Vantaa. Muutoksia Lintukallionpolulle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaa. Muutoksia Lintukallionpolulle"

Transkriptio

1 Vantaa Kaupunkisuunnittelu Muutoksia Lintukallionpolulle Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä ja tarkistettua asemakaavakarttaa nro

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos Vantaan kaupungin 17. kaupunginosa, Martinlaakso Kortteli sekä katu- ja erityisalueet (Kumoutuvan asemakaavan kortteli sekä katualuetta.) Tonttijaon muutos Kortteli Kaava-alueen sijainti Lintukallionkuja 9 sekä Lintukallionpolun ja Kivivuorenpolun katualueita. Sijaintikartta ja suhde kaupunkirakenteeseen. 1

3 2. TIIVISTELMÄ Lintukallionpolun varrella sijaitsee kaksi päiväkotia ja alakoulu. Koulutie järjestellään päiväkotien kohdalla turvallisemmaksi erottamalla jalankulku ja autoliikenne toisistaan. Lintukallionpolun liikennejärjestely edellyttää katualueen laajentamista ja vastaavasti yleisten rakennusten tontin pienentämistä, mutta yhtään puuta ei tarvitse kaataa. Kivimäentien ja Lintukallionpolun kulmauksessa oleva punatiilinen tornimuuntaja merkitään modernin rakennuskannan inventoinnin (2002) perusteella kaupunkikuvallisesti arvokkaana rakennuksena säilytettäväksi. Muuntaja jää katualueelle. Kaavan valmistelussa kevyen liikenteen turvallisuus on asetettu ajoyhteyden edelle. Katualueena tarpeeton alue merkitään suojaviheralueeksi, joka voidaan vuokrata naapurille. Tontin ajoyhteys voidaan järjestää muuntajan länsipuolelta. Kaavamuutos sisältää tonttijaon muutoksen yleisen rakennuksen tontilla. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Martinlaakso on kerrostalovaltainen asuinalue, jonka koillisosassa Kivimäessä on pientaloasutusta. Lintukallionpolku on koulutie, jonka varrella on asuintontteja, kaksi päiväkotia ja koulu. Lintukallionpolun kautta on annettu tontilleajoyhteyksiä päiväkotitontille (Lintukallionkuja 9) ja kahdelle asuintontille (Lintukallionkuja 7c ja 7d). Luonnonympäristö Laajaniitynpolun varrella Kivimäentie 8:n itäpuolella on kiilamainen katuviheralue. Tämä on luonnontilaista metsää, jossa isompi puusto on mäntyä ja aluskasvillisuutena on mm. pihlajaa ja katajia (5-6 kpl). Elävät männyt, joita on 15 kpl, ovat normaalikuntoisia ja vaikuttavat merkittävästi alueen ilmeeseen. / Vastaava puutarhuri Urpo Korpi Huonokuntoiset puut on tämän jälkeen kaadettu. Rakennettu ympäristö Kivimäentien ja Lintukallionpolun kulmauksessa on hyvin säilynyt punatiilinen tornimuuntaja, jolla on kaupunkikuvallista arvoa. Tällaisia tornimuuntajia rakennettiin 1950-luvulla, mutta niitä on madallettu ja purettu. Yleisten rakennusten tontilla olevat päiväkodit ovat valmistuneet 1981 ja Liikenne - Henkilöautoliikenne: Tontille 17577/1 (Lintukallionkuja 9), jolla on kaksi päiväkotia, sekä tonteille (Lintukallionkuja 7c) ja (Lintukallionkuja 7d), joilla on yhden asunnon talot, on sallittu tonttiliittymät Lintukallionpolun kautta. Lintukallionpolulla on etelästä päin liikennemerkki, joka sallii tontilleajon, mutta pohjoispäässä on vain jalankulun ja pyöräilyn salliva liikennemerkki. - Joukkoliikenne: Kivimäentiellä kulkee bussi 453 Helsingistä Martinlaaksoon. Rautatieasemalle on 800 m. 2

4 3.2. Suunnittelutilanne Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Kevyt liikenne: Lintukallionpolku on asemakaavassa varattu jalankulkukaduksi, mutta sillä on tontilleajoa päiväkodeille ja kahdelle asuintontille sekä kevyttä liikennettä päiväkodeille ja koulutie, jolloin lapset joutuvat väistämään autoja. Kulttuurihistorialliset kohteet Modernin rakennuskannan inventoinnissa on Kivimäentie 8:n kohdalla muuntamo 142, joka on arvioitu B-luokkaan. A1-kohteet ovat suojeltavia ja A2- kohteet todennäköisiä suojelukohteita, jotka tarvitsevat tarkemman tutkimuksen. Kaikki A-luokkaan kuulumattomat ovat B-kohteita. "Ne ovat vaatimattomasta ulkoasustaan huolimatta huomion arvoisia --- voimakkaasti identiteettiä luovia --- maiseman maamerkkeinä --- merkittäviä." / Amanda Eskola, Vantaan kaupunki 2002: Vantaan moderni teollinen rakennusperintö Inventointiraportti. s. 7, 14. Tekninen huolto Alueella on tarvittava kunnallistekniikka. Lentomelu Ilmailulaitoksen lentomelun hallintaraportin mukaan alueen arvioitu lentomelutaso L DEN on verhokäyrän mukaan db, mikä ei rajoita asuntorakentamista, mutta edellyttää asunnoilta, päiväkoti- ja koulutustiloilta ja vastaavilta melulta suojeltavilta tiloilta L 32 db(a) ääneneristävyyttä sekä toimistotiloilta ja vastaavilta hiljaisilta työtiloilta L 28 db(a) ääneneristävyyttä. Maanomistus Alueen omistaa Vantaan kaupunki. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto , voimaan Maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Martinlaakso on keskustatoimintojen aluetta. Ympäristöministeriö Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. Taajamatoimintojen alue. Keskustatoimintojen alue. Virkistysalue. Viheryhteystarve. Kaava-alueen sijainti. Maakuntakaavaehdotus Uudenmaan maakuntakaavaehdotus (maakuntahallitus ) on nähtävillä Maakuntakaava ohjaa Uudenmaan tulevan kasvun nykyiseen rakenteeseen sitä tiivistäen ja täydentäen. Hanke on maakuntakaavaehdotuksen mukainen. 3

5 Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on pientaloaluetta A3. Hanke on yleiskaavan mukainen. Ote yleiskaavasta. A1 Tehokas asuntoalue. A2 Matala ja tiivis asuntoalue. A3 Pientaloalue. C Keskustatoimintojen alue. P2 Palvelujen alue. PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. TP Työpaikka-alue. VL Lähivirkistysalue. VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. W Vesialue. c Keskustatoimintojen alakeskus. (LJ)- Joukkoliikenteen terminaali. (m1)- Lentomeluvyöhyke 1 (L DEN yli 60 db). (m2)- Lentomeluvyöhyke 2 (L DEN db). (Z)- Voimansiirtolinja. Ohjeellinen ulkoilureitti. Ohjeellinen raideliikenteen linjaus. //// Kyläkuvallisesti merkittävä alue. Yleiskaava-alueen raja. Alueen raja. Voimassaoleva asemakaava Tontilla (Lintukallionkuja 9) ja Lintukallionpolulla on voimassa asemakaava nro , Kh , jossa tontti on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Tontille saa rakentaa toiminnan ja huollon kannalta välttämättömiä asuntoja. Tonttitehokkuus on e = 0,60 ja suurin sallittu kerrosluku on III (kolme). Autopaikkoja on varattava 1 autopaikka asuinkerrosalan 85 m 2 kohti sekä 1 autopaikka viittä toimihenkilöä kohti. Lintukallionpolku on yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jossa osin on tontille ajo sallittu. Katso ajantasaasemakaavaa jäljempänä. Kivivuorenpolulla on voimassa asemakaava nro , Kv , jossa Kivivuorenpolku on yleiselle jalankululle varattu katualue. Rakennusjärjestys Vantaan rakennusjärjestys, Kv , voimaan Tonttijako- ja rekisteri Alue on Vantaan kiinteistörekisterissä, tontti on tonttirekisterissä. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. Rakennuskiellot Ei ole. 4

6 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Kaavamuutoshakemukset 1) Veikko Stude haki asemakaavamuutosta nro siten, että asuintonttia (Kivivuorentie 8) laajennettaisiin Lintukallionpolulle ja ajoyhteys tontille tulisi Lintukallionpolun kautta. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että hakemus hylätään; esitykseen liittyi eriävä mielipide. Hakija perui kaavamuutoshakemuksen ) Vantaan kaupungin yrityspalvelut haki asemakaavamuutosta nro Koivikkorinne 1:ssä olevan yleisen pysäköintialueen (asemakaavassa LP) muuttamiseksi asuintontiksi. Tässä yhteydessä esitettiin ratkaistavaksi myös liikennejärjestely Lintukallionpolulla päiväkotien kohdalla. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti , että asemakaavamuutos nro jaetaan kahdeksi eri alueeksi. Tämä on kyseisen kaavamuutosalueen eteläosa, uusi nro ) Veikko Stude haki asemakaavamuutosta siten, että ajoyhteys Kivimäentie 8:n tontille sallitaan muuntajan itäpuolelta. Perustelut jäljempänä Asemakaavamuutoksen nro käsittely Kaavamuutoksen nro osallistuminen ja vuorovaikutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin Haetun ajoyhteyden ja koulutien vuoksi kaava-alue sisälsi myös Lintukallionpolun ja Kivivuorenpolun katualueet sekä yleisten rakennusten tontin (Lintukallionkuja 9). Kaavoituksen vireille tulo ilmoitettiin kaavoituskatsauksessa (Vantaa suunnittelee ja rakentaa 2007) ja Vantaan Sanomissa Osallistumisja arviointisuunnitelma lähetettiin kirjeellä tai sähköpostilla osallisille ja jaettiin naapureiden postilaatikkoihin. Kirjalliset mielipiteet pyydettiin mennessä. Osallisille järjestettiin MRL 62 mukainen osallistuminen klo , katselmus ja kiertokävely, jossa oli mahdollista keskustella aluearkkitehdin kanssa. Tilaisuudessa oli läsnä 11 osallista ja aluearkkitehti (Kallaluoto), joka oli tavattavissa myös puhelimitse Kaavamuutoksen nro osallistumisessa saadut mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen Osallistuminen paikalla , aluearkkitehdin muistiosta: "Lintukallionpolun eteläpäässä todettiin tarpeelliseksi autoliikenteen ja kevyen liikenteen erottaminen toisistaan. Kivivuorenpolun toivottiin säilyvän viehättävänä metsäpolkuna. Pohjoisempana ei nähty estettä Studen tontin laajentamiselle, mutta tornimuuntajan ja komeiden honkien toivottiin säilyvän. Studet toivoivat ajoyhteyttä tontille Lintukallionpolkun kautta, mutta sitä myös vastustettiin, koska polulla kulkee pieniä koululaisia ja heidän turvallinen kulku nähtiin ensisijaiseksi. Studen tontille on nyt liittymä Kivimäentieltä" Katso myös jäljempänä kaksi vakuutusta. Lintukallionpolulla kevyt liikenne ja ajoneuvoliikenne erotetaan toisistaan. Uusia ajoyhteyksiä ei sallita Lintukallionpolun kautta. 5

7 Vantaan Energia Oy antoi lausunnon, jonka mukaan alueella sijaitsee muurattu tiilimuuntamo M 142 ja kaapeleita. Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan muuntamon ja maakaapeleiden sijainti. Lintukallionpolun pohjoispää. Jalankulku- ja pyörätie. Tornimuuntaja. Lintukallionpolun pohjoispää. Asuinrakennus, männyt ja muuntaja. Lintukallionpolun eteläpää. Koululainen pyöräilemässä. Vasemmalla päiväkodin pysäköintipaikka. TKa Vastaava puutarhuri Urpo Korpi antoi lausunnon Lintukallionpolulla olevien puiden kunnosta, jonka mukaan "elävät männyt, joita on 15 kpl, ovat normaalikuntoisia ja vaikuttavat merkittävästi alueen ilmeeseen". Kuntatekniikan kehittämisyksikkö antoi seuraavan lausunnon: "Martinlaakson asemakaavan liikennesuunnittelun pääperiaatteena on ollut eri liikennemuotojen erottelu. Lintukallionpolku on osa Martinlaakson kevyen liikenteen pääraitistoa. Lintukallionpolun varrella sijaitsee alakoulu- ja päiväkoteja, joiden koulutienä katu toimii. Autoliikennettä raitilla ei liikenneturvallisuussyistä siksi tule sallia lainkaan. Niinpä po. raitin osuuden Lintukallionkuja - Kivimäentie eteläpäässä vielä nykyisin olevan tonteille- ja huoltoajonkin järjestäminen turvallisemmin on ollut esillä ja se onkin nyt tarkoitus toteuttaa. Näin ollen kokonaan uutta ajoneuvoliikennettä Lintukallionpolulle esim. pohjoisen suunnasta ei tule sallia." Veikko Stude jätti kirjeen, jossa hän piti kaavoitusmenettelyä hallintolain vastaisena. Liitteenä oli lakiasiaintoimisto OY SH LAW AB:n / Ari Huhtamäki muistio , jossa kaavoitusmenettelyä arvostellaan ja Stude ilmoittaa, ettei voi hyväksyä mitään aluearkkitehdin esittämiä ratkaisuja. Mikäli Studen hakemus hylätään ja kaavamuutos muilta osin hyväksytään, Stude vastustaa kaavamuutosta kaikissa sen vaiheissa sen vuoksi, että se kohtelee kuntalaisia eriarvoisesti. Lintukallionpolun varrella on --- asukkaita, joilla ei ole tonteilleen muuta kulkuyhteyttä. Veikko Stude peruutti hakemuksen Asiassa on järjestetty uusi osallistuminen Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy / Ari Kanerva lähetti vielä kirjeen, jossa puututtiin hakemusten sisältöön ja erityisesti järjestettyyn katselmukseen, että katselmuksesta ei ole pidetty hallintolain 6 luvun 38 :ssä pidettäväksi määrättyä pöytäkirjaa ja kaavoitusmenettely olisi siten lain vastaista. / Dnro KA 3939/2005, saapunut Kyseinen katselmus ei ole ollut lain edellyttämä katselmus, vaan vuorovaikutustapa, tosiasiassa tavanomainen MRL 62 mukainen osallisten vuorovaikutustilaisuus, "katselmus ja kiertokävely", --- "jolloin aluearkkitehdin kanssa voi keskustella hankkeesta". Veikko Stude oli katselmuksessa läsnä ja katselmuksesta laadittiin tavanomainen pöytäkirjaa vastaava muistio. Studelle annettiin puhelimitse tieto muistion sisällöstä ja hän on sai muistion sisällön tietoonsa myös kirjeessä ja selostuksessa , josta tosin irrallinen huomio "Katselmuksen aikana polulla kulki äiti lastenvaunujen kanssa" oli lyhennetty pois. MRL 62 mukaan mielipiteen saa ilmaista myös suullisesti. Ajoa koulutien kautta on joka tapauksessa yleisesti vastustettu - Taskisen puollosta huolimatta. Kaavan ratkaisuista on mahdollisuus tehdä muistutus kaavan nähtävillä ollessa. 6

8 Tornimuuntajan ja mäntyjen säilyttäminen perustuu osallistumisessa saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin sekä tornimuuntajan osalta myös edellä mainittuun modernin rakennuskannan inventointiin ja neuvotteluun kaupunginmuseon rakennustutkijan kanssa. Tornimuuntajasta, sen säilyttämisestä ja kaapeleista on neuvoteltu erikseen Vantaan Energia Oy:n / Simo Paronen kanssa, joka antoi selvityksen tornimuuntajan historiasta. Lintukallionpolun liikennejärjestelyistä on neuvoteltu liikennesuunnittelijoiden kanssa. Lintukallionpolun katuviheralueesta on neuvoteltu viheralueyksikön maisemaarkkitehdin kanssa. Kivimäen koulusta saadun tiedon mukaan noin puolet koulun 425 oppilaasta on erityisoppilaita ja osa käyttää bussia. Koulussa toimii 0-6 luokat. Lapset leikkivät Lintukallionpolulla, jota käyttää noin oppilasta. / Koulusihteeri Päivi Ahokas Maankäyttö- ja rakennuslain 66 mukainen viranomaisneuvottelu ei ollut tarpeen. Asian valmistelussa päädyttiin siihen, että koululaisten turvallinen kulku on Lintukallionpolulla ensisijaista Kaavamuutoksen nro päätöskäsittelyt Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti asemakaavan muutosehdotuksen vielä yhtä neuvottelua varten. Veikko Studen kanssa neuvoteltiin , jolloin hänelle annettiin mahdollisuus esittää vielä oma näkemyksensä tontilleajoyhteytensä ratkaisemiseksi. Studen asiamies asianajaja Ari Kanerva jätti ratkaisuehdotuksen , josta pyydettiin mittausosaston, kuntatekniikan keskuksen ja Vantaan Energia Oy:n lausunnot. Lausuntojen perusteella kaupunki lähetti asiamiehelle uuden ehdotuksen , johon saatiin asiamiehen vastaus Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti kaava-asian nro uudelleen valmisteltavaksi siten, että pohjois- ja eteläosat erotetaan toisistaan. Kaava-alueen pohjoisosan käsittelyä jatkettiin kaava-asiana nro Eteläosasta käynnistettiin uusi kaavamuutos nro , johon osallistuminen on uusittu. Kaupunginhallitukselle järjestettiin tutustumiskäynti alueella. Kaavamuutoksen voimaan tulo Pohjoisosan asemakaavamuutos nro hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ja on tullut voimaan

9 4.3. Asemakaavamuutoksen nro käsittely Kaavamuutoksen osallistuminen ja vuorovaikutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja jaettiin alueen naapureille samana päivänä. Mielipiteet pyydettiin mennessä. Osallistumisen uusiminen oli tarpeen, koska kaava-alue jaettiin kahteen osaan ja tälle osalle jouduttiin antamaan uusi kaavamuutosnumero. Kaavoituksen vireille tulo ilmoitettiin kaupunkisuunnittelun internet-sivuilla ja Vantaan Sanomissa Osallisia kaavoituksessa olivat hakijat, naapurit, kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset, kaupungin viranomaiset, Kivimäen koulu ja Kivimäen päiväkoti, opettajat, oppilaat ja vanhemmat, Uudenmaan ympäristökeskus, Elisa Networks Oy, Vantaan Energia Oy sekä kunnan jäsenet ja ne, jotka katsoivat olevansa osallisia Kaavamuutoksen nro osallistumisessa saadut mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen Vantaan ympäristökeskus / Tina Kristiansson : Ei huomauttamista. Veikko Stude ilmoitti seuraavaa: "Vastustan asemakaavan muutosehdotusta nro , jossa muutosehdotuksen kohteena on Lintukallionpolun uudelleenjärjestelyt. Perusteluksi vastustukselleni esitän seuraavaa: 1. kaavaehdotuksessa esitetään muuntaja suojeltavaksi. muuntajalla ei ole maisemallista arvoa. Vastustan muuntajan suojelua niin kauan kuin muuntajalle tulevat johdot, jotka sijaitsevat lain vastaisesti ja luvatta allekirjoittaneen tontilla, on poistettu tai niiden kulkemisesta allekirjoittaneen tontilla on sovittu. 2. Lintukallionpolun eteläpään liikenteen uudelleenjärjestelyt eivät tuo lisäturvallisuutta lasten Päiväkodille suuntautuvalla koulutiellä, uusi kaavasuunnitelman ajoyhteys sijaitsee aivan päiväkodin pääsisäänkäyntinä toimivan portin editse, jolloin lapset poistuessaan päiväkodista kohtaavat välittömästi portista tultuaan ajoväylän. Samalla Lintukallionkuja 7 c ja 7 d:n rakennuksille mahdollistetaan ajoyhteys kaupungin tontille sijoitettua ajotietä käyttäen. Järjestely loukkaa kuntalaisten tasa-arvoisuutta, kun jo rakennetulle ja neuvotellulle talolle kivimäentie 8 B - ei olla kaavoittamassa vastaavanlaista ajoyhteyttä. 3. Pienen alle 400 m2:n suuruisen maakaistaleen muutaman männyn suojelu ei ole tarpeen, lähialue koostuu kauniista runsaspuustoisesta metsästä. Kaavaalueen puut sijaitsevat nykyisessä kaavassa kevyen liikenteen väyläksi kaavoitetulla alueella, jonka käytöstä oli valmiiksi neuvoteltu sopimus allekirjoittaneen kanssa. Alueen kautta oli suunniteltu ajoyhteys rakennusoikeuksineen Kivimäentie 8 B:n rakennukselle. Alueen kaavavalmistelu oli vireillä vuoden 2004 syksystä vuoden 2008 syksyyn, nykyisen alueen kaavaa valmisteltiin oman hakemukseni pohjalta, kaavaesityksestä järjestettiin katselmus, eikä esitettyä allekirjoittaneen hakemukseen perustuvaa kaavaesitystä vastustettu, toisin kuin kaavoittajan toimesta on annettu ymmärtää. Katson, että ainut oikea tapa edetä asiassa on valmistella uusi kaavaehdotus yhdessä kaikkien Luntukallionpolun varrella asuvien asukkaiden kanssa ja kaikkien asumistarpeet tasapuolisesti huomioiden. Allekirjoittaneen on annettu ymmärtää, että näin olisi tarkoitus menetellä, esillä oleva kaavavalmisteleu ei tue tätä käsitystä." 8

10 Vastine edelliseen: 1. Modernin rakennuskannan inventoinnissa (Eskola 2002) asiantuntijaarviona on esitetty, että muuntajalla on kaupunkikuvallista merkitystä (luokka B). Kaavamuutos ei koskenut Kivimäentie 8:n tonttia, johon ei kohdistunut enää kaavamuutoshakemusta. 2. Lintukallionpolulla kevyt liikenne on tarkoitus erottaa ajoneuvoliikenteestä kuten kaaviosta sivulla 13 ilmenee. Kivimäentie 8 A ja 8 B sijaitsevat samalla tontilla ja niille on yhteinen tonttiliittymä Kivimäentieltä. Tontit on lohkottavissa voimassa olevan asemakaavan pohjalta, jolloin kumpikin saisi oman tonttiliittymänsä Kivimäentielle. 3. Kaupungin vastaavan puutarhurin asiantuntijalausunnon mukaan katualueella olevat männyt vaikuttavat merkittävästi alueen ilmeeseen. Veikko Stude peruutti kiinteistöön (Kivimäentie 8) ja Lintukallionpolun katualueeseen kohdistuvan kaavamuutoshakemuksensa , koska kaupunginhallitus oli päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että hakemus hylätään. Vantaan kaupunginmuseo / rakennustutkija Jaana Moberg : Ei huomautettavaa, hienoa, että vanha muuntaja suojellaan. Tommi Stude ilmoitti seuraavaa: "Vastustamme asemakaavan muutosehdotusta nro , jossa muutosehdotuksen kohteena ovat Lintukallionpolun uudelleenjärjestelyt. Perusteluksi vastustukselleni esitän seuraavaa: 1. Kaavaehdotuksessa esitetään että Lintukallionpolun päiväkotia vastapäätä oleville rakennuksille nrot 7 c ja 7 d laaditaan tonttiliittymä kaupungin tontin kautta kulkevaa ajoyhteyttä käyttäen. Aikaisemmassa vuonna 2008 katselmuksen alaisessa kaavasuunnitelmassa esitettiin, että osoitteeseen Kivimäentie 8 B ajoyhteys järjestettäisiin pohjoisesta eli Kivimäentien puolelta. Kukaan asianosaisista ei kirjallisesti vastustanut suunnitelmaa. Katson, että osoitteeseen Kivimäentie 8 B on olemassa yhtäläiset mahdollisuudet ajoyhteyden luomiseksi kuin edellä mainituille rakennuksille päiväkotia vastapäätä. Ellei ajoyhteyttä haluta jostain syystä kaavoittaa Kivimäentien kautta, on kulku järjestettävissä etelästä käsin aivan kuten kahdelle muulle rakennuksellekin. 2. Tornimuuntaja ja suojeltavaksi ehdotetut puut sijaitsevat kaavan mukaan tiealueella. Kun maa-alue on kaavoitettu tiepohjaksi, on kaavassa varauduttu sekä puiden kaatamiseen että jopa muuntajan purkamiseen, eikä suinkaan niiden suojelemiseen. Lisäksi haluan todeta asiasta seuraavaa: Pidän puiden ja muuntajan suojelua lähinnä provokaationa hankkeellemme ostaa kaupungille tarpeeton tontti liitettäväksi nykyiseen Kivimäentie 8 tonttiin. Kohdan 2 kaavatilanteen pohjalta neuvottelimme hyvissä ajoin rakentamista aloittaessamme 2004 kaavoittajan ja kaupungin kanssa mahdollisista liittymävaihtoehdoista tulevalle tontillemme useamman talon rakentamiseksi. Suullisesti lisämaan ostosta ja kulkuyhteydestä sovittiin, ja todettiin tilanteen tarvitsevan kaavamuutosta, koska tiealuetta ei voi myydä. Myöhemmin rakennuslupa myönnettiin poikkeuksellisesti 1 metrin päähän tontin rajasta, mikä osoitti minulle vahvaa sitoutumista suulliseen suunnitelmaan. Sen jälkeen kaupunki on kuitenkin perääntynyt suunnitelmasta ja jopa etsimällä etsinyt syitä asian eväämiseen. Emme voi ymmärtää mm. kirjallisia kommentteja rakennuksemme ikkunoista, jotka eivät muka mahdollistaisi paritalon toisen puolikkaan rakentamista tai puuston suojeluarvoa, kun omalla viereisellä tontillamme on maisemallisesti upeampaa ja runsaslukuisempaa puustoa kuin pienellä katualueella. Myös turvallisuusaspekti ei ole missään suhteessa ympäristöön eikä se tue kuntalaisten tasa-arvoista kohtelua. Perheemme koti ja yrityksemme pääkonttori ovat nyt siis tässä osoitteessa Kivimäentie 8 b eikä sitä enää voi siirtää metreillä suuntaan tai toiseen, (eikä sitä voi suunnitella uudestaan paremmin uuteen tilanteeseen sopivaksi) 9

11 kaupungin vetäydyttyä yhteisestä suunnitelmasta. Lähes 3 vuotta kodissa asuneena meille aiheutuu asiasta jokapäiväistä mielipahaa ja jopa talvisin turvallisuusriskejä, kun emme saa toteutettua kodille johtavia lopullisia kulkureittejä. Myös Kimmo Studen yrittäjäperheelle on aiheutunut suhteetonta odottamista oman paritalonsa suunnittelemisessa tontille. Toivon asiallista ja kaikki osapuolet huomioivaa kaavoittamista alueen suhteen. Osallistumme mielelläni asian käsittelyyn. Ystävällisin terveisin Tommi Stude, Katja Stude, Emma Stude ja Sonja Stude" Vastine edelliseen: 1. Vertaa edellä muistio osallistumisesta sivulla 5 ja kuntatekniikan kehittämisyksikön lausunto sivulla 6. Veikko Stude peruutti omistamaansa kiinteistöön (Kivimäentie 8) ja Lintukallionpolun katualueeseen kohdistuneen kaavamuutoshakemuksensa Tavoite on parantaa koulutien turvallisuutta, ei heikentää sitä uusia ajoyhteyksiä sallimalla. 2. Katualueelle voidaan sijoittaa sekä katupuita että muuntajia, puhelinkioskeja yms. yhdyskuntatekniikan laitteita, joita voidaan myös suojella. Tässä kaavamuutoksessa ei esitetä suojelu- vaan säilyttämismerkintöjä. Puiden säilyttäminen perustui vastaavan puutarhurin lausuntoon (sivulla 6) ja muuntajan säilyttäminen modernin rakennuskannan inventointiin (Eskola 2002). Puita ja muuntajia on säilytetty muuallakin Vantaalla. Kiinteistön omistaja Veikko Stude perui hakemuksen katualueen liittämiseksi tonttiin. Kaupunki ei ole tehnyt kaavoitussopimusta eikä sopimusta maakaupasta. Lain mukaan mahdollinen sopimuskaan ei syrjäyttäisi kaavoitukselle laissa asetettuja tavoitteita tai sisältövaatimuksia (MRL 11 ). Lintukallionpolulla kulkee mm. alakoulun (0-6 luokat) koululaisia sekä päiväkodeista tulevia äitejä lastenvaunuineen. Asuinrakennus on rakennettu voimassa olevan asemakaavan ja rakennusluvan mukaisesti. Asemakaavassa koko tontti on rakennusaluetta, jolloin voidaan rakentaa myös katualueen rajaan kiinni, mikä ei ole kaupungissa poikkeuksellista. Rakennuslupaa varten ei pyydetty eikä tarvittu kaupunkisuunnittelun lausuntoa. Kaavamuutoshakemus ei ole este rakennusluvan myöntämiselle. Martinlaakson aluetoimikunta päätti, että suunnitelma on hyvä, että autoliikenne ja kevyt liikenne erotetaan toisistaan. Martinlaakson asukasyhdistys ry / pj. Timo Saarinen ilmoitti suullisesti, että yhdistyksessä on keskusteltu asiasta ja että yhdistys on samaa mieltä kuin aluetoimikunta. Kaavamuutos valmisteltiin kaupunkisuunnittelulautakuntaan , mutta poistettiin listalta. Kivimäentie 8:n tontille sallittiin rakennustyön aikainen ajoyhteys Lintukallionpolun kautta. Kuntatekniikan keskuksen kirje Veikko Studelle ajoyhteydestä rakennukselle Kivimäentie 8 B Lintukallionpolun kautta. / Kala liitteenä. Veikko Studen kirje pysyvän ajoyhteyden järjestämisestä kahdelle rakennukselle, Kivimäentie 8B ja 8C, "aikanaan sovitun ajoyhteyden Lintupolun kautta". Kirjeessä esitettiin seuraavat kolme vaihtoehtoa: / Kala liitteenä. 10

12 Studen ensisijainen ehdotus ajoyhteydeksi. Studen toinen vaihtoehto ajoyhteydeksi. Studen heikoin hyväksyttävissä oleva ehdotus ajoyhteydeksi Kaavamuutoksen päätöskäsittelyt Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti a) Merkitään kirje tiedoksi ja annetaan kaupunkisuunnittelulle tehtäväksi valmistella siihen vastaus. b) Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että tontin 17596/7 liikennettä ei voi johtaa kevyen liikenteen väylälle. Tontin liikenne tulee järjestää rakennusluvan mukaisesti. Vaihtoehtoisesti tonttia voidaan kaavamuutoksella laajentaa Lintukallionpolkua kaventamalla Asian käsittelyn jatkuminen Kaupunkisuunnittelu lähetti Veikko Studelle kirjeen, jossa esitettiin kaksi vaihtoehtoa ajoyhteyden järjestämiseksi oman tontin kautta, joko lisämaata ostamalla tai ilman lisämaata. Vastaus pyydettiin lokakuun aikana. Studelle lähetetty vaihtoehto 2, jossa nykyinen tontti jaetaan kahdeksi. Studelle lähetetty vaihtoehto 3, jossa nykyiseen tonttiin liitetään katualuetta. Tämä oli maakaupan tarjouksena. 11

13 Veikko Stude oli yhteydessä kaupunkisuunnitteluun ja yrityspalveluihin. Kaupunkisuunnittelu ja yrityspalvelut antoivat Veikko Studelle tarjouksen maan ostamisesta ehdolla, että asemakaavamuutos tulee hyväksytyksi. Tarjouksen hyväksyminen edellytti kaavamuutoksen hakemista. Kaupungin ja Veikko Studen neuvottelu ei johtanut tulokseen. Kaavamuutoksesta neuvoteltiin vielä yrityspalveluyksikössä helmikuussa Veikko Studen uusittu hakemus Hakemus on jätetty naapurina, koska kaava-alueen omistaa Vantaan kaupunki. Hakemuksessa on esitetty kaksi vaihtoehtoa: - Vaihtoehto 1. Ajoyhteys Lintukallionpolulta muuntajan länsipuolitse "Koska aivan tonttimme rajalla sijaitsee Vantaan Energian muuntaja sekä muuntajalta lähteviä kaapeleita, jotka osittain luvatta sijaitsevat tonttimme alueella, päätettiin pyytää Vantaan Energialta lausunto, olisiko tieyhteys toteutettavissa kaava-alueella sijaitsevan kaavaan merkitsemättömän muuntajan länsipuolelta ohittaen sekä olisiko toteutus teknisesti ja taloudellisesti järkevä. Lisäksi päätettiin, että muuntajalta lähtevien osittain maanomistajan tontilla sijaitsevien johtojen kiertämisen ei voida edellyttää tapahtuvan maanomistajan alueella eikä maanomistajan kustannuksella. Jos kulku järjestettäisiin muuntajan länsipuolitse, jouduttaisiin liikenne tontille järjestämään suojatien päältä ja aivan bussipysäkin takaa. Katsomme, että tällaisessa ratkaisussa kaupunki olisi siirtämässä hakijoille huomattavan vältettävissä olevan turvallisuusriskin. Muuntajan itäpuolelta ajettaessa ylimääräisiltä arvokkailta kaapeleiden siirtokustannuksilta ja tien rakentamiskustannuksilta vältyttäisiin. (Ks. Vantaan Energian lausunto). Alueella suoritettiin vielä maastokartoitus. - Vaihtoehto 2: Ajoyhteys muuntajan itäpuolitse "Välittömästi muuntajan noin 5 metrin jälkeen ajoliikenne ohjattaisiin kevyen liikenteen väylän tielevennysalueelle. Ajoliikenne on erotettavissa kävelyliikenteestä, koska kaavoitettu alue on vain puolelta leveydeltään käytössä. Ratkaisu ei edellyttäisi maankaivuu toimenpiteitä eikä aiheuttaisi kustannuksia." Paikalla on pidetty katselmus, jossa paikalla olivat kaupungininsinööri Henry Westlin, Mikko Tella Vantaan Energiasta, Veikko Stude sekä asianajaja Leena Partanen. Veikko Studen käsityksen mukaan "kokouksen, katselmuksen ja lausunnon sekä vastaavien tapausten valossa ei voi tulla muuhun johtopäätökseen, kuin, että ajoyhteys sallitaan muuntajan itäpuolitse ohittaen muuntaja noin 5 metrin matkalta, jonka jälkeen ajoliikenne ohjataan kevyen liikenteen alueeksi varatulle tienlevennysalueella. Ajoliikenne voidaan erottaa kävelyliikenteestä." Vantaan Energia Sähköverkot Oy on antanut selvityksen, jonka mukaan teknisesti Vantaan Energia Sähköverkot Oy ei näe mitään estettä ajoyhteyden rakentamiselle kummassakaan vaihtoehdossa. Kaapelien siirron hankaluus ja mahdolliset kustannukset on kuitenkin otettava huomioon vaihtoehtoa 1 harkittaessa. (Mikko Tella) Kaupungininsinööri neuvotteli Veikko Studen kanssa , jolloin neuvottelussa päädyttiin siihen, että ajoyhteys voidaan järjestää muuntajan länsipuolelta (tontin puolelta). Kaavamuutosta koskevat asiakirjat ovat kaupunkisuunnittelun arkistossa kaavamapeissa nro , ja

14 4.5. Suhde asemakaavamuutoksen tavoitteisiin Vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Asemakaavamuutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Vertailu maakuntakaavaan ja maakuntakaavan ehdotukseen Asemakaavamuutos on maakuntakaavan ja maakuntakaavan ehdotuksen mukainen. Vertailu yleiskaavaan Asemakaavamuutos on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. Vertailu voimassa olevaan asemakaavaan Osa yleisten rakennusten tonttia muuttuu katualueeksi, jolloin Lintukallionpolulla kevyt liikenne voidaan erottaa ajoneuvoliikenteestä. Tornimuuntaja suojellaan. Osa katualueesta muuttuu suojaviheralueeksi, jonka kautta voidaan järjestää tontille ajoyhteys. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Kivimäentien ja Lintukallionpolun kulmauksessa oleva muuntamo 142 on merkitty modernin rakennuskannan inventoinnissa (2002) luokkaan B. Punatiilisellä tornimuuntajalla on sekä rakennushistoriallista että kaupunkikuvallista merkitystä. Myös rakennusmateriaalinsa puolesta muuntaja liittyy Kivimäentien muuhun rakennuskantaan. Muuntaja on yhä alkuperäisessä käytössä, joskin ilmajohdot on kaapeloitu, mutta 20 kv läpivientieristeet ovat jäljellä. Muuntajatyyppi on ollut yleinen pääkaupunkiseudulla, mutta osa muuntajista on purettu ja osa madallettu. Muuntajatyyppi on kaunis, solakka ja sopusuhtainen, detaljit ovat harkittuja. Paikalla käsityönä tehty rakennelma edustaa 1950-luvun uudisrakentamisessa esiintyvää romantiikkaa. Punatiilimuuntajaa täydentää Kivimäentien pohjoispuolen yhtenäinen punatiilitalojen rivistö vuosilta Helsinki on tehnyt kahta mallia A (pienempi kuten Kivimäentiellä) ja B (suurempi). Mallipiirustuksen teki Yrjö Dunderfält Julkisivusta löytyy piirustus Lisäksi löytyy yksityiskohtaisia piirustuksia vielä Helsingin malliin on tehty tekniikan vaatimia muutoksia. Muuntaja lienee rakennettu vuonna 1959 ja on peruskorjattu / Vantaan Energia Oy, Simo Paronen Lintukallionpolulla ajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne erotetaan toisistaan, koska kyseessä on koulutie ja kevyen liikenteen yhteys kahdelle päiväkodille Asemakaavamuutoksen suunnittelijat Asemakaavamuutoksen laatimisesta vastasivat aluearkkitehti Timo Kallaluoto ja vs. aluearkkitehti Vesa Karisalo. Kaavaprosessiin osallistuivat kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kullberg, yrityspalvelujohtaja Leea Markkula-Heilamo, maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-Piikkiö, kaupungininsinööri Henry Westlin, liikennesuunnittelupäälliköt Hannu Laakso, Leena Viilo, liikennesuunnitteluinsinöörit Pekka Haasanen, Jaana Virtanen, asemakaavasuunnittelija Teuvo Kuparinen, maankäyttöteknikot Reino Heikkinen ja Jorma Hopponen, maisema-arkkitehti Hanna Keskinen, lakimies Petteri Leinonen, rakennustutkija Mikko Mälkki ja suunnitteluavustaja Leena Kaunismäki. Muuntajan osalta on neuvoteltu Vantaan Energia Oy:n kanssa / Simo Paronen ja Mikko Tella. 13

15 5. ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEN KUVAUS Katualueet Lintukallionpolun katualuetta laajennetaan päiväkodin kohdalla 190 m 2, jolloin autoliikenne voidaan erottaa jalankulkuliikenteestä. Näin koulutien turvallisuus paranee. Tornimuuntaja merkitään säilytettäviksi. Muuntajan alue merkitään tavalliseksi katualueeksi, jolloin sen kautta voidaan järjestää ajoyhteys. Muuntajan eteläpuolella katualuetta tarvitaan muuntajan huoltoa varten 2,0 metriä (Mikko Tella ). Lintukallionpolku merkitään jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi. Lintukallionpolulle varataan tilaa valaisimia ja niiden kaapeleita varten. Suojaviheralue EV Katualueena tarpeeton alue (363 m2) merkitään suojaviheralueeksi EV. Alue voidaan vuokrata naapurille, joten alueelle merkitään ajoyhteys (ajo). Jos vuokraus päättyy, alue voidaan istuttaa suojaviheralueeksi. Yleisten rakennusten korttelialue Y Yleisten rakennusten korttelialuetta Y, jolla sijaitsee kaksi päiväkotia, supistetaan 190 m 2 Lintukallionpolun liikennejärjestelyn vuoksi. Korttelialueella sallitaan myös palveluasuntojen rakentaminen. Tonttijaon muutos Asemakaavaan merkitään tonttijaon muutos kortteliin Rakennettu ympäristö ja rakennussuojelu Punatiilinen tornimuuntaja merkitään kaupunkikuvallisesti merkittävänä rakennuksena säilytettäväksi, jolloin sitä ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Luonnonympäristö Tarpeeton katualue, jossa on nyt puita, merkitään suojaviheralueeksi. Alueelle saa kuitenkin järjestää ajoyhteyden. Liikenne Liikenteen edellyttämät muutokset on selitetty edellä ja kuvataan jäljempänä. Lentomelu Asuntojen, päiväkoti- ja koulutilojen ja muiden melulle herkkien tilojen ääneneristävyydeksi lentomelua vastaan määrätään L 32 db. Toimistotilojen ja vastaavien melulta suojattavien työtilojen ääneneristävyydeksi lentomelua vastaan määrätään L 28 db. Nimistö Kaavaan lisätään puuttuneet kadunnimet Kivivuorenpolku - Stenbergsstigen ja Lintukallionpolku - Fågelbergsstigen. Kaavamuutoksen keskeiset vaikutukset Koulutien turvallisuus Lintukallionpolulla paranee, kun ajoneuvoliikenne erotetaan kevyestä liikenteestä. Katualueena tarpeeton alue vuokrataan, jolloin Kivimäentie 8:n tontin sisäinen liikenne paranee. Punatiilinen tornimuuntaja säilyy. 14

16 Nykyiset ajoyhteydet eri tonteille Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Kivimäenkuja 3:n kohdalla on asuntokohtaisia pihoja, jotka rajoittuvat Lintukallionpolkuun, mutta ajoyhteys tontille on järjestetty Kivimäenkujan puolelta (vertaa MRA 37 ). Päiväkotien sekä Lintukallionpolku 7c ja 7d:n ajoyhteys on nyt Lintukallionpolun kautta, mutta nämä ajoyhteydet järjestellään turvallisiksi alempana olevan kuvan mukaisesti. Ajoyhteys tontille. Kaavaehdotuksen mukaiset ajoyhteydet ja koulutien turvallisuuden parantaminen Päiväkotien sekä Lintukallionkuja 7c:n ja 7d:n kohdalla ajoliikenne erotetaan kevyestä liikenteestä ja koulutie järjestyy jalkakäytävälle. Jokaiselle tontille on esitetty ajokelpoinen yhteys (vrt. MRA 37 ). Ajoyhteys tonteille. Kevyt liikenne (koulutie ja yhteys päiväkodeille). 15

17 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Vuokrattava alue. Asemakaavaan liittyy suojaviheralueen osan (225 m2) osalta maanvuokraussopimus, josta on neuvoteltu Veikko Studen kanssa Veikko ja Seija Stude ovat antaneet sitoumuksen maan vuokraamisesta Lintukallionpolun liikennejärjestelyn toteuttaminen edellyttää katusuunnitelmaa ja budjettirahoitusta. Vantaa VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Aluearkkitehti 16

18 Ortoilmakuva kaavamuutosalueesta Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Tuorein ortoilmakuva vuodelta Varjoista päätellen kuva on otettu noin klo 7. Päiväkodin vieressä on liikkunut kuorma-auto. 17

19 Ote ajantasa-asemakaavasta Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu

20 Asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolo MRA 27 :n nojalla nähtävillä ollut asemakaavan muutosehdotus. Kaavamuutosehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausuntoja ei ollut tarpeen pyytää. Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaan on tehty seuraavat tekniset tarkistukset: - lisätty puuttunut ajoyhteyden raja vuokra-alueen rajalle - tarkistettu säilytettävän muuntajan merkintää (viivatyyppi vaihdettu). Tarkistukset eivät ole oleellisia eivätkä edellytä kaavan uutta nähtävillepanoa. 19

21 Asemakaavan muutosehdotus Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Kh

22 21

23 22

24 23

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 6.9.2005 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVA NRO 720900 Kaupunginosa:

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro 002047 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 20.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Virtakujalle kerrostalo

Virtakujalle kerrostalo Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen Virtakujalle kerrostalo Asemakaavamuutos 002305, Myyrmäki / Virtakuja Osallistumis-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 2480/2013 10.02.03 30 Lahnus-Korpilampi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 720604, 87. kaupunginosa Lahnus Valmistelijat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 28.9.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002141, TONTTIJAKO JA TONTTIJAONMUUTOS, VIERTOLA Osa korttelia 63124

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016, PÄIVITETTY 2.9.2016 KIELOTIE 38-44 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002314, EROTETTU OMAKSI TYÖKSEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Haapolahti) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan asemakaavamuutos (Läntisen puurivikadut) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Sähkötie 1, asemakaavan muutos

Sähkötie 1, asemakaavan muutos Sähkötie 1, asemakaavan muutos Työ nro 002255 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.3.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , tarkistettu

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , tarkistettu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.10.2016, tarkistettu 14.12.2016 KURIIRITIE 10B-12 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002306 Kaavamuutosalue sijaitsee Helsingin pitäjän kirkonkylällä, Kehä III:n ja Tuusulanväylän

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2016 OSMANKÄÄMINTIEN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002308 Kaavamuutosalue sijaitsee Viertolassa Tikkurilan urheilupuiston länsiosassa. Lännessä alue rajautuu

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot