Kantavat Siivet strategian tarkistus, johtopäätökset ja toimenpiteet vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kantavat Siivet strategian tarkistus, johtopäätökset ja toimenpiteet vuosille 2011-2012"

Transkriptio

1 Kantavat Siivet strategian tarkistus, johtopäätökset ja toimenpiteet vuosille Kaupungin päästrategia Kantavat Siivet valmisteltiin keväällä 2009 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa Strategian ajantasaisuuden varmistamiseksi edellytettiin arviointia tai välitarkistusta vuoden 2011 alussa. Strategiassa on asetettu viisi näkökulmaa: kehittyvä ja vetovoimainen kaupunki kestävä talous toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet osaava johtaminen ja henkilöstö osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen. Tässä tarkistuksessa esitettävistä kehityshankkeista lähes kaikki poikkileikkaavat useampia näkökulmia. valtuustoryhmät arvioivat valtuustosopimuksen sisältöä ja ajantasaisuutta määriteltiin vuosien keihäänkärkiä ja toimenpiteitä. Ryhmätöissä esiin nousivat useimmiten seuraavat teemat tai asiakokonaisuudet: ikärakenteen muutoksen vaikutus palvelurakenteeseen ja talouden haasteisiin elinkeinopolitiikan ja työllisyyden edistämisen merkitys hyvinvoinnin ja talouden turvaajana palvelujen järjestämistavan ja palveluverkkopäätösten tekemisen merkitys johtamisen ja organisaation uudistaminen yhtenäisen ja kokonaisen Joensuun tarve. Seminaarin tulosten perusteella asetetaan vuosille seuraavat kuusi kehittämishanketta: 1 Kaupunginvaltuuston strategiaseminaariin osallistui kaikkiaan 63 henkilöä. Kahden päivän aikana alustusten, luentojen ja ryhmätöiden avulla arvioitiin vuosina tapahtuneita toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia keväällä 2009 hyväksyttyyn kaupungin päästrategiaan hahmoteltiin keinoja, joilla Joensuu olisi vielä iskukykyisempi ja menestyksekkäämpi tutkittiin hyväksi havaitun vision toteuttamisen avaimia 1. Joensuusta Suomen yritysystävällisin kaupunki Joensuu on sijoittunut Taloustutkimuksen imagotutkimuksissa viime vuosina sijoille 2 4. Viimeisimmässä, vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa, kaupungin sijoitus oli 3. omassa luokassaan. Lähtökohdat tavoitteen toteuttamiselle ovat siis realistiset. Julkisen talouden tasapainotusvaateet ja toimenpiteet lähivuosina merkitsevät keskimääräistä suurempaa uhkaa niille kunnille ja kaupungeille, jotka ovat merkittävän riippuvaisia valtionosuuksista ja verotulontasauk-

2 sista. Tulevaa ennakoiden olisi viisasta tehdä välttämättömyydestä hyve. Joensuun työllisyystilanteen ja elinvoiman parantamiseksi tulisi selvittää ne tekijät/seikat, joissa vielä voisimme parantaa toimintaamme sekä kaupungissa jo toimivien että uusien yritysten toimintaedellytysten ja työpaikkakehityksen edistämisessä. Kaupungin tulee pyrkiä omalla toiminnallaan poistamaan kaikki ne esteet, jotka vaikeuttavat tavoitteen saavuttamista. Kaavoitettujen ja kunnallistekniikan piirissä olevien yritystonttien riittävyys, tonttien laajennettavuus tarvittaessa, yritystilojen tarjonta, edunvalvonnan ja resurssien riittävyys kaupungin organisaatiossa ja päätöksenteon nopeus ovat esimerkkejä asioista, jotka tulee käydä läpi. Tavoitteena on luoda kahdessa vuodessa JOENSUU malli, jossa edellä olevien seikkojen ohella huomiota kiinnitetään myös koulutuksen osuvuuteen ja yritysten sijoittumisen kannalta muihin tärkeisiin julkisiin palveluihin. Kaupunki edistää ja tukee seudullisen, keskitetyn yrityspalvelukeskuksen luomista. Yrityspalvelukeskukseen keskitetään mm. yritysten yleisneuvonta, yritysten perustamis- ja kehittämisasiat, rahoitus- ja sukupolven vaihdoskysymykset, yritystilojen järjestäminen ja yritysten sijoittumisen edistäminen. Molemminpuolista kumppanuutta yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin kanssa tiivistetään. Pohjois-Karjalan markkinointi- ja vetovoimaohjelmassa Joensuun rahoitusosuus tulee suunnata palvelemaan tätä kehityshanketta. Vastuu ja resurssit: Työryhmä, jonka muodostavat kaupunginjohtaja, Josek Oy:n edustaja, yritysyhteistyötahot ja asiantuntijat. Toimenpide-esitykset elokuun 2012 loppuun mennessä. Mittari: Taloustutkimuksen imagomittauksessa 2013 Joensuu on omassa kokoluokassaan Suomen yritysystävällisin kaupunki. 2. Palveluverkkopäätökset Palveluprosessien kehittäminen ja laaja-alaisen kaupungin logististen mahdollisuuksien (ihmisten ja tavaroiden kuljetus) optimaalinen hyödyntäminen edellyttää toimipisteverkoston kiinnittämistä. Laaditun aikataulun mukaan palveluverkkopäätökset lähivuosien osalta tulee tehdä viimeistään toukokuussa Mikäli mahdollista, keskeiset investointipäätökset tai linjaukset tulisi tehdä samassa yhteydessä, mutta viimeistään elo-syyskuussa Toimitilojen osalta hienosäätöä ja tilojen optimointia tehdään jatkuvan kehittämisen periaatteella. Vastuu: kaupunginvaltuusto, lautakunnat. 2

3 3 3. Johtamisen ja organisaation kehittäminen Kaupunginhallitus on hyväksynyt joulukuussa 2010 johtamisen ja organisaation kehittämisen puiteohjelman. Ohjelmalle on asetettu poliittinen seuranta- ja ohjausryhmä. Ohjelma on laaja ja ohjausryhmä voi suunnata sitä tarpeen mukaan. Ohjelman ja seminaarin tulosten perusteella Vuoden 2011 aikana määritellään johtokuntien, lautakuntien, kaupunginhallituksen ja sen jaostojen sekä kaupunginvaltuuston tehtävät ja roolit. Määrittämisen lähtökohtana on tilaaja-tuottaja ajattelun soveltaminen Joensuulle sopivalla mallilla. Reunaehtoina ovat hallinnon ja organisaation selkeys, mallin yksinkertaisuus, tehokkuus ja läpinäkyvyys. määritellään viranhaltijoiden / työntekijöiden sekä esimiesten rooli määritellään kuntalaisten / asukkaiden rooli toimialojen raportointia kehitetään Joensuu mallia tukevaksi talousarvioasiakirjaa kehitetään siten, että kaupunginhallituksella ja kaupunginvaltuustolla on käytettävissään enemmän yksityiskohtaista tietoa ainakin palveluiden määristä ja yksikkökustannuksista Vuoden 2012 aikana raportoinnin automatisointia ja reaaliaikaista tietojen keruuta lisätään uuden, vuoden 2013 alusta voimaan tulevan hallintorakenteen mukaiset johtosäännöt käsitellään keväällä 2012 Vastuu ja resurssit: puiteohjelman ohjausryhmä, kehittämisjohtoryhmä 4. Talouden pitkän aikavälin kestävyys Taantuman aikainen elvytys on johtanut velkaantumiseen ja alijäämäiseen julkiseen talouteen, joka on tasapainotettava. Tasapinottamisen vaikeutta lisää taloudellisen kasvun hidastuminen ja huoltosuhteen heikentyminen. Ikärakenteen muutoksen kiihtyminen ja sitä seuraava talouden ja palvelujen järjestämisen todellinen haaste on enää vain muutaman vuoden päässä. Joensuun ikärakenteen muutos alkaa kiihtyä vuonna Uusien palvelumallien ja talouden rakenteiden muutos vaatii muutaman vuoden sisäänajon. Niinpä meillä on 2 3 vuotta etsikkoaikaa etsiä ja tehdä ratkaisut. Koelaskelmien mukaan nykyisellä tavalla toimiminen johtaa taloudellisesti kestämättömään tilanteeseen jo

4 vuoteen 2015 mennessä. Talouden ongelmat kasvavat sen jälkeen kiihtyvällä vauhdilla. Kuntatalous on ollut toistuvasti ylijäämäinen, kuten Joensuunkin talous muutamia vuosia lukuun ottamatta. Tästä huolimatta velkaantuminen on jatkunut. Syynä on ollut virheellinen talouden tasapainon määritelmä. Taloutta on pidetty tasapainossa olevana, jos vuosikate kattaa poistot (vuosikate vähintään 100 %). Tasapainoehto ei kuitenkaan huomioi nousevia hintoja. Tänään hankitun rakennuksen hinta on sitä uusittaessa 30 tai 40 vuoden kuluttua moninkertainen. Nykysäännösten mukaisella poistorahoituksella varaudutaan kuitenkin vain samanhintaisen rakennuksen hankintaan. Kuntalakia tultaneen muuttamaan talouden tasapainon määrittelyn osalta vuoden 2013 alusta lukien. Ymmärrettävä ja yksinkertainen tasapainoehto vertaa vuosikatetta poistonalaisten investointien nettomenoon (= tulorahoitusjäämä). Jos tulorahoitusjäämä on positiivinen, talous on tasapainossa sinä vuonna. Kaupungin talousstrategian reunaehdot ovat olleet: käyttötalouden menojen enintään 1,5 % kasvu vuosikate -% vähintään 100 lainaa enintään 1500 euroa/asukas Käyttötalouden menojen kasvu tarkoittaa nimellistä kasvua. Vuosien 2009 ja 2010 matalan inflaation oloissa tavoite on ollut hyvä. Inflaation kiihtynee vuosina ja 1,5 % kasvutavoite saattaa olla liian tavoitteellinen ottaen huomioon sitä vielä kiristävät tuottavuusohjelmat. Vuosikatteen pitäisi Joensuussa olla Joensuun investointitasolla 150 % 160 %, jotta velkaantuminen pysähtyisi. Vastuut: Tulorahoitusjäämä otetaan käyttöön uutena talouden tasapainomittarina. Strategian asettamaa käyttötalouden menokasvu - % tavoitetta arvioidaan kevään 2011 aikana inflaatioarvioiden ja palkkaratkaisujen perusteella. Mahdollinen uusi tavoite päätetään valtuuston talousseminaarin yhteydessä elokuussa Kilpailukykyinen oma palvelutuotanto ja tarkoituksen mukaiset ostopalvelut 4 Oman palvelutuotannon kehittäminen Oman palvelutuotannon kilpailukykyisyyden todentaminen edellyttää yksikkökustannusten tuntemista. Käyttöön otettavien raportointimallien yhtenä tehtävänä on yksikkökustannusten automaattinen laskenta riittävällä tarkkuudella ja läpinäkyvästi. Tuotannon kehittäminen edellyttää siihen panostamista. Nykyisestä organisaatiosta on vaikea irrottaa resursseja tuotannon kehittämiseen. Toisaalta prosessien kehittäminen vaatii erityisosaamista ja työkaluja. Kehittäminen voisi olla järkevintä aloittaa muutamalla pilottikohteella.

5 Vastuut ja resurssit: perustettava tuotannon kehittämisryhmä. Ryhmä tekee esityksen etenemismallista ja tuotannon kehittämisen organisoinnista. Esitys käsitellään puiteohjelman ohjausryhmässä. Aikataulu: esitykset toukokuun 2011 loppuun mennessä. Ostopalvelut Raportoinnissa otetaan erityisen seurannan kohteeksi ostopalvelut. Euromääräiseltä arvoltaan 5 10 suurinta ostopalvelukohdetta tutkitaan ja arvioidaan erikseen (mm. kilpailutuksen onnistuminen, sopimuksen tarkoituksenmukaisuus, hintojen korotuksista sovittu käytäntö, ostopalvelujen valvonta ja käytännön ohjaus, kokemukset). Selvityksen perusteella luodaan suositukset ostopalvelujen hankinnalle ja johtamiselle. Sopimusten hallinnan kehittäminen on johtamisen ja organisaation kehittämisen puiteohjelmaa. Sopimusten hallinta on esitetty yhdeksi teemaksi USO hankkeeseen (Uuden Sukupolven Organisaatiot). Vastuu ja resurssit: talous- ja strategiayksikkö, toimialat, hankintatoimi Kaupunki tukee asukas- ja kyläyhdistysten toimintaa eurolla vuosittain. Yhdistysten roolia asuinalueiden ja kylien ympäristöjen ja palvelujen kehittäjänä sekä osallistumisen aktivoijina tulee kasvattaa ja arvostaa. Tavoitteena on vireä kansalaisyhteiskunta ja vastuullinen ja omatoiminen kuntalainen. Viestintä ja aktiivinen vuorovaikutus palautteineen puolin ja toisin lisää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Vastuut ja resurssit: kaupunkisuunnittelu ja tiedotus Aikataulu: kaupungin nettisivut uusitaan vuonna Uusimisessa kiinnitetään erityistä huomiota mm. asukasnäkökulmaan, käytettävyyteen ja palautteen järjestämiseen. Esitykset asukas- ja kyläyhdistysten toiminnan tukemisesta ja vuorovaikutuksen järjestämisestä/kuulemisista tehdään kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Muutokset huomioidaan vuoden 2012 talousarviossa. Kaupungin viestintästrategia päivitetään vuoden 2011 loppuun mennessä. 5 Aikataulu: Selvitys kesäkuun loppuun 2011 mennessä. PÄÄSTRATEGIAN STRATEGISTEN KEIDEN KÄRJET VUOSINA HANK- 6. Asukastoiminnan ja osallistumisen edistäminen Päästrategiassa on asetettu kaikkiaan 17 strategista hanketta, joista kahdeksan on kaupungin omia hankkei-

6 ta ja loput yhdeksän muiden toteuttamia, mutta kaupungin kannalta merkittäviä hankkeita. 6 Kaikki hankkeet ovat edelleen strategisia ja niitä edistetään. Joensuu-Kuopio nopea junayhteys vaatii kuitenkin alustavien arvioiden perusteella lisäperusteluja. Mahdollinen yhteys saattaisi veisi todennäköisesti merkittävän osan muusta julkisen liikenteen tuesta. Vuosien aikana strategisten hankkeiden kärjet ovat: Tiedepuiston 4.vaihe Kauppatorin ja keskustan elävyyden kehittäminen Terveysasemaverkosto ja niiden investoinnit Muiden toteuttamien hankkeiden kärjet ovat: Poliisi- ja oikeustalo Raatekankaantien eritasoliittymä VT 23 parantaminen

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 Turun kaupungin toimintamallin uudistus 2012 1 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 1.1. Toimintamallin uudistus... 3 1.2. Edellinen hallinnonjärjestämispäätös 2004 ja muut valtuuston toimintamallia koskevat

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019. Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 8.12.2014

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019. Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 TALOUSARVIO 2015 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion laadinnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017 Talousarvio 2014 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 Kokkolan kaupunginvaltuusto 12.12.2011 112 SISÄLLYSLUETTELO Visio 2020: Kokkolassa parasta aikaa...1 Väestö ja työllisyys...2 Taloudellinen tilanne ja

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2015 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 6 1.1 Strategian vieminen läpi organisaation...

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Nokian kaupunki. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2013 Nokian kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Taitto: Marita Gröndahl Painopaikka: Multiprint Oy, Tampere

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2016 2017. Kaupunginhallituksen esitys

TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2016 2017. Kaupunginhallituksen esitys TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Kokkolan kaupungin strategia 2013 2017...1 Kokkolan kaupungin vuoden 2015 talousarvion lähtökohdat...5 Talousarvion tiivistelmä...7 Toiminnalliset

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014-2018 TALOUSARVIO 2014. Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102

TALOUSSUUNNITELMA 2014-2018 TALOUSARVIO 2014. Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102 TALOUSARVIO 2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2009 A r v i o i n t i k e r t o m u s Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2008 Huom! Julkaisuvapaa 12.6.2009

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot