Vinkkipaketti koulujen lähimetsien opetuskäyttömahdollisuuksista:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vinkkipaketti koulujen lähimetsien opetuskäyttömahdollisuuksista:"

Transkriptio

1 Vinkkipaketti koulujen lähimetsien opetuskäyttömahdollisuuksista: Poimintoja Tämä metsä on meille tärkeä -kilpailun töistä Kaisa Torppa Opettaja työnsä tutkijana Helsingin yliopisto 2014

2 Sisältö 1 Johdanto Aineisto ja menetelmät Tehtäväkuvaukset... 5 Tehtävä 1: Uutiskatsaukset (2.-4. lk)... 6 Tehtävä 2: Ympäristötaidetta pienoiskoossa (1.-6. lk)...8 Tehtävä 3: Kuvitetut tarinat (3.-4. lk)...11 Tehtävä 4: Elämyspolku (1.-2. lk) Tehtävä 5: Dokumentti oman lähimetsän käytöstä (5.-9. lk) Lähteet

3 1 Johdanto 1.1 Maasto-opetuksen merkitys alakoulussa Ympäristökasvatuksella on kouluopetuksessa tärkeä rooli, ja sitä on opetussuunnitelmassa pyritty kestävän kehityksen teemojen kautta yhdistämään kaikkiin oppiaineisiin (POPS 2004). Samaan aikaan yhä useamman koululaisen elinpiiri ja aktiviteetit sijoittuvat kaupunkimaisiin ympäristöihin ja aivan toisenlaisen aisti- ja elämysmaailman keskelle kuin joitakin vuosikymmeniä sitten (Nordström 2002). Jotta pienelle ihmiselle voisi muodostua tahto ja välineet toimia ympäristön hyväksi, on hänen ensin opittava havainnoimaan luontoa ympärillään ja kehitettävä siihen positiivinen ja lämmin suhde. Positiivisen luontosuhteen ja luonnon ymmärtämisen kehittäminen on sisällytetty myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2004). Erityisesti alakoulussa maastoopetuksen, elämyksellisyyden ja ympäristön havainnoinnin taitojen merkitystä on korostettu. Maasto-opetus on esimerkiksi ympäristö- ja luonnontiedon kohdalla opetusmenetelmistä ainoa, joka on mainittu erikseen. Kuitekin, mitä myöhemmille vuosiluokille edetään, sitä enemmän on myös opetettavia sisältöjä, jolloin mahdollisuudet luokan ulkopuoliselle opetukselle vähenevät. Etenkin jos lähin maasto-opetukseen soveltuva kohde sijaitsee kauempana, saattaa opettajan olla vaikea löytää aikaa ja energiaa maasto-opetuksen järjestämiselle (Liimatta 2013). Tämän vuoksi kaikki mahdollinen apu ja helpotus maasto-opetuksen järjestämiseen on tärkeää. 1.2 Näkökulmia maasto-opetuksen menetelmiin Alakoulun ensimmäisillä luokilla ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa elämyksellisyyttä ja kokemuksellisuutta pidetään erityisen tärkeinä (POPS 2004). Positiivisen luontosuhteen synnyttämisessä toimivat hyvin erilaiset elämysten ja kokemusten kautta aihetta lähestyvät menetelmät, kuten erilaiset aistiharjoitukset, leikit, tarinat, draama ja taide (Nordström 2002). Koulujen lähiympäristössä sijaitsevia maastoopetukseen sopivia metsiä tai muita luontokohteita käytetään varsinkin alaluokkien opetuksessa paljon. Aikataulun tiukentuessa maasto-opetus kuitenkin vähenee, vaikka sitä olisi tarjottava myös vanhemmille oppilaille (Liimatta 2013). Aistiharjoitukset ja leikit 3

4 soveltuvat hyvin myös hieman vanhemmille oppilaille, minkä lisäksi heidän kanssaan voi alkaa kokeilla jo hieman tieteellisempiä lähestymistapoja. Tutkivan oppimisen menetelmät sekä erilaiset lajintuntemusharjoitukset sopivat eri haastetasoille muokattuina kaiken ikäisille (Uitto 2000). 1.3 Tämän pedagogisen tuotteen taustaa Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) koordinoiman Koulumetsät arvoonsa yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta -hankkeen puitteissa järjestettiin vuonna 2012 kilpailu, jonka teemana oli Tämä metsä on meille tärkeä. Tehtävänanto oli vapaamuotoinen: tarkoituksena oli tehdä vierailu koulun lähimetsään ja toteuttaa sen pohjalta jonkinlainen teemaa ilmentävä tuotos. Tuotokset saivat olla teksti-, kuva- tai audiovisuaalisessa muodossa. Kilpailussa oli neljä sarjaa: päiväkodit, alakoulut, yläkoulut sekä toisen asteen oppilaitokset. Kilpailutöiden arvioimista varten koottiin raati, joka koostui sekä ympäristöalan ammattilaisista että julkisuuden henkilöistä. Kilpailuun osallistui useita kymmeniä eri asteiden oppilaitoksia ympäri Suomea ja raati poimi muista sarjoista kolme parasta ja toisen asteen oppilaitoksista parhaan. Lisäksi palkittiin viisi koulua Onnettaren suosikkeina. Voittajat valittiin sen perusteella, miten innovatiivisesti, vaikuttavasti ja laadukkaasti työt ilmensivät kilpailun otsikkoa ja tarkoitusta. Voittajat julkistettiin Vaikka kilpailuun osallistuminen tuki jo sinänsä elämyksellistä luonto-opetusta monessa koulussa, kilpailun tuloksena syntyneitä lukuisia hienoja töitä ja esimerkkejä lähimetsien käytöstä opetuksessa haluttiin hyödyntää myös laajemmin. Kilpailutöiden pohjalta päätettiin laatia vinkkipaketti, joka toteutettaisiin jatkojalostamalla kilpailun tuotosten parhaimmistosta muutamia soveltavia tehtävänantoja koulujen käyttöön. Tässä pedagogisessa tuotoksessa esitellään siis Tämä metsä on meille tärkeä -kilpailuun osallistuneiden koulujen töistä esiin nousseita työtapoja viiden alakouluille suunnitellun tehtäväkuvauksen avulla. Tehtävät on tarkoitettu tueksi alakoulun maastoopetukseen ja lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen. 2 Aineisto ja menetelmät Tämä metsä on meille tärkeä -kilpailun kutsu julkaistiin SLL:n verkkosivuilla ja sitä 4

5 mainostettiin mm. Opettaja-lehdessä, Biologian ja maantieteen opettajien liiton kautta lähetetyssä tiedotteessa sekä Luonto-Liiton Lastenlehti Siepossa. Näin ollen kilpailukutsulla tavoitettiin kattava otos kohderyhmästä. Tehtävänantojen pohjamateriaalina on käytetty Tämä metsän on meille tärkeä -kilpailun alakoulujen sarjaan osallistuneiden koulujen töitä. Osallistuneita alakouluja ja töitä oli yhteensä 26. Töiden joukossa oli hyvin erilaisia tuotoksia, ja olen pyrkinyt laatimaan tehtävänantoja monipuolisesti erityyppisistä tuotoksista. Kuten kilpailun tehtävänannon perusteella on ymmärrettävää, tehtävät jakautuvat niiden tyypin perusteella kuvataiteellisiin töihin ja muotoiluun, runoihin ja tarinoihin, audiovisuaalisiin tuotoksiin ja elämyksellisiin tuotoksiin. Tehtävänannot laadittiin monipuolisesti kilpailuun osallistuneiden töiden parhaimmistosta. Suunnittelun tukena oli käytössä oma mielikuvitus, ympäristö- ja maa-kasvatuksen kirjallisuus (van Matre 1990 & Cantell (toim.) 2002) sekä kolmen luokanopettajan, Aino Sillanpään (Vetelin keskuskoulu, Veteli) ja Tiina Linkosaaren (Hannunniitun koulu, Turku) ja Tiina Typen (Haagan peruskoulu, Helsinki), kommentteja. 3 Tehtäväkuvaukset Olen laatinut tehtäväkuvaukset käyttäen jokaisen kohdalla samaa jäsentelyä. Aluksi avaan hieman tehtävän taustalla olevaa ideaa ja sen oppimistavoitteita, minkä jälkeen kuvailen tehtävän toteuttamiseen tarvittavat ennakkovalmistelut ja välineet. Itse tehtäväkuvaukseen olen sisällyttänyt käytettävän ajan, tehtävän eri vaiheet sekä erilaisia huomioitavia asioita. Viimeiseksi olen liittänyt tehtävänantoon muutamia esimerkkejä tai kuvia idean taustalla olevista Tämä metsä on meille tärkeä -kilpailun tuotoksista. 5

6 Tehtävä 1: Uutiskatsaukset (2. 4. lk) Taustaa Tehtävän ideana on käyttää lähimetsää oppimisen tukena useissa eri aihealueissa koko lukuvuoden ajan. Opetussuunnitelmassa 1 4 -luokille on ympäristö- ja luonnontieteessä asetettu tavoitteeksi oppia tutkivan ja ongelmakeskeisen lähestymistavan kautta mm. seuraavia sisältöjä: elottoman ja elollisen luonnon peruspiirteet, erilaisia elinympäristöjä ja eliöiden sopeutuminen niihin, oman lähiympäristön tavallisimpia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja, luonto eri vuodenaikoina, oma lähiympäristö, vuorokauden- ja vuodenajat, maaston keskeiset piirteet ja kartta, kotiseutu ja oma maakunta, niiden luonnonolot ja maisemat sekä rakennettu ympäristö ja ihmisen toiminta. Näihin aihepiireihin tutustuminen käy parhaiten jatkuvan lähiympäristön seurannan kautta. Koulun lähimetsä on oivallinen paikka toteuttaa jatkuvaa seurantaa, ja oppilaat saa keskittymään ja motivoitumaan paremmin kulloinkin käsiteltävänä olevasta aiheesta lyhyiden uutiskatsausten kautta. Samalla oppilaat tutustuvat videoimiseen oppimismenetelmänä. Ennakkovalmistelut ja välineet Tehtävä on hyvä valmistella jo heti lukuvuoden alussa tuntiaikataulua laadittaessa. Vuoden mittaan käsiteltävät aiheet jaetaan teemoiksi, ja uutiskatsaukseen sekä lähimetsään sopivista aiheista valitaan yhtä monta kuin on oppilaita. Kukin oppilas pääsee siis vuorotellen uutistenlukijaksi. Ujoimmat voivat toimia tehtävässä myös pareittain. Itse uutisten kuvaamiseen tarvitaan videokamera, minkä lisäksi tarvitaan kunkin aiheen käsittelyssä käytettävät materiaalit. Tehtävän toteutus Kuhunkin käsiteltävään aihepiiriin liittyen toteutetaan vuoden mittaan retkiä lähimetsään. Kullakin retkellä keskitytään siis aina eri teemoihin, kuten elottoman ja elollisen luonnon eroihin, lajintuntemukseen, muutoksiin vuodenaikojen välillä, karttatulkintaan, ihmisvaikutuksen tunnistamiseen jne. Retket voivat olla myös kohtalaisen lyhyitä, 6

7 esimerkiksi puolen tunnin mittaisia, jonka jälkeen voidaan tunnilla käydä yhdessä läpi mitä nähtiin ja koettiin. Ajankohtaisia asioita lähimetsästä, sen käyttäjistä ja retken tapahtumista kootaan luokassa ryhmittäin paperille, minkä jälkeen aiheet muovataan lyhyiksi uutisiksi. Kukin oppilas toimii vuorollaan uutistenlukijana ja uutiset kuvataan videolle tai, jos vanhemmilta ei saada kuvauslupaa, esitetään esimerkiksi kuvaamataidon tunnilla rakennetun televisioruudun läpi. Uutisia voidaan myös esittää muille luokille esimerkiksi yhteisissä aamunavauksissa. Lukuvuoden alussa voidaan kuvaamataidon tunnilla laatia vaikkapa syksyn lehtiä apuna käyttäen tyylikäs Metsäuutiset -kyltti uutistenlukijan taustalla käytettäväksi. Kyltti voidaan uudistaa aina vuodenaikaan sopivaksi. Mikäli säännölliset videoiden kuvaamiset ja niiden esittämiset tuntuvat liian aikaa vieviltä, voidaan tehtävää soveltaa myös mausteena muun opetuksen seassa siten että vain yksi tai kaksi oppilasta toimii retken jälkeen uutisten lukijana. Tehtävä sopii parhaiten toteutettavaksi alakoululaisten kanssa, joiden opetuksessa olennaisia teemoja on helppo tarkastella melkein missä tahansa lähimetsässä tai puistossa. Haastetta lisäämällä se sopii kuitenkin hyvin myös esimerkiksi yläkouluun. Esimerkki lopputuotteesta Haminan keskuskoulun 3A-luokan Metsäuutiset 7

8 Tehtävä 2: Ympäristötaidetta pienoiskoossa (1.-6. lk) Taustaa Erilaiset ympäristötaideprojektit ovat olleet viimeaikoina paljon esillä ja myös useat koulumetsäkilpailun tuotoksista olivat jonkinlaisia ympäristötaideteoksia. Ympäristötaide on oivallinen lähestymistapa, kun halutaan syventää lapsen luontosuhdetta, auttaa häntä kiinnittämään huomiota luonnonympäristön eri ominaisuuksiin ja toteuttaa itseään luovalla tavalla. Ympäristötaiteella voi kuitenkin olla myös haittavaikutuksia, jos projektiin käytettävä alue on pieni, oppilaita tai oppilasryhmiä on paljon ja toiminnan kuluttavuutta ei pyritä rajoittamaan millään tavalla. Miniatyyritaide on omiaan tutustuttamaan lasta vuorovaikutukseen ympäristön kanssa ilman suurta kulutusvaikutusta. Valokuvasuurennokset taideteoksista ikuistavat tehdyn työn ja nostavat meidän näkökulmastamme usein niin mitättömät asiat lähemmin tarkasteltaviksi. Ennakkovalmistelut ja välineet Tässä projektissa tarkoituksena on, että oppilaat soveltavat tuotokseensa luovasti lähimetsästä löytyviä materiaaleja, eikä mitään tarvitsisi tuoda muualta. Elävää luontoa pyrittäisiin häiritsemään mahdollisimman vähän, eikä esimerkiksi sammalia irrotettaisi tai eläviä puunoksia katkottaisi. Työn alusta tai tausta etsittäisiin ympäristöstä valmiina, ja sille koottaisiin omavalintainen tai jotakin teemaa ilmentävä teos maastosta löytyvistä materiaaleista, kuten kävyistä, oksista, kivistä, heinistä tms. Teoksen olisi tarkoitus olla pienikokoinen, mikä vähentää ympäristön kulutusta sekä mahdollistaa eri mittakaavan objektien tarkastelun suhteessa meidän kokemysympäristömme skaalaan. Erilaisia meille tuttuja esineitä ja asioita muistuttavia miniatyyriobjekteja on rajattomasti. Ennakkovalmisteluja ei tehtävänannon muotoilemisen lisäksi juuri tarvitse tehdä. Miniatyyriteosten kuvaamiseen tarvitaan kamera. Tehtävän toteutus Tehtävä sopii toteutettavaksi luontevimmin kuvaamataidon tunnilla mutta sitä voi 8

9 hyödyntää melkein missä tahansa muussakin aineessa, kun ohjataan toteuttamaan tuotokset tietty teema silmällä pitäen. Työ voidaan toteuttaa minä tahansa vuodenaikana, mutta materiaaleja on helpointa löytää, kun ei ole lunta ja maa on sula. Miniatyyritaideteosta varten käytetään yksi oppitunti lähimetsässä. Työt toteutetaan joko pareittain tai pienissä ryhmissä. Oppitunnin alussa opettaja ohjeistaa tehtävän ja muistuttaa siitä, että elävien kasvien ja eläinten on parasta antaa olla mahdollisimman rauhassa. Edellisellä tunnilla on voitu kerrata yhdessä jokamiehenoikeudet. Itse töiden rakentamisen aikana opettaja voi kierrellä ihailemassa ja kannustamassa, mutta liikaa ei kannata ohjata, jotta oppilailla säilyy luomisrauha. Kun oppitunti lähestyy loppuaan, ja työt ovat niin valmiita kuin mahdollista, opettaja kuvaa taideteokset oppilaiden toivomalla tavalla (esim. kuvakulma ja etäisyys). Opettaja kehittää valokuvista suurennokset ja ne kehystetään luokan seinälle tai muulle näkyvälle paikalle. Kuviin voidaan lisäksi liittää oppilaiden lyhyet kuvaukset tuotoksesta tai sen syntymisprosessista esimerkiksi runomuodossa. Esimerkkejä lopputuotteista Myllypohjan koulun ympäristötaideprojekti, valokuvasuurennokset ja runot. ÖRKKIFARMI Keräsimme luonnosta käpyjä, keppejä, pihlajanmarjoja ja heinää. Sitten aloimme etsiä sopivaa sammalalustaa, johon tökkäisimme kepit. Ei mennyt kauaa, kun löysimme sopivan. Kun olimme valmiita ja kova työ oli tehty, löysimme paremman paikan, joten rupesimme siirtämään vaivalloisesti keppejä ja örkkejä. Työtä oli hauska tehdä ja nauroimme lähes koko ajan! Mea, Jasmin ja Camilla 9

10 KAARNALAIVA Kaarnalaiva on rakennettu metsän antimista. Se oli helppo rakentaa itse. Kaarnalaiva on matkalla pelastamaan metsiä. Olivia ja Anni 10

11 Tehtävä 3: Kuvitetut tarinat (3.-4. lk) Taustaa Alakoulun äidinkielentunneilla kirjoitetaan paljon erilaisia kirjoitelmia. Satuihin ja tarinoihin saa helposti uutta väriä, kun ne myös kuvitetaan itse. Kuvituksen voi hoitaa piirtämällä, mutta näyttelemällä ja sonnustautumalla siihen saa samalla myös kokemuksellisuutta, yhteistoimintaa ja inspiraatiota, jotka tekevät tarinasta huomattavasti merkityksellisemmän. Jos aika ja resurssit antavat myöten, kuvitusta varten voidaan valmistaa yhdessä myös esimerkiksi roolivaatteita käsityötunnilla. Kun tarina sijoitetaan koulun lähimetsään ja kuvituksen kuvaus suoritetaan siellä, myös metsä saa lasten silmissä aivan uuden merkityksen. Ennakkovalmistelut ja välineet Oppilasryhmästä, heidän aktiivisuudestaan ja suhteestaan lähimetsään riippuen tarinoiden kirjoitus voi sujua helposti tai takkuamalla. Passiivinen ryhmä saattaa inspiraation saadakseen vaatia orientoitumistunnin, jonka aikana voidaan esimerkiksi leikkiä lähimetsässä tai tehdä siellä tutkivia tehtäviä johonkin muuhun oppiaineeseen liittyen. Myös roolivaatteiden penkominen ja sovitteleminen voi auttaa inspiraation saamisessa, tai kirjoitelmaa varten voidaan antaa jokin teema. Jos lähimetsään liittyy jokin ajankohtainen uutinen (kuten karsintahakkuu, muuttolintujen palaaminen, suuren puun kaatuminen myrskyssä tai kettuhavainto) voidaan teema valita esimerkiksi näistä. Tehtävän toteutus Koska jokaista oppilasta varten voi olla haastavaa saada kuvattua oma kuvitus, on järkevää jakaa luokka pareihin tai pieniin ryhmiin, jotka suunnittelevat ja kirjoittavat yhdessä omat tarinansa. Hyvin yhteen pelaavan luokan kanssa voidaan kokeilla myös jatkokertomuksen kirjoittamista, jolloin kukin oppilas tai pienryhmä kirjoittaa osansa tarinasta. Kirjoitelmat voidaan toteuttaa käsin vihkoon tai koneella. Kun tarinat ovat valmiina ja ne on tarkistettu, jokainen oppilas tai pienryhmä saa valita tarinastaan käytettävissä olevan ajan kannalta realistisen määrän kohtauksia 11

12 (käytännössä 1 2 kuvaa/tarina), jotka kuvitetaan. Kohtauksia varten suunnitellaan roolit, käytettävät roolivaatteet sekä tarkka kuvauspaikka. Itse valokuvausta varten on hyvä varata kunnolla aikaa ainakin yhden kokonaisen oppitunnin verran. On hyvä jos eri ryhmien jäsenet voivat auttaa toisiaan kuvauksissa ja osallistua niihin, jotta suuri osa luokasta ei joudu seisomaan tyhjänpanttina yhden ryhmän kuvaamisen ajan. Tarvittaessa kuvauksiin voi pyytää apuun muita opettajia tai vanhempia, jotta eri ryhmiä voidaan kuvata yhtä aikaa. Kuvausten jälkeen valitaan parhaat otokset tarinoita varten. Tarinat kootaan worddokumenttiin ja siihen liitetään myös kuvat sopiviin kohtiin. Tietotekniikan käyttö tässä on kätevää sillä näin voidaan helposti tulostaa jokaiselle oppilaalle oma kopio satukirjasta. Jos oppilaiden oma käsiala ja kädenjälki halutaan näkyville, voidaan tarinat kirjoittaa ruuduttomalle paperille, josta ne skannataan koneelle. Jos oppilaat ovat nohevia tietotekniikan käytössä, he voivat olla mukana kirjan taittamisessa. Tehtävää voidaan käyttää toki hyödyksi myös tietotekniikan ja tekstinkäsittelyn perusteiden opetuksessa. Kuvitukseen voi käyttää myös nukkeja, jos lasten kuvaamiseen ei saada lupaa. Nuket voidaan valmistaa käsityötunnilla. Esimerkkejä lopputuotteista Pakankylän koulun tarinaprojektin tuotos: Metsäsatukirja 12

13 Kani sanoi: -Tänne tulee tie. -Mitä? -Voi ei! Voi ei! kutsutaan kaikki metsän eläimet! -Joo ja nopeasti! Timppa ja Tomppa ja Atso menivät jokaisen metsän eläimen luokse. - Tämä metsä on meille tärkeä! -Miksi? Atso kysyi. -Se on siksi koska se on ainoa paikka missä on rauhalista ja siksi tämä metsä on tärkeä! -No niin mennään jo ja pyydetään kaikki peikot hyökkäämään! Peikot irvistivät ja hiiret menivät miesten housuihin. Hiiret kutittivat ja kaikki miehet poistuivat Pakankylän metsästä ja kaikki pelastuivat. 13

14 -Päivää! Keitä te olette? Minä olen lumimies Risto-Patrik. -Minä olen Lilli ja tässä on koirani Tenho. Oletko sinä se kuuluisa lumimies josta tarinat kertovat? 14

15 Tehtävä 4: Elämyspolku (1.-2. lk) Taustaa Erityisesti nuorimpien oppilaiden kanssa elämyksellisyys ja kokemuksellisuus ovat hyviä keinoja tutustua ympäristöön ja oppia pitämään siitä huolta. Luomalla henkilökohtaisen suhteen lähiympäristöön oppilas oppii arvostamaan sitä ja kantamaan siitä vastuuta. Kun omaan lähimetsään tutustutaan jo koulutaipaleen alussa, siellä on helpompi toteuttaa erilaisia tehtäviä ja projekteja koko alakoulun ajan. Oman henkilökohtaisen suhteen muodostamisessa lähimetsään auttaa erilaisten, mahdollisimman paljon eri aisteja hyödyntävien tehtävien toteuttaminen ja lupa tutkia ja kokea vapaasti ja turvallisesti. Omien nimikkopuiden ja lempipaikkojen valitseminen varmistaa oppilaalle hyvän kokemuksen ja huomioi kaikkien erilaiset mieltymykset. Esivalmistelut ja välineet Elämyspolku sopii hyvin toteutettavaksi ensimmäisen luokan oppilaille joko pian koulun aloittamisen jälkeen, jolloin se tutustuttaa hyvin koulun lähiympäristöön ja luokkatovereihin, tai kevällä ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi, kun on paljon tuoksuja ja ääniä, joita ihmetellä. Polkua varten ei välttämättä tarvitse suuria valmisteluja. Jos haluaa, voi rasteja merkitä maastoon esimerkiksi rastin teemaan sopivin kuvin. Lisäksi jokaiselle oppilaalle tarvitaan oma elämyspolkukortti, johon jokaiselta rastilta saa oman leiman. Oppilaiden kuvaamiseen nimikkopuiden kanssa tarvitaan kamera. 15

16 Tehtävän toteutus Elämyspolussa ideana on käydä läpi erilaisia ja eri aisteihin ja kokemuksiin pohjautuvia rasteja lähimetsässä. Rastien määrä valitaan käytettävissä olevan ajan mukaan. Sopivia teemoja elämyspolulle ovat esimerkiksi metsässä ilmenevät värit ja äänet, millaisia isoja ja pieniä asioita metsässä on, millaisia tuoksuja metsässä voi tuntea, omien nimikkopuiden valinta ja omien lempipaikkojen valinta. Oman lisänsä metsäkokemukseen tuo elämyskortti, johon jokainen oppilas pääsee kokoamaan muiston jokaiselta rastilta. Seuraavassa lyhyet kuvaukset rastitehtäväesimerkeistä: Rasti 1: Värit kerätä niistä väreistä joita pieneen minigrip- Rastilla tarkastellaan luonnon värejä ja oppilaat saavat esimerkiksi maalikartoista leikattuja värilappusia he ympärillään havaitsevat. Lappuset kootaan pussiin, joka nidotaan yhdelle sivulle. Rasti 2: Äänet ja/tai tuoksut he istuvat. Silmät tuoksuja. Oppilaat aistimiaan ääniä ja/tai valita opettajan lehdistä mieluisinta ääntä ja/tai tuoksua elämyskorttiin. Oppilaat etsivät itselleen mieluisan paikan, johon suljetaan ja aistitaan hetki luonnon ääniä ja/tai saavat tämän jälkeen sanoa muutamia tuoksuja, minkä jälkeen he saavat leikkaamista/tulostamista kuvista kuvaavan kuvan, joka liimataan Rasti 3: Isot ja pienet asiat Oppilaat saavat jonkin aikaa kierrellä ja tutkia ja tutustua ympäristön isoihin ja pieniin asioihin. Oppilaat saavat valita isoista ja pienistä asioista suosikkinsa, jotka piirretään elämyskorttiin. Valitut isot ja pienet asiat voivat olla jollain tavalla yhteydessä toisiinsa (esim. neulanen ja puu, muurahainen ja keko jne.) Rasti 4: Nimikkopuut saa antaa joka Kuvat voidaan laittaa kiinnitettäväksi vaikka kirjoitetaan puun nimi ja laji. Tellervo-mänty. Kukin oppilas saa etsiä itselleen suosikkipuun, jolle hän nimen. Oppilaasta ja puusta otetaan valokuva, tulostetaan/kehitetään oppilaalle myöhemmin. luokan seinälle tai oppilas voi saada kuvan pulpetin sisäkanteen. Elämyskorttiin Esim. näin: Saaran nimikkopuu: Rasti 5: Lempipaikka mukavimman käpertyvät siihen. Viimeisellä rastilla oppilaat etsivät itselleen kaikkein mahdollisen kolon tai paikan, ja istuvat tai Paikkojen tulee olla kohtalaisen lähellä 16

17 toisiaan. Oppilaat sulkevat metsäaiheisen tarinan. Tämän koululle. Elämyskorttiin lyödään leima, luetusta tarinasta. silmänsä ja opettaja lukee heille jälkeen lähdetään takaisin jonka kuva-aihe on Tehtävä 5: Dokumentti oman lähimetsän käytöstä (5. 9. lk) Taustaa Tehtävän tarkoituksena on tutustuttaa oppilaita koulun lähimetsään sekä sen käyttöön ja arvoon eri näkökulmista oman dokumenttiprojektin avulla. Metsä ja sen käyttömahdollisuudet tulevat tutuiksi, ja samalla opitaan haastattelua tiedonkeruumenetelmänä ja videoimista oppimis- ja tiedonvälitysmenetelmänä. Tehtävä sopii parhaiten jo hieman isommille oppilaille kuten 5. ja 6. luokille tai yläkouluun. Se tukee opetussuunnitelmaankin kirjattuja tavoitteita ympäristövastuullisuuden ja kestävän elämäntavan edistämisestä (POPS 2004, s. 176) sekä integroi hyvin maantietoa ja biologiaa. Tehtävä kehittää myös ryhmätyötaitoja ja tutkivan oppimisen taitoja. Ennakkovalmistelut ja välineet Kuvauspaikkana toimii koulun lähimetsä. Jos metsäalue on aktiivisesti esimerkiksi ulkoilijoiden käytössä tai lasten leikkipaikkana, voidaan dokumentti toteuttaa käyttäjiä haastattelemalla. Jos taas käyttäjiä ei ole koko ajan tavoitettavissa, oppilaat voivat itse keksiä metsälle käyttötarkoituksia ja näytellä niitä videolle. Ryhmälle tarvitaan joko videokamera, älypuhelin tai muu videoimisen mahdollistava laite. Näiden lisäksi tarvitaan muistiinpanovälineitä sekä tietokone ja videoiden editoimiseen soveltuva ohjelma. Tehtävä voidaan tehdä yhteistyössä esimerkiksi pienempien metsää leikeissään käyttävien oppilaiden kanssa, jolloin asiasta täytyy sopia etukäteen. Tehtävän toteutus Kesto: n. 3 x 75 min + ensi-ilta 1. oppitunti (75 min): 17

18 Opettaja esittelee tehtävän. Tutustutaan dokumentin tekemiseen katsomalla dokumenttitutoriaali osoitteessa Oppilaiden pitää vastata paperille dokumentin aikana seuraaviin kysymyksiin: 1. Mikä dokumentti on? 2. Millaisia erilaisia dokumentteja voidaan tehdä? 3. Mitä pitää muistaa ennen dokumentin julkaisemista? Dokumentin jälkeen keskustellaan näistä kysymyksistä ja tuumitaan millainen dokumentti sopisi parhaiten oman lähimetsän käytön kuvaamiseen. Tämän jälkeen laaditaan yhdessä käsikirjoitus ja mahdolliset haastattelukysymykset. Aivan tunnin lopuksi tehdään vielä ryhmä- ja tehtäväjako seuraavaa tuntia varten ja opetellaan yhdessä miten videokameraa käytetään. 2. oppitunti (75 min): Tavataan välitunnin jälkeen koulun pihalla ja käydään vielä kunkin tehtävät läpi. Tarkistetaan että kuvaajat osaavat käyttää kameraa. Jalkaudutaan lähimetsään ja tehdään kuvaukset käsikirjoituksen mukaan. Eri ryhmät voivat olla jakautuneet esim. siten että yksi ryhmä kuvaa videon alun, yksi kuvaa pohjustuksen aiheeseen, pari ryhmää tekee haastatteluja tai näyttelee ja yksi ryhmä kuvaa dokumentin lopun. Tunnin lopuksi palataan luokkaan ja tallennetaan videoklipit tietokoneelle. 3. oppitunti (75 min) Katsotaan kaikkien ryhmien videoklipit läpi. Opettaja näyttää miten videoita editoidaan. Kaikki ryhmät saavat kokeilla videonsa editoimista sen verran, että oma videoklippi leikataan sopivaan kokoon ja siihen valitaan musiikki ja/tai äänenvoimakkuus jne. Opettajan kannattaa ottaa itselleen varmuuskopiot kaikista klipeistä ennen kuin niitä aletaan editoida. Lopuksi kaikki videoklipit kootaan yhdellä koneella yhteen ja videoon lisätään alku- ja lopputekstit. Dokumentille voidaan järjestää erikseen ensi-ilta, jossa se näytetään muulle koululle, tai se voidaan esittää jossakin koulun juhlassa. Esimerkkejä lopputuotteista Sotungin koulun 9C-luokan toteuttama persoonallinen dokumentti heidän lähimetsänsä käytöstä ja siitä miten sitä pitäisi ja miten sitä ei saisi käyttää. 18

19 Sääksjärven koulun 6. luokan dokumentti siitä, miten 1-luokkalaiset kummioppilaat nykyään hyödyntävät koulun vieressä sijaitsevaa majametsää. 19

20 4 Lähteet Eloranta, V., Jeronen, E. & Palmberg, I. (toim.) 2005: Biologia eläväksi biologian didaktiikka. PS kustannus, Jyväskylä. 365 s. Koskinen, S. 2010: Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina ympäristökasvatuksen näkökulmia osallisuuteen. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Kumpumäki, M. & Lehto, J. 2006: Maasto oppimisympäristöistä luonnollisin. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto. Liimatta, K. 2013: Koulumetsät opetuksessa. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto. Nordström, H. 2002: Ympäristökasvatuksen toimintamalleja. Teoksessa: Cantell, H. (toim.) Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus, Jyväskylä. 241 s. Van Matre, S. 1990: Maakasvatus... uusi alku. Rakennusalan kustantajat RAK, Jyväskylä. 20

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

Talven kasvit. LUMASUOMI Koulutuksesta kouluun hanke. AIHE: Tutkin ja toimin ympäristössäni (EOPS 2014)

Talven kasvit. LUMASUOMI Koulutuksesta kouluun hanke. AIHE: Tutkin ja toimin ympäristössäni (EOPS 2014) Talven kasvit AIHE: Tutkin ja toimin ympäristössäni (EOPS 2014) IKÄLUOKKA: esiopetusikäiset, sopii myös 1. vuosiluokalle TAVOITTEET: Opetuskokonaisuuden käsitteellisiin tavoitteisiin kuuluu metrin käsitteeseen

Lisätiedot

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti

Eväitä elämään lähiluonnosta hanke Toimintatuokiokortti Aihe 3 4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla Tavoitteet edistää ryhmäytymistä yhteistoiminnallisilla aktiviteeteilla luontoelämysten kokeminen Kohderyhmä ja koko 9 10-vuotiaat oppilaat, 36 lasta ja neljä

Lisätiedot

LUONTOON YHDESSÄ! Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu lapsille ja nuorille

LUONTOON YHDESSÄ! Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu lapsille ja nuorille LUONTOON YHDESSÄ! Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu lapsille ja nuorille Avajaiset 8.2.2017 Ympäristöministeriö, Helsinki Opetusneuvos Mikko Hartikainen Opetushallitus Toiminnanjohtaja Hanna Lämsä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

Vesi ja veden olomuodot lumitutkimuksien avulla

Vesi ja veden olomuodot lumitutkimuksien avulla Vesi ja veden olomuodot lumitutkimuksien avulla AIHE: S3: Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi (OPS 2014) IKÄLUOKKA: vuosiluokat 1-2 TAVOITTEET: Opetuksen tavoitteena on veteen tutustuminen erilaisten

Lisätiedot

merirosvoseikkailu Ohjelmointia alkuopetukseen Elina Laakko

merirosvoseikkailu Ohjelmointia alkuopetukseen Elina Laakko merirosvoseikkailu Ohjelmointia alkuopetukseen Elina Laakko ALUKSI Tämä tehtäväpaketti sisältää merirosvoaiheisia ohjelmointitehtäviä alkuopetukseen. Kokonaisuus koostuu kolmesta oppitunnista. Merirosvoseikkailu

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

HYVÄ LUONNONTIETEELLISEN ORIENTAATION OPPIMISYMPÄRISTÖ

HYVÄ LUONNONTIETEELLISEN ORIENTAATION OPPIMISYMPÄRISTÖ HYVÄ LUONNONTIETEELLISEN ORIENTAATION OPPIMISYMPÄRISTÖ Millaisessa oppimisympäristössä lapset voivat monipuolisesti käsitellä luonnontieteellistä orientaatiota? 1 * LAPSEN JA VANHEMPIEN OSALLISUUS: Lasten

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

TAVOITTEET journalistin reitin suunnittelu omien tavoitteiden asettaminen median tehtäviin tutustuminen

TAVOITTEET journalistin reitin suunnittelu omien tavoitteiden asettaminen median tehtäviin tutustuminen Journalistin reitti Tavoitteet Journalistin reitin tavoitteena on tutustua mediaympäristöön ja erityisesti uutisen tekstilajiin. Journalistin reitillä laaditaan oma uutinen, jota varten haetaan tietoa,

Lisätiedot

JAKSO MITEN MATKA ALKAA?

JAKSO MITEN MATKA ALKAA? Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 asiakaspalvelu@otava.fi Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi 010 345 1454 kvtilaus@kirjavalitys.fi 1. painos 2015 Kati Aavikko, Satu Arjanne, Sanna Halivaara

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

PANSION KOULUN OPS PORTAAT

PANSION KOULUN OPS PORTAAT SYKSY 2012 TULEVAISUUDE N KOULU Kyselyt huoltajille, oppilaille ja opettajille SYKSY 2013 KOULUARJEN KEHITTÄMINEN Kyselyn tulosten hyödyntäminen VESO 16.11 Koulun toimintakulttu uri Mikä arjessa sujuu

Lisätiedot

OMPELUSEURAT KOULUISSA

OMPELUSEURAT KOULUISSA OMPELUSEURAT KOULUISSA HETKI ON KÄSILLÄ MARTTOJEN OMPELUSEURAT KOULUISSA 2017 Kohderyhmä: Alakoulut 7-11 vuotiaat, tai 7 8 vuotiaat, joiden opetussuunnitelmaan napin ompelu kuuluu Toteutus: Kädentaitotunnilla

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet. Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus

Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet. Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus Alanteen koulu, Suomussalmi Peruskoulujen määrä vähenee edelleen Muutokset peruskoulujen lukumäärässä

Lisätiedot

9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto

9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto 9.2.5. Ympäristö ja luonnontieto Ympäristö ja luonnontieto koostuu biologiasta, maantiedosta, kemiasta ja fysiikasta ja terveystiedosta. Koulumme ympäristö ja luonnontiedon opetuksen tavoitteena on, että

Lisätiedot

Lounais-Hämeen ympäristökasvatusverkosto

Lounais-Hämeen ympäristökasvatusverkosto Lounais-Hämeen ympäristökasvatusverkosto Hämeen luontokeskus Loimi-Hämeen jätehuolto Oy Wahren Keskus/Kuvataidekoulu Hämeen ammattiinstituutti/mustiala Agropolis Oy Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus/elonkierto

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Turun Yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos. MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys. Projektityö Maidon tie. Kaija Korhonen & Nina Nylund

Turun Yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos. MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys. Projektityö Maidon tie. Kaija Korhonen & Nina Nylund Turun Yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys MAIDON TIE -PROJEKTI Valitsimme maidon tie projektin, jossa tutustutaan muun

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Imatran kaupunki Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku on kulttuuri, taide- ja liikuntakasvatussuunnitelma joka sisältyy Imatran kaupungin

Lisätiedot

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet MAANTIETO VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä

Lisätiedot

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Oppilaille 269 viestiä vastasi 85, 32% Huoltajille 768 viestiä 97 ei lukenut viestiä Vastauksia 220, 27%

Lisätiedot

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Leena-Maija Niemi apulaisrehtori, OPS-koordinaattori Kauniaisten suomenkielinen perusopetus 4.2.2016 Oppijasta kasvaa vuorovaikutukseen

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Kartta ja kompassi. 9. lk

Kartta ja kompassi. 9. lk lk artta ja kompassi 1. senteet puntarissa 2. unnetreenit miten viestin? 3. urun sormenjälki surusta ja kriisistä selviytyminen 4. ärkyvää kun mieli voi pahoin 5. atse tulevaisuuteen elämän unelmat ja

Lisätiedot

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille. kevätlukukausi 2017 *****

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille. kevätlukukausi 2017 ***** Lokkiposti Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille kevätlukukausi 2017 ***** Uutiskirjeestä lähetetään päiväkoteihin yksi kappale. Laitathan kirjeen näkyvälle paikalle kiitos! Kirje on myös

Lisätiedot

1. Keksi ja kirjoita, mitä kirjan päähenkilölle kuulee 5 10 vuoden kuluttua.

1. Keksi ja kirjoita, mitä kirjan päähenkilölle kuulee 5 10 vuoden kuluttua. 1. Keksi ja kirjoita, mitä kirjan päähenkilölle kuulee 5 10 vuoden kuluttua. 2. Kenestä kirjan henkilöstä et pitänyt tai pidit vähiten. Miksi? 3. Kirjoita kirjan päähenkilön TOP10-lista. 4. Tee kuvin ja

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet:

OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet: OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet: innostaa ja kannustaa lasta lukemaan herättää ja ylläpitää kirjallisuuden harrastusta tutustuttaa kirjallisuuden eri lajeihin antaa elämyksiä ja herättää

Lisätiedot

2c Valokuvaa ekosysteemipalveluja

2c Valokuvaa ekosysteemipalveluja 2c Valokuvaa ekosysteemipalveluja Tavoite: Oppilaat oppivat löytämään ja tunnistamaan ekosysteemipalveluja Vaikeusaste: vaikea Aineisto: - Jokaiselle ryhmälle digikamera tai puhelinkamera - Kannettava

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

TEHTÄVÄEHDOTUKSIA. Lukudiplomitehtävät 1.- ja 2. luokkalaisille

TEHTÄVÄEHDOTUKSIA. Lukudiplomitehtävät 1.- ja 2. luokkalaisille TEHTÄVÄEHDOTUKSIA Lukudiplomitehtävät 1.- ja 2. luokkalaisille 1. Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä. 2. Kirjoita postikortti jollekin kirjan henkilölle. 3. Tee kartta kirjan tapahtumapaikoista. 4. Piirrä

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa

Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa Sari Havu-Nuutinen Itä-Suomen yliopisto Esme Glauert Institute of Education, London, UK Fani Stylianidou, Ellinogermaniki

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskokonaisuus (8-10 tuntia) 5.-6.lk äidinkieli, Kalevala Helene Broman & Sonja Veijonen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskokonaisuus (8-10 tuntia) 5.-6.lk äidinkieli, Kalevala Helene Broman & Sonja Veijonen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskokonaisuus (8-10 tuntia) 5.-6.lk äidinkieli, Kalevala Helene Broman & Sonja Veijonen Opetuskokonaisuuden tarkoituksena on tutustua Kalevalaan ja sen tarinoihin toiminnallisesti

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS 87 8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. Artikla 27 Ihmisen erilaiset

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje kouluille. kevätlukukausi 2017 *****

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje kouluille. kevätlukukausi 2017 ***** Lokkiposti Porvoon luontokoulun uutiskirje kouluille kevätlukukausi 2017 ***** Uutiskirjeestä lähetetään kouluihin yksi kappale. Laitathan kirjeen näkyvälle paikalle kiitos! Kirje on myös luontokoulun

Lisätiedot

Kuvaviestintä. yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus

Kuvaviestintä. yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus Kuvaviestintä yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus 7.4.2016 Tuensaajan viestintäohjeet Hankerahoitukseen kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet

Lisätiedot

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ 13 ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota vietetään sadoissa kouluissa kautta maan. Päivä lujittaa kodin ja koulun yhteistyötä, tarjoaa tilaisuuksia myönteiselle

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Tehtäviä ja välineitä formatiivisen arvioinnin tueksi. Vinkkejä, joiden avulla opettaja voi seurata ja varmistaa oppilaiden edistymistä ja oppimista.

Tehtäviä ja välineitä formatiivisen arvioinnin tueksi. Vinkkejä, joiden avulla opettaja voi seurata ja varmistaa oppilaiden edistymistä ja oppimista. Tehtäviä ja välineitä formatiivisen arvioinnin tueksi. Vinkkejä, joiden avulla opettaja voi seurata ja varmistaa oppilaiden edistymistä ja oppimista. 1. Kortit Opettaja pyytää (esim. tunnin / jakson jälkeen)

Lisätiedot

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma AUDIOVISUAALISEN MEDIAKULTTUURIN KOULUTUSOHJELMA 2016 Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma Tehtävän materiaalit Lyhytelokuva

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 Lukujonot Tarvikkeet: siniset ja vihreät lukukortit Toteutus: yksin, pareittain,

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Ideoita Satupäivän viettoon

Ideoita Satupäivän viettoon Ideoita Satupäivän viettoon Satupäivän toimikunta on kerännyt yhteen työpaja- ja leikki-ideoita Satupäivän viettoon kaikkien iloksi ja inspiraatioksi. TYÖPAJA- JA LEIKKI-IDEOITA Ryhmässä syntyy satu...

Lisätiedot

Esitystapa: Piirrä suunnitelma lyijykynällä, kuulakärkikynällä ja/tai puuväreillä yhdelle vaakasuuntaiselle A3-paperille.

Esitystapa: Piirrä suunnitelma lyijykynällä, kuulakärkikynällä ja/tai puuväreillä yhdelle vaakasuuntaiselle A3-paperille. tehtävä 1. ideointi Suomen kesä tarjoaa useita festivaalitapahtumia moneen makuun. Tällä kertaa vaihtoehtoinasi ovat metallimusiikkiin keskittyvä Tuska, musiikki- ja kaupunkikulttuurifestivaali Flow tai

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma: Teema 1.

Tuntisuunnitelma: Teema 1. Tuntisuunnitelma: Teema 1. Aika: Oppimiskokonaisuuden 1. oppitunti Mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuus, 7.-9. lk Tuntien aihe: Oppilaat perehtyvät oppimiskokonaisuuden teemaan, laitteistoihin, työtapoihin,

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma: Teema 3

Tuntisuunnitelma: Teema 3 Tuntisuunnitelma: Teema 3 Aika: Oppimiskokonaisuuden 3. oppitunti Mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuus, 7.-9. lk Aihe: Tulkitaan mittaustuloksia paikkatiedon avulla Oppitunnin tavoitteet: Oppilaat tutustuvat

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 Biologian opetuksen avulla oppilas oppii tuntemaan luonnon moninaisuutta, ihmisen toimintaa, ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä itseään. Oma vastuu itsestä

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia..

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. 2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. Pääkirjoitus. Hei vaan kaikki lukijat, tässä olisi nyt toinen numero lehdestä jolla on nyt nimikin.

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Etsi kolme erilaista puun lehteä. Tunnista ne koodin takaa löytyvän palvelun avulla. Kirjoita vastaukset muistiin ja ota lehdet mukaan.

Etsi kolme erilaista puun lehteä. Tunnista ne koodin takaa löytyvän palvelun avulla. Kirjoita vastaukset muistiin ja ota lehdet mukaan. Mobiilit luontorastit 4. 6.lk Kesto: riippuu reitin pituudesta Kenelle: 4 6.lk Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin/tablettitietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: luonnossa

Lisätiedot

2. Mikä on eniten kalastettu kala Saaristomerellä? 3. Mitä kaloja ihminen pystyy kasvattamaan kalanviljelylaitoksissa?

2. Mikä on eniten kalastettu kala Saaristomerellä? 3. Mitä kaloja ihminen pystyy kasvattamaan kalanviljelylaitoksissa? 36- leikin ohjeet 36- leikki on versio ulkoleikistä, jonka on kehittänyt Saara Susiluoma Jyväskylän luontokoulusta. Nimi tulee 36 kysymyksestä, jotka on kirjoitettu erillisille paperilapuille. Kuhunkin

Lisätiedot

Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä

Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä Ideat on koottu Kemia työelämässä täydennyskoulutuskurssille osallistuneiden opettajien kurssiin liittyneistä etätehtävistä. Tehtävän tarkoituksena oli

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 11.4.2012 Ohjelma 10.00 10.30 Päivän avaus ja katsaus edelliseen kertaan 10.30 12.00 Aivoriihityöskentelyä / Learning Cafe 12.00 13.00 Lounas 13.00 15.00 Aivoriihityöskentelyä

Lisätiedot

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen PIENI RETKI KUVAAN Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen Sovella kohderyhmän ja iän mukaan. Perusasioita voidaan käsitellä jo ennen näyttelykäyntiä esim. teosluettelon kanssa. PERUSASIAT

Lisätiedot

Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää?

Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää? Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää? Vastaus: Ei Tiesitkö: Sammaleen ja jäkälän keruu vaatii maanomistajan luvan. Vastasitko oikein? Jatka matkaa seuraavalle rastille nilkoista kiinni

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit lukiolaisille

Mobiilit luontorastit lukiolaisille Mobiilit luontorastit lukiolaisille Kesto: riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin/tablet-tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio:

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot