TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

2 2

3 3 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOONPANO JA TILINTARKASTUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖSKENTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ JA TOTEUTTAMISTAPA VUODEN 2012 ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESILLE TUOTUJEN ASIOIDEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI ARVIO ASETETTUJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA PÄÄTULOSALUEITTAIN STRATEGIAN TOIMEENPANO JA TOTEUTUMINEN KUNNANHALLITUS Keskushallinto Elinkeinot ja työllisyys Sosiaali- ja terveystoimen tilaus KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KIINTEISTÖ OY KONTIOLAHDEN VUOKRATALOT KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT LUKKARILA OY KONTIOLAHDEN YRITYSPALVELU OY KUNNAN TALOUS YHTEENVETOARVIO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA JA KUNNAN PALVELUJEN TULOKSELLISUUDESTA JA SEN KEHITYKSESTÄ ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY... 22

4 4 1. Tarkastuslautakunta ja tarkastustoiminta 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävä Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kuntalain 71 :n 1 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kontiolahden kunnanvaltuuston hyväksymän tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastussäännön 4 mukaan tarkastuslautakunnan on kuntalaissa määriteltyjen tehtävien lisäksi: 1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelmien toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, 3. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, 4. seurata yleisesti kunnan ja tarvittaessa kuntakonsernin hallintoa ja taloutta sekä niissä tapahtuvia muutoksia ja arvioida hallinnon ja taloudenhoidon sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta, 5. kehittää tarkastus- ja arviointitointa, asettaa niille tavoitteet ja seurata niiden toteutumista, 6. hyväksyä arviointisuunnitelma, 7. antaa kunnanvaltuustolle arviointikertomus siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kuntakonsernissa, sekä antaa kunnanvaltuustolle tarvittaessa muitakin selvityksiä ja raportteja, 8. antaa lausuntoja konserniyhtiöiden, -yhteisöjen ja -säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä ja tehdä ehdotuksia näiden tilintarkastajiksi, sekä 9. valvoa, että toiminnasta vastaavat toimielimet, henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden huomautusten johdosta, joihin toiminnan ja talouden arviointi, hallinnon ja talouden tarkastus sekä tilintarkastus ovat antaneet aihetta.

5 Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja tilintarkastus Kontiolahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut kuntalain 71 :n ja Kontiolahden tarkastussäännön mukaisesti tarkastuslautakuntaan toimikaudelle seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Varajäsen Pakarinen Sirpa, puheenjohtaja Vallius Lea Lukkarinen Heikki, varapuheenjohtaja Mustonen Sakari Kuusela Minna Toppi Jenni * Pykäläinen Samuli Korhonen Ahti Rantanen Otto Vattulainen Piia * Kunnanvaltuusto on myöntänyt eron Jenni Topille ja valinnut hänen tilalleen tarkastuslautakunnan varajäseneksi Jertta Harisen. Tarkastuslautakunnan jäsenten hallinnon seurantavastuu on jaettu taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. Tarkastuslautakunnan jäsenten seurantavastuut. Toimielin Tarkastuslautakunnan jäsen Kunnanvaltuusto ja -hallitus Kaikki Kasvatus- ja koulutusltk Sirpa Pakarinen, Minna Kuusela Tekninen lautakunta Heikki Lukkarinen, Samuli Pykäläinen Vapaa-aikalautakunta Sirpa Pakarinen, Otto Rantanen Ympäristölautakunta Heikki Lukkarinen, Samuli Pykäläinen Tarkastuslautakunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut saakka asianhallintasihteeri Maarit Koivisto ja siitä lähtien asianhallintasihteeri Miia Kauppinen. Lautakunnan kokouksissa on ollut läsnä kunnanvaltuuston valitseman tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n JHTT-tilintarkastaja Eeva-Liisa Auvinen sekä lähtien JHTT-tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen. Tilintarkastusta ovat suorittaneet myös avustavat tarkastajat Taina Törrönen ja Eija Susitaival Tarkastuslautakunnan työskentely Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arvioinnin suorittamiseksi nelivuotissuunnitelman vuosittaisine painopistealueineen ja tarkemman vuosisuunnitelman kutakin vuotta varten. Vuonna 2013 tarkastuslautakunta on tutustunut syvällisemmin konserniohjaukseen, yleishallintoon ja tekniseen lautakuntaan. Kokouksia oli kaiken kaikkiaan kymmenen. Taulukossa 2 on esitetty tarkastuslautakunnan vuoden 2013 kokoukset ja niiden keskeinen sisältö.

6 6 Taulukko 2. Tarkastuslautakunnan kokoukset vuonna Kokouksen keskeinen aihe Päivämäärä Tarkastuslautakunnan toiminta Arviointikäynti Paiholan ja Mäntytien päiväkodeissa Kunnan johtaminen, sisäinen valvonta Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Ympäristöpalvelut Konserniohjaus, henkilöstöhallinnon tilannekatsaus Iltakoulu hallituksen kanssa, avoin varhaiskasvatus Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Arviointikäynti Kontiolahden yläkoulussa Vuoden 2013 arviointikertomuksen valmistelu Tarkastuslautakunnan kokousten yhteydessä on kuultu lautakuntien puheenjohtajia, johtavia viranhaltijoita, osastopäälliköitä ja tehtäväjohtajia. Tarkastuslautakunta teki arviointikäynnit Paiholan päiväkotiin ja Mäntytien päiväkotiin sekä Kontiolahden yläkouluun Arviointikertomuksen sisältö ja toteuttamistapa Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, johon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Arviointikertomuksen laadinnassa on hyödynnetty tilinpäätöksessä ja henkilöstöraportissa esitettyjä tietoja sekä tarkastuslautakunnan arviointivuotta koskevissa kuulemistilaisuuksissa ja tutustumiskäynneillä saatuja tietoja. Arviointikertomuksen pääsisältö koostuu valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnista. Arvioinnin kohteena ovat vuosittain kaikki valtuuston asettamat tavoitteet. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta käsittelee erityisesti niitä asioita, joihin on nähnyt tarpeelliseksi kiinnittää huomiota.

7 7 2. Vuoden 2012 arviointikertomuksessa esille tuotujen asioiden johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Vuoden 2012 arviointikertomus käsiteltiin Kontiolahden kunnanvaltuustossa Vuoden 2012 arviointikertomuksen laati edellinen tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunta asetetaan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Näin ollen edellinen tarkastuslautakunta, joka oli asetettu vuosille , jatkoi toimintaansa vielä vuoden 2012 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen ensimmäiseen valtuustokäsittelyyn saakka. Valtuustokauden vaihtuessa kunnissa toimii kevään ajan kaksi tarkastuslautakuntaa, joiden tehtävät jakaantuvat sen mukaan, minkä vuoden asiaa käsitellään. Vuosien tarkastuslautakunta esitti arviointikertomuksen yhteenvedossa, että Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2012 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä mennessä pidettävässä kunnanvaltuuston kokouksessa. Kaikki hallintokunnat ja johtoryhmä ovat antaneet vastineensa arviointikertomuksessa esille tuoduista asioista. Kontiolahden kunnan kunnanvaltuusto käsitteli asian kokouksessaan Uusi tarkastuslautakunta on saattanut tiedokseen vastaukset vanhan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2012 esittämiin arviointeihin ja huomioihin kokouksessaan Vuosien tarkastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa edellisen tarkastuslautakunnan laatimaan arviointikertomukseen annettuihin vastauksiin.

8 8 3. Arvio asetettujen toiminnallisten ja taloudellisen tavoitteiden saavuttamisesta päätulosalueittain 3.1 Strategian toimeenpano ja toteutuminen Kontiolahden kunnan toimintaa ohjaava Kontiolahden kuntastrategia vuosille on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna Kuntastrategia tulee huomioida kaikessa kunnan toiminnassa, kehittämisessä, suunnittelussa ja erillisstrategioita laadittaessa. Kuntastrategian toimeenpanosta ovat vastuussa kaikki kunnan luottamushenkilöt ja kunnan työntekijät. Kuntastrategian päivitystyö aloitettiin vuonna 2013 järjestämällä kaksi valtuuston työseminaaria. Tarkastuslautakunta pitää strategian uudistamista erittäin hyvänä asiana ja käsittelee uuden strategian toimeenpanoa ja toteutumista vuoden 2014 arviointikertomuksessa Kunnanhallitus Suoraan kunnanhallituksen alaista toimintaa ovat kunnan keskushallinto, elinkeino- ja työllisyysasiat, talous- ja tietohallinto, henkilöstöhallinto sekä sosiaalija terveystoimen tilaus. Kunnanhallitus vastaa kunnan toimintojen koordinoinnista ja asioiden valmistelemisesta kunnanvaltuuston päätettäväksi sekä kunnanvaltuuston päätösten toimeenpanosta. Vuotta 2013 leimasi kuntajakoselvitys. Valtiovarainministeriö määräsi tekemällään päätöksellä toimitettavaksi kuntalain 15 :n perusteella erityisen kuntajakoselvityksen Joensuun ja Outokummun kaupunkien sekä Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien välillä. Valtiovarainministeriö asetti kuntajakoselvittäjäksi Ossi Revon, joka suoritti kuntajakolain 16 :ssä tarkoitetun erityisen kuntajakoselvityksen. Selvityksessä tuotettiin tiedot, joiden perusteella kaupungin- ja kunnanvaltuustot arvioivat edellytykset yhdistää selvityksen kohteena olevat kunnat tai osa kunnista yhdeksi kunnaksi. Kontiolahden kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti kokouksessaan , että se ei hyväksy kuntajakoselvittäjä Ossi Revon tekemää ehdotusta kuntajaon muuttamisesta Kontiolahden kunnan osalta, Kontiolahden kunnan lakkauttamista eikä yhdistymissopimusta niiltä osin, kuin se koski Kontiolahden kuntaa. Kontiolahden kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 31-4, että Kontiolahden kunta jatkaa toimintaansa itsenäisenä kuntana. Kontiolahden kuntaan valittiin uudeksi kunnanjohtajaksi Jere Penttilä Virkasuhde alkoi Kunnanjohtaja on aloittanut tehtävässään hyvin. Hän on onnistunut saavuttamaan luottamushenkilöiden ja henkilöstön luottamuksen positiivisella olemuksellaan.

9 Keskushallinto Keskushallinnon toiminta-ajatuksena on ohjata ja kehittää kunnan palvelutuotantoa. Hallintopalvelut Hallintopalveluissa huolehditaan kunnanvaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, henkilöstöasiaintyöryhmän ja yhteistyötoimikunnan valmistelu-, sihteeri-, päätöksenteko- ja täytäntöönpanotehtävistä. Lisäksi huolehditaan kunnan arkistotoimesta ja yleisestä tiedotustoiminnasta sekä ohjeiden ja sääntöjen ajan tasalla pitämisestä. Vuosi 2013 oli Kontiolahden 140-vuotisjuhlavuosi. Juhlatapahtumien järjestämisen päävastuu oli hallintopalveluilla. Ottaen huomioon käytettävissä olleet resurssit juhlavuoden tapahtumat saatiin järjestettyä hyvin. Tarkastuslautakunnan mielestä juhlavuoden tapahtumia olisi kuitenkin voitu järjestää vielä enemmän ja niitä olisi voitu mainostaa laajemmin eri kohderyhmille. Lisäksi nuoret olisi voitu huomioida paremmin ohjelman järjestelyissä. Tarkastuslautakunta suosittaa, että juhlavuoden tapahtumien järjestämiseen varataan riittävät resurssit ja että yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa tehdään enemmän. Vuonna 2013 keskushallinto toteutti kuntalaiskyselyn, jossa selvitettiin kuntalaisten mielipiteitä kunnan järjestämistä ja tuottamista palveluista. Tarkastuslautakunnan mielestä kuntalaiskyselyiden vastausaktiivisuutta voitaisiin parantaa laittamalla kyselyihin jonkin vastaamiseen kannustavan palkkion. Tarkastuslautakunnan mielestä sääntöjen ajantasaisuus, sisäinen valvonta, raportointi ja ohjeistus on hoidettu erinomaisesti lukuun ottamatta palkitsemisjärjestelmää. Näin on varmistettu hyvät toimintaedellytykset. Talous- ja tietohallinto Taloushallinnon päätehtävänä on talouden suunnittelu, talousarvioiden valmistelu, talouden seuranta ja tilinpäätöksen laadinta sekä ajantasaisten raporttien toimittaminen toimielimille ja hallintokunnille. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen käynnistyminen työllisti taloushallintoa vuonna Lisäksi vuonna 2013 päivitettiin Kontiolahden riskianalyysi ja otettiin käyttöön sähköinen kokouspalvelu osalle lautakunnista. Tarkastuslautakunta kiittää tietohallinnon aktiivisuutta sähköisen asioinnin kehittämisessä, mikä on tarkastuslautakunnan mielestä hyvä tavoite. Hyvä ja sujuva yhteistyö PTTK Oy:n kanssa on myös tärkeää. Henkilöstöhallinto Vuonna 2013 perusturvaosaston virat ja toimet lakkautettiin henkilöstön siirtyessä liikkeen luovutuksen kautta Joensuun kaupungin palvelukseen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen käynnistyttyä Samassa yhteydessä päivähoidon virat ja toimet siirrettiin hallintosääntömuutoksen ja taloussuunnitelman hyväksymisen kautta perusturvaosastosta sivistysosaston alle.

10 Vuoden 2013 lopussa Kontiolahden kunnan henkilöstömäärä oli 660, kun se vuoden 2012 lopussa oli 850. Henkilöstömäärän vähentyminen 190 työntekijällä selittyy käytännössä juuri sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön siirtymisellä Joensuun kaupungin palvelukseen. Vakituisessa palvelussuhteessa oli 478 henkilöä (2012: 650) ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 154 henkilöä (2012: 172). Henkilöstön vähentyminen selittää osaltaan myös poissaolojen vähentymistä. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vuonna 2013 oli kalenteripäivää (2012: ). Taulukossa 3 on esitetty henkilöstön poissaolojen määrät vuosina Sairauspoissaolojen kustannukset vuonna 2013 olivat Taulukko 3. Henkilöstön poissaolojen määrät vuosina (Lähde: Kontiolahden henkilöstöraportti 2013.) 10 Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 11,3 päivää per henkilö (2012: 13,5). Eniten sairauspoissaoloja oli vapaa-aikapalvelujen (26,6 päivää per henkilötyövuosi) ja teknisten palvelujen (21,6 päivää per henkilötyövuosi) henkilöstöllä. Vähiten poissaoloja oli ympäristöpalvelujen (3,6 pv / htv) henkilöstöllä. Kontiolahden kunnan henkilöstö eläköityy keskimäärin henkilön vuosivauhdilla. Eläköityvien osuus koko henkilökunnasta on noin 3 prosenttia, mikä vastaa muiden kuntien osuuksia. Tarkastuslautakunta kiittää vuoden 2013 henkilöstöraporttia. Raportti on selkeä ja informatiivinen kokonaisuus. Uudeksi henkilöstöpäälliköksi valittiin Milla Paasu. Virkasuhde alkoi Henkilöstöpäällikkö on aloittanut tehtävässään hyvin. Tarkastuslautakunta pitää Työvire-mallia hyvänä työkaluna ja sen käytön edistämistä tärkeänä. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että Kontiolahdessa mietittäisiin, voisiko jollakin bonusjärjestelmällä edesauttaa poissaolojen vähentämistä ja läheltä piti -tilanteista ilmoittamista.

11 Taulukossa 4 on esitetty keskushallinnon toteutumatta jääneet tavoitteet. Tarkastuslautakunnan mielestä palkitsemisjärjestelmän päivitys olisi voitu tehdä vuonna 2013 ja sopia sen käyttöönotosta erikseen. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että henkilöstöllä olisi etukäteen tieto siitä, millä edellytyksillä palkitseminen toteutetaan. Taulukko 4. Keskushallinnon toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama Mittari Toteuma sitova tavoite Ajantasaiset ja päivitetyt Päivitetty työsuojelun säännöt, ohjeet ja suunnitelmat toimintaohjelma Oikeudenmukainen palkitsemisjärjestelmä Päivitetty palkitsemisjärjestelmä Hyväksytään 2014 keväällä Siirretty toteutettavaksi vuonna Elinkeinot ja työllisyys Elinkeinotoiminnan tarkoituksena on kunnan verotulopohjan kasvattaminen ja uusien työtilaisuuksien luominen kuntalaisille. Uusien työpaikkojen luomista edistetään Josek Oy:n antamalla monipuolisella yritysneuvonnalla. Vuonna 2013 Kontiolahden kunta maksoi Josek Oy:lle, jonka tarjoamia palveluja käytti yhteensä 140 asiakasta, joiden kanssa oli 427 eri toimenpidettä. Vuonna 2013 Kontiolahteen perustettiin 60 uutta yritystä ja lopetettiin 27 yritystä eli yritysten määrä lisääntyi nettona 33 kpl. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä ja tärkeänä tavoitteena uusien työpaikkojen luomista yhteistyössä Josek Oy:n kanssa. Pohjois-Karjalan Prikaati lakkautui Vuonna 2013 kunta sitoutui Kontiorannan varuskunta-alueen kehittämiseen. Joensuun seutu on nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi ja seudulla toimii laajapohjainen äkillisen rakennemuutoksen johtoryhmä, jonka tehtävänä on hoitaa muun muassa alueen elinkeinolliseen kehittämiseen liittyviä asioita. Uuroon valmistui kesäkuussa 2013 ABC-asema, johon tehtiin Kontiolahden kunnalle matkailun infopiste. Taulukossa 5 on esitetty vuonna 2013 toteumattomat tavoitteet. Tarkastuslautakunnan mielestä asetettu kappaleen tavoite uusien teollisten työpaikkojen saamiseksi on ollut erittäin haastava. Tulevaisuudessa tavoitteet voisivat olla varovaisempia ottaen huomioon yleinen taloudellinen tilanne. Parempi mittari saattaisi olla työpaikkojen lukumäärä ylipäänsä, eikä vain teollisten työpaikkojen lukumäärä. Nykyinen mittari ei välttämättä anna todenmukaista kuvaa tilanteesta. Seudullisesti Kontiolahti menetti kuitenkin vähiten teollisuustyöpaikkoja. Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä asiana uusien yrittäjien saamista Kontiolahteen.

12 12 Taulukko 5. Elinkeino ja työllisyys -tehtävän toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama Mittari Toteuma sitova tavoite Asiakkaiden neuvonta Neuvottujen asiakkaiden määrä vuosi, Palkkatuella Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen työllistäminen, Uusien teollisten Työpaikkojen lukumäärä/vuosi, työpaikkojen saaminen Vähennystä Sosiaali- ja terveystoimen tilaus Vuoden 2013 alusta lähtien Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestänyt Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintaalue. Kontiolahti on palvelujen tilaaja ja Joensuu tuottaja. Sosiaali- ja terveystoimen tilauksen toiminta-ajatuksena on turvata asukkaille hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisella palvelurakenteella. Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportoinnissa on tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan ollut ongelmia. Raportit ovat olleet epäluotettavia, eikä niiden perusteella ole pystytty tekemään kaikkia tarvittavia johtopäätöksiä. Tarkastuslautakunta pitää huolestuttavana myös sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitamisessa ilmenneitä tiedonkulun ongelmia. Tarkastuslautakunta on saanut käsityksen, että alkuvuoden ongelmat puhelinpalveluissa ja lääkäreiden vaikea saatavuus ovat lisänneet tyytymättömyyttä yhteistoiminta-alueeseen. Tarkastuslautakunta kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota sosiaalija terveyspalvelujen kustannuksiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen tavoitteena oli kustannusten pienentäminen, mikä ei kuitenkaan ole toteutunut. Vuonna 2012 sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset olivat noin 30,5 M ja vuonna 2013 ne olivat 1,4 M suuremmat ollen noin 32 M. Sosiaali- ja terveystoimen tilauksen tavoitteista ei ole toteutunut laatutason yhteisen seurantajärjestelmän kehittäminen eikä henkilöstökyselyä järjestetty ja asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin vain äitiysneuvolassa ja sosiaalitoimessa (taulukko 6). Taulukko 6. Sote-tilauksen toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama Mittari Toteuma sitova tavoite Palvelujen kehittäminen yhteistyössä tuottajan kanssa Laatutason yhteinen seurantajärjestelmä käytössä 12/2013 Palveluprosessien toimivuus Henkilöstökysely palveluprosesseista, tulos > 3,5 (asteikko 1 5) Ei ole kehitteillä Ei toteutunut Vuonna 2013 sovittiin Joensuun kanssa, että Kontiolahden, Joensuun ja Outokummun tarkastuslautakunnat muodostavat sote-toimikunnan sosiaali- ja terveystoimen tilauksen tarkastamista varten. Tavoitteena on valvoa muun muassa yhteistoimintasopimuksen noudattamista.

13 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatuspalvelut siirtyivät sivistysosastolle vuoden 2013 alussa. Varhaiskasvatuspalvelujen siirtyminen sivistysosastolle on antanut mahdollisuuden kehittää yhtenäistä hoito-, kasvatus- ja koulupolkuajattelua. Samassa hallintokunnassa toimiminen edesauttaa lapsen kasvatuksen ja oppimisen tuen järjestämistä koordinoidusti varhaiskasvatuksesta kouluun. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaista toimintaa ovat varhaiskasvatuspalvelut, peruskoulut ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Tarkastuslautakunta toteaa tyytyväisenä, että kasvatus- ja koulutuspalvelut on hoidettu hyvin. Yläkoululla on hienot ja toimivat tilat. Lukion ja muiden koulujen toiminta on aktiivista. Tarkastuslautakunta haluaa kiittää lasten hoitajia ja opettajia hyvin hoidetusta työstä. Seudullisesti tarkasteltuna kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaiset palvelut on järjestetty Kontiolahdella tehokkaasti. Toimintakertomuksesta käy ilmi, että Kontiolahdessa on kattava lähikouluverkko, mikä on tarkastuslautakunnan mielestä hyvä asia. Koulupalvelut ovat yksi tärkeä osa kunnan lähipalveluja. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että oppilashuoltotyöhön panostetaan edelleen ja varhaisesta puuttumisesta huolehditaan. Lisäksi tarkastuslautakunta toivoo, että kuraattorit säilyisivät Kontiolahden kunnan alaisuudessa, koska kuraattoreilla on merkittävä rooli varhaisessa puuttumisessa. Tarkastuslautakunta esittää harkittavaksi, että esimerkiksi yläkoulun tiloihin, kuten teknisen työn tilat ja kotitalousluokka, etsittäisiin nykyistä enemmän ilta- ja viikonloppukäyttäjiä. Taulukossa 7 on esitetty kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten palveluiden toteutumattomat tavoitteet. Tarkastuslautakunnan mielestä seutuopiston toiminta on kuitenkin toteutettu hyvin ja seutuopisto on tärkeä palvelu kuntalaisille, johon kannattaa myös tulevaisuudessa panostaa. Taulukko 7. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten palveluiden toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama Mittari Toteuma sitova tavoite Seutuopiston kurssitarjonta toteutuu taloussuunnitelman Opetustunnit 7 000/v opetustuntia mukaisesti Seutuopiston opiskelijoiden määrä pysyy opiskelijaa opiskelijaa edellisvuoden tasolla Seutuopiston kurssitarjonta toteutuu opetus- Kurssien toteumaprosentti > 90 ohjelman mukaisesti 86 % Henkilöstön ammattitaito Opettajien kelpoisuus 99 % Opetuksen järjestäminen taloudellisesti 100 % (yläkoulu) Toimintakate < (yläkoulu) ,91

14 Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluu kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso- sekä kirjastopalvelut. Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on kulttuuri-identiteetistä huolehtiminen ja mahdollisuuksien luominen fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti kehittävään vapaa-ajan toimintaan. Tarkastuslautakunta kiittää, että yhteistyö nuorisovaltuuston kanssa on käynnistetty ja kehottaa aktiiviseen yhteistyöhön sekä lisäämään nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksia. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että Varparannan leirikeskuksen kehittämisestä on tehty suunnitelma jo vuonna 2008, mutta kehittäminen ei ole edennyt. Tarkastuslautakunnan mielestä Varparannan leirikeskuksen alueesta voisi tehdä uuden suunnitelman. Tarkastuslautakunta kiittää onnistunutta etsivää nuorisotyötä. Toiminta on tarpeellista ja on hyvä, että toiminta on tavoittanut niin monia nuoria. Tarkastuslautakunnan mielestä Kulttuuri-kulkurit oli onnistunut hanke, sillä sen avulla saatiin vietyä kulttuuria ihmisten luokse. Tarkastuslautakunta suosittaa jatkamaan toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Vapaa-ajan palvelut ympäri Kontiolahtea kaikenikäisille tarjottuina ovat tärkeitä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä myös tiedottamisen lisäämistä järjestettävistä tapahtumista, jotta kävijämäärätavoitteisiin päästäisiin. Taulukko 8. Vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluiden toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama sitova tavoite Mittari Toteuma Vapaa-aikapalvelujen järjestämään toimintaan osallistutaan aktiivisesti Vapaa-aikapalvelujen toiminta järjestetään taloudellisesti Vapaa-aikapalvelujen tilojen käyttö on tehokasta Kulttuuritapahtumat, elokuvat > kävijää Leirit > 60 kävijää Retket > 100 kävijää Ohjattu terveysliikunta > 3000 kävijää Käyttömenot /as., kulttuuripalvelut < 12 nuorisopalvelut < 18 Tilojen menot /as. liikuntapaikat < 50 Käyntikerrat/vuosi kulttuuritilat > nuorisotilat > kävijää 17 kävijää 0 kävijää kävijää 12,35 /as. 21,49 /as. 51,57 /as käyntikertaa käyntikertaa

15 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan alaisia palveluja ovat tekniset palvelut, kiinteistöpalvelut, liiketoiminta, vesihuolto ja ravintohuolto. Teknisen osaston tehtävänä on kunnallisten ydinpalvelujen tuottaminen suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä kunnallista infrastruktuuria, jolla luodaan edellytykset asumiselle ja elinkeinoelämälle sekä muiden kunnallisten palvelujen tuottamiselle. Tekninen lautakunta on tarkastuslautakunnan mielestä onnistunut toiminnassaan olosuhteet huomioon ottaen. Asioista tiedottaminen on parantunut ja sähkönkulutuksen pienentämistavoitteista ei ole jääty yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina. Tarkastuslautakunta pyytää kuitenkin teknistä osastoa kiinnittämään huomiota siihen, että käyttäjiltä saatava palaute huomioidaan ja mahdollisesti tarvittavat korjaustoimenpiteet tehdään viipymättä. Tarkastuslautakunnan mielestä asiointiliikenteestä voisi tiedottaa nykyistä monipuolisemmin ja mainostaa sitä mahdollisimman monille käyttäjäryhmille. Tarkastuslautakunta esittää harkittavaksi asiointiliikenteen siirtämistä sivistystoimeen. Teknisellä osastolla on tärkeä rooli esimerkiksi päiväkotien piha-alueiden hoitamisessa. Viihtyisyyttä on mahdollista parantaa pienehköilläkin toimenpiteillä. Teknisen osaston rooli on merkittävä myös erityisesti ennakoivasta kunnossapidosta huolehtimisessa. Taulukko 9. Teknisen lautakunnan alaisten palveluiden toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama Mittari Toteuma sitova tavoite Katuvalaistuksen Sähkönkulutuksen ohjauksen parantaminen säästö 2 % 0 Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivät 4 kpl/hlö (hallinto) 1 Kiinteistölaitteiden moitteeton toiminta Palvelusopimusten mukainen puhtaustaso Rakennuksia käytetään taloudellisesti Rakennuksia ylläpidetään tehokkaasti Riittävän palvelutason säilyttäminen ja monipuoliset ruokapalvelut eri asiakasryhmille, ruokalistojen uusiminen laatua parantamalla Ruokapalvelujen tuottaminen taloudellisesti Ruokahuollon työntekijät tyytyväisiä työolosuhteisiin ja sitoutuneita työntekoon IV-kanavien puhdistus, 3 kiinteistöä Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti 60 Lämmitysenergian käyttö 45 kwh/m³/vuosi 2 47, /k-m²/vuosi 54 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 3,9 (asteikko 1 5) 3,7 2,82 /suorite 2,94 Työtyytyväisyyskyselyn tulos 4,1 (ast. 1 5) ja vastausprosentti 95 4,0 91,8

16 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan toimialaan kuuluvat kaavoitus-, mittaus-, tontti-, ympäristönsuojelu-, rakennusvalvonta-, asunto- ja maaseutuasiat. Toiminnan tavoitteena on edistää terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja virikkeisen elinympäristön säilymistä ja kehittämistä sekä maaseudulla että taajamissa. Tarkastuslautakunnan mielestä ympäristölautakunnan alainen toiminta on järjestetty hyvin, eivätkä toteutumattomat tavoitteet (taulukko 10) ole kovin merkittäviä, sillä Lehmon rakennekaavan valmistumista ovat hidastaneet muut kaavoitustyöt ja henkilöstö on pitänyt yhteisiä kokoontumisia. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti ja rakentamista edesautetaan myös syrjäisemmillä alueilla. Rakentamista syrjäisemmille alueille ei tule tarpeettomasti estää. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota myös ennakoivaan neuvontaan, mikä saattaisi vähentää tehtäviä valituksia. Tarkastuslautakunnan mielestä kunnan ilmasto-ohjelma on hyvä työkalu ja sen noudattamista on hyvä edistää. Taulukko 10. Ympäristölautakunnan alaisten palveluiden toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama Mittari Toteuma sitova tavoite Lehmon rakennekaavan valmistuminen Lehmon rakennekaavasta valmiina 50 % ei Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen Henkilöstön kokoontuminen 6 krt/vuosi 5

17 17 4. Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kontiolahden kunnalla on kolme varsinaista tytäryhtiötä: Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot, Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy ja Kontiolahden Yrityspalvelu Oy. Näistä Kontiolahden Yrityspalvelu Oy omistaa 80- prosenttisesti Asunto Oy Kontiolahden Vaskiportin. Kuntakonsernia ohjataan kirjallisella konserniohjeella, joka käsittää yleisimmät konserniohjaukseen liittyvät osa-alueet. Ensimmäinen konserniohje tuli voimaan ja nykyinen ohje Konserniohjeella pyritään yhtenäistämään muun muassa hankintoja ja rahoitusta. Kontiolahden kunnanhallitus on hyväksynyt Hyvä hallinto- ja johtamistapa Kontiolahtikonsernissa -ohjeen, joka täydentää muun muassa konserniohjetta. Tarkastuslautakunta toteaa, että kokonaisuutena konserniohjaus on toteutettu Kontiolahden kunnassa hyvin. Konsernitulolaskelma laadittiin ensimmäisen kerran vuodelta Vuoden 2013 konsernitaseen loppusumma lisääntyi noin 5,3 M edellisestä vuodesta. Pysyvät vastaavat lisääntyivät investointien myötä ollen noin 97,1 M (2012: 96,3 M ). Oma pääoma oli 36,2 M (2012: 36,0 M ). Vieras pääoma nousi johtuen investointien rahoitustarpeesta 73,9 miljoonaan euroon (2012: 68,9 M ). Omavaraisuus laski 34 prosenttiin 36 prosentista. Suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi 75 prosenttiin 73 prosentista. Edellä mainittujen muutosten takia konsernin rahoitusvarallisuus heikkeni. Vuonna 2013 konsernin lainat olivat /asukas, kun ne vuonna 2012 olivat /asukas Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot Vuoden 2013 lopussa yhtiöllä oli omistuksessaan eri puolilla kuntaa 28 kiinteistöä, joissa on yhteensä 286 asuntoa. Asuntojen käyttöaste on ollut 98 prosenttia. Vuonna 2013 vuokratulot kasvoivat 3,2 % edelliseen vuoteen verrattuna ollen lähes 1,8 M ja käyttökorvaukset 27,3 % ollen lähes Kiinteistöjen hoitokulut kasvoivat 5,8 % ollen noin miljoonan. Luottotappioita kirjattiin noin , mikä on yli euroa edellisvuotta enemmän. Toiminnalle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet muutoin paitsi vuokrasaatavien osalta. Tarkastuslautakunta toteaa, että vuokrasaatavien pienentämiseen on löydettävä keinot. Vuokrasaatavien määrä verrattuna muihin kuntiin on suuri. Vuokrasaatavia oli tavoitteena pienentää 4 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna, kun ne sen sijaan kasvoivat lähes 5 prosenttia. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että vuokratalojen toiminta näyttää olevan yhden henkilön varassa. Olisi hyvä, jos asuntosihteerillä olisi myös varahenkilö.

18 Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy Yhtiön päätoimiala on perheryhmäkotipalvelujen tarjoaminen alaikäisille, yksin maahan tulleille lapsille ja nuorille, jotka ovat saanet oleskeluluvan Suomessa. Vuonna 2013 yhtiö jatkoi suunnitelmien laadintaa uusien toimialojen käynnistämiseksi. Selvittelyjen perusteella ensikoti- ja päiväkotisuunnitelmat lopetettiin. Sen sijaan keskityttiin jälkihuollon järjestämiseen. Perheryhmäkotien toimintakulut korvaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus 100-prosenttisesti. Perheryhmäkotipalvelut tuotetaan Kontiolahden kunnalle ostopalveluna. Toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ei toteutunut yksikkökohtaisten kokousten tavoitelukumäärä 36 (oli 30), eikä suunniteltua sidosryhmäkyselyä toteutettu. Käyttöaste jäi myös hieman 85 prosentin tavoitteesta ollen 82 prosenttia. Lisäksi parannettavaa on perehdyttämisessä, mikä ei ole toteutunut systemaattisesti, kuten oli tavoitteena. Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että kunnan alueella tarjotaan perheryhmäkotipalveluja Kontiolahden Yrityspalvelu Oy Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n tarkoituksena on hallita ja omistaa Kontiolahden kunnan alueella kiinteistöjä ja tarjota niitä yritysten käyttöön. Yrityspalvelu Oy:llä on omistuksessaan noin m² teollisuustiloja, jotka ovat pääasiassa Vaskelan ja Lehmon yritysalueilla sijaitsevia pienhalleja. Lisäksi Yrityspalvelu Oy:llä on hallinnassaan 23 asuinhuoneistoa, joista 10 kpl on tytäryhtiö Asunto Oy Kontiolahden Vaskiportissa, jonka osakkeista Yrityspalvelu Oy omistaa 80 prosenttia. Vuonna 2013 Kontiolahden Yrityspalvelu Oy maksoi pois kaikki velkansa eli yhtiö on nyt velaton. Tarkastuslautakunnan mielestä voisi pohtia, pitäisikö yrityksen toimintakenttää laajentaa ja hyödyntää esimerkiksi Kontiorannan kehittämisessä.

19 19 5. Kunnan talous Kunnan tilikauden tulos oli euroa ( euroa vuonna 2012). Toimintatuotot ylittyivät euroa talousarvioon nähden ja toimintakulut alittuivat euroa. Verotulot ylittyivät euroa. Poistot ylittivät euroa talousarvion. Tilikauden alijäämä oli pienempi kuin talousarviomuutosten jälkeen. Tulos parani edellisestä vuodesta merkittävästi, euroa. Kunnan lainamäärä kasvoi 8,0 milj. euroa. Kunnan lainamäärä asukasta kohti oli euroa (2.904 euroa vuonna 2012). Kunnan omavaraisuusaste oli 38,3 %, mikä on heikko (40,2 % vuonna 2012). Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä omavaraisuutta. 50 prosentin tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Kuvio 1. Omavaraisuusaste. (Lähde: Tilastokeskus.) Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnalla ei ole kattamatonta alijäämää ja että taseessa oleva ylijäämä on tilikauden päättyessä yhteensä 12,3 milj. euroa. Kertynyt ylijäämä on 856 euroa/asukas.

20 Kunnan talousstrategian mukaisista kriittisistä menestystekijöistä eivät toteutuneet verorasitus, konsernilainat, kumulatiivinen ylijäämä ja investointien omarahoitusaste toteutuivat. Kriittisistä menestystekijöistä eivät toteutuneet tuloslaskelman tasapainoisuus, lainakanta/as ja omavaraisuusaste. 20 Kuvio 2. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset euroa/asukas. (Lähde: Tilastokeskus.) Kuvioon on lisätty varhaiskasvatuksen kustannukset, jotta Kontiolahden luvut on saatu vertailukelpoiseksi edellisten vuosien kanssa. Kontiolahden kunnan sosiaali- ja terveystoimen keskimäärin alempia kustannuksia selittää osaltaan väestön ikärakenne.

21 21 6. Yhteenvetoarvio tavoitteiden toteutumisesta ja kunnan palvelujen tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä Uusi valtuustokausi käynnistyi ja uusi tarkastuslautakunta aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa. Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue käynnistyi myös vuoden 2013 alussa. Vuosi 2013 oli haasteellinen. Kuntajakoselvitys työllisti hallintokuntia ja erityisesti johtavia viranhaltijoita. Kontiorannan varuskunta lakkautui Taloudellisesti vuosi 2013 sujui ennakoitua paremmin. Tiedossa on kuitenkin tulevien vuosien taloudelliset haasteet, joihin ryhdyttiin varautumaan. Tarkastuslautakunta haluaa korostaa seuraavia vuoden 2013 havaintoja: - Kunnanjohtaja on aloittanut tehtävässään hyvin. Hän on onnistunut saavuttamaan luottamushenkilöiden ja henkilöstön luottamuksen positiivisella olemuksellaan. - Sääntöjen ajantasaisuus, sisäinen valvonta, raportointi ja ohjeistus on hoidettu erinomaisesti lukuun ottamatta palkitsemisjärjestelmää. Näin on varmistettu hyvät toimintaedellytykset. - Tavoite uusien työpaikkojen luomisesta yhteistyössä Josek Oy:n kanssa on tärkeä. - Sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitamisessa ilmenneet tiedonkulun ongelmat ovat huolestuttavia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Kokonaisuudessaan lautakunnat ovat onnistuneet toiminnassaan hyvin. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaiset palvelut on järjestetty seudullisesti tarkasteltuna tehokkaasti. Vapaa-aikapalvelujen alla toimiva etsivä nuorisotyö on ollut onnistunutta ja tavoittanut monia nuoria. Tekninen lautakunta on onnistunut tehtävissään haastavat olosuhteet huomioiden. Ympäristölautakunta ylitti taloudelliset tavoitteensa. Tarkastuslautakunta haluaa vielä muistuttaa kaikkia lautakuntia tiedottamisen tärkeydestä ja ennakoivan toiminnan tarpeellisuudesta. Tarkastuslautakunnan mielestä oikea-aikaisella ja riittävän laajalla tiedottamisella sekä ennakoivalla toiminnalla voidaan osaltaan parantaa toiminnan tuloksellisuutta. Tarkastuslautakunta kiittää kunnan palveluksessa olevia henkilöitä hyvin tehdystä työstä sekä luottamushenkilöitä tehtäviinsä sitoutumisesta.

22 22 7. Arviointikertomuksen käsittely Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2013 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista lautakuntien selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä mennessä pidettävässä kunnanvaltuuston kokouksessa. Tarkastuslautakunta toivoo, että lautakunnat antavat selvityksensä erillisenä tiedostona siten, että selvityksiä ei liitetä arviointikertomuspohjaan.

23 23 8. Allekirjoitukset Kontiolahti Sirpa Pakarinen puheenjohtaja Heikki Lukkarinen varapuheenjohtaja Minna Kuusela jäsen Samuli Pykäläinen jäsen Otto Rantanen jäsen

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta

Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta Sagrada Familia on Ice kuva: Sirpa Alanko JUUAN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1.

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1. TILINPÄÄÄTÖS VUODELTA 2012 -TOIMINTAKERTOMUS -TILINPÄÄTÖSLASKELMAT -TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU -LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 2.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2010...

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus

(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus (kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011 Sisällysluettelo Puheenjohtajan katsaus 3 Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan suorittama arviointi vuodelta

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009 PIRKKALAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.6.2010 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 2. Tarkastuslautakunta 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät 2 2 2 2.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

S i v u 0. Tasekirja 2014

S i v u 0. Tasekirja 2014 S i v u 0 Tasekirja 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto xx.x.2015 S i v u 1 SISÄLTÖ I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 KUNNAN HALLINTO... 3 2.1 Kunnanvaltuusto... 3 2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119)

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) 20.5.2013 Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 3 (119) TIIVISTELMÄ Kontiolahden kunnan johtoryhmä on nähnyt tarpeelliseksi selvittää

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2013-2015

Taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2014-2016

Taloussuunnitelma 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 22.5.2014 Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Tarkastuslautakunta... 4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus... 4 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2008 Havainnekuva : Ajoneuvojen ympärivuotinen testauskeskus ARVIOINTIKERTOMUS 2008 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 12.5.2015 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 14.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot