OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA"

Transkriptio

1 2010 OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA Sipoonjoen koulu Sipoon kunta

2 SUUNNITELMA 29 2 (13) OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA Sisältö: 1. JOHDANTO LAINSÄÄDÄNTÖ (perusopetuslaki 29 ) KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT TOIMINTATAVAT JA SEURAAMUKSET... 5 a. Suunnitelma ennaltaehkäiseväksi työksi b. Seuraamukset, kun järjestyssääntöjä rikotaan...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 5. VASTUUT ARVIOINTI Liite 1: Kaksi esimerkkitapausta asioiden käsittelystä Sipoonjoen koulussa. Liite 2: Tapausten käsittelykaaviot 1. JOHDANTO Tämä on perusopetuslain 29 ja 48 d mukainen suunnitelma oppilaiden ja opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Tähän suunnitelmaan on koottu Sipoonjoen koulun käytännöt, joilla huolehditaan oppilaiden turvallisesta oppimisympäristöstä. Tämän suunnitelman lisäksi koulun käytäntöjä turvallisuuteen liittyvistä käytännöistä löytyy myös koulun muista lakisääteisistä suunnitelmista. Näitä ovat: - Palo- ja pelastautumissuunnitelma - Kriisisuunnitelma - Toimenpideohjelma päihteistä - Vaarojen arviointi - Nyrkit taskuun-ohjeistus Mistä löytyvät koulun käytännöt oppilaan turvallisuuteen liittyvistä asioista? - ennalta ehkäisevä työ tämä suunnitelma - kiusaaminen tämä suunnitelma - kuolemantapaukset kriisisuunnitelma - mielenterveyskysymykset käsitellään tapauskohtaisesti oppilashuollossa - onnettomuudet palo- ja pelastautumissuunnitelma / kriisisuunnitelma - poissaolojen seuranta tämä suunnitelma - päihteiden käyttö toimenpideohjelma päihteistä - tapaturmat palo- ja pelastautumissuunnitelma / kriisisuunnitelma - tupakointi tämä suunnitelma - väkivalta, häirintä tämä suunnitelma / kriisisuunnitelma/nyrkit taskuun - valvonta tämä suunnitelma

3 SUUNNITELMA 29 3 (13) - fyysisen ympäristön turvallisuus vaarojen arviointi 2. LAINSÄÄDÄNTÖ (perusopetuslaki 29 ) Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Opetushallituksen tulee opetussuunnitelman perusteissa antaa määräykset tämän suunnitelman laatimisesta. ( /477) Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. ( /477) Edellä 3 momentissa tarkoitetussa järjestyssäännössä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella. ( /477)

4 SUUNNITELMA 29 4 (13) 3. KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. Oppilaiden vastuut ja velvollisuudet Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 2. Fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus Koulussa kaikkien tulee kunnioittaa itseään ja muita sekä toistensa työtä. Koulussa otetaan muut ihmiset huomioon ja kunnioitetaan toisten mielipiteitä. Koulussa ollaan oikeudenmukaisia ja autetaan. Koulussa kunnioitetaan erilaisuutta. Koulussa ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista eikä väkivaltaa. 3. Hyvät tavat ja tuntikäyttäytyminen Koulussa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti. Oppitunneilla tehdään työtä, niille saavutaan ajoissa ja niiltä ollaan poissa vain pätevän syyn takia. Tuntikäyttäytymisessä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: o Saavun oppitunneille opiskelutarvikkeet mukana ja kotitehtävät tehtyinä. o Riisun ulkovaatteet sisätiloissa (naulakot aulassa tai luokissa) o Pidän repussa opiskeluun kuulumattomat varusteet, kuten eväät ja kännykät (äänettöminä) o Annan muille työrauhan, kuuntelen ja pyydän puheenvuoroa. o Käytän asiallista ja kohteliasta kieltä. o Kannustan muita osoittamalla myönteistä mielenkiintoa. o Selvitän poissaoloaikana saadut tehtävät ja teen ne. 4. Koulualue Koulupäivä vietetään koulualueella (katso koulualueen kartta.) 5. Koulun viihtyisyys Koulu ja sen ympäristö pidetään siistinä ja viihtyisänä. Kouluruokailussa noudatetaan hyviä pöytätapoja. Kunnioitetaan koulun ja muiden oppilaiden omaisuutta. Tupakka ja päihteet eivät kuulu kouluaikaan, koulualueelle, eivätkä koulun tilaisuuksiin.

5 SUUNNITELMA 29 5 (13) 4. TOIMINTATAVAT JA SEURAAMUKSET a. Suunnitelma ennaltaehkäiseväksi työksi Koulun toimintakulttuurin kehittäminen Sipoonjoen koulun toimintakulttuuria on kehitetty pitkäjänteisesti siten, että kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi. Koulussa toimii rehtorin johdolla apulaisrehtorin, oppilaanohjaajan ja kolmen opettajan muodostama johtoryhmä, jossa kehitetään koulun toimintaa ja käsitellään oppilaiden ja opettajien ideoita toimintakulttuurin kehittämiseksi. Koulun kaikki opettajat kuuluvat tiimeihin, jotka vastaavat eri tapahtumien ja hankkeiden järjestämisestä. Opettajat saavat joka syksy perehdytyksen alkavan lukuvuoden toiminnasta ja koulun käytännöistä. Heille jaettavassa infopaketissa on tarvittavat tiedot ja lomakkeet helposti löydettävissä. Muu henkilökunta ja oppilaat osallistuvat aktiivisesti eri tapahtumien järjestämiseen ja saavat sanoa mielipiteensä koulun käytäntöjä kehitettäessä. Myös oppilashuollon henkilöstö sekä yhteistyökumppanit perhepalvelukeskuksessa, seurakunnassa, nuorisotoimessa ovat mukana kehittämässä oppilaiden osallistamiseen tähtääviä ideoita ja pyrkivät mahdollisuuksien mukaan myös jalkautumaan koululle. (päivänavaukset, tietoiskut, keskusteluajat nuorten kanssa). Yhteistyökumppanien kanssa tehdään myös projekteja, esim. päihdeputki 7-luokkalaisille. Kiinteä kodin ja koulun yhteistyö on tärkeässä osassa koulun toimintakulttuuria. Yhteistyötä toteutetaan eri tavoin: vanhempainillat, vanhempainpuolituntiset 7- ja 9- luokilla sekä sähköinen Wilma-yhteistyöohjelmisto internetissä takaavat, että yhteistyöllä on hyvät edellytykset ja huoltajilla on tarvittavat tiedot lastensa koulunkäynnistä ja mahdollisuus osallistua koulun kehittämiseen. KIVA-toiminta KIVA-teemoja käsitellään luokanvalvojan johdolla. Jaksojen vaihtuessa (5 jaksoa) opettaja pitää luokalleen vähintään yhden KIVA-tunnin, jossa käsitellään asioita. 7- luokalla käytetään valtakunnallisia KIVA-materiaaleja. 8- ja 9-luokilla luokanvalvojat suunnittelevat tuntien sisällöt yhdessä koulun KIVA-tiimin kanssa (KAKE-opettajat + johtoryhmän jäsen + kuraattori). Tuntien avulla pyritään luomaan luokkaan hyvää yhteisja ryhmähenkeä. KIVA-tuntien teemoina ovat mm. VUOROVAIKUTUS RYHMÄSSÄ, KIUSAAMISEN MUODOT JA MEKANISMIT sekä KIUSAAMISEN SEURAUKSET JA VASTAVOIMAT. Oppilaskuntatoiminta Oppilaskuntatyö on koulun virallista toimintaa. Sen päämääränä on tehdä koulusta kaikille viihtyisä. Oppilaskunta edustaa koko koulua ja kaikkia sen oppilaita. Oppilaskuntaan voi hakea kaikki halukkaat oppilaat, Kukin luokka asettaa ehdokkaansa, joista valitaan jäsenet hallitukseen.

6 SUUNNITELMA 29 6 (13) Oppilaskunnan kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja sihteeri joka syksy. Oppilaskunnan ohjaajaksi valittu opettaja auttaa 8-12 jäsenistä hallitusta sen tehtävissä. Koulun rehtori valvoo toimintaa. Oppilaskunta on edustettuna myös koulun vanhempaintoimikunnassa. Oppilaskunnan hallitus järjestää juhlia, konsertteja ja koulutyötä piristäviä poikkeuspäiviä. Oppilaskunta pitää auki kioskia ja huolehtii yhdessä tukioppilaiden ja versojen kanssa oppilaiden mesta- olohuoneesta. Oppilaskunta jakaa kevään päätteeksi hyvä kaveri -stipendit. Tukioppilastoiminta Tukioppilaat valitsevat syyslukukauden alulta kultakin luokalta vähintään kaksi tukioppilasta. Näin valinta perustuu tukioppilaiden keskinäiseen toistensa tuntemiseen. Kiinnostus sosiaaliseen toimintaan eli kyky rakentavaan yhteistyöhön ja toisten oppilaiden luottamus ovat tärkeitä tukioppilaan ominaisuuksia, vaikka tukioppilaat ovat kuin muutkin nuoret erilaisia. Tukioppilaat allekirjoittavat sopimuksen jossa on tukioppilaiden vaatimukset. Valinta tehdään koko kouluajaksi, ellei halua poistua kesken, johon vaaditaan järkevä syy. Tukioppilaat tuovat oppilasnäkökulmaa koulun kehittämiseen. He edistävät työllään myönteisyyttä koulun ilmapiirissä. Tukioppilaiden päätehtävä on auttaa uusia seiskaluokkalaisia sopeutumaan kouluympäristöön. Toukokuun lopulla pidettävän tulevien seitsemäsluokkalaisten ja heidän vanhempiensa tutustumisillan onnistumisessa ovat tukioppilaat mukana. Kullakin 7. luokalla on kummioppilaana 2-3 tukioppilasta. Tukioppilaat vastaavat myös taksvärkin järjestelyistä. Syksyisin järjestetään koulurauhanjulistus, diskoja ja keväisin päättäjäislounas 9.luokkalaisille. Verso-toiminta Verso-oppilaat järjestävät teemapäiviä ja tapahtumia, joilla pyritään kehittämään koulun yhteishenkeä. Lisäksi versot esittelevät toimintaansa muille oppilaille ja opettajille ja järjestävät verso-tempauksia, jotta vertaissovittelu muistettaisi todellisena ratkaisuvaihtoehtona kiusaamistapauksissa ja oppilaiden välisissä ristiriitatilanteissa. Versojen päätehtävä on hoitaa oppilaiden välisiä riita- ja kiusaamistilanteita. Poissaolokäytännöt Poissaolot tulee selvittää aina etukäteen, sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa samana aamuna koulumme kansliaan. Koulusihteeri kirjaa ilmoituksen Wilmaan, josta myös luokanvalvoja sen näkee. Jos poissaoloja syystä tai toisesta ei ole selvitetty etukäteen, pitää huoltajan selvittää ne Wilmaan mahdollisimman pian. (Selvittämättömät poissaolot näkyvät Wilmassa punaisina.) Jos selvityksiä ei kuulu, poissaolot tulkitaan luvattomiksi ja niistä seuraa kasvatuskeskustelu. Tällöin oppilas korvaa poissaolot luokanvalvojan valvonnassa.

7 SUUNNITELMA 29 7 (13) Poissaoloja seuraavat a) Aineenopettaja: merkitsee ryhmänsä poissaolot wilma-ohjelmaan, b) Luokanvalvoja: käy läpi oman luokkansa poissaolot päivittäin, c) Oppilas itse: jokaisen oppilaan tulee seurata omia poissaolojaan ja huolehtia koulutehtävien suorittamisesta poissaolon ajalta. Valvonnat Kaikilla välitunneilla on valvonta sisätiloissa ja ulkoalueilla. Lisäksi myös kouluruokailussa on valvovat opettajat. Välituntivalvojien tehtävä on seurata ja tarvittaessa puuttua välittömästi, mikäli tilanne sitä vaatii. Valvonnat on järjestetty johtoryhmän jäsenen tekemien valvontalistojen mukaisesti. Koulurakennuksen kuntoa ja siellä tehtäviä parannuksia valvoo rehtori yhdessä vahtimestareiden kanssa. b. Seuraamukset, kun järjestyssääntöjä rikotaan Kasvatuskeskustelut (KAKE) Kasvatuskeskustelulla korvataan jälki-istunnot. Kasvatuskeskustelujen tarkoitus on vähentää oppilaiden epätoivottua käytöstä, kasvattaa oppilaan omaa vastuuta itsestä ja muista sekä nopeuttaa koulun ja kodin välistä tiedonkulkua. Kasvatuskeskustelut hoidetaan päivittäin tietyn oppitunnin aikana. Oppilas, josta tilaus on tehty, haetaan tunnilta. Oppilas saa mahdollisuuden itse kertoa tapahtuneesta, keskustelee opettajan kanssa ja sen jälkeen oppilas itse soittaa huoltajalle. Puhelun jälkeen tehdään kirjallinen sopimus, jonka pitämistä seurataan. Sopimukseen kuuluvat mahdolliset rangaistukset. Jos tapauksia on paljon, voivat KAKE-opettajat palauttaa lievempiä tapauksia luokanvalvojien käsittelyyn. Vertaissovittelu Vertaissovittelua käytetään selvittämään oppilaiden välisiä ristiriitoja ja kiusaamistapauksia. Koulutetut vertaissovitteluoppilaat hoitavat maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin sovittelutilanteita välitunneilla. Jokaisen sovittelun jälkeen pidetään viikon päästä seuranta. Vertaissovittelussa verso-oppilaat sovittelevat kiistatilanteita ilman läsnä olevia aikuisia. Sovittelu ei normaalisti kestä yli välitunnin. Sovittelussa ei haeta syyllisiä tai anneta rangaistuksia. Osapuolet itse miettivät ratkaisumahdollisuuksia ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen tai saavu paikalle, siirtyy asian käsittely kasvatuskeskusteluun.

8 SUUNNITELMA 29 8 (13) Sipoonjoen koulun toimintatavat Alla olevaan taulukkoon on kerätty Sipoonjoen koulussa käytössä olevat toimintatavat eri tilanteisiin. Poissaolot (on aina selvitettävä lv:lle) Lintsaus Lintsaus päivänavauksesta Myöhästymiset (kun luokan ovi on kiinni / oppitunti on alkanut, tulee myöhästyminen). Poissaolo, jos myöhässä 15 min. Häiritsevä käyttäytyminen Sopimaton kielenkäyttö Törkeä kielenkäyttö Fyysinen väkivalta Kiusaaminen Tupakointi Koulun tai toisen henkilön omaisuuden rikkominen / sotkeminen / varastaminen Huoltajan nimen väärentäminen Lunttaus Luvaton poistuminen koulualueelta Luvaton mopoilu kouluaikana Jos poissaoloja 10 h/ kurssi tai enemmän opettaja antaa lisätyön. Kurssi hylätään (arvosanaksi 4), jos lisätyö jää suorittamatta. KAKE-tilaus. Oppitunti korvataan kouluajan ulkopuolella, LV vastaa korvauksesta. 3 poissaoloa: KAKE-tilaus 5 myöhästymistä: LV järjestää työpalvelun. 15 myöhästymistä: LV tekee KAKE-tilauksen. 20 myöhästymistä: LV tekee KAKE -tilauksen toisen kerran. 25 myöhästymistä, tehdään KAKE tilaus jälleen ja KAKE-opettaja ohjaa tapauksen tarvittaessa oppilashuoltoon. (Huom. Aina kun viisi myöhästymistä tulee täyteen, LV järjestää työpalvelun) KAKE-tilaus tarvittaessa. KAKE-tilaus tarvittaessa. KAKE-tilaus tarvittaessa. Lievemmät tapaukset: VERSO tai KAKE-tilaus, riippuen tilanteesta. Vakavat fyysiset väkivaltatapaukset ilmoitetaan aina poliisille. -lievät tapaukset- VERSO-tilaus -vakavat tapaukset KAKE-tilaus -poliisiasia rehtori hoitaa Tehdään aina KAKE-tilaus Useammasta (yli 5 kertaa) kerrasta tapaaminen terveydenhoitajan kanssa, jonka jälkeen jatkuvasta tupakoinnista (5 kertaa) kirjallinen varoitus ja edelleen (seuraavat 5 kertaa) vanhempien kanssa sovittava tapaaminen rehtorin kanssa. KAKE-opettajat seuraavat tupakointi-kake-tilausten määriä. Lasku huoltajille. Oppilas korjaa / siivoaa valvotusti aiheuttamansa vahingon kouluajan ulkopuolella. Tarvittaessa KAKE. KAKE-tilaus. KAKE-tilaus Opettajainhuoneessa on musta kansio, johon merkitään poistumisista annetut huomautukset. 3 poistumista: LV tekee KAKE tilauksen. Joka kolmannesta uusi tilaus. Oppilaat saavat käydä Bakeryllä keskiviikkoisin 3. välitunnilla ( ). Välituntivalvoja tekee KAKE -tilauksen.

9 SUUNNITELMA 29 9 (13) 5. VASTUUT Sipoonjoen koulussa vastuut eri tilanteista on kerätty kahteen alla olevaan taulukkoon: Ennaltaehkäisevä työ: Toiminta: Vastuu: Koulun toimintakulttuurin kehittäminen Seuraamusten käsittely: Kokonaisvastuu koulun toiminnasta on rehtorilla, mutta jokainen koulun henkilökuntaan tai oppilaisiin kuuluva vastaa omalta osaltaan koulun hyvästä työskentelyilmapiiristä ja yhteishengestä. KIVA-toiminta KIVA-tiimin jäsenet (KAKE-opettajat + johtoryhmän jäsen + kuraattori) Luokanvalvojat Oppilaskuntatoiminta Rehtori ja oppilaskunnan ohjaaja(t) Oppilaskunnan hallituksen jäsenet Tukioppilastoiminta Verso-toiminta Poissaolokäytännöt Valvonnat Tukioppilaiden ohjaaja(t) Tukioppilaat VERSO-ohjaajat VERSO-oppilaat Oppilas Huoltaja Luokanvalvoja Rehtori Välitunti- ja ruokailuvalvonnat: opettajat valvontalistan mukaisesti Koulurakennuksen kunnon ja siellä tehtävien korjausten valvonta: rehtori ja vahtimestarit Toiminta: Puuttuminen järjestyssääntöjen rikkomiseen ja kiusaamiseen Kasvatuskeskustelut Vertaissovittelu Rehtorille tulevat tapaukset Vastuu: Kaikki koulun aikuiset KAKE-opettajat Rehtori Luokanvalvojat VERSO-oppilaat VERSO-ohjaajat (ohjaavat, eivät osallistu käsittelyihin) Rehtori

10 SUUNNITELMA (13) 6. ARVIOINTI Oppilaiden turvallisuuden ja tämän suunnitelman toteutumisen arviointia tehdään osana koulun laatutyötä. Arviointi tapahtuu kyselyiden avulla ja eri toimijoiden itsearviointeina. Koulun arviointityöstä vastaa koulun laaturyhmä (=johtoryhmä). Käytettävät ulkoiset arvioinnit: Fiiliskysely (henkilökunta) Hyvinvointiprofiili-kysely ( ) Kiva-koulukysely Itsearviointia tekevät kaikki eri asioista vastaavat henkilöt ja tiimit. Tähän kuuluvat myös tilastot KAKE- ja VERSO-tapauksista.

11 SUUNNITELMA (13) Liite 1. Kaksi esimerkkitapausta asioiden käsittelystä Sipoonjoen koulussa. 1. Oppilaiden riitely: Havaitseminen ja puuttuminen: Kari-Kerttu ja Pasi-Paula riitelevät tunnilla ja haukkuvat toistensa vaatetusta. Äidinkielen opettaja huomaa tilanteen ja pyytää riitapukarit keskustelemaan. Opettaja kertoo, että oppilaat saavat selvittää riitansa seuraavana päivänä VERSO-sovittelussa. Käsittely: VERSO-oppilaat käsittelevät tapausta. Käsittelyssä molemmat osapuolet kertovat tilanteesta ja VERSO-oppilaat auttavat keskustelijoita sopimaan riitansa. Sovittelijat korostavat, että tapauksessa ei etsitä syyllisiä, eikä anneta rangaistuksia. Riitelijät keksivät itse ratkaisun asiaan: he lupaavat olla jatkossa huomauttelematta toistensa vaatetuksesta. Asiasta tehdään sopimus ja molemmat allekirjoittavat sen. Seuranta: Viikon päästä pidetään seuranta, jossa havaitaan, että sopimus on pitänyt. Asia on loppuunkäsitelty. 2. Vakava kiusaamistapaus: Havaitseminen ja puuttuminen: Lasse-Liisa on huudellut Turo-Tertulle useamman kerran matematiikan tunnilla tämän vastatessa. Matematiikan opettaja on huomannut tilanteen. Opettaja keskustelee oppilaiden kanssa lyhyesti ja kertoo, että asia selvitetään KAKE-opettajien kanssa. Matematiikan opettaja tekee KAKE-tilauksen. Käsittely: Samana päivänä KAKE-opettajat käsittelevät tapausta. Vuorossa oleva KAKE-opettaja hakee ensin Turo-Tertun tunnilta keskusteluun. Turo-Terttu kertoo, että huutelun lisäksi Lasse-Liisa on kirjoitellut netin keskusteluissa hänestä todella ikäviä asioita ja että mukana on myös muutama muu oppilas rinnakkaisluokalta. Selviää, että Turo-Terttu oli edellisellä viikolla joutunut pahoinpidellyksi perjantai-iltana Lasse-Liisan kaverin toimesta. Turo- Terttu kirjoittaa lyhyesti kertomansa asiat KAKE-selvityslomakkeeseen. Tämän jälkeen KAKE-opettaja pyytää rehtorin paikalle ja soittaa Turo-Tertun huoltajalle ja kertoo tilanteesta. Pahoinpitelystä hän kehottaa huoltajaa tekemään rikosilmoituksen. Huoltaja puhuu lyhyesti myös rehtorin kanssa. Turo-Terttu palaa tunnille ja KAKE-opettaja hakee oppitunnilta Lasse-Liisan. Aluksi Lasse-Liisa kiistää tehneensä mitään, mutta kun KAKE-opettaja kertoo, mitä kaikkea on selvinnyt, Lasse-Liisa myöntää, että on ollut kiusaamassa Turo-Terttua. Hän kirjoittaa KAKE-selvityslomakkeeseen lyhyesti kertomansa asiat. Hän myös miettii yhdessä KAKE-opettajan kanssa, mitä voisi luvata Turo-Tertulle. Lupaukset kirjoitetaan myös paperille. Tämän jälkeen KAKE-opettaja soittaa kotiin ja antaa puhelimen Lasse-Liisalle, joka kertoo paperin avulla, mitä on tapahtunut ja mitä hän on luvannut. Huoltaja puhuu lyhyesti myös KAKE-opettajan kanssa tilanteesta. Lasse-Liisa kertoi kahdesta muusta oppilaasta, jotka olivat olleet kiusaamisessa mukana. Hän kertoo myös kuulleensa pahoinpitelystä. KAKE-opettaja keskustelee myös heidän kanssaan ja toimii samalla tavoin kuin Lasse-Liisan kanssa. Pahoinpitelijän kanssa käytävään keskusteluun osallistuu myös rehtori. Keskustelussa oppilas myöntää pahoinpitelyn. Rehtori keskustelee puhelimitse myös pahoinpitelijän huoltajan kanssa ja kertoo, että tapauksesta tehdään myös rikosilmoitus.

12 SUUNNITELMA (13) Kaikkien osapuolten yhteistä tilaisuutta ei vielä järjestetä, koska Turo-Terttu ei halua sitä. Sen sijaan Turo-Terttu tapaa KAKE-opettajan läsnä ollessa kaikki osapuolet yksitellen ja asiat sovitaan KAKE-papereihin kirjoitettujen lupausten mukaisesti. Sovitaan, että yhteinen tilaisuus järjestetään kahden viikon päästä seurantapalaverina. Seuranta ja muut toimenpiteet: Turo-Tertun huoltaja tulee käymään oppilashuollossa, jossa sovitaan jatkotoimenpiteistä. Sovitaan, että Turo- Terttu käy seuraavan kahden kuukauden aikana säännöllisesti tapaamassa koulukuraattoria. Tarpeen mukaan järjestetään myös koulupsykologin tapaamisia. Lasse-Liisa käy huoltajansa kanssa tapaamassa koulukuraattoria ja perheelle tarjotaan apua perhepalvelukeskukselta. Poliisi tutkii pahoinpitelyn ja yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa kanssa järjestetään sovittelu osapuolten välille. Seurantapalaveri pidetään ja siellä huomataan, että kiusaaminen on loppunut Lasse-Liisan ja hänen kavereidensa taholta, eli sopimus on pitänyt. Sen sijaan selviää, että eräs aivan ulkopuolinen oppilas on kirjoitellut netissä Turo-Tertulle törkeyksiä, asiasta tehdään KAKE-tilaus.

13 SUUNNITELMA (13) Liite 2. Tapausten käsittelykaaviot Vertaissovittelu: oppilaiden välisen riidan käsittely: Havaitseminen (opettaja/oppilas) Opettaja tekee VERSO-tilauksen VERSO-sovittelu (oppilaat sovittelevat Riitelevät oppilaat keksivät ratkaisun ja tekevät sopimuksen Seurantapalaveri viikon päästä Sopimus on pitänyt, asia loppuun käsitelty. Sopimus ei ole pitänyt. Uusi VERSO-käsittely Asia siirtyy KAKE-opettajille Kasvatuskeskustelu: kiusaamistapauksen selvittely: Havaitseminen Opettaja tekee KAKE-tilauksen KAKE-käsittely (oppilaat haetaan oppitunnilta yksitellen): - selvityslomakkeen täyttö - soitto huoltajalle - lupaukset - sopimus - mahdolliset sanktiot Seurantapalaveri Jälkihoito oppilashuollossa Sopimus on pitänyt, asia loppuun käsitelty. Sopimus ei ole pitänyt. Uusi KAKE-käsittely: jos katsotaan tarpeelliseksi, otetaan mukaan oppilashuolto tai poliisi/lastensuojelu

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Ehdotus Sovittelu koulussa -hankkeesta

Ehdotus Sovittelu koulussa -hankkeesta 1 Ehdotus Sovittelu koulussa -hankkeesta 11.5.2001 Puropellon koulu Työryhmä: Apulaisrehtori Aki Kaisalmi kaisalmi@tkukoulu.fi Opinto-ohjaaja Petri Niemi petniemi@tkukoulu.fi Koulupoliisi Markku Paija

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ) 1. OPPITUNNIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ) 1. OPPITUNNIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta 1 (5) 15.3.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI PERUSOPETUSLAIN, LUKIOLAIN, AM- MATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN, AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Toimintaohjeet kiusaamistilanteessa Jokainen aikuinen, joka näkee tilanteen, jossa joku oppilas on joutunut sanallisen tai

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

"Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5

Koko kylä kasvattaa -pelisäännöt Page 1 of 5 "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5 KÄYTTÄYTYMINEN Käyttäytymisessä me aikuiset olemme esimerkkejä lapsillemme. Lastemme turvallisuuden vuoksi noudatamme liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia.

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ

HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ Sisällys 1. Koulukiusaamisen ehkäiseminen Helsingin yhteislyseossa... 3 Kiusaamisen määritelmä...

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt.

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Liit 6 Mäntyharjun lukion järjstyssääntö Lukion työskntlyä ohjaavat lukiolaki, lukioastus, optushallituksn ohjt, koulutoimn toimintasääntö ja järjstyssäännöt. Järjstyssääntöjn tavoittna on turvata kouluyhtisön

Lisätiedot

Sompion koulun työrauhakäytänteet

Sompion koulun työrauhakäytänteet Sompion koulun työrauhakäytänteet Sisällys 1 Yhtenäisten työrauhakäytänteiden merkitys... 3 2 Mitä ovat työrauharikkomukset?... 3 3 Työrauharikkomuksiin puuttuminen... 4 4 Työrauhapakista yhteinen asia...

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/7 Meri-Halikon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset : Meri-Halikon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu muoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi piiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Syreenin koulu, Teuva puh. +358 6 24134350 http://www.syreeninkoulu.fi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Syreenin koulun

Lisätiedot

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET 2014 2015 LIITE 1 Joensuun koulutustoimen yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 15.6.2006, 66 Joensuun kaupungin perusasteen opetussuunnitelma

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Meritalon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Meritalon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Erityiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli 1 Määritelmä: Kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa tahallisen vihamielistä käyttäytymistä. Systemaattisuuden

Lisätiedot

Kriisitilanteiden vastuut ja velvoitteet 26.11.2008. opetusneuvos Pia Kalkkinen Opetushallitus

Kriisitilanteiden vastuut ja velvoitteet 26.11.2008. opetusneuvos Pia Kalkkinen Opetushallitus Kriisitilanteiden vastuut ja velvoitteet 26.11.2008 opetusneuvos Pia Kalkkinen Opetushallitus 1 Kriisityö arjessa Yhteinen kriisin määritelmä 2 itsemurhat/itsemurhauhkaukset vakava tapaturma perhetilanteet

Lisätiedot

Opetushallitus laura.francke@oph.fi

Opetushallitus laura.francke@oph.fi Lausunto 1 (7) Opetushallitus laura.francke@oph.fi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n lausunto Opetushallituksen luonnoksesta ohjeeksi järjestyssääntöjen laadintaan Valtakunnallisia malliohjeita tarvitaan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Sivu 1/15 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Koulun tiedot Koulu: Talman koulu Koulumuoto: peruskoulun 1-6 luokat Opetuskieli:suomi Koulupiiri: Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Talman koulu Osoite:

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Sivu 1/7 Särkisalon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Särkisalon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA TÄRKEÄT NUMEROT Koulun osoite: MUISTA RAUHALLISUUS! YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Poliisi 112 Palo- ja pelastusasiat 112 Kangasalan terveyskeskus 03-5655 400 Pälkäneen

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, HÄIRINNÄLTÄ JA VÄKIVALLALTA HARTOLAN YHTENÄISKOULU

SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, HÄIRINNÄLTÄ JA VÄKIVALLALTA HARTOLAN YHTENÄISKOULU SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, HÄIRINNÄLTÄ JA VÄKIVALLALTA HARTOLAN YHTENÄISKOULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa 15.6.2011 !" # #"$!%"" %""& ' & ()(*+ &,-& +*+& $+. $ " #",. $%.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Saurun koulun päivittäisen työskentelyn toiminta-ohjeet, sopimukset ja järjestyssäännöt

Saurun koulun päivittäisen työskentelyn toiminta-ohjeet, sopimukset ja järjestyssäännöt Saurun koulun päivittäisen työskentelyn toiminta-ohjeet, sopimukset ja järjestyssäännöt SAURUN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Koulumme toimintakulttuuria pyritään ylläpitämään yhteisesti sovituilla toiminta-ohjeilla

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN Kieliohjelma Puumalan yhtenäiskoulussa englannin opetus aloitetaan ensimmäisellä vuosiluokalla. Englannin opiskelu jatkuu koko perusopetuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 etunimi.sukunimi@espoo.fi 21.01.2015 Sivu 1 / 7 4451/12.01.07/2014 3 Vastaus selvityspyyntöön Espoon koulujen koulukiusaamisen tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

KOULURAUHA PADASJOEN YHTENÄISKOULUSSA. Yleistä

KOULURAUHA PADASJOEN YHTENÄISKOULUSSA. Yleistä KOULURAUHA PADASJOEN YHTENÄISKOULUSSA Yleistä Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 29 Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana

Lisätiedot

KIUSAAMINEN JA VÄKIVALTAINEN KÄYTÖS KOULUSSA

KIUSAAMINEN JA VÄKIVALTAINEN KÄYTÖS KOULUSSA Henrikin koulu KIUSAAMINEN JA VÄKIVALTAINEN KÄYTÖS KOULUSSA Ennaltaehkäisy sekä toimenpiteet niihin puuttumiseen Toukokuu 2007 1. JOHDANTO Tämän strategian tavoitteena on luoda Henrikin koulusta mahdollisimman

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

PUROPELLON OPETTAJIEN JA TUKIOPPILAIDEN VASTAUKSET KEVÄT 2002

PUROPELLON OPETTAJIEN JA TUKIOPPILAIDEN VASTAUKSET KEVÄT 2002 LIITE 7/1(4) PUROPELLON OPETTAJIEN JA TUKIOPPILAIDEN VASTAUKSET KEVÄT 2002 VASTAUKSIA YHTEENSÄ; TUKIOPPILAAT 65 KPL, OPETTAJAT 23 KPL Vastaa nimettömästi ja REHELLISESTI. Voit ympäröidä useamman vaihtoehdon

Lisätiedot

Olarin koulu ja koti ry n

Olarin koulu ja koti ry n Olarin koulu ja koti ry n "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Lisää tietoa OKKY n toiminnasta: www. okky. nettisivu. org Yhteyttä voit ottaa sähköpostitse: kotijakoulu@gmail. com OLARIN KOULU JA KOTI -YHDISTYS

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

10.8.2015. Kiusaaminen ja muu väärinkohtelu

10.8.2015. Kiusaaminen ja muu väärinkohtelu Kiusaaminen ja muu väärinkohtelu Kiusaaminen Kiusaaminen tarkoittaa pitkään jatkunutta, samaan ihmiseen kohdistuvaa vahingoittavaa käyttäytymistä. Kiusaamiseen liittyy vallan epätasapaino. Väärinkohtelu

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS

KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS AMMATILLISUUS KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS Aikuinen aikuinen vuorovaikutus Keskustele työasioista avoimesti ja sovi yhteiset käytänteet tiimeissä Vaali vuorovaikutustaitoja kuuntele ja keskustele

Lisätiedot

Järjestyssäännöt Häijään koulu

Järjestyssäännöt Häijään koulu Järjestyssäännöt Häijään koulu Oppilaalla on oikeus ikä- ja kehitystasonsa mukaiseen opetukseen. 1. Yleistä Säännöt opettavat vastuuseen, kaikki koulussa työskentelevät ovat vastuussa siitä, että koulussa

Lisätiedot

Järjestyssäännöillä edistetään opiskeluympäristön turvallisuutta ja ne koskevat kouluyhteisön kaikkia jäseniä.

Järjestyssäännöillä edistetään opiskeluympäristön turvallisuutta ja ne koskevat kouluyhteisön kaikkia jäseniä. Vammalan lukio 1. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssäännöillä edistetään opiskeluympäristön turvallisuutta ja ne koskevat kouluyhteisön kaikkia jäseniä. Opiskelijan velvollisuudet (LL 25 ): Opiskelijan tulee

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Kantelu peruskoulun rehtorin menettelystä

Kantelu peruskoulun rehtorin menettelystä ANONYMISOITU PÄÄTÖS 16.08.2012 Dnro OKV/427/1/2011 1/7 ASIA Kantelu peruskoulun rehtorin menettelystä KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinviraston kirjaamoon 30.3.2011 lähettämässään sähköpostiviestissä

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

MLL:n ja Sosiaalikehityksen koulukyselyn tuloksia

MLL:n ja Sosiaalikehityksen koulukyselyn tuloksia MLL:n ja Sosiaalikehityksen koulukyselyn tuloksia Kyselyn toteutus Toteutettiin sähköisenä kyselynä 01-02/2011 Tavoitteena oli selvittää Millainen kuva koulujen henkilökunnalla on oppilaiden yksinäisyydestä,

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPPILASHUOLTOPALVELUT

OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPPILASHUOLTOPALVELUT OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014-2015 Riihikallion koulussa Tuusulan kunnan perusopetukseen on laadittu koko kuntaa koskeva perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014-2016. Kuntakohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 17.9.2014 Opetushallitus KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Oppilashuollon vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA LASTEN

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatuprosessin eteneminen Tampereella Perusopetuksen arviointisuunnitelma (2009) Teemat: Oppilaiden turvallisuus ja hyvinvointi 2009-2010 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa

Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveysvirasto Kouluterveydenhuolto & Lasten ja nuorten lääkäripalvelut 2015 Kouluterveydenhuoltoa ohjaavia

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU Tämä on Atalan koulun käytösaapinen. Hyvä käytös antaa sinusta myönteisen kuvan ja tuottaa hyvän mielen muille ihmisille. Auttamalla toisia ja olemalla kohtelias sekä noudattamalla

Lisätiedot

Perusopetuslain 35 mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Perusopetuslain 35 mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. OJENTAMIS- JA KURINPITOTILANTEISSA TOIMIMINEN JA OPPILASHUOLLOLLINEN TUKI KURINPITORANGAISTUKSEN YHTEYDESSÄ TAI SILLOIN, KUN OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN ON EVÄTTY 1. TAUSTAA Perusopetuslain 29 mukaan jokaisella

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 Tämä opetussuunnitelman päivitys sisältää Opetushallituksen tekemän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen

Lisätiedot

Tervetuloa Vihdin lukioon!

Tervetuloa Vihdin lukioon! Tervetuloa Vihdin lukioon! RO-ryhmä Lukiossa opiskelijat jaettu 6 ryhmään sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. RO-ryhmä opiskelee ykkösjaksossa samat kurssit yhtenä ryhmänä. RO opettaa omaa ryhmäänsä

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

KYL OPS 2005 Liite 2. Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset

KYL OPS 2005 Liite 2. Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset KYL OPS 2005 Liite 2 Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset 1. Koulun sääntöjä ja toimintatapoja...1 Rehtorin päätösvalta... 1 Ryhmänohjaajan

Lisätiedot