Keuruun kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lauri Oinonen Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Harri Oksanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keuruun kaupunginhallitus Keuruu@keuruu.fi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lauri Oinonen Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Harri Oksanen"

Transkriptio

1 Keuruun kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lauri Oinonen Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Harri Oksanen Itseoikaisuvaatimus Turhaa työtä, eihän kaupunginhallituksen jäsenet edes lue noita Korpikirjaston höpinöitä, totesi kaupunginhallitusta hyvin lähellä oleva taho ! Kaupunginhallituksen kokous Esteellisyysasia/Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry:n aloite/pihlajaveden osayleiskaavan muutosesitys ja 211 Oikaisuvaatimus/Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry:n aloite/pihlajaveden osayleiskaavan muutosesitys Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry., jäljempänä Korpikirjasto ry. toivoo jatkossa päätöksenteon ensisijaista päämäärää perustuslain sekä hallintolain edellyttämää hyvän hallinnon mukaista päätöksentekoa noudatettaman muulloinkin kuin vain tarvittaessa. Päätöksenteon ulkoistamisesta ei ole tehty päätöstä kaupunginhallituksessa ja Korpikirjasto ry:n asiamiehelle ei ole annettu pyynnöistä huolimatta tietoa siitä, millä päätöksellä ja kenen valtuuttamana Korpikirjasto ry:n asioita hoitaa yksityinen asianajotoimisto. Yksityinen asianajotoimisto on valmistellut Korpikirjasto ry:n asioita ja laatinut vielä useamman päätösesityksenkin. Tämä menettely ei ole lainmukaista. Liitteen 1. mukaan Keuruun kaupungin kaavoitustoimisto pyysi kirjallista Korpikirjasto ry:n asiamiehen oikeutta edustaa yhdistystä. Kaavatoimisto sai pyytämänsä. Yksityisellä asianajotoimistolla ei ole oikeutta toimia päätöksien valmistelijana, eikä laatia päätösesityksiä, niin kuin toistuvasti on kaupunginhallituksessa tapahtunut. Esittelijä voi käyttää apunaan asiantuntijoita, muttei esim. yksityistä asianajotoimistoa päätösesitysten ja lausuntojen laatijoina. Korpikirjasto ry. perustelee ensisijaista vaatimustaan hyvän hallinnon noudattamisesta Korpikirjasto ry:n ja myös muidenkin kohdalla yhdenvertaisuusperiaatteella, joka velvoittaa tasapuoliseen kohteluun, johdonmukaisuuteen ja syrjimättömyyteen, tarkoitussidonnaisuuden periaatteella, jonka mukaan viranomaisella ei saa olla toiminnassaan vääriä vaikuttimia eikä harkintavaltaa saa käyttää väärin, objektiviteettiperiaatteella, joka edellyttää viranomaisilta asiallista ja puolueetonta toimintaa, suhteellisuusperiaatteella, joka velvoittaa esimerkiksi terveysvalvonnassa mitoittamaan keinot niin, ettei kenenkään oikeuksia tai etuja rajoiteta enempää kuin haitan tai vaaran poistaminen edellyttää, luottamuksensuojaperiaatteella, joka on ennen muuta yksilön suojaa julkista valtaa vastaan ja antaa yksityiselle oikeuden luottaa viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen. Hallinnon oikeusperiaatteet ovat ennen muuta oikeusturvasäännöksiä. Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat myös palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus, neuvontavelvollisuus, hyvän kielenkäytön vaatimus ja viranomaisten yhteistyövelvoite. Korpikirjasto ry. korostaa, että tämä yhdistyksen kaavaprosessi on häpeällinen osoitus siitä, mitä päätöksenteon ulkoistaminen voi tarkoittaa. Kaupunginhallitus ei ole tehnyt päätöstä, kuten yllä kerrottiin, päätöksenteon ulkoistamisesta, mutta siitä huolimatta yhdenkään kaupunginhallituksen jäsenen tietämättä Korpikirjasto ry:n päätökset valmistelee ja päätösesitykset laatii yksityinen asianajotoimisto. Korpikirjasto ry. perustelee toteamaansa ennen kaikkea oikeuskanslerin sekä Kuopion ja Helsingin hallinto-oikeuksien päätöksillä. Oikeuskansleri on päätöksessään ( , Dnro OKV/917/1/2013, OKV/962/1/2013, OKV/1034/1/2013, OKV/938/1/2013) perustellut valtiovarainministeriön menettelyn moitittavuutta. Kuopion hallinto-oikeus on tehnyt Juankosken kuntaa koskevan päätöksen päätöksenteon ulkoistamisesta (Kuopion HAO /0035/3, Diaarinumero 00270/12/2299, Taltionumero 13/0035/3). Toisaalta myös Vantaa on saattanut ulkoistaa julkisen vallan käyttöä perustuslain vastaisesti, kun se pyysi yksityiseltä asianajotoimistolta apua tehtävissä, jotka lain mukaan kuuluvat viranomaisille. Perustuslain 2 :n 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Perustuslain 124 :n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Kuntalain 2 :n 3 momentin mukaan kunta hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja kunta voi

2 hankkia myös muilta palvelujen tuottajilta. Kuntalain 44 :n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Perustuslain 124 ilmentää niin sanottua virkamieshallintoperiaatetta. Sen mukaan julkisten hallintotehtävien hoitamisen tulee pääsääntöisesti kuulua viranomaisille. Tällaisia tehtäviä voidaan antaa muille kuin viranomaisille vain lailla. Kunta voi toimialansa puitteissa käyttää apunaan erilaisia asiantuntijapalveluita kuten asianajotoimistoa yksittäisen oikeudellisen asian hoitamiseen. Asianajajalla on tuolloin kunnan antaman valtuutuksen perusteella oikeus hoitaa toimeksiantoa päämiehen eli kunnan ohjeiden mukaisesti. Kunnallisen päätösvallan käyttämisessä on sen sijaan kysymys julkisen vallan käyttämisestä. Laissa ei ole sellaista säännöstä, jonka perusteella kunta voisi delegoida päätösvaltaansa yksityiselle taholle kuten asianajotoimistolle. Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää lausuu, että Vantaa on saattanut ulkoistaa julkisen vallan käyttöä perustuslain vastaisesti, kun se pyysi yksityiseltä asianajotoimistolta apua tehtävissä, jotka lain mukaan kuuluvat viranomaisille. Kyse on hallinto-oikeudessa puitavasta työsuhdekiistasta, johon liittyen Vantaa on pyytänyt asianajotoimistoa selvittämään asiakirjojen liikkumista osapuolten välillä. Mäenpään mukaan erityisen ongelmalliselta näyttää se, että Vantaa on pyytänyt yksityisen toimijan apua valmistelemaan lautakunnan päätösesitystä. - Julkista päätösvaltaa tai sen valmistelua ei voi siirtää vapaasti ulkopuolisten tehtäväksi, vaan sen on aina perustuttava lakiin ja kunnan viranomaisen on huolehdittava siitä aina itse. Kyse on perustuslain kannalta hyvin ongelmallisesta menettelystä, Mäenpää sanoo. Oikeuskansleri moitti Kreikka-paperien salailua, Kreikka-vakuudet Valtiovarainministeriö nojautui liikaa asianajotoimiston apuun salatessaan Kreikka-vakuuspapereita, katsoi oikeuskansleri Jaakko Jonkka. Jonkan mukaan asianajotoimisto Hannes Snellman ei antanut vain konsultaatioapua, vaan oli tekemässä myös salausratkaisua ja kirjoitti sen perusteluja. Asianajotoimisto neuvoi ministeriötä salaamaan paperit, koska sen mukaan niihin liittyi liikesalaisuuksia ja niiden julkaisu olisi voinut haitata Suomen ulkopoliittisia suhteita. Korkein hallinto-oikeus (KHO) kuitenkin määräsi toukokuussa lähes kaikki tiedot julkaistaviksi. Jonkka muistuttaa, että asiakirjan julkisuudesta voi päättää vain viranomainen, jonka velvollisuus on tuntea julkisuuslaki ja toimia julkisuusmyönteisesti. Hallinnon perusjuridiikan, jollaiseen julkisuuslaki eittämättä kuuluu, soveltamisessa ei ministeriötasolla pitäisi pääsääntöisesti olla perusteltua tarvetta asianajopalvelujen käyttämiseen, katsoo Jonkka. - Oikeuskanslerille toimitetun selvitysaineiston perusteella syntyi sellainen kuva, että suomalainen asianajotoimisto ei pelkästään antanut ministeriölle juridista konsultaatioapua vaan osallistui konkreettisesti päätöksen muokkaamiseen ja päätöksen perustelujen kirjoittamiseen, Jonkka hämmästelee. Julkisuuslaki pitää tuntea itse. Laki ei kiellä ministeriötä hankkimasta oikeudellisia asiantuntijaneuvoja tai -palveluita asianajotoimistoilta. Jonkka kuitenkin muistuttaa, että julkisuuslain tunteminen ja julkisuusperiaatteen noudattaminen kuuluu virkamiehen virkavelvollisuuksiin ja ministeriöiden on huolehdittava siitä, että niillä on riittävää julkisuuslain tuntemusta. - Asiakirjajulkisuudesta päättämisessä on kyse viranomaisen ratkaisutoiminnasta ja viranomaisen on myös itse arvioitava, miltä osin se voi käyttää esimerkiksi asianajotoimiston arvioita lopullisen päätöksentekonsa tukena, Jonkka korostaa. Korpikirjasto ry. on hämmästynyt, kun kaupunginhallitus on sulkenut silmänsä oikeuskanslerin ja hallinto-oikeuksien päätöksistä ja antanut ilman minkäänlaista päätöstä oman valtansa yksityiselle asianajotoimistolle. Merkille pantavaa on, ettei yksityinen asianajotoimisto kanna virkavastuuta tekemisistään, vaan sen kantaa yksityisen asianajotoimiston päämies. Mikä ja kuka se on, kun se ei ole kaupunginhallitus, on päätöksenteon peruskysymys. Korpikirjasto ry. vaatii kaupunginhallitusta käsittelemään kaupunginhallituksen kokouksen asiat 210 ja 211 uudelleen hallintolain 8 luvun 50 :n Päätöksessä olevan virheen korjaaminen sekä :n 52 Korjaamisasian vireille tulo ja käsittely, edellyttämällä tavalla. Koska :n 210 päätös on perustunut selvästi virheelliseen ja puutteelliseen selvitykseen, ja päätös perustuu väärään lain soveltamiseen sekä päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe, niin kaupunginhallituksen on velvollisuus korjata asiavirheet, käsiteltävä asia uudelleen ja annettava uusi päätös.

3 Koska päätösesitys on hallituksen kokouksen esityslistan mukaan annettu vasta ennen 211 käsittelyä ja koska :ää 211 on ollut käsittelemässä useampi esteellinen kaupunginhallituksen jäsen, niin asia on käsiteltävä uudelleen esteettömän päätännän kautta ja asiasta on annettava uusi päätös. Hallintolain 8 luvun Päätöksessä olevan virheen korjaaminen, 50 Asiavirheen korjaaminen toteaa: Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos: 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen; 2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen; 3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Päätös voidaan korjata 1 momentin 1 3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi. Hallintolain 8 luvun 52 Korjaamisasian vireilletulo ja käsittely toteaa: Viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Aloite on tehtävä tai vaatimus virheen korjaamiseksi on esitettävä viiden vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös. Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. Asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen kirjoitusvirheen korjaamista, jollei se ole tarpeetonta. Asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä alkuperäisen päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen käytössä olevaan tietojärjestelmään. Uusi tai korjattu toimituskirja on annettava asianosaiselle maksutta. Yksityiskohtaiset perustelut: 210 Esteellisyysasia/Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry:n aloite/pihlajaveden osayleiskaavan muutosesitys Korpikirjasto ry. on oikaisuvaatimuksessaan väittänyt, että Pihlajaveden osayleiskaavan muutospäätöstä on ollut päättämässä esteellisiä kokousedustajia. Korpikirjasto ry. ihmettelee, että yht äkkiä sellaisista jäsenistä, jotka ovat olleet valmiit pilkkaamaan yhdistystä ja sen toimihjenkilöitä, tuleekin yhdistyksen suhteen neutraaleja. Kaupunginjohtaja Timo Louna, hallintojohtaja Tarja Ojala ja kaupunginhallituksen jäsen Merja Ahonen ovat tehneet rikosilmoituksen Korpikirjasto ry:n sihteeristä Minna Leppäaho-Kotimäestä. Oikeudellinen näyttö ja perustelu: Käsitettä "julkinen vihamies" esteellisyyden perusteena on tarkasteltu teoksessa Niemivuo, Keravuori-Rusanen, Kuusikko: Hallintolaki seuraavasti: "Julkisella vihamiessuhteella on perinteisesti ymmärretty oikeudenkäynnin kaltaisen tai lähes vastaavan vihamiessuhteen olemassaoloa. Vihamiessuhde ei kuitenkaan aiheudu automaattisesti siitä, että henkilö tekee virkamiehestä rikosilmoituksen tai kantelee hänestä. Sen sijaan virkamiehen tekemä rikosilmoitus asiakkaasta aiheuttaa esteellisyyden." Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksessään , päätösnumero 14/0661/3, Diaarinumero 01468/13/2299 tarkentanut esteellisyyskäsitettä ns. yleislausekejääviyden suhteen. HHO toteaa: Hallintolain 28 :n 1 momentin 7 kohdan esteellisyyttä koskevan yleislausekkeen keskeinen tehtävä on turvata asian käsittelyn objektiivista puolueettomuutta eli erityisesti yleistä luottamusta menettelyn objektiivisuuteen ja riippumattomuuteen. Pelkästään ulkopuolisen henkilön epäluottamus virkamieheen tai viranomaisen toimintaan ei vielä perusta esteellisyyttä kyseisen lainkohdan perusteella, vaan luottamuksen vaarantumiselle on oltava erityinen syy, jonka tulee merkitykseltään rinnastua hallintolain 28 :n 1 momentin 1 6 kohdissa säädettyihin erityisiin esteellisyysperusteisiin. Tällainen syy voi olla esimerkiksi virkamiehelle erityisen merkityksellinen ja kiinteä ystävyys-, yhteistyö- tai kiistasuhde asianosaiseen. Kaupunginjohtaja Timo Lounan, hallintojohtaja Tarja Ojalan sekä jäsen Merja Ahosen esteellisyys Korpikirjasto ry:n sihteerin Minna Leppäaho-Kotimäen suhteen on aukoton. Se, että Kyösti Vehmaskosken allekirjoittamassa ja Keuruun poliisiin toimittamassa rikosilmoituksessa Minna Leppäaho-Kotimäkeä ja Ilari Kotimäkeä epäilevät rikoksesta Vehmaskosken lisäksi myös nykyiset Keuruun kaupungin hallinnon edustajat Teemu Pekkanen, Outi Riihikankare, Riitta Vanhanen ja Kerttu Ruhanen, ei vain tee ko. rikosilmoituksentekijöistä asianomistajia rikosilmoitukseen, vaan tämä on pitkäaikaisen ja arvostetun rikosylikonstaapelin, Keuruun kaupunginhallituksen, rakennuslautakunnan ja hallinnon edustajan Kyösti Vehmaskosken allekirjoituksellaan vahvistama arvio Timo Lounan, Tarja Ojalan, Merja Ahosen, Teemu Pekkasen, Outi Riihikankareen, Riitta Vanhasen ja Kerttu Ruhasen suhteesta Minna Leppäaho- Kotimäkeen ja Ilari Kotimäkeen, mitä voidaan verrata HHO:n esteellisyyttä perustelemaan kriteeriin erityisen merkityksellinen kiistasuhde asianosaisiin. Ilari Kotimäki on ollut Korpikirjasto ry:n Kipinä-hankkeen (pitkäaikaistyöttömät, vajaakykyiset, vankilasta koevapaudessa olevat) projektipäällikkö 3 vuoden ajan. Niin ikään Ilari Kotimäki on ideoinut Karpalon viljelyn käynnistämistä koemielessä Pihlajavedellä sekä kirjoittanut Korpikirjasto ry:lle Kirkkaus Keuruun ja Pihlajaveen kirjan. Tämän lisäksi Ilari Kotimäki on vastannut Korpikirjasto ry:n laajakaistahankkeen kuin myös rakennusten ideoinnista.

4 Ilari Kotimäki tunnetaan korven ukkona, joka on esitellyt Korpikirjastoa ko. paikalla käyneistä runsaasta 8500 vieraasta yli puolelle. Ilman Ilari Kotimäen ideointia ei olisi Korpikirjastoa, eikä muitakaan toimintoja. Lähes koko Korpikirjaston olemassaolon ajan Ilari Kotimäki on toiminut Korpikirjasto ry:n asiamiehenä. Kun Timo Lounalla, Tarja Ojalalla, Merja Ahosella, Leena Laurilalla, Kalle Kuusimäellä, Jussi Santaniemellä ja Henry Träffillä on selkeä ulkoapäin yleisesti tunnettu ja kaupunginhallituksessakin yleisesti sisäistetty kiistasuhde Ilari Kotimäkeen, niin ko. henkilöiden mahdollisuus objektiivisuuteen, tasapuolisuuteen ja riippumattomuuteen Korpikirjasto ry:n asioita päätettäessä ei uskottavasti turvaa käsittelyn objektiivisen puolueettomuuden toteutumista. Esteellisestä ryhmästä erityinen syy esteellisyyteen on syntynyt Kalle Kuusimäellä, joka on salaa ilman lupaa astellut suoraan Minna Leppäaho-Kotimäen mm. makuuhuoneeseen. Pelkästään tämän johdosta Kalle Kuusimäen ja Minna Leppäaho-Kotimäen välillä on vähintään viha- ja kiistasuhde. Tuolloin käydessään Minna Leppäaho-Kotimäen makuuhuoneessa Kalle Kuusimäki toimi rakennuslautakunnan puheenjohtajana. Kuusimäen toimiminen ennen rakennuslautakunnan puheenjohtajana ja nyt kaupunginhallituksessa käsiteltäessä samaa kaava-aluetta (P-400) koskevaa kaavamuutosesitystä ei suoraan synnytä esteellisyyttä yhteisöjääviä koskevan hallintolain 28 :n 1 momentin 5 kohdan perusteella, mutta KHO:n ratkaisun (KHO /1145) mukaan Kalle Kuusimäen rakennuslautakunnan puheenjohtajuus, kielteinen päätöksenteko ko. kaava-aluetta koskevissa ratkaisuissa synnyttää Kuusimäelle esteellisyyden kuitenkin yleislausekejääviyden perusteella. Kuusimäen aikaisempi jäsenyys rakennuslautakunnan puheenjohtajana on sellainen erityinen syy, jonka johdosta luottamus hänen puolueettomuutensa on vaarantunut hallintolain 28 :n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Kuntalain 52 :n 2 momentin perusteella Kuusimäki oli ja on esteellinen osallistumaan asian valmisteluun/päätöksentekoon kaupunginhallituksessa ja kaupunginhallituksen kaava-asiaa koskevat hylkäävät päätökset Korpikirjasto ry:n osayleiskaavan muutoshakemus) ja (Kuusimäestä tehty esteellisyysväittämä) sekä ( kaavamuutoshakemuksesta tehty oikaisuvaatimus) ovat syntyneet kuntalain 90 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla virheellisessä järjestyksessä. KHO /1145 Kunnalliasia-toimielimen jäsen-esteellisyys-yhteisö-aikaisempi hallituksen jäsenyys-luottamuksen vaarantuminen Osakeyhtiö oli tarvitsemansa lisärahoituksen kattamiseksi pyytänyt kaupungilta takausta, sijoitusta tai pääomalainaa. Yhtiön hallitukseen olivat tuolloin kuuluneet kaupunginjohtaja X ja kaupunginhallituksen jäsen Y. He osallistuivat rahoitusasian valmisteluun kaupunginhallituksessa vasta sen jälkeen kun heidän hallitusjäsenyytensä yhtiössä oli päättynyt. He eivät enää olleet esteellisiä osallistumaan asian valmisteluun yhteisöjääviä koskevan hallintolain 28 :n 1 momentin 5 kohdan perusteella. Heidän aikaisempi jäsenyytensä yhtiön hallituksessa oli kuitenkin sellainen erityinen syy, jonka johdosta luottamus heidän puolueettomuutensa oli vaarantunut hallintolain 28 :n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Kuntalain 52 :n 2 momentin perusteella he olivat esteellisiä osallistumaan asian valmisteluun kaupunginhallituksessa, ja valtuuston päätös myöntää yhtiölle pääomalainaa oli syntynyt kuntalain 90 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla virheellisessä järjestyksessä. Hallintolaki 28 Kuntalaki 52 ja Oikaisuvaatimus/Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry:n aloite/pihlajaveden osayleiskaavan muutosesitys Tämän asian esitteli kaupunginhallituksen kokouksessa esteellinen kaupunginjohtaja Timo Louna. Kaupunginjohtaja toi tämän asian käsittelyyn jo ennalta yksityisen asianajotoimiston valmistelemana ja myös yksityisen asianajotoimiston laatimana päätösesityksenä. Tämä on lain vastaista yhdessä sen kanssa, ettei kaupunginjohtaja edes kertonut esitellessään asiaa, kuka asian valmistelun ja päätösesityksen on laatinut. Kun kaupunginjohtaja, kuin myös Tarja Ojala, Merja Ahonen, Leena Laurila, Kalle Kuusimäki, Jussi Santaniemi sekä Henry Träff vähät välittivät perustuslain ja hallintolain hyvän hallinnon periaatteista ja perusteista osallistuen Korpikirjasto ry:n edellisessä :ssä esitetyin perusteluin esteellisinä päätöksentekoon, niin päätöksenteossa on tapahtunut menettelytapavirhe ja tämä asia on virheen vuoksi käsiteltävä uudelleen ja siitä on annettava uusi päätös. Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä kaupunginhallitus ei voi noin vain jättää huomioimatta seuraavia tosi asioita: * kuntien maankäytön, kaavoituksen ja rakentamisen valvonnasta ja ohjauksesta vastaavan Keski-Suomen Ely-keskuksen ko. kaava-asian suhteen lausumaa ja varsinkaan mitenkään perustelematta lausuman ohittamista. Keski-Suomen Ely-keskus on antanut ko. asiasta lausunnon KESELY/238/07.01/2014

5 Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry. Ely-keskus toteaa kuitenkin, ettei sen tiedossa ole seikkoja ja selvityksiä, jotka estäisivät sellaisen kaavamuutoksen käynnistämisen, jossa selvitettäisiin maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisessa kaavaprosessissa mahdollisuudet tehdä Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry:n esittämä muutos Pihlajaveden osayleiskaavaan. Johtajan sijaisena suunnittelupäällikkö Esa Solismaa Alueidenkäyttöpäällikkö Pirjo Hokkanen * Eikä laillisuusperustetta, jonka mukaan: Maankäyttö- ja rakennuslaki: 36 Yleiskaavan laatimistarve Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. * Ei sen paremmin Suomen perustuslain 6 :stä ilmenevää yhdenvertaisuusperiaatetta on sovellettava myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoituksessa. Periaate edellyttää muun ohella, ettei alueiden omistajia kaavassa aseteta toisistaan poikkeavaan asemaan. * Eikä Keuruun kaupungin rakennusjärjestystä: Rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen yhteensä enintään 10 prosenttia. Näin on toimittu Keuruulla aina julkisen rakentamisen suhteen ja lähes aina yksityisessä ympärivuotisessa ja loma-asumisessa. Keuruun kaupunki laati Pihlajavedelle 1 hehtaarin rannan ulkopuoliselle (ei rantayhteyttä) alueelle P-1(400) kaavan eli julkisten kulttuuritoimintojen alueen, jonka max kerrosala on 400 m2. Siis täysi mahdottomuus! Siis kerrosalan nostaminen 4 %.sta muiden tasolle eli 10 %:een on juuri maankäyttö- ja rakennuslain 36 :n, Keuruun rakennusjärjestyksen sekä perustuslain 6 :n mukainen vaatimus. * Eikä tasapuolisuuden, objektiivisuuden eikä puolueettomuuden nimissä Keuruun kaupunginhallituksen päätöstä samalla Pihlajaveden osayleiskaavan alueella. Kaupunginhallitus Pihlajaveden osayleiskaavan muutos tiloilla Hakemaniemi ( ) ja Eemelinranta ( ) KH 166 Valmistelija: paikkatietosihteeri Tuula Laaksonen, puh Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää käynnistää Pihlajaveden osayleiskaavan muutoksen tiloilla Hakemaniemi sekä Eemelinranta ja hyväksyy liitteenä olevan kaavoitussopimuksen. Päätös Hyväksyttiin * Eikä tasapuolisuuden, objektiivisuuden eikä puolueettomuuden nimissä sitä, että kaupunginhallituksen kokouksessa molempia Korpikirjasto ry:n asioita, 210 ja 211, oli päättämässä puheoikeudellaan kaupunginvaltuuston pitkäaikainen varapuheenjohtaja Henry Träff. Träffillä ja kaupungilla on konkreetti esimerkki näyttää aivan asemakaava-alueen vierestä yleiskaava-alueelta ja vielä läheltä Keuruun kaupungin keskustaa, miten Korpikirjasto ry:n vaatimusta tasapuolisesta ja objektiivisen puolueettomasta päättämisestä voidaan käsitellä silmät ummessa ja syrjivänä. Tätä Träffin tilan rakentamista ja vertaamista Korpikirjasto ry:n hakemaan kosmeettiseen kaavamuutosasiaan on helppo katsoa ilman sen suurempaa asiantuntemusta:

6 Korpikirjasto ry. hakee hallitsemalleen n. yhden (1ha) hehtaarin kaava-alueelle rakennusoikeuden nostamista 400 m2:stä. Tämä tarkoittaa tehokkuuden nostamista 0,04:stä esim. Keuruun kaupungin rakennusjärjestyksen sallimaan määrään eli 0,1:een eli koko Leppäaho-tilan tehokkuuden nostamista 0,013:sta 0,1:een. Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Henry Träffin kiinteistön asiaa on käsitelty myös kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallituksen Korpikirjasto ry:tä koskevan :n 211 hylkäämisen perusteluna oli mm. Päätös on riittävällä tavalla perusteltu. - Rakennusoikeutta ei ole perusteltua lisätä pienialaisella osayleiskaavan muutoksella. - Päätös ottaa huomioon voimassa olevan kaavoituksen. Kuten päätöksen perusteissa on todettu, alueen rakennusoikeutta ei ole perusteltua kasvattaa pienialaisella osayleiskaavan muutoksella. Kun tätä kaupunginhallituksen perustelua alueen rakennusoikeutta ei ole perusteltua kasvattaa pienialaisella osayleiskaavan muutoksella verrataan kaupunginvaltuuston puheenjohtajistoon kuuluvan Henry Träffin asuttamaan tilaan ja sen kaupunginhallituksen hyväksymään rakentamiseen, niin kaupunginhallituksen :n perustelut ovat kiistatta ristiriitaiset ja epäloogiset. Träffin tila on aikoinaan, ennen lisärakentamista, asetettu rakennuskieltoon. Tila sijaitsee aivan Tarhian rannassa. Alue kuuluu oikeusvaikutuksettomaan yleiskaava-alueeseen, joka opastaa, ettei ranta-alueelle saa rakentaa muuta kuin korkeintaan saunoja. Kun tilan koko on 2750 m2, niin maksimi rakennusoikeus Keuruun rakennusjärjestyksen mukaan on 10 % eli 275 m2, mutta kun tila sijaitsee rannassa, niin maksimi rakennusoikeus on koko Keuruun alueella 250 m2. Eli Henry Träffin asuttaman tilan maksimi rakennusoikeus on ollut 250 m2, ilman aikoinaan olleita rakentamisrajoituksia. Tämä 250 m2 tarkoittaa kutakuinkin 0,1 tehokkuutta, aivan niin kuin rakennusjärjestyskin edellyttää. Mutta kun Keuruun kaupunginhallitus on mahdollistanut yhdessä ympäristölautakunnan ( Kyösti Vehmaskoski ) kanssa luvitetun rakentamisen määrän kasvattamisen 475 m2:een, niin tällöin tilan tehokkuutta on nostettu 0,1:stä 1,72:een. Kun sitten on vielä hyväksytty aivan rantaan purettavaksi määrätyn ilman lupaa rakennetun omakotitalon paikalle satelliittikuvan perusteella nähtävä ja myös kartan mukaan havaittava aitta rakennus, niin todellisuudessa tehokkuutta on nostettu 0,1:stä 1,82:een :n valmistelu kertoo tarkasti seuraavasti: Kala-aitankallio -tilalle on vuonna 1996 hyväksytyssä kaavassa osoitettu yksi rantarakennuspaikka ja rakennusoikeutta 155 m2. Vuonna 2007 hyväksytyssä muutoksessa on rantarakennuspaikan lisäksi osoitettu palvelujen alue, joka sijoittuu Leppäaho ja Kala-aitankallio tiloille. Yleiskaavan mukainen rakennusoikeus näillä tiloilla on yhteensä 550 m2. Tämä valmistelu on asenteellinen ja kaupunginhallitusta manipuloiva. Valmistelu kertoo Kala-aitankallio-tilasta, jonka pinta-ala on 2660 m2 ja että sille on todella v valmistuneessa kaavassa hyväksytty rakennusoikeutta 150 m2. Tämä on kovin erikoista, sillä ennen tämän kaavan hyväksyntää Kala-aitankallio-tilan rakennusoikeus oli 155 m2. :n 76 valmistelu ei kerro sitä, miksi Keuruun kaupunki on synnyttänyt ns. julkisten rakennusten kulttuuripalvelualueen, eikä sitä miksi Kala-aitankallio tilan ympärille on syntynyt aivan uusi 3 hehtaarin Leppäaho-tila. Valmistelu jättää kertomatta, että ko. 3 hehtaarin tila on syntynyt juuri Keuruun kaavoitustoimiston toivomuksesta ja esittämällä tavalla, jotta kulttuuritoiminnat voisivat synnyttää sellaisen kokonaisuuden, mikä ei palvele vain Pihlajavettä, vaan koko Keuruuta. Valmistelu ei kerro mitään siitä, ettei kaavamuutoksella haeta uutta rantarakentamispaikkaa. Rantarakentamispaikkojen määrä pysyy samana eli yhdessä (1). Tämä Korpikirjasto ry:n kaavamuutos on juuri sellainen, mitä kaavoitus edellytti, kun toivoi noin kahden (2) hehtaarin maa-alueen hankintaa, jotta rakentaminen Keuruun kaupungin kannalta voisi olla mahdollista. Nyt Kulttuurialueen ympärille on saatu hankittua soistunutta metsää 3 hehtaaria eli siis hehtaarin verran enemmän kuin mitä Keuruun kaupunki oli edellyttänyt. Perustelu on ollut jo lähes 10 vuotta turhaa. Päätökset on tehty ilman että päätöksiä olisi perusteltu perustuslain 6 :n, maankäyttö- ja rakennuslain, hallintolain, kuntalain sekä Keuruun kaupungin rakennusjärjestyksen säädökset huomioiden. Kun katsotaan tuota yo. valmistelutekstiä Yleiskaavan mukainen rakennusoikeus näillä tiloilla on yhteensä 550 m2., niin tätä on tarkoituksenmukaista verrata juuri kaupunginhallituksen omalle miehelleen valmistelemaan rakentamiseen. Todella, tuo 550 m2 on kahden tilan yhteinen rakennusoikeus ja siinä on sotkettu niin yksityinen kuin yhteisön julkinen rakennusoikeus. Jos asiaa katsotaan tuolla manipuloivalla tavalla, niin tällöin kahden tilan pinta-ala on yhteensä 3,260 hehtaaria. Tällöin tuo 550 m2 tarkoittaa tehokkuutta 0,017. Korpikirjasto ry. on hakenut kaavamuutosta, joka nostaisi tuon tehokkuuden 0,035:een. Kun tätä verrataan siihen, mitä kaupunginhallitus/ympäristölautakunta ovat hyväksyneet kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Henry Träffin hallinnoimalle 2750 m2:n kolmen ranta-asumispaikan tilalle, niin näkymä on hyvin valaiseva. Kun Träffin 2750 m2:n tilan rakennusoikeus on nostettu 500 m2:oon, niin tällöin rantatilan tehokkuus on 0,182. Träff -tehokkuuus 0, Korpikirjasto ry. tehokkuus 0,017

7 Jos tämä ei ole syrjintää, niin kaupunginhallituksen on pystyttävä perustelemaan se, että Henry Träffin 2750 m2:n rantatilalle rakennusoikeutta on ollut perusteltua lisätä siten, että tehokkuus nousee 0,182:een ja että Korpikirjasto ry:n kohdalla rakennusoikeutta ei ole perusteltua lisätä pienialaisella osayleiskaavan muutoksella siten, että tehokkuus nousisi 0,035:een. Merkille pantavaa on lisäksi se, että Träffin rantatila sijaitsee aivan Keuruun keskustan kupeessa, kun Korpikirjasto ry:n kaava-alue kaukana keskellä korpea. Edelleen merkille pantavaa on, että tuonta Leppäahotilan rantaviivasta ovat maanomistajat itse suojelleen puolet. Tältä pohjalta kaupunginhallituksen :n hylkäävää päätöstä Korpikirjasto ry:n yhden hehtaarin kulttuurikaava-alueen tehokkuuden nostamisesta 0,04:stä 0,1:een voidaan pitää edellä mainitusti syrjivänä. Kun Träffin tapauksessa on kysymys yksityisen asumisen järjestämisestä ja Korpikirjasto ry:n kohdalla yleishyödyllisten palveluiden mahdollistamisesta, niin syrjivä kohtelu on vielä räikeämpää. Kuten edellä on kerrottu, Sisä-Suomen poliisilaitos on esitutkintansa jälkeen päättänyt viedä Korpikirjasto ry:n asiamieheen kohdistuneen syrjintäasian syyttäjälle. Syyttäjä ei ole vielä tehnyt päätöstä asiasta. Merkille pantavaa on, että Henry Träffille on tiedotettu Korpikirjasto ry:n ja asiamies Ilari Kotimäen tietävän em. Träffin tilaa koskevista päätöksistä. Tästä huolimatta kaupunginhallituksen kokouksessa kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Henry Träff ei ainakaan pöytäkirjan mukaan millään lailla maininnut kaupunginhallituksen ja hänen asuttamansa tilan kaava- ja rakentamisjärjestelyistä. Tosin kaupunginhallituksessa pöytäkirjaa piti edellä kuvatun rikosilmoituksen perusteella esteellinen hallintojohtaja Tarja Ojala. Jottei yllä esitetty olisi vain selittelyä, niin seuraavassa tiivistetty kooste kaupunginhallituksen toiminnasta Träffin kiinteistön kohdalla, Keuruun kaupungin rakennusoikeuden myöntämisestä omalle kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajalleen: Träffien tila aivan Tarhian rannassa: , tilan koko 2750 m2 Myönnetyt rakennusluvat: talousrakennus 21 m2 omakotitalo (Irja ja Matti Träff) omakotitalo (Henry Träff) 150 m2 omakotitalo (Tommi Träff) 144 m2 Yhteensä 475 m m2 Kaupunginhallitus miettiköön, onko syrjijä se, joka syrjii vai onko se, jota syrjitään, tekeekö väärin se, joka syrjii vai se, jota syrjitään. Kaupunginhallitus ei voi ohittaa perustelematta tarkemmin sitä, että Korpikirjaston naapurit, Pihlajaveden palveluja tarjoavat yhdistykset sekä Keuruun seurakuntakin kirkkoherran allekirjoittamana puoltavat lähes kaikki palvelunsa menettäneen Pihlajaveden uusia kosmeettisen kaavamuutoksen kautta syntyviä korvaavia palveluita, joiden maksana ei ole Keuruun kaupunki. Tällöin toistuvaksi perusteluksi ei riitä kaupunginjohtajan esittelemä ei ole tarvetta hokema! Tämä on jo luokassaan en ymmärrä kysymystä! Kuntaliiton johtava lakimies Heikki Harjula määrittelee virkavastuun. Perustuslaissa on säännös myös virkavastuusta (118 ). Viranhaltijat ja luottamushenkilöt toimivat virkavastuulla ja vastaavat toimiensa lainmukaisuudesta. Jokaisella, joka on kärsinyt oikeuden loukkauksen tai vahinkoa viranhaltijan tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä. Tätä Harjulan määrittelemää virkavastuuta ei yksityisellä asianajotoimistolla ole, mutta kullakin kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsenellä kyllä. Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry. Ilari Kotimäki yhdistyksen valtakirjallinen asiamies Korpikirjasto Kala-aitankallio Pihlajavesi

8 Liite 1: Kaavatoimiston pyyntö: Asiamiehen oikeutus toimia Korpikirjasto ry:n asiamiehenä Liite 2: Minna Leppäaho-Kotimäestä ja Ilari Kotimäestä tehty rikosilmoitus Seuraavassa seikkaperäinen kooste kaupunginhallituksen toiminnasta Träffin kiinteistön kohdalla, Keuruun kaupungin rakennusoikeuden myöntämisestä omalle kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajalleen: Träffien tila aivan Tarhian rannassa: , tilan koko 2750 m2 Myönnetyt rakennusluvat: talousrakennus 21 m2 omakotitalo (Irja ja Matti Träff) omakotitalo (Henry Träff) 150 m2 omakotitalo (Tommi Träff) 144 m2 Yhteensä 475 m m2 Kevät tulva Keurusselällä Täffien omakotitalo, joka sijaitsee aivan Tarhian rannassa (sama pinta kuin Keurusselällä) ja jolla ei ole mitään rakennuslupaa, kastuu korjauskelvottomaksi. Träff Irja Anneli, Multiantie 217, Keuruu, rak.tunnus Talousrakennuslupa (21 m2) myönnetty , rakennustyöt aloitettu , käyttöönottopäivä Omakotitalon (160 m2) rakennuslupahakemus rakennuslautakunta päätti: Siirretään, koska rakennuspaikka sijaitsee rakennuslain 32 :n mukaisella rakennuskieltoalueella. Rakennuslupahakemuksesta pyydetään kaupunginhallituksen lausuntoa , kaupunginhallituksen yleiskaavatyöryhmän lausunto: Keskusteltuaan asiasta yleiskaavatyöryhmä päätti poikkeukselliseen tilanteeseen perustuen esittää Irja ja Matti Träffin poikkeamislupaa uuden omakotitalon rakentamiseksi Haaparannan tilalle puollettavaksi ehdolla, että tulvan johdosta vahingoittunut rakennus rannasta edellytetään purettavaksi Kaupunginhallitus kaupunginjohtajan esitettyä hyväksyi yksimielisesti yleiskaavatyöryhmän esityksen rakennuslautakunnalle annettavaksi lausunnokseen : Kaavoituslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se puoltaisi poikkeamisluvan myöntämistä Henry Träffin asuinrakennuksen rakentamiseksi esitetyllä tavalla Haaparannan tilalle Rno 3: : Kaupunginhallitus puolsi yksimielisesti lausunnossaan rakennuslautakunnalle poikkeamisluvan myöntämistä Henry Träffille kaavoituslautakunnan esityksen mukaisesti Rakennuslautakunta myönsi Henry Träffille 150 m2:n omakotitalon luvan em. omakotitalon jatkoksi: Rakennuslupa myönnetään. Rakennuslautakunta myöntää kaupunginhallituksen myönteiseen lausuntoon perustuen poikkeuksen RakJ:n 57 :n mukaisesta pinta-alarajoituksesta Ympäristölautakunta puolsi Keski-Suomen ymp.keskukselle antamassaan lausunnossa yksimielisesti Irja ja Matti (siis Tommi Träffin) paritalon laajentamista yhdellä asunnolla eli 144 m2. Keski-Suomen ympäristökeskuksen tulkinta: Rakennuksen laajentamista koskeva poikkeamislupahakemus, jossa alkuperäinen ja laajennus ovat yhteensä yli 60 kerrosneliömetriä, mutta laajennus enintään 100 kerrosneliömetrillä, kuuluu kunnan ratkaistavaksi. Hakija on neuvottelujen jälkeen muuttanut suunnitelmiaan siten, että laajennus pysyy edellä mainituissa rajoissa sekä vetänyt hakemuksensa pois ympäristökeskuksesta ja hakee näiden tarkennettujen suunnitelmien mukaista laajentamista varten poikkeamislupaa Keuruun ympäristölautakunnalta : Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti ja poikkeamispäätös merkitään liitteisiin.

9 Pyyntö valtuutuksen tarkentamiseen ja uusimiseen Hei Ilari Olette jättäneet Kulttuuriyhdistys Korpikirjasto ry:n puolesta oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätökseen Meillä on käytössämme yhdistykseltä saamanne valtuutus. Tämän valtuutuksen ei voida katsoa kattavan oikaisuvaatimuksen tekemistä ja sen lisäksi valtuutuksen antamisesta on kulunut jo huomattavasti aikaa. Pyydän teitä toimittamaan valtakirjan (esim. avoin asianajovaltakirja), jossa Teidät valtuutetaan toimimaan asiassa asiamiehenä. Pyydän toimittamaan valtakirjan mennessä. T. Timo Määttä Timo Määttä Kaavoitusjohtaja Keuruun kaupunki Multiantie Keuruu Pyyntöön on vastattu ja uusi valtakirja on toimitettu Keuruun kaupungin kaavoitukseen!

10

11

Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net. Hakusessa päivät , Jaana

Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net. Hakusessa päivät , Jaana Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net Hakusessa päivät 26-27.3, Jaana Säädöspohja Julkisen hallinnon päätöksenteon perusteet kirjattu Suomen perustuslakiin Vaikuttavia säännöksiä: 2 Oikeusvaltioperiaate

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Kaupunginlakimies Heta Pohjavirta

Keuruun kaupunki Kaupunginlakimies Heta Pohjavirta Keuruun kaupunki Kaupunginlakimies Heta Pohjavirta Rakennuslautakunnan puheenjohtaja Marko Riihimäki Rakennuslautakunnan varapuheenjohtaja Martti Keskinen Hei, lähetin eilen tarkennuksen asiaan, joka koskee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Esteellisyys valtuustossa

Esteellisyys valtuustossa ESTEELLISYYDESTÄ Yleistä Esteellisyys on henkilön sellainen suhde asiaan/asianosaiseen, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa asian käsittelyssä Esteellisyyssääntelyllä turvataan mm. asioiden puolueetonta

Lisätiedot

Kokousmenettelyn juridiset perusteet

Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kaupunginlakimies Jouko Aarnio Päätöksentekomenettelyn säädöspohja Päätöksenteon perusteet kirjattu perustuslakiin 2 oikeusvaltioperiaate -julkisen vallankäytön tulee

Lisätiedot

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus ESTEELLISYYDESTÄ Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus 21.9.2017 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Taina Törmikoski, alueidenkäyttöryhmä> 1 Mitä on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (1) 147 Asianro 3125/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-416-8-49 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

u a UØ Taltionumero 3682/3/14

u a UØ Taltionumero 3682/3/14 KORKEIMMAN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTUS Ant opäivä 1 (5} 4.2.2015 Taltionumero 265 Diaarinumero 3682/3/14 u a UØ Kiryaamo 05. 02. 2015 Asia Kunnallisvalitus i3 Valittaja Matti Vattulainen, Joutseno Päätös,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

Esteellisyys ja muutoksenhaku

Esteellisyys ja muutoksenhaku Esteellisyys ja muutoksenhaku Rakennus- ja ympäristölautakuntien tehtävät Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus Leena Salmelainen, Turun kristillinen opisto, 5.9.2017 Esteellisyys Esteellisyys

Lisätiedot

Kunnanjohtajan lyhyt koonti hyvän hallinnon periaatteista. Helmikuun 2013 luottamushenkilökoulutuksesta

Kunnanjohtajan lyhyt koonti hyvän hallinnon periaatteista. Helmikuun 2013 luottamushenkilökoulutuksesta Kunnanjohtajan lyhyt koonti hyvän hallinnon periaatteista Helmikuun 2013 luottamushenkilökoulutuksesta Hyvän hallinnon periaatteet YHDENVERTAISUUSPERIAATE Tasapuolinen kohtelu ei tasapäistävä! Viranomainen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1 3125/10.03.00/2015 121 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Laajennuslupa-asia, 2013-1095, Räisäläntie 5, Bique Tomi Matti Johannes ym. Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ. - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ. - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä 30.11.2016 1 Yleistä hallinto-oikeudesta rakentamis- ja maankäyttöasiat 3. jaostolla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 1 / 1 4922/10.03.00/2012 21 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle uudisrakennuslupaa koskevasta valituksesta, kiinteistö 49-12-14-2, Revontulentie 1, 02100

Lisätiedot

X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden, kunnanhallituksen ja sosiaalilautakunnan menettelyä.

X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden, kunnanhallituksen ja sosiaalilautakunnan menettelyä. 18.5.2006 871/4/04 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen KIRJEESEEN VASTAAMINEN 1 KANTELU X Oy arvosteli kirjeessään Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden,

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 14 :ssä on säännökset asiakirjan antamisesta päättämisestä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 14 :ssä on säännökset asiakirjan antamisesta päättämisestä. PÄÄTÖS 12.06.2012 Dnro OKV/488/1/2012 Petri Sajari Helsingin Sanomat 1/5 ASIA Valtiovarainministeriön menettely asiakirjapyyntöön vastaamisessa KANTELU Arvostelette 26.3.2012 päivätyssä kantelussanne oikeuskanslerille

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 11.05.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 173 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle palkan takaisinperintää koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14 Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 25.08.2015 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset ja asiat:

Lisätiedot

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Lyhyt kuvaus menettelystä Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 334/2017 10.02.03 94 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen,

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA

AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA 25.2.2009 Dnro 2730/4/07 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 138 Asianro 2539/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 411-5-192 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 54 Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen HEL 2016-008119 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö päätti todeta, että

Lisätiedot

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta Kotikuntalaki 2 : Henkilön kotikunta on jäljempänä tässä laissa säädetyin poikkeuksin se kunta, jossa hän asuu. Vastasyntyneen lapsen kotikunta on se kunta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus 23 Vastaus valtuutettu René Hurstin kysymykseen koskien tarvittavan ja oikean tiedon saamista virkamiehiltä sekä valtuutetun oikeutta vierailla lastenkodissa HEL 2013-009559 T 00 00 03 Sosiaali- ja terveystointa

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella

Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupunki, Rautiosaaren

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö , VM057:00/2016

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö , VM057:00/2016 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE ASIA Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö 8.6.2016, VM057:00/2016 LAUSUNNON ANTAJA Tampereen kaupunginhallitus PL 487 33101 Tampere

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Alueidenkäytön ajankohtaispäivä 19.4.2017 27.3.2017 Maankäyttö- ja rakennuslaki lyhyesti Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on alueiden käyttöä ja suunnittelua

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot

Kemijärven kaupunginhallituksen kokouksessa :ssä 48 käsiteltiin asiaa:

Kemijärven kaupunginhallituksen kokouksessa :ssä 48 käsiteltiin asiaa: _ Kemijärven kaupunki Tilintarkastus 2017 Tarkastuslautakunnan toimeksianto: Tarkl 17.10.2017 51 Pyydetään tilintarkastajaa selvittämään kaupunginhallituksen päätöksen 8.2.2016 : 48 lainmukaisuus. Lisäksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Vastine oikaisuvaatimukseen koskien suunnittelutarveratkaisua Haminanlahti, Vuorenlehto 410-5-110 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Riskalankankaan tuulipuiston osayleiskaava. Maanktmk (Valm: Ma. maankäyttöpäällikkö)

Riskalankankaan tuulipuiston osayleiskaava. Maanktmk (Valm: Ma. maankäyttöpäällikkö) Maankäyttötoimikunta 6 28.03.2017 Kaupunginhallitus 96 08.05.2017 Kaupunginhallitus 152 19.06.2017 Kaupunginhallitus 180 14.08.2017 Kaupunginhallitus 186 28.08.2017 Kaupunginhallitus 230 09.10.2017 Riskalankankaan

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia. Kuntamarkkinat lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen

Ajankohtaisia oikeustapauksia. Kuntamarkkinat lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen Ajankohtaisia oikeustapauksia Kuntamarkkinat 15.9.2016 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen Sopimukset ketä kiinnostaa 2 KKO 2016:10 (sopimus - sopimuksen tulkinta - oikeustoimi - oikeustoimen tulkinta

Lisätiedot

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 1. Onko väite oikein vai väärin? (10/03) Yleistä tietä ei saa suunnitella tai rakentaa asemakaavan vastaisesti Alueellinen ympäristökeskus vastaa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

Tiedoksitulleet 1/5 05.11.2014. Tiedoksitulleet. Keuruun yleinen aineisto. Avauspvmväli 02.09.2014-04.11.2014

Tiedoksitulleet 1/5 05.11.2014. Tiedoksitulleet. Keuruun yleinen aineisto. Avauspvmväli 02.09.2014-04.11.2014 Tiedoksitulleet 1/5 Tiedoksitulleet Hakuehto Arvo OTSIKKO Tiedoksitulleet Aineisto Keuruun yleinen aineisto Yksikkö Rakennusvalvonta Avauspvmväli 02.09.2014-04.11.2014 Järjestys Numero Keuruun kaupunki

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

Luottamushenkilön rooli ja vastuu. 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies

Luottamushenkilön rooli ja vastuu. 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies Luottamushenkilön rooli ja vastuu 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies Luottamushenkilö Luottamushenkilöitä ovat valtuutetut, varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, jäsenkuntien kuntayhtymän

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös: Porvoon kaupunginvaltuuston päätös , Pellingin saariston osayleiskaava

Valituksenalainen päätös: Porvoon kaupunginvaltuuston päätös , Pellingin saariston osayleiskaava Lausunto 1 (4) Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki Asia: 03922/16/4102 Valituksenalainen päätös: Porvoon kaupunginvaltuuston päätös 30.03.2016 21, Pellingin saariston osayleiskaava

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HYVÄN HALLINNON PERIAATTEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HYVÄN HALLINNON PERIAATTEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HYVÄN HALLINNON PERIAATTEET Nakkilan kunta Kunnanhallitus Voimaantulo 4.11.2005 SISÄLLYSLUETTELO HYVÄN HALLINNON PERIAATTEET... 2 0. JOHDANTO... 2 1. YHDENVERTAISUUS... 3 2.

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 71 12.04.2016 126 14.06.2016 Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet 687/10.03.00.16/2015

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali Rakennuslautakunta 43 26.10.2011 Rakennuslautakunta 17 23.05.2012 Rakennuslautakunta 55 21.11.2012 Rakennuslautakunta 61 18.12.2012 Rakennuslautakunta 54 06.11.2013 Rakennuslautakunta 1 29.01.2014 Luvattoman

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi Kaupunginvaltuusto 85 17.06.2013 Kaupunginhallitus 222 24.06.2013 Kaupunginhallitus 250 19.08.2013 Kaupunginvaltuusto 106 07.10.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Lohjan kaupunginkirjaston Järnefeltinsali 5.5.2011 klo 12.00 16.00 Sosiaaliasiamies Hilkka Kärkkäinen Sosiaalihuollon palvelujen asiakkaalla on: Oikeus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 25 Asianro 4217/10.03.01.02/2016 Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen / Kuopion Yrittäjät ry:n valitus / kaupunginhallituksen lausunto

Lisätiedot

Miksi säännöt tulisi uudistaa?

Miksi säännöt tulisi uudistaa? Miksi säännöt tulisi uudistaa? Sisältö 1. Mitä laki sanoo osakaskunnista... 1 2. Lain kanssa ristiriidassa olevat kohdat säännöissä... 2 1) osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakaskunnalle kuuluva yhteinen

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 236 04.06.2013 ULLA ALA-HIIRON OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖPÄÄTÖKSEEN / KUNTAKOKEILUN TYÖHÖNVALMENTAJAN VALINTA 112/1.120/2013 KHALL 236 Va. talousjohtaja 20.5.2013 Ulla Ala-Hiiro on toimittanut

Lisätiedot

Kerimäen kunta Anttolan yleiskaavamuutos

Kerimäen kunta Anttolan yleiskaavamuutos Kerimäen kunta Anttolan yleiskaavamuutos Kaavaehdotukseen on nähtävilläolon (1. 30.11.2012) jälkeen tehty muutoksia. Muutoksista on kuultu maanomistajia erikseen. Maanomistajat ovat kommentoineet muutoksista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat VIRTAIN KAUPUNKI LAUSUNTO Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11 Lausunnon antaja: Virtain kaupunki PL 85, 34801 Virrat p. (03) 485 111 f. (03)

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 12/ (8) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 28.9.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 12/ (8) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 28.9. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA 12/2017 1 (8) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 28.9.2017 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 28.9.2017 tekemät rakennuslupapäätökset: 22-23 Päätökset

Lisätiedot

Asia: Rakennuslautakunnan hallintopakkopäätösten 11.6.2008 :t 45 ja 46 sekä 10.7.2012 :t 51-52 uudelleen käsittely

Asia: Rakennuslautakunnan hallintopakkopäätösten 11.6.2008 :t 45 ja 46 sekä 10.7.2012 :t 51-52 uudelleen käsittely Keuruun kaupunki Rakennuslautakunta Itseoikaisuvaatimus - Päätöksissä olevien virheiden korjaaminen Asia: Rakennuslautakunnan hallintopakkopäätösten 11.6.2008 :t 45 ja 46 sekä 10.7.2012 :t 51-52 uudelleen

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä..

TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä.. TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä.. ESTEELLISYYSSÄÄNNÖSTEN TARKOITTAMAT LÄHISUKULAISET JA HEIHIN RINNASTETTAVAT HENKILÖT (Kuntalaki 97 ) Lainkohdan tarkoittamia lähisukulaisia

Lisätiedot

Esteellisyysohjeet luottamushenkilöille

Esteellisyysohjeet luottamushenkilöille Esteellisyysohjeet luottamushenkilöille Hallintoharjoittelija, hallinto- ja oikeustieteen yo Tuomo Sallinen. Syksy 2013 6.8.2013 1 Luottamushenkilöt Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut, varavaltuutetut,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä Kunnanhallitus 83 21.03.2016 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä 97/01.02.00/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 83 Vt. henkilöstöjohtaja on päätöksellään 8.2.2016

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot