Kirkkoneuvosto Sivu 89

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto Sivu 89"

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 6/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 89 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Maija Kaituri-Mutanen Jorma Hiltunen Veikko Räsänen Liisa Tanskanen Martti Lamberg / 9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Hannu Mustonen, kirkkovaltuuston varapj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-14 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Iris Leppänen Aika ja paikka Polvijärvellä / 2013 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Maija Kaituri-Mutanen Aika ja paikka Martti Lamberg Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

2 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Maija Kaituri-Mutasen ja Martti Lambergin. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

3 Kirkkoneuvosto KIRKKOKOLEHDIT V Esityslistan liitteenä on puheenjohtajan laatima ehdotus kirkkokolehtien kohteiksi vuodelle Seurakunnan päätettävissä olevat kohteet on merkitty listaan punaisella tekstillä. Muut kolehdit on ennalta kirkkohallituksen tahi tuomiokapitulin määräämiä kohteita. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2014 kolehtikohteet puheenjohtajan esittämässä muodossa. Vapaiksi jätetyt kohteet jätettiin kirkkoherran harkittaviksi ja päätettäviksi sen mukaan, kun vuoden aikana tarvetta ja anomuksia ilmaantuu.

4 Kirkkoneuvosto VS.EMÄNTÄ ELLA HYVÄRISEN ILMOITUS ELÄKKEELLE SIIRTYMISESTÄ LUKIEN Seurakunnan emännän tehtävää määräaikaisesti vakinaisen viranhaltijan virkavapaan ajan vuodesta 2008 lukien hoitanut Ella Hyvärinen on jättänyt kirjallisen ilmoituksen, jonka mukaan hän jää pois työstä lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja myöntää Ella Hyväriselle eron emännän tehtävistä hänen ilmoituksensa mukaisesti. Talouspäällikkö valtuutetaan valmistelemaan seuraavalle kirkkoneuvoston kokoukselle esitys emännän tehtävien hoidosta lukien.

5 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN JA VIRKASÄÄNNÖN KUMOAMINEN Kirkkoneuvosto Kirkkolain muutos (1008/2012) virkamiesoikeudellisten säännösten sisällyttämisestä Kirkkolakiin on tullut voimaan lukien. Säännösten muuttumisesta johtuen kirkkoneuvoston ohjesäännössä olevaan neuvoston tehtäväluetteloon on perusteltua tehdä lisäys viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen ottamisesta. Samalla erillinen, kirkkovaltuuston hyväksymä ja tuomiokapitulin vahvistama virkasääntö voidaan lakkauttaa. Seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö on laadittu ns. B-mallin pohjalta (kirkkohallituksen yleiskirje 2/2005). Kirkkovaltuuston asiaa koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että valtuuston hyväksymän kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 muutetaan kuuluvaksi seuraavasti: Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi. Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista: 1) hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään; 2) rakennuspiirustusten hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään; 3) vähäisestä muutoksesta kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin; 4) irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää; 5) metsän, maa-aineksen ja turpeen myynnistä; 6) kiinteää omaisuutta koskevasta vuokrasopimuksesta, jos sitä ei ole alistettava, sekä muusta vuokra- ja käyttösopimuksesta, 7) ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 11 tai 12 :stä muuta johdu taikka jollei kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt tämän viran täyttämistä itselleen Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan virkasääntö lakkautetaan lukien.

6 Kirkkoneuvosto RIVITALON ULKO-OVIEN JA KEITTIÖKAAPISTOJEN UUSIMINEN Kirkkoneuvosto Pappilantien rivitalokiinteistön ulko-ovet ja keittiökaapistot ovat vuosimallia 1970, jolloin rakennus valmistui. Kolmen huoneiston kaapistot ovat jatkuvasta käytöstä johtuen kuluneet heikkoon kuntoon. Ulko-ovet ovat käytössä repsahtaneet ja ovat ilman kunnollisia tiivisteitä lämpöhukkaa ja vetoa aiheuttavia. Ovien lukituksia joudutaan huoltamaan lähes kuukausittain, ovien sulkijat on osittain rikki eikä alkuperäisiin sulkijoihin saa enää varaosia. Remontti-Timpan tekemän arvion mukaan ulko-ovien (4) uusiminen sekä kaapistojen uusiminen kolmeen (3) keittiöön maksaisi n euroa. Huoneistoista yksi toimii taukotupana, jonka keittiö on varsin vähäisessä käytössä. Tältä osin investointi ei ole kiireellinen. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että v talousarvioon varataan euron määräraha rivitalon ulko-ovien ja kolmen keittiön kaapistojen uusimiseen. Summaan sisältyy edellä esitetyn lisäksi vanhojen jääkaappien uusiminen jää-viileäkaapeiksi (1.500 euroa).

7 Kirkkoneuvosto TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA Kirkkoneuvosto Kokouskutsun liitteenä on sidottuna talousarvio vuodelle 2014 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille Talousarvion keskeisimpiä lukuja ja vertailutiedot : TP-2012 TA-2013 TA-2014 SU-2015 SU-2016 Toimintamenot Verotulot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Henkilöstömenoihin on varattu tulevana vuonna yht Henkilöstön palkka- ja sosiaalimaksut muodostavat n. 64,5 % kaikista toimintamenoista. Verotuloja on ensi vuonna arvioitu kertyvän yhteensä Summa on euroa suurempi, kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Verotuloarvio perustuu 1,65 %:n kirkollisveroasteeseen, joka on pysynyt viime vuodet samana. Hautainhoitorahaston talousarviossa toimintakuluiksi on arvioitu euroa, jossa on kasvua edelliseen talousarvioon 6,4 %. Haudanhoitomaksujen tuotoksi on merkitty Huomioiden myös talletustuotot sekä poistot on hautainhoitorahaston talous tasapainossa. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman sekä työalakohtaiset toimintasuunnitelmat liitteissä esitetyssä muodossa. Talousarvio ja suunnitelmat esitetään edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

8 Kirkkoneuvosto MÄÄRÄALAN VUOKRAAMINEN MARTTI JA RAIJA NEVALAISELLE PAPPILA 3:37 -TILASTA Kirkkoneuvosto Seurakunnan ja Martti Nevalaisen kesken 7. ja 8. toukokuuta v allekirjoitettu maanvuokrasopimus on päättymässä Martti ja Raija Nevalainen anovat vuokrasopimuksen jatkamista kahdella (2) vuodella lukien. Samalla he anovat tontin lunastamista omaksi, josta kirkkovaltuustolle esitys on omana asiakohtanaan seuraavassa :ssä. Kirkkoneuvosto päättää jatkaa alun perin toukokuussa v seurakunnan ja Martti Nevalaisen kesken tehtyä maanvuokrasopimusta kahdella vuodella lukien. Vuokraehdot ovat pääosin samansisältöiset aiemmin laaditun sopimuksen kanssa seuraavin muutoksin: vuokra-aika on kaksi vuotta lukien vuokran määrä on 0,11 euroa neliömetriltä vuodessa vuokraajalla on oikeus vuokranantajan suostumuksetta siirtää vuokraoikeus toiselle, siirrosta tulee ilmoittaa kirkkoneuvostolle Vuokraamisesta tehdään uusi sopimus, 1 kpl molemmille osapuolille.

9 Kirkkoneuvosto MÄÄRÄALAN MYYNTI MARTTI JA RAIJA NEVALAISELLE PAPPILA 3:37 - TILASTA Kirkkoneuvosto Seurakunnan ja Martti Nevalaisen kesken 7. ja 8. toukokuuta v allekirjoitettu maanvuokrasopimus on päättymässä Martti ja Raija Nevalainen anovat tontin lunastamista omaksi. Nevalaiset ovat rakentaneet tontille omakotitalon ja varasto/tallirakennuksen. He tarjoavat maa-alueesta euroa. Vuokrasopimuksesta poiketen lunastettavan alueen koko on n m2. Nevalaiset ovat ottaneet tarjousta tehdessään huomioon, että läheiseen kanavaan rajoittuva osa alueesta on alavaa kosteikkoa ja rakentamiseen kelvotonta maata. Lisäksi muutama vuosi sitten on koko tontin halki rakennettu kunnallinen viemärilinja, mikä estää kyseiselle kohdalle kiinteän rakentamisen. Kyseessä oleva alue on määräala Pappila 3:37-tilaa Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä, kirkonkylän asemakaava-alueella osoitteessa Rantalantie 5, Polvijärvi. Alueen sijainti on merkitty kokouskutsun liitteenä olevaan ja pöytäkirjaan liitettävään karttapiirrokseen. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Martti ja Raija Nevalaiselle myydään n m2:n määräala Pappila 3:37-tilasta hintaan euroa.

10 Kirkkoneuvosto TIEDOKSI SAATETTAVAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT kirkkovaltuuston seuraava kokousaika: ti klo opetus- ja kulttuuriministeriön päätös kirkon alttarimuutossuunnitelmien vahvistamisesta kirkkohallituksen päätös avustuksen myöntämisestä Kirkkomaan aitahankkeeseen: 23 % kustannuksista luottamushenkilöiden koulutuspäivä Rantakylän kirkolla Edellä esitetyt asiat merkittiin tiedoksi. 13 VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla KL 24 luvun 6 :n 1 tai 2 momentin nojalla on oikeus tehdä kirkollisvalitus. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa valitus on tehtävä alistusviranomaiselle. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Yksityiskohtaisempi valitusosoitus liitetään kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan. 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päätettiin yhteisesti lausuttuun Herran siunaukseen.

11 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 74 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Jorma Hiltunen Päivi Voutilainen Niina Hiltunen Veikko Räsänen Liisa Tanskanen Martti Lamberg Maija Reijonen, varajäsen /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Hannu Mustonen, kirkkovaltuuston varapj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-14 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Iris Leppänen Aika ja paikka Polvijärvellä Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Päivi Voutilainen Aika ja paikka Niina Hiltunen Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

12 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Päivi Voutilaisen ja Niina Hiltusen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

13 Kirkkoneuvosto NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Nuorisotyönohjaajan avoimeksi tuleva virka on ollut haettavana työvoimahallinnon sivuilla, Kotimaa-lehdessä julkaistulla ilmoituksella sekä kirkkohallituksen nettisivujen työpaikkaosastolla. Hakemukset pyydettiin jättämään klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä hakemuksensa oli jättänyt yhteensä 11 hakijaa, joista on luettelo esityslistan liitteenä. Hakijoista on kasvatuksen vastuuryhmä päättänyt kutsua pidettävään haastatteluun yhteensä 3 henkilöä: Tomi Ahon, Niina Leppäsen ja Anne-Mari Tolvasen Haastateltavista Tomi Aholla on tehtävään vaadittava koulutus. Niina Leppänen suorittaa johtosäännön edellyttämän tutkinnon joulukuussa. Anne-Mari Tolvasella ei ole piispainkokouksen hyväksymää kirkon puolen koulutusta. Kirkkoneuvosto päättää valita nuorisotyönohjaajaksi jonkun haastatelluista puheenjohtajan kokouksessa tekemän esityksen pohjalta. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita nuorisotyönohjaajan virkaan Tomi Ahon. Hänet todettiin hakijoista eniten ansioituneeksi. Ahon mahdollisen kieltäytymisen varalle valittiin Niina Leppänen. Virka täytetään sen vapautuessa lukien. Viran täytössä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

14 Kirkkoneuvosto OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN ILMOITUS OSTOPALVELUSOPIMUKSEN IRTISANOMISESTA LUKIEN Outokummun seurakunta on ilmoittanut sähköpostilla ( ) irtisanovansa lukien ostopalvelusopimuksen koskien toimistosihteerin työn ostamista Polvijärven seurakunnalta. Sopimus oli tehty syyskuussa Ilmoituksessa ei ole ilmoitettu syytä irtisanomiselle. Irtisanominen on toimitettu sopimukseen tehdyn ehdon mukaisesti 2 kk ennen päättymistä. Kirkkoneuvosto päättää merkitä irtisanomisilmoituksen tiedoksi ja toteaa ostopalvelusopimuksen päättyväksi

15 Kirkkoneuvosto MAANVUOKRAOIKEUDEN SIIRTO JUHA-PETTERI HIRVOSELTA MAURI JA ELSA HIRVOSELLE Juha-Petteri Hirvonen on myynyt asuinkiinteistönsä sovitulla kaupalla vanhemmilleen Mauri ja Elsa Hirvoselle. Ostajat ilmoittavat kirjallisesti seurakunnalle, että vuokraoikeus omakotitalokaupan myötä on siirtynyt mainitusta ajankohdasta lukien heille, Mauri ja Elsa Hirvoselle. Kirkkoneuvosto merkitsee maanvuokraoikeuden siirtoa koskevan ilmoituksen tiedoksi. Tiedoksi merkittiin.

16 Kirkkoneuvosto MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN SEURAKUNNAN SEKÄ MAURI JA ELSA HIRVOSEN KESKEN 30 VUODELLA LUKIEN Kirkkoneuvosto Mauri ja Elsa Hirvonen ovat ilmoittaneet seurakunnalle, että he ovat ostaneet Haavikontien varrella sijaitsevan omakotitalokiinteistön pojaltaan Juha-Petteri Hirvoselta. Kaupan myötä vuokraoikeus ko. maa-alueeseen on siirtynyt ostajille Voimassaolevan maanvuokrasopimuksen vuokra-aika päättyy Hirvoset anovat seurakunnalta sopimuksen jatkamista 30 vuodella ja samalla sopimusehtojen päivittämistä nykykäytäntöjä vastaavaksi. Maa-alue on kunnan asemakaavan mukainen tontti ja määräala seurakunnan omistamasta Pappila 3:37 tilasta Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä, osoitteessa Haavikontie 16. Tarkempi sijainti ja sopimusehdot ilmenevät liitteenä olevasta vuokrasopimuksesta. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Mauri ja Elsa Hirvoselle vuokrataan asemakaavan mukainen tontti kaavan salliman asuin- ja liikerakentamisen paikaksi osoitteessa Haavikontie 16 Polvijärvi pääosin seuraavin ehdoin: vuokra-aika on 30 vuotta, alueen koko 1340 m2 vuokra on 0,11 euroa neliömetriltä vuodessa, vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin perusvuokran vastatessa heinäkuun 2013 indeksin pistelukua 1891 (1951:10=100) vuokraajalla on oikeus vuokranantajan suostumuksetta siirtää vuokraoikeus toiselle

17 Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE Seurakunnan talouden tilaa elokuun lopulla kuvaavia lukuja: Toteutuma Toteutuma Talousarvio koko v Toimintatulot Toimintamenot Verotulot Keskusrahastoavustukset Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Rahavarat Talousarvioon merkityistä investoinneista oli toteutunut yht (39 %). Kuluvan vuoden investointeja ovat hautausmaa-aidan rakentaminen, traktorihankinta sekä pappilan putkisaneeraus. Elokuun loppuun mennessä näistä oli valmiiksi toteutuneita traktorihankinta ja pappilan putkiurakka. Kirkkomaan aitahanke (n ) tulee rahoitettavaksi syys-lokakuun aikana. Investoinnin on suunniteltu rahoitettaviksi omin varoin. Kirkkoneuvosto merkitsee elokuun lopun talouden tilaa kuvaavat luvut tiedoksi. Tiedoksi merkittiin.

18 Kirkkoneuvosto KIRKKOHALLITUKSEN PÄÄTÖS HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISESTÄ Kirkkohallitus on elokuun kokouksessaan päättänyt harkinnanvaraisten toimintaavustusten myöntämisestä seurakunnille. Kuopion hiippakunnasta avustusta oli anonut neljä seurakuntaa. Avustusta myönnettiin ainoastaan yhdelle, Vaalan seurakunnalle euroa. Polvijärven kirkkoneuvosto anoi harkinnanvaraista avustusta euroa. Avustusta ei myönnetty. Rakennus- ja hautausmaa-avustusten toinen jako tehtäneen kirkkohallituksen lokakuun kokouksessa. Seurakunta anoi hautausmaa-aidan rakentamiseen euroa. Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkohallituksen päätöksen harkinnanvaraisten avustusten jakamisesta tiedoksi. Tiedoksi merkittiin.

19 Kirkkoneuvosto KIRKKOHALLITUKSEN PÄÄTÖS KIRKON ALTTARIMUUTOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMISESTÄ Kirkkoneuvosto Kirkkohallitus on osaltaan hyväksynyt kirkkovaltuuston hyväksymät kirkon alttaria koskevat muutossuunnitelmat ja ilmoittaa lähettävänsä suunnitelmat edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto päätti korvata alttaritaulun alapuolelle olevan lastulevyisen pöytärakenteen uudella pöytätasolla sekä madaltaa alttarikaidetta n. 15 cm:llä. Opetusministeriö antaa aikanaan päätöksensä seurakunnalle tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsee kirkon alttarialueen muutosluvan käsittelyvaiheen tässä vaiheessa tiedoksi. Tilanne esitetään tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.

20 Kirkkoneuvosto TIEDOKSI SAATETTAVAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT kanttorin virkavapaus talouspäällikkö ilmoitti, että uusi asemakaavaluonnos on nähtävillä kunnan virastolla ja että siinä on otettu huomioon seurakunnan toivomus moottoriajoneuvoliikenteen ohjaamisesta Kirkkojokivarren asuinalueelle muuta kautta kuin Pappilantien liittymää käyttäen. Asiat merkittiin tiedoksi. NN:n avustusasia: Todettiin, että tämä päätös ei ole julkinen. Ekumeenisen jouluaterian järjestäminen vuoden kuluttua päätettiin ottaa seurakuntien kanssa yhteisesti mietittäväksi. 13 VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla KL 24 luvun 6 :n 1 tai 2 momentin nojalla on oikeus tehdä kirkollisvalitus. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa valitus on tehtävä alistusviranomaiselle. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Yksityiskohtaisempi valitusosoitus liitetään kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan. 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päätettiin yhteisesti lausuttuun Isä Meidän rukoukseen.

21 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 4/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 55 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Maija Kaituri-Mutanen Jorma Hiltunen Päivi Voutilainen Veikko Räsänen Liisa Tanskanen Martti Lamberg /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-17 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Erkki Jaskari Aika ja paikka Polvijärvellä / 2013 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Veikko Räsänen Liisa Tanskanen Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

22 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Veikko Räsäsen ja Liisa Tanskasen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

23 Kirkkoneuvosto ERON MYÖNTÄMINEN RAIMO TALLGRENILLE NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRASTA Nuorisotyönohjaaja Raimo Tallgren on jättänyt seurakunnalle kirjallisen, päivätyn ilmoituksen, jolla hän ilmoittaa jäävänsä eläkkeelle ensi vuoden alusta lukien. Raimo Tallgrenin viimeinen työpäivä virassa on , jonka jälkeisen ajan vuoden loppuun saakka hän on lomalla. Kirkkoneuvosto päättää myöntää Raimo Tallgrenille eron nuorisotyönohjaajan virasta lukien.

24 Kirkkoneuvosto NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Viranhaltijan jäädessä eläkkeelle nuorisotyönohjaajan virka tulee avoimeksi lukien. Nuorisotyönohjaajan virka ilmoitetaan haettavaksi evl.fi-rekrytointipalvelussa, työvoimahallinnossa sekä Kotimaa-lehdessä. Hakemukset pyydetään jättämään mennessä.

25 Kirkkoneuvosto NUORISOTYÖNOHJAAJAN JOHTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN Kirkkoneuvosto Voimassaoleva nuorisotyönohjaajan johtosääntö on vuodelta Säännössä määritellyt nuorisotyön toimintamuodot ja viranhaltijan tehtävänkuva ovat pääosin ajanmukaiset. Johtosääntöön olisi syytä lisätä maininta viran täyttävästä viranomaisesta. Kopio johtosäännöstä on kokouskutsun liitteenä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että nuorisotyönohjaajan viran voimassaolevaa johtosääntöä täydennetään lisäämällä sääntöön 6 : Viran täyttää ja siitä vapauttaa seurakunnan kirkkoneuvosto.

26 Kirkkoneuvosto HAUDANHOITOMAKSUJEN TARKISTAMINEN LUKIEN Hautainhoitomaksuja on tarkistettu edellisen kerran syyskuussa v Sen jälkeen hoidosta aiheutuvat palkka- ja tarvike kustannukset ovat nousseet. Myös eräiden kuluerien jako-osuudet talousarvion ja hautainhoitorahaston kesken ovat muuttuneet aiemmasta. Kokouskutsun liitteenä on ehdotus uusiksi hautainhoitomaksuiksi ensi vuoden alusta lukien. Keskimäärin hintoja on korotettu 6 %. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä haudanhoitomaksut liitteen mukaisesti tarkistettuna lukien.

27 Kirkkoneuvosto KUOPION HIIPPAKUNNAN TOIMINTALINJAUS Kokouskutsun liitteenä on kopio hiippakuntavaltuuston hyväksymästä Kuopion hiippakunnan toimintalinjauksesta vuosille Teksti on lähetetty seurakuntien kirkkoneuvostoille tiedoksi ja keskustelua varten. Kirkkoneuvosto merkitsee linjaukset tiedoksi. Tiedoksi merkittiin.

28 Kirkkoneuvosto KIRKKOLAIN MUUTOS 1008/2012 JA KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Kokouskutsun liitteenä on kopio kirkkohallituksen yleiskirjeestä 11/2013. Siinä on esitelty kirkkolain muutoksen vaikutuksia kirkkoneuvostojen voimassaoleviin ohjesääntöihin sekä virkasääntöön. Muutokset koskevat ensisijaisesti viran täyttävän viranomaisen määräytymistä ja virkaanottamispäätöksen delegoimista kirkkovaltuustoa alemmalle tasolle. Ohjesäännön muutos ja mahdollinen päätös virkasäännön kumoamisesta on tehtävä mennessä. Kirkkoneuvosto merkitsee lakimuutoksen tiedoksi ja jättää kirkkoneuvoston ohjesääntö ja virkasääntömuutokset valmisteltavaksi vuoden viimeiseen neuvoston kokoukseen.

29 Kirkkoneuvosto NIMIKKOLÄHETTISOPIMUKSEN TEKEMINEN KANSANLÄHETYKSEN KANSSA Lähetti Tuija Sormusen palattua lähi-idästä on Kansanlähetyksen kanssa tehty nimikkosopimus ollut katkolla. Lähetyksen vastuuryhmä esittää uuden sopimuksen tekemistä Kansanlähetyksen kanssa lähettipari Kaisa ja Jukka Sadeharjun työn tukemiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy vastuuryhmän ehdotuksen nimikkosopimuksen tekemisestä Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kanssa Kaisa ja Jukka Sadeharjun työn tukemiseksi. Tavoitteelliseksi tukisummaksi sopimukseen kirjataan euroa.

30 Kirkkoneuvosto NN:N KIRJE KOSKIEN KIINTEISTÖN LAHJOITTAMISTA ( sisältää julkisuuslain perusteella salassa pidettäviä tietoja)

31 Kirkkoneuvosto TIEDOKSI SAATETTAVAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Muita asioita ei esitetty kokouksessa käsiteltäväksi. 14 VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla KL 24 luvun 6 :n 1 tai 2 momentin nojalla on oikeus tehdä kirkollisvalitus. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa valitus on tehtävä alistusviranomaiselle. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Yksityiskohtaisempi valitusosoitus liitetään kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan. 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päätettiin yhteisesti laulettuun virteen, Isä Meidän rukoukseen ja Herran siunaukseen.

32 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 37 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Jorma Hiltunen Päivi Voutilainen Niina Hiltunen Liisa Tanskanen Aimo Leskinen, varajäsen /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-17 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Erkki Jaskari Aika ja paikka Polvijärvellä / 2013 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Niina Hiltunen Aika ja paikka Kauko Nuutinen Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

33 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Niina Hiltusen ja Maija Kaituri- Mutasen. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Niina Hiltunen ja Kauko Nuutinen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

34 Kirkkoneuvosto KIRKKOMAAN HAUTAUSMAAN AIDANRAKENTAMISTARJOUKSET Tarjoukset Kirkkomaan hautausmaan aidan rakentamiseksi tulevan kesän aikana on pyydetty jättämään klo 12 mennessä. Tarjoukset on pyydetty yhteensä kolmelta yritykseltä. Johtoryhmä on avannut tarjoukset kokouksessaan klo 14. Määräaikaan mennessä olivat tarjouksensa jättäneet: Tarjous- Tarjouksen tekijä hinta (sis.alv) Suomen Aitatuote Oy, Kuusankoski ,00 VS Turva-aidat Oy, Juuka ,86 Molemmat tarjoukset ovat ratkaisevin osin tarjouspyynnön mukaan laadittuja. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hinnaltaan edullisemman VS Turva-aidat Oy:n tekemän tarjouksen ja antaa aidanrakentamisen mainitun yrityksen tehtäväksi.

35 Kirkkoneuvosto PAPPILAN VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN UUSIMISHANKKEESTA JÄTETYT TARJOUKSET Virastokiinteistönä toimivan vanhan pappilan vesi- ja viemärijohtojen uusimisesta ja urakkaan liittyvistä kaapistojen vaihto- ja asennustöistä on pyydetty jättämään tarjoukset mennessä. Määräaikaan mennessä ovat tarjouksensa jättäneet: Tarjouksen tekijä Hinta (sis.alv) Eko Lvi Oy, Ylämylly Remonttimestarit-Jokiväri Oy, Joensuu Putkiasennus Kaimo, Polvijärvi Anres Ky, Joensuu Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tarjouskilpailuun kaikki edellä luetellut urakoitsijat. Tarjouksista kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hinnaltaan edullisimman, Anres Ky:n tekemän tarjouksen ja jättää urakan mainitun yrityksen tehtäväksi.

36 Kirkkoneuvosto KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto Seurakunnassa avoinna ollutta muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävää kanttorin virkaa on hakenut ainoastaan yksi henkilö, muusikko (AMK) Hannele Sorvari. Kuopion tuomiokapituli on lähettänyt seurakunnalle hänen hakemusasiakirjat ja kirkkojärjestyksen nojalla annetun lausunnon. Lakimiesasessorin allekirjoittama lausunto on kokouskutsun liitteenä. Kirkkovaltuusto päättää viran täyttämisestä ja sen ainoan hakijan hyväksymisestä viran hoitajaksi. Samalla valtuuston tulee määritellä viranhaltijalle maksettavan palkan määrä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että muusikko Hannele Sorvari hyväksytään seurakunnan kanttorin viran hoitajaksi. Viran hoitamisesta hänelle maksetaan palkkaa 2.372,02 euroa kuukaudessa. Palkkasumma vastaa voimaantulleen virkaehtosopimuksen mukaista vaativuusryhmän 503 mukaista vähimmäispalkkaa.

37 Kirkkoneuvosto PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN KÄYTTÖ LUKIEN Kirkon työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen neuvotteluissa on mm. sovittu, että osa huhtikuun alusta tulevasta palkantarkistuserästä maksetaan ns. paikallisena järjestelyeränä. Tällä kertaa erän suuruus on 0,5 % seurakunnan vakinaisten työntekijöiden peruspalkasta (ilman kirkkoherran ja talouspäällikön palkkaa) laskettuna. Sen mukaan Polvijärvellä jaettavaksi summaksi muodostuu 89,47 euroa/kk. Erän maksamisesta on käyty paikallistason neuvottelu Siinä on yksimielisesti päädytty esittämään, että erä kokonaisuudessaan maksetaan nuorisotyönohjaaja Raimo Tallgrenille. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä paikallistason neuvottelutuloksen järjestelyerän maksamisesta takautuvasti lukien nuorisotyönohjaaja Raimo Tallgrenille.

38 Kirkkoneuvosto TARKISTETTU TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto päätti talousarviota hyväksyessään joulukuussa, että taloussuunnitelmaan sisältyvät suunnitteluvuosien luvut merkitään yhteisen tuloslaskelman lisäksi myös tehtäväaluetasolle ja suunnitelma hyväksytään kuluvan kevään valtuuston kokouksessa. Kokouskutsun liitteenä on talousarvion ja -suunnitelman sivut Talousarviolukuihin 2013 enempää kuin toiminta- ja taloussuunnitelman tekstiosaankaan ei ole tehty muutoksia. Muutokset on tehty tehtäväaluekohtaisiin tietoihin lisäämällä sarakkeet Su-2014 ja Su Sen lisäksi sivun 13 alareunan vyörytystulot ja vyörytysmenot erät on tarkistettu yhtäpitäviksi tehtäväalueiden suunnitteluvuosien lukujen kanssa. Talousarvion sitovuustasossa noudatetaan aiemmin tehtyjä päätöksiä; tehtäväalueilla sitovuustasona on toimintamenot/toimintatulot nettosumma. investointiosassa sitovuustasona on investointien yhteenlaskettu loppusumma. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle taloussuunnitelman tarkistamista liitteen mukaisesti.

39 Kirkkoneuvosto SUUNNITELMA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA KUNNAN KANNANOTTO KIRKKONEUVOSTON LAUSUNTOON Kirkkoneuvosto on aiemmin kokouksessaan päättänyt antaa lausunnon asemakaavan uudistuksesta koskien lähinnä Kirkkojoen ja kirkon välisen alueen suunnitelmaa. Neuvosto esitti tuolloin ainoana toiveenaan, että Pappilantieltä kirkon ja hautausmaan vieritse sallittaisiin ainoastaan kevyen liikenteen kulku alueelle. Lausunnossa pidettiin tärkeänä, että moottoriliikennettä ei tätä kautta sallittaisi. Suunnitelmaa valmisteleva aluearkkitehti on kirkkoneuvoston antaman lausunnon jälkeen lähettänyt seurakunnalle sähköpostia, jonka liitteenä on uusi luonnos kaavasta. Luonnoksesta ilmenee, että seurakuntatalon nykyisestä pysäköintialueesta Kirkon puoleinen osa jäisi kokonaan uuden tieliittymän alle. Aluearkkitehdin viestissä nojaudutaan edelleen liikennejärjestelyn osalta Elykeskuksen kantaan, jonka mukaan Pappilantien kauttakulkuvaihtoehtoa pidetään Kuorevaarantien liittymää parempana myös moottoriliikenteen osalta. Kunta vienee kaavaluonnoksen tältä pohjalta huhtikuussa kunnanhallitukseen nähtäville asettamista varten. Nähtävilläoloaikana on asianomaisilla mahdollisuus tehdä vielä huomautuksia kaavaehdotuksen johdosta. Kirkkoneuvosto päättää antaa kaavan nähtävilläoloaikana kunnalle lausunnon kaavaehdotuksen muuttamiseksi siten, että moottoriliikenne Kirkkojokirannan asuinalueelle johdettaisiin Kuorevaarantien liittymän kautta. Pappilantien kautta kulkeva autoliikenne haittaisi merkittävästi seurakunnan toimintoja alueella ja olisi sekä lapsi- että vanhusryhmien alueella liikkumisen kannalta selvästi turvallisuutta heikentävä tekijä.

40 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto DIAKONIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISOIKEUKSISTA PÄÄTTÄMINEN Kirkkoneuvosto on aiemmin kokouksessaan päättänyt diakonian tehtäväalueen avustusten myöntämisoikeuksista. Tuolloin tehdyn päätöksen mukaan: - diakoniatyöntekijällä on oikeus myöntää vähävaraisille :n suuruisia ruokakassiavustuksia - diakonian vastuuryhmällä on oikeus myöntää enintään 300 :n avustuksia ja - yli 300 :n avustukset myöntää kirkkoneuvosto Viime vuosien kokemusten perusteella ja diakoniatyöntekijän ehdotuksesta esitetään aiempaa päätöstä muutettavaksi tarkemmin ehdotuksesta ilmenevällä tavalla. ( ) Diakonia-avustusten myöntämisessä hyväksytään noudatettavaksi vastedes seuraavat periaatteet: - diakoniatyöntekijällä on oikeus myöntää vähävaraisille :n suuruinen ostoosoitus (ruokakassiavustus) sekä avustusanomukseen perustuvaa taloudellista avustusta 100 euroon saakka - diakoniatyöntekijällä sekä diakoniatyöstä vastaavalla papilla ja kirkkoherralla on yhdessä oikeus myöntää enintään 400 euron avustuksia - yli 400 euron avustukset myöntää kirkkoneuvosto Avustuspäätöksistä pidetään päätösluetteloa, joka saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi ottaen huomioon julkisuuslain salassapitosäännökset. 11 ( ) Kirkkoneuvosto päättää tarkistaa aiemmin tehtyä päätöstä diakonia-avustusten myöntämisperiaatteista kuuluvaksi seuraavasti: - diakoniatyöntekijällä on oikeus myöntää vähävaraisille :n suuruinen osto-osoitus (ruokakassiavustus) sekä avustusanomukseen perustuvaa taloudellista avustusta 100 euroon saakka - diakoniatyöntekijällä sekä diakoniatyöstä vastaavalla papilla tai kirkkoherralla on kahdestaan oikeus myöntää enintään 400 euron avustuksia - yli 400 euron avustukset myöntää kirkkoneuvosto

41 Kirkkoneuvosto KIRKON ALTTARIALUEEN MUUTOS Kirkkoneuvosto Kirkon sisätilojen muutostöiden vahvistaminen on edennyt hitaasti. Aiemmin on seurakuntahallintoa informoitu viimeisimmästä vaiheesta, jonka mukaan kirkkoherra on ilmoittanut kirkkohallitukselle ja museovirastolle seurakunnan luopuvan kaikista muista suunnitelluista muutoksista, lukuun ottamatta alttarialueen muutostöitä. Uusi, nykyisen lastulevyrakenteisen pöydän tilalle alttaritaulun alle seinään kiinnitettävä pöytä (kukka ja kynttilähylly) on valmis ja odottaa lupaa sen paikoilleen asentamiseksi. Samalla alttarikaide madallettaisiin nykyisestä korkeudesta tasolle, jolla se oli ennen vuotta Kokouskutsun liitteenä on kaksi valokuvaa alttarilta. Toisessa vanha pöytä on vielä paikallaan ja sen eteen malliksi on nostettu uusi pöytä. Toinen kuva on nykyisestä alttarikaiteesta, joka madallettaisiin. Liitteenä on myös Arkkitehtitoimisto Esa Piirainen Oy:n arkkitehdin Ilkka Kärnän laatimasta toimenpideluettelosta karsittu versio. Myös tämä karsittu muutossuunnitelma on saatettava kirkkovaltuuston hyväksymänä edelleen tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Museovirasto on antanut asiasta puoltavan lausuntonsa Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että aiemmin hyväksytystä laajemmasta kirkon sisätilojen muutoksesta toteutetaan ainoastaan alttarialueen muutostyö. Hanke toteutetaan kokouskutsun liitteenä lähetetyn suunnitelman mukaisesti madaltamalla alttarikaidetta ja korvaamalla alttaritaulun alla sijaitseva lastulevyrakenteinen pöytä uudella puisella pöydällä.

42 Kirkkoneuvosto TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS VUODELTA 2012 Kokouskutsun liitteenä on kopio tilintarkastajien kertomuksesta vuodelta Kirkkoneuvosto merkitsee kertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tilinpäätöstä hyväksyttäessä.

43 Kirkkoneuvosto VASTUURYHMIEN TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTAMINEN Vuonna 2006 hyväksyttyä vastuuryhmien toimintasääntöä ehdotetaan muutettavaksi liitteessä esitetyllä tavalla. Säännössä on edelleen 9 eri kohtaa. Tekstisisältöä on muutettu siihen suuntaan, ettei vastuuryhmää verrattaisi Kirkkolain 10 luvussa mainittuun, kirkkovaltuuston asettamaan johtokuntaan. Vastuuryhmien nimissä ei näin ollen voida tehdä Kirkkolaissa mainituille hallintoelimille kuuluvia päätöksiä. Ryhmien ensisijaisena tehtävänä onkin tukea ko. tehtäväalueesta vastaavaa työntekijää mm. erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Työntekijä voi lisäksi ennen viranhaltijapäätöksen tekemistä tiedustella myös vastuuryhmänsä kantaa asiaan. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vastuuryhmille toimintasäännön liitteen mukaisesti.

44 Kirkkoneuvosto MUUT MAHDOLLISET ASIAT Merkittiin tiedoksi seuraava kirkkovaltuuston kokousajankohta ke klo 18.30, Kuopiossa toukokuussa järjestettävät kirkkopäivät sekä nuorisotyönohjaajan suullinen ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä kuluvan vuoden lopulla. 16 VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla KL 24 luvun 6 :n 1 tai 2 momentin nojalla on oikeus tehdä kirkollisvalitus. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa valitus on tehtävä alistusviranomaiselle. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Yksityiskohtaisempi valitusosoitus liitetään kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan. 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päättyi yhteisesti lausuttuun Isä Meidän rukoukseen ja Herran siunaukseen.

45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 2/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 24 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja, vs.kirkkoherra Kauko Nuutinen Jorma Hiltunen Päivi Voutilainen Maija Kaituri-Mutanen Veikko Räsänen Martti Lamberg /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Hannu Mustonen, kirkkoneuvoston varapj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-12 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Iris Leppänen Aika ja paikka Polvijärvellä / 2013 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Päivi Voutilainen Aika ja paikka Jorma Hiltunen Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

46 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. Kokouksen alussa hän muisti kirjalahjalla Maija Kaituri-Mutasta ja hänen perhettään hiljattain syntyneen tyttölapsen johdosta. Hän ilmoitti vievänsä vastaavan tervehdyksen myös toiselle, nyt poissaolleelle neuvoston jäsenelle Niina Hiltuselle. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Päivi Voutilaisen ja Jorma Hiltusen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

47 Kirkkoneuvosto SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI VUODELTA 2012 Kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemat, sisäisestä tarkastuksesta vastaavat Kauko Nuutinen ja Liisa Tanskanen ovat laatineet vuodelta 2012 tehdyistä tarkastuksista muistiot, joista 4-sivuinen yhteenveto on kokouskutsun liitteenä: kiinteistökatselmus tositeaineiston tarkastus ajalta rahavarojen tarkastus tositeaineiston tarkastus ajalta Kirkkoneuvosto merkitsee sisäisestä tarkastuksesta vuodelta 2012 laaditun raportin tiedoksi. Tarkastusten yhteenvetoraportti merkittiin tiedoksi.

48 Kirkkoneuvosto TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2012 Kirkkoneuvosto Kokouskutsun liitteenä on seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomukset vuodelta Tilinpäätös osoittaa 1.717,66 euron ylijäämää. Vuosikatteeksi muodostui (+) ,07 euroa. Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä oli vuoden lopussa yht henkeä. Tässä on vähennystä edellisvuoteen 65 henkilöä. Talousarvion ylityksiä oli yhteensä 10:llä tehtäväalueella, joista yhteenveto perusteluineen on eri liitteenä. Keskeisiä talouden kehitystä kuvaavia lukuja: Ryhmä v v Muutos muutos % Henkilöstömenot (palkat, eläke+ sos.maks) ,75 Toimintamenot yht ,4 Verotulot yhteensä ,2 Kirkkohall. toiminta-av ,7 Vuosikate ,3 Tilik.tulos, ylij.(+) alij.(-) Lainat 0 0 Kassavarat ,8 Hautainhoitorahaston ylijäämä oli 592,84 euroa. Hoidon piiriin kuuluvia sopimuksia oli yht. 573 kpl, jossa lisäystä edellisvuoteen 8 kpl. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tilinpäätöksen ja toimintakertomukset vuodelta 2012 ja jättää ne tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

49 Kirkkoneuvosto VEROPROSENTTI VUODELLE 2014 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan kirkollisveroprosentiksi vahvistetaan ensi vuodelle sama prosentti kuin kuluvana vuonna, eli 1,65 %.

50 Kirkkoneuvosto TUOMIOKAPITULIN PÄÄTÖS HANNELE SORVARIN KELPOISUUDESTA KANTTORIN VIRKAAN Kirkkoneuvosto Kuopion tuomiokapituli on tehnyt päätöksen kanttorin virkaa ainoana hakeneen Hannele Sorvarin kelpoisuudesta kanttorin virkaan. Sorvari on todettu kelpoiseksi toimimaan Polvijärven seurakunnan kanttorin virassa. Muutoksenhakuaika päätökseen päättyy Kirkkoneuvosto merkitsee tuomiokapitulin päätöksen tiedoksi. Tiedoksi merkittiin.

51 Kirkkoneuvosto VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖKSIÄ Kirkkoneuvosto Viranhaltijat ovat tehneet päätöksiä mm. seuraavissa asioissa: Talouspäällikkö vapautuksen myöntäminen varallisuusperustein NN:n perikunnalle hautausmaksujen (180 eur) suorittamisesta. päätös kiinteistötraktorin hankkimisesta Agrimarketin kautta, tarjoukset pyydettiin kolmelta ja saatiin kahdelta toimittajalta, Konekeskon tarjous oli n euroa Agrimarkettia korkeampi. Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi. Tiedoksi merkittiin.

52 Kirkkoneuvosto TIEDOKSI SAATETTAVAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kirkkoneuvosto kirkkovaltuuston puheenjohtaja ilmoitti tiedoksi toukokuun 4. päivä järjestettävästä lähetyksen ja diakonian yhteisestä huutokaupasta, johon voi lahjoittaa myytäväksi erilaisia tavaroita. puheenjohtaja saattoi tiedoksi piispojen kannanoton kirkkotilojen luovuttamisesta eri järjestöjen ja muiden uskontokuntien käyttöön. 11 VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla KL 24 luvun 6 :n 1 tai 2 momentin nojalla on oikeus tehdä kirkollisvalitus. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa valitus on tehtävä alistusviranomaiselle. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Yksityiskohtaisempi valitusosoitus liitetään kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan. 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päätettiin yhteisesti lausuttuun Herran siunaukseen.

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Sivu 131. Seurakuntatalo

Kirkkovaltuusto Sivu 131. Seurakuntatalo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 2/2008 Sivu 131 Kokousaika 9.12.2009 klo 18.30-19.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Romppanen, puheenjohtaja Irja Haaranen Jorma Hiltunen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Sivu 99. Seurakuntatalo

Kirkkovaltuusto Sivu 99. Seurakuntatalo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2008 Sivu 99 Kokousaika 11.11.2008 klo 18.30-19.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Romppanen, puheenjohtaja Kati Mononen Jorma Hiltunen Aili

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 19.45 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Ahtola Sirkka

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 18 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2014 Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 10. pvä maaliskuuta 2014 klo 18:00 19:35 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23)

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 ASIALISTA 8 / 2009 Sivu 181 Kokouksen avaus 3 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 183 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 90 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.5.2010 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Aika Torstai 27.3.2014 klo 16.15 18.35 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 8OKOUSAIKA Perjantai klo 16.00 19.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen 146 155 ja 157-164

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013. 1/17 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 9/2013 Aika Maanantaina 18. päivänä marraskuuta 2013 klo 18-21.50 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 8.12.2014 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35 61 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina klo 16.00 18.35 KOKOUSPAIA Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj x Ilonen Hannu jäsen x

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot