VHXUDQWDORPDNNHHQ. Nämä on hyväksytty ministeriön johtoryhmässä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VHXUDQWDORPDNNHHQ. Nämä on hyväksytty ministeriön johtoryhmässä 28.9.2005."

Transkriptio

1 /,,.(11(-$9,(67,17b$/$16(.b /,,.(11(-$9,(67,17b0,1,67(5,g1 +$//,1121$/$19,5$672-(1-$ /$,7267(178/267$92,77(,'(1 6$$9877$0,1(198211$ 0LQLVWHUL QSDODXWHNLUMHHWVHNl SXROLYXRWLVUDSRUWLW /RNDNXX 1

2 (VLSXKH Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu liikenne- ja viestintäministeriön toimialan sekä hallinnonalan virastojen ja laitosten vuoden 2005 tulostavoitteiden saavuttaminen ensimmäisellä puolivuotisjaksolla. Raportti käsittää DUYLRQWRLPLDODQWXORVWDYRLWWHLGHQWR WHXWXPDVWD sekä kunkin viraston ja laitoksen osalta PLQLVWHUL QSDODXWHNLUMHHQ ja tulostavoitteiden VHXUDQWDORPDNNHHQ. Nämä on hyväksytty ministeriön johtoryhmässä Raportti toimialan vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisesta on laadittu ensimmäisen kerran. Tavoitteet ovat kahdentasoisia: valtioneuvoston asettamia (talousarvioesityksessä) sekä ministeriön itsensä asettamia. Arvio toimialan tulostavoitteiden saavuttamisesta perustuu kunkin vastuualueen omaan arvioon tavoitteiden toteutumasta. Arviointiasteikko on 1 5 (1 = tavoitetta ei saavuteta lainkaan, 3 = tavoite saavutetaan ja 5 = tavoite ylitetään merkittävästi). Keskiarvo ministeriön tulostavoitteiden toteutumasta oli 3,56. Ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä on otettu puolivuotisraportoinnin yhteydessä käyttöön www-pohjainen suunnittelu- ja seurantasovellus. Ensimmäisessä vaiheessa sovellusta hyödynnetään väylävirastojen sekä Ajoneuvohallintokeskuksen tunnuslukujen sekä määrärahojen raportoinnissa. Tähän yhteenvetoon on sisällytetty näiden osalta tulostavoitteiden toteuma WXQQXVOXNXUDSRUWRLQQLQ muodossa. Myöhemmin käyttöönotto laajennetaan muihinkin virastoihin ja laitoksiin tunnuslukumuodossa esitettävien tulostavoitteiden osalta. Muiden virastojen ja laitosten osalta raportti käsittää WXORVWDYRLWWHLGHQVHXUDQWDORPDNNHHQ, joka sisältää kaikki ministeriön tulostavoitekirjeessä virastolle asettamat tavoitteet. Tavoitteet on esitetty tunnuslukuraportin tai seurantalomakkeen vasemmassa sarakkeessa kohdassa tulostavoite Toteutuma ja ennuste sarakkeissa on analysoitu tulostavoitteiden saavuttamisastetta tai saavuttamattomuuteen vaikuttavia syitä sekä annettu ennuste loppuvuodelle. Kunkin viraston ja laitoksen osalta seurantalomakkeen alkuun on ministeriössä laadittu yhteenveto. Seurantalomaketta ja muita mahdollisia raportteja hyväksikäyttäen ministeriössä on laadittu palautekirje, joka sisältää näkemyksen tulostavoitteiden savuttamisesta, mahdollisen selvityspyynnön, mahdollisen toimenpidepyynnön epäsuotuisan tilanteen korjaamiseksi ja halutun ohjausvaikutuksen aikaansaamiseksi sekä muut mahdolliset ehdotukset tulostavoitteisiin liittyen. JAKELU Hallinnonalan virastot ja laitokset Hallinnonalan virastojen ja laitosten talousjohto Valtiovarainministeriö Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiokonttori Valtiontilintarkastajien kanslia Valtioneuvoston controller Liikenne- ja viestintäministeriö Ministeri Valtiosihteeri Kansliapäällikkö Osastot ja yksiköt Virastojen ja laitosten ohjauksesta vastaavat Virastojen ja laitosten johtokuntajäsenet Erityisavustaja

3 3 SISÄLLYSLUETTELO Liikenne- ja viestintäalan tulostavoitteet 4 Tiivistelmä virastojen ja laitosten tulostavoitteiden saavuttamisesta 14 Ajoneuvohallintokeskus Palautekirje 16 Seurantalomake 19 Tiehallinto Palautekirje 24 Seurantalomake 26 Merenkulkulaitos Palautekirje 29 Seurantalomake 31 Ratahallintokeskus Palautekirje 35 Seurantalomake 37 Viestintävirasto Palautekirje 42 Seurantalomake 44 Ilmatieteen laitos Palautekirje 58 Seurantalomake 60 Merentutkimuslaitos Palautekirje 66 Seurantalomake 68 Liite 1. Hallinnonalan määrärahojen käyttötilanne

4 /,,.(11(-$9,(67,17b0,1,67(5,g6(.b/,,.(11(-$9,(67,17b$/$ 4 Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia tavoitteita. Ministeriön ja hallinnonalan vastuulla on myös omistajapoliittisten tavoitteiden toteuttaminen liikenne- ja viestintäalalla toimivien valtion yritysten osalta. Hallinnonalan politiikkalohkoja ovat viestintäpolitiikka, liikennepolitiikka, omistajapolitiikka, tutkimustoiminta sekä hallinto. Hallitusohjelman mukaan liikenne- ja viestintäpolitiikalla parannetaan kansalaisten hyvinvointia sekä elinkeinoelämän ja julkishallinnon tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä Suomen ja sen eri alueiden kilpailukykyä. Viestintäpolitiikassa tämä tapahtuu edistämällä tietotekniikan ja tietoyhteiskuntapalvelujen käyttöä ja liikennepolitiikassa kehittämällä liikenteen infrastruktuuria ja palveluja. Hallitus sitoutuu hallinnonalan yrityksissä pitkäjänteiseen ja ennustettavaan omistajapolitiikkaan. /,,.(11(32/,7,,..$ /LLNHQWHHQ toimialalla ylläpidetään ja kehitetään liikenneyhteyksiä Suomen ja sen eri alueiden kilpailukyvyn turvaamiseksi ja parantamiseksi. Toimialalla tulee samalla mahdollistaa turvallinen sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä liikkuminen ja kuljettaminen. 9,(67,17b32/,7,,..$ 9LHVWLQWlSDOYHOXW ovat olennainen osa tietoyhteiskunnan kehittymistä, koska merkittävä osa tietoyhteiskunnan palveluista tuotetaan ja kulutetaan viestintäpalveluja hyödyntäen. Suomen talouskehityksen ja kilpailukyvyn kannalta keskeistä on pystyä muuttamaan vahva viestintäinfrastruktuuri- ja palveluosaaminen vahvuuksiksi tietoyhteiskuntapalvelujen tuotannossa ja laajassa hyväksikäytössä. Viestintäpalveluiden turvallisuus ja luotettavuus ovat suotuisan tietoyhteiskuntakehityksen perusedellytys. Tietoturvan varmistamisen ja yksityisyyden suojan toteutumisen merkitys yhteiskunnan toimivuudelle lisääntyy edelleen. Viestinnän palvelut ovat pääasiassa kaupallisia palveluja, jotka elinkeinoelämä tuottaa. Julkinen hallinto toimii teknologianeutraalin ohjauksen ja lainsäädännön avulla kilpailun ja uuden teknologian käyttöönoton edistämiseksi, viestintäalan yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi, suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamiseksi sekä peruspalvelutarjonnan turvaamiseksi ja kuluttajan oikeuksien suojaamiseksi. Ministeriön ja hallinnonalan toiminnassa keskeistä onkin hyvän toimintaympäristön luominen palvelujen tuottajille tarjota ja käyttäjille käyttää tietoyhteiskunnan palveluja.

5 5 382/,9827,65$32572,17, LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET 9,(67,17b32/,7,,..$ 78/267$92,77((7 9DOWLRQHXYRVWRRQDOXVWDYDVWLDVHWWDQXWYDOWLRQ WDORXVDUYLRHVLW\NVHHQOLLWW\HQYLHVWLQQlQWRLPL DODOOHVHXUDDYDWWDYRLWWHHW 9LHVWLQWlSDOYHOXWRYDW\OHLVHVWLVDDWDYLOODKLQ QDOWDDQNRKWXXOOLVLDMDQLLWlWDUMRWDDQWHKRN NDDVWLWRLPLYLOODYLHVWLQWlPDUNNLQRLOOD7RLPL DODQWRLPHQSLWHLOOlYDUPLVWHWDDQHWWlNDQVD ODLVHWMD\ULW\NVHWOXRWWDYDWWLHWR\KWHLVNXQQDQ SDOYHOXLKLQ 7DYRLWHWDVR Suomen sähköiset viestintäpalvelut ovat edullisia ja korkealaatuisia sekä kaikkien saatavilla. Tietoturvaa parantamalla ja tietoturvauhkia torjumalla lisätään tietoyhteiskunnan toimintaedellytyksiä tehokkaasti. Luottamus tietoyhteiskunnan toimivuuteen lisääntyy yksityisyyden suojan toteutumisen kautta. Innovatiivisia viestintäpalveluita edistetään. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään tehokkaasti hyväksi tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. /LLNHQQHMDYLHVWLQWlPLQLVWHUL DVHWWDDVHX UDDYDWWDYRLWWHHW ²1RSHDWDOXHHOOLVHVWLNDWWDYDWMDNl\WWlMLO OHHQNRKWXXKLQWDLVHWWLHWROLLNHQQH\KWH\GHWRYDW NDLNNLHQNDQVDODLVWHQVDDWDYLOODYXRGHQ ORSSXXQPHQQHVVl ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT Matkaviestinnässä ja laajakaistassa Euroopan kärkisijoilla Tietoturvauhkien torjuntaan ja kansalaisten ja yritysten valmiuksiin on kiinnitetty huomiota. Yksityisyyden suojan toteutumista uhkaavat monet aloitteet mm. teletunnistetietojen tallentamisvelvollisuus Esim. OFDMA 450-toimilupa ensimmäisena Euroopassa, kännykkätelevisio ollut esikaupallisessa käytössä. LUOTI-ohjelma. Erityisesti hallinnon sähköisten palveluiden käyttöönotto hidasta. Toisaalta sähköinen kaupankäynti edennyt vauhdilla. Asiaa edistetty osallistumalla aktiivisesti tietoyhteiskuntaohjelmaan sekä EU:n i2010-ohjelman valmisteluun.

6 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET 7DYRLWHWDVR Valtioneuvoston tarkistetun laajakaistastrategiasta annetun periaatepäätöksen mukaisesti maassa on miljoona laajakaistaliittymää, joista suurimman osan yhteysnopeus on vähintään 2 Mbit/s, ja kiinteiden verkkojen laajakaistatarjonnan piirissä on vähintään 95 prosenttia kotitalouksista. Suomen sijoitus EU:n laajakaistalevinneisyydessä on vähintään neljäs ja maailman laajakaistalevinneisyydessä on vähintään kahdestoista. Laajakaistan vähimmäishinta lähenee EU:n keskiarvoa. ²6XRPLRQWLHWRWXUYDOOLQHQ\KWHLVNXQWD WLHWRWXUYDOOLVXXVDODQNLOSDLOXN\N\RQNXQ QRVVDMDWLHWRWXUYDOOLVXXWHHQOLLWW\YlRVDDPL QHQMDWLHWRLVXXVNRUNHDDWDVRD 7DYRLWHWDVR Tietoturvallisuus paranee eivätkä tietoturvaongelmat tai tietoturvan varmistamisen hinta estä kansalaisia tai yrityksiä käyttämästä tietoyhteiskuntapalveluita. Kansalaisten luottamus sähköisiin palveluihin on hyvällä tasolla ja viestinnän yksityisyyden suoja paranee. Kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus säilyy vähintään nykytasolla. ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT 1 miljoonan laajakaistaliittymän raja saavutettiin jo kesäkuussa 05. Suurimman osan yhteysnopeus tulee olemaan 2Mbit/s. Saavutettavuus jo syyskuussa yli 95%. Eu-tasolla Suomi on jo kolmas Hollannin ja Tanskan jälkeen. Harvaanasutuista maista ykkönen. Tavoite saavutettu. Sähköisen viestinnän tietosuojalain voimaansaattamisella sekä tietoturvastrategialla on luotu edellytyksiä tietoturvan paranemiselle sekä kansalaisten, yritysten ja julkisen hallinnon luottamuksen kasvulle. Tietoturvahaasteet ovat mittavia, myös yksityisyyden suojaa kohtaan kohdistuu uhkia valvonnan lisääntyessä LVM:n toimista riippumatta. Tietoturvastrategian, PTStietoyhteiskuntasektorin sekä valmiusharjoitusten yhteydessä on huomattu vakavia puutteita kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuudessa. Puutteet on tiedostettu, dokumentoituja toimenpiteisiin on ryhdytty. 6 Kansalaisten ja yritysten tietoturvatietoisuus ja osaaminen paranevat. Internetin ja sähköisten viestintäpalveluiden haitalliset sisällöt eivät vähennä luottamusta palvelujen turvalliseen käyttöön. 5 4 Tietoturvapäivillä mm. on saatu merkittävää muutosta aikaan. Viranomaisten välisten toimivaltasuhteiden selkeyden puute ei ole edesauttanut tavoitteiden edistämis-

7 7 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET ²9LHVWLQQlQGLJLWDOLVRLWXPLVHQPXXWWDHVVD YDKYDVWLMRXNNRYLHVWLQQlQNHQWWllWRLPLDODQ WDYRLWWHHQDRQHWWlMXONLVHQSDOYHOXQMDPXXQ WHOHYLVLRWRLPLQQDQHGHOO\W\NVHWWXUYDWDDQ PXXWWXYDVVDWRLPLQWD\PSlULVW VVl 7DYRLWHWDVR Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tarjonta ja rahoitus on turvattu. Kaupallisen televisio- ja radiotoiminnan toimintaedellytykset kehittyvät. /,,.(11(32/,7,,..$ 78/267$92,77((7 ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) 5 5 PERUSTELUT tä. Kuitenkin LVM on aktiivisesti rohkaissut kaikkia toimijoita mm. estämään ulkomaisille lapsipornosivuille pääsy. Lisäksi on osallistuttu EU:n esafe ohjelmaan sekä toimittu yhteistyössä sidosryhmien kanssa (mm. Pelastakaa Lapset ry.) Valtioneuvosto on antanut asetuksen televisiomaksuista. TV-maksua on korotettu parlamentaarisen työryhmän ehdotusten mukaan siten, että Yleisradion nykyisen laajuinen palvelutarjonta voidaan turvata ja talous tasapainottaa vuonna Kaupallisten toimijoiden toimilupamaksut pienentyvät digilaitteiden penetraation myötä. 9DOWLRQHXYRVWRRQDOXVWDYDVWLDVHWWDQXWWDORXV DUYLRHVLW\NVHHQOLLWW\HQOLLNHQWHHQWRLPLDODOOH VHXUDDYDWWDYRLWWHHW ².XOMHWXVWHQMDOLLNHQWHHQWRLPLYXXGHVWD KXROHKGLWDDQVLWHQHWWlNRNROLLNHQQHYHUNROOD RQWDDWWXSlLYLWWlLQHQOLLNHQQ LWlY\\VMDHWWl YDOWDNXQQDOOLVLOODWlUNHLPPLOOlSllYl\OLOOl PDWNDMDNXOMHWXVDMDWHLYlWOLVllQQ\ 7DYRLWHWDVR Määritetään toimivuusmittarit. Liikenteen ajantasainen seuranta kattaa 20% pääteistä ja mahdollistaa tehokkaamman väylien käytön ja hallinnan. Liikenteen hallintaa ja ohjausta tehostetaan ja kehitetään ilma- ja meriliikenteessä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä ympäristöongelmien estämiseksi Työ käynnistetty ja valmistuu piakkoin. Tiehallinnon panostusmahdollisuudet ovat riittämättömät. Yhteistyö on edennyt lähes vuonna 2002 valmistuneen strategian mukaisesti.

8 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET ²7LHOLLNHQWHHQWXUYDOOLVXXWWDSDUDQQHWDDQ YDOWLRQHXYRVWRQSHULDDWHSllW NVHQPXNDLVHVWL PLNlHGHOO\WWlLVLWLHOLLNHQWHHVVlNXROOHLGHQ PllUlQMllPLVWlYXRQQDDOOH 7DYRLWHWDVR Tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi jatketaan valtioneuvoston periaatepäätöksen 2001 sekä hallitusohjelman ja sen strategiaasiakirjan mukaisten toimenpiteiden toteuttamista. Konginkankaan bussiturman ja muiden suuronnettomuuksien johdosta kiinnitetään erityisesti huomiota teiden talvihoidon tehostamiseen ja nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämiseen. Pääteiden kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden määrä ja osuus alenee edellisten vuosien tasosta 5 %. ²/RJLVWLVLDNXVWDQQXNVLDS\ULWllQDOHQWD PDDQ 7DYRLWHWDVR 25 tonnin akselipaino sallitaan relevanteilla rataosilla. Rautateiden kotimarkkinoiden avautumiseen valmistaudutaan siten, että viimeistään vuoden 2007 alusta ratakapasiteetin jakosäännöt ovat selkeät, läpinäkyvät ja syrjimättömät. Viennin ja tuonnin kannalta tärkeimmissä satamissa (yli 5 milj. tonnia/vuosi) on lastinkäsittelypalveluissa vaihtoehtoja. ²/LLNHQQHSDOYHOXMHQSHUXVSDOYHOXWDVRWXU YDWDDQ 7DYRLWHWDVR Julkisen liikenteen peruspalvelutaso on määritelty ja sen toteuttaminen priorisoitu. ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT Lainsäädännölliset toimenpiteet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Osa muista toimenpiteistä on vasta hitaasti toteutumassa. Talvihoidon tehostaminen suunniteltiin ja toteutettiin. Nopeusrajoitusjärjestelmä tarkistettiin. Toimenpiteitä ei ole pystytty vielä riittävästi toteuttamaan, ei pääteiden parantamisen osalta eikä muiden toimenpiteiden kuten liikenteen valvonnan osalta. Akselipainon nosto edellyttää korvausinvestointeja. Nykyrahoitus ei mahdollista tätä tavoitteen tasoisesti Kotkan ja Haminan satamissa on laajennettu ja lisätty toimintaa. Julkisen liikenteen peruspalvelutaso on määritelty ja määrittelyä varten on laadittu mittarit (LVM 7/2005). Peruspalvelutasoa pidetään lääninhallituksissa ostoliikenteen lähtökohtana. 8 Junaliikenteen ostoista on tehty pitkäaikainen sopimus ja kannattamaton, mutta tarpeellinen junaliikenne on määritelty. 3 Sopimusneuvottelut ovat käynnissä.

9 9 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET Matkojen yhdistelytoiminta aloitetaan työryhmän esityksen pohjalta. ²7RLPLDODQWRLPLQYDLNXWHWDDQVLLKHQHWWl OLLNHQWHHQNDVYLKXRQHNDDVXSllVW WYDOWLRQHX YRVWRQK\YlNV\PlQLOPDVWRVWUDWHJLDQPXNDL VHVWLRYDWYXRQQDNRUNHLQWDDQYXRGHQ WDVROOD/LLNHQWHHQ\PSlULVW ULVNHMlYl KHQQHWllQ 7DYRLWHWDVR Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen houkuttelevuus lisääntyy..xomhwxvwhq MD OLLNHQWHHQ WRLPLYXXGHQ WXUYDD PLVHNVL ²WXOHHLQIUDVWUXNWXXULQRVDOWDVHOYLWWllYXR GHQDLNDQDYDOWLRQWLHMDUDWDYHUNRQ VHNlPHULYl\OLHQWDUNRLWXNVHQPXNDLQHQODD MXXVNDSDVLWHHWLQNl\WW DVWHMDNDSDVLWHHWLQ SXXWWHHVWDMRKWXYLHQYLLYlVW\NVLHQOLVllQW\PL VHQHVWlPLVHNVLOlKLYXRVLQDWlUNHLPPLOOlSll Yl\OLOOlMDVXXULOODNDXSXQNLVHXGXLOODWDUYLWWD YDWWRLPHWVHNlOLLNHQQHMlUMHVWHOPlQ\KWHHQ WRLPLYXXWWDSDUDQWDYDWWRLPHW 7DYRLWHWDVR Selvitetään vähäliikenteisten ratojen liikennekelpoisuuden ylläpitämisen tarkoituksenmukaisuutta. Selvitetään tarvetta muuttaa yleisten ja yksityisten teiden rajapintaa. Tehdään tärkeimpien pääväylien (=runkoverkot) parantamisen vaikutusselvitys ja valmistellaan sen pohjalta ehdotus teiden ja ratojen runkoverkoiksi. Aloitetaan liikennejärjestelmän pitkän tähtäyksen tavoitetilan määrittelytyö. ²MRXNNROLLNHQWHHQRVWRMHQWXOHHWXUYDWDOLL NHQWHHQSHUXVSDOYHOXWDVRWl\GHQWlPlOOl PDUNNLQDWDUMRQWDD ²MRXNNROLLNHQWHHQRVXXWWDHULW\LVHVWLW\ PDW NDOLLNHQWHHVVlWXOHHHGLVWll 7DYRLWHWDVR Aloitetaan alueellisen liikenteen ostojen ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT 4 Uuden hallinnointi- ja rahoitusmallin toteuttaminen aloitettu vuoden 2005 alusta ja valtion talousarviossa on varattu määrärahaa matkojen yhdistelyn edistämiseksi Ostoliikenteen vuoroja sopeutettu rahoituskehysten mukaisesti ja joukkoliikenteen matkustajamäärät vähentyneet (esim. pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa n. 10%). Kevyen liikenteen suosio pysynyt ennallaan. Selvitys lausuntokierroksella Valmistuu syksyllä Vaikutusselvitys tekeillä. Valmistuu 4/2006 Työ ohjelmoitu ja käytännössä alkanut. Alueellisissa ostoissa priorisoidaan

10 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET priorisointi peruspalvelutason turvaamiseksi. Arvioidaan kannattamattoman junaliikenteen yhteiskunnalliset hyödyt ja kustannukset. Joukkoliikenne nousuun -työryhmän esityksistä on tehty konkreettisia toteuttamisesityksiä. ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT peruspalvelutasoinen liikenne. Selvitys henkilöjunaliikenteen ostamisen yhteiskunta-taloudellisesta kannattavuudesta valmistui Työryhmä esitti 15 toimenpidettä, joista työsuhdematkalipun käyttöönottaminen, yhtenäisen työssäkäyntialueen lippu-järjestelmän kehittäminen sekä julkisen rahoituksen kehittäminen ovat edenneet parhaiten. 10 Työsuhdelipusta on tehty toteuttamiskelpoinen esitys. ²NHKLWWllHULOLLNHQQHPXRWRMHQVHNlYl\OlYL UDVWRMHQ\KWHLVW\ WlHULW\LVHVWLDOXH\KWHLVW\ VVl VHNl\KWHHQVRSLYLHQWLHWRMlUMHVWHOPLHQNHKLW WlPLVHVVlOLLNHQQHYl\OLHQVXXQQLWWHOXVVDUD NHQWDPLVHVVDMDNXQQRVVDSLGRVVD/LLNHQQH PXRWRMHQSLWNlMlQWHLVHQNHKLWWlPLVHQWXUYDD PLVHNVLHULW\LVWlKXRPLRWDNLLQQLWHWllQWXRWWD YXXGHQOLVllPLVHHQVHNlWXWNLPXVWRLPLQQDQ NHKLWWlPLVHHQ 7DYRLWHWDVR Infra 2010-ohjelman toteuttaminen. Tarkennetaan LVM:n hallinnonalan osallistumista alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien tekemiseen. Laaditaan koulutusohjelma liikennejärjestelmäosaamisen kehittämiseksi. Kehitetään joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimenpiteiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia. /LLNHQWHHQWXUYDOOLVXXGHQHGLVWlPLVHNVL ²WLHOLLNHQWHHVVl7LHKDOOLQQRQWRLPLQYDVWD WDDQVWDYDOWLRQHXYRVWRQSHULDDWHSllW N VHQWDYRLWWHHVWDMDPllULWHWllQPLNlRQ$MR QHXYRKDOOLQWRNHVNXNVHQRVXXVYDOWLRQHXYRV WRQSHULDDWHSllW NVHQWDYRLWWHHVWDMDPLWHQVH Työsuhdematkalippu on päätetty ottaa käyttöön vuoden 2006 alusta. Tarkemmat ohjeet lipun käyttöönottamisesta ovat valmisteilla. Koulutus alkamassa joulukuussa Joukkoliikenteen tutkimusohjelman puitteissa on käynnistynyt selvitys joukkoliikenteen yhteiskunnallisista vaikutuksista, jonka puitteissa samalla kehitetään kattavia hyötykustannusanalyysityökaluja. 3 Tiehallinnon resurssit eivät näytä mahdollistavan täysin tavoitteen saavuttamista. Ajoneuvohallintokeskuksen kuten muidenkin vas-

11 11 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET LOPDLVWDDQ$MRQHXYRKDOOLQWRNHVNXNVHQYDV WXXOOHNXXOXYLOODWDUYLWWDYLOODWRLPLOOD ²UDXWDWLHOLLNHQWHHVVlHLWDSDKGXPDWNXVWDML HQNXROHPDDQMRKWDYLDRQQHWWRPXXNVLD ²NDXSSDPHUHQNXOXVVDMDLOPDLOXOLLNHQWHHQ VllQQ OOLVHVVlUHLWWLOLLNHQWHHVVlMDFKDUWHUOLL NHQWHHVVlHLWDSDKGXNXROHPDDQMRKWDYLDRQ QHWWRPXXNVLD ² KDOOLQQRQDODQ WXWNLPXVODLWRVWHQ WXRWWDPL HQ Vll DDOORNNR MD MllHQQXVWHLGHQ RVXYXX GHQWXOHHROODK\YlOOlWDVROOD <PSlULVW KDLWWRMHQYlKHQWlPLVHNVL ²LOPDNHKllQNRKGLVWXYLD\PSlULVW YDLNX WXNVLDS\ULWllQYlKHQWlPllQYDLNXWWDPDOOD \KWHLVW\ VVlPXLGHQWRLPLMRLGHQNDQVVDPDK GROOLVLPPDQYlKlQOLLNHQQHWWlV\QQ\WWlYlQ DOXHMD\KG\VNXQWDUDNHQWHHQNHKLWWlPLVHHQ VHNlPDKGROOLVLPPDQYlKlQSllVW MlV\QQ\W WlYlQDMRQHXYRNDQQDQNHKLWW\PLVHHQ ²KDOOLQQRQDODQWXWNLPXVODLWRVWHQWXOHHWXRW WDDMDYlOLWWllSllW NVHQWHRQWXHNVLLOPDVWRRQ OLLWW\YLlDMDQWDVDLVLDWXWNLPXNVLDVHNlNRUNHD WDVRLVWDLOPDVWRQWLODQVHXUDQWDD0HUHQWLODQ VHXUDQQDQWXOHHROODODDGXNDVWDMDDMDQWDVDLV WD ²XXGHWOLLNHQQHYl\OlWUDNHQQHWDDQQLLQHWWl QLLOOlNXONHYDQOLLNHQWHHQPDDSHUllQSRKMD YHVLLQMDLKPLVLLQNRKGLVWXYDW\PSlULVW KDLWDW PLQLPRLGDDQ ²ROHPDVVDROHYLHQOLLNHQQHYl\OLHQOLLNHQWHHQ MDNXQQRVVDSLGRQSDKLPSLD\PSlULVW KDLWWRMD SRLVWHWDDQ 787.,08672,0,17$ 78/267$92,7( ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT tuullisten organisaatioiden roolia arvioidaan samalla kun tehdään uusi valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta. Ei ole tapahtunut matkustajien kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Vakavassa helikopterionnettomuudessa Viron rannikolla menehtyi 12 henkilöä. Ennusteiden osuvuus ylittänyt tavoitteet. Ilmaston muutokseen liittyviä mittareita on monipuolistettu. Niukan rahoituksen vuoksi ei ole aina pystytty parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Rahoitus on riittämätön suhteessa tavoitteeseen. 7XWNLPXVMDNHKLWWlPLVWRLPLQQDQDYXOOD WXRWHWDDQWDUYLWWDYLDXXVLDWXORNVLDMDLQQR YDDWLRLWD7.WRLPLQWDSDLQRWWXXKDOOLQ QRQDODQVWUDWHJLDQPXNDLVHVWLSLWNlMlQWHLVLLQ RKMHOPLLQWXWNLPXVWRLPLQQDQODDGXQSDUDQ WDPLVHHQMDWXORVWHQNl\WW QRWRQYDUPLVWDPL VHHQ 3 5 Klusteriohjelmilla pyritään alan toimijoiden yhetistyöhön, riittävään volyymiin ja vaikuttaviin tuloksiin. tulosten käytöönottoa on tehostettu. MM. AINO- ja LINTU- sekä TE- DIM-ohjelmat ovat saavuttamassa hyvin tavoitteensa. Onnistuminen

12 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET +$//,1121-$+$//,1121$/$1.(+,77b0,1(1 78/267$92,7( ²+DOOLQWRDMDKDOOLQQRQDODQRUJDQLVDDWLRUD NHQWHLWDVHNlWHKWlYLlNHKLWHWllQPXXWWXYLHQ RORVXKWHLGHQMDWHKWlYLHQSDLQRSLVWHLGHQ PXXWRVWHQHGHOO\WWlPlOOlWDYDOOD 7DYRLWHWDVR Vuonna 2005 valmistellaan Ilmailulaitoksesta eriytettävän viraston Ilmailuhallinnon perustaminen vuoden 2006 alusta lukien. Uudistetaan ja toimeenpannaan Ilmailulaitosta koskeva lainsäädäntö valtion liikelaitoksista annetun lain mukaisesti, annetaan laki Ilmailuhallinnosta ja tarvittavat säädökset ja muut järjestelyt sen toiminnan rahoittamiseksi sekä uudistetaan ilmailulaki. Vuonna 2005 valmistellaan myös rautatieliikenteen turvallisuus- ja hallintotehtävien eriyttäminen Ratahallintokeskuksesta vuoden 2006 aikana Rautatievirastoon. Annetaan esitys virastokohtaiseksi laiksi, tarpeelliset muutokset Ratahallintokeskusta ja rautatieliikennettä koskeviin säädöksiin sekä turvataan viraston rahoitus. Uudistukset toteutetaan onnistuneesti. ²+DOOLQQRQDODQVLVlLVWl\KWHLVW\ WlNHKLWH WllQDNWLLYLVHVWLV\QHUJLDHWXMHQVDDYXWWDPLVHN VLMDWRLPLQQDQWHKRVWDPLVHNVL ²0LQLVWHUL QVWUDWHJLVWDRKMDXVWDNHKLWHWllQ +DOOLQQRQDODOOD MDWNHWDDQ %DODQFHG 6FRUH &DUG±PHQHWHOPlQNHKLWWlPLVWlMRKWDPLVHVVD MDKDOOLQQRQDODQRKMDXNVHVVD +DOOLQQRQDODQRVDDPLVHQMDXXGLVWXPLVHQ WXUYDDPLVHNVLSDQRVWHWDDQKHQNLO VW QRVDD ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT näkyy mm. LINTU-ohjelman arvioinnin tuloksissa. Lakiesitys on annettu. LVM on panostanut valmisteluun pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Viraston budjettikäsittelyyn ja sijaintipaikkaratkaisuun liittyneet ongelmat viivästyttivät valmistelua. Viraston resurssit eivät tavoitetason mukaiset. Esitykset annetaan välittömästi viraston sijoituspaikkapäätöksen jälkeen. Valmistelu käynnistetty jo keväällä 2003 mutta viraston sijaintipaikkaratkaisuun liittyvät ongelmat ovat viivästyttäneet asiaa. Ulkoiset tekijät (alueellistaminen, hintapolitiikka yms.) ovat riskejä Väylälaitosten yhteistyötä on lisätty monin tavoin. Turvallisuusviranomaisten yhteistyötä ollaan lisäämässä. Ministeriön strategista ohjausta on kehitetty mm. uudistamalla ministeriön sisäistä organisaatiota sekä perustamalla strategisen ohjauksen johtoryhmä väylävirastoille. BSC:n jatkona käyttöön otettu tulosprisma. Kaikille virastoille ja laitoksille on asetettu tulostavoitteet työtyytyväi- 12

13 13 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET PLVHQNHKLWWlPLVHHQMDKXROHKGLWDDQKHQNL O VW QK\YLVWlWRLPLQWDHGHOO\W\NVLVWl7\ W\\W\ YlLV\\WWlVHXUDWDDQNDLNLVVDYLUDVWRLVVDMDODL WRNVLVVD ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT syydelle.

14 /LLNHQQHMDYLHVWLQWlPLQLVWHUL -25< 7DORXV\NVLNN <KWHHQYHWRYLUDVWRMHQMDODLWRVWHQWXORVWDYRLWWHLGHQVDDYXWWDPLVHVWD 14 $-21(892+$//,172.(6.86 <KWHLVNXQQDOOLQHQYDLNXWWDYXXV ƒ rikkomuksitta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus jäänee alle tavoitetason, joka on 60,3 % 7XRWRNVHWMDODDGXQKDOOLQWD ƒ tavoitetason mukaisia hylkäysprosentteja ei saavutettane 80 %:lla katsastustoimipaikoista ƒ yritysviestintätutkimuksen arvosana AKE:sta jää alle tavoitetason, joka oli 7,5 ƒ sähköisten lupatuotteiden määrä jäänee alle tavoitetason, joka on 26 kpl ƒ kokonaan sähköisesti käsiteltävien lupien osuus jäänee alle tavoitetason, joka on 5 % ƒ PALKO-hankkeen tavoitteita kustannukset, sisältö, aikataulu - ei saavuteta kokonaan ƒ tuotokset ja laadunhallintatavoitteista neljä saavutettaneen ja neljän saavuttamisesta ei ole vielä tietoa 7RLPLQQDOOLQHQWHKRNNXXV ƒ kaikki viisi toiminnallista tehokkuutta kuvaavaa tavoitetta saavutettaneen +HQNLVWHQYRLPDYDURMHQKDOOLQWD ƒ henkilöstön työtyytyväisyyttä koskevaa tietoa ei ole vielä saatavissa ƒ henkilöstön kehittämissuunnitelma valmistunee vuoden loppuun mennessä 7,(+$//,172 ƒ ƒ ƒ ƒ Tulostavoitteet tultaneen saavuttamaan hyvin. Huonokuntoisten siltoja ennakoidaan olevan vuoden lopulla enemmän kuin tavoitteen mukaan pitäisi olla. Strategisen ohjauksen johtoryhmässä Tiehallinto on todennut panostavansa siltoihin enemmän seuraavalla TTS-kaudella. Kunnossapidon yksikkökustannukset tulevat olemaan tavoitetta suuremmat. Tämä johtuu siitä, että rahoitusta on kohdennettu ylläpitoon suunniteltua enemmän. Suolaa on käytetty arvioitua enemmän, mikä johtuu vaikeasta talvesta. 0(5(1.8/.8/$,726 ƒ Merenkulkulaitoksen tulostavoitteet ovat toteutumassa erittäin hyvin. ƒ Ainoastaan Navi-kriteerit täyttävien väylien osuudesta jäädään hieman. Tämä johtuu laitoksen mukaan resurssipulasta. ƒ Sisävesien kauppamerenkulun kustannukset kuljetettua tonnia kohti ylittyvät. Sen aiheuttivat poikkeuksellisen alhaiset kuljetusmäärät Saimaalla.

15 15 5$7$+$//,172.(6.86 ƒ Ratahallintokeskus saavuttanee tulostavoitteensa pääosin. ƒ Tasoristeysonnettomuuksien vähentämistavoitetta ei saavutettane tänäkään vuonna. Uusia keinoja onnettomuuksien torjumiseen tulee löytää yhteistyössä. ƒ Kiinteistöjenkustannusvastaavuustavoitetta ei tulla myöskään saavuttamaan. Tarpettomista kiinteistöistä luopumista tulee vauhdittaa kiinteistöstrategian pohjalta. 9,(67,17b9,5$672 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Viestintävirasto arvioi saavuttavansa lähes kaikki sille asetetut tulostavoitteet. Teleyritysten välisten erimielisyyksien käsittelyaikatavoite ei kaikissa tapauksissa toteudu virastosta riippumattomista syistä, koska yritykset eivät aina ole toimittaneet selvityksiä määräajassa tai niissä on ollut puutteita. Tulosraportin toteutumatiedoista puuttuu viestintäverkoissa todettujen merkittävien vikojen määrä. Rahoitus: Viraston koko vuoden nettomenoennuste on noin 71 % budjetoidusta. Säästöjä syntyy eniten henkilöstökustannuksissa. Maksuperustelain mukaisten tulojen tuloennuste on suunnilleen budjetin suuruinen. Veroluontoisten tulojen arvioidaan olevan noin 14 % budjetoituja suuremmat. Talous: Viraston kustannusvastaavuuslaskelmien mukainen ylijäämä on euroa.,/0$7,(7((1/$,726 ƒ sääennusteiden tulostavoitteet saavutettiin ƒ tutkimuksen painopistealueiden tavoitteet on saavutettu keskeisiltä osin ƒ julkisoikeudellisten ja liiketaloudellisten perustein hinnoitellut suoritteet tuottavat ylijäämää sekä ulkopuolisen tutkimusrahan tavoite saavutetaan ƒ tutkimustoiminnan näkyvyyttä kuvaava indeksi valmistuu vasta vuoden lopussa ƒ tutkimustoiminnan tavoitteita jatkossa täsmennettävä: tavoitteet nyt liian abstraktilla tasolla ƒ sääennusteiden tulostavoitteita nostettava 0(5(1787.,086/$,726 ƒ Tulostavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Jääpalvelun keskipitkien ennusteiden osuvuustaso on kuitenkin jäänyt hieman tavoitteesta eikä murtajille välitettyjen tutkakuvien toteutumaprosenttia ole raportoitu. ƒ Maksullisen toiminnan koko vuoden tulotavoite on lähes saavutettu Radrsat palveluista saatujen tulonlisäysten vuoksi.

16 /21/2005 Ajoneuvohallintokeskus Viite Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitekirje , dnro 1670/21/2004 Asia Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2005 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteiden saavuttamisesta ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Yhteenveto perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin väliraportteihin, jotka ministeriössä on tarkistettu ja täydennetty ohjaavan yksikön näkemyksellä tulostavoitteiden saavuttamisesta. Ministeriön johtoryhmässä asiaa on käsitelty Ajoneuvohallintokeskukselta saadun väliraportin mukaan virasto tullee tavoittamaan kaikki viisi WRLPLQQDOOLVWDWHKRNNXXWWD kuvaavaa tavoitetta, mikä on kiitettävää. Uusien kuljettajien taitoja kuvaavaa tärkeätä \KWHLVNXQQDOOLVWDYDLNXWWDYXXVWDYRLWHW WD ei saavutettane. 5LNNRPXNVLWWDMDYDKLQJRLWWDDMDQHLGHQXXVLHQNXOMHWWDMLHQRVXXV jäänee alle tavoitetason, joka on 60,3 %. Puolivuotistoteuma oli 58,0 %. Ensi vuonna kaavailluilla tavoitteilla pyritään nykyistä paremmin saamaan esiin Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus nimenomaan viraston itsensä vaikutettavissa olevin keinoin. Koska tämän vuoden tavoitteeseen sisältyy sellaisia tekijöitä, joihin Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnalla ei voida vaikuttaa, ministeriö edellyttää viraston panostavan erityisesti sen vaikutettavissa olevin keinoin toiminnan tuloksellisuuden paranemiseen. * Valitettavan merkittävä osa WXRWRNVHWMDODDGXQKDOOLQWDWDYRLWWHLVWD jäänee saavuttamatta. Ryhmään kuuluvan neljän tavoitteen osalta tavoitteen saavuttamisesta ei ole ennustetta. - Tavoitetason mukaisia K\ONl\VSURVHQWWHMD (-3 tai +7 prosenttiyksikköä koko maan keskiarvosta) ei saavutettane 80 prosentilla katsastustoimipaikoista. Puolivuotistoteuma oli 79,23. Näyttää kuitenkin siltä, että entistä suuremmalla osalla katsastus-

17 17 toimipaikoista hylkäysten määrä on toivotun mukainen. Esittäessään lopullisia tavoitteita vuodelle 2006 Ajoneuvohallintokeskuksen on mietittävä, mikä on tavoitteen oikea taso vuodelle 2006 ja mikä on pitemmän aikavälin kuten esimerkiksi TTSkauden tavoite. <ULW\VYLHVWLQWlWXWNLPXNVHQDUYRVDQD Ajoneuvohallintokeskuksesta jää 7,26:een, kun tavoite on 7,5. Paras osatekijä oli viraston tiedottamisen luotettavuus, mikä on tulevaa toimintaa ajatellen hyvä. Viraston on arvioitava tarvittavat toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. 6lKN LVLVVlOXSDWXRWWHLVVD ei saavutettane tavoitetason (26 kpl) mukaista määrää. Puolivuotisraportin mukaan käytössä on vain 18 sähköistä lupatuotetta. Kokonaan VlKN LVHVWLNlVLWHOW\MHQOXSLHQPllUl jäänee myös alle viiden prosentin. Ottaen huomioon hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet viraston on panostettava erityisesti näihin asioihin. - 3$/.2KDQNNHHQ aikataulussa ei tultane pysymään eikä myöskään sisältötavoitteita saavutettane. Kustannustavoitteen toteutumisesta on viraston näkemyksen mukaan vaikea vielä antaa arviota. Ministeriö on pitänyt ja pitää PALKO-hankkeen asianmukaista loppuun viemistä viraston keskeisenä tehtävänä. +HQNLVWHQYRLPDYDURMHQKDOOLQWDD koskevat kaksi tavoitetta on vielä mahdollista saavuttaa. Ajoneuvohallintokeskuksen tulee toimittaa ministeriöön selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt ja ryhtyy niiden tavoitteiden osalta, joita se ei antamansa väliraportin mukaan saavuttane. Selvitys tulee toimittaa ministeriöön mennessä. Tämän vuoden lopullisia tavoitteita esittäessään Ajoneuvohallintokeskuksen tulee ottaa huomioon tämä vuoden tavoitetasojen saavuttamistilanne. Vastikään valmistuneessa $MRQHXYRKDOOLQWRNHVNXNVHQWRLPLQQDQMD3$/.2 KDQNNHHQDUYLRLQQLVVD on tehty useita virastoa ja sen PALKO-hanketta koskevia ehdotuksia. Ministeriö päättää omalta osaltaan lähiaikoina erikseen, mihin toimenpiteisiin virastoa koskeva arviointi antaa aihetta. Viraston tavoite-ehdotuksia kehitettäessä on joka tapauksessa otettava huomioon viraston arviointiraportissa tehdyt ehdotukset. Koko vuoden tavoitteiden toteutumista seurataan ensi kevään tulosneuvotteluissa käsiteltäessä vuodelta 2005 tehtäviä toimintakertomuksia. Ministeriö toivoo, että virastojen ja laitosten johtokunnat käsittelevät ministeriön antaman palautteen väliraportista ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä. Lisäksi ministeriö toteaa, että Ajoneuvohallintokeskuksen tulee tehdä ehdotus vuodelle 2006 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi PHQQHVVl ottaen huomioon vuoden 2006 talousarvioesityksessä olevat alustavat tulostavoitteet sekä puolivuotisraportoinnin vaikutukset. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsittelee tulostavoitteet , jolloin lopulliset tulostavoitteet vuodelle 2006 vahvistetaan.

18 18 Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Kansliapäällikkö Juhani Korpela

19 $-21(892+$//,172.(6.86 <KWHLVNXQQDOOLQHQYDLNXWWDYXXV ULNNRPXNVLWWDMDYDKLQJRLWWDDMDQHLGHQXXVLHQNXOMHWWDMLHQRVXXVMllQHHDOOHWDYRLWHWDVRQMRNDRQÈ 7XRWRNVHWMDODDGXQKDOOLQWD WDYRLWHWDVRQPXNDLVLDK\ONl\VSURVHQWWHMDHLVDDYXWHWWDQHÈOODNDWVDVWXVWRLPLSDLNRLVWD \ULW\VYLHVWLQWlWXWNLPXNVHQDUYRVDQD$.(VWDMllDOOHWDYRLWHWDVRQMRNDROL VlKN LVWHQOXSDWXRWWHLGHQPllUlMllQHHDOOHWDYRLWHWDVRQMRNDRQNSO NRNRQDDQVlKN LVHVWLNlVLWHOWlYLHQOXSLHQRVXXVMllQHHDOOHWDYRLWHWDVRQMRNDRQÈ 3$/.2KDQNNHHQWDYRLWWHLWD±NXVWDQQXNVHWVLVlOW DLNDWDXOXHLVDDYXWHWDNRNRQDDQ WXRWRNVHWMDODDGXQKDOOLQWDWDYRLWWHLVWDQHOMlVDDYXWHWWDQHHQMDQHOMlQVDDYXWWDPLVHVWDHLROHYLHOlWLHWRD 7RLPLQQDOOLQHQWHKRNNXXV NDLNNLYLLVLWRLPLQQDOOLVWDWHKRNNXXWWDNXYDDYDDWDYRLWHWWDVDDYXWHWWDQHHQ +HQNLVWHQYRLPDYDURMHQKDOOLQWD KHQNLO VW QW\ W\\W\YlLV\\WWlNRVNHYDDWLHWRDHLROHYLHOlVDDWDYLVVD KHQNLO VW QNHKLWWlPLVVXXQQLWHOPDYDOPLVWXQHHYXRGHQORSSXXQPHQQHVVl 7RWHXWX PD (7-$ /$$'81 +$//,17$ $.( 7XRWRNVHWMD ODDGXQKDOOLQWD $.(.DWVDVWXVWRLPLS K\ONSURVVDD YXWHWDDQÈ 9DKYLVWHWWX WDYRLWH.XPXODWLL YLQHQWR WHXWXPD.XPWRWHXWXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP È È È È 7DYRLWHHLWRWHXWXQH7XORVWDYRLWWHHQ WRWHXPDRQNXLWHQNLQYLLPHYXRVLQD NHKLWW\Q\WPHUNLWWlYlVWLSRVLWLLYLVHHQ VXXQWDDQ.HKLW\NVHHQRQYDLNXWHWWX HGHOO\WWlPlOOlNDWVDVWXVWRLPLSDLNRLOWD MDWNXYDDODDGXQNHKLW\VWlMDYDOYRPDOOD HULW\LVHVWLQLLWlWRLPLSDLNNRMDMRLGHQ K\ONl\VSURVHQWWLRQSRLNHQQXWWDYRLW WHHVVDPllULWHOO\LVWlDUYRLVWD.RVND WRLPHQSLWHLGHQYDLNXWWDYXXVLOPHQHH YDVWDYlKLWHOOHQPLWWDULQDUYRVVD$.( RWDNVXXWRWHXPDQP\ VMDWNRVVDNHKLW W\YlQSRVLWLLYLVHVWLPLNlWDUNRLWWDDQ\W ROHPDVVDROHYDQWDYRLWWHHQVDDYXWWD PLVWDOlKLYXRVLQD 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 19

20 7RWHXWX PD 0llUlDLNDLVNDWV KDYDLWWXYlK YLNDDÈ 5LNNRPXNVHW WDYDKLQJRLWWD DMDQHHWXXGNXOM È <ULW\VYLHVWLQWl WXWNLPXNVHQ DUYRVDQD$.(VWD $VLDNDVW\\W\YlL V\\V$.(QWRL PLQWDDQ $VLDNDVW\\W\YlL V\\V$.(Q VRSNXPSSWRLP 9DKYLVWHWWX WDYRLWH.XPXODWLL YLQHQWR WHXWXPD.XPWRWHXWXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP È È È È 7DYRLWHWRWHXWXQHH$ONXYXRGHQWR WHXPDRQDLQXWNl\WHWWlYLVVlROHYD HQQXVWHWLHWR È È È È 9XRGHQODVNHYDWUHQGLHLROH NRUMDDQWXQXWYXRGHQDONXSXROHOOD $LNDLVHPSLHQYXRVLHQSHUXVWHHOODYRL NXLWHQNLQROHWWDDHWWlORSSXYXRGHQ WRWHXPDWXOHHROHPDDQKLHPDQDONX YXRWWDSDUHPSLYDLNNDWDYRLWHWWDHL VDDYXWHWDNDDQ 7DYRLWHHLWRWHXGX.RNRYXRWWDNRVNH YDWXWNLPXVWHKWLLQDONXYXRQQD7HKG\Q WXWNLPXNVHQSHUXVWHHOOD$.(QWLHGRWXV WRLPLQWDDWXQWHHDLQDNLQMRQNLQYHUUDQ QRLQQHOMlQQHVMXONLVLDSDOYHOXLWDDUYLRL QHLVWDWRLPLWWDMLVWD3DUKDLPPDNVL RVDWHNLMlNVLDUYLRLWLLQWLHGRWWDPLVHQ OXRWHWWDYXXVDOKDLVLPPDNVLSXROHVWDDQ DUYLRLWLLQWLHGRWWDPLVHQPllUl$UYLRW WLHGRWWDPLVHQPllUlVWlMDMXONLVXXGHVVD QlN\PLVHVWlVHNlWLHGRWWDMLHQDPPDWWL WDLGRVWDRYDWYLLPHYXRGHQQRXVXQ MlONHHQKLHPDQODVNHQHHW0XLVWDRVD WHNLM LVWlDQQHWXWDUYLRWRYDWVXXQQLO OHHQHQQDOODDQWDLMRSDKLHPDQSDUDQ WXQHHW 7LHWRDHLYLHOlVDDWDYLOOD7XWNLPXV WHKGllQV\NV\OOl 7LHWRDHLYLHOlVDDWDYLOOD7XWNLPXV WHKGllQV\NV\OOl 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 20

21 21 7RWHXWX PD 6RSLPXVNXPS SDQHLGHQW\\W\ YlLV\\V$.(Q WRLP 6lKN LVLlOXSD WXRWWHLWDNl\W V VlNSO 6lKN LVHVWLNlVL WHOW\MHQOXSLHQ RVXXVÈ *60MDLQWHUQHW UHNLVWHULN\VHO\L GHQRVXXVÈ $MRQHXYRYHURQ VlKN\ULW\VODV NXMHQPllUl NSO 9DKYLVWHWWX WDYRLWH.XPXODWLL YLQHQWR WHXWXPD.XPWRWHXWXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 7LHWRDHLYLHOlVDDWDYLOOD7XWNLPXV WHKGllQV\NV\OOl 7DYRLWHHLWRWHXWXQH$67$ MlUMHVWHOPllQRQPllULWHWW\OXSD WXRWHWWDPXWWDQLLVWlRQNl\W VVlYDLQ 9XRGHQORSSXXQPHQQHVVlDUYLRL GDDQROHYDQNl\W VVlNROPHOLVlWXRWHW WD$MRQHXYRSURMHNWLHQVLLUW\PLVHQ YXRNVLNROPHDHLYRLGDYLHOlRWWDD Nl\WW Q/LVlNVLNDNVLPXXWDWXRWHWWD MllYLHOlWXRWDQQRQXONRSXROHOOH È 7RWHXPD RQ È È 7DYRLWHHLWRWHXWXQH6\\QlWlKlQRQ SllW VSRKMLHQNHVNHQHUlLV\\V/LVlNVL \ULW\VDVLDNNDLGHQPDKGROOLVXXVNl\WWll ORPDNHILSRUWDDOLDRQROOXWDUYLRLWXD YlKlLVHPSL È È È È 7DYRLWHWRWHXWXQHH7LHWRNDQWDDQ WHKGllQV\\VNXXVVDPXXWRNVLDPP OHY\WLODQMDPXLVWLQOLVl\VMRLGHQWD YRLWWHHQDRQYDUPLVWDDNDQQDQKlLUL W QWRLPLQWDMDWlWHQHGLVWllVlKN LVWHQ UHNLVWHULN\VHO\SDOYHOXLGHQN\V\QWll 7DYRLWHWRWHXWXX 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL

22 7RWHXWX PD 72,0,1 1$//,1(1 7(+2. 7RLPLQQDOOLQHQ WHKRNNXXV $.( /LLNHQQHWLHWRMlU MHVWHOPlQ/7- Nl\WHWWlY\\V $7-QWRLPLYXX GHQPLWWDULW Nl\W VVl 3$/.2KDQNNHHQ WDYWRWHXWXPL QHQ $MRQHXYRUHNLVWH U LQQLQPXXWRVW SlLYLW\VDLNDSY 9DKYLVWHWWX WDYRLWH.XPXODWLL YLQHQWR WHXWXPD.XPWRWHXWXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP K\Yl K\Yl K\Yl K\Yl 7DYRLWHWRWHXWXX9DDWLPXVWDYDVWHDMDO OH!ÈRQDOOHVPLWDWDDQMDWNX YDVWL3XROHQYXRGHQDMDOWDWRWHXPDROL È9DDWLPXVWDDVLDNDVWXHOOH\K WH\GHQRWRLVWDUDWNDLVWXYlKLQWllQÈ HQVLPlLVHQ\KWH\GHQRWRQDLNDQD PLWDWDDQMDWNXYDVWL3XROHQYXRGHQ WRWHXPDROLÈ RYDW HLNl\W VVl HSlYDUPDD 7DYRLWWHHNVLDVHWHWWLLQHWWlY$7- MlUMHVWHOPlQWRLPLYXXGHQPLWWDULWROLVL YDWNDWWDYDVWLNl\W VVl 7DYRLWWHHQWRWHXWXPLQHQYDLNDQD RQYLHOlHSlYDUPDDVLOOlPLWWDULHQ Nl\W QRWWRRQYLHOlNHVNHQ (LWRWHXGX RQQLVWXX (LWRWHXGX (LWRWHXGX %XGMHWLQPXNDLVLVWDNXVWDQQXNVLVWDRQ WRWHXWXQXWNHVlNXXQORSSXXQPHQQHV VlYDLQÈ.XLWHQNLQSURMHNWLHQ YLLPHLVLPSLHQNXVWDQQXVHQQXVWHLGHQ YDORVVDRQORSSXYXRGHOOHWXORVVDPHU NLWWlYlVWLOLVlODVNXWXVWDMDORSSXYXRGHQ RVDOWDNXVWDQQXNVHWYHUUDWWXQDEXGMHW WLLQVDDWWDYDWMRSD\OLWW\l.XVWDQQXVWD YRLWWHHQWRWHXWXPLVHVWDRQYLHOlYDLNHD DQWDDDUYLRWDÈQKDDUXNDVVDS\V\ PLQHQWXOHHN\OOlROHPDDQYDLNHDD $LNDWDXOXWDYRLWWHLVWD3LLUWXULNRUWWLLQ OLLWW\YlWDYRLWHRQMRWRWHXWXQXWPXWWD $MRQHXYRMlUMHVWHOPLLQOLLWW\YlWDYRLWHHL WXOHWRWHXWXPDDQ$LNDWDXOXWDYRLWH NRNRQDLVXXGHVVDDQHLVLLVWXOHWRWHXWX PDDQ6LVlOW WDYRLWHHLWXOHWRWHXWX PDDQNRVNDWXORVWDYRLWWHLGHQODDWLPLV KHWNHOOlROHWHWWLLQ$MRQHXYRSURMHNWLHQ SllWW\YlQDLNDQD 7DYRLWHWRWHXWXQHH 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 22

23 $.( +(1.,6 7(192, 0$9$52 -(1+$/ /,17$ $.( 7RWHXWX PD +HQNLVWHQ YRLPDYDURMHQ KDOOLQWD$.( 7LHWRSDOYHOXQ WXORVPLOMHX URD +DNHPXVDVLRL GHQNlVLWWHO\DLND SY 3XKHOLQSDOYHOXQ WDYRLWHWWDYXXV È.XVWDQQXVWDY WRWNROPHVVD QHOMlVWlSllVXRU +HQNLO VW Q W\ W\\W\YlLV\\V $.( +HQNLO VW Q NHKLWWlPLVVXXQ QLWHOPDQODDWL PLQHQ 9DKYLVWHWWX WDYRLWH.XPXODWLL YLQHQWR WHXWXPD.XPWRWHXWXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 7DYRLWHWRWHXWXQHH È È È È 7DYRLWHWRWHXWXQHH7RWHXWXPDORSSX YXRQQDRQSDUHPSLNXLQDONXYXRQQD MROORLQYHURWXV\NVLN VVlROLUXXKNDD HL N\OOl N\OOl N\OOl 3XROLYXRWLVWRWHXPDWRWHXWXLNROPHVVD VXRULWWHHVVDQHOMlVWlNXOMHWWDMDWXWNLQWR HXURDWDYRLWHDMRNRUWWL HXURDWDYRLWHUHNLVWH U LQWLHXURDWDYRLWHMD YHUROLSSXWDYRLWHYHUROLSXQ KLQWDWDYRLWHHLVLLVROHWRWHXWXPDVVD 7LHWRDHLYLHOlVDDWDYLOOD7XWNLPXV WHKGllQV\NV\OOl ODDGLWDDQ ODDGLWDDQ 7DYRLWHWRWHXWXQHHNRVNDKHQNLO VW Q NHKLWWlPLVVXXQQLWHOPDYDOPLVWXXYXR GHQORSSXXQPHQQHVVl 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL

24 /21/ Tiehallinto Viite Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitekirje , dnro 1670/21/2004 Asia Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2005 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteiden saavuttamisesta ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Yhteenveto perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin väliraportteihin, jotka ministeriössä on tarkistettu ja täydennetty ohjaavan yksikön näkemyksellä tulostavoitteiden saavuttamisesta. Ministeriön johtoryhmässä asiaa on käsitelty Tiehallinto saavuttanee tulostavoitteet kokonaisuudessaan hyvin. Huonokuntoisten siltojen määrä tulee kuitenkin olemaan suurempi kuin tavoitteeksi on asetettu. Strategisen ohjauksen johtoryhmässä käsiteltiin puolivuotisraporttia ja tuolloin Tiehallinto totesi, että siltojen ylläpitorahoitusta lisätään TTS-kaudella. Kunnossapidon yksikkömenot tulevat olemaan suuremmat kuin tavoitteeksi on asetettu. Tämä johtuu kuitenkin yksinomaan siitä, että rahoitusta on kohdennettu suunniteltua enemmän ylläpitoon. Suolaa on käytetty liukkauden torjuntaan enemmän kuin tavoitteena oli. Suolan käyttöön vaikuttaa talven olosuhteet ja ne olivat viime talvena vaikeat. Liikenne- ja viestintäministeriö on tyytyväinen Tiehallinnon tulostavoitteiden toteutumiseen puolivuotisjaksolla huonokuntoisten siltojen määrää lukuun ottamatta. Tilanteen odotetaan paranevan seuraavalla TTS-kaudella. Koko vuoden tavoitteiden toteutumista seurataan ensi kevään tulosneuvotteluissa käsiteltäessä vuodelta 2005 tehtäviä toimintakertomuksia. Ministeriö toivoo, että virastojen ja laitosten johtokunnat käsittelevät ministeriön antaman palautteen väliraportista ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä. Lisäksi ministeriö toteaa, että Tiehallinnon tulee tehdä ehdotus vuodelle 2006 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi PHQQHVVl ottaen huomioon vuoden 2006 talousarvioesityksessä olevat alustavat tulostavoitteet sekä puolivuotisrapor-

25 25 toinnin vaikutukset. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsittelee tulostavoitteet , jolloin lopulliset tulostavoitteet vuodelle 2006 vahvistetaan. Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Kansliapäällikkö Juhani Korpela

26 7,(+$//,172 7XORVWDYRLWWHHWWXOWDQHHQVDDYXWWDPDDQK\YLQ+XRQRNXQWRLVWHQVLOWRMDHQQDNRLGDDQROHYDQYXRGHQORSXOODHQHPPlQNXLQWDYRLWWHHQPXNDDQSLWlLVLROOD6WUDWHJLVHQRKMDXNVHQMRKWRU\KPlVVl7LHKDOOLQWRRQ WRGHQQXWSDQRVWDYDQVDVLOWRLKLQHQHPPlQVHXUDDYDOOD776NDXGHOOD.XQQRVVDSLGRQ\NVLNN NXVWDQQXNVHWWXOHYDWROHPDDQWDYRLWHWWDVXXUHPPDW7lPlMRKWXXVLLWlHWWlUDKRLWXVWDRQNRKGHQQHWWX\OOlSLWRRQVXXQQLWHOWXDHQHPPlQ 6XRODDRQNl\WHWW\DUYLRLWXDHQHPPlQPLNlMRKWXXYDLNHDVWDWDOYHVWD 7RWHX WXPD (7-$ /$$'81 +$//,17$ 7,(+ 7LHYHUNRQ SDOYHOXWDVR 7LHYHUNRQ NXQWRMD SDOYHOXWDVR 7LHYHUNRQODDMXXV MDWLOD.HOLULNNROOHDOWWLL GHQWHLGHQPllUl NP.HOLULNNRUDMRLWXV WHQPllUlNP 3DLQRUDMRLWHWWXMHQ VLOWRMHQPllUl NSO 3llOO\VWHWW\MHQ WHLGHQNXQWRWDY DOLWWPllUlNP.HOLULNNRLVHQVRUD WLHVW QSHUXVNRU MDXVNP <OHLVWHQWHLGHQSL WXXVNP 9DKYLVWHW WXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQWRWHXWXPD 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDDQNHUUDQ 3llOO\VWHSLWXXVNP 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDQNHUUDQ 6LOWRMHQONP 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDQNHUUDQ.HY\HQOLLNHQWHHQ Yl\OLHQSLWXXV /LLNHQQHVXRULWHWLHW MDNDGXWPUG KO NP /LLNHQQHVXRULWHWLHW MDNDGXWPUGWRQ QLNP 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDQNHUUDQ 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDQNHUUDQ 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDQNHUUDQ.XPXODWLYLLVWDWRWHXPDDHLODVNH WDNRWXORVWDYRLWWHHQRVDOWD.XPWRWHX WXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 26 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL.XPXODWLLYLVWDWRWHXWXPDDHL ODVNHWDNRWXORVWDYRLWWHHQRVDOWD.XPXODWLLYLVWDWRWHXPDDHLODVNH WDNRWXORVWDYRLWWHHQRVDOWD 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH

27 27 7RWHX WXPD 7LHYHUNRQ Nl\WWlMlW\\ W\YlLV\\V 7LHYHUNRQ WXUYDOOLVXXV 7LHYHUNNRMD \PSlULVW 7LHYHUNRQKXRQR NXQWRLVWHQVLOWRMHQ OXNXPllUl 7LHQNl\WWW\\W\Y SllWHLGHQWLODDQMD NXQWRRQ 7LHQNl\WWW\\W\Y DOHPPDQYHUNRQ WLODDQNXQWRRQ /LLNHQQHNXROHPDW \OHLVLOOlWHLOOl +HQNLO YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW \OHLVLOOlWHLOOl +HYD YlKHQHPlWDYRLWH WLHQSLGRQWRLPLQ \KW 6XRODQNl\WW OLXNNDXGHQWRUMXQ QDVVD\OWHLOOlWQ <OLG%$QPHOXO OHDOWLVWXQHHW.LLUHHOOLQHQSRKMD YHVLHQVXRMDXVWDU YHNP 9DKYLVWHW WXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQWRWHXWXPD.XPWRWHX WXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 7\\SSL 7XORVWDYRLWH 7\\W\YlLV\\VWDOYLKRLWRRQ.HVl KRLGRQRVDOWDWLHWRVDDGDDQ ORNDNXXQDOXVVD 7\\W\YlLV\\VWDOYLKRLWRRQ.HVl KRLGRQRVDOWDWLHWRVDDGDDQ ORNDNXXQDOXVWD 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL KHYDYlKHQHPlWD YRLWHSHUXVWLHQSLWR KHYDYlKHQHPlWD YRLWHNHKLWWlPLQHQ.XPXODWLLYLVWDWRWHXPDDHLODVNH WDNRWXORVWDYRLWWHHQRVDOWD.XPXODWLLYLVWDWRWHXPDDHLODVNH WDNRWXORVWDYRLWWHHQRVDOWD 7LHGRWNHUlWllQVRSLPXVNDXVLW WDLQWLHWRDMDOWD MDVHUDSRUWRLGDDQYXRGHQ WRWHXPDNVL 7lQlYXRQQDHLUDNHQQHWDHULOOLVLl PHOXHVWHLWlODLQNDDQ 5DNHQQXVKDQNNHHWYDOPLVWXYDW ORSSXYXRGHVWDNXPXODWLLYLVWD WRWHXWXPDDRQYDLNHDDUYLRLGD 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH 7LHGRWNHUlWllQVRSL PXVNDXVLWWDLQWLHWRRQ DMDOWD MDVHUDSRUWRLGDDQ YXRGHQWRWHXWX PDNVL 7XORVWDYRLWH 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL

28 7RWHX WXPD 72,0,1 1$//,1(1 7( ,(+ +(1.,6 7(192, 0$9$52 -(1+$/ /,17$ 7,(+ 7RLPLQQDOOLQ QHQWHKRN NXXV7,(+ +HQNLVWHQ YRLPDYDURMHQ KDOOLQWD 7,(+ 3RKMDYHVLVXRMDXN VHWNP &2SllVW WWLHW MDNDGXW +LXNNDVHWWLHWMD NDGXW.XQQRVVDSLGRQ \NVLNN PHQRW ¼WLHNP +DOOLQWRPHQRW PLOM¼ +HQNLO W\ YXRGHW WLHQSLWR 7\ W\\W\YlLV\\V WLHQSLWR 7É.PHQRMHQ RVXXVSHUXVWLHQSL GRQPHQRLVWD (XURRSDQODDWX SDONLQWRDUY ()40VDDYSLV WHPllUl 9DKYLVWHW WXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQWRWHXWXPD 5DNHQQXVKDQNNHHWYDOPLVWXYDW ORSSXYXRGHVWDNXPXODWLLYLVWD WRWHXWXPDDRQYDLNHDDUYLRLGD 7LHGRWRYDWSHUlLVLQ977Q/,,6$ ODVNHQWDMlUMHVWHOPlVWlMRND ODVNHHSllVW WYXRVLWWDLQYXRGHQ DMDOWDHLROHNXPXODWLLYLVWDWLHWRD VDDWDYLOOD7LHWRRQYLLPHNVL SlLYLWHWW\ 7LHGRWRYDWSHUlLVLQ977Q/,,6$ ODVNHQWDMlUMHVWHOPlVWlMRND ODVNHHSllVW WYXRVLWWDLQYXRGHQ DMDOWDHLROHNXPXODWLLYLVWDWLHWRD VDDWDYLOOD7LHWRRQYLLPHNVL SlLYLWHWW\.XPWRWHX WXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 28 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH 9DNLQDLVWHQKHQNLO LGHQOXNXPll Ul 9DNLQDLVWHQKHQNLO LGHQ OXNXPllUl 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL È È È È 6HXUDQWDPLW WDUL 7XORVWDYRLWH

29 /21/2005 Merenkulkulaitos Viite Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitekirje dnro 1670/21/2004 Asia Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2005 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteiden saavuttamisesta ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Yhteenveto perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin väliraportteihin, jotka ministeriössä on tarkistettu ja täydennetty ohjaavan yksikön näkemyksellä tulostavoitteiden saavuttamisesta. Ministeriön johtoryhmässä asiaa on käsitelty Strategisen ohjauksen johtoryhmässä 5.9. käytiin läpi tulostavoitteiden toteutumista puolivuotisjaksolla. Merenkulkulaitos saavuttanee tulostavoitteet kokonaisuudessaan hyvin. Navi-kriteerit täyttävien väylien osuus jäänee hieman tavoitteesta. Tämä johtuu laitoksen mukaan resurssipulasta. Merenkulkulaitoksen tulee jatkossa kiinnittää huomiota toiminnan parempaan organisointiin tilanteen korjaamiseksi. Sisävesien kauppamerenkulun kustannukset kuljetutettua tonnia kohti tulevat ylittymään. Tämä johtuu metsäteollisuuden työsopimuskiistan aiheuttamasta kuljetettujen tonnien vähenemisestä Saimaalla. Liikenne- ja viestintäministeriö on pääosin tyytyväinen Merenkulkulaitoksen tulostavoitteiden toteutumatilanteeseen. Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, että tulosprisman käyttö vakiinnutetaan vuoden 2007 talousarviota tehtäessä. Tarvittavaa tulostavoitteiden kehittämistyötä mittareineen on edelleen jatkettava. Tuottavuudelle tulee olla tuolloin myös tulostavoite. Koko vuoden tavoitteiden toteutumista seurataan ensi kevään tulosneuvotteluissa käsiteltäessä vuodelta 2005 tehtäviä toimintakertomuksia. Ministeriö toivoo, että virastojen ja laitosten johtokunnat käsittelevät ministeriön antaman palautteen väliraportista ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä. Lisäksi ministeriö toteaa, että Merenkulkulaitoksen tulee tehdä ehdotus vuodelle 2006 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi PHQQHVVl ottaen huomioon vuoden 2006 talousarvioesityksessä olevat alustavat tulostavoitteet sekä puolivuotisraportoinnin vaikutukset. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsitte-

30 lee tulostavoitteet , jolloin lopulliset tulostavoitteet vuodelle 2006 vahvistetaan. 30 Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Kansliapäällikkö Juhani Korpela

31 0(5(1.8/.8/$,726 0HUHQNXONXODLWRNVHQWXORVWDYRLWWHHWRYDWWRWHXWXPDVVDHULWWlLQK\YLQ$LQRDVWDDQ1DYLNULWHHULWWl\WWlYLHQYl\OLHQRVXXGHVWDMllGllQKLHPDQ7lPlMRKWXXODLWRNVHQPXNDDQUHVXUVVLSXODVWD6LVlYHVLHQNDXS SDPHUHQNXOXQNXVWDQQXNVHWNXOMHWHWWXDWRQQLDNRKWL\OLWW\YlW6HQDLKHXWWLYDWSRLNNHXNVHOOLVHQDOKDLVHWNXOMHWXVPllUlW6DLPDDOOD (7-$ /$$'81 +$//,1 7$9(6, 9b</b7 7RWHXWXPD 9HVLYl\OLHQSDO YHOXWDVR 9l\OlQSLWR 0HULNDUWRLWXV 7DOYLPHUHQNXOXQ DYXVWDPLQHQ.DXSSDPHUHQ NXOXQYl\OlNLOR PHWULW 0XXQYHVLOLLNHQ WHHQYl\OlNLOR PHWULW 7DOYLVDWDPLHQ PllUl 9HVLYl\OLHQNXQ WR +(/&20 PLWWDXVWHQWR WHXWXVDVWHÈ MllQPXUWRSDO YHOXLGHQRGRWXV DLNDWXQWLD LOPDQRGRWXVWD OlSLSllVVHLGHQ DOXVWHQRVXXV È 9DKYLVWHWWXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQ WRWHXWXPD.XP WRWHXWX PDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 7\\SSL 6HXUDQWDPLWWDUL 6HXUDQWDPLWWDUL 6HXUDQWDPLWWDUL KXRQRNXQ WRLVWHQNDXS SDPNXO Yl\OLHQPll UlNP 1DYLNULWHHULW Wl\WWlYLHQ Yl\OLHQRV ÈNDXSSDP 1DYLNULWHHULW Wl\WWlYLHQ Yl\OLHQRV ÈPDWDODY 7XORVWDYRLWH È È È 7DYRLWHWDVRVWD MllWlQHHQMRQNLQ YHUUDQOlKLQQl UHVXUVVLSXODQ YXRNVL 31 7XORVWDYRLWH È È È 7XORVWDYRLWH È È È 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH È È È È 7XORVWDYRLWH

32 7RWHXWXPD 72,0,1 1$//, 1(17( / 9HVLYl\OLHQDVLD NDVW\\W\YlLV\\V 7XUYDOOLVXXV \PSlULVW 5DQQLNRQNDXS SDPHUHQNXOXQ SDOYHOXW 7\\W\YlLV\\V WDOYLPHUHQNXOXQ DYXVWDPLVHHQ $OXVWXUYDOOLVXXV 6XRPHQVLM YlKLWHQS\V DOXVWHQOLVWDO OD028 0HUHQNXOXQ WXUYDOOLVXXV.XVWDQQXNVHW ¼NXOMWRQQLHL VLVOXRWVDXVWD 9l\OLHQ\OOlSL GRQNXVWNHVNL PllULQ ¼Yl\OlNP 9DKYLVWHWWXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQ WRWHXWXPD.XP WRWHXWX PDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 7\\SSL 6HXUDQWDPLWWDUL 6XRPHQ DOXHYHVMD VXRPDOXNV WDSDKRQQ /RSXOOLQHQVLMRLWXV VHOYLllNHVlNXXVVD 9XRGHQ DONXSXROLVNROODHL ROHS\Vl\WHWW\ VXRPDODLVLDDOXN VLD.HVlNXXQORSSXXQ PHQQHVVlWDSDKWXL \KWHHQVlRQQHW WRPXXWWD7DYRLWH DUYLRLGDDQVDDYX WHWWDYDQ 32 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH 7DYRLWH\OLWHWWl QHHQKLHPDQMRND MRKWXXWl\VLQ Yl\OlNLORPHWULPll ULHQYlKHQHPLVHV Wl.XVWDQQXNVHW DOLWWDQHYDWVXXQQL WHOPDQQRLQSXROHO ODPLOMRRQDOOD HXUROOD 7XORVWDYRLWH

33 33 7RWHXWXPD 6LVlYHVLHQNDXS SDPHUHQNXOXQ SDOYHOXW.XVWDQQXNVHW ¼NXOMWRQQLHL VLVOXRWVDXVWD 9l\OLHQ\OOlSL GRQNXVWNHVNL PllULQ ¼Yl\OlNP 9DKYLVWHWWXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQ WRWHXWXPD.XP WRWHXWX PDQSYP (QQXVWH 7DYRLWHWWDHLWR GHQQlN LVHVWL VDDYXWHWDPLNl MRKWXXOlKLQQl PHWVlWHROOLVXXGHQ W\ VRSLPXVNLLVWDQ DLKHXWWDPDVWD NXOMHWHWWXMHQWRQQL HQYlKHQHPLVHVWl 6DLPDDOODQRLQ WRQ QLD.XVWDQQXNVLD NDVYDWWDD\OHLVNXV WDQQXVWHQNDNVLQ NHUWDLVWXPLQHQ WDYRLWWHHVHHQ QlKGHQ 7DYRLWH\OLWHWWl QHHQKLHPDQ.XVWDQQXNVHWRYDW VXXQQLWHOPLHQ PXNDLVHWMDMRSD KLHPDQDOHPPDW PXWWDYl\OlNLOR PHWULHQDOHQHPL QHQDLKHXWWDD WDYRLWWHHQ\OLWW\PL VHQ (QQXVWHHQ SYP 7\\SSL 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen:

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: 1. Uuden liikennepolitiikan tarve ja mahdollisuudet Liikennepolitiikka

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Talousarvioesitys 2016 ja JTS 2016-2019 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallitusohjelman toteuttaminen Hallitusohjelman keskeiset kirjaukset on kiteytetty

Lisätiedot

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET Liikenne- ja HYVINVOINTIA JA viestintäministeriö KILPAILUKYKYÄ edistää väestön HYVILLÄ YHTEYKSILLÄ hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen 1 Määrärahat vuoden 2017 talousarvioesityksessä LVM:n pääluokka valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005 Helmikuu 2005 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää

Varmaa ja vaivatonta viestintää Varmaa ja vaivatonta viestintää Viestintäviraston toimet kaikille viestinnän Suomessa luottamuksellisuuden turvaamiseksi Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Asta Sihvonen-Punkka LVM:n keskustelutilaisuus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 0 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 2006 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit

Lisätiedot

Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä Miten Suomi säilyttää kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa? Digitalisaatio Kaupungistuminen ja älykäs maaseutu Teknologinen kehitys Ilmastonmuutos Suomesta

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen 29.5.2013 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallinnonalan VATU-ohjelma 1.Hallinnonalan VATU-hankkeiden toteuttaminen (LVMn

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 1 Määrärahat luvuittain LVM:n pääluokka valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä on noin

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2017 Yleistä tarkistuksesta Viime syksynä laadittu sopimus on monivuotinen (16-19) Nyt tarkistus sopimukseen vuodelle 2017 mahdollisimman kevyesti Uutta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitto EK Infrapoliittinen iltapäivä 6.3.2012 Elinkeinoelämän näkökulmia infrastruktuuriin

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Laajasti vaikuttavaa yhteistyötä Liikennevirastossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa

Lisätiedot

Luottamusta lisäämässä. Toimintasuunnitelma 2014 2016

Luottamusta lisäämässä. Toimintasuunnitelma 2014 2016 Luottamusta lisäämässä Toimintasuunnitelma 2014 2016 Toimintasuunnitelma Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen visio on, että Kyberturvallisuuskeskuksesta kehittyy entistä monipuolisempia tietoturvapalveluita

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS 13.10.2010 Esillä tiedotustilaisuudessa Liikennepolitiikan toimintaympäristö 2010-luvulla: Kiristyvä julkinen talous Talous- ja elinkeinorakenteen muutos

Lisätiedot

Hallitusohjelman liikennetavoitteet

Hallitusohjelman liikennetavoitteet Hallitusohjelman liikennetavoitteet Logistiikkayritysten liitto ry, 60-v juhlaseminaari 20.5.2011 Liikenneneuvos, yksikön päällikkö Risto Murto Tilanne, pe 20.5. klo 14:15 Hallitusneuvottelut käynnistyneet

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005 Kesäkuu 2006 2 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston t&k Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön kosketuspinta liikuntaan

Liikenne- ja viestintäministeriön kosketuspinta liikuntaan Tuloskortti Liikenne- ja viestintäministeriön kosketuspinta liikuntaan TAVOITTEET Liikenteen päästöjen vähentäminen Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus Parempi ilmanlaatu Kansanterveyden edistäminen TOIMENPITEET

Lisätiedot

Uudistuvan tulosrahoituksen koulutuspoliittiset tavoitteet

Uudistuvan tulosrahoituksen koulutuspoliittiset tavoitteet Uudistuvan tulosrahoituksen koulutuspoliittiset tavoitteet Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitusseminaari 2010 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.9.2010 Vaatimukset ja odotukset

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006 Tammikuu 2006 Tammikuu 2006 2 Esipuhe Tähän yhteenvetoon on koottu

Lisätiedot

Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen

Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA 14.4.2015 Tommi Oikarinen Suunnittelun lähtökohdat Sote-uudistuksessa tapahtuneet muutokset vaatineet muutoksia uudelleen suunnitteluun Uudelleen suunnitellut toimenpiteet

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 184/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 19.4.2007 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 9.2.2012 Visio 2015 Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon laatua

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 2007 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit

Lisätiedot

Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta. Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö

Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta. Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö Vihreän ICT:n toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpidealueet mediasektorin näkökulmasta Mirka Meres-Wuori, Internetpalvelut -yksikkö Esityksen kulku 1. LVM ja vihreä ICT 2. Toimintaohjelman valmistelu

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE Helmikuu 0 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion liikelaitoksista annetun lain

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 LIIKENNELAITOS. Tuottavuustoimenpiteet

HELSINGIN KAUPUNKI 1 LIIKENNELAITOS. Tuottavuustoimenpiteet HELSINGIN KAUPUNKI 1 LIIKENNELAITOKSEN TUOTTAVUUSOHJELMA 2013-2016 Yleistä Kaupunginhallituksen hyväksymissä talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014-2016 laatimisohjeissa pyydetään virastoja ja laitoksia

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2018

Talousarvioesitys 2018 Talousarvioesitys 2018 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen 1 Määrärahat luvuittain LVM:n pääluokka valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä on noin 3,4 miljardia

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia Toimeenpanon tilanne. Pekka Sarkola Poscon Oy

Kansallinen paikkatietostrategia Toimeenpanon tilanne. Pekka Sarkola Poscon Oy Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpanon tilanne Pekka Sarkola Poscon Oy 26.8.2011 Ministeriöiden haastattelut Haastatellaan paikkatietojen tuottamisen ja hyödyntämisen kannalta oleelliset

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 19.11.2013 LVM:n ilmastopoliittinen ohjelma ILPO (2009) Liikenne-

Lisätiedot

Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia. Ari-Pekka Manninen 1.11.

Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia. Ari-Pekka Manninen 1.11. Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia Ari-Pekka Manninen 1.11. 1 Tulevaisuuden Suomi on digitaalinen Suomesta hyvä toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousarvio 01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 049 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Eduskunnan lausumien toimeenpano (1/2014) 341/54/2011 Liikenne- ja viestintäministeriö, 18.12.2013, LVM/2250/02/2013. Maa- ja metsätalousministeriö, 18.12.2013, dnro

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus

Tieliikenteen turvallisuus Liikenneneuvos Anneli Tanttu 1 Tieliikenteessä ovat mukana kaikki kansalaiset Tieliikennejärjestelmä on avoin järjestelmä, jossa jokainen tienkäyttäjä tekee päätöksiä ja valintoja Rautatie- ja tieliikenteen

Lisätiedot

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi PYÖRÄILYN EDUT Terveys Ympäristö Liikennejärjestelmä Tasa-arvo ja inhimillisyys päivittäinen puolituntinen arkiliikkumisesta ei melua, ei

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnanalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnanalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2009 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnanalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2009 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2010 2 3 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 5 LIIKENTEEN

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén

Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén 1 Laajakaistatilanne Suomessa Laajakaistan määrä (Viestintäviraston katsaus 11.9.2008) Langaton ja etenkin mobiili laajakaista yleistyy.

Lisätiedot

Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta

Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit Lokakuu 2004 Sisältö Tähän yhteenvetoraporttiin

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot