TURVALLISUUSASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSASIAKIRJA"

Transkriptio

1 RAKENNUTTAJATOIMISTO DEMACO DEVELOPMENT MANAGEMENT 1(1) KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Rev. 1.0 Vaihe toteutusvaihe Pvm Laatija Demaco Oy Tark. CS

2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Käsitteistö 2 2. RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUKSISTA, OLOSUHTEISTA JA LUONTEESTA AIHEUTUVAT VAARAT Rakennushankkeen ominaisuudet Rakennushankkeen olosuhteet ja rakennusalue Rakennuskohteen luonne Purkutyön suunnittelu ja purkutyömenetelmät 4 3. VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET 5 4. TYÖSUOJELUORGANISAATIO 6 5. PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET Ennakkoilmoitus Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu Rakennustyön johto Ilmoitukset Rakennustyön toteutus 7 6. TYÖMAATARKASTUKSET Koneiden ja laitteiden turvallisuus Nostolaitteiden, nostoapuvälineiden ja telineiden käyttöönotto Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta Työmaatarkastuksiin osallistujat ja pöytäkirjat Vikojen korjaaminen 8 7. TYÖMAAN YLEISIÄ TYÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Työmaan siisteys Valaistus Palo- ja räjähdysvaara Poistumistiet 10

3 7.5 Fyysinen kuormitus Työhygieeniset haittatekijät Henkilösuojainten tarve rakennustöissä Ensiapu ja pelastusvälineet Henkilöstötilat TELINEET, TYÖTASOT JA KAITEET Työ- ja suojatelineet Kulku- ja kuljetustiet sekä työtasot Telineiden ja työtasojen suojaaminen haitallisilta aineilta Putoamisen estävät suojarakenteet ja laitteet sekä suojaaminen putoamiselta Suojaus putoavilta esineiltä Ajotiet sekä purkaus-, lastaus- ja varastointipaikat KONEET JA NOSTOLAITTEET Turvallisuus ja sijoittaminen Nostolaitteiden- ja apuvälineiden kuormitus Nostot SÄHKÖLAITTEET Rakennustyön aikaiset sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta Sähkölaitteiden käyttöolosuhteet ERI TÖITÄ KOSKEVAT LISÄMÄÄRÄYKSET Työturvallisuus purkutöissä Maalaustyöt Luvanvaraiset työt 14 LIITTEET 14

4 1(14) 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on Valtioneuvoston asetuksen mukainen rakennustyön rakennuttamista ja rakentamista varten laadittu asiakirja. Tämä asiakirja sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot, sekä määrittelee eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisen säännöt työntekijöiden ja muiden työmaalla työskentelevien turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä asiakirja täydentää urakkaohjelmaa ja urakkarajaliitteitä sekä rakennus- ja maalausselityksiä. Tilaajalle tai rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. Työmaalla noudatetaan kaikilta osin Valtioneuvoston mukaisia määräyksiä, vaikka tässä asiakirjassa ei olisi kyseisestä aiheesta erikseen määrätty. Päivitetty lista työsuojelumääräyksistä löytyy mm. Työsuojeluhallinnon sivulta Turvallisuusasiakirjassa annetaan myös rakennustyön turvalliseen toteuttamiseen liittyviä menettelytapaohjeita. Tilaaja antaa tämän turvallisuusasiakirjan rakennuttajan ominaisuudessa ja se on työturvallisuuslainsäädännön mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Urakoitsijoiden tulee varautua tavanomaisiin rakennustyömaan ja rakentamisen vaaroihin sekä ottaa ne huomioon töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tässä turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain rakentamiseen liittyvistä poikkeuksellisista ongelmista ja vaaratekijöistä, jotka urakoitsijoiden on otettava huomioon tarjouksessaan sekä suunnitellessaan ja toteuttaessaan töitään työmaalla. TR -mittausindeksin tavoitetaso on kaikilla osa-alueilla 90 %. Turvallisuuden suhteen asetetaan tavoitteeksi, ettei vakavia tapaturmia tapahdu. Kaikki tapaturmat tutkitaan ja raportoidaan myös rakennuttajalle 0-tapaturmaa-ajattelun periaatteiden mukaisesti. Rakennuttajalla ja päätoteuttajalla on oikeus järjestää tarvittaessa työmaalla työturvallisuuskoulutusta. Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan on noudatettava rakennuttajan ja päätoteuttajan antamia työturvallisuusohjeita sekä osallistuttava omalla kustannuksellaan rakennuttajan tai päätoteuttajan antamaan perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen. 1 (14)

5 1.2 Käsitteistö Turvallisuusasiakirja Rakennuttajan laatima Valtioneuvoston asetuksen mukainen rakennustyön rakennuttamista ja rakentamista varten laadittu asiakirja. (Tämä asiakirja). Työturvallisuussuunnitelma Päätoteuttajan laatima suunnitelma miten työt ja työ-vaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville valtioneuvoston asetuksen mukaisesti Turvallisuuskoordinaattori Rakennuttajan nimeämä henkilö joka vastaa työturvallisuuden organisoimisesta hankkeessa. Tässä hankkeessa rakennuttajan nimeämä valvoja. Työsuojelupäällikkö Päätoteuttajan nimeämä henkilö joka vastaa työmaan työsuojelun toteuttamisesta työmaalla. Päätoteuttaja Lain tarkoittama rakennuttajan nimeämä osapuoli jolla on päävastuu hankeen toteutuksesta. Päätoteuttaja vastaa työmaan työmaapalvelusta, työsuojelusta sekä työmaan johtovelvollisuuksista. Päätoteuttaja on nimetty tässä asiakirjassa. Tässä hankkeessa hankkeeseen nimetty kokonaisurakoitsija toimii päätoteuttajana. Pääurakoitsija Hankkeeseen nimetty urakoitsija jolla on päävastuu hankeen toteutuksesta. Pääurakoitsija vastaa työmaan työmaapalvelusta, sekä työmaan johtovelvollisuuksista. Tässä hankkeessa hankkeeseen nimetty kokonaisurakoitsija toimii pääurakoitsijana. Urakoitsija Hankkeeseen osallistuva urakoitsija. Tässä asiakirjassa urakoitsijaa koskevat määräykset koskevat kaikki hankkeen urakoitsijoita riippumatta sopimussuhteesta. Rakennuttaja/tilaaja Rakennushankkeeseen ryhtyvä. Tässä hankkeessa rakennuttajana on Kauniaisten kaupunki, yhdyskuntatoimi. 2 (14)

6 Käyttäjä Kohteessa toimiva organisaatio. Tässä hankkeessa käyttäjä on Kauniaisten suomenkielinen koulutoimi. 3 (14)

7 2. RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUKSISTA, OLOSUHTEISTA JA LUONTEESTA AIHEU- TUVAT VAARAT 2.1 Rakennushankkeen ominaisuudet Rakennushanke käsittää 1960 luvulla rakennetun koulun osittainen peruskorjaus. Nykyiseen rakennukseen tehdään käytävien B ja C LVIS korjauksia sekä tilamuutoksia, ilmastointijärjestelmä uusitaan. Osin tehdään muutoksia käytävällä D sekä juhlasalissa. Tontille rakennetaan kaksikerroksinen laajennus. Laajennus liittyy nykyiseen koulurakennukseen. Nykyinen koulurakennus on betonirakenteinen kaksikerroksinen kellarillinen rakennus. Laajennus on 2.kerroksinen, betonirakenteinen pääosin rapattu rakennus. Nykyisen rakennuksen yläpohja on tehty Nilcon elementeistä joiden kantavuus on rajattu. Ylimääräisiä kuormia ei yläpohjalle ei sallita. 2.2 Rakennushankkeen olosuhteet ja rakennusalue Työmaa-alueen jätehuolto ja materiaalien käsittely tulee järjestää siten, ettei työmaalta pääse tuulen mukana lentämään jätteitä tai rakennusaineita ympäristöön. Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa korjausrakennuskohteen sisätiloissa erityisen palovaaran ja hajuhaittojen takia. 2.3 Rakennuskohteen luonne Urakka-aikana rakennuksessa on koulutoimintaa, rajattujen työmaa-alueiden ulkopuolella. 2.4 Urakkamuoto ja rakennushankkeen päätoteuttaja Urakkamuotona on kokonaisurakka jossa kokonaisurakoitsija toimii pääurakoitsijana. Pääurakoitsija toimii rakennustyön päätoteuttajana. 2.5 Rakentamisen aikataulu ja töiden vaiheistus Hankeen rakentaminen tapahtuu pääurakoitsjan laatiman aikataulun mukaan. Aikataulun puitteet on kirjattu urakkasopimukseen. 2.6 Purkutyön suunnittelu ja purkutyömenetelmät Purkutyössä ja laadittavassa purkutyösuunnitelmassa on huomioitava seuraavat asiat: haitalliset aineet (asbesti, haitallisesti pölyävät muut materiaalit) pölyntorjunta purkujätteiden siirrot 4 (14)

8 Päätoteuttaja vastaa, että purkutyösuunnitelma laaditaan. 3. VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET Kohteelle tyypillisiä työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ja kohteen tyypilliset turvallisuusriskit rakenteiden purkutyöt ja purkumateriaalien poiskuljetus katolla tehtävät työt irrotetun tai katolla varastoidun materiaalin ja työkalujen yms. putoamisriski katutasolle aukot välipohjissa avonaiset kuilut (ilmanvaihto-, putki-, sähkö- ja muut kuilut) henkilöiden putoamisriski rakennustarvikkeiden, -materiaalien, -jätteiden ja laitteiden siirrot pöly, melu ja tärinä liuotinohenteisten aineiden käsittely, hengitysteiden vahingoittumisriski asbestia ja PAH yhdisteitä sisältävät vanhat rakennusaineet valaistuksen riittävyys tulityöt, palovaara sähkötyöt sähköjärjestelmien purkutyöt jännitteellisten sähköasennusten aiheuttama sähkötapaturmavaara haitta-aineita sisältävien rakennusmateriaalien purkutyöt Urakka-asiakirjoissa on erillinen haitta-aine kartoitus johon urakoitsijan tulee tutustua ja huomioida työmenetelmien valinnoissa. Kohde on osin käytössä rakennusaikana ja sähkötöitä joudutaan tekemään osin jännitteettömäksi erotetuissa laitteistoissa. Työsuorituksissa tulee käyttää työkohteen vaatimia työmenetelmiä. Lisäksi työn esisuunnitteluun, erotetun laitteiston jännitteettömyyden toteamiseen ja erotuspisteen merkitsemiseen ja lukitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Purettavat rakenteet ovat pölyäviä. Pölyn kulkeutuminen työalueen ulkopuolelle on estettävä tehokkaasti. Työmaa-alueen jätehuolto ja materiaalien käsittely tulee järjestää siten, ettei työmaalta pääse tuulen mukana lentämään jätteitä tai rakennusaineita ympäristöön. 5 (14)

9 4. TYÖSUOJELUORGANISAATIO Rakennuttajan taholta turvallisuusasioiden vastuuhenkilönä toimii turvallisuuskoordinaattori. Hänelle ilmoitetaan tämän turvallisuusasiakirjan tietoihin liittyvät muutokset ja poikkeavat tiedot. Kohteen toteutusvaiheen työturvallisuuskoordinaattorina toimii rakennuttajan nimeämä valvoja. Päätoteuttaja vastaa työmaan työsuojelun organisoinnista. Päätoteuttaja vastaa sekä omien, ali- ja sivu-urakoitsijoiden että rakennuttajan erillisurakoitsijoiden työsuojelusta. Pääurakoitsija vastaa myös työmaalla liikkuvien rakennuttajan, käyttäjien, suunnittelijoiden ja muiden henkilöiden turvallisuudesta työmaalla. Päätoteuttaja nimeää työsuojelusta vastaavan henkilön. Työmaan turvallisuudesta ja turvallisuuteen liittyvistä järjestelyistä vastaavista henkilöistä pidetään ajan tasalla olevaa listaa, joka päivitetään työmaakokousten yhteydessä. Listaan kirjataan henkilöt jotka vastaavat seuraavista: työ- ja kulkuluvat, kulunvalvonta, työmaahan perehdyttäminen, paloturvallisuus, sähköturvallisuus, työturvallisuus, vartiointi sekä liikennejärjestelyt. Jokaisen urakoitsijan tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilönsä tähän listaan. Aliurakoitsijoiden turvallisuudesta vastaavat henkilöt on hyväksytettävä päätoteuttajalla. Työmaan työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun. Tilaajan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkastaa työmaaolosuhteet, puuttua mahdollisiin epäkohtiin ja tarvittaessa keskeyttää työt. 5. PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 5.1 Ennakkoilmoitus Päätoteuttajan velvollisuuksiin rakennushankkeen toteutusvaiheessa kuuluu ennakkoilmoituksen tekeminen työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle, jos työmaa kestää kauemmin kuin kuukauden ja jos siellä itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. Päätoteuttajan on annettava ennakkoilmoitus tiedoksi myös rakennuttajalle. Päätoteuttajan on pantava ennakkoilmoitus selvästi näkyville rakennustyömaalla ja pidettävä se tarpeellisilta osin ajan tasalla. 6 (14)

10 5.2 Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu Päätoteuttajan velvollisuuksiin rakennushankkeen toteutusvaiheessa kuuluu eri töiden ja työvaiheiden tekemisen suunnittelu siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville VNA 205/ :n mukaan. Työmaan kannalta keskeisten töiden osalta suunnitelma on tehtävä kirjallisena ja toimitettava rakennuttajalle tiedoksi. 5.3 Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu Päätoteuttajan velvollisuuksiin rakennushankkeen toteutusvaiheessa kuuluu rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu, jonka keskeiset osat on esitettävä työmaasuunnitelmana, tarvittaessa rakennusvaiheittain VNA 205/ :n mukaan. Työmaasuunnitelma on hyväksytettävä rakennuttajalla tai rakennuttajan edustajalla. Työmaasuunnitelma on pidettävä esillä työmaalla. 5.4 Rakennustyön johto Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä VNA 205/ :n mukaan. 5.5 Ilmoitukset Urakoitsijoiden on tehtävä ilmoitus asbesti-, PCB- ja lyijypitoisten sekä PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien poistotyöstä työsuojeluviranomaiselle voimassa olevien ohjeiden mukaan. 5.6 Rakennustyön toteutus Päätoteuttajan on huolehdittava toteutuksen edellyttämien suunnitelmien täytäntöönpanosta, seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä, sekä työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien tehtävänjaosta ja yhteistoiminnasta. Lisäksi päätoteuttajan tulee huolehtia työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisestä ja mahdollisista vammoista tiedottamisesta sekä siitä, että työ voidaan tehdä turvallisesti, aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle ja eri työvaiheet oikein ajoitettuna VNA 205/ :n mukaan. Päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja vastaa, että jokainen omaan tai aliurakoitsijan henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Työnantajan ja itsenäisen työn suorittajan on noudatettava päätoteuttajan antamia yhteisiä rakennustyömaata koskevia turvallisuusohjeita. Päätoteuttajan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on kukin osaltaan ja yhteistyössä keskenään huolehdittava turvallisuuteen vaikuttavien tietojen antamisesta ja tiedon kulusta yhteisellä rakennustyömaalla. 7 (14)

11 Ali- ja sivu-urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan pääurakoitsijan antamia ohjeita töiden järjestelyistä ja osallistumaan pääurakoitsijan järjestämään opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. 6. TYÖMAATARKASTUKSET 6.1 Koneiden ja laitteiden turvallisuus Päätoteuttajan tulee varmistaa rakennustyössä käytettävien koneiden, laitteiden, telineiden, muottien, tukien, henkilösuojainten yms. käyttötarkoitukseen sopivuus ja vaatimusten mukaisuus Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Koneet ja laitteet pitää varustaa tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille ja ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 6.2 Nostolaitteiden, nostoapuvälineiden ja telineiden käyttöönotto Päätoteuttaja vastaa työmaan työ- ja suojatelineiden, kulkusiltojen sekä nosto- laitteiden ja nostoapuvälineiden yms. käyttöönottotarkastuksista kirjallisesti Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 6.3 Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta Päätoteuttaja vastaa työmaan kunnossapitotarkastuksista ja turvallisuusseurannasta (ns. viikkotarkastus) kirjallisesti Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 6.4 Työmaatarkastuksiin osallistujat ja pöytäkirjat Päätoteuttaja vastaa työmaan tarkastusten järjestämisestä ja dokumentoinnista Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti ja antaa niistä raportin rakennuttajan edustajalle työmaakokouksissa. 6.5 Vikojen korjaaminen Edellä tarkoitetuissa tarkastuksissa todetut, työturvallisuutta vaarantavat viat on korjattava välittömästi ja aina ennen koneen, laitteen tai työvälineen käyttöönottamista Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 7. TYÖMAAN YLEISIÄ TYÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ 7.1 Työmaan siisteys Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on poistettava välittömästi. Kukin urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työnaikana oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä. Kunkin urakoitsijan on hoidettava 8 (14)

12 portaat, kulkusillat, kulkureitit ja muut pinnat siten, että niissä ei ole putoamis-, liukastumistai kompastumisvaaraa. 7.2 Valaistus Rakennustyömaalla sekä erityisesti kulku- ja kuljetusteillä on oltava riittävä ja sopiva yleisja paikallisvalaistus. Suuria ja äkillisiä valaistuseroja sekä häikäisyä on vältettävä. Rakennustyömaan yleisvalaistuksesta vastaa päätoteuttaja ja paikallisvalaistuksesta kukin urakoitsija osaltaan. Halogeenivalaisimia ei työmaalla sallita palovaaran takia. 7.3 Palo- ja räjähdysvaara Palosuojelu järjestetään päätoteuttajan laatiman tulitöiden valvontasuunnitelman mukaisesti. Työmaalla on oltava tarpeelliset palosammutus- ja palohälytysvälineet, turvallisuuskilvet, tarpeelliset ohjeet tulipalon varalta sekä päätoteuttajan nimeämä vastuuhenkilö, jonka velvollisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että työmaalla on riittävä määrä alkusammutukseen perehdytettyjä henkilöitä. Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny. Jokainen urakoitsija on velvollinen noudattamaan myös laadittua työturvallisuusohjetta, rakennuttajan vakuutusyhtiön suojeluohjetta ja viranomaisten antamia suojeluohjeita. Päätoteuttaja vastaa siitä, että kukin urakoitsija huolehtii omien töidensä osalta työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta, tulityöpalovartioinnista ja tulitöiden jälkivartioinnista vähintään 2 tuntia työskentelyn päättymisestä tulitöiden valvontasuunnitelman mukaisesti. Tulitöitä tekevillä on oltava asianmukainen tulityökoulutus ja voimassa oleva ao. tulityöhön liittyvä tulityökortti. Kunkin urakoitsijan on ilmoitettava tulityökortin omaavat henkilöt pääurakoitsijalle, joka laatii luettelon tulityökortin omaavista henkilöistä ja luovuttaa listan pyydettäessä rakennuttajan valvojalle. Tulitöitä ovat työt, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, joka aiheuttaa palovaaraa, mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus ja metallin hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Työmaalla on avotulenteko ehdottomasti kielletty. Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin ja rakennuksen viereen on kielletty ja niiden varastoinnista ja säilytyksestä on sovittava etukäteen turvallisuuskoordinaattorin kanssa. Sekä täysinäiset että tyhjät kaasu- ja nestekaasupullot on ehdottomasti säilytettävä pystyasennossa. Tupakointi on kielletty rakennuksen sisätiloissa työmaa-alueella palovaaran takia. Ulkoalueilla on tupakointi sallittu mikäli työmaasuunnitelmassa on sille merkityt alueet. Kohteessa noudatetaan tilaajan antamia määräyksiä tupakoinnista. 9 (14)

13 7.4 Poistumistiet Vaaratilanteissa työntekijöiden on voitava poistua nopeasti ja mahdollisimman turvallisesti kaikista työskentelypaikoista. Kukin urakoitsija vastaa osaltaan siitä, että poistumistiet pidetään esteettöminä ja että ne johtavat turvalliselle alueelle mahdollisimman suoraan. Kiinteistön poistumistiet ja pelastustiet tulee pitää vapaana. 7.5 Fyysinen kuormitus Kukin urakoitsija vastaa siitä, että työmenetelmät ja työvälineet valitaan siten, ettei niiden käytöstä aiheudu liiallista kuormitusta työntekijöille. Tästä on huolehdittava erityisesti silloin, kun on kyse pitkäaikaisesta käytöstä tai toistosuorituksista. 7.6 Työhygieeniset haittatekijät Rakennustyömaalla on käytettävä sellaisia koneita ja laitteita, joiden melupäästöt tai muut fysikaaliset tai kemialliset haittatekijät alittavat niille asetetut viranomaismääräykset. Työntekijät on suojattava kemiallisilta ja fysikaalisilta haitoilta ensi sijassa koneisiin, työvälineisiin, työmenetelmiin ja työympäristöön kohdistuvilla toimenpiteillä. Jos rakennustöiden aikana kohteessa ilmenee terveydelle vaarallisia aineita tai mikrobikasvustoja, tulee urakoitsijan ilmoittaa asiasta välittömästi työmaan turvallisuuskoordinaattorille ja ryhtyä tarvittaviin suojaustoimenpiteisiin. Mahdollisista ongelmajätteen purkutöistä sovitaan erikseen työn aikana. 7.7 Henkilösuojainten tarve rakennustöissä Rakennustyömaalla on käytettävä aina kypärää, turvakenkiä ja heijastavia vaatteita tai heijastavaa liiviä sekä työn ja työolosuhteiden edellyttämiä muita turvavälineitä. Rakennustyömaalla on yleensä käytettävä tarkoituksen mukaisia lujapohjaisia jalkineita, suojapohjallisia tai turvajalkineita sekä lattiatöissä ja muissa vastaavissa töissä polvisuojia. Purkutöissä sekä muissa työvaiheissa, joissa syntyy mm. kivi-, muovi-, metalli- tai homepölyä, tulee käyttää asianmukaisia työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvien vaarojen tunnistamisen, ja niiden merkityksen arvioinnin perusteella valittuja hengityssuojaimia. Asbesti-, PCB- ja lyijypitoisten sekä PAH -yhdisteitä sisältävien materiaalien käsittelyssä on käytettävä viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaisia suojavälineitä. 7.8 Ensiapu ja pelastusvälineet Milloin työmaan erityisistä olosuhteista tai sijainnista johtuen tapaturman uhria tai sairastunutta henkilöä ei voida saada nopeasti hoitoon, kuuluu päätoteuttajan velvollisuuksiin huolehtia, että työmaalla on hänen siirtämiseensä tarvittavat välineet sekä ensiavun antamiseen perehdytetty henkilö. 10 (14)

14 Rakennustyömaalla tulee olla seuraavat ensiapuvälineet -opastekilpi hätäilmoitusohje ensiapukaappi, jossa tarvittavat siteet, lastat, sakset, laastarit siirrettävä ensiapupakkaus, jossa sidetarvikeyksiköt ja siteet suojapeite tai avaruuslakana paarit silmänhuuhteluvälineet palovammasiteet 7.9 Henkilöstötilat Kukin urakoitsija vastaa osaltaan siitä, milloin työntekijöiden lukumäärän tai työn laadun ja jatkuvuuden huomioon ottaen on tarpeellista, että työmaalla tai sen välittömässä läheisyydessä on riittävästi: kelvollista juomavettä sekä puhtaat ja tarkoituksen mukaiset juomalaitteet. kunnollista ja riittävän lämmintä pesuvettä ja peseytymislaitteita sekä, milloin erityiset olosuhteet vaativat, tarvittava määrä peseytymis- ja kuivaamisvälineitä. tarkoituksen mukaisin laittein varustettua huonetilaa vaatteiden vaihtoa, säilytystä ja kuivatusta varten. Vaatteiden vaihtoa varten on oltava huonetilaa erikseen miehille ja naisille. ruokailua varten varattua ja sisustettua erillistä huonetilaa, ja jollei työpaikalla ole saatavissa valmistettua ruokaa, laitteita mukana tuodun ruoan ja juoman säilyttämistä ja lämmittämistä varten. asianmukaisesti varustettuja ja puhtaana pidettyjä käymälöitä Ruokailua ja vaatteita varten varatuissa huonetiloissa on oltava riittävän tehokas ilmanvaihto ja sopiva noin +18 C lämpötila. 8. TELINEET, TYÖTASOT JA KAITEET 8.1 Työ- ja suojatelineet Päätoteuttaja vastaa siitä, että kukin urakoitsija huolehtii teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta, asianmukaisuudesta, kunnossapidosta ja kestävyydestä Valtioneuvoston asetusten mukaisesti Telinetöissä käytetään telineeseen kiinnitettävää telinekorttia. Viranomaisten niin vaatiessa urakoitsija laadituttaa telineistä ja tukirakenteista rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne viranomaisilla. 11 (14)

15 8.2 Kulku- ja kuljetustiet sekä työtasot Päätoteuttaja vastaa siitä, että kukin urakoitsija huolehtii kulku- ja kuljetusteidensä sekä tarvittavien työtasojen suunnittelusta, asianmukaisuudesta, kunnossapidosta ja kestävyydestä. Kuitenkin niin, etteivät ne ole ristiriidassa päätoteuttajan laatiman työmaasuunnitelman kanssa. 8.3 Telineiden ja työtasojen suojaaminen haitallisilta aineilta Asbesti-, PCB- ja lyijypitoisten sekä PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien käsittelyssä on noudatettava viranomaismääräyksiä ja -ohjeita, jotka koskevat telineiden ja työtasojen työnaikaista suojausta sekä kohdepoistoja. 8.4 Putoamisen estävät suojarakenteet ja laitteet sekä suojaaminen putoamiselta Työskenneltäessä korkealla tai paikoissa, joissa on putoamisvaara, on kukin urakoitsija velvollinen käyttämään putoamisen estävällä suojauksella varustettuja työtasoja, henkilönostolaitteita, suojaverkkoja, turvavöitä köysineen tai muita putoamisen estäviä suojalaitteita tai rakenteita Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 8.5 Suojaus putoavilta esineiltä Milloin työskentelypaikoille tai kulkuteille voi pudota rakennustarvikkeita tai -jätteitä, on kunkin urakoitsijan järjestettävä suojaksi tarkoituksen mukaisia kaiteita, aitauksia, suojakatoksia tai muita turvallisuuslaitteita ja rakenteita Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 8.6 Ajotiet sekä purkaus-, lastaus- ja varastointipaikat Päätoteuttaja vastaa työmaan ajoteiden sekä purkaus-, lastaus- ja varastointipaikkojen suunnittelusta Valtioneuvoston asetusten mukaisesti. Toteutettaessa liikennejärjestelyjä, kuten ajoteitä, kulkuteitä ja muita liikennepaikkoja rakennustyömaalla, on otettava huomioon Valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetut rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. 9. KONEET JA NOSTOLAITTEET 9.1 Turvallisuus ja sijoittaminen Kukin urakoitsija vastaa osaltaan rakennustyössä käyttämiensä nostolaitteiden, nostoapuvälineiden, henkilönostimien, koneiden ja muiden teknisten laitteiden asianmukaisuudesta, suojauksista, sijoituksesta ja turvallisesta käytöstä, ottaen samalla huomioon päätoteuttajan laatiman työmaasuunnitelman, esimerkiksi nostolaitteita sijoitettaessa. Henkilönostimien käyttöohjeet tulee olla käytettävissä työmaalla. 12 (14)

16 9.2 Nostolaitteiden- ja apuvälineiden kuormitus Päätoteuttajan on tarkastettava, että nostolaitteissa ja -apuvälineissä on niiden tunnistetiedot sekä selvästi merkittynä suurin sallittu kuorma ja muut turvallisen nostamisen edellyttämät merkinnät. 9.3 Nostot Kukin urakoitsija on osaltaan vastuussa siitä, että nostotyössä noudatetaan varovaisuutta ja huolellisuutta, ottaen huomioon työturvallisuuteen vaikuttavat seikat, kuten sääolot, näkyvyys ja muut erityisolosuhteet sekä siitä, että taakan teossa noudatetaan erityistä huolellisuutta taakan putoamisen tai hajoamisen estämiseksi. Vaikeissa nostotöissä urakoitsija on velvollinen tekemään erillisen nostotyösuunnitelman. 10. SÄHKÖLAITTEET 10.1 Rakennustyön aikaiset sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta Päätoteuttajan on tarkastettava että sähkölaitteet, kuten kaapelit, jakokeskukset sekä valaisinkalusteet on sijoitettu siten, etteivät ne helposti rikkoonnu eivätkä aiheuta kompastumisen tai sähköiskun vaaraa. Ajoteillä olevat kaapelit on joko suojattava tarkoituksen mukaisella tavalla ajoneuvojen aiheuttamilta rasituksilta tai ripustettava riittävän korkealle. Kaikkien sähköasennusten on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset Sähkölaitteiden käyttöolosuhteet Kun käsitellään sähkölaitteita erittäin vaarallisissa käyttöolosuhteissa, kuten märissä työtiloissa, ahtaiden metallisäiliöiden sisäpuolella ja niihin verrattavissa paikoissa, käytettävien laitteiden, tarvittavien suojavälineiden tai sallittavan jännitteen osalta on kukin urakoitsija velvollinen ryhtymään erityisiin turvallisuustoimenpiteisiin niin kuin sähköturvallisuuslaissa ja turvallisuusmääräyksissä erikseen määrätään. 11. ERI TÖITÄ KOSKEVAT LISÄMÄÄRÄYKSET Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät Valtioneuvoston asetuksen mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat hoidetuksi. Lisäksi noudatetaan muun muassa seuraavia ohjeita: RIL Työturvallisuuden varmistaminen rakennushankkeen suunnittelussa RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL Korjausrakentaminen VI, Työturvallisuus 13 (14)

17 Rakennusalan Kustantajat; Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen Työturvallisuus purkutöissä Urakoitsijan tulee ennen purkutöiden aloittamista ja työn aikana tehdä vahinkojen estämisen kannalta tarpeelliset rakenteiden tarkastukset ja tukemiset, sähkön katkaisu, kaasujohtojen ja säiliöiden sulku ja tyhjennys sekä muut mahdolliset suojaustoimenpiteet. Purkutyön aikana urakoitsijan tulee seurata rakenteiden käyttäytymistä ja tarpeen mukaan täydentää tuentoja ja suojauksia sekä tarpeen mukaan kutsua paikalle rakennetekniset asiantuntijat arvioimaan tilannetta ja antamaan lisäohjeita purkutyön etenemiselle, lisätuennalle tai kokonaan keskeyttämiselle. Asbestipurkutyön suunnittelussa ja valvonnassa käytetään Työsuojeluhallinnon lomakkeita. Työn ja työvaiheen turvallisuus varmistetaan käymällä läpi ko. työvaihetta koskeva muistilista. Täytetty muistilista liitetään osaksi suunnitelmaa. Työmaan vastuuhenkilö vastaa vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelusta ja suunnitelmien laadinnasta. Rakennusjätteet tulee lajitella pääkaupunkiseudun yleiset jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tarkemmat ohjeet HSY Jätehuollon asiakaspalvelu puh , Ongelmajätteiden ja muille terveydelle vaarallisten jätteiden käsittelyssä on noudatettava voimassaolevia viranomaismääräyksiä Maalaustyöt Pääurakoitsijan tulee selvittää käytettävien maaliaineiden mahdollinen myrkyllisyys sekä huolehtia asianmukaisesta työntekijöiden suojauksesta ja estää muiden altistuminen. Pääurakoitsijan tulee työnsuunnittelussa minimoida terveydelle vaarallisille aineille altistuvien työntekijöiden määrä läheisissä työkohteissa. Maalausurakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käytettävistä maalaustuotteista käyttöturvallisuustiedotteen pääurakoitsijalle Luvanvaraiset työt Päätoteuttajan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja käytännön kokemus mm. sähkö-, hitsaus-, tuli-, louhinta- ja räjäytys- yms. töissä. LIITTEET - 14 (14)

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö TYÖTURVALLISUUSLIITE 11-88 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(13)

TURVALLISUUSASIAKIRJA PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(13) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO Kannaksentie 4 59100 PARIKKALA Päiväys 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 25.2.2016 HUOLTORAKENNUKSEN PURKU-URAKKA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus...

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

ISONKYRÖN PALVELUKESKUKSEN JA TERVEYSKESKUKSEN LAAJENNUS JA MUUTOS

ISONKYRÖN PALVELUKESKUKSEN JA TERVEYSKESKUKSEN LAAJENNUS JA MUUTOS ISONKYRÖN PALVELUKESKUKSEN JA TERVEYSKESKUKSEN LAAJENNUS JA MUUTOS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA-SÄÄNNÖT JA MENET- TELYOHJEET Rev. 0.0 Vaihe urakkalaskentavaihe Pvm. 1.9.2016 Laatija JF / Isonkyrön kunta Tark.

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYTAPAOHJEET

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYTAPAOHJEET KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: Svenska skolcentrum, liikuntatilan saneeraus, kokonaisurakka

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 6.3.2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS

HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS Keittiön tilat MUUTOSTYÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä työturvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt ja -säännöt Sivu 1/11 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Yläasteen kaksikerroksisen osan purku-urakka Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt Asiakirjan versiopäivitykset 15.2.2016, Luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS. (VNa 702/2006) (VNa 205/2009) Parikkalan kunnan vuositarjoukset Kone- ja maanrakennustöiden urakointi

TYÖTURVALLISUUS. (VNa 702/2006) (VNa 205/2009) Parikkalan kunnan vuositarjoukset Kone- ja maanrakennustöiden urakointi Parikkalan kunnan vuositarjoukset Kone- ja maanrakennustöiden urakointi 2015 2018 TYÖTURVALLISUUS (VNa 702/2006) (VNa 205/2009) 25.03.2015 LAATIJAT: Heikki Varis Anu Nikulainen Anniina Kontiokorpi B1 HANKE

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita:

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Tilaaja Kårkulla Samkommun Rakennuskohde Rakennus 2 Talot A, B ja C Kårkullavägen 142, Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Purkutyöt Versio: 1.0 Tarjouspyyntövaihe HUOM! MIKÄÄN TYÖ EI

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Vastaanottaja Sotkamon kunta Asiakirjatyyppi Työturvallisuusasiakirja Päivämäärä 27.1.2017 Viite SOTKAMON KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN Päivämäärä 27.1.2017 Laatija Tarkastaja Kuvaus Teemu Heikkinen Juha Hämäläinen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI www.seinajoki.fi 1(11) RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI versio 1.4 www.seinajoki.fi 2(11) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 4 1.2 Päätoteuttaja 4 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja LIITEASIAKIRJA 4 Hyvinkään kaupunki Päällysteurakan turvallisuusasiakirja Hyvinkään kaupunki SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden yhteensovitus...3

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET 30.3.2012 EESTINMETSÄN LÄHIPALVELUKESKUS PIHAN PERUSPARANNUS Eestinmetsän Lähipalvelukeskus 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Työturvallisuusasiakirja

Työturvallisuusasiakirja Liite 5 Työturvallisuusasiakirja Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2(16) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAK IRJA... 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 1 YLEISTÄ... 1-1 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1-1 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA AURAUS- JA LIUKKAUDENTORJUNTAPALVELUJEN PALVELUJEN HANKINTA TALVIKAUSILLE 2016/17 JA 17/18 + OPTIOKAUSILLE 18/19 JA 19/20 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

KOHDE ROVANIEMEN KIRKON PIHA-ALUEEN KUNNOSTUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KOHDE ROVANIEMEN KIRKON PIHA-ALUEEN KUNNOSTUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 5.12.2015 KOHDE ROVANIEMEN KIRKON PIHA-ALUEEN KUNNOSTUS TYÖ 1054 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (12) SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus 0.2 Päätoteuttaja 0.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus HANKE 1/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen lisäksi,

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/8 Lehmuskujan rakentaminen 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 702/2006) (VNa 205/2009) 05.08.2015 LAATIJAT: Heikki Määttänen Anu Nikulainen TURVALLISUUSASIAKIRJA 2/8 B1 HANKE Lehmuskujan

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Rakennuttaja... 1 1.3 Suunnittelija...

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. 1KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LATURAKAN ASEMAKAAVA-ALUEEN KATUJEN, KEVYEN LII- KENTEEN VÄYLIEN JA ULKOILUREITIN RAKENTAMINEN SEKÄ RAKKAVAARANTIEN SUOJATIEJÄRJESTELYT JÄRVELÄNTIE

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Tilassa Oy Loft Helsinki / Radiokatu 5 00240 Helsink TURVALLISUUSASIAKIRJA 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN Työturvallisuusasiakirja Menettelyohjeet Turvallisuussäännöt 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Urheilukentän kunnostus

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Urheilukentän kunnostus TURVALLISUUSASIAKIRJA Urheilukentän kunnostus 2016-2017 28.4.2016 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 HANKKEEN TIEDOT... 3 1.2 PÄÄTOTEUTTAJA... 3 1.3 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJAT... 3 1.4 RAKENNUTTAJAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA Tunturialueen hirsikoulut 2016 27.1.2016 Rakennuttajan turvallisuusasiakirjat: Turvallisuusasiakirja Turvallisuussäännöt Menettelyohjeet 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1 HANKKEEN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 30.1.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Terveyskeskus PERUSKORJAUS 15102

IISALMEN KAUPUNKI Terveyskeskus PERUSKORJAUS 15102 IISALMEN KAUPUNKI Terveyskeskus PERUSKORJAUS 15102 TYÖTURVALLISUUSLIITE Rakennusurakka LV-urakka IV-urakka Sähköurakka Sprinklerukakka mittaus- ja säätöurakka automaatiourakka Rakennuttajan hankinnat 1

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO ETELÄISEN RAKENNUSPIIRIN VALAISTUSTYÖT 2012 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2.4.2012 1. YLEISTÄ 2 1.1. Lainsäädännön vaatimus 2 1.2. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus ja merkitys 2 1.3.

Lisätiedot

Oulun kaupunki TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN. Turvallisuusasiakirja 1.0

Oulun kaupunki TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN. Turvallisuusasiakirja 1.0 TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN Turvallisuusasiakirja 1.0 15.10.2013 15.10.2013 1 (8) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 2 2. TURVALLISUUSASIAKIRJAN LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN... 2 3. TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

TYÖSUOJELU SÄHKÖALOILLA

TYÖSUOJELU SÄHKÖALOILLA TYÖTURVALLISUUSOHJE STO 8/2016 13.4.2016 Korvaa: STO 8/2009 Työturvallisuuskeskus Sähköalojen työalatoimikunta Laatija: Jukka Tamminen Päivitys: Jukka Mäntynen, Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 1 YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS TYÖTURVALLISUUSLIITE 31.5.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 4

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.2.2012, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi www.mantsala.fi Mäntsälän

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kirkkonummen seurakuntakeskuksen vesikattokorjaus TILAAJA Kirkkonummen seurakuntayhtymä KOHDE Seurakunnantie 1, 02400 Kirkkonummi 2(12) SISÄLTÖ 1. YLEISTIEDOT... 4

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET 30.7.2012 LAGSTAD KOTISEUTUTALO VESIKATON KORJAUS Lagstad kotiseututalo 2(15) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki LinnanInfra -liikelaitos Hiekoitushiekan poiston ja puhtaanapidon urakka 2017 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA A. Turvallisuusasiakirja B. Turvallisuussäännöt C. Menettelyohjeet A. TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Uimalan laiturien purku-urakka Joutsa

TURVALLISUUSASIAKIRJA Uimalan laiturien purku-urakka Joutsa TURVALLISUUSASIAKIRJA 12.2.2016 Uimalan laiturien purku-urakka Joutsa SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Rakennuttaja ja urakoitsija... 4 1.2 Hankkeen lyhyt kuvaus... 4 1.3 Rakennuttajan turvallisuusasiakirjat...

Lisätiedot

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/9 SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 18..7.2014 2/9 Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO TURVALLISUUSASIAKIRJA Kauppilanmäen ylävesisäiliön saneerausurakka Vaihe: Suunnittelu Tilaaja: Laatija: Kohde: Rakennuttaja: Suunnittelija: Päätoteuttaja:

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Sivu 1/8 PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA 2016-2017 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 24.3.2016 Sivu 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ. 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 16.3.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Kuorevirran jalkapallokenttä

Kiuruveden kaupunki Kuorevirran jalkapallokenttä KIURUVEDEN KAUPUNKI 1(10) Pöyry Finland Oy Itkonniemenkatu 13 FI-70500 Kuopio Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8 Tel. +358 10 33450 Fax +358 10 33 45701 www.poyry.fi Kiuruveden kaupunki

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA HAARAJOEN PATOSILLAN UUSIMINEN Muutos: Laadittu: Vantaalla 16.12.2015 Tarkastettu: Hyväksytty: 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Päätoteuttaja... 3 1.3.

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Kasavuoren koulukeskus / liikuntasalin lattian uusinta TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kasavuoren koulukeskus / liikuntasalin lattian uusinta TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Kasavuoren

Lisätiedot

KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOTÖIDEN TYÖTURVALLISUUS NOUDATETAAN TÄSSÄ URAKASSA SOVELTUVIN OSIN

KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOTÖIDEN TYÖTURVALLISUUS NOUDATETAAN TÄSSÄ URAKASSA SOVELTUVIN OSIN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(7) KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOTÖIDEN TYÖTURVALLISUUS NOUDATETAAN TÄSSÄ URAKASSA SOVELTUVIN OSIN 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

LOUHINTATÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

LOUHINTATÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 LOUHINTATÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusaisakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan tilaamilla työmailla suoritettavissa räjäytys-

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU PITKÄNIEMEN KASVIHUONELAITOS PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan ja purkuohjeiden

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNUMERO:20600749 KAUNIAISTEN KAUPUNKI PALOKUNNANKUJA SWECO YMPÄRISTÖ OY Ilmalanportti 2 Mäkelininkatu 17 A 00240 Helsinki 90100 Oulu Sisällysluettelo RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1 Rakennuttaminen ja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY / TAMK F-TALON KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT Turvallisuusasiakirja 2 (14) Sisällys 1 Rakennushanke... 3 1.1 Kohde ja hankekokonaisuus... 3 1.2 Rakennushankkeen

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 11.1.2017 2/8 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA TEKNINEN OSASTO PÄIVÄKODIN SAATTOPYSÄKÖINTI. Turvallisuusasiakirja

JOUTSAN KUNTA TEKNINEN OSASTO PÄIVÄKODIN SAATTOPYSÄKÖINTI. Turvallisuusasiakirja JOUTSAN KUNTA TEKNINEN OSASTO PÄIVÄKODIN SAATTOPYSÄKÖINTI Turvallisuusasiakirja 8.6.2016 Turvallisuusasiakirja I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja TK 1. Huittisten kaupunki Terveyskeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja TK 1. Huittisten kaupunki Terveyskeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja TK 1 Huittisten kaupunki Terveyskeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.10.2016 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja TK 2 Sisällysluettelo: TURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LOUEN TOIMIPAIKKA LIHANJALOSTUSTILOJEN RAKENTAMINEN KÄTKÄVAARANTIE 69 95340 LOUE 03.11.2016 1 RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot