Tämä teksti on lyhennelmä Suomalaisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä teksti on lyhennelmä Suomalaisen"

Transkriptio

1 Älykkäät ja toiminalliset hydrogeelinanokuidut ja -nanopartikkelit Janne Ruokolainen Tämä teksti on lyhennelmä Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän tiedepalkinnon jakotilaisuudessa pitämästäni esitelmästä Smart responsive hydrogel nanofibers and nanopaticles: Controlled drug delivery and release applications? Esityksen aluksi kerroin hieman taustaa millaista tutkimusta olen tehnyt ja teen tällä hetkellä Aalto-yliopiston molekyylimateriaalien tutkimusryhmässä, sen jälkeen esittelin lyhyesti nanomikroskopiakeskuksen, jonka toiminnassa olen ollut läheisesti mukana. Lopuksi esittelin tutkimustani toiminnallisten materiaalien osalta. Molekyylimateriaalien tutkimusryhmähän perustettiin jo vuonna 1995, jolloin professori Olli Ikkala siirtyi Nesteen tutkimuskeskuksesta Teknillisen fysiikan laitokselle ja perusti polymeerimateriaaleja tutkivan ryhmän. Itse aloitin samana vuonna Ollin ensimmäisenä väitöskirjatyöntekijänä. Myöhemmin vietin pari vuotta Yhdysvalloissa post doc -tutkijana ja palasin takaisin tähän samaan tutkimusryhmään. Tällä hetkellä tutkimusryhmässämme Ollin kanssa on yhteensä noin 25 opiskelijaa ja post doc -tutkijaa. Kuvassa 1 on esitetty kaavakuvalla yksinkertaistettu yhteenveto uusien materiaalien kehityksen periaatteista, jota on tehty Molekyylimateriaalien tutkimusryhmässä jo vuodesta 1995 alkaen. Perimmäisenä ideana on yhdistää erilaisia ja eriominaisuuksia sisältäviä molekyylitason rakennuspalikoita ja näin valmistaa monimutkaisempia molekyylikomplekseja. Näistä uusista molekyyleistä muodostuvilla materiaaleilla on usein nanotason sisärakenteita ja mahdollisesti myös uusia tai entistä parempia materiaaliominaisuuksia. Molekyylien rakentamisessa käytetään pääosin fysikaalisia vuorovaikutuksia kuten esimerkiksi vetysidoksia tai molekyylien välisiä sähköisiä vuorovaikutuksia ja näin ollen vältytään hankalalta kemialta, jota normaalisti tarvitaan uusien molekyylien synteesissä kun käytetään perinteisen kemian kovalenttisia sidoksia. Tätä fysikaalisia vuorovaikutuksia hyödyntävää menetelmää kutsutaan supramolekyyliseksi kemiaksi. Lisäksi rakenteet muodostuvat itsejärjestäytymisperiaatetta noudattaen samaan tapaan kuin luonnossa esimerkiksi lipidisolukalvot, joissa rasvaliukoiset molekyylin osat muodostavat oman kerroksen ja vesiliukoiset osat oman kerroksen veden rajapinnoille. Vuosien varrella olemme käyttäneet rakennuspalikoina muun muassa pieniä molekyylejä, kuten nanopartikkeleita ja pinta-aktiivisia molekyylejä tai hieman suurempia yksiköitä, kuten polymeerejä, polypeptidejä ja lohkopolymeerejä. Suurimmat rakennusyksiköt voivat olla jopa mikrometrin kokoluokkaa ku- 60 Academia Scientiarum Fennica 2010

2 ten erilaiset nanokuidut tai kolloidipartikkelit. Näitä erilaisia rakennuspalikoita yhdistelemällä saadaan aikaan uusia hierarkkisia nanorakenteisia materiaaleja, joilla on ollut sovelluksia muun muassa sähköjohtavissa materiaaleissa, nanohuokoisissa kalvoissa, fotonikiteissä tai orgaanisten/epäorgaanisten tai proteiini/polymeeri hybridimateriaalien valmistuksessa. Viimeaikoina professori Olli Ikkalan tutkimus on keskittynyt enemmän hyödyntämään näitä samoja periaatteita biomimetiikan alueella, jossa luonnon rakenteita ja menetelmiä hyödynnetään synteettisten materiaalien kehityksessä kuten esimerkiksi synteettinen silkki ja keinotekoinen simpukankuorimateriaali, joiden mekaaniset ominaisuudet ovat erittäin hyviä. Lisäksi ryhmässä on paljon tutkimuspanostusta nanoselluloosan kehityksessä, joka on myös yksi lupaavista tulevaisuuden luonnonmateriaaleista. Nanomittakaavan kuidut ovat mekaanisesti erittäin kestäviä ja niiden avulla voidaan jopa luoda puukuitumateriaaleille aivan uusia ominaisuuksia, esimerkiksi säätää kosteuskäyttäytymistä ja muokata optisia tai sähköisiä ominaisuuksia. Oma tutkimukseni on keskittynyt muun muassa toiminnallisiin materiaaleihin kuten esimerkiksi älykkäisiin ulkoisesti ohjattaviin hydrogeeleihin ja nanopartikkeleihin joiden sisäistä nanorakennetta voidaan kontrolloida. Näillä materiaaleilla on sovelluksia esimerkiksi lääkeainevapautus- ja diaknostiikkasovelluksissa. Lisäksi tutkimukseeni liittyy läheisesti korkean resoluution mikroskopiatekniikat ja erityisesti pehmeiden materiaalien rakennetutkimus. Nanomikroskopiakeskus Aalto-yliopistoon perustettiin muutama vuosi sitten nanomikroskopiakeskus, jonka johtajana olen toiminut sen rakennusaikajakson alusta saakka. Keskukseen on sijoitettu keskitetysti useita korkeanresoluution Molecular building blocks surfactants, lipids, fullerenes, nanoparticles, carbon nanotubes (1 10 nm) Self-assembly & Supramolecular concepts towards functional materials Size of the molecular building units polymers, block copolymers, polypeptides, block copolypeptides ( nm) elektrospin nanofibers, Colloidal particles, Cellulose nanofibers ( nm) Kuva 1. Supramolekyylikemiaan ja itsejärjestäymiseen perustuvan materiaalitutkimuksen periaate. Kuvassa on esimerkkejä erilaisista molekyylitason rakennuspalikoista joiden avulla voidaan valmistaa uusia molekyylikomplekseja ja hierarkkisia rakenteita. Rakenteet muodostuvat itsejärjestäytymällä ja näin ollen materiaalit muodostavat hyvin järjestäytyneitä nanorakenteita, joiden koko on nanometritasolta aina mikrometriskaalan saakka. Academia Scientiarum Fennica

3 mikroskopialaitteistoja, jotka ovat kaikkien tutkijoiden käytettävissä kansallisesti ja ulkomaisille tutkijoille kansainvälisten yhteistyöverkostojen kautta. Keskuksessa on lukuisia materiaalitieteessä tarvittavia mikroskooppeja ja näiden lisäksi kaksi ainutlaatuista korkeanresoluution mikroskooppia, kuten Suomen ensimmäinen linssivirhekorjattu (pallopoikkeamakorjaus) elektronimikroskooppi, jonka erotuskyky alittaa jopa yhden Ångströmin resoluution. Nämä uuden sukupolven mikroskoopit mahdollistavat entistä tarkemman tutkimuksen aloilla, joilla atomiresoluution informaation saaminen on välttämätöntä kuten uusien puolijohderakenteiden ja -materiaalien kehittäminen, hiilennanoputkitutkimus, uudet graafenimateriaalit ja niiden sovellukset ja niin edespäin. Toinen keskuksen uusista mikroskoopeista on niin ikään Suomen ainoa pelkästään matalassa lämpötilassa tapahtuvaan kuvantamiseen suunniteltu kryo-elektronimikroskooppi, joka mahdollistaa atomiresoluution kuvantamisen nestetypen tai nesteheliumin lämpötilassa. Kylmässä lämpötilassa mikroskoopin vakuumijärjestelmään voidaan viedä näytteitä, jotka sisältävät vettä tai muita liuottimia, ja näin ollen atomiresoluution kuvantaminen on mahdollista myös pehmeille materiaaleille ja biomateriaaleille kuten esimerkiksi proteiineille ja viruksille. Biomateriaaleilla tosin resoluutiota rajoittaa useimmiten niiden herkkyys elektronisuihkulle, joka tuhoaa helposti näytteet suurilla suurennoksilla. Näytteen jäähdyttäminen nesteheliumin lämpötilaan helpottaa tätäkin ongelmaa merkittävästi. Mikroskooppien kuvat on esitetty kuvassa 2. Responsiiviset materiaalit Kuva 2. Oikean puoleinen kuva on Nanomikroskopiakeskuksssa sijaitsevasta korkeanresoluution läpäisyelektronimikroskoopista, joka linssin pallopoikkeamavirheen korjauksen ansiosta saavuttaa alle Ångströmin resoluution. Vasemman puoleinen kuva on nestehelium jäähdytetystä kryo-mikroskoopista, joka mahdollistaa stabiilit kuvantamisolosuhteet pehmeille materiaaleille ja biomateriaaleille niiden luontaisissa olosuhteissa, jossa vesi voidaan säilyttää näytteessä kuvauksen aikana jäädyttämällä näyte nopeasti amorfiseen tilaan. Responsiiviset materiaalit ovat materiaaleja, joiden ominaisuuksia voidaan ohjata ulkoisesti jollakin signaalilla. Eräs tunnetuimpia responsiivisia polymeereja on poly(iso pro pyyliakryyliamidi), jonka polymeeriketjun konformaatiota voidaan muuttaa lämpötilalla. Matalassa lämpötilassa polymeeri on vesiliukoinen ja polymeeriketju on avautuneessa tilassa. Kun lämpötila nostetaan yli 32 asteen, tapahtuu transitio jossa ketju menee pieneksi sykkyräksi ja tämä näkyy myös makroskooppisena ominaisuutena tilaavuuden pienentymisenä. Polymeerigeelin tilavuus voi pienentyä jopa satakertaisesti. Tätä muutosta voidaan hyödyntää esimerkiksi kohdennetussa molekyylien vapautuksessa, jossa lämpötilan muutoksella saadaan paikallisesti molekyylit vapautettua. Toinen tapa varastoida ja kuljettaa molekyylejä on kapsuloida ne esimerkiksi vesikkeleiden tai misellien sisään nämä ovat kuin nanokokoisia 62 Academia Scientiarum Fennica 2010

4 1. Block copolymeric vesicles/micels ph, T, Light 2. Smart hydrogels A B 15 mm 15 mm 3. Hydrogel nanofibers and hydrogel nanoparticles Kuva 3. Esimerkkejä mahdollisista kontrolloiduista molekyylien vapautusmenetelmistä ja materiaaleista. 1) polymeeri vesikkelit tai misellit, jotka voidaan avata ulkoisella signaalilla kuten valolla, lämpötilalla tai ph:n muutoksella. 2) responsiiviset hydrogeelit joiden tilavuus muutosta voidaan tarkasti kontrolloida esimerkiksi lämpötilan muutoksella. 3) Lohkopolymeereista valmistetut hydrogeeli nanokuidut tai nanopartikkelit, jolloin partikkelin koko ja sen sisärakenne voidaan tarkasti räätälöidä ja näin vaikuttaa molekyylien diffuusio-ominaisuuksiin. laatikoita, joiden sisään voidaan laittaa erilaisia molekyylejä liuoksessa. Jos vesikkeli tai miselli on valmistettu responsiivisesta polymeeristä, niin se voidaan myöhemmin tarvittaessa avata ulkoisella signaalilla usein lämpötilalla, valolla tai ph:n muutoksella. Kuvassa 3 on esitetty kaavakuvalla responsiivisen vesikkelin hajottaminen, jossa polymeeriketjun liukoisuutta on muutettu esimerkiksi lämpötilalla. Liukoisuuden muutos hajottaa vesikkelin ja mahdollinen sisältö voidaan vapauttaa kohdennetusti. Kuvan keskellä on valokuva responsiivisestä hydrogeelistä, jonka tilavuutta voidaan ohjata lämpötilalla. Vasemman puoleinen kuva on otettu transitiolämpötilan yläpuolella, jolloin geeli on tiheä ja polymeeriketjut ovat pakkautuneet tiiviisti. Kun lämpötilaa lasketaan, geeli turpoaa ja vesi pääsee geelin sisään. Tutkimuksessani olemme kehittäneet yhteistyössä professori Heikki Tenhun ryhmän kanssa kolmilohkopolymeereihin perustuvia hydrogeelejä, jolloin geeliytyminen ei perustu perinteisiin kovalenttisiin sidoksiin vaan itsejärjestäytymiseen. Näillä geeleillä on merkittävä etu ne voidaan jälkiprosessoida mihin muotoon tahansa, kuten esimerkiksi nanopartikkeleiksi tai nanokuiduiksi (kuva 3 alaosa). Näin ollen saavutetaan nanomittakaavan responsiivisia geelejä, joilla on merkittävästi nopeammat turpoamis/kollapsoitumisajat ja molekyylien vapautuksen kontrollointi tehokkaampaa. 100 nm 100 nm Kuva 4. Läpäisyelektronimikroskooppikuva lohkopolymeeri aerosoli nanopartikkelista. Partikkelin sisärakennetta voidaan kontrolloida valmistusmenetelmän ja materiaalivalintojen avulla. Nanorakenteiden muodostuminen perustuu lohkopolymeerien itsejärjestäytymisprosessiin, jonka ansiosta hyvin järjestäytyneitä rakenteita voidaan valmistaa suoraan aerosolireaktorissa. Lohkopolymeeri aerosoli-nanopartikkelit ja hydrogeeli-nanopartikkelit Yhteistyössä Janne Raulan ja professori Esko Kauppisen kanssa teemme tutkimusta earosoli nanopartikkeleiden parissa. Hyödyntämällä lohkopolymeerien itsejärjestäytymistä nanopartikkeleiden sisärakennetta voidaan kontrolloida. Kuvassa 4 on esitetty Academia Scientiarum Fennica

5 sustained release Drug release multidose delayed release Time Kuva 5. Tavoitteenamme on valmistaa nanohiukkasia, joilla on tarkasti räätälöity sisäinen nanorakenne jolloin hiukkasen turpoamista tai hajoamista sekä molekyylien diffuusiota voitaisiin kontrolloida entistä paremmin tai jopa saada se aikaan ulkoisella signaalilla ja näin ollen saavuttaa paremmin kontrolloituja molekyylien vapautusprofiileja. kaksi esimerkkiä nanohiukkasista, joissa toinen muodostaa sipulimaisen sisärakenteen ja toisessa partikkelissa kerrokset muodostavat päällekkäin pakkautuneita kiekkoja. Hiukkasten sisärakennetta voidaan kontrolloida joko materiaalivalinnoilla tai myös prosessiparametreilla. Prosessissa voidaan myös käyttää edellä mainittuja hyrdogeelimateriaaleja, jolloin saadaan responsiivisia nanopartikkeleita joiden tilavuudenmuutosta voidaan kontrolloida lähes molekyylitasolla. Alustavissa molekyylien vapautuskokeissa on havaittu merkittäviä eroja bulkkimateriaalin ja nanokuitujen tai nanopartikkelien välillä. Nanopartikkeleita käytetään jo nykyisessäkin lääkeannostelussa, ja niiden on eräissä tapauksissa osoitettu pienentävän sivuvaikutuksia muun muassa syöpälääkeannostelussa. Lisäksi lääkepartikkelin koon pienentäminen parantaa liukoisuutta lääkkeillä, jotka ovat huonosti liukoisia elimistön vaikutuskohteessa. Nanopartikkelin sisäisen rakenteen kontrollointi voi edelleen edesauttaa lääkemolekyylien kiteisyyden säätämisessä. Jos lääkemolekyylit saadaan selektiivisesti ladattua esimerkiksi sipulimaisten kerrosten sisälle, niiden kiteytymistä ja kidekokoa voidaan mahdollisesti kontrolloida, sillä yhden sipulikerroksen paksuus on pienimmillään vain muutamia nanometrejä jolloin kiteet eivät voi kasvaa suuriksi ja näin ollen se suoraan vaikuttaa molekyylin liukoisuusominaisuuksiin. Lisäksi lohkopolyymeri voidaan valita niin, että toinen lohkoista on nopeammin biohajoava kuin toinen, jolloin molekyylin vapautusprofiilia on mahdollista kontrolloida joko hidastaa, nopeuttaa tai jopa saada pulssimainen vapautusprofiili, kuva Academia Scientiarum Fennica 2010

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Marjo Yliperttula 1,3 ja Arto Urtti 1,2 1 Farmaseuttisten biotieteiden osasto, Lääketutkimuksen keskus, Farmasian tiedekunta, Helsingin Yliopisto, Helsinki;

Lisätiedot

Farmasian tutkimuksen tulevaisuuden näkymiä. Arto Urtti Lääketutkimuksen keskus Farmasian tiedekunta Helsingin yliopisto

Farmasian tutkimuksen tulevaisuuden näkymiä. Arto Urtti Lääketutkimuksen keskus Farmasian tiedekunta Helsingin yliopisto Farmasian tutkimuksen tulevaisuuden näkymiä Arto Urtti Lääketutkimuksen keskus Farmasian tiedekunta Helsingin yliopisto Auttaako lääkehoito? 10 potilasta 3 saa avun 3 ottaa lääkkeen miten sattuu - ei se

Lisätiedot

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012 Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012 24/09/2012 2 Nanoturvallisuus, osa uuden teknologian käyttöön liittyvien riskien tarkastelua Nanoskaalan

Lisätiedot

Virukset Materiaalitieteiden Rakennusaineina Suomalainen Tiedeakatemia

Virukset Materiaalitieteiden Rakennusaineina Suomalainen Tiedeakatemia Virukset Materiaalitieteiden Rakennusaineina Suomalainen Tiedeakatemia Mauri Kostiainen Molekyylimateriaalit-ryhmä Teknillisen fysiikan osasto Aalto-yliopisto Virukset materiaaleina Virus on isäntäsolussa

Lisätiedot

2. esitelmä Mitä nanoteknologia on? www.nanodiode.eu

2. esitelmä Mitä nanoteknologia on? www.nanodiode.eu 2. esitelmä Mitä nanoteknologia on? www.nanodiode.eu Mitä nanoteknologia on? Nanoteknologia on nanomittakaavassa (1 100 nanometriä) harjoitettavaa tiedettä, tekniikkaa ja teknologiaa Sana nano voi tarkoittaa

Lisätiedot

782630S Pintakemia I, 3 op

782630S Pintakemia I, 3 op 782630S Pintakemia I, 3 op Ulla Lassi Puh. 0400-294090 Sposti: ulla.lassi@oulu.fi Tavattavissa: KE335 (ma ja ke ennen luentoja; Kokkolassa huone 444 ti, to ja pe) Prof. Ulla Lassi Opintojakson toteutus

Lisätiedot

VESI JA VESILIUOKSET

VESI JA VESILIUOKSET VESI JA VESILIUOKSET KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä

Lisätiedot

EPIONEN Kemia 2015. EPIONEN Kemia 2015

EPIONEN Kemia 2015. EPIONEN Kemia 2015 EPIONEN Kemia 2015 1 Epione Valmennus 2014. Ensimmäinen painos www.epione.fi ISBN 978-952-5723-40-3 Painopaikka: Kopijyvä Oy, Kuopio Tämän teoksen painamiseen käytetty paperi on saanut Pohjoismaisen ympäristömerkin.

Lisätiedot

Peruskoulu (demonstraatio) / lukio (demonstraatio, oppilastyö ja mallinnus)

Peruskoulu (demonstraatio) / lukio (demonstraatio, oppilastyö ja mallinnus) SUPERABSORBENTIT Kohderyhmä: Kesto: Tavoitteet: Työturvallisuus: Toteutus: Jätteiden hävitys: Peruskoulu (demonstraatio) / lukio (demonstraatio, oppilastyö ja mallinnus) Demonstraatio 10 min, mallinnus

Lisätiedot

Synteettinen biologia Suomessa: Virukset synteettisen biologian työkaluina

Synteettinen biologia Suomessa: Virukset synteettisen biologian työkaluina Synteettinen biologia Suomessa: Virukset synteettisen biologian työkaluina Minna Poranen Akatemiatutkija Helsingin yliopisto FinSynBio-ohjelma Suomen Akatemia Virukset synteettisen biologian työkaluina

Lisätiedot

SUPERABSORBENTIT. Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Superabsorbentit Opettajan ohje

SUPERABSORBENTIT. Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Superabsorbentit Opettajan ohje SUPERABSORBENTIT KOHDERYHMÄ: Soveltuu kaiken ikäisille oppilaille. Työn kemian osuutta voidaan supistaa ja laajentaa oppilaiden tietojen ja taitojen mukaisesti. KESTO: 5 15 min. MOTIVAATIO: Kosteuspyyhkeet

Lisätiedot

Nestekidemuovit (LCP)

Nestekidemuovit (LCP) Nestekidemuovit (LCP) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Nestekidemuovit voidaan luokitella kiteisiksi erikoismuoveiksi, jotka ovat suhteellisen kalliita materiaaleja. Niiden luokitteluperiaate

Lisätiedot

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA?

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA? Kuinka selität mitä on NANOTEKNIIKKA? Kai muistat, että kaikki muodostuu atomeista? Kivi, kynä, videopeli, televisio ja koira koostuvat kaikki atomeista, ja niin myös sinä itse. Atomeista muodostuu molekyylejä

Lisätiedot

Puhtaat aineet ja seokset

Puhtaat aineet ja seokset Puhtaat aineet ja seokset KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Määritelmä: Puhdas aine sisältää vain yhtä alkuainetta tai yhdistettä. Esimerkiksi rautatanko sisältää vain Fe-atomeita ja ruokasuola vain NaCl-ioniyhdistettä

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Kolme lineaaristen polyamidien valmistusmenetelmistä on kaupallisesti merkittäviä:

Kolme lineaaristen polyamidien valmistusmenetelmistä on kaupallisesti merkittäviä: POLYAMIDIT (PA) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Yleistä Polyamidit ovat eniten käytettyjä teknisiä muoveja. Esimerkkinä yleisesti tunnettu nylon luokitellaan kemiallisesti polyamidiksi (PA66).

Lisätiedot

Nanotieteestä nanoteknologiaan

Nanotieteestä nanoteknologiaan AMROY RESEARCH CENTER DEEP SEA ENGINEERING OY Nanotieteestä nanoteknologiaan Pasi Keinänen PhD Candidate, NSC Founder, Nanolab Systems Oy Founder & Chairman, Amroy Europe Oy Founder & Chairman, Deep Sea

Lisätiedot

Materiaalien sähköiset ominaisuudet - tutkimuksen ja kehityksen painopistealueita. Jani Pelto VTT

Materiaalien sähköiset ominaisuudet - tutkimuksen ja kehityksen painopistealueita. Jani Pelto VTT Materiaalien sähköiset ominaisuudet - tutkimuksen ja kehityksen painopistealueita Jani Pelto VTT Muovimateriaalit ESD hallintaan 2009 Kaupallisia materiaaleja löytyy kaikille pintajohtavuusalueille Tekniikoita

Lisätiedot

Nanopinnoitetutkimus Suomessa - päivän teemaan sopivia poimintoja

Nanopinnoitetutkimus Suomessa - päivän teemaan sopivia poimintoja Nanopinnoitetutkimus Suomessa - päivän teemaan sopivia poimintoja Nanopinnoitteita koneenrakentajille Tampere 8.4.2010 Juha Kauppinen, Miktech Oy Mikkelin seudun Osaamiskeskus, Nanoteknologian klusteri

Lisätiedot

Huippututkimuksesta tulevaisuuden sovelluksia

Huippututkimuksesta tulevaisuuden sovelluksia Huippututkimuksesta tulevaisuuden sovelluksia Olli Ikkala Akatemiaprofessori TKK Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto ja Uusien Materiaalien Keskus Huippututkimuksesta tulevaisuuden sovelluksia

Lisätiedot

Nanomateriaalien vaikutus tulevaisuuden jätteenkäsittelyyn ja materiaalikierrätykseen. Niina Nieminen Teknologiakeskus KETEK Oy

Nanomateriaalien vaikutus tulevaisuuden jätteenkäsittelyyn ja materiaalikierrätykseen. Niina Nieminen Teknologiakeskus KETEK Oy Nanomateriaalien vaikutus tulevaisuuden jätteenkäsittelyyn ja materiaalikierrätykseen Niina Nieminen Teknologiakeskus KETEK Oy EKOKEM 35 vuotta- juhlaseminaari 6.6.2014 Teknologiakeskus KETEK Oy Tutkimus

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala:

Lisätiedot

Selluloosan rakenne ja ominaisuudet

Selluloosan rakenne ja ominaisuudet TEHTÄVÄ 1 - Pohjatiedot Selluloosan rakenne ja ominaisuudet 1. Millainen on selluloosan rakenne? 2. Missä selluloosa esiintyy soluseinässä? 3. Mikä on selluloosan tehtävä soluseinässä? Puu-19.210 Puun

Lisätiedot

Teoreettisen fysiikan esittely

Teoreettisen fysiikan esittely Teoreettisen fysiikan esittely Fysiikan laitos Oulun yliopisto 28.9.2012 Erkki Thuneberg Nämä kalvot on saatavissa osoitteessa http://www.oulu.fi/fysiikka/teoreettinen-fysiikka Sisältö Mitä on teoreettinen

Lisätiedot

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan

Lisätiedot

Entsyymit ja niiden tuotanto. Niklas von Weymarn, VTT Erikoistutkija ja tiiminvetäjä

Entsyymit ja niiden tuotanto. Niklas von Weymarn, VTT Erikoistutkija ja tiiminvetäjä Entsyymit ja niiden tuotanto Niklas von Weymarn, VTT Erikoistutkija ja tiiminvetäjä Mitä ovat entsyymit? Entsyymit ovat proteiineja (eli valkuaisaineita), jotka vauhdittavat (katalysoivat) kemiallisia

Lisätiedot

ModerniOptiikka. InFotonics Center Joensuu

ModerniOptiikka. InFotonics Center Joensuu ModerniOptiikka InFotonics Center Joensuu Joensuun Tiedepuistossa sijaitseva InFotonics Center on fotoniikan ja informaatioteknologian yhdistävä kansainvälisen tason tutkimus- ja yrityspalvelukeskus. Osaamisen

Lisätiedot

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Henrik Westerholm Neste Oil Ouj Tutkimus ja Teknologia Mutku päivät 30.-31.3.2011 Sisältö Uusiotuvat energialähteet Lainsäädäntö Biopolttoaineet

Lisätiedot

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Jari Aromaa, Lotta Rintala Teknillinen korkeakoulu Materiaalitekniikan laitos 1. Taustaa, miksi kupari syöpyy ja kuinka

Lisätiedot

12. Eristeet Vapaa atomi. Muodostuva sähköinen dipolimomentti on p =! " 0 E loc (12.4)

12. Eristeet Vapaa atomi. Muodostuva sähköinen dipolimomentti on p =!  0 E loc (12.4) 12. Eristeet Eristeiden tyypillisiä piirteitä ovat kovalenttiset sidokset (tai vahvat ionisidokset) ja siitä seuraavat mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet. Makroskooppisen ulkoisen sähkökentän E läsnäollessa

Lisätiedot

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS 1 PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen osat Lämpötilan

Lisätiedot

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010 MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 3. MUOVITUOTTEIDEN ERI VALMISTUSTEKNIIKAT 3.1 Yleistä muovituotteiden valmistuksesta 3.2 Kalvojen valmistus 3.2.1 Yleistä kalvojen valmistuksesta 3.2.2

Lisätiedot

MUOVIA MAIDOSTA. AVAINSANAT: Arkikemia Proteiinit Denaturoituminen Polymeerit Happamuus

MUOVIA MAIDOSTA. AVAINSANAT: Arkikemia Proteiinit Denaturoituminen Polymeerit Happamuus MUOVIA MAIDOSTA KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. Alakoululaisille muovin valmistusta tehdessä puhutaan verkottumisesta ja muovin verkottuneesta

Lisätiedot

SELLULOOSAN NANOVIIKSIEN JA NIIDEN POLYETEENIKOMPOSIITTIEN VALMISTAMINEN. Janne Karhe

SELLULOOSAN NANOVIIKSIEN JA NIIDEN POLYETEENIKOMPOSIITTIEN VALMISTAMINEN. Janne Karhe SELLULOOSAN NANOVIIKSIEN JA NIIDEN POLYETEENIKOMPOSIITTIEN VALMISTAMINEN Janne Karhe Pro gradu tutkielma Kemian laitos Materiaalikemia 397/2012 Pro gradu-tutkielma 28.2.2012 Opiskelija: Ohjaajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Muovitulostuksen mahdollisuudet mallien ja keernalaatikoiden valmistuksessa. 5.2.2015 Riku Rusanen, Prenta Oy www.prenta.fi

Muovitulostuksen mahdollisuudet mallien ja keernalaatikoiden valmistuksessa. 5.2.2015 Riku Rusanen, Prenta Oy www.prenta.fi Muovitulostuksen mahdollisuudet mallien ja keernalaatikoiden valmistuksessa. 5.2.2015 Riku Rusanen, Prenta Oy www.prenta.fi Esityksen rakenne Yritysesittely, Prenta Oy Tekniikan esittely, 3D-tulostaminen

Lisätiedot

RISTISIDOTUT GALAKTOGLUKOMANNAANIIN JA NANOFIBRILLOITUUN SELLULOOSAAN POHJAUTUVAT AEROGEELIT

RISTISIDOTUT GALAKTOGLUKOMANNAANIIN JA NANOFIBRILLOITUUN SELLULOOSAAN POHJAUTUVAT AEROGEELIT 1 ISSN 0355-1180 HELSINGIN YLIOPISTO Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos EKT-sarja 1628 RISTISIDOTUT GALAKTOGLUKOMANNAANIIN JA NANOFIBRILLOITUUN SELLULOOSAAN POHJAUTUVAT AEROGEELIT Suvi Alakalhunmaa

Lisätiedot

LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA

LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Pentti Järvelä TkT, professori TTY, Materiaalioppi Muovi-ja elastomeeritekniikka 1 LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Tässä esityksessä keskitytään luonnon materiaalien käyttöön

Lisätiedot

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS 1 PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittausprojekti Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen

Lisätiedot

Dislokaatiot - pikauusinta

Dislokaatiot - pikauusinta Dislokaatiot - pikauusinta Ilman dislokaatioita Kiteen teoreettinen lujuus ~ E/8 Dislokaatiot mahdollistavat deformaation Kaikkien atomisidosten ei tarvitse murtua kerralla Dislokaatio etenee rakeen läpi

Lisätiedot

Silkistä rapuihin: Luonnosta oppia materiaaleihin

Silkistä rapuihin: Luonnosta oppia materiaaleihin Silkistä rapuihin: Luonnosta oppia materiaaleihin Olli Ikkala akatemiaprofessori Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos, Molekyylimateriaalien laboratorio PL 15100, FIN-00076

Lisätiedot

Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla

Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla 4.3.2013 Mika Koskenvuori, Ohjelmajohtaja mika.koskenvuori@culminatum.fi +358 50 59 454 59 www.nanobusiness.fi Nanoteknologian klusteriohjelma

Lisätiedot

kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm. höyrysilitysraudoissa (saostumien ehkäisy)

kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm. höyrysilitysraudoissa (saostumien ehkäisy) Pesukemian perusteet Veden pesuominaisuudet 1. kostuttaa 2. liuottaa (dipoli) 3. laimentaa 4. liikkuva vesi tekee mekaanista työtä 5. kuljettaa kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm.

Lisätiedot

Pietsoelementtien sovelluksia

Pietsoelementtien sovelluksia Pietsoelementtien sovelluksia S-108.2010 Elektroniset mittaukset Luento 20.2.2006 Maija Ojanen Taustaa Pietsosähköisen ilmiön havaitsivat Jacques ja Pierre Curie 1880 Mekaaninen voima aiheuttaa varauksen

Lisätiedot

Tikkurila-opisto Rakennusmaalauksen suunnittelu. Vanhojen maalipintojen analysoinnista Tutkimuspäällikkö Jukka Järvinen 4.12.2014

Tikkurila-opisto Rakennusmaalauksen suunnittelu. Vanhojen maalipintojen analysoinnista Tutkimuspäällikkö Jukka Järvinen 4.12.2014 Tikkurila-opisto Rakennusmaalauksen suunnittelu Vanhojen maalipintojen analysoinnista Tutkimuspäällikkö Jukka Järvinen 4.12.2014 Laboratorioteknologian päätehtävät asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot ABI-tapahtuma 15.1.2015 Eeva Rainio Kansainvälisen koulutuksen koordinaattori Sisältö Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelumahdollisuudet

Lisätiedot

Molekyyligastronomia pähkinänkuoressa

Molekyyligastronomia pähkinänkuoressa Molekyyligastronomia pähkinänkuoressa Ruoasta nauttimisen tiedettä? Molekyyligastronomia ruoan, ruoanlaiton ja aterian nauttimisen luonnontieteellistä tutkimusta Mikä ihmeen molekyyligastronomia? Luonnontieteellinen

Lisätiedot

Biomat a er e ia i alit i 1 Janne Raula 2010

Biomat a er e ia i alit i 1 Janne Raula 2010 Biomateriaalit Janne Raula 2010 1 http://www.mogulenterprises.com/prod03.htm http://www.micromuscle.com /applications/drug_delivery/ http://www.huntervascular.com/thoracicaortic-aneurysm/ http://www.inion.com/

Lisätiedot

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN TOIMINNAN TARKOITUS Visio buildingsmartin tavoitteena on vakiinnuttaa tietomallintaminen osaksi rakennetun ympäristön hallintaa. Missio buildingsmart edistää kaikille rakennetun

Lisätiedot

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET BILÄÄKETIETEEN enkilötunnus: - KULUTUSJELMA Sukunimi: 20.5.2015 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA Kuulustelu klo 9.00-13.00 YVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET Tehtävämonisteen tehtäviin vastataan erilliselle vastausmonisteelle.

Lisätiedot

LABORATORIOTYÖ: AGAROOSIGEELIELEKTROFOREESI

LABORATORIOTYÖ: AGAROOSIGEELIELEKTROFOREESI LABORATORIOTYÖ: AGAROOSIGEELIELEKTROFOREESI Agaroosigeelielektroforeesi (AGE) on yksinkertainen ja tehokas menetelmä erikokoisten DNAjaksojen erottamiseen, tunnistamiseen ja puhdistamiseen. Eri valmistajien

Lisätiedot

Aihe Nimi Toimi 5G mobiiliverkot Mikko Valkama Professori Aerosolifysiikka - ilmakehätutkimuksesta nanopinnoitteisiin ja lasinvärjäykseen Jyrki

Aihe Nimi Toimi 5G mobiiliverkot Mikko Valkama Professori Aerosolifysiikka - ilmakehätutkimuksesta nanopinnoitteisiin ja lasinvärjäykseen Jyrki Aihe Nimi Toimi 5G mobiiliverkot Mikko Valkama Professori Aerosolifysiikka - ilmakehätutkimuksesta nanopinnoitteisiin ja lasinvärjäykseen Jyrki Mäkelä Professori Atomaarinen mallintaminen Tapio Rantala

Lisätiedot

Ihmiskeho. Ruoansulatus. Jaana Ohtonen Kielikoulu/Språkskolan Haparanda. söndag 16 februari 14

Ihmiskeho. Ruoansulatus. Jaana Ohtonen Kielikoulu/Språkskolan Haparanda. söndag 16 februari 14 Ihmiskeho Ruoansulatus Ruoansulatus Keho voi ottaa talteen ja käyttää hyvin pieniä molekyylejä. Useimmat ravintoaineet ovat suuria molekyllejä. Ravintoaineet on hajotettava pieniksi osasiksi ennen kuin

Lisätiedot

Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa

Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa 1 Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa V Liekkipäivä Otaniemi, Espoo 14.1.2010 Ville Hankalin TTY / EPR 14.1.2010 2 Esityksen sisältö TTY:n projekti Biomassan pyrolyysin reaktiokinetiikan tutkimus

Lisätiedot

SATURNUS. Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin jälkeen

SATURNUS. Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin jälkeen SATURNUKSEN RENKAAT http://cacarlsagan.blogspot.fi/2009/04/compare-otamanho-dos-planetas-nesta.html SATURNUS Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin

Lisätiedot

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen Hapot, Emäkset ja pk a Opettava tutkija Pekka M Joensuu Jokaisella hapolla on: Arvo, joka kertoo meille kuinka hapan kyseinen protoni on. Helpottaa valitsemaan

Lisätiedot

Nanoteknologian kokeelliset työt vastauslomake

Nanoteknologian kokeelliset työt vastauslomake vastauslomake 1. Hydrofobiset pinnat Täydennä taulukkoon käyttämäsi nesteet tutkittavat materiaalit. Merkitse taulukkoon huomioita nesteiden käyttäytymisestä tutkittavalla materiaalilla. Esim muodostaa

Lisätiedot

1. Materiaalien rakenne

1. Materiaalien rakenne 1. Materiaalien rakenne 1.1 Johdanto 1. Luento 2.11.2010 1.1 Johdanto Materiaalit voidaan luokitella useilla eri tavoilla Kemiallisen sidoksen mukaan: metallit, keraamit, polymeerit Käytön mukaan: komposiitit,

Lisätiedot

53058 Materiaalifysiikka I, 5 op

53058 Materiaalifysiikka I, 5 op 53058 Materiaalifysiikka I, 5 op sl 2010 Luennoitu aikaisemmin: sl 2008, sl 2009 Juhani Keinonen 1. Luento 2.11.2010 www.helsinki.fi/yliopisto Alkusanat Oppikirja 1: Brian S. Mitchell: Materials Engineering

Lisätiedot

Siilinjärven kaivoksen rikastushiekan hyödyntäminen pilaantuneen maaperän kunnostamisessa

Siilinjärven kaivoksen rikastushiekan hyödyntäminen pilaantuneen maaperän kunnostamisessa Siilinjärven kaivoksen rikastushiekan hyödyntäminen pilaantuneen maaperän kunnostamisessa Salla Venäläinen Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Mesoporous silicon for increasing drug bioavailability: from material to tablets

Mesoporous silicon for increasing drug bioavailability: from material to tablets 23rd Annual Symposium of the Finnish Society of Physical Pharmacy 9 th February 2012 Mesoporous silicon for increasing drug bioavailability: from material to tablets Luis Maria Bimbo Division of Pharmaceutical

Lisätiedot

HIUSTEN KEMIAA. KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu yläkouluun ja lukioon esimerkiksi happo-emäskemian yhteyteen. Lukiossa eritysesti kurssille KE5.

HIUSTEN KEMIAA. KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu yläkouluun ja lukioon esimerkiksi happo-emäskemian yhteyteen. Lukiossa eritysesti kurssille KE5. HIUSTEN KEMIAA Kemian opetuksen keskus KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu yläkouluun ja lukioon esimerkiksi happo-emäskemian yhteyteen. Lukiossa eritysesti kurssille KE5. KESTO: Kokonaiskesto n. 3h. Osa I 30 45

Lisätiedot

Materiaalifysiikkaa antimaterialla. Filip Tuomisto Teknillisen fysiikan laitos Aalto-yliopisto

Materiaalifysiikkaa antimaterialla. Filip Tuomisto Teknillisen fysiikan laitos Aalto-yliopisto Materiaalifysiikkaa antimaterialla Filip Tuomisto Teknillisen fysiikan laitos Aalto-yliopisto Miksi aine on sellaista kuin se on? Materiaalien atomitason rakenne Kokeelliset tutkimusmenetelmät Positroniannihilaatiospektroskopia

Lisätiedot

Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe. Sukunimi Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20

Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe. Sukunimi Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20 elsingin yliopisto/tampereen yliopisto enkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe Sukunimi 24. 5. 2004 Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20 Solujen kalvorakenteet rajaavat solut niiden ulkoisesta ympäristöstä

Lisätiedot

ENTSYYMIKATA- LYYSIN PERUSTEET (dos. Tuomas Haltia)

ENTSYYMIKATA- LYYSIN PERUSTEET (dos. Tuomas Haltia) ENTSYYMIKATA- LYYSIN PERUSTEET (dos. Tuomas Haltia) Elämän edellytykset: Solun täytyy pystyä (a) replikoitumaan (B) katalysoimaan tarvitsemiaan reaktioita tehokkaasti ja selektiivisesti eli sillä on oltava

Lisätiedot

Akatemian etusivu > Ohjelmat ja yhteistyö > Akatemiaohjelmat > Päättyneet > FinNano 2006-2010 > Tutkimushankkeet

Akatemian etusivu > Ohjelmat ja yhteistyö > Akatemiaohjelmat > Päättyneet > FinNano 2006-2010 > Tutkimushankkeet Sivu 1/8 Akatemian etusivu > Ohjelmat ja yhteistyö > Akatemiaohjelmat > Päättyneet > FinNano 2006-2010 > Tutkimushankkeet Tutkimushankkeet BIOTARGET-konsortio: Biologically guided nanoparticles - targeting,

Lisätiedot

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Siirtogeenisiä organismeja käytetään jo nyt monien yleisten biologisten lääkeaineiden valmistuksessa. Esimerkiksi sellaisia yksinkertaisia

Lisätiedot

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö Faktat Arseenin esiintyminen kallioperässä ja pohjavedessä Mitä pitää mitata ja milloin? Arseenipitoisuuden

Lisätiedot

Molekyylien itsejärjestäytyminen pinnoilla

Molekyylien itsejärjestäytyminen pinnoilla Molekyylien itsejärjestäytyminen pinnoilla Minna Räisänen, FT Epäorgaanisen kemian laboratorio Kemian laitos Helsingin yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Nuorten Akatemiaklubi 23.4.2012

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste P3-topax 56 Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste OMINAISUUDET Erinomainen poistamaan mineraalisaostumia Poistaa hyvin rasvaa ja proteiinia Erittäin tehokas matalissa konsentraateissa Parannellut

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu. Tekniikan ala

Lahden ammattikorkeakoulu. Tekniikan ala Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala 1 2. joulukuuta 2013 Polymeeri- ja kuitutekniikka Materiaalitekniikan toinen ydinosaamisvaihtoehto Laaja-alainen polymeeripohjaisten materiaalien opiskelukokonaisuus,

Lisätiedot

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013. Leena Vähäkylä

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013. Leena Vähäkylä Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Leena Vähäkylä Menestystarinat Akatemian viestinnässä Akatemian pitkäjänteinen rahoitus laadukkaaseen tutkimukseen näkyy rahoitettujen ja menestyneiden tutkijoiden tutkijanurasta

Lisätiedot

4 / 2013 TI-NSPIRE CAS TEKNOLOGIA LUKIOSSA. T3-kouluttajat: Olli Karkkulainen ja Markku Parkkonen

4 / 2013 TI-NSPIRE CAS TEKNOLOGIA LUKIOSSA. T3-kouluttajat: Olli Karkkulainen ja Markku Parkkonen 4 / 2013 TI-NSPIRE CAS TEKNOLOGIA LUKIOSSA T3-kouluttajat: Olli Karkkulainen ja Markku Parkkonen 1 2 TI-Nspire CX CAS kämmenlaite kevään 2013 pitkän matematiikan kokeessa Tehtävä 1. Käytetään komentoa

Lisätiedot

Nanomateriaalit rakennusteollisuudessa

Nanomateriaalit rakennusteollisuudessa Nanomateriaalit rakennusteollisuudessa Scaffold-projekti Helene Nanomateriaalien käyttö rakennusteollisuudessa kevyempiä lujempia itsestään puhdistuvia tulenkestäviä Vähemmän raaka-ainetta kuluttavia naarmuuntumattomia

Lisätiedot

Korkean suorituskyvyn lämpökameran käyttö tulipesämittauksissa. VI Liekkipäivä, Lappeenranta 26.1.2012 Sami Siikanen, VTT

Korkean suorituskyvyn lämpökameran käyttö tulipesämittauksissa. VI Liekkipäivä, Lappeenranta 26.1.2012 Sami Siikanen, VTT Korkean suorituskyvyn lämpökameran käyttö tulipesämittauksissa VI Liekkipäivä, Lappeenranta 26.1.2012 Sami Siikanen, VTT 2 OPTICAL MEASUREMENT TECHNOLOGIES TEAM Kuopio, Technopolis Key research area: Development

Lisätiedot

Lääkeaineen vapautus polymeerimatriisista. Sanja Asikainen Biologisten ilmiöiden mittaaminen ELEC-A8510 14.10.2015

Lääkeaineen vapautus polymeerimatriisista. Sanja Asikainen Biologisten ilmiöiden mittaaminen ELEC-A8510 14.10.2015 Lääkeaineen vapautus polymeerimatriisista Sanja Asikainen Biologisten ilmiöiden mittaaminen ELEC-A8510 14.10.2015 Harjoitustyön tavoitteet Oppia perusteet lääkeaineen vapautuksesta Ymmärtää kontrolloidun

Lisätiedot

LIIAN TAIPUISA MUOVI TAUSTAA

LIIAN TAIPUISA MUOVI TAUSTAA LIIAN TAIPUISA MUOVI Muoviteollisuuden laboratoriossa on huomattu, että tuotannosta tullut muovi on liian taipuisaa. Tämän vuoksi laadunvalvontalaboratorio tutkii IR:n avulla eteenin pitoisuuden muovissa.

Lisätiedot

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin.

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin. KERTAUSKOE, KE1, SYKSY 2013, VIE Tehtävä 1. Kirjoita kemiallisia kaavoja ja olomuodon symboleja käyttäen seuraavat olomuodon muutokset a) etanolin CH 3 CH 2 OH höyrystyminen b) salmiakin NH 4 Cl sublimoituminen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

1. Polyakrylaatti koostuu usein akryylihaposta, tai sen johdannaisista. Aluksi voidaan tarkastella akryylihapon rakennetta mallintamalla se.

1. Polyakrylaatti koostuu usein akryylihaposta, tai sen johdannaisista. Aluksi voidaan tarkastella akryylihapon rakennetta mallintamalla se. MALLINNUS Lukiolaisten kanssa voidaan myös tutustua superabsorbenttien rakenteeseen molekyylimallinnuksen avulla. Alla on ohjeet Spartan-ohjelmalle. Mallinnuksen tarkoituksena on esittää miten polyakrylaatti

Lisätiedot

PYROLYYSItuotteista synteettisten kemikaalien korvaajia, hiiltä sekä energiaa

PYROLYYSItuotteista synteettisten kemikaalien korvaajia, hiiltä sekä energiaa PYROLYYSItuotteista synteettisten kemikaalien korvaajia, hiiltä sekä energiaa Kari Tiilikkala, Ansa Palojärvi ja Visa Nuutinen MTT, Kasvintuotannon tutkimus, Jokioinen Hajautetut biojalostamot- seminaari

Lisätiedot

Mak Materiaalitieteen perusteet

Mak Materiaalitieteen perusteet Mak-45.310 tentit Mak-45.310 Materiaalitieteen perusteet 1. välikoe 24.10.2000 1. Vertaile ionisidokseen ja metalliseen sidokseen perustuvien materiaalien a) sähkönjohtavuutta b) lämmönjohtavuutta c) diffuusiota

Lisätiedot

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p KEMA221 2009 KERTAUSTA IDEAALIKAASU JA REAALIKAASU ATKINS LUKU 1 1 IDEAALIKAASU Ideaalikaasu Koostuu pistemäisistä hiukkasista Ei vuorovaikutuksia hiukkasten välillä Hiukkasten liike satunnaista Hiukkasten

Lisätiedot

Professori Esa Saarinen & Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio

Professori Esa Saarinen & Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio Professori Esa Saarinen & Systeemiäly Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio Systeemitieteet Systeemi- ja operaatiotutkimus Paremmaksi tekemisen tiede Ongelmanratkaisua monimutkaisissa

Lisätiedot

Opetuskalvot aiheesta pietsokontrollerit

Opetuskalvot aiheesta pietsokontrollerit TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka Opetuskalvot aiheesta pietsokontrollerit 20.3.2006 Maija Ojanen, 57898F maija.ojanen@tkk.fi Mittaustekniikan erikoistyö

Lisätiedot

Heli Kangas. Opas selluloosananomateriaaleihin VTT TECHNOLOGY 199. Opas selluloosa- nanomateriaaleihin SC IE N CE T O I

Heli Kangas. Opas selluloosananomateriaaleihin VTT TECHNOLOGY 199. Opas selluloosa- nanomateriaaleihin SC IE N CE T O I SEARCH 199 O HL I G H T S VI S I Heli Kangas G Opas selluloosananomateriaaleihin HI NS SC IE N CE T RE Opas selluloosa- nanomateriaaleihin ISBN 978-951-38-8194-8 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Tarkastele kuvaa, muistele matematiikan oppejasi, täytä tekstin aukot ja vastaa kysymyksiin.

Tarkastele kuvaa, muistele matematiikan oppejasi, täytä tekstin aukot ja vastaa kysymyksiin. 1. Pääryhmien ominaispiirteitä Tarkastele kuvaa, muistele matematiikan oppejasi, täytä tekstin aukot ja vastaa kysymyksiin. Merkitse aukkoihin mittakaavan tuttujen yksiköiden lyhenteet yksiköitä ovat metri,

Lisätiedot

ISIS Draw (Windows versio 2.5)

ISIS Draw (Windows versio 2.5) 1 ISIS Draw (Windows versio 2.5) ISIS Draw on helppokäyttöinen kemian piirto-ohjelma, jolla voidaan muun muassa piirtää kemiallisia rakenteita, reaktioyhtälöitä ja yksinkertaisia proteiinirakenteita. Lisäksi

Lisätiedot

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatti Tarralaminaatti koostuu Pintamateriaalista Liimakerroksesta Silikonikerroksesta Taustapaperista Tarralaminaatti Tarralaminaatin pintamateriaali ja siinä oleva

Lisätiedot

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tarkoituksena on tuoda esiin, että kemia on osa arkipäiväämme, siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin. Ympärillämme on erilaisia kemiallisia

Lisätiedot

Vastaa lyhyesti selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan

Vastaa lyhyesti selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan 1 1) Tunnista molekyylit (1 piste) ja täytä seuraava taulukko (2 pistettä) a) b) c) d) a) Syklinen AMP (camp) (0.25) b) Beta-karoteeni (0.25 p) c) Sakkaroosi (0.25 p) d) -D-Glukopyranoosi (0.25 p) 2 Taulukko.

Lisätiedot

FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti

FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti Tehtävä 1 Selitä lyhyesti: a Mikä on Einsteinin ja Debyen kidevärähtelymallien olennainen ero? b Mikä ero vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa on kanonisella

Lisätiedot

Fouling? Don t fight it. Release it. Hempel 2013 Silic One Brochure 148x210+3 FI.indd 1

Fouling? Don t fight it. Release it. Hempel 2013 Silic One Brochure 148x210+3 FI.indd 1 Fouling? Don t fight it. Release it. Hempel 2013 Silic One Brochure 148x210+3 FI.indd 1 Tutustu HEMPELin uusimpaan innovaatioon ja teknologiseen läpimurtoon uusi silikonipohjainen kasvillisuutta hylkivä

Lisätiedot

Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka

Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 Kertausta IONIEN MUODOSTUMISESTA Jos atomi luovuttaa tai

Lisätiedot

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Älypuhelinverkkojen 5G Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Johdanto [1][2] Viimeisen 30 vuoden aikana mobiiliverkkojen markkinaosuus on kasvanut merkittävästi Langattomia laitteita on joillain alueilla

Lisätiedot

KJR-C2004 materiaalitekniikka Materiaalinvalinta ja elinkaarianalyysi

KJR-C2004 materiaalitekniikka Materiaalinvalinta ja elinkaarianalyysi KJR-C2004 materiaalitekniikka Materiaalinvalinta ja elinkaarianalyysi Harjoituskierros 4 Aiheesta kirjoissa Callister & Rethwish. Materials Science and Engineering Chapter 22. Economis, Environmental,

Lisätiedot

Biotalous teollisuuden materiaaleissa. Lehdistötilaisuus Ali Harlin, tutkimusprofessori VTT

Biotalous teollisuuden materiaaleissa. Lehdistötilaisuus Ali Harlin, tutkimusprofessori VTT Biotalous teollisuuden materiaaleissa Lehdistötilaisuus 22.11.2012 Ali Harlin, tutkimusprofessori VTT 2 Haastava yhtälö 2030 maailma tarvitsee 50 % lisää ruokaa, 45 % lisää energiaa, 30 % lisää vettä Samaan

Lisätiedot

Kaurasta uusia innovaatioita Elintarvikeyritysten ajankohtaisseminaari 4.3.2015, Huittinen Satafood

Kaurasta uusia innovaatioita Elintarvikeyritysten ajankohtaisseminaari 4.3.2015, Huittinen Satafood Kaurasta uusia innovaatioita Elintarvikeyritysten ajankohtaisseminaari 4.3.2015, Huittinen Satafood Otto Kaukonen Tuotekehityspäällikkö Raisio Group Kotimainen kaura on superruokaa Kauran terveysvaikutukset

Lisätiedot

L10 Polyelektrolyytit pinnalla

L10 Polyelektrolyytit pinnalla CHEM-2230 Pintakemia L10 Polyelektrolyytit pinnalla Monika Österberg Polyelektrolyyttiadsorptio (mg/m 1 0.5 2 ) C Muistatteko kemisorption ja fysisorption ero? Adsorptiota kuvataan adsorptioisotermin avulla

Lisätiedot

0kk+ vastasyntyneille 3kk+ hidas 6kk+ keskinopea vellitutti 6kk+ 9kk+ nopea monivirtaus (kolme erilaista virtaustyyppiä tutin asennosta riippuen).

0kk+ vastasyntyneille 3kk+ hidas 6kk+ keskinopea vellitutti 6kk+ 9kk+ nopea monivirtaus (kolme erilaista virtaustyyppiä tutin asennosta riippuen). Lovi dynaaminen pullotutti on maailman ensimmäinen useista eri silikonityypeistä samaan muottiin rakennettu pullotutti (heterogeenisten silikonikerrosten tekniikka). Dynaaminen tutti joustaa kuten rinnanpää

Lisätiedot

Mitä elämä on? Astrobiologian luento 15.9.2015 Kirsi

Mitä elämä on? Astrobiologian luento 15.9.2015 Kirsi Mitä elämä on? Astrobiologian luento 15.9.2015 Kirsi Määritelmän etsimistä Lukemisto: Origins of Life and Evolution of the Biosphere, 2010, issue 2., selaile kokonaan Perintteisesti: vaikeasti määriteltävä

Lisätiedot