uutiset Kilpailu- toimivat markkinat Myös ympäristöaloille tarvitaan Uusia eväitä kaupan kilpailuun ECN-yhteistyö sujuu hyvin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uutiset Kilpailu- toimivat markkinat Myös ympäristöaloille tarvitaan Uusia eväitä kaupan kilpailuun ECN-yhteistyö sujuu hyvin"

Transkriptio

1 Kilpailu- uutiset KILPAILU- VIRASTON UUTISLEHTI Myös ympäristöaloille tarvitaan toimivat markkinat Kilpailuvirasto on jo pitkään pyrkinyt edistämään kilpailullisten markkinaolosuhteiden syntymistä jätehuoltoon ja muuhun ympäristönsuojeluun liittyvään liiketoimintaan. Viraston tavoitteena on mm. turvata yritysten tasapuolinen kohtelu sekä varmistaa uusien yrittäjien mahdollisuus päästä mukaan markkinoille. Tavoitteeseen pyritään sekä perinteisen kilpailuvalvonnan että aktiivisen viranomais- ja muun yhteistyön avulla. 3JATKUU S. 2 Uusia eväitä kaupan kilpailuun ECN-yhteistyö sujuu hyvin Kesäkuussa luovutetussa kaupan työryhmän mietinnössä hahmotellaan erilaisia vaihtoehtoja kaupan aukioloaikojen järjestämiseksi. Muina sääntelyn erityiskysymyksinä ryhmä käsitteli mm. itsehoitolääkkeiden ja mietojen alkoholijuomien vähittäismyyntiä. Myös maankäyttö- ja rakennussäännökset vaikuttavat työryhmän mielestä olennaisesti kaupan kilpailutilanteeseen. 3JATKUU S. 5 EU:n kilpailuviranomaisten yhteistyö toukokuussa 2004 perustetussa ECNverkostossa on lähtenyt hyvin käyntiin, arvioi ylijohtaja Juhani Jokinen Kilpailuviraston uudessa vuosikirjassa. 3JATKUU S. 3

2 TÄSSÄ NUMEROSSA: Myös ympäristöaloille tarvitaan toimivat markkinat ECN-yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin Uudet pelisäännöt jätehuoltoon? Kaupan työryhmältä eväitä kilpailun lisäämiseen KIVIn lausunto lääkelain muuttamisesta Esityksiä markkinaoikeudelle Nimityksiä Kilpailuvirastossa Kilpailuviraston vuosikirja 2005 Julkaisija: Kilpailuvirasto, Pitkänsillanranta 3 A, PL 332, Helsinki, (09) , Päätoimittaja: Päivi Kari, (09) Toimitus: Marketta Salin, (09) Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Sähköposti: 3 Jatkoa sivulta 1 YMPÄRISTÖTAVOITTEISIIN MARKKINAEHTOISESTI Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys nostettiin vuonna 1997 solmitulla Amsterdamin sopimuksella yhdeksi Euroopan yhteisön päätavoitteista. Ympäristöasiat tulee siksi ottaa huomioon kaikessa yhteisön toiminnassa, ja muiden politiikkalohkojen eli myös kilpailupolitiikan tulee tunnistaa ja tunnustaa ympäristötavoitteiden merkitys. Kilpailu- ja markkinanäkökulma tulisi kuitenkin pyrkiä ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon ympäristölainsäädännön suunnittelussa ja alan muita pelisääntöjä kehitettäessä. Ympäristötavoitteita on mahdollista toteuttaa myös markkinaehtoisin keinoin haasteena on vain löytää mahdollisimman markkinamyönteiset menettelytavat tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös Euroopan komissio kannustaa eri osapuolia innovatiiviseen yhteistyöhön ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Komissio antoi vuonna Ympäristöliiketoiminta on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavia toimialoja tiedonannon ( Ympäristö 2010: Tulevaisuutemme valinta ), jolla pyritään vaikuttamaan mm. elinkeinoelämän ja politiikan päätöksentekijöihin sekä tavallisiin kansalaisiin ja kuluttajiin. Ympäristökysymykset tulee tiedonannon mukaan sisällyttää muihin politiikan osa-alueisiin ja ratkaisuihin tulee pyrkiä yhdessä markkinoiden kanssa. Nopeasti kasvavat markkinat Ympäristöliiketoiminta on tällä hetkellä mm. teknologisen kehityksen vuoksi yksi nopeimmin kehittyviä ja kasvavia toimialoja. Alalle on syntymässä kokonaan uusia markkinoita, ja jo aiemmin syntyneillä markkinoilla joudutaan sopeutumaan koko ajan tiukentuviin ympäristösäännöksiin. Uusi sääntely ja siihen liittyvät taloudelliset ohjauskeinot asettavat uusia reunaehtoja liiketoiminnalle, mutta avaavat toisaalta myös uusia mahdollisuuksia. Julkaisu on maksuton. Ulkoasu ja taitto: Harri Heikkilä Oy Paino: Pekan Offset 2005 ISSN

3 Esimerkkeinä ovat mm. sähkö- ja elektroniikkaromun sekä romuautojen kierrätys, joille uudet tuottajavastuuseen perustuvat järjestelmät antavat uusien kierrätystavoitteiden myötä todennäköisesti melkoisen kasvu- ja kehityssysäyksen. Erilaisen kierrätysmateriaalin markkinat kasvavat tulevaisuudessa huomattavan suuriksi ja muodostavat mahdollisesti jopa pääraaka-ainemarkkinat tuotannolle. Ympäristötoimialoille tyypillisiä ovat muun muassa määräävään markkina-asemaan liittyvät kilpailuongelmat ja epäilyt markkinoiden jakamisesta. Alan kilpailua tarkasteltaessa joudutaan ottamaan kantaa myös julkisen vallan eli esimerkiksi kunnallisten jätelaitosten toimintaan markkinoilla. Kilpailuviranomaisten tehtävänä on poistaa havaitut kilpailunrajoitukset ja ehkäistä uusien rajoitusten syntymistä yhteistyössä toisten viranomaisten ja alan toimijoiden kanssa. Ympäristöasiat esillä kaikissa länsimaissa Erityisesti jätehuoltoon liittyvät kilpailuasiat ovat ajankohtaisia, ja niitä myös tutkitaan aktiivisesti. Muun muassa Ruotsissa ja Norjassa on äskettäin valmistunut selvityksiä jätteenkäsittelyn markkinoista. Myös EU:n kilpailuviranomaisten verkoston yhteyteen on perustettu jätealan asioihin keskittyvä alatyöryhmä. Ympäristöliiketoimintaan liittyvät kilpailukysymykset ovat nousseet tänä vuonna Suomen aloitteesta myös pohjoismaisten kilpailuviranomaisten yhteistyön asialistalle. Alan ongelmia puidaan yhdessä elokuun lopulla Färsaarilla pidettävässä yleiskokouksessa. Tapaamisessa on tarkoitus keskittyä erityisesti kierrätykseen ja kasvihuonepäästöjen torjuntaan liittyvien ympäristö- ja kilpailutavoitteiden yhteensovittamiseen liittyviin kysymyksiin. Suomessa ympäristö- ja kilpailuviranomaisten yhteistyö on jatkunut jo pitkään. Ympäristöministeriön ohella Kilpailuviraston keskustelukumppanina on muun muassa Pirkanmaan ympäristökeskus, joka on valtakunnallinen hallintoviranomainen tuottajavastuuseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyötä tehdään myös mm. veroasioista vastaavan valtiovarainministeriön kanssa. Tavoitteena on ottaa jo etukäteen huomioon uudesta sääntelystä mahdollisesti syntyvät kilpailuongelmat ja pyrkiä löytämään niihin mahdollisimman markkinamyönteisiä ratkaisuja. ECN-yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin Euroopan yhteisön kilpailusääntöjen ja kotimaisen kilpailunrajoituslain uudistukset olivat vuoden 2004 merkkitapauksia, sanoo ylijohtaja Juhani Jokinen Kilpailuviraston uudessa vuosikirjassa. Kyse ei ole Jokisen mukaan vain siitä, että kansallisen lain kilpailunrajoituskiellot vastaavat nyt yhteisön oikeutta tai siitä, että yritykset kohtaavat kaikkialla Euroopassa samanlaiset kilpailunormit. Uudistusten tuloksena syntyi myös uusi EU-maiden kilpailuviranomaisten yhteistoimintamekanismi, European Competition Network (ECN), joka pyrkii yhdessä torjumaan kilpailunrajoituksia ja lisäämään siten EU-kansalaisten hyvinvointia. ECN-verkoston yhteiseen tietoverkkoon ilmoitettiin kymmenessä kuukaudessa 300 jäsenmaiden tai komission tutkittavana olevaa kilpailunrajoitusasiaa. Kilpailunrajoitusten selvittämisessä voidaan nyt hyödyntää koko verkoston asiantuntemusta ja selvityksiin voidaan pyytää apua muiden jäsenmaiden viranomaisilta. Suomi on aktiivisena toimijana mukana tässä yhteistyössä. Vuoden 2004 lainsäädäntöuudistukset antavat viranomaisille uusia edellytyksiä torjua karkeita kilpailunrajoituksia, arvioi Jokinen. Seuraamusmaksu määritellään nyt eurooppalaiseen tapaan, sakkojen lievennysjärjestelmä on otettu käyttöön ja Kilpailuviraston päätöksentekovaltuuksia on lisätty. Kartellivalvonta tulee Jokisen mukaan olemaan jatkossakin yksi Kilpailuviraston painopistealueista. Tavoitteena on myös kehittää yleisesti kilpailunrajoitusten selvitysmenettelyä ja käyttää aiempaa tehokkaammin hyväksi kansainvälisen viranomaisyhteistyön mahdollisuuksia. 3

4 Uudet pelisäännöt jätehuoltoon? Tutkimuspäällikkö Juhani Pennanen Kilpailuvirastosta on perehtynyt jätehuoltoon ja muuhun ympäristöliiketoimintaan liittyviin kilpailukysymyksiin jo yli kymmenen vuoden ajan. EU-jäsenyyden alkaessa 1990-luvun puolivälissä ajankohtaista oli muun muassa EY:n pakkausdirektiivin täytäntöönpano Suomessa. Jätehuolto on sittemmin tiukentuneiden ympäristövaateiden takia keskittynyt, ja jätteiden hyödyntäminen on lisääntynyt. Ympäristöalalla on yleisesti pyrittävä tehokkuuteen myönteisillä kilpailun keinoilla, sanoo Pennanen. Pennanen on ollut Kilpailuviraston edustajana mukana useissa ympäristöasioita pohtineissa yhteistyöhankkeissa. Viimeksi hän oli mukana ympäristöministeriön vuonna 2003 asettamassa yhdyskuntajätehuollon vastuu- ja kilpailukysymyksiä selvittäneessä työryhmässä. Työryhmän työ on hänen mielestään hyvä esimerkki siitä, miten alan pelisääntöjä voidaan kehittää onnistuneesti eri tahojen välisellä yhteistyöllä. Toukokuun alussa mietintönsä jättänyt työryhmä asetettiin aikoinaan Kilpailuviraston aloitteesta. Työryhmän tehtävänä oli selvittää kuntien, kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden sekä yksityisten yritysten vastuita ja työnjakoa jätteiden keräilyssä, kuljetuksessa, käsittelyssä ja hyödyntämisessä. Tavoitteena oli myös arvioida tarvittavia toimia jätemaksujen kohtuullisuuden sekä maksuperusteiden läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden varmistamiseksi ja selvittää palvelujen kilpailuttamisen periaatteita. Ympäristöministeriön ja Kilpailuviraston lisäksi ryhmässä olivat edustettuina kauppa- ja teollisuusministeriö, Suomen Kuntaliitto, Jätelaitosyhdistys, Elinkeinoelämän Keskusliitto, Ympäristöyritysten liitto, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Omakotiliitto sekä Kaupan Keskusliitto. Ryhmän mietintöön sisältyy yli 40 yksimielistä kannanottoa tai suositusta alan pelisääntöjen kehittämiseksi. Taustalla alan nopea muutos Jätteiden käsittelyä koskeva lainsäädäntö ja koko toimiala ovat viime vuosina kehittyneet ja muuttuneet nopeasti. Kuntien jätehuoltovelvoitteita hoitavat nykyään yksittäisten kuntien sijasta alueelliset jätelaitokset, joista suurin osa on kuntien omistamia osakeyhtiöitä. Tällaisia, suoraan kuntien määräysvallassa olevia laitoksia oli 4

5 ympäristöministeriön mukaan viime vuoden alussa koko maassa yhteensä 39. Myös kaatopaikkojen määrä on vähentynyt olennaisesti. Yhdyskuntajätteen käsittelyä ja hyödyntämistä varten on toisaalta perustettu suuri määrä uusia laitoksia, ja yksityinen sektori on yhä tiiviimmin mukana sekä jätteiden kuljetuksessa että niiden jatkokäsittelyssä. Erilaisia jätehuoltoon liittyviä palveluja tarjoaa Suomessa nykyisin jo noin 500 yritystä. Kunnalliset jätelaitokset hankkivat yleensä tarvitsemansa jätteenkuljetus- ja muut palvelut yksityisiä palveluyrittäjiä kilpailuttamalla; oman työn osuus jäteyhtiöissä ja -laitoksissa on tyypillisesti vain noin 10 prosenttia. Kilpailuttamisella on siten suuri vaikutus kilpailun toimivuuteen jätemarkkinoilla. Kunnalliset laitokset tarjoavat toisaalta jonkin verran jätehuoltopalveluja myös ulkopuolisille yritysjätteen tuottajille ja tuottajavastuun piiriin kuuluville tahoille, mikä on synnyttänyt yksityisellä puolella epäilyjä mm. ristiinsubventiosta ja alihinnoittelusta. Jätehuoltotoimintojen yhtiöittämisten on lisäksi katsottu hämärtäneen kuntien roolia jätehuollon valvonnassa ja jätehuoltomaksuihin liittyvissä tehtävissä. Liiketoimintamahdollisuudet turvattava Työryhmän saavutuksiin kuuluu, että noin kolmannes yhdyskuntajätteestä vapautuisi ryhmän ehdotusten toteuttamisen myötä kilpailun piiriin, arvioi Pennanen. Lisäksi kunnallisen jätehuoltotoiminnan läpinäkyvyys lisääntyisi ja kuntien strateginen suunnittelu paranisi. Ihanteena olisi, että kuntien infrastruktuuri olisi myös jätehuollon osalta kunnossa ja että kilpailu jätealalla toimisi. Työryhmä ehdotti, että kunnan vastuulle tuleva jäte määriteltäisiin jätelaissa ja asetuksessa nykyistä suppeammin. Ehdotus johtaisi siihen, että elinkeinotoiminnan osuus yhdyskuntajätteistä avautuisi kokonaan kilpailulle. Ryhmä ehdotti kuitenkin myös, että kunnallisten laitosten tulisi jatkossakin tarjota kapasiteettinsa puitteissa palvelujaan myös yritysten tuottaman yhdyskuntajätteen käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Näin turvattaisiin aiemmin lakisääteiseen monopoliin kuuluneiden jätehuoltopalvelujen saatavuus. Kuntien tulisi silti työryhmän mielestä harkita, missä määrin niiden on tarpeen pitkällä tähtäimellä osallistua jätehuollon järjestämiseen elinkeinoelämän tarpeisiin. Kunnallisten jätelaitosten tulisi lisäksi ottaa olemassa oleva ja potentiaalinen yksityinen palvelutarjonta huomioon uusia jätteenkäsittely- ja hyödyntämisinvestointeja suunnitellessaan. Työryhmän ehdotukset avaisivat elinkeinotoiminnan osuuden yhdyskuntajätteestä kokonaan kilpailulle. Sivutuoteasetus on hyvä esimerkki uusista haasteista Tällä hetkellä ajankohtainen jätehuoltoon liittyvä säädösmuutos koskee ns. eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyä. Myymälöissä joudutaan ensi vuoden alusta erottelemaan eläinperäinen biojäte muusta biojätteestä erillistä käsittelyä ja kuljetusta varten. Myymälöiden eläinperäistä biojätettä ei voida enää tämän jälkeen käsitellä kuten suurkeittiöiden ja kotitalouksien biojätettä. Kuntien tulisi ottaa jätehuoltostrategioissaan huomioon se, että kauppa tarvitsee näiden jätteiden kuljetusta ja käsittelyä varten palveluita. On tärkeää, että kuntien alueella on myös tältä osin toimiva infrastruktuuri, joka perustuu joko kunnallisten jätelaitosten tai yksityisten yritysten palvelutarjontaan. Työryhmän mietintö (Ympäristöministeriön moniste 153) löytyy kokonaisuudessaan ympäristöministeriön kotisivuilta osoitteesta KIVIn lausunto jätehuoltotyöryhmän mietinnöstä, : Kilpailuvirasto katsoo, että yhdyskuntajätehuollon vastuu- ja kilpailukysymyksiä pohtineen työryhmän mietintöön kootut työryhmän keskeiset ehdotukset, kannanotot ja suositukset ovat perusteltuja ja kannatettavia. Ne ovat omiaan avaamaan mahdollisuuksia kasvavalle ympäristöliiketoiminnalle. Kilpailuvirasto pitää erityisen tärkeänä työryhmän ehdotusta, että kunnan vastuulle tuleva jäte määritellään nykyistä selkeämmin. Ehdotuksesta seuraisi, että järjestetyn jätteenkuljetuksen ja kunnan muun jätehuollon järjestämisvelvollisuuden ulkopuolelle jäisivät kokonaisuudessaan nykyisestä poiketen mm. kaupan sekä majoitusja ravitsemustoiminnan asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettavat jätteet. Näiden toimintojen osalta jätehuollon järjestämisvastuu olisi siten toiminnan harjoittajalla jätteentuottajana. Tämä vähentäisi nykyistä kunnan monopoliasemaa elinkeinotuotannon jätteiden osalta ja avaisi näin kilpailua alalla. Työryhmä suosittelee, että kuntien tulisi pitää selkeästi erillään jätehuollon viranomais- ja toteutustehtävät. Lisäksi työryhmä suosittelee, että jätehuoltoyhtiön muodostavat kunnat perustaisivat jätehuollon viranomaistehtäviä varten ja kuntien omistajapolitiikan toteuttamiseksi yhteislautakunnan tai kuntayhtymän. Kilpailuvirasto katsoo, että nämä suositukset ovat omiaan lisäämään kuntien toiminnan läpinäkyvyyttä ja edesauttavat kilpailuneutraliteetin lisääntymistä. Kilpailuvirasto yhtyy työryhmän näkemykseen, että on tärkeää, että kuntien jätelaitokset ja ympäristönhuoltoyritykset toimisivat riittävästi yhteistyössä, jotta voitaisiin turvata toimiva jätehuolto ja monipuolinen palvelutarjonta maan eri alueille. Myös kuntien jätestrategioiden laadinta on tärkeää toimivan infrastruktuurin varmistamiseksi. Työryhmän suositus, että kuntien tulisi esimerkiksi suunnitellessaan ja järjestäessään hyödyntämis- ja käsittelypalveluja ottaa huomioon olemassa oleva ja potentiaalinen palvelutarjonta, on Kilpailuviraston näkemyksen mukaan olennainen tekijä yksityisten palvelutarjoajien toimintaedellytysten turvaamisessa. Kilpailuvirasto pitää työryhmän toimintatapaa onnistuneena. On tärkeää, että alan eri toimijat yhdessä viranomaisten kanssa kehittävät mahdollisimman tehokkaita ja markkinalähtöisiä menettelytapoja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Kilpailuvirasto kannattaakin, että yksimielisen työryhmän mietinnön uudistukset toteutettaisiin viipymättä. 5

6 Kaupan työryhmältä eväitä kilpailun lisäämiseen Kauppa- ja teollisuusministeriön viime lokakuussa asettama kaupan työryhmä luovutti kesäkuussa mietintönsä ministeri Mauri Pekkariselle. Ryhmän tehtävänä oli selvittää kaupan asemaa ja kilpailukykyä tilanteessa, jossa kotimarkkinat ovat muuttumassa voimakkaasti. Työryhmä tarkasteli laajasti vähittäiskaupan kilpailutilannetta, toimintaympäristön muutoksia sekä kauppapalveluiden saavutettavuutta. Vähittäiskaupan sääntelyn erityiskysymyksinä ryhmä käsitteli yhdyskuntasuunnittelua, aukioloaikoja, itsehoitolääkkeiden vähittäismyyntiä ja mietojen alkoholijuomien myyntiä. Ryhmään kuului viranomaisten ohella jäseniä useista kaupan alan järjestöistä sekä Suomen Yrittäjistä ja Suomen Kuluttajaliitosta. Työryhmän puheenjohtajana toimi ylijohtaja Bo Göran Eriksson KTM:stä. Kansalaisten tarpeet etusijalla Ministeri Pekkarinen korosti luovutustilaisuudessa, että kaupan palveluilla, saatavuudella, aukioloajoilla, laadulla ja hintatasolla on suuri merkitys kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Hän yhtyi työryhmän esitykseen siitä, että esimerkiksi kaavoitusja maapolitiikan vaikutuksia kauppaan olisi syytä selvittää perusteellisesti. Jatkoselvityksissä tulisi hänen mukaansa keskittyä erityisesti siihen, miten kaavoitus voisi edistää aitoa kilpailua ja palvelujen saatavuutta. Kaupan toimialan yritysten määrä on Pekkarisen mukaan Suomessa kansainvälisesti katsoen vähäinen erityisesti päivittäistavarakaupassa. Kehitystä tulee hänen mielestään seurata tarkasti ja tarpeetonta keskittymistä tulee estää tarvittaessa muillakin kuin kaavoitukseen liittyvillä keinoilla. Ylijohtaja Eriksson kertoi, että hänen omana ohjenuoranaan työryhmän työssä oli ensisijaisesti kuluttajien näkökulma. Mihinkään yksioikoisiin suosituksiin useista jo vuosikymmeniä kiistanalaisina olleista kysymyksistä ei olisi kuitenkaan hänen mukaansa ollut mielekästä pyrkiä työryhmän kokoonpanon takia. Tarjoamme johtopäätöksiä, joita hallituksen kannattaa punnita, kun syksyllä muotoillaan eduskunnalle annettavaa selontekoa vähittäiskaupasta, hän sanoi. Aukiolon sääntelystä olisi jo aika luopua Aukioloaikojen sääntely suosii nykyisin pieniä päivittäistavarakaupan myymälöitä, mikä onkin ollut säännöstön tavoitteena. Enintään 400 neliömetrin kauppojen määrä onkin viime vuosina kasvanut. Kilpailun näkökulmasta katsottuna kyse on kuitenkin tiettyä kaupan kategoriaa suosivasta järjestelystä, joka on omiaan vääristämään kilpailua. Työryhmä hahmotteli viisi vaihtoehtoa kaupan aukioloaikojen järjestämiseksi. Näistä tiukin merkitsisi nykyisten aukioloaikojen supistamista erityisesti sunnuntaiaukiolon ja myö- Hintasäännöstely lopetettiin Suomessa vuonna 1988 nyt olisi aika purkaa aukioloaikoja koskeva sekava sääntely ja antaa kaupalle mahdollisuus palvella kuluttajaa silloin kun palveluja kysytään, toteaa Kilpailuvirastoa työryhmässä edustanut erikoistutkija Liisa Vuorio. Jonain tammikuisena sunnuntaina turhaan marketin ovea nykivän kuluttajan on vaikea ymmärtää, mikä on nykyisen sääntelyn peruste. Tai miksi kukkakaupassa saa vapaasti käydä kauppaa sunnuntaisin, mutta huonekaluja ei pääse ostamaan talvisunnuntaina? Lista nykysääntelyn epäjohdonmukaisuuksista on pitkä. Vuorio korostaa myös sitä, että sääntelystä luopuminen merkitsisi mahdollisuutta, ei pakkoa. Kaupan ei ole pakko pitää oviaan auki, eikä kuluttajan ole pakko kauppaan mennä. 6

7 häisen ilta-aukiolon osalta. Toinen äärivaihtoehto merkitsisi aukioloaikoja koskevan lain kumoamista ja sitä, että kauppa voisi itse päättää aukioloistaan. Kolme muuta vaihtoehtoa merkitsisivät nykyisen sääntelyn säilyttämistä, sen maltillista lieventämistä tai vapaata aukioloa kaikkina päivinä klo Sekä kilpailu- että kuluttajaviranomaiset kannattavat vapaita aukioloaikoja. Myös kaikkien myymälöiden vapaa aukiolo klo 7 21 merkitsisi Kilpailuviraston mielestä olennaista parannusta nykytilaan. Myös maankäyttö- ja rakennussäännöksillä on merkitystä Sekä kilpailuettä kuluttajaviranomaiset kannattavat vapaita aukioloaikoja. Kaupan sijainnin ohjausta koskeva sääntely ohjaa kauppaa osin toisenlaisiin ratkaisuihin, kuin mihin ilman sääntelyä päädyttäisiin. LTT-Tutkimus Oy:n vuonna 2004 tekemän tutkimuksen mukaan rakentamista koskeva sääntely on päivittäistavarakauppaan kohdistuvista sääntelykeinoista taloudellisesti merkittävin. Sääntely vaikuttaa kaupan rakenteeseen ja kilpailutilanteeseen, ja sillä voi olla vaikutuksia myös tuottavuuskehitykseen. Suuryksiköiden sijainninohjauksessa noudatettavat pinta-alarajoitukset ohjaavat toimintaa tietyn kokoisiin yksiköihin, mikä ei voi olla taloudellisen tehokkuuden ja elinkeinonvapauden näkökulmasta perusteltua. Päivittäistavarakaupan kilpailuolosuhteisiin vaikuttavat myös kaavoitus ja kuntien päätökset tonttien luovuttamisesta. Kaavasuunnitelmien vaikutusarviointiin tulisikin työryhmän mielestä aina sisällyttää myös kilpailuvaikutusten arviointi. Kunnallista maankäyttöpolitiikkaa tulisi lisäksi ryhmän mukaan muutenkin kehittää läpinäkyvämpään ja johdonmukaisempaan suuntaan, jotta toimijoiden yhdenvertainen kohtelu voitaisiin varmistaa. Kaupan työryhmän mietintö löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta kohdasta Uudet julkaisut (KTM:n julkaisu 17/2005) 7

8 KIVIn lausunto lääkelain muuttamisesta Kilpailuvirasto antoi toukokuussa sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä lausunnon ministeriössä valmistelluista lääkelain muutosehdotuksista. Ministeriön tavoitteena on toteuttaa samanaikaisesti useita lääkelain osittaisuudistuksia, jotka kohdistuisivat mm. lääkevaihtoon, apteekkien ja lääketehtaitten välisiin taloudellisiin suhteisiin, apteekkilupajärjestelmään sekä nikotiinivalmisteiden myyntiin. Kilpailuviraston arvion mukaan Suomeen tarvittaisiin osittaisuudistusten sijasta lääkkeitten hinta- ja jakelujärjestelmän kokonaisuudistus, jota toteutettaessa tulisi kiinnittää huomiota koko julkisen terveydenhoitojärjestelmän uudistamiseen ja EU:n sisämarkkinoiden kehittämiseen lääkkeitten osalta. Virasto ehdottaakin lausunnossaan tällaisen kokonaisuudistuksen valmistelun käynnistämistä. Kilpailuvirasto pitää hyvin mahdollisena, että Suomeen olisi luotavissa uudenlainen lääkkeitten hinnoittelua ja jakelua säätelevä erityislainsäädäntö, joka terveyspoliittisia tavoitteita vaarantamatta hillitsisi entistä tehokkaammin julkisten lääkemenojen kasvua, parantaisi lääkkeitten saatavuutta sekä lisäisi kuluttajien valintamahdollisuuksia samalla alentaen lääkkeitten kuluttajahintoja. Samalla voitaisiin edistää myös terveyspolitiikan tavoitteita palvelevaa uutta elinkeinotoimintaa. Viraston lausunto ( , dnro 352/72/2005) löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta Nimityksiä Kilpailuvirastossa Avoinna olleeseen erikoistutkijan (A25) virkaan on nimitetty alkaen valtiotieteiden maisteri Heikki Pursiainen. Pursiainen on viimeksi toiminut ekonometrian assistenttina Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksella. Lisäksi hän on antanut asiantuntijalausuntoja ja toiminut mm. konsultointitehtävissä. Hänen kansantaloustieteen alaan liittyvä väitöskirjansa on parhaillaan esitarkastettavana. Virkaa haki yhteensä 47 henkilöä. Virastossa avoinna olleeseen osastosihteerin (A18) virkaan on nimitetty 159 hakijan joukosta merkonomi Eija Pullinen. Kartelliryhmän sihteerinä 1.8. aloittava Pullinen on viimeksi työskennellyt Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa. Esityksiä markkinaoikeudelle Enontekiön taksiautoilijat Kilpailuvirasto teki huhtikuussa markkinaoikeudelle esityksen seuraamusmaksujen määräämiseksi eräille enontekiöläisille taksiautoilijoille. Virasto katsoo, että autoilijat ovat rikkoneet kilpailunrajoituslain tarjouskartellikieltoa jättäessään vuonna 2000 yhteistarjouksia Enontekiön kunnan koulukuljetusten tarjouskilpailuun. Esitetyt seuraamusmaksut ovat suuruudeltaan tai euroa autoilijaa kohden. Selvitykset käynnistettiin Enontekiön kunnan Lapin lääninhallitukselle tekemän toimenpidepyynnön perusteella. Suomen Numeropalvelu Oy Kilpailuvirasto teki toukokuussa markkinaoikeudelle esityksen euron seuraamusmaksun määräämiseksi Suomen Numeropalvelu Oy:lle (SNOY). Yhtiö on viraston mukaan syyllistynyt kiellettyyn määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön luettelotietojen tukkumarkkinoilla. Kyse on menettelystä, jossa SNOY vaati, etteivät sen hakemisto- ja luettelopalveluja tarjoavat asiakasyritykset saa tarjota palveluitaan loppuasiakkaille internetissä ilmaiseksi ja ilman rekisteröitymistä. Virasto kielsi päätöksessään SNOY:n menettelyn kilpailunrajoituslain vastaisena. Päätöksessä asetettiin lisäksi SNOY:lle tilaajatietojen toimitusvelvoite. Toimenpidepyynnön asiasta oli tehnyt Oy Eniro Finland Ab. Kilpailuviraston vuosikirja 2005 Toukokuussa ilmestynyt vuosikirja sisältää kattavan kuvauksen viraston toiminnasta vuonna Kirja sisältää myös laajan ruotsinkielisen yhteenvedon. Mukana on myös eräitä poimintoja vuoden vaihteessa eläkkeelle jääneen ylijohtaja Matti Purasjoen kunniaksi julkaistusta juhlakirjasta Kilpailun puolella uutta väylää avaamassa. Molempia kirjoja voi tilata veloituksetta Kilpailuviraston tiedotuksesta osoitteesta tai puhelimitse numeroista (09) ja (09)

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

EK:n kilpailuselvitys

EK:n kilpailuselvitys EK:n kilpailuselvitys 18.2.2016 Taustaa EK edellyttää yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan tasavertaista asemaa Silloin kun julkisen sektorin on perusteltua kilpailla markkinoilla, sen on toimittava

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus. Ympäristövaliokunta,

Hankintalain kokonaisuudistus. Ympäristövaliokunta, Hankintalain kokonaisuudistus Ympäristövaliokunta, 28.9.2016 Ympäristötoimialalla on merkittävä rooli kaikissa kiertotalouden eri vaiheissa Tietoisuus korvattavuudesta, uudet kierrätysmateriaalit Ecodesign,

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Vuorio 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Julkisten hankintojen valvonta. Erikoistutkija Lasse Pöyry. kkv.fi. kkv.fi

Julkisten hankintojen valvonta. Erikoistutkija Lasse Pöyry. kkv.fi. kkv.fi Julkisten hankintojen valvonta Erikoistutkija Lasse Pöyry Pääjohtaja Markkinatutkimusyksikkö Hallintoyksikkö Viestintäyksikkö Kilpailuasioiden vastuualue Kilpailuvalvonta 1 Kilpailuvalvonta 2 Kilpailunedistäminen

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Ympäristövaliokunta 18.5.2015 Ympäristöneuvos Riitta Levinen Eduskunnan lausumat EV 360/2010 vp 1. Eduskunta

Lisätiedot

Eheyttävä maankäyttöpolitiikka vs. kilpailunäkökulma

Eheyttävä maankäyttöpolitiikka vs. kilpailunäkökulma Eheyttävä maankäyttöpolitiikka vs. kilpailunäkökulma JULMA-hankkeen osatutkimus Elinkeinoelämän kilpailunäkökulman huomioiminen kunnan maankäyttöpolitiikassa 6.12.2015 Hanna Mattila, Aalto-yliopisto 1

Lisätiedot

kkv.fi KILPAILUNEUTRALITEETTI JÄTEHUOLLOSSA

kkv.fi KILPAILUNEUTRALITEETTI JÄTEHUOLLOSSA KILPAILUNEUTRALITEETTI JÄTEHUOLLOSSA Tutkimusjohtaja 28. valtakunnalliset Jätehuoltopäivät / Teema 1 7.10.2014, Hilton Helsinki Kalastajatorppa Tässä esitelmässä esitetyt näkemykset ovat henkilökohtaisia,

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

muutokset Päivittäistavarakaupan aamupäivä

muutokset Päivittäistavarakaupan aamupäivä Kansainväliset kaupan sääntelyn muutokset Kaupan sääntelyn kansainvälinen ominaispiirre on sekavuus Kilpailun kannalta tärkeimpiä vähittäiskaupan sääntelyn osa-alueita ovat kaavoitus ja suurmyymälät, erilaiset

Lisätiedot

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen 16.2.2017 Alueelliset nuorisotyöpäivät Mikä muuttuu julkisen hallinnon rakenteen muutoksen iso kuva Ministeriöt

Lisätiedot

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Tuottajavastuuiltapäivä 2016 Tampere-talo 3.11.2016 Teemu Virtanen Johtava tuottajavastuuvalvoja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.10.2016 Pakkaukset

Lisätiedot

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö HARKO jätehuoltoprojekti Kuntamarkkinat 10.9.2015 Heli Haapea HARKO jätehuolto: Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö aktiiviaika 9/2014-6/2015

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Hankintalain muutos mahdollisuus vai uhka jätealan toimijoille. KOKOEKO-seminaari 2017 Kuopio, Amanda Nikkilä, lakimies

Hankintalain muutos mahdollisuus vai uhka jätealan toimijoille. KOKOEKO-seminaari 2017 Kuopio, Amanda Nikkilä, lakimies Hankintalain muutos mahdollisuus vai uhka jätealan toimijoille KOKOEKO-seminaari 2017 Kuopio, 7.2.2017 Amanda Nikkilä, lakimies Jätehuolto tänään? Onko jätehuollon järjestyminen ja jätehuoltopalveluiden

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille?

Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille? Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille? MTK Pohjois-Karjala Kansanedustajatapaaminen Kitee Maatalouden hintakehitys vuosina 2000 2011 => viljelijöiden ostovoima heikkenee Lähde:

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Päivi Kari Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain 1 :n 2 momentissa todetaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden

Lisätiedot

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Henrik Rainio, Kuntatalous Tuulia Innala, Alueet ja yhdyskunnat Kuntamarkkinat 15.9.2016 Mitä on kiertotalous? Kiertotaloudessa resurssit säilytetään

Lisätiedot

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu?

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä kaupan vapautuneista aukioloajoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kaupan liiton

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

JÄTEALAN KILPAILUONGELMAT KKV:N ROOLI NYT JA JATKOSSA

JÄTEALAN KILPAILUONGELMAT KKV:N ROOLI NYT JA JATKOSSA JÄTEALAN KILPAILUONGELMAT KKV:N ROOLI NYT JA JATKOSSA Tutkimusjohtaja Martti Virtanen Kohti toimivia markkinoita jätealalla Helsinki 10.11.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Yhdyskuntajätehuollon kilpailuongelmat

Lisätiedot

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Miksi ja mitä tavoitellaan? Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen Palveluiden yhdenvertainen saatavuus,

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä Normihanke Seminaari 3.9.2009 lakiasiain johtaja Kari Prättälä Hallituksen politiikkariihi 24.2.2009 1. Valtio käynnistää yhteistyössä Kuntaliiton kanssa normitalkoot, joissa kartoitetaan ja pyritään poistamaan

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain 10 ja 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kahden yhdyskuntajätehuoltoa koskevan jätelain säännöksen muuttamista. Ensinnäkin

Lisätiedot

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry ATY ry: 80 vuotta työtä turvallisen ja varman lääkehoidon puolesta Koko lääkehoidonketju

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV Aluehallintouudistus Valmistelun tilannekatsaus, osa IV 6.4.2016 1 Aluehallintouudistus on hallituksen kärkihanke, valmistelu käynnistyy nyt Hallitus on 5.4.2016 tehnyt ratkaisun maakunnille siirrettävistä

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Kunnallinen jätehuoltovastuu ja hankinnat. Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio Talousvaliokunta

Kunnallinen jätehuoltovastuu ja hankinnat. Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio Talousvaliokunta Kunnallinen jätehuoltovastuu ja hankinnat Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio 29.11.2016 Talousvaliokunta Jätealan ja lainsäädännön kehittyminen Jätehuolto on Suomessa muutamassa vuosikymmenessä muuttunut

Lisätiedot

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Tekla 25.11.2014 307 Khall. 1.12.2014 465 Khall. 22.12.2014 498 Tekla 24.2.2015 68 Khall. 27.3.2015 141 Tekla 18.8.2015 192

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jonna Nieminen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa. Länsi-Suomen aluetulokset

Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa. Länsi-Suomen aluetulokset Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa Länsi-Suomen aluetulokset Tutkimuksen taustaa toteutti kyselytutkimuksen kunnanvaltuutettujen, kunnanjohtajien ja ylimpien sote-virkamiesten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Valinnanvapaus on hyvästä, mutta päävastuun palveluiden tuottamisesta tulee olla julkisella sektorilla Kysymystä yksityisen panoksen

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet, lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista. Lausuntopyyntö (kysymykset tummennettuna):

Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet, lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista. Lausuntopyyntö (kysymykset tummennettuna): Kunnanhallitus 193 18.08.2014 Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet, lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista 418/00.00.00/2014 Kunnanhallitus 193 Oikeusministeriö on asettanut

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

Länsi-Suomen aluetulokset

Länsi-Suomen aluetulokset Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa Länsi-Suomen aluetulokset Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kunnanvaltuutettujen, kunnanjohtajien ja ylimpien sote-virkamiesten parissa

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom).

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom). Alueellinen jätelautakunta 11 14.04.2015 Alueellinen jätelautakunta 21 08.09.2015 Jätehuollon kuljetusrekisteri 190/58/583/2015 JLTK 11 Selostus: Jätelain 143 edellyttää kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitävän

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk LAKIALOITE 107/2010 vp Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 199/2010 vp. Yksityisillä jätehuoltoyrityksillä on ollut merkittävä rooli

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Aukiololaki - taustaa 1.12.2009 astui voimaan uusi aukiololaki vähittäiskaupoille mahdollisuus sunnuntai-aukioloon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan jätelakia muutettavaksi siten, että yksilöitäisiin jätteen käsittelystä aiheutuvat kustannukset,

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lohja Forum 29.4.2010 Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain tavoitteet

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa. Lounais-Suomen aluetulokset

Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa. Lounais-Suomen aluetulokset Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa Lounais-Suomen aluetulokset Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kunnanvaltuutettujen, kunnanjohtajien ja ylimpien sote-virkamiesten parissa

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ 30.11.2016 www.ekarjala.fi 1 TYÖRYHMÄ JA SEN TYÖSKENTELY / Osallistujat: / Mia Hokkanen, Saita, puheenjohtaja / Toni Suihko, Eksote / Kari Perälä, Imatra / Matti Backman, Ruokolahti

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos

Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos 24.9.2015 ympäristöministeriö Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivin vaatimukset Direktiivin tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti Tiivistelmä Huhtikuu 2007 1 1 Hankkeen tausta ja tarpeet EU:n ympäristösäätely

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa Kuntaliitto Yleistä KKV:n tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan menettely

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus sotessa. Jarmo Kantonen Terveyspalvelujen johtaja Vantaan kaupunki

Asiakkaan valinnanvapaus sotessa. Jarmo Kantonen Terveyspalvelujen johtaja Vantaan kaupunki Asiakkaan valinnanvapaus sotessa Jarmo Kantonen Terveyspalvelujen johtaja Vantaan kaupunki 9.2.2017 Valinnanvapauden tarkoitus Tavoitteena on, että valinnanvapaus lisäisi asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYTOIMINTAA KOSKEVAT KILPAILUNEUTRALITEETTISELVITYKSET (PÖYDÄLLÄ)

JÄTTEENKÄSITTELYTOIMINTAA KOSKEVAT KILPAILUNEUTRALITEETTISELVITYKSET (PÖYDÄLLÄ) OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Hallitus 90 21.08.2015 Hallitus 102 25.09.2015 JÄTTEENKÄSITTELYTOIMINTAA KOSKEVAT KILPAILUNEUTRALITEETTISELVITYKSET (PÖYDÄLLÄ) 1646/00.01.013.0132/2015 Hallitus 90 Esittelijä Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu Sote-yrittäjyyden asialla Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu 26.1.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2014 0,2% Keskisuuret yritykset 0,2% Suuryritykset (250

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot