VHXUDQWDORPDNNHHQ. Nämä on hyväksytty ministeriön johtoryhmässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VHXUDQWDORPDNNHHQ. Nämä on hyväksytty ministeriön johtoryhmässä 28.9.2005."

Transkriptio

1 /,,.(11(-$9,(67,17b$/$16(.b /,,.(11(-$9,(67,17b0,1,67(5,g1 +$//,1121$/$19,5$672-(1-$ /$,7267(178/267$92,77(,'(1 6$$9877$0,1(198211$ 0LQLVWHUL QSDODXWHNLUMHHWVHNl SXROLYXRWLVUDSRUWLW /RNDNXX 1

2 (VLSXKH Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu liikenne- ja viestintäministeriön toimialan sekä hallinnonalan virastojen ja laitosten vuoden 2005 tulostavoitteiden saavuttaminen ensimmäisellä puolivuotisjaksolla. Raportti käsittää DUYLRQWRLPLDODQWXORVWDYRLWWHLGHQWR WHXWXPDVWD sekä kunkin viraston ja laitoksen osalta PLQLVWHUL QSDODXWHNLUMHHQ ja tulostavoitteiden VHXUDQWDORPDNNHHQ. Nämä on hyväksytty ministeriön johtoryhmässä Raportti toimialan vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisesta on laadittu ensimmäisen kerran. Tavoitteet ovat kahdentasoisia: valtioneuvoston asettamia (talousarvioesityksessä) sekä ministeriön itsensä asettamia. Arvio toimialan tulostavoitteiden saavuttamisesta perustuu kunkin vastuualueen omaan arvioon tavoitteiden toteutumasta. Arviointiasteikko on 1 5 (1 = tavoitetta ei saavuteta lainkaan, 3 = tavoite saavutetaan ja 5 = tavoite ylitetään merkittävästi). Keskiarvo ministeriön tulostavoitteiden toteutumasta oli 3,56. Ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä on otettu puolivuotisraportoinnin yhteydessä käyttöön www-pohjainen suunnittelu- ja seurantasovellus. Ensimmäisessä vaiheessa sovellusta hyödynnetään väylävirastojen sekä Ajoneuvohallintokeskuksen tunnuslukujen sekä määrärahojen raportoinnissa. Tähän yhteenvetoon on sisällytetty näiden osalta tulostavoitteiden toteuma WXQQXVOXNXUDSRUWRLQQLQ muodossa. Myöhemmin käyttöönotto laajennetaan muihinkin virastoihin ja laitoksiin tunnuslukumuodossa esitettävien tulostavoitteiden osalta. Muiden virastojen ja laitosten osalta raportti käsittää WXORVWDYRLWWHLGHQVHXUDQWDORPDNNHHQ, joka sisältää kaikki ministeriön tulostavoitekirjeessä virastolle asettamat tavoitteet. Tavoitteet on esitetty tunnuslukuraportin tai seurantalomakkeen vasemmassa sarakkeessa kohdassa tulostavoite Toteutuma ja ennuste sarakkeissa on analysoitu tulostavoitteiden saavuttamisastetta tai saavuttamattomuuteen vaikuttavia syitä sekä annettu ennuste loppuvuodelle. Kunkin viraston ja laitoksen osalta seurantalomakkeen alkuun on ministeriössä laadittu yhteenveto. Seurantalomaketta ja muita mahdollisia raportteja hyväksikäyttäen ministeriössä on laadittu palautekirje, joka sisältää näkemyksen tulostavoitteiden savuttamisesta, mahdollisen selvityspyynnön, mahdollisen toimenpidepyynnön epäsuotuisan tilanteen korjaamiseksi ja halutun ohjausvaikutuksen aikaansaamiseksi sekä muut mahdolliset ehdotukset tulostavoitteisiin liittyen. JAKELU Hallinnonalan virastot ja laitokset Hallinnonalan virastojen ja laitosten talousjohto Valtiovarainministeriö Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiokonttori Valtiontilintarkastajien kanslia Valtioneuvoston controller Liikenne- ja viestintäministeriö Ministeri Valtiosihteeri Kansliapäällikkö Osastot ja yksiköt Virastojen ja laitosten ohjauksesta vastaavat Virastojen ja laitosten johtokuntajäsenet Erityisavustaja

3 3 SISÄLLYSLUETTELO Liikenne- ja viestintäalan tulostavoitteet 4 Tiivistelmä virastojen ja laitosten tulostavoitteiden saavuttamisesta 14 Ajoneuvohallintokeskus Palautekirje 16 Seurantalomake 19 Tiehallinto Palautekirje 24 Seurantalomake 26 Merenkulkulaitos Palautekirje 29 Seurantalomake 31 Ratahallintokeskus Palautekirje 35 Seurantalomake 37 Viestintävirasto Palautekirje 42 Seurantalomake 44 Ilmatieteen laitos Palautekirje 58 Seurantalomake 60 Merentutkimuslaitos Palautekirje 66 Seurantalomake 68 Liite 1. Hallinnonalan määrärahojen käyttötilanne

4 /,,.(11(-$9,(67,17b0,1,67(5,g6(.b/,,.(11(-$9,(67,17b$/$ 4 Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia tavoitteita. Ministeriön ja hallinnonalan vastuulla on myös omistajapoliittisten tavoitteiden toteuttaminen liikenne- ja viestintäalalla toimivien valtion yritysten osalta. Hallinnonalan politiikkalohkoja ovat viestintäpolitiikka, liikennepolitiikka, omistajapolitiikka, tutkimustoiminta sekä hallinto. Hallitusohjelman mukaan liikenne- ja viestintäpolitiikalla parannetaan kansalaisten hyvinvointia sekä elinkeinoelämän ja julkishallinnon tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä Suomen ja sen eri alueiden kilpailukykyä. Viestintäpolitiikassa tämä tapahtuu edistämällä tietotekniikan ja tietoyhteiskuntapalvelujen käyttöä ja liikennepolitiikassa kehittämällä liikenteen infrastruktuuria ja palveluja. Hallitus sitoutuu hallinnonalan yrityksissä pitkäjänteiseen ja ennustettavaan omistajapolitiikkaan. /,,.(11(32/,7,,..$ /LLNHQWHHQ toimialalla ylläpidetään ja kehitetään liikenneyhteyksiä Suomen ja sen eri alueiden kilpailukyvyn turvaamiseksi ja parantamiseksi. Toimialalla tulee samalla mahdollistaa turvallinen sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä liikkuminen ja kuljettaminen. 9,(67,17b32/,7,,..$ 9LHVWLQWlSDOYHOXW ovat olennainen osa tietoyhteiskunnan kehittymistä, koska merkittävä osa tietoyhteiskunnan palveluista tuotetaan ja kulutetaan viestintäpalveluja hyödyntäen. Suomen talouskehityksen ja kilpailukyvyn kannalta keskeistä on pystyä muuttamaan vahva viestintäinfrastruktuuri- ja palveluosaaminen vahvuuksiksi tietoyhteiskuntapalvelujen tuotannossa ja laajassa hyväksikäytössä. Viestintäpalveluiden turvallisuus ja luotettavuus ovat suotuisan tietoyhteiskuntakehityksen perusedellytys. Tietoturvan varmistamisen ja yksityisyyden suojan toteutumisen merkitys yhteiskunnan toimivuudelle lisääntyy edelleen. Viestinnän palvelut ovat pääasiassa kaupallisia palveluja, jotka elinkeinoelämä tuottaa. Julkinen hallinto toimii teknologianeutraalin ohjauksen ja lainsäädännön avulla kilpailun ja uuden teknologian käyttöönoton edistämiseksi, viestintäalan yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi, suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamiseksi sekä peruspalvelutarjonnan turvaamiseksi ja kuluttajan oikeuksien suojaamiseksi. Ministeriön ja hallinnonalan toiminnassa keskeistä onkin hyvän toimintaympäristön luominen palvelujen tuottajille tarjota ja käyttäjille käyttää tietoyhteiskunnan palveluja.

5 5 382/,9827,65$32572,17, LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET 9,(67,17b32/,7,,..$ 78/267$92,77((7 9DOWLRQHXYRVWRRQDOXVWDYDVWLDVHWWDQXWYDOWLRQ WDORXVDUYLRHVLW\NVHHQOLLWW\HQYLHVWLQQlQWRLPL DODOOHVHXUDDYDWWDYRLWWHHW 9LHVWLQWlSDOYHOXWRYDW\OHLVHVWLVDDWDYLOODKLQ QDOWDDQNRKWXXOOLVLDMDQLLWlWDUMRWDDQWHKRN NDDVWLWRLPLYLOODYLHVWLQWlPDUNNLQRLOOD7RLPL DODQWRLPHQSLWHLOOlYDUPLVWHWDDQHWWlNDQVD ODLVHWMD\ULW\NVHWOXRWWDYDWWLHWR\KWHLVNXQQDQ SDOYHOXLKLQ 7DYRLWHWDVR Suomen sähköiset viestintäpalvelut ovat edullisia ja korkealaatuisia sekä kaikkien saatavilla. Tietoturvaa parantamalla ja tietoturvauhkia torjumalla lisätään tietoyhteiskunnan toimintaedellytyksiä tehokkaasti. Luottamus tietoyhteiskunnan toimivuuteen lisääntyy yksityisyyden suojan toteutumisen kautta. Innovatiivisia viestintäpalveluita edistetään. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään tehokkaasti hyväksi tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. /LLNHQQHMDYLHVWLQWlPLQLVWHUL DVHWWDDVHX UDDYDWWDYRLWWHHW ²1RSHDWDOXHHOOLVHVWLNDWWDYDWMDNl\WWlMLO OHHQNRKWXXKLQWDLVHWWLHWROLLNHQQH\KWH\GHWRYDW NDLNNLHQNDQVDODLVWHQVDDWDYLOODYXRGHQ ORSSXXQPHQQHVVl ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT Matkaviestinnässä ja laajakaistassa Euroopan kärkisijoilla Tietoturvauhkien torjuntaan ja kansalaisten ja yritysten valmiuksiin on kiinnitetty huomiota. Yksityisyyden suojan toteutumista uhkaavat monet aloitteet mm. teletunnistetietojen tallentamisvelvollisuus Esim. OFDMA 450-toimilupa ensimmäisena Euroopassa, kännykkätelevisio ollut esikaupallisessa käytössä. LUOTI-ohjelma. Erityisesti hallinnon sähköisten palveluiden käyttöönotto hidasta. Toisaalta sähköinen kaupankäynti edennyt vauhdilla. Asiaa edistetty osallistumalla aktiivisesti tietoyhteiskuntaohjelmaan sekä EU:n i2010-ohjelman valmisteluun.

6 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET 7DYRLWHWDVR Valtioneuvoston tarkistetun laajakaistastrategiasta annetun periaatepäätöksen mukaisesti maassa on miljoona laajakaistaliittymää, joista suurimman osan yhteysnopeus on vähintään 2 Mbit/s, ja kiinteiden verkkojen laajakaistatarjonnan piirissä on vähintään 95 prosenttia kotitalouksista. Suomen sijoitus EU:n laajakaistalevinneisyydessä on vähintään neljäs ja maailman laajakaistalevinneisyydessä on vähintään kahdestoista. Laajakaistan vähimmäishinta lähenee EU:n keskiarvoa. ²6XRPLRQWLHWRWXUYDOOLQHQ\KWHLVNXQWD WLHWRWXUYDOOLVXXVDODQNLOSDLOXN\N\RQNXQ QRVVDMDWLHWRWXUYDOOLVXXWHHQOLLWW\YlRVDDPL QHQMDWLHWRLVXXVNRUNHDDWDVRD 7DYRLWHWDVR Tietoturvallisuus paranee eivätkä tietoturvaongelmat tai tietoturvan varmistamisen hinta estä kansalaisia tai yrityksiä käyttämästä tietoyhteiskuntapalveluita. Kansalaisten luottamus sähköisiin palveluihin on hyvällä tasolla ja viestinnän yksityisyyden suoja paranee. Kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus säilyy vähintään nykytasolla. ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT 1 miljoonan laajakaistaliittymän raja saavutettiin jo kesäkuussa 05. Suurimman osan yhteysnopeus tulee olemaan 2Mbit/s. Saavutettavuus jo syyskuussa yli 95%. Eu-tasolla Suomi on jo kolmas Hollannin ja Tanskan jälkeen. Harvaanasutuista maista ykkönen. Tavoite saavutettu. Sähköisen viestinnän tietosuojalain voimaansaattamisella sekä tietoturvastrategialla on luotu edellytyksiä tietoturvan paranemiselle sekä kansalaisten, yritysten ja julkisen hallinnon luottamuksen kasvulle. Tietoturvahaasteet ovat mittavia, myös yksityisyyden suojaa kohtaan kohdistuu uhkia valvonnan lisääntyessä LVM:n toimista riippumatta. Tietoturvastrategian, PTStietoyhteiskuntasektorin sekä valmiusharjoitusten yhteydessä on huomattu vakavia puutteita kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuudessa. Puutteet on tiedostettu, dokumentoituja toimenpiteisiin on ryhdytty. 6 Kansalaisten ja yritysten tietoturvatietoisuus ja osaaminen paranevat. Internetin ja sähköisten viestintäpalveluiden haitalliset sisällöt eivät vähennä luottamusta palvelujen turvalliseen käyttöön. 5 4 Tietoturvapäivillä mm. on saatu merkittävää muutosta aikaan. Viranomaisten välisten toimivaltasuhteiden selkeyden puute ei ole edesauttanut tavoitteiden edistämis-

7 7 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET ²9LHVWLQQlQGLJLWDOLVRLWXPLVHQPXXWWDHVVD YDKYDVWLMRXNNRYLHVWLQQlQNHQWWllWRLPLDODQ WDYRLWWHHQDRQHWWlMXONLVHQSDOYHOXQMDPXXQ WHOHYLVLRWRLPLQQDQHGHOO\W\NVHWWXUYDWDDQ PXXWWXYDVVDWRLPLQWD\PSlULVW VVl 7DYRLWHWDVR Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tarjonta ja rahoitus on turvattu. Kaupallisen televisio- ja radiotoiminnan toimintaedellytykset kehittyvät. /,,.(11(32/,7,,..$ 78/267$92,77((7 ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) 5 5 PERUSTELUT tä. Kuitenkin LVM on aktiivisesti rohkaissut kaikkia toimijoita mm. estämään ulkomaisille lapsipornosivuille pääsy. Lisäksi on osallistuttu EU:n esafe ohjelmaan sekä toimittu yhteistyössä sidosryhmien kanssa (mm. Pelastakaa Lapset ry.) Valtioneuvosto on antanut asetuksen televisiomaksuista. TV-maksua on korotettu parlamentaarisen työryhmän ehdotusten mukaan siten, että Yleisradion nykyisen laajuinen palvelutarjonta voidaan turvata ja talous tasapainottaa vuonna Kaupallisten toimijoiden toimilupamaksut pienentyvät digilaitteiden penetraation myötä. 9DOWLRQHXYRVWRRQDOXVWDYDVWLDVHWWDQXWWDORXV DUYLRHVLW\NVHHQOLLWW\HQOLLNHQWHHQWRLPLDODOOH VHXUDDYDWWDYRLWWHHW ².XOMHWXVWHQMDOLLNHQWHHQWRLPLYXXGHVWD KXROHKGLWDDQVLWHQHWWlNRNROLLNHQQHYHUNROOD RQWDDWWXSlLYLWWlLQHQOLLNHQQ LWlY\\VMDHWWl YDOWDNXQQDOOLVLOODWlUNHLPPLOOlSllYl\OLOOl PDWNDMDNXOMHWXVDMDWHLYlWOLVllQQ\ 7DYRLWHWDVR Määritetään toimivuusmittarit. Liikenteen ajantasainen seuranta kattaa 20% pääteistä ja mahdollistaa tehokkaamman väylien käytön ja hallinnan. Liikenteen hallintaa ja ohjausta tehostetaan ja kehitetään ilma- ja meriliikenteessä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä ympäristöongelmien estämiseksi Työ käynnistetty ja valmistuu piakkoin. Tiehallinnon panostusmahdollisuudet ovat riittämättömät. Yhteistyö on edennyt lähes vuonna 2002 valmistuneen strategian mukaisesti.

8 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET ²7LHOLLNHQWHHQWXUYDOOLVXXWWDSDUDQQHWDDQ YDOWLRQHXYRVWRQSHULDDWHSllW NVHQPXNDLVHVWL PLNlHGHOO\WWlLVLWLHOLLNHQWHHVVlNXROOHLGHQ PllUlQMllPLVWlYXRQQDDOOH 7DYRLWHWDVR Tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi jatketaan valtioneuvoston periaatepäätöksen 2001 sekä hallitusohjelman ja sen strategiaasiakirjan mukaisten toimenpiteiden toteuttamista. Konginkankaan bussiturman ja muiden suuronnettomuuksien johdosta kiinnitetään erityisesti huomiota teiden talvihoidon tehostamiseen ja nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämiseen. Pääteiden kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden määrä ja osuus alenee edellisten vuosien tasosta 5 %. ²/RJLVWLVLDNXVWDQQXNVLDS\ULWllQDOHQWD PDDQ 7DYRLWHWDVR 25 tonnin akselipaino sallitaan relevanteilla rataosilla. Rautateiden kotimarkkinoiden avautumiseen valmistaudutaan siten, että viimeistään vuoden 2007 alusta ratakapasiteetin jakosäännöt ovat selkeät, läpinäkyvät ja syrjimättömät. Viennin ja tuonnin kannalta tärkeimmissä satamissa (yli 5 milj. tonnia/vuosi) on lastinkäsittelypalveluissa vaihtoehtoja. ²/LLNHQQHSDOYHOXMHQSHUXVSDOYHOXWDVRWXU YDWDDQ 7DYRLWHWDVR Julkisen liikenteen peruspalvelutaso on määritelty ja sen toteuttaminen priorisoitu. ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT Lainsäädännölliset toimenpiteet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Osa muista toimenpiteistä on vasta hitaasti toteutumassa. Talvihoidon tehostaminen suunniteltiin ja toteutettiin. Nopeusrajoitusjärjestelmä tarkistettiin. Toimenpiteitä ei ole pystytty vielä riittävästi toteuttamaan, ei pääteiden parantamisen osalta eikä muiden toimenpiteiden kuten liikenteen valvonnan osalta. Akselipainon nosto edellyttää korvausinvestointeja. Nykyrahoitus ei mahdollista tätä tavoitteen tasoisesti Kotkan ja Haminan satamissa on laajennettu ja lisätty toimintaa. Julkisen liikenteen peruspalvelutaso on määritelty ja määrittelyä varten on laadittu mittarit (LVM 7/2005). Peruspalvelutasoa pidetään lääninhallituksissa ostoliikenteen lähtökohtana. 8 Junaliikenteen ostoista on tehty pitkäaikainen sopimus ja kannattamaton, mutta tarpeellinen junaliikenne on määritelty. 3 Sopimusneuvottelut ovat käynnissä.

9 9 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET Matkojen yhdistelytoiminta aloitetaan työryhmän esityksen pohjalta. ²7RLPLDODQWRLPLQYDLNXWHWDDQVLLKHQHWWl OLLNHQWHHQNDVYLKXRQHNDDVXSllVW WYDOWLRQHX YRVWRQK\YlNV\PlQLOPDVWRVWUDWHJLDQPXNDL VHVWLRYDWYXRQQDNRUNHLQWDDQYXRGHQ WDVROOD/LLNHQWHHQ\PSlULVW ULVNHMlYl KHQQHWllQ 7DYRLWHWDVR Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen houkuttelevuus lisääntyy..xomhwxvwhq MD OLLNHQWHHQ WRLPLYXXGHQ WXUYDD PLVHNVL ²WXOHHLQIUDVWUXNWXXULQRVDOWDVHOYLWWllYXR GHQDLNDQDYDOWLRQWLHMDUDWDYHUNRQ VHNlPHULYl\OLHQWDUNRLWXNVHQPXNDLQHQODD MXXVNDSDVLWHHWLQNl\WW DVWHMDNDSDVLWHHWLQ SXXWWHHVWDMRKWXYLHQYLLYlVW\NVLHQOLVllQW\PL VHQHVWlPLVHNVLOlKLYXRVLQDWlUNHLPPLOOlSll Yl\OLOOlMDVXXULOODNDXSXQNLVHXGXLOODWDUYLWWD YDWWRLPHWVHNlOLLNHQQHMlUMHVWHOPlQ\KWHHQ WRLPLYXXWWDSDUDQWDYDWWRLPHW 7DYRLWHWDVR Selvitetään vähäliikenteisten ratojen liikennekelpoisuuden ylläpitämisen tarkoituksenmukaisuutta. Selvitetään tarvetta muuttaa yleisten ja yksityisten teiden rajapintaa. Tehdään tärkeimpien pääväylien (=runkoverkot) parantamisen vaikutusselvitys ja valmistellaan sen pohjalta ehdotus teiden ja ratojen runkoverkoiksi. Aloitetaan liikennejärjestelmän pitkän tähtäyksen tavoitetilan määrittelytyö. ²MRXNNROLLNHQWHHQRVWRMHQWXOHHWXUYDWDOLL NHQWHHQSHUXVSDOYHOXWDVRWl\GHQWlPlOOl PDUNNLQDWDUMRQWDD ²MRXNNROLLNHQWHHQRVXXWWDHULW\LVHVWLW\ PDW NDOLLNHQWHHVVlWXOHHHGLVWll 7DYRLWHWDVR Aloitetaan alueellisen liikenteen ostojen ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT 4 Uuden hallinnointi- ja rahoitusmallin toteuttaminen aloitettu vuoden 2005 alusta ja valtion talousarviossa on varattu määrärahaa matkojen yhdistelyn edistämiseksi Ostoliikenteen vuoroja sopeutettu rahoituskehysten mukaisesti ja joukkoliikenteen matkustajamäärät vähentyneet (esim. pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa n. 10%). Kevyen liikenteen suosio pysynyt ennallaan. Selvitys lausuntokierroksella Valmistuu syksyllä Vaikutusselvitys tekeillä. Valmistuu 4/2006 Työ ohjelmoitu ja käytännössä alkanut. Alueellisissa ostoissa priorisoidaan

10 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET priorisointi peruspalvelutason turvaamiseksi. Arvioidaan kannattamattoman junaliikenteen yhteiskunnalliset hyödyt ja kustannukset. Joukkoliikenne nousuun -työryhmän esityksistä on tehty konkreettisia toteuttamisesityksiä. ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT peruspalvelutasoinen liikenne. Selvitys henkilöjunaliikenteen ostamisen yhteiskunta-taloudellisesta kannattavuudesta valmistui Työryhmä esitti 15 toimenpidettä, joista työsuhdematkalipun käyttöönottaminen, yhtenäisen työssäkäyntialueen lippu-järjestelmän kehittäminen sekä julkisen rahoituksen kehittäminen ovat edenneet parhaiten. 10 Työsuhdelipusta on tehty toteuttamiskelpoinen esitys. ²NHKLWWllHULOLLNHQQHPXRWRMHQVHNlYl\OlYL UDVWRMHQ\KWHLVW\ WlHULW\LVHVWLDOXH\KWHLVW\ VVl VHNl\KWHHQVRSLYLHQWLHWRMlUMHVWHOPLHQNHKLW WlPLVHVVlOLLNHQQHYl\OLHQVXXQQLWWHOXVVDUD NHQWDPLVHVVDMDNXQQRVVDSLGRVVD/LLNHQQH PXRWRMHQSLWNlMlQWHLVHQNHKLWWlPLVHQWXUYDD PLVHNVLHULW\LVWlKXRPLRWDNLLQQLWHWllQWXRWWD YXXGHQOLVllPLVHHQVHNlWXWNLPXVWRLPLQQDQ NHKLWWlPLVHHQ 7DYRLWHWDVR Infra 2010-ohjelman toteuttaminen. Tarkennetaan LVM:n hallinnonalan osallistumista alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien tekemiseen. Laaditaan koulutusohjelma liikennejärjestelmäosaamisen kehittämiseksi. Kehitetään joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimenpiteiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia. /LLNHQWHHQWXUYDOOLVXXGHQHGLVWlPLVHNVL ²WLHOLLNHQWHHVVl7LHKDOOLQQRQWRLPLQYDVWD WDDQVWDYDOWLRQHXYRVWRQSHULDDWHSllW N VHQWDYRLWWHHVWDMDPllULWHWllQPLNlRQ$MR QHXYRKDOOLQWRNHVNXNVHQRVXXVYDOWLRQHXYRV WRQSHULDDWHSllW NVHQWDYRLWWHHVWDMDPLWHQVH Työsuhdematkalippu on päätetty ottaa käyttöön vuoden 2006 alusta. Tarkemmat ohjeet lipun käyttöönottamisesta ovat valmisteilla. Koulutus alkamassa joulukuussa Joukkoliikenteen tutkimusohjelman puitteissa on käynnistynyt selvitys joukkoliikenteen yhteiskunnallisista vaikutuksista, jonka puitteissa samalla kehitetään kattavia hyötykustannusanalyysityökaluja. 3 Tiehallinnon resurssit eivät näytä mahdollistavan täysin tavoitteen saavuttamista. Ajoneuvohallintokeskuksen kuten muidenkin vas-

11 11 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET LOPDLVWDDQ$MRQHXYRKDOOLQWRNHVNXNVHQYDV WXXOOHNXXOXYLOODWDUYLWWDYLOODWRLPLOOD ²UDXWDWLHOLLNHQWHHVVlHLWDSDKGXPDWNXVWDML HQNXROHPDDQMRKWDYLDRQQHWWRPXXNVLD ²NDXSSDPHUHQNXOXVVDMDLOPDLOXOLLNHQWHHQ VllQQ OOLVHVVlUHLWWLOLLNHQWHHVVlMDFKDUWHUOLL NHQWHHVVlHLWDSDKGXNXROHPDDQMRKWDYLDRQ QHWWRPXXNVLD ² KDOOLQQRQDODQ WXWNLPXVODLWRVWHQ WXRWWDPL HQ Vll DDOORNNR MD MllHQQXVWHLGHQ RVXYXX GHQWXOHHROODK\YlOOlWDVROOD <PSlULVW KDLWWRMHQYlKHQWlPLVHNVL ²LOPDNHKllQNRKGLVWXYLD\PSlULVW YDLNX WXNVLDS\ULWllQYlKHQWlPllQYDLNXWWDPDOOD \KWHLVW\ VVlPXLGHQWRLPLMRLGHQNDQVVDPDK GROOLVLPPDQYlKlQOLLNHQQHWWlV\QQ\WWlYlQ DOXHMD\KG\VNXQWDUDNHQWHHQNHKLWWlPLVHHQ VHNlPDKGROOLVLPPDQYlKlQSllVW MlV\QQ\W WlYlQDMRQHXYRNDQQDQNHKLWW\PLVHHQ ²KDOOLQQRQDODQWXWNLPXVODLWRVWHQWXOHHWXRW WDDMDYlOLWWllSllW NVHQWHRQWXHNVLLOPDVWRRQ OLLWW\YLlDMDQWDVDLVLDWXWNLPXNVLDVHNlNRUNHD WDVRLVWDLOPDVWRQWLODQVHXUDQWDD0HUHQWLODQ VHXUDQQDQWXOHHROODODDGXNDVWDMDDMDQWDVDLV WD ²XXGHWOLLNHQQHYl\OlWUDNHQQHWDDQQLLQHWWl QLLOOlNXONHYDQOLLNHQWHHQPDDSHUllQSRKMD YHVLLQMDLKPLVLLQNRKGLVWXYDW\PSlULVW KDLWDW PLQLPRLGDDQ ²ROHPDVVDROHYLHQOLLNHQQHYl\OLHQOLLNHQWHHQ MDNXQQRVVDSLGRQSDKLPSLD\PSlULVW KDLWWRMD SRLVWHWDDQ 787.,08672,0,17$ 78/267$92,7( ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT tuullisten organisaatioiden roolia arvioidaan samalla kun tehdään uusi valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta. Ei ole tapahtunut matkustajien kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Vakavassa helikopterionnettomuudessa Viron rannikolla menehtyi 12 henkilöä. Ennusteiden osuvuus ylittänyt tavoitteet. Ilmaston muutokseen liittyviä mittareita on monipuolistettu. Niukan rahoituksen vuoksi ei ole aina pystytty parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Rahoitus on riittämätön suhteessa tavoitteeseen. 7XWNLPXVMDNHKLWWlPLVWRLPLQQDQDYXOOD WXRWHWDDQWDUYLWWDYLDXXVLDWXORNVLDMDLQQR YDDWLRLWD7.WRLPLQWDSDLQRWWXXKDOOLQ QRQDODQVWUDWHJLDQPXNDLVHVWLSLWNlMlQWHLVLLQ RKMHOPLLQWXWNLPXVWRLPLQQDQODDGXQSDUDQ WDPLVHHQMDWXORVWHQNl\WW QRWRQYDUPLVWDPL VHHQ 3 5 Klusteriohjelmilla pyritään alan toimijoiden yhetistyöhön, riittävään volyymiin ja vaikuttaviin tuloksiin. tulosten käytöönottoa on tehostettu. MM. AINO- ja LINTU- sekä TE- DIM-ohjelmat ovat saavuttamassa hyvin tavoitteensa. Onnistuminen

12 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET +$//,1121-$+$//,1121$/$1.(+,77b0,1(1 78/267$92,7( ²+DOOLQWRDMDKDOOLQQRQDODQRUJDQLVDDWLRUD NHQWHLWDVHNlWHKWlYLlNHKLWHWllQPXXWWXYLHQ RORVXKWHLGHQMDWHKWlYLHQSDLQRSLVWHLGHQ PXXWRVWHQHGHOO\WWlPlOOlWDYDOOD 7DYRLWHWDVR Vuonna 2005 valmistellaan Ilmailulaitoksesta eriytettävän viraston Ilmailuhallinnon perustaminen vuoden 2006 alusta lukien. Uudistetaan ja toimeenpannaan Ilmailulaitosta koskeva lainsäädäntö valtion liikelaitoksista annetun lain mukaisesti, annetaan laki Ilmailuhallinnosta ja tarvittavat säädökset ja muut järjestelyt sen toiminnan rahoittamiseksi sekä uudistetaan ilmailulaki. Vuonna 2005 valmistellaan myös rautatieliikenteen turvallisuus- ja hallintotehtävien eriyttäminen Ratahallintokeskuksesta vuoden 2006 aikana Rautatievirastoon. Annetaan esitys virastokohtaiseksi laiksi, tarpeelliset muutokset Ratahallintokeskusta ja rautatieliikennettä koskeviin säädöksiin sekä turvataan viraston rahoitus. Uudistukset toteutetaan onnistuneesti. ²+DOOLQQRQDODQVLVlLVWl\KWHLVW\ WlNHKLWH WllQDNWLLYLVHVWLV\QHUJLDHWXMHQVDDYXWWDPLVHN VLMDWRLPLQQDQWHKRVWDPLVHNVL ²0LQLVWHUL QVWUDWHJLVWDRKMDXVWDNHKLWHWllQ +DOOLQQRQDODOOD MDWNHWDDQ %DODQFHG 6FRUH &DUG±PHQHWHOPlQNHKLWWlPLVWlMRKWDPLVHVVD MDKDOOLQQRQDODQRKMDXNVHVVD +DOOLQQRQDODQRVDDPLVHQMDXXGLVWXPLVHQ WXUYDDPLVHNVLSDQRVWHWDDQKHQNLO VW QRVDD ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT näkyy mm. LINTU-ohjelman arvioinnin tuloksissa. Lakiesitys on annettu. LVM on panostanut valmisteluun pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Viraston budjettikäsittelyyn ja sijaintipaikkaratkaisuun liittyneet ongelmat viivästyttivät valmistelua. Viraston resurssit eivät tavoitetason mukaiset. Esitykset annetaan välittömästi viraston sijoituspaikkapäätöksen jälkeen. Valmistelu käynnistetty jo keväällä 2003 mutta viraston sijaintipaikkaratkaisuun liittyvät ongelmat ovat viivästyttäneet asiaa. Ulkoiset tekijät (alueellistaminen, hintapolitiikka yms.) ovat riskejä Väylälaitosten yhteistyötä on lisätty monin tavoin. Turvallisuusviranomaisten yhteistyötä ollaan lisäämässä. Ministeriön strategista ohjausta on kehitetty mm. uudistamalla ministeriön sisäistä organisaatiota sekä perustamalla strategisen ohjauksen johtoryhmä väylävirastoille. BSC:n jatkona käyttöön otettu tulosprisma. Kaikille virastoille ja laitoksille on asetettu tulostavoitteet työtyytyväi- 12

13 13 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET PLVHQNHKLWWlPLVHHQMDKXROHKGLWDDQKHQNL O VW QK\YLVWlWRLPLQWDHGHOO\W\NVLVWl7\ W\\W\ YlLV\\WWlVHXUDWDDQNDLNLVVDYLUDVWRLVVDMDODL WRNVLVVD ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT syydelle.

14 /LLNHQQHMDYLHVWLQWlPLQLVWHUL -25< 7DORXV\NVLNN <KWHHQYHWRYLUDVWRMHQMDODLWRVWHQWXORVWDYRLWWHLGHQVDDYXWWDPLVHVWD 14 $-21(892+$//,172.(6.86 <KWHLVNXQQDOOLQHQYDLNXWWDYXXV ƒ rikkomuksitta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus jäänee alle tavoitetason, joka on 60,3 % 7XRWRNVHWMDODDGXQKDOOLQWD ƒ tavoitetason mukaisia hylkäysprosentteja ei saavutettane 80 %:lla katsastustoimipaikoista ƒ yritysviestintätutkimuksen arvosana AKE:sta jää alle tavoitetason, joka oli 7,5 ƒ sähköisten lupatuotteiden määrä jäänee alle tavoitetason, joka on 26 kpl ƒ kokonaan sähköisesti käsiteltävien lupien osuus jäänee alle tavoitetason, joka on 5 % ƒ PALKO-hankkeen tavoitteita kustannukset, sisältö, aikataulu - ei saavuteta kokonaan ƒ tuotokset ja laadunhallintatavoitteista neljä saavutettaneen ja neljän saavuttamisesta ei ole vielä tietoa 7RLPLQQDOOLQHQWHKRNNXXV ƒ kaikki viisi toiminnallista tehokkuutta kuvaavaa tavoitetta saavutettaneen +HQNLVWHQYRLPDYDURMHQKDOOLQWD ƒ henkilöstön työtyytyväisyyttä koskevaa tietoa ei ole vielä saatavissa ƒ henkilöstön kehittämissuunnitelma valmistunee vuoden loppuun mennessä 7,(+$//,172 ƒ ƒ ƒ ƒ Tulostavoitteet tultaneen saavuttamaan hyvin. Huonokuntoisten siltoja ennakoidaan olevan vuoden lopulla enemmän kuin tavoitteen mukaan pitäisi olla. Strategisen ohjauksen johtoryhmässä Tiehallinto on todennut panostavansa siltoihin enemmän seuraavalla TTS-kaudella. Kunnossapidon yksikkökustannukset tulevat olemaan tavoitetta suuremmat. Tämä johtuu siitä, että rahoitusta on kohdennettu ylläpitoon suunniteltua enemmän. Suolaa on käytetty arvioitua enemmän, mikä johtuu vaikeasta talvesta. 0(5(1.8/.8/$,726 ƒ Merenkulkulaitoksen tulostavoitteet ovat toteutumassa erittäin hyvin. ƒ Ainoastaan Navi-kriteerit täyttävien väylien osuudesta jäädään hieman. Tämä johtuu laitoksen mukaan resurssipulasta. ƒ Sisävesien kauppamerenkulun kustannukset kuljetettua tonnia kohti ylittyvät. Sen aiheuttivat poikkeuksellisen alhaiset kuljetusmäärät Saimaalla.

15 15 5$7$+$//,172.(6.86 ƒ Ratahallintokeskus saavuttanee tulostavoitteensa pääosin. ƒ Tasoristeysonnettomuuksien vähentämistavoitetta ei saavutettane tänäkään vuonna. Uusia keinoja onnettomuuksien torjumiseen tulee löytää yhteistyössä. ƒ Kiinteistöjenkustannusvastaavuustavoitetta ei tulla myöskään saavuttamaan. Tarpettomista kiinteistöistä luopumista tulee vauhdittaa kiinteistöstrategian pohjalta. 9,(67,17b9,5$672 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Viestintävirasto arvioi saavuttavansa lähes kaikki sille asetetut tulostavoitteet. Teleyritysten välisten erimielisyyksien käsittelyaikatavoite ei kaikissa tapauksissa toteudu virastosta riippumattomista syistä, koska yritykset eivät aina ole toimittaneet selvityksiä määräajassa tai niissä on ollut puutteita. Tulosraportin toteutumatiedoista puuttuu viestintäverkoissa todettujen merkittävien vikojen määrä. Rahoitus: Viraston koko vuoden nettomenoennuste on noin 71 % budjetoidusta. Säästöjä syntyy eniten henkilöstökustannuksissa. Maksuperustelain mukaisten tulojen tuloennuste on suunnilleen budjetin suuruinen. Veroluontoisten tulojen arvioidaan olevan noin 14 % budjetoituja suuremmat. Talous: Viraston kustannusvastaavuuslaskelmien mukainen ylijäämä on euroa.,/0$7,(7((1/$,726 ƒ sääennusteiden tulostavoitteet saavutettiin ƒ tutkimuksen painopistealueiden tavoitteet on saavutettu keskeisiltä osin ƒ julkisoikeudellisten ja liiketaloudellisten perustein hinnoitellut suoritteet tuottavat ylijäämää sekä ulkopuolisen tutkimusrahan tavoite saavutetaan ƒ tutkimustoiminnan näkyvyyttä kuvaava indeksi valmistuu vasta vuoden lopussa ƒ tutkimustoiminnan tavoitteita jatkossa täsmennettävä: tavoitteet nyt liian abstraktilla tasolla ƒ sääennusteiden tulostavoitteita nostettava 0(5(1787.,086/$,726 ƒ Tulostavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Jääpalvelun keskipitkien ennusteiden osuvuustaso on kuitenkin jäänyt hieman tavoitteesta eikä murtajille välitettyjen tutkakuvien toteutumaprosenttia ole raportoitu. ƒ Maksullisen toiminnan koko vuoden tulotavoite on lähes saavutettu Radrsat palveluista saatujen tulonlisäysten vuoksi.

16 /21/2005 Ajoneuvohallintokeskus Viite Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitekirje , dnro 1670/21/2004 Asia Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2005 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteiden saavuttamisesta ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Yhteenveto perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin väliraportteihin, jotka ministeriössä on tarkistettu ja täydennetty ohjaavan yksikön näkemyksellä tulostavoitteiden saavuttamisesta. Ministeriön johtoryhmässä asiaa on käsitelty Ajoneuvohallintokeskukselta saadun väliraportin mukaan virasto tullee tavoittamaan kaikki viisi WRLPLQQDOOLVWDWHKRNNXXWWD kuvaavaa tavoitetta, mikä on kiitettävää. Uusien kuljettajien taitoja kuvaavaa tärkeätä \KWHLVNXQQDOOLVWDYDLNXWWDYXXVWDYRLWHW WD ei saavutettane. 5LNNRPXNVLWWDMDYDKLQJRLWWDDMDQHLGHQXXVLHQNXOMHWWDMLHQRVXXV jäänee alle tavoitetason, joka on 60,3 %. Puolivuotistoteuma oli 58,0 %. Ensi vuonna kaavailluilla tavoitteilla pyritään nykyistä paremmin saamaan esiin Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus nimenomaan viraston itsensä vaikutettavissa olevin keinoin. Koska tämän vuoden tavoitteeseen sisältyy sellaisia tekijöitä, joihin Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnalla ei voida vaikuttaa, ministeriö edellyttää viraston panostavan erityisesti sen vaikutettavissa olevin keinoin toiminnan tuloksellisuuden paranemiseen. * Valitettavan merkittävä osa WXRWRNVHWMDODDGXQKDOOLQWDWDYRLWWHLVWD jäänee saavuttamatta. Ryhmään kuuluvan neljän tavoitteen osalta tavoitteen saavuttamisesta ei ole ennustetta. - Tavoitetason mukaisia K\ONl\VSURVHQWWHMD (-3 tai +7 prosenttiyksikköä koko maan keskiarvosta) ei saavutettane 80 prosentilla katsastustoimipaikoista. Puolivuotistoteuma oli 79,23. Näyttää kuitenkin siltä, että entistä suuremmalla osalla katsastus-

17 17 toimipaikoista hylkäysten määrä on toivotun mukainen. Esittäessään lopullisia tavoitteita vuodelle 2006 Ajoneuvohallintokeskuksen on mietittävä, mikä on tavoitteen oikea taso vuodelle 2006 ja mikä on pitemmän aikavälin kuten esimerkiksi TTSkauden tavoite. <ULW\VYLHVWLQWlWXWNLPXNVHQDUYRVDQD Ajoneuvohallintokeskuksesta jää 7,26:een, kun tavoite on 7,5. Paras osatekijä oli viraston tiedottamisen luotettavuus, mikä on tulevaa toimintaa ajatellen hyvä. Viraston on arvioitava tarvittavat toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. 6lKN LVLVVlOXSDWXRWWHLVVD ei saavutettane tavoitetason (26 kpl) mukaista määrää. Puolivuotisraportin mukaan käytössä on vain 18 sähköistä lupatuotetta. Kokonaan VlKN LVHVWLNlVLWHOW\MHQOXSLHQPllUl jäänee myös alle viiden prosentin. Ottaen huomioon hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet viraston on panostettava erityisesti näihin asioihin. - 3$/.2KDQNNHHQ aikataulussa ei tultane pysymään eikä myöskään sisältötavoitteita saavutettane. Kustannustavoitteen toteutumisesta on viraston näkemyksen mukaan vaikea vielä antaa arviota. Ministeriö on pitänyt ja pitää PALKO-hankkeen asianmukaista loppuun viemistä viraston keskeisenä tehtävänä. +HQNLVWHQYRLPDYDURMHQKDOOLQWDD koskevat kaksi tavoitetta on vielä mahdollista saavuttaa. Ajoneuvohallintokeskuksen tulee toimittaa ministeriöön selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt ja ryhtyy niiden tavoitteiden osalta, joita se ei antamansa väliraportin mukaan saavuttane. Selvitys tulee toimittaa ministeriöön mennessä. Tämän vuoden lopullisia tavoitteita esittäessään Ajoneuvohallintokeskuksen tulee ottaa huomioon tämä vuoden tavoitetasojen saavuttamistilanne. Vastikään valmistuneessa $MRQHXYRKDOOLQWRNHVNXNVHQWRLPLQQDQMD3$/.2 KDQNNHHQDUYLRLQQLVVD on tehty useita virastoa ja sen PALKO-hanketta koskevia ehdotuksia. Ministeriö päättää omalta osaltaan lähiaikoina erikseen, mihin toimenpiteisiin virastoa koskeva arviointi antaa aihetta. Viraston tavoite-ehdotuksia kehitettäessä on joka tapauksessa otettava huomioon viraston arviointiraportissa tehdyt ehdotukset. Koko vuoden tavoitteiden toteutumista seurataan ensi kevään tulosneuvotteluissa käsiteltäessä vuodelta 2005 tehtäviä toimintakertomuksia. Ministeriö toivoo, että virastojen ja laitosten johtokunnat käsittelevät ministeriön antaman palautteen väliraportista ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä. Lisäksi ministeriö toteaa, että Ajoneuvohallintokeskuksen tulee tehdä ehdotus vuodelle 2006 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi PHQQHVVl ottaen huomioon vuoden 2006 talousarvioesityksessä olevat alustavat tulostavoitteet sekä puolivuotisraportoinnin vaikutukset. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsittelee tulostavoitteet , jolloin lopulliset tulostavoitteet vuodelle 2006 vahvistetaan.

18 18 Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Kansliapäällikkö Juhani Korpela

19 $-21(892+$//,172.(6.86 <KWHLVNXQQDOOLQHQYDLNXWWDYXXV ULNNRPXNVLWWDMDYDKLQJRLWWDDMDQHLGHQXXVLHQNXOMHWWDMLHQRVXXVMllQHHDOOHWDYRLWHWDVRQMRNDRQÈ 7XRWRNVHWMDODDGXQKDOOLQWD WDYRLWHWDVRQPXNDLVLDK\ONl\VSURVHQWWHMDHLVDDYXWHWWDQHÈOODNDWVDVWXVWRLPLSDLNRLVWD \ULW\VYLHVWLQWlWXWNLPXNVHQDUYRVDQD$.(VWDMllDOOHWDYRLWHWDVRQMRNDROL VlKN LVWHQOXSDWXRWWHLGHQPllUlMllQHHDOOHWDYRLWHWDVRQMRNDRQNSO NRNRQDDQVlKN LVHVWLNlVLWHOWlYLHQOXSLHQRVXXVMllQHHDOOHWDYRLWHWDVRQMRNDRQÈ 3$/.2KDQNNHHQWDYRLWWHLWD±NXVWDQQXNVHWVLVlOW DLNDWDXOXHLVDDYXWHWDNRNRQDDQ WXRWRNVHWMDODDGXQKDOOLQWDWDYRLWWHLVWDQHOMlVDDYXWHWWDQHHQMDQHOMlQVDDYXWWDPLVHVWDHLROHYLHOlWLHWRD 7RLPLQQDOOLQHQWHKRNNXXV NDLNNLYLLVLWRLPLQQDOOLVWDWHKRNNXXWWDNXYDDYDDWDYRLWHWWDVDDYXWHWWDQHHQ +HQNLVWHQYRLPDYDURMHQKDOOLQWD KHQNLO VW QW\ W\\W\YlLV\\WWlNRVNHYDDWLHWRDHLROHYLHOlVDDWDYLVVD KHQNLO VW QNHKLWWlPLVVXXQQLWHOPDYDOPLVWXQHHYXRGHQORSSXXQPHQQHVVl 7RWHXWX PD (7-$ /$$'81 +$//,17$ $.( 7XRWRNVHWMD ODDGXQKDOOLQWD $.(.DWVDVWXVWRLPLS K\ONSURVVDD YXWHWDDQÈ 9DKYLVWHWWX WDYRLWH.XPXODWLL YLQHQWR WHXWXPD.XPWRWHXWXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP È È È È 7DYRLWHHLWRWHXWXQH7XORVWDYRLWWHHQ WRWHXPDRQNXLWHQNLQYLLPHYXRVLQD NHKLWW\Q\WPHUNLWWlYlVWLSRVLWLLYLVHHQ VXXQWDDQ.HKLW\NVHHQRQYDLNXWHWWX HGHOO\WWlPlOOlNDWVDVWXVWRLPLSDLNRLOWD MDWNXYDDODDGXQNHKLW\VWlMDYDOYRPDOOD HULW\LVHVWLQLLWlWRLPLSDLNNRMDMRLGHQ K\ONl\VSURVHQWWLRQSRLNHQQXWWDYRLW WHHVVDPllULWHOO\LVWlDUYRLVWD.RVND WRLPHQSLWHLGHQYDLNXWWDYXXVLOPHQHH YDVWDYlKLWHOOHQPLWWDULQDUYRVVD$.( RWDNVXXWRWHXPDQP\ VMDWNRVVDNHKLW W\YlQSRVLWLLYLVHVWLPLNlWDUNRLWWDDQ\W ROHPDVVDROHYDQWDYRLWWHHQVDDYXWWD PLVWDOlKLYXRVLQD 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 19

20 7RWHXWX PD 0llUlDLNDLVNDWV KDYDLWWXYlK YLNDDÈ 5LNNRPXNVHW WDYDKLQJRLWWD DMDQHHWXXGNXOM È <ULW\VYLHVWLQWl WXWNLPXNVHQ DUYRVDQD$.(VWD $VLDNDVW\\W\YlL V\\V$.(QWRL PLQWDDQ $VLDNDVW\\W\YlL V\\V$.(Q VRSNXPSSWRLP 9DKYLVWHWWX WDYRLWH.XPXODWLL YLQHQWR WHXWXPD.XPWRWHXWXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP È È È È 7DYRLWHWRWHXWXQHH$ONXYXRGHQWR WHXPDRQDLQXWNl\WHWWlYLVVlROHYD HQQXVWHWLHWR È È È È 9XRGHQODVNHYDWUHQGLHLROH NRUMDDQWXQXWYXRGHQDONXSXROHOOD $LNDLVHPSLHQYXRVLHQSHUXVWHHOODYRL NXLWHQNLQROHWWDDHWWlORSSXYXRGHQ WRWHXPDWXOHHROHPDDQKLHPDQDONX YXRWWDSDUHPSLYDLNNDWDYRLWHWWDHL VDDYXWHWDNDDQ 7DYRLWHHLWRWHXGX.RNRYXRWWDNRVNH YDWXWNLPXVWHKWLLQDONXYXRQQD7HKG\Q WXWNLPXNVHQSHUXVWHHOOD$.(QWLHGRWXV WRLPLQWDDWXQWHHDLQDNLQMRQNLQYHUUDQ QRLQQHOMlQQHVMXONLVLDSDOYHOXLWDDUYLRL QHLVWDWRLPLWWDMLVWD3DUKDLPPDNVL RVDWHNLMlNVLDUYLRLWLLQWLHGRWWDPLVHQ OXRWHWWDYXXVDOKDLVLPPDNVLSXROHVWDDQ DUYLRLWLLQWLHGRWWDPLVHQPllUl$UYLRW WLHGRWWDPLVHQPllUlVWlMDMXONLVXXGHVVD QlN\PLVHVWlVHNlWLHGRWWDMLHQDPPDWWL WDLGRVWDRYDWYLLPHYXRGHQQRXVXQ MlONHHQKLHPDQODVNHQHHW0XLVWDRVD WHNLM LVWlDQQHWXWDUYLRWRYDWVXXQQLO OHHQHQQDOODDQWDLMRSDKLHPDQSDUDQ WXQHHW 7LHWRDHLYLHOlVDDWDYLOOD7XWNLPXV WHKGllQV\NV\OOl 7LHWRDHLYLHOlVDDWDYLOOD7XWNLPXV WHKGllQV\NV\OOl 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 20

21 21 7RWHXWX PD 6RSLPXVNXPS SDQHLGHQW\\W\ YlLV\\V$.(Q WRLP 6lKN LVLlOXSD WXRWWHLWDNl\W V VlNSO 6lKN LVHVWLNlVL WHOW\MHQOXSLHQ RVXXVÈ *60MDLQWHUQHW UHNLVWHULN\VHO\L GHQRVXXVÈ $MRQHXYRYHURQ VlKN\ULW\VODV NXMHQPllUl NSO 9DKYLVWHWWX WDYRLWH.XPXODWLL YLQHQWR WHXWXPD.XPWRWHXWXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 7LHWRDHLYLHOlVDDWDYLOOD7XWNLPXV WHKGllQV\NV\OOl 7DYRLWHHLWRWHXWXQH$67$ MlUMHVWHOPllQRQPllULWHWW\OXSD WXRWHWWDPXWWDQLLVWlRQNl\W VVlYDLQ 9XRGHQORSSXXQPHQQHVVlDUYLRL GDDQROHYDQNl\W VVlNROPHOLVlWXRWHW WD$MRQHXYRSURMHNWLHQVLLUW\PLVHQ YXRNVLNROPHDHLYRLGDYLHOlRWWDD Nl\WW Q/LVlNVLNDNVLPXXWDWXRWHWWD MllYLHOlWXRWDQQRQXONRSXROHOOH È 7RWHXPD RQ È È 7DYRLWHHLWRWHXWXQH6\\QlWlKlQRQ SllW VSRKMLHQNHVNHQHUlLV\\V/LVlNVL \ULW\VDVLDNNDLGHQPDKGROOLVXXVNl\WWll ORPDNHILSRUWDDOLDRQROOXWDUYLRLWXD YlKlLVHPSL È È È È 7DYRLWHWRWHXWXQHH7LHWRNDQWDDQ WHKGllQV\\VNXXVVDPXXWRNVLDPP OHY\WLODQMDPXLVWLQOLVl\VMRLGHQWD YRLWWHHQDRQYDUPLVWDDNDQQDQKlLUL W QWRLPLQWDMDWlWHQHGLVWllVlKN LVWHQ UHNLVWHULN\VHO\SDOYHOXLGHQN\V\QWll 7DYRLWHWRWHXWXX 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL

22 7RWHXWX PD 72,0,1 1$//,1(1 7(+2. 7RLPLQQDOOLQHQ WHKRNNXXV $.( /LLNHQQHWLHWRMlU MHVWHOPlQ/7- Nl\WHWWlY\\V $7-QWRLPLYXX GHQPLWWDULW Nl\W VVl 3$/.2KDQNNHHQ WDYWRWHXWXPL QHQ $MRQHXYRUHNLVWH U LQQLQPXXWRVW SlLYLW\VDLNDSY 9DKYLVWHWWX WDYRLWH.XPXODWLL YLQHQWR WHXWXPD.XPWRWHXWXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP K\Yl K\Yl K\Yl K\Yl 7DYRLWHWRWHXWXX9DDWLPXVWDYDVWHDMDO OH!ÈRQDOOHVPLWDWDDQMDWNX YDVWL3XROHQYXRGHQDMDOWDWRWHXPDROL È9DDWLPXVWDDVLDNDVWXHOOH\K WH\GHQRWRLVWDUDWNDLVWXYlKLQWllQÈ HQVLPlLVHQ\KWH\GHQRWRQDLNDQD PLWDWDDQMDWNXYDVWL3XROHQYXRGHQ WRWHXPDROLÈ RYDW HLNl\W VVl HSlYDUPDD 7DYRLWWHHNVLDVHWHWWLLQHWWlY$7- MlUMHVWHOPlQWRLPLYXXGHQPLWWDULWROLVL YDWNDWWDYDVWLNl\W VVl 7DYRLWWHHQWRWHXWXPLQHQYDLNDQD RQYLHOlHSlYDUPDDVLOOlPLWWDULHQ Nl\W QRWWRRQYLHOlNHVNHQ (LWRWHXGX RQQLVWXX (LWRWHXGX (LWRWHXGX %XGMHWLQPXNDLVLVWDNXVWDQQXNVLVWDRQ WRWHXWXQXWNHVlNXXQORSSXXQPHQQHV VlYDLQÈ.XLWHQNLQSURMHNWLHQ YLLPHLVLPSLHQNXVWDQQXVHQQXVWHLGHQ YDORVVDRQORSSXYXRGHOOHWXORVVDPHU NLWWlYlVWLOLVlODVNXWXVWDMDORSSXYXRGHQ RVDOWDNXVWDQQXNVHWYHUUDWWXQDEXGMHW WLLQVDDWWDYDWMRSD\OLWW\l.XVWDQQXVWD YRLWWHHQWRWHXWXPLVHVWDRQYLHOlYDLNHD DQWDDDUYLRWDÈQKDDUXNDVVDS\V\ PLQHQWXOHHN\OOlROHPDDQYDLNHDD $LNDWDXOXWDYRLWWHLVWD3LLUWXULNRUWWLLQ OLLWW\YlWDYRLWHRQMRWRWHXWXQXWPXWWD $MRQHXYRMlUMHVWHOPLLQOLLWW\YlWDYRLWHHL WXOHWRWHXWXPDDQ$LNDWDXOXWDYRLWH NRNRQDLVXXGHVVDDQHLVLLVWXOHWRWHXWX PDDQ6LVlOW WDYRLWHHLWXOHWRWHXWX PDDQNRVNDWXORVWDYRLWWHLGHQODDWLPLV KHWNHOOlROHWHWWLLQ$MRQHXYRSURMHNWLHQ SllWW\YlQDLNDQD 7DYRLWHWRWHXWXQHH 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 22

23 $.( +(1.,6 7(192, 0$9$52 -(1+$/ /,17$ $.( 7RWHXWX PD +HQNLVWHQ YRLPDYDURMHQ KDOOLQWD$.( 7LHWRSDOYHOXQ WXORVPLOMHX URD +DNHPXVDVLRL GHQNlVLWWHO\DLND SY 3XKHOLQSDOYHOXQ WDYRLWHWWDYXXV È.XVWDQQXVWDY WRWNROPHVVD QHOMlVWlSllVXRU +HQNLO VW Q W\ W\\W\YlLV\\V $.( +HQNLO VW Q NHKLWWlPLVVXXQ QLWHOPDQODDWL PLQHQ 9DKYLVWHWWX WDYRLWH.XPXODWLL YLQHQWR WHXWXPD.XPWRWHXWXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 7DYRLWHWRWHXWXQHH È È È È 7DYRLWHWRWHXWXQHH7RWHXWXPDORSSX YXRQQDRQSDUHPSLNXLQDONXYXRQQD MROORLQYHURWXV\NVLN VVlROLUXXKNDD HL N\OOl N\OOl N\OOl 3XROLYXRWLVWRWHXPDWRWHXWXLNROPHVVD VXRULWWHHVVDQHOMlVWlNXOMHWWDMDWXWNLQWR HXURDWDYRLWHDMRNRUWWL HXURDWDYRLWHUHNLVWH U LQWLHXURDWDYRLWHMD YHUROLSSXWDYRLWHYHUROLSXQ KLQWDWDYRLWHHLVLLVROHWRWHXWXPDVVD 7LHWRDHLYLHOlVDDWDYLOOD7XWNLPXV WHKGllQV\NV\OOl ODDGLWDDQ ODDGLWDDQ 7DYRLWHWRWHXWXQHHNRVNDKHQNLO VW Q NHKLWWlPLVVXXQQLWHOPDYDOPLVWXXYXR GHQORSSXXQPHQQHVVl 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL

24 /21/ Tiehallinto Viite Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitekirje , dnro 1670/21/2004 Asia Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2005 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteiden saavuttamisesta ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Yhteenveto perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin väliraportteihin, jotka ministeriössä on tarkistettu ja täydennetty ohjaavan yksikön näkemyksellä tulostavoitteiden saavuttamisesta. Ministeriön johtoryhmässä asiaa on käsitelty Tiehallinto saavuttanee tulostavoitteet kokonaisuudessaan hyvin. Huonokuntoisten siltojen määrä tulee kuitenkin olemaan suurempi kuin tavoitteeksi on asetettu. Strategisen ohjauksen johtoryhmässä käsiteltiin puolivuotisraporttia ja tuolloin Tiehallinto totesi, että siltojen ylläpitorahoitusta lisätään TTS-kaudella. Kunnossapidon yksikkömenot tulevat olemaan suuremmat kuin tavoitteeksi on asetettu. Tämä johtuu kuitenkin yksinomaan siitä, että rahoitusta on kohdennettu suunniteltua enemmän ylläpitoon. Suolaa on käytetty liukkauden torjuntaan enemmän kuin tavoitteena oli. Suolan käyttöön vaikuttaa talven olosuhteet ja ne olivat viime talvena vaikeat. Liikenne- ja viestintäministeriö on tyytyväinen Tiehallinnon tulostavoitteiden toteutumiseen puolivuotisjaksolla huonokuntoisten siltojen määrää lukuun ottamatta. Tilanteen odotetaan paranevan seuraavalla TTS-kaudella. Koko vuoden tavoitteiden toteutumista seurataan ensi kevään tulosneuvotteluissa käsiteltäessä vuodelta 2005 tehtäviä toimintakertomuksia. Ministeriö toivoo, että virastojen ja laitosten johtokunnat käsittelevät ministeriön antaman palautteen väliraportista ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä. Lisäksi ministeriö toteaa, että Tiehallinnon tulee tehdä ehdotus vuodelle 2006 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi PHQQHVVl ottaen huomioon vuoden 2006 talousarvioesityksessä olevat alustavat tulostavoitteet sekä puolivuotisrapor-

25 25 toinnin vaikutukset. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsittelee tulostavoitteet , jolloin lopulliset tulostavoitteet vuodelle 2006 vahvistetaan. Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Kansliapäällikkö Juhani Korpela

26 7,(+$//,172 7XORVWDYRLWWHHWWXOWDQHHQVDDYXWWDPDDQK\YLQ+XRQRNXQWRLVWHQVLOWRMDHQQDNRLGDDQROHYDQYXRGHQORSXOODHQHPPlQNXLQWDYRLWWHHQPXNDDQSLWlLVLROOD6WUDWHJLVHQRKMDXNVHQMRKWRU\KPlVVl7LHKDOOLQWRRQ WRGHQQXWSDQRVWDYDQVDVLOWRLKLQHQHPPlQVHXUDDYDOOD776NDXGHOOD.XQQRVVDSLGRQ\NVLNN NXVWDQQXNVHWWXOHYDWROHPDDQWDYRLWHWWDVXXUHPPDW7lPlMRKWXXVLLWlHWWlUDKRLWXVWDRQNRKGHQQHWWX\OOlSLWRRQVXXQQLWHOWXDHQHPPlQ 6XRODDRQNl\WHWW\DUYLRLWXDHQHPPlQPLNlMRKWXXYDLNHDVWDWDOYHVWD 7RWHX WXPD (7-$ /$$'81 +$//,17$ 7,(+ 7LHYHUNRQ SDOYHOXWDVR 7LHYHUNRQ NXQWRMD SDOYHOXWDVR 7LHYHUNRQODDMXXV MDWLOD.HOLULNNROOHDOWWLL GHQWHLGHQPllUl NP.HOLULNNRUDMRLWXV WHQPllUlNP 3DLQRUDMRLWHWWXMHQ VLOWRMHQPllUl NSO 3llOO\VWHWW\MHQ WHLGHQNXQWRWDY DOLWWPllUlNP.HOLULNNRLVHQVRUD WLHVW QSHUXVNRU MDXVNP <OHLVWHQWHLGHQSL WXXVNP 9DKYLVWHW WXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQWRWHXWXPD 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDDQNHUUDQ 3llOO\VWHSLWXXVNP 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDQNHUUDQ 6LOWRMHQONP 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDQNHUUDQ.HY\HQOLLNHQWHHQ Yl\OLHQSLWXXV /LLNHQQHVXRULWHWLHW MDNDGXWPUG KO NP /LLNHQQHVXRULWHWLHW MDNDGXWPUGWRQ QLNP 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDQNHUUDQ 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDQNHUUDQ 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDQNHUUDQ.XPXODWLYLLVWDWRWHXPDDHLODVNH WDNRWXORVWDYRLWWHHQRVDOWD.XPWRWHX WXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 26 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL.XPXODWLLYLVWDWRWHXWXPDDHL ODVNHWDNRWXORVWDYRLWWHHQRVDOWD.XPXODWLLYLVWDWRWHXPDDHLODVNH WDNRWXORVWDYRLWWHHQRVDOWD 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH

27 27 7RWHX WXPD 7LHYHUNRQ Nl\WWlMlW\\ W\YlLV\\V 7LHYHUNRQ WXUYDOOLVXXV 7LHYHUNNRMD \PSlULVW 7LHYHUNRQKXRQR NXQWRLVWHQVLOWRMHQ OXNXPllUl 7LHQNl\WWW\\W\Y SllWHLGHQWLODDQMD NXQWRRQ 7LHQNl\WWW\\W\Y DOHPPDQYHUNRQ WLODDQNXQWRRQ /LLNHQQHNXROHPDW \OHLVLOOlWHLOOl +HQNLO YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW \OHLVLOOlWHLOOl +HYD YlKHQHPlWDYRLWH WLHQSLGRQWRLPLQ \KW 6XRODQNl\WW OLXNNDXGHQWRUMXQ QDVVD\OWHLOOlWQ <OLG%$QPHOXO OHDOWLVWXQHHW.LLUHHOOLQHQSRKMD YHVLHQVXRMDXVWDU YHNP 9DKYLVWHW WXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQWRWHXWXPD.XPWRWHX WXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 7\\SSL 7XORVWDYRLWH 7\\W\YlLV\\VWDOYLKRLWRRQ.HVl KRLGRQRVDOWDWLHWRVDDGDDQ ORNDNXXQDOXVVD 7\\W\YlLV\\VWDOYLKRLWRRQ.HVl KRLGRQRVDOWDWLHWRVDDGDDQ ORNDNXXQDOXVWD 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL KHYDYlKHQHPlWD YRLWHSHUXVWLHQSLWR KHYDYlKHQHPlWD YRLWHNHKLWWlPLQHQ.XPXODWLLYLVWDWRWHXPDDHLODVNH WDNRWXORVWDYRLWWHHQRVDOWD.XPXODWLLYLVWDWRWHXPDDHLODVNH WDNRWXORVWDYRLWWHHQRVDOWD 7LHGRWNHUlWllQVRSLPXVNDXVLW WDLQWLHWRDMDOWD MDVHUDSRUWRLGDDQYXRGHQ WRWHXPDNVL 7lQlYXRQQDHLUDNHQQHWDHULOOLVLl PHOXHVWHLWlODLQNDDQ 5DNHQQXVKDQNNHHWYDOPLVWXYDW ORSSXYXRGHVWDNXPXODWLLYLVWD WRWHXWXPDDRQYDLNHDDUYLRLGD 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH 7LHGRWNHUlWllQVRSL PXVNDXVLWWDLQWLHWRRQ DMDOWD MDVHUDSRUWRLGDDQ YXRGHQWRWHXWX PDNVL 7XORVWDYRLWH 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL

28 7RWHX WXPD 72,0,1 1$//,1(1 7( ,(+ +(1.,6 7(192, 0$9$52 -(1+$/ /,17$ 7,(+ 7RLPLQQDOOLQ QHQWHKRN NXXV7,(+ +HQNLVWHQ YRLPDYDURMHQ KDOOLQWD 7,(+ 3RKMDYHVLVXRMDXN VHWNP &2SllVW WWLHW MDNDGXW +LXNNDVHWWLHWMD NDGXW.XQQRVVDSLGRQ \NVLNN PHQRW ¼WLHNP +DOOLQWRPHQRW PLOM¼ +HQNLO W\ YXRGHW WLHQSLWR 7\ W\\W\YlLV\\V WLHQSLWR 7É.PHQRMHQ RVXXVSHUXVWLHQSL GRQPHQRLVWD (XURRSDQODDWX SDONLQWRDUY ()40VDDYSLV WHPllUl 9DKYLVWHW WXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQWRWHXWXPD 5DNHQQXVKDQNNHHWYDOPLVWXYDW ORSSXYXRGHVWDNXPXODWLLYLVWD WRWHXWXPDDRQYDLNHDDUYLRLGD 7LHGRWRYDWSHUlLVLQ977Q/,,6$ ODVNHQWDMlUMHVWHOPlVWlMRND ODVNHHSllVW WYXRVLWWDLQYXRGHQ DMDOWDHLROHNXPXODWLLYLVWDWLHWRD VDDWDYLOOD7LHWRRQYLLPHNVL SlLYLWHWW\ 7LHGRWRYDWSHUlLVLQ977Q/,,6$ ODVNHQWDMlUMHVWHOPlVWlMRND ODVNHHSllVW WYXRVLWWDLQYXRGHQ DMDOWDHLROHNXPXODWLLYLVWDWLHWRD VDDWDYLOOD7LHWRRQYLLPHNVL SlLYLWHWW\.XPWRWHX WXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 28 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH 9DNLQDLVWHQKHQNLO LGHQOXNXPll Ul 9DNLQDLVWHQKHQNLO LGHQ OXNXPllUl 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL È È È È 6HXUDQWDPLW WDUL 7XORVWDYRLWH

29 /21/2005 Merenkulkulaitos Viite Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitekirje dnro 1670/21/2004 Asia Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2005 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteiden saavuttamisesta ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Yhteenveto perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin väliraportteihin, jotka ministeriössä on tarkistettu ja täydennetty ohjaavan yksikön näkemyksellä tulostavoitteiden saavuttamisesta. Ministeriön johtoryhmässä asiaa on käsitelty Strategisen ohjauksen johtoryhmässä 5.9. käytiin läpi tulostavoitteiden toteutumista puolivuotisjaksolla. Merenkulkulaitos saavuttanee tulostavoitteet kokonaisuudessaan hyvin. Navi-kriteerit täyttävien väylien osuus jäänee hieman tavoitteesta. Tämä johtuu laitoksen mukaan resurssipulasta. Merenkulkulaitoksen tulee jatkossa kiinnittää huomiota toiminnan parempaan organisointiin tilanteen korjaamiseksi. Sisävesien kauppamerenkulun kustannukset kuljetutettua tonnia kohti tulevat ylittymään. Tämä johtuu metsäteollisuuden työsopimuskiistan aiheuttamasta kuljetettujen tonnien vähenemisestä Saimaalla. Liikenne- ja viestintäministeriö on pääosin tyytyväinen Merenkulkulaitoksen tulostavoitteiden toteutumatilanteeseen. Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, että tulosprisman käyttö vakiinnutetaan vuoden 2007 talousarviota tehtäessä. Tarvittavaa tulostavoitteiden kehittämistyötä mittareineen on edelleen jatkettava. Tuottavuudelle tulee olla tuolloin myös tulostavoite. Koko vuoden tavoitteiden toteutumista seurataan ensi kevään tulosneuvotteluissa käsiteltäessä vuodelta 2005 tehtäviä toimintakertomuksia. Ministeriö toivoo, että virastojen ja laitosten johtokunnat käsittelevät ministeriön antaman palautteen väliraportista ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä. Lisäksi ministeriö toteaa, että Merenkulkulaitoksen tulee tehdä ehdotus vuodelle 2006 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi PHQQHVVl ottaen huomioon vuoden 2006 talousarvioesityksessä olevat alustavat tulostavoitteet sekä puolivuotisraportoinnin vaikutukset. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsitte-

30 lee tulostavoitteet , jolloin lopulliset tulostavoitteet vuodelle 2006 vahvistetaan. 30 Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Kansliapäällikkö Juhani Korpela

31 0(5(1.8/.8/$,726 0HUHQNXONXODLWRNVHQWXORVWDYRLWWHHWRYDWWRWHXWXPDVVDHULWWlLQK\YLQ$LQRDVWDDQ1DYLNULWHHULWWl\WWlYLHQYl\OLHQRVXXGHVWDMllGllQKLHPDQ7lPlMRKWXXODLWRNVHQPXNDDQUHVXUVVLSXODVWD6LVlYHVLHQNDXS SDPHUHQNXOXQNXVWDQQXNVHWNXOMHWHWWXDWRQQLDNRKWL\OLWW\YlW6HQDLKHXWWLYDWSRLNNHXNVHOOLVHQDOKDLVHWNXOMHWXVPllUlW6DLPDDOOD (7-$ /$$'81 +$//,1 7$9(6, 9b</b7 7RWHXWXPD 9HVLYl\OLHQSDO YHOXWDVR 9l\OlQSLWR 0HULNDUWRLWXV 7DOYLPHUHQNXOXQ DYXVWDPLQHQ.DXSSDPHUHQ NXOXQYl\OlNLOR PHWULW 0XXQYHVLOLLNHQ WHHQYl\OlNLOR PHWULW 7DOYLVDWDPLHQ PllUl 9HVLYl\OLHQNXQ WR +(/&20 PLWWDXVWHQWR WHXWXVDVWHÈ MllQPXUWRSDO YHOXLGHQRGRWXV DLNDWXQWLD LOPDQRGRWXVWD OlSLSllVVHLGHQ DOXVWHQRVXXV È 9DKYLVWHWWXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQ WRWHXWXPD.XP WRWHXWX PDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 7\\SSL 6HXUDQWDPLWWDUL 6HXUDQWDPLWWDUL 6HXUDQWDPLWWDUL KXRQRNXQ WRLVWHQNDXS SDPNXO Yl\OLHQPll UlNP 1DYLNULWHHULW Wl\WWlYLHQ Yl\OLHQRV ÈNDXSSDP 1DYLNULWHHULW Wl\WWlYLHQ Yl\OLHQRV ÈPDWDODY 7XORVWDYRLWH È È È 7DYRLWHWDVRVWD MllWlQHHQMRQNLQ YHUUDQOlKLQQl UHVXUVVLSXODQ YXRNVL 31 7XORVWDYRLWH È È È 7XORVWDYRLWH È È È 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH È È È È 7XORVWDYRLWH

32 7RWHXWXPD 72,0,1 1$//, 1(17( / 9HVLYl\OLHQDVLD NDVW\\W\YlLV\\V 7XUYDOOLVXXV \PSlULVW 5DQQLNRQNDXS SDPHUHQNXOXQ SDOYHOXW 7\\W\YlLV\\V WDOYLPHUHQNXOXQ DYXVWDPLVHHQ $OXVWXUYDOOLVXXV 6XRPHQVLM YlKLWHQS\V DOXVWHQOLVWDO OD028 0HUHQNXOXQ WXUYDOOLVXXV.XVWDQQXNVHW ¼NXOMWRQQLHL VLVOXRWVDXVWD 9l\OLHQ\OOlSL GRQNXVWNHVNL PllULQ ¼Yl\OlNP 9DKYLVWHWWXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQ WRWHXWXPD.XP WRWHXWX PDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 7\\SSL 6HXUDQWDPLWWDUL 6XRPHQ DOXHYHVMD VXRPDOXNV WDSDKRQQ /RSXOOLQHQVLMRLWXV VHOYLllNHVlNXXVVD 9XRGHQ DONXSXROLVNROODHL ROHS\Vl\WHWW\ VXRPDODLVLDDOXN VLD.HVlNXXQORSSXXQ PHQQHVVlWDSDKWXL \KWHHQVlRQQHW WRPXXWWD7DYRLWH DUYLRLGDDQVDDYX WHWWDYDQ 32 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH 7DYRLWH\OLWHWWl QHHQKLHPDQMRND MRKWXXWl\VLQ Yl\OlNLORPHWULPll ULHQYlKHQHPLVHV Wl.XVWDQQXNVHW DOLWWDQHYDWVXXQQL WHOPDQQRLQSXROHO ODPLOMRRQDOOD HXUROOD 7XORVWDYRLWH

33 33 7RWHXWXPD 6LVlYHVLHQNDXS SDPHUHQNXOXQ SDOYHOXW.XVWDQQXNVHW ¼NXOMWRQQLHL VLVOXRWVDXVWD 9l\OLHQ\OOlSL GRQNXVWNHVNL PllULQ ¼Yl\OlNP 9DKYLVWHWWXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQ WRWHXWXPD.XP WRWHXWX PDQSYP (QQXVWH 7DYRLWHWWDHLWR GHQQlN LVHVWL VDDYXWHWDPLNl MRKWXXOlKLQQl PHWVlWHROOLVXXGHQ W\ VRSLPXVNLLVWDQ DLKHXWWDPDVWD NXOMHWHWWXMHQWRQQL HQYlKHQHPLVHVWl 6DLPDDOODQRLQ WRQ QLD.XVWDQQXNVLD NDVYDWWDD\OHLVNXV WDQQXVWHQNDNVLQ NHUWDLVWXPLQHQ WDYRLWWHHVHHQ QlKGHQ 7DYRLWH\OLWHWWl QHHQKLHPDQ.XVWDQQXNVHWRYDW VXXQQLWHOPLHQ PXNDLVHWMDMRSD KLHPDQDOHPPDW PXWWDYl\OlNLOR PHWULHQDOHQHPL QHQDLKHXWWDD WDYRLWWHHQ\OLWW\PL VHQ (QQXVWHHQ SYP 7\\SSL 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen:

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: 1. Uuden liikennepolitiikan tarve ja mahdollisuudet Liikennepolitiikka

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005 Helmikuu 2005 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 0 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 2006 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Luottamusta lisäämässä. Toimintasuunnitelma 2014 2016

Luottamusta lisäämässä. Toimintasuunnitelma 2014 2016 Luottamusta lisäämässä Toimintasuunnitelma 2014 2016 Toimintasuunnitelma Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen visio on, että Kyberturvallisuuskeskuksesta kehittyy entistä monipuolisempia tietoturvapalveluita

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston t&k Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005 Kesäkuu 2006 2 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitto EK Infrapoliittinen iltapäivä 6.3.2012 Elinkeinoelämän näkökulmia infrastruktuuriin

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006 Tammikuu 2006 Tammikuu 2006 2 Esipuhe Tähän yhteenvetoon on koottu

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Laajasti vaikuttavaa yhteistyötä Liikennevirastossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 2007 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE Helmikuu 0 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Hallitusohjelman liikennetavoitteet

Hallitusohjelman liikennetavoitteet Hallitusohjelman liikennetavoitteet Logistiikkayritysten liitto ry, 60-v juhlaseminaari 20.5.2011 Liikenneneuvos, yksikön päällikkö Risto Murto Tilanne, pe 20.5. klo 14:15 Hallitusneuvottelut käynnistyneet

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit Lokakuu 2004 Sisältö Tähän yhteenvetoraporttiin

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi PYÖRÄILYN EDUT Terveys Ympäristö Liikennejärjestelmä Tasa-arvo ja inhimillisyys päivittäinen puolituntinen arkiliikkumisesta ei melua, ei

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ

Lisätiedot

Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta. Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö

Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta. Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö Esityksen kulku 1. LVM ja vihreä ICT 2. Toimintaohjelman valmistelu

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö?

Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö? Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö? Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti 24.9.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n näkökulmat valtion infraomaisuuteen 2

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne-

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnanalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnanalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2009 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnanalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2009 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2010 2 3 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 5 LIIKENTEEN

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

V ltionhallinnon siirtyminen ee--laskutukseen laskutukseen Suomen Suomen Pankki 29.5.2008 27.5.2008

V ltionhallinnon siirtyminen ee--laskutukseen laskutukseen Suomen Suomen Pankki 29.5.2008 27.5.2008 Valtionhallinnon siirtyminen e-laskutukseen Suomen Pankki 29.5.2008 27.5.2008 1 Edellytykset toimivalle e- laskutukselle 1. Toimivat järjestelmät Sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä (Rondo) Käyttöönotot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt työpaja 6.11.2009 Miksi toimia

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään?

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Matti Räinä tiejohtaja Oulun tiepiiri Näkökulmia aluesuunnittelun ja liikenteen tavoiteasettelu LPS 2008 Liikenne 2030. Suuret haasteet, uudet linjat hallinnon

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma Liikenne- ja viestintäministeriö

Julkisen talouden suunnitelma Liikenne- ja viestintäministeriö Julkisen talouden suunnitelma 2017-2020 Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Määrärahakehykset 2017-2020 1 000 euroa TA 2016 Kehys 2017 Kehys 2018 Kehys 2019 Kehys 2020 01. Hallinto ja toimialan yhteiset

Lisätiedot

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET Valtionhallinnon johdonfoorumin aamukahvit 13.5.2016 Juha Sarkio, Katju Holkeri, Ari Holopainen Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto PARANNETAAN JOHTAMISTA JA TOIMEENPANOA TAVOITE:

Lisätiedot

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1. Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.2015 Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö Ajankohtaista

Lisätiedot

Poimintoja hallitusohjelmasta

Poimintoja hallitusohjelmasta Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseuduilla mitä edellytyksiä valtio luo? Jenni Eskola, Liikennevirasto Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne ja maankäyttö 2015 8.10.2015 1 Poimintoja

Lisätiedot

Hankintojen yhteinen kehittäminen

Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankinnan ohjeistuspalvelu 26.3.2015 Liikennevirasto ja ELY keskusten L- vastuualue Liikennevirasto perustettiin vuoden 2010 alussa. Virastoon yhdistettiin Tiehallinnon

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Kuntien tuottavuuden mittaaminen. KEHTO-FOORUMI 3.10.2013 Kauko Aronen

Kuntien tuottavuuden mittaaminen. KEHTO-FOORUMI 3.10.2013 Kauko Aronen Kuntien tuottavuuden mittaaminen KEHTO-FOORUMI Kauko Aronen Miksi? V. 2009 hallitus kehysriihessä asetti 20 suurimalle kaupungille tehtävän laatia tuottavuusohjelma ja päätti sen seurannasta Tuottavuuden

Lisätiedot

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005 Valtiosihteeri Perttu Puro 1 Esityksen sisältö Toimenpideohjelma Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi Ministeriön ajankohtaiset logistiikka-asiat Tulevaisuuteen valmistautuminen

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita. Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma

ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita. Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma 3.9.2004 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja, tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot