Muutama huomio momenttimenetelmän käytöstä kehärakenteiden analysoinnissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutama huomio momenttimenetelmän käytöstä kehärakenteiden analysoinnissa"

Transkriptio

1 Rakenteiden Mekaniikka Vol. 42, Nro 2, 2009, s Muutama huomio momenttimenetelmän käytöstä kehärakenteiden analysoinnissa Reijo Kouhia Tiivistelmä. Momenttimenetelmä on käyttökelpoinen ratkaisutapa sivusiirtymättömien staattisesti määräämättömien geometrisesti ja fysikaalisesti lineaaristen kehärakenteiden analysoinnissa. Se on yleisen voimamenetelmän erikoistapaus, joten staattisesti määräämättömien suureiden ratkaisemiseksi syntyvän lineaarisen yhtälösysteemin kerroinmatriisin on oltava symmetrinen ja positiivisesti definiitti. Tässä artikkelissa tarkastellaan miten tuntemattomat sauvanpäämomentit on valittava, jotta syntyvä kerroinmatriisi olisi symmetrinen sekä pohditaan miten rakenteen stabiiliusehto tulisi ilmaista. isäksi tarkastellaan toisesta päästään jäykästi tai kimmoisesti kiinnitetyn sauvan tukimomentin eliminointia ennen varsinaisen yhtälösysteemin muodostamista. Avainsanat: momenttimenetelmä, symmetrinen joustomatriisi, stabiiliusanalyysi Johdanto Yleisessä voimamenetelmässä tuntemattomina perussuureina ovat hyperstaattiset voimasuureet X i, i = 1,...,n s, missä n s on hypertaattisuuden, eli staattisen määräämättömyyden aste. Tarvittavat ratkaisuyhtälöt saadaan yhteensopivuusehdoista, joilla taataan ratkaisun geometrinen luvallisuus. Yhteensopivuusehdoista saatu yhtälöryhmä voidaan kirjoittaa muodossa Ax = b, (1) jossa A on symmetrinen ja positiivisesti definiitti joustomatriisi, x on ratkaistavista hyperstattisista voimasuureista X i koostuva vektori ja b on ulkoisista kuormituksista staattiseen perusmuotoon aiheutuvista yleistetyistä siirtymistä koostuva vektori. Momenttimenetelmä on erityisesti jatkuvia palkkeja ja kehärakenteita silmälläpitäen kehitetty yleisen voimamenetelmän virtaviivaistus, jossa ratkaistavan rakenteen sauvat otaksutaan aksiaalisesti venymättömiksi ja leikkauksen suhteen äärettömän jäykiksi. Tällöin ratkaistaviksi hyperstaattisiksi suureiksi jäävät ainoastaan sauvanpäämomentit. Momenttimenetelmän perusyhtälöt Momenttimenetelmän perusyhtälöt ovat sauvan päätepisteiden kiertymien lausekkeet ϕ i,j = α i,j M i,j β i,j M j,i + ψ i,j + α 0 i,j, (2) jossa α i,j ja β i,j ovat sauvavakioita, ψ i,j sauvakiertymä, eli sauvan päätepisteiden välisen janan kiertymä ja α 0 i,j on staattisen perusmuotosauvan, eli niveltuetun sauvan nurkan i 75

2 j + K 1 S j+k 1,i j S j,i i S j+3,i j + 3 S j+1,i S j+2,i j + 1 j + 2 Kuva 1. Nurkka i ja siihen liittyvät sauvat. kiertymä ulkoisesta kuormituksesta. Suureet M i,j ja M j,i ovat sauvanpäämomentit sauvan päätepisteissä i ja j, jotka määritellään positiivisiksi myötäpäivään kiertävinä. Sivusiirtymättömän kehän kaikki sauvakiertymät häviävät, eli ψ i,j 0. Sauvavakioiden fysikaalinen tulkinta on ilmeinen. Maxwellin säännön perusteella β i,j = β j,i, mutta yhteys α i,j = α j,i pätee ainoastaan jäykkyysjakaumaltaan symmetrisille sauvoille. Yhteensopivuusehdot Tarkastellaan kuvan 1 mukaista kehärakenteen monoliittista nurkkaa i johon yhtyy K- kappaletta sauvoja S i,j+k, k = 0,..., K 1. Monoliittisen nurkan i yhteensopivuusehot, K 1 kappaletta, voidaan kirjoittaa muodossa ϕ i,j = ϕ i,j+1 = = ϕ i,j+k 1, (3) jossa ϕ i,j on sauvan S i,j pään i kiertymä. Sauvanpäämomentit M i,j+k, k = 0,..., K 1 eivät ole toisistaan riippumattomia, vaan niitä sitoo nurkan i momenttitasapainoehto K 1 k=0 M i,j+k = 0, (4) mikäli nurkkaan i ei vaikuta ulkoisia momenttirasituksia. Täten yksi sauvanpäämomenteista M i,j voidaan eliminoida. Se, mikä sauvanpäämomenteista eliminoidaan, vaikuttaa syntyvän ratkaisuyhtälön kerroinmatriisin muotoon; kaikki valinnat eivät tuota symmetristä kerroinmatriisia mikäli nurkkaan liittyy enemmän kuin kaksi sauvaa. On varsin erikoista, että tätä kysymystä ei ole kirjoittajan tietämän mukaan käsitelty alan oppikirjoissa [1]-[3]. ähteen [3] esimerkissä 9.3 (sivuilla ) esitetty joustomatriisi on epäsymmetrinen. Ratkaisu tähän ongelmaan on yksinkertainen. Valitaan yksi nurkan sauvanpääkiertymistä ja asetetaan tämä vuoron perään yhtäsuureksi nurkkaan liittyvien muiden sauvanpääkiertymien kanssa. Tätä yhteistä sauvanpäätä vastaava momentti eliminoidaan. Mikäli nurkan i yhteensopivuusehdot (3) kirjoitetaan muodossa ϕ i,j+1 = ϕ i,j ϕ i,j+2 = ϕ i,j, (5). ϕ i,j+k 1 = ϕ i,j 76

3 tällöin on syytä eliminoida sauvanpäämomentti M i,j, jolloin päädytään symmetriseen joustomatriisiin, ja nurkkaan i liittyvä diagonaalilohko on muotoa α i,j + α i,j+1 α i,j... α i,j α i,j α i,j + α i,j+2... α i,j..... αi,j. (6) α i,j α i,j... α i,j + α i,j+k 1 Tukimomenttien eliminointi ratkaisuyhtälöistä Momenttimenetelmässä tuntemattomien lukumäärää kasvattavat momenttijäykät tuennat. Tilanne on analoginen siirtymämenetelmän niveltuennan kanssa. Tälle tapaukselle on kuitenkin usein johdettu omat sauvavakiot, jotka eliminoivat nivelpään kiertymän tuntemattomien joukosta. Vastaavalla tavalla voidaan momenttimenetelmässä eliminoida momenttijäykän tuennan tuottama sauvanpäämomentti. Tätä yksinkertaista eliminointia ei yleensä ole esitetty alan kirjallisuudessa. Tarkastellaan tapausta, jossa sauvanpää j on kimmoisesti kiinnitetty. Kimmoisesti kiinnitettyä nurkkaa vastaava sauvanpäämomentti voidaan eliminoida käyttäen hyväksi tuen yhteensopivuusehtoa ϕ j,i = ϕ jousi. (7) Otaksumalla jousen konstitutiiviseksi yhteydeksi ϕ jousi = α jousi M j,i, (8) voidaan yhteensopivuusehdon (7) avulla sauvanpään j momentti eliminoida: M j,i = 1 (β j,i M i,j ψ j,i αj,i 0 ). (9) α j,i + α jousi Sijoittamalla tämä sauvanpään i kiertymän lausekkeeseen saadaan jossa ᾱ i,j = α i,j ϕ i,j = ᾱ i,j M i,j + γ i,j ψ i,j + ᾱ 0 i,j, (10) β i,jβ j,i β i,j, γ i,j = 1 +, ᾱi,j 0 α j,i + α jousi α j,i + α = α0 i,j + β i,j αj,i 0 jousi α j,i + α. (11) jousi Jäykän tuennan tapauksessa sen joustavuus häviää, eli α jousi = 0. Tasajäykän sauvan ja pään j jäykän tuennan tapauksessa nämä saavat yksinkertaisen muodon Stabiiliusanalyysi momenttimenetelmällä ᾱ i,j = i,j 4EI i,j, γ i,j = 3 2. (12) Yleisen voimamenetelmän soveltamista rakenteiden stabiiliusanalyysiin on käsitelty Przemienieckin klassikkoteoksessa [4] luvussa Stabiiliusehto (yhtälö 15.54, lähteen [4] sivulla 395) johdetaan kuitenkin yhtälösysteemille, jossa muuttujina ovat siirtymät. 77

4 q 1 q 2 1 EI 2 EI 3 ηei ηei 4 5 H Kuva 2. Esimerkkikehärakenne. Ottamalla momenttimenetelmässä huomioon puristavan voiman vaikutus sauvan joustavuuteen, joustokertoimien α ij ja β ij lausekkeet tasajäykälle sauvalle ovat muotoa α ij = 3EI ψ(k), β ij = φ(k), (13) 6EI ja Berryn-funktiot ψ ja φ määritellään sauvassa vaikuttavan puristavan voiman N i,j funktioina seuraavasti (yhtälöt (1-27) ja (1-28) sivulla 13 lähteessä [5]) ψ(k) = 3 ( 1 k k 1 ), (14) tank φ(k) = 6 ( 1 k sin k 1 ), (15) k jossa k 2 = N i,j /EI i,j ja on sauvan pituus. Systeemin liiketila on stabiili, mikäli potentiaalienergian toinen variaatio on positiivinen kaikkien kinemaattisesti luvallisten variaatioiden joukossa. Analysoitaessa rakennetta siirtymämenetelmällä, tämä ehto on ekvivalentti jäykkyysmatriisin positiivisen definiittiyden kanssa. Voimamenetelmän tapauksessa rakennemallin stabiiliutta ei voida määrittää tilana, jossa joustomatriisi muuttuu positiivisesti definiitistä matriisista indefiniittiseksi, kuten jäljempänä esitettävästä esimerkistä havaitaan. Esimerkkejä Joustomatriisin symmetrisyys Tarkastellaan oheista kuvan 2 mukaista rakennetta. Yhteensopivuusehdot ovat nyt ϕ 1,2 = ϕ 1,4 ϕ 1,2 = ϕ 1,4 ϕ 2,3 = ϕ 2,1 ϕ 2,1 = ϕ 2,3 = ϕ 2,5, (16) ϕ 2,5 = ϕ 2,1 ϕ 3,2 = 0 ϕ 3,2 = 0 jolloin on syytä eliminoida sauvanpäämomentti M 2,1, jotta päädyttäisiin symmetriseen joustomatriisiin. Tuntemattomiksi sauvanpäämomenteiksi jää siten M 1,2, M 2,3, ja M 3,2. Yhteensopivuusyhtälöistä (16) saadaan yhtälöryhmä α 1,2 + α 1,4 β 1,2 β 1,2 0 β 2,1 α 2,1 + α 2,3 α 2,1 β 2,3 β 2,1 α 2,1 α 2,1 + α 2,5 0 0 β 3,2 0 α 3,2 78 M 1,2 M 2,3 M 3,2 = α 0 1,4 α0 1,2 α 0 2,1 α0 2,3 α 0 2,1 α0 2,5 α 0 3,2. (17)

5 Tasajäykän sauvan vakiot ovat: α i,j = 1 3 i,j/ei i,j, β i,j = 1 6 i,j/ei i,j. Määritellään myös pituusuhde ξ = H/ sekä palkkien ja pilareiden jäykkyyssuhde seuraavasti: EI 1,2 = EI 2,3 = EI, ja EI 1,4 = EI 2,5 = ηei. Tällöin yhtälösysteemi voidaan kirjoittaa muodossa 6EI 2(1 + ξ/η) (1 + ξ/η) M 1,2 M 2,3 M 3,2 = α 0 1,4 α0 1,2 α 0 2,1 α0 2,3 α 0 2,1 α 0 2,5 α 0 3,2. (18) Jos suhteiden ξ, η arvoiksi valitaan ξ = 1 ja η = 1, sekä q = q 2 = q saadaan systeemi M 1, M 2,3 6EI = q3 2, (19) 24EI M 3,2 1 jonka ratkaisu on M 1,2 M 2,3 M 3,2 = q 2 0, , , , Nurkan 2 tasapainoyhtälöstä seuraa sauvanpäämomentin M 2,1 arvoksi q 2. (20) M 2,1 = q2 0, 10233q 2. (21) Mikäli ratkaistaviksi sauvanpäämomenteiksi olisi valittu M 1,2, M 2,1, ja M 3,2 saataisiin epäsymmetrinen yhtälösysteemi α 1,2 + α 1,4 β 1,2 0 0 M 1,2 α1,4 β 1,2 α 2,1 + α 2,3 α 2,3 β 2,3 0 α1,2 0 M 2,1 α2,3 β 2,1 α 2,1 α 2,5 0 = 0 α0 2,1 α2,1 0. (22) α0 2,5 0 β 3,2 β 3,2 α 3,2 M 3,2 α3,2 0 uonnollisesti systeemin (22) ratkaisu on yhtenevä ratkaisun (20) ja (21) kanssa. Tukimomenttien eliminointi Käsinlaskussa päästään hieman helpommalla kun käytetään yhtälöitä (9) ja (10) tukimomentin M 3,2 eliminoimiseksi ja korvataan pystypilari 1-4 kimmoisalla jousella, jonka joustavuuskerroin on α jousi = 1 H/ηEI. Tällöin tuntemattomiksi jäävät vain nurkan 2 3 sauvanpäämomentit M 2,3 ja, jotka voidaan ratkaista yhteensopivuusehdoista { ϕ 2,3 = ϕ 2,1, (23) ϕ 2,5 = ϕ 2,1 jotka johtavat yhtälösysteemiin [ ᾱ2,1 + ᾱ 2,3 ᾱ 2,1 ᾱ 2,1 ᾱ 2,1 + α 2,5 ]{ M2,3 } = { ᾱ0 2,1 ᾱ 0 2,3 ᾱ 0 2,1 }. (24) 79

6 P 2 EI 3 1 EI Kuva 3. Kulmakehän nurjahdus. Sauvavakiot ovat β 2 2,1 ᾱ 2,1 = α 2,1 = 11 α 2,1 + α jousi 36 EI, ᾱ 2,3 = 1 4 EI. (25) [ EI ]{ M2,3 } { = q EI 5 }. (26) Ratkaisu on tietenkin yhtenevä tuloksen (20) kanssa. Muut sauvanpäämomentit M 1,2 ja M 3,2 voidaan laskea yhtälön (9) avulla. Stabiiliustehtävä Ratkaistaan kuvan 3 esittämän kulmakehän nurjahduskuorma. Nurkkien 2 ja 3 yhteensopivuusehdoista seuraa homogeeninen yhtälösysteemi [ ]{ } { } 2(1 + ψ) 1 M2,3 0 =, (27) 6EI 1 2 M 3,2 0 missä funktio ψ on yhtälön (14) mukainen ja nyt k 2 = P/EI. Homogeenisella yhtälösysteemillä (27) on ei-triviaali ratkaisu vain jos kerroinmatriisi on singulaarinen, ts. sillä on vähintään yksi nolla ominaisarvo ja täten sen determinantti on myös nolla. Kyseessä on siten epälineaarinen ominaisarvotehtävä kriittisen kuormaparametrin k löytämiseksi. Yhtälössä (27) esiintyvän dimensiottoman kerroinmatrisin [ ] 2(1 + ψ) 1 Ã = (28) 1 2 ominaisarvot ja determinatti ovat λ 1 = 2 + ψ 1 + ψ 2, λ 2 = 2 + ψ ψ 2, det = λ 1 λ 2 = 4ψ + 3, (29) joiden kuvaajat on piirretty kuvaan 4. Kuvasta havaitaan, että ominaisarvo λ 1 on negatiivinen välillä π < k < 3, 829, muulloin positiivinen, ja λ 2 on kaikkialla positiivinen, lukuunottamatta pistettä k = π, jossa funktio ψ on määrittelemätön. Täten voimamenetelmän tuottaman yhtälösysteemin kerroinmatriisin positiivisen definiittisyyden perusteella ei voi tehdä päätelmiä rakenteen tasapainotilan stabiiliudesta. Kriittinen kuorma saadaan yhtälön (27) kerroinmatriisin singulaarisuusehdosta, ja se on 80

7 det λ 1 λ k Kuva 4. Matriisin à ominaisarvot ja determinantti. P kr (3, 829) 2 EI/ 2 1, 485π 2 EI/ 2. Tällöin ominaisarvolla λ 1 on nolla-arvo, katso kuvaa 4. Joustomatriisi menettää positiivisen definiittiyden, kun kuorma ylittää arvon π 2 EI/ 2. Tällöin sauvan 1-2 joustokertoimien arvot muuttuvat positiivisista negatiivisiksi seuraavalla tavalla: lim (α ij, β ij ) = +, kl π lim (α ij, β ij ) =. (30) kl π+ Staattisen perusmuotosauvan joustavuus kasvaa rajatta kun puristava normaalivoima lähestyy Eulerin nurjahduskuormaa. Täten momenttimenetelmän mukainen stabiiliusmatriisi muuttuu positiivisesti definiitistä matrisiista indefiniitiksi, kun jonkin rakenneosan staattisen perusmuotosauvan nurjahduskuorma ylittyy. Matriisin definiittiyttä voidaan tutkia myös sen pääalideterminanttien avulla. Matriisi on positiivisesti definiitti jos kaikki sen pääalideterminantit ovat positiivisia. Sovellettuna matriisiin (28), tämä tarkoittaa ehtoja opuksi 2(1 + ψ) > 0 ja 2(1 + ψ) > 0. (31) Artikkelissa kuvataan tapa, miten momenttimenetelmän tuntemattomat eli stattisesti määräämättömät sauvanpäämomentit on valittava, jotta syntyvä rakenteen joustomatriisi olisi symmetrinen. isäksi johdetaan toisesta päästään jäykästi tai kimmoisesti kiinnitetyn sauvan joustokertoimet, joita käyttämällä voidaan ratkaistavan yhtälösysteemin kokoa pienentää. isäksi huomautetaan, että rakenteen tasapainotilan stabiiliuden menettämiskohtaa ei voida määrittää pisteenä, jossa rakenteen joustomatriisi muuttuu positiivisesti definiitistä indefiniitiksi. 81

8 Viitteet [1] A. Ghali, A.M. Neville, Structural analysis - A unified classical and matrix approach. Chapman and Hall, 3. painos, ondon, New York, [2] R. Guldan, Rahmentragwerke und Durchlaufträger. Springer-Verlag, 6. painos, Wien, [3] P. oikkanen, Rakenteiden statiikka 2. Otava, Helsinki, [4] J.S. Przemieniecki, Theory of matrix structural analysis. Dover, [5] S.P. Timoshenko, J.M. Gere, Theory of elastic stability. McGraw-Hill, International student edition, 2. painos, Reijo Kouhia TKK, Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos P 2100, TKK s-posti: 82

LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS

LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS Markku Heinisuo Rakenteiden Mekaniikka, Vol.26 No 4, 1993, pp. 25-37 Tiivistelma: Artikkelissa esitetaan tasonurjahdustarkastelu

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa I SUORAT JA KAAREVAT TASOSAUVAT

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa I SUORAT JA KAAREVAT TASOSAUVAT YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa I SUORAT JA KAAREVAT TASOSAUVAT Juha P aavola ja Eero-Matti Salonen Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 28 No. 4, 1995, s. 29-43. T IIVISTELMA Taman artikkelisarjan

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelu

Betonirakenteiden suunnittelu Eero Saarinen, iplomi-insinööri Rakennusinsinööritoimisto Eero Saarinen Oy Tässä artikkelissa annetaan ohjeita betonirakenteien suunnittelusta henkilöille, jotka vain tilapäisesti suorittavat rakennesuunnittelua.

Lisätiedot

3 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

Ryhmäteoria. Markku Koppinen Turun yliopisto

Ryhmäteoria. Markku Koppinen Turun yliopisto Ryhmäteoria Markku Koppinen Turun yliopisto 6. toukokuuta 2011 Alkusanat Tämä ryhmäteorian kurssi käsittelee enimmäkseen ryhmien esitysteoriaa, mutta kuten tulemme näkemään, esitysteoria liittyy niin läheisesti

Lisätiedot

Ei välttämättä, se voi olla esimerkiksi Reuleaux n kolmio:

Ei välttämättä, se voi olla esimerkiksi Reuleaux n kolmio: Inversio-ongelmista Craig, Brown: Inverse problems in astronomy, Adam Hilger 1986. Havaitaan oppositiossa olevaa asteroidia. Pyörimisestä huolimatta sen kirkkaus ei muutu. Projisoitu pinta-ala pysyy ilmeisesti

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Verkot ja todennäköisyyslaskenta Verkko Verkko eli graafi muodostuu pisteiden joukosta V, särmien joukosta A ja insidenssikuvauksesta : A V V jossa

Verkot ja todennäköisyyslaskenta Verkko Verkko eli graafi muodostuu pisteiden joukosta V, särmien joukosta A ja insidenssikuvauksesta : A V V jossa Mat-.6 Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Mat-.6 Sovellettu todennäköisyyslaskenta B / Ratkaisut Aiheet: Verkot ja todennäköisyyslaskenta Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat Kertymäfunktio Jakaumien

Lisätiedot

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot

Monissa käytännön ongelmissa ei matriisiyhtälölle Ax = b saada ratkaisua, mutta approksimaatio on silti käyttökelpoinen.

Monissa käytännön ongelmissa ei matriisiyhtälölle Ax = b saada ratkaisua, mutta approksimaatio on silti käyttökelpoinen. Pns ratkaisu (Kr. 20.5, Lay 6.5 C-II/KP-II, 20, Kari Eloranta Monissa käytännön ongelmissa ei matriisiyhtälölle Ax = b saada ratkaisua, mutta approksimaatio on silti käyttökelpoinen. Määritelmä Jos A on

Lisätiedot

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora Taso 1/5 Sisältö Taso geometrisena peruskäsitteenä Kolmiulotteisen alkeisgeometrian peruskäsitteisiin kuuluu taso pisteen ja suoran lisäksi. Intuitiivisesti sitä voidaan ajatella joka suunnassa äärettömyyteen

Lisätiedot

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Solmu 1/2000 2001 Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Taustana tarinallemme on tämän kevään lyhyen matematiikan yo-tehtävä, jossa käskettiin osoittamaan, että yhtälöllä f(x) = x 3 4x 2 = 0 on juuri

Lisätiedot

käännetty prosessi. Tarkastellaan pelkistymätöntä stationaarista stokastista prosessia X t.

käännetty prosessi. Tarkastellaan pelkistymätöntä stationaarista stokastista prosessia X t. J. Virtamo 38.3143 Jonoteoria / Ajan kääntö 1 AJAN KÄÄNTÖ JA KÄÄNTYVÄT PROSESSIT Käännetty prosessi Tarkastellaan pelkistymätöntä stationaarista stokastista prosessia X t. Tähän prosessiin voidaan liittää

Lisätiedot

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET Juha Paavola ja Eero-Matti Salonen Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 29 Nro 3-4, 1996, s. 11-34 TIIVISTELMA Taman artikkelisarjan tarkoituksena

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

Osa 5. Pilarit. Betoniteollisuus 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien. Suunnittelu eurokoodin EN 1992 mukaisesti.

Osa 5. Pilarit. Betoniteollisuus 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien. Suunnittelu eurokoodin EN 1992 mukaisesti. 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston JARKKO PEKKARINEN Suuridimensioisen optimointiongelman ratkaiseminen numeerisesti kineettisten parametrien suurimman uskottavuuden estimaatin määrittämiseksi PET-sinogrammiaikasarjasta Diplomityö Tarkastaja:

Lisätiedot

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1 Raja-arvo Raja-arvo Raja-arvo kuvaa funktion f arvon f() kättätmistä, kun vaihtelee. Joillakin funktioilla f() muuttuu vain vähän, kun muuttuu vähän. Toisilla funktioilla taas f() hppää tai vaihtelee arvaamattomasti,

Lisätiedot

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I origo f ( x, y ) x y 4 1 Segmentointi...43 1.1 Epäjatkuvuuskohtiin perustuva segmentointi... 43 1.1.1 Pisteentunnistus (point etection)...

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta nalyyttistä geometriaa kilailutehtävien kautta Jouni Seänen. 4. 04 Johdanto. Joskus kehäkulmalauseeseen kyllästyy ja haluaa ratkaista geometrian tehtävän algebrallisesti. Tässä monisteessa esitetään tarkoitukseen

Lisätiedot

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät 11 Taso Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät tason. Olkoot nämä pisteet P, B ja C. Merkitään vaikkapa P B r ja PC s. Tällöin voidaan sanoa, että vektorit

Lisätiedot

Yhtälön ratkaiseminen

Yhtälön ratkaiseminen Yhtälön ratkaiseminen Suora iterointi Kirjoitetaan yhtälö muotoon x = f(x). Ensin päätellään jollakin tavoin jokin alkuarvo x 0 ja sijoitetaan yhtälön oikealle puolelle, jolloin saadaan tarkennettu ratkaisu

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot