RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS SÄHKÖINFO OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS SÄHKÖINFO OY"

Transkriptio

1 RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS

2 Miksi rakennusalan ammattilaisen olisi hyvä tietää myös sähköistyksestä? Nykyaikaisessa rakentamisessa rakennussähköistyksellä on koko ajan lisääntyvän taloautomaation ansiosta yhä suurempi merkitys. Rakennusalan edustajat (vastaavat mestarit, valvojat ja työn suorittajat) tarvitsevat työssään ajantasaista tietoa sähköistystöiden prosesseista, määräyksistä, tarkastuskäytännöistä ja pätevyysvaatimuksista. Tiedon lisäämisen kautta parannetaan rakennustyömaan eri ammattiryhmien yhteistyötä, sujuvoitetaan rakentamisen prosessia ja kohennetaan lopputuloksen laatua. 2

3 Rakennusalan sähköistysopas Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n vuonna 2013 käynnistämä hanke. Julkaisija Sähköinfo Oy. Rahoittajana Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK. Tarkoituksena tuottaa rakennusalan vastuuhenkilöille ohje- ja koulutusaineisto sähköalan erityispiirteistä ja perehdyttää toimijoita sähköalan töiden tekniikoihin, prosesseihin, sekä osaamis- ja pätevyysvaatimuksiin Aineisto julkaistaan STEK:in internetsivuilla sekä Sähköala.fisivustolla vapaasti ladattavaksi, sekä jaellaan rakennusalan järjestöjen kautta. 3

4 Sähköistysoppaan sisältö Oppaan rakenne seuraa käytännön rakentamisprosessin kulkua. Asioita tarkastellaan erikseen sähköasennusten, tietoteknisten järjestelmien ja turvajärjestelmien osalta. Käsittelyssä on pyritty löytämään sähkötöiden ja rakennustyön prosessien yhteensovittamisen kriittisiä pisteitä ja tarjoamaan niihin ratkaisuja. Kieliasussa on pyritty välttämään sähkömiesten ammattikieltä tai teknisiin yksityiskohtiin paneutumista. Hankkeeseen on osallistunut rakennusmestareiden ja rakennusvalvojien edustajia, joilta on saatu arvokkaita näkemyksiä ja suuntaviivoja oppaan sisällön suhteen. 4

5 Oppaan sisältö 1. Sähköasennuksia koskevat määräykset, ohjeet ja määritelmät 2. Tele- ja turvalaiteasennuksia koskevat määräykset 3. Sopimustekniikka 4. Sähkö- ja teleasennusten toteutusten suunnittelu 5. Sähkö- ja teleasennusten prosessit työmaalla 6. Tarkastukset ja pöytäkirjat 7. Piirustukset ja dokumentointi 8. Töiden luovutus ja takuuaika 9. Erityiskohteita sähköalan töiden näkökulmasta 5

6 1. Sähköasennuksia koskevat määräykset, ohjeet ja määritelmät Tärkeimmät lait: Sähköturvallisuuslaki ja Sähköturvallisuusasetus KTM:n päätös sähköalan töistä (516/96) KTM:n päätös sähkölaitteiston käytöstä ja käyttöönotosta (517/96) Standardit: SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus 6

7 Sähköturvallisuuslaki ja Sähköturvallisuusasetus Sähköturvallisuuslain (410/96) keskeiset pykälät käsittelevät sähköalan töitä ja sähkölaitteistojen käyttöönottoa ja käyttöä. Sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteistojen rakennus-, korjaus-, huolto- ja käyttötöitä saa tehdä seuraavilla edellytyksillä: töitä johtamaan nimetään luonnollinen henkilö, jolla on riittävä kelpoisuus (sähkötöiden johtaja) itsenäisesti töitä suorittavalla ja valvovalla henkilöllä on riittävä kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito; sekä käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset tilat ja työvälineet sekä sähköturvallisuutta koskevat säännökset ja määräykset. Sähköurakoinnista pitää tehdä ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes:iin, joka ylläpitää rekisteriä sähköurakoitsijoista. Sähkösuunnittelu ei edellytä ilmoitusta sähköturvallisuusviranomaiselle Sähköturvallisuusasetus (498/96) täydentää sähköturvallisuuslakia. 7

8 KTM:n päätös sähköalan töistä (516/1996) Antaa pätevyysvaatimuksia koskevat määräykset sekä sähköalan töitä tekevien ammattitaitovaatimukset. Mikä on sähkötyötä? Sähkötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteistojen rakennus-, korjaus-, ja huoltotöitä. Rakennustyön kannalta olennaista on, että sähkötyöksi ei katsota sähkölaitteen ja laitteiston purkutyötä, jos laite tai laitteisto on tehty luotettavasti ja asianmukaisesti jännitteettömäksi. 8

9 Sähkötöitä tekevä henkilöstö Sähkötöitä tekevässä yrityksessä on oltava nimetty sähkötöiden johtaja, joka vastaa siitä, että toiminta on sähköturvallisuudesta annettujen säännösten ja määräysten mukaista. Laitteiston käytön johtaja tarvitaan, jos sähkölaitteistoon kuuluu yli voltin nimellisjännitteisiä osia tai sähkölaitteiston liittymisteho on yli kva. Käytön johtajan tulee olla sähkölaitteiston haltija tai tämän palveluksessa. Sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava sähköalan pätevyys. Pätevyyksiä arvioi ja pätevyystodistuksia myöntää Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy. Pätevyysluokituksia on kolme (SP1 SP3). Jokaiseen pätevyyteen vaaditaan hyväksytysti suoritettu sähköturvallisuustutkinto, jota ei pidä sekoittaa yleiseen SFS6002 sähkötyöturvallisuuskoulutukseen. 9

10 Maallikko ja sähköalan ammattihenkilö Riittävän ammattitaitoiseksi valvomaan ja itsenäisesti tekemään koulutustaan ja työkokemustaan vastaavan alan sähkö- ja käyttötyötä katsotaan se, joka on mainittuihin töihin opastettu ja jolla on soveltuva koulutus ja kokemus, joiden perusteella hän kykenee arvioimaan riskit ja välttämään sähkön mahdollisesti aiheuttamat vaarat. KTM päätöksen 516/ :ssä annetaan tarkemmat vaatimukset koulutuksesta ja työkokemuksesta. Sähkötyöt eivät ole jokamiehen oikeus. Määrättyjä pieniä sähköalan joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai häiriötä, on kuitenkin sallittua tehdä ilman sähköalan koulutusta tai työkokemusta: 1) enintään 250 voltin nimellisjännitteisten asennusrasioiden peitekansien irrotusta ja kiinnitystä, yksivaiheisten pistotulppien, liitosjohtojen, jatkojohtojen ja sisustusvalaisimien asennus-, korjaus- ja huoltotöitä sekä näihin rinnastettavia töitä, 2) nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin tai 120 voltin tasajännitteisiin laitteistoihin kohdistuvia sähkötöitä, 3) käyttötöitä sähkölaitteistossa, jonka jännitteiset osat on suojattu tahattomalta koskettamiselta, sekä 4) omaan käyttöön rakennettujen sähkölaitteiden korjaamista, jos tämä liittyy sähköalan harrastustoimintaan. 10

11 Sähköalan standardit Sähköasennuksia koskevat turvallisuusvaatimukset on esitetty Ktm:n päätöksessä sähkölaitteistojen turvallisuudesta (1193/1999). Käytännössä vaatimukset on helpointa toteuttaa noudattamalla voimassa olevia standardeja. SFS 6000-standardi sisältää tekniset turvallisuusvaatimukset enintään 1000 V vaihtojännitteisten sähköasennusten toteuttamiseksi. Standardin uusin painos on julkaistu lokakuussa 2012 käsikirjana SFS Sähköalan työn katsotaan täyttävän olennaiset turvallisuusvaatimukset, kun työ tehdään noudattaen sähkötyöturvallisuusstandardia SFS

12 Sähkötietokortisto ST-kortisto on kattava sähköalan suunnittelu- ja asennusohjeisto. Kortistoa toimitetaan sekä painettuna että sähköisenä versiona (www.sahkoinfo.fi/severi). Kortiston julkaisija on Sähkötieto ry ja kustantajana Sähköinfo Oy. Rakennuttajille ST-aineistosta löytyy mm.: järjestelmäkohtaista hankesuunnittelussa tarvittavaa tietoa suunnittelun tehtäväluettelot, yleiset sopimusehdot sekä sopimusmallit kaupalliset asiakirjat ja lomakemallit mm. tarjouspyyntöjen tekemiseen toteutusten laadun valvontaan ja dokumentointiin liittyvät ohjeet ja lomakkeet käyttäjäkoulutuksiin soveltuvaa materiaalia 12

13 2. Viestintä- ja tietoverkkojen määräykset ja pätevyydet Kiinteistön sisäjohtoverkkojen ja yhteisantennijärjestelmien asennuksessa ja ylläpidossa on noudatettava Viestintäviraston määräystä 65/2013 M. Määräys koskee kaikkia vakinaiseen asumiseen tarkoitettuja asuinkiinteistöjä ja toimialakiinteistöjä. 13

14 Telealan pätevyydet Telealan pätevyydet ovat vapaaehtoisia pätevyyksiä, joiden kriteerit on hyväksytty yhteisesti alalla toimivien ja palveluja käyttäjien muodostamissa ryhmissä. Teleurakointipätevyydet jakaantuvat seuraaviin luokkiin: AT, antenniverkko ja tietoverkkotyöt A, antenniverkkotyöt T, tietoverkkotyöt Tele- ja turvalaitejärjestelmien asennustyössä kannattaa käyttää tarvittavan pätevyyden omaavaa asennusliikettä, joka tuntee alaa koskevat määräykset ja vaatimukset ja osaa toteuttaa työn niiden mukaisesti. 14

15 Turvaurakointipätevyydet Turva-alan töistä paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennusja huoltotoiminta on lakisääteistä toimintaa ja edellyttää vastuuhenkilöä, jolla on kyseisiin töihin pätevyystodistus. Muissa turva-alan töissä on syytä käyttää liikettä, jolla on rakennuttaja- ja urakointialan suosittelema TU-sertifiointi. 15

16 3. Sopimustekniikka Rakennusalalla on kehitetty sopimuksen teon helpottamiseksi erilaisia sopimuslomakkeita ja yleisiä sopimusehtoja. Valmiissa lomakkeissa on huomioitu ainakin kaikki tärkeimmät seikat, joista pitää sopia. Sopimuslomaketyypin valintaan vaikuttavat sekä tilaajan asema että tilattavan sähkötyön laatu ja laajuus. Yritysten ja yhteisöjen välisissä sopimuksissa sovelletaan rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE

17 Sopimukset kuluttajien kanssa Kuluttajalle tehtävissä töissä (tilaajana yksityishenkilö tai kohdetta käytetään pääasiallisesti muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaan) sovelletaan työn laajuudesta riippuen joko kuluttajansuojalakia rakennusalan erikoistöitä koskevia yleisiä sopimusehtoja REYS-8 (kuluttajansuojalain 8 luvussa tarkoitettuja arvonlisäverolliselta hinnaltaan alle n euron urakoita varten) rakennusalan töitä koskevia yleisiä kuluttajasopimusehtoja RYS- 9 (Yli euron urakat) Laaditut asiakirjat eivät laajuutensa vuoksi sovellu hyvin käytettäviksi pieniin, muutaman työtunnin kestäviin töihin. Näihin soveltuu Kuluttajaviraston laatima sopimuslomake Pienremontin sopimus. 17

18 Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset sopimusehdot, REYS Määrittelee mm. Ennakkomaksuja ja maksuerien määräytymistä Urakkahinnan muutoksia (arvonlisävero, lainsäädännölliset kustannusmuutokset ym.) Urakkasopimuksen muutoksia ja lisäyksiä Urakka-asiakirjojen tulkintaa Urakkasuoritusta ja urakkakohdetta koskevaa vaaranvastuuta Urakkakohteen vakuuttamista Urakoitsijan neuvontavelvollisuutta Urakkasuorituksen viivästymisen ja virheen seuraamuksia Urakoitsijan, tavarantoimittajan ja aliurakoitsijan virhevastuuta Tilaajan myötävaikutusvelvollisuutta ja sen laiminlyönnin seuraamuksia 18

19 Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot, RYS Erona REYS-8-ehtoihin RYS-9-ehdoissa on huomioitu myös työn tekeminen laskutyönä. Tähän liittyen ehdoissa on mm. säännökset hinta-arvion antamisesta ja sen sitovuudesta. On syytä olla tarkkana, minkälaisesta arviosta on kysymys! Sitovaa hinta-arviota urakoitsija ei saa ylittää enemmällä kuin 15 %:lla, ellei urakkasopimuksessa ole toisin sovittu. Ylityksen suuruutta arvioitaessa ei oteta huomioon tilaajan tilaamia lisä- ja muutostöitä. Suuntaa-antava hinta-arvio ei sido urakoitsijaa, jos tästä on ilmoitettu annettaessa tietoa tilaajalle. Urakoitsijan on viipymättä otettava yhteyttä tilaajaan, jos työn kuluessa havaitaan, että hinta nousee huomattavasti ennakoitua suuremmaksi. Enimmäishinta on tilaajan maksettavaksi tulevan urakkahinnan yläraja, jota urakoitsija ei saa ylittää. 19

20 Rakennusalan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) YSE 1998 on tarkoitettu elinkeinonharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin. Rakennusalan urakkasopimus on useimmiten laadittu YSE 1998:n mukaiselle sopimuslomakkeelle. Sähkö- ja teleurakoitsija liitto STUL ry julkaisee käsikirjaa Urakoitsijan YSE-opas. Kirja on perusteos, jonka olisi hyvä kuulua jokaisen urakkasopimuksia solmivan ja työmaasta vastaavan henkilön perusvarustukseen. Niissä sähköurakoissa, joissa YSE-ehdot sopimuslomakkeineen tuntuvat liian laajoilta ja monimutkaisilta, voidaan käyttää Pienurakkasopimusta RT

21 Tilaajavastuulaki ja Suomen Tilaajavastuu Oy Tilaajavastuulaki (HE18/2012) astui voimaan Laki velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Mikäli sopijaosapuoli ei anna em. selvityksiä, tilaaja voi hankkia osan myös itse tai hyväksyä myös muun yleisesti luotettavan selvityksen Tilaajavastuu.fi -palvelu on Suomen suurin ja kattavin yrityksille suunnattu tilaajavastuutietojen rekisteri ja ylläpitäjä. Suomen Tilaajavastuu Oy:n omistavat Rakentamisen Laatu RALA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Talonrakennusteollisuus ry. Luotettava Kumppani -ohjelma on elinkeinoharjoittajalle tai yritykselle suunnattu ohjelma. Sen kautta yrityksen tilaajavastuuraportti on aina ajan tasalla eikä paperisia todistuksia tarvitse enää toimittaa. Tilaajavastuu.fi - palvelusta yritykset saavat tilaajavastuulain mukaiset Luotettava Kumppani -raportit maksutta. 21

22 4. Sähkö- ja teleasennusten toteutusten suunnittelu Sähköasennusprojekti kuten muut rakennusalan projektit alkaa tavallisimmin siten, että siitä vastuun kantava työnhoitaja saa eteensä kohteen sähkötyöselityksen ja piirustukset, allekirjoitetun urakkasopimuksen sekä muuta työhön ja toteutukseen liittyvää aineistoa Urakoitsijan ilmoitettava rakennuttajalle havaitsemistaan virheellisyyksistä, joita voi olla sähkösuunnittelun asiakirjoissa. Jos urakoitsija ei havaitse virheitä, jotka hänen kohtuuden mukaan olisi pitänyt havaita, hän voi joutua vastaamaan niistä. Rakennuttaja on kuitenkin vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. 22

23 Asiakirjojen ristiriitaisuudet Yleinen periaate: yksityiskohtaisemmin asian esittävä asiakirja on pätevämpi kuin asian yleisemmin esittävä: Jos sähköurakkasopimukseen liitetään muiden alojen työselitykset sopimusasiakirjoiksi, tulee mahdolliset ristiriitaisuudet selvittää jo ennen sopimuksen allekirjoitusta. Eri urakkasopimusten välisiä ristiriitoja voi olla: käytävien lasketuissa katoissa valaisimien ja ilmanvaihtoventtiilien sijoituksessa ovien aukeamissuunnissa kalustopiirustuksissa verrattuna tasopiirustuksiin urakkarajoissa ja aputyövelvoitteissa. 23

24 Urakkasopimusten ristiriitaisuudet Muiden alojen asiapaperit, jotka eivät ole olleet tarjousasiakirjoina ja joita ei ole liitetty sähköurakkasopimukseen, eivät sido sähköurakoitsijaa millään tavalla. Ristiriidat sähköurakka-asiakirjojen ja muiden alojen asiakirjojen kesken selvittää tilaaja ja antaa tarvittavat toimintaohjeet eri urakoitsijoille. Jos nämä ohjeet muuttavat urakkasopimuksen sisältöä, käsitellään niitä normaaliin tapaan joko muutoksina tai lisäyksinä sähköurakkaan. Huomautusvelvollisuus havaituista ristiriidoista on Yleisten sopimusehtojen mukaisesti urakoitsijalla. Ristiriidasta ilmoitetaan heti, kun se on havaittu. Suunnitelmien vertailu ja yhteensovittaminen on kuitenkin yksiselitteisesti rakennuttajan vastuulla. 24

25 Sähköistysprojektin toteutuksen suunnittelu Työmaan organisaatiokaaviosta selviävät projektin osapuolet ja yhteyshenkilöt Asennushenkilökunnan tarpeesta tehdään resurssisuunnitelma. Pääurakoitsija laatii yleisaikataulun, mutta sähköurakoitsija laatii omista töistään erillisen työvaiheaikataulun, jossa on tärkeää esittää sähkötöiden kannalta kriittiset riippuvuudet rakennustöistä: maankaivutyöt keskustilojen rakennustekniset työt alakattojen teon aloittamis- ja valmistumisajankohdat johtokourun taustojen maalaustyöt lattiatöiden ajankohdat 25

26 Muuta toteutuksen suunnittelussa huomioitavaa Tarvittavat piirustukset ja dokumentit Alihankinnat (erikoistyöt, raskaiden esineiden haalaukset) Toimitusaikataulut Hyväksyttämiset (tuotemerkit ym) Työturvallisuus (työturvakortit, tulityökortit, sähkötyöturvallisuuskortit) Jätteiden käsittely (erityisesti purkujätteet, loistevalaisimet, kuparikaapelit) Työmaasopimus Sähköasennusalan työehtosopimus edellyttää, että urakkatyökohteesta laaditaan kirjallinen kohdekohtainen työmaasopimus. 26

27 Sähköasennustyön projektiryhmä Työnjohtajalla/projektinhoitajalla on toiminnallinen vastuu työmaasta. Kärkimies eli nokkamies johtaa asennustyötä työmaalla, pitää yhteyttä työnjohtoon, tilaa tarvikkeet työmaalle, osallistuu tarvittaessa työmaakokouksiin ja huolehtii siitä että työryhmällä on käytössä tarpeelliset työ- ja suojeluvälineet. Sähköasentaja suorittaa asennustyötä ja huolehtii tekemänsä työn työturvallisuudesta. Hyvässä urakkaporukassa jokainen tekee omien vahvuuksiensa mukaista työtä ja hyödyttää näin työmaan edistymistä. 27

28 5. Sähkö- ja teleasennusten prosessit työmaalla: valvonta ja ohjaus Aloituspalaveri Tilaajan tai pääurakoitsijan tulisi huolehtia, että jo aloituspalaverissa on mukana kohteen sähkötöiden vastuuhenkilö. Työmaakokoukset Sähköurakoitsijan edustajana työmaakokouksissa on vastaava projektinhoitaja tai työnjohtaja, tarpeen vaatiessa kohteen kärkimies. Urakoitsijakokoukset ja katselmukset 28

29 Valvonnan kohteita Työaikataulun toteutuminen Sähköurakoitsijan kannalta työaikataulun kriittisiä kohtia ovat osatyövaiheiden toteutumisen edellytyksenä olevat riippuvuudet (sähkötilojen rakennustyöt, alakattotyöt jne). Oman työn viivästyminen Materiaalitoimitusten myöhästyminen Resurssit Suunnitelmien muutokset Aina muutoksen tekijä ei tiedä, miten laajalle muutoksen vaikutus ulottuu. Esim. ovien aukeamissuuntien kääntäminen saattaa aiheuttaa sähköurakoitsijalle laajoja piirustuskorjauksia työpiirustuksiin ja pahimmillaan työläitä ja kalliita muutoksia jo tehtyihin asennuksiin. 29

30 Muutos- ja lisätyöt YSE 98:n mukaan lisä- tai muutostyö voidaan aloittaa vasta kun se on tilattu tarjousmenettelyn mukaisesti. Käytännössä tämä on mahdollista erittäin harvoin. Pikaisesti suoritettavat kaapelihyllyjen purkamiset ja uudelleenasennukset, valaisimien siirrot jne. ovat sähköalalla yleisiä. Työmaan toimintoja suunniteltaessa olisikin tärkeää sopia tapa, jolla spontaanit muutostyöpyynnöt todetaan ja dokumentoidaan tarjousja laskutuskelpoisiksi. Lisätyö on urakoitsijan suoritus, joka ei alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. Lisätöiden hinnoittelun sopijapuolet sopivat keskenään. Muutostyö (muutos, lisäys tai vähennys) on sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos. Muutostöiden hinnoittelusta on määräyksiä YSE-ehdoissa. 30

31 Erimielisyydet ja reklamaatiot Yleisimpiä aiheita erimielisyyksiin ovat urakkarajojen epäselvyydet. Jokin tehtävä saattaa olla sisällytetty useampaan urakkaan tai puuttua kaikista. Tällöin saattaa muodostua ratkaisevaksi sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys, joka määritellään yleensä urakkasopimuksessa Esimerkiksi sähköurakoitsijan töiden viivästyminen voi aiheuttaa reklamaation, jossa todetaan viivästymisen johtuvan esim. toisen urakoitsijan edeltävien työvaiheiden myöhästymisestä ja viivästymisen aiheuttamia lisäkustannuksia vaaditaan korvattaviksi tai vaaditaan lisäsuoritusaikaa. 31

32 Esimerkkejä rakennustöissä huomioitavista sähköasennustöistä Perustusmaadoituselektrodin asentaminen Pääurakoitsijan olisi oltava yhteydessä sähköurakoitsijaan jo ennen perustusten tekoa. Maakaapelien asentaminen on sähkötyötä Maanrakennusurakoitsija voi asentaa maakaapelin kaivantoon vain sähköurakoitsijan välittömässä valvonnassa. Putketon asennus (asentaminen suoraan rakenteeseen) Peltirankaseinät, hirsirakenteen laskeutuminen. Kaapelia ei saa asentaa lämpöeristeen sisään Lämmityskaapelin asennus on sähkötyötä Teleasennustyöt kaapeleiden suuri vaurioitumisherkkyys ja häiriöherkkyys 32

33 6. Sähköalan tarkastukset ja pöytäkirjat Sähkölaitteiston rakentajan on tarkastettava tekemiensä asennusten turvallisuus ja toimivuus ennen niiden käyttöönottoa. Tarkastuksen sisältö on määritelty standardissa SFS Käyttöönottotarkastuksesta tulee yleensä laatia sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirja. Tietyille laitteistoille tulee lisäksi tehdä valtuutetun tarkastajan tai laitoksen tekemä varmennustarkastus. 33

34 Käyttöönottotarkastus Sisältää aistinvaraisia tarkastuksia ja mittauksia sekä toiminnallisia kokeita. Aistinvaraista tarkastusta tehdään koko asennustyön ajan. Mittaukset ja testaukset ajoittuvat suurimmalta osin asennustyön loppuvaiheeseen. Niiden avulla varmistetaan mm. suojausjärjestelmien toimivuus. Tarkastusten tekijän tulee olla kyseiseen tehtävään riittävän ammattitaitoinen sähköalan ammattihenkilö. Jos keskeneräisestä asennuksesta otetaan osa käyttöön, esimerkiksi rakentamisen aikana, on tälle osalle suoritettava käyttöönottotarkastus ennen käyttöönottoa. 34

35 Aistinvarainen tarkastus Tarvikkeiden vaatimuksenmukaisuus Suojaus sähköiskulta (ehjät kotelot, johtimien eristykset, vikasuojaus tilan mukainen) Laitteiden sijoitus paloturvallisuuden kannalta Johtimien poikkipinnat Häiriösuojaus huomioitu (esim. taajuusmuuttajakäytöt) Kaapeleita ei saa olla lämpöeristeen sisällä Kotelointiluokka on tilan mukainen; kosteus, pöly, lämpötila ym. Suojalaitteet ovat suunnitelman mukaisia Erotus- ja kytkentälaitteet, esim. koneiden sähkösyötöissä on oltava erotuskytkin. Keskusten nimilaput, piirustukset, varoituskilvet Liitokset; oikeat liittimet, liitokset eivät paikassa, jossa niihin ei päästä käsiksi Käytön ja huollon vaatima tila, esim. jakokeskuksien edessä 35

36 Testaukset ja mittaukset Jännitteettömänä suoritettavat mittaukset: Suojajohtimen jatkuvuuden mittaus varmistaa suojalaitteiden toiminnan vikatilanteissa. Mittauksessa mitataan suojajohtimen resistanssia, ja tulos riippuu johtimen pituudesta ja poikkipinnasta. Käytännössä mittaustulos on lähes aina luokkaa < 1Ω, erittäin pitkillä johdoilla suurempi. Eristysresistanssin mittaus selvittää sähkölaitteen/kytkennän eristystason. Mittaus tehdään jännitteisten johtimien ja maan väliltä 500V mittausjännitteellä. Vaaditun mittaustuloksen on yleensä oltava suurempi kuin 1 MΩ. Lattialämmityskaapeleille ja lämmityskelmuille täytyy tehdä eristysresistanssimittaus asennuksen jälkeen kaapelin kunnon varmistamiseksi. 36

37 Testaukset ja mittaukset Jännitteisinä suoritettavat mittaukset: Syötön automaattisen poiskytkennän varmistaminen (silmukkaimpedanssimittaus) tapahtuu selvittämällä mittaamalla vikatapauksessa syntyvä oikosulkuvirta ja vertaamalla saatua arvoa suojalaitteiden taulukkoarvoihin. Vaadittu mittaustulos riippuu käytettävästä sulakkeesta tai johdonsuojakatkaisijasta. Mikäli suunnitelmat sisältävät laskelmat suojauksen toiminnasta, ei automaattisen poiskytkennän toimintaa tarvitse tarkastaa mittaamalla. Vikavirtasuojien testaus. Testaukseen kuuluu testipainikkeen toiminnan tarkastus, sekä sen varmistaminen mittaamalla, että laite toimii nimellistoimintavirrallaan. Joissain tapauksissa myös vikavirtasuojan toiminta-aika on mitattava. 37

38 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja Käyttöönottotarkastuksesta tulee laatia sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirja, josta on käytävä ilmi seuraavat asiat: kohteen yksilöintitiedot selvitys sähkölaitteiston säännösten ja määräysten mukaisuudesta yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä tarkastusten ja testausten tulokset. Tarkastuksen tekijän on allekirjoitettava tarkastuspöytäkirja. Pöytäkirjasta täytyy löytyä myös sähkötöiden johtajan yhteystiedot. Maininta EMC-suojauksen vaatimusten toteutumisesta (häiriösuojaus) täytyy löytyä tarkastuspöytäkirjasta. Vähäisellekin sähkötyölle on aina tehtävä käyttöönottotarkastus siinä laajuudessa kuin on tarkoituksenmukaista. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa ei kuitenkaan aina edellytetä. (Esim. yksittäisen komponentin lisäyksestä tai yksittäisten kojeiden syöttöön liittyvistä muutos- ja täydennysasennuksista) 38

39 Muut tarkastukset ja pöytäkirjat Teleurakoitsijan on laadittava suorittamistaan asennustöistä tarkastuspöytäkirjat, joista ilmenee määräysten vaatimusten täyttyminen. Paloilmoittimen käyttöönottotarkastus on paloilmoitinliikkeen tekemä oman työn tarkastus. Paloilmoittimen varmennustarkastus on kolmannen osapuolen tekemä uuden, uusitun tai laajennettavan tai muutettavan paloilmoittimen tarkastus. Varmennustarkastuksen voi tehdä ainoastaan tehtävään Tukesilta valtuutuksen saanut tarkastuslaitos. Poistumisvalaistuksen kunnossapitomenettelystä Sisäministeriön asetus edellyttää laadittavaksi kunnossapitoohjelman, jossa selostetaan tarvittavat huoltotoimenpiteet. 39

40 7. Sähköalan piirustukset ja dokumentointi Vanhemmista rakennuksista ovat sähköpiirustukset valitettavan usein kadoksissa tai niihin ei ole päivitetty kohteeseen tehtyjä muutoksia. Uusi SFS 6000-standardi edellyttää yksiselitteisesti, että jokaisesta sähköasennuksesta on oltava tarpeelliset dokumentit ja piirustukset päivitetään asennuksen jokaisen muutoksen jälkeen. 40

41 Luovutuspiirustukset eli loppupiirustukset Luovutuspiirustusten lähtökohtana ovat yleensä työnaikaiset työpiirustukset, jotka sähköurakoitsija tarkistaa ja korjaa todellisuutta vastaaviksi. Luovutuspiirustusten laatiminen niissäkin tapauksissa, joissa tilaaja toimittaa työpiirustukset, on sisällytetty usein sähköurakoitsijan velvoitteisiin. Luovutuspiirustusten oikeellisuuden varmistamiseksi olisi työmaalla pidettävä ns. tarkepiirustussarjaa, johon sähköurakoitsija merkitsee asennuksiin tehdyt muutokset. Luovutuspiirustukset tulisi sähköurakoitsijan luovuttaa tilaajalle kuittausta vastaan viimeistään vastaanottotarkastuksessa. 41

42 8. Toimintakokeet, töiden luovutus ja takuuaika Projektin loppuvaiheeseen ja päättämisen valmisteluun kuuluvat sähköalalla toimintakokeet, koekäytöt ja käytönopastus. Suuremmissa kohteissa toimintakokeet saattavat vaatia aikaa jopa viikkoja ja tähän on syytä varautua jo yleisaikataulua tehdessä. Kun laitteistolla on useita toimittajia (esim. LVI-laitteistot), vaatii toimintakokeen järjestäminen eri urakoitsijoilta hyvää yhteistoimintaa. 42

43 Koekäytöt ja käytön opastus Ennen vastaanottotarkastusta on suoritettava sopimusasiakirjojen määrittelemät koekäytöt, joissa pyritään selvittämään laitteen tai pienen laiteryhmäkokonaisuuden kykyä toimia sopimusasiakirjojen mukaisesti. Sopimusasiakirjoissa voidaan asettaa sähköurakoitsijalle velvoite kouluttaa käyttöhenkilökuntaa käyttämään asennettuja laitteita oikein ja turvallisesti. Koulutuksen voi antaa esim. sähköurakoitsijan tai laitetoimittajan henkilökunta. Asennettujen ja toimitettujen laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet sähköurakoitsija luovuttaa sopimusasiakirjojen mukaisesti tilaajan edustajalle vastaanottokuittausta vastaan 43

44 Työn luovuttaminen tilaajalle Urakkaan kuuluvien omien työsuoritusten työnaikainen tarkastaminen ennalta laaditun kirjallisen suunnitelman mukaan, eli ns. itselleluovutus, on hyvä apukeino sen varmistamiseen, että työ on tehty oikein ja sopimuksen mukaisesti. Vastaanottotarkastuksen yhteydessä itsetarkastusdokumentit voivat olla tärkeää todistusaineistoa erimielisyystapauksissa. Ennen varsinaista vastaanottotarkastustilaisuutta suoritetaan varsinainen työkohteen yksityiskohtainen tarkastus ja laaditaan luettelo (puutelista) todetuista virheistä ja puutteista. 44

45 Takuuaika ja STUL-takuu YSE-ehtojen mukaan urakoitsijan takuuaika on kaksi vuotta kohteen luovutuksesta. Urakoitsija on velvollinen käyttämään sellaisia laitteita ja tuotteita, joiden takuuaika vastaa vähintään urakoitsijan takuuaikaa. Koska valtaosalle sähkötarvikkeita ei normaalisti ole voimassa näin pitkää takuuaikaa, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on kehittänyt sähköistysalan merkittävimpien toimijoiden kanssa STUL-takuujärjestelmän. Järjestelmän avulla takuuajan riskit jaetaan oikeudenmukaisesti valmistajan ja/tai maahantuojan sekä urakoitsijan välillä. STUL-takuu poikkeaa tavanomaisesta laitetakuusta siinä, että valmistaja sitoutuu vastaamaan myös laitteen korjaamisen tai vaihtamisen aiheuttamista kohtuullisista kustannuksista. 45

46 9. Erikoiskohteita sähkötöiden näkökulmasta: Pientalokohteet Pientalotyömaalla sähkömies on tyypillisesti työmaalla korkeintaan pari päivää kerrallaan. Tämä voi aiheuttaa vaikeuksia töiden yhteensovittamisessa jos rakentajalla ei ole rakennusalan kokemusta. Ammattitaitoisen rakennusalan valvojan ja vastaavan mestarin merkitys pientaloprojektissa on merkittävä. 46

47 Saneerauskohteet sähkötöiden näkökulmasta Saneerauskohteiden sähkötyöt ovat usein vaativampia toteutettavia kuin uudiskohteet ja vaativat sähköurakoitsijalta tietoa sekä vanhoista määräyksistä että korjaus- ja muutostöitä koskevista erityismääräyksistä. SFS 6000-standardi antaa ohjeita korjaus-, laajennus- ja muutostöiden sähköasennuksiin. Standardin soveltamisen kannalta on merkittävää, onko kyseessä korjaustyö vai muutos- ja laajennustyö. Saneeraukseen liittyvää sähkölaitteiston purkutyötä ei katsota sähkötyöksi, jos laite tai laitteisto on tehty luotettavasti ja asianmukaisesti jännitteettömäksi. Jännitteettömäksi tekemisen hoitaa sähköalan ammattilainen. 47

48 Luvattomat sähkötyöt pientalo- ja saneerauskohteissa Luvattomien sähköurakoitsijoiden käyttäminen on Tukes:n mukaan varsinkin saneeraus- ja pientalokohteissa lisääntynyt. Yleensä tapaukset tulevat esille, kun rakennuttaja pyytää sähköurakoitsijaa tekemään muuttolupaan tarvittavaa käyttöönottotarkastusta oikeudettoman sähköasentajan tekemälle työlle. Jokaisen rakennusalalla toimivan velvollisuus on tehdä luvattomasta sähköurakoinnista ilmoitus Tukes:lle. Taitamattomasti tehdyissä sähköasennuksissa voi piillä paloja /tai hengenvaara. Ratkaisu, jossa rakennuttaja tekee itse johtojen vedot ja putkitukset ja sähköurakoitsija tulee kytkemään rasiat, ei myöskään ole hyväksyttävä. Johtojen ja putkien asentaminen on sähkötyötä, joka vaatii sähköalan ammattilaista. 48

49 Lopuksi: Rakennustyömaalla eri alojen ammattilaiset työskentelevät yhdessä yhteisen päämäärän, eli kohteen valmistumisen eteen. Kaikilla olisi hyvä olla näkemys työmaasta kokonaisuutena, ymmärrystä muiden toimijoiden prosesseista sekä kykyä yhteistyöhön. Hyvällä työmaalla jokainen työntekijä arvostaa muiden ammattilaisten työtä, edustivatpa he mitä ammattialaa hyvänsä. 49

50 Kiitos! Kysymyksiä? Kommenteja? 50

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee sähköturvallisuuslain (1135/2016)

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään sähköturvallisuuslain

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN

SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN Uudistuksen taustat Keskeiset muutokset Aikataulut SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN Miksi laki uudistetaan? Keväällä 2014 annetut LVD-, EMC- ja hissidirektiivi on saatettava

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa?

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? SÄHKÖTURVALLISUUDEN OMA-ARVIOINTI Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden,

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Talosaneerauksen keskeiset sopimukset

Talosaneerauksen keskeiset sopimukset Talosaneerauspäivä Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys 8.11.2013, Radisson SAS, Oulu. AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy 2 1. Suunnittelu. Toimeksiantosopimus. Usein KSE

Lisätiedot

Käytön johtajan peruskurssi KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT

Käytön johtajan peruskurssi KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT Käytön johtajan peruskurssi 16.12.2015 KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT Sähkölaitteistojen kunnossapito Sähkölaitteiston haltijan on hoidettava sähkölaitteistoja niin, ettei niistä aiheudu kenenkään hengelle,

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy

Suomen Tilaajavastuu Oy Suomen Tilaajavastuu Oy Aspida Oy perustettiin vuonna 2006, joka muuttui Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi vuonna 2010. Enemmistöosakkaiksi 2010 perustettuun yhtiöön tulivat Rakentamisen Laatu RALA ry ja Sähkö-

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax Internet

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax  Internet 1/7 55515 Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus 3.vaihe 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Markus Kauppinen 28.9.2016 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista 27. 28.9.2016 Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro SISÄLTÖ:

Lisätiedot

LÄMMITYSLAITTEISTON SÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ

LÄMMITYSLAITTEISTON SÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ LÄMMITYSLAITTEISTON SÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ ALKUSANAT Tämä esitys on laadittu lämmityslaitteistojen sähköasennuksia tekevien ammattilaisten tarpeisiin. Lämmityslaitteistoilla

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista Versio: 0.7 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 3.2/ (9)

Turvatekniikan keskus 3.2/ (9) Turvatekniikan keskus 3.2/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 3 25.11.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

AIKATAULU. Päivämäärä

AIKATAULU. Päivämäärä VALTIONEUVOSTON ASETUS 558/2012 maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennusja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä AIKATAULU ASETUS

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO OSASTOPÄÄLLIKKÖ HARRI MÄKINEN SUOMEN TALOKESKUS OY 27.4.2012 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Perustettu 1996 Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Nimetty 2.9.1996 sähköturvallisuuslaissa tarkoitetuksi arviointilaitokseksi FINAS akkreditoinut toiminnan ja tekee

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Sähkötöiden johtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Sähkötöiden johtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Sähkötöiden johtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Lainsäädännössä määritellyt vastuuhenkilöt Sähkötöiden johtaja on säädöksissä määritelty toiminnanharjoittajan sähkötöitä varten

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

Urakkasopimuksen tulkinta

Urakkasopimuksen tulkinta Urakkasopimuksen tulkinta Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Rakentamisen lait ja määräykset Urakoinnin sopimussuhteisiin ei ole olemassa erityistä lakia yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet sopimusvapaus

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Urakoitsijan YSE-opas

Urakoitsijan YSE-opas Urakoitsijan YSE-opas Tuotenumero: 411407 75,00 (+ alv 10%) normaalihinta 56,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Urakoitsijan YSE-opas kirjan neljäs, täysin uusittu painos sisältää muun muassa seuraavat uudet aihealueet:

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Yleistä Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot -ohjeistuksesta

Yleistä Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot -ohjeistuksesta JIT-sopimusehtojen päivitystarpeen selvitys Kyselyn kohteena oleva JHS-suositus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs1 Kyselyssä on useita sivuja: alussa on taustoittavia

Lisätiedot

Korjaushankkeen keskeiset sopimusriskit (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry , Oulun pääkirjasto.

Korjaushankkeen keskeiset sopimusriskit (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry , Oulun pääkirjasto. (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry 25.2.2016, Oulun pääkirjasto. AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Korjaushankkeen keskeiset riskit? Vahinkoriskit.

Lisätiedot

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn?

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Suomen Tilaajavastuu Oy Lakivelvoitteet kunnialla kuntoon! Tarjoamme tarvittavat palvelut sekä tilaajavastuulain että veronumerolain noudattamista varten.

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot