivittäistavarakaupan ostajavoimaa koskeva Kilpailuviraston selvitys. Erikoistutkijat Tom Björkroth ja Heli Frosterus

Päivittäistavarakaupan ostajavoimaa koskeva Kilpailuviraston selvitys. Erikoistutkijat Tom Björkroth ja Heli Frosterus Päivittäistavarakaupan ostajavoimaa koskeva Kilpailuviraston selvitys Erikoistutkijat Tom Björkroth ja Heli Frosterus Selvityksen tavoite ja näkökulma Miten kaupan ostajavoima vaikuttaa pt-kaupan ja elintarviketeollisuuden

Lisätiedot

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Kuntatoimijoita Jätelaissa KUNTA Viranomaistehtävissä esim. Valtuusto (taksa, jh-määräykset) tekninen lautakunta, kuntayhtymä,

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö HARKO jätehuoltoprojekti Kuntamarkkinat 10.9.2015 Heli Haapea HARKO jätehuolto: Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö aktiiviaika 9/2014-6/2015

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan Tästä lähdettiin Vuonna 2006 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta ammatillisten opettajakorkeakoulujen syntymisestä. Opettajakorkeakoulujen toiminta alkoi elokuussa 1996, jolloin laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Metsäyritysten kartellitutkinta johti sakkoesitykseen

Metsäyritysten kartellitutkinta johti sakkoesitykseen KILPAILU- VIRASTON UUTISLEHTI 1 2007 Metsäyritysten kartellitutkinta johti sakkoesitykseen Kilpailuvirasto on tehostanut viime vuosina kartellien valvontaa suuntaamalla aiempaa enemmän resursseja näiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain 10 ja 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kahden yhdyskuntajätehuoltoa koskevan jätelain säännöksen muuttamista. Ensinnäkin

Lisätiedot

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin Ratkaisuja kunnan terveyspalveluihin Valinnanvapaus parantaa kuntalaisten asemaa. Terveyspalvelut kuntalaisille Terveyspalveluiden tuotanto LPY korostaa kuntavaaleissa kansalaisten valinnanvapauden lisäämistä.

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Mitä kehittämisen eväitä hallitusohjelma toi päivittäistavarakaupalle? Toimitusjohtaja Osmo Laine KAUPPA 2012 -päivä, 11.10.2011

Mitä kehittämisen eväitä hallitusohjelma toi päivittäistavarakaupalle? Toimitusjohtaja Osmo Laine KAUPPA 2012 -päivä, 11.10.2011 Mitä kehittämisen eväitä hallitusohjelma toi päivittäistavarakaupalle? Toimitusjohtaja Osmo Laine KAUPPA 2012 -päivä, 11.10.2011 Päivittäistavarakaupan tehtävät Valikoimat Palveluverkko Avoin kilpailu

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 1 Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 2 Hyvinvointipalvelut murroksessa Kansantalouden ja yleisen varallisuuden kasvu ovat keskeisiä hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Hallitusohjelman kärkihanke Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020 Jätehuolto -määräykset Hannele Tiitto, jätehuoltosuunnittelija, Forssan kaupungin jätelautakunta Ohjelmatyön tekijät Jätelautakunta

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi Uusiutuvan energian kuntakatselmointi Asko Ojaniemi Katselmoinnin sisältö Perustiedot Energian kulutuksen ja tuotannon nykytila Uusiutuvat energialähteet Toimenpide-ehdotukset Jatkoselvitykset Seuranta

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

YRITTÄJÄ SAI PITÄÄ VARAAMANSA VERKKOTUNNUKSET Korkein hallinto-oikeus ratkaisi verkkotunnuksia (domain-nimiä) koskevan kiistan täysin yrittäjän vaatimusten mukaisesti. KHO katsoi korkeimpana oikeusasteena,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Global-seminaari 9.12.2010, Hämeenlinna Asiantuntija Jukka Lehtonen,

Lisätiedot

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Tekla 25.11.2014 307 Khall. 1.12.2014 465 Khall. 22.12.2014 498 Tekla 24.2.2015 68 Khall. 27.3.2015 141 Tekla 18.8.2015 192

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) KOKOUSAIKA Perjantai 19.11.2010 kello 13.00 13.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kaupan eläinperäisen poisheittohävikin käsitteleminen sivutuoteasetuksen mukaisesti

Kaupan eläinperäisen poisheittohävikin käsitteleminen sivutuoteasetuksen mukaisesti Kaupan eläinperäisen poisheittohävikin käsitteleminen sivutuoteasetuksen mukaisesti - Perehdytysmateriaali myymälöille ja niiden yhteistyökumppaneille, kuten jätteiden kuljetusyritykset, kauppakeskukset,

Lisätiedot

Selvitys terveyspalvelujen tulevaisuudesta Suomessa

Selvitys terveyspalvelujen tulevaisuudesta Suomessa Selvitys terveyspalvelujen tulevaisuudesta Suomessa Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien parissa tutkimuksen

Lisätiedot