Vinkkipaketti koulujen lähimetsien opetuskäyttömahdollisuuksista:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vinkkipaketti koulujen lähimetsien opetuskäyttömahdollisuuksista:"

Transkriptio

1 Vinkkipaketti koulujen lähimetsien opetuskäyttömahdollisuuksista: Poimintoja Tämä metsä on meille tärkeä -kilpailun töistä Kaisa Torppa Opettaja työnsä tutkijana Helsingin yliopisto 2014

2 Sisältö 1 Johdanto Aineisto ja menetelmät Tehtäväkuvaukset... 5 Tehtävä 1: Uutiskatsaukset (2.-4. lk)... 6 Tehtävä 2: Ympäristötaidetta pienoiskoossa (1.-6. lk)...8 Tehtävä 3: Kuvitetut tarinat (3.-4. lk)...11 Tehtävä 4: Elämyspolku (1.-2. lk) Tehtävä 5: Dokumentti oman lähimetsän käytöstä (5.-9. lk) Lähteet

3 1 Johdanto 1.1 Maasto-opetuksen merkitys alakoulussa Ympäristökasvatuksella on kouluopetuksessa tärkeä rooli, ja sitä on opetussuunnitelmassa pyritty kestävän kehityksen teemojen kautta yhdistämään kaikkiin oppiaineisiin (POPS 2004). Samaan aikaan yhä useamman koululaisen elinpiiri ja aktiviteetit sijoittuvat kaupunkimaisiin ympäristöihin ja aivan toisenlaisen aisti- ja elämysmaailman keskelle kuin joitakin vuosikymmeniä sitten (Nordström 2002). Jotta pienelle ihmiselle voisi muodostua tahto ja välineet toimia ympäristön hyväksi, on hänen ensin opittava havainnoimaan luontoa ympärillään ja kehitettävä siihen positiivinen ja lämmin suhde. Positiivisen luontosuhteen ja luonnon ymmärtämisen kehittäminen on sisällytetty myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2004). Erityisesti alakoulussa maastoopetuksen, elämyksellisyyden ja ympäristön havainnoinnin taitojen merkitystä on korostettu. Maasto-opetus on esimerkiksi ympäristö- ja luonnontiedon kohdalla opetusmenetelmistä ainoa, joka on mainittu erikseen. Kuitekin, mitä myöhemmille vuosiluokille edetään, sitä enemmän on myös opetettavia sisältöjä, jolloin mahdollisuudet luokan ulkopuoliselle opetukselle vähenevät. Etenkin jos lähin maasto-opetukseen soveltuva kohde sijaitsee kauempana, saattaa opettajan olla vaikea löytää aikaa ja energiaa maasto-opetuksen järjestämiselle (Liimatta 2013). Tämän vuoksi kaikki mahdollinen apu ja helpotus maasto-opetuksen järjestämiseen on tärkeää. 1.2 Näkökulmia maasto-opetuksen menetelmiin Alakoulun ensimmäisillä luokilla ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa elämyksellisyyttä ja kokemuksellisuutta pidetään erityisen tärkeinä (POPS 2004). Positiivisen luontosuhteen synnyttämisessä toimivat hyvin erilaiset elämysten ja kokemusten kautta aihetta lähestyvät menetelmät, kuten erilaiset aistiharjoitukset, leikit, tarinat, draama ja taide (Nordström 2002). Koulujen lähiympäristössä sijaitsevia maastoopetukseen sopivia metsiä tai muita luontokohteita käytetään varsinkin alaluokkien opetuksessa paljon. Aikataulun tiukentuessa maasto-opetus kuitenkin vähenee, vaikka sitä olisi tarjottava myös vanhemmille oppilaille (Liimatta 2013). Aistiharjoitukset ja leikit 3

4 soveltuvat hyvin myös hieman vanhemmille oppilaille, minkä lisäksi heidän kanssaan voi alkaa kokeilla jo hieman tieteellisempiä lähestymistapoja. Tutkivan oppimisen menetelmät sekä erilaiset lajintuntemusharjoitukset sopivat eri haastetasoille muokattuina kaiken ikäisille (Uitto 2000). 1.3 Tämän pedagogisen tuotteen taustaa Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) koordinoiman Koulumetsät arvoonsa yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta -hankkeen puitteissa järjestettiin vuonna 2012 kilpailu, jonka teemana oli Tämä metsä on meille tärkeä. Tehtävänanto oli vapaamuotoinen: tarkoituksena oli tehdä vierailu koulun lähimetsään ja toteuttaa sen pohjalta jonkinlainen teemaa ilmentävä tuotos. Tuotokset saivat olla teksti-, kuva- tai audiovisuaalisessa muodossa. Kilpailussa oli neljä sarjaa: päiväkodit, alakoulut, yläkoulut sekä toisen asteen oppilaitokset. Kilpailutöiden arvioimista varten koottiin raati, joka koostui sekä ympäristöalan ammattilaisista että julkisuuden henkilöistä. Kilpailuun osallistui useita kymmeniä eri asteiden oppilaitoksia ympäri Suomea ja raati poimi muista sarjoista kolme parasta ja toisen asteen oppilaitoksista parhaan. Lisäksi palkittiin viisi koulua Onnettaren suosikkeina. Voittajat valittiin sen perusteella, miten innovatiivisesti, vaikuttavasti ja laadukkaasti työt ilmensivät kilpailun otsikkoa ja tarkoitusta. Voittajat julkistettiin Vaikka kilpailuun osallistuminen tuki jo sinänsä elämyksellistä luonto-opetusta monessa koulussa, kilpailun tuloksena syntyneitä lukuisia hienoja töitä ja esimerkkejä lähimetsien käytöstä opetuksessa haluttiin hyödyntää myös laajemmin. Kilpailutöiden pohjalta päätettiin laatia vinkkipaketti, joka toteutettaisiin jatkojalostamalla kilpailun tuotosten parhaimmistosta muutamia soveltavia tehtävänantoja koulujen käyttöön. Tässä pedagogisessa tuotoksessa esitellään siis Tämä metsä on meille tärkeä -kilpailuun osallistuneiden koulujen töistä esiin nousseita työtapoja viiden alakouluille suunnitellun tehtäväkuvauksen avulla. Tehtävät on tarkoitettu tueksi alakoulun maastoopetukseen ja lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen. 2 Aineisto ja menetelmät Tämä metsä on meille tärkeä -kilpailun kutsu julkaistiin SLL:n verkkosivuilla ja sitä 4

5 mainostettiin mm. Opettaja-lehdessä, Biologian ja maantieteen opettajien liiton kautta lähetetyssä tiedotteessa sekä Luonto-Liiton Lastenlehti Siepossa. Näin ollen kilpailukutsulla tavoitettiin kattava otos kohderyhmästä. Tehtävänantojen pohjamateriaalina on käytetty Tämä metsän on meille tärkeä -kilpailun alakoulujen sarjaan osallistuneiden koulujen töitä. Osallistuneita alakouluja ja töitä oli yhteensä 26. Töiden joukossa oli hyvin erilaisia tuotoksia, ja olen pyrkinyt laatimaan tehtävänantoja monipuolisesti erityyppisistä tuotoksista. Kuten kilpailun tehtävänannon perusteella on ymmärrettävää, tehtävät jakautuvat niiden tyypin perusteella kuvataiteellisiin töihin ja muotoiluun, runoihin ja tarinoihin, audiovisuaalisiin tuotoksiin ja elämyksellisiin tuotoksiin. Tehtävänannot laadittiin monipuolisesti kilpailuun osallistuneiden töiden parhaimmistosta. Suunnittelun tukena oli käytössä oma mielikuvitus, ympäristö- ja maa-kasvatuksen kirjallisuus (van Matre 1990 & Cantell (toim.) 2002) sekä kolmen luokanopettajan, Aino Sillanpään (Vetelin keskuskoulu, Veteli) ja Tiina Linkosaaren (Hannunniitun koulu, Turku) ja Tiina Typen (Haagan peruskoulu, Helsinki), kommentteja. 3 Tehtäväkuvaukset Olen laatinut tehtäväkuvaukset käyttäen jokaisen kohdalla samaa jäsentelyä. Aluksi avaan hieman tehtävän taustalla olevaa ideaa ja sen oppimistavoitteita, minkä jälkeen kuvailen tehtävän toteuttamiseen tarvittavat ennakkovalmistelut ja välineet. Itse tehtäväkuvaukseen olen sisällyttänyt käytettävän ajan, tehtävän eri vaiheet sekä erilaisia huomioitavia asioita. Viimeiseksi olen liittänyt tehtävänantoon muutamia esimerkkejä tai kuvia idean taustalla olevista Tämä metsä on meille tärkeä -kilpailun tuotoksista. 5

6 Tehtävä 1: Uutiskatsaukset (2. 4. lk) Taustaa Tehtävän ideana on käyttää lähimetsää oppimisen tukena useissa eri aihealueissa koko lukuvuoden ajan. Opetussuunnitelmassa 1 4 -luokille on ympäristö- ja luonnontieteessä asetettu tavoitteeksi oppia tutkivan ja ongelmakeskeisen lähestymistavan kautta mm. seuraavia sisältöjä: elottoman ja elollisen luonnon peruspiirteet, erilaisia elinympäristöjä ja eliöiden sopeutuminen niihin, oman lähiympäristön tavallisimpia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja, luonto eri vuodenaikoina, oma lähiympäristö, vuorokauden- ja vuodenajat, maaston keskeiset piirteet ja kartta, kotiseutu ja oma maakunta, niiden luonnonolot ja maisemat sekä rakennettu ympäristö ja ihmisen toiminta. Näihin aihepiireihin tutustuminen käy parhaiten jatkuvan lähiympäristön seurannan kautta. Koulun lähimetsä on oivallinen paikka toteuttaa jatkuvaa seurantaa, ja oppilaat saa keskittymään ja motivoitumaan paremmin kulloinkin käsiteltävänä olevasta aiheesta lyhyiden uutiskatsausten kautta. Samalla oppilaat tutustuvat videoimiseen oppimismenetelmänä. Ennakkovalmistelut ja välineet Tehtävä on hyvä valmistella jo heti lukuvuoden alussa tuntiaikataulua laadittaessa. Vuoden mittaan käsiteltävät aiheet jaetaan teemoiksi, ja uutiskatsaukseen sekä lähimetsään sopivista aiheista valitaan yhtä monta kuin on oppilaita. Kukin oppilas pääsee siis vuorotellen uutistenlukijaksi. Ujoimmat voivat toimia tehtävässä myös pareittain. Itse uutisten kuvaamiseen tarvitaan videokamera, minkä lisäksi tarvitaan kunkin aiheen käsittelyssä käytettävät materiaalit. Tehtävän toteutus Kuhunkin käsiteltävään aihepiiriin liittyen toteutetaan vuoden mittaan retkiä lähimetsään. Kullakin retkellä keskitytään siis aina eri teemoihin, kuten elottoman ja elollisen luonnon eroihin, lajintuntemukseen, muutoksiin vuodenaikojen välillä, karttatulkintaan, ihmisvaikutuksen tunnistamiseen jne. Retket voivat olla myös kohtalaisen lyhyitä, 6

7 esimerkiksi puolen tunnin mittaisia, jonka jälkeen voidaan tunnilla käydä yhdessä läpi mitä nähtiin ja koettiin. Ajankohtaisia asioita lähimetsästä, sen käyttäjistä ja retken tapahtumista kootaan luokassa ryhmittäin paperille, minkä jälkeen aiheet muovataan lyhyiksi uutisiksi. Kukin oppilas toimii vuorollaan uutistenlukijana ja uutiset kuvataan videolle tai, jos vanhemmilta ei saada kuvauslupaa, esitetään esimerkiksi kuvaamataidon tunnilla rakennetun televisioruudun läpi. Uutisia voidaan myös esittää muille luokille esimerkiksi yhteisissä aamunavauksissa. Lukuvuoden alussa voidaan kuvaamataidon tunnilla laatia vaikkapa syksyn lehtiä apuna käyttäen tyylikäs Metsäuutiset -kyltti uutistenlukijan taustalla käytettäväksi. Kyltti voidaan uudistaa aina vuodenaikaan sopivaksi. Mikäli säännölliset videoiden kuvaamiset ja niiden esittämiset tuntuvat liian aikaa vieviltä, voidaan tehtävää soveltaa myös mausteena muun opetuksen seassa siten että vain yksi tai kaksi oppilasta toimii retken jälkeen uutisten lukijana. Tehtävä sopii parhaiten toteutettavaksi alakoululaisten kanssa, joiden opetuksessa olennaisia teemoja on helppo tarkastella melkein missä tahansa lähimetsässä tai puistossa. Haastetta lisäämällä se sopii kuitenkin hyvin myös esimerkiksi yläkouluun. Esimerkki lopputuotteesta Haminan keskuskoulun 3A-luokan Metsäuutiset 7

8 Tehtävä 2: Ympäristötaidetta pienoiskoossa (1.-6. lk) Taustaa Erilaiset ympäristötaideprojektit ovat olleet viimeaikoina paljon esillä ja myös useat koulumetsäkilpailun tuotoksista olivat jonkinlaisia ympäristötaideteoksia. Ympäristötaide on oivallinen lähestymistapa, kun halutaan syventää lapsen luontosuhdetta, auttaa häntä kiinnittämään huomiota luonnonympäristön eri ominaisuuksiin ja toteuttaa itseään luovalla tavalla. Ympäristötaiteella voi kuitenkin olla myös haittavaikutuksia, jos projektiin käytettävä alue on pieni, oppilaita tai oppilasryhmiä on paljon ja toiminnan kuluttavuutta ei pyritä rajoittamaan millään tavalla. Miniatyyritaide on omiaan tutustuttamaan lasta vuorovaikutukseen ympäristön kanssa ilman suurta kulutusvaikutusta. Valokuvasuurennokset taideteoksista ikuistavat tehdyn työn ja nostavat meidän näkökulmastamme usein niin mitättömät asiat lähemmin tarkasteltaviksi. Ennakkovalmistelut ja välineet Tässä projektissa tarkoituksena on, että oppilaat soveltavat tuotokseensa luovasti lähimetsästä löytyviä materiaaleja, eikä mitään tarvitsisi tuoda muualta. Elävää luontoa pyrittäisiin häiritsemään mahdollisimman vähän, eikä esimerkiksi sammalia irrotettaisi tai eläviä puunoksia katkottaisi. Työn alusta tai tausta etsittäisiin ympäristöstä valmiina, ja sille koottaisiin omavalintainen tai jotakin teemaa ilmentävä teos maastosta löytyvistä materiaaleista, kuten kävyistä, oksista, kivistä, heinistä tms. Teoksen olisi tarkoitus olla pienikokoinen, mikä vähentää ympäristön kulutusta sekä mahdollistaa eri mittakaavan objektien tarkastelun suhteessa meidän kokemysympäristömme skaalaan. Erilaisia meille tuttuja esineitä ja asioita muistuttavia miniatyyriobjekteja on rajattomasti. Ennakkovalmisteluja ei tehtävänannon muotoilemisen lisäksi juuri tarvitse tehdä. Miniatyyriteosten kuvaamiseen tarvitaan kamera. Tehtävän toteutus Tehtävä sopii toteutettavaksi luontevimmin kuvaamataidon tunnilla mutta sitä voi 8

9 hyödyntää melkein missä tahansa muussakin aineessa, kun ohjataan toteuttamaan tuotokset tietty teema silmällä pitäen. Työ voidaan toteuttaa minä tahansa vuodenaikana, mutta materiaaleja on helpointa löytää, kun ei ole lunta ja maa on sula. Miniatyyritaideteosta varten käytetään yksi oppitunti lähimetsässä. Työt toteutetaan joko pareittain tai pienissä ryhmissä. Oppitunnin alussa opettaja ohjeistaa tehtävän ja muistuttaa siitä, että elävien kasvien ja eläinten on parasta antaa olla mahdollisimman rauhassa. Edellisellä tunnilla on voitu kerrata yhdessä jokamiehenoikeudet. Itse töiden rakentamisen aikana opettaja voi kierrellä ihailemassa ja kannustamassa, mutta liikaa ei kannata ohjata, jotta oppilailla säilyy luomisrauha. Kun oppitunti lähestyy loppuaan, ja työt ovat niin valmiita kuin mahdollista, opettaja kuvaa taideteokset oppilaiden toivomalla tavalla (esim. kuvakulma ja etäisyys). Opettaja kehittää valokuvista suurennokset ja ne kehystetään luokan seinälle tai muulle näkyvälle paikalle. Kuviin voidaan lisäksi liittää oppilaiden lyhyet kuvaukset tuotoksesta tai sen syntymisprosessista esimerkiksi runomuodossa. Esimerkkejä lopputuotteista Myllypohjan koulun ympäristötaideprojekti, valokuvasuurennokset ja runot. ÖRKKIFARMI Keräsimme luonnosta käpyjä, keppejä, pihlajanmarjoja ja heinää. Sitten aloimme etsiä sopivaa sammalalustaa, johon tökkäisimme kepit. Ei mennyt kauaa, kun löysimme sopivan. Kun olimme valmiita ja kova työ oli tehty, löysimme paremman paikan, joten rupesimme siirtämään vaivalloisesti keppejä ja örkkejä. Työtä oli hauska tehdä ja nauroimme lähes koko ajan! Mea, Jasmin ja Camilla 9

10 KAARNALAIVA Kaarnalaiva on rakennettu metsän antimista. Se oli helppo rakentaa itse. Kaarnalaiva on matkalla pelastamaan metsiä. Olivia ja Anni 10

11 Tehtävä 3: Kuvitetut tarinat (3.-4. lk) Taustaa Alakoulun äidinkielentunneilla kirjoitetaan paljon erilaisia kirjoitelmia. Satuihin ja tarinoihin saa helposti uutta väriä, kun ne myös kuvitetaan itse. Kuvituksen voi hoitaa piirtämällä, mutta näyttelemällä ja sonnustautumalla siihen saa samalla myös kokemuksellisuutta, yhteistoimintaa ja inspiraatiota, jotka tekevät tarinasta huomattavasti merkityksellisemmän. Jos aika ja resurssit antavat myöten, kuvitusta varten voidaan valmistaa yhdessä myös esimerkiksi roolivaatteita käsityötunnilla. Kun tarina sijoitetaan koulun lähimetsään ja kuvituksen kuvaus suoritetaan siellä, myös metsä saa lasten silmissä aivan uuden merkityksen. Ennakkovalmistelut ja välineet Oppilasryhmästä, heidän aktiivisuudestaan ja suhteestaan lähimetsään riippuen tarinoiden kirjoitus voi sujua helposti tai takkuamalla. Passiivinen ryhmä saattaa inspiraation saadakseen vaatia orientoitumistunnin, jonka aikana voidaan esimerkiksi leikkiä lähimetsässä tai tehdä siellä tutkivia tehtäviä johonkin muuhun oppiaineeseen liittyen. Myös roolivaatteiden penkominen ja sovitteleminen voi auttaa inspiraation saamisessa, tai kirjoitelmaa varten voidaan antaa jokin teema. Jos lähimetsään liittyy jokin ajankohtainen uutinen (kuten karsintahakkuu, muuttolintujen palaaminen, suuren puun kaatuminen myrskyssä tai kettuhavainto) voidaan teema valita esimerkiksi näistä. Tehtävän toteutus Koska jokaista oppilasta varten voi olla haastavaa saada kuvattua oma kuvitus, on järkevää jakaa luokka pareihin tai pieniin ryhmiin, jotka suunnittelevat ja kirjoittavat yhdessä omat tarinansa. Hyvin yhteen pelaavan luokan kanssa voidaan kokeilla myös jatkokertomuksen kirjoittamista, jolloin kukin oppilas tai pienryhmä kirjoittaa osansa tarinasta. Kirjoitelmat voidaan toteuttaa käsin vihkoon tai koneella. Kun tarinat ovat valmiina ja ne on tarkistettu, jokainen oppilas tai pienryhmä saa valita tarinastaan käytettävissä olevan ajan kannalta realistisen määrän kohtauksia 11

12 (käytännössä 1 2 kuvaa/tarina), jotka kuvitetaan. Kohtauksia varten suunnitellaan roolit, käytettävät roolivaatteet sekä tarkka kuvauspaikka. Itse valokuvausta varten on hyvä varata kunnolla aikaa ainakin yhden kokonaisen oppitunnin verran. On hyvä jos eri ryhmien jäsenet voivat auttaa toisiaan kuvauksissa ja osallistua niihin, jotta suuri osa luokasta ei joudu seisomaan tyhjänpanttina yhden ryhmän kuvaamisen ajan. Tarvittaessa kuvauksiin voi pyytää apuun muita opettajia tai vanhempia, jotta eri ryhmiä voidaan kuvata yhtä aikaa. Kuvausten jälkeen valitaan parhaat otokset tarinoita varten. Tarinat kootaan worddokumenttiin ja siihen liitetään myös kuvat sopiviin kohtiin. Tietotekniikan käyttö tässä on kätevää sillä näin voidaan helposti tulostaa jokaiselle oppilaalle oma kopio satukirjasta. Jos oppilaiden oma käsiala ja kädenjälki halutaan näkyville, voidaan tarinat kirjoittaa ruuduttomalle paperille, josta ne skannataan koneelle. Jos oppilaat ovat nohevia tietotekniikan käytössä, he voivat olla mukana kirjan taittamisessa. Tehtävää voidaan käyttää toki hyödyksi myös tietotekniikan ja tekstinkäsittelyn perusteiden opetuksessa. Kuvitukseen voi käyttää myös nukkeja, jos lasten kuvaamiseen ei saada lupaa. Nuket voidaan valmistaa käsityötunnilla. Esimerkkejä lopputuotteista Pakankylän koulun tarinaprojektin tuotos: Metsäsatukirja 12

13 Kani sanoi: -Tänne tulee tie. -Mitä? -Voi ei! Voi ei! kutsutaan kaikki metsän eläimet! -Joo ja nopeasti! Timppa ja Tomppa ja Atso menivät jokaisen metsän eläimen luokse. - Tämä metsä on meille tärkeä! -Miksi? Atso kysyi. -Se on siksi koska se on ainoa paikka missä on rauhalista ja siksi tämä metsä on tärkeä! -No niin mennään jo ja pyydetään kaikki peikot hyökkäämään! Peikot irvistivät ja hiiret menivät miesten housuihin. Hiiret kutittivat ja kaikki miehet poistuivat Pakankylän metsästä ja kaikki pelastuivat. 13

14 -Päivää! Keitä te olette? Minä olen lumimies Risto-Patrik. -Minä olen Lilli ja tässä on koirani Tenho. Oletko sinä se kuuluisa lumimies josta tarinat kertovat? 14

15 Tehtävä 4: Elämyspolku (1.-2. lk) Taustaa Erityisesti nuorimpien oppilaiden kanssa elämyksellisyys ja kokemuksellisuus ovat hyviä keinoja tutustua ympäristöön ja oppia pitämään siitä huolta. Luomalla henkilökohtaisen suhteen lähiympäristöön oppilas oppii arvostamaan sitä ja kantamaan siitä vastuuta. Kun omaan lähimetsään tutustutaan jo koulutaipaleen alussa, siellä on helpompi toteuttaa erilaisia tehtäviä ja projekteja koko alakoulun ajan. Oman henkilökohtaisen suhteen muodostamisessa lähimetsään auttaa erilaisten, mahdollisimman paljon eri aisteja hyödyntävien tehtävien toteuttaminen ja lupa tutkia ja kokea vapaasti ja turvallisesti. Omien nimikkopuiden ja lempipaikkojen valitseminen varmistaa oppilaalle hyvän kokemuksen ja huomioi kaikkien erilaiset mieltymykset. Esivalmistelut ja välineet Elämyspolku sopii hyvin toteutettavaksi ensimmäisen luokan oppilaille joko pian koulun aloittamisen jälkeen, jolloin se tutustuttaa hyvin koulun lähiympäristöön ja luokkatovereihin, tai kevällä ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi, kun on paljon tuoksuja ja ääniä, joita ihmetellä. Polkua varten ei välttämättä tarvitse suuria valmisteluja. Jos haluaa, voi rasteja merkitä maastoon esimerkiksi rastin teemaan sopivin kuvin. Lisäksi jokaiselle oppilaalle tarvitaan oma elämyspolkukortti, johon jokaiselta rastilta saa oman leiman. Oppilaiden kuvaamiseen nimikkopuiden kanssa tarvitaan kamera. 15

16 Tehtävän toteutus Elämyspolussa ideana on käydä läpi erilaisia ja eri aisteihin ja kokemuksiin pohjautuvia rasteja lähimetsässä. Rastien määrä valitaan käytettävissä olevan ajan mukaan. Sopivia teemoja elämyspolulle ovat esimerkiksi metsässä ilmenevät värit ja äänet, millaisia isoja ja pieniä asioita metsässä on, millaisia tuoksuja metsässä voi tuntea, omien nimikkopuiden valinta ja omien lempipaikkojen valinta. Oman lisänsä metsäkokemukseen tuo elämyskortti, johon jokainen oppilas pääsee kokoamaan muiston jokaiselta rastilta. Seuraavassa lyhyet kuvaukset rastitehtäväesimerkeistä: Rasti 1: Värit kerätä niistä väreistä joita pieneen minigrip- Rastilla tarkastellaan luonnon värejä ja oppilaat saavat esimerkiksi maalikartoista leikattuja värilappusia he ympärillään havaitsevat. Lappuset kootaan pussiin, joka nidotaan yhdelle sivulle. Rasti 2: Äänet ja/tai tuoksut he istuvat. Silmät tuoksuja. Oppilaat aistimiaan ääniä ja/tai valita opettajan lehdistä mieluisinta ääntä ja/tai tuoksua elämyskorttiin. Oppilaat etsivät itselleen mieluisan paikan, johon suljetaan ja aistitaan hetki luonnon ääniä ja/tai saavat tämän jälkeen sanoa muutamia tuoksuja, minkä jälkeen he saavat leikkaamista/tulostamista kuvista kuvaavan kuvan, joka liimataan Rasti 3: Isot ja pienet asiat Oppilaat saavat jonkin aikaa kierrellä ja tutkia ja tutustua ympäristön isoihin ja pieniin asioihin. Oppilaat saavat valita isoista ja pienistä asioista suosikkinsa, jotka piirretään elämyskorttiin. Valitut isot ja pienet asiat voivat olla jollain tavalla yhteydessä toisiinsa (esim. neulanen ja puu, muurahainen ja keko jne.) Rasti 4: Nimikkopuut saa antaa joka Kuvat voidaan laittaa kiinnitettäväksi vaikka kirjoitetaan puun nimi ja laji. Tellervo-mänty. Kukin oppilas saa etsiä itselleen suosikkipuun, jolle hän nimen. Oppilaasta ja puusta otetaan valokuva, tulostetaan/kehitetään oppilaalle myöhemmin. luokan seinälle tai oppilas voi saada kuvan pulpetin sisäkanteen. Elämyskorttiin Esim. näin: Saaran nimikkopuu: Rasti 5: Lempipaikka mukavimman käpertyvät siihen. Viimeisellä rastilla oppilaat etsivät itselleen kaikkein mahdollisen kolon tai paikan, ja istuvat tai Paikkojen tulee olla kohtalaisen lähellä 16

17 toisiaan. Oppilaat sulkevat metsäaiheisen tarinan. Tämän koululle. Elämyskorttiin lyödään leima, luetusta tarinasta. silmänsä ja opettaja lukee heille jälkeen lähdetään takaisin jonka kuva-aihe on Tehtävä 5: Dokumentti oman lähimetsän käytöstä (5. 9. lk) Taustaa Tehtävän tarkoituksena on tutustuttaa oppilaita koulun lähimetsään sekä sen käyttöön ja arvoon eri näkökulmista oman dokumenttiprojektin avulla. Metsä ja sen käyttömahdollisuudet tulevat tutuiksi, ja samalla opitaan haastattelua tiedonkeruumenetelmänä ja videoimista oppimis- ja tiedonvälitysmenetelmänä. Tehtävä sopii parhaiten jo hieman isommille oppilaille kuten 5. ja 6. luokille tai yläkouluun. Se tukee opetussuunnitelmaankin kirjattuja tavoitteita ympäristövastuullisuuden ja kestävän elämäntavan edistämisestä (POPS 2004, s. 176) sekä integroi hyvin maantietoa ja biologiaa. Tehtävä kehittää myös ryhmätyötaitoja ja tutkivan oppimisen taitoja. Ennakkovalmistelut ja välineet Kuvauspaikkana toimii koulun lähimetsä. Jos metsäalue on aktiivisesti esimerkiksi ulkoilijoiden käytössä tai lasten leikkipaikkana, voidaan dokumentti toteuttaa käyttäjiä haastattelemalla. Jos taas käyttäjiä ei ole koko ajan tavoitettavissa, oppilaat voivat itse keksiä metsälle käyttötarkoituksia ja näytellä niitä videolle. Ryhmälle tarvitaan joko videokamera, älypuhelin tai muu videoimisen mahdollistava laite. Näiden lisäksi tarvitaan muistiinpanovälineitä sekä tietokone ja videoiden editoimiseen soveltuva ohjelma. Tehtävä voidaan tehdä yhteistyössä esimerkiksi pienempien metsää leikeissään käyttävien oppilaiden kanssa, jolloin asiasta täytyy sopia etukäteen. Tehtävän toteutus Kesto: n. 3 x 75 min + ensi-ilta 1. oppitunti (75 min): 17

18 Opettaja esittelee tehtävän. Tutustutaan dokumentin tekemiseen katsomalla dokumenttitutoriaali osoitteessa Oppilaiden pitää vastata paperille dokumentin aikana seuraaviin kysymyksiin: 1. Mikä dokumentti on? 2. Millaisia erilaisia dokumentteja voidaan tehdä? 3. Mitä pitää muistaa ennen dokumentin julkaisemista? Dokumentin jälkeen keskustellaan näistä kysymyksistä ja tuumitaan millainen dokumentti sopisi parhaiten oman lähimetsän käytön kuvaamiseen. Tämän jälkeen laaditaan yhdessä käsikirjoitus ja mahdolliset haastattelukysymykset. Aivan tunnin lopuksi tehdään vielä ryhmä- ja tehtäväjako seuraavaa tuntia varten ja opetellaan yhdessä miten videokameraa käytetään. 2. oppitunti (75 min): Tavataan välitunnin jälkeen koulun pihalla ja käydään vielä kunkin tehtävät läpi. Tarkistetaan että kuvaajat osaavat käyttää kameraa. Jalkaudutaan lähimetsään ja tehdään kuvaukset käsikirjoituksen mukaan. Eri ryhmät voivat olla jakautuneet esim. siten että yksi ryhmä kuvaa videon alun, yksi kuvaa pohjustuksen aiheeseen, pari ryhmää tekee haastatteluja tai näyttelee ja yksi ryhmä kuvaa dokumentin lopun. Tunnin lopuksi palataan luokkaan ja tallennetaan videoklipit tietokoneelle. 3. oppitunti (75 min) Katsotaan kaikkien ryhmien videoklipit läpi. Opettaja näyttää miten videoita editoidaan. Kaikki ryhmät saavat kokeilla videonsa editoimista sen verran, että oma videoklippi leikataan sopivaan kokoon ja siihen valitaan musiikki ja/tai äänenvoimakkuus jne. Opettajan kannattaa ottaa itselleen varmuuskopiot kaikista klipeistä ennen kuin niitä aletaan editoida. Lopuksi kaikki videoklipit kootaan yhdellä koneella yhteen ja videoon lisätään alku- ja lopputekstit. Dokumentille voidaan järjestää erikseen ensi-ilta, jossa se näytetään muulle koululle, tai se voidaan esittää jossakin koulun juhlassa. Esimerkkejä lopputuotteista Sotungin koulun 9C-luokan toteuttama persoonallinen dokumentti heidän lähimetsänsä käytöstä ja siitä miten sitä pitäisi ja miten sitä ei saisi käyttää. 18

19 Sääksjärven koulun 6. luokan dokumentti siitä, miten 1-luokkalaiset kummioppilaat nykyään hyödyntävät koulun vieressä sijaitsevaa majametsää. 19

20 4 Lähteet Eloranta, V., Jeronen, E. & Palmberg, I. (toim.) 2005: Biologia eläväksi biologian didaktiikka. PS kustannus, Jyväskylä. 365 s. Koskinen, S. 2010: Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina ympäristökasvatuksen näkökulmia osallisuuteen. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Kumpumäki, M. & Lehto, J. 2006: Maasto oppimisympäristöistä luonnollisin. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto. Liimatta, K. 2013: Koulumetsät opetuksessa. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto. Nordström, H. 2002: Ympäristökasvatuksen toimintamalleja. Teoksessa: Cantell, H. (toim.) Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus, Jyväskylä. 241 s. Van Matre, S. 1990: Maakasvatus... uusi alku. Rakennusalan kustantajat RAK, Jyväskylä. 20

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Talven kasvit. LUMASUOMI Koulutuksesta kouluun hanke. AIHE: Tutkin ja toimin ympäristössäni (EOPS 2014)

Talven kasvit. LUMASUOMI Koulutuksesta kouluun hanke. AIHE: Tutkin ja toimin ympäristössäni (EOPS 2014) Talven kasvit AIHE: Tutkin ja toimin ympäristössäni (EOPS 2014) IKÄLUOKKA: esiopetusikäiset, sopii myös 1. vuosiluokalle TAVOITTEET: Opetuskokonaisuuden käsitteellisiin tavoitteisiin kuuluu metrin käsitteeseen

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Ympäristöetsiväohjaaja -työpaja. Ympäristökasvatuspäivät Helsingissä 7.10.2010

Ympäristöetsiväohjaaja -työpaja. Ympäristökasvatuspäivät Helsingissä 7.10.2010 Ympäristöetsiväohjaaja -työpaja Ympäristökasvatuspäivät Helsingissä 7.10.2010 Tervetuloa! Luonto-Liiton pikaesittely Ympäristöetsivätoiminnan esittely Tutustumme kirjaan: Mystisen liskon etsijät - luontotehtäviä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti Aihe 3 4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla Tavoitteet edistää ryhmäytymistä yhteistoiminnallisilla aktiviteeteilla luontoelämysten kokeminen Kohderyhmä ja koko 9 10-vuotiaat oppilaat, 36 lasta ja neljä

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Ulkona oppiminen ja opetussuunnitelmauudistus 2016. Jukka Tulivuori Opetushallitus

Ulkona oppiminen ja opetussuunnitelmauudistus 2016. Jukka Tulivuori Opetushallitus Ulkona oppiminen ja opetussuunnitelmauudistus 2016 Jukka Tulivuori Opetushallitus Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto Tiedon määrä ja luonne Työn luonne Talous Yhteisöjen

Lisätiedot

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN Aistikahvilan saattaminen ympärivuotiseksi Deme-passi koulutus 2012-2013 LOMAKOTI ILONPISARA Toiminnan alku Aistikahvila sai alkunsa THL (terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen) Mental healthprojektista,

Lisätiedot

Metsän taikaa luontopolkureppu

Metsän taikaa luontopolkureppu Metsän taikaa luontopolkureppu Kohderyhmä 0.-3. luokka Tämä reppu sisältää kahden tunnin metsäaiheisen retkiohjelman ohjeen sekä tarvittavat välineet omatoimiselle luontoretkelle. Reppua saa lainata päiväksi

Lisätiedot

Lounais-Hämeen ympäristökasvatusverkosto

Lounais-Hämeen ympäristökasvatusverkosto Lounais-Hämeen ympäristökasvatusverkosto Hämeen luontokeskus Loimi-Hämeen jätehuolto Oy Wahren Keskus/Kuvataidekoulu Hämeen ammattiinstituutti/mustiala Agropolis Oy Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus/elonkierto

Lisätiedot

1. Helppo ja hauska pöytäteatteri

1. Helppo ja hauska pöytäteatteri 1. Helppo ja hauska pöytäteatteri Nukketeatteri inspiroi ja rikastuttaa niin lasten kuin aikuisten mielikuvitusta. Pöytäteatteri on yksi nukketeatterin muoto. Pöytäteatteria esitetään sananmukaisesti pöydän

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli KASILUOKKA Koulutusvalinnat ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on rohkaista nuoria tekemään koulutusvalinnat omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella sukupuolen ja siihen liitettyjen

Lisätiedot

Vinkkejä kulttuuriperintökasvatuksen tueksi

Vinkkejä kulttuuriperintökasvatuksen tueksi Vinkkejä kulttuuriperintökasvatuksen tueksi ulpu mustonen, lastentarhanopettaja Lapsen minuus kasvaa ja kehittyy sidoksissa kulttuuriin. Kulttuuriperintöön tutustumalla lapsen kulttuuri-identiteetti ja

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN

KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN Kuvataan lasten toimintaa Kamerat tutuiksi kaikille taideprojektissa Muissa päivän tilanteissa kuvattu connected day Annantalo-projektissa henkilökunta

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

"Voiko olla elämää ilman metsiä?" Vuorenmäen koulun 1a luokan ja 1-2 d luokkien ilmiöpohjainen oppimiskokonaisuus Kevät 2015

Voiko olla elämää ilman metsiä? Vuorenmäen koulun 1a luokan ja 1-2 d luokkien ilmiöpohjainen oppimiskokonaisuus Kevät 2015 "Voiko olla elämää ilman metsiä?" Vuorenmäen koulun 1a luokan ja 1-2 d luokkien ilmiöpohjainen oppimiskokonaisuus Kevät 2015 Laaja-alainen oppimiskokonaisuus Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2 korostaa:

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

LUONTOON YHDESSÄ! Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu lapsille ja nuorille

LUONTOON YHDESSÄ! Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu lapsille ja nuorille LUONTOON YHDESSÄ! Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu lapsille ja nuorille Avajaiset 8.2.2017 Ympäristöministeriö, Helsinki Opetusneuvos Mikko Hartikainen Opetushallitus Toiminnanjohtaja Hanna Lämsä

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Vesi ja veden olomuodot lumitutkimuksien avulla

Vesi ja veden olomuodot lumitutkimuksien avulla Vesi ja veden olomuodot lumitutkimuksien avulla AIHE: S3: Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi (OPS 2014) IKÄLUOKKA: vuosiluokat 1-2 TAVOITTEET: Opetuksen tavoitteena on veteen tutustuminen erilaisten

Lisätiedot

Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio

Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio 1.JOHDANTO Aihepiirin tavoitteena on valmistaa esine, joka liittyy ilmaan ja entämiseen ja jossa on jokin pienen

Lisätiedot

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti Aihe 3. luokan koulupäivä metsässä Tavoitteet englanti: verbit, luontosanasto, värit matematiikka: mittayksiköt ja geometria ympäristötieto: jokamiehenoikeudet käytetään kaikkia aisteja luonnon havainnoimisessa

Lisätiedot

Digitaaliset tarinat

Digitaaliset tarinat Future School research Ist Wave-hanke 2009-2011 Digitaaliset tarinat Esi- ja alkuopetusryhmissä Marja Hytönen KM, Tutkija Literacy in the 21st Century- Uusi luku ja kirjoitustaito Digitarina>

Lisätiedot

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Päähenkilöön liittyvät tehtävät 1. Vertaile itseäsi ja kirjan päähenkilöä. Mitä teissä on samaa, mitä erilaista? 2. Kirjoita kirje valitsemallesi kirjan henkilölle. 3. Kuvittele,

Lisätiedot

RAUTATIE EI OLE LEIKKIPAIKKA

RAUTATIE EI OLE LEIKKIPAIKKA Tuntisuunnitelma 6 RAUTATIE EI OLE LEIKKIPAIKKA RAUTATIE EI OLE LEIKKIPAIKKA Taso: Peruskoulun vuosiluokat 4-6, tehtäviä eri ikäryhmille Ajallinen kesto: n. 45 minuuttia Oppiaineet, joiden tunneilla aineistoa

Lisätiedot

Säännöt. useamman tunnin kokonaisuus 5.-6.-luokkalaisille

Säännöt. useamman tunnin kokonaisuus 5.-6.-luokkalaisille ET, monialaiset, opetusideoita Säännöt useamman tunnin kokonaisuus 5.-6.-luokkalaisille Johdattelua sääntöihin - lautapeli: oppilaille annetaan pelilauta ja heidän tulee kehittää peliin omat säännöt koonta:

Lisätiedot

Juhlitaan yhdessä lapsen oikeuksien sopimusta!

Juhlitaan yhdessä lapsen oikeuksien sopimusta! Juhlitaan yhdessä lapsen oikeuksien sopimusta! Tänä vuonna YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 25 vuotta, joten Liikkuva koulu -ohjelma kutsuu kaikki koulut tekemään tunnetuksi ja juhlimaan yhdessä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, )

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) ALAKOULUT Luokat 1 2 Kuvasta tarinaksi Tarvikkeet: Sanoma- ja aikakauslehtiä, sakset 1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) 2. Oppilaat

Lisätiedot

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa?

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa? Kuvallinen viikkotiedote Mitä se tarkoittaa? Taustaa Työskentelen Ammattiopisto Luovin Liperin yksikössä. Olen tehnyt työtä erityisopettajana ja kotitalousopettajana kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT. Ideoita opettajille

LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT. Ideoita opettajille LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT Ideoita opettajille Päähenkilöön liittyvät tehtävät 1. Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä. Kirjoita henkilöstä luonnekuvaus. 2. Tee ja kirjoita postikortti jollekin kirjan henkilölle.

Lisätiedot

Lapset ja nuoret tarvitsevat lähimetsiä myös tiivistyvissä taajamissa

Lapset ja nuoret tarvitsevat lähimetsiä myös tiivistyvissä taajamissa Virpi Sahi Suomen luonnonsuojeluliitto ry Lapset ja nuoret tarvitsevat lähimetsiä myös tiivistyvissä taajamissa Hösmärinpuiston päiväkotilaisia mörriretkellä. Kuva: Virpi Sahi. Luonto lisää lasten ja nuorten

Lisätiedot

lehtipajaan! Esiopettajan aineisto

lehtipajaan! Esiopettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Esiopettajan aineisto Esiopettajalle Lehtipaja sopii osaksi esiopetuksen mediakasvatusta Menetelmä on alun perin tehty alakoululaisten l l käyttöön, tämä versio on muokattu siitä

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

RYHMÄYTYMINEN JA RYHMÄYTYMISHARJOITUKSIA

RYHMÄYTYMINEN JA RYHMÄYTYMISHARJOITUKSIA RYHMÄYTYMINEN JA RYHMÄYTYMISHARJOITUKSIA RYHMÄYTYMISPROSESSI RYHMÄYTYMINEN ON TÄRKEÄÄ, KOSKA tunne ryhmään kuulumisesta on tärkeä kokemus ja onnistuneet kokemukset luokkaryhmässä luovat pohjan hyväksynnän

Lisätiedot

HYVÄ LUONNONTIETEELLISEN ORIENTAATION OPPIMISYMPÄRISTÖ

HYVÄ LUONNONTIETEELLISEN ORIENTAATION OPPIMISYMPÄRISTÖ HYVÄ LUONNONTIETEELLISEN ORIENTAATION OPPIMISYMPÄRISTÖ Millaisessa oppimisympäristössä lapset voivat monipuolisesti käsitellä luonnontieteellistä orientaatiota? 1 * LAPSEN JA VANHEMPIEN OSALLISUUS: Lasten

Lisätiedot

TAVOITTEET journalistin reitin suunnittelu omien tavoitteiden asettaminen median tehtäviin tutustuminen

TAVOITTEET journalistin reitin suunnittelu omien tavoitteiden asettaminen median tehtäviin tutustuminen Journalistin reitti Tavoitteet Journalistin reitin tavoitteena on tutustua mediaympäristöön ja erityisesti uutisen tekstilajiin. Journalistin reitillä laaditaan oma uutinen, jota varten haetaan tietoa,

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kaksinkertainen mahtis

Kaksinkertainen mahtis Luovat harjoitukset Kaksinkertainen mahtis Palautteenantoharjoitus tavoite: yksityiskohtainen palautteen sanallistaminen ja luokkakaverin vahvuuksien tukeminen ja kehittäminen kesto 20 min Tehdään ensin

Lisätiedot

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Aktiviteetti: Riskit ja turvallisuus Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Tavoite: Tarpoja oppii ennakoimaan ja ymmärtämään, mitkä asiat voivat tehdä retkestä vaarallisen. Vartionjohtajan ohje: Vartio

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Turun Yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos. MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys. Projektityö Maidon tie. Kaija Korhonen & Nina Nylund

Turun Yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos. MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys. Projektityö Maidon tie. Kaija Korhonen & Nina Nylund Turun Yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys MAIDON TIE -PROJEKTI Valitsimme maidon tie projektin, jossa tutustutaan muun

Lisätiedot

Lounais-Hämeen ympäristökasvatusverkosto

Lounais-Hämeen ympäristökasvatusverkosto Lounais-Hämeen ympäristökasvatusverkosto Hämeen luontokeskus Loimi-Hämeen jätehuolto Oy Wahren Keskus/Kuvataidekoulu Hämeen ammattiinstituutti/mustiala Agropolis Oy Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus/elonkierto

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Tulevaisuuden koulua kohti -seminaari 7.-8. 10 2014 Elisa Poskiparta Turun yliopisto KiVa Koulu Mitä kiusaaminen

Lisätiedot

Kartta ja kompassi. 9. lk

Kartta ja kompassi. 9. lk lk artta ja kompassi 1. senteet puntarissa 2. unnetreenit miten viestin? 3. urun sormenjälki surusta ja kriisistä selviytyminen 4. ärkyvää kun mieli voi pahoin 5. atse tulevaisuuteen elämän unelmat ja

Lisätiedot

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Aikataulu 8.15-8.50 Aamukahvit 9.00 Aloituspuheenvuoro Juha Henriksson 9.15-10.00 Maailma muuttuu entä opettajuus? Helsingin yliopiston kasvatustieteen Emeritusprofessori

Lisätiedot

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa RAPORTTI Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014 Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa Johdanto Työpajatoiminta matemaattisissa aineissa kurssiin kuului työskentely SciFest-tapahtumassa. Itse en päässyt

Lisätiedot

Elämyksellinen kirjallisuudenopetus

Elämyksellinen kirjallisuudenopetus Elämyksellinen kirjallisuudenopetus Kirjallisuuden avulla voi opettaa melkein mitä vain! Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2015 4.-5.8.2015 Paasitorni, Helsinki Jaana Kallio Miksi kannattaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet. Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus

Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet. Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus Alanteen koulu, Suomussalmi Peruskoulujen määrä vähenee edelleen Muutokset peruskoulujen lukumäärässä

Lisätiedot

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014)

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Yhteistyöprojekti yhtiön DS Smith Packaking Oy:n ja Lielahden yläkoulun kanssa Tekijät: Hilla Saarela, Sanna Kellokoski ja Esa

Lisätiedot

PELIN JA LEIKINOMAISUUTTA KOULUSUUNNISTUKSEEN

PELIN JA LEIKINOMAISUUTTA KOULUSUUNNISTUKSEEN Liikunnanopettajien opintopäivät Salossa 30. 3..205, Suunnistusdemo PELIN JA LEIKINOMAISUUTTA KOULUSUUNNISTUKSEEN Harjoitusten kuvaukset ja karttaesimerkit maasto- ja salitoteutuksesta.. Muistipeli Pelataan

Lisätiedot

ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS

ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS Elävä veistos -taidepaja Elävä veistos -taidepajan teemoina ovat ihmiskeho, liike ja roolit. Työskentelymuodot ovat leikillisiä ja pajan sisältö suhteutetaan lasten

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma on sovellettavissa ja tuotekuvia on hyvä muuttaa esimerkiksi oman koulun kioskin tarjontaan sopiviksi.

Tuntisuunnitelma on sovellettavissa ja tuotekuvia on hyvä muuttaa esimerkiksi oman koulun kioskin tarjontaan sopiviksi. Sokeripalanäyttelyn voi pitää eri oppiaineissa, esimerkiksi kuvaamataidossa, äidinkielessä, terveystiedossa, kotitaloudessa ja matematiikassa. Suosituksena on yksi luokka kerrallaan. Tuntisuunnitelma on

Lisätiedot

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet MAANTIETO VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä

Lisätiedot

OMPELUSEURAT KOULUISSA

OMPELUSEURAT KOULUISSA OMPELUSEURAT KOULUISSA HETKI ON KÄSILLÄ MARTTOJEN OMPELUSEURAT KOULUISSA 2017 Kohderyhmä: Alakoulut 7-11 vuotiaat, tai 7 8 vuotiaat, joiden opetussuunnitelmaan napin ompelu kuuluu Toteutus: Kädentaitotunnilla

Lisätiedot

TOIMI TARKKAAVAISESTI TASORISTEYKSESSÄ

TOIMI TARKKAAVAISESTI TASORISTEYKSESSÄ Tuntisuunnitelma 4 TOIMI TARKKAAVAISESTI TASORISTEYKSESSÄ TOIMI TARKKAAVAISESTI TASORISTEYKSESSÄ (Suositellaan toteutettavaksi kaksoistuntina 3. Tasoristeys on merkillinen paikka -tunnin kanssa) Taso:

Lisätiedot

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Antti Haaranen, Valveen elokuvakoulu 18.11.2010 GRAFIIKKA: HENNA TOPPI Hittivideo lyhyesti - Elokuva- ja mediakasvatuksen

Lisätiedot

9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto

9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto 9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto Ympäristö ja luonnontieto koostuu biologiasta, maantiedosta, kemiasta ja fysiikasta ja terveystiedosta. Koulumme ympäristö ja luonnontiedon opetuksen tavoitteena on, että

Lisätiedot

merirosvoseikkailu Ohjelmointia alkuopetukseen Elina Laakko

merirosvoseikkailu Ohjelmointia alkuopetukseen Elina Laakko merirosvoseikkailu Ohjelmointia alkuopetukseen Elina Laakko ALUKSI Tämä tehtäväpaketti sisältää merirosvoaiheisia ohjelmointitehtäviä alkuopetukseen. Kokonaisuus koostuu kolmesta oppitunnista. Merirosvoseikkailu

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit

Mobiilit luontorastit Mobiilit luontorastit Kesto: Riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin / tablet -tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: Luonnossa liikkuminen

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Imatran kaupunki Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku on kulttuuri, taide- ja liikuntakasvatussuunnitelma joka sisältyy Imatran kaupungin

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun kehitysvammaisten nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk) nuoren ja

Lisätiedot

TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA

TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA 2008-2010 TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA hanke Miksi? OPS:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen Yhteyksien luominen koulujen ja Turun alueen luonto- ja kestävän kehityksen

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä koulutus 9.11.2012 Yritysvierailut eri tarkoituksiin Kysy pois! Tutustutaan yrityksen kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan työtapojen toiminnallisuutta. Toiminnallisuudella tarkoitetaan oppilaan toiminnan ja ajatuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

PANSION KOULUN OPS PORTAAT

PANSION KOULUN OPS PORTAAT SYKSY 2012 TULEVAISUUDE N KOULU Kyselyt huoltajille, oppilaille ja opettajille SYKSY 2013 KOULUARJEN KEHITTÄMINEN Kyselyn tulosten hyödyntäminen VESO 16.11 Koulun toimintakulttu uri Mikä arjessa sujuu

Lisätiedot

Oppimispäiväkirja. Teema1. Johdanto. T1. Kirjoita lyhyt yhteenveto kuvista. T2. Haastattelu

Oppimispäiväkirja. Teema1. Johdanto. T1. Kirjoita lyhyt yhteenveto kuvista. T2. Haastattelu Oppimispäiväkirja Oppimispäiväkirja on kurssin kirjallinen työ, jonka jokainen oppilas tekee itsenäisesti ja palauttaa opettajalle kurssin päätteeksi. Osa tehtävistä tehdään pareittain tai ryhmissä, nämä

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Virtuaalimuseon esineisiin tutustuminen

Virtuaalimuseon esineisiin tutustuminen Virtuaalimuseon esineisiin tutustuminen 5. Esineet ennen vanhaan (Tehtävä sovellettavissa eri ikäryhmillle) Oppilaat katselevat kuvia virtuaalimuseon vanhoista esineistä ja tutustuvat niihin opettajan

Lisätiedot

Innopaja@koulut iltapäivä 22.5.2012

Innopaja@koulut iltapäivä 22.5.2012 Innopaja@koulut iltapäivä 22.5.2012 Innoa lukion musiikissa Intelligent på tangenten (S:t Karins) Hauskaa ilman lintuja (Kuusisto) ipodit opetuskäytössä (Kotimäki) ipodit opetuskäytössä (Runko) INNOA LUKION

Lisätiedot

Tärkeät paikat. Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit!

Tärkeät paikat. Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit! LUONNOS Sukumuistelupeli Tärkeät paikat Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit! Voit myös keksiä itse lisää kysymyksiä! Jokainen

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA ***

TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA *** Ilmiö: Muuttuvat perhemallit. Kirja: Kolu Siri, Kesän jälkeen kaikki on toisin. Otava 2016. Lyhyt kuvaus kirjasta: Kesän jälkeen kaikki on toisin -teoksen päähenkilö Peetu on 17- vuotias transnuori, joka

Lisätiedot

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Keskustelu luokissa Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Ohjeistus koululle ennen vanhempainiltaa 1. Päättäkää missä tilassa ryhmäosuus pidetään. Suosittelemme luokkiin

Lisätiedot

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Leena-Maija Niemi apulaisrehtori, OPS-koordinaattori Kauniaisten suomenkielinen perusopetus 4.2.2016 Oppijasta kasvaa vuorovaikutukseen

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 46, 26.05.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 57, 16.06.2016 57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi

Lisätiedot

JAKSO MITEN MATKA ALKAA?

JAKSO MITEN MATKA ALKAA? Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 asiakaspalvelu@otava.fi Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi 010 345 1454 kvtilaus@kirjavalitys.fi 1. painos 2015 Kati Aavikko, Satu Arjanne, Sanna Halivaara

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN KÄSIKIRJA

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN KÄSIKIRJA YMPÄRISTÖKASVATUKSEN KÄSIKIRJA Kustantajan yhteystiedot PS-kustannus PL 303 Aatoksenkatu 8 E 40101 Jyväskylä 40720 Jyväskylä Asiakaspalvelu puhelin: (014) 678 709 faksi: (014) 678 719 Internet: www.ps-kustannus.fi

Lisätiedot

Ohjeet lyhytelokuvan tekoon

Ohjeet lyhytelokuvan tekoon ELÄVÄÄ KUVAA-PROJEKTI 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 Ohjeet lyhytelokuvan tekoon 1 Sisällys Tarvittavat työvälineet 2 Valmistelut 2 Kuvaaminen 3 Editointi 3 Kohtausten jakaminen osiin 5 Äänten lisääminen

Lisätiedot

- käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen

- käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen 27.8.2014 Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen Koulumetsä on koulua tai päiväkotia lähellä oleva pysyvä metsäluontokohde, joka sopii lasten ja nuorten

Lisätiedot