Doing business in Norway Towards greater opportunities Thursday 7 th November, 2013 NIB (Nordic Investment Bank)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Doing business in Norway Towards greater opportunities Thursday 7 th November, 2013 NIB (Nordic Investment Bank)"

Transkriptio

1 Doing business in Norway Towards greater opportunities Thursday 7 th November, 2013 NIB (Nordic Investment Bank) HYPPY NORJAAN SOPIMUSOIKEUDEN PÄÄKOHDAT JA ETABLOITUMINEN PATRICK LINDGREN ASIANAJOTOIMISTO OY ADVOCARE AB

2 Doing business in Norway Towards greater opportunities Thursday 7 th November, 2013 NIB (Nordic Investment Bank) PATRICK LINDGREN, ASIANAJAJA, VARATUOMARI, SOVITTELIJA 1980 A kateeminen loppututkinto Helsingin yliopistosta P atentti- ja rekisterihallitus, tuomioistuinharjoittelu, korkein hallinto- oikeus, asianajaja Suomen Ulkomaankauppaliitto /ulkomaanoikeuden osasto Teknillinen korkeakoulu / Ulkomaankaupan sopimusoikeus Asianajotoimisto ADVOCARE, HELSINKI

3 Doing business in Norway Towards greater opportunities Thursday 7 th November, 2013 NIB (Nordic Investment Bank) PATRICK LINDGREN, asianajaja, varatuomari, sovittelija ASIANAJOTOIMISTO ADVOCARE KAUPPA, ML. ALIHANKINTA, AGENTTI-, JÄLLEENMYYNTI, FRANCHISE JA LISENSIOINTI SALES, INCL. SUB- SUPPLY AND OUTSOURCING, AGENCY, DISTRIBUTION, FRANCHISE AND LICENSING RAKENTAMINEN JA KIINTEISTÖT CONSTRUCTION AND REAL ESTATES YHTIÖ JA YHTEISÖOIKEUS COMPANY AND CORPORATE VEROT JA RAHOITUS TAX AND FINANCE YRITYSJÄRJESTELYT JA KAUPAT MERGERS AND ACQUISITIONS AINEETTOMAT OIKEUDET INTELLECTUAL PROPERTY LAW VÄLIMIESMENETTELY JA OIKEUDENKÄYNNIT ARBITRATION AND LITIGATION

4 Patrick Lindgren, asianajaja, varatuomari, sovittelija Kokemuksia norjan kaupan juridiikasta

5 1 S illanpääaseman vaihtoehdot sopimusperusteinen kauppa 1.1 S uora vienti (ilman omaa tai edustajan markkinointiorganisaatiota) 1.2 Edustajaa käyttäen Kauppaedustaja, komissionsaaja tai muu agentti M aahantuoja, jälleenmyyjä, jakelija, kauppias, V.A.R Lisensiointi Franchise- toiminta

6 1.1 Suora vienti (ilman omaa tai edustajan markkinointiorganisaatiota) Norjaan lähetettävä työntekijä 1. Kuuden kuukauden sääntö 1.2 Norjassa työnantajalta edellytettävä RF-1198 lomake 2. Pohjoismainen verosopimus 15 art. 2.1 Ennakonpidätys Suomessa -> lomake 6134a (NT1) 2.2 Ennakonpidätystä ei Suomessa -> lomake 5052 (NT2)

7 1.2.1 Kauppaedustaja, komissionsaaja tai muu agentti Commercial agents are self-employed intermediaries authorised on a permanent basis to negotiate the sale or purchase of goods for and on behalf of another person. EU:n Neuvoston direktiivi 86/653/ETY jäsenvaltioiden itsenäisiä kauppaedustajia koskevan lainsäädännön yhteensovittamisesta Article 17: Member States shall take the measures necessary to ensure that the commercial agent is, after termination of the agency contract, indemnified / compensated for damage Lov om handelsagenter og handelsreisende (agenturloven) ; voimaan Avtaler om lovvalg 16. Handelsagentens tilbakeholdsrett 19. Hovedmannens reklamasjonsplikt overfor avtaler handelsagenten har inngått 28. Avgangsvederlag 34. Konkurranseklausuler Report COM (1996) 364 (Directive 86/653/EEC) Report on the application of Article 17 of Directive 86/653/EEC on the co-ordination of the laws of the Member States relating to self-employed commercial agents ( )

8 1.2.2 Maahantuoja, jälleenmyyjä, jakelija, kauppias, V.A.R. Maahantuojat, jälleenmyyjät, kauppiaat, V.A.R:t, ym. jakelijat ostavat ja myyvät edelleen tavaroita omissa nimissään, omaan lukuunsa ja omalla vastuullaan käyttäen kilpailuetua ja hyödyntäen niitä keskenään vaihtelevia edustusoikeuksia päämies on heille myöntänyt. Kilpailuoikeus korostuu doktriineistä tärkeimmät: Euroopan komissio - Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2010/C 130/01) EU:n komission tiedonanto : Suuntaviivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan soveltamisesta horisontaalista yhteistyötä koskeviin sopimuksiin Komission tiedonanto vähämerkityksisistä sopimuksista, jotka eivät Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla rajoita tuntuvasti kilpailua (de minimis - sopimukset) Entä jakelijan, jälleenmyyjän tms. luopumishyvitys/-korvaus?

9 1.2.2 Maahantuoja, jälleenmyyjä, jakelija, kauppias, V.A.R. Luopumishyvitystä myönnetty jälleenmyyjälle hovioikeuden vastaavassa vetoomusoikeudessa: Borgarting lagmansrätt : Webasto AG velvoitettiin maksamaan luopumishyvitystä (10 milj.nok) norjalaiselle jälleenmyyjälle (ei lainvoimainen) Perustelut: Tausta: Saksalainen oikeuskäytäntö V:n 1980 Tampax/Engelsjön -ratkaisussaan Korkein oikeus (Höyesterett) äänin 3 v. 2 katsoi, että jälleenmyyjä ei voinut edukseen vedota agenttisuhteista sääntelevään tuolloin voimassaolevan Kommisionsloven:n 68 :n sopimuksen jälkeistä hyvitystä koskevaan sääntelyyn. Myöhemmässä ns. Heitman ratkaisussa Korkein oikeus katsoi, että Kommisionsloven:n 68 :n sopimuksen jälkeistä hyvitystä koskevaa säänöstä voitiin soveltaa palveluita välittävään agenttiin, joskin Kommisionsloven kattoi vain tavaroiden markkinointia koskevia palveluita eikä palveluita sinänsä. Valmisteltaessa v:n 1992 Lov om handelsagenter og handelsreisende (agenturloven) korostettiin, että: (i) there "might be situations were a sole distributor has the same need of protection as a commercial agent, ja (ii) that the Directive was based on the German model and thus Norwegian courts should look to Germany if Norwegian or European case law did not give sufficient guidance.

10 1 Sillanpääaseman vaihtoehdot sopimusperusteinen kauppa Riitojen ratkaisulaki 2005 (Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven ) Ryhmäkanteet (Class Action) kantajina sekä liikkeenharjoittajat että kuluttajat Kolmansissa maissa annettujen tuomioiden täytäntöönpantavuus Norjassa pelkän tuomioistuinvalintaa koskevan sopimuksen (prorogaatiosopimuksen ) nojalla (Tvisteloven ja lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring 4-1(2)g)

11 1 Sillanpääaseman vaihtoehdot sopimusperusteinen kauppa Riitojen ratkaisulaki 2005 (Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven ) Joukkokanteet kantajina sekä liikkeenharjoittajat että kuluttajat Kolmansissa maissa annettujen tuomioiden täytäntöönpantavuus Norjassa pelkän tuomioistuinvalintaa koskevan sopimuksen (prorogaatiosopimuksen ) nojalla (Tvisteloven ja lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring 4-1(2)g

12 2 S illanpääaseman muodot mitä kussakin tapauksessa seuraa yhteisö-, laskentatoimen- ja vero- oikeuden kannalta 2.1 Toiminta ilman edustajaa 2.2 Sivuliike (NUF) ja yhteisön asuinvaltion merkitys 2.3 Etabloituminen ruohonjuuritasolta ( vaihtoehdot?) 2.4 Yhteisyritys (vaihtoehdot?) 2.5 Yrityskauppa (liike vaiko osuudet?)

13 2.2 Sivuliike (NUF) ja yhteisön asuinvaltion merkitys Norskregistrerd utenlandsk foretak paikallinen edustaja Vapautus tilintarkastuksesta: liikevaihto < 5 mil.nok, tase < 20 milj. NOK ja henkilöstöä < 10 vs. Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan MVA-edustaja oikeudellinen henkilö (Suomessa: luonnollinen) verovastuu; ilmoittamisvelvollisuus joka toinen kk Vrt. Laki verotusmenettelystä 52. Verosta vastuussa olevat. Verosta ovat vastuussa: --- 5) elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa (122/1919) tarkoitettu edustaja on vastuussa verosta, joka on määrätty Euroopan talousalueen ulkopuolella asuvalle henkilölle Norjassa alv:a varten voi olla oikeushenkilö

14 2.3 Etabloituminen ruohonjuuritasolta Yritysmuodon valinnan tärkeys Ansvarlig selskap (General partnership) Delt ansvar (DA) Ansvarlig selskap (ANS) Vrt. Suomen avoimeen tai kommandiittiyhtiöön

15 2.4 Yhteisyritys (vaihtoehdot?) Osakeyhtiön muotoisena (aksjeselskap AS) Osakassopimus Lainananto ja thin-capitalization (vrt. Suomen EVL:n 18a ) ANS:n tai DA:n perusteisena Osakassopimus Pelkkään sopimukseen perustuvana (konsortio) o Konsortiosopimukset o FIDIC-ehtojen käyttö o Lakivalinta- ja välityslausekkeet

16 2.4 Yhteisyritys (tapaus konsortio = > yhteenliittymä) Suomen tuloverolain (TVL) 4 Yhtymä: Yhtymällä tarkoitetaan tässä laissa: 1) laivanisännistöyhtiötä, avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä ja sellaista kahden tai useamman henkilön elinkeinotoiminnan harjoittamista varten perustamaa muuta kuin yhteisönä pidettävää yhteenliittymää, joka on tarkoitettu toimimaan osakkaiden yhteiseen lukuun (elinkeinoyhtymä); 2) sellaista kahden tai useamman henkilön muodostamaa yhteenliittymää, jonka tarkoituksena on kiinteistön viljely tai hallinta (verotusyhtymä). Yhtymänä ei pidetä sellaista kahden tai useamman elinkeinotoimintaa harjoittavan verovelvollisen muodostamaa yhteenliittymää, jonka tarkoituksena on ennalta sovitun rakennustyön tai muun siihen rinnastettavan työn suorittaminen. Yhteenliittymällä: Oma organisaatio esim. työmaa- ja palkanmaksuasioita varten Rakennusurakointia ja aliurakointia Pitkäaikaisia Eri tilaajat Osalliset verotetaan kukin erikseen osuudestaan yhteistä projektia

17 2.4 Yhteisyritys (tapaus konsortio) Norjassa puolestaan konsortion osapuolia verotetaan kuin suomalaisessa elinkeinoyhtymässä = ei erillinen verovelvollinen, mutta yhtymälle vahvistetaan elinkeinotoiminnan tulos, joka jaetaan aikaisempien vv:n vähentämisen jälkeen verotettavaksi osakkaiden tulona osuuksiensa mukaisesti Deltakerliknet selskap Konsortion osapuolia verotetaan kukin osuudestaan toiminnan ylijäämään, tappioon ja netto-omaisuuteen (Deltaker i deltakerliknet selskap skal skattlegges for sin andel av virksomhetens overskudd, evt. underskudd og netto formue)

18 2.4 Yhteisyritys (tapaus konsortio) Yhtiön toimihenkilöiden, ennen muuta toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten vahingonkorvausvastuu Lov om aksjeselskaper (aksjeloven ) Osakeyhtyiöt rajavastuuyhtiöitä (lyh. AS, KA t. LL) Op vähint. NOK ; yksi tai useampi osake Osaakkeet tarjottavissa rajoittamattomalle piirille 45 % yrityksistä ovat osakeyhtiöitä Pidettävä erillään: - julkisista yhtiöistä (allmennaksjeselskaper, ASA; lov om allmennaksejeselskaper ) - osuuskunnista (samvirkeforetak, SA; cooperatives) - yhteisöistä, joilla ei taloudellista tarkoitusta Mahdollisuudet vastuunrajoituksiin Vrt. Suomen vastaava säännöstö

19 2.4 Yhteisyritys (tapaus konsortio) Harkitun sopimuspolitiikan merkitys korostuu rakennus- ym. projektitoiminnan aloilla

20 2 Structuring your bridgehead (meaning in each case ; the consequences in respect of corporate law, accounting, and tax treaty & tax law ) Sillanpääaseman muodot (mitä kussakin tapauksessa tarkoittaa; yhteisö-, laskentatoimen- ja verosopimuksesta ym. vero-oikeudesta johtuvat seuraamukset) Velvollisuus ilmoittaa verottajalle ulkomaisille urakoitsijoille annetut toimeksiannot Kun Suomessa tilaajavastuulain mukaiset vastuut rajoittuvat velvollisuuteen selvittää määrätyt yksikertaiset urakoitsijaan liittyvät asiat, Norjassa kaikki ulkomaisille urakoitsijoille annetut toimeksiannot (kuten urakat ja aliurakat) ml. työntekijät on ilmoitettava verottajalle. -- Koskee työtä, joka tehdään Norjassa sijaitsevalla rakennus- tai asennustyömaalla, tilaajan hallitsemassa liikepaikassa tai Norjan mannerjalustalla.

21 2 Velvollisuudesta ilmoittaa ulkomaisille urakoitsijoille annetut toimeksiannot Tilaajan (so. asiakkaan) tulee ilmoittaa ulkomaisen urakoitsijan hyväksi asettamistaan työntekijöistä ja urakoitsijan puolestaan omista työntekijöistään. Ilmoitus tehdään - verotuksen keskusviraston ulkomaan verotuksen yksikköön (Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) /the Central office Foreign Tax Affairs (COFTA)) - käyttäen lomaketta (skjema) RF-1199 "Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere" ("Information about contracts, contractors and employees") - 14 vrk:n kuluessa sopimuksesta, sopimuksen siirrosta ja siihen tehdystä jokaisesta muutoksesta Ilmoittamisvelvollisuudesta ei vapaudu, vaikka ei tilaaja eikä urakoitsija tai jompikumpi olisi Norjassa verovelvollinen. Ilmoituksesta vastaavat tilaaja ja urakoitsija. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa uhkasakon (gebyr) määrämiseen tai sen maksuun langettamiseen (tvangsmulkt) sekä siihen, että tilaajalla voidaan maksuunpanna kaikki urakoitsijan maksamatta jättämät välittömät ja välilliset verot. Hakemuksesta saatetaan solidaariseen vastuuseen myöntää poikkeuslupaa. Em. velvollisuudet koskevat elinkeinonharjoittajia ja julkishallinnon elimiä, vaan ei kotitalouksia. Myöskään ei koske alle NOK:n toimeksiantoja.

22 2 Velvollisuudesta ilmoittaa kaikki ulkomaisille urakoitsijoille annetut toimeksiannot Vrt. Suomen L tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (V: L, A: , SK: 1233/2006). Tilajaavastuulaki: 5. Tilaajan selvitysvelvollisuus. Ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen vuokratun työntekijän käytöstä tai alihankintasopimukseen perustuvasta työstä, tilaajan on pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on annettava tilaajalle: 1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; 2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot; 3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä 5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

23 3 Elinkeinotoiminnan sääntely Norjassa 3.1 Kauppaedustaja, komissionsaaja tai muu agentti 3.2 Elinkeinotoiminta 3.3 Velvoitteet verottajaan nähden 3.4 Työnantajavelvoitteet

24 3.1 Lisensiointi laajassa mielessä Kauppaedustaja, komissionsaaja tai muu agentti Lisensiointi Franchise-toiminta

25 3.1.3 Franchise-toiminta Franchise-toiminta Norjassa nojaa tukevasti Rooman Kansainvälisen yksityisinstituutin Unidroit Model Disclosure Law -mallilakiin Suomen oikeustoimilain (so. sopimuslain) vastaavaa kohtuuttomien sopimusten sovittelua koskevaa säännöstöä käytetään hyväksi (Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer[avtaleloven ] 36 ). Sopimuskokonaisuus keskiössä, eikä sen naamioiminen esim. lisenssi- tai vuokalleantoa koskevaksi sopimukseksi Pääsääntönä, ettei franchise-antaja vastaa franchise-saajan teoista/laiminlyönnieistä Kilpailuoikeus asettaa rajoitteet kilpailuesteille sopimuksen voimassaollessa ja sen päätyttyä Tuotteisiin sitomiset (Tie-in of products) eivät sinänsä kiellettyjä Hold-harmless ja indemnity lausekkeet tavallisia Royaltien ja palvelumaksujen vähennyuskelpoisuus verotuksessa velvoittaa arms-length -periatteen noudattamiseen Pyrkimystä työntekijäliiton taholta franchise-ottajien saattamiseksi työntekijöitä koskevan irtisanomissuojan, työn- ja ympäristösuojelun sekä yhteistoimintalainsäädännön piiriin

26 3.2 Elinkeinotoiminnan yleisen sääntelyn erityspiirteistä Oikeus yritystoimintaan; toiminimen suoja; nimenkirjoittajien tunnistaminen Luvanvaraiset ja takuita edellyttävät elinkeinot (eräät vapaat ammatit; kiinteistönvälittäjät; pörssivälittäjät; ajo-opettajat yms.; ravitsemusliikkeet; tietyt kuljetukset; alkoholi-, tupakka- ja lääkeala; matkatoimistoala) Projektikohtaiset toimenpideluvat (rakennusluvat; kaavoitus- ja ympäristöluvat; rakennusalan sääntely; valuuttasäännöstely) Rajat ylittävä toiminta (tulli ja alv; ata-carnet; trade law & export control) Ympäristöoikeuden asettamat haasteet Paikallinen sääntely ja kannustimet Monopolit ja kilpailuoikeuden vaatimukset Aineettomat oikeudet Hyvän liketavan vaatimukset Kuluttajaoikeuden vaatimukset Tuotesääntely Norjan investointisuoja

27 3.3 Velvoitteet veronsaajiin (verottajaan) nähden Kirjanpito, laskentatoimi ja tilintarkastus Välilliset verot - vat ja valmisteverot ( mitä; verovelvollisuus; oikeudet ja velvollisuudet;rekisteröinti/edustaja) Välittömät verot (verot; yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus; verovelvollisuus; yritysmuotojen eroavuudet; siirtohinnoittelu; osinkojen/muun voitonjaon verotus)

28 3.3 Velvoitteet veronsaajiin (verottajaan) nähden Siirtohinnoittelu (internprising/inter-company transfer pricing) Korkojen vähennysoikeus Tappioiden vähennysoikeus Väliyhteisöt (basselskap/controlled foreign companies)

29 3.3 Velvoitteet veronsaajiin (verottajaan) nähden: Siirtohinnoittelu (internprising/inter-company transfer pricing) konsernin sisäiset sopimukset jälleenmyynti ym. Sopimukset Siirtohinnoitteludokumentointi Siirtohinnoitteludokumentointivelvollisuus (Dokumentasjonsplikt) o o o o o o aksjeselskap/allmennaksjeselskap selveiende finansieringsforetak Samvirkeforetak Stiftelser deltakerlignede selskaper, hvor noen av deltakerne er skattepliktige til Norge hovedkontor og filialer Transaksjoner mellom fysiske personer og selskap mv. omfattes ikke av dokumentasjonsplikten. (vrt. Suomen verotusmenettelylain 14 a 14 c

30 3.3 Velvoitteet veronsaajiin (verottajaan) nähden: Siirtohinnoittelu (internprising/inter-company transfer pricing) Siirtohinnoitteludokumentointivelvollisuus ei kuitenkaan koske yhteisöjä, joiden työntekijöiden lkm < 250 Liikevaihto (salgsinntekt) < 400 milj. NOK tai Tase (balansesum) < 350 milj. NOK Väliyhteisöjen osalta aina dokumentaatiovelvollisuutta yritysten koosta riippumatta. Høyesteretts dom av 21. juni 2010 (Telecomputing) Høyesteretts dom av 30. juni 2011 (Allseas)

31 3.4 Työnantajavelvoitteet Työntekijään nähden ( työsopimus; rekisteröinti; vuosiloma, perhe- ym. vapaat; sairausedut; vakuutukset; työsuojelu) Vakuutuksenantajaan nähden Verottajaan nähden Työvoiman vapaa liikkuvuus pohjoismaissa/eta:ssa Komennusmiehet

32 3.4 Työnantajavelvoitteista Työsopimus toistaiseksi eikä yleensä määräaikaisena Työsopimus aina kirjallisena Työntekijän ilmoittamisvelvollisuus julkiseen rekisteriin Arbeidsgiveravgift (er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden)

33 4 Suomesta johtaminen ja voiton kotiutus 4.1 Sillanpääaseman valinta (yritysmuodon ominaisuuksien arviointi suhteessa liiketoimintaan) 4.2 Toiminnan johto 4.3 Voitonjaon suunnittelu ja toteutus

34 Julkisen hallinnon ohjaus tiedonannoin ja ohjein Altinn er en portal for elektronisk dialog mellom næringsdrivende og det offentlige. Portalen har også info for deg som vil starte og drive bedrift. Nettiportaaleille ominaista: Keskittyneisyys Pyrkimys selkeyteen ja havainnollisuuden kautta ohjaamaan

35 Julkisen hallinnon neuvontaa ja ohjausta netissä: The Brønnøysund Register Centre - The Tax Administration - The Ministry of Finance - government.no The Financial Supervisory Authority of Norway - The Lovdata Foundation Arbeidstilsynet Innovasjon Norge

36 Julkisen hallinnon ohjausta tiedonannoin ja ohjein Oppaat (engl.) Starting your own business Guide to accounting Guide for employers Deregistration, closing down and winding up of an enterprise Work in Norway -- The Official Guide Documents (engl.) Business plan template Guidelines to Business plan template Budget tools Cash flow projection Cash sales - Daily report Stock taking record sheet

37 Julkisen hallinnon ohjausta tiedonannoin ja ohjein Lisätiedot kevyemmästä päästä: Etablererguiden Forretningsplan Kan du, vil du, bør du starte bedrift Valg av organisasjonsform Arbeidsgiverguiden Permitteringsguiden Oppsigelsesguiden Regnskapsguiden Budsjettguiden Finansieringsguiden Praktisk styrearbeid Sletting, opphør og avvikling av virksomhet Eksportguiden Importguiden Patentguiden

38 Doing business in Norway Towards greater opportunities Thanks for your attention! Patrick Lindgren

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Työelämän säännöt www.mol.fi Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Johdanto Harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta yrityksille aiheutuvia haittavaikutuksia voidaan torjua monin keinoin. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Yhteenveto Kansainväliseen vertailuun on valittu naapurivaltioiden eli muiden Pohjoismaiden ja Viron lisäksi EU:n suurimmat jäsenvaltiot Saksa,

Lisätiedot

TOIMINIMI X:N MUUTOS OSAKEYHTIÖKSI Käytäntö ja kannattavuus

TOIMINIMI X:N MUUTOS OSAKEYHTIÖKSI Käytäntö ja kannattavuus Iri Nokelainen TOIMINIMI X:N MUUTOS OSAKEYHTIÖKSI Käytäntö ja kannattavuus Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 2.5.2011 Tekijä(t) Iri Nokelainen

Lisätiedot

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Khkj 11.11.2013 77, liite nro 1 KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Sisällysluettelo 1 Määritelmiä ja soveltamisala... 1 1.1 Harmaan talouden määritelmä...

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Yritystoiminnan lopettaminen ja yrittäjän sosiaaliturva

Yritystoiminnan lopettaminen ja yrittäjän sosiaaliturva Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Tradenomi Laskentatoimi ja juridiikka Heidi Nikunen ja Kaisa Wederhorn Yritystoiminnan lopettaminen ja yrittäjän sosiaaliturva Opinnäyte 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S.26 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU

PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S.26 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU 01 ATTORNEYS AT LAW 2014 PART OF JURIDIA BÜTZOW PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S.26 9 18 36 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU IMMATERIAALIOIKEUDET MAKSUKYVYTTÖMYYSTILANTEESSA

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Maatalousekonomia Pro Gradu

Lisätiedot

VASTUULLISTA RAKENTAMISTA LAAJENTUVASSA EU:SSA. Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton yhteinen opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

VASTUULLISTA RAKENTAMISTA LAAJENTUVASSA EU:SSA. Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton yhteinen opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa VASTUULLISTA RAKENTAMISTA LAAJENTUVASSA EU:SSA Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton yhteinen opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto RL Toukokuu 2004 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Luonnos 15.6.2012 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

VIEW TAX & LEGAL. Uutta ohjeistusta työsuhdeoptioiden verotuksesta. KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2015.

VIEW TAX & LEGAL. Uutta ohjeistusta työsuhdeoptioiden verotuksesta. KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2015. TAX & LEGAL VIEW KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2015 Uutta ohjeistusta työsuhdeoptioiden verotuksesta Tässä numerossa: Minne menet siirtohinnoittelu? Onko yrityksesi valmis uuden tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy

organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy Taiteilijan työn organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy Taiteilijan työn organisointi OSA I Kuinka valita oma toimintamuoto OSA II Sopimusten

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto. YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman

Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto. YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Mikko Raussi YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Kansainvälinen vero-oikeus Syventävien opintojen tutkielma Joulukuu 2014 Ohjaaja: professori Marjaana

Lisätiedot

Yritysverotus Venäjällä

Yritysverotus Venäjällä Yritysverotus Venäjällä Kougappi, Serafima 2009 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Yritysverotus Venäjällä Serafima Kougappi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012 FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET Lokakuu 2012 1 FINANSSIOIKEUS VEROTUS - Julkisen sektorin tulot FINANSSIHALLINTO-OIKEUS - Julkisen sektorin menot 2 VERO-OIKEUS Verojuridiikka Muut oikeudenalat Veropolitiikka

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla

Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla Oskari Paukku Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Rakennusalan työnjohto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohto PAUKKU, OSKARI: Tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 Muita lainmuutoksia... 14 Arvonlisäverolain muutokset (HE:t)... 19 Verotusmenettelyn muutoksia... 20 Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2004...

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Sanna Juutila RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2010 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

TEM raportteja 31/2011. Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö

TEM raportteja 31/2011. Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö TEM raportteja 31/2011 Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö Työelämä- ja markkinaosasto Raportti 19.12.2011 . T Y Ö- J A E L I N K E I N O M I N I S T E R I Ö L L

Lisätiedot