Sisällysluettelo. Saate Lapsipolitiikan tarve Lapsipolitiikka kuuntelee lasta ja nuorta - Kuntaliiton lapsipolitiikan perusta 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Saate 5. 1. Lapsipolitiikan tarve 7. 2. Lapsipolitiikka kuuntelee lasta ja nuorta - Kuntaliiton lapsipolitiikan perusta 8"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Sivu Saate 5 1. Lapsipolitiikan tarve 7 2. Lapsipolitiikka kuuntelee lasta ja nuorta - Kuntaliiton lapsipolitiikan perusta 8 3. Visio Lapsuuden uudenlainen arvostus 10 Lapsuus ja nuoruus on turvallinen ja terveyttä edistävä (Protection) 10 Lapsella on oikeus vanhempiinsa ja terveeseen kasvuun 10 Julkinen valta tukee perheiden tehtävää ja turvallisen lapsuuden toteutumista 10 Lapsen toimintaympäristö on turvallinen 11 Lapsuuden voimavaroista lapsen eri kehitysvaiheissa ja perheen elämäntilanteissa on huolehdittu (Provision) 11 Lapsen ja perheen ulottuvilla on monipuoliset palvelut 11 Lapsen ja perheen yhteisössä toimii erilaisia voimavarakeskuksia 11 Yhteiskunnalliset päättäjät ja yritysmaailma arvostavat perheiden tehtävää ja lapsuutta 11 Lapsella on mahdollisuus toimia aktiivisena osallistuvana kuntalaisena ja toteuttaa omaa erityislaatuisuuttaan (Participation) 12 Lapsen omaa erityislaatuisuutta kunnioitetaan ja lapsen tulevaisuuden suunnitelmien toteutumista edistetään 12 Aikuiset ovat kiinnostuneita lapsen näkemyksistä 12 Lapsipolitiikkaa harjoitetaan pitkäjänteisesti ja vastuullisesti 12 3

2 4. Kannanotot Vanhemmuuden ja kasvatuksen arvostaminen Laadukkaat palvelut edistävät lapsen kehitystä Terveet elämäntavat, aikuisten malli ja lähiyhteisöjen toiminta Asuminen ja elinympäristö, lähiyhteisöjen toiminta- ja voimavarakeskukset Lasten erityistarpeet ja syrjäytymiskehityksen katkaisu Pienten lasten päivähoitoa ja esiopetusta koskevat järjestelyt Sivistyksen ja oppimisen merkitys on lapselle keskeinen Toiminta ja päätöksenteko perustuu tietoon ja osaamiseen Johdonmukaisuutta ja koordinointia lapsia ja perheitä koskeviin tukipolitiikkaan Perhe- ja työelämän parempi yhteensovittaminen Lapset ja nuoret mukana hyvinvointia luomassa Vastuullista kansainvälistä yhteistyötä Ohjelmasta käytäntöön Ohjelman toteutumisen seuranta ja arviointi Kuntaliitossa 22 Liitteet Liite 1. Liite 2. Lapsi Suomessa vuosikymmenten saatossa -lapsipolitiikan kehitysvaiheet, työverstaan näkemyksenä 24 Lapsipolitiikan määrittelyä "siirtyminä" nykytilasta tavoitteen suuntaan, työverstaan näkemyksenä 25 Liite 3. Lapsuus ja perhe yhteiskunnan muutoksessa 26 Liite 4. Suomen Kuntaliiton lapsipoliittinen työryhmä 30 4

3 Saate Tulevaisuuden lapsipolitiikkaa tehdään tämän päivän päätöksin. Tasapainoisen kasvu- ja kehittymisympäristön luominen lapselle on tärkein investointi, minkä yhteiskunta voi tehdä - lasta ei mikään voi ohittaa. Lasten hyvä on monin tavoin esillä aikuisten puheissa ja toimissa, mutta ohjaavatko lasta ja lapsuutta kunnioittavat arvovalinnat yhteiskunnallista päätöksentekoa vai jäävätkö lapsuus ja lapsiväestö "isojen" asioiden ja markkinavetoisten arvojen varjoon? Globalisoituva maailma pyrkii tehokkuuteen. Tätä leimaa itsekkyys ja lyhytnäköinen oman voiton tavoittelu. Lapsen - ihmisen - elämän suojelu hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä vaatii yhteisvastuun politiikkaa, joka rakentuu kestävälle arvopohjalle. Kunnan tehtäväkenttä on laaja. Kunnan toimintojen sisäisessä arvostuksessa vertailtavina on kovin erilaisia tehtäviä. Puhdas vesi, sairaanhoito, koulutus, katutyöt, vapaa-aika, lastensuojelu ja monet muut kunnan tehtävät on saatava mahtumaan samaan toimintasuunnitelmaan ja yhteisen budjetin sisään. Lasten pahoinvoinnin lisääntyminen edellyttää samanaikaisesti "hukkuvan pelastamista ennen kuin hän vajoaa pysyvästi " sekä voimavaroja ongelmia ehkäisevään ja lapsuutta suojaavia tekijöitä vankistavaan toimintaan. Kunnan tehtävä ei ole vain "hengenpelastus", vaan asukkaidensa hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäminen. Tässä työssä onnistuminen edellyttää laajaa keskustelua. Lapsipolitiikassa tärkeintä on, että lapsilla on turvattu elinympäristö ja lapsille taataan tasavertaiset mahdollisuudet huolenpitoon ja koulutukseen asuinpaikasta ja sosiaalisesta taustasta riippumatta. Se edellyttää tasavertaisten mahdollisuuksien turvaamista kunnille palveluiden järjestämiseen. Kuntaliiton lapsipoliittisen asiakirjan yksi keskeinen tehtävä on toimia laaja-alaisen keskustelun virittäjänä niin arvoista kuin toimintavaihtoehtojen ja yhteistyön kehittämisestä. Ohjelman valmisteluprosessissa olemme huomanneet kuinka merkityksellistä on se miten tällainen asiakirja laaditaan. Yhteinen laajaan eri tahojen ja toimijoiden osallistumiseen, arvoista käytävään keskusteluun ja ennakkoluulottomien visioiden luomiseen perustuva valmisteluprosessi luo parhaimmat edellytykset ohjelman toteuttamiselle. Valmistelusta syntyy yhteinen oppimisprosessi. Ohjelmasta tulee näin työväline, jonka toteuttamiseen eri toimijat sitoutuvat. Samaa menetelmää suosittelemme myös kuntien paikallisiin prosesseihin. Ohjelmasta nousevat keskeiset teesit kiteytyvät seuraavasti Tulevaisuuden lapsipolitiikkaa tehdään tänään. Lapsi rakentaa tulevaisuuttaan tämän päivän ratkaisuista ja lapsuudelle luoduista mahdollisuuksista. (Protection) Lapsi saa perusturvan ja elämisen eväät kodistaan, mutta lapsen kasvatukseen tarvitaan "koko kylä". 5

4 Lapsen suojelu on yhteinen asia. (Provision) Lapsuus on yhteiskunnallinen investointi, josta hyötyvät kaikki. Ongelmia ehkäisevä pitkäjänteinen yhteiskunta- ja lapsipolitiikka on kustannuksiltaan halvin strategia. (Participation) Sosiaaliset valmiudet eivät synny itsestään vaan osallistumisen ja kuulluksi tulemisen kautta. Lapsen näkemysten arvostus kehittää lapsen hyvää itsetuntoa ja ennaltaehkäisee turvattomuutta. Helsingissä Lapsipoliittista ohjelmaa valmistellut työryhmä 6

5 1. Lapsipolitiikan tarve Lapsuus on ainutkertainen ja arvokas elämänvaihe. Lapsi rakentaa tulevaisuuttaan tämän päivän ratkaisuista ja lapsuudelle luoduista mahdollisuuksista. Terve ja hyvinvoiva lapsuus ja nuoruus merkitsee tervettä ja hyvinvoivaa aikuisuutta ja sillä on keskeinen merkitys yhteiskunnan tulevaisuudelle. Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Lapsiperheet muodostavat keskeisen väestöryhmän. Alle 18-vuotiaita lapsia on 25 % Suomen väestöstä. Lapselle ja perheelle kohdentuu merkittävä osa julkisen hallinnon voimavaroista. Julkisen hallinnon - valtion ja kuntien - tehtävänä on luoda lapsuudelle hyvät yhteiskunnalliset edellytykset. Tätä tehtävää valtio toteuttaa pääasiassa lapsiperheiden taloudellisia edellytyksiä tasaamalla ja esimerkiksi työ- ja perhe-elämää koskevan lainsäädännön kautta. Julkisella vallalla on myös keskeinen rooli kasvatuksen yhteiskunnallisen merkityksen korostajana. Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnilla on mahdollisuus luoda edellytyksiä uudenlaiselle yhteisöllisyydelle ja yhteisvastuun verkostoille sekä huolehtia toimintaedellytyksistä laadukkaiden palveluiden varmistamiseksi. Toteutetut ratkaisut vaikuttavat usein myös pitkäkestoisesti tulevaisuuteen. Kunta on suomalaisen demokratian keskeinen toiminta- ja päätöksentekoareena, jossa eri ikäiset kuntalaiset toimivat. Kuntalaki edellyttää osallisuutta ja vuorovaikutusta kaikkien kuntalaisten kanssa. Lapsen sosiaaliset valmiudet kehittyvät osallistumisen kokemusten ja kuulluksi tulemisen kautta. Lapsen ääni kiinnittyy osaksi yhteisöjen ääntä ja toimintaa. Kuntien toimintatapoja kehittämällä lapset ja nuoret voivat vaikuttaa itseään ja yhteisöään koskevaan päätöksentekoon ja siten vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on laatinut jo vuonna 1980 laajan lapsipoliittisen ohjelman, mutta julkisessa hallinnossa ei lapsipoliittista ohjelmaa valtakunnan tasoisena ole tätä ennen laadittu. Lapsipolitiikkaa on yhteiskunnallisen yli hallintorajojen tapahtuvan toiminnan tarkasteleminen lapsen näkökulmasta. Kyse on yhteiskunnan lapsikäsityksestä, arvoista ja asenteista. Koulutuksella, tutkimustiedon lisäämisellä ja tiedottamisella luodaan edellytyksiä uudenlaiselle ajattelulle. Tiedon ja tietoisuuden lisäämiseksi on liiton ohjelman valmistelutavaksi valittu mahdollisimman avoin ja vuorovaikutteinen työskentelytapa, johon on kuulunut koulutuspäiviä, työverstaita sekä aihepiiriä kartoittava kysely ja näkökulmia lapsipolitiikkaan valottava julkaisu. Kuntaliiton lapsipoliittisen ohjelman laatiminen käynnistyi liiton johdon aloitteesta tammikuussa Ohjelman valmistelusta on liitossa vastannut moniammatillinen työryhmä. 7

6 Ohjelma on Kuntaliiton kannanotto suunnaten liiton omaa toimintapolitiikkaa vuoteen Monissa kunnissa on jo tiedostettu lapsipoliittisten ohjelmien merkitys toiminnan suuntaamisessa ja voimavarojen tarkoituksenmukaisessa kohdentamisessa. Tavoitteena on nostaa lapsuutta ja perheitä koskevat asiat yhteiskunnalliseen keskusteluun. 2. Lapsipolitiikka kuuntelee lasta ja nuorta - Kuntaliiton lapsipolitiikan perusta Suomi on sitoutunut v.1991 lain tasoisella päätöksellä noudattamaan YK:n lapsen oikeuksien sopimusta ilman varaumia. Samalla kukin maa sitoutuu sopimuksen artiklojen tunnetuksi tekemiseen maassaan. Sopimuksen artiklojen mukaan lapsen oikeudet jaotellaan a) osallistumisoikeuksiin b) lapsen osuuteen yhteiskunnan voimavaroista sekä c) suojeluun - Participation, Provision, Protection. Kuntaliiton lapsipolitiikka ankkuroituu lapsen oikeuksien sopimukseen sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksiin, kansalliseen lapsilainsäädäntöön ja perusoikeussäädöksiin. Oikeudenmukainen hyvinvointiyhteiskunta, jossa sosiaalinen ja koulutuksellinen tasa-arvo eri puolilla Suomea asuville lapsille toteutuu, on perusta hyvälle lapsuudelle ja lapsipolitiikalle. Lapsipoliittisessa ohjelmassa lapsella tarkoitetaan alaikäistä eli alle 18-vuotiasta lasta. Lapsipolitiikalla * Varmistetaan turvallinen lapsuus. Tällöin puhutaan mm. vanhemmuudesta ja sen tukemisesta myös yhteiskunnan toimin, lasten kanssa työskentelevien kasvatustyöstä, yhdyskunnan ja liikenteen turvallisuuden edistämisestä ja haavoittavissa elämänolosuhteissa kasvavien lasten erityisestä suojelusta. * Huolehditaan lapsuuden voimavaroista lapsen eri kehitysvaiheissa ja perheen elämäntilanteissa. Tällöin tarkasteltavina asioina ovat mm. työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, tulonsiirrot, tuet, palvelut omalla äidinkielellä, kasvun mahdollistuminen erilaisissa avoimissa voimavarakeskuksissa kuten kouluissa, päiväkodissa ja vapaa-ajan toiminnoissa. * Edistetään lapsen mahdollisuutta toimia aktiivisena osallistuvana kuntalaisena. Tällöin tarkasteltavana ovat mm. yhteisöjen toimintatavat ja osallistumisen kanavat sekä mahdollisuudet tasa-arvoiseen koulutukseen. Sosiaaliset valmiudet eivät synny itsestään, vaan osallistumisen ja kuulluksi tulemisen kautta. 8

7 Lapsipolitiikan aihepiiriin kuuluvat kaikki yhteiskunnalliset päätökset ja linjaukset sekä käytännön toimet, joilla vaikutetaan lasten ja nuorten yhteiskunnalliseen asemaan, oikeuksiin sekä hyvinvointiin tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Lapsipolitiikka on enemmän kuin perhepolitiikka, koulupolitiikka, nuorisopolitiikka tai lastensuojelupolitiikka. Esimerkiksi kehitys työmarkkinoilla, yhdyskuntasuunnittelu ja asuntopolitiikka vaikuttavat keskeisesti lasten, nuorten ja perheiden elämään. Paitsi tarkasteltava aihealue, erityisesti näkökulma, jonka kautta näitä asioita tarkastellaan on lapsipolitiikassa erilainen - lapsipolitiikka tarkastelee ja linjaa asioita lapsen ja nuoren näkökulmasta, myös makrotasolla. Tämän päivän yhteiskunnalliset päätökset ovat tärkeitä paitsi tämän päivän lapsille ja perheille, myös kuntien tulevaisuuden strategioiden kannalta kyse on merkittävästä kokonaisuudesta. Tulevaisuuden lapsipolitiikkaa tehdään tänään. Lapsipolitiikka on osa hyvinvointipolitiikkaa. Kuntaliiton ohjelman tavoitteena on - paitsi linjata Kuntaliiton lapsipoliittista toimintaa, myös - nostaa lapsen näkökulma tärkeäksi keskusteluaiheeksi eri foorumeilla - arvioida lapsia, nuoria ja perheitä koskevia asioita hallinnonrajat ylittävän kokonaistarkastelun kautta ja sen pohjalta kehittää lapsipoliittista päätöksentekoa - saattaa yhdessä sovitut lapsipoliittiset tavoitteet ja toiminta osaksi muuta vakiintunutta toiminnan suunnittelua ja toimintatapoja - vaikuttaa valtakunnallisiin linjanvetoihin sekä - tukea paikallista työtä mm. kunnissa. Tavoitteena on aikaansaada laaja yhteinen sitoutuminen lapsipoliittisten päämäärien edistämiseen. Yhteinen valtakunnan tasoinen ja paikallinen sitoutuminen merkitsee, että jokainen hallinnonala ja toimijataho sitoutuu myös omalla erityistoimialallaan lapsipolitiikkaa edistäviin toimenpiteisiin. 9

8 3. Visio Lapsuuden uudenlainen arvostus Visio 2015 rakentuu arvoista. Se toimii ohjenuorana käytännön tavoitteille ja toimille. Keskeiset Kuntaliiton toimintaa koskevat kannanotot esitetään seuraavassa luvussa. Jokainen toimijataho ja toimija laatii itselleen toimenpideohjelman, jolla visiot voidaan vaiheittain toteuttaa omalla toimialalla. Lapsuus ja nuoruus on turvallinen ja terveyttä edistävä (Protection) Lapsella on oikeus vanhempiinsa ja terveeseen kasvuun - Lapsi saa olla lapsi - aikuiset kantavat aikuisille kuuluvan vastuun - Lapselle kuuluu vanhemmat - Lapsen lähellä on turvallisia aikuisia - Lasta kunnioitetaan, häntä rakastetaan ja hän saa tarvitsemaansa ohjausta elämäntaipaleelleen - Aikuisella on aikaa lapselle ja yhdessäolo on perheelle ilo ja voimavara - Lapsi saa perusturvan ja elämisen eväät kodistaan - Lapsella on mahdollisuus leikkiin ja kaverisuhteisiin ja hän on tasavertainen yhteisön jäsen - Vanhemmuus hyödyntää isyyden ja äitiyden voimavarat - Terveet elämäntavat ovat kunniassa ja lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehditaan - Lapsen päivittäinen liikunnan tarve on otettu huomioon päivähoidon ja koulun toiminnassa - Lapsella ja nuorella on mahdollisuus monipuolisiin harrastuksiin taipumustensa ja toiveidensa mukaan Julkinen valta tukee perheiden tehtävää ja turvallisen lapsuuden toteutumista - Yhteiskunnallinen tasa-arvoisuus toteutuu lasten keskuudessa Oikeus päihteettömään ja väkivallattomaan lapsuuteen on kaikilla lapsilla - Julkinen valta tukee perheiden tehtävää taloudellisesti sekä tuottamalla lapsille ja perheille tarkoitettuja palveluja - Julkinen valta varmistaa erityisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten, maahanmuuttajien ja muusta syystä erityistä huolenpitoa ja suojelua tarvitsevien lasten tarpeiden toteutumisen - Joukkotiedotus, muu viestintä ja tietojärjestelmät sekä mainonta toimivat vastuullisesti tukien lapsen tervettä kasvua 10

9 Lapsen toimintaympäristö on turvallinen - Lapsella on mahdollisuus elämyksiin ja kokemuksiin sosiaalisesti, fyysisesti ja henkisesti turvallisessa toimintaympäristössä - Lapsiperheillä on mahdollisuus erilaisiin elämänvaiheisiin soveltuviin asumisratkaisuihin - Lapsen arkiliikunnan toimintaympäristö on virikkeellinen, kannustava ja turvallinen - Lasten turvallisuudesta on huolehdittu esim. päivähoidossa ja kouluissa Lapsuuden voimavaroista lapsen eri kehitysvaiheissa ja perheen elämäntilanteissa on huolehdittu (Provision) Lapsen ja perheen ulottuvilla on monipuoliset palvelut - Lähipalveluna omalla äidinkielellä saatavana olevat, hyvin toimivat peruspalvelut tukevat lasten ja perheiden arkea ja ennaltaehkäisevät vaikeuksia ja niiden kasautumista. Perheillä on todelliset taloudelliset mahdollisuudet valita joustavasti kulloistenkin olosuhteittensa mukaan alle kouluikäisten lastensa kotona hoitaminen, kunnallinen tai yksityinen päivähoito. - Lapsilla ja perheillä on mahdollisuus käyttää joustavasti erityisosaamista vaativia korkeatasoisia ja laadukkaita tukitoimia ja erityispalveluja - Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet on kunnissa turvattu Lapsen ja perheen yhteisössä toimii erilaisia voimavarakeskuksia - Lapsen ja perheen yhteisössä elää eri ikäistä ja erilaisista olosuhteista ja kulttuureista lähtöisin olevaa väestöä - Lähiyhteisössä toimii erilaisia voimavarakeskuksia, eri ikäisten kohtaamispaikkoja, mm. päivähoitoyksiköt, koulut, liikunta- ja nuorisotoimen yksiköt, kirjastot, joiden toiminta on mahdollisimman avointa ja jonne on helppo tulla. Tällaiset yksiköt voivat toimia myös koululaisten toimintapaikkoina koulupäivän jälkeen. - Lapsen luontaisen luovuuden ja oppimisen tuki on keskeinen lähtökohta kasvattajien toiminnassa niin päivähoidossa, kouluissa kuin liikunnan ja muiden harrasteiden parissa Yhteiskunnalliset päättäjät ja yritysmaailma arvostavat perheiden tehtävää ja lapsuutta - Perheen yhdessäolo on yleisesti arvostettua - Työelämä joustaa lasten ja perheiden elämäntilanteiden ja tarpeiden mukaan - Sosiaaliturva mahdollistaa sekä vastuullisen vanhemmuuden että vastuullisen työnteon - Hyvän lapsuuden edellyttämien voimavarojen kartuttamiseen osallistuvat eri tahot yhteisvastuullisesti. Lapsuus on yhteiskunnallinen investointi, josta hyötyvät myös yritykset ja työelämä 11

10 Lapsella on mahdollisuus toimia aktiivisena osallistuvana kuntalaisena ja toteuttaa omaa erityislaatuisuuttaan (Participation) Lapsen omaa erityislaatuisuutta kunnioitetaan ja lapsen tulevaisuuden suunnitelmien toteutumista edistetään - Lapsella on oikeus oman kulttuuriperinteen ja äidinkielen pohjalta tapahtuvaan kasvuun ja tämän perinteen vaalimiseen ja kehittämiseen - Jokainen lapsi ja nuori voi opiskella tasa-arvoisesti tavoitteidensa, taipumustensa ja valintojensa mukaisesti - Jokainen nuori voi sijoittua työelämään Aikuiset ovat kiinnostuneita lapsen näkemyksistä - Lapsi voi osallistua ja vaikuttaa itseään ja yhteisöään koskeviin asioihin - Aikuisella on aikaa olla kiinnostunut lapsen näkemyksistä ja kykyä huomioida päätöksissään lapsen tarpeet ja toiveet - Lapsen elämän hallintaa tukevat verkostot on luotu ja lapsen on helppo tunnistaa ne Lapsipolitiikkaa harjoitetaan pitkäjänteisesti ja vastuullisesti - Kokonaisvaltaista lapsipolitiikkaa harjoitetaan pitkäjänteisesti - Lapsipolitiikasta käydään aktiivista, kriittistä ja avointa yhteiskunnallista keskustelua, johon myös lapset ja nuoret osallistuvat - Yhteiskunnassa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti lasten terveyden- ja hyvinvoinnin kehitystä ja sen pohjalta tehdään tarvittavat päätökset 4. Kannanotot Kuntaliitto ottaa omassa toiminnassaan ja kannanotoissaan aina huomioon lapsen näkökulman eri vaihtoehtoja punnittaessa. Liiton vastuualueille syntynyt lapsipoliittisten yhdyshenkilöiden verkosto jatkaa toimintaansa. Liiton tutkimus- ja kehittämistyössä huomioidaan lapsipoliittiset tarpeet ja aloitteet. Kuntaliitto järjestää yhteistyössä kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa säännöllisesti valtakunnalliset lapsipolitiikan päivät ja osallistuu aktiivisesti myös muiden tahojen ns. Lapsifoorumeiden toimintaan Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Liitto tekee aloitteita ja muutoinkin vie aktiivisesti eteenpäin kannanottoja, jotka vaativat kansallisia päätöksiä tai lisäselvittelyä, lainsäädännön tarkistamista ja esimerkiksi yhteistyön käynnistämistä. 12

11 Kuntaliitto suosittaa jäsenyhteisöjään käynnistämään paikallisiin tarpeisiin sopivilla tavoilla lapsipoliittisten ohjelmien laadinnan sekä käytännön kehittämisprojekteja. Kuntaliitto tukee kehittämistä konsultaatiolla, koulutuksella ja verkostojen muodostumista edistämällä. Kannanottoja toteuttavassa käytännön toiminnassa noudatetaan seuraavanlaisia toimintaperiaatteita: - laajan osallisuuden, yhteisvastuun, kumppanuuden ja yhteistyön periaate - läpinäkyvyyden ja avoimuuden periaate - ongelmia ehkäisevä strategia kaikilla yhteiskuntalohkoilla - oikeudenmukaisen voimavarojen keräämisen ja kohdentamisen strategia - yhteensovittamisen, kokoamisen ja palvelujen laadun strategia 1. Vanhemmuuden ja kasvatuksen arvostaminen Kuntaliitto priorisoi omassa toiminnassaan sellaisia koulutus-, kehittämis- ja tutkimus- sekä konsultaatiotehtäviä, joilla edistetään täysipainoisen vanhemmuuden toteutumista ja kasvatuksen arvostamista yhteiskunnassa. Turvallinen lapsuus tarvitsee toteutuakseen turvallista aikuisuutta ja vastuunottoa. Kuntaliitto on osaltaan edistämässä kasvatusta koskevaa yhteiskunnallista keskustelua ja kaikkien kasvatustyössä toimivien toimintamahdollisuuksia. Kuntaliitto toimii kiinteässä yhteistyössä lapsiperheiden kasvatusta ja tukea kehittävien tahojen kanssa kuten Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja sen Lapsiperheprojekti, kirkon lapsi- ja perhetyö ja Suomen Vanhempain Liiton ja muu vastaava toiminta. 2. Laadukkaat palvelut edistävät lapsen kehitystä Kuntaliitto on aktiivisesti mukana yhteistyöhankkeissa, joilla palvelujärjestelmien toimintaa kehitetään vastaamaan joustavasti lasten ja nuorten tarpeita. Tämän päivän säästöt lasten ja nuorten palveluissa voivat olla huomisen kustannuksia. On selvästi siirryttävä jälkikäteen ja usein liian myöhään reagoivasta, ongelmia toteavasta ja jälkiä korjaamaan pyrkivästä politiikasta kohti ennaltaehkäisyn, laajan yhteistyön ja -vastuun strategiaa, jossa toimintaan osallistuvat kaikki aikuiset. Kun ehkäisevä toiminta ei aina onnistu, tarvitaan riittävän tehokkaita ja laadukkaita korjaavia toimia. Kuntaliitto käynnistää yhteistyössä mm. järjestöjen ja Kuntaliiton jäsenyhteisöjen kanssa lasten ja nuorten palvelujen maakunnallisen yhteistoiminta- ja palvelumallin kehittämistyön, jolla haravoidaan olemassa olevat voimavarat alueellisesti yhteen toimivaksi palvelurakenteeksi welfare mix -malliksi, ns. Harava-hanke. 13

12 Yhteistoiminnan rakenteiden kehittyminen merkitsee, että lasten ja nuorten tarvitsema tuki ja palvelut toimivat riittävän varhain, joustavasti ja saumattomasti. Palvelujärjestelmä on tarkoituksenmukainen ja kattava lapsen kasvun elämänkaarella. 3. Terveet elämäntavat, aikuisten malli ja lähiyhteisöjen toiminta Kuntaliitto on mukana kehittämistyössä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa, jonka tavoitteena on terveyttä ja hyvinvointia edistävien terveystottumusten ja elintapojen muodostuminen jo lapsuudessa sekä lapsen suojelu häntä vahingoittavalta toiminnalta (mm. lapsiporno). Lapsen terveyteen liittyy keskeisesti arkiliikunta, jonka edistämiseksi toimitaan kiinteässä yhteistyössä mm. Nuori Suomi -toiminnassa mukana olevien kanssa. Kuntaliitto edistää käytäntöjä, joissa terveyttä edistävä liikunta, terveyskasvatus ja nuorisotyö sisältyvät myös sosiaali- ja terveystoimen toimintaohjelmiin. Terveys on osa hyvinvointia, jota voidaan edistää poikkihallinnollisella yhteistyön toimintakulttuurilla. Kuntaliitto on mukana hankkeissa, joilla edistetään lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia sekä kehitetään lasten ja nuorten psykososiaalisia ja psykiatrisia hoitopalveluja, kuten Terve kunta- ja Mielekäs elämä- sekä muut hankkeet. Kuntaliitto on mukana luotaessa periaatteita, joilla terveitä elämäntapoja ja paikallista identiteettiä edistäviä yhteisöjen sääntöjä luodaan. Periaatteet sisältyvät esimerkiksi kuntien järjestyssääntöihin tai paikallisyhteisöjen sopimiin toimintasääntöihin. Näitä on luotu vanhempien, lasten ja muiden lasten parissa toimivien kanssa edistämään yhteisön jäsenten turvallisuutta (esimerkiksi Laukaan yhteisökasvatuksen malli). Yhteisillä pelisäännöillä edesautetaan luontaisen sosiaalisen pääoman ja yhteisvastuun kehittymistä kanssaihmisissä ja yhteisöissä. Kuntaliiton lapsipolitiikka -kehittämishanke kytkeytyy tiiviisti mukaan lasten ja perheiden osallistumista ja vaikuttamisen kanavia sekä toimivien lähiverkostojen syntymistä edistäviin muihin hankkeisiin, kuten Osallisuus- ja Demokratia-hankkeet. 4. Asuminen ja elinympäristö, lähiyhteisöjen toiminta- ja voimavarakeskukset Kuntaliitto seuraa uuden maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanoa kunnissa. Samalla arvioidaan myös avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden toteutumista kuntien kaavoitusmenettelyssä (maankäyttö- ja rakennuslaki ' 62-63). Kuntaliitto osallistuu kunnan kaavoitus- ja muun teknisen henkilöstön ja päättäjien osaamisen vahvistamiseen lapsen näkökulman huomioimiseksi yhdyskuntien suunnittelussa. 14

13 Kuntaliitto on aktiivisesti mukana kaupunkiympäristön uudistamista koskevissa erilaisissa kehittämishankkeissa, joilla edistetään lapsiystävällisen elinympäristön syntyä, esimerkiksi asuinalueiden ja lähiöiden kehittäminen, tiivis ja matala kaupunkirakentaminen, joukkoliikennettä tukeva kaupunkirakenne, lapsen ja koko perheen tarpeet huomioiva liikunta- ja vapaa-aikarakentaminen, jossa lapsen päivittäisen liikunnan edistämiseksi asuin- ja muun lapsen jokapäiväisen toimintaympäristön läheisyyteen sijoittuvat keskeiset leikki-, liikunta- ja lähiluontopaikat. Kuntaliitto osallistuu kehittämistyöhön, jossa vapaa kansalaistoiminta, yritykset ja kunta etsivät joustavasti toimivia yhteistoiminnan malleja vapaa-ajan toimintojen toteuttamiseksi. Hallinnollisiin ja rahoituksellisiin ongelmiin etsitään uusia ratkaisuja. Kuntaliitto osallistuu lapsen elinympäristön muutoksia koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin mm. perheen toistuvasti tapahtuvien asuinpaikan muutosten vaikutusten selvittämiseksi lapsen kasvuun ja kehitykseen ja erilaisten tukipalvelujen käytön tarpeeseen. Perheet muuttavat, mutta tiedämme liian vähän tämän seurauksista. Kuntaliitto levittää tietoa hyvistä esimerkeistä ja tukee kokemusten välittämiseksi kuntien välisen tiedonvaihdon lisääntymistä lähiyhteisöissä sijaitsevien erilaisten tilojen ja toimipisteiden kehittämisestä yhteisiksi toiminta- ja voimavarakeskuksiksi. Näitä ovat esimerkiksi asukaspuistot ja -talot, monikäyttöiset leikkipuistot, korttelija kyläkoulut, kirjastot, nuorisotilat. Lapsuuden ja vanhemmuuden keskuksina ja kohtaamispaikkoina tulisi toimia myös entistä enemmän äitiys- ja lastenneuvolat ja päiväkodit. Monen sukupolven kohtaamispaikoiksi voidaan kehittää myös erilaisia ikäihmisille tarkoitettuja yksiköitä. Yhteisten toimintakeskusten kehittämisen esteenä olevien mahdollisten hallinto- ja rahoituskysymysten ratkaisuja pyritään yhdessä etsimään. 5. Lasten erityistarpeet ja syrjäytymiskehityksen katkaisu Lasten turvattomuus ja pahoinvointi näkyy ympärillämme mm. lasten masentuneisuutena, muina vakavina psyykkisinä ongelmina, väkivaltana kouluissa, levottomuutena, oppimisvaikeuksina, varhain aloitettuna päihteiden käyttönä, rikoksiin syyllistymisenä, ahdistuksena, pelkoina ja vetäytymisenä jne. Lapsi voi syrjäytyä yhteiskunnasta jo lapsena. Riski myöhempään syrjäytymiseen myös kasvaa. Näin ei voi jatkua. Lasten hätähuuto on kuultava. Lapsen oikeuksien ja kansallisen lapsilainsäädäntömme keskeinen velvoite edellyttää lapsen suojelua. Kuntaliitto on mukana lasten syrjäytymiskehityksen pysäyttämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä osallisuuden kehittämiseksi käynnistettävissä hankkeissa. Syrjäytymistä synnyttäviin tai lisääviin yhteiskunnallisiin tekijöihin haetaan aktiivisesti ratkaisuja sekä kansallisella että paikallisella tasolla. Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja yhteisvastuun kehittäminen on välttämätöntä lasten suojelemiseksi 15

14 hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä. Tähän toimintaan tarvitaan kaikkia aikuisia ja yhteiskunnan eri toimijatahoja. Syrjäytyminen näkyy myös vanhempien työllistymisen, köyhyyden ja päihteiden käytön ongelmina, mielenterveyden vaikeuksina, rikollisuuden kasvuna ja sosiaalisena eristäytymisenä. Yhteiskunnallisen toiminnan tulisi nykyistä ponnekkaammin suuntautua syrjäyttämistä synnyttävien tekijöiden ehkäisyyn. Hyvä työllisyys- ja asuntopolitiikka sekä koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ovat esimerkkejä yhteiskuntapolitiikoista, joilla voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Kuntaliitto pyrkii vaikuttamaan kansallisiin alkoholi-, huumausaine- ja ehkäisevää päihdepolitiikkaa sekä terveyskasvatusta koskeviin linjauksiin vanhempien ja lasten päihdeongelmien ehkäisemiseksi. Kuntaliitto edistää maahanmuuttajien hyvän kotouttamis- ja integrointipolitiikan toimeenpanoa lasten ja perheiden suomalaiseen yhteisöön juurtumisen edistämiseksi. Kuntaliitto on mukana yhteistyössä mm. opetus-, ympäristö, ulko- ja työministeriön kanssa kehitettäessä koulutusta, oppimateriaalia ja muuta aineistoa sekä luotaessa työpaikkoja lapsen lähiohjaajien verkostoksi erilaisesta kulttuurista ja kieliryhmästä oleville lapsille ja perheille. Lasten ja nuorten lähi- ja erityispalveluja ja niiden laatua kehitetään Kuntaliitossa mm. Harava-yhteistyöhankkeella, kouluterveydenhuollon kehittämishankkeella sekä LASSO-lastensuojelun laatuhankkeella. Kuntaliitto on perustajajäsenenä mukana Pesäpuu ry - lastensuojelun erityisosaamisen keskuksen ja siinä toimivien tahojen kanssa kehittämässä lastensuojelua. Lastensuojelupalvelujen kehittäminen on osa käynnistyvää Harava-hanketta. Kuntaliitto pitää tärkeänä valtakunnallisten linjausten aikaansaamista lastensuojelun kehittämiseksi osana kansallista lapsipoliittista ohjelmaa. (Aloite kansallisesta lapsipoliittisesta ohjelmasta on kannanotossa 8). Kuntaliitto tekee aloitteen lastensuojelun kehittämistä koskevan kansallisen toimenpideohjelman laatimiseksi. Ohjelman tulisi sisältää lastensuojelun palvelujen ja erityisosaamisen kehittämistä ja lastensuojelua koskevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevat kannanotot sekä kannanotot lasten vanhempien päihdeja mielenterveyssairauksia hoitavien yksiköiden kanssa tehtävän yhteistyön ja hoidon kehittämiseksi huomioimaan lapsen tarpeet. Ohjelmassa tulisi olla arvio lastensuojelulainsäädännön uudistamisen tarpeesta mukaan lukien arvio kuntien ja valtion välisestä työnjaosta mm. erityistä hoitoa antavien suljettujen hoitoyksiköiden järjestämisvastuusta. Kuntaliitto on mukana yhteisessä Lastensuojelun Keskusliiton käynnistämässä kehittämistyössä, jolla pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten tukea ja palveluja kehitetään. 16

15 6. Pienten lasten päivähoitoa ja esiopetusta koskevat järjestelyt Kuntaliitto osallistuu lainsäädännön ja toiminnan kehittämistyöhön, jolla pienten lasten hoitojärjestelyjä kehitetään tasavertaisten vaihtoehtojen, perheiden valintojen ja eri ikäisten lasten tarpeiden pohjalta. Mikä merkitsee, että perheillä on yhteiskunnan tukemana mahdollisuus hoitaa alle kouluikäiset lapsensa heille kulloinkin parhaiten soveltuvalla tavalla kotona tai kunnallisessa tai yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Kuntaliitto on aloitteellinen lasten päivähoidon ja esiopetuksen järjestämistä koskevan valtakunnallisen arviointi- ja selvitystyön käynnistämiseksi yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusministeriön hallinnonalojen kanssa. Arvioinnin perusteella käynnistyvän kehittämistyön tulee perustua myös palvelujen organisoinnin, hallinnon järjestelyjen ja ohjausjärjestelmän osalta lapsen hoivan ja kasvatuksen sekä kielellisen kehityksen tarpeet huomioiviin lähtökohtiin. Lapsen kielellinen kehitys edellyttää lapsen mahdollisuutta toimia omalla äidinkielellään. Toiminnan tavoitteena tulee olla lapsen päivän muodostuminen ehyeksi kokonaisuudeksi, myös esiopetuksen järjestelyt huomioon ottaen. Esiopetuksen toteuttamiseksi tarvittavat resurssit - mm. kuljetus - tulee turvata, jotta kaikilla lapsilla on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua esiopetukseen. Kuntaliitto pyrkii edistämään erityisesti romanien ja maahanmuuttajien lasten osallistumista esiopetukseen ja päivähoidon varhaiskasvatukseen oppimisvalmiuksien kehittymiseksi ja molemminpuolisen kulttuurin tuntemuksen lisäämiseksi. Kuntaliitto tukee kuntien pienten lasten hoitoa koskevien monipuolisten palvelujen tuottamistapojen sekä arviointikäytäntöjen ja palvelujen laadun kehittämiseen perustuvien ohjausjärjestelmien kehittämistä. Päivähoidon sisällön kehittämiseen tarvitaan vanhempien laajaa osallistumista. 7. Sivistyksen ja oppimisen merkitys on lapselle keskeinen Yksi sivistystyön keskeisimmistä tavoitteista on luoda lapselle innoittavia oppimisympäristöjä, positiivisia käyttäytymismalleja sekä luontevia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sekä taata koulutuksellinen tasa-arvo. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että asuinpaikasta riippumatta jokaisen lapsen perusoikeus perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen järjestetään kunnissa tai kuntien yhteistyönä siten, että lapsen koulupäivän pituus on kohtuullinen sekä opetus toteutetaan oppimisen tavoitteet saavuttaen. Oppiminen on lapselle synnynnäinen taito samalla tavalla kuin esimerkiksi hengittäminen ja syöminen. Lapsi pyrkii mahdollisimman nopeasti omaksumaan ympäröivän yhteiskunnan arvot ja tarvittavat tiedot ja taidot. Lapsella on myös voimakas tarve olla osa yhteisöjen toimintaa, osallistua ja vaikuttaa. Koulu toteuttaa 17

16 omaa kasvatustehtäväänsä lapsen vanhempien rinnalla ja sitä tukien. Koulun toimintasisällön kehittäminen perustuu yhteistyöhön, johon osallistuminen on vanhempien oikeus. Kuntaliitto tukee omalla toiminnallaan koulujen kasvatustehtävää. Kunnilla on vastuu sivistyspalveluiden järjestämisestä. Kolmas sektori täydentää kokonaisuutta yhteistyössä kunnan kanssa. Tällainen yhteistyö on jokapäiväistä jo lähes kaikissa kunnassa. Tulevaisuudessa sen merkitys korostuu. Perusopetukseen liittyvien iltapäiväkerhojen ja päivähoidon sekä harrastustoiminnan tulee muodostaa lapsen arkea tukeva eheä kokonaisuus. Niiden järjestämisessä tarvitaan erilaista osaamista niin liikunta-, nuoriso-, vapaa-aika- kuin kulttuurinkin alueelta. Päivähoidon ja esiopetuksen sekä koulun tiivis yhteistoiminta edistää osaamisen ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Kuntaliitto tukee kunnan sivistyspalvelujen kehittämistä erilaisia perheitä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Asuinympäristö, luova toimeliaisuus, tavoitteellinen harrastustoiminta ja vireys muodostavat asukkaita - myös lapsia ja nuoria - aktivoivan, viihtyisyyttä lisäävän sekä henkiseen kasvuun ja taloudelliseen toimeliaisuuteen kannustavan elinympäristön. Tällaisessa ympäristössä välitetään paikalliset arvot ja paikallinen kulttuuri kasvavalle sukupolvelle. Kuntaliitto edistää kansallisen, paikallisen ja kielellisen kulttuuri-identiteetin voimistumista. Paras oppimis- ja kasvuympäristö on aikuisten ja lasten yhteisö, jossa eri tehtävissä ja eri ammateissa toimivat aikuiset muodostavat yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten oppimisympäristön. Yksiköt voivat kehittyä yhteistyöllä monialaisiksi voimavarakeskuksiksi, suuriksi tai pieniksi tarpeen mukaan. Näissä lapset, nuoret ja aikuiset voivat yhdessä opiskella, harrastaa ja oleskella ja joissa on mahdollisuus tarvittaessa käyttää muita kunnallisia palveluita. Kuntaliitto tukee koulujen kehittämistyötä tällaisiksi oppimiskeskuksiksi. Koulujen opetus- ja kasvatustyössä sekä sivistystoimen muissa palveluissa korostetaan kestävää kehitystä, vastuuta ympäristöstä sekä niiden merkityksen tiedostamista. Tämän toiminnan sisällöillä ja toimintatavoilla on keskeinen merkitys lasten ja nuorten arvoperustan luomisessa ja kestävään kehitykseen tähtäävän työn onnistumisessa. Kuntaliitto toimii luontevana kestävän kehityksen pilottiprojektien koordinoijana ja hyväksi koettujen toimintatapojen välittäjänä. Kuntaliitto tukee kuntien tehtävää paikallisessa ja alueellisessa palveluiden ja toiminnan arvioinnissa sekä suosittaa koulutuksen arvioinnin kytkemistä lasten ja nuorten hyvinvoinnin laajempaan lapsipoliittiseen arviointiin. 18

17 8. Toiminta ja päätöksenteko perustuu tietoon ja osaamiseen Kuntaliitto osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden seurannan tietopohjan ja seuranta- ja arviointimenetelmien kehittämistyöhön ja edistää tiedon hyväksikäyttöä hyvinvointia ja kasvatusta koskevassa päätöksenteossa sekä kuntien lasten parissa työskentelevien toiminnassa. Kuntaliitto suosittaa kunnille lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavan arvion sisällyttämistä kuntien toimintakertomusten osaksi. Kun tiedetään miten lapset ja nuoret kunnassa voivat ja miten heidän vointinsa on kehittynyt vuosien aikana, löydetään kunnan toiminnan ja palvelujen kehittämiskohteet. Lasten ja nuorten oma arvio on tärkeä olla mukana. Kuntaliitto osallistuu sellaisten indikaattoreiden kehittämiseen, joilla eri ikäisten lasten ja nuorten näkemys ja kokemus tulevat esille. Kuntaliitto yhdessä kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa selvittää kuntien lapsiin käytettävissä olevat voimavarat ja niiden kohdentumisen. Selvityksen yhteydessä arvioidaan mahdolliset lainsäädännön ja käytäntöjen muutostarpeet. Kuntaliitto suosittaa kunnille esimerkiksi kerran valtuustokaudessa annettavan lasten ja nuorten hyvinvointiselonteon laatimista. Hyvinvointiselonteon pohjalta valtuusto hyväksyy lapsia ja nuoria koskevan paikallisen hyvinvointiohjelman tai lapsipoliittisen ohjelman. Kuntaliitto korostaa monialaisen ja -ammatillisen yhteistyön merkitystä lasten hyvinvoinnin edistämiseksi tapahtuvassa suunnittelussa ja käytännön toiminnassa kunnan eri toimintasektoreiden, järjestöjen, yritysten, kirkon ja valtion eri toimijoiden mm. työvoimatoimi ja poliisi kanssa. Kuntaliitto osallistuu yliopistojen, tutkimuslaitosten, järjestöjen ja kuntien kanssa kehittämistyöhön, jossa luodaan arviointivälineitä ja -menetelmiä erilaisten toimintavaihtoehtojen vaikutusten arvioimiseksi lasten hyvinvoinnin kehittymiseen. Näin päätöksenteko perustuu tietoisiin valintoihin. Kuntaliitto toimii aloitteellisesti kansallisen lapsipoliittisen toimintaohjelman laatimiseksi. Valmistelun yhteydessä kartoitetaan muiden maiden ja niiden kuntien kokemukset, miten lapsia ja nuoria koskevia asioita on voitu edistää ja koordinoida esimerkiksi kunnallisen lapsiasiainvaltuutetun tai -asiamiestoiminnan avulla. 9. Johdonmukaisuutta ja koordinointia lapsia ja perheitä koskeviin tukipolitiikkaan Kuntaliitto tekee esityksen sellaisen selvityshankkeen käynnistämiseksi, jossa selvitetään ja arvioidaan lapsi- ja perhepoliittisten etu-, tuki- ja hoitojärjestelmien kokonaisohjaus. Erilaiset tukijärjestelmät muodostavat tällä hetkellä viidakon, jossa kokonaisvaikutukset, järjestelmän läpinäkyvyys ja selkeys on kadonnut sekä perheiltä että päättäjiltä. Järjestelmä ei mahdollista tasapuolisten vaihtoehtojen vertailua. Lapsipoliittisia taloudellisia tukijärjestelmiä tulee tarkastella kokonaisuutena, johon kuuluvat verotusjärjestelmä, lapsiperheille maksettavat tuet ja muut etuudet sekä 19

18 yhteiskunnan tukeman pienten lasten hoitojärjestelmä, sukupuolten tasa-arvo, työelämään osallistuminen, vanhempien eläke-etuuksien karttuminen jne. Kuntaliitto esittää lapsen elatuksen turvaamiseksi elatusturvalainsäädännön tarkistamista niin, että lapsen elatusmaksun määrää voidaan tarkistaa verotuksen keventymisen ja ansiotason muutosten mukaisesti. 10. Perhe- ja työelämän parempi yhteensovittaminen Kuntaliitto toimii aktiivisesti työelämää koskevan lainsäädännön ja työmarkkinoiden pelisääntöjen kehittämiseksi paremmin joustamaan perheiden elämäntilanteiden ja tarpeiden mukaan sekä mahdollistamaan täysipainoinen vanhemmuus molemmille vanhemmille. Jaksava ja hyvinvoiva vanhempi on jaksava työntekijä. Tähän voidaan vaikuttaa myös mm. erilaisilla työaikamalleilla ja -järjestelyillä (esim. työaikapankki, osa-aikatyön ja sosiaaliturvan yhdistelmä jne.), vanhempainloman jakamisella vanhempien kesken ja ylityön tekemisen vähentämisellä. Myös perhevapaiden kustannusten jakamisen vaikutukset nykyistä tasapuolisemmin kaikkien työnantajien kesken tulee selvittää. Kuntaliitto tekee tunnetuksi Euroopan sosiaalirahaston tuella käynnissä olevan työja perhe-elämän parempaan yhteensovittamiseen tähtäävän tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia. Kuntaliitto toimii aktiivisesti niin, että kunnat myös tulevaisuudessa toimivat kehittyneiden ja monipuolisten, joustavien työn tekemisen mallien ja työolosuhteiden tarjoajana - kunta on kilpailukykyinen ja esimerkillinen työnantaja. Kunnan merkitys perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen on suuri, sillä kuntayhteisö on monen lapsen vanhemman työpaikka ja kunnan palvelutyöpaikkojen toiminta (esim. päivähoitopalvelut) vaikuttaa näitä palveluja käyttävien vanhempien ja lasten arjen ajankäytön muodostumiseen. Kuntaliitto on aloitteellinen, jotta yritykset laajemminkin kehittävät omia henkilöstöpalveluja mm. järjestämällä yrityksen ylläpitämiä lasten päivähoitopalveluja ja muita lapsiperheiden palveluja. Kuntaliitto osallistuu valmisteluun, jossa selvitetään näiden palvelujen kehittämisen vaikutukset mm. verotukseen. 11. Lapset ja nuoret mukana hyvinvointia luomassa Kuntaliitto toimii aktiivisesti yhteistyössä, jolla lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen tavoitteita ja sisältöä tehdään tunnetuksi lapsille itselleen sekä yhteiskunnassa yleisemminkin ja erityisesti lapsen kanssa toimiville. Tämä tapahtuu mm. järjestämällä kuntien henkilöstölle koulutusta, julkaisemalla materiaalia ja osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. 20

19 Kuntaliitto osallistuu aktiivisesti erilaisissa osallisuutta kehittävissä hankkeissa mm. Osallisuus-, Demokratia- ja Lapsipolitiikka-, Lähiö-, Paikallisagenda- ja Rikosten torjunnan projekteissa kehitettyjen hyvien osallistumiskäytäntöjen levittämiseen kuntiin sekä toimii muutoinkin aloitteellisesti lasten ja nuorten erilaisen osallistumisen edistämiseksi omassa lähiympäristössä, kouluyhteisössä ja yleisemminkin yhteiskunnassa. Kuntalais- ja asiakaslähtöisyys on lähtökohtana palveluja, toimintaa ja niiden hallintoa kehitettäessä - lapsi ja nuori on myös kuntalainen ja asiakas. Kuntaliitto seuraa aktiivisesti ja välittää tietoa muiden maiden osallistumista edistävien mallien kehittämisestä mm. Norjan kuntien paikallisten lapsiasiamiesten toiminta. Päämääränä on luoda vakiintuneet kuntademokratiaan kuuluvat käytänteet kuulla lasten ja nuorten näkemykset eri asioita suunniteltaessa, arvioitaessa kunnallisten palvelujen laatua sekä niistä päätettäessä. Aktiivinen ja osallistuva nuoriso luo elinvoimaista kuntaa. Kuntaliitto edistää myös sellaisten käytäntöjen kehittämistä, joilla lapsen oikeus tulla kuulluksi häntä yksilönä koskevissa esim. oikeudellisissa sekä hoitoa ja huolenpitoa koskevissa asioissa toteutuu eri viranomaisten toiminnassa sekä tarvittaessa edistää tätä koskevan lainsäädännön uudistamista. 12. Vastuullista kansainvälistä yhteistyötä Kuntaliitto toimii kiinteästi monissa kansainvälisissä yhteisöissä mm. Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Tässä toiminnassa pyritään aktiivisesti edistämään lapsen oikeuksien kehittymistä maiden välisellä yhteistyöllä mm. tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämistoiminnan ja kulttuurin vaihdon muodossa. Kuntaliitto pyrkii myös kansainvälisessä työssään toimimaan esimerkillisenä vaikuttajana ja toimijana aktiivisen lapsen oikeuksien edistämisen puolesta sekä erityisesti lasten suojelemiseksi hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä. Kuntaliitto pyrkii kannanotoillaan vaikuttamaan siihen, että lasten ihmisoikeustilanne otetaan huomioon maiden ja kuntien kauppa- ja hankintapolitiikassa. 5. Ohjelmasta käytäntöön Ohjelman laatiminen on osoittanut, että tällaista poikkihallinnollista monen toimijan ohjelmaa on laadittava yhteistyöprosessina - oppimisprosessina. Yhteinen valmisteluprosessi, joka sisältää lasten ja nuorten hyvinvoinnin selvittelyn ja arvioinnin sekä lasten ja nuorten tarpeiden fokusoinnin ja yhteistä kouluttautumista lapsen näkökulmaan, luo hyvän pohjan yhteiselle työalueelle ja tavoitteiden 21

20 asettamiselle. Kuntaliiton ohjelmaluonnoksesta saaduissa palautteissa korostettiin voimakkaasti prosessien käynnistämisen merkitystä yhtä hyvin valtakunnallisella tasolla kuin paikallisestikin. Monia vaikeita kysymyksiä odottaa lisäselvittelyä ja ennen kaikkea keskustelua, jonka Kuntaliitto toivoo viriävän jäsenyhteisöissään ja yhteistyötahoilla. Tätä monenkeskistä keskustelua viedään eteenpäin lapsipolitiikkakehittämishankkeen käynnistämissä seminaareissa, työverstaissa ja julkisessa keskustelussa sekä erilaisten pienimuotoisten kehittämisteemojen avulla. Kuntaliitto osallistuu myös eri toimijatahoista muodostuvien lapsipolitiikkaa edistävien kansallisten ja kansainvälisten verkostojen työhön ja lapsifoorumeihin. Ohjelman lisäksi keskustelun tueksi toimitetaan julkaisu, jossa konkretisoidaan käytännön esimerkein liiton ohjelman kannanottoja ja visiota. Tämän vuoropuhelun jälkeen Kuntaliitossa valmistellaan päivitetty lapsipoliittinen ohjelma. Ajankohta asettautuu talveen 2000/2001. Liiton ohjelmassa lapsipolitiikan tarkastelu ulottuu aina vuoteen Ohjelman käytännön toimeenpano sisältyy Kuntaliiton vuosittaisiin toiminta- ja taloussuunnitelmiin sekä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelmiin. 6. Ohjelman toteutumisen seuranta ja arviointi Kuntaliitossa Lapsipolitiikkaa laajasti kokoavan ohjelman tulosten tarkastelu vaatii pitkän aikajänteen. Käytännön toimeenpanon seuraaminen ja arvioiminen tapahtuu pääosin vuosittaisissa toimintakertomuksissa. Ohjelman laajempi arviointi tapahtuu väliarviointina muutaman vuoden välein. Tämän perusteella ohjelmaa päivitetään. Vuonna 2000 laaditaan arviointisuunnitelma, joka rakentuu sekä itsearvioinnista että ulkopuolisesta arvioinnista. Itsearviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi vastuualueiden lapsipoliittisten yhdyshenkilöiden kautta kyselyn antaman tiedon perusteella. Ulkopuolinen arviointi puolestaan voidaan toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi jonkin yliopiston kanssa. Arviointia pyritään toteuttamaan myös keskusteluprosessina. Ensimmäinen itsearviointi toteutetaan syksyllä Ohjelman loppuarviointi tehdään vuonna Seuranta- ja arviointitehtävää varten nimetään lapsipoliittinen työryhmä, joka voi olla sama kuin käynnistyneen lapsipolitiikka-kehittämishankkeen johtoryhmä. 22

21 Ohjelman toteutumisen seurannan lisäksi Kuntaliitto osallistuu yhteistyötahona valtakunnalliseen seuranta- ja arviointityöhön, jossa seurataan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistymistä. Lasten ja nuorten hyvinvointia on seurattu mm. Kouluterveystutkimuksissa ja Stakesin johdolla toteutetussa lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi -projektissa. Samoin mm. Lastensuojelun Keskusliitto ja Mannerheimin lastensuojeluliitto ovat luontevia yhteistyötahoja tällä alueella. Liitteet Liite 1. Lapsi Suomessa vuosikymmenten saatossa - lapsipolitiikan kehitysvaiheet, työverstaan näkemyksenä -kuvio Liite 2. Liite 3. Liite 4. Lapsipolitiikan määrittelyä "siirtyminä" nykytilasta tavoitteen suuntaan, työverstaan näkemyksenä - kuvio Lapsuus ja perhe yhteiskunnan muutoksessa Suomen Kuntaliiton lapsipoliittinen työryhmä 23

Lapsille sopiva Jyväskylä

Lapsille sopiva Jyväskylä Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 SISÄLLYS Johdanto...2 Ohjelman laadinnan lähtökohdat...2 Kuvaus ohjelman laadintaprosessista...3 1. Lapsipolitiikan lähtökohdat

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan Osa 1. Suunnitelman valmistelu Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-343-4 TEKIJÄ Sirkka Rousu ja LapsiARVI

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS 1 1. KEHITTÄMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 SÄÄDÖSPOHJASTA... 3 1.2 VALMISTELUSTA... 3 1.3 SISÄLLÖSTÄ... 4 2. LAPSET JA NUORET TÄNÄÄN SEKÄ TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNKI SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2007 Ilo elää Joensuussa 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus 2014 Lukijalle Riihimäen kuntakohtainen Varhaiskasvatussuunnitelma on tehty päiväkotien, perhepäivähoidon, erityisvarhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula

LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula LAPSIASIAVALTUUTETTU 7.3.2008 / Maria Kaisa Aula Ulkoasiainministeriö Oikeudellinen osasto /OIK-52 Krista Oinonen Viite Asia Ulkoasiainministeriön lausuntopyyntö HEL5907-1 Lausuntopyyntö: YK; lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

V AASAN KAUPUNKI LAPSET KESKELLÄMME LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA

V AASAN KAUPUNKI LAPSET KESKELLÄMME LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA V AASAN KAUPUNKI LAPSET KESKELLÄMME LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA Lapsi- ja perhepoliittinen toimikunta Vaasa 2001 TOIVEVANHEMPIEN - TOIVEKASVATTAJIEN MUOTOKUVA että niillä olisi aikaa lapsille eivät

Lisätiedot

Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 2010-2014 taustaselvitys

Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 2010-2014 taustaselvitys Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 2010-2014 taustaselvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. LAPSET JA NUORET KUNTALAISINA 6 2.1. Lapsia koskevat lait 6 2.2. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

yhteensovittava johtaminen

yhteensovittava johtaminen OPAS Marja-Leena Perälä Nina Halme Sirpa Nykänen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen 19 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä,

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA IMATRALLA

KASVUA JA OPPIMISTA IMATRALLA KASVUA JA OPPIMISTA IMATRALLA OPPIVELVOLLISILLE TARKOITETUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET 2014 OPETUSHALLITUS 2 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 2010 2014 taustaselvitys

Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 2010 2014 taustaselvitys Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 2010 2014 taustaselvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. LAPSET JA NUORET KUNTALAISINA 6 2.1. Lapsia koskevat lait 6 2.2. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 KAUHAJOEN KAUPUNKI 2007 PERUSTURVA / PÄIVÄHOITO Piirrokset: Taina Ojaniemi Hyväksytty Kauhajoen perusturvalautakunnassa 18.12.2007 3

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA

LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA Saarijärven kaupungin LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2015 Eskarissa tykkään hyppiä trampoliinilla tyttö 6-vuotta Mari Peura Emilia Piilonen Noora Salo Lapsipoliittinen työryhmä SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot