NUORET NIVELVAIHEESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORET NIVELVAIHEESSA"

Transkriptio

1 NUORET NIVELVAIHEESSA KEINOJA SUJUVOITTAA NUORTEN SIIRTYMISTÄ PERUSOPETUKSESTA JATKO-OPINTOIHIN JA OPINNOISTA TYÖELÄMÄÄN Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Sini Koivumäki

2 TEM/ TYO/ Sini Koivumäki Nuoret nivelvaiheissa Keinoja sujuvoittaa nuorten siirtymistä perusopetuksesta jatkoopintoihin ja opinnoista työelämään Esipuhe Nuorisotakuu on pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen yksi kärkihankkeista. Nuorisotakuun perimmäisenä tavoitteena on luoda kaikille nuorille mahdollisuus suorittaa perusasteen jälkeinen tutkinto ja työllistyä. Takuu perustuu Public Private People Partnership malliin, jossa tarvitaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja nuorten yhteistyötä. Tähän koonnokseen on pyritty valitsemaan hankkeita, jotka koskevat nuorten työllistymistä. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahastosta ohjelmakaudella ja niitä on toteutettu tasaisesti ympäri Suomea. Toteuttajat ovat yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Valituissa hankkeissa on keskitytty erityisesti nivelvaiheisiin, joissa nuoria autetaan siirtymään koulutuksesta työelämään tai peruskoulutuksesta jatko opintoihin. Hankkeiden toiminnasta on pyritty nostamaan esille hyvät käytännöt. Hankeraporttien perusteella nuorilla, joilla on vaikeuksia työllistyä, on myös vaikeuksia elämänhallinnassa ja yleisissä työelämävalmiuksissa. Henkilökohtainen ohjaus ja räätälöidyt opinto ja työpolut auttavat useimpia nuoria eteenpäin, mutta esteenä tällaiselle toiminnalle on usein resurssien puute. Myös nuoret itse ovat sitä mieltä, että apua on tarjolla, mutta ajan puute vaikeuttaa nuoren ja nuorta auttavan työntekijän välistä pitkäjänteistä yhteistyötä. Usein ongelmat kasautuvat samoille nuorille ja ongelmavyyhtien purkaminen ei onnistu yhdellä palvelulla tai hankkeella. Verkostoitumalla ja yhteistyöllä voidaan saada paljon hyvää nuoren elämään, kuten hankeraporteissa on todettu. Hankkeet on jaettu karkeasti kolmeen eri osaan. Ensimmäisessä osassa hankkeet liittyvät työllistymisen tukemiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. Näissä hankkeissa nuorten työllistymistä ja työelämävalmiuksia on kehitetty niin, että nuoret ovat päässeet itse kokeilemaan erilaisia ammatteja. Usein nuori sai kokeilla työtä tuetussa ympäristössä, jossa palveluiden ulkopuolelle putoaminen on tehty mahdottomaksi. Kun nuoret saavat kokeilla työntekoa yhdessä, he saavat tukea myös toisiltaan. Ymmärrys siitä, ettei ole yksin ongelmiensa kanssa, vahvistaa nuoren itsetuntoa. Toisen osan hankkeet käsittelevät lähinnä pajatyöskentelyä ja yksilöllisiä opinpolkuja. Näiden hankkeiden nuorilla oli ongelmia elämänhallinnan kanssa, ja ennen työllistymistä tai opintojen suorittamista oli keskityttävä kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen. Yleensä opinnot eivät sujuneet luokkamuotoisessa opiskeluympäristössä, joten oli mietittävä räätälöityjä opinpolkuja, joissa nuori pystyi etenemään omaan tahtiin.

3 Kolmas osa keskittyy yrittämiseen yhtenä uravaihtoehtona. Nuorelle yrittäminen tulee yleensä vasta siinä vaiheessa ajankohtaiseksi, kun yleinen elämänhallinta on kunnossa. Tietoa hankkeista on saatu EURA 2007 järjestelmästä sekä hankkeiden omilta internetsivuilta.

4 Sisältö 1. Työllistymisen tukeminen ja työelämävalmiuksien kehittäminen Nuorta ei jätetä työllistymisen edistämishanke Ura ja elämänsuunnittelulla ote ammattiin (URATAKOMO) TASKU: Tutkintotodistus taskussa miten kiinni työelämään? Työnäky Elämäntapa Innovaatioassistentti korkeakoulupohjaista osaamista yrityksiin ja työorganisaatioihin Työelämä tutuksi ja töihin TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET Työvoimaa metsäalalle Yksilölliset polut jatko opintoihin ja työelämään Ammattiin valmentava työpajakoulutus Avartajat hanke Puente Joustavasti työelämään Pajalta tutkintoon Uusien työpajamallien kehittäminen REKRYTALLI Sirius nivelvaiheohjaus/ handledning i overgångskedet TUKIPOLKU klinikka Yrittäjyys uravaihtoehtona Creative Blender! uudenlainen toimintamalli nuorten työllistymiseen, yrittäjyyteen ja pkyritysten kehittämiseen Veeran Verstas nuoren harjoitteluyritys luovaan yhteisöyrittäjyyteen... 13

5 1. Työllistymisen tukeminen ja työelämävalmiuksien kehittäminen 1.1. Nuorta ei jätetä työllistymisen edistämishanke Sosiaalikehitys Oy, Hämeenlinna Nuorta ei jätetä hankkeen taustalla on 2011 voimaan tullut kuntien lakisääteinen yhteistyö nuorten ohjaus ja palveluverkostoissa. Nuorisolain muutoksen mukaan kuntien tulee nimetä nuorten ohjaus ja palveluverkostot. Hämeenlinnassa tällainen monialainen nuorten työllistämistyöryhmä on toiminut jo vuodesta 2009, mutta hankkeen tarkoituksena oli tehostaa ja selkeyttää työryhmän toimintaa. Hankkeessa oli mukana myös Forssan työllistämisryhmät (myöh. Forssan työllisyysasioiden toimikunta). Hankkeen päätarkoitus olikin antaa viranomaisryhmille tehtäväksi parantaa nuorten mahdollisuuksia työllistyä. Tehtävän toteuttamista tuettiin tiedottamalla kuntia ja viranomaisia nuorten työllistymisen tärkeydestä. Lisäksi viranomaisia kehotettiin etsimään monipuolista keinovalikoimaa yhteistyöverkostoissa, jotta nuoria saataisiin työelämään. Hanke synnytti Hämeenlinnaan monia työllistämiskampanjoita ja kesätyösetelitoimintaa. Erityisesti kaupungin tukema kesätyösetelitoiminta on ollut suosittua. Forssassa edistyttiin nuorten matalan kynnyksen tapaamispaikan suunnittelussa sekä palvelusetelitoiminnassa. Tilastoja seurattiin ja niistä tulikin ryhmien toimintaa ohjaavia työkaluja. Nuoret itse otettiin mukaan suunnittelemaan sekä Forssan että Hyvinkään nuorten rekrytapahtumia. Näissä tapahtumissa monet yrittäjät saivat tietoa palkkatuesta ja muista mahdollisuuksista työllistää alueen nuoria. Hyvinkään rekrymessut onnistuivat niin hyvin, että niitä päätettiin pitää jatkossa vuosittain. Hanke sitoi yhteen eri toimijoita kaikilta kolmelta sektorilta. Hankkeen raportissa nostetaan esille se, miten tärkeää on ottaa nuoret mukaan suunnitteluun. Nuoret saivat itse järjestää Nuorten rekrymessuja, sillä nuoret itse tietävät parhaiten mistä nuoret pitävät. Lisäksi todettiin, että seutukunnilla toimivat nuorten ohjaus ja palveluverkostot toimivat parhaiten, jos verkostolla on oma koordinaattori. Tällainen koordinaattori levittää tietoa ryhmille verkoston toiminnasta ja helpottaa uusien hyvien käytäntöjen käyttöönotossa. Lisätietoja: Ura ja elämänsuunnittelulla ote ammattiin (URATAKOMO) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto, Rovaniemi URATAKOMO hankkeen perusideana on ollut tukea ammatillisesta perustutkintokoulutuksesta valmistuvien nuorten työllistymistä tai jatko opintoihin hakeutumista. Taustalla oli huoli kasvaneesta nuorisotyöttömyydestä, jota pyrittiin ehkäisemään aktivoimalla nuoria ja kehittämällä Lapin ammattiopistossa tehtävää ura ja elämänsuunnittelun ohjaustyötä. Nuoret otettiin mukaan hankkeeseen, mikä osaltaan ehkäisi nuorten syrjäytymistä. Projektin varsinaisia kohderyhmiä oli kaksi: Lapin ammattiopiston opetus ja ohjaushenkilöstö ja ammattiopiston opiskelijoita kaikilta aloilta ja vuosikursseilta. Lisäksi projektissa tehtiin yhteistyötä kolmen julkisen organisaation ja 15 yrityksen kanssa. 1

6 Projektin tavoitteita tavoiteltiin mm. tapahtumien ja tempausten avulla. Apuna tiedottamisessa käytettiin internetsivuja, flyereita, julisteita, Facebook sivuja sekä erilaisia opiskelijoiden tekemiä videoita. Lisäksi hankkeessa luotiin ohjauksen toimintamalli, jonka tarkoituksena on opastaa ohjaustyötä tekeviä motivaatio ja elämänhallintaongelmien varhaiseen tunnistamiseen. Toimintamallin pohjalta luotiin Amis ammattiin käsikirja, joka löytyy Lapin ammattiopiston sivuilta: Ohjaus ja opetushenkilöstön koulutus oli haasteellista järjestää henkilöstön kiireisen aikataulun takia. Hanke kuitenkin onnistui erityisesti osallistavassa koulutusmuodossa, sillä konkreettiset harjoitukset oli helppo liittää opettajien ja ohjaushenkilöstön arkeen. Parhaisiin tuloksiin päästään silloin, kun opettaja huomaa hankekehittämisellä olevan vaikutusta omaan arkityöhön. Koulutuksissa oli mukana erilaisia opetushenkilöitä ja oppilashuollon edustajia, jotka keskustellessaan saivat toteuttaa ns. jaettua asiantuntijuutta, jossa asioita tarkastellaan laajemmin monista näkökulmista. Samalla alueella oli käynnissä useampi muukin aiheeseen liittyvä hanke. Hankkeet päättivät järjestää tapahtumia yhdessä, jotta tapahtumista saataisiin suurempia ja jotta ne tavoittaisivat suuremman määrän opiskelijoita ja opettajia. Näissä isoimmissa tilaisuuksissa käytettiin teatteria osallistavana menetelmänä. Teatterissa nuoria puhuttelee erityisesti sen rentous ja tavallisuudesta poikkeava tapa esittää asioita. Myös huumori on keino, jolla nuoret opiskelijat pystyvät lähestymään hankalia asioita helpommin. TAKOMO projektin toiminta ei jatku sellaisenaan. Hyviä käytäntöjä pyritään juurruttamaan ja tuotetut materiaalit ja mallit löytyvät edelleen Lapin ammattiosaston nettisivuilta: TASKU: Tutkintotodistus taskussa miten kiinni työelämään? Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoki TASKU hankkeessa kehitettiin vastavalmistuneille toimintamalli, jonka tarkoituksena on kehittää yleisiä työelämävalmiuksia, syventää omaa osaamista, tukea työllisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Projektin aikana kehitettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun Tekniikan Projektipajaa, jossa opiskelijatiimit toteuttivat yhteistyössä yritysten kanssa oikeita yritysprojekteja. Yritysprojektien lisäksi järjestettiin erilaisia asiantuntijaluentoja. Opiskelijat käyttivät urasuunnittelun apuna SWOT analyysiä, osaamiskartoitusta, joka tehtiin koulutuksen alussa ja päivitettiin koulutuksen lopussa. Analyysin avulla opiskelijat miettivät laajasti omaa osaamistaan ja kiinnostuksiaan. Toimintamallia sovellettiin kahdessa eri täydennyskoulutuksessa, joihin valittiin työttömiä tai työttömyysuhan alaisia vuonna 2008 tai sen jälkeen valmistuneita, alle 30 vuotiaita insinöörejä, tradenomeja tai kauppatieteen maistereita. Projektipajaa kehitettiin täydennyskoulutukseen sopivaksi. Yritysten kanssa tehdyissä yritysprojekteissa opiskelijat saivat tehdä käytännössä niitä asioita, joita he tekisivät oikeassakin työelämässä. Kokemuksen lisäksi opiskelijat verkostoituivat yritysten kanssa. Opiskelijat saivat tukea myös toisiltaan, mikä kasvatti itseluottamusta. Opiskelijat ymmärsivät, että työttömyyteen löytyy syitä myös ympäristöstä, ei pelkästään omasta osaamisesta tai aktiivisuudesta. 2

7 Projektipaja konsepti osoittautui monialaisen täydennyskoulutuksen tarpeisiin sopivaksi. Lisäksi huomattiin, että pienet ryhmät ja räätälöidyt koulutukset kehittävät paremmin omaa osaamista kuin yleisluonteiset ja teoreettiset luennot. Koulutus, jossa yhdistyy työelämä, tekemällä oppiminen ja teoriaopetus, on hyvä tapa tukea vastavalmistuneiden siirtymistä työelämään. Lisätietoja: Info/Yksikot/SeAMK Tekniikka/Tyopaikkaopinnot/SeAMK Projektipaja%C2%AE 1.4. Työnäky Päijät Hämeen koulutuskonserni, Koulutuskeskus Salpaus, Lahti Työnäky hankkeessa pyrittiin lisäämään Koulutuskeskus Salpauksen ohjauksesta vastaavien työntekijöiden työllistymisohjausosaamista ja opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistumista. Kohderyhmään kuului myös työpaikkaohjaajia, kuntien nuorten työpajaohjaajia, Avainsäätiön ja Tuoterenkaan työhönvalmentajat ja muutoin ohjaustyötä tekevät yhteistyötahot. Keskeisiä toimia oli viisi erilaista: Opiskelijan työnäky ryhmä, Työnäky koulutus, Työhönvalmennuksen kokeilu, pienryhmätilaisuudet opettajille sekä verkostoyhteistyön tilaisuudet. Opiskelijan työnäky ryhmä koostui opiskelijaedustajista eri koulutusaloilta. Ryhmässä käsiteltiin työllistymisohjaukseen ja työelämän yleisiin toimintatapoihin liittyviä asioita. Työnäky ryhmä keskittyi ohjaustyöntekijöiden työllistymisohjaustaitojen kehittämiseen ja se lisäsi tietoa yhteistyöverkoston mahdollisuuksista, jotta nuoret saataisiin nopeammin työelämään. Työhönvalmennuksen kokeilu sai aikaan työhönvalmennusmallin, jota voi käyttää koko oppilaitos millä ammattialalla tahansa. Työllistymisohjauksen materiaali hyödynnettiin kokoamalla AmisKOODI tehäväkirja, jonka avulla opiskelijat voivat harjaannuttaa avaintaitojaan työelämään liittyen. OpeKOODI kirjanen luotiin opettajien pienryhmätilaisuuksien pohjalta. Sen tarkoituksena on tukea ja antaa ideoita ohjaushenkilöstölle. Aiheet käsittelevät haasteelliseksi koettuja ohjaustilanteita. Hyväksi käytännöksi koettiin yhteistyö muiden vireillä olleiden hankkeiden kanssa. Työnäky projekti teki yhteistyötä mm. Lapin ammattiopiston Uratakomo hankkeen ja Kouvolan ammattiopiston Tie tähtiinhankkeen kanssa. Valmiita tuloksia vaihdettiin keskenään ja niitä muokattiin oman oppilaitoksen käyttöön. Raportissa korostettiin yhteistyötä myös opiskelijoiden kanssa ja kehittämistyö opiskelijoiden kanssa tuleekin jatkumaan, tällä kertaa yrittäjyyden näkökulmasta. Hanketta ei jatkettu vuoden 2010 jälkeen, vaan tuotoksia pyrittiin juurruttamaan oppilaitoksen toimintaan. Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät Salpauksen kotisivuilta: 3

8 1.5. Elämäntapa Pudasjärven Perhekeskusyhdistys ry, Pudasjärvi Elämäntapa hankkeen toteutti Perhekeskusyhdistys ry. Hanke pyrki aktivoimaan kohderyhmää yrittäjyyteen, ehkäistä syrjäytymistä ja helpottaa yrityksiä ammattitaitoisen työvoiman saamisessa. Kohderyhmään kuului lapsiperheiden työttömät vanhemmat, toimeentulotukiasiakkaat, ammattikoulutetut työttömät nuoret ja kadonneet, jotka eivät kuuluneet minkään yhteiskunnallisen palvelun piiriin. Hankkeen toimijat etsivät ja kehittivät kohderyhmälle työ ja toimintamahdollisuuksia omaehtoisen selviytymisen tukemiseen ja osaamisen edistämiseen. Mukaan tuli paikallisia yrityksiä eri aloilta. Työllistämistoimenpiteenä käytettiin ensisijaisesti palkkatukea, mutta pian huomattiin että se oli kuitenkin haastavaa, mikä johtui mm. työllistettävien työelämävalmiuksien puutteesta. Työllistettävä kohderyhmä koettiin haastavaksi. Työllistymistä kuitenkin tapahtui, mutta se oli määräaikaista ja pääsääntöisesti lyhytkestoista. Projektilaisille tarjottiin vertaistukea järjestämällä vertaiskahveja, yrittäjävierailuita, perhekahviloita jne. Lisäksi TE toimiston palveluja hyödynnettiin. Perhekeskeinen toiminta, kuten koko perheen toimintapäivät tai tapahtumat, koettiin hyödylliseksi, sillä se paransi työttömän lisäksi koko perheen osallisuutta yhteiskuntaan. Yrityksille järjestettiin räätälöityjä yrittäjäaamiaisia, joissa yrittäjät saivat tietoa työllistämisprosessista ja esim. palkkatuen mahdollisuuksista. Kyseiset aamiaiset onnistuivat hyvin, sillä yrittäjäryhmä oli tarpeeksi pieni, jotta syntyisi runsasta keskustelua ja verkottumista. Aamupala ennen työpäivää ei juuri vienyt työaikaa. Projektin keskeisin ja merkityksellisin työmuoto oli yksilöohjaus. Osa kohderyhmästä kärsi heikosta terveydestä ja elämänhallinta oli usein hukassa. Työelämävalmiudet eivät olleet päässeet kehittymään. Ensisijaisena tavoitteena ei ollut palkkatuettu työllistäminen, vaan ratkaisuja lähdettiin etsimään mm. työharjoitteluiden ja kokeilujen avulla. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien kohdalla tarvittaisiin mittavammat henkilöresurssit, jotta ongelmiin pystyttäisiin pureutumaan syvällisemmin. Lisätietoja: projekti.html 1.6. Innovaatioassistentti korkeakoulupohjaista osaamista yrityksiin ja työorganisaatioihin Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu liikelaitos, Joensuu Innovaatioassistentti (IA) projektin tavoitteena oli edistää Pohjois Karjalan alueen korkeakoulutettujen vastavalmistuneiden työllistymistä alueen yrityksiin ja organisaatioihin. Lisäksi hanke pyrki parantamaan alueen pk yritysten kilpailu ja innovaatiokyvykkyyttä. Hankkeessa työnhakijat osallistuivat intensiivikoulutusjaksolle ja työskentelivät yrityksissä. 4

9 Intensiivikoulutuksia järjestettiin yhteensä neljä, ja koulutuksen järjesti Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu. Koulutuksissa keskityttiin henkilökohtaisen brändin luomiseen ja itsensä markkinoinnin kehittämiseen. Tärkeää oli myöskin kehittää ihmissuhde ja verkostoitumistaitoja, joiden merkitystä työnhaussa ja työelämässä korostetaan jatkuvasti. Opiskelijat osallistuivat myös ohjattuun työharjoitteluun tai palkkatuettuun työharjoitteluun. Opiskelijat osallistuivat mm. hankehakemuksien valmisteluun, tuote, prosessi tai innovaatiokehittämiseen ja toimeksiantoihin, jotka liittyivät opiskelijan yksilölliseen kiinnostusalueeseen. Yleisesti ottaen yhteistyö projektin ja yritysten ja työyhteisöjen välillä onnistui. Myös kansainvälisesti projekti sai paljon kiinnostusta, ja hankkeeseen oltiin yhteydessä mm. skotlantilaisista tutkimusjärjestöistä. Ongelmaksi koettiin alueella samanaikaisesti järjestettävät muut työvoimakoulutukset. Hankintoja suunniteltaessa pitäisikin muistaa selvittää mahdolliset päällekkäisyydet. IA projekti ylitti tavoitteensa jo ennen viimeistä koulutusta: jopa 54 henkilöä osallistui projektin tuella toteutettavaan työmarkkinakoulutukseen. Hankkeen avulla perustettiin 28 uutta työpaikkaa ja yksi uusi yritys. Innovatiivisen projektin koulutukset perustuivat ns. bottom up ajatteluun, jossa koulutukset räätälöidään tarkasti opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden sekä yritysten osaamistarpeiden mukaan. Jatkuva itsearviointi ja kohderyhmiltä kerättyjen palautteiden hyödyntäminen tukivat ajatusta projektin kaikissa vaiheissa. Hankkeessa koottiin myös ohjausryhmä, jossa oli mukana kaikki projektista hyötyvät tahot, joten toimintatapojen kehittämistä tapahtui jatkuvasti. Lisätietoja: Työelämä tutuksi ja töihin TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET Nuorten Ystävät ry, Oulu Kuten monessa aikaisemmassakin hankkeessa, Työelämä tutuksi ja töihin hankkeen lähtökohtana oli korkea työttömyys. Oulun seudulla haluttiin helpottaa erityisesti pitkään työttömänä olleiden nuorten pääsyä työmarkkinoille. Nuorten Ystävät ry lähti toteuttamaan hanketta yhteistyössä Oulun kaupungin, Oulun seudun TE toimiston ja ELY keskuksen kanssa. Projekti pyrki tukemaan nuorten pääsyä työmarkkinoille vahvistamalla nuorten sosiaalisia ja ammatillisia taitoja. Keinoina käytettiin erilaisia lyhytkoulutuksia ja tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta. Siirtymistä työelämään helpotettiin myös lisäämällä työnantajien tietoisuutta palkkatuen käytöstä ja harjoittelumahdollisuuksista. Nuoret saivat osallistua kahden kuukauden työelämävalmennus tai työharjoittelujaksoon, jotka toteutettiin Tukkitien työllistymiskeskuksessa tai alueen yrityksissä. Projektin aikana vallitsi taloudellinen taantuma, joka vaikeutti työpaikkojen löytämistä etenkin yrityksistä. Myös nuorilla oli ongelmia: suuri osa valituista nuorista kärsi oppimisvaikeuksista, päihdeongelmista tai mielenterveysongelmista. Useammalla oli lisäksi masentuneisuutta, uupumusta tai uniongelmia. Ammattiin kouluttamattomia oli hankkeessa kaikkiaan 36 eikä heillä ollut pääsääntöisesti työkokemusta. Omaa osaamista oli vaikea tunnistaa, ja sen markkinointi oli siksi mahdotonta. Osalla nuorista puutteet sosiaalisissa taidoissa olivat huomattavat. Hankkeen loppuraportissa kuitenkin korostetaan, että syys seuraussuhteet nuorten ongelmien ja 5

10 työllistymisen välillä eivät ole täysin yksiselitteisiä. Tärkeintä on, että nuoren ongelmat ovat hoidossa ja motivaatio työllistymiseen on kunnossa. Valmennusjaksolle osallistui yhteensä 94 nuorta, joista 31 työllistyi ja 18 jatkoi jossakin muussa toimenpiteessä. 35 nuorta jäi työttömäksi. Yhteistyötä tehtiin noin 20 yrityksen kanssa. Projektin aikana nuoret harrastivat monipuolista liikuntaa kahtena kertana viikossa. Fyysisen kunnon lisäksi liikunta paransi ryhmähenkeä ja työssä jaksamista. Lisätietoja: Työvoimaa metsäalalle Pohjois Karjalan metsäkeskus, Joensuu Hankkeen lähtökohtana oli työvoimapula metsäalalla, etenkin metsäkoneenkuljettajista ja puutavaraautonkuljettajista oli pulaa. Työikäinen väestö vähenee ja väestö keskittyy entisestään asutuskeskuksiin. Metsäalan imago, vetovoimaisuus ja työolot tarvitsivat erityistä huomiota. Hankkeen tavoitteina oli lisätä metsäalan vetovoimaisuutta nuorten ja työttömien keskuudessa. Tarkoituksena oli saada uusia työntekijöitä työvoimapulasta kärsivälle Pohjois Karjalan metsäsektorille. Luomalla yhteistyöverkosto metsäalan toimijoiden, oppilaitosten ja työvoimaviranomaisten välille, lisätään toimijoiden metsätuntemusta. Kohderyhmänä hankkeessa oli mm. oppilaanohjaajat, opettajat, maakunnan nuoret ja työttömät. Keskeinen toteutustapa hankkeessa on ollut tiedottaminen. Sen avulla metsäalasta on pyritty välittämään positiivinen kuva. Projektin loppuhankkeeseen onkin kirjattu esim. kaikki aiheesta julkaistut lehtiartikkelit, joita on yhteensä 31 kappaletta. Hankkeen tiedotustilaisuuksiin osallistui yhteensä 5378 henkilöä, hanke on tavoittanut vuosina noin 2000 nuorta eli yli puolet 8. ja 9. luokkalaisten ikäluokasta. Hankkeen hyviksi käytännöiksi koettiin peruskoululaisille tarkoitetut työelämään tutustumisjaksot. Monipuolinen metsä TET harjoittelujaksoilla oppilailla oli mahdollisuus tutustua metsäalaan käytännössä. Hankkeessa huomattiin myös, että puolustusvoimien kuljetuskomppanian varusmiehet ovat potentiaalinen kohderyhmä saada lisää työvoimaa metsäalalle. Yhteistyönä Pohjois Karjalan prikaatin kanssa hanke järjesti metsäalan ammattien esittelyn. Tulevaisuudessa esittelyjä järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Erityisen tärkeä asia nousee esille hankkeen loppuraportissa: toimintojen jatkuvuuteen ja juurruttamiseen on kiinnitetty huomiota jo hankkeen alkuvaiheessa. Tarkoituksena on luoda käytäntöjä, jotka eivät loppuisi hankekauden loppuessa. Lisätietoja: hanke 6

11 2. Yksilölliset polut jatko opintoihin ja työelämään 2.1. Ammattiin valmentava työpajakoulutus Avartajat hanke Silta Valmennusyhdistys ry, Tampere Avartajat hanke toteutettiin yhdessä Silta Valmennusyhdistyksen ja Tampereen seudun ammattiopiston Tredun yhteistyönä. Hankkeen taustalla oli ajatus siitä, että työmarkkinoilla on tehtäviä ja ammatteja, joihin ei välttämättä tarvita laajaa tutkintoperusteista osaamista. Hankkeen tarkoituksena olikin rakentaa työvaltaista koulutusmallia työpajaympäristöön nuorille, joilla on halu ja kyky työhön, mutta ei välttämättä soveltuvaa palvelua tai opiskelupaikkaa kouluttautua työtehtäviin. Kohderyhmänä hankkeessa oli ensisijaisesti vuotiaat nuoret, jotka osallistuivat Silta Valmennusyhdistyksen palveluihin tai olivat vaarassa keskeyttää opintonsa Tredussa ja siirtyivät ammattiin valmentavaan työpajakoulutukseen. Kaikilla projektiin hakeutuneilla nuorilla oli diagnoosi opiskeluun vaikuttavasta sairaudesta tai vammasta. Nuorten elämäntilanteet olivat niin haastavia, että hankkeessa päätettiin keskittyä kokonaisvaltaiseen kuntoutumisen tukemiseen, oman elämänhallinnan vahvistamiseen, opiskeluvalmiuksien kehittämiseen sekä ammatinvalintaan. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli myös opinnollistaa Silta Valmennusyhdistyksen työpajoja siten, että työpajoissa tehty toiminta hyväksyttäisiin osaksi Tredun ammatillisia perustutkintoja. Näin nuorilla olisi matala kynnys suorittaa osia ammatillisesta perustutkinnosta, myöhemmin kenties kokonainen tutkinto. Osana yksilötyötä pidettiin teemapäiviä, joissa opiskelijoille tarjottiin teemoittain ajankohtaista tietoa ammatinvalinnan, opiskelun ja työelämään hakeutumisen tueksi. Päivien tarkoituksena oli luoda ryhmämuotoisesti opiskelijoille yhteinen tietoperusta aiheista, joita sitten käsiteltiin jatkossa myös opiskelijoiden kanssa yksittäin. Opinnollistamisen prosessi työpajoilla koettiin mieleiseksi. Prosessi on kuvattu hankkeen julkaisussa Osaamista yksilöllisillä poluilla Opinnollistaminen osana oppilaitos työpajayhteistyötä. Julkaisu löytyy mm. täältä: Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa oli vilkasta. Yhteistyö mahdollisti opiskelijoille yksilöllisiä ja tuettuja oppimispolkuja ja jatko ohjausta Puente Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Helsingin Diakoniaopisto, Helsinki Hanke perustettiin niille nuorille, joille tarjolla olevat opinnot ja väylät työelämään eivät tarjoa sopivia vaihtoehtoja. Peruskoulun jälkeiset opinnot eivät ehkä ole sopivia eikä töitä tahdo löytyä peruskoulupohjalla. Puente pyrki ratkaisemaan ongelmaa kahdella uudella toimintamallilla: välittäjä ja työkuraattorimalleilla. Välittäjämallin tarkoituksena on ohjata nuori työelämään tai opiskelemaan. Välittäjämallissa Puente tarjoaa työnantajille erilaista tukea mm. perehdyttämiseen, rekrytointiin jne. Työkuraattorimalli mahdollistaa 7

12 välityömarkkinoille kiinnittymisen ja työssä pysymisen. Nuori saa tukea tarpeen vaatiessa myös työelämään siirtymisen jälkeen, minkä tarkoituksena on varmistaa työsuhteen pysyvyys. Kohderyhmät (nuoret ja työnantajat) ovat itse olleet mukana kehittämässä mallien sisältöjä. Puente projekti toimii samoissa tiloissa Helsingin Diakoniaopiston Vamos palvelukokonaisuuden kanssa. Palvelukokonaisuuteen sisältyy mm. etsivä nuorisotyö sekä nuorille tarkoitettuja sosiaalityön palveluita. Kun suuri osa nuorille suunnatuista palveluista on saman katon alla, nuorilla on matala kynnys ohjautua oikeaan palveluun. Projektin tavoitteena oli työllistää kymmenen nuorta mallien avulla. Vuosien aikana työpaikkoja on löytynyt nuorille jo 26 kappaletta, joista kahdeksan työsuhdetta on toistaiseksi voimassa olevia. Projektissa todettiin, että parhaita tuloksia saadaan, kun kohderyhmät ovat itse kehittämässä toimintaa. Puente luo työllistymismallia sellaisille, joilla ei ole ammatillista koulutusta. Tarkoituksena on saada nuoret työllistymään avoimille työmarkkinoille. Projektin viimeisessä väliraportissa todetaan, että toimivalle työllistymismallille on tilausta yhteiskunnallisestikin. Puente projektissa korostetaan työotetta, jossa käytetään aikaa nuoren kohtaamiseen. Lisäksi pyritään huomioimaan nuoren tilanne kokonaisvaltaisesti ja luodaan kestävä tukiverkosto. Tarkoituksena on saada nuori sitoutumaan aidosti omasta tahdostaan ilman, että tarvitsee pelätä sanktioita tai mahdollisuutta pudota järjestelmästä. Puente projektin toimintaa tullaan juurruttamaan Espoossa ja Helsingissä Vamos palvelukokonaisuuksien yhteydessä. Tarkoituksena on myös kartoittaa Puenten mallien käyttökelpoisuutta TE hallinnossa. Lisätietoja: https://www.hdo.fi/projektit artikkelit/15 projektit yleinen/248 puente silta tyoelamaan 2.3. Joustavasti työelämään Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Valkeakoski Joustavasti työelämään hanke suunnattiin Valkeakosken ammattiopiston opiskelijoille, jotka tarvitsivat erityistä tukea opintojen loppuun suorittamisessa ja työllistymisessä. Projektin avulla luotiin ohjausmalli, joka koostui kolmesta osasta: ennaltaehkäisevä toiminta, Jouste ryhmät ja laajennettu työssäoppiminen. Ennaltaehkäisevässä ohjaustoiminnassa keskityttiin opiskelijoiden opiskelutekniikoiden parantamiseen, työnhakuvalmennukseen ja tutor toimintaan. Opiskelutekniikoiden opettaminen on yleistä aikuiskoulutuksessa, mutta nuorille tekniikoita harvemmin opetetaan, vaikka tarvetta olisi. Tutorkoulutuksen tarkoituksena oli saada tutoreiden kautta tietoa apua tarvitsevista opiskelijoista. Projektin toiminta aikana ennaltaehkäisevään ohjaustoimintaan osallistui 705 opiskelijaa. Jouste ryhmät perustettiin opiskelijoille, joille oli tarve suunnitella yksilöllisiä opintopolkuja. Ryhmät jaettiin kahteen: Jouste opetusryhmät, jotka ovat erityisopetukseen suuntautuneita pienryhmiä ja Jouste piste ryhmät, joita vetää mielenterveys ja päihdetyöntekijä. Jouste piste ryhmä keskittyi yksilöohjaukseen, 8

13 jotta päästäisiin käsiksi opiskelijan elämänhallintaa haittaaviin tekijöihin. Ryhmien toimintaan osallistui hankkeen aikana yhteensä 103 opiskelijaa. Laajennettu työssäoppiminen sopii opiskelijoille, jotka eivät sovellu luokkamuotoiseen opiskeluun. Opiskelumotivaatio on usein kadoksissa eikä onnistumisen kokemuksia pääse tapahtumaan. Laajennetun työssäoppimisen avulla opiskelijat saadaan pois epäonnistumisen kehästä ja kasvatetaan opiskelumotivaatiota. Työssäoppimalla myös oppii nopeammin. Malli soveltuu myös lahjakkaille opiskelijoille, joilla on jo aikaisempia opintoja taustalla, tai he kokevat luokkamuotoisen opiskelun liian hitaaksi. Valkeakosken ammattiopiston opiskelijoista 86 oli mukana laajennetussa työssäoppimisessa. Toiminta jatkuu. Opetushallitus on myöntänyt rahoitusta hankkeessa luodun toimintamallin juurruttamiseen. Projektin raportissa todetaan, että toimintaa voidaan monelta osin hyödyntää myös muissa oppilaitoksissa. Lisätietoja: Pajalta tutkintoon Uusien työpajamallien kehittäminen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, Mikkeli Pajalta tutkintoon hankkeessa oli tavoitteena luoda yhteistyöverkosto työpajojen ja koulutuksen järjestäjien kesken. Hanke pyrki ehkäisemään ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä ja aktivoimaan koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Lisäksi hanke mahdollisti työpajalla opitun tunnistamisen ja tunnustamisen osaksi ammatillista perustutkintoa. Hankkeessa palkattiin yhteinen työntekijä työpajalle ja ammattiopistoon. Työntekijä tunsi molempien kumppaneiden käytänteet, joten nuorten siirtyminen pajan ja opiston välillä tapahtui joustavasti. Yhteistyössä käytettiin hyväksi erilaisia sopimuskäytäntöjä, ja sopivia malleja etsittiin koko maasta. Työpajoja on ryhdytty käyttämään uudenlaisina oppimisympäristöinä, joissa voidaan hankkia työelämässä tarvittavia valmiuksia. Työpajoissa nuori oppii tekemällä ja omassa tahdissa, mikä helpottaa opinnoissa etenemistä etenkin silloin, kun oppiminen luokkamuotoisessa ympäristössä ei onnistu. Myös pajojen yhteisöllinen luonne ja mahdollisuus sosiaaliseen oppimiseen ja vertaistukeen kasvattaa nuoren elämänhallintataitoja ja lisää opiskelumotivaatiota. Yhteistyö koulutuksen järjestäjien ja työpajojen välillä pyritään juurruttamaan Etelä Savon alueella. Hankkeen loppuraportissa koettiin ensiarvoisen tärkeäksi työpajoilla toimivien työvalmentajien työsuhteiden vakituisuus. Etelä Savossa työpajojen valmentajista vain 49% oli vakinaisesti palkattuja vuonna Epävarmuus henkilöstön olemassaolosta aiheuttaa hyvin suuria ongelmia yhteistyölle. Lisätietoja: 9

14 2.5. REKRYTALLI Länsi Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Luksia/ Innofocus, Lohja REKRYTALLI hanke pyrki ehkäisemään syrjäytymistä ja edistämään työllistymistä työpajatoiminnan, maahanmuuttajien tukipalvelun ja logistiikka alan yhteishankintakoulutuksen avulla. Hankkeen kohderyhmään kuului vaikeasti työllistyvät, maahanmuuttajat, työttömät, joilla on matala koulutus, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä nuoret, jotka ovat siirtymässä koulutuksesta työelämään. Myös logistiikka alalla olevat henkilöt, joille osaamisvaje aiheuttaa hankaluuksia pysyä työmarkkinoilla olivat osa kohderyhmää. Toimialueella (läntinen Uusimaa, Espoosta Hankoon) projektia toteutettiin kolmella eri tavalla: Nummelaan perustettiin kolme eri työpajaa (metalli, puu ja puhdistuspalvelupaja), maahanmuuttajille perustettiin palvelupiste Rekrypiste, jossa maahanmuuttajat saivat apua työ ja koulutuspaikkojen hakuun ja logistiikkaalalle yritettiin hankkia yhteishankintakoulutusta, jonka avulla kehitettäisiin alan osaamista. Taantuma alkoi Suomessa juuri hankkeen alettua eikä yhteishankintakoulutusta pystytty järjestämään. Hankkeen takia Luksia, Hangon viranomaiset ja yrittäjät saivat kuitenkin ideoitua alueelle tarvittavaa lisäkoulutusta. Pajojen asiakkailta puuttui ammatillinen koulutus, eikä taantuman takia ollut vapaita työpaikkoja, joten asiakkaita ohjattiin koulutukseen. Pajoilla opeteltiin työnhakutaitoja, osallistuttiin erilaisiin lyhytkoulutuksiin ja harjoiteltiin elämänhallintaa. Toimiympäristö oli yhteisöllinen, ja saadut palautteet olivatkin erittäin positiivisia. Rekrytukipiste maahanmuuttajille oli tarkoitettu niille maahanmuuttajille, jotka olivat käyneet kotoutumiskoulutuksen tai heillä oli suomenkielen perustaso hallussa. Asiakkaita ohjattiin henkilökohtaisesti, minkä takia yli puolet asiakkaista pääsi opiskelemaan tai työelämään. Ohjaus on ollut hyvin käytännönläheistä. Rekrytukipisteessä onnistuttiin kehittämään vaikeasti työllistyvien rekrytukimalli, jossa henkilökohtainen ohjaus oli keskeisessä osassa. Tukipisteessä luotiin myös materiaalia maahanmuuttajien työnhaun opettamista varten sekä selkokielistä materiaalia maahanmuuttajille tarpeellisista aiheista. Erityisesti pajalla olo on parantanut asiakkaiden elämänlaatua ja kohottanut itsetuntoa. Terve itsetunto on ehdoton edellytys onnistuneelle työnhaulle ja työelämässä pysymiselle. Pajalaiset otettiin mukaan pajatoimintaan, heitä kuunneltiin ja he saivat vaikuttaa toiminnan sisältöön. Olosuhteet, joissa pajalainen huomaa voivansa vaikuttaa ja hänellä on mahdollisuus onnistua, kohottaa itsetuntoa ja luo työstä ja työskentelystä positiivisen kuvan. Lisätietoja: 10

15 2.6. Sirius nivelvaiheohjaus/ handledning i overgångskedet Jupiter säätiö, Vaasa Jupiter säätiön hankkeen avulla haettiin ratkaisua peruskoulu, ammattiopisto tai lukio opintonsa keskeyttävien nuorten vähentämiseksi. Hanke halusi myös löytää ne nuoret, jotka ovat nykyisen palveluverkoston ulkopuolella. Hanke pyrki tavoitteisiinsa oppilaitos työpaja yhteistyön avulla. Yhteistyötä tehtiin Jupiter säätiön oppilasvalmennuksen ja Kyrönmaan työpaja Arpeetin pajakoulun avulla. Valmennuksen ja pajan tarkoituksena oli tarjota nuorille vaihtoehtoinen tapa suorittaa osia opinnoistaan. Jupiter säätiössä toimi oppilasvalmennus, jossa nuori sai suorittaa osia opinnoistaan. Valmennusjakso saattoi olla hengähdys tai motivointijakso tai mahdollisuus parantaa opiskelukykyjä tai valmiutta. Yhteistyötä tehtiin Vaasan ammattiopiston, Vaasan lyseon lukion sekä Vaasan ja Mustasaaren opetustoimen kanssa. Oppilasvalmennukseen osallistui hankkeen aikana 41 opiskelijaa. Jupiter säätiössä luotiin myös opintonsa keskeyttäneiden nuorten palveluohjauspiste. Palveluohjauksen tarkoituksena oli parantaa keskeyttäneiden opiskelijoiden työelämätaitoja ja opiskeluvalmiutta. Piste ohjasi nuoria mm. työvoimatoimistoon, sosiaalitoimen asiakkaiksi sekä työpajoille. Palveluohjauksen piiriin ohjautui yhteensä 120 nuorta. Kyrönmaan työpaja Arpeetin tavoitteena oli auttaa koulupudokkaita ja nuoria, jotka olivat vaarassa keskeyttää opintonsa. Pajakoulussa nuori pystyi suorittamaan osia opinnoistaan vaihtoehtoisella tavalla huomioiden nuoren yksilölliset tarpeet. Vaihtoehtoinen polku oli usein hengähdys tai motivointijakso, jossa nuori pystyi kehittämään opiskelutaitojaan. Työpajakoulussa autettiin yhteensä 16 koulunkäyntiongelmista kärsivää nuorta. Lisäksi Jupiter säätiö ja etsivä nuorisotyö kehittivät Kesävalmennuksen, joka on tarkoitettu perusopetuksen päättäville nuorille. Tarkoituksena on tarjota nuorille tekemistä kesän ajaksi, ja ohjata nuoret hakemaan jatko opintoja. Kesällä nuoret kehittivät itsetuntemustaan, oppimistaitojaan, itseohjautuvuutta ja yhteiskuntatietoisuutta. Kesävalmennus ottaa vastuulleen nivelvaiheessa olevat nuoret, sillä aikaisemmin nuorten nivelvaiheen ohjaus ei kuulunut millekään organisaatiolle. Hanke kehitti uudeksi yhteistyömuodoksi tiedonsiirtolomakkeen. Lomake mahdollisti nuorten tietojen siirtymisen palveluohjaukseen opintojen keskeytyessä. Lomake edesauttoi nopeaa reagointia nuoren tilanteeseen. Lupa tietojen siirtoon pyydettiin nuorelta ja tämän vanhemmilta jo peruskouluaikana. Lomake vähentää merkittävästi palvelurakenteiden ulkopuolelle pudonneiden nuorien määrää. Lisätietoja Jupiter säätiöstä: 11

16 2.7. TUKIPOLKU klinikka Niilo Mäki säätiö, Jyväskylä TUKIPOLKU klinikka hanke perustui moniammatillisen asiakastyön toimintamalliin. Klinikka perustettiin vuotiaille nuorille, joilla epäiltiin olevan kehityksellisen oppimisen ongelmia ja rinnakkaisongelmia. Ongelmien takia nuorilla oli vaikeuksia koulutuksen suorittamisessa ja työllistymisessä. Hankkeen moniammatillisessa työryhmässä oli mukana neuropsykologi, kuntoutuspsykologi, ammatinvalintapsykologi, sosiaalityöntekijä ja ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja. Työryhmä yhdessä arvioi nuorten tilannetta, teki psykologisia lisätutkimuksia ja laati lausunnot ja suositukset asiakkaalle. Toisena työmuotona olivat koulutukset ja konsultaatiot nuorten parissa toimiville ammattilaisille työvoimapalveluissa, sosiaalipalveluissa, työpajoilla jne. Hankkeessa rakennettiin käyttökelpoinen malli vaikeasti työllistettävien nuorten parissa tehtävään työhön. Ennen hanketta nuoria auttavat käytännöt olivat hyvin hajallaan. Lisätietoja Niilo Mäki Instituutista: 3. Yrittäjyys uravaihtoehtona 3.1. Creative Blender! uudenlainen toimintamalli nuorten työllistymiseen, yrittäjyyteen ja pk yritysten kehittämiseen Aalto yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, Helsinki Creative Blender! hanke tarjoaa nuorille mahdollisuuden kehittää omia liikeideoitaan ja jalostaa ne niin, että nuoret pystyvät työllistämään itsensä yrittäjinä. Hanke myös lisää alueiden pk yritysten ja muiden organisaatioiden kilpailukykyä. Kohderyhmänä olivat työttömät tai työttömyysuhan alla olevat vuotiaat nuoret. Hanke koostui projektiryhmästä, jossa oli mukana Aalto yliopiston Pienyrityskeskuksen edustajia, asiantuntijoita, yhteistyökumppani Diges ry ja nuorten toimintakeskus Happi. Toimintamalliksi muotoutui Creative Blender Basic, noin kaksi tuntia kestävä työpaja. Työpajassa keskityttiin yrittäjämäiseen toiminta ja ajattelutapaan, jota pystyy hyödyntämään myös muilla elämänalueilla. Ideointi ja pitchaus otettiin työpajojen keskeisiksi toimintamalleiksi. Pitchauksella tarkoitetaan myyntipuheen harjoittelemista, ja sen tarkoituksena on olla tiivis, innostava ja vaikuttava. Tavoitteena on saada vietyä omia ideoitaan eteenpäin. Basic osiota kehiteltiin eteenpäin ja syntyi Creative Blender Pro ja Master osiot. 12

17 Hankkeella oli vaikeuksia tavoittaa oikea kohderyhmä, sillä facebook ja hankkeen oma nettisivu eivät olleet osoittautuneet hyviksi kanaviksi. Markkinointi suunnattiin oppilaitoksiin ja opettajiin, jotta kohderyhmä tavoitettaisiin. Lopulta kysyntää oli enemmän kuin mitä hankkeen puitteissa oli mahdollista tarjota. Palaute toiminnasta oli erittäin hyvää. Hankkeen loppuraportissa kuitenkin todetaan, että työläimmät työpajat pidettiin nuorten omissa työpajoissa ja TE toimistojen nuorten asiakkaiden parissa. Liikeideoiden kehittämisen sijaan painotettiin omien vahvuuksien tunnistamista ja vuorovaikutustilanteita pitchauksen keinoin, sillä nuorten elämäntilanne oli usein sellainen, etteivät taidot oman liikeidean kehittämiseen riittäneet. Tarkoituksena on levittää Creative Blender Basic toimintamallia laajemmin myös valtakunnallisesti osaksi koulujen yrittäjyyskasvatuksen opintoja. Lisätietoja: Veeran Verstas nuoren harjoitteluyritys luovaan yhteisöyrittäjyyteen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry, Helsinki Hankkeessa rakennettiin yhteisöyrittäjyyden ohjausmenetelmän malli nuorten työpajatoimintaan. Tarkoituksena oli luoda ohjausmenetelmä, jossa nuori harjoitteli sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä yhtenä uravaihtoehtona. Projekti kehitti aikalisän siirtymävaiheeseen perusasteen koulutuksen ja jatkosuunnitelmien väliin, jonka aikana nuori pystyi tekemään asioita, jotka motivoivat ja aktivoivat. Projektin kohderyhmäksi valittiin vuotiaat nuoret, jotka olivat kiinnostuneet yrittäjyydestä ja pitivät sitä mahdollisena uravaihtoehtona. Hankkeessa tuotteistettiin nuorten yhdessä tekeminen ja kokeminen harjoitusyritykseksi, mallinnuksena käytettiin Veeran Verstas työpajamallia. Veeran verstaan projektiin rekrytoitiin yhteensä 76 nuorta. Veeran Verstas harjoitteluyrityksessä syntyi ohjauskäytänteitä, kaksi koulutustuotetta, nuorten harjoitteluyritys Kulttuuribingo ja erilaisia taideprojekteja, kuten runokirja. Albumityöskentelyn työpaja oli yksi hankkeessa kehitetty ohjausmenetelmä. Siinä nuori tutki valokuvien avulla omaa elämäntarinaansa, perhettä, ystäviä, omia tunteita ja mielikuvia. Menetelmän tarkoituksena oli lisätä nuorten itsetuntemusta. Harjoitteluyritys Kulttuuribingo kasvoi projektin aikana 40 nuoren taiteilijan yhteisöksi. Vanhan bingohallin tiloissa työskentelee nuoria kuvataiteilijoita, muusikoita, käsityöläisiä jne. Toimintaa Kulttuuribingossa on valtavasti: kulttuuritapahtumat, konsertit, näyttelyt, työpajat, opintopiirit jne. Kulttuuribingo on pystynyt tarjoamaan myös työharjoittelupaikkoja nuorille, sillä kevääseen 2012 mennessä Kulttuuribingo oli työllistänyt jo 17 työharjoittelijaa. Lisätietoja: 13

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI Keski-Suomen liiton rahoittamat hankkeet 2011-2013 Arvioinnin laatija: Arja Harmainen Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa!

kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa! kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa! SISÄLTÖ 1 KUOPION SEUDUN TYÖPOLKU II -HANKE...2 1.1 ESR rahoittajana ja koordinoijana...2 1.2 Kuopion

Lisätiedot

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MAST i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MASTiaisia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä Toimitus: Matti Mäkelä, Jaana Kilpinen, Anu Parantainen ja Mika Salonen

Lisätiedot

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Aineistot Pienimuotoisesta kyselystä sovittiin työseminaari I:n yhteydessä 13.6.2013 Kvantitatiivinen tieto

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Johdanto SISÄLLYS. 1. Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke, KaaSu s.5. 2. Seudulliset yrityksiin työllistämisen toimintamallit s.

Johdanto SISÄLLYS. 1. Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke, KaaSu s.5. 2. Seudulliset yrityksiin työllistämisen toimintamallit s. 1 1 2 2 Johdanto Parik-säätiön hallinnoimaa Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu:a rahoittivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto ajalla 1.4.2008-28.2.2010. Projektipäällikkönä

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010

Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 Näkemyksiä ja tuloksia Irja Sokka, Maritta Mensonen, Merja Tullinen, Annukka Liikanen, Jari Ropponen, Timo Keisala, Sirkka Rytkönen, Päivi Pihavuori, Sanna Huttunen,

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET Maaliskuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 I YHTEENVETO KEHITTÄMISLINJAUKSISTA...

Lisätiedot

INNOVATIIVISET TYÖPAJAT AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA. ESR projektin loppuraportti OPETUSHALLITUS

INNOVATIIVISET TYÖPAJAT AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA. ESR projektin loppuraportti OPETUSHALLITUS INNOVATIIVISET TYÖPAJAT AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA ESR projektin loppuraportti OPETUSHALLITUS Opetushallitus ja tekijät Moniste 5/2002 ISBN 952-13-1410-9 (nid.) ISBN 952-13-1411-7 (pdf) ISSN 1237-6590

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot