OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA"

Transkriptio

1 2010 OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA Sipoonjoen koulu Sipoon kunta

2 SUUNNITELMA 29 2 (13) OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA Sisältö: 1. JOHDANTO LAINSÄÄDÄNTÖ (perusopetuslaki 29 ) KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT TOIMINTATAVAT JA SEURAAMUKSET... 5 a. Suunnitelma ennaltaehkäiseväksi työksi b. Seuraamukset, kun järjestyssääntöjä rikotaan...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 5. VASTUUT ARVIOINTI Liite 1: Kaksi esimerkkitapausta asioiden käsittelystä Sipoonjoen koulussa. Liite 2: Tapausten käsittelykaaviot 1. JOHDANTO Tämä on perusopetuslain 29 ja 48 d mukainen suunnitelma oppilaiden ja opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Tähän suunnitelmaan on koottu Sipoonjoen koulun käytännöt, joilla huolehditaan oppilaiden turvallisesta oppimisympäristöstä. Tämän suunnitelman lisäksi koulun käytäntöjä turvallisuuteen liittyvistä käytännöistä löytyy myös koulun muista lakisääteisistä suunnitelmista. Näitä ovat: - Palo- ja pelastautumissuunnitelma - Kriisisuunnitelma - Toimenpideohjelma päihteistä - Vaarojen arviointi - Nyrkit taskuun-ohjeistus Mistä löytyvät koulun käytännöt oppilaan turvallisuuteen liittyvistä asioista? - ennalta ehkäisevä työ tämä suunnitelma - kiusaaminen tämä suunnitelma - kuolemantapaukset kriisisuunnitelma - mielenterveyskysymykset käsitellään tapauskohtaisesti oppilashuollossa - onnettomuudet palo- ja pelastautumissuunnitelma / kriisisuunnitelma - poissaolojen seuranta tämä suunnitelma - päihteiden käyttö toimenpideohjelma päihteistä - tapaturmat palo- ja pelastautumissuunnitelma / kriisisuunnitelma - tupakointi tämä suunnitelma - väkivalta, häirintä tämä suunnitelma / kriisisuunnitelma/nyrkit taskuun - valvonta tämä suunnitelma

3 SUUNNITELMA 29 3 (13) - fyysisen ympäristön turvallisuus vaarojen arviointi 2. LAINSÄÄDÄNTÖ (perusopetuslaki 29 ) Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Opetushallituksen tulee opetussuunnitelman perusteissa antaa määräykset tämän suunnitelman laatimisesta. ( /477) Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. ( /477) Edellä 3 momentissa tarkoitetussa järjestyssäännössä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella. ( /477)

4 SUUNNITELMA 29 4 (13) 3. KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. Oppilaiden vastuut ja velvollisuudet Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 2. Fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus Koulussa kaikkien tulee kunnioittaa itseään ja muita sekä toistensa työtä. Koulussa otetaan muut ihmiset huomioon ja kunnioitetaan toisten mielipiteitä. Koulussa ollaan oikeudenmukaisia ja autetaan. Koulussa kunnioitetaan erilaisuutta. Koulussa ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista eikä väkivaltaa. 3. Hyvät tavat ja tuntikäyttäytyminen Koulussa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti. Oppitunneilla tehdään työtä, niille saavutaan ajoissa ja niiltä ollaan poissa vain pätevän syyn takia. Tuntikäyttäytymisessä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: o Saavun oppitunneille opiskelutarvikkeet mukana ja kotitehtävät tehtyinä. o Riisun ulkovaatteet sisätiloissa (naulakot aulassa tai luokissa) o Pidän repussa opiskeluun kuulumattomat varusteet, kuten eväät ja kännykät (äänettöminä) o Annan muille työrauhan, kuuntelen ja pyydän puheenvuoroa. o Käytän asiallista ja kohteliasta kieltä. o Kannustan muita osoittamalla myönteistä mielenkiintoa. o Selvitän poissaoloaikana saadut tehtävät ja teen ne. 4. Koulualue Koulupäivä vietetään koulualueella (katso koulualueen kartta.) 5. Koulun viihtyisyys Koulu ja sen ympäristö pidetään siistinä ja viihtyisänä. Kouluruokailussa noudatetaan hyviä pöytätapoja. Kunnioitetaan koulun ja muiden oppilaiden omaisuutta. Tupakka ja päihteet eivät kuulu kouluaikaan, koulualueelle, eivätkä koulun tilaisuuksiin.

5 SUUNNITELMA 29 5 (13) 4. TOIMINTATAVAT JA SEURAAMUKSET a. Suunnitelma ennaltaehkäiseväksi työksi Koulun toimintakulttuurin kehittäminen Sipoonjoen koulun toimintakulttuuria on kehitetty pitkäjänteisesti siten, että kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi. Koulussa toimii rehtorin johdolla apulaisrehtorin, oppilaanohjaajan ja kolmen opettajan muodostama johtoryhmä, jossa kehitetään koulun toimintaa ja käsitellään oppilaiden ja opettajien ideoita toimintakulttuurin kehittämiseksi. Koulun kaikki opettajat kuuluvat tiimeihin, jotka vastaavat eri tapahtumien ja hankkeiden järjestämisestä. Opettajat saavat joka syksy perehdytyksen alkavan lukuvuoden toiminnasta ja koulun käytännöistä. Heille jaettavassa infopaketissa on tarvittavat tiedot ja lomakkeet helposti löydettävissä. Muu henkilökunta ja oppilaat osallistuvat aktiivisesti eri tapahtumien järjestämiseen ja saavat sanoa mielipiteensä koulun käytäntöjä kehitettäessä. Myös oppilashuollon henkilöstö sekä yhteistyökumppanit perhepalvelukeskuksessa, seurakunnassa, nuorisotoimessa ovat mukana kehittämässä oppilaiden osallistamiseen tähtääviä ideoita ja pyrkivät mahdollisuuksien mukaan myös jalkautumaan koululle. (päivänavaukset, tietoiskut, keskusteluajat nuorten kanssa). Yhteistyökumppanien kanssa tehdään myös projekteja, esim. päihdeputki 7-luokkalaisille. Kiinteä kodin ja koulun yhteistyö on tärkeässä osassa koulun toimintakulttuuria. Yhteistyötä toteutetaan eri tavoin: vanhempainillat, vanhempainpuolituntiset 7- ja 9- luokilla sekä sähköinen Wilma-yhteistyöohjelmisto internetissä takaavat, että yhteistyöllä on hyvät edellytykset ja huoltajilla on tarvittavat tiedot lastensa koulunkäynnistä ja mahdollisuus osallistua koulun kehittämiseen. KIVA-toiminta KIVA-teemoja käsitellään luokanvalvojan johdolla. Jaksojen vaihtuessa (5 jaksoa) opettaja pitää luokalleen vähintään yhden KIVA-tunnin, jossa käsitellään asioita. 7- luokalla käytetään valtakunnallisia KIVA-materiaaleja. 8- ja 9-luokilla luokanvalvojat suunnittelevat tuntien sisällöt yhdessä koulun KIVA-tiimin kanssa (KAKE-opettajat + johtoryhmän jäsen + kuraattori). Tuntien avulla pyritään luomaan luokkaan hyvää yhteisja ryhmähenkeä. KIVA-tuntien teemoina ovat mm. VUOROVAIKUTUS RYHMÄSSÄ, KIUSAAMISEN MUODOT JA MEKANISMIT sekä KIUSAAMISEN SEURAUKSET JA VASTAVOIMAT. Oppilaskuntatoiminta Oppilaskuntatyö on koulun virallista toimintaa. Sen päämääränä on tehdä koulusta kaikille viihtyisä. Oppilaskunta edustaa koko koulua ja kaikkia sen oppilaita. Oppilaskuntaan voi hakea kaikki halukkaat oppilaat, Kukin luokka asettaa ehdokkaansa, joista valitaan jäsenet hallitukseen.

6 SUUNNITELMA 29 6 (13) Oppilaskunnan kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja sihteeri joka syksy. Oppilaskunnan ohjaajaksi valittu opettaja auttaa 8-12 jäsenistä hallitusta sen tehtävissä. Koulun rehtori valvoo toimintaa. Oppilaskunta on edustettuna myös koulun vanhempaintoimikunnassa. Oppilaskunnan hallitus järjestää juhlia, konsertteja ja koulutyötä piristäviä poikkeuspäiviä. Oppilaskunta pitää auki kioskia ja huolehtii yhdessä tukioppilaiden ja versojen kanssa oppilaiden mesta- olohuoneesta. Oppilaskunta jakaa kevään päätteeksi hyvä kaveri -stipendit. Tukioppilastoiminta Tukioppilaat valitsevat syyslukukauden alulta kultakin luokalta vähintään kaksi tukioppilasta. Näin valinta perustuu tukioppilaiden keskinäiseen toistensa tuntemiseen. Kiinnostus sosiaaliseen toimintaan eli kyky rakentavaan yhteistyöhön ja toisten oppilaiden luottamus ovat tärkeitä tukioppilaan ominaisuuksia, vaikka tukioppilaat ovat kuin muutkin nuoret erilaisia. Tukioppilaat allekirjoittavat sopimuksen jossa on tukioppilaiden vaatimukset. Valinta tehdään koko kouluajaksi, ellei halua poistua kesken, johon vaaditaan järkevä syy. Tukioppilaat tuovat oppilasnäkökulmaa koulun kehittämiseen. He edistävät työllään myönteisyyttä koulun ilmapiirissä. Tukioppilaiden päätehtävä on auttaa uusia seiskaluokkalaisia sopeutumaan kouluympäristöön. Toukokuun lopulla pidettävän tulevien seitsemäsluokkalaisten ja heidän vanhempiensa tutustumisillan onnistumisessa ovat tukioppilaat mukana. Kullakin 7. luokalla on kummioppilaana 2-3 tukioppilasta. Tukioppilaat vastaavat myös taksvärkin järjestelyistä. Syksyisin järjestetään koulurauhanjulistus, diskoja ja keväisin päättäjäislounas 9.luokkalaisille. Verso-toiminta Verso-oppilaat järjestävät teemapäiviä ja tapahtumia, joilla pyritään kehittämään koulun yhteishenkeä. Lisäksi versot esittelevät toimintaansa muille oppilaille ja opettajille ja järjestävät verso-tempauksia, jotta vertaissovittelu muistettaisi todellisena ratkaisuvaihtoehtona kiusaamistapauksissa ja oppilaiden välisissä ristiriitatilanteissa. Versojen päätehtävä on hoitaa oppilaiden välisiä riita- ja kiusaamistilanteita. Poissaolokäytännöt Poissaolot tulee selvittää aina etukäteen, sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa samana aamuna koulumme kansliaan. Koulusihteeri kirjaa ilmoituksen Wilmaan, josta myös luokanvalvoja sen näkee. Jos poissaoloja syystä tai toisesta ei ole selvitetty etukäteen, pitää huoltajan selvittää ne Wilmaan mahdollisimman pian. (Selvittämättömät poissaolot näkyvät Wilmassa punaisina.) Jos selvityksiä ei kuulu, poissaolot tulkitaan luvattomiksi ja niistä seuraa kasvatuskeskustelu. Tällöin oppilas korvaa poissaolot luokanvalvojan valvonnassa.

7 SUUNNITELMA 29 7 (13) Poissaoloja seuraavat a) Aineenopettaja: merkitsee ryhmänsä poissaolot wilma-ohjelmaan, b) Luokanvalvoja: käy läpi oman luokkansa poissaolot päivittäin, c) Oppilas itse: jokaisen oppilaan tulee seurata omia poissaolojaan ja huolehtia koulutehtävien suorittamisesta poissaolon ajalta. Valvonnat Kaikilla välitunneilla on valvonta sisätiloissa ja ulkoalueilla. Lisäksi myös kouluruokailussa on valvovat opettajat. Välituntivalvojien tehtävä on seurata ja tarvittaessa puuttua välittömästi, mikäli tilanne sitä vaatii. Valvonnat on järjestetty johtoryhmän jäsenen tekemien valvontalistojen mukaisesti. Koulurakennuksen kuntoa ja siellä tehtäviä parannuksia valvoo rehtori yhdessä vahtimestareiden kanssa. b. Seuraamukset, kun järjestyssääntöjä rikotaan Kasvatuskeskustelut (KAKE) Kasvatuskeskustelulla korvataan jälki-istunnot. Kasvatuskeskustelujen tarkoitus on vähentää oppilaiden epätoivottua käytöstä, kasvattaa oppilaan omaa vastuuta itsestä ja muista sekä nopeuttaa koulun ja kodin välistä tiedonkulkua. Kasvatuskeskustelut hoidetaan päivittäin tietyn oppitunnin aikana. Oppilas, josta tilaus on tehty, haetaan tunnilta. Oppilas saa mahdollisuuden itse kertoa tapahtuneesta, keskustelee opettajan kanssa ja sen jälkeen oppilas itse soittaa huoltajalle. Puhelun jälkeen tehdään kirjallinen sopimus, jonka pitämistä seurataan. Sopimukseen kuuluvat mahdolliset rangaistukset. Jos tapauksia on paljon, voivat KAKE-opettajat palauttaa lievempiä tapauksia luokanvalvojien käsittelyyn. Vertaissovittelu Vertaissovittelua käytetään selvittämään oppilaiden välisiä ristiriitoja ja kiusaamistapauksia. Koulutetut vertaissovitteluoppilaat hoitavat maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin sovittelutilanteita välitunneilla. Jokaisen sovittelun jälkeen pidetään viikon päästä seuranta. Vertaissovittelussa verso-oppilaat sovittelevat kiistatilanteita ilman läsnä olevia aikuisia. Sovittelu ei normaalisti kestä yli välitunnin. Sovittelussa ei haeta syyllisiä tai anneta rangaistuksia. Osapuolet itse miettivät ratkaisumahdollisuuksia ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen tai saavu paikalle, siirtyy asian käsittely kasvatuskeskusteluun.

8 SUUNNITELMA 29 8 (13) Sipoonjoen koulun toimintatavat Alla olevaan taulukkoon on kerätty Sipoonjoen koulussa käytössä olevat toimintatavat eri tilanteisiin. Poissaolot (on aina selvitettävä lv:lle) Lintsaus Lintsaus päivänavauksesta Myöhästymiset (kun luokan ovi on kiinni / oppitunti on alkanut, tulee myöhästyminen). Poissaolo, jos myöhässä 15 min. Häiritsevä käyttäytyminen Sopimaton kielenkäyttö Törkeä kielenkäyttö Fyysinen väkivalta Kiusaaminen Tupakointi Koulun tai toisen henkilön omaisuuden rikkominen / sotkeminen / varastaminen Huoltajan nimen väärentäminen Lunttaus Luvaton poistuminen koulualueelta Luvaton mopoilu kouluaikana Jos poissaoloja 10 h/ kurssi tai enemmän opettaja antaa lisätyön. Kurssi hylätään (arvosanaksi 4), jos lisätyö jää suorittamatta. KAKE-tilaus. Oppitunti korvataan kouluajan ulkopuolella, LV vastaa korvauksesta. 3 poissaoloa: KAKE-tilaus 5 myöhästymistä: LV järjestää työpalvelun. 15 myöhästymistä: LV tekee KAKE-tilauksen. 20 myöhästymistä: LV tekee KAKE -tilauksen toisen kerran. 25 myöhästymistä, tehdään KAKE tilaus jälleen ja KAKE-opettaja ohjaa tapauksen tarvittaessa oppilashuoltoon. (Huom. Aina kun viisi myöhästymistä tulee täyteen, LV järjestää työpalvelun) KAKE-tilaus tarvittaessa. KAKE-tilaus tarvittaessa. KAKE-tilaus tarvittaessa. Lievemmät tapaukset: VERSO tai KAKE-tilaus, riippuen tilanteesta. Vakavat fyysiset väkivaltatapaukset ilmoitetaan aina poliisille. -lievät tapaukset- VERSO-tilaus -vakavat tapaukset KAKE-tilaus -poliisiasia rehtori hoitaa Tehdään aina KAKE-tilaus Useammasta (yli 5 kertaa) kerrasta tapaaminen terveydenhoitajan kanssa, jonka jälkeen jatkuvasta tupakoinnista (5 kertaa) kirjallinen varoitus ja edelleen (seuraavat 5 kertaa) vanhempien kanssa sovittava tapaaminen rehtorin kanssa. KAKE-opettajat seuraavat tupakointi-kake-tilausten määriä. Lasku huoltajille. Oppilas korjaa / siivoaa valvotusti aiheuttamansa vahingon kouluajan ulkopuolella. Tarvittaessa KAKE. KAKE-tilaus. KAKE-tilaus Opettajainhuoneessa on musta kansio, johon merkitään poistumisista annetut huomautukset. 3 poistumista: LV tekee KAKE tilauksen. Joka kolmannesta uusi tilaus. Oppilaat saavat käydä Bakeryllä keskiviikkoisin 3. välitunnilla ( ). Välituntivalvoja tekee KAKE -tilauksen.

9 SUUNNITELMA 29 9 (13) 5. VASTUUT Sipoonjoen koulussa vastuut eri tilanteista on kerätty kahteen alla olevaan taulukkoon: Ennaltaehkäisevä työ: Toiminta: Vastuu: Koulun toimintakulttuurin kehittäminen Seuraamusten käsittely: Kokonaisvastuu koulun toiminnasta on rehtorilla, mutta jokainen koulun henkilökuntaan tai oppilaisiin kuuluva vastaa omalta osaltaan koulun hyvästä työskentelyilmapiiristä ja yhteishengestä. KIVA-toiminta KIVA-tiimin jäsenet (KAKE-opettajat + johtoryhmän jäsen + kuraattori) Luokanvalvojat Oppilaskuntatoiminta Rehtori ja oppilaskunnan ohjaaja(t) Oppilaskunnan hallituksen jäsenet Tukioppilastoiminta Verso-toiminta Poissaolokäytännöt Valvonnat Tukioppilaiden ohjaaja(t) Tukioppilaat VERSO-ohjaajat VERSO-oppilaat Oppilas Huoltaja Luokanvalvoja Rehtori Välitunti- ja ruokailuvalvonnat: opettajat valvontalistan mukaisesti Koulurakennuksen kunnon ja siellä tehtävien korjausten valvonta: rehtori ja vahtimestarit Toiminta: Puuttuminen järjestyssääntöjen rikkomiseen ja kiusaamiseen Kasvatuskeskustelut Vertaissovittelu Rehtorille tulevat tapaukset Vastuu: Kaikki koulun aikuiset KAKE-opettajat Rehtori Luokanvalvojat VERSO-oppilaat VERSO-ohjaajat (ohjaavat, eivät osallistu käsittelyihin) Rehtori

10 SUUNNITELMA (13) 6. ARVIOINTI Oppilaiden turvallisuuden ja tämän suunnitelman toteutumisen arviointia tehdään osana koulun laatutyötä. Arviointi tapahtuu kyselyiden avulla ja eri toimijoiden itsearviointeina. Koulun arviointityöstä vastaa koulun laaturyhmä (=johtoryhmä). Käytettävät ulkoiset arvioinnit: Fiiliskysely (henkilökunta) Hyvinvointiprofiili-kysely ( ) Kiva-koulukysely Itsearviointia tekevät kaikki eri asioista vastaavat henkilöt ja tiimit. Tähän kuuluvat myös tilastot KAKE- ja VERSO-tapauksista.

11 SUUNNITELMA (13) Liite 1. Kaksi esimerkkitapausta asioiden käsittelystä Sipoonjoen koulussa. 1. Oppilaiden riitely: Havaitseminen ja puuttuminen: Kari-Kerttu ja Pasi-Paula riitelevät tunnilla ja haukkuvat toistensa vaatetusta. Äidinkielen opettaja huomaa tilanteen ja pyytää riitapukarit keskustelemaan. Opettaja kertoo, että oppilaat saavat selvittää riitansa seuraavana päivänä VERSO-sovittelussa. Käsittely: VERSO-oppilaat käsittelevät tapausta. Käsittelyssä molemmat osapuolet kertovat tilanteesta ja VERSO-oppilaat auttavat keskustelijoita sopimaan riitansa. Sovittelijat korostavat, että tapauksessa ei etsitä syyllisiä, eikä anneta rangaistuksia. Riitelijät keksivät itse ratkaisun asiaan: he lupaavat olla jatkossa huomauttelematta toistensa vaatetuksesta. Asiasta tehdään sopimus ja molemmat allekirjoittavat sen. Seuranta: Viikon päästä pidetään seuranta, jossa havaitaan, että sopimus on pitänyt. Asia on loppuunkäsitelty. 2. Vakava kiusaamistapaus: Havaitseminen ja puuttuminen: Lasse-Liisa on huudellut Turo-Tertulle useamman kerran matematiikan tunnilla tämän vastatessa. Matematiikan opettaja on huomannut tilanteen. Opettaja keskustelee oppilaiden kanssa lyhyesti ja kertoo, että asia selvitetään KAKE-opettajien kanssa. Matematiikan opettaja tekee KAKE-tilauksen. Käsittely: Samana päivänä KAKE-opettajat käsittelevät tapausta. Vuorossa oleva KAKE-opettaja hakee ensin Turo-Tertun tunnilta keskusteluun. Turo-Terttu kertoo, että huutelun lisäksi Lasse-Liisa on kirjoitellut netin keskusteluissa hänestä todella ikäviä asioita ja että mukana on myös muutama muu oppilas rinnakkaisluokalta. Selviää, että Turo-Terttu oli edellisellä viikolla joutunut pahoinpidellyksi perjantai-iltana Lasse-Liisan kaverin toimesta. Turo- Terttu kirjoittaa lyhyesti kertomansa asiat KAKE-selvityslomakkeeseen. Tämän jälkeen KAKE-opettaja pyytää rehtorin paikalle ja soittaa Turo-Tertun huoltajalle ja kertoo tilanteesta. Pahoinpitelystä hän kehottaa huoltajaa tekemään rikosilmoituksen. Huoltaja puhuu lyhyesti myös rehtorin kanssa. Turo-Terttu palaa tunnille ja KAKE-opettaja hakee oppitunnilta Lasse-Liisan. Aluksi Lasse-Liisa kiistää tehneensä mitään, mutta kun KAKE-opettaja kertoo, mitä kaikkea on selvinnyt, Lasse-Liisa myöntää, että on ollut kiusaamassa Turo-Terttua. Hän kirjoittaa KAKE-selvityslomakkeeseen lyhyesti kertomansa asiat. Hän myös miettii yhdessä KAKE-opettajan kanssa, mitä voisi luvata Turo-Tertulle. Lupaukset kirjoitetaan myös paperille. Tämän jälkeen KAKE-opettaja soittaa kotiin ja antaa puhelimen Lasse-Liisalle, joka kertoo paperin avulla, mitä on tapahtunut ja mitä hän on luvannut. Huoltaja puhuu lyhyesti myös KAKE-opettajan kanssa tilanteesta. Lasse-Liisa kertoi kahdesta muusta oppilaasta, jotka olivat olleet kiusaamisessa mukana. Hän kertoo myös kuulleensa pahoinpitelystä. KAKE-opettaja keskustelee myös heidän kanssaan ja toimii samalla tavoin kuin Lasse-Liisan kanssa. Pahoinpitelijän kanssa käytävään keskusteluun osallistuu myös rehtori. Keskustelussa oppilas myöntää pahoinpitelyn. Rehtori keskustelee puhelimitse myös pahoinpitelijän huoltajan kanssa ja kertoo, että tapauksesta tehdään myös rikosilmoitus.

12 SUUNNITELMA (13) Kaikkien osapuolten yhteistä tilaisuutta ei vielä järjestetä, koska Turo-Terttu ei halua sitä. Sen sijaan Turo-Terttu tapaa KAKE-opettajan läsnä ollessa kaikki osapuolet yksitellen ja asiat sovitaan KAKE-papereihin kirjoitettujen lupausten mukaisesti. Sovitaan, että yhteinen tilaisuus järjestetään kahden viikon päästä seurantapalaverina. Seuranta ja muut toimenpiteet: Turo-Tertun huoltaja tulee käymään oppilashuollossa, jossa sovitaan jatkotoimenpiteistä. Sovitaan, että Turo- Terttu käy seuraavan kahden kuukauden aikana säännöllisesti tapaamassa koulukuraattoria. Tarpeen mukaan järjestetään myös koulupsykologin tapaamisia. Lasse-Liisa käy huoltajansa kanssa tapaamassa koulukuraattoria ja perheelle tarjotaan apua perhepalvelukeskukselta. Poliisi tutkii pahoinpitelyn ja yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa kanssa järjestetään sovittelu osapuolten välille. Seurantapalaveri pidetään ja siellä huomataan, että kiusaaminen on loppunut Lasse-Liisan ja hänen kavereidensa taholta, eli sopimus on pitänyt. Sen sijaan selviää, että eräs aivan ulkopuolinen oppilas on kirjoitellut netissä Turo-Tertulle törkeyksiä, asiasta tehdään KAKE-tilaus.

13 SUUNNITELMA (13) Liite 2. Tapausten käsittelykaaviot Vertaissovittelu: oppilaiden välisen riidan käsittely: Havaitseminen (opettaja/oppilas) Opettaja tekee VERSO-tilauksen VERSO-sovittelu (oppilaat sovittelevat Riitelevät oppilaat keksivät ratkaisun ja tekevät sopimuksen Seurantapalaveri viikon päästä Sopimus on pitänyt, asia loppuun käsitelty. Sopimus ei ole pitänyt. Uusi VERSO-käsittely Asia siirtyy KAKE-opettajille Kasvatuskeskustelu: kiusaamistapauksen selvittely: Havaitseminen Opettaja tekee KAKE-tilauksen KAKE-käsittely (oppilaat haetaan oppitunnilta yksitellen): - selvityslomakkeen täyttö - soitto huoltajalle - lupaukset - sopimus - mahdolliset sanktiot Seurantapalaveri Jälkihoito oppilashuollossa Sopimus on pitänyt, asia loppuun käsitelty. Sopimus ei ole pitänyt. Uusi KAKE-käsittely: jos katsotaan tarpeelliseksi, otetaan mukaan oppilashuolto tai poliisi/lastensuojelu

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Terva-Toppilan koulun käytänteet

Terva-Toppilan koulun käytänteet 1 Terva-Toppilan koulun käytänteet 19.8.2015 2 Myöhästelyt Oppitunnilta myöhästyminen estää ensisijaisesti oppilaan omaa oppimista. Lisäksi oppitunnin keskeyttäminen myöhästyjän vuoksi estää myös koko

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto

Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 41 29.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 92 15.12.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 5 02.02.2011 Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Sipoon kouluissa / Perusopetuslain

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Lukkarin koulun järjestyssäännöt

Lukkarin koulun järjestyssäännöt Lukkarin koulun järjestyssäännöt Sääntöjen tarkoitus 1. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 :n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 9/2010 1. JOHDANTO 1.1. Mitä koulukiusaaminen on? 1.2. Yleisohjeita kiusaamiseen puuttumisesta 1.3. Ongelmia kiusaamiseen puuttumisessa 2. KIUSAAMISEN

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Jotta kaikki ei menisi pieleen. Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa

Jotta kaikki ei menisi pieleen. Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa Jotta kaikki ei menisi pieleen Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa Opettaja yhteisöllisen oppilashuollon toteuttajana Luokan/opetusryhmän ryhmäyttäminen Positiivinen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Pöytyän kunta PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS 28.10.2016 Koulutuslautakunta 7.12.2016 xx 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus, tavoitteet ja soveltaminen Perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

ISONKYRO N PERUSKOULUN KURINPITOSUUNNITELMA

ISONKYRO N PERUSKOULUN KURINPITOSUUNNITELMA ISONKYRO N PERUSKOULUN KURINPITOSUUNNITELMA Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä opetusta kehitetään etsimällä uusia, rohkeita ja oppilaita entistä enemmän aktivoivia tapoja oppia ja näin tehdä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ALKAEN

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ALKAEN 1 KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2016 ALKAEN Järjestyssääntöjen tehtävänä on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Kuka huolehtii rehtorista?

Kuka huolehtii rehtorista? Kuka huolehtii rehtorista? LoSuRe, Armfeltin koulu 31.10.2011 Lauri Liusvaara, Law Point Ay, www. lawpoint.fi 31.10.2011 Lauri Liusvaara Law Point Ay Rehtorin oikeusturva Kuka huolehtii rehtoreista? Mistä

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

PAPINMÄEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HYVÄN KÄYTTÄYTYMISEN SUOSITUKSET sisältäen erilliset käyttäytymissuositukset taksi- ja bussimatkoille.

PAPINMÄEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HYVÄN KÄYTTÄYTYMISEN SUOSITUKSET sisältäen erilliset käyttäytymissuositukset taksi- ja bussimatkoille. PAPINMÄEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HYVÄN KÄYTTÄYTYMISEN SUOSITUKSET sisältäen erilliset käyttäytymissuositukset taksi- ja bussimatkoille. Valmistelussa ovat olleet mukana koulun oppilaat. Koulun oppilaskuntaa

Lisätiedot

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU ja meillä myös sovitellaan Verso-toiminta Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli Kastellin koulu 22.11.2011 1 Mitä kiusaaminen on? Kiusaamisella tarkoitetaan

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Kiusaaminen ei lakkaa itsekseen vaan pahenee jatkuessaan. (Hamarus 2012) Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Ennaltaehkäisevä toiminta ja akuutti tilanne Koulutuskuntayhtymä Brahe 2016, päivitys 22.11.2016

Lisätiedot

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen.

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. HAAPAVEDEN ALAKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. 2.) Oppilaan tulee suorittaa

Lisätiedot

Oppilaana Valkeavuoren koulussa

Oppilaana Valkeavuoren koulussa Oppilaana Valkeavuoren koulussa Koulun säännöt ja muita tarpeellisia tietoja 2007 2008 Valkeavuoren koulun säännöt Monet lait ja säännöt ohjaavat koulun toimintaa. Niiden lisäksi noudatetaan koulun omia

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 PAIMION KAUPUNKI JA SAUVON KUNTA Johdanto Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen

Lisätiedot

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli 1 Määritelmä: Kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa tahallisen vihamielistä käyttäytymistä. Systemaattisuuden

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa

Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa Janne Mäkinen Mäntsälän kunta opetuspäällikkö kunnan turvallisuuspäällikkö (oto) Marjaana Mäkinen Nurmijärven kunta rehtori Rajamäen ja Suomiehen

Lisätiedot

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET 2014 2015 LIITE 1 Joensuun koulutustoimen yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 15.6.2006, 66 Joensuun kaupungin perusasteen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mitä tarkoitetaan väkivallalla, kiusaamisella ja häirinnällä...

Lisätiedot

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KOULUAIKA: Yleinen kouluaika on klo 8.00 15.00. Myös koulun iltatilaisuudet ja koulun retket ovat kouluaikaa. Kouluaikana oppilas on vakuutettu.

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

2.4 Pansion koulun järjestyssäännöt

2.4 Pansion koulun järjestyssäännöt 2.4 Pansion koulun järjestyssäännöt Tavoitteet Järjestyssääntöjen tavoitteena on taata jokaiselle Pansion koulun oppilaalle ja Pansion koulussa työskentelevälle työrauha. Pyrkimys on, että Pansion koulussa

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa turvallisessa ympäristössä Uudet opetussuunnitelmalinjaukset 23.11.2015 Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS

Lisätiedot

Kiusaamisen ennaltaehkäisy- ja puuttumismalli Saunalahden koulu

Kiusaamisen ennaltaehkäisy- ja puuttumismalli Saunalahden koulu Kiusaamisen ennaltaehkäisy- ja puuttumismalli Saunalahden koulu KIVA tiimi Kiusaaminen käsitellään KiVa -ohjelman mukaisesti, ks. liite KiVa tiimi: Niina ja Hannu Varalla: Merja ja Paula REHTORI JA HUOLTAJAT

Lisätiedot

HARJUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS

HARJUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS HARJUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS 11.11.2016 1. Järjestyssääntöjen tarkoitus Harjun koulun tavoitteena on kasvattaa sosiaalisia ja yhteisöllisiä kansalaisia, jotka tuntevat vastuuta omasta ja muiden

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoitus

RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoitus RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2015-2016 Järjestyssääntöjen tarkoitus Säännöt ovat tarpeelliset päivittäisen koulutyön rauhallisen sujumisen sekä koulussa työskentelevien viihtyvyyden ja turvallisuuden

Lisätiedot

Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10.

Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10. Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10. 2013 Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

Järjestyssäännöt ovat voimassa siitä saakka kun oppilas saapuu kouluun ja tulee koulun alueelle ja kunnes viimeinen oppitunti päättyy.

Järjestyssäännöt ovat voimassa siitä saakka kun oppilas saapuu kouluun ja tulee koulun alueelle ja kunnes viimeinen oppitunti päättyy. LÄHDERANNAN KOULUN JÄRJETYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä ja turvallisuutta, opiskelun esteetöntä sujumista

Lisätiedot

Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin

Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin Tupakkalakia (693/1976) on muutettu 1.1.2010 lukien (698/2010) 2 24.11.2011 11 (20.8.2010/698) Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS, KEVÄT 2015

Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS, KEVÄT 2015 Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS, KEVÄT 2015 MITEN TOIMIA JURIDISESTI OIKEIN? voiko koulu olla hankkimatta oppikirjoja, esim. kielten työkirjoja? mitä jos

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN Kieliohjelma Puumalan yhtenäiskoulussa englannin opetus aloitetaan ensimmäisellä vuosiluokalla. Englannin opiskelu jatkuu koko perusopetuksen

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Jä rjestyssä ä nnö t. Nummenkylän koulu

Jä rjestyssä ä nnö t. Nummenkylän koulu Jä rjestyssä ä nnö t Nummenkylän koulu 1. Koulun nimi Nummenkylän koulu 2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä

Lisätiedot

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät 2012 Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Kyselyn täyttäneiden määrä Vastanneita jä Poikia Muonio 24 12 12

Lisätiedot

Koulujen järjestyssäännöt. Koulutuslautakunta / liite 2

Koulujen järjestyssäännöt. Koulutuslautakunta / liite 2 Koulujen järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 26.11.2015/ liite 2 Yleistä Järjestyssääntöjen tarkoituksena on varmistaa opetukseen osallistuvan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä huolehtia siitä,

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa

SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa 2012 Lähestymiskulma kiusaamisen ehkäisyyn NYKssa Panostamme ennaltaehkäisevään toimintaan. Kasvaminen on kuitenkin prosessi, jossa sattuu

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Sivu 1/15 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Koulun tiedot Koulu: Talman koulu Koulumuoto: peruskoulun 1-6 luokat Opetuskieli:suomi Koulupiiri: Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Talman koulu Osoite:

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot