STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Finska Boktryckeriet, hos JOHAN ARVID CARLBOHM, 1773

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Finska Boktryckeriet, hos JOHAN ARVID CARLBOHM, 1773"

Transkriptio

1 Muutamia Kanssa Puheita, Joista ne jotka ei taida Suomen Kieldä saawat wähän alun sitä ymmärtämään ja puhumaan. Några Samtal, Af hwilka de, som ej kunna det Finska Språket, få en liten början at förstå och tala det. STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Finska Boktryckeriet, hos JOHAN ARVID CARLBOHM, 1773

2 . 1. Hywää Huomenda. Hywää Päiwää. Hywää Ehtoa. Mitä kuulu? Sulaa rauhaa. Kuinga teillä eletään? Hywästi Jumalan kijtos. Kuinga woi teidän Isänne? teidän Äitinne? teidän Puolisoñe? teidän Weljenne? teidän Sisarenne? teidän Lapsenne? Kaikki hywästi Jumalan Kijtos. Iäkät hywästi! Paljon kijtoxia minun edestäni. Sanokat paljon terweyxiä kotihin. God morgon. God dag. God afton. Hwad höres? Idel fred. Huru mår man hos Eder? Wäl Gudi lof! Huru mår Er Far? Er Mor? Er Maka? Er Bror? Er Syster? Edra Barn? Alla wäl Gudi lof! Farer wäl! Mycken tack för mig. Hälser mycket hem.. 2. Terwe Miehelle! Paljon kiitoxia wijmeisen edestä. Kuinga te oletta woinet elää sitte kuin wijmein yhdesä olimme? Nijn köyhä elää kuin märkä palaa. Jumalan kijtos tämän kaunin ilman edestä. Nytt me Jumalan awulla toiwomme hywää wuotta. Sitä Jumala suokohon! God dag! (a) Tack för det sidsta. Hur har ni lefwat, sen wi sidst woro tilsamman? Den fattige lefwer som det wåta brinner (b) Gudi lof för den wackra wäderleken, som wi nu hafwa. Nu hoppas wi med Guds hjelp en god årswäxt. Gud gifwe det! (a) Efter orden: hälsa åt Mannen, är mycket brukeligt talesätt hos Finnarne. (b) Är et ordspråk hos Finnarne, ord ifrån ord öfwersatt.. 3. Joko koko teidän kewät kylwynne on tehty? Jo on kaikki tehty. Kuinga monda tynnöriä kauraa te kylwitte? Kymmenen tynnöriä. Kuinga monda tynnöriä Ohria? Wiisi tynnöriä. Mingälainen on rukin oras? Är hela edert wårsäde redan gjordt? Ja det är redan gjordt. Huru många tunnor hafra hafwen I sådt? Tio tunnor. Huru många tunnor korn? 5 tunnor. Hurudan är rågbrådden?

3 Se kaunis Päiwä-paiste ja Wesisade owat tehnet että se on aiwan hywä. Mingälaisen Heinä-wuoden luulet sinä naaburi että me saamme? Minun nijtyilläni on kaunis alku. Mingälainen kalan-saalis teillä oli tänä kewännä? Ei sijtä ollut paljon mitän, mennenä wuonna wähän saatin, mutta tänä wuonna ei sitäkän wähää. Det wackra solskjenet och rägnet hafwa gjordt, at den är ganska god. Hurudant hö-år menar du Granne at wi skole få? På mina ängar är en wacker början. Hurudant har Fiska-fänget hos Eder warit i wåhr? Därmed war ej stort bewändt: i förledit år fingo wi något litet: men i år icke en gång det lilla. (c) (c) Hos Finnarne är ännu qwar den superstition, at de ej säga sig få fisk, om de ock fingo aldrig så mycket. De hålla före at det bör hållas hemligt, om det i framtiden ej skal misslyckas därmed, därföre har det kommit i bruk hos dem at säga: i fjol fick man något litet, men i år nästan aldeles intet.. 4. Lähtämme metzään Linnun ansoja panemaan. Tehkemme niin. Mutta jos Mehtä (d) tule meille wastaan. Kyllä me tunnemme toinen toisemme. Kuinga monda ansaa meidän pitä wirittämän? Neljenäsä kymmenesä taita olla kyllä. Nijn minäkin uskon. Kuin Jumala talwen antaa, nijn toisella tawalla lintuja tapetan. Låtom oss gå til skogs, och sätta ut snaror för fogel. Låtom oss göra så. Men om Björn möter oss. Wi känna nog hwaran. Huru många snaror skola wi säta ut? Fyratio lära nog förslå. Jag tror så med. När Gud ger oss winter, så skola wi på et annat sätt fånga fogel. (e) (d) Mehtä betyder egenteligen skog, men Björn kallas ock så. Finnarne hafwa mycken respect at säga ut Björns rätta namn, som är Karhu, eller Kondia. De tro, at Björn därigenom skal retas til wrede, om man rent ut nämner hans namn. (e) I en del Finska orter är et besynnerligt sätt at fånga fogel om wintertiden. Någre Bönder sammansätta sig och gå på skidor, om nattetid, på sådane ställen där de weta at fogel har sitt tilhåll, då de hafwa eldblåss i händerne. När foglarne som då ligga in i snön, blifwa wäckte af fångarenas ankomst, flyga de i alteration emot deras eldbloss, då de af fångarena få med en käpp sådana slag, at de bli dem til rof. Wilja de hafwa foglarne lefwande, taga de med håfwar, hwilka de practicera öfwer dem där de sofwa, hwilket ställe de sluta til af den öpning foglarne lemnat efter sig då de grafwit sig in i snön: hwarwid dock märkes, at i händelse det snögat, går den konsten ej an.

4 . 5. Oletteko kauwan ollut sairasna? Kaxi päiwää. Minun päätäni kiwistä kauhiasti. Wilustakko Teitä? Toisinansa on minulla kylmä, toisinansa wari. Tekekö teidän mielenne ruokaa? Ej yhtän wähää. Oletteko te andanet iskiä suonda? Ej wielä. Hafwen I länge warit sjuk? I twå dagars tid. Jag har en ganska swår hufwudwärk. Hafwen I rysningar? Ibland har jag kalt, ibland warmt. Hafwen I lust för mat? Aldrig det minsta. Hafwen I låtit öpna ådren? Intet ännu.. 6. Teillä on aiwan iloinen asuinda paikka. Järwi on nijn likellä että te taidatte ikkunastanne katzoa kuinga teidän kalamiehenne kalastawat. Se kaunis metzä joka on toisella puolella järwiä ej muuta taida kuin wirwoitta Teitä koska te sen päälle katzotte ja kuulette linduin kaunisti wisertelewän. Ne kaunit nijtyt jotka owat teidän peldoin ymbärillä wirwoittawat toisella puolella teidän silmiänne. Te taidatte myös sekä maata että wettä myöten tulla minne te tahdotte. Ettäkös te tahdo myydä teidän maatanne. (konduanne? Ej suingan, koska minä olen sen saanut minun Esi-Isäldäni, niin tahdon minä, että minun jälken tulewaiseni pitä nautitzeman samaa etua kuin minä nautinnut olen. I hafwen et alt för nöjsamt ställe at bo uppå. Sjön är så nära, at I kunnen ifrån Edra fönster se huru Edra Fiskare fiska. Den wackra skogen, som ligger på andra sidan om sjön, kan ej annat än wederqwecka Eder, då I seen på den och hören huru foglarne behageligen qwittra. De wackra ängar som ligga omkring Edra åkrar wederqwecka på andra sidan Edra ögon. I kunnen jämwäl så wäl til lands som til sjös komma hwart I behagen. Wiljen I intet sälja Edert Hemman. Ingalunda, efter jag fådt det af mine Förfäder, så wil jag, at mine Efterkommande skola åtnjuta samma förmon som jag åtnjutit.

5 . 7. Kuinga paljon tästä luetan likimmäiseen kaupungiin? Kaxi kymmendä Peninkulmaa. Teillä on aiwan pitkä matka kaupungiin. Mitä ruis nytt siellä maxaa? Kahdexan plåtua tynnöri. Mitäs suola tynnöri maxaa? Kuusi Plåtua. Mitä woi leiwistä maxaa? Kolme Plåtua. Ånto tali leiwistä? Kuusitoista kymmendä daleria. Mitä lijna leiwistä maxaa? Kahdexan daleria. Ånto leiwistä pellawasta? Kuin se on hywä nijn maxaa se wijsi plåtua. Mutta se on pahiñ että nijn wähää rahaa on maasa. Kaupanmiehet jättäwät usiasti tawaran maxamata, rahan puutoxen tähden. Tästälähden toiwomme me parembia aikoja. Huru långt räknar man härifrån till närmsta stad? Tjugu mil. I hafwen alt för lång wäg til staden. Hwad kostar Rågen nu här? Åtta plåtar tunnan. Hwad kostar en tunna Salt? Sex plåtar. Hwad kostar et pund smör? Tre plåtar. Än et pund talg? Sexton daler. Hwad kostar et pund hampa? Åtta daler. Än et pund Lin? När det är godt kostar det fem plåtar. Men det är wärst, at man har så litet pengar i landet. Köpmännerna låta esomoftast landtmanna-waran bli obetald, i brist af pengar. Hädanefter hoppas man bättre tider.. 8. Kuinga monda tynnöriä Jywiä te wuosittain Huru många tunnor spanmål kunnen taidatten myydä? I årligen sälja? Wuoden tulon jälken milloin enemmin, millo- Efter årswäxten, ibland mer, ibland in wähemmin. mindre. Sano toki sinnepäin. Såg dock dit åt. Käskin kertaisina wousina taidanminä myydä I medelmåttiga år kan jag sälja tynnöriä. tunnor. Jos te tahdotte sen kaupungijn tarwitzete te Om ni wil ha den til staden, behöfwer neljää hewoista sitä wetämään. ni fyra hästar at försla den fram. Ongos teillä tilaa nijn monen hewoisen elatuxeen? Hafwen I tilfälle at ha så många hästar? On aina, minulla on liki wijden kymmenen råen Jo wisserligen, jag har inemot 50 lass alle heiniä jos nijtyt jotenkuten kaswawat. hö, om ängarne någorlunda wäxa. Kuinga monda hewoista teillä on? Huru många hästar har ni? Minulla on kuusi hewoista. Jag har sex hästar. Ånto lähmää? Än kor? Kaxitoista kymmendä lypsäwätä. Tolf mjölkande.

6 . 9. Minä olen aiwan kiwuloinen. Toisinansa kiwistä minun päätäni, toisinansa mahani, toisinansa olen minä sairas koko ruumisa. Onkos Doctori ollut teidän tykönänne? Ei ole wielä ollut. Se olisi aiwan hywä että te kohta lähättäisitte hänen perästänsä. Silloin saisitte te tiedä mikä tauti se on joka teitä waiwaa. Jos se on wilutauti. Eli lawantauti (d) Ongo teillä ollut millongan kälta tauti? Eli Perna tauti. Eli Käuhko tauti? Ei minulla nijtä tautia ole ollut. Ongos rocko lijkkeillä teidän kyläsänne? Ei oikia waan tuhka rokko. Yskä waiwaa paljon ihmisiä tällä ajalla. Joka on yhdistetty hingun kanssa. Jag är alt för sjuklig. Ibland har jag ondt i hufwudet, ibland i magen, ibland är jag sjuk i hela kroppen. Har Doctorn warit hos Eder? Nej, än har han ej warit. Det wore alt för wäl, at ni straxt skulle skicka efter honom. Då fingen I weta hwad det är för en sjukdom som beswärar Er. Om det är Frossan Eller hetsig Feber. Hafwen I någonsin haft Gulsot? Eller Mjältsjuka? Eller Lungsot? Nej, de sjukdomar har jag ej haft. Äro kopporne i swang i Eder by. Nej, intet de rätta kopporne, utan mässling. Hostan beswärar mycket folk på denna tiden. Som är förenad med snufwa. (d) Lawantauti kalla Finnarne alla Febrar, såsom Röt-Feber, Fluss-Feber ม Kaswakko teidän maillanne hywin marjoja? Kaswa aina monestalaadusta. Mansikoita, Waapukoita, Mustikoita, Muuramia, Ja puoloja saamme kylläl Saankos minä tulla teidän tygönne mansikkoja syömään koska se aika tule, sillä kaikista marjoista syön minä mansikkoja kaikkein kernamasti, ne owat myös terwellisimmät. Se olisi hywä jos me jollakin tawalla saisin teitä minun tyköni. Mutta silloin minä rukoilen että te olette niin hywä ja wijwytte kauwemmin minun tykönäni kuin ennen. Ottakat myös teidän Emendänne ja Lapsenne kanssanne. Wäxer det bra bär på Edra ägor? Ja, utaf flera slag. Smultron, Hallon, Blåbär, Hjortron Och Lingon hafwa wi nog. Får jag komma til Eder at äta Smultron när den tiden kommer, ty af alla sorter bär, äter jag hälst Smultron, de äro ock de hälsosammaste. Det wore wäl, om jag på något sätt finge Er til mig. Men då ber jag at ni är så god och dröjen litet längre hos mig än tilförene. Tag jämwäl Eder Hustru och Edra Barn med Eder.

7 Minä toiwon että ajan pitä oleman huwan koska me kauneisa mansikoisa saamme poimia itzellemme ja kotijn tulduamme rieskan ja päällisen kanssa syödä nijtä marjoja joita me itzenet poimenet olemme. Ja jos te tahdotte nijn on meillä myös tila kalastamaan monella tawalla erinomattain ongittamiseen. Minä takan että se on iloinen kalanpyyntö. Jag hoppas, at tiden skal bli nöjsam, då wi i en wacker Smultron-skog (f) få plåcka år oss sjelfwa, och efter wår hemkomst, med grädda och mjölk äta de bär, hwilka wi ät oss sjelfwa plåckat hafwa. Och om ni wil, så hafwa wi tilfälle at fiska på många sätt, i synnerhet at meta. Jag försäkrar, at det är et nöjsamt sätt att fiska. Det wet jag nog. Jag har ock ej annat at bjuda Eder på. Sen minä kyllä tiedän. Eipä minulla muuta olekkan jonga päälle minä taidaisin kutzua teitä. Mansikat rieskan kanssa ja tuores kala owat mei- Smultron med mjölk och färsk fisk äro dän parat herkumme. wåra bästa delicatesser. Ne owat ne parahimmat kuin me taidamme toi- Det äro de största delicatesser man kan woa. önska sig. (f) Detta ordet är wäl ej brukeligt i Swenskan, men nyttjas nu, för at gifwa det Finska ordet Mansikkos bemärkelse tillkänna. Puhdasta lähde-wettä pitä sinun saaman juomaxi; Mutta wijnaa ei löydy meidän talosamme; sillä se on kielletty. Se on aiwan oikein, se olisi myös häpiä jos sinä rikkoisit nijn terwellistä asetusta wastan. Ei minä huolikkan wijnasta, minä olen sen jo kokonans unhottanut. Se on hywä unhotta kaikki kuin kielletty on. Minä tiedän että teillä sijnä siasa on hywää olutta. Ei ole minulla nytt olutta, sillä tämä lämmin ilma sen kokonansa pilaa. Ånto hywää sahtia. Ei sitäkän sillä se turmeltu myös tälla wuoden ajalla. Nijnkuin minä jo sanoin, nijn pitä sinun saaman hywää wett. Minä olen sen kanssa tytywäinen. Meidän iloisen mielemme pitä palkitzeman sen kuin rawinnosa puuttu. Nijn sinä aina sanot, että suulla puuttu rawindota mutta koska minä tulen sunun tykösi, on sinulla ylönvaltisesti kaikista laaduista. Friskt källwatn skal du få dricka; men Bränwin fins ej i wårt hus, efter det är förbjudit. Det är aldeles rätt; och wore det skam, om du skulle bryta emot en så hälsosam författning. Jag bryr mig ej heller om Bränwin, jag har aldeles glömt bort det. Det är wäl at förgäta alt som är förbjudit. Jag wet, at ni i des ställe hafwen godt Öl. Nu har jag intet Öl; ty denna warma wäderleken skämmer aldeles bort det. Ån godt swagdricka. Icke det en gång; ty det skämmes äfwen bort på denna årsens tid. Såsom jag redan sagt, skal du få godt wattn. Jag är nögd härmed. Wårt nögda sinne skal ersätta det som brister i wälfägnad. Du säger så altid, at dig felar det som du skal tractera med; men när jag kommer til dig, har du öfwerflödigt af alla, sorter.

8 Jää nytt hywästi sijhen asti kuin sanuttu on. Elä terwehnä ja älä wijwy kauwan. Minä odotan sinua juuri sinä päiwänä kuin sinä luwannet olet. Silloin minä tulen ilman epäilämätä. Jää hywästi! Jää hywästi! Farwäl til den tiden som sagt är. Må wäl och dröj intet länge. Jag wäntar dig just den dagen som du har lofwat. Jag kommer då utan twifwel. Farwäl! Farwäl!. 11. Terwetulemasta. Aika on ollut aiwan pitkä teitä odottaisa. Se on aina nijn koska jongun hywän päälle odotetan. Teidän wijpymisenne rupeisi jo peljättämään meitä. Me luulimme teidän ollen merellä sillä kauhialla myrsky ilmalla. Ej, Jumalan kijtos me olimme silloin hywäsä walkamosa. Wälkommen. Tiden har warit ganska lång, under det man wäntat på Er. Det är altid så när man wäntar på något godt. Ert drögsmål började redan oroa oss. Wi mente at ni hade warit på sjön, då det stormade så faseligen. Nej, Gudi lof! wi woro då i en god hamn Millä saan minä nytt rawita Teitä? Onko Teillä nälka eli jano? Rehellisesti sanoa, nijn on meillä nälkä, sillä emme me ole syönet kuin wähän surusta aamulla warhain. Koska nijn on pitä ruokaa kirusti laittettaman. Mitä kalan latua te syötte kernammasti, Haukia, kuhaa, ahwenda. lahnaa, angeriaska, serkiä, kuoretta eli kiskiä? Minä taidan nytt anda teille sijtä laadusta kuin te halajatte, sillä minä olen andanut näinä päiwinä wetä nuotta, ja Jumala on siunannut meidän työmme. Waikka minä en ole ruan walitzia, nijn taidan minä kuitengin nytt muutoxen tähden syödä kuhaa, sillä harwoin meidän Järwisä saadan sitä kalaa. Mitäs te tahdotte liemi ruaaxi, mansikoita maidon kansa eli lemmindäliendä? Koska mansikoita maidon kanssa saadan, silloin kaikki muut liemet unhodetan. Mitä paistia te tahdotte, minä luulen, että kananpojat owat pikemmin paistetut kuin liha muusta eläwästä. Hwarmed fåt jag nu fägna Er? Åren I hungrige eller torstige? At säga uprigtigt så äro wi hungrige, ty wi hafwa ej ätit sen i morgons bittida litet frukost. Efter det så är, skal man skyndesammeligen tilreda mat. Hwad slags fisk äten I hälst, Gädda, Gös, Abbore, Braxen, Ål, Mört, Nors eller Girs? Jag kan nu ge Er af det slag I behagen; ty jag har låtit draga not i dessa dagar, och Gud har wälsignat wårt arbete. Fast jag ej är matskrädare, så lär jag dock nu för ombyte skul äta Gös, ty wi så sällan i wåra sjöar af den fisken. Hwad wiljen I ha til såppa, smultron och mjölk, eller någon såppa? Då man får smultron och mjölk, glömmes all annan slags supanmat. Hwad slags stek behagen I? jag menar at kyklingar äro snarare stekta, än något annat.

9 Sen minä myös uskon, ja minä olisin yxinkerkertainen, jos minä muuta paistia tahtoisin, koska kananpoikia saadan. Nytt ei tarwita enemmin ruokaa hywä Isändä. Det tror jag ock: jag wore enfaldig, om jag wille ha någon annan stek då kycklingar äro til fångs. Nu behöfs ej mera mat, k. wärd Käykämme ulos nijn kauwan kuin ruokaa laitetan, huwittelemaan meitä sen kaunin luonnon katzelemisesa. Låt oss gå ut, så länge maten tilredes, at förnöja oss med den vackra naturens betraktande.

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju Lataa Kirjailija: Markku Harju ISBN: 9789529364893 Sivumäärä: 147 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.62 Mb Mervi-hirvenvasan tarina on koskettanut satojatuhansia

Lisätiedot

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a.

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Valitse oikea muoto. A. Täydennä nykyhetken muodot. Käytä tarvittaessa nettisanakirjaa. Valitse vasemmalla olevan valikon yläosassa

Lisätiedot

POHJOLAN PARASTA RUOKAA

POHJOLAN PARASTA RUOKAA POHJOLAN PARASTA RUOKAA Pohjolan makuelämykset ovat nyt huudossa, ja ruokakilpailut ovat tulleet jäädäkseen. Niitä käydään televisiossa, lehdissä ja nyt myös merellä. Viking Line julkisti jokin aika sitten

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus.

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. 1. Solen skiner. 2. Det är soligt. 3. Det är halvmulet. 4. Det är mulet/molnigt. 5. Det är varmt.

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Sisällysluettelo 7. luokka

Sisällysluettelo 7. luokka Sisällysluettelo 7. luokka Finland 8 1 Sverige 10 Vad heter du? 12 Aiheet: tervehdykset, itsensä esittely, ääntäminen: [e ja ä] Rakenteet: persoonapronominit 2 Mitt hem i Äppelstad 14 Aiheet: asuminen,

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ruotsi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ruotsi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du hjælpe mig, tak? Avun pyytäminen Snakker du engelsk? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? snakker du _[language]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet TEMA VALET 2014 MÅL Valet Du ska ha kunskap om hur ett riksdagsval går till. Du ska ha kunskap om Sveriges statsskick, riksdag och regering och deras olika uppdrag. Du ska ha kunskap om Sveriges partier

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS. Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Kieltosanat ja muut liikkuvat määreet ovat.

PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS. Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Kieltosanat ja muut liikkuvat määreet ovat. A) SUORA SANAJÄRJESTYS Maria spelar gitarr varje dag. Max bor i Esbo. PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Mats vill inte städa sitt rum. Mamma och pappa har alltid

Lisätiedot

LiiroboK t Fin sk a. spraket. 3L 3lockström. Helsingfxlz, Finfla Litterawr-sällflapets iryckeri, 1868. läseärets wältermins k»l«. Fölf»tt«rens föilag.

LiiroboK t Fin sk a. spraket. 3L 3lockström. Helsingfxlz, Finfla Litterawr-sällflapets iryckeri, 1868. läseärets wältermins k»l«. Fölf»tt«rens föilag. LiiroboK t Fin sk a spraket f TJ. 3L 3lockström. Först» läseärets wältermins k»l«. Helsingfxlz, Finfla Litterawr-sällflapets iryckeri, 1868. Fölf»tt«rens föilag. göretebt: L, Heimbiirger, Femtiosjette

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kysymyssanoja ja pronomineja

Kysymyssanoja ja pronomineja Kysymyssanoja ja pronomineja KOKOAVA MONISTE kurs 3 grammatik 1. Valitse oikea kysymyssana. Haastattele sitten pariasi. 1. Vem / Vad är din lärare i engelska? 2. Med vem / vems pratade du i morse? 3. Vad

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Matti Meikäläinen Puistokatu 17 A 01234 Helsinki Finland Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan 335 Main Street

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Matti Meikäläinen Puistokatu 17 A

Lisätiedot

Suurpetoaiheinen mobiililuontopolku

Suurpetoaiheinen mobiililuontopolku Suurpetoaiheinen mobiililuontopolku Mobiililuontopolku sisältää 20 Suomen suurpetoihin liittyvää kysymystä. Vastaukset kysymyksiin löytyvät kussakin kysymyslapussa olevan QR-koodin takaa. Kysymyslaput

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu... en toalett?...

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Var kan jag hitta formuläret för? Kysyt, mistä löydät lomakkeen När var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Vart var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Uskontotiede Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Religionsvetenskap Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Hejsan! Hej! Mitt namn är Emil. Jag bor i Jakobstad. Hur gammal är du? Jag är 13 år gammal.

Hejsan! Hej! Mitt namn är Emil. Jag bor i Jakobstad. Hur gammal är du? Jag är 13 år gammal. 8 Hejsan! pasi Hej, vad heter du? Morjens, jag heter Pasi. 5 Jesse Jesse Hej, vem är du? Tjena! Jag är Jesse. Var bor du? Jag bor i Stockholm. emil emil Hej! Mitt namn är Emil. Jag bor i Jakobstad. Hur

Lisätiedot

SYKSYISET. Käyttöideoita

SYKSYISET. Käyttöideoita SYKSYISET HÖSTKYSYMYKSET FRAGOR Keskustelukortit syystunnelman herättelyä ja syyskauden suunnittelua varten Diskussionskort för att väcka höststämning eller för att planera höstsäsongen Kysymykset liittyvät:

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologia Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologi Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara uppgifterna.

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2007 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2007

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2007 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2007 Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2007 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2007 Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin. Jätä tilaa vastauspaperin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Keskustelukahvilamme Mitä on hyvä elämä joka päivä

Keskustelukahvilamme Mitä on hyvä elämä joka päivä Medborgardialog Ett gott liv var dag 2015-02-25 Keskustelukahvilamme Mitä on hyvä elämä joka päivä Allmänna frågor/yleiset kysymykset Kvinna/nainen 59 71,1 Man/mies 24 28,9 Total 83 100 100% (83/83) Ålder/Ikä

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Osoite Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs, CA 92926 Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain: katunumero + katuosoite kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion

Lisätiedot

PÄÄSIÄIS- AJAN KYSYMYKSET FRÅGOR KRING PÅSKEN. Käyttöideoita

PÄÄSIÄIS- AJAN KYSYMYKSET FRÅGOR KRING PÅSKEN. Käyttöideoita PÄÄSIÄIS- AJAN KYSYMYKSET Kortit juhlatunnelman herättelyä ja juhlan suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. FRÅGOR KRING PÅSKEN Diskussionskort för

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Lycka till! Otava. Ruotsin alkeiskirja aikuisille. Kaija Turpeinen

Lycka till! Otava. Ruotsin alkeiskirja aikuisille. Kaija Turpeinen Kaija Turpeinen Lycka till! Ruotsin alkeiskirja aikuisille Kaija Turpeinen Otava Lycka till on aikuisopiskelijoille tarkoitettu ruotsin alkeisoppimateriaali. Se soveltuu Sinulle, joka aloitat ruotsin opiskelun

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006

Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006 Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006 Kielibarometri-Språkbarometern 2004 / 2006 TAMMISAARI EKENÄS Suomenkieliset 2004 Suomenkieliset

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Mistä löytäisin? Var hittar jag? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi...vuokrahuoneen?...hostellin?...hotellin?...b&b:n?...leirintäalueen? Minkä hintainen se on? Tiedustelu

Lisätiedot

Hanna hakkee joukhaista

Hanna hakkee joukhaista Hanna hakkee joukhaista s. 4-8 Lentävä varis saapi jotaki, istuva ei mithään 1. Mikä aikakausi se oon, ja kunka sen tietää? 2. Kuka Hannan tykö tullee? 3. Mikä asia sillä oon? 4. Miksi joukhainen tarttee

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

VÅRLIGA FRÅGOR KEVÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita

VÅRLIGA FRÅGOR KEVÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita KEVÄISET KYSYMYKSET Keskustelukortit kevättunnelman herättelyä ja kevätkauden suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. VÅRLIGA FRÅGOR Diskussionskort

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Can you help me, please? Avun pyytäminen Do you speak English? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Do you speak _[language]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Vill du vara med och utveckla det finska förvaltningsområdet

Vill du vara med och utveckla det finska förvaltningsområdet Har du finska rötter? Vill du vara med och utveckla det finska förvaltningsområdet i Sigtuna kommun? Sigtuna kommun är sedan 2010 finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att kommunens finskspråkiga

Lisätiedot

ECOSEAL-hanke. Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

ECOSEAL-hanke. Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ECOSEAL-hanke Raisa Tiilikainen ja Kaarina Kauhala Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ECOSEAL tasapainoilua hylkeiden kestävän kannanhoidon ja kalastuksen välillä Hankkeen kesto 2012-2013 Yhteistyö

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar.

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Kyselyyn osallistuneiden kuntien vastausprosentit, yhteensä 1900 vastausta. 54 % Keskiarvo/Medeltal 67 % Jakobstad (svenskspråkig

Lisätiedot

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser)

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser) OHJE ALAVATSAN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSEN TILAAJALLE (virtsatiet, prostata, abscessit) Potilas saa syödä normaalisti. Potilaan oltava virtsaamatta 2-3 tuntia ennen tutkimusta, koska virtsarakon tulee olla täynnä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Päiväkotirauha Dagisfred

Päiväkotirauha Dagisfred 15.3.2017 varhaiskasvattajille Mia Viljanen ja Maria Stoor-Grenner Päiväkotirauha Dagisfred Kaverisuhteita vahvistava ja kiusaamista ehkäisevä toimintatapa Ett sätt att stärka kompisrelationer och förebygga

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 393/2010 vp Kansaneläkelaitoksen puhelinyhteyden ruuhkaisuuden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Kansaneläkelaitoksen asiakas yritti hoitaa puhelimitse asiaansa Kansaneläkelaitoksella,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

2011 Bryggan.

2011 Bryggan. 2011 Bryggan www.riksbryggan.se @brygganorg Bryggan YK:n lapsen oikeuksien sopimus Lapsille joilla on vanhemmat vankilassa/ tutkintavankeudessa/ valvontarangaistuksella 2011 Bryggan 2 3 Artikla, Lapsen

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan 335 Main Street New

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Teoreettinen filosofia Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Teoretisk filosofi Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot