Tämä teksti on lyhennelmä Suomalaisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä teksti on lyhennelmä Suomalaisen"

Transkriptio

1 Älykkäät ja toiminalliset hydrogeelinanokuidut ja -nanopartikkelit Janne Ruokolainen Tämä teksti on lyhennelmä Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän tiedepalkinnon jakotilaisuudessa pitämästäni esitelmästä Smart responsive hydrogel nanofibers and nanopaticles: Controlled drug delivery and release applications? Esityksen aluksi kerroin hieman taustaa millaista tutkimusta olen tehnyt ja teen tällä hetkellä Aalto-yliopiston molekyylimateriaalien tutkimusryhmässä, sen jälkeen esittelin lyhyesti nanomikroskopiakeskuksen, jonka toiminnassa olen ollut läheisesti mukana. Lopuksi esittelin tutkimustani toiminnallisten materiaalien osalta. Molekyylimateriaalien tutkimusryhmähän perustettiin jo vuonna 1995, jolloin professori Olli Ikkala siirtyi Nesteen tutkimuskeskuksesta Teknillisen fysiikan laitokselle ja perusti polymeerimateriaaleja tutkivan ryhmän. Itse aloitin samana vuonna Ollin ensimmäisenä väitöskirjatyöntekijänä. Myöhemmin vietin pari vuotta Yhdysvalloissa post doc -tutkijana ja palasin takaisin tähän samaan tutkimusryhmään. Tällä hetkellä tutkimusryhmässämme Ollin kanssa on yhteensä noin 25 opiskelijaa ja post doc -tutkijaa. Kuvassa 1 on esitetty kaavakuvalla yksinkertaistettu yhteenveto uusien materiaalien kehityksen periaatteista, jota on tehty Molekyylimateriaalien tutkimusryhmässä jo vuodesta 1995 alkaen. Perimmäisenä ideana on yhdistää erilaisia ja eriominaisuuksia sisältäviä molekyylitason rakennuspalikoita ja näin valmistaa monimutkaisempia molekyylikomplekseja. Näistä uusista molekyyleistä muodostuvilla materiaaleilla on usein nanotason sisärakenteita ja mahdollisesti myös uusia tai entistä parempia materiaaliominaisuuksia. Molekyylien rakentamisessa käytetään pääosin fysikaalisia vuorovaikutuksia kuten esimerkiksi vetysidoksia tai molekyylien välisiä sähköisiä vuorovaikutuksia ja näin ollen vältytään hankalalta kemialta, jota normaalisti tarvitaan uusien molekyylien synteesissä kun käytetään perinteisen kemian kovalenttisia sidoksia. Tätä fysikaalisia vuorovaikutuksia hyödyntävää menetelmää kutsutaan supramolekyyliseksi kemiaksi. Lisäksi rakenteet muodostuvat itsejärjestäytymisperiaatetta noudattaen samaan tapaan kuin luonnossa esimerkiksi lipidisolukalvot, joissa rasvaliukoiset molekyylin osat muodostavat oman kerroksen ja vesiliukoiset osat oman kerroksen veden rajapinnoille. Vuosien varrella olemme käyttäneet rakennuspalikoina muun muassa pieniä molekyylejä, kuten nanopartikkeleita ja pinta-aktiivisia molekyylejä tai hieman suurempia yksiköitä, kuten polymeerejä, polypeptidejä ja lohkopolymeerejä. Suurimmat rakennusyksiköt voivat olla jopa mikrometrin kokoluokkaa ku- 60 Academia Scientiarum Fennica 2010

2 ten erilaiset nanokuidut tai kolloidipartikkelit. Näitä erilaisia rakennuspalikoita yhdistelemällä saadaan aikaan uusia hierarkkisia nanorakenteisia materiaaleja, joilla on ollut sovelluksia muun muassa sähköjohtavissa materiaaleissa, nanohuokoisissa kalvoissa, fotonikiteissä tai orgaanisten/epäorgaanisten tai proteiini/polymeeri hybridimateriaalien valmistuksessa. Viimeaikoina professori Olli Ikkalan tutkimus on keskittynyt enemmän hyödyntämään näitä samoja periaatteita biomimetiikan alueella, jossa luonnon rakenteita ja menetelmiä hyödynnetään synteettisten materiaalien kehityksessä kuten esimerkiksi synteettinen silkki ja keinotekoinen simpukankuorimateriaali, joiden mekaaniset ominaisuudet ovat erittäin hyviä. Lisäksi ryhmässä on paljon tutkimuspanostusta nanoselluloosan kehityksessä, joka on myös yksi lupaavista tulevaisuuden luonnonmateriaaleista. Nanomittakaavan kuidut ovat mekaanisesti erittäin kestäviä ja niiden avulla voidaan jopa luoda puukuitumateriaaleille aivan uusia ominaisuuksia, esimerkiksi säätää kosteuskäyttäytymistä ja muokata optisia tai sähköisiä ominaisuuksia. Oma tutkimukseni on keskittynyt muun muassa toiminnallisiin materiaaleihin kuten esimerkiksi älykkäisiin ulkoisesti ohjattaviin hydrogeeleihin ja nanopartikkeleihin joiden sisäistä nanorakennetta voidaan kontrolloida. Näillä materiaaleilla on sovelluksia esimerkiksi lääkeainevapautus- ja diaknostiikkasovelluksissa. Lisäksi tutkimukseeni liittyy läheisesti korkean resoluution mikroskopiatekniikat ja erityisesti pehmeiden materiaalien rakennetutkimus. Nanomikroskopiakeskus Aalto-yliopistoon perustettiin muutama vuosi sitten nanomikroskopiakeskus, jonka johtajana olen toiminut sen rakennusaikajakson alusta saakka. Keskukseen on sijoitettu keskitetysti useita korkeanresoluution Molecular building blocks surfactants, lipids, fullerenes, nanoparticles, carbon nanotubes (1 10 nm) Self-assembly & Supramolecular concepts towards functional materials Size of the molecular building units polymers, block copolymers, polypeptides, block copolypeptides ( nm) elektrospin nanofibers, Colloidal particles, Cellulose nanofibers ( nm) Kuva 1. Supramolekyylikemiaan ja itsejärjestäymiseen perustuvan materiaalitutkimuksen periaate. Kuvassa on esimerkkejä erilaisista molekyylitason rakennuspalikoista joiden avulla voidaan valmistaa uusia molekyylikomplekseja ja hierarkkisia rakenteita. Rakenteet muodostuvat itsejärjestäytymällä ja näin ollen materiaalit muodostavat hyvin järjestäytyneitä nanorakenteita, joiden koko on nanometritasolta aina mikrometriskaalan saakka. Academia Scientiarum Fennica

3 mikroskopialaitteistoja, jotka ovat kaikkien tutkijoiden käytettävissä kansallisesti ja ulkomaisille tutkijoille kansainvälisten yhteistyöverkostojen kautta. Keskuksessa on lukuisia materiaalitieteessä tarvittavia mikroskooppeja ja näiden lisäksi kaksi ainutlaatuista korkeanresoluution mikroskooppia, kuten Suomen ensimmäinen linssivirhekorjattu (pallopoikkeamakorjaus) elektronimikroskooppi, jonka erotuskyky alittaa jopa yhden Ångströmin resoluution. Nämä uuden sukupolven mikroskoopit mahdollistavat entistä tarkemman tutkimuksen aloilla, joilla atomiresoluution informaation saaminen on välttämätöntä kuten uusien puolijohderakenteiden ja -materiaalien kehittäminen, hiilennanoputkitutkimus, uudet graafenimateriaalit ja niiden sovellukset ja niin edespäin. Toinen keskuksen uusista mikroskoopeista on niin ikään Suomen ainoa pelkästään matalassa lämpötilassa tapahtuvaan kuvantamiseen suunniteltu kryo-elektronimikroskooppi, joka mahdollistaa atomiresoluution kuvantamisen nestetypen tai nesteheliumin lämpötilassa. Kylmässä lämpötilassa mikroskoopin vakuumijärjestelmään voidaan viedä näytteitä, jotka sisältävät vettä tai muita liuottimia, ja näin ollen atomiresoluution kuvantaminen on mahdollista myös pehmeille materiaaleille ja biomateriaaleille kuten esimerkiksi proteiineille ja viruksille. Biomateriaaleilla tosin resoluutiota rajoittaa useimmiten niiden herkkyys elektronisuihkulle, joka tuhoaa helposti näytteet suurilla suurennoksilla. Näytteen jäähdyttäminen nesteheliumin lämpötilaan helpottaa tätäkin ongelmaa merkittävästi. Mikroskooppien kuvat on esitetty kuvassa 2. Responsiiviset materiaalit Kuva 2. Oikean puoleinen kuva on Nanomikroskopiakeskuksssa sijaitsevasta korkeanresoluution läpäisyelektronimikroskoopista, joka linssin pallopoikkeamavirheen korjauksen ansiosta saavuttaa alle Ångströmin resoluution. Vasemman puoleinen kuva on nestehelium jäähdytetystä kryo-mikroskoopista, joka mahdollistaa stabiilit kuvantamisolosuhteet pehmeille materiaaleille ja biomateriaaleille niiden luontaisissa olosuhteissa, jossa vesi voidaan säilyttää näytteessä kuvauksen aikana jäädyttämällä näyte nopeasti amorfiseen tilaan. Responsiiviset materiaalit ovat materiaaleja, joiden ominaisuuksia voidaan ohjata ulkoisesti jollakin signaalilla. Eräs tunnetuimpia responsiivisia polymeereja on poly(iso pro pyyliakryyliamidi), jonka polymeeriketjun konformaatiota voidaan muuttaa lämpötilalla. Matalassa lämpötilassa polymeeri on vesiliukoinen ja polymeeriketju on avautuneessa tilassa. Kun lämpötila nostetaan yli 32 asteen, tapahtuu transitio jossa ketju menee pieneksi sykkyräksi ja tämä näkyy myös makroskooppisena ominaisuutena tilaavuuden pienentymisenä. Polymeerigeelin tilavuus voi pienentyä jopa satakertaisesti. Tätä muutosta voidaan hyödyntää esimerkiksi kohdennetussa molekyylien vapautuksessa, jossa lämpötilan muutoksella saadaan paikallisesti molekyylit vapautettua. Toinen tapa varastoida ja kuljettaa molekyylejä on kapsuloida ne esimerkiksi vesikkeleiden tai misellien sisään nämä ovat kuin nanokokoisia 62 Academia Scientiarum Fennica 2010

4 1. Block copolymeric vesicles/micels ph, T, Light 2. Smart hydrogels A B 15 mm 15 mm 3. Hydrogel nanofibers and hydrogel nanoparticles Kuva 3. Esimerkkejä mahdollisista kontrolloiduista molekyylien vapautusmenetelmistä ja materiaaleista. 1) polymeeri vesikkelit tai misellit, jotka voidaan avata ulkoisella signaalilla kuten valolla, lämpötilalla tai ph:n muutoksella. 2) responsiiviset hydrogeelit joiden tilavuus muutosta voidaan tarkasti kontrolloida esimerkiksi lämpötilan muutoksella. 3) Lohkopolymeereista valmistetut hydrogeeli nanokuidut tai nanopartikkelit, jolloin partikkelin koko ja sen sisärakenne voidaan tarkasti räätälöidä ja näin vaikuttaa molekyylien diffuusio-ominaisuuksiin. laatikoita, joiden sisään voidaan laittaa erilaisia molekyylejä liuoksessa. Jos vesikkeli tai miselli on valmistettu responsiivisesta polymeeristä, niin se voidaan myöhemmin tarvittaessa avata ulkoisella signaalilla usein lämpötilalla, valolla tai ph:n muutoksella. Kuvassa 3 on esitetty kaavakuvalla responsiivisen vesikkelin hajottaminen, jossa polymeeriketjun liukoisuutta on muutettu esimerkiksi lämpötilalla. Liukoisuuden muutos hajottaa vesikkelin ja mahdollinen sisältö voidaan vapauttaa kohdennetusti. Kuvan keskellä on valokuva responsiivisestä hydrogeelistä, jonka tilavuutta voidaan ohjata lämpötilalla. Vasemman puoleinen kuva on otettu transitiolämpötilan yläpuolella, jolloin geeli on tiheä ja polymeeriketjut ovat pakkautuneet tiiviisti. Kun lämpötilaa lasketaan, geeli turpoaa ja vesi pääsee geelin sisään. Tutkimuksessani olemme kehittäneet yhteistyössä professori Heikki Tenhun ryhmän kanssa kolmilohkopolymeereihin perustuvia hydrogeelejä, jolloin geeliytyminen ei perustu perinteisiin kovalenttisiin sidoksiin vaan itsejärjestäytymiseen. Näillä geeleillä on merkittävä etu ne voidaan jälkiprosessoida mihin muotoon tahansa, kuten esimerkiksi nanopartikkeleiksi tai nanokuiduiksi (kuva 3 alaosa). Näin ollen saavutetaan nanomittakaavan responsiivisia geelejä, joilla on merkittävästi nopeammat turpoamis/kollapsoitumisajat ja molekyylien vapautuksen kontrollointi tehokkaampaa. 100 nm 100 nm Kuva 4. Läpäisyelektronimikroskooppikuva lohkopolymeeri aerosoli nanopartikkelista. Partikkelin sisärakennetta voidaan kontrolloida valmistusmenetelmän ja materiaalivalintojen avulla. Nanorakenteiden muodostuminen perustuu lohkopolymeerien itsejärjestäytymisprosessiin, jonka ansiosta hyvin järjestäytyneitä rakenteita voidaan valmistaa suoraan aerosolireaktorissa. Lohkopolymeeri aerosoli-nanopartikkelit ja hydrogeeli-nanopartikkelit Yhteistyössä Janne Raulan ja professori Esko Kauppisen kanssa teemme tutkimusta earosoli nanopartikkeleiden parissa. Hyödyntämällä lohkopolymeerien itsejärjestäytymistä nanopartikkeleiden sisärakennetta voidaan kontrolloida. Kuvassa 4 on esitetty Academia Scientiarum Fennica

5 sustained release Drug release multidose delayed release Time Kuva 5. Tavoitteenamme on valmistaa nanohiukkasia, joilla on tarkasti räätälöity sisäinen nanorakenne jolloin hiukkasen turpoamista tai hajoamista sekä molekyylien diffuusiota voitaisiin kontrolloida entistä paremmin tai jopa saada se aikaan ulkoisella signaalilla ja näin ollen saavuttaa paremmin kontrolloituja molekyylien vapautusprofiileja. kaksi esimerkkiä nanohiukkasista, joissa toinen muodostaa sipulimaisen sisärakenteen ja toisessa partikkelissa kerrokset muodostavat päällekkäin pakkautuneita kiekkoja. Hiukkasten sisärakennetta voidaan kontrolloida joko materiaalivalinnoilla tai myös prosessiparametreilla. Prosessissa voidaan myös käyttää edellä mainittuja hyrdogeelimateriaaleja, jolloin saadaan responsiivisia nanopartikkeleita joiden tilavuudenmuutosta voidaan kontrolloida lähes molekyylitasolla. Alustavissa molekyylien vapautuskokeissa on havaittu merkittäviä eroja bulkkimateriaalin ja nanokuitujen tai nanopartikkelien välillä. Nanopartikkeleita käytetään jo nykyisessäkin lääkeannostelussa, ja niiden on eräissä tapauksissa osoitettu pienentävän sivuvaikutuksia muun muassa syöpälääkeannostelussa. Lisäksi lääkepartikkelin koon pienentäminen parantaa liukoisuutta lääkkeillä, jotka ovat huonosti liukoisia elimistön vaikutuskohteessa. Nanopartikkelin sisäisen rakenteen kontrollointi voi edelleen edesauttaa lääkemolekyylien kiteisyyden säätämisessä. Jos lääkemolekyylit saadaan selektiivisesti ladattua esimerkiksi sipulimaisten kerrosten sisälle, niiden kiteytymistä ja kidekokoa voidaan mahdollisesti kontrolloida, sillä yhden sipulikerroksen paksuus on pienimmillään vain muutamia nanometrejä jolloin kiteet eivät voi kasvaa suuriksi ja näin ollen se suoraan vaikuttaa molekyylin liukoisuusominaisuuksiin. Lisäksi lohkopolyymeri voidaan valita niin, että toinen lohkoista on nopeammin biohajoava kuin toinen, jolloin molekyylin vapautusprofiilia on mahdollista kontrolloida joko hidastaa, nopeuttaa tai jopa saada pulssimainen vapautusprofiili, kuva Academia Scientiarum Fennica 2010

Pyrittäessä materiaalien ominaisuuksien tarkkaan

Pyrittäessä materiaalien ominaisuuksien tarkkaan Terveys, tiede ja tulevaisuus Uudet polymeeripohjaiset biomateriaalit Jukka Seppälä, Pekka Vallittu, Timo Närhi, Allan Aho ja Antti Yli-Urpo Uudet materiaalit ovat avainasemassa tulevaisuuden teknologioiden

Lisätiedot

Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen

Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen Selvitys Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen nahan valmistuksessa Satu Ikonen, Anna Karvo, Teknologiakeskus KETEK Oy 2011 TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255

Lisätiedot

BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa

BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa Turun yliopisto Geologian laitos Pro Gradu -tutkielma Janne Jääskeläinen 2006 TURUN YLIOPISTO Geologian laitos JÄÄSKELÄINEN,

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Maanmittausosasto KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA Teknillisen korkeakoulun Maanmittausosastolla tehty diplomityö Espoo, huhtikuu 2004

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa?

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Vastuullista fossiilisten polttoaineiden käyttöä Suurimman kasvihuonekaasujen lähteen poistamista Palautetaan hiili maan alle Lisäaikaa ilmastoystävällisten

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

ehyt katsauksia 2/2013

ehyt katsauksia 2/2013 ehyt katsauksia 2/2013 Juho Saari Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot taustaselvitys Teksti: Juho Saari, Juho Saari ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, pdf-julkaisu 2013

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS:

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: TAVOISTA TIETOISUUTEEN OPETTAJAN KÄSIKIRJA Külli Relve Tarton yliopiston luonnontieteellinen museo, Tartto 2013 Pääkirjoittaja: Külli Relve Toimittaja: Eva-Liisa Orula

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2012/MAT824 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2418-1 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) CB-agensseilta suojaavan itsepuhdistuvan naamiopinnoitteen kehittäminen / DESSCO Development

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

T R I O T E C - T I E D O T E

T R I O T E C - T I E D O T E Numero 5 T R I O T E C - T I E D O T E Joulu 2010 Työntäyteinen vuosi takana, uusi edessä Myyntihenkilöstö Triotecin vuosi 2010 alkoi edellisen vuoden lopun viitoittamalla tiellä: syksy 2009 oli erittäin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET. Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä

SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET. Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä Tutkimuksen tilaaja, tuottaja ja julkaisija: Kierrätystehdas ry, Helsinki

Lisätiedot

Terveys, bioteknologia ja etiikka

Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja 1/2007 Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja. Biotekniikan neuvottelukunta on valtioneuvoston

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Kohti yhteisbrändiä ja sen yli - Yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä jäätelöalalla

Kohti yhteisbrändiä ja sen yli - Yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä jäätelöalalla Kohti yhteisbrändiä ja sen yli - Yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä jäätelöalalla Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Jenni Nikkanen 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot