Kirkkoneuvosto Sivu 89

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto Sivu 89"

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 6/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 89 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Maija Kaituri-Mutanen Jorma Hiltunen Veikko Räsänen Liisa Tanskanen Martti Lamberg / 9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Hannu Mustonen, kirkkovaltuuston varapj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-14 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Iris Leppänen Aika ja paikka Polvijärvellä / 2013 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Maija Kaituri-Mutanen Aika ja paikka Martti Lamberg Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

2 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Maija Kaituri-Mutasen ja Martti Lambergin. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

3 Kirkkoneuvosto KIRKKOKOLEHDIT V Esityslistan liitteenä on puheenjohtajan laatima ehdotus kirkkokolehtien kohteiksi vuodelle Seurakunnan päätettävissä olevat kohteet on merkitty listaan punaisella tekstillä. Muut kolehdit on ennalta kirkkohallituksen tahi tuomiokapitulin määräämiä kohteita. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2014 kolehtikohteet puheenjohtajan esittämässä muodossa. Vapaiksi jätetyt kohteet jätettiin kirkkoherran harkittaviksi ja päätettäviksi sen mukaan, kun vuoden aikana tarvetta ja anomuksia ilmaantuu.

4 Kirkkoneuvosto VS.EMÄNTÄ ELLA HYVÄRISEN ILMOITUS ELÄKKEELLE SIIRTYMISESTÄ LUKIEN Seurakunnan emännän tehtävää määräaikaisesti vakinaisen viranhaltijan virkavapaan ajan vuodesta 2008 lukien hoitanut Ella Hyvärinen on jättänyt kirjallisen ilmoituksen, jonka mukaan hän jää pois työstä lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja myöntää Ella Hyväriselle eron emännän tehtävistä hänen ilmoituksensa mukaisesti. Talouspäällikkö valtuutetaan valmistelemaan seuraavalle kirkkoneuvoston kokoukselle esitys emännän tehtävien hoidosta lukien.

5 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN JA VIRKASÄÄNNÖN KUMOAMINEN Kirkkoneuvosto Kirkkolain muutos (1008/2012) virkamiesoikeudellisten säännösten sisällyttämisestä Kirkkolakiin on tullut voimaan lukien. Säännösten muuttumisesta johtuen kirkkoneuvoston ohjesäännössä olevaan neuvoston tehtäväluetteloon on perusteltua tehdä lisäys viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen ottamisesta. Samalla erillinen, kirkkovaltuuston hyväksymä ja tuomiokapitulin vahvistama virkasääntö voidaan lakkauttaa. Seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö on laadittu ns. B-mallin pohjalta (kirkkohallituksen yleiskirje 2/2005). Kirkkovaltuuston asiaa koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että valtuuston hyväksymän kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 muutetaan kuuluvaksi seuraavasti: Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi. Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista: 1) hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään; 2) rakennuspiirustusten hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään; 3) vähäisestä muutoksesta kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin; 4) irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää; 5) metsän, maa-aineksen ja turpeen myynnistä; 6) kiinteää omaisuutta koskevasta vuokrasopimuksesta, jos sitä ei ole alistettava, sekä muusta vuokra- ja käyttösopimuksesta, 7) ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 11 tai 12 :stä muuta johdu taikka jollei kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt tämän viran täyttämistä itselleen Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan virkasääntö lakkautetaan lukien.

6 Kirkkoneuvosto RIVITALON ULKO-OVIEN JA KEITTIÖKAAPISTOJEN UUSIMINEN Kirkkoneuvosto Pappilantien rivitalokiinteistön ulko-ovet ja keittiökaapistot ovat vuosimallia 1970, jolloin rakennus valmistui. Kolmen huoneiston kaapistot ovat jatkuvasta käytöstä johtuen kuluneet heikkoon kuntoon. Ulko-ovet ovat käytössä repsahtaneet ja ovat ilman kunnollisia tiivisteitä lämpöhukkaa ja vetoa aiheuttavia. Ovien lukituksia joudutaan huoltamaan lähes kuukausittain, ovien sulkijat on osittain rikki eikä alkuperäisiin sulkijoihin saa enää varaosia. Remontti-Timpan tekemän arvion mukaan ulko-ovien (4) uusiminen sekä kaapistojen uusiminen kolmeen (3) keittiöön maksaisi n euroa. Huoneistoista yksi toimii taukotupana, jonka keittiö on varsin vähäisessä käytössä. Tältä osin investointi ei ole kiireellinen. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että v talousarvioon varataan euron määräraha rivitalon ulko-ovien ja kolmen keittiön kaapistojen uusimiseen. Summaan sisältyy edellä esitetyn lisäksi vanhojen jääkaappien uusiminen jää-viileäkaapeiksi (1.500 euroa).

7 Kirkkoneuvosto TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA Kirkkoneuvosto Kokouskutsun liitteenä on sidottuna talousarvio vuodelle 2014 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille Talousarvion keskeisimpiä lukuja ja vertailutiedot : TP-2012 TA-2013 TA-2014 SU-2015 SU-2016 Toimintamenot Verotulot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Henkilöstömenoihin on varattu tulevana vuonna yht Henkilöstön palkka- ja sosiaalimaksut muodostavat n. 64,5 % kaikista toimintamenoista. Verotuloja on ensi vuonna arvioitu kertyvän yhteensä Summa on euroa suurempi, kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Verotuloarvio perustuu 1,65 %:n kirkollisveroasteeseen, joka on pysynyt viime vuodet samana. Hautainhoitorahaston talousarviossa toimintakuluiksi on arvioitu euroa, jossa on kasvua edelliseen talousarvioon 6,4 %. Haudanhoitomaksujen tuotoksi on merkitty Huomioiden myös talletustuotot sekä poistot on hautainhoitorahaston talous tasapainossa. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman sekä työalakohtaiset toimintasuunnitelmat liitteissä esitetyssä muodossa. Talousarvio ja suunnitelmat esitetään edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

8 Kirkkoneuvosto MÄÄRÄALAN VUOKRAAMINEN MARTTI JA RAIJA NEVALAISELLE PAPPILA 3:37 -TILASTA Kirkkoneuvosto Seurakunnan ja Martti Nevalaisen kesken 7. ja 8. toukokuuta v allekirjoitettu maanvuokrasopimus on päättymässä Martti ja Raija Nevalainen anovat vuokrasopimuksen jatkamista kahdella (2) vuodella lukien. Samalla he anovat tontin lunastamista omaksi, josta kirkkovaltuustolle esitys on omana asiakohtanaan seuraavassa :ssä. Kirkkoneuvosto päättää jatkaa alun perin toukokuussa v seurakunnan ja Martti Nevalaisen kesken tehtyä maanvuokrasopimusta kahdella vuodella lukien. Vuokraehdot ovat pääosin samansisältöiset aiemmin laaditun sopimuksen kanssa seuraavin muutoksin: vuokra-aika on kaksi vuotta lukien vuokran määrä on 0,11 euroa neliömetriltä vuodessa vuokraajalla on oikeus vuokranantajan suostumuksetta siirtää vuokraoikeus toiselle, siirrosta tulee ilmoittaa kirkkoneuvostolle Vuokraamisesta tehdään uusi sopimus, 1 kpl molemmille osapuolille.

9 Kirkkoneuvosto MÄÄRÄALAN MYYNTI MARTTI JA RAIJA NEVALAISELLE PAPPILA 3:37 - TILASTA Kirkkoneuvosto Seurakunnan ja Martti Nevalaisen kesken 7. ja 8. toukokuuta v allekirjoitettu maanvuokrasopimus on päättymässä Martti ja Raija Nevalainen anovat tontin lunastamista omaksi. Nevalaiset ovat rakentaneet tontille omakotitalon ja varasto/tallirakennuksen. He tarjoavat maa-alueesta euroa. Vuokrasopimuksesta poiketen lunastettavan alueen koko on n m2. Nevalaiset ovat ottaneet tarjousta tehdessään huomioon, että läheiseen kanavaan rajoittuva osa alueesta on alavaa kosteikkoa ja rakentamiseen kelvotonta maata. Lisäksi muutama vuosi sitten on koko tontin halki rakennettu kunnallinen viemärilinja, mikä estää kyseiselle kohdalle kiinteän rakentamisen. Kyseessä oleva alue on määräala Pappila 3:37-tilaa Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä, kirkonkylän asemakaava-alueella osoitteessa Rantalantie 5, Polvijärvi. Alueen sijainti on merkitty kokouskutsun liitteenä olevaan ja pöytäkirjaan liitettävään karttapiirrokseen. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Martti ja Raija Nevalaiselle myydään n m2:n määräala Pappila 3:37-tilasta hintaan euroa.

10 Kirkkoneuvosto TIEDOKSI SAATETTAVAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT kirkkovaltuuston seuraava kokousaika: ti klo opetus- ja kulttuuriministeriön päätös kirkon alttarimuutossuunnitelmien vahvistamisesta kirkkohallituksen päätös avustuksen myöntämisestä Kirkkomaan aitahankkeeseen: 23 % kustannuksista luottamushenkilöiden koulutuspäivä Rantakylän kirkolla Edellä esitetyt asiat merkittiin tiedoksi. 13 VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla KL 24 luvun 6 :n 1 tai 2 momentin nojalla on oikeus tehdä kirkollisvalitus. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa valitus on tehtävä alistusviranomaiselle. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Yksityiskohtaisempi valitusosoitus liitetään kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan. 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päätettiin yhteisesti lausuttuun Herran siunaukseen.

11 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 74 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Jorma Hiltunen Päivi Voutilainen Niina Hiltunen Veikko Räsänen Liisa Tanskanen Martti Lamberg Maija Reijonen, varajäsen /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Hannu Mustonen, kirkkovaltuuston varapj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-14 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Iris Leppänen Aika ja paikka Polvijärvellä Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Päivi Voutilainen Aika ja paikka Niina Hiltunen Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

12 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Päivi Voutilaisen ja Niina Hiltusen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

13 Kirkkoneuvosto NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Nuorisotyönohjaajan avoimeksi tuleva virka on ollut haettavana työvoimahallinnon sivuilla, Kotimaa-lehdessä julkaistulla ilmoituksella sekä kirkkohallituksen nettisivujen työpaikkaosastolla. Hakemukset pyydettiin jättämään klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä hakemuksensa oli jättänyt yhteensä 11 hakijaa, joista on luettelo esityslistan liitteenä. Hakijoista on kasvatuksen vastuuryhmä päättänyt kutsua pidettävään haastatteluun yhteensä 3 henkilöä: Tomi Ahon, Niina Leppäsen ja Anne-Mari Tolvasen Haastateltavista Tomi Aholla on tehtävään vaadittava koulutus. Niina Leppänen suorittaa johtosäännön edellyttämän tutkinnon joulukuussa. Anne-Mari Tolvasella ei ole piispainkokouksen hyväksymää kirkon puolen koulutusta. Kirkkoneuvosto päättää valita nuorisotyönohjaajaksi jonkun haastatelluista puheenjohtajan kokouksessa tekemän esityksen pohjalta. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita nuorisotyönohjaajan virkaan Tomi Ahon. Hänet todettiin hakijoista eniten ansioituneeksi. Ahon mahdollisen kieltäytymisen varalle valittiin Niina Leppänen. Virka täytetään sen vapautuessa lukien. Viran täytössä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

14 Kirkkoneuvosto OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN ILMOITUS OSTOPALVELUSOPIMUKSEN IRTISANOMISESTA LUKIEN Outokummun seurakunta on ilmoittanut sähköpostilla ( ) irtisanovansa lukien ostopalvelusopimuksen koskien toimistosihteerin työn ostamista Polvijärven seurakunnalta. Sopimus oli tehty syyskuussa Ilmoituksessa ei ole ilmoitettu syytä irtisanomiselle. Irtisanominen on toimitettu sopimukseen tehdyn ehdon mukaisesti 2 kk ennen päättymistä. Kirkkoneuvosto päättää merkitä irtisanomisilmoituksen tiedoksi ja toteaa ostopalvelusopimuksen päättyväksi

15 Kirkkoneuvosto MAANVUOKRAOIKEUDEN SIIRTO JUHA-PETTERI HIRVOSELTA MAURI JA ELSA HIRVOSELLE Juha-Petteri Hirvonen on myynyt asuinkiinteistönsä sovitulla kaupalla vanhemmilleen Mauri ja Elsa Hirvoselle. Ostajat ilmoittavat kirjallisesti seurakunnalle, että vuokraoikeus omakotitalokaupan myötä on siirtynyt mainitusta ajankohdasta lukien heille, Mauri ja Elsa Hirvoselle. Kirkkoneuvosto merkitsee maanvuokraoikeuden siirtoa koskevan ilmoituksen tiedoksi. Tiedoksi merkittiin.

16 Kirkkoneuvosto MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN SEURAKUNNAN SEKÄ MAURI JA ELSA HIRVOSEN KESKEN 30 VUODELLA LUKIEN Kirkkoneuvosto Mauri ja Elsa Hirvonen ovat ilmoittaneet seurakunnalle, että he ovat ostaneet Haavikontien varrella sijaitsevan omakotitalokiinteistön pojaltaan Juha-Petteri Hirvoselta. Kaupan myötä vuokraoikeus ko. maa-alueeseen on siirtynyt ostajille Voimassaolevan maanvuokrasopimuksen vuokra-aika päättyy Hirvoset anovat seurakunnalta sopimuksen jatkamista 30 vuodella ja samalla sopimusehtojen päivittämistä nykykäytäntöjä vastaavaksi. Maa-alue on kunnan asemakaavan mukainen tontti ja määräala seurakunnan omistamasta Pappila 3:37 tilasta Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä, osoitteessa Haavikontie 16. Tarkempi sijainti ja sopimusehdot ilmenevät liitteenä olevasta vuokrasopimuksesta. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Mauri ja Elsa Hirvoselle vuokrataan asemakaavan mukainen tontti kaavan salliman asuin- ja liikerakentamisen paikaksi osoitteessa Haavikontie 16 Polvijärvi pääosin seuraavin ehdoin: vuokra-aika on 30 vuotta, alueen koko 1340 m2 vuokra on 0,11 euroa neliömetriltä vuodessa, vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin perusvuokran vastatessa heinäkuun 2013 indeksin pistelukua 1891 (1951:10=100) vuokraajalla on oikeus vuokranantajan suostumuksetta siirtää vuokraoikeus toiselle

17 Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE Seurakunnan talouden tilaa elokuun lopulla kuvaavia lukuja: Toteutuma Toteutuma Talousarvio koko v Toimintatulot Toimintamenot Verotulot Keskusrahastoavustukset Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Rahavarat Talousarvioon merkityistä investoinneista oli toteutunut yht (39 %). Kuluvan vuoden investointeja ovat hautausmaa-aidan rakentaminen, traktorihankinta sekä pappilan putkisaneeraus. Elokuun loppuun mennessä näistä oli valmiiksi toteutuneita traktorihankinta ja pappilan putkiurakka. Kirkkomaan aitahanke (n ) tulee rahoitettavaksi syys-lokakuun aikana. Investoinnin on suunniteltu rahoitettaviksi omin varoin. Kirkkoneuvosto merkitsee elokuun lopun talouden tilaa kuvaavat luvut tiedoksi. Tiedoksi merkittiin.

18 Kirkkoneuvosto KIRKKOHALLITUKSEN PÄÄTÖS HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISESTÄ Kirkkohallitus on elokuun kokouksessaan päättänyt harkinnanvaraisten toimintaavustusten myöntämisestä seurakunnille. Kuopion hiippakunnasta avustusta oli anonut neljä seurakuntaa. Avustusta myönnettiin ainoastaan yhdelle, Vaalan seurakunnalle euroa. Polvijärven kirkkoneuvosto anoi harkinnanvaraista avustusta euroa. Avustusta ei myönnetty. Rakennus- ja hautausmaa-avustusten toinen jako tehtäneen kirkkohallituksen lokakuun kokouksessa. Seurakunta anoi hautausmaa-aidan rakentamiseen euroa. Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkohallituksen päätöksen harkinnanvaraisten avustusten jakamisesta tiedoksi. Tiedoksi merkittiin.

19 Kirkkoneuvosto KIRKKOHALLITUKSEN PÄÄTÖS KIRKON ALTTARIMUUTOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMISESTÄ Kirkkoneuvosto Kirkkohallitus on osaltaan hyväksynyt kirkkovaltuuston hyväksymät kirkon alttaria koskevat muutossuunnitelmat ja ilmoittaa lähettävänsä suunnitelmat edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto päätti korvata alttaritaulun alapuolelle olevan lastulevyisen pöytärakenteen uudella pöytätasolla sekä madaltaa alttarikaidetta n. 15 cm:llä. Opetusministeriö antaa aikanaan päätöksensä seurakunnalle tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsee kirkon alttarialueen muutosluvan käsittelyvaiheen tässä vaiheessa tiedoksi. Tilanne esitetään tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.

20 Kirkkoneuvosto TIEDOKSI SAATETTAVAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT kanttorin virkavapaus talouspäällikkö ilmoitti, että uusi asemakaavaluonnos on nähtävillä kunnan virastolla ja että siinä on otettu huomioon seurakunnan toivomus moottoriajoneuvoliikenteen ohjaamisesta Kirkkojokivarren asuinalueelle muuta kautta kuin Pappilantien liittymää käyttäen. Asiat merkittiin tiedoksi. NN:n avustusasia: Todettiin, että tämä päätös ei ole julkinen. Ekumeenisen jouluaterian järjestäminen vuoden kuluttua päätettiin ottaa seurakuntien kanssa yhteisesti mietittäväksi. 13 VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla KL 24 luvun 6 :n 1 tai 2 momentin nojalla on oikeus tehdä kirkollisvalitus. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa valitus on tehtävä alistusviranomaiselle. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Yksityiskohtaisempi valitusosoitus liitetään kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan. 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päätettiin yhteisesti lausuttuun Isä Meidän rukoukseen.

21 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 4/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 55 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Maija Kaituri-Mutanen Jorma Hiltunen Päivi Voutilainen Veikko Räsänen Liisa Tanskanen Martti Lamberg /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-17 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Erkki Jaskari Aika ja paikka Polvijärvellä / 2013 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Veikko Räsänen Liisa Tanskanen Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

22 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Veikko Räsäsen ja Liisa Tanskasen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

23 Kirkkoneuvosto ERON MYÖNTÄMINEN RAIMO TALLGRENILLE NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRASTA Nuorisotyönohjaaja Raimo Tallgren on jättänyt seurakunnalle kirjallisen, päivätyn ilmoituksen, jolla hän ilmoittaa jäävänsä eläkkeelle ensi vuoden alusta lukien. Raimo Tallgrenin viimeinen työpäivä virassa on , jonka jälkeisen ajan vuoden loppuun saakka hän on lomalla. Kirkkoneuvosto päättää myöntää Raimo Tallgrenille eron nuorisotyönohjaajan virasta lukien.

24 Kirkkoneuvosto NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Viranhaltijan jäädessä eläkkeelle nuorisotyönohjaajan virka tulee avoimeksi lukien. Nuorisotyönohjaajan virka ilmoitetaan haettavaksi evl.fi-rekrytointipalvelussa, työvoimahallinnossa sekä Kotimaa-lehdessä. Hakemukset pyydetään jättämään mennessä.

25 Kirkkoneuvosto NUORISOTYÖNOHJAAJAN JOHTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN Kirkkoneuvosto Voimassaoleva nuorisotyönohjaajan johtosääntö on vuodelta Säännössä määritellyt nuorisotyön toimintamuodot ja viranhaltijan tehtävänkuva ovat pääosin ajanmukaiset. Johtosääntöön olisi syytä lisätä maininta viran täyttävästä viranomaisesta. Kopio johtosäännöstä on kokouskutsun liitteenä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että nuorisotyönohjaajan viran voimassaolevaa johtosääntöä täydennetään lisäämällä sääntöön 6 : Viran täyttää ja siitä vapauttaa seurakunnan kirkkoneuvosto.

26 Kirkkoneuvosto HAUDANHOITOMAKSUJEN TARKISTAMINEN LUKIEN Hautainhoitomaksuja on tarkistettu edellisen kerran syyskuussa v Sen jälkeen hoidosta aiheutuvat palkka- ja tarvike kustannukset ovat nousseet. Myös eräiden kuluerien jako-osuudet talousarvion ja hautainhoitorahaston kesken ovat muuttuneet aiemmasta. Kokouskutsun liitteenä on ehdotus uusiksi hautainhoitomaksuiksi ensi vuoden alusta lukien. Keskimäärin hintoja on korotettu 6 %. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä haudanhoitomaksut liitteen mukaisesti tarkistettuna lukien.

27 Kirkkoneuvosto KUOPION HIIPPAKUNNAN TOIMINTALINJAUS Kokouskutsun liitteenä on kopio hiippakuntavaltuuston hyväksymästä Kuopion hiippakunnan toimintalinjauksesta vuosille Teksti on lähetetty seurakuntien kirkkoneuvostoille tiedoksi ja keskustelua varten. Kirkkoneuvosto merkitsee linjaukset tiedoksi. Tiedoksi merkittiin.

28 Kirkkoneuvosto KIRKKOLAIN MUUTOS 1008/2012 JA KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Kokouskutsun liitteenä on kopio kirkkohallituksen yleiskirjeestä 11/2013. Siinä on esitelty kirkkolain muutoksen vaikutuksia kirkkoneuvostojen voimassaoleviin ohjesääntöihin sekä virkasääntöön. Muutokset koskevat ensisijaisesti viran täyttävän viranomaisen määräytymistä ja virkaanottamispäätöksen delegoimista kirkkovaltuustoa alemmalle tasolle. Ohjesäännön muutos ja mahdollinen päätös virkasäännön kumoamisesta on tehtävä mennessä. Kirkkoneuvosto merkitsee lakimuutoksen tiedoksi ja jättää kirkkoneuvoston ohjesääntö ja virkasääntömuutokset valmisteltavaksi vuoden viimeiseen neuvoston kokoukseen.

29 Kirkkoneuvosto NIMIKKOLÄHETTISOPIMUKSEN TEKEMINEN KANSANLÄHETYKSEN KANSSA Lähetti Tuija Sormusen palattua lähi-idästä on Kansanlähetyksen kanssa tehty nimikkosopimus ollut katkolla. Lähetyksen vastuuryhmä esittää uuden sopimuksen tekemistä Kansanlähetyksen kanssa lähettipari Kaisa ja Jukka Sadeharjun työn tukemiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy vastuuryhmän ehdotuksen nimikkosopimuksen tekemisestä Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kanssa Kaisa ja Jukka Sadeharjun työn tukemiseksi. Tavoitteelliseksi tukisummaksi sopimukseen kirjataan euroa.

30 Kirkkoneuvosto NN:N KIRJE KOSKIEN KIINTEISTÖN LAHJOITTAMISTA ( sisältää julkisuuslain perusteella salassa pidettäviä tietoja)

31 Kirkkoneuvosto TIEDOKSI SAATETTAVAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Muita asioita ei esitetty kokouksessa käsiteltäväksi. 14 VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla KL 24 luvun 6 :n 1 tai 2 momentin nojalla on oikeus tehdä kirkollisvalitus. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa valitus on tehtävä alistusviranomaiselle. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Yksityiskohtaisempi valitusosoitus liitetään kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan. 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päätettiin yhteisesti laulettuun virteen, Isä Meidän rukoukseen ja Herran siunaukseen.

32 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 37 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Jorma Hiltunen Päivi Voutilainen Niina Hiltunen Liisa Tanskanen Aimo Leskinen, varajäsen /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-17 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Erkki Jaskari Aika ja paikka Polvijärvellä / 2013 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Niina Hiltunen Aika ja paikka Kauko Nuutinen Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

33 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Niina Hiltusen ja Maija Kaituri- Mutasen. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Niina Hiltunen ja Kauko Nuutinen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

34 Kirkkoneuvosto KIRKKOMAAN HAUTAUSMAAN AIDANRAKENTAMISTARJOUKSET Tarjoukset Kirkkomaan hautausmaan aidan rakentamiseksi tulevan kesän aikana on pyydetty jättämään klo 12 mennessä. Tarjoukset on pyydetty yhteensä kolmelta yritykseltä. Johtoryhmä on avannut tarjoukset kokouksessaan klo 14. Määräaikaan mennessä olivat tarjouksensa jättäneet: Tarjous- Tarjouksen tekijä hinta (sis.alv) Suomen Aitatuote Oy, Kuusankoski ,00 VS Turva-aidat Oy, Juuka ,86 Molemmat tarjoukset ovat ratkaisevin osin tarjouspyynnön mukaan laadittuja. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hinnaltaan edullisemman VS Turva-aidat Oy:n tekemän tarjouksen ja antaa aidanrakentamisen mainitun yrityksen tehtäväksi.

35 Kirkkoneuvosto PAPPILAN VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN UUSIMISHANKKEESTA JÄTETYT TARJOUKSET Virastokiinteistönä toimivan vanhan pappilan vesi- ja viemärijohtojen uusimisesta ja urakkaan liittyvistä kaapistojen vaihto- ja asennustöistä on pyydetty jättämään tarjoukset mennessä. Määräaikaan mennessä ovat tarjouksensa jättäneet: Tarjouksen tekijä Hinta (sis.alv) Eko Lvi Oy, Ylämylly Remonttimestarit-Jokiväri Oy, Joensuu Putkiasennus Kaimo, Polvijärvi Anres Ky, Joensuu Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tarjouskilpailuun kaikki edellä luetellut urakoitsijat. Tarjouksista kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hinnaltaan edullisimman, Anres Ky:n tekemän tarjouksen ja jättää urakan mainitun yrityksen tehtäväksi.

36 Kirkkoneuvosto KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto Seurakunnassa avoinna ollutta muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävää kanttorin virkaa on hakenut ainoastaan yksi henkilö, muusikko (AMK) Hannele Sorvari. Kuopion tuomiokapituli on lähettänyt seurakunnalle hänen hakemusasiakirjat ja kirkkojärjestyksen nojalla annetun lausunnon. Lakimiesasessorin allekirjoittama lausunto on kokouskutsun liitteenä. Kirkkovaltuusto päättää viran täyttämisestä ja sen ainoan hakijan hyväksymisestä viran hoitajaksi. Samalla valtuuston tulee määritellä viranhaltijalle maksettavan palkan määrä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että muusikko Hannele Sorvari hyväksytään seurakunnan kanttorin viran hoitajaksi. Viran hoitamisesta hänelle maksetaan palkkaa 2.372,02 euroa kuukaudessa. Palkkasumma vastaa voimaantulleen virkaehtosopimuksen mukaista vaativuusryhmän 503 mukaista vähimmäispalkkaa.

37 Kirkkoneuvosto PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN KÄYTTÖ LUKIEN Kirkon työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen neuvotteluissa on mm. sovittu, että osa huhtikuun alusta tulevasta palkantarkistuserästä maksetaan ns. paikallisena järjestelyeränä. Tällä kertaa erän suuruus on 0,5 % seurakunnan vakinaisten työntekijöiden peruspalkasta (ilman kirkkoherran ja talouspäällikön palkkaa) laskettuna. Sen mukaan Polvijärvellä jaettavaksi summaksi muodostuu 89,47 euroa/kk. Erän maksamisesta on käyty paikallistason neuvottelu Siinä on yksimielisesti päädytty esittämään, että erä kokonaisuudessaan maksetaan nuorisotyönohjaaja Raimo Tallgrenille. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä paikallistason neuvottelutuloksen järjestelyerän maksamisesta takautuvasti lukien nuorisotyönohjaaja Raimo Tallgrenille.

38 Kirkkoneuvosto TARKISTETTU TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto päätti talousarviota hyväksyessään joulukuussa, että taloussuunnitelmaan sisältyvät suunnitteluvuosien luvut merkitään yhteisen tuloslaskelman lisäksi myös tehtäväaluetasolle ja suunnitelma hyväksytään kuluvan kevään valtuuston kokouksessa. Kokouskutsun liitteenä on talousarvion ja -suunnitelman sivut Talousarviolukuihin 2013 enempää kuin toiminta- ja taloussuunnitelman tekstiosaankaan ei ole tehty muutoksia. Muutokset on tehty tehtäväaluekohtaisiin tietoihin lisäämällä sarakkeet Su-2014 ja Su Sen lisäksi sivun 13 alareunan vyörytystulot ja vyörytysmenot erät on tarkistettu yhtäpitäviksi tehtäväalueiden suunnitteluvuosien lukujen kanssa. Talousarvion sitovuustasossa noudatetaan aiemmin tehtyjä päätöksiä; tehtäväalueilla sitovuustasona on toimintamenot/toimintatulot nettosumma. investointiosassa sitovuustasona on investointien yhteenlaskettu loppusumma. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle taloussuunnitelman tarkistamista liitteen mukaisesti.

39 Kirkkoneuvosto SUUNNITELMA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA KUNNAN KANNANOTTO KIRKKONEUVOSTON LAUSUNTOON Kirkkoneuvosto on aiemmin kokouksessaan päättänyt antaa lausunnon asemakaavan uudistuksesta koskien lähinnä Kirkkojoen ja kirkon välisen alueen suunnitelmaa. Neuvosto esitti tuolloin ainoana toiveenaan, että Pappilantieltä kirkon ja hautausmaan vieritse sallittaisiin ainoastaan kevyen liikenteen kulku alueelle. Lausunnossa pidettiin tärkeänä, että moottoriliikennettä ei tätä kautta sallittaisi. Suunnitelmaa valmisteleva aluearkkitehti on kirkkoneuvoston antaman lausunnon jälkeen lähettänyt seurakunnalle sähköpostia, jonka liitteenä on uusi luonnos kaavasta. Luonnoksesta ilmenee, että seurakuntatalon nykyisestä pysäköintialueesta Kirkon puoleinen osa jäisi kokonaan uuden tieliittymän alle. Aluearkkitehdin viestissä nojaudutaan edelleen liikennejärjestelyn osalta Elykeskuksen kantaan, jonka mukaan Pappilantien kauttakulkuvaihtoehtoa pidetään Kuorevaarantien liittymää parempana myös moottoriliikenteen osalta. Kunta vienee kaavaluonnoksen tältä pohjalta huhtikuussa kunnanhallitukseen nähtäville asettamista varten. Nähtävilläoloaikana on asianomaisilla mahdollisuus tehdä vielä huomautuksia kaavaehdotuksen johdosta. Kirkkoneuvosto päättää antaa kaavan nähtävilläoloaikana kunnalle lausunnon kaavaehdotuksen muuttamiseksi siten, että moottoriliikenne Kirkkojokirannan asuinalueelle johdettaisiin Kuorevaarantien liittymän kautta. Pappilantien kautta kulkeva autoliikenne haittaisi merkittävästi seurakunnan toimintoja alueella ja olisi sekä lapsi- että vanhusryhmien alueella liikkumisen kannalta selvästi turvallisuutta heikentävä tekijä.

40 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto DIAKONIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISOIKEUKSISTA PÄÄTTÄMINEN Kirkkoneuvosto on aiemmin kokouksessaan päättänyt diakonian tehtäväalueen avustusten myöntämisoikeuksista. Tuolloin tehdyn päätöksen mukaan: - diakoniatyöntekijällä on oikeus myöntää vähävaraisille :n suuruisia ruokakassiavustuksia - diakonian vastuuryhmällä on oikeus myöntää enintään 300 :n avustuksia ja - yli 300 :n avustukset myöntää kirkkoneuvosto Viime vuosien kokemusten perusteella ja diakoniatyöntekijän ehdotuksesta esitetään aiempaa päätöstä muutettavaksi tarkemmin ehdotuksesta ilmenevällä tavalla. ( ) Diakonia-avustusten myöntämisessä hyväksytään noudatettavaksi vastedes seuraavat periaatteet: - diakoniatyöntekijällä on oikeus myöntää vähävaraisille :n suuruinen ostoosoitus (ruokakassiavustus) sekä avustusanomukseen perustuvaa taloudellista avustusta 100 euroon saakka - diakoniatyöntekijällä sekä diakoniatyöstä vastaavalla papilla ja kirkkoherralla on yhdessä oikeus myöntää enintään 400 euron avustuksia - yli 400 euron avustukset myöntää kirkkoneuvosto Avustuspäätöksistä pidetään päätösluetteloa, joka saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi ottaen huomioon julkisuuslain salassapitosäännökset. 11 ( ) Kirkkoneuvosto päättää tarkistaa aiemmin tehtyä päätöstä diakonia-avustusten myöntämisperiaatteista kuuluvaksi seuraavasti: - diakoniatyöntekijällä on oikeus myöntää vähävaraisille :n suuruinen osto-osoitus (ruokakassiavustus) sekä avustusanomukseen perustuvaa taloudellista avustusta 100 euroon saakka - diakoniatyöntekijällä sekä diakoniatyöstä vastaavalla papilla tai kirkkoherralla on kahdestaan oikeus myöntää enintään 400 euron avustuksia - yli 400 euron avustukset myöntää kirkkoneuvosto

41 Kirkkoneuvosto KIRKON ALTTARIALUEEN MUUTOS Kirkkoneuvosto Kirkon sisätilojen muutostöiden vahvistaminen on edennyt hitaasti. Aiemmin on seurakuntahallintoa informoitu viimeisimmästä vaiheesta, jonka mukaan kirkkoherra on ilmoittanut kirkkohallitukselle ja museovirastolle seurakunnan luopuvan kaikista muista suunnitelluista muutoksista, lukuun ottamatta alttarialueen muutostöitä. Uusi, nykyisen lastulevyrakenteisen pöydän tilalle alttaritaulun alle seinään kiinnitettävä pöytä (kukka ja kynttilähylly) on valmis ja odottaa lupaa sen paikoilleen asentamiseksi. Samalla alttarikaide madallettaisiin nykyisestä korkeudesta tasolle, jolla se oli ennen vuotta Kokouskutsun liitteenä on kaksi valokuvaa alttarilta. Toisessa vanha pöytä on vielä paikallaan ja sen eteen malliksi on nostettu uusi pöytä. Toinen kuva on nykyisestä alttarikaiteesta, joka madallettaisiin. Liitteenä on myös Arkkitehtitoimisto Esa Piirainen Oy:n arkkitehdin Ilkka Kärnän laatimasta toimenpideluettelosta karsittu versio. Myös tämä karsittu muutossuunnitelma on saatettava kirkkovaltuuston hyväksymänä edelleen tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Museovirasto on antanut asiasta puoltavan lausuntonsa Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että aiemmin hyväksytystä laajemmasta kirkon sisätilojen muutoksesta toteutetaan ainoastaan alttarialueen muutostyö. Hanke toteutetaan kokouskutsun liitteenä lähetetyn suunnitelman mukaisesti madaltamalla alttarikaidetta ja korvaamalla alttaritaulun alla sijaitseva lastulevyrakenteinen pöytä uudella puisella pöydällä.

42 Kirkkoneuvosto TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS VUODELTA 2012 Kokouskutsun liitteenä on kopio tilintarkastajien kertomuksesta vuodelta Kirkkoneuvosto merkitsee kertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tilinpäätöstä hyväksyttäessä.

43 Kirkkoneuvosto VASTUURYHMIEN TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTAMINEN Vuonna 2006 hyväksyttyä vastuuryhmien toimintasääntöä ehdotetaan muutettavaksi liitteessä esitetyllä tavalla. Säännössä on edelleen 9 eri kohtaa. Tekstisisältöä on muutettu siihen suuntaan, ettei vastuuryhmää verrattaisi Kirkkolain 10 luvussa mainittuun, kirkkovaltuuston asettamaan johtokuntaan. Vastuuryhmien nimissä ei näin ollen voida tehdä Kirkkolaissa mainituille hallintoelimille kuuluvia päätöksiä. Ryhmien ensisijaisena tehtävänä onkin tukea ko. tehtäväalueesta vastaavaa työntekijää mm. erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Työntekijä voi lisäksi ennen viranhaltijapäätöksen tekemistä tiedustella myös vastuuryhmänsä kantaa asiaan. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vastuuryhmille toimintasäännön liitteen mukaisesti.

44 Kirkkoneuvosto MUUT MAHDOLLISET ASIAT Merkittiin tiedoksi seuraava kirkkovaltuuston kokousajankohta ke klo 18.30, Kuopiossa toukokuussa järjestettävät kirkkopäivät sekä nuorisotyönohjaajan suullinen ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä kuluvan vuoden lopulla. 16 VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla KL 24 luvun 6 :n 1 tai 2 momentin nojalla on oikeus tehdä kirkollisvalitus. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa valitus on tehtävä alistusviranomaiselle. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Yksityiskohtaisempi valitusosoitus liitetään kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan. 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päättyi yhteisesti lausuttuun Isä Meidän rukoukseen ja Herran siunaukseen.

45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 2/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 24 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja, vs.kirkkoherra Kauko Nuutinen Jorma Hiltunen Päivi Voutilainen Maija Kaituri-Mutanen Veikko Räsänen Martti Lamberg /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Hannu Mustonen, kirkkoneuvoston varapj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-12 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Iris Leppänen Aika ja paikka Polvijärvellä / 2013 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Päivi Voutilainen Aika ja paikka Jorma Hiltunen Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

46 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. Kokouksen alussa hän muisti kirjalahjalla Maija Kaituri-Mutasta ja hänen perhettään hiljattain syntyneen tyttölapsen johdosta. Hän ilmoitti vievänsä vastaavan tervehdyksen myös toiselle, nyt poissaolleelle neuvoston jäsenelle Niina Hiltuselle. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Päivi Voutilaisen ja Jorma Hiltusen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

47 Kirkkoneuvosto SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI VUODELTA 2012 Kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemat, sisäisestä tarkastuksesta vastaavat Kauko Nuutinen ja Liisa Tanskanen ovat laatineet vuodelta 2012 tehdyistä tarkastuksista muistiot, joista 4-sivuinen yhteenveto on kokouskutsun liitteenä: kiinteistökatselmus tositeaineiston tarkastus ajalta rahavarojen tarkastus tositeaineiston tarkastus ajalta Kirkkoneuvosto merkitsee sisäisestä tarkastuksesta vuodelta 2012 laaditun raportin tiedoksi. Tarkastusten yhteenvetoraportti merkittiin tiedoksi.

48 Kirkkoneuvosto TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2012 Kirkkoneuvosto Kokouskutsun liitteenä on seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomukset vuodelta Tilinpäätös osoittaa 1.717,66 euron ylijäämää. Vuosikatteeksi muodostui (+) ,07 euroa. Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä oli vuoden lopussa yht henkeä. Tässä on vähennystä edellisvuoteen 65 henkilöä. Talousarvion ylityksiä oli yhteensä 10:llä tehtäväalueella, joista yhteenveto perusteluineen on eri liitteenä. Keskeisiä talouden kehitystä kuvaavia lukuja: Ryhmä v v Muutos muutos % Henkilöstömenot (palkat, eläke+ sos.maks) ,75 Toimintamenot yht ,4 Verotulot yhteensä ,2 Kirkkohall. toiminta-av ,7 Vuosikate ,3 Tilik.tulos, ylij.(+) alij.(-) Lainat 0 0 Kassavarat ,8 Hautainhoitorahaston ylijäämä oli 592,84 euroa. Hoidon piiriin kuuluvia sopimuksia oli yht. 573 kpl, jossa lisäystä edellisvuoteen 8 kpl. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tilinpäätöksen ja toimintakertomukset vuodelta 2012 ja jättää ne tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

49 Kirkkoneuvosto VEROPROSENTTI VUODELLE 2014 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan kirkollisveroprosentiksi vahvistetaan ensi vuodelle sama prosentti kuin kuluvana vuonna, eli 1,65 %.

50 Kirkkoneuvosto TUOMIOKAPITULIN PÄÄTÖS HANNELE SORVARIN KELPOISUUDESTA KANTTORIN VIRKAAN Kirkkoneuvosto Kuopion tuomiokapituli on tehnyt päätöksen kanttorin virkaa ainoana hakeneen Hannele Sorvarin kelpoisuudesta kanttorin virkaan. Sorvari on todettu kelpoiseksi toimimaan Polvijärven seurakunnan kanttorin virassa. Muutoksenhakuaika päätökseen päättyy Kirkkoneuvosto merkitsee tuomiokapitulin päätöksen tiedoksi. Tiedoksi merkittiin.

51 Kirkkoneuvosto VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖKSIÄ Kirkkoneuvosto Viranhaltijat ovat tehneet päätöksiä mm. seuraavissa asioissa: Talouspäällikkö vapautuksen myöntäminen varallisuusperustein NN:n perikunnalle hautausmaksujen (180 eur) suorittamisesta. päätös kiinteistötraktorin hankkimisesta Agrimarketin kautta, tarjoukset pyydettiin kolmelta ja saatiin kahdelta toimittajalta, Konekeskon tarjous oli n euroa Agrimarkettia korkeampi. Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi. Tiedoksi merkittiin.

52 Kirkkoneuvosto TIEDOKSI SAATETTAVAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kirkkoneuvosto kirkkovaltuuston puheenjohtaja ilmoitti tiedoksi toukokuun 4. päivä järjestettävästä lähetyksen ja diakonian yhteisestä huutokaupasta, johon voi lahjoittaa myytäväksi erilaisia tavaroita. puheenjohtaja saattoi tiedoksi piispojen kannanoton kirkkotilojen luovuttamisesta eri järjestöjen ja muiden uskontokuntien käyttöön. 11 VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla KL 24 luvun 6 :n 1 tai 2 momentin nojalla on oikeus tehdä kirkollisvalitus. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa valitus on tehtävä alistusviranomaiselle. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Yksityiskohtaisempi valitusosoitus liitetään kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan. 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päätettiin yhteisesti lausuttuun Herran siunaukseen.

Kirkkovaltuusto Sivu 130. Seurakuntatalo

Kirkkovaltuusto Sivu 130. Seurakuntatalo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Sivu 130 Kokousaika 26.11.2013 klo 18.30-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Romppanen, puheenjohtaja Jorma Hiltunen Arvo Kalliola

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 73

Kirkkoneuvosto Sivu 73 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 1/2016 Kirkkoneuvosto Sivu 73 Kokousaika 23.3.2016 klo 18.00-19.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Eino Tikkanen Sari

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Sivu 171. Seurakuntatalo

Kirkkovaltuusto Sivu 171. Seurakuntatalo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 Sivu 171 Kokousaika Ke 10.12.2014 klo 18.30-19.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Romppanen, puheenjohtaja Jorma Hiltunen Maija Kaituri-Mutanen

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 15. päivänä toukokuuta 2014 Vahvistettu Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa.

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö KV 6 7.1.2015, liite 1 KV 50 18.12.2014, liite 9 KN 178 11.11.2014, liite 3 Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Vahvistettu hiippakunnan

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan leirikeskus PELLINMÄKI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2013 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2013 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013 4.12.2013 47 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA keskiviikkona 4. päivänä joulukuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Honkanen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg 27 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012 KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012 KOKOUSPAIKKA JÄSENET seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 159

Kirkkoneuvosto Sivu 159 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 Kirkkoneuvosto Sivu 159 Kokousaika 12.11.2014 klo 18.00-19.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pappila Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Maija Kaituri-Mutanen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31 24.08.2011 31 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 24. päivänä elokuuta 2011 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Eskelinen Sanna Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 90

Kirkkoneuvosto Sivu 90 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto Sivu 90 Kokousaika 21.12.2011 klo 18.00-18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Maija-Kaituri

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Kivistö Pekka Eronen Heikki Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale Jalle

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 15.12.2014 kello 18.00 19.35 Kahvitarjoilu kello 17.15-18.00, valokuvaus 17.40 Kokouksen alussa rakennusinsinööri Hannu Järvinen esittelee Toijalan siunauskappelin kuntoarvioraportit ja korjaussuunnitelman

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2014. sivut 51-56 KOKOUSAIKA. 26.8.2014 klo 18.00 20.15

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2014. sivut 51-56 KOKOUSAIKA. 26.8.2014 klo 18.00 20.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2014 sivut 51-56 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.15 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Raahen seurakunnan virastotalo, Kirkkokatu 33, RAAHE Joensuu Harri

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Sivu 87. Seurakuntatalo

Kirkkovaltuusto Sivu 87. Seurakuntatalo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 4/2012 Sivu 87 Kokousaika 10.12.2012 klo 18.30-19.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Romppanen, puheenjohtaja Hannu Antikainen Jorma Hiltunen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Sivu 182

Kirkkovaltuusto Sivu 182 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2010 Sivu 182 Kokousaika 9.12.2010 klo 18.30-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntalo Erkki Romppanen, puheenjohtaja Kati Mononen Irja Haaranen Jorma

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6 / 2015 Sivu 120 119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014 32 29 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 5.5.2014 29 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ 1 (5) n kokous Aika maanantai klo 19-20.16 Paikka seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja Ahonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot