TURVALLISUUSASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSASIAKIRJA"

Transkriptio

1 RAKENNUTTAJATOIMISTO DEMACO DEVELOPMENT MANAGEMENT 1(1) KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Rev. 1.0 Vaihe toteutusvaihe Pvm Laatija Demaco Oy Tark. CS

2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Käsitteistö 2 2. RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUKSISTA, OLOSUHTEISTA JA LUONTEESTA AIHEUTUVAT VAARAT Rakennushankkeen ominaisuudet Rakennushankkeen olosuhteet ja rakennusalue Rakennuskohteen luonne Purkutyön suunnittelu ja purkutyömenetelmät 4 3. VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET 5 4. TYÖSUOJELUORGANISAATIO 6 5. PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET Ennakkoilmoitus Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu Rakennustyön johto Ilmoitukset Rakennustyön toteutus 7 6. TYÖMAATARKASTUKSET Koneiden ja laitteiden turvallisuus Nostolaitteiden, nostoapuvälineiden ja telineiden käyttöönotto Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta Työmaatarkastuksiin osallistujat ja pöytäkirjat Vikojen korjaaminen 8 7. TYÖMAAN YLEISIÄ TYÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Työmaan siisteys Valaistus Palo- ja räjähdysvaara Poistumistiet 10

3 7.5 Fyysinen kuormitus Työhygieeniset haittatekijät Henkilösuojainten tarve rakennustöissä Ensiapu ja pelastusvälineet Henkilöstötilat TELINEET, TYÖTASOT JA KAITEET Työ- ja suojatelineet Kulku- ja kuljetustiet sekä työtasot Telineiden ja työtasojen suojaaminen haitallisilta aineilta Putoamisen estävät suojarakenteet ja laitteet sekä suojaaminen putoamiselta Suojaus putoavilta esineiltä Ajotiet sekä purkaus-, lastaus- ja varastointipaikat KONEET JA NOSTOLAITTEET Turvallisuus ja sijoittaminen Nostolaitteiden- ja apuvälineiden kuormitus Nostot SÄHKÖLAITTEET Rakennustyön aikaiset sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta Sähkölaitteiden käyttöolosuhteet ERI TÖITÄ KOSKEVAT LISÄMÄÄRÄYKSET Työturvallisuus purkutöissä Maalaustyöt Luvanvaraiset työt 14 LIITTEET 14

4 1(14) 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on Valtioneuvoston asetuksen mukainen rakennustyön rakennuttamista ja rakentamista varten laadittu asiakirja. Tämä asiakirja sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot, sekä määrittelee eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisen säännöt työntekijöiden ja muiden työmaalla työskentelevien turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä asiakirja täydentää urakkaohjelmaa ja urakkarajaliitteitä sekä rakennus- ja maalausselityksiä. Tilaajalle tai rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. Työmaalla noudatetaan kaikilta osin Valtioneuvoston mukaisia määräyksiä, vaikka tässä asiakirjassa ei olisi kyseisestä aiheesta erikseen määrätty. Päivitetty lista työsuojelumääräyksistä löytyy mm. Työsuojeluhallinnon sivulta Turvallisuusasiakirjassa annetaan myös rakennustyön turvalliseen toteuttamiseen liittyviä menettelytapaohjeita. Tilaaja antaa tämän turvallisuusasiakirjan rakennuttajan ominaisuudessa ja se on työturvallisuuslainsäädännön mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Urakoitsijoiden tulee varautua tavanomaisiin rakennustyömaan ja rakentamisen vaaroihin sekä ottaa ne huomioon töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tässä turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain rakentamiseen liittyvistä poikkeuksellisista ongelmista ja vaaratekijöistä, jotka urakoitsijoiden on otettava huomioon tarjouksessaan sekä suunnitellessaan ja toteuttaessaan töitään työmaalla. TR -mittausindeksin tavoitetaso on kaikilla osa-alueilla 90 %. Turvallisuuden suhteen asetetaan tavoitteeksi, ettei vakavia tapaturmia tapahdu. Kaikki tapaturmat tutkitaan ja raportoidaan myös rakennuttajalle 0-tapaturmaa-ajattelun periaatteiden mukaisesti. Rakennuttajalla ja päätoteuttajalla on oikeus järjestää tarvittaessa työmaalla työturvallisuuskoulutusta. Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan on noudatettava rakennuttajan ja päätoteuttajan antamia työturvallisuusohjeita sekä osallistuttava omalla kustannuksellaan rakennuttajan tai päätoteuttajan antamaan perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen. 1 (14)

5 1.2 Käsitteistö Turvallisuusasiakirja Rakennuttajan laatima Valtioneuvoston asetuksen mukainen rakennustyön rakennuttamista ja rakentamista varten laadittu asiakirja. (Tämä asiakirja). Työturvallisuussuunnitelma Päätoteuttajan laatima suunnitelma miten työt ja työ-vaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville valtioneuvoston asetuksen mukaisesti Turvallisuuskoordinaattori Rakennuttajan nimeämä henkilö joka vastaa työturvallisuuden organisoimisesta hankkeessa. Tässä hankkeessa rakennuttajan nimeämä valvoja. Työsuojelupäällikkö Päätoteuttajan nimeämä henkilö joka vastaa työmaan työsuojelun toteuttamisesta työmaalla. Päätoteuttaja Lain tarkoittama rakennuttajan nimeämä osapuoli jolla on päävastuu hankeen toteutuksesta. Päätoteuttaja vastaa työmaan työmaapalvelusta, työsuojelusta sekä työmaan johtovelvollisuuksista. Päätoteuttaja on nimetty tässä asiakirjassa. Tässä hankkeessa hankkeeseen nimetty kokonaisurakoitsija toimii päätoteuttajana. Pääurakoitsija Hankkeeseen nimetty urakoitsija jolla on päävastuu hankeen toteutuksesta. Pääurakoitsija vastaa työmaan työmaapalvelusta, sekä työmaan johtovelvollisuuksista. Tässä hankkeessa hankkeeseen nimetty kokonaisurakoitsija toimii pääurakoitsijana. Urakoitsija Hankkeeseen osallistuva urakoitsija. Tässä asiakirjassa urakoitsijaa koskevat määräykset koskevat kaikki hankkeen urakoitsijoita riippumatta sopimussuhteesta. Rakennuttaja/tilaaja Rakennushankkeeseen ryhtyvä. Tässä hankkeessa rakennuttajana on Kauniaisten kaupunki, yhdyskuntatoimi. 2 (14)

6 Käyttäjä Kohteessa toimiva organisaatio. Tässä hankkeessa käyttäjä on Kauniaisten suomenkielinen koulutoimi. 3 (14)

7 2. RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUKSISTA, OLOSUHTEISTA JA LUONTEESTA AIHEU- TUVAT VAARAT 2.1 Rakennushankkeen ominaisuudet Rakennushanke käsittää 1960 luvulla rakennetun koulun osittainen peruskorjaus. Nykyiseen rakennukseen tehdään käytävien B ja C LVIS korjauksia sekä tilamuutoksia, ilmastointijärjestelmä uusitaan. Osin tehdään muutoksia käytävällä D sekä juhlasalissa. Tontille rakennetaan kaksikerroksinen laajennus. Laajennus liittyy nykyiseen koulurakennukseen. Nykyinen koulurakennus on betonirakenteinen kaksikerroksinen kellarillinen rakennus. Laajennus on 2.kerroksinen, betonirakenteinen pääosin rapattu rakennus. Nykyisen rakennuksen yläpohja on tehty Nilcon elementeistä joiden kantavuus on rajattu. Ylimääräisiä kuormia ei yläpohjalle ei sallita. 2.2 Rakennushankkeen olosuhteet ja rakennusalue Työmaa-alueen jätehuolto ja materiaalien käsittely tulee järjestää siten, ettei työmaalta pääse tuulen mukana lentämään jätteitä tai rakennusaineita ympäristöön. Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa korjausrakennuskohteen sisätiloissa erityisen palovaaran ja hajuhaittojen takia. 2.3 Rakennuskohteen luonne Urakka-aikana rakennuksessa on koulutoimintaa, rajattujen työmaa-alueiden ulkopuolella. 2.4 Urakkamuoto ja rakennushankkeen päätoteuttaja Urakkamuotona on kokonaisurakka jossa kokonaisurakoitsija toimii pääurakoitsijana. Pääurakoitsija toimii rakennustyön päätoteuttajana. 2.5 Rakentamisen aikataulu ja töiden vaiheistus Hankeen rakentaminen tapahtuu pääurakoitsjan laatiman aikataulun mukaan. Aikataulun puitteet on kirjattu urakkasopimukseen. 2.6 Purkutyön suunnittelu ja purkutyömenetelmät Purkutyössä ja laadittavassa purkutyösuunnitelmassa on huomioitava seuraavat asiat: haitalliset aineet (asbesti, haitallisesti pölyävät muut materiaalit) pölyntorjunta purkujätteiden siirrot 4 (14)

8 Päätoteuttaja vastaa, että purkutyösuunnitelma laaditaan. 3. VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET Kohteelle tyypillisiä työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ja kohteen tyypilliset turvallisuusriskit rakenteiden purkutyöt ja purkumateriaalien poiskuljetus katolla tehtävät työt irrotetun tai katolla varastoidun materiaalin ja työkalujen yms. putoamisriski katutasolle aukot välipohjissa avonaiset kuilut (ilmanvaihto-, putki-, sähkö- ja muut kuilut) henkilöiden putoamisriski rakennustarvikkeiden, -materiaalien, -jätteiden ja laitteiden siirrot pöly, melu ja tärinä liuotinohenteisten aineiden käsittely, hengitysteiden vahingoittumisriski asbestia ja PAH yhdisteitä sisältävät vanhat rakennusaineet valaistuksen riittävyys tulityöt, palovaara sähkötyöt sähköjärjestelmien purkutyöt jännitteellisten sähköasennusten aiheuttama sähkötapaturmavaara haitta-aineita sisältävien rakennusmateriaalien purkutyöt Urakka-asiakirjoissa on erillinen haitta-aine kartoitus johon urakoitsijan tulee tutustua ja huomioida työmenetelmien valinnoissa. Kohde on osin käytössä rakennusaikana ja sähkötöitä joudutaan tekemään osin jännitteettömäksi erotetuissa laitteistoissa. Työsuorituksissa tulee käyttää työkohteen vaatimia työmenetelmiä. Lisäksi työn esisuunnitteluun, erotetun laitteiston jännitteettömyyden toteamiseen ja erotuspisteen merkitsemiseen ja lukitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Purettavat rakenteet ovat pölyäviä. Pölyn kulkeutuminen työalueen ulkopuolelle on estettävä tehokkaasti. Työmaa-alueen jätehuolto ja materiaalien käsittely tulee järjestää siten, ettei työmaalta pääse tuulen mukana lentämään jätteitä tai rakennusaineita ympäristöön. 5 (14)

9 4. TYÖSUOJELUORGANISAATIO Rakennuttajan taholta turvallisuusasioiden vastuuhenkilönä toimii turvallisuuskoordinaattori. Hänelle ilmoitetaan tämän turvallisuusasiakirjan tietoihin liittyvät muutokset ja poikkeavat tiedot. Kohteen toteutusvaiheen työturvallisuuskoordinaattorina toimii rakennuttajan nimeämä valvoja. Päätoteuttaja vastaa työmaan työsuojelun organisoinnista. Päätoteuttaja vastaa sekä omien, ali- ja sivu-urakoitsijoiden että rakennuttajan erillisurakoitsijoiden työsuojelusta. Pääurakoitsija vastaa myös työmaalla liikkuvien rakennuttajan, käyttäjien, suunnittelijoiden ja muiden henkilöiden turvallisuudesta työmaalla. Päätoteuttaja nimeää työsuojelusta vastaavan henkilön. Työmaan turvallisuudesta ja turvallisuuteen liittyvistä järjestelyistä vastaavista henkilöistä pidetään ajan tasalla olevaa listaa, joka päivitetään työmaakokousten yhteydessä. Listaan kirjataan henkilöt jotka vastaavat seuraavista: työ- ja kulkuluvat, kulunvalvonta, työmaahan perehdyttäminen, paloturvallisuus, sähköturvallisuus, työturvallisuus, vartiointi sekä liikennejärjestelyt. Jokaisen urakoitsijan tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilönsä tähän listaan. Aliurakoitsijoiden turvallisuudesta vastaavat henkilöt on hyväksytettävä päätoteuttajalla. Työmaan työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun. Tilaajan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkastaa työmaaolosuhteet, puuttua mahdollisiin epäkohtiin ja tarvittaessa keskeyttää työt. 5. PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 5.1 Ennakkoilmoitus Päätoteuttajan velvollisuuksiin rakennushankkeen toteutusvaiheessa kuuluu ennakkoilmoituksen tekeminen työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle, jos työmaa kestää kauemmin kuin kuukauden ja jos siellä itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. Päätoteuttajan on annettava ennakkoilmoitus tiedoksi myös rakennuttajalle. Päätoteuttajan on pantava ennakkoilmoitus selvästi näkyville rakennustyömaalla ja pidettävä se tarpeellisilta osin ajan tasalla. 6 (14)

10 5.2 Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu Päätoteuttajan velvollisuuksiin rakennushankkeen toteutusvaiheessa kuuluu eri töiden ja työvaiheiden tekemisen suunnittelu siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville VNA 205/ :n mukaan. Työmaan kannalta keskeisten töiden osalta suunnitelma on tehtävä kirjallisena ja toimitettava rakennuttajalle tiedoksi. 5.3 Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu Päätoteuttajan velvollisuuksiin rakennushankkeen toteutusvaiheessa kuuluu rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu, jonka keskeiset osat on esitettävä työmaasuunnitelmana, tarvittaessa rakennusvaiheittain VNA 205/ :n mukaan. Työmaasuunnitelma on hyväksytettävä rakennuttajalla tai rakennuttajan edustajalla. Työmaasuunnitelma on pidettävä esillä työmaalla. 5.4 Rakennustyön johto Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä VNA 205/ :n mukaan. 5.5 Ilmoitukset Urakoitsijoiden on tehtävä ilmoitus asbesti-, PCB- ja lyijypitoisten sekä PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien poistotyöstä työsuojeluviranomaiselle voimassa olevien ohjeiden mukaan. 5.6 Rakennustyön toteutus Päätoteuttajan on huolehdittava toteutuksen edellyttämien suunnitelmien täytäntöönpanosta, seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä, sekä työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien tehtävänjaosta ja yhteistoiminnasta. Lisäksi päätoteuttajan tulee huolehtia työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisestä ja mahdollisista vammoista tiedottamisesta sekä siitä, että työ voidaan tehdä turvallisesti, aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle ja eri työvaiheet oikein ajoitettuna VNA 205/ :n mukaan. Päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja vastaa, että jokainen omaan tai aliurakoitsijan henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Työnantajan ja itsenäisen työn suorittajan on noudatettava päätoteuttajan antamia yhteisiä rakennustyömaata koskevia turvallisuusohjeita. Päätoteuttajan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on kukin osaltaan ja yhteistyössä keskenään huolehdittava turvallisuuteen vaikuttavien tietojen antamisesta ja tiedon kulusta yhteisellä rakennustyömaalla. 7 (14)

11 Ali- ja sivu-urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan pääurakoitsijan antamia ohjeita töiden järjestelyistä ja osallistumaan pääurakoitsijan järjestämään opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. 6. TYÖMAATARKASTUKSET 6.1 Koneiden ja laitteiden turvallisuus Päätoteuttajan tulee varmistaa rakennustyössä käytettävien koneiden, laitteiden, telineiden, muottien, tukien, henkilösuojainten yms. käyttötarkoitukseen sopivuus ja vaatimusten mukaisuus Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Koneet ja laitteet pitää varustaa tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille ja ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 6.2 Nostolaitteiden, nostoapuvälineiden ja telineiden käyttöönotto Päätoteuttaja vastaa työmaan työ- ja suojatelineiden, kulkusiltojen sekä nosto- laitteiden ja nostoapuvälineiden yms. käyttöönottotarkastuksista kirjallisesti Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 6.3 Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta Päätoteuttaja vastaa työmaan kunnossapitotarkastuksista ja turvallisuusseurannasta (ns. viikkotarkastus) kirjallisesti Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 6.4 Työmaatarkastuksiin osallistujat ja pöytäkirjat Päätoteuttaja vastaa työmaan tarkastusten järjestämisestä ja dokumentoinnista Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti ja antaa niistä raportin rakennuttajan edustajalle työmaakokouksissa. 6.5 Vikojen korjaaminen Edellä tarkoitetuissa tarkastuksissa todetut, työturvallisuutta vaarantavat viat on korjattava välittömästi ja aina ennen koneen, laitteen tai työvälineen käyttöönottamista Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 7. TYÖMAAN YLEISIÄ TYÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ 7.1 Työmaan siisteys Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on poistettava välittömästi. Kukin urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työnaikana oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä. Kunkin urakoitsijan on hoidettava 8 (14)

12 portaat, kulkusillat, kulkureitit ja muut pinnat siten, että niissä ei ole putoamis-, liukastumistai kompastumisvaaraa. 7.2 Valaistus Rakennustyömaalla sekä erityisesti kulku- ja kuljetusteillä on oltava riittävä ja sopiva yleisja paikallisvalaistus. Suuria ja äkillisiä valaistuseroja sekä häikäisyä on vältettävä. Rakennustyömaan yleisvalaistuksesta vastaa päätoteuttaja ja paikallisvalaistuksesta kukin urakoitsija osaltaan. Halogeenivalaisimia ei työmaalla sallita palovaaran takia. 7.3 Palo- ja räjähdysvaara Palosuojelu järjestetään päätoteuttajan laatiman tulitöiden valvontasuunnitelman mukaisesti. Työmaalla on oltava tarpeelliset palosammutus- ja palohälytysvälineet, turvallisuuskilvet, tarpeelliset ohjeet tulipalon varalta sekä päätoteuttajan nimeämä vastuuhenkilö, jonka velvollisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että työmaalla on riittävä määrä alkusammutukseen perehdytettyjä henkilöitä. Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny. Jokainen urakoitsija on velvollinen noudattamaan myös laadittua työturvallisuusohjetta, rakennuttajan vakuutusyhtiön suojeluohjetta ja viranomaisten antamia suojeluohjeita. Päätoteuttaja vastaa siitä, että kukin urakoitsija huolehtii omien töidensä osalta työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta, tulityöpalovartioinnista ja tulitöiden jälkivartioinnista vähintään 2 tuntia työskentelyn päättymisestä tulitöiden valvontasuunnitelman mukaisesti. Tulitöitä tekevillä on oltava asianmukainen tulityökoulutus ja voimassa oleva ao. tulityöhön liittyvä tulityökortti. Kunkin urakoitsijan on ilmoitettava tulityökortin omaavat henkilöt pääurakoitsijalle, joka laatii luettelon tulityökortin omaavista henkilöistä ja luovuttaa listan pyydettäessä rakennuttajan valvojalle. Tulitöitä ovat työt, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, joka aiheuttaa palovaaraa, mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus ja metallin hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Työmaalla on avotulenteko ehdottomasti kielletty. Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin ja rakennuksen viereen on kielletty ja niiden varastoinnista ja säilytyksestä on sovittava etukäteen turvallisuuskoordinaattorin kanssa. Sekä täysinäiset että tyhjät kaasu- ja nestekaasupullot on ehdottomasti säilytettävä pystyasennossa. Tupakointi on kielletty rakennuksen sisätiloissa työmaa-alueella palovaaran takia. Ulkoalueilla on tupakointi sallittu mikäli työmaasuunnitelmassa on sille merkityt alueet. Kohteessa noudatetaan tilaajan antamia määräyksiä tupakoinnista. 9 (14)

13 7.4 Poistumistiet Vaaratilanteissa työntekijöiden on voitava poistua nopeasti ja mahdollisimman turvallisesti kaikista työskentelypaikoista. Kukin urakoitsija vastaa osaltaan siitä, että poistumistiet pidetään esteettöminä ja että ne johtavat turvalliselle alueelle mahdollisimman suoraan. Kiinteistön poistumistiet ja pelastustiet tulee pitää vapaana. 7.5 Fyysinen kuormitus Kukin urakoitsija vastaa siitä, että työmenetelmät ja työvälineet valitaan siten, ettei niiden käytöstä aiheudu liiallista kuormitusta työntekijöille. Tästä on huolehdittava erityisesti silloin, kun on kyse pitkäaikaisesta käytöstä tai toistosuorituksista. 7.6 Työhygieeniset haittatekijät Rakennustyömaalla on käytettävä sellaisia koneita ja laitteita, joiden melupäästöt tai muut fysikaaliset tai kemialliset haittatekijät alittavat niille asetetut viranomaismääräykset. Työntekijät on suojattava kemiallisilta ja fysikaalisilta haitoilta ensi sijassa koneisiin, työvälineisiin, työmenetelmiin ja työympäristöön kohdistuvilla toimenpiteillä. Jos rakennustöiden aikana kohteessa ilmenee terveydelle vaarallisia aineita tai mikrobikasvustoja, tulee urakoitsijan ilmoittaa asiasta välittömästi työmaan turvallisuuskoordinaattorille ja ryhtyä tarvittaviin suojaustoimenpiteisiin. Mahdollisista ongelmajätteen purkutöistä sovitaan erikseen työn aikana. 7.7 Henkilösuojainten tarve rakennustöissä Rakennustyömaalla on käytettävä aina kypärää, turvakenkiä ja heijastavia vaatteita tai heijastavaa liiviä sekä työn ja työolosuhteiden edellyttämiä muita turvavälineitä. Rakennustyömaalla on yleensä käytettävä tarkoituksen mukaisia lujapohjaisia jalkineita, suojapohjallisia tai turvajalkineita sekä lattiatöissä ja muissa vastaavissa töissä polvisuojia. Purkutöissä sekä muissa työvaiheissa, joissa syntyy mm. kivi-, muovi-, metalli- tai homepölyä, tulee käyttää asianmukaisia työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvien vaarojen tunnistamisen, ja niiden merkityksen arvioinnin perusteella valittuja hengityssuojaimia. Asbesti-, PCB- ja lyijypitoisten sekä PAH -yhdisteitä sisältävien materiaalien käsittelyssä on käytettävä viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaisia suojavälineitä. 7.8 Ensiapu ja pelastusvälineet Milloin työmaan erityisistä olosuhteista tai sijainnista johtuen tapaturman uhria tai sairastunutta henkilöä ei voida saada nopeasti hoitoon, kuuluu päätoteuttajan velvollisuuksiin huolehtia, että työmaalla on hänen siirtämiseensä tarvittavat välineet sekä ensiavun antamiseen perehdytetty henkilö. 10 (14)

14 Rakennustyömaalla tulee olla seuraavat ensiapuvälineet -opastekilpi hätäilmoitusohje ensiapukaappi, jossa tarvittavat siteet, lastat, sakset, laastarit siirrettävä ensiapupakkaus, jossa sidetarvikeyksiköt ja siteet suojapeite tai avaruuslakana paarit silmänhuuhteluvälineet palovammasiteet 7.9 Henkilöstötilat Kukin urakoitsija vastaa osaltaan siitä, milloin työntekijöiden lukumäärän tai työn laadun ja jatkuvuuden huomioon ottaen on tarpeellista, että työmaalla tai sen välittömässä läheisyydessä on riittävästi: kelvollista juomavettä sekä puhtaat ja tarkoituksen mukaiset juomalaitteet. kunnollista ja riittävän lämmintä pesuvettä ja peseytymislaitteita sekä, milloin erityiset olosuhteet vaativat, tarvittava määrä peseytymis- ja kuivaamisvälineitä. tarkoituksen mukaisin laittein varustettua huonetilaa vaatteiden vaihtoa, säilytystä ja kuivatusta varten. Vaatteiden vaihtoa varten on oltava huonetilaa erikseen miehille ja naisille. ruokailua varten varattua ja sisustettua erillistä huonetilaa, ja jollei työpaikalla ole saatavissa valmistettua ruokaa, laitteita mukana tuodun ruoan ja juoman säilyttämistä ja lämmittämistä varten. asianmukaisesti varustettuja ja puhtaana pidettyjä käymälöitä Ruokailua ja vaatteita varten varatuissa huonetiloissa on oltava riittävän tehokas ilmanvaihto ja sopiva noin +18 C lämpötila. 8. TELINEET, TYÖTASOT JA KAITEET 8.1 Työ- ja suojatelineet Päätoteuttaja vastaa siitä, että kukin urakoitsija huolehtii teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta, asianmukaisuudesta, kunnossapidosta ja kestävyydestä Valtioneuvoston asetusten mukaisesti Telinetöissä käytetään telineeseen kiinnitettävää telinekorttia. Viranomaisten niin vaatiessa urakoitsija laadituttaa telineistä ja tukirakenteista rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne viranomaisilla. 11 (14)

15 8.2 Kulku- ja kuljetustiet sekä työtasot Päätoteuttaja vastaa siitä, että kukin urakoitsija huolehtii kulku- ja kuljetusteidensä sekä tarvittavien työtasojen suunnittelusta, asianmukaisuudesta, kunnossapidosta ja kestävyydestä. Kuitenkin niin, etteivät ne ole ristiriidassa päätoteuttajan laatiman työmaasuunnitelman kanssa. 8.3 Telineiden ja työtasojen suojaaminen haitallisilta aineilta Asbesti-, PCB- ja lyijypitoisten sekä PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien käsittelyssä on noudatettava viranomaismääräyksiä ja -ohjeita, jotka koskevat telineiden ja työtasojen työnaikaista suojausta sekä kohdepoistoja. 8.4 Putoamisen estävät suojarakenteet ja laitteet sekä suojaaminen putoamiselta Työskenneltäessä korkealla tai paikoissa, joissa on putoamisvaara, on kukin urakoitsija velvollinen käyttämään putoamisen estävällä suojauksella varustettuja työtasoja, henkilönostolaitteita, suojaverkkoja, turvavöitä köysineen tai muita putoamisen estäviä suojalaitteita tai rakenteita Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 8.5 Suojaus putoavilta esineiltä Milloin työskentelypaikoille tai kulkuteille voi pudota rakennustarvikkeita tai -jätteitä, on kunkin urakoitsijan järjestettävä suojaksi tarkoituksen mukaisia kaiteita, aitauksia, suojakatoksia tai muita turvallisuuslaitteita ja rakenteita Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 8.6 Ajotiet sekä purkaus-, lastaus- ja varastointipaikat Päätoteuttaja vastaa työmaan ajoteiden sekä purkaus-, lastaus- ja varastointipaikkojen suunnittelusta Valtioneuvoston asetusten mukaisesti. Toteutettaessa liikennejärjestelyjä, kuten ajoteitä, kulkuteitä ja muita liikennepaikkoja rakennustyömaalla, on otettava huomioon Valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetut rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. 9. KONEET JA NOSTOLAITTEET 9.1 Turvallisuus ja sijoittaminen Kukin urakoitsija vastaa osaltaan rakennustyössä käyttämiensä nostolaitteiden, nostoapuvälineiden, henkilönostimien, koneiden ja muiden teknisten laitteiden asianmukaisuudesta, suojauksista, sijoituksesta ja turvallisesta käytöstä, ottaen samalla huomioon päätoteuttajan laatiman työmaasuunnitelman, esimerkiksi nostolaitteita sijoitettaessa. Henkilönostimien käyttöohjeet tulee olla käytettävissä työmaalla. 12 (14)

16 9.2 Nostolaitteiden- ja apuvälineiden kuormitus Päätoteuttajan on tarkastettava, että nostolaitteissa ja -apuvälineissä on niiden tunnistetiedot sekä selvästi merkittynä suurin sallittu kuorma ja muut turvallisen nostamisen edellyttämät merkinnät. 9.3 Nostot Kukin urakoitsija on osaltaan vastuussa siitä, että nostotyössä noudatetaan varovaisuutta ja huolellisuutta, ottaen huomioon työturvallisuuteen vaikuttavat seikat, kuten sääolot, näkyvyys ja muut erityisolosuhteet sekä siitä, että taakan teossa noudatetaan erityistä huolellisuutta taakan putoamisen tai hajoamisen estämiseksi. Vaikeissa nostotöissä urakoitsija on velvollinen tekemään erillisen nostotyösuunnitelman. 10. SÄHKÖLAITTEET 10.1 Rakennustyön aikaiset sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta Päätoteuttajan on tarkastettava että sähkölaitteet, kuten kaapelit, jakokeskukset sekä valaisinkalusteet on sijoitettu siten, etteivät ne helposti rikkoonnu eivätkä aiheuta kompastumisen tai sähköiskun vaaraa. Ajoteillä olevat kaapelit on joko suojattava tarkoituksen mukaisella tavalla ajoneuvojen aiheuttamilta rasituksilta tai ripustettava riittävän korkealle. Kaikkien sähköasennusten on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset Sähkölaitteiden käyttöolosuhteet Kun käsitellään sähkölaitteita erittäin vaarallisissa käyttöolosuhteissa, kuten märissä työtiloissa, ahtaiden metallisäiliöiden sisäpuolella ja niihin verrattavissa paikoissa, käytettävien laitteiden, tarvittavien suojavälineiden tai sallittavan jännitteen osalta on kukin urakoitsija velvollinen ryhtymään erityisiin turvallisuustoimenpiteisiin niin kuin sähköturvallisuuslaissa ja turvallisuusmääräyksissä erikseen määrätään. 11. ERI TÖITÄ KOSKEVAT LISÄMÄÄRÄYKSET Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät Valtioneuvoston asetuksen mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat hoidetuksi. Lisäksi noudatetaan muun muassa seuraavia ohjeita: RIL Työturvallisuuden varmistaminen rakennushankkeen suunnittelussa RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL Korjausrakentaminen VI, Työturvallisuus 13 (14)

17 Rakennusalan Kustantajat; Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen Työturvallisuus purkutöissä Urakoitsijan tulee ennen purkutöiden aloittamista ja työn aikana tehdä vahinkojen estämisen kannalta tarpeelliset rakenteiden tarkastukset ja tukemiset, sähkön katkaisu, kaasujohtojen ja säiliöiden sulku ja tyhjennys sekä muut mahdolliset suojaustoimenpiteet. Purkutyön aikana urakoitsijan tulee seurata rakenteiden käyttäytymistä ja tarpeen mukaan täydentää tuentoja ja suojauksia sekä tarpeen mukaan kutsua paikalle rakennetekniset asiantuntijat arvioimaan tilannetta ja antamaan lisäohjeita purkutyön etenemiselle, lisätuennalle tai kokonaan keskeyttämiselle. Asbestipurkutyön suunnittelussa ja valvonnassa käytetään Työsuojeluhallinnon lomakkeita. Työn ja työvaiheen turvallisuus varmistetaan käymällä läpi ko. työvaihetta koskeva muistilista. Täytetty muistilista liitetään osaksi suunnitelmaa. Työmaan vastuuhenkilö vastaa vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelusta ja suunnitelmien laadinnasta. Rakennusjätteet tulee lajitella pääkaupunkiseudun yleiset jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tarkemmat ohjeet HSY Jätehuollon asiakaspalvelu puh , Ongelmajätteiden ja muille terveydelle vaarallisten jätteiden käsittelyssä on noudatettava voimassaolevia viranomaismääräyksiä Maalaustyöt Pääurakoitsijan tulee selvittää käytettävien maaliaineiden mahdollinen myrkyllisyys sekä huolehtia asianmukaisesta työntekijöiden suojauksesta ja estää muiden altistuminen. Pääurakoitsijan tulee työnsuunnittelussa minimoida terveydelle vaarallisille aineille altistuvien työntekijöiden määrä läheisissä työkohteissa. Maalausurakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käytettävistä maalaustuotteista käyttöturvallisuustiedotteen pääurakoitsijalle Luvanvaraiset työt Päätoteuttajan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja käytännön kokemus mm. sähkö-, hitsaus-, tuli-, louhinta- ja räjäytys- yms. töissä. LIITTEET - 14 (14)

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014 24.4.2014 SIPARK Oy TYÖTURVALLISUUSLIITE 1 Yleistä 1 Toteutusmuoto ja toteuttajan velvollisuudet 2 Työsuojelusäädöksiä 2 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset 3 Yleisiä ohjeita 3 Luvat ja luvanvaraiset

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 (HEL 2014-013773) Turvallisuusasiakirja Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka 29.1.2015 Asiakirjan päivitykset: Sisältö Vaihe Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 Turvallisuusasiakirja 1 (20)

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 1(17) Tekninen ja ympäristökeskus kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Vihdin syvästabilointiurakka 2014 27.6.2014 2(17) Sisältö 1. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...3

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 1 of 32 04/08/2011 13:56 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2009» 26.3.2009/205 26.3.2009/205 Seurattu SDK 804/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

Pientalotyömaan työturvallisuus. Tilaajan opas

Pientalotyömaan työturvallisuus. Tilaajan opas Pientalotyömaan työturvallisuus Tilaajan opas Pientalotyömaan työturvallisuus, tilaajan opas 2. uudistettu painos Ohjausryhmä Olavi Kajasoja Jari Raukko Ahti Junttila Reijo S Lehtinen Rakennusmestarit

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA. Turvallisuusasiakirja. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA. Turvallisuusasiakirja. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSURAKKA Turvallisuusasiakirja Oulu 28.2.2011 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 2414

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja Koulukeskuksen pysäköintialue Turvallisuusasiakirja SISÄLLYSLUETTELO 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA... 1 0.3 SUUNNITTELIJAT... 1 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.1/10 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Tilapalvelut PL 193 44101 ÄÄNEKOSKI Hanke: TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.2/10 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 1.2 Päätoteuttaja 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009)

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 1 TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 2 Asiakirjan päivitykset: Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t) / Hyväksyjä 0.1 Turvallisuusasiakirja Rakennussuunnittelu

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Turvallisuusasiakirja. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Turvallisuusasiakirja. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma Turvallisuusasiakirja Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013 VIHDIN KUNTA Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja Työ: E25810.20 Turku 21.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401

Lisätiedot

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY TALLITIE6 PERUSKORJAUS 1 TALLITIE 6 PERUSKORJAUS 4.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 4 1.1 Työmaan hallinto 1.2 Informointivelvollisuudet 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 1.4 Asioiden kirjaaminen

Lisätiedot