TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

2 2

3 3 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOONPANO JA TILINTARKASTUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖSKENTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ JA TOTEUTTAMISTAPA VUODEN 2012 ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESILLE TUOTUJEN ASIOIDEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI ARVIO ASETETTUJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA PÄÄTULOSALUEITTAIN STRATEGIAN TOIMEENPANO JA TOTEUTUMINEN KUNNANHALLITUS Keskushallinto Elinkeinot ja työllisyys Sosiaali- ja terveystoimen tilaus KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KIINTEISTÖ OY KONTIOLAHDEN VUOKRATALOT KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT LUKKARILA OY KONTIOLAHDEN YRITYSPALVELU OY KUNNAN TALOUS YHTEENVETOARVIO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA JA KUNNAN PALVELUJEN TULOKSELLISUUDESTA JA SEN KEHITYKSESTÄ ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY... 22

4 4 1. Tarkastuslautakunta ja tarkastustoiminta 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävä Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kuntalain 71 :n 1 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kontiolahden kunnanvaltuuston hyväksymän tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastussäännön 4 mukaan tarkastuslautakunnan on kuntalaissa määriteltyjen tehtävien lisäksi: 1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelmien toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, 3. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, 4. seurata yleisesti kunnan ja tarvittaessa kuntakonsernin hallintoa ja taloutta sekä niissä tapahtuvia muutoksia ja arvioida hallinnon ja taloudenhoidon sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta, 5. kehittää tarkastus- ja arviointitointa, asettaa niille tavoitteet ja seurata niiden toteutumista, 6. hyväksyä arviointisuunnitelma, 7. antaa kunnanvaltuustolle arviointikertomus siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kuntakonsernissa, sekä antaa kunnanvaltuustolle tarvittaessa muitakin selvityksiä ja raportteja, 8. antaa lausuntoja konserniyhtiöiden, -yhteisöjen ja -säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä ja tehdä ehdotuksia näiden tilintarkastajiksi, sekä 9. valvoa, että toiminnasta vastaavat toimielimet, henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden huomautusten johdosta, joihin toiminnan ja talouden arviointi, hallinnon ja talouden tarkastus sekä tilintarkastus ovat antaneet aihetta.

5 Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja tilintarkastus Kontiolahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut kuntalain 71 :n ja Kontiolahden tarkastussäännön mukaisesti tarkastuslautakuntaan toimikaudelle seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Varajäsen Pakarinen Sirpa, puheenjohtaja Vallius Lea Lukkarinen Heikki, varapuheenjohtaja Mustonen Sakari Kuusela Minna Toppi Jenni * Pykäläinen Samuli Korhonen Ahti Rantanen Otto Vattulainen Piia * Kunnanvaltuusto on myöntänyt eron Jenni Topille ja valinnut hänen tilalleen tarkastuslautakunnan varajäseneksi Jertta Harisen. Tarkastuslautakunnan jäsenten hallinnon seurantavastuu on jaettu taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. Tarkastuslautakunnan jäsenten seurantavastuut. Toimielin Tarkastuslautakunnan jäsen Kunnanvaltuusto ja -hallitus Kaikki Kasvatus- ja koulutusltk Sirpa Pakarinen, Minna Kuusela Tekninen lautakunta Heikki Lukkarinen, Samuli Pykäläinen Vapaa-aikalautakunta Sirpa Pakarinen, Otto Rantanen Ympäristölautakunta Heikki Lukkarinen, Samuli Pykäläinen Tarkastuslautakunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut saakka asianhallintasihteeri Maarit Koivisto ja siitä lähtien asianhallintasihteeri Miia Kauppinen. Lautakunnan kokouksissa on ollut läsnä kunnanvaltuuston valitseman tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n JHTT-tilintarkastaja Eeva-Liisa Auvinen sekä lähtien JHTT-tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen. Tilintarkastusta ovat suorittaneet myös avustavat tarkastajat Taina Törrönen ja Eija Susitaival Tarkastuslautakunnan työskentely Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arvioinnin suorittamiseksi nelivuotissuunnitelman vuosittaisine painopistealueineen ja tarkemman vuosisuunnitelman kutakin vuotta varten. Vuonna 2013 tarkastuslautakunta on tutustunut syvällisemmin konserniohjaukseen, yleishallintoon ja tekniseen lautakuntaan. Kokouksia oli kaiken kaikkiaan kymmenen. Taulukossa 2 on esitetty tarkastuslautakunnan vuoden 2013 kokoukset ja niiden keskeinen sisältö.

6 6 Taulukko 2. Tarkastuslautakunnan kokoukset vuonna Kokouksen keskeinen aihe Päivämäärä Tarkastuslautakunnan toiminta Arviointikäynti Paiholan ja Mäntytien päiväkodeissa Kunnan johtaminen, sisäinen valvonta Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Ympäristöpalvelut Konserniohjaus, henkilöstöhallinnon tilannekatsaus Iltakoulu hallituksen kanssa, avoin varhaiskasvatus Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Arviointikäynti Kontiolahden yläkoulussa Vuoden 2013 arviointikertomuksen valmistelu Tarkastuslautakunnan kokousten yhteydessä on kuultu lautakuntien puheenjohtajia, johtavia viranhaltijoita, osastopäälliköitä ja tehtäväjohtajia. Tarkastuslautakunta teki arviointikäynnit Paiholan päiväkotiin ja Mäntytien päiväkotiin sekä Kontiolahden yläkouluun Arviointikertomuksen sisältö ja toteuttamistapa Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, johon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Arviointikertomuksen laadinnassa on hyödynnetty tilinpäätöksessä ja henkilöstöraportissa esitettyjä tietoja sekä tarkastuslautakunnan arviointivuotta koskevissa kuulemistilaisuuksissa ja tutustumiskäynneillä saatuja tietoja. Arviointikertomuksen pääsisältö koostuu valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnista. Arvioinnin kohteena ovat vuosittain kaikki valtuuston asettamat tavoitteet. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta käsittelee erityisesti niitä asioita, joihin on nähnyt tarpeelliseksi kiinnittää huomiota.

7 7 2. Vuoden 2012 arviointikertomuksessa esille tuotujen asioiden johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Vuoden 2012 arviointikertomus käsiteltiin Kontiolahden kunnanvaltuustossa Vuoden 2012 arviointikertomuksen laati edellinen tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunta asetetaan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Näin ollen edellinen tarkastuslautakunta, joka oli asetettu vuosille , jatkoi toimintaansa vielä vuoden 2012 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen ensimmäiseen valtuustokäsittelyyn saakka. Valtuustokauden vaihtuessa kunnissa toimii kevään ajan kaksi tarkastuslautakuntaa, joiden tehtävät jakaantuvat sen mukaan, minkä vuoden asiaa käsitellään. Vuosien tarkastuslautakunta esitti arviointikertomuksen yhteenvedossa, että Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2012 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä mennessä pidettävässä kunnanvaltuuston kokouksessa. Kaikki hallintokunnat ja johtoryhmä ovat antaneet vastineensa arviointikertomuksessa esille tuoduista asioista. Kontiolahden kunnan kunnanvaltuusto käsitteli asian kokouksessaan Uusi tarkastuslautakunta on saattanut tiedokseen vastaukset vanhan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2012 esittämiin arviointeihin ja huomioihin kokouksessaan Vuosien tarkastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa edellisen tarkastuslautakunnan laatimaan arviointikertomukseen annettuihin vastauksiin.

8 8 3. Arvio asetettujen toiminnallisten ja taloudellisen tavoitteiden saavuttamisesta päätulosalueittain 3.1 Strategian toimeenpano ja toteutuminen Kontiolahden kunnan toimintaa ohjaava Kontiolahden kuntastrategia vuosille on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna Kuntastrategia tulee huomioida kaikessa kunnan toiminnassa, kehittämisessä, suunnittelussa ja erillisstrategioita laadittaessa. Kuntastrategian toimeenpanosta ovat vastuussa kaikki kunnan luottamushenkilöt ja kunnan työntekijät. Kuntastrategian päivitystyö aloitettiin vuonna 2013 järjestämällä kaksi valtuuston työseminaaria. Tarkastuslautakunta pitää strategian uudistamista erittäin hyvänä asiana ja käsittelee uuden strategian toimeenpanoa ja toteutumista vuoden 2014 arviointikertomuksessa Kunnanhallitus Suoraan kunnanhallituksen alaista toimintaa ovat kunnan keskushallinto, elinkeino- ja työllisyysasiat, talous- ja tietohallinto, henkilöstöhallinto sekä sosiaalija terveystoimen tilaus. Kunnanhallitus vastaa kunnan toimintojen koordinoinnista ja asioiden valmistelemisesta kunnanvaltuuston päätettäväksi sekä kunnanvaltuuston päätösten toimeenpanosta. Vuotta 2013 leimasi kuntajakoselvitys. Valtiovarainministeriö määräsi tekemällään päätöksellä toimitettavaksi kuntalain 15 :n perusteella erityisen kuntajakoselvityksen Joensuun ja Outokummun kaupunkien sekä Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien välillä. Valtiovarainministeriö asetti kuntajakoselvittäjäksi Ossi Revon, joka suoritti kuntajakolain 16 :ssä tarkoitetun erityisen kuntajakoselvityksen. Selvityksessä tuotettiin tiedot, joiden perusteella kaupungin- ja kunnanvaltuustot arvioivat edellytykset yhdistää selvityksen kohteena olevat kunnat tai osa kunnista yhdeksi kunnaksi. Kontiolahden kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti kokouksessaan , että se ei hyväksy kuntajakoselvittäjä Ossi Revon tekemää ehdotusta kuntajaon muuttamisesta Kontiolahden kunnan osalta, Kontiolahden kunnan lakkauttamista eikä yhdistymissopimusta niiltä osin, kuin se koski Kontiolahden kuntaa. Kontiolahden kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 31-4, että Kontiolahden kunta jatkaa toimintaansa itsenäisenä kuntana. Kontiolahden kuntaan valittiin uudeksi kunnanjohtajaksi Jere Penttilä Virkasuhde alkoi Kunnanjohtaja on aloittanut tehtävässään hyvin. Hän on onnistunut saavuttamaan luottamushenkilöiden ja henkilöstön luottamuksen positiivisella olemuksellaan.

9 Keskushallinto Keskushallinnon toiminta-ajatuksena on ohjata ja kehittää kunnan palvelutuotantoa. Hallintopalvelut Hallintopalveluissa huolehditaan kunnanvaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, henkilöstöasiaintyöryhmän ja yhteistyötoimikunnan valmistelu-, sihteeri-, päätöksenteko- ja täytäntöönpanotehtävistä. Lisäksi huolehditaan kunnan arkistotoimesta ja yleisestä tiedotustoiminnasta sekä ohjeiden ja sääntöjen ajan tasalla pitämisestä. Vuosi 2013 oli Kontiolahden 140-vuotisjuhlavuosi. Juhlatapahtumien järjestämisen päävastuu oli hallintopalveluilla. Ottaen huomioon käytettävissä olleet resurssit juhlavuoden tapahtumat saatiin järjestettyä hyvin. Tarkastuslautakunnan mielestä juhlavuoden tapahtumia olisi kuitenkin voitu järjestää vielä enemmän ja niitä olisi voitu mainostaa laajemmin eri kohderyhmille. Lisäksi nuoret olisi voitu huomioida paremmin ohjelman järjestelyissä. Tarkastuslautakunta suosittaa, että juhlavuoden tapahtumien järjestämiseen varataan riittävät resurssit ja että yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa tehdään enemmän. Vuonna 2013 keskushallinto toteutti kuntalaiskyselyn, jossa selvitettiin kuntalaisten mielipiteitä kunnan järjestämistä ja tuottamista palveluista. Tarkastuslautakunnan mielestä kuntalaiskyselyiden vastausaktiivisuutta voitaisiin parantaa laittamalla kyselyihin jonkin vastaamiseen kannustavan palkkion. Tarkastuslautakunnan mielestä sääntöjen ajantasaisuus, sisäinen valvonta, raportointi ja ohjeistus on hoidettu erinomaisesti lukuun ottamatta palkitsemisjärjestelmää. Näin on varmistettu hyvät toimintaedellytykset. Talous- ja tietohallinto Taloushallinnon päätehtävänä on talouden suunnittelu, talousarvioiden valmistelu, talouden seuranta ja tilinpäätöksen laadinta sekä ajantasaisten raporttien toimittaminen toimielimille ja hallintokunnille. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen käynnistyminen työllisti taloushallintoa vuonna Lisäksi vuonna 2013 päivitettiin Kontiolahden riskianalyysi ja otettiin käyttöön sähköinen kokouspalvelu osalle lautakunnista. Tarkastuslautakunta kiittää tietohallinnon aktiivisuutta sähköisen asioinnin kehittämisessä, mikä on tarkastuslautakunnan mielestä hyvä tavoite. Hyvä ja sujuva yhteistyö PTTK Oy:n kanssa on myös tärkeää. Henkilöstöhallinto Vuonna 2013 perusturvaosaston virat ja toimet lakkautettiin henkilöstön siirtyessä liikkeen luovutuksen kautta Joensuun kaupungin palvelukseen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen käynnistyttyä Samassa yhteydessä päivähoidon virat ja toimet siirrettiin hallintosääntömuutoksen ja taloussuunnitelman hyväksymisen kautta perusturvaosastosta sivistysosaston alle.

10 Vuoden 2013 lopussa Kontiolahden kunnan henkilöstömäärä oli 660, kun se vuoden 2012 lopussa oli 850. Henkilöstömäärän vähentyminen 190 työntekijällä selittyy käytännössä juuri sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön siirtymisellä Joensuun kaupungin palvelukseen. Vakituisessa palvelussuhteessa oli 478 henkilöä (2012: 650) ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 154 henkilöä (2012: 172). Henkilöstön vähentyminen selittää osaltaan myös poissaolojen vähentymistä. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vuonna 2013 oli kalenteripäivää (2012: ). Taulukossa 3 on esitetty henkilöstön poissaolojen määrät vuosina Sairauspoissaolojen kustannukset vuonna 2013 olivat Taulukko 3. Henkilöstön poissaolojen määrät vuosina (Lähde: Kontiolahden henkilöstöraportti 2013.) 10 Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 11,3 päivää per henkilö (2012: 13,5). Eniten sairauspoissaoloja oli vapaa-aikapalvelujen (26,6 päivää per henkilötyövuosi) ja teknisten palvelujen (21,6 päivää per henkilötyövuosi) henkilöstöllä. Vähiten poissaoloja oli ympäristöpalvelujen (3,6 pv / htv) henkilöstöllä. Kontiolahden kunnan henkilöstö eläköityy keskimäärin henkilön vuosivauhdilla. Eläköityvien osuus koko henkilökunnasta on noin 3 prosenttia, mikä vastaa muiden kuntien osuuksia. Tarkastuslautakunta kiittää vuoden 2013 henkilöstöraporttia. Raportti on selkeä ja informatiivinen kokonaisuus. Uudeksi henkilöstöpäälliköksi valittiin Milla Paasu. Virkasuhde alkoi Henkilöstöpäällikkö on aloittanut tehtävässään hyvin. Tarkastuslautakunta pitää Työvire-mallia hyvänä työkaluna ja sen käytön edistämistä tärkeänä. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että Kontiolahdessa mietittäisiin, voisiko jollakin bonusjärjestelmällä edesauttaa poissaolojen vähentämistä ja läheltä piti -tilanteista ilmoittamista.

11 Taulukossa 4 on esitetty keskushallinnon toteutumatta jääneet tavoitteet. Tarkastuslautakunnan mielestä palkitsemisjärjestelmän päivitys olisi voitu tehdä vuonna 2013 ja sopia sen käyttöönotosta erikseen. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että henkilöstöllä olisi etukäteen tieto siitä, millä edellytyksillä palkitseminen toteutetaan. Taulukko 4. Keskushallinnon toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama Mittari Toteuma sitova tavoite Ajantasaiset ja päivitetyt Päivitetty työsuojelun säännöt, ohjeet ja suunnitelmat toimintaohjelma Oikeudenmukainen palkitsemisjärjestelmä Päivitetty palkitsemisjärjestelmä Hyväksytään 2014 keväällä Siirretty toteutettavaksi vuonna Elinkeinot ja työllisyys Elinkeinotoiminnan tarkoituksena on kunnan verotulopohjan kasvattaminen ja uusien työtilaisuuksien luominen kuntalaisille. Uusien työpaikkojen luomista edistetään Josek Oy:n antamalla monipuolisella yritysneuvonnalla. Vuonna 2013 Kontiolahden kunta maksoi Josek Oy:lle, jonka tarjoamia palveluja käytti yhteensä 140 asiakasta, joiden kanssa oli 427 eri toimenpidettä. Vuonna 2013 Kontiolahteen perustettiin 60 uutta yritystä ja lopetettiin 27 yritystä eli yritysten määrä lisääntyi nettona 33 kpl. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä ja tärkeänä tavoitteena uusien työpaikkojen luomista yhteistyössä Josek Oy:n kanssa. Pohjois-Karjalan Prikaati lakkautui Vuonna 2013 kunta sitoutui Kontiorannan varuskunta-alueen kehittämiseen. Joensuun seutu on nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi ja seudulla toimii laajapohjainen äkillisen rakennemuutoksen johtoryhmä, jonka tehtävänä on hoitaa muun muassa alueen elinkeinolliseen kehittämiseen liittyviä asioita. Uuroon valmistui kesäkuussa 2013 ABC-asema, johon tehtiin Kontiolahden kunnalle matkailun infopiste. Taulukossa 5 on esitetty vuonna 2013 toteumattomat tavoitteet. Tarkastuslautakunnan mielestä asetettu kappaleen tavoite uusien teollisten työpaikkojen saamiseksi on ollut erittäin haastava. Tulevaisuudessa tavoitteet voisivat olla varovaisempia ottaen huomioon yleinen taloudellinen tilanne. Parempi mittari saattaisi olla työpaikkojen lukumäärä ylipäänsä, eikä vain teollisten työpaikkojen lukumäärä. Nykyinen mittari ei välttämättä anna todenmukaista kuvaa tilanteesta. Seudullisesti Kontiolahti menetti kuitenkin vähiten teollisuustyöpaikkoja. Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä asiana uusien yrittäjien saamista Kontiolahteen.

12 12 Taulukko 5. Elinkeino ja työllisyys -tehtävän toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama Mittari Toteuma sitova tavoite Asiakkaiden neuvonta Neuvottujen asiakkaiden määrä vuosi, Palkkatuella Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen työllistäminen, Uusien teollisten Työpaikkojen lukumäärä/vuosi, työpaikkojen saaminen Vähennystä Sosiaali- ja terveystoimen tilaus Vuoden 2013 alusta lähtien Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestänyt Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintaalue. Kontiolahti on palvelujen tilaaja ja Joensuu tuottaja. Sosiaali- ja terveystoimen tilauksen toiminta-ajatuksena on turvata asukkaille hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisella palvelurakenteella. Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportoinnissa on tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan ollut ongelmia. Raportit ovat olleet epäluotettavia, eikä niiden perusteella ole pystytty tekemään kaikkia tarvittavia johtopäätöksiä. Tarkastuslautakunta pitää huolestuttavana myös sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitamisessa ilmenneitä tiedonkulun ongelmia. Tarkastuslautakunta on saanut käsityksen, että alkuvuoden ongelmat puhelinpalveluissa ja lääkäreiden vaikea saatavuus ovat lisänneet tyytymättömyyttä yhteistoiminta-alueeseen. Tarkastuslautakunta kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota sosiaalija terveyspalvelujen kustannuksiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen tavoitteena oli kustannusten pienentäminen, mikä ei kuitenkaan ole toteutunut. Vuonna 2012 sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset olivat noin 30,5 M ja vuonna 2013 ne olivat 1,4 M suuremmat ollen noin 32 M. Sosiaali- ja terveystoimen tilauksen tavoitteista ei ole toteutunut laatutason yhteisen seurantajärjestelmän kehittäminen eikä henkilöstökyselyä järjestetty ja asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin vain äitiysneuvolassa ja sosiaalitoimessa (taulukko 6). Taulukko 6. Sote-tilauksen toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama Mittari Toteuma sitova tavoite Palvelujen kehittäminen yhteistyössä tuottajan kanssa Laatutason yhteinen seurantajärjestelmä käytössä 12/2013 Palveluprosessien toimivuus Henkilöstökysely palveluprosesseista, tulos > 3,5 (asteikko 1 5) Ei ole kehitteillä Ei toteutunut Vuonna 2013 sovittiin Joensuun kanssa, että Kontiolahden, Joensuun ja Outokummun tarkastuslautakunnat muodostavat sote-toimikunnan sosiaali- ja terveystoimen tilauksen tarkastamista varten. Tavoitteena on valvoa muun muassa yhteistoimintasopimuksen noudattamista.

13 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatuspalvelut siirtyivät sivistysosastolle vuoden 2013 alussa. Varhaiskasvatuspalvelujen siirtyminen sivistysosastolle on antanut mahdollisuuden kehittää yhtenäistä hoito-, kasvatus- ja koulupolkuajattelua. Samassa hallintokunnassa toimiminen edesauttaa lapsen kasvatuksen ja oppimisen tuen järjestämistä koordinoidusti varhaiskasvatuksesta kouluun. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaista toimintaa ovat varhaiskasvatuspalvelut, peruskoulut ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Tarkastuslautakunta toteaa tyytyväisenä, että kasvatus- ja koulutuspalvelut on hoidettu hyvin. Yläkoululla on hienot ja toimivat tilat. Lukion ja muiden koulujen toiminta on aktiivista. Tarkastuslautakunta haluaa kiittää lasten hoitajia ja opettajia hyvin hoidetusta työstä. Seudullisesti tarkasteltuna kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaiset palvelut on järjestetty Kontiolahdella tehokkaasti. Toimintakertomuksesta käy ilmi, että Kontiolahdessa on kattava lähikouluverkko, mikä on tarkastuslautakunnan mielestä hyvä asia. Koulupalvelut ovat yksi tärkeä osa kunnan lähipalveluja. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että oppilashuoltotyöhön panostetaan edelleen ja varhaisesta puuttumisesta huolehditaan. Lisäksi tarkastuslautakunta toivoo, että kuraattorit säilyisivät Kontiolahden kunnan alaisuudessa, koska kuraattoreilla on merkittävä rooli varhaisessa puuttumisessa. Tarkastuslautakunta esittää harkittavaksi, että esimerkiksi yläkoulun tiloihin, kuten teknisen työn tilat ja kotitalousluokka, etsittäisiin nykyistä enemmän ilta- ja viikonloppukäyttäjiä. Taulukossa 7 on esitetty kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten palveluiden toteutumattomat tavoitteet. Tarkastuslautakunnan mielestä seutuopiston toiminta on kuitenkin toteutettu hyvin ja seutuopisto on tärkeä palvelu kuntalaisille, johon kannattaa myös tulevaisuudessa panostaa. Taulukko 7. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten palveluiden toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama Mittari Toteuma sitova tavoite Seutuopiston kurssitarjonta toteutuu taloussuunnitelman Opetustunnit 7 000/v opetustuntia mukaisesti Seutuopiston opiskelijoiden määrä pysyy opiskelijaa opiskelijaa edellisvuoden tasolla Seutuopiston kurssitarjonta toteutuu opetus- Kurssien toteumaprosentti > 90 ohjelman mukaisesti 86 % Henkilöstön ammattitaito Opettajien kelpoisuus 99 % Opetuksen järjestäminen taloudellisesti 100 % (yläkoulu) Toimintakate < (yläkoulu) ,91

14 Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluu kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso- sekä kirjastopalvelut. Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on kulttuuri-identiteetistä huolehtiminen ja mahdollisuuksien luominen fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti kehittävään vapaa-ajan toimintaan. Tarkastuslautakunta kiittää, että yhteistyö nuorisovaltuuston kanssa on käynnistetty ja kehottaa aktiiviseen yhteistyöhön sekä lisäämään nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksia. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että Varparannan leirikeskuksen kehittämisestä on tehty suunnitelma jo vuonna 2008, mutta kehittäminen ei ole edennyt. Tarkastuslautakunnan mielestä Varparannan leirikeskuksen alueesta voisi tehdä uuden suunnitelman. Tarkastuslautakunta kiittää onnistunutta etsivää nuorisotyötä. Toiminta on tarpeellista ja on hyvä, että toiminta on tavoittanut niin monia nuoria. Tarkastuslautakunnan mielestä Kulttuuri-kulkurit oli onnistunut hanke, sillä sen avulla saatiin vietyä kulttuuria ihmisten luokse. Tarkastuslautakunta suosittaa jatkamaan toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Vapaa-ajan palvelut ympäri Kontiolahtea kaikenikäisille tarjottuina ovat tärkeitä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä myös tiedottamisen lisäämistä järjestettävistä tapahtumista, jotta kävijämäärätavoitteisiin päästäisiin. Taulukko 8. Vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluiden toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama sitova tavoite Mittari Toteuma Vapaa-aikapalvelujen järjestämään toimintaan osallistutaan aktiivisesti Vapaa-aikapalvelujen toiminta järjestetään taloudellisesti Vapaa-aikapalvelujen tilojen käyttö on tehokasta Kulttuuritapahtumat, elokuvat > kävijää Leirit > 60 kävijää Retket > 100 kävijää Ohjattu terveysliikunta > 3000 kävijää Käyttömenot /as., kulttuuripalvelut < 12 nuorisopalvelut < 18 Tilojen menot /as. liikuntapaikat < 50 Käyntikerrat/vuosi kulttuuritilat > nuorisotilat > kävijää 17 kävijää 0 kävijää kävijää 12,35 /as. 21,49 /as. 51,57 /as käyntikertaa käyntikertaa

15 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan alaisia palveluja ovat tekniset palvelut, kiinteistöpalvelut, liiketoiminta, vesihuolto ja ravintohuolto. Teknisen osaston tehtävänä on kunnallisten ydinpalvelujen tuottaminen suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä kunnallista infrastruktuuria, jolla luodaan edellytykset asumiselle ja elinkeinoelämälle sekä muiden kunnallisten palvelujen tuottamiselle. Tekninen lautakunta on tarkastuslautakunnan mielestä onnistunut toiminnassaan olosuhteet huomioon ottaen. Asioista tiedottaminen on parantunut ja sähkönkulutuksen pienentämistavoitteista ei ole jääty yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina. Tarkastuslautakunta pyytää kuitenkin teknistä osastoa kiinnittämään huomiota siihen, että käyttäjiltä saatava palaute huomioidaan ja mahdollisesti tarvittavat korjaustoimenpiteet tehdään viipymättä. Tarkastuslautakunnan mielestä asiointiliikenteestä voisi tiedottaa nykyistä monipuolisemmin ja mainostaa sitä mahdollisimman monille käyttäjäryhmille. Tarkastuslautakunta esittää harkittavaksi asiointiliikenteen siirtämistä sivistystoimeen. Teknisellä osastolla on tärkeä rooli esimerkiksi päiväkotien piha-alueiden hoitamisessa. Viihtyisyyttä on mahdollista parantaa pienehköilläkin toimenpiteillä. Teknisen osaston rooli on merkittävä myös erityisesti ennakoivasta kunnossapidosta huolehtimisessa. Taulukko 9. Teknisen lautakunnan alaisten palveluiden toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama Mittari Toteuma sitova tavoite Katuvalaistuksen Sähkönkulutuksen ohjauksen parantaminen säästö 2 % 0 Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivät 4 kpl/hlö (hallinto) 1 Kiinteistölaitteiden moitteeton toiminta Palvelusopimusten mukainen puhtaustaso Rakennuksia käytetään taloudellisesti Rakennuksia ylläpidetään tehokkaasti Riittävän palvelutason säilyttäminen ja monipuoliset ruokapalvelut eri asiakasryhmille, ruokalistojen uusiminen laatua parantamalla Ruokapalvelujen tuottaminen taloudellisesti Ruokahuollon työntekijät tyytyväisiä työolosuhteisiin ja sitoutuneita työntekoon IV-kanavien puhdistus, 3 kiinteistöä Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti 60 Lämmitysenergian käyttö 45 kwh/m³/vuosi 2 47, /k-m²/vuosi 54 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 3,9 (asteikko 1 5) 3,7 2,82 /suorite 2,94 Työtyytyväisyyskyselyn tulos 4,1 (ast. 1 5) ja vastausprosentti 95 4,0 91,8

16 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan toimialaan kuuluvat kaavoitus-, mittaus-, tontti-, ympäristönsuojelu-, rakennusvalvonta-, asunto- ja maaseutuasiat. Toiminnan tavoitteena on edistää terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja virikkeisen elinympäristön säilymistä ja kehittämistä sekä maaseudulla että taajamissa. Tarkastuslautakunnan mielestä ympäristölautakunnan alainen toiminta on järjestetty hyvin, eivätkä toteutumattomat tavoitteet (taulukko 10) ole kovin merkittäviä, sillä Lehmon rakennekaavan valmistumista ovat hidastaneet muut kaavoitustyöt ja henkilöstö on pitänyt yhteisiä kokoontumisia. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti ja rakentamista edesautetaan myös syrjäisemmillä alueilla. Rakentamista syrjäisemmille alueille ei tule tarpeettomasti estää. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota myös ennakoivaan neuvontaan, mikä saattaisi vähentää tehtäviä valituksia. Tarkastuslautakunnan mielestä kunnan ilmasto-ohjelma on hyvä työkalu ja sen noudattamista on hyvä edistää. Taulukko 10. Ympäristölautakunnan alaisten palveluiden toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama Mittari Toteuma sitova tavoite Lehmon rakennekaavan valmistuminen Lehmon rakennekaavasta valmiina 50 % ei Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen Henkilöstön kokoontuminen 6 krt/vuosi 5

17 17 4. Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kontiolahden kunnalla on kolme varsinaista tytäryhtiötä: Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot, Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy ja Kontiolahden Yrityspalvelu Oy. Näistä Kontiolahden Yrityspalvelu Oy omistaa 80- prosenttisesti Asunto Oy Kontiolahden Vaskiportin. Kuntakonsernia ohjataan kirjallisella konserniohjeella, joka käsittää yleisimmät konserniohjaukseen liittyvät osa-alueet. Ensimmäinen konserniohje tuli voimaan ja nykyinen ohje Konserniohjeella pyritään yhtenäistämään muun muassa hankintoja ja rahoitusta. Kontiolahden kunnanhallitus on hyväksynyt Hyvä hallinto- ja johtamistapa Kontiolahtikonsernissa -ohjeen, joka täydentää muun muassa konserniohjetta. Tarkastuslautakunta toteaa, että kokonaisuutena konserniohjaus on toteutettu Kontiolahden kunnassa hyvin. Konsernitulolaskelma laadittiin ensimmäisen kerran vuodelta Vuoden 2013 konsernitaseen loppusumma lisääntyi noin 5,3 M edellisestä vuodesta. Pysyvät vastaavat lisääntyivät investointien myötä ollen noin 97,1 M (2012: 96,3 M ). Oma pääoma oli 36,2 M (2012: 36,0 M ). Vieras pääoma nousi johtuen investointien rahoitustarpeesta 73,9 miljoonaan euroon (2012: 68,9 M ). Omavaraisuus laski 34 prosenttiin 36 prosentista. Suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi 75 prosenttiin 73 prosentista. Edellä mainittujen muutosten takia konsernin rahoitusvarallisuus heikkeni. Vuonna 2013 konsernin lainat olivat /asukas, kun ne vuonna 2012 olivat /asukas Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot Vuoden 2013 lopussa yhtiöllä oli omistuksessaan eri puolilla kuntaa 28 kiinteistöä, joissa on yhteensä 286 asuntoa. Asuntojen käyttöaste on ollut 98 prosenttia. Vuonna 2013 vuokratulot kasvoivat 3,2 % edelliseen vuoteen verrattuna ollen lähes 1,8 M ja käyttökorvaukset 27,3 % ollen lähes Kiinteistöjen hoitokulut kasvoivat 5,8 % ollen noin miljoonan. Luottotappioita kirjattiin noin , mikä on yli euroa edellisvuotta enemmän. Toiminnalle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet muutoin paitsi vuokrasaatavien osalta. Tarkastuslautakunta toteaa, että vuokrasaatavien pienentämiseen on löydettävä keinot. Vuokrasaatavien määrä verrattuna muihin kuntiin on suuri. Vuokrasaatavia oli tavoitteena pienentää 4 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna, kun ne sen sijaan kasvoivat lähes 5 prosenttia. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että vuokratalojen toiminta näyttää olevan yhden henkilön varassa. Olisi hyvä, jos asuntosihteerillä olisi myös varahenkilö.

18 Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy Yhtiön päätoimiala on perheryhmäkotipalvelujen tarjoaminen alaikäisille, yksin maahan tulleille lapsille ja nuorille, jotka ovat saanet oleskeluluvan Suomessa. Vuonna 2013 yhtiö jatkoi suunnitelmien laadintaa uusien toimialojen käynnistämiseksi. Selvittelyjen perusteella ensikoti- ja päiväkotisuunnitelmat lopetettiin. Sen sijaan keskityttiin jälkihuollon järjestämiseen. Perheryhmäkotien toimintakulut korvaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus 100-prosenttisesti. Perheryhmäkotipalvelut tuotetaan Kontiolahden kunnalle ostopalveluna. Toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ei toteutunut yksikkökohtaisten kokousten tavoitelukumäärä 36 (oli 30), eikä suunniteltua sidosryhmäkyselyä toteutettu. Käyttöaste jäi myös hieman 85 prosentin tavoitteesta ollen 82 prosenttia. Lisäksi parannettavaa on perehdyttämisessä, mikä ei ole toteutunut systemaattisesti, kuten oli tavoitteena. Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että kunnan alueella tarjotaan perheryhmäkotipalveluja Kontiolahden Yrityspalvelu Oy Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n tarkoituksena on hallita ja omistaa Kontiolahden kunnan alueella kiinteistöjä ja tarjota niitä yritysten käyttöön. Yrityspalvelu Oy:llä on omistuksessaan noin m² teollisuustiloja, jotka ovat pääasiassa Vaskelan ja Lehmon yritysalueilla sijaitsevia pienhalleja. Lisäksi Yrityspalvelu Oy:llä on hallinnassaan 23 asuinhuoneistoa, joista 10 kpl on tytäryhtiö Asunto Oy Kontiolahden Vaskiportissa, jonka osakkeista Yrityspalvelu Oy omistaa 80 prosenttia. Vuonna 2013 Kontiolahden Yrityspalvelu Oy maksoi pois kaikki velkansa eli yhtiö on nyt velaton. Tarkastuslautakunnan mielestä voisi pohtia, pitäisikö yrityksen toimintakenttää laajentaa ja hyödyntää esimerkiksi Kontiorannan kehittämisessä.

19 19 5. Kunnan talous Kunnan tilikauden tulos oli euroa ( euroa vuonna 2012). Toimintatuotot ylittyivät euroa talousarvioon nähden ja toimintakulut alittuivat euroa. Verotulot ylittyivät euroa. Poistot ylittivät euroa talousarvion. Tilikauden alijäämä oli pienempi kuin talousarviomuutosten jälkeen. Tulos parani edellisestä vuodesta merkittävästi, euroa. Kunnan lainamäärä kasvoi 8,0 milj. euroa. Kunnan lainamäärä asukasta kohti oli euroa (2.904 euroa vuonna 2012). Kunnan omavaraisuusaste oli 38,3 %, mikä on heikko (40,2 % vuonna 2012). Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä omavaraisuutta. 50 prosentin tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Kuvio 1. Omavaraisuusaste. (Lähde: Tilastokeskus.) Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnalla ei ole kattamatonta alijäämää ja että taseessa oleva ylijäämä on tilikauden päättyessä yhteensä 12,3 milj. euroa. Kertynyt ylijäämä on 856 euroa/asukas.

20 Kunnan talousstrategian mukaisista kriittisistä menestystekijöistä eivät toteutuneet verorasitus, konsernilainat, kumulatiivinen ylijäämä ja investointien omarahoitusaste toteutuivat. Kriittisistä menestystekijöistä eivät toteutuneet tuloslaskelman tasapainoisuus, lainakanta/as ja omavaraisuusaste. 20 Kuvio 2. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset euroa/asukas. (Lähde: Tilastokeskus.) Kuvioon on lisätty varhaiskasvatuksen kustannukset, jotta Kontiolahden luvut on saatu vertailukelpoiseksi edellisten vuosien kanssa. Kontiolahden kunnan sosiaali- ja terveystoimen keskimäärin alempia kustannuksia selittää osaltaan väestön ikärakenne.

21 21 6. Yhteenvetoarvio tavoitteiden toteutumisesta ja kunnan palvelujen tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä Uusi valtuustokausi käynnistyi ja uusi tarkastuslautakunta aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa. Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue käynnistyi myös vuoden 2013 alussa. Vuosi 2013 oli haasteellinen. Kuntajakoselvitys työllisti hallintokuntia ja erityisesti johtavia viranhaltijoita. Kontiorannan varuskunta lakkautui Taloudellisesti vuosi 2013 sujui ennakoitua paremmin. Tiedossa on kuitenkin tulevien vuosien taloudelliset haasteet, joihin ryhdyttiin varautumaan. Tarkastuslautakunta haluaa korostaa seuraavia vuoden 2013 havaintoja: - Kunnanjohtaja on aloittanut tehtävässään hyvin. Hän on onnistunut saavuttamaan luottamushenkilöiden ja henkilöstön luottamuksen positiivisella olemuksellaan. - Sääntöjen ajantasaisuus, sisäinen valvonta, raportointi ja ohjeistus on hoidettu erinomaisesti lukuun ottamatta palkitsemisjärjestelmää. Näin on varmistettu hyvät toimintaedellytykset. - Tavoite uusien työpaikkojen luomisesta yhteistyössä Josek Oy:n kanssa on tärkeä. - Sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitamisessa ilmenneet tiedonkulun ongelmat ovat huolestuttavia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Kokonaisuudessaan lautakunnat ovat onnistuneet toiminnassaan hyvin. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaiset palvelut on järjestetty seudullisesti tarkasteltuna tehokkaasti. Vapaa-aikapalvelujen alla toimiva etsivä nuorisotyö on ollut onnistunutta ja tavoittanut monia nuoria. Tekninen lautakunta on onnistunut tehtävissään haastavat olosuhteet huomioiden. Ympäristölautakunta ylitti taloudelliset tavoitteensa. Tarkastuslautakunta haluaa vielä muistuttaa kaikkia lautakuntia tiedottamisen tärkeydestä ja ennakoivan toiminnan tarpeellisuudesta. Tarkastuslautakunnan mielestä oikea-aikaisella ja riittävän laajalla tiedottamisella sekä ennakoivalla toiminnalla voidaan osaltaan parantaa toiminnan tuloksellisuutta. Tarkastuslautakunta kiittää kunnan palveluksessa olevia henkilöitä hyvin tehdystä työstä sekä luottamushenkilöitä tehtäviinsä sitoutumisesta.

22 22 7. Arviointikertomuksen käsittely Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2013 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista lautakuntien selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä mennessä pidettävässä kunnanvaltuuston kokouksessa. Tarkastuslautakunta toivoo, että lautakunnat antavat selvityksensä erillisenä tiedostona siten, että selvityksiä ei liitetä arviointikertomuspohjaan.

23 23 8. Allekirjoitukset Kontiolahti Sirpa Pakarinen puheenjohtaja Heikki Lukkarinen varapuheenjohtaja Minna Kuusela jäsen Samuli Pykäläinen jäsen Otto Rantanen jäsen

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Kunnanhallituksen ja lautakuntien selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2013 esittämiin havaintoihin

Kunnanhallituksen ja lautakuntien selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2013 esittämiin havaintoihin 0 Kunnanhallituksenja lautakuntienselvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa2013 esittämiinhavaintoihin 1 Tarkastuslautakunta on jättänyt arviointikertomuksen vuodelta 2013 kunnanvaltuuston

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 Työohjelma

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 31.03.2017 klo 13:00-14:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 30-35 Otsikko Sivu 30 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kontiolahden kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015 Jakelu:

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Jakelu:

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 27.05.2016 klo 13:10-14:24 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 37-42 Otsikko Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2021 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

klo ja Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

klo ja Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2017 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 10.4.2017 klo 9.00

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017-2021 1. Yleistä Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA 2 (35)

KONTIOLAHDEN KUNTA 2 (35) KONTIOLAHDEN KUNTA 2 (35) TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 2 (35) 2 (35) Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA... 4 1.1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Uuden kuntalain tuomat muutokset kuntien tilintarkastukseen ja arviointiin Kommenttipuheenvuoro

Uuden kuntalain tuomat muutokset kuntien tilintarkastukseen ja arviointiin Kommenttipuheenvuoro Uuden kuntalain tuomat muutokset kuntien tilintarkastukseen ja arviointiin Kommenttipuheenvuoro Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 21- Tampere-talo kaupunginreviisori, JHTT Kuntalain muutokset tilintarkastukseen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Tarkastuslautakunta 2009-2012 15.04.2010 1 KOKOUSAIKA Torstaina 15.04.2010 klo 15.00 19.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2017 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistai 27.6.2017 klo 18.00

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot