VHXUDQWDORPDNNHHQ. Nämä on hyväksytty ministeriön johtoryhmässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VHXUDQWDORPDNNHHQ. Nämä on hyväksytty ministeriön johtoryhmässä 28.9.2005."

Transkriptio

1 /,,.(11(-$9,(67,17b$/$16(.b /,,.(11(-$9,(67,17b0,1,67(5,g1 +$//,1121$/$19,5$672-(1-$ /$,7267(178/267$92,77(,'(1 6$$9877$0,1(198211$ 0LQLVWHUL QSDODXWHNLUMHHWVHNl SXROLYXRWLVUDSRUWLW /RNDNXX 1

2 (VLSXKH Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu liikenne- ja viestintäministeriön toimialan sekä hallinnonalan virastojen ja laitosten vuoden 2005 tulostavoitteiden saavuttaminen ensimmäisellä puolivuotisjaksolla. Raportti käsittää DUYLRQWRLPLDODQWXORVWDYRLWWHLGHQWR WHXWXPDVWD sekä kunkin viraston ja laitoksen osalta PLQLVWHUL QSDODXWHNLUMHHQ ja tulostavoitteiden VHXUDQWDORPDNNHHQ. Nämä on hyväksytty ministeriön johtoryhmässä Raportti toimialan vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisesta on laadittu ensimmäisen kerran. Tavoitteet ovat kahdentasoisia: valtioneuvoston asettamia (talousarvioesityksessä) sekä ministeriön itsensä asettamia. Arvio toimialan tulostavoitteiden saavuttamisesta perustuu kunkin vastuualueen omaan arvioon tavoitteiden toteutumasta. Arviointiasteikko on 1 5 (1 = tavoitetta ei saavuteta lainkaan, 3 = tavoite saavutetaan ja 5 = tavoite ylitetään merkittävästi). Keskiarvo ministeriön tulostavoitteiden toteutumasta oli 3,56. Ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä on otettu puolivuotisraportoinnin yhteydessä käyttöön www-pohjainen suunnittelu- ja seurantasovellus. Ensimmäisessä vaiheessa sovellusta hyödynnetään väylävirastojen sekä Ajoneuvohallintokeskuksen tunnuslukujen sekä määrärahojen raportoinnissa. Tähän yhteenvetoon on sisällytetty näiden osalta tulostavoitteiden toteuma WXQQXVOXNXUDSRUWRLQQLQ muodossa. Myöhemmin käyttöönotto laajennetaan muihinkin virastoihin ja laitoksiin tunnuslukumuodossa esitettävien tulostavoitteiden osalta. Muiden virastojen ja laitosten osalta raportti käsittää WXORVWDYRLWWHLGHQVHXUDQWDORPDNNHHQ, joka sisältää kaikki ministeriön tulostavoitekirjeessä virastolle asettamat tavoitteet. Tavoitteet on esitetty tunnuslukuraportin tai seurantalomakkeen vasemmassa sarakkeessa kohdassa tulostavoite Toteutuma ja ennuste sarakkeissa on analysoitu tulostavoitteiden saavuttamisastetta tai saavuttamattomuuteen vaikuttavia syitä sekä annettu ennuste loppuvuodelle. Kunkin viraston ja laitoksen osalta seurantalomakkeen alkuun on ministeriössä laadittu yhteenveto. Seurantalomaketta ja muita mahdollisia raportteja hyväksikäyttäen ministeriössä on laadittu palautekirje, joka sisältää näkemyksen tulostavoitteiden savuttamisesta, mahdollisen selvityspyynnön, mahdollisen toimenpidepyynnön epäsuotuisan tilanteen korjaamiseksi ja halutun ohjausvaikutuksen aikaansaamiseksi sekä muut mahdolliset ehdotukset tulostavoitteisiin liittyen. JAKELU Hallinnonalan virastot ja laitokset Hallinnonalan virastojen ja laitosten talousjohto Valtiovarainministeriö Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiokonttori Valtiontilintarkastajien kanslia Valtioneuvoston controller Liikenne- ja viestintäministeriö Ministeri Valtiosihteeri Kansliapäällikkö Osastot ja yksiköt Virastojen ja laitosten ohjauksesta vastaavat Virastojen ja laitosten johtokuntajäsenet Erityisavustaja

3 3 SISÄLLYSLUETTELO Liikenne- ja viestintäalan tulostavoitteet 4 Tiivistelmä virastojen ja laitosten tulostavoitteiden saavuttamisesta 14 Ajoneuvohallintokeskus Palautekirje 16 Seurantalomake 19 Tiehallinto Palautekirje 24 Seurantalomake 26 Merenkulkulaitos Palautekirje 29 Seurantalomake 31 Ratahallintokeskus Palautekirje 35 Seurantalomake 37 Viestintävirasto Palautekirje 42 Seurantalomake 44 Ilmatieteen laitos Palautekirje 58 Seurantalomake 60 Merentutkimuslaitos Palautekirje 66 Seurantalomake 68 Liite 1. Hallinnonalan määrärahojen käyttötilanne

4 /,,.(11(-$9,(67,17b0,1,67(5,g6(.b/,,.(11(-$9,(67,17b$/$ 4 Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia tavoitteita. Ministeriön ja hallinnonalan vastuulla on myös omistajapoliittisten tavoitteiden toteuttaminen liikenne- ja viestintäalalla toimivien valtion yritysten osalta. Hallinnonalan politiikkalohkoja ovat viestintäpolitiikka, liikennepolitiikka, omistajapolitiikka, tutkimustoiminta sekä hallinto. Hallitusohjelman mukaan liikenne- ja viestintäpolitiikalla parannetaan kansalaisten hyvinvointia sekä elinkeinoelämän ja julkishallinnon tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä Suomen ja sen eri alueiden kilpailukykyä. Viestintäpolitiikassa tämä tapahtuu edistämällä tietotekniikan ja tietoyhteiskuntapalvelujen käyttöä ja liikennepolitiikassa kehittämällä liikenteen infrastruktuuria ja palveluja. Hallitus sitoutuu hallinnonalan yrityksissä pitkäjänteiseen ja ennustettavaan omistajapolitiikkaan. /,,.(11(32/,7,,..$ /LLNHQWHHQ toimialalla ylläpidetään ja kehitetään liikenneyhteyksiä Suomen ja sen eri alueiden kilpailukyvyn turvaamiseksi ja parantamiseksi. Toimialalla tulee samalla mahdollistaa turvallinen sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä liikkuminen ja kuljettaminen. 9,(67,17b32/,7,,..$ 9LHVWLQWlSDOYHOXW ovat olennainen osa tietoyhteiskunnan kehittymistä, koska merkittävä osa tietoyhteiskunnan palveluista tuotetaan ja kulutetaan viestintäpalveluja hyödyntäen. Suomen talouskehityksen ja kilpailukyvyn kannalta keskeistä on pystyä muuttamaan vahva viestintäinfrastruktuuri- ja palveluosaaminen vahvuuksiksi tietoyhteiskuntapalvelujen tuotannossa ja laajassa hyväksikäytössä. Viestintäpalveluiden turvallisuus ja luotettavuus ovat suotuisan tietoyhteiskuntakehityksen perusedellytys. Tietoturvan varmistamisen ja yksityisyyden suojan toteutumisen merkitys yhteiskunnan toimivuudelle lisääntyy edelleen. Viestinnän palvelut ovat pääasiassa kaupallisia palveluja, jotka elinkeinoelämä tuottaa. Julkinen hallinto toimii teknologianeutraalin ohjauksen ja lainsäädännön avulla kilpailun ja uuden teknologian käyttöönoton edistämiseksi, viestintäalan yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi, suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamiseksi sekä peruspalvelutarjonnan turvaamiseksi ja kuluttajan oikeuksien suojaamiseksi. Ministeriön ja hallinnonalan toiminnassa keskeistä onkin hyvän toimintaympäristön luominen palvelujen tuottajille tarjota ja käyttäjille käyttää tietoyhteiskunnan palveluja.

5 5 382/,9827,65$32572,17, LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET 9,(67,17b32/,7,,..$ 78/267$92,77((7 9DOWLRQHXYRVWRRQDOXVWDYDVWLDVHWWDQXWYDOWLRQ WDORXVDUYLRHVLW\NVHHQOLLWW\HQYLHVWLQQlQWRLPL DODOOHVHXUDDYDWWDYRLWWHHW 9LHVWLQWlSDOYHOXWRYDW\OHLVHVWLVDDWDYLOODKLQ QDOWDDQNRKWXXOOLVLDMDQLLWlWDUMRWDDQWHKRN NDDVWLWRLPLYLOODYLHVWLQWlPDUNNLQRLOOD7RLPL DODQWRLPHQSLWHLOOlYDUPLVWHWDDQHWWlNDQVD ODLVHWMD\ULW\NVHWOXRWWDYDWWLHWR\KWHLVNXQQDQ SDOYHOXLKLQ 7DYRLWHWDVR Suomen sähköiset viestintäpalvelut ovat edullisia ja korkealaatuisia sekä kaikkien saatavilla. Tietoturvaa parantamalla ja tietoturvauhkia torjumalla lisätään tietoyhteiskunnan toimintaedellytyksiä tehokkaasti. Luottamus tietoyhteiskunnan toimivuuteen lisääntyy yksityisyyden suojan toteutumisen kautta. Innovatiivisia viestintäpalveluita edistetään. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään tehokkaasti hyväksi tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. /LLNHQQHMDYLHVWLQWlPLQLVWHUL DVHWWDDVHX UDDYDWWDYRLWWHHW ²1RSHDWDOXHHOOLVHVWLNDWWDYDWMDNl\WWlMLO OHHQNRKWXXKLQWDLVHWWLHWROLLNHQQH\KWH\GHWRYDW NDLNNLHQNDQVDODLVWHQVDDWDYLOODYXRGHQ ORSSXXQPHQQHVVl ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT Matkaviestinnässä ja laajakaistassa Euroopan kärkisijoilla Tietoturvauhkien torjuntaan ja kansalaisten ja yritysten valmiuksiin on kiinnitetty huomiota. Yksityisyyden suojan toteutumista uhkaavat monet aloitteet mm. teletunnistetietojen tallentamisvelvollisuus Esim. OFDMA 450-toimilupa ensimmäisena Euroopassa, kännykkätelevisio ollut esikaupallisessa käytössä. LUOTI-ohjelma. Erityisesti hallinnon sähköisten palveluiden käyttöönotto hidasta. Toisaalta sähköinen kaupankäynti edennyt vauhdilla. Asiaa edistetty osallistumalla aktiivisesti tietoyhteiskuntaohjelmaan sekä EU:n i2010-ohjelman valmisteluun.

6 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET 7DYRLWHWDVR Valtioneuvoston tarkistetun laajakaistastrategiasta annetun periaatepäätöksen mukaisesti maassa on miljoona laajakaistaliittymää, joista suurimman osan yhteysnopeus on vähintään 2 Mbit/s, ja kiinteiden verkkojen laajakaistatarjonnan piirissä on vähintään 95 prosenttia kotitalouksista. Suomen sijoitus EU:n laajakaistalevinneisyydessä on vähintään neljäs ja maailman laajakaistalevinneisyydessä on vähintään kahdestoista. Laajakaistan vähimmäishinta lähenee EU:n keskiarvoa. ²6XRPLRQWLHWRWXUYDOOLQHQ\KWHLVNXQWD WLHWRWXUYDOOLVXXVDODQNLOSDLOXN\N\RQNXQ QRVVDMDWLHWRWXUYDOOLVXXWHHQOLLWW\YlRVDDPL QHQMDWLHWRLVXXVNRUNHDDWDVRD 7DYRLWHWDVR Tietoturvallisuus paranee eivätkä tietoturvaongelmat tai tietoturvan varmistamisen hinta estä kansalaisia tai yrityksiä käyttämästä tietoyhteiskuntapalveluita. Kansalaisten luottamus sähköisiin palveluihin on hyvällä tasolla ja viestinnän yksityisyyden suoja paranee. Kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus säilyy vähintään nykytasolla. ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT 1 miljoonan laajakaistaliittymän raja saavutettiin jo kesäkuussa 05. Suurimman osan yhteysnopeus tulee olemaan 2Mbit/s. Saavutettavuus jo syyskuussa yli 95%. Eu-tasolla Suomi on jo kolmas Hollannin ja Tanskan jälkeen. Harvaanasutuista maista ykkönen. Tavoite saavutettu. Sähköisen viestinnän tietosuojalain voimaansaattamisella sekä tietoturvastrategialla on luotu edellytyksiä tietoturvan paranemiselle sekä kansalaisten, yritysten ja julkisen hallinnon luottamuksen kasvulle. Tietoturvahaasteet ovat mittavia, myös yksityisyyden suojaa kohtaan kohdistuu uhkia valvonnan lisääntyessä LVM:n toimista riippumatta. Tietoturvastrategian, PTStietoyhteiskuntasektorin sekä valmiusharjoitusten yhteydessä on huomattu vakavia puutteita kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuudessa. Puutteet on tiedostettu, dokumentoituja toimenpiteisiin on ryhdytty. 6 Kansalaisten ja yritysten tietoturvatietoisuus ja osaaminen paranevat. Internetin ja sähköisten viestintäpalveluiden haitalliset sisällöt eivät vähennä luottamusta palvelujen turvalliseen käyttöön. 5 4 Tietoturvapäivillä mm. on saatu merkittävää muutosta aikaan. Viranomaisten välisten toimivaltasuhteiden selkeyden puute ei ole edesauttanut tavoitteiden edistämis-

7 7 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET ²9LHVWLQQlQGLJLWDOLVRLWXPLVHQPXXWWDHVVD YDKYDVWLMRXNNRYLHVWLQQlQNHQWWllWRLPLDODQ WDYRLWWHHQDRQHWWlMXONLVHQSDOYHOXQMDPXXQ WHOHYLVLRWRLPLQQDQHGHOO\W\NVHWWXUYDWDDQ PXXWWXYDVVDWRLPLQWD\PSlULVW VVl 7DYRLWHWDVR Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tarjonta ja rahoitus on turvattu. Kaupallisen televisio- ja radiotoiminnan toimintaedellytykset kehittyvät. /,,.(11(32/,7,,..$ 78/267$92,77((7 ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) 5 5 PERUSTELUT tä. Kuitenkin LVM on aktiivisesti rohkaissut kaikkia toimijoita mm. estämään ulkomaisille lapsipornosivuille pääsy. Lisäksi on osallistuttu EU:n esafe ohjelmaan sekä toimittu yhteistyössä sidosryhmien kanssa (mm. Pelastakaa Lapset ry.) Valtioneuvosto on antanut asetuksen televisiomaksuista. TV-maksua on korotettu parlamentaarisen työryhmän ehdotusten mukaan siten, että Yleisradion nykyisen laajuinen palvelutarjonta voidaan turvata ja talous tasapainottaa vuonna Kaupallisten toimijoiden toimilupamaksut pienentyvät digilaitteiden penetraation myötä. 9DOWLRQHXYRVWRRQDOXVWDYDVWLDVHWWDQXWWDORXV DUYLRHVLW\NVHHQOLLWW\HQOLLNHQWHHQWRLPLDODOOH VHXUDDYDWWDYRLWWHHW ².XOMHWXVWHQMDOLLNHQWHHQWRLPLYXXGHVWD KXROHKGLWDDQVLWHQHWWlNRNROLLNHQQHYHUNROOD RQWDDWWXSlLYLWWlLQHQOLLNHQQ LWlY\\VMDHWWl YDOWDNXQQDOOLVLOODWlUNHLPPLOOlSllYl\OLOOl PDWNDMDNXOMHWXVDMDWHLYlWOLVllQQ\ 7DYRLWHWDVR Määritetään toimivuusmittarit. Liikenteen ajantasainen seuranta kattaa 20% pääteistä ja mahdollistaa tehokkaamman väylien käytön ja hallinnan. Liikenteen hallintaa ja ohjausta tehostetaan ja kehitetään ilma- ja meriliikenteessä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä ympäristöongelmien estämiseksi Työ käynnistetty ja valmistuu piakkoin. Tiehallinnon panostusmahdollisuudet ovat riittämättömät. Yhteistyö on edennyt lähes vuonna 2002 valmistuneen strategian mukaisesti.

8 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET ²7LHOLLNHQWHHQWXUYDOOLVXXWWDSDUDQQHWDDQ YDOWLRQHXYRVWRQSHULDDWHSllW NVHQPXNDLVHVWL PLNlHGHOO\WWlLVLWLHOLLNHQWHHVVlNXROOHLGHQ PllUlQMllPLVWlYXRQQDDOOH 7DYRLWHWDVR Tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi jatketaan valtioneuvoston periaatepäätöksen 2001 sekä hallitusohjelman ja sen strategiaasiakirjan mukaisten toimenpiteiden toteuttamista. Konginkankaan bussiturman ja muiden suuronnettomuuksien johdosta kiinnitetään erityisesti huomiota teiden talvihoidon tehostamiseen ja nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämiseen. Pääteiden kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden määrä ja osuus alenee edellisten vuosien tasosta 5 %. ²/RJLVWLVLDNXVWDQQXNVLDS\ULWllQDOHQWD PDDQ 7DYRLWHWDVR 25 tonnin akselipaino sallitaan relevanteilla rataosilla. Rautateiden kotimarkkinoiden avautumiseen valmistaudutaan siten, että viimeistään vuoden 2007 alusta ratakapasiteetin jakosäännöt ovat selkeät, läpinäkyvät ja syrjimättömät. Viennin ja tuonnin kannalta tärkeimmissä satamissa (yli 5 milj. tonnia/vuosi) on lastinkäsittelypalveluissa vaihtoehtoja. ²/LLNHQQHSDOYHOXMHQSHUXVSDOYHOXWDVRWXU YDWDDQ 7DYRLWHWDVR Julkisen liikenteen peruspalvelutaso on määritelty ja sen toteuttaminen priorisoitu. ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT Lainsäädännölliset toimenpiteet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Osa muista toimenpiteistä on vasta hitaasti toteutumassa. Talvihoidon tehostaminen suunniteltiin ja toteutettiin. Nopeusrajoitusjärjestelmä tarkistettiin. Toimenpiteitä ei ole pystytty vielä riittävästi toteuttamaan, ei pääteiden parantamisen osalta eikä muiden toimenpiteiden kuten liikenteen valvonnan osalta. Akselipainon nosto edellyttää korvausinvestointeja. Nykyrahoitus ei mahdollista tätä tavoitteen tasoisesti Kotkan ja Haminan satamissa on laajennettu ja lisätty toimintaa. Julkisen liikenteen peruspalvelutaso on määritelty ja määrittelyä varten on laadittu mittarit (LVM 7/2005). Peruspalvelutasoa pidetään lääninhallituksissa ostoliikenteen lähtökohtana. 8 Junaliikenteen ostoista on tehty pitkäaikainen sopimus ja kannattamaton, mutta tarpeellinen junaliikenne on määritelty. 3 Sopimusneuvottelut ovat käynnissä.

9 9 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET Matkojen yhdistelytoiminta aloitetaan työryhmän esityksen pohjalta. ²7RLPLDODQWRLPLQYDLNXWHWDDQVLLKHQHWWl OLLNHQWHHQNDVYLKXRQHNDDVXSllVW WYDOWLRQHX YRVWRQK\YlNV\PlQLOPDVWRVWUDWHJLDQPXNDL VHVWLRYDWYXRQQDNRUNHLQWDDQYXRGHQ WDVROOD/LLNHQWHHQ\PSlULVW ULVNHMlYl KHQQHWllQ 7DYRLWHWDVR Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen houkuttelevuus lisääntyy..xomhwxvwhq MD OLLNHQWHHQ WRLPLYXXGHQ WXUYDD PLVHNVL ²WXOHHLQIUDVWUXNWXXULQRVDOWDVHOYLWWllYXR GHQDLNDQDYDOWLRQWLHMDUDWDYHUNRQ VHNlPHULYl\OLHQWDUNRLWXNVHQPXNDLQHQODD MXXVNDSDVLWHHWLQNl\WW DVWHMDNDSDVLWHHWLQ SXXWWHHVWDMRKWXYLHQYLLYlVW\NVLHQOLVllQW\PL VHQHVWlPLVHNVLOlKLYXRVLQDWlUNHLPPLOOlSll Yl\OLOOlMDVXXULOODNDXSXQNLVHXGXLOODWDUYLWWD YDWWRLPHWVHNlOLLNHQQHMlUMHVWHOPlQ\KWHHQ WRLPLYXXWWDSDUDQWDYDWWRLPHW 7DYRLWHWDVR Selvitetään vähäliikenteisten ratojen liikennekelpoisuuden ylläpitämisen tarkoituksenmukaisuutta. Selvitetään tarvetta muuttaa yleisten ja yksityisten teiden rajapintaa. Tehdään tärkeimpien pääväylien (=runkoverkot) parantamisen vaikutusselvitys ja valmistellaan sen pohjalta ehdotus teiden ja ratojen runkoverkoiksi. Aloitetaan liikennejärjestelmän pitkän tähtäyksen tavoitetilan määrittelytyö. ²MRXNNROLLNHQWHHQRVWRMHQWXOHHWXUYDWDOLL NHQWHHQSHUXVSDOYHOXWDVRWl\GHQWlPlOOl PDUNNLQDWDUMRQWDD ²MRXNNROLLNHQWHHQRVXXWWDHULW\LVHVWLW\ PDW NDOLLNHQWHHVVlWXOHHHGLVWll 7DYRLWHWDVR Aloitetaan alueellisen liikenteen ostojen ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT 4 Uuden hallinnointi- ja rahoitusmallin toteuttaminen aloitettu vuoden 2005 alusta ja valtion talousarviossa on varattu määrärahaa matkojen yhdistelyn edistämiseksi Ostoliikenteen vuoroja sopeutettu rahoituskehysten mukaisesti ja joukkoliikenteen matkustajamäärät vähentyneet (esim. pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa n. 10%). Kevyen liikenteen suosio pysynyt ennallaan. Selvitys lausuntokierroksella Valmistuu syksyllä Vaikutusselvitys tekeillä. Valmistuu 4/2006 Työ ohjelmoitu ja käytännössä alkanut. Alueellisissa ostoissa priorisoidaan

10 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET priorisointi peruspalvelutason turvaamiseksi. Arvioidaan kannattamattoman junaliikenteen yhteiskunnalliset hyödyt ja kustannukset. Joukkoliikenne nousuun -työryhmän esityksistä on tehty konkreettisia toteuttamisesityksiä. ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT peruspalvelutasoinen liikenne. Selvitys henkilöjunaliikenteen ostamisen yhteiskunta-taloudellisesta kannattavuudesta valmistui Työryhmä esitti 15 toimenpidettä, joista työsuhdematkalipun käyttöönottaminen, yhtenäisen työssäkäyntialueen lippu-järjestelmän kehittäminen sekä julkisen rahoituksen kehittäminen ovat edenneet parhaiten. 10 Työsuhdelipusta on tehty toteuttamiskelpoinen esitys. ²NHKLWWllHULOLLNHQQHPXRWRMHQVHNlYl\OlYL UDVWRMHQ\KWHLVW\ WlHULW\LVHVWLDOXH\KWHLVW\ VVl VHNl\KWHHQVRSLYLHQWLHWRMlUMHVWHOPLHQNHKLW WlPLVHVVlOLLNHQQHYl\OLHQVXXQQLWWHOXVVDUD NHQWDPLVHVVDMDNXQQRVVDSLGRVVD/LLNHQQH PXRWRMHQSLWNlMlQWHLVHQNHKLWWlPLVHQWXUYDD PLVHNVLHULW\LVWlKXRPLRWDNLLQQLWHWllQWXRWWD YXXGHQOLVllPLVHHQVHNlWXWNLPXVWRLPLQQDQ NHKLWWlPLVHHQ 7DYRLWHWDVR Infra 2010-ohjelman toteuttaminen. Tarkennetaan LVM:n hallinnonalan osallistumista alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien tekemiseen. Laaditaan koulutusohjelma liikennejärjestelmäosaamisen kehittämiseksi. Kehitetään joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimenpiteiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia. /LLNHQWHHQWXUYDOOLVXXGHQHGLVWlPLVHNVL ²WLHOLLNHQWHHVVl7LHKDOOLQQRQWRLPLQYDVWD WDDQVWDYDOWLRQHXYRVWRQSHULDDWHSllW N VHQWDYRLWWHHVWDMDPllULWHWllQPLNlRQ$MR QHXYRKDOOLQWRNHVNXNVHQRVXXVYDOWLRQHXYRV WRQSHULDDWHSllW NVHQWDYRLWWHHVWDMDPLWHQVH Työsuhdematkalippu on päätetty ottaa käyttöön vuoden 2006 alusta. Tarkemmat ohjeet lipun käyttöönottamisesta ovat valmisteilla. Koulutus alkamassa joulukuussa Joukkoliikenteen tutkimusohjelman puitteissa on käynnistynyt selvitys joukkoliikenteen yhteiskunnallisista vaikutuksista, jonka puitteissa samalla kehitetään kattavia hyötykustannusanalyysityökaluja. 3 Tiehallinnon resurssit eivät näytä mahdollistavan täysin tavoitteen saavuttamista. Ajoneuvohallintokeskuksen kuten muidenkin vas-

11 11 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET LOPDLVWDDQ$MRQHXYRKDOOLQWRNHVNXNVHQYDV WXXOOHNXXOXYLOODWDUYLWWDYLOODWRLPLOOD ²UDXWDWLHOLLNHQWHHVVlHLWDSDKGXPDWNXVWDML HQNXROHPDDQMRKWDYLDRQQHWWRPXXNVLD ²NDXSSDPHUHQNXOXVVDMDLOPDLOXOLLNHQWHHQ VllQQ OOLVHVVlUHLWWLOLLNHQWHHVVlMDFKDUWHUOLL NHQWHHVVlHLWDSDKGXNXROHPDDQMRKWDYLDRQ QHWWRPXXNVLD ² KDOOLQQRQDODQ WXWNLPXVODLWRVWHQ WXRWWDPL HQ Vll DDOORNNR MD MllHQQXVWHLGHQ RVXYXX GHQWXOHHROODK\YlOOlWDVROOD <PSlULVW KDLWWRMHQYlKHQWlPLVHNVL ²LOPDNHKllQNRKGLVWXYLD\PSlULVW YDLNX WXNVLDS\ULWllQYlKHQWlPllQYDLNXWWDPDOOD \KWHLVW\ VVlPXLGHQWRLPLMRLGHQNDQVVDPDK GROOLVLPPDQYlKlQOLLNHQQHWWlV\QQ\WWlYlQ DOXHMD\KG\VNXQWDUDNHQWHHQNHKLWWlPLVHHQ VHNlPDKGROOLVLPPDQYlKlQSllVW MlV\QQ\W WlYlQDMRQHXYRNDQQDQNHKLWW\PLVHHQ ²KDOOLQQRQDODQWXWNLPXVODLWRVWHQWXOHHWXRW WDDMDYlOLWWllSllW NVHQWHRQWXHNVLLOPDVWRRQ OLLWW\YLlDMDQWDVDLVLDWXWNLPXNVLDVHNlNRUNHD WDVRLVWDLOPDVWRQWLODQVHXUDQWDD0HUHQWLODQ VHXUDQQDQWXOHHROODODDGXNDVWDMDDMDQWDVDLV WD ²XXGHWOLLNHQQHYl\OlWUDNHQQHWDDQQLLQHWWl QLLOOlNXONHYDQOLLNHQWHHQPDDSHUllQSRKMD YHVLLQMDLKPLVLLQNRKGLVWXYDW\PSlULVW KDLWDW PLQLPRLGDDQ ²ROHPDVVDROHYLHQOLLNHQQHYl\OLHQOLLNHQWHHQ MDNXQQRVVDSLGRQSDKLPSLD\PSlULVW KDLWWRMD SRLVWHWDDQ 787.,08672,0,17$ 78/267$92,7( ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT tuullisten organisaatioiden roolia arvioidaan samalla kun tehdään uusi valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta. Ei ole tapahtunut matkustajien kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Vakavassa helikopterionnettomuudessa Viron rannikolla menehtyi 12 henkilöä. Ennusteiden osuvuus ylittänyt tavoitteet. Ilmaston muutokseen liittyviä mittareita on monipuolistettu. Niukan rahoituksen vuoksi ei ole aina pystytty parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Rahoitus on riittämätön suhteessa tavoitteeseen. 7XWNLPXVMDNHKLWWlPLVWRLPLQQDQDYXOOD WXRWHWDDQWDUYLWWDYLDXXVLDWXORNVLDMDLQQR YDDWLRLWD7.WRLPLQWDSDLQRWWXXKDOOLQ QRQDODQVWUDWHJLDQPXNDLVHVWLSLWNlMlQWHLVLLQ RKMHOPLLQWXWNLPXVWRLPLQQDQODDGXQSDUDQ WDPLVHHQMDWXORVWHQNl\WW QRWRQYDUPLVWDPL VHHQ 3 5 Klusteriohjelmilla pyritään alan toimijoiden yhetistyöhön, riittävään volyymiin ja vaikuttaviin tuloksiin. tulosten käytöönottoa on tehostettu. MM. AINO- ja LINTU- sekä TE- DIM-ohjelmat ovat saavuttamassa hyvin tavoitteensa. Onnistuminen

12 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET +$//,1121-$+$//,1121$/$1.(+,77b0,1(1 78/267$92,7( ²+DOOLQWRDMDKDOOLQQRQDODQRUJDQLVDDWLRUD NHQWHLWDVHNlWHKWlYLlNHKLWHWllQPXXWWXYLHQ RORVXKWHLGHQMDWHKWlYLHQSDLQRSLVWHLGHQ PXXWRVWHQHGHOO\WWlPlOOlWDYDOOD 7DYRLWHWDVR Vuonna 2005 valmistellaan Ilmailulaitoksesta eriytettävän viraston Ilmailuhallinnon perustaminen vuoden 2006 alusta lukien. Uudistetaan ja toimeenpannaan Ilmailulaitosta koskeva lainsäädäntö valtion liikelaitoksista annetun lain mukaisesti, annetaan laki Ilmailuhallinnosta ja tarvittavat säädökset ja muut järjestelyt sen toiminnan rahoittamiseksi sekä uudistetaan ilmailulaki. Vuonna 2005 valmistellaan myös rautatieliikenteen turvallisuus- ja hallintotehtävien eriyttäminen Ratahallintokeskuksesta vuoden 2006 aikana Rautatievirastoon. Annetaan esitys virastokohtaiseksi laiksi, tarpeelliset muutokset Ratahallintokeskusta ja rautatieliikennettä koskeviin säädöksiin sekä turvataan viraston rahoitus. Uudistukset toteutetaan onnistuneesti. ²+DOOLQQRQDODQVLVlLVWl\KWHLVW\ WlNHKLWH WllQDNWLLYLVHVWLV\QHUJLDHWXMHQVDDYXWWDPLVHN VLMDWRLPLQQDQWHKRVWDPLVHNVL ²0LQLVWHUL QVWUDWHJLVWDRKMDXVWDNHKLWHWllQ +DOOLQQRQDODOOD MDWNHWDDQ %DODQFHG 6FRUH &DUG±PHQHWHOPlQNHKLWWlPLVWlMRKWDPLVHVVD MDKDOOLQQRQDODQRKMDXNVHVVD +DOOLQQRQDODQRVDDPLVHQMDXXGLVWXPLVHQ WXUYDDPLVHNVLSDQRVWHWDDQKHQNLO VW QRVDD ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT näkyy mm. LINTU-ohjelman arvioinnin tuloksissa. Lakiesitys on annettu. LVM on panostanut valmisteluun pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Viraston budjettikäsittelyyn ja sijaintipaikkaratkaisuun liittyneet ongelmat viivästyttivät valmistelua. Viraston resurssit eivät tavoitetason mukaiset. Esitykset annetaan välittömästi viraston sijoituspaikkapäätöksen jälkeen. Valmistelu käynnistetty jo keväällä 2003 mutta viraston sijaintipaikkaratkaisuun liittyvät ongelmat ovat viivästyttäneet asiaa. Ulkoiset tekijät (alueellistaminen, hintapolitiikka yms.) ovat riskejä Väylälaitosten yhteistyötä on lisätty monin tavoin. Turvallisuusviranomaisten yhteistyötä ollaan lisäämässä. Ministeriön strategista ohjausta on kehitetty mm. uudistamalla ministeriön sisäistä organisaatiota sekä perustamalla strategisen ohjauksen johtoryhmä väylävirastoille. BSC:n jatkona käyttöön otettu tulosprisma. Kaikille virastoille ja laitoksille on asetettu tulostavoitteet työtyytyväi- 12

13 13 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN TULOS- TAVOITTEET PLVHQNHKLWWlPLVHHQMDKXROHKGLWDDQKHQNL O VW QK\YLVWlWRLPLQWDHGHOO\W\NVLVWl7\ W\\W\ YlLV\\WWlVHXUDWDDQNDLNLVVDYLUDVWRLVVDMDODL WRNVLVVD ARVI- OINTI/ TOTEU- TUMA (1-5) PERUSTELUT syydelle.

14 /LLNHQQHMDYLHVWLQWlPLQLVWHUL -25< 7DORXV\NVLNN <KWHHQYHWRYLUDVWRMHQMDODLWRVWHQWXORVWDYRLWWHLGHQVDDYXWWDPLVHVWD 14 $-21(892+$//,172.(6.86 <KWHLVNXQQDOOLQHQYDLNXWWDYXXV ƒ rikkomuksitta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus jäänee alle tavoitetason, joka on 60,3 % 7XRWRNVHWMDODDGXQKDOOLQWD ƒ tavoitetason mukaisia hylkäysprosentteja ei saavutettane 80 %:lla katsastustoimipaikoista ƒ yritysviestintätutkimuksen arvosana AKE:sta jää alle tavoitetason, joka oli 7,5 ƒ sähköisten lupatuotteiden määrä jäänee alle tavoitetason, joka on 26 kpl ƒ kokonaan sähköisesti käsiteltävien lupien osuus jäänee alle tavoitetason, joka on 5 % ƒ PALKO-hankkeen tavoitteita kustannukset, sisältö, aikataulu - ei saavuteta kokonaan ƒ tuotokset ja laadunhallintatavoitteista neljä saavutettaneen ja neljän saavuttamisesta ei ole vielä tietoa 7RLPLQQDOOLQHQWHKRNNXXV ƒ kaikki viisi toiminnallista tehokkuutta kuvaavaa tavoitetta saavutettaneen +HQNLVWHQYRLPDYDURMHQKDOOLQWD ƒ henkilöstön työtyytyväisyyttä koskevaa tietoa ei ole vielä saatavissa ƒ henkilöstön kehittämissuunnitelma valmistunee vuoden loppuun mennessä 7,(+$//,172 ƒ ƒ ƒ ƒ Tulostavoitteet tultaneen saavuttamaan hyvin. Huonokuntoisten siltoja ennakoidaan olevan vuoden lopulla enemmän kuin tavoitteen mukaan pitäisi olla. Strategisen ohjauksen johtoryhmässä Tiehallinto on todennut panostavansa siltoihin enemmän seuraavalla TTS-kaudella. Kunnossapidon yksikkökustannukset tulevat olemaan tavoitetta suuremmat. Tämä johtuu siitä, että rahoitusta on kohdennettu ylläpitoon suunniteltua enemmän. Suolaa on käytetty arvioitua enemmän, mikä johtuu vaikeasta talvesta. 0(5(1.8/.8/$,726 ƒ Merenkulkulaitoksen tulostavoitteet ovat toteutumassa erittäin hyvin. ƒ Ainoastaan Navi-kriteerit täyttävien väylien osuudesta jäädään hieman. Tämä johtuu laitoksen mukaan resurssipulasta. ƒ Sisävesien kauppamerenkulun kustannukset kuljetettua tonnia kohti ylittyvät. Sen aiheuttivat poikkeuksellisen alhaiset kuljetusmäärät Saimaalla.

15 15 5$7$+$//,172.(6.86 ƒ Ratahallintokeskus saavuttanee tulostavoitteensa pääosin. ƒ Tasoristeysonnettomuuksien vähentämistavoitetta ei saavutettane tänäkään vuonna. Uusia keinoja onnettomuuksien torjumiseen tulee löytää yhteistyössä. ƒ Kiinteistöjenkustannusvastaavuustavoitetta ei tulla myöskään saavuttamaan. Tarpettomista kiinteistöistä luopumista tulee vauhdittaa kiinteistöstrategian pohjalta. 9,(67,17b9,5$672 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Viestintävirasto arvioi saavuttavansa lähes kaikki sille asetetut tulostavoitteet. Teleyritysten välisten erimielisyyksien käsittelyaikatavoite ei kaikissa tapauksissa toteudu virastosta riippumattomista syistä, koska yritykset eivät aina ole toimittaneet selvityksiä määräajassa tai niissä on ollut puutteita. Tulosraportin toteutumatiedoista puuttuu viestintäverkoissa todettujen merkittävien vikojen määrä. Rahoitus: Viraston koko vuoden nettomenoennuste on noin 71 % budjetoidusta. Säästöjä syntyy eniten henkilöstökustannuksissa. Maksuperustelain mukaisten tulojen tuloennuste on suunnilleen budjetin suuruinen. Veroluontoisten tulojen arvioidaan olevan noin 14 % budjetoituja suuremmat. Talous: Viraston kustannusvastaavuuslaskelmien mukainen ylijäämä on euroa.,/0$7,(7((1/$,726 ƒ sääennusteiden tulostavoitteet saavutettiin ƒ tutkimuksen painopistealueiden tavoitteet on saavutettu keskeisiltä osin ƒ julkisoikeudellisten ja liiketaloudellisten perustein hinnoitellut suoritteet tuottavat ylijäämää sekä ulkopuolisen tutkimusrahan tavoite saavutetaan ƒ tutkimustoiminnan näkyvyyttä kuvaava indeksi valmistuu vasta vuoden lopussa ƒ tutkimustoiminnan tavoitteita jatkossa täsmennettävä: tavoitteet nyt liian abstraktilla tasolla ƒ sääennusteiden tulostavoitteita nostettava 0(5(1787.,086/$,726 ƒ Tulostavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Jääpalvelun keskipitkien ennusteiden osuvuustaso on kuitenkin jäänyt hieman tavoitteesta eikä murtajille välitettyjen tutkakuvien toteutumaprosenttia ole raportoitu. ƒ Maksullisen toiminnan koko vuoden tulotavoite on lähes saavutettu Radrsat palveluista saatujen tulonlisäysten vuoksi.

16 /21/2005 Ajoneuvohallintokeskus Viite Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitekirje , dnro 1670/21/2004 Asia Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2005 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteiden saavuttamisesta ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Yhteenveto perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin väliraportteihin, jotka ministeriössä on tarkistettu ja täydennetty ohjaavan yksikön näkemyksellä tulostavoitteiden saavuttamisesta. Ministeriön johtoryhmässä asiaa on käsitelty Ajoneuvohallintokeskukselta saadun väliraportin mukaan virasto tullee tavoittamaan kaikki viisi WRLPLQQDOOLVWDWHKRNNXXWWD kuvaavaa tavoitetta, mikä on kiitettävää. Uusien kuljettajien taitoja kuvaavaa tärkeätä \KWHLVNXQQDOOLVWDYDLNXWWDYXXVWDYRLWHW WD ei saavutettane. 5LNNRPXNVLWWDMDYDKLQJRLWWDDMDQHLGHQXXVLHQNXOMHWWDMLHQRVXXV jäänee alle tavoitetason, joka on 60,3 %. Puolivuotistoteuma oli 58,0 %. Ensi vuonna kaavailluilla tavoitteilla pyritään nykyistä paremmin saamaan esiin Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus nimenomaan viraston itsensä vaikutettavissa olevin keinoin. Koska tämän vuoden tavoitteeseen sisältyy sellaisia tekijöitä, joihin Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnalla ei voida vaikuttaa, ministeriö edellyttää viraston panostavan erityisesti sen vaikutettavissa olevin keinoin toiminnan tuloksellisuuden paranemiseen. * Valitettavan merkittävä osa WXRWRNVHWMDODDGXQKDOOLQWDWDYRLWWHLVWD jäänee saavuttamatta. Ryhmään kuuluvan neljän tavoitteen osalta tavoitteen saavuttamisesta ei ole ennustetta. - Tavoitetason mukaisia K\ONl\VSURVHQWWHMD (-3 tai +7 prosenttiyksikköä koko maan keskiarvosta) ei saavutettane 80 prosentilla katsastustoimipaikoista. Puolivuotistoteuma oli 79,23. Näyttää kuitenkin siltä, että entistä suuremmalla osalla katsastus-

17 17 toimipaikoista hylkäysten määrä on toivotun mukainen. Esittäessään lopullisia tavoitteita vuodelle 2006 Ajoneuvohallintokeskuksen on mietittävä, mikä on tavoitteen oikea taso vuodelle 2006 ja mikä on pitemmän aikavälin kuten esimerkiksi TTSkauden tavoite. <ULW\VYLHVWLQWlWXWNLPXNVHQDUYRVDQD Ajoneuvohallintokeskuksesta jää 7,26:een, kun tavoite on 7,5. Paras osatekijä oli viraston tiedottamisen luotettavuus, mikä on tulevaa toimintaa ajatellen hyvä. Viraston on arvioitava tarvittavat toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. 6lKN LVLVVlOXSDWXRWWHLVVD ei saavutettane tavoitetason (26 kpl) mukaista määrää. Puolivuotisraportin mukaan käytössä on vain 18 sähköistä lupatuotetta. Kokonaan VlKN LVHVWLNlVLWHOW\MHQOXSLHQPllUl jäänee myös alle viiden prosentin. Ottaen huomioon hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet viraston on panostettava erityisesti näihin asioihin. - 3$/.2KDQNNHHQ aikataulussa ei tultane pysymään eikä myöskään sisältötavoitteita saavutettane. Kustannustavoitteen toteutumisesta on viraston näkemyksen mukaan vaikea vielä antaa arviota. Ministeriö on pitänyt ja pitää PALKO-hankkeen asianmukaista loppuun viemistä viraston keskeisenä tehtävänä. +HQNLVWHQYRLPDYDURMHQKDOOLQWDD koskevat kaksi tavoitetta on vielä mahdollista saavuttaa. Ajoneuvohallintokeskuksen tulee toimittaa ministeriöön selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt ja ryhtyy niiden tavoitteiden osalta, joita se ei antamansa väliraportin mukaan saavuttane. Selvitys tulee toimittaa ministeriöön mennessä. Tämän vuoden lopullisia tavoitteita esittäessään Ajoneuvohallintokeskuksen tulee ottaa huomioon tämä vuoden tavoitetasojen saavuttamistilanne. Vastikään valmistuneessa $MRQHXYRKDOOLQWRNHVNXNVHQWRLPLQQDQMD3$/.2 KDQNNHHQDUYLRLQQLVVD on tehty useita virastoa ja sen PALKO-hanketta koskevia ehdotuksia. Ministeriö päättää omalta osaltaan lähiaikoina erikseen, mihin toimenpiteisiin virastoa koskeva arviointi antaa aihetta. Viraston tavoite-ehdotuksia kehitettäessä on joka tapauksessa otettava huomioon viraston arviointiraportissa tehdyt ehdotukset. Koko vuoden tavoitteiden toteutumista seurataan ensi kevään tulosneuvotteluissa käsiteltäessä vuodelta 2005 tehtäviä toimintakertomuksia. Ministeriö toivoo, että virastojen ja laitosten johtokunnat käsittelevät ministeriön antaman palautteen väliraportista ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä. Lisäksi ministeriö toteaa, että Ajoneuvohallintokeskuksen tulee tehdä ehdotus vuodelle 2006 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi PHQQHVVl ottaen huomioon vuoden 2006 talousarvioesityksessä olevat alustavat tulostavoitteet sekä puolivuotisraportoinnin vaikutukset. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsittelee tulostavoitteet , jolloin lopulliset tulostavoitteet vuodelle 2006 vahvistetaan.

18 18 Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Kansliapäällikkö Juhani Korpela

19 $-21(892+$//,172.(6.86 <KWHLVNXQQDOOLQHQYDLNXWWDYXXV ULNNRPXNVLWWDMDYDKLQJRLWWDDMDQHLGHQXXVLHQNXOMHWWDMLHQRVXXVMllQHHDOOHWDYRLWHWDVRQMRNDRQÈ 7XRWRNVHWMDODDGXQKDOOLQWD WDYRLWHWDVRQPXNDLVLDK\ONl\VSURVHQWWHMDHLVDDYXWHWWDQHÈOODNDWVDVWXVWRLPLSDLNRLVWD \ULW\VYLHVWLQWlWXWNLPXNVHQDUYRVDQD$.(VWDMllDOOHWDYRLWHWDVRQMRNDROL VlKN LVWHQOXSDWXRWWHLGHQPllUlMllQHHDOOHWDYRLWHWDVRQMRNDRQNSO NRNRQDDQVlKN LVHVWLNlVLWHOWlYLHQOXSLHQRVXXVMllQHHDOOHWDYRLWHWDVRQMRNDRQÈ 3$/.2KDQNNHHQWDYRLWWHLWD±NXVWDQQXNVHWVLVlOW DLNDWDXOXHLVDDYXWHWDNRNRQDDQ WXRWRNVHWMDODDGXQKDOOLQWDWDYRLWWHLVWDQHOMlVDDYXWHWWDQHHQMDQHOMlQVDDYXWWDPLVHVWDHLROHYLHOlWLHWRD 7RLPLQQDOOLQHQWHKRNNXXV NDLNNLYLLVLWRLPLQQDOOLVWDWHKRNNXXWWDNXYDDYDDWDYRLWHWWDVDDYXWHWWDQHHQ +HQNLVWHQYRLPDYDURMHQKDOOLQWD KHQNLO VW QW\ W\\W\YlLV\\WWlNRVNHYDDWLHWRDHLROHYLHOlVDDWDYLVVD KHQNLO VW QNHKLWWlPLVVXXQQLWHOPDYDOPLVWXQHHYXRGHQORSSXXQPHQQHVVl 7RWHXWX PD (7-$ /$$'81 +$//,17$ $.( 7XRWRNVHWMD ODDGXQKDOOLQWD $.(.DWVDVWXVWRLPLS K\ONSURVVDD YXWHWDDQÈ 9DKYLVWHWWX WDYRLWH.XPXODWLL YLQHQWR WHXWXPD.XPWRWHXWXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP È È È È 7DYRLWHHLWRWHXWXQH7XORVWDYRLWWHHQ WRWHXPDRQNXLWHQNLQYLLPHYXRVLQD NHKLWW\Q\WPHUNLWWlYlVWLSRVLWLLYLVHHQ VXXQWDDQ.HKLW\NVHHQRQYDLNXWHWWX HGHOO\WWlPlOOlNDWVDVWXVWRLPLSDLNRLOWD MDWNXYDDODDGXQNHKLW\VWlMDYDOYRPDOOD HULW\LVHVWLQLLWlWRLPLSDLNNRMDMRLGHQ K\ONl\VSURVHQWWLRQSRLNHQQXWWDYRLW WHHVVDPllULWHOO\LVWlDUYRLVWD.RVND WRLPHQSLWHLGHQYDLNXWWDYXXVLOPHQHH YDVWDYlKLWHOOHQPLWWDULQDUYRVVD$.( RWDNVXXWRWHXPDQP\ VMDWNRVVDNHKLW W\YlQSRVLWLLYLVHVWLPLNlWDUNRLWWDDQ\W ROHPDVVDROHYDQWDYRLWWHHQVDDYXWWD PLVWDOlKLYXRVLQD 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 19

20 7RWHXWX PD 0llUlDLNDLVNDWV KDYDLWWXYlK YLNDDÈ 5LNNRPXNVHW WDYDKLQJRLWWD DMDQHHWXXGNXOM È <ULW\VYLHVWLQWl WXWNLPXNVHQ DUYRVDQD$.(VWD $VLDNDVW\\W\YlL V\\V$.(QWRL PLQWDDQ $VLDNDVW\\W\YlL V\\V$.(Q VRSNXPSSWRLP 9DKYLVWHWWX WDYRLWH.XPXODWLL YLQHQWR WHXWXPD.XPWRWHXWXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP È È È È 7DYRLWHWRWHXWXQHH$ONXYXRGHQWR WHXPDRQDLQXWNl\WHWWlYLVVlROHYD HQQXVWHWLHWR È È È È 9XRGHQODVNHYDWUHQGLHLROH NRUMDDQWXQXWYXRGHQDONXSXROHOOD $LNDLVHPSLHQYXRVLHQSHUXVWHHOODYRL NXLWHQNLQROHWWDDHWWlORSSXYXRGHQ WRWHXPDWXOHHROHPDDQKLHPDQDONX YXRWWDSDUHPSLYDLNNDWDYRLWHWWDHL VDDYXWHWDNDDQ 7DYRLWHHLWRWHXGX.RNRYXRWWDNRVNH YDWXWNLPXVWHKWLLQDONXYXRQQD7HKG\Q WXWNLPXNVHQSHUXVWHHOOD$.(QWLHGRWXV WRLPLQWDDWXQWHHDLQDNLQMRQNLQYHUUDQ QRLQQHOMlQQHVMXONLVLDSDOYHOXLWDDUYLRL QHLVWDWRLPLWWDMLVWD3DUKDLPPDNVL RVDWHNLMlNVLDUYLRLWLLQWLHGRWWDPLVHQ OXRWHWWDYXXVDOKDLVLPPDNVLSXROHVWDDQ DUYLRLWLLQWLHGRWWDPLVHQPllUl$UYLRW WLHGRWWDPLVHQPllUlVWlMDMXONLVXXGHVVD QlN\PLVHVWlVHNlWLHGRWWDMLHQDPPDWWL WDLGRVWDRYDWYLLPHYXRGHQQRXVXQ MlONHHQKLHPDQODVNHQHHW0XLVWDRVD WHNLM LVWlDQQHWXWDUYLRWRYDWVXXQQLO OHHQHQQDOODDQWDLMRSDKLHPDQSDUDQ WXQHHW 7LHWRDHLYLHOlVDDWDYLOOD7XWNLPXV WHKGllQV\NV\OOl 7LHWRDHLYLHOlVDDWDYLOOD7XWNLPXV WHKGllQV\NV\OOl 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 20

21 21 7RWHXWX PD 6RSLPXVNXPS SDQHLGHQW\\W\ YlLV\\V$.(Q WRLP 6lKN LVLlOXSD WXRWWHLWDNl\W V VlNSO 6lKN LVHVWLNlVL WHOW\MHQOXSLHQ RVXXVÈ *60MDLQWHUQHW UHNLVWHULN\VHO\L GHQRVXXVÈ $MRQHXYRYHURQ VlKN\ULW\VODV NXMHQPllUl NSO 9DKYLVWHWWX WDYRLWH.XPXODWLL YLQHQWR WHXWXPD.XPWRWHXWXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 7LHWRDHLYLHOlVDDWDYLOOD7XWNLPXV WHKGllQV\NV\OOl 7DYRLWHHLWRWHXWXQH$67$ MlUMHVWHOPllQRQPllULWHWW\OXSD WXRWHWWDPXWWDQLLVWlRQNl\W VVlYDLQ 9XRGHQORSSXXQPHQQHVVlDUYLRL GDDQROHYDQNl\W VVlNROPHOLVlWXRWHW WD$MRQHXYRSURMHNWLHQVLLUW\PLVHQ YXRNVLNROPHDHLYRLGDYLHOlRWWDD Nl\WW Q/LVlNVLNDNVLPXXWDWXRWHWWD MllYLHOlWXRWDQQRQXONRSXROHOOH È 7RWHXPD RQ È È 7DYRLWHHLWRWHXWXQH6\\QlWlKlQRQ SllW VSRKMLHQNHVNHQHUlLV\\V/LVlNVL \ULW\VDVLDNNDLGHQPDKGROOLVXXVNl\WWll ORPDNHILSRUWDDOLDRQROOXWDUYLRLWXD YlKlLVHPSL È È È È 7DYRLWHWRWHXWXQHH7LHWRNDQWDDQ WHKGllQV\\VNXXVVDPXXWRNVLDPP OHY\WLODQMDPXLVWLQOLVl\VMRLGHQWD YRLWWHHQDRQYDUPLVWDDNDQQDQKlLUL W QWRLPLQWDMDWlWHQHGLVWllVlKN LVWHQ UHNLVWHULN\VHO\SDOYHOXLGHQN\V\QWll 7DYRLWHWRWHXWXX 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL

22 7RWHXWX PD 72,0,1 1$//,1(1 7(+2. 7RLPLQQDOOLQHQ WHKRNNXXV $.( /LLNHQQHWLHWRMlU MHVWHOPlQ/7- Nl\WHWWlY\\V $7-QWRLPLYXX GHQPLWWDULW Nl\W VVl 3$/.2KDQNNHHQ WDYWRWHXWXPL QHQ $MRQHXYRUHNLVWH U LQQLQPXXWRVW SlLYLW\VDLNDSY 9DKYLVWHWWX WDYRLWH.XPXODWLL YLQHQWR WHXWXPD.XPWRWHXWXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP K\Yl K\Yl K\Yl K\Yl 7DYRLWHWRWHXWXX9DDWLPXVWDYDVWHDMDO OH!ÈRQDOOHVPLWDWDDQMDWNX YDVWL3XROHQYXRGHQDMDOWDWRWHXPDROL È9DDWLPXVWDDVLDNDVWXHOOH\K WH\GHQRWRLVWDUDWNDLVWXYlKLQWllQÈ HQVLPlLVHQ\KWH\GHQRWRQDLNDQD PLWDWDDQMDWNXYDVWL3XROHQYXRGHQ WRWHXPDROLÈ RYDW HLNl\W VVl HSlYDUPDD 7DYRLWWHHNVLDVHWHWWLLQHWWlY$7- MlUMHVWHOPlQWRLPLYXXGHQPLWWDULWROLVL YDWNDWWDYDVWLNl\W VVl 7DYRLWWHHQWRWHXWXPLQHQYDLNDQD RQYLHOlHSlYDUPDDVLOOlPLWWDULHQ Nl\W QRWWRRQYLHOlNHVNHQ (LWRWHXGX RQQLVWXX (LWRWHXGX (LWRWHXGX %XGMHWLQPXNDLVLVWDNXVWDQQXNVLVWDRQ WRWHXWXQXWNHVlNXXQORSSXXQPHQQHV VlYDLQÈ.XLWHQNLQSURMHNWLHQ YLLPHLVLPSLHQNXVWDQQXVHQQXVWHLGHQ YDORVVDRQORSSXYXRGHOOHWXORVVDPHU NLWWlYlVWLOLVlODVNXWXVWDMDORSSXYXRGHQ RVDOWDNXVWDQQXNVHWYHUUDWWXQDEXGMHW WLLQVDDWWDYDWMRSD\OLWW\l.XVWDQQXVWD YRLWWHHQWRWHXWXPLVHVWDRQYLHOlYDLNHD DQWDDDUYLRWDÈQKDDUXNDVVDS\V\ PLQHQWXOHHN\OOlROHPDDQYDLNHDD $LNDWDXOXWDYRLWWHLVWD3LLUWXULNRUWWLLQ OLLWW\YlWDYRLWHRQMRWRWHXWXQXWPXWWD $MRQHXYRMlUMHVWHOPLLQOLLWW\YlWDYRLWHHL WXOHWRWHXWXPDDQ$LNDWDXOXWDYRLWH NRNRQDLVXXGHVVDDQHLVLLVWXOHWRWHXWX PDDQ6LVlOW WDYRLWHHLWXOHWRWHXWX PDDQNRVNDWXORVWDYRLWWHLGHQODDWLPLV KHWNHOOlROHWHWWLLQ$MRQHXYRSURMHNWLHQ SllWW\YlQDLNDQD 7DYRLWHWRWHXWXQHH 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 22

23 $.( +(1.,6 7(192, 0$9$52 -(1+$/ /,17$ $.( 7RWHXWX PD +HQNLVWHQ YRLPDYDURMHQ KDOOLQWD$.( 7LHWRSDOYHOXQ WXORVPLOMHX URD +DNHPXVDVLRL GHQNlVLWWHO\DLND SY 3XKHOLQSDOYHOXQ WDYRLWHWWDYXXV È.XVWDQQXVWDY WRWNROPHVVD QHOMlVWlSllVXRU +HQNLO VW Q W\ W\\W\YlLV\\V $.( +HQNLO VW Q NHKLWWlPLVVXXQ QLWHOPDQODDWL PLQHQ 9DKYLVWHWWX WDYRLWH.XPXODWLL YLQHQWR WHXWXPD.XPWRWHXWXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 7DYRLWHWRWHXWXQHH È È È È 7DYRLWHWRWHXWXQHH7RWHXWXPDORSSX YXRQQDRQSDUHPSLNXLQDONXYXRQQD MROORLQYHURWXV\NVLN VVlROLUXXKNDD HL N\OOl N\OOl N\OOl 3XROLYXRWLVWRWHXPDWRWHXWXLNROPHVVD VXRULWWHHVVDQHOMlVWlNXOMHWWDMDWXWNLQWR HXURDWDYRLWHDMRNRUWWL HXURDWDYRLWHUHNLVWH U LQWLHXURDWDYRLWHMD YHUROLSSXWDYRLWHYHUROLSXQ KLQWDWDYRLWHHLVLLVROHWRWHXWXPDVVD 7LHWRDHLYLHOlVDDWDYLOOD7XWNLPXV WHKGllQV\NV\OOl ODDGLWDDQ ODDGLWDDQ 7DYRLWHWRWHXWXQHHNRVNDKHQNLO VW Q NHKLWWlPLVVXXQQLWHOPDYDOPLVWXXYXR GHQORSSXXQPHQQHVVl 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL

24 /21/ Tiehallinto Viite Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitekirje , dnro 1670/21/2004 Asia Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2005 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteiden saavuttamisesta ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Yhteenveto perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin väliraportteihin, jotka ministeriössä on tarkistettu ja täydennetty ohjaavan yksikön näkemyksellä tulostavoitteiden saavuttamisesta. Ministeriön johtoryhmässä asiaa on käsitelty Tiehallinto saavuttanee tulostavoitteet kokonaisuudessaan hyvin. Huonokuntoisten siltojen määrä tulee kuitenkin olemaan suurempi kuin tavoitteeksi on asetettu. Strategisen ohjauksen johtoryhmässä käsiteltiin puolivuotisraporttia ja tuolloin Tiehallinto totesi, että siltojen ylläpitorahoitusta lisätään TTS-kaudella. Kunnossapidon yksikkömenot tulevat olemaan suuremmat kuin tavoitteeksi on asetettu. Tämä johtuu kuitenkin yksinomaan siitä, että rahoitusta on kohdennettu suunniteltua enemmän ylläpitoon. Suolaa on käytetty liukkauden torjuntaan enemmän kuin tavoitteena oli. Suolan käyttöön vaikuttaa talven olosuhteet ja ne olivat viime talvena vaikeat. Liikenne- ja viestintäministeriö on tyytyväinen Tiehallinnon tulostavoitteiden toteutumiseen puolivuotisjaksolla huonokuntoisten siltojen määrää lukuun ottamatta. Tilanteen odotetaan paranevan seuraavalla TTS-kaudella. Koko vuoden tavoitteiden toteutumista seurataan ensi kevään tulosneuvotteluissa käsiteltäessä vuodelta 2005 tehtäviä toimintakertomuksia. Ministeriö toivoo, että virastojen ja laitosten johtokunnat käsittelevät ministeriön antaman palautteen väliraportista ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä. Lisäksi ministeriö toteaa, että Tiehallinnon tulee tehdä ehdotus vuodelle 2006 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi PHQQHVVl ottaen huomioon vuoden 2006 talousarvioesityksessä olevat alustavat tulostavoitteet sekä puolivuotisrapor-

25 25 toinnin vaikutukset. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsittelee tulostavoitteet , jolloin lopulliset tulostavoitteet vuodelle 2006 vahvistetaan. Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Kansliapäällikkö Juhani Korpela

26 7,(+$//,172 7XORVWDYRLWWHHWWXOWDQHHQVDDYXWWDPDDQK\YLQ+XRQRNXQWRLVWHQVLOWRMDHQQDNRLGDDQROHYDQYXRGHQORSXOODHQHPPlQNXLQWDYRLWWHHQPXNDDQSLWlLVLROOD6WUDWHJLVHQRKMDXNVHQMRKWRU\KPlVVl7LHKDOOLQWRRQ WRGHQQXWSDQRVWDYDQVDVLOWRLKLQHQHPPlQVHXUDDYDOOD776NDXGHOOD.XQQRVVDSLGRQ\NVLNN NXVWDQQXNVHWWXOHYDWROHPDDQWDYRLWHWWDVXXUHPPDW7lPlMRKWXXVLLWlHWWlUDKRLWXVWDRQNRKGHQQHWWX\OOlSLWRRQVXXQQLWHOWXDHQHPPlQ 6XRODDRQNl\WHWW\DUYLRLWXDHQHPPlQPLNlMRKWXXYDLNHDVWDWDOYHVWD 7RWHX WXPD (7-$ /$$'81 +$//,17$ 7,(+ 7LHYHUNRQ SDOYHOXWDVR 7LHYHUNRQ NXQWRMD SDOYHOXWDVR 7LHYHUNRQODDMXXV MDWLOD.HOLULNNROOHDOWWLL GHQWHLGHQPllUl NP.HOLULNNRUDMRLWXV WHQPllUlNP 3DLQRUDMRLWHWWXMHQ VLOWRMHQPllUl NSO 3llOO\VWHWW\MHQ WHLGHQNXQWRWDY DOLWWPllUlNP.HOLULNNRLVHQVRUD WLHVW QSHUXVNRU MDXVNP <OHLVWHQWHLGHQSL WXXVNP 9DKYLVWHW WXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQWRWHXWXPD 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDDQNHUUDQ 3llOO\VWHSLWXXVNP 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDQNHUUDQ 6LOWRMHQONP 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDQNHUUDQ.HY\HQOLLNHQWHHQ Yl\OLHQSLWXXV /LLNHQQHVXRULWHWLHW MDNDGXWPUG KO NP /LLNHQQHVXRULWHWLHW MDNDGXWPUGWRQ QLNP 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDQNHUUDQ 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDQNHUUDQ 7LHGRWWLHUHNLVWHULVWl7LHGRW SlLYLWHWllQVHXUDDYDQNHUUDQ.XPXODWLYLLVWDWRWHXPDDHLODVNH WDNRWXORVWDYRLWWHHQRVDOWD.XPWRWHX WXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 26 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL.XPXODWLLYLVWDWRWHXWXPDDHL ODVNHWDNRWXORVWDYRLWWHHQRVDOWD.XPXODWLLYLVWDWRWHXPDDHLODVNH WDNRWXORVWDYRLWWHHQRVDOWD 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH

27 27 7RWHX WXPD 7LHYHUNRQ Nl\WWlMlW\\ W\YlLV\\V 7LHYHUNRQ WXUYDOOLVXXV 7LHYHUNNRMD \PSlULVW 7LHYHUNRQKXRQR NXQWRLVWHQVLOWRMHQ OXNXPllUl 7LHQNl\WWW\\W\Y SllWHLGHQWLODDQMD NXQWRRQ 7LHQNl\WWW\\W\Y DOHPPDQYHUNRQ WLODDQNXQWRRQ /LLNHQQHNXROHPDW \OHLVLOOlWHLOOl +HQNLO YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW \OHLVLOOlWHLOOl +HYD YlKHQHPlWDYRLWH WLHQSLGRQWRLPLQ \KW 6XRODQNl\WW OLXNNDXGHQWRUMXQ QDVVD\OWHLOOlWQ <OLG%$QPHOXO OHDOWLVWXQHHW.LLUHHOOLQHQSRKMD YHVLHQVXRMDXVWDU YHNP 9DKYLVWHW WXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQWRWHXWXPD.XPWRWHX WXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 7\\SSL 7XORVWDYRLWH 7\\W\YlLV\\VWDOYLKRLWRRQ.HVl KRLGRQRVDOWDWLHWRVDDGDDQ ORNDNXXQDOXVVD 7\\W\YlLV\\VWDOYLKRLWRRQ.HVl KRLGRQRVDOWDWLHWRVDDGDDQ ORNDNXXQDOXVWD 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL KHYDYlKHQHPlWD YRLWHSHUXVWLHQSLWR KHYDYlKHQHPlWD YRLWHNHKLWWlPLQHQ.XPXODWLLYLVWDWRWHXPDDHLODVNH WDNRWXORVWDYRLWWHHQRVDOWD.XPXODWLLYLVWDWRWHXPDDHLODVNH WDNRWXORVWDYRLWWHHQRVDOWD 7LHGRWNHUlWllQVRSLPXVNDXVLW WDLQWLHWRDMDOWD MDVHUDSRUWRLGDDQYXRGHQ WRWHXPDNVL 7lQlYXRQQDHLUDNHQQHWDHULOOLVLl PHOXHVWHLWlODLQNDDQ 5DNHQQXVKDQNNHHWYDOPLVWXYDW ORSSXYXRGHVWDNXPXODWLLYLVWD WRWHXWXPDDRQYDLNHDDUYLRLGD 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH 7LHGRWNHUlWllQVRSL PXVNDXVLWWDLQWLHWRRQ DMDOWD MDVHUDSRUWRLGDDQ YXRGHQWRWHXWX PDNVL 7XORVWDYRLWH 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL

28 7RWHX WXPD 72,0,1 1$//,1(1 7( ,(+ +(1.,6 7(192, 0$9$52 -(1+$/ /,17$ 7,(+ 7RLPLQQDOOLQ QHQWHKRN NXXV7,(+ +HQNLVWHQ YRLPDYDURMHQ KDOOLQWD 7,(+ 3RKMDYHVLVXRMDXN VHWNP &2SllVW WWLHW MDNDGXW +LXNNDVHWWLHWMD NDGXW.XQQRVVDSLGRQ \NVLNN PHQRW ¼WLHNP +DOOLQWRPHQRW PLOM¼ +HQNLO W\ YXRGHW WLHQSLWR 7\ W\\W\YlLV\\V WLHQSLWR 7É.PHQRMHQ RVXXVSHUXVWLHQSL GRQPHQRLVWD (XURRSDQODDWX SDONLQWRDUY ()40VDDYSLV WHPllUl 9DKYLVWHW WXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQWRWHXWXPD 5DNHQQXVKDQNNHHWYDOPLVWXYDW ORSSXYXRGHVWDNXPXODWLLYLVWD WRWHXWXPDDRQYDLNHDDUYLRLGD 7LHGRWRYDWSHUlLVLQ977Q/,,6$ ODVNHQWDMlUMHVWHOPlVWlMRND ODVNHHSllVW WYXRVLWWDLQYXRGHQ DMDOWDHLROHNXPXODWLLYLVWDWLHWRD VDDWDYLOOD7LHWRRQYLLPHNVL SlLYLWHWW\ 7LHGRWRYDWSHUlLVLQ977Q/,,6$ ODVNHQWDMlUMHVWHOPlVWlMRND ODVNHHSllVW WYXRVLWWDLQYXRGHQ DMDOWDHLROHNXPXODWLLYLVWDWLHWRD VDDWDYLOOD7LHWRRQYLLPHNVL SlLYLWHWW\.XPWRWHX WXPDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 28 7\\SSL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH 9DNLQDLVWHQKHQNLO LGHQOXNXPll Ul 9DNLQDLVWHQKHQNLO LGHQ OXNXPllUl 6HXUDQWDPLW WDUL 6HXUDQWDPLW WDUL È È È È 6HXUDQWDPLW WDUL 7XORVWDYRLWH

29 /21/2005 Merenkulkulaitos Viite Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitekirje dnro 1670/21/2004 Asia Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2005 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteiden saavuttamisesta ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Yhteenveto perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin väliraportteihin, jotka ministeriössä on tarkistettu ja täydennetty ohjaavan yksikön näkemyksellä tulostavoitteiden saavuttamisesta. Ministeriön johtoryhmässä asiaa on käsitelty Strategisen ohjauksen johtoryhmässä 5.9. käytiin läpi tulostavoitteiden toteutumista puolivuotisjaksolla. Merenkulkulaitos saavuttanee tulostavoitteet kokonaisuudessaan hyvin. Navi-kriteerit täyttävien väylien osuus jäänee hieman tavoitteesta. Tämä johtuu laitoksen mukaan resurssipulasta. Merenkulkulaitoksen tulee jatkossa kiinnittää huomiota toiminnan parempaan organisointiin tilanteen korjaamiseksi. Sisävesien kauppamerenkulun kustannukset kuljetutettua tonnia kohti tulevat ylittymään. Tämä johtuu metsäteollisuuden työsopimuskiistan aiheuttamasta kuljetettujen tonnien vähenemisestä Saimaalla. Liikenne- ja viestintäministeriö on pääosin tyytyväinen Merenkulkulaitoksen tulostavoitteiden toteutumatilanteeseen. Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, että tulosprisman käyttö vakiinnutetaan vuoden 2007 talousarviota tehtäessä. Tarvittavaa tulostavoitteiden kehittämistyötä mittareineen on edelleen jatkettava. Tuottavuudelle tulee olla tuolloin myös tulostavoite. Koko vuoden tavoitteiden toteutumista seurataan ensi kevään tulosneuvotteluissa käsiteltäessä vuodelta 2005 tehtäviä toimintakertomuksia. Ministeriö toivoo, että virastojen ja laitosten johtokunnat käsittelevät ministeriön antaman palautteen väliraportista ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä. Lisäksi ministeriö toteaa, että Merenkulkulaitoksen tulee tehdä ehdotus vuodelle 2006 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi PHQQHVVl ottaen huomioon vuoden 2006 talousarvioesityksessä olevat alustavat tulostavoitteet sekä puolivuotisraportoinnin vaikutukset. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsitte-

30 lee tulostavoitteet , jolloin lopulliset tulostavoitteet vuodelle 2006 vahvistetaan. 30 Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Kansliapäällikkö Juhani Korpela

31 0(5(1.8/.8/$,726 0HUHQNXONXODLWRNVHQWXORVWDYRLWWHHWRYDWWRWHXWXPDVVDHULWWlLQK\YLQ$LQRDVWDDQ1DYLNULWHHULWWl\WWlYLHQYl\OLHQRVXXGHVWDMllGllQKLHPDQ7lPlMRKWXXODLWRNVHQPXNDDQUHVXUVVLSXODVWD6LVlYHVLHQNDXS SDPHUHQNXOXQNXVWDQQXNVHWNXOMHWHWWXDWRQQLDNRKWL\OLWW\YlW6HQDLKHXWWLYDWSRLNNHXNVHOOLVHQDOKDLVHWNXOMHWXVPllUlW6DLPDDOOD (7-$ /$$'81 +$//,1 7$9(6, 9b</b7 7RWHXWXPD 9HVLYl\OLHQSDO YHOXWDVR 9l\OlQSLWR 0HULNDUWRLWXV 7DOYLPHUHQNXOXQ DYXVWDPLQHQ.DXSSDPHUHQ NXOXQYl\OlNLOR PHWULW 0XXQYHVLOLLNHQ WHHQYl\OlNLOR PHWULW 7DOYLVDWDPLHQ PllUl 9HVLYl\OLHQNXQ WR +(/&20 PLWWDXVWHQWR WHXWXVDVWHÈ MllQPXUWRSDO YHOXLGHQRGRWXV DLNDWXQWLD LOPDQRGRWXVWD OlSLSllVVHLGHQ DOXVWHQRVXXV È 9DKYLVWHWWXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQ WRWHXWXPD.XP WRWHXWX PDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 7\\SSL 6HXUDQWDPLWWDUL 6HXUDQWDPLWWDUL 6HXUDQWDPLWWDUL KXRQRNXQ WRLVWHQNDXS SDPNXO Yl\OLHQPll UlNP 1DYLNULWHHULW Wl\WWlYLHQ Yl\OLHQRV ÈNDXSSDP 1DYLNULWHHULW Wl\WWlYLHQ Yl\OLHQRV ÈPDWDODY 7XORVWDYRLWH È È È 7DYRLWHWDVRVWD MllWlQHHQMRQNLQ YHUUDQOlKLQQl UHVXUVVLSXODQ YXRNVL 31 7XORVWDYRLWH È È È 7XORVWDYRLWH È È È 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH È È È È 7XORVWDYRLWH

32 7RWHXWXPD 72,0,1 1$//, 1(17( / 9HVLYl\OLHQDVLD NDVW\\W\YlLV\\V 7XUYDOOLVXXV \PSlULVW 5DQQLNRQNDXS SDPHUHQNXOXQ SDOYHOXW 7\\W\YlLV\\V WDOYLPHUHQNXOXQ DYXVWDPLVHHQ $OXVWXUYDOOLVXXV 6XRPHQVLM YlKLWHQS\V DOXVWHQOLVWDO OD028 0HUHQNXOXQ WXUYDOOLVXXV.XVWDQQXNVHW ¼NXOMWRQQLHL VLVOXRWVDXVWD 9l\OLHQ\OOlSL GRQNXVWNHVNL PllULQ ¼Yl\OlNP 9DKYLVWHWWXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQ WRWHXWXPD.XP WRWHXWX PDQSYP (QQXVWH (QQXVWHHQ SYP 7\\SSL 6HXUDQWDPLWWDUL 6XRPHQ DOXHYHVMD VXRPDOXNV WDSDKRQQ /RSXOOLQHQVLMRLWXV VHOYLllNHVlNXXVVD 9XRGHQ DONXSXROLVNROODHL ROHS\Vl\WHWW\ VXRPDODLVLDDOXN VLD.HVlNXXQORSSXXQ PHQQHVVlWDSDKWXL \KWHHQVlRQQHW WRPXXWWD7DYRLWH DUYLRLGDDQVDDYX WHWWDYDQ 32 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH 7DYRLWH\OLWHWWl QHHQKLHPDQMRND MRKWXXWl\VLQ Yl\OlNLORPHWULPll ULHQYlKHQHPLVHV Wl.XVWDQQXNVHW DOLWWDQHYDWVXXQQL WHOPDQQRLQSXROHO ODPLOMRRQDOOD HXUROOD 7XORVWDYRLWH

33 33 7RWHXWXPD 6LVlYHVLHQNDXS SDPHUHQNXOXQ SDOYHOXW.XVWDQQXNVHW ¼NXOMWRQQLHL VLVOXRWVDXVWD 9l\OLHQ\OOlSL GRQNXVWNHVNL PllULQ ¼Yl\OlNP 9DKYLVWHWWXWDYRLWH.XPXODWLLYLQHQ WRWHXWXPD.XP WRWHXWX PDQSYP (QQXVWH 7DYRLWHWWDHLWR GHQQlN LVHVWL VDDYXWHWDPLNl MRKWXXOlKLQQl PHWVlWHROOLVXXGHQ W\ VRSLPXVNLLVWDQ DLKHXWWDPDVWD NXOMHWHWWXMHQWRQQL HQYlKHQHPLVHVWl 6DLPDDOODQRLQ WRQ QLD.XVWDQQXNVLD NDVYDWWDD\OHLVNXV WDQQXVWHQNDNVLQ NHUWDLVWXPLQHQ WDYRLWWHHVHHQ QlKGHQ 7DYRLWH\OLWHWWl QHHQKLHPDQ.XVWDQQXNVHWRYDW VXXQQLWHOPLHQ PXNDLVHWMDMRSD KLHPDQDOHPPDW PXWWDYl\OlNLOR PHWULHQDOHQHPL QHQDLKHXWWDD WDYRLWWHHQ\OLWW\PL VHQ (QQXVWHHQ SYP 7\\SSL 7XORVWDYRLWH 7XORVWDYRLWH

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Talousarvioesitys 2016 ja JTS 2016-2019 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallitusohjelman toteuttaminen Hallitusohjelman keskeiset kirjaukset on kiteytetty

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus

Tieliikenteen turvallisuus Liikenneneuvos Anneli Tanttu 1 Tieliikenteessä ovat mukana kaikki kansalaiset Tieliikennejärjestelmä on avoin järjestelmä, jossa jokainen tienkäyttäjä tekee päätöksiä ja valintoja Rautatie- ja tieliikenteen

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma Liikenne- ja viestintäministeriö

Julkisen talouden suunnitelma Liikenne- ja viestintäministeriö Julkisen talouden suunnitelma 2017-2020 Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Määrärahakehykset 2017-2020 1 000 euroa TA 2016 Kehys 2017 Kehys 2018 Kehys 2019 Kehys 2020 01. Hallinto ja toimialan yhteiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Poimintoja hallitusohjelmasta

Poimintoja hallitusohjelmasta Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseuduilla mitä edellytyksiä valtio luo? Jenni Eskola, Liikennevirasto Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne ja maankäyttö 2015 8.10.2015 1 Poimintoja

Lisätiedot

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET Valtionhallinnon johdonfoorumin aamukahvit 13.5.2016 Juha Sarkio, Katju Holkeri, Ari Holopainen Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto PARANNETAAN JOHTAMISTA JA TOIMEENPANOA TAVOITE:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2015 1 (5) 1034 Oikaisuvaatimus vuoden 2014 tulospalkkioiden maksamista koskevaan päätökseen sosiaali- ja terveysvirastossa päätti hylätä sosiaali- ja terveysviraston pääluottamusmiesten

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Tietohallintojohtaja Tauno Heikkilä Valtiovarainministeriö KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA

Tietohallintojohtaja Tauno Heikkilä Valtiovarainministeriö KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA Tietohallintojohtaja Tauno Heikkilä Valtiovarainministeriö KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA Keskeiset kuvat luennosta terveydenhuollon XXI atk-päivillä 30.5.1995 * SUOMI TIETOYHTEISKUNNAKCI - KANSALLISET

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11. Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.2015 Saariston liikennepalvelujen kehittäminen missä mennään? Selvitetty

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSEN PERUSTELUMUISTIO KANSALLISESTA TIETOTURVASTRATEGIASTA Turvallinen arki tietoyhteiskunnassa Ei tuurilla vaan taidolla

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSEN PERUSTELUMUISTIO KANSALLISESTA TIETOTURVASTRATEGIASTA Turvallinen arki tietoyhteiskunnassa Ei tuurilla vaan taidolla LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ VPO/VVE MUISTIO 1.12.2008 VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSEN PERUSTELUMUISTIO KANSALLISESTA TIETOTURVASTRATEGIASTA Turvallinen arki tietoyhteiskunnassa Ei tuurilla vaan

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Kuulemistilaisuus 23.5.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut edelläkävijä

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? tilaisuus, EK 28.9.

Avauspuheenvuoro. Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? tilaisuus, EK 28.9. Avauspuheenvuoro Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? tilaisuus, EK 28.9.2016 Miten Suomi sijoittuu kansainvälisissä vertailuissa? Päivitetty

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Kuntaliiton kysely hallitusohjelmasta kuntajohtajille

Kuntaliiton kysely hallitusohjelmasta kuntajohtajille Kuntaliiton kysely hallitusohjelmasta kuntajohtajille Tulokset 26.8.2015 Kyselyyn vastasi 131 kuntajohtajaa, vastausprosentti 43,5 %. Kysely toteutettiin elokuussa 2015 sähköisenä kyselynä. Hallitusohjelmakyselyyn

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla OHJEITA RAPORTOINTIIN 6 Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla Versio 1.0.2/17.6.2013 Valtiokonttori Ohje 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tulossopimuksen laadintapohja... 3 2 Tulostavoiteasiakirjan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto Joukkoliikenteen valtionrahoitus 14.1.2016 Toni Bärman, Liikennevirasto 12.1.2016 2 Joukkoliikenteen määrärahat 2016 Valtion talousarvioesitys 2016 Leikkaukset junaliikenteen ostoihin, toisaalta lisättiin

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

LVM/810/01/

LVM/810/01/ 1(6) Asettamispäätös KOH 22.4.2016 LVM/810/01/2016 Otsikko 1 Asettaminen 2 Toimikausi Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut hankkeen, jossa selvitetään liikenneverkon

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet:

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet: Suvi Ritvos Lähettäjä: noreply@eduuni.fi Lähetetty: 25. elokuuta 2015 13:29 Aihe: Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, Liitteet: Kansilehti.PDF; Pysyvästi säilytettäväksi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VALTIONTALOUDEN VISIO TARKASTUSVIRASTO ARVOT 2 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VISIO ARVOT 3 VALTIONTALOUDEN 4 Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton ja puolueeton taloudenhoidon

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen toteutuminen Harri Peltola, Juha Luoma ja Niina Sihvola Tutkimusraportti : VTT-R

Liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen toteutuminen Harri Peltola, Juha Luoma ja Niina Sihvola Tutkimusraportti : VTT-R Liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen toteutuminen 2006-2007 Harri Peltola, Juha Luoma ja Niina Sihvola Tutkimusraportti : VTT-R-11216-07 1 Mitä tavoiteltiin? Selvitetään kuinka paljon eri vastuutahot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tavoitteemme & tahtotilamme Rakennamme Suomen liikennejärjestelmän turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä kansainväliselle huipputasolle. Tavoitteen toteuttamiseksi

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne-

Lisätiedot