Keuruun kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lauri Oinonen Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Harri Oksanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keuruun kaupunginhallitus Keuruu@keuruu.fi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lauri Oinonen Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Harri Oksanen"

Transkriptio

1 Keuruun kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lauri Oinonen Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Harri Oksanen Itseoikaisuvaatimus Turhaa työtä, eihän kaupunginhallituksen jäsenet edes lue noita Korpikirjaston höpinöitä, totesi kaupunginhallitusta hyvin lähellä oleva taho ! Kaupunginhallituksen kokous Esteellisyysasia/Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry:n aloite/pihlajaveden osayleiskaavan muutosesitys ja 211 Oikaisuvaatimus/Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry:n aloite/pihlajaveden osayleiskaavan muutosesitys Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry., jäljempänä Korpikirjasto ry. toivoo jatkossa päätöksenteon ensisijaista päämäärää perustuslain sekä hallintolain edellyttämää hyvän hallinnon mukaista päätöksentekoa noudatettaman muulloinkin kuin vain tarvittaessa. Päätöksenteon ulkoistamisesta ei ole tehty päätöstä kaupunginhallituksessa ja Korpikirjasto ry:n asiamiehelle ei ole annettu pyynnöistä huolimatta tietoa siitä, millä päätöksellä ja kenen valtuuttamana Korpikirjasto ry:n asioita hoitaa yksityinen asianajotoimisto. Yksityinen asianajotoimisto on valmistellut Korpikirjasto ry:n asioita ja laatinut vielä useamman päätösesityksenkin. Tämä menettely ei ole lainmukaista. Liitteen 1. mukaan Keuruun kaupungin kaavoitustoimisto pyysi kirjallista Korpikirjasto ry:n asiamiehen oikeutta edustaa yhdistystä. Kaavatoimisto sai pyytämänsä. Yksityisellä asianajotoimistolla ei ole oikeutta toimia päätöksien valmistelijana, eikä laatia päätösesityksiä, niin kuin toistuvasti on kaupunginhallituksessa tapahtunut. Esittelijä voi käyttää apunaan asiantuntijoita, muttei esim. yksityistä asianajotoimistoa päätösesitysten ja lausuntojen laatijoina. Korpikirjasto ry. perustelee ensisijaista vaatimustaan hyvän hallinnon noudattamisesta Korpikirjasto ry:n ja myös muidenkin kohdalla yhdenvertaisuusperiaatteella, joka velvoittaa tasapuoliseen kohteluun, johdonmukaisuuteen ja syrjimättömyyteen, tarkoitussidonnaisuuden periaatteella, jonka mukaan viranomaisella ei saa olla toiminnassaan vääriä vaikuttimia eikä harkintavaltaa saa käyttää väärin, objektiviteettiperiaatteella, joka edellyttää viranomaisilta asiallista ja puolueetonta toimintaa, suhteellisuusperiaatteella, joka velvoittaa esimerkiksi terveysvalvonnassa mitoittamaan keinot niin, ettei kenenkään oikeuksia tai etuja rajoiteta enempää kuin haitan tai vaaran poistaminen edellyttää, luottamuksensuojaperiaatteella, joka on ennen muuta yksilön suojaa julkista valtaa vastaan ja antaa yksityiselle oikeuden luottaa viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen. Hallinnon oikeusperiaatteet ovat ennen muuta oikeusturvasäännöksiä. Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat myös palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus, neuvontavelvollisuus, hyvän kielenkäytön vaatimus ja viranomaisten yhteistyövelvoite. Korpikirjasto ry. korostaa, että tämä yhdistyksen kaavaprosessi on häpeällinen osoitus siitä, mitä päätöksenteon ulkoistaminen voi tarkoittaa. Kaupunginhallitus ei ole tehnyt päätöstä, kuten yllä kerrottiin, päätöksenteon ulkoistamisesta, mutta siitä huolimatta yhdenkään kaupunginhallituksen jäsenen tietämättä Korpikirjasto ry:n päätökset valmistelee ja päätösesitykset laatii yksityinen asianajotoimisto. Korpikirjasto ry. perustelee toteamaansa ennen kaikkea oikeuskanslerin sekä Kuopion ja Helsingin hallinto-oikeuksien päätöksillä. Oikeuskansleri on päätöksessään ( , Dnro OKV/917/1/2013, OKV/962/1/2013, OKV/1034/1/2013, OKV/938/1/2013) perustellut valtiovarainministeriön menettelyn moitittavuutta. Kuopion hallinto-oikeus on tehnyt Juankosken kuntaa koskevan päätöksen päätöksenteon ulkoistamisesta (Kuopion HAO /0035/3, Diaarinumero 00270/12/2299, Taltionumero 13/0035/3). Toisaalta myös Vantaa on saattanut ulkoistaa julkisen vallan käyttöä perustuslain vastaisesti, kun se pyysi yksityiseltä asianajotoimistolta apua tehtävissä, jotka lain mukaan kuuluvat viranomaisille. Perustuslain 2 :n 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Perustuslain 124 :n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Kuntalain 2 :n 3 momentin mukaan kunta hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja kunta voi

2 hankkia myös muilta palvelujen tuottajilta. Kuntalain 44 :n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Perustuslain 124 ilmentää niin sanottua virkamieshallintoperiaatetta. Sen mukaan julkisten hallintotehtävien hoitamisen tulee pääsääntöisesti kuulua viranomaisille. Tällaisia tehtäviä voidaan antaa muille kuin viranomaisille vain lailla. Kunta voi toimialansa puitteissa käyttää apunaan erilaisia asiantuntijapalveluita kuten asianajotoimistoa yksittäisen oikeudellisen asian hoitamiseen. Asianajajalla on tuolloin kunnan antaman valtuutuksen perusteella oikeus hoitaa toimeksiantoa päämiehen eli kunnan ohjeiden mukaisesti. Kunnallisen päätösvallan käyttämisessä on sen sijaan kysymys julkisen vallan käyttämisestä. Laissa ei ole sellaista säännöstä, jonka perusteella kunta voisi delegoida päätösvaltaansa yksityiselle taholle kuten asianajotoimistolle. Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää lausuu, että Vantaa on saattanut ulkoistaa julkisen vallan käyttöä perustuslain vastaisesti, kun se pyysi yksityiseltä asianajotoimistolta apua tehtävissä, jotka lain mukaan kuuluvat viranomaisille. Kyse on hallinto-oikeudessa puitavasta työsuhdekiistasta, johon liittyen Vantaa on pyytänyt asianajotoimistoa selvittämään asiakirjojen liikkumista osapuolten välillä. Mäenpään mukaan erityisen ongelmalliselta näyttää se, että Vantaa on pyytänyt yksityisen toimijan apua valmistelemaan lautakunnan päätösesitystä. - Julkista päätösvaltaa tai sen valmistelua ei voi siirtää vapaasti ulkopuolisten tehtäväksi, vaan sen on aina perustuttava lakiin ja kunnan viranomaisen on huolehdittava siitä aina itse. Kyse on perustuslain kannalta hyvin ongelmallisesta menettelystä, Mäenpää sanoo. Oikeuskansleri moitti Kreikka-paperien salailua, Kreikka-vakuudet Valtiovarainministeriö nojautui liikaa asianajotoimiston apuun salatessaan Kreikka-vakuuspapereita, katsoi oikeuskansleri Jaakko Jonkka. Jonkan mukaan asianajotoimisto Hannes Snellman ei antanut vain konsultaatioapua, vaan oli tekemässä myös salausratkaisua ja kirjoitti sen perusteluja. Asianajotoimisto neuvoi ministeriötä salaamaan paperit, koska sen mukaan niihin liittyi liikesalaisuuksia ja niiden julkaisu olisi voinut haitata Suomen ulkopoliittisia suhteita. Korkein hallinto-oikeus (KHO) kuitenkin määräsi toukokuussa lähes kaikki tiedot julkaistaviksi. Jonkka muistuttaa, että asiakirjan julkisuudesta voi päättää vain viranomainen, jonka velvollisuus on tuntea julkisuuslaki ja toimia julkisuusmyönteisesti. Hallinnon perusjuridiikan, jollaiseen julkisuuslaki eittämättä kuuluu, soveltamisessa ei ministeriötasolla pitäisi pääsääntöisesti olla perusteltua tarvetta asianajopalvelujen käyttämiseen, katsoo Jonkka. - Oikeuskanslerille toimitetun selvitysaineiston perusteella syntyi sellainen kuva, että suomalainen asianajotoimisto ei pelkästään antanut ministeriölle juridista konsultaatioapua vaan osallistui konkreettisesti päätöksen muokkaamiseen ja päätöksen perustelujen kirjoittamiseen, Jonkka hämmästelee. Julkisuuslaki pitää tuntea itse. Laki ei kiellä ministeriötä hankkimasta oikeudellisia asiantuntijaneuvoja tai -palveluita asianajotoimistoilta. Jonkka kuitenkin muistuttaa, että julkisuuslain tunteminen ja julkisuusperiaatteen noudattaminen kuuluu virkamiehen virkavelvollisuuksiin ja ministeriöiden on huolehdittava siitä, että niillä on riittävää julkisuuslain tuntemusta. - Asiakirjajulkisuudesta päättämisessä on kyse viranomaisen ratkaisutoiminnasta ja viranomaisen on myös itse arvioitava, miltä osin se voi käyttää esimerkiksi asianajotoimiston arvioita lopullisen päätöksentekonsa tukena, Jonkka korostaa. Korpikirjasto ry. on hämmästynyt, kun kaupunginhallitus on sulkenut silmänsä oikeuskanslerin ja hallinto-oikeuksien päätöksistä ja antanut ilman minkäänlaista päätöstä oman valtansa yksityiselle asianajotoimistolle. Merkille pantavaa on, ettei yksityinen asianajotoimisto kanna virkavastuuta tekemisistään, vaan sen kantaa yksityisen asianajotoimiston päämies. Mikä ja kuka se on, kun se ei ole kaupunginhallitus, on päätöksenteon peruskysymys. Korpikirjasto ry. vaatii kaupunginhallitusta käsittelemään kaupunginhallituksen kokouksen asiat 210 ja 211 uudelleen hallintolain 8 luvun 50 :n Päätöksessä olevan virheen korjaaminen sekä :n 52 Korjaamisasian vireille tulo ja käsittely, edellyttämällä tavalla. Koska :n 210 päätös on perustunut selvästi virheelliseen ja puutteelliseen selvitykseen, ja päätös perustuu väärään lain soveltamiseen sekä päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe, niin kaupunginhallituksen on velvollisuus korjata asiavirheet, käsiteltävä asia uudelleen ja annettava uusi päätös.

3 Koska päätösesitys on hallituksen kokouksen esityslistan mukaan annettu vasta ennen 211 käsittelyä ja koska :ää 211 on ollut käsittelemässä useampi esteellinen kaupunginhallituksen jäsen, niin asia on käsiteltävä uudelleen esteettömän päätännän kautta ja asiasta on annettava uusi päätös. Hallintolain 8 luvun Päätöksessä olevan virheen korjaaminen, 50 Asiavirheen korjaaminen toteaa: Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos: 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen; 2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen; 3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Päätös voidaan korjata 1 momentin 1 3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi. Hallintolain 8 luvun 52 Korjaamisasian vireilletulo ja käsittely toteaa: Viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Aloite on tehtävä tai vaatimus virheen korjaamiseksi on esitettävä viiden vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös. Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. Asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen kirjoitusvirheen korjaamista, jollei se ole tarpeetonta. Asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä alkuperäisen päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen käytössä olevaan tietojärjestelmään. Uusi tai korjattu toimituskirja on annettava asianosaiselle maksutta. Yksityiskohtaiset perustelut: 210 Esteellisyysasia/Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry:n aloite/pihlajaveden osayleiskaavan muutosesitys Korpikirjasto ry. on oikaisuvaatimuksessaan väittänyt, että Pihlajaveden osayleiskaavan muutospäätöstä on ollut päättämässä esteellisiä kokousedustajia. Korpikirjasto ry. ihmettelee, että yht äkkiä sellaisista jäsenistä, jotka ovat olleet valmiit pilkkaamaan yhdistystä ja sen toimihjenkilöitä, tuleekin yhdistyksen suhteen neutraaleja. Kaupunginjohtaja Timo Louna, hallintojohtaja Tarja Ojala ja kaupunginhallituksen jäsen Merja Ahonen ovat tehneet rikosilmoituksen Korpikirjasto ry:n sihteeristä Minna Leppäaho-Kotimäestä. Oikeudellinen näyttö ja perustelu: Käsitettä "julkinen vihamies" esteellisyyden perusteena on tarkasteltu teoksessa Niemivuo, Keravuori-Rusanen, Kuusikko: Hallintolaki seuraavasti: "Julkisella vihamiessuhteella on perinteisesti ymmärretty oikeudenkäynnin kaltaisen tai lähes vastaavan vihamiessuhteen olemassaoloa. Vihamiessuhde ei kuitenkaan aiheudu automaattisesti siitä, että henkilö tekee virkamiehestä rikosilmoituksen tai kantelee hänestä. Sen sijaan virkamiehen tekemä rikosilmoitus asiakkaasta aiheuttaa esteellisyyden." Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksessään , päätösnumero 14/0661/3, Diaarinumero 01468/13/2299 tarkentanut esteellisyyskäsitettä ns. yleislausekejääviyden suhteen. HHO toteaa: Hallintolain 28 :n 1 momentin 7 kohdan esteellisyyttä koskevan yleislausekkeen keskeinen tehtävä on turvata asian käsittelyn objektiivista puolueettomuutta eli erityisesti yleistä luottamusta menettelyn objektiivisuuteen ja riippumattomuuteen. Pelkästään ulkopuolisen henkilön epäluottamus virkamieheen tai viranomaisen toimintaan ei vielä perusta esteellisyyttä kyseisen lainkohdan perusteella, vaan luottamuksen vaarantumiselle on oltava erityinen syy, jonka tulee merkitykseltään rinnastua hallintolain 28 :n 1 momentin 1 6 kohdissa säädettyihin erityisiin esteellisyysperusteisiin. Tällainen syy voi olla esimerkiksi virkamiehelle erityisen merkityksellinen ja kiinteä ystävyys-, yhteistyö- tai kiistasuhde asianosaiseen. Kaupunginjohtaja Timo Lounan, hallintojohtaja Tarja Ojalan sekä jäsen Merja Ahosen esteellisyys Korpikirjasto ry:n sihteerin Minna Leppäaho-Kotimäen suhteen on aukoton. Se, että Kyösti Vehmaskosken allekirjoittamassa ja Keuruun poliisiin toimittamassa rikosilmoituksessa Minna Leppäaho-Kotimäkeä ja Ilari Kotimäkeä epäilevät rikoksesta Vehmaskosken lisäksi myös nykyiset Keuruun kaupungin hallinnon edustajat Teemu Pekkanen, Outi Riihikankare, Riitta Vanhanen ja Kerttu Ruhanen, ei vain tee ko. rikosilmoituksentekijöistä asianomistajia rikosilmoitukseen, vaan tämä on pitkäaikaisen ja arvostetun rikosylikonstaapelin, Keuruun kaupunginhallituksen, rakennuslautakunnan ja hallinnon edustajan Kyösti Vehmaskosken allekirjoituksellaan vahvistama arvio Timo Lounan, Tarja Ojalan, Merja Ahosen, Teemu Pekkasen, Outi Riihikankareen, Riitta Vanhasen ja Kerttu Ruhasen suhteesta Minna Leppäaho- Kotimäkeen ja Ilari Kotimäkeen, mitä voidaan verrata HHO:n esteellisyyttä perustelemaan kriteeriin erityisen merkityksellinen kiistasuhde asianosaisiin. Ilari Kotimäki on ollut Korpikirjasto ry:n Kipinä-hankkeen (pitkäaikaistyöttömät, vajaakykyiset, vankilasta koevapaudessa olevat) projektipäällikkö 3 vuoden ajan. Niin ikään Ilari Kotimäki on ideoinut Karpalon viljelyn käynnistämistä koemielessä Pihlajavedellä sekä kirjoittanut Korpikirjasto ry:lle Kirkkaus Keuruun ja Pihlajaveen kirjan. Tämän lisäksi Ilari Kotimäki on vastannut Korpikirjasto ry:n laajakaistahankkeen kuin myös rakennusten ideoinnista.

4 Ilari Kotimäki tunnetaan korven ukkona, joka on esitellyt Korpikirjastoa ko. paikalla käyneistä runsaasta 8500 vieraasta yli puolelle. Ilman Ilari Kotimäen ideointia ei olisi Korpikirjastoa, eikä muitakaan toimintoja. Lähes koko Korpikirjaston olemassaolon ajan Ilari Kotimäki on toiminut Korpikirjasto ry:n asiamiehenä. Kun Timo Lounalla, Tarja Ojalalla, Merja Ahosella, Leena Laurilalla, Kalle Kuusimäellä, Jussi Santaniemellä ja Henry Träffillä on selkeä ulkoapäin yleisesti tunnettu ja kaupunginhallituksessakin yleisesti sisäistetty kiistasuhde Ilari Kotimäkeen, niin ko. henkilöiden mahdollisuus objektiivisuuteen, tasapuolisuuteen ja riippumattomuuteen Korpikirjasto ry:n asioita päätettäessä ei uskottavasti turvaa käsittelyn objektiivisen puolueettomuuden toteutumista. Esteellisestä ryhmästä erityinen syy esteellisyyteen on syntynyt Kalle Kuusimäellä, joka on salaa ilman lupaa astellut suoraan Minna Leppäaho-Kotimäen mm. makuuhuoneeseen. Pelkästään tämän johdosta Kalle Kuusimäen ja Minna Leppäaho-Kotimäen välillä on vähintään viha- ja kiistasuhde. Tuolloin käydessään Minna Leppäaho-Kotimäen makuuhuoneessa Kalle Kuusimäki toimi rakennuslautakunnan puheenjohtajana. Kuusimäen toimiminen ennen rakennuslautakunnan puheenjohtajana ja nyt kaupunginhallituksessa käsiteltäessä samaa kaava-aluetta (P-400) koskevaa kaavamuutosesitystä ei suoraan synnytä esteellisyyttä yhteisöjääviä koskevan hallintolain 28 :n 1 momentin 5 kohdan perusteella, mutta KHO:n ratkaisun (KHO /1145) mukaan Kalle Kuusimäen rakennuslautakunnan puheenjohtajuus, kielteinen päätöksenteko ko. kaava-aluetta koskevissa ratkaisuissa synnyttää Kuusimäelle esteellisyyden kuitenkin yleislausekejääviyden perusteella. Kuusimäen aikaisempi jäsenyys rakennuslautakunnan puheenjohtajana on sellainen erityinen syy, jonka johdosta luottamus hänen puolueettomuutensa on vaarantunut hallintolain 28 :n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Kuntalain 52 :n 2 momentin perusteella Kuusimäki oli ja on esteellinen osallistumaan asian valmisteluun/päätöksentekoon kaupunginhallituksessa ja kaupunginhallituksen kaava-asiaa koskevat hylkäävät päätökset Korpikirjasto ry:n osayleiskaavan muutoshakemus) ja (Kuusimäestä tehty esteellisyysväittämä) sekä ( kaavamuutoshakemuksesta tehty oikaisuvaatimus) ovat syntyneet kuntalain 90 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla virheellisessä järjestyksessä. KHO /1145 Kunnalliasia-toimielimen jäsen-esteellisyys-yhteisö-aikaisempi hallituksen jäsenyys-luottamuksen vaarantuminen Osakeyhtiö oli tarvitsemansa lisärahoituksen kattamiseksi pyytänyt kaupungilta takausta, sijoitusta tai pääomalainaa. Yhtiön hallitukseen olivat tuolloin kuuluneet kaupunginjohtaja X ja kaupunginhallituksen jäsen Y. He osallistuivat rahoitusasian valmisteluun kaupunginhallituksessa vasta sen jälkeen kun heidän hallitusjäsenyytensä yhtiössä oli päättynyt. He eivät enää olleet esteellisiä osallistumaan asian valmisteluun yhteisöjääviä koskevan hallintolain 28 :n 1 momentin 5 kohdan perusteella. Heidän aikaisempi jäsenyytensä yhtiön hallituksessa oli kuitenkin sellainen erityinen syy, jonka johdosta luottamus heidän puolueettomuutensa oli vaarantunut hallintolain 28 :n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Kuntalain 52 :n 2 momentin perusteella he olivat esteellisiä osallistumaan asian valmisteluun kaupunginhallituksessa, ja valtuuston päätös myöntää yhtiölle pääomalainaa oli syntynyt kuntalain 90 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla virheellisessä järjestyksessä. Hallintolaki 28 Kuntalaki 52 ja Oikaisuvaatimus/Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry:n aloite/pihlajaveden osayleiskaavan muutosesitys Tämän asian esitteli kaupunginhallituksen kokouksessa esteellinen kaupunginjohtaja Timo Louna. Kaupunginjohtaja toi tämän asian käsittelyyn jo ennalta yksityisen asianajotoimiston valmistelemana ja myös yksityisen asianajotoimiston laatimana päätösesityksenä. Tämä on lain vastaista yhdessä sen kanssa, ettei kaupunginjohtaja edes kertonut esitellessään asiaa, kuka asian valmistelun ja päätösesityksen on laatinut. Kun kaupunginjohtaja, kuin myös Tarja Ojala, Merja Ahonen, Leena Laurila, Kalle Kuusimäki, Jussi Santaniemi sekä Henry Träff vähät välittivät perustuslain ja hallintolain hyvän hallinnon periaatteista ja perusteista osallistuen Korpikirjasto ry:n edellisessä :ssä esitetyin perusteluin esteellisinä päätöksentekoon, niin päätöksenteossa on tapahtunut menettelytapavirhe ja tämä asia on virheen vuoksi käsiteltävä uudelleen ja siitä on annettava uusi päätös. Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä kaupunginhallitus ei voi noin vain jättää huomioimatta seuraavia tosi asioita: * kuntien maankäytön, kaavoituksen ja rakentamisen valvonnasta ja ohjauksesta vastaavan Keski-Suomen Ely-keskuksen ko. kaava-asian suhteen lausumaa ja varsinkaan mitenkään perustelematta lausuman ohittamista. Keski-Suomen Ely-keskus on antanut ko. asiasta lausunnon KESELY/238/07.01/2014

5 Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry. Ely-keskus toteaa kuitenkin, ettei sen tiedossa ole seikkoja ja selvityksiä, jotka estäisivät sellaisen kaavamuutoksen käynnistämisen, jossa selvitettäisiin maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisessa kaavaprosessissa mahdollisuudet tehdä Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry:n esittämä muutos Pihlajaveden osayleiskaavaan. Johtajan sijaisena suunnittelupäällikkö Esa Solismaa Alueidenkäyttöpäällikkö Pirjo Hokkanen * Eikä laillisuusperustetta, jonka mukaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki: 36 Yleiskaavan laatimistarve Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. * Ei sen paremmin Suomen perustuslain 6 :stä ilmenevää yhdenvertaisuusperiaatetta on sovellettava myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoituksessa. Periaate edellyttää muun ohella, ettei alueiden omistajia kaavassa aseteta toisistaan poikkeavaan asemaan. * Eikä Keuruun kaupungin rakennusjärjestystä: Rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen yhteensä enintään 10 prosenttia. Näin on toimittu Keuruulla aina julkisen rakentamisen suhteen ja lähes aina yksityisessä ympärivuotisessa ja loma-asumisessa. Keuruun kaupunki laati Pihlajavedelle 1 hehtaarin rannan ulkopuoliselle (ei rantayhteyttä) alueelle P-1(400) kaavan eli julkisten kulttuuritoimintojen alueen, jonka max kerrosala on 400 m2. Siis täysi mahdottomuus! Siis kerrosalan nostaminen 4 %.sta muiden tasolle eli 10 %:een on juuri maankäyttö- ja rakennuslain 36 :n, Keuruun rakennusjärjestyksen sekä perustuslain 6 :n mukainen vaatimus. * Eikä tasapuolisuuden, objektiivisuuden eikä puolueettomuuden nimissä Keuruun kaupunginhallituksen päätöstä samalla Pihlajaveden osayleiskaavan alueella. Kaupunginhallitus Pihlajaveden osayleiskaavan muutos tiloilla Hakemaniemi ( ) ja Eemelinranta ( ) KH 166 Valmistelija: paikkatietosihteeri Tuula Laaksonen, puh Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää käynnistää Pihlajaveden osayleiskaavan muutoksen tiloilla Hakemaniemi sekä Eemelinranta ja hyväksyy liitteenä olevan kaavoitussopimuksen. Päätös Hyväksyttiin * Eikä tasapuolisuuden, objektiivisuuden eikä puolueettomuuden nimissä sitä, että kaupunginhallituksen kokouksessa molempia Korpikirjasto ry:n asioita, 210 ja 211, oli päättämässä puheoikeudellaan kaupunginvaltuuston pitkäaikainen varapuheenjohtaja Henry Träff. Träffillä ja kaupungilla on konkreetti esimerkki näyttää aivan asemakaava-alueen vierestä yleiskaava-alueelta ja vielä läheltä Keuruun kaupungin keskustaa, miten Korpikirjasto ry:n vaatimusta tasapuolisesta ja objektiivisen puolueettomasta päättämisestä voidaan käsitellä silmät ummessa ja syrjivänä. Tätä Träffin tilan rakentamista ja vertaamista Korpikirjasto ry:n hakemaan kosmeettiseen kaavamuutosasiaan on helppo katsoa ilman sen suurempaa asiantuntemusta:

6 Korpikirjasto ry. hakee hallitsemalleen n. yhden (1ha) hehtaarin kaava-alueelle rakennusoikeuden nostamista 400 m2:stä. Tämä tarkoittaa tehokkuuden nostamista 0,04:stä esim. Keuruun kaupungin rakennusjärjestyksen sallimaan määrään eli 0,1:een eli koko Leppäaho-tilan tehokkuuden nostamista 0,013:sta 0,1:een. Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Henry Träffin kiinteistön asiaa on käsitelty myös kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallituksen Korpikirjasto ry:tä koskevan :n 211 hylkäämisen perusteluna oli mm. Päätös on riittävällä tavalla perusteltu. - Rakennusoikeutta ei ole perusteltua lisätä pienialaisella osayleiskaavan muutoksella. - Päätös ottaa huomioon voimassa olevan kaavoituksen. Kuten päätöksen perusteissa on todettu, alueen rakennusoikeutta ei ole perusteltua kasvattaa pienialaisella osayleiskaavan muutoksella. Kun tätä kaupunginhallituksen perustelua alueen rakennusoikeutta ei ole perusteltua kasvattaa pienialaisella osayleiskaavan muutoksella verrataan kaupunginvaltuuston puheenjohtajistoon kuuluvan Henry Träffin asuttamaan tilaan ja sen kaupunginhallituksen hyväksymään rakentamiseen, niin kaupunginhallituksen :n perustelut ovat kiistatta ristiriitaiset ja epäloogiset. Träffin tila on aikoinaan, ennen lisärakentamista, asetettu rakennuskieltoon. Tila sijaitsee aivan Tarhian rannassa. Alue kuuluu oikeusvaikutuksettomaan yleiskaava-alueeseen, joka opastaa, ettei ranta-alueelle saa rakentaa muuta kuin korkeintaan saunoja. Kun tilan koko on 2750 m2, niin maksimi rakennusoikeus Keuruun rakennusjärjestyksen mukaan on 10 % eli 275 m2, mutta kun tila sijaitsee rannassa, niin maksimi rakennusoikeus on koko Keuruun alueella 250 m2. Eli Henry Träffin asuttaman tilan maksimi rakennusoikeus on ollut 250 m2, ilman aikoinaan olleita rakentamisrajoituksia. Tämä 250 m2 tarkoittaa kutakuinkin 0,1 tehokkuutta, aivan niin kuin rakennusjärjestyskin edellyttää. Mutta kun Keuruun kaupunginhallitus on mahdollistanut yhdessä ympäristölautakunnan ( Kyösti Vehmaskoski ) kanssa luvitetun rakentamisen määrän kasvattamisen 475 m2:een, niin tällöin tilan tehokkuutta on nostettu 0,1:stä 1,72:een. Kun sitten on vielä hyväksytty aivan rantaan purettavaksi määrätyn ilman lupaa rakennetun omakotitalon paikalle satelliittikuvan perusteella nähtävä ja myös kartan mukaan havaittava aitta rakennus, niin todellisuudessa tehokkuutta on nostettu 0,1:stä 1,82:een :n valmistelu kertoo tarkasti seuraavasti: Kala-aitankallio -tilalle on vuonna 1996 hyväksytyssä kaavassa osoitettu yksi rantarakennuspaikka ja rakennusoikeutta 155 m2. Vuonna 2007 hyväksytyssä muutoksessa on rantarakennuspaikan lisäksi osoitettu palvelujen alue, joka sijoittuu Leppäaho ja Kala-aitankallio tiloille. Yleiskaavan mukainen rakennusoikeus näillä tiloilla on yhteensä 550 m2. Tämä valmistelu on asenteellinen ja kaupunginhallitusta manipuloiva. Valmistelu kertoo Kala-aitankallio-tilasta, jonka pinta-ala on 2660 m2 ja että sille on todella v valmistuneessa kaavassa hyväksytty rakennusoikeutta 150 m2. Tämä on kovin erikoista, sillä ennen tämän kaavan hyväksyntää Kala-aitankallio-tilan rakennusoikeus oli 155 m2. :n 76 valmistelu ei kerro sitä, miksi Keuruun kaupunki on synnyttänyt ns. julkisten rakennusten kulttuuripalvelualueen, eikä sitä miksi Kala-aitankallio tilan ympärille on syntynyt aivan uusi 3 hehtaarin Leppäaho-tila. Valmistelu jättää kertomatta, että ko. 3 hehtaarin tila on syntynyt juuri Keuruun kaavoitustoimiston toivomuksesta ja esittämällä tavalla, jotta kulttuuritoiminnat voisivat synnyttää sellaisen kokonaisuuden, mikä ei palvele vain Pihlajavettä, vaan koko Keuruuta. Valmistelu ei kerro mitään siitä, ettei kaavamuutoksella haeta uutta rantarakentamispaikkaa. Rantarakentamispaikkojen määrä pysyy samana eli yhdessä (1). Tämä Korpikirjasto ry:n kaavamuutos on juuri sellainen, mitä kaavoitus edellytti, kun toivoi noin kahden (2) hehtaarin maa-alueen hankintaa, jotta rakentaminen Keuruun kaupungin kannalta voisi olla mahdollista. Nyt Kulttuurialueen ympärille on saatu hankittua soistunutta metsää 3 hehtaaria eli siis hehtaarin verran enemmän kuin mitä Keuruun kaupunki oli edellyttänyt. Perustelu on ollut jo lähes 10 vuotta turhaa. Päätökset on tehty ilman että päätöksiä olisi perusteltu perustuslain 6 :n, maankäyttö- ja rakennuslain, hallintolain, kuntalain sekä Keuruun kaupungin rakennusjärjestyksen säädökset huomioiden. Kun katsotaan tuota yo. valmistelutekstiä Yleiskaavan mukainen rakennusoikeus näillä tiloilla on yhteensä 550 m2., niin tätä on tarkoituksenmukaista verrata juuri kaupunginhallituksen omalle miehelleen valmistelemaan rakentamiseen. Todella, tuo 550 m2 on kahden tilan yhteinen rakennusoikeus ja siinä on sotkettu niin yksityinen kuin yhteisön julkinen rakennusoikeus. Jos asiaa katsotaan tuolla manipuloivalla tavalla, niin tällöin kahden tilan pinta-ala on yhteensä 3,260 hehtaaria. Tällöin tuo 550 m2 tarkoittaa tehokkuutta 0,017. Korpikirjasto ry. on hakenut kaavamuutosta, joka nostaisi tuon tehokkuuden 0,035:een. Kun tätä verrataan siihen, mitä kaupunginhallitus/ympäristölautakunta ovat hyväksyneet kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Henry Träffin hallinnoimalle 2750 m2:n kolmen ranta-asumispaikan tilalle, niin näkymä on hyvin valaiseva. Kun Träffin 2750 m2:n tilan rakennusoikeus on nostettu 500 m2:oon, niin tällöin rantatilan tehokkuus on 0,182. Träff -tehokkuuus 0, Korpikirjasto ry. tehokkuus 0,017

7 Jos tämä ei ole syrjintää, niin kaupunginhallituksen on pystyttävä perustelemaan se, että Henry Träffin 2750 m2:n rantatilalle rakennusoikeutta on ollut perusteltua lisätä siten, että tehokkuus nousee 0,182:een ja että Korpikirjasto ry:n kohdalla rakennusoikeutta ei ole perusteltua lisätä pienialaisella osayleiskaavan muutoksella siten, että tehokkuus nousisi 0,035:een. Merkille pantavaa on lisäksi se, että Träffin rantatila sijaitsee aivan Keuruun keskustan kupeessa, kun Korpikirjasto ry:n kaava-alue kaukana keskellä korpea. Edelleen merkille pantavaa on, että tuonta Leppäahotilan rantaviivasta ovat maanomistajat itse suojelleen puolet. Tältä pohjalta kaupunginhallituksen :n hylkäävää päätöstä Korpikirjasto ry:n yhden hehtaarin kulttuurikaava-alueen tehokkuuden nostamisesta 0,04:stä 0,1:een voidaan pitää edellä mainitusti syrjivänä. Kun Träffin tapauksessa on kysymys yksityisen asumisen järjestämisestä ja Korpikirjasto ry:n kohdalla yleishyödyllisten palveluiden mahdollistamisesta, niin syrjivä kohtelu on vielä räikeämpää. Kuten edellä on kerrottu, Sisä-Suomen poliisilaitos on esitutkintansa jälkeen päättänyt viedä Korpikirjasto ry:n asiamieheen kohdistuneen syrjintäasian syyttäjälle. Syyttäjä ei ole vielä tehnyt päätöstä asiasta. Merkille pantavaa on, että Henry Träffille on tiedotettu Korpikirjasto ry:n ja asiamies Ilari Kotimäen tietävän em. Träffin tilaa koskevista päätöksistä. Tästä huolimatta kaupunginhallituksen kokouksessa kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Henry Träff ei ainakaan pöytäkirjan mukaan millään lailla maininnut kaupunginhallituksen ja hänen asuttamansa tilan kaava- ja rakentamisjärjestelyistä. Tosin kaupunginhallituksessa pöytäkirjaa piti edellä kuvatun rikosilmoituksen perusteella esteellinen hallintojohtaja Tarja Ojala. Jottei yllä esitetty olisi vain selittelyä, niin seuraavassa tiivistetty kooste kaupunginhallituksen toiminnasta Träffin kiinteistön kohdalla, Keuruun kaupungin rakennusoikeuden myöntämisestä omalle kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajalleen: Träffien tila aivan Tarhian rannassa: , tilan koko 2750 m2 Myönnetyt rakennusluvat: talousrakennus 21 m2 omakotitalo (Irja ja Matti Träff) omakotitalo (Henry Träff) 150 m2 omakotitalo (Tommi Träff) 144 m2 Yhteensä 475 m m2 Kaupunginhallitus miettiköön, onko syrjijä se, joka syrjii vai onko se, jota syrjitään, tekeekö väärin se, joka syrjii vai se, jota syrjitään. Kaupunginhallitus ei voi ohittaa perustelematta tarkemmin sitä, että Korpikirjaston naapurit, Pihlajaveden palveluja tarjoavat yhdistykset sekä Keuruun seurakuntakin kirkkoherran allekirjoittamana puoltavat lähes kaikki palvelunsa menettäneen Pihlajaveden uusia kosmeettisen kaavamuutoksen kautta syntyviä korvaavia palveluita, joiden maksana ei ole Keuruun kaupunki. Tällöin toistuvaksi perusteluksi ei riitä kaupunginjohtajan esittelemä ei ole tarvetta hokema! Tämä on jo luokassaan en ymmärrä kysymystä! Kuntaliiton johtava lakimies Heikki Harjula määrittelee virkavastuun. Perustuslaissa on säännös myös virkavastuusta (118 ). Viranhaltijat ja luottamushenkilöt toimivat virkavastuulla ja vastaavat toimiensa lainmukaisuudesta. Jokaisella, joka on kärsinyt oikeuden loukkauksen tai vahinkoa viranhaltijan tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä. Tätä Harjulan määrittelemää virkavastuuta ei yksityisellä asianajotoimistolla ole, mutta kullakin kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsenellä kyllä. Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry. Ilari Kotimäki yhdistyksen valtakirjallinen asiamies Korpikirjasto Kala-aitankallio Pihlajavesi

8 Liite 1: Kaavatoimiston pyyntö: Asiamiehen oikeutus toimia Korpikirjasto ry:n asiamiehenä Liite 2: Minna Leppäaho-Kotimäestä ja Ilari Kotimäestä tehty rikosilmoitus Seuraavassa seikkaperäinen kooste kaupunginhallituksen toiminnasta Träffin kiinteistön kohdalla, Keuruun kaupungin rakennusoikeuden myöntämisestä omalle kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajalleen: Träffien tila aivan Tarhian rannassa: , tilan koko 2750 m2 Myönnetyt rakennusluvat: talousrakennus 21 m2 omakotitalo (Irja ja Matti Träff) omakotitalo (Henry Träff) 150 m2 omakotitalo (Tommi Träff) 144 m2 Yhteensä 475 m m2 Kevät tulva Keurusselällä Täffien omakotitalo, joka sijaitsee aivan Tarhian rannassa (sama pinta kuin Keurusselällä) ja jolla ei ole mitään rakennuslupaa, kastuu korjauskelvottomaksi. Träff Irja Anneli, Multiantie 217, Keuruu, rak.tunnus Talousrakennuslupa (21 m2) myönnetty , rakennustyöt aloitettu , käyttöönottopäivä Omakotitalon (160 m2) rakennuslupahakemus rakennuslautakunta päätti: Siirretään, koska rakennuspaikka sijaitsee rakennuslain 32 :n mukaisella rakennuskieltoalueella. Rakennuslupahakemuksesta pyydetään kaupunginhallituksen lausuntoa , kaupunginhallituksen yleiskaavatyöryhmän lausunto: Keskusteltuaan asiasta yleiskaavatyöryhmä päätti poikkeukselliseen tilanteeseen perustuen esittää Irja ja Matti Träffin poikkeamislupaa uuden omakotitalon rakentamiseksi Haaparannan tilalle puollettavaksi ehdolla, että tulvan johdosta vahingoittunut rakennus rannasta edellytetään purettavaksi Kaupunginhallitus kaupunginjohtajan esitettyä hyväksyi yksimielisesti yleiskaavatyöryhmän esityksen rakennuslautakunnalle annettavaksi lausunnokseen : Kaavoituslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se puoltaisi poikkeamisluvan myöntämistä Henry Träffin asuinrakennuksen rakentamiseksi esitetyllä tavalla Haaparannan tilalle Rno 3: : Kaupunginhallitus puolsi yksimielisesti lausunnossaan rakennuslautakunnalle poikkeamisluvan myöntämistä Henry Träffille kaavoituslautakunnan esityksen mukaisesti Rakennuslautakunta myönsi Henry Träffille 150 m2:n omakotitalon luvan em. omakotitalon jatkoksi: Rakennuslupa myönnetään. Rakennuslautakunta myöntää kaupunginhallituksen myönteiseen lausuntoon perustuen poikkeuksen RakJ:n 57 :n mukaisesta pinta-alarajoituksesta Ympäristölautakunta puolsi Keski-Suomen ymp.keskukselle antamassaan lausunnossa yksimielisesti Irja ja Matti (siis Tommi Träffin) paritalon laajentamista yhdellä asunnolla eli 144 m2. Keski-Suomen ympäristökeskuksen tulkinta: Rakennuksen laajentamista koskeva poikkeamislupahakemus, jossa alkuperäinen ja laajennus ovat yhteensä yli 60 kerrosneliömetriä, mutta laajennus enintään 100 kerrosneliömetrillä, kuuluu kunnan ratkaistavaksi. Hakija on neuvottelujen jälkeen muuttanut suunnitelmiaan siten, että laajennus pysyy edellä mainituissa rajoissa sekä vetänyt hakemuksensa pois ympäristökeskuksesta ja hakee näiden tarkennettujen suunnitelmien mukaista laajentamista varten poikkeamislupaa Keuruun ympäristölautakunnalta : Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti ja poikkeamispäätös merkitään liitteisiin.

9 Pyyntö valtuutuksen tarkentamiseen ja uusimiseen Hei Ilari Olette jättäneet Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry:n puolesta oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätökseen Meillä on käytössämme yhdistykseltä saamanne valtuutus. Tämän valtuutuksen ei voida katsoa kattavan oikaisuvaatimuksen tekemistä ja sen lisäksi valtuutuksen antamisesta on kulunut jo huomattavasti aikaa. Pyydän teitä toimittamaan valtakirjan (esim. avoin asianajovaltakirja), jossa Teidät valtuutetaan toimimaan asiassa asiamiehenä. Pyydän toimittamaan valtakirjan mennessä. T. Timo Määttä Timo Määttä Kaavoitusjohtaja Keuruun kaupunki Multiantie Keuruu Pyyntöön on vastattu ja uusi valtakirja on toimitettu Keuruun kaupungin kaavoitukseen!

10

11

KOKOUSMENETTELY KUNNASSA

KOKOUSMENETTELY KUNNASSA KOKOUSMENETTELY KUNNASSA HYVÄ HALLINTO TUOTTAA HYVIÄ PÄÄTÖKSIÄ 1 20.2.2013 Kunnanjohtaja Teppo Sirniö OIKEUS HYVÄÄN HALLINTOON Kunnan päätöksentekomenettelyvoidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen: vireilletuloon

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09 Asia Valittajat Ylioppilaskunnan edustajiston päätöstä koskeva valitus Kaarlo Väisänen, Helsinki,

Lisätiedot

ASIA. Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU

ASIA. Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.12.2014 Dnro OKV/1174/1/2013 1/10 ASIA Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille 9.7.2013 osoittamassaan

Lisätiedot

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa Muistio 1.6.2011; päivitetty 10.7.2012 Riitta Myllymäki, Erika Leinonen, Marja Lahtinen Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa 1 Yleistä Voimassa olevan koulutuslainsäädännön mukaan kunta on vastuussa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 2.3.2015 121 Kokousaika 2.3.2015 klo 18.09 21.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kirjaston arki

Lainsäädäntö ja kirjaston arki Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Esko Lukkarinen Lainsäädäntö ja kirjaston arki Yleiset kirjastot Esko Lukkarinen Lainsäädäntö ja kirjaston arki Yleiset kirjastot Opetus-

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

ASIA. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU

ASIA. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 14.10.2013 Dnro OKV/509/1/2011 1/13 ASIA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU A on kantelussaan 14.4.2011 arvostellut Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Esko Lukk ar i n e n LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuriyksikkö Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto 2010 http://www.minedu.fi/opm/kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/?lang=fi

Lisätiedot

OIKEUSTAPAUKSIA ESTE T ELL L I L S I YYDESTÄ T

OIKEUSTAPAUKSIA ESTE T ELL L I L S I YYDESTÄ T OIKEUSTAPAUKSIA ESTEELLISYYDESTÄ VALTUUTETTU ei esteellinen KHO 1963-II-53 Valtuuston PJ, joka oli ehdolla luottamushenkilön vaalissa, sai ottaa osaa päätöksentekoon KHO 1984-II-30 Valtuuston PJ:n ja VPJ:n

Lisätiedot

Oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 19.12.2013 SISÄLLYS

Oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 19.12.2013 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 Edunvalvontapalkkioon liittyviä kysymyksiä 2 1.1 Vastaukset 2009 2010 2 1.2 Vastaukset 2012-2013 7 2 Edunvalvonnan päättymiseen liittyviä kysymyksiä 10 2.1 Vastaukset 2010 2012 10 3 Edunvalvojan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta Kaupunginhallitus 29 27.01.2014 Kaupunginvaltuusto 12 17.02.2014 Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 578/07.02.01.00/2013 KH 29 Valmistelija/lisätiedot: II

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta

Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta Valvontakertomus 2011 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja ISBN 978-952-5552-22-5 ISSN 0781-5840 Kuvat: Susa Junnola, Nina Kaverinen Paino: Kirjapaino Uusimaa Taitto:

Lisätiedot

Valvontakertomus 2014

Valvontakertomus 2014 Valvontakertomus 2014 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 1/2015 ISBN 978-952-5552-28-7 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Tekstit: Pia Kauppinen ja Johanna Kainulainen Graafinen suunnittelu: NeoDesign

Lisätiedot

Verotarkastuskertomus hallinto-oikeudessa. tapaustutkimus verotarkastusten perusteella tehtyjen verotuspäätösten pysyvyydestä hallinto-oikeudessa

Verotarkastuskertomus hallinto-oikeudessa. tapaustutkimus verotarkastusten perusteella tehtyjen verotuspäätösten pysyvyydestä hallinto-oikeudessa Verotarkastuskertomus hallinto-oikeudessa tapaustutkimus verotarkastusten perusteella tehtyjen verotuspäätösten pysyvyydestä hallinto-oikeudessa Maisteritutkielma Minna Helaranta-Koski Lapin yliopisto

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki.

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki. Jätelk 30.9.2014 55 Forssan kaupungin jätelautakunta PL 62,33101 Forssa rukssan KAUPU NKI Tekninen ja ympäristötoimi Asiatunnus a6v//ra3.d'/g Akaan kaupunki Kaupunginhallitus PL 34, 37800 Akaa Akaan kaupungin

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0073/1 1 (26) Diaarinumero 01100/12/4103 01105/12/4103 01116/12/4103 01119/12/4103 01120/12/4103 01136/12/4103 01155/12/4103 01156/12/4103

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/2013 1 (54) RAKENNUSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/2013 1 (54) RAKENNUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/2013 1 (54) 13.8.2013 HENKILÖTIEDOT POISTETTU RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI 13.8.2013 KLO 9.00 Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone Siltasaarenkatu

Lisätiedot

Hallintolain soveltaminen etuusasioissa

Hallintolain soveltaminen etuusasioissa Hallintolain soveltaminen etuusasioissa 20.6.2011 Sisällys 1 Hyvä asiakaspalvelu on osa hyvää hallintoa... 1 2 Hallintolain tarkoitus ja tavoitteet (1 )... 2 3 Milloin hallintolain säännöksiä sovelletaan?

Lisätiedot

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.1.2013 dnro 3533/3/12

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.1.2013 dnro 3533/3/12 LUONNOS 1.3.2013 Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:n Korpelan Voima kuntayhtymän pyynnöstä laatima ehdotus Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven ja Toholammin jäsenkunnille siitä, miten Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Oikeusministeriö Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä SISÄLLYS

Oikeusministeriö Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä SISÄLLYS Oikeusministeriö Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 0 SISÄLLYS 1. Edunvalvontapalkkioon liittyviä kysymyksiä 1 2. Edunvalvonnan päättymiseen liittyviä kysymyksiä 6 3. Esteellisyys 10 4. Käyttövarat

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010 1 Suomen Asianajajaliitto Valvontakertomus 2010 ISBN 978-952-5552-07-2 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Taitto: Tin can Oy / Seija Nikkilä Paino: Suomen Lehtiyhtymä Porvoo 2011 2 3 Valvontakertomus

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

Valvontamenettely. 1.2.1 Vireille tulo

Valvontamenettely. 1.2.1 Vireille tulo Valvontamenettely 1.2.1 Vireille tulo Yleisimmin kantelu tulee vireille asianajajan oman päämiehen tai päämiehen vastapuolen kantelusta tai kantelu liittyy asianajajan toimintaan jossakin määräyksenvaraisessa

Lisätiedot