Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukainen"

Transkriptio

1 kappale 1. SEOKSEN TUNNISTETIEDOT JA YHTIÖN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: (1-6mm) 1.2 Seoksen oleelliset Hienorakeinen sementtipohjainen saumalaasti, joka on tarkoitettu laatoituksen tunnistetut käytöt sekä käytöt, saumaukseen märissä, kosteissa ja kuivissa tiloissa rakennusten sisä- ja ulkopuolella. joita ei suositella: Saumalaastia on mahdollista käyttää muodonmuutoksille alttiiden pinnoitteiden saumaukseen (esim. lattialämmityksen päälle). Saumalaastia käytetään pieni- ja keskikokoisten elementtien kuten keraamisten laattojen (kaakelilaatta, terrakotta, kuivapuristettu lattialaatta), betoni- ja kivilaattojen sekä mosaiikkilaattojen saumaukseen. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: Yksityiskohtaiset tiedot koskien laastin käyttöä, ominaisuuksia sekä käyttötapaa ovat teknisissä tietokorteissa / tuoteluetteloissa. Käytöstä, jota ei ole mainittu ATLAS Sp. z o.o.:n dokumenteissa, tulee ennen käyttöä konsultoida yrityksen edustajan kanssa. ATLAS Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, Łódź puhelin: (42) faksi: (42) Käyttöturvallisuustiedotteesta vastuulliset henkilöt: 1.4 Hätäpuhelinnumero: 112 hätäpuhelinnumero matkapuhelimille ja kiinteän verkon puhelimille 999 ambulanssi 998 palokunta 997 poliisi puhelin on päivystetty maanantaista perjantaihin 8:00-16:00 välisenä aikana, muina aikoina tiedot ottaa vastaan automaattinen vastaaja. kappale 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Seoksen luokitus: Piktogrammit: GHS07, GHS05 Huomiosana: VAARA STOT SE3: H335 Voi aiheuttaa hengitystiehyiden ärsytystä. Skin Irrit. 2: H315 Ärsyttää ihoa. Eye Dam. 1: H318 Vahingoittaa silmiä vakavasti. Skin Sens. 1: H317 Voi aiheuttaa ihon allergiareaktioita. 2.2 Merkinnät P102 Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. P261 Vältettävä hengittämästä pölyä. P280 Käytettävä suojakäsineitä/suojavaatteita/silmäsuojaimia/kasvosuojainta. P303 + P361 + P353 JOS SEOSTA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin), tulee välittömästi riisua kaikki likaantuneet vaatteet ja huuhdella iho virtaavalla vedellä/suihkulla. P333 + P313 Jos esiintyy ihon ärsytystä tai ihottumaa, tulee kysyä lääkäriltä neuvoa/mennä lääkärin vastaanotolle. P305 + P351 + P338 JOS SEOSTA JOUTUU SILMIIN, silmät tulee huuhdella varovasti vedellä muutaman minuutin ajan, piilolasit tulee ottaa pois, jos sellaiset on ja ne voidaan helposti ottaa pois. Jatketaan huuhtelua. P301 + P310 JOS SEOSTA NIELLÄÄN, tulee välittömästi ottaa yhteyttä MYRKYTYSKESKUKSEEN tai lääkäriin. Sivu 1 / 10

2 ETIKETTI: VAARA Sisältää sementtiä ja 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Voi aiheuttaa hengitystiehyiden ärsytystä. Vaikuttaa ihoon ärsyttävästi. Vahingoittaa vakavasti silmiä. Voi aiheuttaa ihon allergiareaktioita. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Vältettävä hengittämästä pölyä. Käytettävä suojakäsineitä/suojavaatteita/silmäsuojaimia/kasvosuojainta. JOS SEOSTA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin), tulee kaikki likaantuneet vaatteet riisua välittömästi ja huuhdella iho virtaavalla vedellä/suihkulla. Jos esiintyy ihon ärsytystä tai ihottumaa, tulee pyytää lääkäriltä neuvoa/mennä lääkärin vastaanotolle. JOS SEOSTA JOUTUU SILMIIN, silmät tulee huuhdella varovasti vedellä muutaman minuutin ajan, piilolasit tulee ottaa pois, jos sellaiset on ja ne voidaan helposti ottaa pois. Jatketaan huuhtelua. JOS SEOSTA NIELLÄÄN, tulee välittömästi ottaa yhteyttä MYRKYTYSKESKUKSEEN tai lääkäriin. 2.3 Muut vaarat: REACH asetuksen liitteen XIII mukaan asiassa PBT ja vpvb seos ei täytä PBT:n eikä vpvb:n kriteerejä. Olomuotonsa pölyn johdosta tuote voi mekaanisesti ärsyttää silmiä ja hengitystiehyitä. kappale 3. KOOSTUMUS / TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Aine: 3.2 Seos: Valkean portlandsementin, kalkkikivi- ja dolomiittikiviaineksen, lisäaineiden sekä epäorgaanisten väriaineiden seos a Vaaralliset aineosat: Nimi Nimitys Nro Sisältö Luokitus: (katso kohta 16) Valkea Portlandklinkkeri CAS: EY: Rekisterinumero: xxxx > 10 % GHS07, GHS05 Vaara H335, H315, H318, H317 2-oktyyli-2Hisotiatsol-3-oni CAS: EY: ,05 % GHS07 Huomio H332, H315, H319, H b Työpisteessä vaaran aiheuttava aine: Amorfinen ja synteettinen piioksidi [ ] Dolomiitti [ ] Väriaine seoksen väristä riippuen: Rautaoksidit [ ] Titaani [ ] ja sen yhdisteet titaaniksi laskettuna Titaanidioksidi sisältäen vapaata kidemäistä piioksidia alle 2 % ja ei sisältäen asbestia [ ] Kadmium [ ] ja sen epäorgaaniset yhdisteet kadmiumiksi laskettuna Metallikromi [ ] ja kromin yhdisteet (III) Kupari [ ] ja sen yhdisteet kupariksi laskettuna Muut tiedot: Biosidivalmisteen myyntiluvan numero: 5873/14 Biosidivalmisteen vaikuttavat aineet: 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (0,05g/100g) Tuotteen luokitukseen on otettu vaarallisten aineiden todellinen määrä. Tuotteen säilytysaika kappaleen 7 mukaisissa olosuhteissa on 24 kuukautta pakkaukseen merkitystä valmistuspäivämäärästä. Liukenevan kromin (VI) määrä valmiissa tuotteessa on <0,0002 %. Sivu 2 / 10

3 kappale Esiaputoimenpiteiden kuvaus 4.2 Tärkeimmät välittömät ja viivästyneet oireet ja altistumisvaikutukset 4.3 Uhrin tarvitsemaa kaikkea välitöntä lääketieteellistä apua ja erityshoitoa koskevat ohjeet kappale 5. ENSIAPUTOIMENPITEET Hengittämisen jälkeen: Altistunut henkilö tulee viedä raittiiseen ilmaan ja häntä tulee tarkkailla, tarvittaessa tulee kääntyä lääkärin puoleen. Ihokosketuksen jälkeen: Likaantuneet vaatteet tulee riisua ja iho tulee huuhdella huolellisesti. Silmiin joutumisen jälkeen: Silmiä ei saa hieroa. Silmät tulee huuhdella suurella vesimäärällä vähintään 15 minuutin ajan. Huuhtelun aikana silmät on pidettävä täysin auki. Piilolasit on otettava pois. Konsultointi silmälääkärin kanssa on välttämätöntä. Nielemisen jälkeen: Ei saa aiheuttaa oksennusta. Tajuttomalle tai puolitajuttomalle henkilölle ei saa antaa lainkaan juotavaa. Jos henkilö on tajuissaan, suu tulee huuhdella vedellä. Konsultoitava viipymättä lääkärin kanssa. Emäksisten tuotteiden hengittämisen vaikutus eläviin kudoksiin, toisin kuin happojen osalla, tulee aina myöhässä. Siksi ei saa päästää ihoa, silmiä tai hengitystiehyitä pitkäaikaiseen ja suoraan kosketukseen kuivan seoksen tai valmiin massan kanssa. Tulee noudattaa etikettiin sijoitettuja huomautuksia koskien turvallisuutta ja käyttöä. Tuote tulee heti poistaa iholta, silmistä ja limakalvoilta, mikä mahdollistaa kaikkien myöhempien altistumisvaikutusten ehkäisemisen. Jos esiintyy mitä tahansa huolestuttavia oireita, on välittömästi haettava lääketieteellistä apua, näytettävä käyttöturvallisuustiedote, pakkaus tai etiketti. Laastia ei saa päästää kovettunaan, vaan se tulee välittömästi huuhdella/pestä pois. Silmä- tai limakalvokosketusten tapauksessa on mentävä lääkärin vastaanotolle. Tuotteen ärsyttävistä ominaisuuksista johtuen, juokseva veden saatavilla olo on välttämätöntä. Moninkertaisten tai pitkäaikaisten ihokosketusten tapauksessa on käytettävä suojavoidetta. TOIMENPITEET TULIPALON SATTUESSA Jokaisen työntekijän tulee hankkia tietoja tulipalon vaaroista työpisteessään ja sen välittömässä läheisyydessä. Työpiste tulee pitää asianmukaisessa järjestyksessä. Herkästi palavia materiaaleja ei saa pitää sähkölaitteiden, uunien tai muiden tulilähteiden lähellä. Tulipalon sattuessa tulee heti kaikin käytettävissä olevin keinoin varoittaa vaara-alueella olevia henkilöitä ja hälyttää palokunta (katso kohta 1.4) ilmoittaen tarvittavat tiedot, jotka mahdollistavat sammutustoimenpiteiden aloittamisen. (Tulee ilmoittaa, missä tulipalo on syttynyt - tarkka osoite, mitä palaa tai millainen uhka on olemassa, onko ihmisiä hengenvaarassa, puhelinnumero, josta hälytys tehdään sekä oma etunimi ja sukunimi). Seuraavaksi tulee välittömästi ryhtyä sammuttamaan tulipaloa paikalla olevalla sammutuskalustolla ja auttamaan vaarassa olevia henkilöitä. Jos on välttämätöntä, tulee ryhtyä ihmisten ja omaisuuden evakuointiin. Nämä toimenpiteet on suoritettava siten, että vältetään synnyttämästä paniikkia, jonka tuli ja savu voivat aiheuttavaa vaarassa oleville ihmisille. Paniikki voi olla syy tarpeettomiin ja traagisiin onnettomuuksiin pelastus- sammutustoimenpiteiden aikana. Siksi kaikki tulipalon sattuessa suoritettavat toimenpiteet tulee tehdä noudattaen varovaisuutta päätöksenteossa. Palokunnan paikalle tuloon asti toimintaa johtaa tähän tehtävään erityisesti määrätty henkilö. Tulee muistaa suojata hengitystiehyet savulta käyttäen kosteutettuja nenäliinoja sekä liikkua tilojen alaosissa, joissa savun määrä on suuri. 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet: Kaikki sammutusainetyypit Soveltumattomat sammutusaineet: Puuttuu 5.2 Seoksesta johtuvat Itse tuotteeseen ei liity mitään erityisiä vaaroja, palamistuotteita tai syntyviä kaasuja. erityiset vaarat Sivu 3 / 10

4 5.3 Tiedot palokunnalle Palomies on alttiina kehonvammalle jokaisessa toimenpiteessä johtuen kosketuksesta vaarallisiin aineisiin ja elementteihin. Sen vuoksi on tarpeellista käyttää ammattikäyttöön tarkoitettuja suojavälineitä. Varustuksen perusta on kypärä, joka suojaa palomiehen päätä. Se on valmistettu tarkoitukseen sopivista kuiduista ja on erittäin kestävä. Polykarbonaatista valmistetun kasvosuojaimen tulee suojata silmät ja kasvot. Erityisen levymateriaalin tulee suojata niska. Erityisissä tapauksissa palomies voi laittaa kypärän alle palamattomasta materiaalista valmistetun kypärähupun, joka suojaa häntä korkeilta lämpötiloilta. Asianmukainen erikoisvaatetus materiaalista, joka suojaa tulelta, mekaanisilta vaurioilta ja kastumiselta. Jos tulipalopaikalla on paljon pölyä/savua, palomiehellä tulee olla varusteena hengityssuojain, joka estää pölyjen ja savun pääsyn hengitystiehyisiin. kappale Henkilökohtaiset varotoimenpiteet, henkilösuojaimet ja menettelytavat hätätilanteissa TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ Tulee välttää tilanteita, joka voivat johtaa hätätilanteisiin. Tulee noudattaa sääntöjä sekä työturvallisuusmääräyksiä kuin myös paloturvallisuusmääräyksiä, noudattaa työsääntöjä ja työpaikalle määrättyä järjestystä, pitää huolta välineistöstä, olla käyttämättä vahingoittunutta laitteistoa. Materiaalin käsittelytapojen osalta sovelletaan kappaletta 7 ja henkilösuojaimien osalta kappaletta 8. Henkilöille, jotka eivät kuulu pelastushenkilöstöön: Tulee arvioida tilanne, varmistaa, ettei kaikille lähistöllä oleville henkilöille (uhrit, pelastushenkilöt ja muut) ole enempää vaaraa. Jos on tarpeen, tapahtumapaikka tulee eristää ja kutsua apua. Jos ei ole ihmisten hengenvaaraa tai terveysriskiä, toiminta tulee aloittaa toimenpiteistä, joiden tarkoitus on estää tuotteen pääsyn ympäristöön sekä aloittaa siivoustyöt. 6.2 Ympäristön kohdistuvat varotoimet: Henkilöille, jotka osallistuvat pelastustöihin: Tulee tarkistaa, reagoiko uhri ärsykkeisiin. Jos uhri on tajuton, tulee välittömästi avata hengitystiehyet kallistamalla päätä taaksepäin ja nostamalla leukaa ylöspäin. Tulee tarkistaa, hengittääkö uhri (tarkkailemalla hengitysilman liikkeitä omalla poskellaan). - Jos uhri hengittää oikealla tavalla, tulee hänet asettaa turvalliseen asentoon kyljelleen (tukevaan sivuasentoon) ja tarkistaa hengitys säännöllisesti. - Jos uhri ei hengitä, tulee aloittaa PPE (painelu-puhalluselvytys): Toisen käden kämmen tulee sijoittaa rintalastan päälle rintakehän keskelle, laittaa toinen kämmen sen viereen ja laittaa sormet lomittain yhteen. Kädet tulee pitää kyynärpäät suorina ja painaa 30 kertaa rintalastaa alaspäin 4-5 cm. Jokaisen painalluksen jälkeen tulee paine vapauttaa rintakehästä irrottamatta kämmeniä rintalastasta. Painamista toistetaan nopeudella n. 100 kertaa minuutissa. 30 painamisen jälkeen avataan uudelleen hengitystiehyet ja puhalletaan 2 kertaa voimakkaasti (puristetaan nenä kiinni, kallistetaan suuta ja pidetään samanaikaisesti leukaa ylöspäin ja syvään sisäänhengityksen jälkeen asetetaan suu tiiviisti uhrin suun ympärille ja puhalletaan ilmaa keuhkoihin). Jos pelastushenkilön hengitys ei saa aikaan uhrin rintakehän nousemista, tulee tarkistaa, onko uhrin suussa joku vieras esine, joka sulkee hengitystiehyet, ja poistaa se sekä, onko pää kallistettu riittävästi taaksepäin ja leuka nostettu ylöspäin. Rintakehän painamista ja tekohengityksiä tulee jatkaa suhteessa 30:2 pelastushenkilöstön tuloon asti tai siihen asti, kunnes uhri alkaa hengittää itsenäisesti. Jos onnettomuuspaikalla kukaan ei pysty suorittamaan tekohengitystä, tulee suorittaa pelkkää rintakehän painamista. Jos kyseessä on tukehtuminen, uhria on kannustettava yskimään, ja äkillisessä tukehtumistapauksessa tulee uhria kallistaa eteenpäin ja lyödä 5 kertaa selkään lapaluiden väliin. Suurempien materiaalimäärien ympäristöön (viemäriverkostoon, pohjavesiin tai pintavesiin ja maaperään) pääsyn ehkäisemiseksi käytetään suljettua viemärijärjestelmää, joka mahdollistaa vuotojen tapauksessa keräämisen ilman Sivu 4 / 10

5 6.3 Ehkäisymenetelmät ja - materiaalit saastumisen leviämistä vastaan ja saastumien puhdistukseen: 6.4 Viittaukset muihin kappaleisiin mahdollisuutta päätyä ympäristöön (varoviemäri, suljettu viemärijärjestelmä), varosäiliöiden tai pelastuspakkausten käyttö. Pölyt tulee imuroida pinnalta tai harjata nostamatta pölyä ilmaan. Suuret jätemäärät tulee poistaa voimassa olevien määräysten mukaan. Kosteuden kovettamaa tuotetta voidaan tarkastella rakentamisen kiviainesjätteenä. Henkilökohtaiset suojaustoimenpiteet: kappale 8 Jätteiden käsittely: kappale 13 kappale Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 7.2 Turvalliset varastointiolosuhteet mukaan lukien tiedot kaikista keskinäisistä yhteensopimattomuuksista SEOSTEN KÄSITTELY SEKÄ NIIDEN VARASTOINTI Nostamisen aikana tulee välttää pölyn ilmaan nostattamista. Ei saa ruokailla, juoda, eikä tupakoida. Työskenneltäessä sementtipohjaisten tuotteiden kanssa tulee välttää rannekellojen ja sormusten sekä muiden ihoa vastaan olevien esineiden pitämistä, koska laastia voi keräytyä niiden alle. Haavan tullessa työskentely tuotteen kanssa on lopetettava ja haava sidottava. Säilytettävä suljetuissa merkityissä alkuperäispakkauksissa kuivissa tiloissa, mieluummin kuormalavoilla, ei saa asettaa suoraan alttiiksi auringonsäteilyn vaikutukselle; säilytettävä kuivassa, viileässä ja hyvin tuuletetussa tilassa, etäällä sopimattomista materiaaleista (katso kappale 10), juomista ja ruuasta. Suojeltava kosteudelta, koska tuote kovettuu peruuttamattomasti kosteuden vaikutuksesta. 7.3 Erityinen loppukäyttö Käytettävä työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Varmistettava asianmukainen tuuletus erityisesti suljetuissa tiloissa. Vältettävä kosketusta ihon ja silmien kanssa. Yksityiskohtaiset tiedot koskien laastin käyttöä, ominaisuuksia sekä käyttötapaa ovat teknisissä tietokorteissa / tuoteluetteloissa. Käytöstä, jota ei ole mainittu ATLAS Sp. z o.o.:n dokumenteissa, tulee ennen käyttöä konsultoida yrityksen edustajan kanssa. kappale 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat Jos seos sisältää kappaleessa mainittuja aineosia Työ- ja sosiaaliministerin muuttujat 29. marraskuuta 2002antaman asetuksen mukaisesti asiassa suurimmat terveydelle haitallisten tekijöiden keskittymät ja voimakkuudet työympäristössä (Puolan Virallinen lehti 2002 nro 217 positio 1833) yhdessä myöhempine muutoksineen, on tarpeellista suorittaa työympäristön seurantaa. NDS ja NDSCh Portland- ja masuunisementin pölyt [ ]: - pöly kokonaisuudessaan NDS 6 mg/m 3 - hengitettävä pöly NDS 2 mg/m 3 Amorfisen ja synteettisen piioksidin pöly [ ] - pöly kokonaisuudessaan NDS 10 mg/m 3 - hengitettävä pöly NDS 2 mg/m 3 Dolomiittipöly, joka sisältää vapaata kiteistä piioksidia alle 2 % eikä sisällä asbestia: - pöly kokonaisuudessaan NDS 10 mg/m 3 Väriaine ( 6 %) seoksen väristä riippuen: Rautaoksidit - raudaksi (Fe) [ ] laskettuna - savut: - NDS 5 mg/m 3 - NDSCh 10 mg/m 3 Titaani [ ] ja sen yhdisteet titaaniksi (Ti) laskettuna - NDS 10 mg/m 3 - NDSCh 30 mg/m 3 Titaanidioksidipöly, joka sisältää vapaata kiteistä piioksidia alle 2 % eikä sisällä asbestia [ ]: - pöly kokonaisuudessaan NDS 10 mg/m 3 Kadmium [ ] ja sen epäorgaaniset yhdisteet kadmiumiksi (Cd) laskettuna - pölyt ja savut: - NDS 0,01 mg/m 3 Metallikromi [ ] ja kromin yhdisteet (III) Sivu 5 / 10

6 DSB seuranta 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Soveltuvat tekniset toimenpiteet Henkilösuojaimet hengitystiehyet kädet silmät ja kasvot iho - NDS 0,5 mg/m 3 Kupari [ ] ja sen yhdisteet kupariksi (Cu) laskettuna - oksididisavut ja liukenevat suolat - NDS 0,1 mg/m 3 - NDSCh 0,3 mg/m 3 Kupari [ ] ja sen yhdisteet kupariksi (Cu) laskettuna - oksidipölyt ja liukenemattomat suolat - NDS 1 mg/m 3 - NDSCh 2 mg/m 3 Terveysministerin 2. helmikuuta 2011 antama asetus asiassa terveydelle haitallisten tekijöiden tutkimukset ja mittaukset työympäristössä (Puolan Virallinen lehti 2011 nro 33 positio 166) Tulee varmistaa, että tilassa on asianmukainen tuuletus seoksen kanssa työskenneltäessä sekä henkilösuojaimet. Tulee varmistaa, että juokseva vesi on saatavilla eikä käsiä pestä työkalujen puhdistamiseen käytettävässä ämpärissä. Kertakäyttöinen hengityssuojain, tai hiukkassuodattimella P2 varustettu kasvosuojain (työskenneltäessä tilassa, jossa ilma sisältää pölyä) Tekstiilisuojakäsineet - tuotepakkauksia siirrettäessä, kumikäsineet tai käsineet muusta läpäisemättömästä materiaalista (läpäisyaika yli 480 minuuttia PN-EN 375 mukaan) - työskenneltäessä tuotteen kanssa veden lisäämisen jälkeen. Käytettävä käsiin suojavoidetta. Suojalasit, joissa on sivusuojat, jos töiden aikana voi aiheutua vaara silmille (sekoittaminen, levittäminen). Jos pölyisyys on voimakasta, suljetut silmälasit, jotka ovat tiiviisti kiinni kasvoissa (tyyppiä laskettelulasit). Pitkähihaiset ja -lahkeiset työvaatteet, joissa on asianmukainen varmistus, ettei materiaalia pääse vaatteiden sisäpuolelle. Vedenpitävät pitkävartiset työjalkineet. kappale Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Ulkonäkö: valkoinen tai värillinen jauhe Haju: ei ole Hajukynnys: ei koske ph: 8-11* veden kanssa sekoitetulle seokselle Sulamis- / hyytymislämpötila: > 1000 o C Kiehumislämpötila ja kiehumisen lämpötila-alue: ei koske Syttymislämpötila: ei koske Höyryyntymisnopeus: ei koske Palavuus: ei koske Palavuuden / räjähtävyyden ylä- / alaraja: ei koske Höyrynpaine: ei koske Höyryn tiheys: ei koske Suhteellinen tiheys: n. 1,2 g/cm 3 Liukenevuus: ei liukeneva N-oktanoli-vesi-jakautumiskerroin: ei koske Itsesyttymislämpötila: ei koske Hajoamislämpötila: ei koske Viskositeetti: ei koske Räjähtävyysominaisuudet: ei ole Hapettuvuusominaisuudet: ei ole 9.2 Muut tiedot * - käyttövalmis seos on paksu tahna, jolle ei ole mahdollista määrittää tarkkaa pharvoa kappale Reaktiivisuus STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Sivu 6 / 10

7 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Asianmukaisesti säilytetyt sementtipohjaiset tuotteet (kappale 7) ovat stabiileja ja ne voidaan varastoida yhdessä suurimman osan muita rakennusmateriaaleja kanssa. Veden kanssa sekoitettu tuote jähmettyy muodostaen stabiilin rakenteen, joka normaaliolosuhteissa ei reagoi ympäristön kanssa Vaarallisten reaktioiden Alumiinijauheen lisääminen märkään sementtilaastiin voi aiheuttaa vedyn erottumista. mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Vältettävä kostumista - seos jähmettyy Yhteensopimattomat Alumiinijauhe materiaalit 10.6 Vaaralliset Varastoitaessa ja käytettäessä määräysten mukaisesti mitään ei ole havaittu. hajoamistuotteet kappale Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista TIEDOT MYRKYLLISYYDESTÄ: Sementtipohjaiset tuotteet ovat erittäin hygroskooppisia ja imevät vettä mistä tahansa materiaalista, jonka päällä ne ovat, siksi tulee välittömästi poistaa kaikki epäpuhtaudet iholta (tuotteen ei saa antaa jähmettyä iholla) kuivumisen tai ihon palamisen estämiseksi. Altistumistavat: hengitystiehyet: ruoansulatuskanavisto iho silmät Altistuminen sementtipölykontaktille voi lyhyessä ajassa johtaa hengitystiehyiden ärsyyntymiseen nenän ja kurkun alueella sekä aiheuttaa yskää. Pölyn toistuva hengittäminen pidemmän ajan kuluessa lisää keuhkosairauksien kehittymisriskiä. Voi esiintyä suun, kurkun ja vatsan ärsytystä Tuotteen sisältämä sementti voi aiheuttaa ihotulehduksia, jonka seurauksia ovat kutina, turvotus, punotus, hilseily ja halkeilu. Ihotulehdukset voivat esiintyä kahdella tavalla: - ärsytysreaktion kautta (sementin fysikaalisten ominaisuuksien aiheuttamat ihon mekaaniset kosketusärsytykset. Sementin hienot hiukkaset, usein seoksena hiekan tai muiden kiviainestuotteiden kanssa sementtilaastia valmistettaessa, voivat hangata ihoa ja aiheuttaa ärsytystä johtaen ihon tulehdukseen. Ihon ärsytystulehdus häviää tavallisesti asianmukaisella hoidolla. Kuitenkin, jos kosketus jatkuu pidemmän ajan, silloin oireet pahenevat ja iho herkistyy allergiselle tulehdukselle.) - ja allergisena (sen aiheuttaa allergisuus sementin sisältämälle kuusiarvoiselle kromille. Ihon allergisen tulehduksen syntyminen eroaa ärsytyksen aiheutumisesta. Allergian aiheuttajat menevät ihon suojakerroksen läpi ja aiheuttavat allergiareaktion. Useimmin ihon allergiatulehduksen ihmisillä aiheuttava tekijä on kromaatti(vi) (katso kappale 3) Palovammojen syy on märän sementin emäksisyys. Jos iho joutuu pidemmän ajan kosketukseen märän sementin kanssa, esim. oltaessa polvillaan sen päällä tai, kun sementtiä pääsee kenkään tai käsineeseen, se voi aiheuttaa palovammojen tai haavaumien äkillisen muodostumisen. Seoksen pöly ja veden kanssa sekoitettu seos ärsyttävät silmiä. kappale 12. YMPÄRISTÖTIEDOT 12.1 Myrkyllisyys Ympäristömyrkylliset vaikutukset ovat mahdollisia vain heitettäessä pois suuria määriä tuotetta, erityisesti yhteydessä veden kanssa voi seurata ph-arvon nousu Pysyvyys ja hajoavuus Seoksen aineosat, jotka ovat luonnosta peräisin olevia mineraaliyhdisteitä, eivät hajoa luonnossa Biokertyvyys Luonnosta peräisin olevien mineraaliyhdisteiden eläviin kudoksiin biokertyvyyden kerrointa ei ole merkitty Liikkuvuus maaperässä Ei ole liikkuvaa 12.5 PBT- ja vpvbominaisuuksien arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Sivu 7 / 10

8 kappale 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Jätteiden turvallinen käsittely: Kiinteitä jätteitä ja kosteuden kovettamaa tuotetta voidaan pitää rakentamisen kiviainesjätteenä. Kuljetus keräyspaikkaan yhteisymmärryksessä toimivaltaisen viranomaisen kanssa. Jätteen omistaja on laissa velvoitettu ensin luovuttamaan ne kierrätykseen, ja jos se teknisistä syistä ei ole mahdollista tai sitä ei voida perustella ympäristösyillä tai taloudellisilla syillä, jäte tulee neutraloida tavalla, joka on sopusoinnussa ympäristönsuojelun vaatimusten ja jätehuoltosuunnitelman kanssa. Tulee noudattaa 14. joulukuuta 2012 annetun asetuksen määräyksiä jätteistä (Puolan Virallinen lehti 2013 nro 0 positio 21) Pakkausjätteiden turvallinen Tulee noudattaa 13. kesäkuuta 2013 annetun asetuksen määräyksiä käsittely: pakkaustaloudesta ja pakkausjätteistä (Puolan Virallinen lehti 2013 nro 0 positio 888). Tuotteen likaamia pakkauksia tulee käsitellä kuten tuotetta. Jätekoodi: Tuote: (Mineraalisten saumalaastien tuotantojätteet Vialliset tuotteet) Pakkaus: (Pakkausjätteet Monimateriaalipakkaukset) kappale UN (ONZ)-numero 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi UN KULJETUSTA KOSKEVAT TIEDOT 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Alkuperäispakkauksissa kuljetettu tuote ei aiheuta vaaraa kuljetuksen aikana. Ei vaadi erityistä huomioon ottamista eikä merkitsemistä voimassa olevien kuljetusmääräysten tarkoittamalla tavalla Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimenpiteet käyttäjille 14.7 Kuljetukset irtotavarana MARPOL 73/78 -sopimuksen liitteen II ja IBC säännösten mukaisesti kappale 15. Tulee noudattaa 1. heinäkuuta 2005 annetun asetuksen määräyksiä vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksesta sekä eräiden muiden lakien muutoksia (Puolan Virallinen lehti 2005 nro 141 positio 1184) yhdessä myöhempine muutoksineen. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö Lakimääräykset koskien Vaaralausekkeet, jotka määrittävät vaaran lajin sekä vaarallisten seosten turvallisen vaarallisten aineiden ja käytön ehdot 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja seosten luokitusta ja neuvoston (EY) asetuksen nro 1272/2008 mukaan asiassa aineiden ja seosten pakkausmerkintöjä luokitus, merkinnät ja pakkaus, muuttaen ja kumoten direktiivin 67/548 / ETY ja 1999/45 / EY sekä muuttaen asetuksen (EY) nro 1907/2006 (katso kappale 2.1 ja Muut velvoittavat lakimääräykset 2.2) - Laki kemiallisista aineista ja niiden seoksista päivämäärältä 25. helmikuuta 2011 (Puolan Virallinen lehti 2011 nro 63 positio 322) joulukuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) nro 1907/2006 asiassa kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustaminen muuttaen direktiivin 1999/45 / EY ja kumoten neuvoston asetuksen (ETY) nro 793/93, komission asetuksen (EY) nro 1488/94 sekä neuvoston direktiivin 76/769 / ETY ja komission direktiivien 91/155 / ETY, 93/67 / ETY, 93/105 / EY ja 2000/21 / EY yhdessä myöhempine muutoksineen päivänä toukokuuta 2010 annettu Komission asetus (EU) nro 453/2010 muuttaen 18. joulukuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) nro 1907/2006 asiassa kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset (REACH) joulukuuta 2004 annettu terveysministerin asetus asiassa työturvallisuus liittyen kemiallisten tekijöiden esiintymiseen työpaikalla (Puolan Virallinen lehti 2005 Sivu 8 / 10

9 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi nro 11 positio 86) myöhempine muutoksineen joulukuuta 2005 annettu Talousministerin asetus asiassa olennaiset vaatimukset henkilösuojaimille (Puolan Virallinen lehti 2005 nro 259 positio 2173) syyskuuta 2002 annettu Valtioneuvoston tiedonanto asiassa kansainvälisten vaarallisten aineiden maantiekuljetusten (ADR) eurooppalaisen sopimuksen, laadittu Genevessä 30. syyskuuta 1957, liitteiden A ja B muutosten voimaan astuminen (Puolan Virallinen lehti 2002 nro194 positio 1629) myöhempine muutoksineen huhtikuuta 2004 annettu laki tiettyjen lakien muuttamisesta ja kumoamisesta liittyen Puolan tasavallan Euroopan Unionin jäsenyyden saamiseen (Puolan Virallinen lehti 2004 nro 96 positio 959) syyskuuta 1997 annettu talousministerin, työ- ja sosiaaliministerin asetus, asiassa työturvallisuuden yleiset määräykset (Puolan Virallinen lehti 1997 nro 129 positio 844) myöhempine muutoksineen joulukuuta 2001 annettu ympäristöministerin asetus jäteluetteloasiassa (Puolan Virallinen lehti 2001 nro 112 positio 1206) seoksia. kappale 16. Käsiteluettelo H: Lyhenteet: Välttämätön koulutus: Käyttörajoitukset: Muut: MUUT TIEDOT H335 Voi aiheuttaa hengitystiehyiden ärsytystä. H315 Vaikuttaa ihoon ärsyttävästi. HH318 Vahingoittaa vakavasti silmiä. H317 Voi aiheuttaa ihon allergiareaktioita. H332 Vaikuttaa haitallisesti hengitettynä. CAS-numero Chemical Abstract Service number PBT Kestävä, pystyy kertymään ja myrkyllinen vpvb erittäin kestävä ja erittäin suuri kertymiskyky EY-numero (EINECS - Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luetteloon kirjattu kemiallisen aineen numero (EINECS - eng. European Inventory of Existing Chemical Substances), tai ilmoitettujen kemiallisten aineiden Euroopan luetteloon kirjattu numero (ELINCS - eng. European List of Notified Chemical Substances), tai numero julkaisussa "No-longer polymers mainittujen kemiallisten aineiden luettelossa REACH-asetus asetus koskien kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupien myöntämistä ja rajoitusten soveltamista. Aine/CMR-seos syöpää aiheuttava aine/seos, perimää vaurioittava, lisääntymiselle vaarallinen. ADR kansainvälinen yleissopimus koskien vaarallisten tavaroiden ja kuormien maantiekuljetusta. NDS Korkein sallittu pitoisuus työympäristössä.. NDSCh Korkein sallittu lyhytaikainen pitoisuus. GHS Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä CLP Asetus GHS-järjestelmän käyttöönotosta DSB sallittu pitoisuus biologisessa materiaalissa GHS07, GHS05 GHS-piktogrammit CLP:n liitteen V mukaan STOT SE3 Myrkyllinen vaikutus kriittisiin elimiin kerta-altistumisessa (Kategoria 3) Skin Irrit. 2 Ärsyttävä vaikutus ihoon (Kategoria 2) Eye Dam. 1 Silmän vakava vaurioituminen (Kategoria 1) Skin Sens. 1 Allerginen vaikutus ihoon (Kategoria 1) Seos ilmoitettu kemiallisten aineiden tarkastajalle. Materiaalin kanssa työskenneltäessä tulee varoa myös sellaisia vaaroja kuten nyrjähdykset, varsinkin selän, käsivarsien ja olkapäiden, seurauksena laastisäkkien nostamisesta ja siirtämisestä, laastin sekoittamisesta, jne. Pidemmällä aikavälillä työntekijöiden usein toistuva raskaiden esineiden nostaminen voi olla syy selkärangan vakaviin vaurioihin. Sivu 9 / 10

10 Tietolähteet, joiden perusteella tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu: Päivityksessä tiedotteeseen tehdyt muutokset: Käsite EUH208 Sisältää sementtiä. Voi aiheuttaa allergisten reaktioiden esiintymistä, CLP-asetuksen artiklan 27 sekä CLP:n liitteen II kohdan 2.8 mukaisesti esiintyy luokituksessa käsitteen H317 muodossa, siksi sen sisällön ei tarvitse olla monistettuna pakkauksessa. on laadittu yhtiössä ATLAS Sp. z o.o. Euroopan Parlamentin ja Neuvostonasetuksen (EY) nro 1907/2006 sisältämän määrittelyn mukaisesti, tämä tuote on seos eikä ole velvollisuutta rekisteröidä sitä REACH-järjestelmään. Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen (EY) nro1272/2008 mukaisesti 1. kesäkuuta 2015 jälkeen seokset luokitellaan, merkitään ja pakataan edellä mainitun CLP-asetuksen mukaisesti. Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen (EY) nro1272/2008 mukaisesti seokset, jotka on viety markkinoille ennen 1. kesäkuuta 2015 ja joilla on vanha luokitus, pysyvät markkinoilla 1. kesäkuuta 2017 asti yhdessä niitä koskevan käyttöturvallisuustiedotteen kanssa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot ovat tämänhetkisen tiedon mukaisia ja ne on koottu turvallisuusvaatimusten lähtökohdasta olematta samanaikaisesti takuu tuotteen ominaisuuksista. Tämä tiedote ei vapauta tuotteen käyttäjää noudattamasta kaikkia lakisäännöksiä, hallinnollisia säännöksiä ja määräyksiä, jotka koskevat tuotetta ja työturvallisuutta. Tiedotteen laadinnassa on käytetty CPWR:n (The Center for Construction Research and Training) sekä ECA:n (European Cement Association - Cembureau) kirjastoa Käyttöturvallisuustiedotteen muutokset aikaisempaan painokseen nähden on merkitty tekstissä seuraavasti: Sivu 10 / 10

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 26.6.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410201 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7906,T7906.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410561,410563,3101440 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 65104,65105,3105074 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7842,T7842.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot -

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3293 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ProWipes Yleispuhdistuspyyhe Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ProWipes Yleispuhdistuspyyhe Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39237 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Titaaninvalkoinen 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Titaaninvalkoinen 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 46200 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull Obrännbar stenull Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.01.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Obrännbar stenull

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410621,410623,410625,410629,410681,410683,3101445

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 19.3.2012 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.91394

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CLEANJET HUUHTELUAINE KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi CLEANJET HUUHTELUAINE 1.1.2 Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410462,410463,410460,3102462 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Viljelmäkohtainen Superex Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL TL 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL TL 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1062 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7074,T7074.005 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 28/06/2012 Tarkistettu: 10/05/2013 Muutosnumero: 3 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 04/02/2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: DR9 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE FS-STANDARD

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE FS-STANDARD FS-STANDARD Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE FS-STANDARD KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.07.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi FS-STANDARD 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX 8

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX 8 Tarkistus 06/12/2011 Laadintapäiväys 4 Tarkastuspäivä 17/08/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX 8 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi ARDEX

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsien pesuun

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsien pesuun KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 13.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GLATTOL 4103 982

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GLATTOL 4103 982 Tarkistus 04.12.2012 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 301023 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410721,410723,410729,3101451 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Power Pack IB5299. Jos tunnet huonovointisuutta, hakeudu lääkärin hoitoon (ota etiketti mukaan, jos mahdollista).

Power Pack IB5299. Jos tunnet huonovointisuutta, hakeudu lääkärin hoitoon (ota etiketti mukaan, jos mahdollista). Sivu 2/5 päivämäärä 3.2 Seokset KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan. Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä 15 minuuttia silmät avoinna.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: 1035481 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57488 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/5 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen käyttö Lisäaine

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1 Tarkistus 07.06.2012 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 106383 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kirami Oy Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57546 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57501,3104979 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

3.3 Muut tiedot Tuote on ohut (< 2 mm) sylinterimäinen tanko, joka sisältää epoksimatriisiin kiinnitettyjä kvartsikuituja.

3.3 Muut tiedot Tuote on ohut (< 2 mm) sylinterimäinen tanko, joka sisältää epoksimatriisiin kiinnitettyjä kvartsikuituja. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aito kadmiuminpunainen vaalea 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aito kadmiuminpunainen vaalea 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 21120 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.92185 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO WCPUHDISTAJA (Sitrus, Laventeli, Valkoapila) KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi KIILTO WCPUHDISTAJA

Lisätiedot

3.3 Muut tiedot Sisältää mm. polyakryylihappoesteri/polystyreenikopolymeerihartsidispersiota. Ei sisällä liuotinaineita.

3.3 Muut tiedot Sisältää mm. polyakryylihappoesteri/polystyreenikopolymeerihartsidispersiota. Ei sisällä liuotinaineita. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SYMBIO PHYTOGRO

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SYMBIO PHYTOGRO 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetiedot Tuotteen nimi: Symbio PhytoGro 1.2. Olennaiset aineen tai seoksen tunnistetut käyttötarkoitukset ja sopimattomat käyttötarkoitukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar grease XTS 0

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar grease XTS 0 Tarkistus 24.04.2012 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 10687 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Timpuri Puuliima D3 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Timpuri Puuliima D3 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys:

Päiväys: Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi AVALON LACTO PESUNESTE, hajustamaton Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7803,T7816,T7803.001,T7803.930 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 24.9.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12. 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410581,410583 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX MG

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX MG Tarkistus 11/08/2011 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 16405, 16426, 16406, 16428, 16408,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.21216, 21219, 21210, 21220 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 (7) KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Artikla-no 3514 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon Hoitava Nestesaippua Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.6.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7876,T7876.930,T7871,T7871.930

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Zero Charge Hand Lotion 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Zero Charge Hand Lotion 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1702 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12. 40215. 40218 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi JuHo Puhallushiekka 0,51,2 ja 0,10,6 Saumaushiekka 00,6 Luonnonsora 04 ja 08

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CHOICE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CHOICE Omarbetad 05/09/2011 Tarkastuspäivä 16/05/2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Handelsnamn Sisäinen Tunnistenro NCH001/01

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi Puhdistusaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.26808, 26809, 26811 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Primer G 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Primer G 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot