Vantaa. Muutoksia Lintukallionpolulle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaa. Muutoksia Lintukallionpolulle"

Transkriptio

1 Vantaa Kaupunkisuunnittelu Muutoksia Lintukallionpolulle Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä ja tarkistettua asemakaavakarttaa nro

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos Vantaan kaupungin 17. kaupunginosa, Martinlaakso Kortteli sekä katu- ja erityisalueet (Kumoutuvan asemakaavan kortteli sekä katualuetta.) Tonttijaon muutos Kortteli Kaava-alueen sijainti Lintukallionkuja 9 sekä Lintukallionpolun ja Kivivuorenpolun katualueita. Sijaintikartta ja suhde kaupunkirakenteeseen. 1

3 2. TIIVISTELMÄ Lintukallionpolun varrella sijaitsee kaksi päiväkotia ja alakoulu. Koulutie järjestellään päiväkotien kohdalla turvallisemmaksi erottamalla jalankulku ja autoliikenne toisistaan. Lintukallionpolun liikennejärjestely edellyttää katualueen laajentamista ja vastaavasti yleisten rakennusten tontin pienentämistä, mutta yhtään puuta ei tarvitse kaataa. Kivimäentien ja Lintukallionpolun kulmauksessa oleva punatiilinen tornimuuntaja merkitään modernin rakennuskannan inventoinnin (2002) perusteella kaupunkikuvallisesti arvokkaana rakennuksena säilytettäväksi. Muuntaja jää katualueelle. Kaavan valmistelussa kevyen liikenteen turvallisuus on asetettu ajoyhteyden edelle. Katualueena tarpeeton alue merkitään suojaviheralueeksi, joka voidaan vuokrata naapurille. Tontin ajoyhteys voidaan järjestää muuntajan länsipuolelta. Kaavamuutos sisältää tonttijaon muutoksen yleisen rakennuksen tontilla. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Martinlaakso on kerrostalovaltainen asuinalue, jonka koillisosassa Kivimäessä on pientaloasutusta. Lintukallionpolku on koulutie, jonka varrella on asuintontteja, kaksi päiväkotia ja koulu. Lintukallionpolun kautta on annettu tontilleajoyhteyksiä päiväkotitontille (Lintukallionkuja 9) ja kahdelle asuintontille (Lintukallionkuja 7c ja 7d). Luonnonympäristö Laajaniitynpolun varrella Kivimäentie 8:n itäpuolella on kiilamainen katuviheralue. Tämä on luonnontilaista metsää, jossa isompi puusto on mäntyä ja aluskasvillisuutena on mm. pihlajaa ja katajia (5-6 kpl). Elävät männyt, joita on 15 kpl, ovat normaalikuntoisia ja vaikuttavat merkittävästi alueen ilmeeseen. / Vastaava puutarhuri Urpo Korpi Huonokuntoiset puut on tämän jälkeen kaadettu. Rakennettu ympäristö Kivimäentien ja Lintukallionpolun kulmauksessa on hyvin säilynyt punatiilinen tornimuuntaja, jolla on kaupunkikuvallista arvoa. Tällaisia tornimuuntajia rakennettiin 1950-luvulla, mutta niitä on madallettu ja purettu. Yleisten rakennusten tontilla olevat päiväkodit ovat valmistuneet 1981 ja Liikenne - Henkilöautoliikenne: Tontille 17577/1 (Lintukallionkuja 9), jolla on kaksi päiväkotia, sekä tonteille (Lintukallionkuja 7c) ja (Lintukallionkuja 7d), joilla on yhden asunnon talot, on sallittu tonttiliittymät Lintukallionpolun kautta. Lintukallionpolulla on etelästä päin liikennemerkki, joka sallii tontilleajon, mutta pohjoispäässä on vain jalankulun ja pyöräilyn salliva liikennemerkki. - Joukkoliikenne: Kivimäentiellä kulkee bussi 453 Helsingistä Martinlaaksoon. Rautatieasemalle on 800 m. 2

4 3.2. Suunnittelutilanne Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Kevyt liikenne: Lintukallionpolku on asemakaavassa varattu jalankulkukaduksi, mutta sillä on tontilleajoa päiväkodeille ja kahdelle asuintontille sekä kevyttä liikennettä päiväkodeille ja koulutie, jolloin lapset joutuvat väistämään autoja. Kulttuurihistorialliset kohteet Modernin rakennuskannan inventoinnissa on Kivimäentie 8:n kohdalla muuntamo 142, joka on arvioitu B-luokkaan. A1-kohteet ovat suojeltavia ja A2- kohteet todennäköisiä suojelukohteita, jotka tarvitsevat tarkemman tutkimuksen. Kaikki A-luokkaan kuulumattomat ovat B-kohteita. "Ne ovat vaatimattomasta ulkoasustaan huolimatta huomion arvoisia --- voimakkaasti identiteettiä luovia --- maiseman maamerkkeinä --- merkittäviä." / Amanda Eskola, Vantaan kaupunki 2002: Vantaan moderni teollinen rakennusperintö Inventointiraportti. s. 7, 14. Tekninen huolto Alueella on tarvittava kunnallistekniikka. Lentomelu Ilmailulaitoksen lentomelun hallintaraportin mukaan alueen arvioitu lentomelutaso L DEN on verhokäyrän mukaan db, mikä ei rajoita asuntorakentamista, mutta edellyttää asunnoilta, päiväkoti- ja koulutustiloilta ja vastaavilta melulta suojeltavilta tiloilta L 32 db(a) ääneneristävyyttä sekä toimistotiloilta ja vastaavilta hiljaisilta työtiloilta L 28 db(a) ääneneristävyyttä. Maanomistus Alueen omistaa Vantaan kaupunki. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto , voimaan Maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Martinlaakso on keskustatoimintojen aluetta. Ympäristöministeriö Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. Taajamatoimintojen alue. Keskustatoimintojen alue. Virkistysalue. Viheryhteystarve. Kaava-alueen sijainti. Maakuntakaavaehdotus Uudenmaan maakuntakaavaehdotus (maakuntahallitus ) on nähtävillä Maakuntakaava ohjaa Uudenmaan tulevan kasvun nykyiseen rakenteeseen sitä tiivistäen ja täydentäen. Hanke on maakuntakaavaehdotuksen mukainen. 3

5 Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on pientaloaluetta A3. Hanke on yleiskaavan mukainen. Ote yleiskaavasta. A1 Tehokas asuntoalue. A2 Matala ja tiivis asuntoalue. A3 Pientaloalue. C Keskustatoimintojen alue. P2 Palvelujen alue. PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. TP Työpaikka-alue. VL Lähivirkistysalue. VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. W Vesialue. c Keskustatoimintojen alakeskus. (LJ)- Joukkoliikenteen terminaali. (m1)- Lentomeluvyöhyke 1 (L DEN yli 60 db). (m2)- Lentomeluvyöhyke 2 (L DEN db). (Z)- Voimansiirtolinja. Ohjeellinen ulkoilureitti. Ohjeellinen raideliikenteen linjaus. //// Kyläkuvallisesti merkittävä alue. Yleiskaava-alueen raja. Alueen raja. Voimassaoleva asemakaava Tontilla (Lintukallionkuja 9) ja Lintukallionpolulla on voimassa asemakaava nro , Kh , jossa tontti on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Tontille saa rakentaa toiminnan ja huollon kannalta välttämättömiä asuntoja. Tonttitehokkuus on e = 0,60 ja suurin sallittu kerrosluku on III (kolme). Autopaikkoja on varattava 1 autopaikka asuinkerrosalan 85 m 2 kohti sekä 1 autopaikka viittä toimihenkilöä kohti. Lintukallionpolku on yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jossa osin on tontille ajo sallittu. Katso ajantasaasemakaavaa jäljempänä. Kivivuorenpolulla on voimassa asemakaava nro , Kv , jossa Kivivuorenpolku on yleiselle jalankululle varattu katualue. Rakennusjärjestys Vantaan rakennusjärjestys, Kv , voimaan Tonttijako- ja rekisteri Alue on Vantaan kiinteistörekisterissä, tontti on tonttirekisterissä. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. Rakennuskiellot Ei ole. 4

6 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Kaavamuutoshakemukset 1) Veikko Stude haki asemakaavamuutosta nro siten, että asuintonttia (Kivivuorentie 8) laajennettaisiin Lintukallionpolulle ja ajoyhteys tontille tulisi Lintukallionpolun kautta. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että hakemus hylätään; esitykseen liittyi eriävä mielipide. Hakija perui kaavamuutoshakemuksen ) Vantaan kaupungin yrityspalvelut haki asemakaavamuutosta nro Koivikkorinne 1:ssä olevan yleisen pysäköintialueen (asemakaavassa LP) muuttamiseksi asuintontiksi. Tässä yhteydessä esitettiin ratkaistavaksi myös liikennejärjestely Lintukallionpolulla päiväkotien kohdalla. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti , että asemakaavamuutos nro jaetaan kahdeksi eri alueeksi. Tämä on kyseisen kaavamuutosalueen eteläosa, uusi nro ) Veikko Stude haki asemakaavamuutosta siten, että ajoyhteys Kivimäentie 8:n tontille sallitaan muuntajan itäpuolelta. Perustelut jäljempänä Asemakaavamuutoksen nro käsittely Kaavamuutoksen nro osallistuminen ja vuorovaikutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin Haetun ajoyhteyden ja koulutien vuoksi kaava-alue sisälsi myös Lintukallionpolun ja Kivivuorenpolun katualueet sekä yleisten rakennusten tontin (Lintukallionkuja 9). Kaavoituksen vireille tulo ilmoitettiin kaavoituskatsauksessa (Vantaa suunnittelee ja rakentaa 2007) ja Vantaan Sanomissa Osallistumisja arviointisuunnitelma lähetettiin kirjeellä tai sähköpostilla osallisille ja jaettiin naapureiden postilaatikkoihin. Kirjalliset mielipiteet pyydettiin mennessä. Osallisille järjestettiin MRL 62 mukainen osallistuminen klo , katselmus ja kiertokävely, jossa oli mahdollista keskustella aluearkkitehdin kanssa. Tilaisuudessa oli läsnä 11 osallista ja aluearkkitehti (Kallaluoto), joka oli tavattavissa myös puhelimitse Kaavamuutoksen nro osallistumisessa saadut mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen Osallistuminen paikalla , aluearkkitehdin muistiosta: "Lintukallionpolun eteläpäässä todettiin tarpeelliseksi autoliikenteen ja kevyen liikenteen erottaminen toisistaan. Kivivuorenpolun toivottiin säilyvän viehättävänä metsäpolkuna. Pohjoisempana ei nähty estettä Studen tontin laajentamiselle, mutta tornimuuntajan ja komeiden honkien toivottiin säilyvän. Studet toivoivat ajoyhteyttä tontille Lintukallionpolkun kautta, mutta sitä myös vastustettiin, koska polulla kulkee pieniä koululaisia ja heidän turvallinen kulku nähtiin ensisijaiseksi. Studen tontille on nyt liittymä Kivimäentieltä" Katso myös jäljempänä kaksi vakuutusta. Lintukallionpolulla kevyt liikenne ja ajoneuvoliikenne erotetaan toisistaan. Uusia ajoyhteyksiä ei sallita Lintukallionpolun kautta. 5

7 Vantaan Energia Oy antoi lausunnon, jonka mukaan alueella sijaitsee muurattu tiilimuuntamo M 142 ja kaapeleita. Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan muuntamon ja maakaapeleiden sijainti. Lintukallionpolun pohjoispää. Jalankulku- ja pyörätie. Tornimuuntaja. Lintukallionpolun pohjoispää. Asuinrakennus, männyt ja muuntaja. Lintukallionpolun eteläpää. Koululainen pyöräilemässä. Vasemmalla päiväkodin pysäköintipaikka. TKa Vastaava puutarhuri Urpo Korpi antoi lausunnon Lintukallionpolulla olevien puiden kunnosta, jonka mukaan "elävät männyt, joita on 15 kpl, ovat normaalikuntoisia ja vaikuttavat merkittävästi alueen ilmeeseen". Kuntatekniikan kehittämisyksikkö antoi seuraavan lausunnon: "Martinlaakson asemakaavan liikennesuunnittelun pääperiaatteena on ollut eri liikennemuotojen erottelu. Lintukallionpolku on osa Martinlaakson kevyen liikenteen pääraitistoa. Lintukallionpolun varrella sijaitsee alakoulu- ja päiväkoteja, joiden koulutienä katu toimii. Autoliikennettä raitilla ei liikenneturvallisuussyistä siksi tule sallia lainkaan. Niinpä po. raitin osuuden Lintukallionkuja - Kivimäentie eteläpäässä vielä nykyisin olevan tonteille- ja huoltoajonkin järjestäminen turvallisemmin on ollut esillä ja se onkin nyt tarkoitus toteuttaa. Näin ollen kokonaan uutta ajoneuvoliikennettä Lintukallionpolulle esim. pohjoisen suunnasta ei tule sallia." Veikko Stude jätti kirjeen, jossa hän piti kaavoitusmenettelyä hallintolain vastaisena. Liitteenä oli lakiasiaintoimisto OY SH LAW AB:n / Ari Huhtamäki muistio , jossa kaavoitusmenettelyä arvostellaan ja Stude ilmoittaa, ettei voi hyväksyä mitään aluearkkitehdin esittämiä ratkaisuja. Mikäli Studen hakemus hylätään ja kaavamuutos muilta osin hyväksytään, Stude vastustaa kaavamuutosta kaikissa sen vaiheissa sen vuoksi, että se kohtelee kuntalaisia eriarvoisesti. Lintukallionpolun varrella on --- asukkaita, joilla ei ole tonteilleen muuta kulkuyhteyttä. Veikko Stude peruutti hakemuksen Asiassa on järjestetty uusi osallistuminen Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy / Ari Kanerva lähetti vielä kirjeen, jossa puututtiin hakemusten sisältöön ja erityisesti järjestettyyn katselmukseen, että katselmuksesta ei ole pidetty hallintolain 6 luvun 38 :ssä pidettäväksi määrättyä pöytäkirjaa ja kaavoitusmenettely olisi siten lain vastaista. / Dnro KA 3939/2005, saapunut Kyseinen katselmus ei ole ollut lain edellyttämä katselmus, vaan vuorovaikutustapa, tosiasiassa tavanomainen MRL 62 mukainen osallisten vuorovaikutustilaisuus, "katselmus ja kiertokävely", --- "jolloin aluearkkitehdin kanssa voi keskustella hankkeesta". Veikko Stude oli katselmuksessa läsnä ja katselmuksesta laadittiin tavanomainen pöytäkirjaa vastaava muistio. Studelle annettiin puhelimitse tieto muistion sisällöstä ja hän on sai muistion sisällön tietoonsa myös kirjeessä ja selostuksessa , josta tosin irrallinen huomio "Katselmuksen aikana polulla kulki äiti lastenvaunujen kanssa" oli lyhennetty pois. MRL 62 mukaan mielipiteen saa ilmaista myös suullisesti. Ajoa koulutien kautta on joka tapauksessa yleisesti vastustettu - Taskisen puollosta huolimatta. Kaavan ratkaisuista on mahdollisuus tehdä muistutus kaavan nähtävillä ollessa. 6

8 Tornimuuntajan ja mäntyjen säilyttäminen perustuu osallistumisessa saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin sekä tornimuuntajan osalta myös edellä mainittuun modernin rakennuskannan inventointiin ja neuvotteluun kaupunginmuseon rakennustutkijan kanssa. Tornimuuntajasta, sen säilyttämisestä ja kaapeleista on neuvoteltu erikseen Vantaan Energia Oy:n / Simo Paronen kanssa, joka antoi selvityksen tornimuuntajan historiasta. Lintukallionpolun liikennejärjestelyistä on neuvoteltu liikennesuunnittelijoiden kanssa. Lintukallionpolun katuviheralueesta on neuvoteltu viheralueyksikön maisemaarkkitehdin kanssa. Kivimäen koulusta saadun tiedon mukaan noin puolet koulun 425 oppilaasta on erityisoppilaita ja osa käyttää bussia. Koulussa toimii 0-6 luokat. Lapset leikkivät Lintukallionpolulla, jota käyttää noin oppilasta. / Koulusihteeri Päivi Ahokas Maankäyttö- ja rakennuslain 66 mukainen viranomaisneuvottelu ei ollut tarpeen. Asian valmistelussa päädyttiin siihen, että koululaisten turvallinen kulku on Lintukallionpolulla ensisijaista Kaavamuutoksen nro päätöskäsittelyt Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti asemakaavan muutosehdotuksen vielä yhtä neuvottelua varten. Veikko Studen kanssa neuvoteltiin , jolloin hänelle annettiin mahdollisuus esittää vielä oma näkemyksensä tontilleajoyhteytensä ratkaisemiseksi. Studen asiamies asianajaja Ari Kanerva jätti ratkaisuehdotuksen , josta pyydettiin mittausosaston, kuntatekniikan keskuksen ja Vantaan Energia Oy:n lausunnot. Lausuntojen perusteella kaupunki lähetti asiamiehelle uuden ehdotuksen , johon saatiin asiamiehen vastaus Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti kaava-asian nro uudelleen valmisteltavaksi siten, että pohjois- ja eteläosat erotetaan toisistaan. Kaava-alueen pohjoisosan käsittelyä jatkettiin kaava-asiana nro Eteläosasta käynnistettiin uusi kaavamuutos nro , johon osallistuminen on uusittu. Kaupunginhallitukselle järjestettiin tutustumiskäynti alueella. Kaavamuutoksen voimaan tulo Pohjoisosan asemakaavamuutos nro hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ja on tullut voimaan

9 4.3. Asemakaavamuutoksen nro käsittely Kaavamuutoksen osallistuminen ja vuorovaikutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja jaettiin alueen naapureille samana päivänä. Mielipiteet pyydettiin mennessä. Osallistumisen uusiminen oli tarpeen, koska kaava-alue jaettiin kahteen osaan ja tälle osalle jouduttiin antamaan uusi kaavamuutosnumero. Kaavoituksen vireille tulo ilmoitettiin kaupunkisuunnittelun internet-sivuilla ja Vantaan Sanomissa Osallisia kaavoituksessa olivat hakijat, naapurit, kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset, kaupungin viranomaiset, Kivimäen koulu ja Kivimäen päiväkoti, opettajat, oppilaat ja vanhemmat, Uudenmaan ympäristökeskus, Elisa Networks Oy, Vantaan Energia Oy sekä kunnan jäsenet ja ne, jotka katsoivat olevansa osallisia Kaavamuutoksen nro osallistumisessa saadut mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen Vantaan ympäristökeskus / Tina Kristiansson : Ei huomauttamista. Veikko Stude ilmoitti seuraavaa: "Vastustan asemakaavan muutosehdotusta nro , jossa muutosehdotuksen kohteena on Lintukallionpolun uudelleenjärjestelyt. Perusteluksi vastustukselleni esitän seuraavaa: 1. kaavaehdotuksessa esitetään muuntaja suojeltavaksi. muuntajalla ei ole maisemallista arvoa. Vastustan muuntajan suojelua niin kauan kuin muuntajalle tulevat johdot, jotka sijaitsevat lain vastaisesti ja luvatta allekirjoittaneen tontilla, on poistettu tai niiden kulkemisesta allekirjoittaneen tontilla on sovittu. 2. Lintukallionpolun eteläpään liikenteen uudelleenjärjestelyt eivät tuo lisäturvallisuutta lasten Päiväkodille suuntautuvalla koulutiellä, uusi kaavasuunnitelman ajoyhteys sijaitsee aivan päiväkodin pääsisäänkäyntinä toimivan portin editse, jolloin lapset poistuessaan päiväkodista kohtaavat välittömästi portista tultuaan ajoväylän. Samalla Lintukallionkuja 7 c ja 7 d:n rakennuksille mahdollistetaan ajoyhteys kaupungin tontille sijoitettua ajotietä käyttäen. Järjestely loukkaa kuntalaisten tasa-arvoisuutta, kun jo rakennetulle ja neuvotellulle talolle kivimäentie 8 B - ei olla kaavoittamassa vastaavanlaista ajoyhteyttä. 3. Pienen alle 400 m2:n suuruisen maakaistaleen muutaman männyn suojelu ei ole tarpeen, lähialue koostuu kauniista runsaspuustoisesta metsästä. Kaavaalueen puut sijaitsevat nykyisessä kaavassa kevyen liikenteen väyläksi kaavoitetulla alueella, jonka käytöstä oli valmiiksi neuvoteltu sopimus allekirjoittaneen kanssa. Alueen kautta oli suunniteltu ajoyhteys rakennusoikeuksineen Kivimäentie 8 B:n rakennukselle. Alueen kaavavalmistelu oli vireillä vuoden 2004 syksystä vuoden 2008 syksyyn, nykyisen alueen kaavaa valmisteltiin oman hakemukseni pohjalta, kaavaesityksestä järjestettiin katselmus, eikä esitettyä allekirjoittaneen hakemukseen perustuvaa kaavaesitystä vastustettu, toisin kuin kaavoittajan toimesta on annettu ymmärtää. Katson, että ainut oikea tapa edetä asiassa on valmistella uusi kaavaehdotus yhdessä kaikkien Luntukallionpolun varrella asuvien asukkaiden kanssa ja kaikkien asumistarpeet tasapuolisesti huomioiden. Allekirjoittaneen on annettu ymmärtää, että näin olisi tarkoitus menetellä, esillä oleva kaavavalmisteleu ei tue tätä käsitystä." 8

10 Vastine edelliseen: 1. Modernin rakennuskannan inventoinnissa (Eskola 2002) asiantuntijaarviona on esitetty, että muuntajalla on kaupunkikuvallista merkitystä (luokka B). Kaavamuutos ei koskenut Kivimäentie 8:n tonttia, johon ei kohdistunut enää kaavamuutoshakemusta. 2. Lintukallionpolulla kevyt liikenne on tarkoitus erottaa ajoneuvoliikenteestä kuten kaaviosta sivulla 13 ilmenee. Kivimäentie 8 A ja 8 B sijaitsevat samalla tontilla ja niille on yhteinen tonttiliittymä Kivimäentieltä. Tontit on lohkottavissa voimassa olevan asemakaavan pohjalta, jolloin kumpikin saisi oman tonttiliittymänsä Kivimäentielle. 3. Kaupungin vastaavan puutarhurin asiantuntijalausunnon mukaan katualueella olevat männyt vaikuttavat merkittävästi alueen ilmeeseen. Veikko Stude peruutti kiinteistöön (Kivimäentie 8) ja Lintukallionpolun katualueeseen kohdistuvan kaavamuutoshakemuksensa , koska kaupunginhallitus oli päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että hakemus hylätään. Vantaan kaupunginmuseo / rakennustutkija Jaana Moberg : Ei huomautettavaa, hienoa, että vanha muuntaja suojellaan. Tommi Stude ilmoitti seuraavaa: "Vastustamme asemakaavan muutosehdotusta nro , jossa muutosehdotuksen kohteena ovat Lintukallionpolun uudelleenjärjestelyt. Perusteluksi vastustukselleni esitän seuraavaa: 1. Kaavaehdotuksessa esitetään että Lintukallionpolun päiväkotia vastapäätä oleville rakennuksille nrot 7 c ja 7 d laaditaan tonttiliittymä kaupungin tontin kautta kulkevaa ajoyhteyttä käyttäen. Aikaisemmassa vuonna 2008 katselmuksen alaisessa kaavasuunnitelmassa esitettiin, että osoitteeseen Kivimäentie 8 B ajoyhteys järjestettäisiin pohjoisesta eli Kivimäentien puolelta. Kukaan asianosaisista ei kirjallisesti vastustanut suunnitelmaa. Katson, että osoitteeseen Kivimäentie 8 B on olemassa yhtäläiset mahdollisuudet ajoyhteyden luomiseksi kuin edellä mainituille rakennuksille päiväkotia vastapäätä. Ellei ajoyhteyttä haluta jostain syystä kaavoittaa Kivimäentien kautta, on kulku järjestettävissä etelästä käsin aivan kuten kahdelle muulle rakennuksellekin. 2. Tornimuuntaja ja suojeltavaksi ehdotetut puut sijaitsevat kaavan mukaan tiealueella. Kun maa-alue on kaavoitettu tiepohjaksi, on kaavassa varauduttu sekä puiden kaatamiseen että jopa muuntajan purkamiseen, eikä suinkaan niiden suojelemiseen. Lisäksi haluan todeta asiasta seuraavaa: Pidän puiden ja muuntajan suojelua lähinnä provokaationa hankkeellemme ostaa kaupungille tarpeeton tontti liitettäväksi nykyiseen Kivimäentie 8 tonttiin. Kohdan 2 kaavatilanteen pohjalta neuvottelimme hyvissä ajoin rakentamista aloittaessamme 2004 kaavoittajan ja kaupungin kanssa mahdollisista liittymävaihtoehdoista tulevalle tontillemme useamman talon rakentamiseksi. Suullisesti lisämaan ostosta ja kulkuyhteydestä sovittiin, ja todettiin tilanteen tarvitsevan kaavamuutosta, koska tiealuetta ei voi myydä. Myöhemmin rakennuslupa myönnettiin poikkeuksellisesti 1 metrin päähän tontin rajasta, mikä osoitti minulle vahvaa sitoutumista suulliseen suunnitelmaan. Sen jälkeen kaupunki on kuitenkin perääntynyt suunnitelmasta ja jopa etsimällä etsinyt syitä asian eväämiseen. Emme voi ymmärtää mm. kirjallisia kommentteja rakennuksemme ikkunoista, jotka eivät muka mahdollistaisi paritalon toisen puolikkaan rakentamista tai puuston suojeluarvoa, kun omalla viereisellä tontillamme on maisemallisesti upeampaa ja runsaslukuisempaa puustoa kuin pienellä katualueella. Myös turvallisuusaspekti ei ole missään suhteessa ympäristöön eikä se tue kuntalaisten tasa-arvoista kohtelua. Perheemme koti ja yrityksemme pääkonttori ovat nyt siis tässä osoitteessa Kivimäentie 8 b eikä sitä enää voi siirtää metreillä suuntaan tai toiseen, (eikä sitä voi suunnitella uudestaan paremmin uuteen tilanteeseen sopivaksi) 9

11 kaupungin vetäydyttyä yhteisestä suunnitelmasta. Lähes 3 vuotta kodissa asuneena meille aiheutuu asiasta jokapäiväistä mielipahaa ja jopa talvisin turvallisuusriskejä, kun emme saa toteutettua kodille johtavia lopullisia kulkureittejä. Myös Kimmo Studen yrittäjäperheelle on aiheutunut suhteetonta odottamista oman paritalonsa suunnittelemisessa tontille. Toivon asiallista ja kaikki osapuolet huomioivaa kaavoittamista alueen suhteen. Osallistumme mielelläni asian käsittelyyn. Ystävällisin terveisin Tommi Stude, Katja Stude, Emma Stude ja Sonja Stude" Vastine edelliseen: 1. Vertaa edellä muistio osallistumisesta sivulla 5 ja kuntatekniikan kehittämisyksikön lausunto sivulla 6. Veikko Stude peruutti omistamaansa kiinteistöön (Kivimäentie 8) ja Lintukallionpolun katualueeseen kohdistuneen kaavamuutoshakemuksensa Tavoite on parantaa koulutien turvallisuutta, ei heikentää sitä uusia ajoyhteyksiä sallimalla. 2. Katualueelle voidaan sijoittaa sekä katupuita että muuntajia, puhelinkioskeja yms. yhdyskuntatekniikan laitteita, joita voidaan myös suojella. Tässä kaavamuutoksessa ei esitetä suojelu- vaan säilyttämismerkintöjä. Puiden säilyttäminen perustui vastaavan puutarhurin lausuntoon (sivulla 6) ja muuntajan säilyttäminen modernin rakennuskannan inventointiin (Eskola 2002). Puita ja muuntajia on säilytetty muuallakin Vantaalla. Kiinteistön omistaja Veikko Stude perui hakemuksen katualueen liittämiseksi tonttiin. Kaupunki ei ole tehnyt kaavoitussopimusta eikä sopimusta maakaupasta. Lain mukaan mahdollinen sopimuskaan ei syrjäyttäisi kaavoitukselle laissa asetettuja tavoitteita tai sisältövaatimuksia (MRL 11 ). Lintukallionpolulla kulkee mm. alakoulun (0-6 luokat) koululaisia sekä päiväkodeista tulevia äitejä lastenvaunuineen. Asuinrakennus on rakennettu voimassa olevan asemakaavan ja rakennusluvan mukaisesti. Asemakaavassa koko tontti on rakennusaluetta, jolloin voidaan rakentaa myös katualueen rajaan kiinni, mikä ei ole kaupungissa poikkeuksellista. Rakennuslupaa varten ei pyydetty eikä tarvittu kaupunkisuunnittelun lausuntoa. Kaavamuutoshakemus ei ole este rakennusluvan myöntämiselle. Martinlaakson aluetoimikunta päätti, että suunnitelma on hyvä, että autoliikenne ja kevyt liikenne erotetaan toisistaan. Martinlaakson asukasyhdistys ry / pj. Timo Saarinen ilmoitti suullisesti, että yhdistyksessä on keskusteltu asiasta ja että yhdistys on samaa mieltä kuin aluetoimikunta. Kaavamuutos valmisteltiin kaupunkisuunnittelulautakuntaan , mutta poistettiin listalta. Kivimäentie 8:n tontille sallittiin rakennustyön aikainen ajoyhteys Lintukallionpolun kautta. Kuntatekniikan keskuksen kirje Veikko Studelle ajoyhteydestä rakennukselle Kivimäentie 8 B Lintukallionpolun kautta. / Kala liitteenä. Veikko Studen kirje pysyvän ajoyhteyden järjestämisestä kahdelle rakennukselle, Kivimäentie 8B ja 8C, "aikanaan sovitun ajoyhteyden Lintupolun kautta". Kirjeessä esitettiin seuraavat kolme vaihtoehtoa: / Kala liitteenä. 10

12 Studen ensisijainen ehdotus ajoyhteydeksi. Studen toinen vaihtoehto ajoyhteydeksi. Studen heikoin hyväksyttävissä oleva ehdotus ajoyhteydeksi Kaavamuutoksen päätöskäsittelyt Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti a) Merkitään kirje tiedoksi ja annetaan kaupunkisuunnittelulle tehtäväksi valmistella siihen vastaus. b) Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että tontin 17596/7 liikennettä ei voi johtaa kevyen liikenteen väylälle. Tontin liikenne tulee järjestää rakennusluvan mukaisesti. Vaihtoehtoisesti tonttia voidaan kaavamuutoksella laajentaa Lintukallionpolkua kaventamalla Asian käsittelyn jatkuminen Kaupunkisuunnittelu lähetti Veikko Studelle kirjeen, jossa esitettiin kaksi vaihtoehtoa ajoyhteyden järjestämiseksi oman tontin kautta, joko lisämaata ostamalla tai ilman lisämaata. Vastaus pyydettiin lokakuun aikana. Studelle lähetetty vaihtoehto 2, jossa nykyinen tontti jaetaan kahdeksi. Studelle lähetetty vaihtoehto 3, jossa nykyiseen tonttiin liitetään katualuetta. Tämä oli maakaupan tarjouksena. 11

13 Veikko Stude oli yhteydessä kaupunkisuunnitteluun ja yrityspalveluihin. Kaupunkisuunnittelu ja yrityspalvelut antoivat Veikko Studelle tarjouksen maan ostamisesta ehdolla, että asemakaavamuutos tulee hyväksytyksi. Tarjouksen hyväksyminen edellytti kaavamuutoksen hakemista. Kaupungin ja Veikko Studen neuvottelu ei johtanut tulokseen. Kaavamuutoksesta neuvoteltiin vielä yrityspalveluyksikössä helmikuussa Veikko Studen uusittu hakemus Hakemus on jätetty naapurina, koska kaava-alueen omistaa Vantaan kaupunki. Hakemuksessa on esitetty kaksi vaihtoehtoa: - Vaihtoehto 1. Ajoyhteys Lintukallionpolulta muuntajan länsipuolitse "Koska aivan tonttimme rajalla sijaitsee Vantaan Energian muuntaja sekä muuntajalta lähteviä kaapeleita, jotka osittain luvatta sijaitsevat tonttimme alueella, päätettiin pyytää Vantaan Energialta lausunto, olisiko tieyhteys toteutettavissa kaava-alueella sijaitsevan kaavaan merkitsemättömän muuntajan länsipuolelta ohittaen sekä olisiko toteutus teknisesti ja taloudellisesti järkevä. Lisäksi päätettiin, että muuntajalta lähtevien osittain maanomistajan tontilla sijaitsevien johtojen kiertämisen ei voida edellyttää tapahtuvan maanomistajan alueella eikä maanomistajan kustannuksella. Jos kulku järjestettäisiin muuntajan länsipuolitse, jouduttaisiin liikenne tontille järjestämään suojatien päältä ja aivan bussipysäkin takaa. Katsomme, että tällaisessa ratkaisussa kaupunki olisi siirtämässä hakijoille huomattavan vältettävissä olevan turvallisuusriskin. Muuntajan itäpuolelta ajettaessa ylimääräisiltä arvokkailta kaapeleiden siirtokustannuksilta ja tien rakentamiskustannuksilta vältyttäisiin. (Ks. Vantaan Energian lausunto). Alueella suoritettiin vielä maastokartoitus. - Vaihtoehto 2: Ajoyhteys muuntajan itäpuolitse "Välittömästi muuntajan noin 5 metrin jälkeen ajoliikenne ohjattaisiin kevyen liikenteen väylän tielevennysalueelle. Ajoliikenne on erotettavissa kävelyliikenteestä, koska kaavoitettu alue on vain puolelta leveydeltään käytössä. Ratkaisu ei edellyttäisi maankaivuu toimenpiteitä eikä aiheuttaisi kustannuksia." Paikalla on pidetty katselmus, jossa paikalla olivat kaupungininsinööri Henry Westlin, Mikko Tella Vantaan Energiasta, Veikko Stude sekä asianajaja Leena Partanen. Veikko Studen käsityksen mukaan "kokouksen, katselmuksen ja lausunnon sekä vastaavien tapausten valossa ei voi tulla muuhun johtopäätökseen, kuin, että ajoyhteys sallitaan muuntajan itäpuolitse ohittaen muuntaja noin 5 metrin matkalta, jonka jälkeen ajoliikenne ohjataan kevyen liikenteen alueeksi varatulle tienlevennysalueella. Ajoliikenne voidaan erottaa kävelyliikenteestä." Vantaan Energia Sähköverkot Oy on antanut selvityksen, jonka mukaan teknisesti Vantaan Energia Sähköverkot Oy ei näe mitään estettä ajoyhteyden rakentamiselle kummassakaan vaihtoehdossa. Kaapelien siirron hankaluus ja mahdolliset kustannukset on kuitenkin otettava huomioon vaihtoehtoa 1 harkittaessa. (Mikko Tella) Kaupungininsinööri neuvotteli Veikko Studen kanssa , jolloin neuvottelussa päädyttiin siihen, että ajoyhteys voidaan järjestää muuntajan länsipuolelta (tontin puolelta). Kaavamuutosta koskevat asiakirjat ovat kaupunkisuunnittelun arkistossa kaavamapeissa nro , ja

14 4.5. Suhde asemakaavamuutoksen tavoitteisiin Vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Asemakaavamuutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Vertailu maakuntakaavaan ja maakuntakaavan ehdotukseen Asemakaavamuutos on maakuntakaavan ja maakuntakaavan ehdotuksen mukainen. Vertailu yleiskaavaan Asemakaavamuutos on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. Vertailu voimassa olevaan asemakaavaan Osa yleisten rakennusten tonttia muuttuu katualueeksi, jolloin Lintukallionpolulla kevyt liikenne voidaan erottaa ajoneuvoliikenteestä. Tornimuuntaja suojellaan. Osa katualueesta muuttuu suojaviheralueeksi, jonka kautta voidaan järjestää tontille ajoyhteys. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Kivimäentien ja Lintukallionpolun kulmauksessa oleva muuntamo 142 on merkitty modernin rakennuskannan inventoinnissa (2002) luokkaan B. Punatiilisellä tornimuuntajalla on sekä rakennushistoriallista että kaupunkikuvallista merkitystä. Myös rakennusmateriaalinsa puolesta muuntaja liittyy Kivimäentien muuhun rakennuskantaan. Muuntaja on yhä alkuperäisessä käytössä, joskin ilmajohdot on kaapeloitu, mutta 20 kv läpivientieristeet ovat jäljellä. Muuntajatyyppi on ollut yleinen pääkaupunkiseudulla, mutta osa muuntajista on purettu ja osa madallettu. Muuntajatyyppi on kaunis, solakka ja sopusuhtainen, detaljit ovat harkittuja. Paikalla käsityönä tehty rakennelma edustaa 1950-luvun uudisrakentamisessa esiintyvää romantiikkaa. Punatiilimuuntajaa täydentää Kivimäentien pohjoispuolen yhtenäinen punatiilitalojen rivistö vuosilta Helsinki on tehnyt kahta mallia A (pienempi kuten Kivimäentiellä) ja B (suurempi). Mallipiirustuksen teki Yrjö Dunderfält Julkisivusta löytyy piirustus Lisäksi löytyy yksityiskohtaisia piirustuksia vielä Helsingin malliin on tehty tekniikan vaatimia muutoksia. Muuntaja lienee rakennettu vuonna 1959 ja on peruskorjattu / Vantaan Energia Oy, Simo Paronen Lintukallionpolulla ajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne erotetaan toisistaan, koska kyseessä on koulutie ja kevyen liikenteen yhteys kahdelle päiväkodille Asemakaavamuutoksen suunnittelijat Asemakaavamuutoksen laatimisesta vastasivat aluearkkitehti Timo Kallaluoto ja vs. aluearkkitehti Vesa Karisalo. Kaavaprosessiin osallistuivat kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kullberg, yrityspalvelujohtaja Leea Markkula-Heilamo, maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-Piikkiö, kaupungininsinööri Henry Westlin, liikennesuunnittelupäälliköt Hannu Laakso, Leena Viilo, liikennesuunnitteluinsinöörit Pekka Haasanen, Jaana Virtanen, asemakaavasuunnittelija Teuvo Kuparinen, maankäyttöteknikot Reino Heikkinen ja Jorma Hopponen, maisema-arkkitehti Hanna Keskinen, lakimies Petteri Leinonen, rakennustutkija Mikko Mälkki ja suunnitteluavustaja Leena Kaunismäki. Muuntajan osalta on neuvoteltu Vantaan Energia Oy:n kanssa / Simo Paronen ja Mikko Tella. 13

15 5. ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEN KUVAUS Katualueet Lintukallionpolun katualuetta laajennetaan päiväkodin kohdalla 190 m 2, jolloin autoliikenne voidaan erottaa jalankulkuliikenteestä. Näin koulutien turvallisuus paranee. Tornimuuntaja merkitään säilytettäviksi. Muuntajan alue merkitään tavalliseksi katualueeksi, jolloin sen kautta voidaan järjestää ajoyhteys. Muuntajan eteläpuolella katualuetta tarvitaan muuntajan huoltoa varten 2,0 metriä (Mikko Tella ). Lintukallionpolku merkitään jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi. Lintukallionpolulle varataan tilaa valaisimia ja niiden kaapeleita varten. Suojaviheralue EV Katualueena tarpeeton alue (363 m2) merkitään suojaviheralueeksi EV. Alue voidaan vuokrata naapurille, joten alueelle merkitään ajoyhteys (ajo). Jos vuokraus päättyy, alue voidaan istuttaa suojaviheralueeksi. Yleisten rakennusten korttelialue Y Yleisten rakennusten korttelialuetta Y, jolla sijaitsee kaksi päiväkotia, supistetaan 190 m 2 Lintukallionpolun liikennejärjestelyn vuoksi. Korttelialueella sallitaan myös palveluasuntojen rakentaminen. Tonttijaon muutos Asemakaavaan merkitään tonttijaon muutos kortteliin Rakennettu ympäristö ja rakennussuojelu Punatiilinen tornimuuntaja merkitään kaupunkikuvallisesti merkittävänä rakennuksena säilytettäväksi, jolloin sitä ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Luonnonympäristö Tarpeeton katualue, jossa on nyt puita, merkitään suojaviheralueeksi. Alueelle saa kuitenkin järjestää ajoyhteyden. Liikenne Liikenteen edellyttämät muutokset on selitetty edellä ja kuvataan jäljempänä. Lentomelu Asuntojen, päiväkoti- ja koulutilojen ja muiden melulle herkkien tilojen ääneneristävyydeksi lentomelua vastaan määrätään L 32 db. Toimistotilojen ja vastaavien melulta suojattavien työtilojen ääneneristävyydeksi lentomelua vastaan määrätään L 28 db. Nimistö Kaavaan lisätään puuttuneet kadunnimet Kivivuorenpolku - Stenbergsstigen ja Lintukallionpolku - Fågelbergsstigen. Kaavamuutoksen keskeiset vaikutukset Koulutien turvallisuus Lintukallionpolulla paranee, kun ajoneuvoliikenne erotetaan kevyestä liikenteestä. Katualueena tarpeeton alue vuokrataan, jolloin Kivimäentie 8:n tontin sisäinen liikenne paranee. Punatiilinen tornimuuntaja säilyy. 14

16 Nykyiset ajoyhteydet eri tonteille Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Kivimäenkuja 3:n kohdalla on asuntokohtaisia pihoja, jotka rajoittuvat Lintukallionpolkuun, mutta ajoyhteys tontille on järjestetty Kivimäenkujan puolelta (vertaa MRA 37 ). Päiväkotien sekä Lintukallionpolku 7c ja 7d:n ajoyhteys on nyt Lintukallionpolun kautta, mutta nämä ajoyhteydet järjestellään turvallisiksi alempana olevan kuvan mukaisesti. Ajoyhteys tontille. Kaavaehdotuksen mukaiset ajoyhteydet ja koulutien turvallisuuden parantaminen Päiväkotien sekä Lintukallionkuja 7c:n ja 7d:n kohdalla ajoliikenne erotetaan kevyestä liikenteestä ja koulutie järjestyy jalkakäytävälle. Jokaiselle tontille on esitetty ajokelpoinen yhteys (vrt. MRA 37 ). Ajoyhteys tonteille. Kevyt liikenne (koulutie ja yhteys päiväkodeille). 15

17 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Vuokrattava alue. Asemakaavaan liittyy suojaviheralueen osan (225 m2) osalta maanvuokraussopimus, josta on neuvoteltu Veikko Studen kanssa Veikko ja Seija Stude ovat antaneet sitoumuksen maan vuokraamisesta Lintukallionpolun liikennejärjestelyn toteuttaminen edellyttää katusuunnitelmaa ja budjettirahoitusta. Vantaa VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Aluearkkitehti 16

18 Ortoilmakuva kaavamuutosalueesta Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Tuorein ortoilmakuva vuodelta Varjoista päätellen kuva on otettu noin klo 7. Päiväkodin vieressä on liikkunut kuorma-auto. 17

19 Ote ajantasa-asemakaavasta Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu

20 Asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolo MRA 27 :n nojalla nähtävillä ollut asemakaavan muutosehdotus. Kaavamuutosehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausuntoja ei ollut tarpeen pyytää. Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaan on tehty seuraavat tekniset tarkistukset: - lisätty puuttunut ajoyhteyden raja vuokra-alueen rajalle - tarkistettu säilytettävän muuntajan merkintää (viivatyyppi vaihdettu). Tarkistukset eivät ole oleellisia eivätkä edellytä kaavan uutta nähtävillepanoa. 19

21 Asemakaavan muutosehdotus Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Kh

22 21

23 22

24 23

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Autopaikkatontin laajennus Kivikirveenkujalla TKa 3.7.2012 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002170 / II 1.

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu. Valkotien katumuutos. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Vantaa Kaupunkisuunnittelu. Valkotien katumuutos. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaa Kaupunkisuunnittelu Valkotien katumuutos Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7.12.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002122 Ortoilmakuva vuodelta 2009. Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.12.2010

Lisätiedot

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

Uusi kerrostalo Mantelipolulle

Uusi kerrostalo Mantelipolulle VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 12.4.2010 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Uusi kerrostalo Mantelipolulle Asemakaavamuutos nro 002091,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Kaupunkisuunnittelu Mikko Järvi 25 Myllymäki Korttelit 25063 ja 25070 sekä Vehkalantien katualuetta Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Asemakaavan kumoamisen selostus, joka koskee 25.11.2013

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.9.2017 VIIKATEPUISTO ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002358, HÄMEVAARA Linnaistenmetsä Linnaisskogen ESPOO ESBO Kaava-alueen sijainti. MITÄ SUUNNITELLAAN? Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8 Koisoniitty Asemakaavan muutos nro 002193 osoitteessa Koisotie 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.9.2017 VIPUPUISTO ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002359, HÄMEVAARA ESPOO ESBO Kaava-alueen sijainti. MITÄ SUUNNITELLAAN? Vantaan kaupunki / kiinteistöt ja asuminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002348 Kaavamuutosalue sijaitsee Petikossa Petikontien ja Klinkkerikaaren rajaamassa korttelissa

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro , jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro Uusitie 15 ja 12 b

Asemakaavamuutos nro , jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro Uusitie 15 ja 12 b Asemakaavamuutos nro 002211, jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro 001536 Uusitie 15 ja 12 b Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.12.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.9.2017 KOIVUVAARANPUISTO ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002360, HÄMEVAARA ESPOO ESBO Kaava-alueen sijainti. MITÄ SUUNNITELLAAN? Vantaan kaupunki / kiinteistöt ja asuminen

Lisätiedot

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / NKo 20.10.2006 Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 001936, Martinlaakso Osallistumis- ja

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Asia: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 2.7.2012 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002179, Viertola Osa korttelia 63191. Suunnittelualue sijaitsee Viertolan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.5.2016 MISTELINSIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002047 Kaavamuutosalue sijaitsee Ruskeasannan kaupunginosassa ja on osa Tulppaanipuisto-nimistä lähivirkistysaluetta

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Työ nro 002247 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 13.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Selostusta on tarkistettu

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Selostusta on tarkistettu Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.8.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002038. Selostusta on tarkistettu 30.11.2009 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA Teollisuuskylän 9. kaupunginosan osakorttelia 125 ja korttelia 128, osaa Maakarintietä sekä puistoalueita koskeva asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako (Lieksan Saha Oy:n asemakaavamuutos) Kuva 1: Ilmakuva

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 SPINELLIKUJAN PYSÄKÖINTILAITOS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002351 Kaavamuutosalue sijaitsee 23. Kivistön kaupunginosassa osoitteessa Spinellikuja 2 (tontti 23-183-2).

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne 1

Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne 1 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / TKa 11.2.2009 Tarkistettu 12.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.3.2017 MARMORIKUJA 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002208 Tontin omistaja hakee asemakaavan muutosta osoitteessa Marmorikuja 6. Asemakaavaa on esitetty muutettavaksi niin,

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 6.9.2005 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVA NRO 720900 Kaupunginosa:

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro 002047 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 20.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Viinikkala (41)

Asemakaavan muutos nro , Viinikkala (41) VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutos nro 001727, Viinikkala (41) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 28.8.2008

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.10.2017 KATRIINANTIE 3 (Nykyinen osoite on POHJOIS-VIINIKKALAN TIE 19) ASEMAKAAVA NRO 412000 Kaavamuutosalue sijaitsee Viinikkalan kaupunginosassa Suokalliontien

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.5.2017 NIITTYTIE 25 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002331 Niittytie 25:n kaavamuutosalue sijaitsee Koivuhaan teollisuusalueella, osoitteessa Niittytie 25. Kiinteistö on

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan 1 Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.11.2011 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002128 Rekola 73. kaupunginosa ja Matari 80. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

Virtakujalle kerrostalo

Virtakujalle kerrostalo Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen Virtakujalle kerrostalo Asemakaavamuutos 002305, Myyrmäki / Virtakuja Osallistumis-

Lisätiedot

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.11.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Nurmesniemi I) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Katualueen liittäminen tonttiin Kaivokselassa

Katualueen liittäminen tonttiin Kaivokselassa Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Mikko Järvi Katualueen liittäminen tonttiin Kaivokselassa Näkymä puistosta Helsingin puolelta. Timo Kallaluoto 28.6.2014. Asemakaavan muutoksen sekä

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 28.9.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002141, TONTTIJAKO JA TONTTIJAONMUUTOS, VIERTOLA Osa korttelia 63124

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava nro 860700 Keski-Nikinmäen asemakaava ja asemakaavan muutos 002086 Suunnittelualue sijaitsee Nikinmäen kaupunginosassa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 2480/2013 10.02.03 30 Lahnus-Korpilampi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 720604, 87. kaupunginosa Lahnus Valmistelijat

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot