1.1. Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat Lastensuojelusuunnitelman laadintaprosessi Ketkä ovat tuottaneet tietoa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1. Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat 3. 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadintaprosessi...5. 1.3. Ketkä ovat tuottaneet tietoa."

Transkriptio

1 AIKAA LAPSELLE! Kokkolan, Kruunupyyn ja JYTAn (Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli) lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat Lastensuojelusuunnitelman laadintaprosessi Ketkä ovat tuottaneet tietoa.7 2. NYKYTILAN KARTOITUS Ennaltaehkäisevä työ Yhteistyö Osallisuus.9 3. KOHDERYHMIEN KUVAUS Vauvat ja leikki-ikäiset Alakouluikäiset Yläkouluikäiset/nuoret LAPSI JA PERHEKOHTAINEN LASTENSUOJELU Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tilanne Perhetyö Lastensuojeluasiakkaiden osallisuus LAPSI- JA NUORISOASIAMIES...29 YHTEENVETO..30 Liitteet

3 3 1. JOHDANTO 1.1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman lähtökohdat Uusi lastensuojelulaki astui voimaan Lainsäädännön peruslähtökohtana on, että lapsen vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen erityiseen suojeluun. Lastensuojelu tulee laajasti käsittää lasten suojeluksi, joka ei ole pelkästään sosiaaliviranomaisten asia, vaan koskee muitakin viranomaisia ja kaikkia kansalaisia. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa käytetään käsitteitä lapsi ja nuori. Nuorella tarkoitetaan 15 vuotta täyttänyttä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen (lastensuojelulaki 12 ), joka kunnan on laadittava yksin tai yhdessä useamman kunnan kanssa. Suunnitelma laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustosta ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelma on kunnassa kaikkien hallintokuntien yhteinen asia eikä pelkästään sosiaalitoimen vastuulla. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tulee sisältää tiedot (Lsl 12 ) 1) : 1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta 2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista 3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa 4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista 5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä 6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä 7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta 1) Lastensuojelulaki /417, 12

4 4 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on vahvasti lastensuojelun näkökulma, kuitenkaan unohtamatta ennaltaehkäisevää työtä tai lasten ja perheiden mielipiteitä. Lastensuojelun näkökulmaan on päädytty, koska lastensuojelussa näkyy niin selvästi se, miten peruspalvelut toimivat. Onhan lasten ja nuorten hyvinvoinnin perustana toimivat, hyvät ja kaikille suunnatut peruspalvelut. Laki edellyttää, että suunnitelman yhtenä lähtökohtana on lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tehostaminen, työn helpottaminen ja laadun parantaminen. Lastensuojelulaki (3 ) edellyttää, että peruspalvelun piirissä tehdään ehkäisevää lastensuojelutyötä. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäiseviä palveluita ovat peruspalveluissa annettava erityinen tuki, joka on jo kohdennettua, erityisiin tarpeisiin suunniteltua apua ja tukea. Kokkolan, Kruunupyyn ja JYTAn (Lesti- ja Perhonjokivarren kunnat: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli) lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sai nimekseen AIKAA LAPSELLE. Elämme kiireistä aikaa ja lapset kaipaavat aikuisten läsnäoloa ja sitä, että ollaan aidosti läsnä ja ilman kiirettä. AIKAA LAPSELLE tarvitaan myös siellä, missä tehdään työtä lasten ja nuorten parissa, kuten neuvolassa, päivähoidossa, koulussa, nuorisotoimessa, terveydenhuollossa ja lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa. Luottamuksellinen asiakassuhde syntyy siitä, että on aikaa paneutua asiakkaan asiaan. Valitettavasti yritysmaailmasta tulleet käsitteet kuten tehokkuus ja tulosvastuu ovat rantautuneet myös esim. päivähoitoon ja sosiaalitoimeen. Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa asiakastapaukset ovat vaativia ja aikaa vieviä, eikä työtä voi mitata samalla tavalla kuin yritysmaailmassa. Aikuisten läsnäololle sekä eri sukupolvien väliselle yhteisöllisyydelle olisi syytä antaa enemmän painoarvoa lasten hyvinvoinnin tukemisessa. Lapsiasiavaltuutetun tekemässä selvityksessä todetaan, että saadakseen elää turvallista, huoletonta ja onnellista lapsuutta, lapset ja nuoret tarvitsevat vastuullisia ja läsnä olevia aikuisia kotona, koulussa, harrastuksissa ja erilaisissa vapaa-ajan yhteisöissä 1). 1) Asiaa Aikuisille, Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 4:2008

5 5 Kasvattajalla tulee olla aikaa toimia lasten kanssa yhdessä. Heidän kanssaan keskustellaan ja heitä kuunnellaan mielipiteet huomioiden ja niitä kunnioittaen. 1) (Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelma). Lastensuojelulain yksi periaate on lapsilähtöisyys ja lapsen äänen kuuleminen. Vastuusosiaalityöntekijän on tavattava lasta henkilökohtaisesti, selvitettävä lapsen mielipide ja otettava se huomioon. 2) Viime aikoina on korostettu lasten ja nuorten osallisuutta. Lapsia ja nuoria koskevissa asioissa pitäisi aidosti kuulla heitä. Osallisuus sitouttaa ja voimaannuttaa. Osallisuus voi lisätä hyvän vuorovaikutuksen ja yhteistyön mahdollisuuksia, myös siksi osallisuutta tulisi lisätä niiden palveluiden piirissä, joita lapset ja nuoret käyttävät Lastensuojelusuunnitelman laadintaprosessi Kokkola, Kruunupyy ja JYTA ovat sitoutuneet yhteisen suunnitelman laatimiseen. Tällä alueella on todettu tarvetta lastensuojelutyön tehostamiseen. Alueella on toiminut yhteinen sosiaalipäivystys vuodesta Lisäksi Keski-Pohjanmaalla on ollut yhteinen perhetyön hanke vuosina Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaa varten palkattiin työntekijä väliselle ajalle. Suunnitelman tekemistä on ohjannut poikkihallinnollinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä on kokoontunut 3 kertaa. Suunnitelman laatimista on ollut myös työryhmä, jolla on ollut aktiivinen rooli suunnitelmaa laadittaessa. Työryhmällä on ollut seitsemän kokousta. Ohjausryhmän kokoonpano: Seppo Mattila, sosiaali- ja vammaistyön palvelujohtaja, Kokkola, puheenjohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka, peruspalvelujohtaja, JYTA Kai Kytölaakso, varhaiskasvatuksen palvelujohtaja, Kokkola Ari Kinnunen, kunnanjohtaja, Perho/JYTA Matti Kaivosoja, KPSHP, ylilääkäri ja psykiatrian tuloaluejohtaja Tarja Kalander, kulttuurisihteeri, Toholampi/JYTA Lassi Oikari, Kokkolan kaupungin arkkitehti, Kokkolan tilapalvelu Eivor Holm, sosiaalityöntekijä Kruunupyy/Kokkola Maria Keltti-Heikkilä, sivistystoimenjohtaja, Veteli/JYTA 1) Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelma 2) Lastensuojelulaki /417, 20

6 6 Anu Svenlin, Kokkolan yliopistokeskus, Jarmo Vähä-Ruona, koulukuraattori, Kokkola Aija Järvenpää, vapaa-aikaohjaaja, Kaustinen/Kokkola Inkeri Jussila, johtava terveydenhoitaja/lestijärvi/jyta Minna Lönnbäck, sosiaalityöntekijä, sihteeri Työryhmän kokoonpano: Pirjo Höri, palvelupäällikkö/sosiaali- ja terveystoimi, Kokkola Marita Loukiainen, Kokkolan Ensi- ja Turvakoti ry:n johtaja Ronnie Djupsund, nuorisotoimenpalvelujohtaja, Kokkola Pekka Kauppinen, palvelujohtaja, Jyta/Veteli Ulla Siirilä, johtava sosiaalityöntekijä, Jyta/Kannus Anu Piippola, sosiaalityöntekijä, Kokkola/Kälviä Eivor Holm, sosiaalityöntekijä, Kokkola/Kruunupyy Pirjo Knif, SONet Botnia kehittämissuunnittelija Minna Lönnbäck, sosiaalityöntekijä Lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytilan kartoitusta varten on tarvittu päivitettyä tietoa, jota ei ole saatavilla valmiiksi tilastoituna. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tahot tuntevat ja tietävät parhaiten kunnan ja alueen palvelurakenteen vahvuudet ja heikkoudet sekä perheiden käytännön ongelmat. Näiden tahojen näkemykset ja tiedot ovat olleet hyödyllisiä suunnitelmaa laadittaessa. Tästä johtuen järjestettiin kaksi samansisältöistä iltapäiväseminaaria liittyen lasten ja nuorten hyvinvointiin. Kokkolan tilaisuudessa oli noin 70 osanottajaa ja Vetelissä oli 40 osanottajaa. Edustettuina olivat sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi, ensi- ja turvakoti, seurakunnat, järjestöt jne. Kokkolassa järjestettiin koulutustilaisuus, jossa kouluttajana toimi Kuntaliitosta projektipäällikkö Sirkka Rousu. Koulutus oli suunnattu erityisesti luottamushenkilöille. Koulutuksen aiheena oli uuden lastensuojelun pääsisältö sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Osanottajia tilaisuudessa oli noin 40. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman puitteissa järjestettiin yhteistyössä Kastehankkeen kanssa kaksi lastensuojelulain koulutustilaisuutta, toinen Toholammilla ja toinen Kaustisella Lastensuojelulakikoulutuksen kohderyhminä olivat erityisesti terveydenhuolto- ja sosiaalitoimi, päivähoito, seurakunta, sivistystoimi ja poliisi. Tällä tavalla pyrittiin vaikuttamaan toimivaan yhteistyöhön eri viranomaisten kesken.

7 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa esitettiin JYTAn peruspalvelulautakunnalle Kaustisella. Poliisin ja lastensuojelun yhteistyöpalaveri järjestettiin Kokkolassa. Mukana oli poliisin edustus sekä lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun työntekijöitä Kruunupyystä, JYTAsta ja Nopsasta (Kokkolan poliisilaitoksen lastensuojeluyksikkö). Kokouksen tavoitteena oli muovata yhteisiä käytäntöjä järjestettiin Keskipohjanmaan lasten ja nuorten hyvinvointifoorumi Kokkolassa. Tilaisuudessa esiteltiin mm. kouluterveyskyselyn tuloksia sekä Keskipohjanmaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tilanteen kartoittamiseksi projektityöntekijä on tavannut ja haastatellut lastensuojelun työntekijöitä ja tässä yhteydessä käynyt tapaamassa heitä aluetoimistoissa Ketkä ovat tuottaneet tietoa? Kuntaliiton ohjeiden mukaan suunnitelman tulisi olla lyhyt ja napakka eikä sen sivumäärältään saisi olla kuin noin sivua 1). Tämän takia suunnitelman sisältöä on rajattu. Erilaisia strategioita ja hyvinvointisuunnitelmia on useita, parasta aikaa on tekeillä mm. hyvinvointistrategia ja turvallisuusstrategia. Nämä on pyritty huomioimaan siinä määrin kuin se on ollut mahdollista. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman teossa on tarvittu erilaista tietoa ja tilastoja. Tilastoja on saatu mm. Stakesin Sotkanetistä ja kunnilta on pyydetty kuntakohtaisia tilastoja. Lisäksi on hyödynnetty jo olemassa olevia kyselyjen tuloksia kuten kouluterveyskyselyä, joka on tehty yläkouluikäisille keväällä Kokkolan, Kruunupyyn ja JYTAn lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun työntekijät ovat vastanneet kyselyyn. (liitteenä) 2). Suunnitelman teossa on yhtenä tärkeänä asiana ollut asiakasnäkökulma. Tämän perusteella myös kouluja ja päiväkoteja on pyydetty olemaan mukana lasten ja nuorten 1) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman teko kunnissa. Kuntaliiton opas 1. Sirkka ROusu. Helsinki Lastensuojelun laatuopas, Kuntaliitto. Tupu Holma. Helsinki

8 8 hyvinvointisuunnitelman laatimisessa. Vaikutusmahdollisuuksia ovat olleet mm. kyselylomakkeeseen vastaaminen (liitteenä), piirtäminen, valokuvaaminen. Suunnitelman yksi keskeinen teema on lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tehostaminen ja laadun parantaminen. Siksi on nähty tärkeäksi lastensuojeluasiakkaiden kuuleminen. Tämän toteuttamiseksi heitä on haastateltu. 2. NYKYTILAN KARTOITUS 2.1 Ennaltaehkäisevä työ Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia panostamaan varhaiseen tukeen sekä ennaltaehkäisevään työhön. On tärkeää ja kustannustietoista, että varhaisessa vaiheessa kyetään tukemaan perheitä ja ehkäisemään ongelmien kasvua. Ennaltaehkäisevää työtä peruspalveluissa voi olla esimerkiksi: neuvoloissa: vauvaperhetyö, isätyö, panostus kotikäynteihin lasten päivähoidossa: työskentely vanhempien kanssa, lapsen erityisen tuen huomaaminen ja tuen antaminen koulussa: oppimis- ja koulunkäyntivaikeuksien selvittäminen, tuki oppimiseen ja sosiaaliseen kasvuun toimipaikat, joissa tavataan lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan: toimitaan kasvatuksesta vastaavien henkilöiden tukena Kolmas sektori tekee tärkeää ennaltaehkäisevää työtä järjestäessään perhekahviloita, leirejä jne. Seurakuntatyössä tavataan mm. diakonian ja perhetyön kautta useita perheitä, lapsia ja nuoria. Työntekijöiden taholta on noussut ajatus siitä, että ennaltaehkäisevä työ tulee olla koordinoitua Yhteistyö Uuden lastensuojelulain yhtenä tavoitteena on ollut tehostaa viranomaisten yhteistyötä perheiden tukemiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritetään luoda mahdollisimman varhainen avoin yhteistoimintamalli. Usein kiire, tietämättömyys ja asenne

9 9 ovat esteenä toimivalle yhteistyölle, mutta hyvin organisoitu verkostotyö estää turhan päällekkäisen työn ja säästää kaikkien voimavaroja. Tällä hetkellä ei yhteistyö kaikilta osin toimi lastensuojelulain tavoitteen mukaisesti. Lasten ja nuorten parissa työskentelevillä viranomaisilla ja kolmannen sektorin edustajilla on selvästi tarvetta yhteistyöhön: Se tulee esille esimerkiksi siten, että toivotaan yhteisiä tapaamisia, joissa päivitetään tietoja ja kerrotaan oman sektorin suunnitelmista sekä kuullaan mitä muilla tahoilla on tekeillä. Esille on tullut tarve yhteiselle esitteelle, josta löytyisi kaikki eri toimijoiden tapahtumat ja palvelut. Tämä palvelu voitaisiin toteuttaa myös netin kautta Osallisuus Lapsella on oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa häntä koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. 1) Monet lait ja sopimukset velvoittavat viranomaiset ja palvelujen järjestäjät kuulemaan lapsia ja nuoria sekä mahdollistamaan heidän osallisuutensa niin itseään koskevissa asioissa kuin suunnittelussa ja päätöksenteossa. Perustuslakimme kuudennessa pykälässä todetaan, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. 2) Myös kuntalainsäädäntö, nuorisolaki ja lastensuojelulaki määrittelevät lasten ja nuorten osallisuutta ja velvoittavat lasten ja nuorten kuulemiseen. Viime aikoina on korostettu lasten ja nuorten osallisuutta. Heitä koskevissa asioissa pitäisi aidosti kuulla lapsia ja nuoria. Osallisuus sitouttaa ja voimaannuttaa. Ja koska osallisuus voi lisätä hyvän vuorovaikutuksen ja yhteistyön mahdollisuuksia, tulisi osallisuutta lisätä niiden palveluiden piirissä, joita lapset ja nuoret käyttävät. Lapsen kuunteleminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on lapsilähtöistä kasvatusta. 3) Lapsiasiainvaltuutetun tekemän selvityksen perusteella suurimmat puutteet lapsen oikeuksien toteuttamisessa liittyvät lapsen oikeuksien sopimuksen yleisiin periaatteisiin 1) Lapsen Oikeuksien sopimus artikla 12 2) Suomen perustuslaki /31, 6 3) Kokkolan varhaiskasvatuksen strategia

10 10 lapsen edun huomioon ottamisessa päätöksenteossa (artikla 3) sekä heidän mahdollisuutensa vaikuttaa itseään koskeviin asioihin (artikla 12). 1) Lisäksi selvityksestä käy ilmi, että lasten tarpeita ei huomioida riittävästi eri viranomaisten toiminnassa: heidän mielipiteitään ei kysytä, eikä heitä oteta mukaan keskusteluihin arjen eri yhteisöissä. Päätösten lapsivaikutusten arviointi on maassamme vielä harvinaista. Lapset ja nuoret haluavat tulla kuulluksi kouluyhteisönsä jäseninä. Lasten kuuleminen koulun arjen järjestelyissä ei välttämättä ole kustannuskysymys. Lapset haluavat vaikuttaa asioihin kuten kouluruokaan, välituntitoimintaan, istumajärjestyksen laatimiseen, teema- ja virkistyspäivien suunnitteluun. 1) Lasten ja nuorten osallisuus ei saisi kuitenkaan olla aikuisten politiikan mallin matkimista tai kopioimista. Lasten kuuleminen voidaan järjestää jo vauvaikäisille vanhempien kautta. Kyselyjä voidaan tehdä esim. neuvolan kautta. Esimerkiksi päivähoidossa oleville lapsille suunnattuja kyselyjä on jo tehty. Niiden toteutus on järjestetty siten, että lapset yhdessä vanhempiensa kanssa vastaavat netin kautta kyselyyn, jossa on kysymyksiä mm. päiväkodin toiminnasta, ruuasta, ulkoilusta ja mitä toiveita lapsella on. Perustetaan yhteinen lapsi- ja nuorisoasiamiehen virka Kokkolaan, Kruunupyyhyn ja JYTAan. Lapsi- ja nuorisoasiamies koordinoi ennaltaehkäisevää työtä, edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä kehittää kanavia lasten ja nuorten mielipiteiden kuulemiseksi. 3. KOHDERYHMIEN KUVAUS Vahvuudet Lasten ja nuorten parissa työskentelevät toteavat, että suurimmalla osalla lapsista ja nuorista asiat ovat hyvin ja he myös voivat hyvin. Kokkola, Kruunupyy ja JYTA ovat perinteisesti alueita, joissa perheen ja suvun tärkeys ja merkitys on ollut suuri. Usein lapsiperheet asettuvat asumaan lapsuuden kotipaikkakunnalle, jossa isovanhemmat ja muu suku on lähellä. Lähiverkoston apu ja tuki on merkittävä voimavara lapsiperheelle. Myös nuoret vaikuttavat viihtyvän asuinpaikkakunnallaan. Kyselyn mukaan lapsilla ja 1) Asiaa aikuisille, lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 4:2008

11 11 nuorilla on useita ystäviä ja suurimmalla osalla on myös läheisiä aikuisia, joille kertoa huolista ja ongelmista. Lapsille tärkeitä ja iloa tuottavia asioita ovat perhe, läheiset ihmiset, ystävät, harrastukset, kaverit ja ystävät, lemmikkieläimet. Lapset ja nuoret haluaisivat, että heitä kuultaisiin ja että he voisivat olla mukana vaikuttamassa asioihin. Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt. Lapset arvostavat perheen yhteistä aikaa ja tekemistä. Vanhemmat hakevat tarvittavaa tietoa ja tukea yhä enemmän netin kautta. Vanhemmat ovat yleensä aktiivisia oman lapsensa asioissa. Ongelmat Vaikkakin suurimmalla osalla lapsista ja nuorista menee hyvin, niin voidaan todeta, että huonovointisten määrä on lisääntymässä. Yhä edelleen suurimmat haasteet ja ongelmat aiheuttavat vanhempien päihteiden käyttö sekä mielenterveysongelmat. Alkoholinkäytöstä on tullut arkipäivästä, etenkin naisten alkoholinkäyttö on lisääntynyt. Lasten ja nuorten parissa työskentelevät kokevat, että vanhemmat tarvitsevat vertaistukea ja myös tietoa siitä, mitä kuuluu tiettyyn ikävaiheeseen. Viranomaistaholla koetaan tarvetta arvokeskusteluun ja että yhteiskunnassa arvostettaisiin lapsuutta. Tarkasteltaessa valtakunnallisia tilastoja huomataan lastensuojelun tarpeen kasvaneen koko luvun ajan. Näin on tapahtunut myös Keski-Pohjanmaalla. Myös mielenterveyspalveluiden tarve on lisääntynyt. Lapsi ja nuori ei aina pääse avun ja tuen piiriin viipymättä. Perheet, joilta puuttuu lähiverkosto asuinpaikkakunnalla, ovat todella yksinäisiä, etenkin yksinhuoltajaperheet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä köyhiin lapsiperheisiin ja siihen, millä tavalla heidän tilannettaan voidaan auttaa. Suuren haasteen asettaa virtuaalimaailma, joka pahimmillaan voi olla yhtenä syrjäyttävänä tekijänä nuoren elämässä.

12 VAUVAT JA LEIKKI-IKÄISET vuotiaat 3-6 vuotiaat Kokkola Kruunupyy Kaustinen Kannus Toholampi Veteli Halsua Perho Lestijärvi Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvallisen raskauden ja äidin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sikiön terveyden turvaaminen ja edistäminen vanhemmaksi kasvun ja parisuhteen tukeminen perheen sosiaalisen tukiverkoston edistäminen yksilön ja koko perheen terveyden, suun- ja mielenterveyden sekä psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen lähi- ja parisuhdeväkivallan ehkäisy varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen varhaisen vuorovaikutuksen ja imetyksen tukeminen seksuaaliterveyden edistäminen Äitiysneuvolan työmuotoja ovat: terveystarkastukset raskauden ja synnytyksen jälkeen kotikäynnit perhevalmennus varhaista vuorovaikutusta tukevat haastattelut erilaiset koko perheen hyvinvointia kuvaavat haastattelut kuten mieliala-, päihde- ja perheväkivalta-arviot. Perhevalmennuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm. aikuisen alkoholin käyttö lapsen silmin, isäksi kasvaminen, vanhemmuuteen kasvaminen ja perheen ihmissuhteet.

13 13 Lastenneuvolapalvelut ovat tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapsi ja perhe siirtyvät lastenneuvolapalveluiden piiriin, kun lapsi on 2-3 viikon ikäinen. Lastenneuvolatyön tehtävä ja tavoitteet Vanhemmat ovat keskeisiä lapsensa kehityksen ja perheensä hyvinvoinnin edistäjiä ja heillä on ensisijainen vastuu lapsista. Lastenneuvolassa pyritään varmistamaan, että lapsiperheet saavat tarpeenmukaista tiedollista, aineellista ja henkistä tukea. Lastenneuvolatoiminnan tavoitteet jokainen lapsi saa riittävän huolenpidon ja tukea oman persoonallisuutensa kehittymiseen lasten sairaudet, kehitystä ehkäisevät sekä perheen muut terveyspulmat tunnistetaan varhain vanhempien tukeminen terveyttä edistävien valintojen tekemisessä jokaisella vanhemmalla on mahdollisuus luoda lapseensa turvallinen, vastavuoroinen kiintymyssuhde jo varhain ja muodostaa myönteinen käsitys lapsesta ja itsestään vanhempana vanhemmat huolehtivat parisuhteestaan ja vanhemmuudestaan siten, että he kykenevät pitämään huolta lapsestaan vanhempien auttaminen tunnistamaan omia voimavarojaan ja perhettä kuormittavia tekijöitä sekä varhaisen tuen tarjoaminen perheen pulmatilanteissa ennaltaehkäistä lasten mielenterveyden häiriöitä ja lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta Lastenneuvolatoiminnan perustehtävä seurata ja tukea lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä antaa valtakunnallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja ylläpitää lapsen rokotussuojaa tunnistaa mahdollisimman ajoissa epäsuotuisan kehityksen merkit lapsessa, perheessä ja elinympäristössä sekä puuttua varhain terveyttä vaarantaviin tekijöihin yhteistyössä varhaiskasvatuksen, lapsiperheyksiköiden ja erikoisyksiköiden kanssa

14 14 ohjata lapsi tarvittaessa muille asiantuntijoille tutkimuksiin ja hoitoon tukea vanhempia turvallisen aikuisuuden sisältävään ja lapsilähtöiseen kasvatustapaan ohjata vanhempia saamaan vertaistukea määräaikaistarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvitys lapsen mielipiteen ja kokemusten kuuntelu Äidin masennuksen tunnistaminen tapahtuu neuvolassa, kaikille synnyttäneille äideille Kokkolassa tehdään jälkitarkastuksen yhteydessä EPDS- seula(mielialaseulonta) ja ryhdytään tarvittaviin jatkotoimiin. Tarvittavan hoidon ja tuen rakentamista varten on Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Masu-toiminta. Alle 1-vuotiaan terveydenhoitaja tapaa 10 kertaa ja lääkäri 3 kertaa. 1-6-vuotiaan terveydenhoitaja tapaa 6 kertaa ja lääkäri 2-3 kertaa. Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta astui voimaan Siirtymäaikaa kunnille annettiin vuoden 2011 alkuun saakka, jolloin toiminnan on viimeistään oltava asetuksen mukaista. Asetus on uusi kuntia sitova säädös, jolla aikaisempia suositustasoisia toimintaohjeita on muutettu normitasoisiksi velvoitteiksi. Asetus varmistaa, että lasten, nuorten ja perheiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset, mukaan lukien suun terveydenhuollon tarkastukset, ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioonottavia. Lapsen ollessa päivähoidossa on päivähoidolla suuri vastuu kasvattajan tukemisessa ja varhaisen ja erityisen tuen antamisessa. Päiväkodissa on oltava toimiva kasvu- ja hoitoryhmä. Toiminnasta tulee tiedottaa vanhemmille, jotta he ovat tietoisia, miten heidän lapsensa asioita käsitellään. Lapsiperheiden kotipalvelua on karsittu monessa kunnassa viime laman aikana. Kokkolassa tätä palvelua on vielä olemassa, se on nähty tarpeellisena ja hyödyllisenä varhaisena tukena varsinkin vauvaperheissä. Myös Jyta-alueella joissain kunnissa on tarjota lapsiperheiden kotipalvelua. Tätä palvelua kaivataan kuitenkin koko alueelle, jotta asukkaat eivät olisi eriarvoisessa asemassa.

15 15 Riskiryhmien tunnistamisessa neuvolalla on tärkeä rooli. Erityistyöntekijöiden palvelut ovat tarvittaessa käytettävissä lapsen kehityksen tuen tarpeen arvioimiseksi ja kehityksen tukemiseksi. Neuvoloista voidaan ohjata lapsi perheneuvolan, puheterapeutin, toimintaterapeutin tai fysioterapeutin arvioon ja tutkimuksiin. Myös ravitsemussuunnittelija on käytettävissä lapsen ravitsemukseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvolalääkäri voi tarvittaessa tehdä lähetteen erikoissairaanhoitoon. Neuvolassa pitää pystyä tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa erityisen tuen tarpeessa olevat perheet. Tällä hetkellä henkilöstöresurssitilanteesta johtuen neuvolakäynteihin ei ole varattu riittävästi aikaa eikä neuvoloissa ole neuvolatyöhön erikoistuneita lääkäreitä. Vauvaperheiden suurimpina uhkina koetaan uusavuttomuus, päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat, työttömyys ja taloudelliset ongelmat. Viranomaisten käsitys on, että ongelmat tuntuvat kasautuvan tiettyjen perheiden kohdalla. Lapsiperheiden köyhyyden on todettu jatkuvasti kasvavan viime vuosien aikana. Monet nuoret perheet ovat uudella paikkakunnalla vailla tukiverkostoa. Isovanhemmat ja muu suku asuvat kaukana, eikä heistä ole tukea ja apua arjen elämässä. Tämän takia olisi ns. varamummoille ja varavaareille tilausta. Tukiperheistä on suuri pula. Tähän haetaan parannusta meneillään olevan Tueksiko Tulet -projektin kautta. Mm. seurakunnissa järjestetään perhekerhoja, jotka toimivat vertaistukena. On myös paikkakuntia, joissa vanhemmat itse ovat järjestäneet vastaavanalaista toimintaa. Tarvitaan matalan kynnyksen kokoontumispaikkoja vanhemmille ja lapsille, esim. perhekahviloita. Kruunupyyssä perhekerhon vanhemmat keskustelivat miltä Kruunupyyn tilanne näyttää lapsiperheiden näkökulmasta katsottuna. Positiivista oli palveluiden saatavuus ja se, että ne ovat lähellä. Kruunupyyssä on lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut, apteekki, kirjasto pankki ym. Vanhemmat olivat tyytyväisiä kyläkouluihin ja koulukuljetuksiin. Neuvola koettiin matalan kynnyksen paikkana. Ruotsinkielisyys oli myös positiivinen asia. Kehittämiskohteita oli mm. se, että haluttiin takaisin lapsiperheille maksettava Kruunupyytuki. Vanhemmat toivoivat lisää toimintaa kotona oleville vanhemmille, kuten vanhempainkahviloita ja avointa päiväkotia. Vanhemmat kiinnittivät huomiota myös vaarallisiin tieosuuksiin ja näille teille kaivataan kävely- ja pyöräteitä. Vanhemmat olivat huolissaan siitä, että kyläkouluja lakkautetaan. Vanhemmilla oli sellainen kokemus, että silloin kun on tarvetta niin saatavilla on ammattiapua.

16 16 Mitä pitää kehittää? Valtakunnallisten neuvolatyön suositusten mukaan Kokkolan äitiys- ja lastenneuvolassa on tällä hetkellä 6 terveydenhoitajan vajaus. Äitiysneuvolan suositusten mukaan yhtä terveydenhoitajaa kohden tulisi olla enintään 80 synnyttävää asiakasta/perhettä vuodessa. Vuonna 2008 Kokkolassa tämä asiakasmäärä oli 102/terveydenhoitaja. Lisäksi uusi asetus edellyttää laaja-alaista terveystarkastusta koko odottavalle perheelle, kotikäyntiä ensisynnyttäjäperheelle sekä ryhmätoiminnan järjestämistä ensisynnyttäjäperheille. Nykyisillä resursseilla on mahdoton vastata uusiin haasteisiin. Lastenneuvolan suositusten mukaan yhtä terveydenhoitajaa kohden saisi olla 340 alle 7- vuotista lasta. Tällä hetkellä terveydenhoitajien asiakasmäärä on keskimäärin 545 lapsiperhettä. Lisäksi osa terveydenhoitajista työskentelee useammalla sektorilla. Uuden asetuksen mukaan lastenneuvolassa on järjestettävä kolme laajaa terveystarkastusta, joita ei tämän hetkisillä resursseilla kyetä hoitamaan. Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajien työpainetta lisää se, että neuvolaan ei ole nimetty omaa lääkäriä. Asetuksen mukaisia lääkärintarkistuksia on toteutunut vain puolet. Kokkolassa olisi tarvetta 2,4 kokoaikaiselle lastenneuvolalääkärille. Vanhemmilla ei ole aina tarkkaan tietoa siitä, miten perheen elämä muuttuu vauvan syntymän myötä. Elämän ajatellaan jatkuvan entiseen malliin, eikä vauvan tulon odoteta tuovan muutoksia. Vanhemmat eivät välttämättä koe tarvetta muuttaa omaa elämäntyyliään. Esimerkiksi monet nuoret vanhemmat olettavat, että päihteitä voi käyttää, vaikka kotona olisi pieni vauva, joka tarvitsee huolenpitoa 24 tuntia vuorokaudessa. Huolta aiheuttaa myös tutkimuksen osoittama naisten alkoholin käytön naisten lisääntyminen. Neuvolassa on kyettävä havaitsemaan raskaana olevan naisen mahdolliset päihdeongelmat. Kokkolassa toimii Ensi- ja Turvakotiliiton Ensikoti Iida, joka on tarkoitettu päihdeäideille ja heidän perheilleen. Raskaana oleva nainen voi tulla ensikotiin 3 kuukautta ennen laskettua aikaa. Avoyksikkö Liina tekee perhetyötä ja heillä on myös vertaisryhmätoimintaa. Molemmat yksiköt ovat Keski-Pohjanmaan kuntalaisten käytettävissä. Neuvoloissa kaivataan perhetyöntekijää, joka voisi olla perheen tukena ja apuna ihan alkumetreistä saakka. Neuvolan perhetyöntekijän työpanos voisi ennaltaehkäistä mahdollisia suurempia ongelmia myöhäisemmässä vaiheessa. Tällä hetkellä

17 17 lastensuojeluun ohjautuu asiakkaita, joilla ei ole lastensuojeluntarvetta. Syynä voi olla esim. vauvaperheen äidin uupuminen. Tähän asiaan pitäisi löytyä apua peruspalveluista, kuten lapsiperheiden kotipalvelusta. Tässä kuntalaiset ovat eriarvoisessa asemassa, koska kaikilla alueen kunnilla ei ole tarjota lapsiperheiden kotipalvelua. On tärkeää, että alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi on turvattu. Erityistä huomiota tulee kiinnittää riskiryhmiin kuten pienituloisten ja riskitilanteessa elävien. Tässä ikäryhmässä päivähoidon rooli korostuu: suurin osa lapsista on päivähoidossa, jossa heitä tavataan melkein päivittäin. Sen takia päivähoitoon tulisi panostaa niin, että ryhmäkoot eivät olisi liian suuria ja olisi mahdollista antaa erityistä tukea niille lapsille, jotka sitä tarvitsevat. Tukiverkoston puuttuessa on kyettävä antamaan tarvittavaa apua mm. kotipalvelun muodossa. Yksinhuoltajaperheet vailla verkostoa tarvitsevat tukea mm. tukiperhetoiminnan kautta. Neuvolan työntekijöillä täytyy olla riittävästi aikaa asiakasta kohti. Tämän takia henkilöstöresurssien tulee olla valtakunnallisten suositusten mukaiset. Neuvolatoiminnan riittävä taso ja resurssit tulee turvata. Neuvoloihin tarvitaan perhetyön resursseja ALAKOULUIKÄISET v. Kokkola 2795 Kruunupyy 515 Kaustinen 280 Kannus 478 Toholampi 262 Veteli 213 Halsua 109 Perho 285 Lestijärvi 54

18 18 Suurin osa lapsista voi hyvin. On kuitenkin perheitä, joiden ongelmat voivat olla vaaraksi lapsen kehitykselle. Tällainen tilanne voi olla etenkin silloin, kun vanhemmilla on mielenterveysongelmia tai päihderiippuvuutta. Usein nämä ongelmat voivat olla syynä siihen, että lapset syrjäytyvät. Vanhempien ongelmista johtuen lapset eivät esim. voi viedä kavereitaan kotiin. Tämän vuoksi heidän sosiaaliset taitonsa kärsivät. Suurimpia elämänkriisejä tämän ikäryhmän lapsilla on vanhempien työttömyys ja avioerot. Ne ovat asioita, jotka mm. vaikuttavat lapsen koulutyöskentelyyn. Lapsilla voi olla keskittymisvaikeuksia, ärtyneisyyttä, päänsärkyä tai vatsakipua. Vuonna 2009 Keski- Pohjanmaan työttömyysaste oli 6,4 %, kun se koko maassa oli 8,2 %. Viranomaisten näkemyksen mukaan perheillä on kiire eikä yhteistä aikaa ole juuri lainkaan. Perheellä ei ole yhteistä ruokailua ja perheenjäsenet syövät harvoin aamupalaa. Alakouluikäiset joutuvat olemaan yksin kotona iltapäivisin, joskus pitkiäkin aikoja. Tämä lisää turvattomuuden tunnetta. Sen lisäksi kukaan aikuinen ei ole valvomassa television tai tietokoneen käyttöä. Lapsiasiavaltuutetun kyselyn mukaan lapset haluaisivat viettää enemmän aikaa yhdessä oman perheen kesken. He myös toivoivat riitelyn vähenevän kotona. Myös Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa varten tehdyssä kyselyssä vuotiaat pitävät tärkeimpinä asioina perhettä, läheisiä ihmisiä, ystäviä, harrastuksia ja lemmikkieläimiä. Suurin osa kyselyyn vastanneista kertoo nukkuvansa noin 8-10 tuntia ja heidän nukkumaanmenoaika on klo Tällä ikäryhmällä on vielä runsaasti harrastuksia. Suurimmalla osalla on useampi ystävä ja heillä on myös läheisiä aikuisia, joille voi kertoa ongelmista ja huolista. Lapset kaipasivat enemmän vaikuttamismahdollisuuksia. Lapsi viettää suuren osan ajastaan koulussa. Koululla on huomattava vastuu lapsen hyvinvoinnin edistämisessä. Kouluviihtyvyyteen vaikuttavat mm. laadukas opetus, välitunnit, tauot, kouluruokailu. Koulun pihan viihtyisyyteen tulisi kiinnittää huomiota. Varsinkin alakouluikäisten kohdalla tulisi välitunneilla olla monipuolista tekemistä, välineitä ja telineitä sekä tarpeeksi aikaa pelaamiseen ja leikkimiseen. Koulutilojen viihtyvyyttä tulisi lisätä. Pitäisi kiinnittää huomiota mm. ilmanlaatuun, wc-tilojen kuntoon ja tilojen tarkoituksenmukaisuuteen. Kouluilla on myös ehkäistävä ja puututtava tehokkaasti

19 19 kiusaamiseen 1). Yliopistokeskus Chydeniuksessa järjestettiin lasten yliopisto 2). Tilaisuudessa käsiteltiin mm. lapsen oikeuksia ja lapset saivat kertoa, millaista yhteiskunnassa olisi, jos lapset saisivat päättää asioista. Eniten kannatusta sai kouluun liittyvistä ehdotuksista se, että koulussa ei kiusata. Keskipohjanmaalla on oppilas-, opiskelijahuollon ja erityisopetuksen strategia 3). Strategia ulottuu vuoteen 2015 ja sen yhtenä visiona on hyvinvoiva lapsi ja nuori Keskipohjanmaalla. Koulun tulee tukea oppilaan kehitystä ennaltaehkäisevällä, oikea-aikaisella ja varhaisella tuella. Lapsia tulisi kuulla kouluyhteisön jäseninä. Lapsiasiavaltuutetun kyselyn mukaan lapset haluaisivat vaikuttaa mm. kouluruokaan, välituntitoimintaan, koulun sääntöihin, istumajärjestyksen laatimiseen ja kouluun tehtäviin hankintoihin. Kokkolassa on toiminut jo parin vuoden ajan Kokkolan Ensi- ja turvakodin Taitavat Nuoret -projekti, jota RAY rahoittaa. Taitavat nuoret -toiminta on vuotiaille suunnattua osallisuutta, itsetuntoa ja terveellistä minäkuvaa tukevaa toimintaa, jossa lapset ovat toiminnan keskiössä kehittäjinä, suunnittelijoina ja toteuttajina aikuisen ohjaajan tuen avulla. Toiminta on lastensuojelun ennaltaehkäisevää työtä alakouluissa tavoittaen koko ikäluokat. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä vanhempien, alakoulujen ja eri toimijoiden sekä oppilaitosten kanssa. Taitavat nuoret- toiminta on varhaista puuttumista, varhaista tukea ja lasten hyvinvoinnin edistämistä. Taitavat nuoret -toiminta on saanut lisärahoitusta vuodelle 2010 ja tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta. Poliisiorganisaation ennaltaehkäisevä työ on laajentunut niin, että joka koululla on oma koulupoliisi. Koulupoliisi pitää oppitunteja, vierailee vanhempainilloissa ja opettajalla on tarvittaessa mahdollisuus ottaa yhteyttä koulupoliisiin. Viranomaistaholta on tullut toiveita siitä, että alakouluikäisten vanhemmille järjestettäisiin ns. vanhempainkouluja. Näissä tilaisuuksissa otettaisiin esille ajankohtaisia asioita kuten lapsen nukkumaanmenoaika ja unen tarve, tietokoneen käyttö, kotiintuloajat. On muistettava, että kouluikäisten lasten vanhemmat eivät välttämättä saa samanlaista tukea 1) Asiaa aikuisille, Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 4:2008 2) Keskipohjanmaa, ) Keski-Pohjanmaan oppilas- opiskelijahuollon ja erityisopetuksen strategia

20 20 ja ohjausta kuin mitä vauva- ja pikkulapsi vaiheessa. Kuitenkin vanhemmat kaipaavat toisten vanhempien vertaistukea ja ohjeita ja neuvoja varsinkin murrosikäisen lapsen kohdalla. Kaikilla lapsilla pitäisi olla samanlaiset harrastus mahdollisuudet. Esteinä osallistumiselle yleensä ovat perheen taloudelliset ongelmat, varsinkin syrjäseudulla harrastuksiin kuljettaminen sekä harrastusten tarjonta. Tähän ongelmaan voi yksi ratkaisu olla Keski- Pohjanmaan Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahaston hanke, jonka tavoitteena on lisätä harrastusmahdollisuuksia varsinkin sellaisilla seuduilla, joissa tarjontaa ei ole. Hankkeen kautta on selvitetty minkälaisia harrastus mahdollisuuksia lapset ja nuoret itse toivoivat. Hankkeen kautta on järjestetty erilaisia harrastuksia, kuten tanssia, teatteria, bänditoimintaa jne YLÄKOULUIKÄISET JA NUORET v v. Kokkola Kruunupyy Kaustinen Kannus Toholampi Veteli Halsua Perho Lestijärvi Lapset ja nuoret pitävät perhettä, ystäviä/kavereita, harrastuksia, vapaa-aikaa ja lemmikkejä tärkeimpinä asioina elämässään. Nuorilla on sellainen tunne, että heidän vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnassa ovat pienet. Kyselyn mukaan he haluaisivat vaikuttaa siihen, mitä harrastusmahdollisuuksia on tarjolla, kouluun liittyvissä asioissa ja vapaa-ajanviettoon. Nuoret toivoivat mm. bändi-iltoja ja elokuvatarjontaa. Kyselyn mukaan yläkouluikäiset menevät nukkumaan myöhemmin kuin 7-12-vuotiaat. Yläkouluikäisten nukkumaanmenoaika on noin klo ja osa vastaa nukkuvansa ainoastaan 5-7 tuntia.

21 21 Yläkouluikäisten mielestä positiivista on mm. harrastusmahdollisuudet ja eri järjestöjen, seurakunnan ja nuorisotoimen toiminta. Kokkolalaiset nuoret eivät pidä kaupunkia turvallisena paikkana iltaisin ja öisin. Lisäksi heidän mielestään alaikäisen on liian helppo saada hankittua alkoholia ja tupakkaa. Koululla on suuri rooli yläkouluikäisen ja nuoren elämässä. Kouluterveyskyselyn mukaan yläluokkalaisten kouluoloissa on tapahtunut hieman kielteistä kehitystä verrattuna edelliseen kyselyyn. Yläluokkalaiset kokivat ongelmallisena koulun työilmapiirin ja työmäärän lisääntymisen. Lukiolaisten opiskeluun liittyvät vaikeudet vähenivät. Lukiolaiset kokivat myös työmäärän kohtuullisemmaksi kuin kaksi vuotta sitten. Toimivaan oppilashuoltoon on panostettava. Koulussa täytyy olla aikuisia kuten koulukuraattoreita ja kouluterveydenhoitajia, joiden luo oppilas voi mennä minä ajankohtana tahansa. Oppilaat kokevat ongelmallisena sen, että heillä ei ole tietoa siitä, minä päivinä kouluterveydenhoitaja tai koulukuraattori on koululla. Kouluterveydenhuollon tulee resursoida niin, että oppilaat pääsevät vastaanotolle viipymättä. Kouluterveyskyselyn tulokset kertovat, että peruskoulun yläluokkalaiset ja lukiolaiset kokivat kouluterveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolle pääsyn vaikeammaksi kuin kaksi vuotta sitten. Yläkoululaisilla tyytymättömyys kouluterveydenhuoltoon oli lisääntynyt. Ammattiin opiskelevat kokivat lääkärin vastaanotolle pääsyn helpommaksi kuin lukiolaiset. Koululaiset kokevat ongelmallisena sen, että heillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, milloin koulukuraattoria tai kouluterveydenhoitaja on paikalla. Suurimmalla osalla nuorista asiat ovat hyvin. Mutta tilastojen valossa asiaa tarkasteltaessa huomataan, että huostaanottoja tapahtuu eniten nuorten kohdalla. 1) On tilanteita, jolloin vanhemmat ottavat yhteyttä lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun ja pyytävät apua murrosikäisen lapsen asioissa. Lapsi ei välitä rajoista eikä säännöistä, kotiintuloajat eivät pidä, vanhemmat ovat huolissaan lapsen kaveripiiristä, päihteidenkäyttö on astunut kuvioihin ja koulunkäynti ei onnistu. Huolestuttavaa on se, että aikuiset/vanhemmat jättävät, varsinkin murrosiässä olevat lapset liian paljon omaan rauhaan. Riskiryhmään kuuluvat ne, jotka eristäytyvät sosiaalisesta kanssakäymisestä ja viettävät kaiken vapaa-aikansa virtuaalisessa maailmassa. Kouluterveyskyselyn mukaan vanhemmat eivät ole aina tietoisia siitä, miten, 1) Sirkka Rousu, Kokkola

22 22 missä ja kenen kanssa lapsi viettää vapaa-aikaa. Varsinkin ammattiin opiskelevien vanhemmat tiesivät huonommin lapsensa viikonloppuiltojen viettopaikan. Lasten ja nuorten keskuudessa ilmapiiri on muuttunut arvostelevaksi. Tähän lienee pitkälti syynä median vaikutus. Tutkimusten mukaan joka viides lapsi on kokenut väkivaltaa. Joko niin, että se on kohdistunut häneen itseen tai hän on joutunut väkivallan silminnäkijäksi. Myös kouluterveyskyselyn tuloksista on luettavissa, että fyysisen uhan kokeminen on yleistynyt. Positiivista on se, että yläluokkalaisten humalahakuinen juominen näyttäisi vähentyneen. Nuorten rikollisuus näyttäisi myös vähentyneen. Nuorilla rikoksentekijöillä on mahdollisuus maksuttomaan sovitteluun rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelutoimistossa. Kruunupyyn nuorisotoimi on tehnyt kyselyn yläkoululasille ja lukiolaisille mm. vapaaajanvietosta, harrastusmahdollisuuksista, osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista. Suurin osa vastaajista viettää vapaa-aikaansa kavereitten kanssa. Monet nuoret osallistuvat jonkin urheiluseuran toimintaan. Vaikkakin suurin osa nuorista viihtyy hyvin asuinpakkakunnallaan, niin noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että Kruunupyyssä ei ole mielenkiintoista tekemistä vapaa-aikana. Nuoret kokevat, että heillä on hyvin pienet mahdollisuudet tuoda esille omia ehdotuksiaan kunnan päättäjille. Kuitenkin kyselyyn vastanneet osasivat esittää paljon varteenotettavia kehittämisideoita. Yläkouluikäisten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia on lisättävä. Kouluterveyskyselyn tulokset on otettava vakavasti ja otettava toimenpiteissä huomioon. Kouluilla on oltava riittävästi koulukuraattoreita ja kouluterveydenhoitajia, jotta nuori saa apua silloin, kun hän on sen tarpeessa.

23 23 4. LAPSI- JA PERHEKOHTAINEN LASTENSUOJELU 4.1 Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun näkökulma Huostassa olleet Avohuollon piirissä Kunta Kokkola Kruunupyy Kaustinen Kannus Toholampi Veteli Halsua Perho Lestijärvi Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu on lapsen suotuisan kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen. Lastensuojelu on viime aikoina elänyt suurissa muutoksissa. Uusi lastensuojelulaki astui voimaan asettaen uusia vaatimuksia lastensuojelulle. Sosiaalityöntekijät kokevat, että työmäärä on lisääntynyt lakimuutoksen myötä. Uuden lastensuojelulain astuttua voimaan on valtio lisännyt kuntien lastensuojelun määrärahoja. Lakia valmisteltaessa tiedettiin, että uuden lastensuojelulain myötä työmäärä tulee lisääntymään. Sosiaalitoimella ei ole ollut mahdollisuutta ei korvamerkittyjä lastensuojelulainmuutokseen määriteltyjä valtionosuuksia toimintaansa. Kuntaliitokset, uudelleenorganisoinnit ja em. lakimuutos ovat vaikuttaneet lastensuojelun tilanteeseen. Työntekijät uupuvat suuren ja vaativan asiakasmäärän myötä. Työntekijöiden vaihtuvuus on huomattavaa. Lastensuojelussa asiakkuudet ovat pitkäaikaisia eikä ole lapsen edun mukaista, että työntekijät vaihtuvat koko ajan. Tämä ongelma on otettava vakavasti ja on panostettava työolosuhteisiin niin, että työntekijät vaativasta työstään huolimatta jaksaisivat hyvin ja että asiakasmäärä olisi mitoitettu suositusten mukaan. Nykyinen tilanne edellyttää lisäresurssien saamista.

24 24 Tilastojen mukaan lastensuojelutarpeen selvitykset eivät valmistu läheskään aina lain asettaman 3 kuukauden sisällä. Valitettavaa on myös se, että kun lapsen ja nuoren hoidon ja tuen tarve on selvitetty, hän voi joutua jäämään jonottamaan apua ja tukea pitkäksikin aikaa. Sosiaalityöntekijät kokevat turhautumista siitä, että avohuollontukitoimenpiteitä ei juuri ole tarjolla. Uuden lastensuojelulain myötä vastentahtoiset huostaanottohakemukset jätetään hallinto-oikeuteen. Huostaanottohakemuksen yhteydessä sosiaalityöntekijän on esitettävä, mitä avohuollontukitoimenpiteitä perheelle on tarjottu. Mikäli avohuollon tukitoimenpiteitä ei ole perheelle tarjottu, on sosiaalityöntekijän kyettävä perustelemaan syyt asialle. Lain mukaan se, että perheen tarvitsemia avohuollon tukitoimia ei ole kunnassa tarjolla, ei yksinkertaisesti voi olla huostaanoton perusteena lainkaan. Ja jos tällaista käytetään perusteena, on se lainvastaista eikä hallinto-oikeudelle pitäisi edes esittää tällaisen perustein huostaanottoa päätettäväksi. Tämä tarkoittaa, että niitä perheen tarvitsemia ja sosiaalityöntekijän hyödylliseksi arvioimia avohuollon tukitoimenpiteitä pitää olla tarjolla. Ja jos niitä ei ole, niin päättäjien tulee antaa resurssit sellaisia tukitoimia hankkia. Lastensuojelulain 36 edellyttää, että seuraavanlaisia avohuollon tukitoimenpiteitä on tarjolla: 1) tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen; 2) lapsen taloudellinen ja muu tukeminen koulunkäynnissä, ammattiin ja asunnon hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä; 3) tukihenkilö tai -perhe; 4) lapsen kuntouttamista tukevia hoito- ja terapiapalveluja; 5) perhetyötä; 6) koko perheen 37 :ssä tarkoitettu sijoitus, perhe- tai laitoshoitoon; 7) vertaisryhmätoimintaa: 8) loma- ja virkistystoimintaa; sekä 9) muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia. Kyselyn mukaan lastensuojeluntyöntekijät ovat yleisesti sitä mieltä, että nykyisellä henkilökuntamäärällä lain velvoitteet eivät täyty eikä lapsen etu toteudu. Lapset ja nuoret eivät pääse viipymättä avun ja tuen piiriin. Tarpeeksi monipuolisia palveluita ei ole tarjolla, eikä olemassa olevista palveluista tiedetä.

25 25 Mm. kuntaliitokset ovat vaikuttaneet siihen, että pienillä paikkakunnilla, joissa ennen sosiaalityöntekijälle kuului koko sosiaalityön kenttä, voi nyt paneutua lastensuojelutyöhön. JYTAn lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun työntekijät ovat yhdessä kehittäneet ja mallintaneet alueella tehtävää lastensuojelutyötä. Kollegiaalinen tuki on tärkeää ja sitä saadaan yhteisten tapaamisten kautta. Tuen mahdollistaa myös se, että palveluita on keskitetty ja työtä voidaan tehdä parityönä. Tämän ansioista tilanne ei ole enää niin haavoittuvainen. Kokkolassa lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa on siirrytty aluetiimeistä vastuualuetiimeihin. Tämä mahdollistaa sen, että työtä voidaan kehittää eri tavalla ja että voidaan erikoistua omaan erityisalueeseen. Henkilöstön siirron kautta on Kokkolaan saatu kaksi lastenvalvojaa. Tulossa on valtakunnalliset suositukset, jossa tullaan esittämään suositukset lastensuojelun laadusta ja sen edellytyksistä mm. riittävästä henkilöstömäärästä. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun henkilöstöresurssien tulee vastata riittävyydeltään asiakkaiden tarpeita. Annetaan palvelulupaus, jossa taataan lastensuojelulain edellyttämät selvitykset ja tukitoimenpiteet lain säätämällä tavalla. 4.2 Perhetyö Perhetyötä tehdään Kokkolassa, JYTAssa ja Kruunupyyssä. Perhetyön sisältö vaihtelee hieman paikkakunnasta riippuen. Kokkolassa perhetyöstä on monen vuoden kokemus. Kruunupyyssä perhetyö aloitti toimintansa vuonna Lisäksi Kruunupyyssä on tarjolla kotipalvelua tarvittaessa. Kun Kokkolassa perhetyötä tehdään ainoastaan lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa oleville asiakkaille, niin JYTAssa perhetyötä tehdään myös ennaltaehkäisevänä työnä, eikä perheellä tarvitse olla lastensuojelun asiakkuutta. Perhe voi ohjautua perhetyöhön esim. neuvolan kautta. Kokkolassa perhetyöntekijöitä oli vuonna 2007 vielä12 mutta organisaatiomuutosten vuoksi perhetyössä on enää 4 työntekijää. Osa perhetyöntekijöistä siirtyi Kokkolan kaupunkiin perustettuun 6-paikkaiseen lastensuojeluyksikkö Teliin. Näin radikaali resurssien väheneminen vaikuttaa siihen, että perhetyön tarpeessa olevat perheet

26 26 jonottavat perhetyötä. Perhetyöntekijät kokevat asiakkuuksien olevan haastavampia ja rankempia kuin aikaisempina vuosina. Työ on täysin korjaavaa työtä. Perhetyöllä pyritään saamaan myönteistä muutosta lapsen tilanteeseen. Perhetyön muotoja voivat olla; - keskustelua ohjaamista asioiden hoidossa - keskustelua yhdessä ja erikseen perheenjäsenten kanssa perheen arjesta, lastenkasvatuksesta ja vanhemmuudesta - erilaisten työvälineiden käyttö - ohjaamista perheen yhteisiin tai lapsen omiin harrastusmahdollisuuksiin - yhteydenpitoa perheen elämään liittyvien viranomaisten kanssa tarvittaessa. Perhetyöstä tehdään perhetyönsuunnitelma yhdessä perheen kanssa. Perhetyö on nähtävä yhtenä tärkeänä avohuollon tukitoimenpiteenä, jolla parhaimmassa tapauksessa voidaan estää lapsen sijoitus. Perhetyölle on taattava riittävät resurssit, ja huolehdittava siitä, että asiakas saa tasalaatuiset palvelut kunnasta riippumatta. 4.3 Lastensuojeluasiakkaan osallisuus Lapsella on, hänen ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla, oikeus saada tietoa häntä koskevassa lastensuojeluasiassa ja esittää oma mielipiteensä. Lastensuojelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen tai nuoren mielipiteisiin tai toivomuksiin. 1) Lapset ja nuoret, jotka ovat olleet lastensuojelun asiakkaita, ovat lastensuojelun palveluiden kehittämisen parhaita asiantuntijoita. Mutta todellisuudessa näitä lapsia ja nuoria otetaan harvoin mukaan, kun kehitetään erilaisia palveluja. Kehitettäessä lastensuojelupalveluita on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten tarpeisiin ja toivomuksiin. 2) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa varten on haastateltu lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaita. Lapsilla ei ollut täysin selvillä lastensuojelun asiakkuuden syy. 1) Lastensuojelulaki /417, 5 2) Lastensuojelulaki /417, 8

27 27 Osa haastateltavista vastasi epävarmasti. En osaa sanoa miks mää oon lastensuojelun asiakas. Liittyiskö se jotenkin äitiin.... Isä tarvi apua kait se siitä johtuu. En ole varma, Voisko se johtua vanhempien väsymyksestä. Osa haastateltavista ei muistanut oman sosiaalityöntekijän nimeä. Kaikki kuitenkin muistivat, milloin viimeksi olivat tavanneet oman sosiaalityöntekijän, joko kotikäynnillä tai toimistossa. Lastensuojeluasiakkailla ei ollut asioista vastaavan sosiaalityöntekijän yhteystietoja eivätkä he siten oikein olleet varmoja siitä, miten sosiaalityöntekijän tavoittaisi, jos olisi asiaa. Vaikkakin lastensuojeluasiakkailla oli työntekijän yhteystiedot, niin yhteydenotto ei aina ollut helppoa. Varsinkin huostassa olevat kokivat ongelmallisena sen, että oli vaikea saada yhteyttä lastensuojelun työntekijään, koska soittopyyntöihin tai sähköpostiin ei aina vastattu tai työntekijän yhteydenotto tuli liian myöhään. Lastensuojeluasiakkaat arvelivat tämän johtuvat siitä, että sosiaalityöntekijöillä oli niin paljon asiakkaita. Kun lapsen oikeus tavata sosiaalityöntekijäänsä ei toteudu lain edellyttämällä tavalla on kyse laittomasta tilanteesta. Päättäjien tulee puuttua tilanteeseen lisäämällä sosiaalityön resursseja. Eräs huostassa ollut lapsi toivoi, että perhettä olisi kyetty auttamaan enemmän. Hänen oma tilanteensa oli kohentunut, mutta mieltä painoi se, että perhe oli jäänyt liian vähälle huomiolle. Kaikilla haastatettavilla lastensuojeluasiakkailla oli ainakin yksi läheinen aikuinen, jolle pystyi kertomaan huolista tai ongelmista. Asiakassuunnitelmat olivat tuttuja ja niitä oli luettu. Haastatettavilla lastensuojeluasiakkailla oli sellainen kokemus, että he olivat saaneet vaikuttaa suunnitelmiin. Osa koki, että asiakassuunnitelmissa oli liikaa tekstiä ja vanhoja tapahtumia. Haastateltavilla lapsilla ja nuorilla oli sellainen tunne, että heitä on kuultu tarpeeksi ja heidän mielipiteensä on otettu huomioon. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä käsityksen mukaan lapsille ja nuorille on liian vähän aikaa. Heitä ei ennätetä kuulla tarpeeksi. Liian vähän aikaa jää myös arviointityölle, jolla seurattaisiin yhdessä lapsen/nuoren ja perheen kanssa palveluiden hyötyjä ja vaikutuksia.

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020 Säkylän kunta 2012 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattorit... 3 3.0 Lastensuojelun tarve... 7 3.1 Lastensuojelun

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013

Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013 Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013 JOHDANTO... 3 VASTUU LAPSEN HYVINVOINNISTA... 4 HYVINVOINNIN SEURANTA JA ARVIOINTI... 6 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNISTA RANUALLA...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa 1. OSAPUOLET 1.1. Tilaaja (toimeksiantaja) Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen tuen avainprosessi 1.2. Tuottaja (toimeksisaaja)

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 0 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 1 1 JOHDANTO: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA PROSESSINA... 3 I NYKYTILA JA TULEVAN

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä

Lapsille sopiva Jyväskylä Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 SISÄLLYS Johdanto...2 Ohjelman laadinnan lähtökohdat...2 Kuvaus ohjelman laadintaprosessista...3 1. Lapsipolitiikan lähtökohdat

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot