Finatexin vastuullisuusprojekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finatexin vastuullisuusprojekti"

Transkriptio

1 Finatexin vastuullisuusprojekti Vastuullisen johtamisen periaatteet ja käsikirja jäsenyrityksille Satu Mehtälä Finatex

2 Alan terminologia on vielä sekavaa Kestävä kehitys Sustainable Development Corporate Sustainability Corporate Citizenship Hyvä yrityskansalainen Yrityksen yhteiskuntavastuu Yritysvastuu Corporate Social Responsibility Corporate Responsibility Vastuullinen yritystoiminta Responsible Business Conduct Triple Bottom Line Management Corporate Governance Hyvä hallinnointi Pehmeät arvot Vihreät arvot Green Business Reilu kauppa Luonnonmukainen Eettinen

3 Kyselyjen mukaan suuri osa kuluttajista sanoo ostavansa vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja olevansa valmis maksamaan niistä vähän enemmän. Käytännössä suuri osa kuluttajista ostaa kuitenkin vain hinnan perusteella halpoja tuotteita.

4 On kahdenlaisia halpoja hintoja Innovaatiot, kehittynyt teknologia, energiatehokkuus, massatuotanto, materiaalitehokkuus, lyhyt jakeluketju jne. mahdollistavat edullisempia hintoja. Kun mennään alle kriittisen pisteen raaka-aineiden laadussa, ympäristönsuojelussa, tuoteturvallisuudessa, työturvallisuudessa, työoloissa, työntekijöiden oikeuksissa, palkkauksessa, sosiaaliturvassa jne., päädytään liian halpoihin hintoihin

5 Kenellä vastuu kestävästä kehityksestä? Kuluttaja ei voi hallita kaikkea tarvittavaa tietoa pystyäkseen ottamaan ostopäätöksissään huomioon kestävän kehityksen vaatimukset. Kehitettävä menetelmiä. Yhteiskunnan on luotava perusnormit tuotannon/ kulutuksen ympäristö- ja sosiaaliseen laatuun Alkutuotannon, teollisuuden ja kaupan on yhteis-työssä kehitettävä tuotantoa ja jakelua vähintään perusnormien mukaisesti Kilpailu asiakkaista, sijoittajista, työntekijöistä kannustaa yritykset ylittämään perusnormien vaatimukset = mitattavuus ja raportointi tärkeää

6 Mitä tietoa kuluttajat toivovat saavansa vaatteista Kirsi Niinimäki, Aalto-yliopisto/TaiK Made by 96% Fair trade 93% Eettistä tuotantoa 92% Pohjoismainen ympäristömerkki 89% Merkintä tuotannon aikaisesta ympäristökuormituksesta 86% Ohjeistus käytöstä poistosta 83% EU:n ympäristömerkki 80% Tuotteen hiilijalanjälki 78% Tuotteen vesijalanjälki 73% Tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset 71% ISO standardi 70% Käytön aikaiset ympäristövaikutukset 67%

7 Vastuullisen yrityksen perusvaatimukset Vastuullisuus sisältyy yrityksen perusfilosofiaan ja kulttuuriin Yrityksellä on vastuullisuutta ohjaavat selkeät toimintaperiaatteet, -mallit ja -ohjeet Ylin johto on sitoutunut asiaan ja huolehtinut henkilöstön sitoutumisesta Vastuullisuuden tuloksia mitataan luotettavasti ja niistä raportoidaan avoimesti ja läpinäkyvästi Mittaamisessa keskitytään oleellisiin kysymyksiin Kehittäminen on tavoitteellista Yritys toimii kiinteässä vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmiensä kanssa

8 Vastuullisen johtamisen muistilista 1) Lupaukset - vastuullisuutta ohjaavat arvot, strategia, johtamis- ja toimintaperiaatteet ja -mallit 2) Teot - toimintaohjelmat vastuullisuuden eri osa-alueilla 3) Tulosten mittaaminen - tunnusluvut olennaisista vastuullisuusteoista 4) Tulosten raportointi - tulosten esittely lupauksiin verrattuina 5) Palaa kohtaan 1 (uusilla lupauksilla)

9 Pohjana jäsenkysely vastuullisuudesta (1/3) 53 vastaajaa, seitsemällä liikevaihto > 30 m, viidellä m, 33 % luokassa 2-10 m, 44 %:lla alle 2m. Suunnittelu ja raaka-ainepäätökset kaikilla Suomessa. Raaka-aineiden hankintamaita: Italia, Saksa, Ranska, Kiina, Englanti, Espanja, Turkki hankintamaa ei aina alkuperämaa. Lankojen/kankaiden/neulosten valmistus/värjäys/viimeistys tapahtuu noin puolella yrityksistä Suomessa. Baltia,Turkki, Kiina, Italia, Intia ja Pakistan ovat kuvassa mukana. Tekstiilipainannasta noin puolet tehdään Suomessa. Muita maita ovat mm. Kiina, Italia ja Kreikka. Leikkauksesta ja ompelusta/kokoonpanosta hieman alle puolet tapahtuu Suomessa. Baltia ja Kiina nousevat näissä vaiheissa aikaisempia tärkeämmiksi. Myös Venäjä, Vietnam, Intia, Pakistan ja Bangladesh ovat mukana.

10 Pohjana jäsenkysely vastuullisuudesta (2/3) Suomalaisuutta pidetään toiminnan kulmakivenä ja kilpailuvalttina. Vaatteiden laadukkuus ja pitkäikäisyys olisi eduksi sekä yrityksille että kuluttajille. Kunnollisen voiton tuottaminen on vastuullisuuden perusta. Kuluttajien koetaan olevan kiinnostuneita tuotteiden alkuperästä ja tuotantotavan vastuullisuudesta. Vastuullisuusperiaatteita tulee noudattaa samalla tavalla kaikissa maissa ja vastuullisuuden todentaminen on tärkeää. Epävarmuutta siitä, voiko kaikissa maissa tuottaa vastuullisesti. Kehitysmaiden palkkatason noustessa tuotantoa palaa Eurooppaan. Lakien ja/tai ILOn sopimusten rikkomukset tuottavat selkeitä maineriskejä. Osa jäsenistä pitää kansallisten lakien noudattamista ja itse tehtyjä tarkastuksia riittävänä - näillä volyymeillä ei voi paljon vaatia.

11 Pohjana jäsenkysely vastuullisuudesta (3/3) Tuotantoketjun työturvallisuudessa nähdään puutteita. Kumppanien haitalliset ympäristövaikutukset pitäisi selvittää. Tuotekohtaisella hiili- ja vesijalanjälkilaskennalla saattaisi olla käyttöä. Monen mielestä kehitysmaissa maksettavat palkat eivät ole riittäviä elämiseen. Vältämme viimeiseen asti irtisanomasta työntekijöitä taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Kierrätettyjen kuitujen osuus raaka-aineista kasvaa. Puuvilla on ympäristön kannalta paljon ongelmallisempi raaka-aine kuin mitä kuluttajat siitä nyt ymmärtävät. Kemikaalien terveysvaikutuksista ei tiedetä riittävästi. Vastuullisen yrityksen toiminta ja viestintä on avointa ja läpinäkyvää.

12 Työkalupakin sisältö Tiivistelmä jäsenkyselyn tuloksista Vastuullisuutta ohjaavat johtamisperiaatteet - vastuullisen liiketoiminnan periaatteet - Code of Conduct (suositusmalli) - ympäristöpolitiikka (suositusmalli) - henkilöstöpolitiikka (suositusmalli) - vastuullisen hankinnan periaatteet (Supplier Code of Conduct, sama kuin BSCI:llä) Sidosryhmä-, riski- ja SWOT-analyysimallit, tulosmittarien olennaisuusarviointimalli Vastuullisuuden painopistealueet kunkin aiheen lyhyt esittely, kehittämistarpeet ja -toimenpiteet Painopistealueiden tulosmittarit Tulosten raportointimalli Näkemyksiä ulkoisesta viestinnästä

13 Vastuullisuuden painopistealueet Taloudellinen vastuu - tietoa yrityksen omistuksesta, liiketuloksesta, tuottavuudesta - tuotantoketjun avaaminen : missä maassa mitäkin vaiheita tehdään Ympäristövastuu - pääteemoina materiaalit, kemikaalit, energian käyttö, päästöt ilmaan, veden käyttö ja jätevesikäytännöt, jätteet Henkilöstövastuu - oman johtamisen kehittäminen: työtyytyväisyys ja siihen linkittyvät tekijät (kehityskeskustelut, koulutus, sairastaminen, vaihtuvuus ) Sopimuskumppanit tuotantoketjussa - työolojen ja -ehtojen lain- ja sopimustenmukaisuus (riskimaissa työtä teettäville suositellaan BSCI:n jäsenyyttä) - ympäristövaatimusten noudattaminen Tuoteturvallisuus - säännösten noudattaminen

14 Vastuullisuuden raportointi ja viestintä Raportoinnin perustana kansainvälinen suositus = GRI:n G3.1. versio päivitetään julkaistun G4-version mukaiseksi. Finatexin työkalupakissa supistettu versio: viitteenä jäljempänä esitetyt tunnusluvut, kuitenkin niin, että jokainen yritys valitsee itselleen/sidosryhmilleen niistä olennaiset tunnusluvut ja keskittyy niihin. Käsikirjassa ohjeistus kunkin tunnusluvun sisällölle. Läpinäkyvyyden lisääminen tärkeää: kerrotaan kaikista olennaisista asioista, ja kerrotaan myös huonot tulokset ja epäonnistumiset, ei pelkästään hyvää ja kaunista. Raportointi pääsääntöisesti nettisivuilla, laajasta aineistosta kannattaa tehdä myös pdf-versio. Kuluttajaviestinnän linjauksia ja tuotekohtaista informaatiota pohdittava erikseen: milloin ja miten suomalaisuutta tuodaan esiin, mitä osia vastuullisuusvaatimuksista se täyttää ilman enempiä toimenpiteitä.

15 Vastuullisuuden tulosmittarit (1/2) Taloudellinen vastuu - omistajat, liikevaihto, tulos - henkilökunnan määrä, palkat ja henkilösivukulut, tuottavuus - tuotantoketjun avaaminen Ympäristövastuu - sertifikaatit, tuotemerkit - materiaalit = kuitujen erittelyä, kierrätys-% - väriaineet ja kemikaalit = erittelyä (?) - energian kulutus = sähkö/lämpö/polttoaineet, uusiutumaton/ uusiutuva, kokonais-/ominaiskulutus - päästöt ilmaan veden kulutus = kokonais-/ominaiskulutus, jätevesikäytännöt - jätteet = hyötykäyttö-/kaatopaikka-/ongelmajäte

16 Vastuullisuuden tulosmittarit (2/2) Henkilöstövastuu - perustietoa henkilökunnasta = työsuhteiden laji ja kesto, ikärakenne - työtyytyväisyys = tutkimusten/selvitysten tulokset - panostus työterveyteen = per työntekijä, ehkäisevä/sairaanhoito - sairastaminen = sairauspäivät per työntekijä, % kokonaistyöajasta - tapaturmat = kokonaismäärä, taajuus (määrä per tuhat työtuntia) - panostus koulutukseen = päivät ja per työntekijä - palkkaus = keskiarvo kaikki/miehet/naiset - vaihtuvuus = lähteneiden %-osuus vuoden lopun työntekijämäärästä - kehityskeskustelut = kattavuus-% työntekijöistä Vaatimukset sopimuskumppaneille - työolojen ja -ehtojen monitorointi-/auditointitulokset - ympäristövaatimusten monitorointi-/auditointitulokset Tuoteturvallisuus - terveys- ja turvallisuusmääräysten rikkomukset

17 Sosiaalinen vastuu hankintaketjusta Noussut yritysten maineenhallinnan keskeisimmiksi kysymyksiksi vaatii keskittymistä riskitoimittajiin Koskee etenkin kehitysmaita sekä niitä EU-maita, joissa sesonkityössä ym. halpatyövoimana huomattava määrä maahanmuuttajia Afrikasta ja Aasiasta Normit olemassa: esim. kansalliset lait ja ILO:n sopimukset Mitä moniportaisempi hankintaverkosto, sitä vaikeampi käytännössä hoitaa Jotta vaatimukset otetaan vakavasti, ostajan oltava myyjälle tärkeä asiakas tai pääosan ostajista on vaadittava samoja asioita Kategorioita heikoimmasta vahvempiin: sopimusehto ( first party ), omat tarkastukset ( second party ), puolueettomat auditoinnit ( third party )

18 Tarkastettavat asiat Perustuvat ILO:n työelämän perusvaatimuksiin, Lapsityövoiman hyväksikäytön kieltäminen Pakkotyövoiman kieltäminen Työaika, vapaapäivät, lomat Palkkaus Syrjinnän kieltäminen (rotu, uskonto, sukupuoli jne.) Työterveys ja -turvallisuus Järjestäytymisoikeus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus

19 Tärkeimmät auditointijärjestelmät Social Accountability SA 8000 standardi Business Social Compliance Initiative BSCI Ethical Trading Initiative ETI Reilun kaupan tuotteet

20 Mitä valvonnan tuloksilla tehdään? Valvonta ei voi olla poliisin työtä, jossa syyllisiä rangaistaan esimerkiksi lopettamalla kaupankäynti Toimittaja-arviointi on osa hankintaketjun jatkuvaa kehittämistä - lisätään tietoisuutta tärkeistä kysymyksistä - tunnistetaan mahdollisia riskejä - edistetään parhaiden toimintatapojen käyttöä - edistetään hyvää suorituskykyä ja vaativampia standardeja Nollatoleranssitilanteet on määriteltävä ja kerrottava Uusien toimittajien hankinnassa voi olla vaikeaa käydä ennakkoon läpi koko arviointiprosessi - sovittava arvioinnin ja korjausten toimenpiteistä ja aikataulusta

21 Finatexin hallitus suosittelee riskimaissa tuotteita teettäville BSCI:n jäsenyyttä Jäsenmaksu alle 20 m liikevaihdolla ja m :n liikevaihdolla vuodessa Olennaista: auditoinnit kohdistetaan riskimaiden sopimusvalmistajiin valmistajat tekevät itsearvioinnin ennen auditointia auditoinnit aina puolueettomien ammattilaisten tekemiä kaikkien toimittajien auditointitulokset yhteisessä tietokannassa auditoinnin kustannukset pääsääntöisesti valmistajan vastuulla yhteistyötä työolojen jatkuvan parantamisen hyväksi Riskejä vähennetään ja prosessia nopeutetaan käyttämällä ensi vaiheessa ns. monitorointipalveluja

22 Läpinäkyvyyden vaatimukset nousevat. Vastuullinen toiminta tukee kestävää tuloksentekoa.

Yhteystiedot: Töölöntorinkatu 2B 4. krs. 00260 Helsinki puh. 050 349 5230 info@eetti.fi www.eetti.fi

Yhteystiedot: Töölöntorinkatu 2B 4. krs. 00260 Helsinki puh. 050 349 5230 info@eetti.fi www.eetti.fi 1 Tämän julkaisun on tuottanut Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti). Eetti on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka edistää oikeudenmukaista maailmankauppaa, kestäviä

Lisätiedot

3.5.4 Miten edetä vastuullisen hankinnan kehittämisessä?

3.5.4 Miten edetä vastuullisen hankinnan kehittämisessä? Olennaisten asioiden tunnistaminen 162 tajansa https://www2.kotipizza.fi/index/56 Tommi Tervanen kertoo oheisessa haastattelussa lisää. 3.5.4 Miten edetä vastuullisen hankinnan kehittämisessä? Olen sivun

Lisätiedot

Martela vastuullisuus raportti 2011

Martela vastuullisuus raportti 2011 Martela vastuullisuus raportti 211 2 Sisältö Esittely 3 Raportin sisältö ja kattavuus 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Martela auttaa asiakkaitaan vastuullisuudessa 5 Martela lyhyesti 6 Martela on työympäristömuutosten

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

Yritysvastuun sanasto

Yritysvastuun sanasto Yritysvastuun sanasto A Arvot Yrityksen arvoissa määritellään, millä tavalla yritys harjoittaa liiketoimintaa. Kaikkien yrityksen työntekijöiden edellytetään toimivan yrityksen arvojen mukaisesti. Auditointi

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 TOIMITUSJOHTAJAN PUHEENVUORO Me Kotipizzassa tiedämme, että vastuullinen toiminta on vahva kilpailukeino ja ehdoton edellytys menestymiselle. Olemme tähänkin asti tehneet vastuullisia

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 TOIMITUSJOHTAJAN PUHEENVUORO Kotipizza tähtää kaikilla sitoumuksillaan entistä parempaan asiakaskokemukseen. Uskomme, että työ vastuullisuuden eteen lujittaa asiakasuskollisuutta,

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportti

Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti 2005 GRI Organisational Stakeholder 2006 Sisällysluettelo Raportin sisällön esittely...3 Pääjohtajan katsaus...4 Perustietoja Kesko-konsernista...5 Yhteiskuntavastuun keskeiset

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportti

Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Sisällysluettelo Raportin sisältö... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tärkeimmät saavutukset 2009... 5 Keskon vastuullisuusohjelma 2008 2012...6 Perustietoa Kesko-konsernista...8

Lisätiedot

1/2011. Halvimman markkinat. Julkisten työvaatehankintojen ja -valmistuksen eettisyys

1/2011. Halvimman markkinat. Julkisten työvaatehankintojen ja -valmistuksen eettisyys 1/2011 Halvimman markkinat Julkisten työvaatehankintojen ja -valmistuksen eettisyys Finnwatch tarkkailee suomalaisten ja tänne vahvasti sidoksissa olevien yritysten toiminnan vaikutuksia maailman takapihoilla.

Lisätiedot

Raportin sisällön esittely

Raportin sisällön esittely 2 Raportin sisällön esittely Raportin sisällön esittely Keskon järjestyksessä neljäs yhteiskuntavastuun raportti noudattaa edellisten tapaan Global Reporting Initiativen (GRI) laatimaa kestävän kehityksen

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2014

Vastuullisuusraportti 2014 Vastuullisuusraportti 2014 Sisältö ORGANISAATION KUVAUS 4 Tuotteet ja palvelut 4 Hallintorakenne 5 ARVOT JA LIIKETOIMINTAPERIAATTEET 6 VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN 8 Tukon toimitusketju ja vastuullisuusvaikutukset

Lisätiedot

Vastuullinen liiketoiminta ja kodintekstiilien valmistuttaminen.

Vastuullinen liiketoiminta ja kodintekstiilien valmistuttaminen. Vastuullinen liiketoiminta ja kodintekstiilien valmistuttaminen. Pilvi Hieta 24.4.2012 Taiteen maisterin opinnäyte Tekstiilitaiteen koulutusohjelma Muotoilun laitos Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lisätiedot

yhteiskunta- vastuun raportti

yhteiskunta- vastuun raportti yhteiskunta- vastuun raportti 2012 2 Sisältö 3 Stockmann-konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuoden 2012 vastuullisia tekoja 6 Yhteiskuntavastuun strategia ja visio 8 Keskeiset sidosryhmät ja

Lisätiedot

2013 vastuullisuusraportti

2013 vastuullisuusraportti 2013 vastuullisuusraportti Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus... 4 Global compact

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007

Sisällysluettelo. Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007 Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007 1 Sisällysluettelo Raportin sisältö... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tärkeimmät saavutuksemme vuonna 2007... 5 Perustietoja Kesko-konsernista... 6 Yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Raportin sisällön esittely

Raportin sisällön esittely 2 Raportin sisällön esittely Raportin sisällön esittely Keskon viides yhteiskuntavastuun raportti noudattaa aikaisempien vuosien tapaan Global Reporting Initiativen (GRI) laatimaa kestävän kehityksen raportointisuositusta.

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Raportin sisällön esittely

Raportin sisällön esittely Raportin sisällön esittely Raportin sisällön esittely 2 Keskon kolmas yhteiskuntavastuun raportti on laadittu Global Reporting Initiative organisaation (GRI) elokuussa 2002 julkaisemaa Sustainability Guidelines

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 STOCKMANN YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 2 Toimintamme on eettisesti kestävää, oikeudenmukaista ja ympäristöarvoja kunnioittavaa. SISÄLTÖ 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 2011 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN SISÄLTÖ 2 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun strategia 5 Stockmannin sidosryhmät 6 Stockmann-konserni lyhyesti 8 150 vuotta

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 9

SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 9 3 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 9 1 VASTUULLISEN JOHTAMISEN TAUSTAA 12 1.1 Miksi tämä kirja? 12 1.2 Uusia käsitteitä johtamiseen 14 1.3 Monen monta aihetta pinnalla 17 1.3.1 Ilmastonmuutos, hiilijalanjälki

Lisätiedot

Selvitys on tuotettu osana Finnwatchin Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelmaa. Ohjelmaa tukevat:

Selvitys on tuotettu osana Finnwatchin Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelmaa. Ohjelmaa tukevat: 1/2013 Menetetty Halvalla on vallankumous? hintansa Kaupan IIhmisoikeusloukkaukset hmisoikomien eusloumerkkien kkaukset arkipä arkipäivää tuotteiden äivää B Bangladeshin vastuullisuus angladeshin naisille

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

www.orion.fi/yv-raportti-2011

www.orion.fi/yv-raportti-2011 Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2011 25.4.2012 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2011 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2011

Lisätiedot

Vastuullisuudesta kilpailuetua Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS yritysvastuuverkosto

Vastuullisuudesta kilpailuetua Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS yritysvastuuverkosto Vastuullisuudesta kilpailuetua Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS yritysvastuuverkosto Ajatuksia Mistä puhumme yritysvastuun perusasiat Miksi kaikkien yritysten kannattaa miettiä vastuullisuuttaan? Miten

Lisätiedot