Vantaa. Muutoksia Lintukallionpolulle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaa. Muutoksia Lintukallionpolulle"

Transkriptio

1 Vantaa Kaupunkisuunnittelu Muutoksia Lintukallionpolulle Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä ja tarkistettua asemakaavakarttaa nro

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos Vantaan kaupungin 17. kaupunginosa, Martinlaakso Kortteli sekä katu- ja erityisalueet (Kumoutuvan asemakaavan kortteli sekä katualuetta.) Tonttijaon muutos Kortteli Kaava-alueen sijainti Lintukallionkuja 9 sekä Lintukallionpolun ja Kivivuorenpolun katualueita. Sijaintikartta ja suhde kaupunkirakenteeseen. 1

3 2. TIIVISTELMÄ Lintukallionpolun varrella sijaitsee kaksi päiväkotia ja alakoulu. Koulutie järjestellään päiväkotien kohdalla turvallisemmaksi erottamalla jalankulku ja autoliikenne toisistaan. Lintukallionpolun liikennejärjestely edellyttää katualueen laajentamista ja vastaavasti yleisten rakennusten tontin pienentämistä, mutta yhtään puuta ei tarvitse kaataa. Kivimäentien ja Lintukallionpolun kulmauksessa oleva punatiilinen tornimuuntaja merkitään modernin rakennuskannan inventoinnin (2002) perusteella kaupunkikuvallisesti arvokkaana rakennuksena säilytettäväksi. Muuntaja jää katualueelle. Kaavan valmistelussa kevyen liikenteen turvallisuus on asetettu ajoyhteyden edelle. Katualueena tarpeeton alue merkitään suojaviheralueeksi, joka voidaan vuokrata naapurille. Tontin ajoyhteys voidaan järjestää muuntajan länsipuolelta. Kaavamuutos sisältää tonttijaon muutoksen yleisen rakennuksen tontilla. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Martinlaakso on kerrostalovaltainen asuinalue, jonka koillisosassa Kivimäessä on pientaloasutusta. Lintukallionpolku on koulutie, jonka varrella on asuintontteja, kaksi päiväkotia ja koulu. Lintukallionpolun kautta on annettu tontilleajoyhteyksiä päiväkotitontille (Lintukallionkuja 9) ja kahdelle asuintontille (Lintukallionkuja 7c ja 7d). Luonnonympäristö Laajaniitynpolun varrella Kivimäentie 8:n itäpuolella on kiilamainen katuviheralue. Tämä on luonnontilaista metsää, jossa isompi puusto on mäntyä ja aluskasvillisuutena on mm. pihlajaa ja katajia (5-6 kpl). Elävät männyt, joita on 15 kpl, ovat normaalikuntoisia ja vaikuttavat merkittävästi alueen ilmeeseen. / Vastaava puutarhuri Urpo Korpi Huonokuntoiset puut on tämän jälkeen kaadettu. Rakennettu ympäristö Kivimäentien ja Lintukallionpolun kulmauksessa on hyvin säilynyt punatiilinen tornimuuntaja, jolla on kaupunkikuvallista arvoa. Tällaisia tornimuuntajia rakennettiin 1950-luvulla, mutta niitä on madallettu ja purettu. Yleisten rakennusten tontilla olevat päiväkodit ovat valmistuneet 1981 ja Liikenne - Henkilöautoliikenne: Tontille 17577/1 (Lintukallionkuja 9), jolla on kaksi päiväkotia, sekä tonteille (Lintukallionkuja 7c) ja (Lintukallionkuja 7d), joilla on yhden asunnon talot, on sallittu tonttiliittymät Lintukallionpolun kautta. Lintukallionpolulla on etelästä päin liikennemerkki, joka sallii tontilleajon, mutta pohjoispäässä on vain jalankulun ja pyöräilyn salliva liikennemerkki. - Joukkoliikenne: Kivimäentiellä kulkee bussi 453 Helsingistä Martinlaaksoon. Rautatieasemalle on 800 m. 2

4 3.2. Suunnittelutilanne Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Kevyt liikenne: Lintukallionpolku on asemakaavassa varattu jalankulkukaduksi, mutta sillä on tontilleajoa päiväkodeille ja kahdelle asuintontille sekä kevyttä liikennettä päiväkodeille ja koulutie, jolloin lapset joutuvat väistämään autoja. Kulttuurihistorialliset kohteet Modernin rakennuskannan inventoinnissa on Kivimäentie 8:n kohdalla muuntamo 142, joka on arvioitu B-luokkaan. A1-kohteet ovat suojeltavia ja A2- kohteet todennäköisiä suojelukohteita, jotka tarvitsevat tarkemman tutkimuksen. Kaikki A-luokkaan kuulumattomat ovat B-kohteita. "Ne ovat vaatimattomasta ulkoasustaan huolimatta huomion arvoisia --- voimakkaasti identiteettiä luovia --- maiseman maamerkkeinä --- merkittäviä." / Amanda Eskola, Vantaan kaupunki 2002: Vantaan moderni teollinen rakennusperintö Inventointiraportti. s. 7, 14. Tekninen huolto Alueella on tarvittava kunnallistekniikka. Lentomelu Ilmailulaitoksen lentomelun hallintaraportin mukaan alueen arvioitu lentomelutaso L DEN on verhokäyrän mukaan db, mikä ei rajoita asuntorakentamista, mutta edellyttää asunnoilta, päiväkoti- ja koulutustiloilta ja vastaavilta melulta suojeltavilta tiloilta L 32 db(a) ääneneristävyyttä sekä toimistotiloilta ja vastaavilta hiljaisilta työtiloilta L 28 db(a) ääneneristävyyttä. Maanomistus Alueen omistaa Vantaan kaupunki. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto , voimaan Maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Martinlaakso on keskustatoimintojen aluetta. Ympäristöministeriö Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. Taajamatoimintojen alue. Keskustatoimintojen alue. Virkistysalue. Viheryhteystarve. Kaava-alueen sijainti. Maakuntakaavaehdotus Uudenmaan maakuntakaavaehdotus (maakuntahallitus ) on nähtävillä Maakuntakaava ohjaa Uudenmaan tulevan kasvun nykyiseen rakenteeseen sitä tiivistäen ja täydentäen. Hanke on maakuntakaavaehdotuksen mukainen. 3

5 Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on pientaloaluetta A3. Hanke on yleiskaavan mukainen. Ote yleiskaavasta. A1 Tehokas asuntoalue. A2 Matala ja tiivis asuntoalue. A3 Pientaloalue. C Keskustatoimintojen alue. P2 Palvelujen alue. PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. TP Työpaikka-alue. VL Lähivirkistysalue. VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. W Vesialue. c Keskustatoimintojen alakeskus. (LJ)- Joukkoliikenteen terminaali. (m1)- Lentomeluvyöhyke 1 (L DEN yli 60 db). (m2)- Lentomeluvyöhyke 2 (L DEN db). (Z)- Voimansiirtolinja. Ohjeellinen ulkoilureitti. Ohjeellinen raideliikenteen linjaus. //// Kyläkuvallisesti merkittävä alue. Yleiskaava-alueen raja. Alueen raja. Voimassaoleva asemakaava Tontilla (Lintukallionkuja 9) ja Lintukallionpolulla on voimassa asemakaava nro , Kh , jossa tontti on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Tontille saa rakentaa toiminnan ja huollon kannalta välttämättömiä asuntoja. Tonttitehokkuus on e = 0,60 ja suurin sallittu kerrosluku on III (kolme). Autopaikkoja on varattava 1 autopaikka asuinkerrosalan 85 m 2 kohti sekä 1 autopaikka viittä toimihenkilöä kohti. Lintukallionpolku on yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jossa osin on tontille ajo sallittu. Katso ajantasaasemakaavaa jäljempänä. Kivivuorenpolulla on voimassa asemakaava nro , Kv , jossa Kivivuorenpolku on yleiselle jalankululle varattu katualue. Rakennusjärjestys Vantaan rakennusjärjestys, Kv , voimaan Tonttijako- ja rekisteri Alue on Vantaan kiinteistörekisterissä, tontti on tonttirekisterissä. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. Rakennuskiellot Ei ole. 4

6 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Kaavamuutoshakemukset 1) Veikko Stude haki asemakaavamuutosta nro siten, että asuintonttia (Kivivuorentie 8) laajennettaisiin Lintukallionpolulle ja ajoyhteys tontille tulisi Lintukallionpolun kautta. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että hakemus hylätään; esitykseen liittyi eriävä mielipide. Hakija perui kaavamuutoshakemuksen ) Vantaan kaupungin yrityspalvelut haki asemakaavamuutosta nro Koivikkorinne 1:ssä olevan yleisen pysäköintialueen (asemakaavassa LP) muuttamiseksi asuintontiksi. Tässä yhteydessä esitettiin ratkaistavaksi myös liikennejärjestely Lintukallionpolulla päiväkotien kohdalla. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti , että asemakaavamuutos nro jaetaan kahdeksi eri alueeksi. Tämä on kyseisen kaavamuutosalueen eteläosa, uusi nro ) Veikko Stude haki asemakaavamuutosta siten, että ajoyhteys Kivimäentie 8:n tontille sallitaan muuntajan itäpuolelta. Perustelut jäljempänä Asemakaavamuutoksen nro käsittely Kaavamuutoksen nro osallistuminen ja vuorovaikutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin Haetun ajoyhteyden ja koulutien vuoksi kaava-alue sisälsi myös Lintukallionpolun ja Kivivuorenpolun katualueet sekä yleisten rakennusten tontin (Lintukallionkuja 9). Kaavoituksen vireille tulo ilmoitettiin kaavoituskatsauksessa (Vantaa suunnittelee ja rakentaa 2007) ja Vantaan Sanomissa Osallistumisja arviointisuunnitelma lähetettiin kirjeellä tai sähköpostilla osallisille ja jaettiin naapureiden postilaatikkoihin. Kirjalliset mielipiteet pyydettiin mennessä. Osallisille järjestettiin MRL 62 mukainen osallistuminen klo , katselmus ja kiertokävely, jossa oli mahdollista keskustella aluearkkitehdin kanssa. Tilaisuudessa oli läsnä 11 osallista ja aluearkkitehti (Kallaluoto), joka oli tavattavissa myös puhelimitse Kaavamuutoksen nro osallistumisessa saadut mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen Osallistuminen paikalla , aluearkkitehdin muistiosta: "Lintukallionpolun eteläpäässä todettiin tarpeelliseksi autoliikenteen ja kevyen liikenteen erottaminen toisistaan. Kivivuorenpolun toivottiin säilyvän viehättävänä metsäpolkuna. Pohjoisempana ei nähty estettä Studen tontin laajentamiselle, mutta tornimuuntajan ja komeiden honkien toivottiin säilyvän. Studet toivoivat ajoyhteyttä tontille Lintukallionpolkun kautta, mutta sitä myös vastustettiin, koska polulla kulkee pieniä koululaisia ja heidän turvallinen kulku nähtiin ensisijaiseksi. Studen tontille on nyt liittymä Kivimäentieltä" Katso myös jäljempänä kaksi vakuutusta. Lintukallionpolulla kevyt liikenne ja ajoneuvoliikenne erotetaan toisistaan. Uusia ajoyhteyksiä ei sallita Lintukallionpolun kautta. 5

7 Vantaan Energia Oy antoi lausunnon, jonka mukaan alueella sijaitsee muurattu tiilimuuntamo M 142 ja kaapeleita. Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan muuntamon ja maakaapeleiden sijainti. Lintukallionpolun pohjoispää. Jalankulku- ja pyörätie. Tornimuuntaja. Lintukallionpolun pohjoispää. Asuinrakennus, männyt ja muuntaja. Lintukallionpolun eteläpää. Koululainen pyöräilemässä. Vasemmalla päiväkodin pysäköintipaikka. TKa Vastaava puutarhuri Urpo Korpi antoi lausunnon Lintukallionpolulla olevien puiden kunnosta, jonka mukaan "elävät männyt, joita on 15 kpl, ovat normaalikuntoisia ja vaikuttavat merkittävästi alueen ilmeeseen". Kuntatekniikan kehittämisyksikkö antoi seuraavan lausunnon: "Martinlaakson asemakaavan liikennesuunnittelun pääperiaatteena on ollut eri liikennemuotojen erottelu. Lintukallionpolku on osa Martinlaakson kevyen liikenteen pääraitistoa. Lintukallionpolun varrella sijaitsee alakoulu- ja päiväkoteja, joiden koulutienä katu toimii. Autoliikennettä raitilla ei liikenneturvallisuussyistä siksi tule sallia lainkaan. Niinpä po. raitin osuuden Lintukallionkuja - Kivimäentie eteläpäässä vielä nykyisin olevan tonteille- ja huoltoajonkin järjestäminen turvallisemmin on ollut esillä ja se onkin nyt tarkoitus toteuttaa. Näin ollen kokonaan uutta ajoneuvoliikennettä Lintukallionpolulle esim. pohjoisen suunnasta ei tule sallia." Veikko Stude jätti kirjeen, jossa hän piti kaavoitusmenettelyä hallintolain vastaisena. Liitteenä oli lakiasiaintoimisto OY SH LAW AB:n / Ari Huhtamäki muistio , jossa kaavoitusmenettelyä arvostellaan ja Stude ilmoittaa, ettei voi hyväksyä mitään aluearkkitehdin esittämiä ratkaisuja. Mikäli Studen hakemus hylätään ja kaavamuutos muilta osin hyväksytään, Stude vastustaa kaavamuutosta kaikissa sen vaiheissa sen vuoksi, että se kohtelee kuntalaisia eriarvoisesti. Lintukallionpolun varrella on --- asukkaita, joilla ei ole tonteilleen muuta kulkuyhteyttä. Veikko Stude peruutti hakemuksen Asiassa on järjestetty uusi osallistuminen Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy / Ari Kanerva lähetti vielä kirjeen, jossa puututtiin hakemusten sisältöön ja erityisesti järjestettyyn katselmukseen, että katselmuksesta ei ole pidetty hallintolain 6 luvun 38 :ssä pidettäväksi määrättyä pöytäkirjaa ja kaavoitusmenettely olisi siten lain vastaista. / Dnro KA 3939/2005, saapunut Kyseinen katselmus ei ole ollut lain edellyttämä katselmus, vaan vuorovaikutustapa, tosiasiassa tavanomainen MRL 62 mukainen osallisten vuorovaikutustilaisuus, "katselmus ja kiertokävely", --- "jolloin aluearkkitehdin kanssa voi keskustella hankkeesta". Veikko Stude oli katselmuksessa läsnä ja katselmuksesta laadittiin tavanomainen pöytäkirjaa vastaava muistio. Studelle annettiin puhelimitse tieto muistion sisällöstä ja hän on sai muistion sisällön tietoonsa myös kirjeessä ja selostuksessa , josta tosin irrallinen huomio "Katselmuksen aikana polulla kulki äiti lastenvaunujen kanssa" oli lyhennetty pois. MRL 62 mukaan mielipiteen saa ilmaista myös suullisesti. Ajoa koulutien kautta on joka tapauksessa yleisesti vastustettu - Taskisen puollosta huolimatta. Kaavan ratkaisuista on mahdollisuus tehdä muistutus kaavan nähtävillä ollessa. 6

8 Tornimuuntajan ja mäntyjen säilyttäminen perustuu osallistumisessa saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin sekä tornimuuntajan osalta myös edellä mainittuun modernin rakennuskannan inventointiin ja neuvotteluun kaupunginmuseon rakennustutkijan kanssa. Tornimuuntajasta, sen säilyttämisestä ja kaapeleista on neuvoteltu erikseen Vantaan Energia Oy:n / Simo Paronen kanssa, joka antoi selvityksen tornimuuntajan historiasta. Lintukallionpolun liikennejärjestelyistä on neuvoteltu liikennesuunnittelijoiden kanssa. Lintukallionpolun katuviheralueesta on neuvoteltu viheralueyksikön maisemaarkkitehdin kanssa. Kivimäen koulusta saadun tiedon mukaan noin puolet koulun 425 oppilaasta on erityisoppilaita ja osa käyttää bussia. Koulussa toimii 0-6 luokat. Lapset leikkivät Lintukallionpolulla, jota käyttää noin oppilasta. / Koulusihteeri Päivi Ahokas Maankäyttö- ja rakennuslain 66 mukainen viranomaisneuvottelu ei ollut tarpeen. Asian valmistelussa päädyttiin siihen, että koululaisten turvallinen kulku on Lintukallionpolulla ensisijaista Kaavamuutoksen nro päätöskäsittelyt Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti asemakaavan muutosehdotuksen vielä yhtä neuvottelua varten. Veikko Studen kanssa neuvoteltiin , jolloin hänelle annettiin mahdollisuus esittää vielä oma näkemyksensä tontilleajoyhteytensä ratkaisemiseksi. Studen asiamies asianajaja Ari Kanerva jätti ratkaisuehdotuksen , josta pyydettiin mittausosaston, kuntatekniikan keskuksen ja Vantaan Energia Oy:n lausunnot. Lausuntojen perusteella kaupunki lähetti asiamiehelle uuden ehdotuksen , johon saatiin asiamiehen vastaus Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti kaava-asian nro uudelleen valmisteltavaksi siten, että pohjois- ja eteläosat erotetaan toisistaan. Kaava-alueen pohjoisosan käsittelyä jatkettiin kaava-asiana nro Eteläosasta käynnistettiin uusi kaavamuutos nro , johon osallistuminen on uusittu. Kaupunginhallitukselle järjestettiin tutustumiskäynti alueella. Kaavamuutoksen voimaan tulo Pohjoisosan asemakaavamuutos nro hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ja on tullut voimaan

9 4.3. Asemakaavamuutoksen nro käsittely Kaavamuutoksen osallistuminen ja vuorovaikutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja jaettiin alueen naapureille samana päivänä. Mielipiteet pyydettiin mennessä. Osallistumisen uusiminen oli tarpeen, koska kaava-alue jaettiin kahteen osaan ja tälle osalle jouduttiin antamaan uusi kaavamuutosnumero. Kaavoituksen vireille tulo ilmoitettiin kaupunkisuunnittelun internet-sivuilla ja Vantaan Sanomissa Osallisia kaavoituksessa olivat hakijat, naapurit, kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset, kaupungin viranomaiset, Kivimäen koulu ja Kivimäen päiväkoti, opettajat, oppilaat ja vanhemmat, Uudenmaan ympäristökeskus, Elisa Networks Oy, Vantaan Energia Oy sekä kunnan jäsenet ja ne, jotka katsoivat olevansa osallisia Kaavamuutoksen nro osallistumisessa saadut mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen Vantaan ympäristökeskus / Tina Kristiansson : Ei huomauttamista. Veikko Stude ilmoitti seuraavaa: "Vastustan asemakaavan muutosehdotusta nro , jossa muutosehdotuksen kohteena on Lintukallionpolun uudelleenjärjestelyt. Perusteluksi vastustukselleni esitän seuraavaa: 1. kaavaehdotuksessa esitetään muuntaja suojeltavaksi. muuntajalla ei ole maisemallista arvoa. Vastustan muuntajan suojelua niin kauan kuin muuntajalle tulevat johdot, jotka sijaitsevat lain vastaisesti ja luvatta allekirjoittaneen tontilla, on poistettu tai niiden kulkemisesta allekirjoittaneen tontilla on sovittu. 2. Lintukallionpolun eteläpään liikenteen uudelleenjärjestelyt eivät tuo lisäturvallisuutta lasten Päiväkodille suuntautuvalla koulutiellä, uusi kaavasuunnitelman ajoyhteys sijaitsee aivan päiväkodin pääsisäänkäyntinä toimivan portin editse, jolloin lapset poistuessaan päiväkodista kohtaavat välittömästi portista tultuaan ajoväylän. Samalla Lintukallionkuja 7 c ja 7 d:n rakennuksille mahdollistetaan ajoyhteys kaupungin tontille sijoitettua ajotietä käyttäen. Järjestely loukkaa kuntalaisten tasa-arvoisuutta, kun jo rakennetulle ja neuvotellulle talolle kivimäentie 8 B - ei olla kaavoittamassa vastaavanlaista ajoyhteyttä. 3. Pienen alle 400 m2:n suuruisen maakaistaleen muutaman männyn suojelu ei ole tarpeen, lähialue koostuu kauniista runsaspuustoisesta metsästä. Kaavaalueen puut sijaitsevat nykyisessä kaavassa kevyen liikenteen väyläksi kaavoitetulla alueella, jonka käytöstä oli valmiiksi neuvoteltu sopimus allekirjoittaneen kanssa. Alueen kautta oli suunniteltu ajoyhteys rakennusoikeuksineen Kivimäentie 8 B:n rakennukselle. Alueen kaavavalmistelu oli vireillä vuoden 2004 syksystä vuoden 2008 syksyyn, nykyisen alueen kaavaa valmisteltiin oman hakemukseni pohjalta, kaavaesityksestä järjestettiin katselmus, eikä esitettyä allekirjoittaneen hakemukseen perustuvaa kaavaesitystä vastustettu, toisin kuin kaavoittajan toimesta on annettu ymmärtää. Katson, että ainut oikea tapa edetä asiassa on valmistella uusi kaavaehdotus yhdessä kaikkien Luntukallionpolun varrella asuvien asukkaiden kanssa ja kaikkien asumistarpeet tasapuolisesti huomioiden. Allekirjoittaneen on annettu ymmärtää, että näin olisi tarkoitus menetellä, esillä oleva kaavavalmisteleu ei tue tätä käsitystä." 8

10 Vastine edelliseen: 1. Modernin rakennuskannan inventoinnissa (Eskola 2002) asiantuntijaarviona on esitetty, että muuntajalla on kaupunkikuvallista merkitystä (luokka B). Kaavamuutos ei koskenut Kivimäentie 8:n tonttia, johon ei kohdistunut enää kaavamuutoshakemusta. 2. Lintukallionpolulla kevyt liikenne on tarkoitus erottaa ajoneuvoliikenteestä kuten kaaviosta sivulla 13 ilmenee. Kivimäentie 8 A ja 8 B sijaitsevat samalla tontilla ja niille on yhteinen tonttiliittymä Kivimäentieltä. Tontit on lohkottavissa voimassa olevan asemakaavan pohjalta, jolloin kumpikin saisi oman tonttiliittymänsä Kivimäentielle. 3. Kaupungin vastaavan puutarhurin asiantuntijalausunnon mukaan katualueella olevat männyt vaikuttavat merkittävästi alueen ilmeeseen. Veikko Stude peruutti kiinteistöön (Kivimäentie 8) ja Lintukallionpolun katualueeseen kohdistuvan kaavamuutoshakemuksensa , koska kaupunginhallitus oli päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että hakemus hylätään. Vantaan kaupunginmuseo / rakennustutkija Jaana Moberg : Ei huomautettavaa, hienoa, että vanha muuntaja suojellaan. Tommi Stude ilmoitti seuraavaa: "Vastustamme asemakaavan muutosehdotusta nro , jossa muutosehdotuksen kohteena ovat Lintukallionpolun uudelleenjärjestelyt. Perusteluksi vastustukselleni esitän seuraavaa: 1. Kaavaehdotuksessa esitetään että Lintukallionpolun päiväkotia vastapäätä oleville rakennuksille nrot 7 c ja 7 d laaditaan tonttiliittymä kaupungin tontin kautta kulkevaa ajoyhteyttä käyttäen. Aikaisemmassa vuonna 2008 katselmuksen alaisessa kaavasuunnitelmassa esitettiin, että osoitteeseen Kivimäentie 8 B ajoyhteys järjestettäisiin pohjoisesta eli Kivimäentien puolelta. Kukaan asianosaisista ei kirjallisesti vastustanut suunnitelmaa. Katson, että osoitteeseen Kivimäentie 8 B on olemassa yhtäläiset mahdollisuudet ajoyhteyden luomiseksi kuin edellä mainituille rakennuksille päiväkotia vastapäätä. Ellei ajoyhteyttä haluta jostain syystä kaavoittaa Kivimäentien kautta, on kulku järjestettävissä etelästä käsin aivan kuten kahdelle muulle rakennuksellekin. 2. Tornimuuntaja ja suojeltavaksi ehdotetut puut sijaitsevat kaavan mukaan tiealueella. Kun maa-alue on kaavoitettu tiepohjaksi, on kaavassa varauduttu sekä puiden kaatamiseen että jopa muuntajan purkamiseen, eikä suinkaan niiden suojelemiseen. Lisäksi haluan todeta asiasta seuraavaa: Pidän puiden ja muuntajan suojelua lähinnä provokaationa hankkeellemme ostaa kaupungille tarpeeton tontti liitettäväksi nykyiseen Kivimäentie 8 tonttiin. Kohdan 2 kaavatilanteen pohjalta neuvottelimme hyvissä ajoin rakentamista aloittaessamme 2004 kaavoittajan ja kaupungin kanssa mahdollisista liittymävaihtoehdoista tulevalle tontillemme useamman talon rakentamiseksi. Suullisesti lisämaan ostosta ja kulkuyhteydestä sovittiin, ja todettiin tilanteen tarvitsevan kaavamuutosta, koska tiealuetta ei voi myydä. Myöhemmin rakennuslupa myönnettiin poikkeuksellisesti 1 metrin päähän tontin rajasta, mikä osoitti minulle vahvaa sitoutumista suulliseen suunnitelmaan. Sen jälkeen kaupunki on kuitenkin perääntynyt suunnitelmasta ja jopa etsimällä etsinyt syitä asian eväämiseen. Emme voi ymmärtää mm. kirjallisia kommentteja rakennuksemme ikkunoista, jotka eivät muka mahdollistaisi paritalon toisen puolikkaan rakentamista tai puuston suojeluarvoa, kun omalla viereisellä tontillamme on maisemallisesti upeampaa ja runsaslukuisempaa puustoa kuin pienellä katualueella. Myös turvallisuusaspekti ei ole missään suhteessa ympäristöön eikä se tue kuntalaisten tasa-arvoista kohtelua. Perheemme koti ja yrityksemme pääkonttori ovat nyt siis tässä osoitteessa Kivimäentie 8 b eikä sitä enää voi siirtää metreillä suuntaan tai toiseen, (eikä sitä voi suunnitella uudestaan paremmin uuteen tilanteeseen sopivaksi) 9

11 kaupungin vetäydyttyä yhteisestä suunnitelmasta. Lähes 3 vuotta kodissa asuneena meille aiheutuu asiasta jokapäiväistä mielipahaa ja jopa talvisin turvallisuusriskejä, kun emme saa toteutettua kodille johtavia lopullisia kulkureittejä. Myös Kimmo Studen yrittäjäperheelle on aiheutunut suhteetonta odottamista oman paritalonsa suunnittelemisessa tontille. Toivon asiallista ja kaikki osapuolet huomioivaa kaavoittamista alueen suhteen. Osallistumme mielelläni asian käsittelyyn. Ystävällisin terveisin Tommi Stude, Katja Stude, Emma Stude ja Sonja Stude" Vastine edelliseen: 1. Vertaa edellä muistio osallistumisesta sivulla 5 ja kuntatekniikan kehittämisyksikön lausunto sivulla 6. Veikko Stude peruutti omistamaansa kiinteistöön (Kivimäentie 8) ja Lintukallionpolun katualueeseen kohdistuneen kaavamuutoshakemuksensa Tavoite on parantaa koulutien turvallisuutta, ei heikentää sitä uusia ajoyhteyksiä sallimalla. 2. Katualueelle voidaan sijoittaa sekä katupuita että muuntajia, puhelinkioskeja yms. yhdyskuntatekniikan laitteita, joita voidaan myös suojella. Tässä kaavamuutoksessa ei esitetä suojelu- vaan säilyttämismerkintöjä. Puiden säilyttäminen perustui vastaavan puutarhurin lausuntoon (sivulla 6) ja muuntajan säilyttäminen modernin rakennuskannan inventointiin (Eskola 2002). Puita ja muuntajia on säilytetty muuallakin Vantaalla. Kiinteistön omistaja Veikko Stude perui hakemuksen katualueen liittämiseksi tonttiin. Kaupunki ei ole tehnyt kaavoitussopimusta eikä sopimusta maakaupasta. Lain mukaan mahdollinen sopimuskaan ei syrjäyttäisi kaavoitukselle laissa asetettuja tavoitteita tai sisältövaatimuksia (MRL 11 ). Lintukallionpolulla kulkee mm. alakoulun (0-6 luokat) koululaisia sekä päiväkodeista tulevia äitejä lastenvaunuineen. Asuinrakennus on rakennettu voimassa olevan asemakaavan ja rakennusluvan mukaisesti. Asemakaavassa koko tontti on rakennusaluetta, jolloin voidaan rakentaa myös katualueen rajaan kiinni, mikä ei ole kaupungissa poikkeuksellista. Rakennuslupaa varten ei pyydetty eikä tarvittu kaupunkisuunnittelun lausuntoa. Kaavamuutoshakemus ei ole este rakennusluvan myöntämiselle. Martinlaakson aluetoimikunta päätti, että suunnitelma on hyvä, että autoliikenne ja kevyt liikenne erotetaan toisistaan. Martinlaakson asukasyhdistys ry / pj. Timo Saarinen ilmoitti suullisesti, että yhdistyksessä on keskusteltu asiasta ja että yhdistys on samaa mieltä kuin aluetoimikunta. Kaavamuutos valmisteltiin kaupunkisuunnittelulautakuntaan , mutta poistettiin listalta. Kivimäentie 8:n tontille sallittiin rakennustyön aikainen ajoyhteys Lintukallionpolun kautta. Kuntatekniikan keskuksen kirje Veikko Studelle ajoyhteydestä rakennukselle Kivimäentie 8 B Lintukallionpolun kautta. / Kala liitteenä. Veikko Studen kirje pysyvän ajoyhteyden järjestämisestä kahdelle rakennukselle, Kivimäentie 8B ja 8C, "aikanaan sovitun ajoyhteyden Lintupolun kautta". Kirjeessä esitettiin seuraavat kolme vaihtoehtoa: / Kala liitteenä. 10

12 Studen ensisijainen ehdotus ajoyhteydeksi. Studen toinen vaihtoehto ajoyhteydeksi. Studen heikoin hyväksyttävissä oleva ehdotus ajoyhteydeksi Kaavamuutoksen päätöskäsittelyt Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti a) Merkitään kirje tiedoksi ja annetaan kaupunkisuunnittelulle tehtäväksi valmistella siihen vastaus. b) Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että tontin 17596/7 liikennettä ei voi johtaa kevyen liikenteen väylälle. Tontin liikenne tulee järjestää rakennusluvan mukaisesti. Vaihtoehtoisesti tonttia voidaan kaavamuutoksella laajentaa Lintukallionpolkua kaventamalla Asian käsittelyn jatkuminen Kaupunkisuunnittelu lähetti Veikko Studelle kirjeen, jossa esitettiin kaksi vaihtoehtoa ajoyhteyden järjestämiseksi oman tontin kautta, joko lisämaata ostamalla tai ilman lisämaata. Vastaus pyydettiin lokakuun aikana. Studelle lähetetty vaihtoehto 2, jossa nykyinen tontti jaetaan kahdeksi. Studelle lähetetty vaihtoehto 3, jossa nykyiseen tonttiin liitetään katualuetta. Tämä oli maakaupan tarjouksena. 11

13 Veikko Stude oli yhteydessä kaupunkisuunnitteluun ja yrityspalveluihin. Kaupunkisuunnittelu ja yrityspalvelut antoivat Veikko Studelle tarjouksen maan ostamisesta ehdolla, että asemakaavamuutos tulee hyväksytyksi. Tarjouksen hyväksyminen edellytti kaavamuutoksen hakemista. Kaupungin ja Veikko Studen neuvottelu ei johtanut tulokseen. Kaavamuutoksesta neuvoteltiin vielä yrityspalveluyksikössä helmikuussa Veikko Studen uusittu hakemus Hakemus on jätetty naapurina, koska kaava-alueen omistaa Vantaan kaupunki. Hakemuksessa on esitetty kaksi vaihtoehtoa: - Vaihtoehto 1. Ajoyhteys Lintukallionpolulta muuntajan länsipuolitse "Koska aivan tonttimme rajalla sijaitsee Vantaan Energian muuntaja sekä muuntajalta lähteviä kaapeleita, jotka osittain luvatta sijaitsevat tonttimme alueella, päätettiin pyytää Vantaan Energialta lausunto, olisiko tieyhteys toteutettavissa kaava-alueella sijaitsevan kaavaan merkitsemättömän muuntajan länsipuolelta ohittaen sekä olisiko toteutus teknisesti ja taloudellisesti järkevä. Lisäksi päätettiin, että muuntajalta lähtevien osittain maanomistajan tontilla sijaitsevien johtojen kiertämisen ei voida edellyttää tapahtuvan maanomistajan alueella eikä maanomistajan kustannuksella. Jos kulku järjestettäisiin muuntajan länsipuolitse, jouduttaisiin liikenne tontille järjestämään suojatien päältä ja aivan bussipysäkin takaa. Katsomme, että tällaisessa ratkaisussa kaupunki olisi siirtämässä hakijoille huomattavan vältettävissä olevan turvallisuusriskin. Muuntajan itäpuolelta ajettaessa ylimääräisiltä arvokkailta kaapeleiden siirtokustannuksilta ja tien rakentamiskustannuksilta vältyttäisiin. (Ks. Vantaan Energian lausunto). Alueella suoritettiin vielä maastokartoitus. - Vaihtoehto 2: Ajoyhteys muuntajan itäpuolitse "Välittömästi muuntajan noin 5 metrin jälkeen ajoliikenne ohjattaisiin kevyen liikenteen väylän tielevennysalueelle. Ajoliikenne on erotettavissa kävelyliikenteestä, koska kaavoitettu alue on vain puolelta leveydeltään käytössä. Ratkaisu ei edellyttäisi maankaivuu toimenpiteitä eikä aiheuttaisi kustannuksia." Paikalla on pidetty katselmus, jossa paikalla olivat kaupungininsinööri Henry Westlin, Mikko Tella Vantaan Energiasta, Veikko Stude sekä asianajaja Leena Partanen. Veikko Studen käsityksen mukaan "kokouksen, katselmuksen ja lausunnon sekä vastaavien tapausten valossa ei voi tulla muuhun johtopäätökseen, kuin, että ajoyhteys sallitaan muuntajan itäpuolitse ohittaen muuntaja noin 5 metrin matkalta, jonka jälkeen ajoliikenne ohjataan kevyen liikenteen alueeksi varatulle tienlevennysalueella. Ajoliikenne voidaan erottaa kävelyliikenteestä." Vantaan Energia Sähköverkot Oy on antanut selvityksen, jonka mukaan teknisesti Vantaan Energia Sähköverkot Oy ei näe mitään estettä ajoyhteyden rakentamiselle kummassakaan vaihtoehdossa. Kaapelien siirron hankaluus ja mahdolliset kustannukset on kuitenkin otettava huomioon vaihtoehtoa 1 harkittaessa. (Mikko Tella) Kaupungininsinööri neuvotteli Veikko Studen kanssa , jolloin neuvottelussa päädyttiin siihen, että ajoyhteys voidaan järjestää muuntajan länsipuolelta (tontin puolelta). Kaavamuutosta koskevat asiakirjat ovat kaupunkisuunnittelun arkistossa kaavamapeissa nro , ja

14 4.5. Suhde asemakaavamuutoksen tavoitteisiin Vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Asemakaavamuutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Vertailu maakuntakaavaan ja maakuntakaavan ehdotukseen Asemakaavamuutos on maakuntakaavan ja maakuntakaavan ehdotuksen mukainen. Vertailu yleiskaavaan Asemakaavamuutos on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. Vertailu voimassa olevaan asemakaavaan Osa yleisten rakennusten tonttia muuttuu katualueeksi, jolloin Lintukallionpolulla kevyt liikenne voidaan erottaa ajoneuvoliikenteestä. Tornimuuntaja suojellaan. Osa katualueesta muuttuu suojaviheralueeksi, jonka kautta voidaan järjestää tontille ajoyhteys. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Kivimäentien ja Lintukallionpolun kulmauksessa oleva muuntamo 142 on merkitty modernin rakennuskannan inventoinnissa (2002) luokkaan B. Punatiilisellä tornimuuntajalla on sekä rakennushistoriallista että kaupunkikuvallista merkitystä. Myös rakennusmateriaalinsa puolesta muuntaja liittyy Kivimäentien muuhun rakennuskantaan. Muuntaja on yhä alkuperäisessä käytössä, joskin ilmajohdot on kaapeloitu, mutta 20 kv läpivientieristeet ovat jäljellä. Muuntajatyyppi on ollut yleinen pääkaupunkiseudulla, mutta osa muuntajista on purettu ja osa madallettu. Muuntajatyyppi on kaunis, solakka ja sopusuhtainen, detaljit ovat harkittuja. Paikalla käsityönä tehty rakennelma edustaa 1950-luvun uudisrakentamisessa esiintyvää romantiikkaa. Punatiilimuuntajaa täydentää Kivimäentien pohjoispuolen yhtenäinen punatiilitalojen rivistö vuosilta Helsinki on tehnyt kahta mallia A (pienempi kuten Kivimäentiellä) ja B (suurempi). Mallipiirustuksen teki Yrjö Dunderfält Julkisivusta löytyy piirustus Lisäksi löytyy yksityiskohtaisia piirustuksia vielä Helsingin malliin on tehty tekniikan vaatimia muutoksia. Muuntaja lienee rakennettu vuonna 1959 ja on peruskorjattu / Vantaan Energia Oy, Simo Paronen Lintukallionpolulla ajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne erotetaan toisistaan, koska kyseessä on koulutie ja kevyen liikenteen yhteys kahdelle päiväkodille Asemakaavamuutoksen suunnittelijat Asemakaavamuutoksen laatimisesta vastasivat aluearkkitehti Timo Kallaluoto ja vs. aluearkkitehti Vesa Karisalo. Kaavaprosessiin osallistuivat kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kullberg, yrityspalvelujohtaja Leea Markkula-Heilamo, maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-Piikkiö, kaupungininsinööri Henry Westlin, liikennesuunnittelupäälliköt Hannu Laakso, Leena Viilo, liikennesuunnitteluinsinöörit Pekka Haasanen, Jaana Virtanen, asemakaavasuunnittelija Teuvo Kuparinen, maankäyttöteknikot Reino Heikkinen ja Jorma Hopponen, maisema-arkkitehti Hanna Keskinen, lakimies Petteri Leinonen, rakennustutkija Mikko Mälkki ja suunnitteluavustaja Leena Kaunismäki. Muuntajan osalta on neuvoteltu Vantaan Energia Oy:n kanssa / Simo Paronen ja Mikko Tella. 13

15 5. ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEN KUVAUS Katualueet Lintukallionpolun katualuetta laajennetaan päiväkodin kohdalla 190 m 2, jolloin autoliikenne voidaan erottaa jalankulkuliikenteestä. Näin koulutien turvallisuus paranee. Tornimuuntaja merkitään säilytettäviksi. Muuntajan alue merkitään tavalliseksi katualueeksi, jolloin sen kautta voidaan järjestää ajoyhteys. Muuntajan eteläpuolella katualuetta tarvitaan muuntajan huoltoa varten 2,0 metriä (Mikko Tella ). Lintukallionpolku merkitään jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi. Lintukallionpolulle varataan tilaa valaisimia ja niiden kaapeleita varten. Suojaviheralue EV Katualueena tarpeeton alue (363 m2) merkitään suojaviheralueeksi EV. Alue voidaan vuokrata naapurille, joten alueelle merkitään ajoyhteys (ajo). Jos vuokraus päättyy, alue voidaan istuttaa suojaviheralueeksi. Yleisten rakennusten korttelialue Y Yleisten rakennusten korttelialuetta Y, jolla sijaitsee kaksi päiväkotia, supistetaan 190 m 2 Lintukallionpolun liikennejärjestelyn vuoksi. Korttelialueella sallitaan myös palveluasuntojen rakentaminen. Tonttijaon muutos Asemakaavaan merkitään tonttijaon muutos kortteliin Rakennettu ympäristö ja rakennussuojelu Punatiilinen tornimuuntaja merkitään kaupunkikuvallisesti merkittävänä rakennuksena säilytettäväksi, jolloin sitä ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Luonnonympäristö Tarpeeton katualue, jossa on nyt puita, merkitään suojaviheralueeksi. Alueelle saa kuitenkin järjestää ajoyhteyden. Liikenne Liikenteen edellyttämät muutokset on selitetty edellä ja kuvataan jäljempänä. Lentomelu Asuntojen, päiväkoti- ja koulutilojen ja muiden melulle herkkien tilojen ääneneristävyydeksi lentomelua vastaan määrätään L 32 db. Toimistotilojen ja vastaavien melulta suojattavien työtilojen ääneneristävyydeksi lentomelua vastaan määrätään L 28 db. Nimistö Kaavaan lisätään puuttuneet kadunnimet Kivivuorenpolku - Stenbergsstigen ja Lintukallionpolku - Fågelbergsstigen. Kaavamuutoksen keskeiset vaikutukset Koulutien turvallisuus Lintukallionpolulla paranee, kun ajoneuvoliikenne erotetaan kevyestä liikenteestä. Katualueena tarpeeton alue vuokrataan, jolloin Kivimäentie 8:n tontin sisäinen liikenne paranee. Punatiilinen tornimuuntaja säilyy. 14

16 Nykyiset ajoyhteydet eri tonteille Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Kivimäenkuja 3:n kohdalla on asuntokohtaisia pihoja, jotka rajoittuvat Lintukallionpolkuun, mutta ajoyhteys tontille on järjestetty Kivimäenkujan puolelta (vertaa MRA 37 ). Päiväkotien sekä Lintukallionpolku 7c ja 7d:n ajoyhteys on nyt Lintukallionpolun kautta, mutta nämä ajoyhteydet järjestellään turvallisiksi alempana olevan kuvan mukaisesti. Ajoyhteys tontille. Kaavaehdotuksen mukaiset ajoyhteydet ja koulutien turvallisuuden parantaminen Päiväkotien sekä Lintukallionkuja 7c:n ja 7d:n kohdalla ajoliikenne erotetaan kevyestä liikenteestä ja koulutie järjestyy jalkakäytävälle. Jokaiselle tontille on esitetty ajokelpoinen yhteys (vrt. MRA 37 ). Ajoyhteys tonteille. Kevyt liikenne (koulutie ja yhteys päiväkodeille). 15

17 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Vuokrattava alue. Asemakaavaan liittyy suojaviheralueen osan (225 m2) osalta maanvuokraussopimus, josta on neuvoteltu Veikko Studen kanssa Veikko ja Seija Stude ovat antaneet sitoumuksen maan vuokraamisesta Lintukallionpolun liikennejärjestelyn toteuttaminen edellyttää katusuunnitelmaa ja budjettirahoitusta. Vantaa VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Aluearkkitehti 16

18 Ortoilmakuva kaavamuutosalueesta Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Tuorein ortoilmakuva vuodelta Varjoista päätellen kuva on otettu noin klo 7. Päiväkodin vieressä on liikkunut kuorma-auto. 17

19 Ote ajantasa-asemakaavasta Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu

20 Asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolo MRA 27 :n nojalla nähtävillä ollut asemakaavan muutosehdotus. Kaavamuutosehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausuntoja ei ollut tarpeen pyytää. Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaan on tehty seuraavat tekniset tarkistukset: - lisätty puuttunut ajoyhteyden raja vuokra-alueen rajalle - tarkistettu säilytettävän muuntajan merkintää (viivatyyppi vaihdettu). Tarkistukset eivät ole oleellisia eivätkä edellytä kaavan uutta nähtävillepanoa. 19

21 Asemakaavan muutosehdotus Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Kh

22 21

23 22

24 23

Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue

Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 14.6.2010 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Kylväjänkuja 12 Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 1. Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Pähkinärinteen asemakaavamuutos

Pähkinärinteen asemakaavamuutos Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Pähkinärinteen asemakaavamuutos Ilmakuva Vantaan kaupunki 2011. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.1.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001515 1.

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako, joka koskee 27.9.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001781 Askiston liikekeskus, Hirsipuisto, Askistontie 2a - 6c ja Kurkihirsi

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Toimitiloja Vantaankosken asemalle / Ratastie 4 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7.12.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002104 Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.12.2010

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Tikkurilantie 68. 63 Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Tikkurilantie 68. 63 Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu 63 Viertola Tikkurilantie 68 Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 31.5.2010 päivättyä, 25.10.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet HAKKILA Asemakaavan muutosehdotuksen selostus, sekä tonttijako, joka koskee 25.1.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002039.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Männistön (8.) kaupunginosan kortteli 22 tontti 8 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2009 40 Hyväksyminen Kaupunginhallitus 27.1.2014 xx Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvät katu- ja puistoalueet EHDOTUSVAIHE Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2013 60 Hyväksyminen

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 002236 T AM M I S T O N S ÄH K Ö AS E M A P AK K AL A 5 1 Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen selostus, joka koskee 17.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Kaupunkisuunnittelu Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.10.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002114 Asemakaavoitus vireille 27.10.2010 Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 25.9.2012 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175 L A P I N L A H T I KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175 E 34 Ringettet. Ote opaskartasta Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta Ote osayleiskaavasta

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KATUALUEEN SEKÄ 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 47 TONTTIEN 5, 6, 7, 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS KAAVATUNNUS 03:105

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057. Alueen määrittely IMATRA Asemakaavan muutos: Kaupunginosa 12, Imatrankoski Korttelit 34 36, 38

Lisätiedot