TURVALLISUUSASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSASIAKIRJA"

Transkriptio

1 RAKENNUTTAJATOIMISTO DEMACO DEVELOPMENT MANAGEMENT 1(1) KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Rev. 1.0 Vaihe toteutusvaihe Pvm Laatija Demaco Oy Tark. CS

2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Käsitteistö 2 2. RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUKSISTA, OLOSUHTEISTA JA LUONTEESTA AIHEUTUVAT VAARAT Rakennushankkeen ominaisuudet Rakennushankkeen olosuhteet ja rakennusalue Rakennuskohteen luonne Purkutyön suunnittelu ja purkutyömenetelmät 4 3. VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET 5 4. TYÖSUOJELUORGANISAATIO 6 5. PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET Ennakkoilmoitus Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu Rakennustyön johto Ilmoitukset Rakennustyön toteutus 7 6. TYÖMAATARKASTUKSET Koneiden ja laitteiden turvallisuus Nostolaitteiden, nostoapuvälineiden ja telineiden käyttöönotto Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta Työmaatarkastuksiin osallistujat ja pöytäkirjat Vikojen korjaaminen 8 7. TYÖMAAN YLEISIÄ TYÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Työmaan siisteys Valaistus Palo- ja räjähdysvaara Poistumistiet 10

3 7.5 Fyysinen kuormitus Työhygieeniset haittatekijät Henkilösuojainten tarve rakennustöissä Ensiapu ja pelastusvälineet Henkilöstötilat TELINEET, TYÖTASOT JA KAITEET Työ- ja suojatelineet Kulku- ja kuljetustiet sekä työtasot Telineiden ja työtasojen suojaaminen haitallisilta aineilta Putoamisen estävät suojarakenteet ja laitteet sekä suojaaminen putoamiselta Suojaus putoavilta esineiltä Ajotiet sekä purkaus-, lastaus- ja varastointipaikat KONEET JA NOSTOLAITTEET Turvallisuus ja sijoittaminen Nostolaitteiden- ja apuvälineiden kuormitus Nostot SÄHKÖLAITTEET Rakennustyön aikaiset sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta Sähkölaitteiden käyttöolosuhteet ERI TÖITÄ KOSKEVAT LISÄMÄÄRÄYKSET Työturvallisuus purkutöissä Maalaustyöt Luvanvaraiset työt 14 LIITTEET 14

4 1(14) 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on Valtioneuvoston asetuksen mukainen rakennustyön rakennuttamista ja rakentamista varten laadittu asiakirja. Tämä asiakirja sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot, sekä määrittelee eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisen säännöt työntekijöiden ja muiden työmaalla työskentelevien turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä asiakirja täydentää urakkaohjelmaa ja urakkarajaliitteitä sekä rakennus- ja maalausselityksiä. Tilaajalle tai rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. Työmaalla noudatetaan kaikilta osin Valtioneuvoston mukaisia määräyksiä, vaikka tässä asiakirjassa ei olisi kyseisestä aiheesta erikseen määrätty. Päivitetty lista työsuojelumääräyksistä löytyy mm. Työsuojeluhallinnon sivulta Turvallisuusasiakirjassa annetaan myös rakennustyön turvalliseen toteuttamiseen liittyviä menettelytapaohjeita. Tilaaja antaa tämän turvallisuusasiakirjan rakennuttajan ominaisuudessa ja se on työturvallisuuslainsäädännön mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Urakoitsijoiden tulee varautua tavanomaisiin rakennustyömaan ja rakentamisen vaaroihin sekä ottaa ne huomioon töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tässä turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain rakentamiseen liittyvistä poikkeuksellisista ongelmista ja vaaratekijöistä, jotka urakoitsijoiden on otettava huomioon tarjouksessaan sekä suunnitellessaan ja toteuttaessaan töitään työmaalla. TR -mittausindeksin tavoitetaso on kaikilla osa-alueilla 90 %. Turvallisuuden suhteen asetetaan tavoitteeksi, ettei vakavia tapaturmia tapahdu. Kaikki tapaturmat tutkitaan ja raportoidaan myös rakennuttajalle 0-tapaturmaa-ajattelun periaatteiden mukaisesti. Rakennuttajalla ja päätoteuttajalla on oikeus järjestää tarvittaessa työmaalla työturvallisuuskoulutusta. Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan on noudatettava rakennuttajan ja päätoteuttajan antamia työturvallisuusohjeita sekä osallistuttava omalla kustannuksellaan rakennuttajan tai päätoteuttajan antamaan perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen. 1 (14)

5 1.2 Käsitteistö Turvallisuusasiakirja Rakennuttajan laatima Valtioneuvoston asetuksen mukainen rakennustyön rakennuttamista ja rakentamista varten laadittu asiakirja. (Tämä asiakirja). Työturvallisuussuunnitelma Päätoteuttajan laatima suunnitelma miten työt ja työ-vaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville valtioneuvoston asetuksen mukaisesti Turvallisuuskoordinaattori Rakennuttajan nimeämä henkilö joka vastaa työturvallisuuden organisoimisesta hankkeessa. Tässä hankkeessa rakennuttajan nimeämä valvoja. Työsuojelupäällikkö Päätoteuttajan nimeämä henkilö joka vastaa työmaan työsuojelun toteuttamisesta työmaalla. Päätoteuttaja Lain tarkoittama rakennuttajan nimeämä osapuoli jolla on päävastuu hankeen toteutuksesta. Päätoteuttaja vastaa työmaan työmaapalvelusta, työsuojelusta sekä työmaan johtovelvollisuuksista. Päätoteuttaja on nimetty tässä asiakirjassa. Tässä hankkeessa hankkeeseen nimetty kokonaisurakoitsija toimii päätoteuttajana. Pääurakoitsija Hankkeeseen nimetty urakoitsija jolla on päävastuu hankeen toteutuksesta. Pääurakoitsija vastaa työmaan työmaapalvelusta, sekä työmaan johtovelvollisuuksista. Tässä hankkeessa hankkeeseen nimetty kokonaisurakoitsija toimii pääurakoitsijana. Urakoitsija Hankkeeseen osallistuva urakoitsija. Tässä asiakirjassa urakoitsijaa koskevat määräykset koskevat kaikki hankkeen urakoitsijoita riippumatta sopimussuhteesta. Rakennuttaja/tilaaja Rakennushankkeeseen ryhtyvä. Tässä hankkeessa rakennuttajana on Kauniaisten kaupunki, yhdyskuntatoimi. 2 (14)

6 Käyttäjä Kohteessa toimiva organisaatio. Tässä hankkeessa käyttäjä on Kauniaisten suomenkielinen koulutoimi. 3 (14)

7 2. RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUKSISTA, OLOSUHTEISTA JA LUONTEESTA AIHEU- TUVAT VAARAT 2.1 Rakennushankkeen ominaisuudet Rakennushanke käsittää 1960 luvulla rakennetun koulun osittainen peruskorjaus. Nykyiseen rakennukseen tehdään käytävien B ja C LVIS korjauksia sekä tilamuutoksia, ilmastointijärjestelmä uusitaan. Osin tehdään muutoksia käytävällä D sekä juhlasalissa. Tontille rakennetaan kaksikerroksinen laajennus. Laajennus liittyy nykyiseen koulurakennukseen. Nykyinen koulurakennus on betonirakenteinen kaksikerroksinen kellarillinen rakennus. Laajennus on 2.kerroksinen, betonirakenteinen pääosin rapattu rakennus. Nykyisen rakennuksen yläpohja on tehty Nilcon elementeistä joiden kantavuus on rajattu. Ylimääräisiä kuormia ei yläpohjalle ei sallita. 2.2 Rakennushankkeen olosuhteet ja rakennusalue Työmaa-alueen jätehuolto ja materiaalien käsittely tulee järjestää siten, ettei työmaalta pääse tuulen mukana lentämään jätteitä tai rakennusaineita ympäristöön. Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa korjausrakennuskohteen sisätiloissa erityisen palovaaran ja hajuhaittojen takia. 2.3 Rakennuskohteen luonne Urakka-aikana rakennuksessa on koulutoimintaa, rajattujen työmaa-alueiden ulkopuolella. 2.4 Urakkamuoto ja rakennushankkeen päätoteuttaja Urakkamuotona on kokonaisurakka jossa kokonaisurakoitsija toimii pääurakoitsijana. Pääurakoitsija toimii rakennustyön päätoteuttajana. 2.5 Rakentamisen aikataulu ja töiden vaiheistus Hankeen rakentaminen tapahtuu pääurakoitsjan laatiman aikataulun mukaan. Aikataulun puitteet on kirjattu urakkasopimukseen. 2.6 Purkutyön suunnittelu ja purkutyömenetelmät Purkutyössä ja laadittavassa purkutyösuunnitelmassa on huomioitava seuraavat asiat: haitalliset aineet (asbesti, haitallisesti pölyävät muut materiaalit) pölyntorjunta purkujätteiden siirrot 4 (14)

8 Päätoteuttaja vastaa, että purkutyösuunnitelma laaditaan. 3. VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET Kohteelle tyypillisiä työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ja kohteen tyypilliset turvallisuusriskit rakenteiden purkutyöt ja purkumateriaalien poiskuljetus katolla tehtävät työt irrotetun tai katolla varastoidun materiaalin ja työkalujen yms. putoamisriski katutasolle aukot välipohjissa avonaiset kuilut (ilmanvaihto-, putki-, sähkö- ja muut kuilut) henkilöiden putoamisriski rakennustarvikkeiden, -materiaalien, -jätteiden ja laitteiden siirrot pöly, melu ja tärinä liuotinohenteisten aineiden käsittely, hengitysteiden vahingoittumisriski asbestia ja PAH yhdisteitä sisältävät vanhat rakennusaineet valaistuksen riittävyys tulityöt, palovaara sähkötyöt sähköjärjestelmien purkutyöt jännitteellisten sähköasennusten aiheuttama sähkötapaturmavaara haitta-aineita sisältävien rakennusmateriaalien purkutyöt Urakka-asiakirjoissa on erillinen haitta-aine kartoitus johon urakoitsijan tulee tutustua ja huomioida työmenetelmien valinnoissa. Kohde on osin käytössä rakennusaikana ja sähkötöitä joudutaan tekemään osin jännitteettömäksi erotetuissa laitteistoissa. Työsuorituksissa tulee käyttää työkohteen vaatimia työmenetelmiä. Lisäksi työn esisuunnitteluun, erotetun laitteiston jännitteettömyyden toteamiseen ja erotuspisteen merkitsemiseen ja lukitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Purettavat rakenteet ovat pölyäviä. Pölyn kulkeutuminen työalueen ulkopuolelle on estettävä tehokkaasti. Työmaa-alueen jätehuolto ja materiaalien käsittely tulee järjestää siten, ettei työmaalta pääse tuulen mukana lentämään jätteitä tai rakennusaineita ympäristöön. 5 (14)

9 4. TYÖSUOJELUORGANISAATIO Rakennuttajan taholta turvallisuusasioiden vastuuhenkilönä toimii turvallisuuskoordinaattori. Hänelle ilmoitetaan tämän turvallisuusasiakirjan tietoihin liittyvät muutokset ja poikkeavat tiedot. Kohteen toteutusvaiheen työturvallisuuskoordinaattorina toimii rakennuttajan nimeämä valvoja. Päätoteuttaja vastaa työmaan työsuojelun organisoinnista. Päätoteuttaja vastaa sekä omien, ali- ja sivu-urakoitsijoiden että rakennuttajan erillisurakoitsijoiden työsuojelusta. Pääurakoitsija vastaa myös työmaalla liikkuvien rakennuttajan, käyttäjien, suunnittelijoiden ja muiden henkilöiden turvallisuudesta työmaalla. Päätoteuttaja nimeää työsuojelusta vastaavan henkilön. Työmaan turvallisuudesta ja turvallisuuteen liittyvistä järjestelyistä vastaavista henkilöistä pidetään ajan tasalla olevaa listaa, joka päivitetään työmaakokousten yhteydessä. Listaan kirjataan henkilöt jotka vastaavat seuraavista: työ- ja kulkuluvat, kulunvalvonta, työmaahan perehdyttäminen, paloturvallisuus, sähköturvallisuus, työturvallisuus, vartiointi sekä liikennejärjestelyt. Jokaisen urakoitsijan tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilönsä tähän listaan. Aliurakoitsijoiden turvallisuudesta vastaavat henkilöt on hyväksytettävä päätoteuttajalla. Työmaan työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun. Tilaajan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkastaa työmaaolosuhteet, puuttua mahdollisiin epäkohtiin ja tarvittaessa keskeyttää työt. 5. PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 5.1 Ennakkoilmoitus Päätoteuttajan velvollisuuksiin rakennushankkeen toteutusvaiheessa kuuluu ennakkoilmoituksen tekeminen työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle, jos työmaa kestää kauemmin kuin kuukauden ja jos siellä itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. Päätoteuttajan on annettava ennakkoilmoitus tiedoksi myös rakennuttajalle. Päätoteuttajan on pantava ennakkoilmoitus selvästi näkyville rakennustyömaalla ja pidettävä se tarpeellisilta osin ajan tasalla. 6 (14)

10 5.2 Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu Päätoteuttajan velvollisuuksiin rakennushankkeen toteutusvaiheessa kuuluu eri töiden ja työvaiheiden tekemisen suunnittelu siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville VNA 205/ :n mukaan. Työmaan kannalta keskeisten töiden osalta suunnitelma on tehtävä kirjallisena ja toimitettava rakennuttajalle tiedoksi. 5.3 Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu Päätoteuttajan velvollisuuksiin rakennushankkeen toteutusvaiheessa kuuluu rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu, jonka keskeiset osat on esitettävä työmaasuunnitelmana, tarvittaessa rakennusvaiheittain VNA 205/ :n mukaan. Työmaasuunnitelma on hyväksytettävä rakennuttajalla tai rakennuttajan edustajalla. Työmaasuunnitelma on pidettävä esillä työmaalla. 5.4 Rakennustyön johto Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä VNA 205/ :n mukaan. 5.5 Ilmoitukset Urakoitsijoiden on tehtävä ilmoitus asbesti-, PCB- ja lyijypitoisten sekä PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien poistotyöstä työsuojeluviranomaiselle voimassa olevien ohjeiden mukaan. 5.6 Rakennustyön toteutus Päätoteuttajan on huolehdittava toteutuksen edellyttämien suunnitelmien täytäntöönpanosta, seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä, sekä työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien tehtävänjaosta ja yhteistoiminnasta. Lisäksi päätoteuttajan tulee huolehtia työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisestä ja mahdollisista vammoista tiedottamisesta sekä siitä, että työ voidaan tehdä turvallisesti, aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle ja eri työvaiheet oikein ajoitettuna VNA 205/ :n mukaan. Päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja vastaa, että jokainen omaan tai aliurakoitsijan henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Työnantajan ja itsenäisen työn suorittajan on noudatettava päätoteuttajan antamia yhteisiä rakennustyömaata koskevia turvallisuusohjeita. Päätoteuttajan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on kukin osaltaan ja yhteistyössä keskenään huolehdittava turvallisuuteen vaikuttavien tietojen antamisesta ja tiedon kulusta yhteisellä rakennustyömaalla. 7 (14)

11 Ali- ja sivu-urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan pääurakoitsijan antamia ohjeita töiden järjestelyistä ja osallistumaan pääurakoitsijan järjestämään opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. 6. TYÖMAATARKASTUKSET 6.1 Koneiden ja laitteiden turvallisuus Päätoteuttajan tulee varmistaa rakennustyössä käytettävien koneiden, laitteiden, telineiden, muottien, tukien, henkilösuojainten yms. käyttötarkoitukseen sopivuus ja vaatimusten mukaisuus Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Koneet ja laitteet pitää varustaa tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille ja ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 6.2 Nostolaitteiden, nostoapuvälineiden ja telineiden käyttöönotto Päätoteuttaja vastaa työmaan työ- ja suojatelineiden, kulkusiltojen sekä nosto- laitteiden ja nostoapuvälineiden yms. käyttöönottotarkastuksista kirjallisesti Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 6.3 Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta Päätoteuttaja vastaa työmaan kunnossapitotarkastuksista ja turvallisuusseurannasta (ns. viikkotarkastus) kirjallisesti Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 6.4 Työmaatarkastuksiin osallistujat ja pöytäkirjat Päätoteuttaja vastaa työmaan tarkastusten järjestämisestä ja dokumentoinnista Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti ja antaa niistä raportin rakennuttajan edustajalle työmaakokouksissa. 6.5 Vikojen korjaaminen Edellä tarkoitetuissa tarkastuksissa todetut, työturvallisuutta vaarantavat viat on korjattava välittömästi ja aina ennen koneen, laitteen tai työvälineen käyttöönottamista Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 7. TYÖMAAN YLEISIÄ TYÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ 7.1 Työmaan siisteys Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on poistettava välittömästi. Kukin urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työnaikana oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä. Kunkin urakoitsijan on hoidettava 8 (14)

12 portaat, kulkusillat, kulkureitit ja muut pinnat siten, että niissä ei ole putoamis-, liukastumistai kompastumisvaaraa. 7.2 Valaistus Rakennustyömaalla sekä erityisesti kulku- ja kuljetusteillä on oltava riittävä ja sopiva yleisja paikallisvalaistus. Suuria ja äkillisiä valaistuseroja sekä häikäisyä on vältettävä. Rakennustyömaan yleisvalaistuksesta vastaa päätoteuttaja ja paikallisvalaistuksesta kukin urakoitsija osaltaan. Halogeenivalaisimia ei työmaalla sallita palovaaran takia. 7.3 Palo- ja räjähdysvaara Palosuojelu järjestetään päätoteuttajan laatiman tulitöiden valvontasuunnitelman mukaisesti. Työmaalla on oltava tarpeelliset palosammutus- ja palohälytysvälineet, turvallisuuskilvet, tarpeelliset ohjeet tulipalon varalta sekä päätoteuttajan nimeämä vastuuhenkilö, jonka velvollisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että työmaalla on riittävä määrä alkusammutukseen perehdytettyjä henkilöitä. Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny. Jokainen urakoitsija on velvollinen noudattamaan myös laadittua työturvallisuusohjetta, rakennuttajan vakuutusyhtiön suojeluohjetta ja viranomaisten antamia suojeluohjeita. Päätoteuttaja vastaa siitä, että kukin urakoitsija huolehtii omien töidensä osalta työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta, tulityöpalovartioinnista ja tulitöiden jälkivartioinnista vähintään 2 tuntia työskentelyn päättymisestä tulitöiden valvontasuunnitelman mukaisesti. Tulitöitä tekevillä on oltava asianmukainen tulityökoulutus ja voimassa oleva ao. tulityöhön liittyvä tulityökortti. Kunkin urakoitsijan on ilmoitettava tulityökortin omaavat henkilöt pääurakoitsijalle, joka laatii luettelon tulityökortin omaavista henkilöistä ja luovuttaa listan pyydettäessä rakennuttajan valvojalle. Tulitöitä ovat työt, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, joka aiheuttaa palovaaraa, mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus ja metallin hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Työmaalla on avotulenteko ehdottomasti kielletty. Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin ja rakennuksen viereen on kielletty ja niiden varastoinnista ja säilytyksestä on sovittava etukäteen turvallisuuskoordinaattorin kanssa. Sekä täysinäiset että tyhjät kaasu- ja nestekaasupullot on ehdottomasti säilytettävä pystyasennossa. Tupakointi on kielletty rakennuksen sisätiloissa työmaa-alueella palovaaran takia. Ulkoalueilla on tupakointi sallittu mikäli työmaasuunnitelmassa on sille merkityt alueet. Kohteessa noudatetaan tilaajan antamia määräyksiä tupakoinnista. 9 (14)

13 7.4 Poistumistiet Vaaratilanteissa työntekijöiden on voitava poistua nopeasti ja mahdollisimman turvallisesti kaikista työskentelypaikoista. Kukin urakoitsija vastaa osaltaan siitä, että poistumistiet pidetään esteettöminä ja että ne johtavat turvalliselle alueelle mahdollisimman suoraan. Kiinteistön poistumistiet ja pelastustiet tulee pitää vapaana. 7.5 Fyysinen kuormitus Kukin urakoitsija vastaa siitä, että työmenetelmät ja työvälineet valitaan siten, ettei niiden käytöstä aiheudu liiallista kuormitusta työntekijöille. Tästä on huolehdittava erityisesti silloin, kun on kyse pitkäaikaisesta käytöstä tai toistosuorituksista. 7.6 Työhygieeniset haittatekijät Rakennustyömaalla on käytettävä sellaisia koneita ja laitteita, joiden melupäästöt tai muut fysikaaliset tai kemialliset haittatekijät alittavat niille asetetut viranomaismääräykset. Työntekijät on suojattava kemiallisilta ja fysikaalisilta haitoilta ensi sijassa koneisiin, työvälineisiin, työmenetelmiin ja työympäristöön kohdistuvilla toimenpiteillä. Jos rakennustöiden aikana kohteessa ilmenee terveydelle vaarallisia aineita tai mikrobikasvustoja, tulee urakoitsijan ilmoittaa asiasta välittömästi työmaan turvallisuuskoordinaattorille ja ryhtyä tarvittaviin suojaustoimenpiteisiin. Mahdollisista ongelmajätteen purkutöistä sovitaan erikseen työn aikana. 7.7 Henkilösuojainten tarve rakennustöissä Rakennustyömaalla on käytettävä aina kypärää, turvakenkiä ja heijastavia vaatteita tai heijastavaa liiviä sekä työn ja työolosuhteiden edellyttämiä muita turvavälineitä. Rakennustyömaalla on yleensä käytettävä tarkoituksen mukaisia lujapohjaisia jalkineita, suojapohjallisia tai turvajalkineita sekä lattiatöissä ja muissa vastaavissa töissä polvisuojia. Purkutöissä sekä muissa työvaiheissa, joissa syntyy mm. kivi-, muovi-, metalli- tai homepölyä, tulee käyttää asianmukaisia työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvien vaarojen tunnistamisen, ja niiden merkityksen arvioinnin perusteella valittuja hengityssuojaimia. Asbesti-, PCB- ja lyijypitoisten sekä PAH -yhdisteitä sisältävien materiaalien käsittelyssä on käytettävä viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaisia suojavälineitä. 7.8 Ensiapu ja pelastusvälineet Milloin työmaan erityisistä olosuhteista tai sijainnista johtuen tapaturman uhria tai sairastunutta henkilöä ei voida saada nopeasti hoitoon, kuuluu päätoteuttajan velvollisuuksiin huolehtia, että työmaalla on hänen siirtämiseensä tarvittavat välineet sekä ensiavun antamiseen perehdytetty henkilö. 10 (14)

14 Rakennustyömaalla tulee olla seuraavat ensiapuvälineet -opastekilpi hätäilmoitusohje ensiapukaappi, jossa tarvittavat siteet, lastat, sakset, laastarit siirrettävä ensiapupakkaus, jossa sidetarvikeyksiköt ja siteet suojapeite tai avaruuslakana paarit silmänhuuhteluvälineet palovammasiteet 7.9 Henkilöstötilat Kukin urakoitsija vastaa osaltaan siitä, milloin työntekijöiden lukumäärän tai työn laadun ja jatkuvuuden huomioon ottaen on tarpeellista, että työmaalla tai sen välittömässä läheisyydessä on riittävästi: kelvollista juomavettä sekä puhtaat ja tarkoituksen mukaiset juomalaitteet. kunnollista ja riittävän lämmintä pesuvettä ja peseytymislaitteita sekä, milloin erityiset olosuhteet vaativat, tarvittava määrä peseytymis- ja kuivaamisvälineitä. tarkoituksen mukaisin laittein varustettua huonetilaa vaatteiden vaihtoa, säilytystä ja kuivatusta varten. Vaatteiden vaihtoa varten on oltava huonetilaa erikseen miehille ja naisille. ruokailua varten varattua ja sisustettua erillistä huonetilaa, ja jollei työpaikalla ole saatavissa valmistettua ruokaa, laitteita mukana tuodun ruoan ja juoman säilyttämistä ja lämmittämistä varten. asianmukaisesti varustettuja ja puhtaana pidettyjä käymälöitä Ruokailua ja vaatteita varten varatuissa huonetiloissa on oltava riittävän tehokas ilmanvaihto ja sopiva noin +18 C lämpötila. 8. TELINEET, TYÖTASOT JA KAITEET 8.1 Työ- ja suojatelineet Päätoteuttaja vastaa siitä, että kukin urakoitsija huolehtii teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta, asianmukaisuudesta, kunnossapidosta ja kestävyydestä Valtioneuvoston asetusten mukaisesti Telinetöissä käytetään telineeseen kiinnitettävää telinekorttia. Viranomaisten niin vaatiessa urakoitsija laadituttaa telineistä ja tukirakenteista rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne viranomaisilla. 11 (14)

15 8.2 Kulku- ja kuljetustiet sekä työtasot Päätoteuttaja vastaa siitä, että kukin urakoitsija huolehtii kulku- ja kuljetusteidensä sekä tarvittavien työtasojen suunnittelusta, asianmukaisuudesta, kunnossapidosta ja kestävyydestä. Kuitenkin niin, etteivät ne ole ristiriidassa päätoteuttajan laatiman työmaasuunnitelman kanssa. 8.3 Telineiden ja työtasojen suojaaminen haitallisilta aineilta Asbesti-, PCB- ja lyijypitoisten sekä PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien käsittelyssä on noudatettava viranomaismääräyksiä ja -ohjeita, jotka koskevat telineiden ja työtasojen työnaikaista suojausta sekä kohdepoistoja. 8.4 Putoamisen estävät suojarakenteet ja laitteet sekä suojaaminen putoamiselta Työskenneltäessä korkealla tai paikoissa, joissa on putoamisvaara, on kukin urakoitsija velvollinen käyttämään putoamisen estävällä suojauksella varustettuja työtasoja, henkilönostolaitteita, suojaverkkoja, turvavöitä köysineen tai muita putoamisen estäviä suojalaitteita tai rakenteita Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 8.5 Suojaus putoavilta esineiltä Milloin työskentelypaikoille tai kulkuteille voi pudota rakennustarvikkeita tai -jätteitä, on kunkin urakoitsijan järjestettävä suojaksi tarkoituksen mukaisia kaiteita, aitauksia, suojakatoksia tai muita turvallisuuslaitteita ja rakenteita Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 8.6 Ajotiet sekä purkaus-, lastaus- ja varastointipaikat Päätoteuttaja vastaa työmaan ajoteiden sekä purkaus-, lastaus- ja varastointipaikkojen suunnittelusta Valtioneuvoston asetusten mukaisesti. Toteutettaessa liikennejärjestelyjä, kuten ajoteitä, kulkuteitä ja muita liikennepaikkoja rakennustyömaalla, on otettava huomioon Valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetut rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. 9. KONEET JA NOSTOLAITTEET 9.1 Turvallisuus ja sijoittaminen Kukin urakoitsija vastaa osaltaan rakennustyössä käyttämiensä nostolaitteiden, nostoapuvälineiden, henkilönostimien, koneiden ja muiden teknisten laitteiden asianmukaisuudesta, suojauksista, sijoituksesta ja turvallisesta käytöstä, ottaen samalla huomioon päätoteuttajan laatiman työmaasuunnitelman, esimerkiksi nostolaitteita sijoitettaessa. Henkilönostimien käyttöohjeet tulee olla käytettävissä työmaalla. 12 (14)

16 9.2 Nostolaitteiden- ja apuvälineiden kuormitus Päätoteuttajan on tarkastettava, että nostolaitteissa ja -apuvälineissä on niiden tunnistetiedot sekä selvästi merkittynä suurin sallittu kuorma ja muut turvallisen nostamisen edellyttämät merkinnät. 9.3 Nostot Kukin urakoitsija on osaltaan vastuussa siitä, että nostotyössä noudatetaan varovaisuutta ja huolellisuutta, ottaen huomioon työturvallisuuteen vaikuttavat seikat, kuten sääolot, näkyvyys ja muut erityisolosuhteet sekä siitä, että taakan teossa noudatetaan erityistä huolellisuutta taakan putoamisen tai hajoamisen estämiseksi. Vaikeissa nostotöissä urakoitsija on velvollinen tekemään erillisen nostotyösuunnitelman. 10. SÄHKÖLAITTEET 10.1 Rakennustyön aikaiset sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta Päätoteuttajan on tarkastettava että sähkölaitteet, kuten kaapelit, jakokeskukset sekä valaisinkalusteet on sijoitettu siten, etteivät ne helposti rikkoonnu eivätkä aiheuta kompastumisen tai sähköiskun vaaraa. Ajoteillä olevat kaapelit on joko suojattava tarkoituksen mukaisella tavalla ajoneuvojen aiheuttamilta rasituksilta tai ripustettava riittävän korkealle. Kaikkien sähköasennusten on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset Sähkölaitteiden käyttöolosuhteet Kun käsitellään sähkölaitteita erittäin vaarallisissa käyttöolosuhteissa, kuten märissä työtiloissa, ahtaiden metallisäiliöiden sisäpuolella ja niihin verrattavissa paikoissa, käytettävien laitteiden, tarvittavien suojavälineiden tai sallittavan jännitteen osalta on kukin urakoitsija velvollinen ryhtymään erityisiin turvallisuustoimenpiteisiin niin kuin sähköturvallisuuslaissa ja turvallisuusmääräyksissä erikseen määrätään. 11. ERI TÖITÄ KOSKEVAT LISÄMÄÄRÄYKSET Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät Valtioneuvoston asetuksen mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat hoidetuksi. Lisäksi noudatetaan muun muassa seuraavia ohjeita: RIL Työturvallisuuden varmistaminen rakennushankkeen suunnittelussa RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL Korjausrakentaminen VI, Työturvallisuus 13 (14)

17 Rakennusalan Kustantajat; Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen Työturvallisuus purkutöissä Urakoitsijan tulee ennen purkutöiden aloittamista ja työn aikana tehdä vahinkojen estämisen kannalta tarpeelliset rakenteiden tarkastukset ja tukemiset, sähkön katkaisu, kaasujohtojen ja säiliöiden sulku ja tyhjennys sekä muut mahdolliset suojaustoimenpiteet. Purkutyön aikana urakoitsijan tulee seurata rakenteiden käyttäytymistä ja tarpeen mukaan täydentää tuentoja ja suojauksia sekä tarpeen mukaan kutsua paikalle rakennetekniset asiantuntijat arvioimaan tilannetta ja antamaan lisäohjeita purkutyön etenemiselle, lisätuennalle tai kokonaan keskeyttämiselle. Asbestipurkutyön suunnittelussa ja valvonnassa käytetään Työsuojeluhallinnon lomakkeita. Työn ja työvaiheen turvallisuus varmistetaan käymällä läpi ko. työvaihetta koskeva muistilista. Täytetty muistilista liitetään osaksi suunnitelmaa. Työmaan vastuuhenkilö vastaa vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelusta ja suunnitelmien laadinnasta. Rakennusjätteet tulee lajitella pääkaupunkiseudun yleiset jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tarkemmat ohjeet HSY Jätehuollon asiakaspalvelu puh , Ongelmajätteiden ja muille terveydelle vaarallisten jätteiden käsittelyssä on noudatettava voimassaolevia viranomaismääräyksiä Maalaustyöt Pääurakoitsijan tulee selvittää käytettävien maaliaineiden mahdollinen myrkyllisyys sekä huolehtia asianmukaisesta työntekijöiden suojauksesta ja estää muiden altistuminen. Pääurakoitsijan tulee työnsuunnittelussa minimoida terveydelle vaarallisille aineille altistuvien työntekijöiden määrä läheisissä työkohteissa. Maalausurakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käytettävistä maalaustuotteista käyttöturvallisuustiedotteen pääurakoitsijalle Luvanvaraiset työt Päätoteuttajan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja käytännön kokemus mm. sähkö-, hitsaus-, tuli-, louhinta- ja räjäytys- yms. töissä. LIITTEET - 14 (14)

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: Pyhärannan kunta / Ihoden koulu TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(13)

TURVALLISUUSASIAKIRJA PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(13) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO Kannaksentie 4 59100 PARIKKALA Päiväys 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE 30.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 23.2.2015, Heikki

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012

NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012 NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN TARKOITUS... 3 0.2 TOTEUTUSMUOTO JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET... 3 0.3 TYÖSUOJELUSÄÄDÖKSIÄ...

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Turvallisuusasiakirja 10.6.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. TURVALLISUUSASIAKIRJAN LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN 3 3. TURVALLISUUSASIAKIRJAN TIETOJEN

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 1(6) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4 Yhdyshenkilöt... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET

Lisätiedot

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014 24.4.2014 SIPARK Oy TYÖTURVALLISUUSLIITE 1 Yleistä 1 Toteutusmuoto ja toteuttajan velvollisuudet 2 Työsuojelusäädöksiä 2 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset 3 Yleisiä ohjeita 3 Luvat ja luvanvaraiset

Lisätiedot

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNO VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ KAUNISMÄKI 1200 3 RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No UUDISRAKENNUS JA LAAJENNUS LIITE RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Rovaniemen seurakunta, Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen seurakunta, Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi kesäkuu 2007 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuttajan tehtävänä on laatia kohteesta turvallisuusasiakirja, jossa esitetään rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat erityiset

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt ja -säännöt Sivu 1/11 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Yläasteen kaksikerroksisen osan purku-urakka Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt Asiakirjan versiopäivitykset 15.2.2016, Luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Energia Oy 1 (6) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015 Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Päätoteuttajan velvollisuudet Vna 205/2009 3 Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet Rakennushankkeessa

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE FCG Finnish Consulting Group Oy NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Työturvallisuusasiakirja P14142 21.5.2012 FCG Finnish

Lisätiedot

Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja

Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja Siuntion kunta, tekninen osasto Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja Sillanrakentamisurakka 9.4.2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA. Turvallisuusasiakirja. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA. Turvallisuusasiakirja. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSURAKKA Turvallisuusasiakirja Oulu 28.2.2011 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 2414

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Koulukeskus M osan sähkö, turva- ja av järjestelmät. Nro 9213

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Koulukeskus M osan sähkö, turva- ja av järjestelmät. Nro 9213 RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Koulukeskus M osan sähkö, turva- ja av järjestelmät Nro 9213 4.3.2014 RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tämä on valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta

Lisätiedot

Tordalintien hulevesiviemäri

Tordalintien hulevesiviemäri S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KEMIÖNSAAREN KUNTA Tordalintien hulevesiviemäri Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23911 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET 30.3.2012 EESTINMETSÄN LÄHIPALVELUKESKUS PIHAN PERUSPARANNUS Eestinmetsän Lähipalvelukeskus 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori PORVOON KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy 22.08.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Jukka Tamminen jukka.tamminen@finnsafe.net jukka.tamminen@barona.fi TSP-Safetymedia Oy 29.10.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy 1 Yhteisten vaarojen

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

UUDISRAKENNUS TYÖTURVALLISUUSLIITE

UUDISRAKENNUS TYÖTURVALLISUUSLIITE OULAISTEN UUSI RYHMÄKOTI Kuntotie, 86300 OULAINEN UUDISRAKENNUS TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.11 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 14.1.2015 Sivu 1 (5) PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 14.1.2015 Sivu 2 (5) 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä työturvallisuusasiakirja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 1(6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KATUJEN- JA KEVYENLIIKENTEENVÄYLIEN TALVI- JA KESÄHOITO Kokonaishintaurakka SISÄLLYSLUETTELO Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 2(6)

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 Pappilantie 7 ( PL 11 ), 23800 LAITILA Puh. (02) 8506400, Fax (02) 8506403 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro 4452S-104-01 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun Valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus 11.2.2013 Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Säännös ei koske rakennuksia, joissa eri työnantajien toiminnat on erotettu toisistaan rakenteellisesti.

8.10.2009 Korvaa: Säännös ei koske rakennuksia, joissa eri työnantajien toiminnat on erotettu toisistaan rakenteellisesti. Työturvallisuusohje STO 8/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) VNa rakennustyön

Lisätiedot

Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN

Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN 2 / 9 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus ja merkitys... 3 1.2 Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 R15/1094/S3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 5 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA URAKKATIE 2 URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Rakennuttaja... 1 1.3 Suunnittelija...

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

MÄNNIKKÖ POHJOINEN KUNNALLISTEKNIIKKA

MÄNNIKKÖ POHJOINEN KUNNALLISTEKNIIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKKÖ POHJOINEN KUNNALLISTEKNIIKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201021 7.6.2010 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekninen palvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40 314 5462

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Kadut ja ympäristö R1-2 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Valtatie 13, Mustolan eritasoliittymän rakentaminen tiejärjestelyineen, Lappeenranta Toteutusvaihe II

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Terveyskeskus PERUSKORJAUS 15102

IISALMEN KAUPUNKI Terveyskeskus PERUSKORJAUS 15102 IISALMEN KAUPUNKI Terveyskeskus PERUSKORJAUS 15102 TYÖTURVALLISUUSLIITE Rakennusurakka LV-urakka IV-urakka Sähköurakka Sprinklerukakka mittaus- ja säätöurakka automaatiourakka Rakennuttajan hankinnat 1

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS Sivu 1/10 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/10 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja 1(16) Jaakopintien kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen, Äänekoski TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA.2.2013 Työturvallisuusasiakirja 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (16) Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 SINETTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA Tunturialueen hirsikoulut 2016 27.1.2016 Rakennuttajan turvallisuusasiakirjat: Turvallisuusasiakirja Turvallisuussäännöt Menettelyohjeet 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1 HANKKEEN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Pieksämäen kaupunki Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen hätänumero

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot