OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA"

Transkriptio

1 2010 OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA Sipoonjoen koulu Sipoon kunta

2 SUUNNITELMA 29 2 (13) OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA Sisältö: 1. JOHDANTO LAINSÄÄDÄNTÖ (perusopetuslaki 29 ) KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT TOIMINTATAVAT JA SEURAAMUKSET... 5 a. Suunnitelma ennaltaehkäiseväksi työksi b. Seuraamukset, kun järjestyssääntöjä rikotaan...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 5. VASTUUT ARVIOINTI Liite 1: Kaksi esimerkkitapausta asioiden käsittelystä Sipoonjoen koulussa. Liite 2: Tapausten käsittelykaaviot 1. JOHDANTO Tämä on perusopetuslain 29 ja 48 d mukainen suunnitelma oppilaiden ja opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Tähän suunnitelmaan on koottu Sipoonjoen koulun käytännöt, joilla huolehditaan oppilaiden turvallisesta oppimisympäristöstä. Tämän suunnitelman lisäksi koulun käytäntöjä turvallisuuteen liittyvistä käytännöistä löytyy myös koulun muista lakisääteisistä suunnitelmista. Näitä ovat: - Palo- ja pelastautumissuunnitelma - Kriisisuunnitelma - Toimenpideohjelma päihteistä - Vaarojen arviointi - Nyrkit taskuun-ohjeistus Mistä löytyvät koulun käytännöt oppilaan turvallisuuteen liittyvistä asioista? - ennalta ehkäisevä työ tämä suunnitelma - kiusaaminen tämä suunnitelma - kuolemantapaukset kriisisuunnitelma - mielenterveyskysymykset käsitellään tapauskohtaisesti oppilashuollossa - onnettomuudet palo- ja pelastautumissuunnitelma / kriisisuunnitelma - poissaolojen seuranta tämä suunnitelma - päihteiden käyttö toimenpideohjelma päihteistä - tapaturmat palo- ja pelastautumissuunnitelma / kriisisuunnitelma - tupakointi tämä suunnitelma - väkivalta, häirintä tämä suunnitelma / kriisisuunnitelma/nyrkit taskuun - valvonta tämä suunnitelma

3 SUUNNITELMA 29 3 (13) - fyysisen ympäristön turvallisuus vaarojen arviointi 2. LAINSÄÄDÄNTÖ (perusopetuslaki 29 ) Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Opetushallituksen tulee opetussuunnitelman perusteissa antaa määräykset tämän suunnitelman laatimisesta. ( /477) Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. ( /477) Edellä 3 momentissa tarkoitetussa järjestyssäännössä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella. ( /477)

4 SUUNNITELMA 29 4 (13) 3. KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. Oppilaiden vastuut ja velvollisuudet Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 2. Fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus Koulussa kaikkien tulee kunnioittaa itseään ja muita sekä toistensa työtä. Koulussa otetaan muut ihmiset huomioon ja kunnioitetaan toisten mielipiteitä. Koulussa ollaan oikeudenmukaisia ja autetaan. Koulussa kunnioitetaan erilaisuutta. Koulussa ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista eikä väkivaltaa. 3. Hyvät tavat ja tuntikäyttäytyminen Koulussa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti. Oppitunneilla tehdään työtä, niille saavutaan ajoissa ja niiltä ollaan poissa vain pätevän syyn takia. Tuntikäyttäytymisessä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: o Saavun oppitunneille opiskelutarvikkeet mukana ja kotitehtävät tehtyinä. o Riisun ulkovaatteet sisätiloissa (naulakot aulassa tai luokissa) o Pidän repussa opiskeluun kuulumattomat varusteet, kuten eväät ja kännykät (äänettöminä) o Annan muille työrauhan, kuuntelen ja pyydän puheenvuoroa. o Käytän asiallista ja kohteliasta kieltä. o Kannustan muita osoittamalla myönteistä mielenkiintoa. o Selvitän poissaoloaikana saadut tehtävät ja teen ne. 4. Koulualue Koulupäivä vietetään koulualueella (katso koulualueen kartta.) 5. Koulun viihtyisyys Koulu ja sen ympäristö pidetään siistinä ja viihtyisänä. Kouluruokailussa noudatetaan hyviä pöytätapoja. Kunnioitetaan koulun ja muiden oppilaiden omaisuutta. Tupakka ja päihteet eivät kuulu kouluaikaan, koulualueelle, eivätkä koulun tilaisuuksiin.

5 SUUNNITELMA 29 5 (13) 4. TOIMINTATAVAT JA SEURAAMUKSET a. Suunnitelma ennaltaehkäiseväksi työksi Koulun toimintakulttuurin kehittäminen Sipoonjoen koulun toimintakulttuuria on kehitetty pitkäjänteisesti siten, että kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi. Koulussa toimii rehtorin johdolla apulaisrehtorin, oppilaanohjaajan ja kolmen opettajan muodostama johtoryhmä, jossa kehitetään koulun toimintaa ja käsitellään oppilaiden ja opettajien ideoita toimintakulttuurin kehittämiseksi. Koulun kaikki opettajat kuuluvat tiimeihin, jotka vastaavat eri tapahtumien ja hankkeiden järjestämisestä. Opettajat saavat joka syksy perehdytyksen alkavan lukuvuoden toiminnasta ja koulun käytännöistä. Heille jaettavassa infopaketissa on tarvittavat tiedot ja lomakkeet helposti löydettävissä. Muu henkilökunta ja oppilaat osallistuvat aktiivisesti eri tapahtumien järjestämiseen ja saavat sanoa mielipiteensä koulun käytäntöjä kehitettäessä. Myös oppilashuollon henkilöstö sekä yhteistyökumppanit perhepalvelukeskuksessa, seurakunnassa, nuorisotoimessa ovat mukana kehittämässä oppilaiden osallistamiseen tähtääviä ideoita ja pyrkivät mahdollisuuksien mukaan myös jalkautumaan koululle. (päivänavaukset, tietoiskut, keskusteluajat nuorten kanssa). Yhteistyökumppanien kanssa tehdään myös projekteja, esim. päihdeputki 7-luokkalaisille. Kiinteä kodin ja koulun yhteistyö on tärkeässä osassa koulun toimintakulttuuria. Yhteistyötä toteutetaan eri tavoin: vanhempainillat, vanhempainpuolituntiset 7- ja 9- luokilla sekä sähköinen Wilma-yhteistyöohjelmisto internetissä takaavat, että yhteistyöllä on hyvät edellytykset ja huoltajilla on tarvittavat tiedot lastensa koulunkäynnistä ja mahdollisuus osallistua koulun kehittämiseen. KIVA-toiminta KIVA-teemoja käsitellään luokanvalvojan johdolla. Jaksojen vaihtuessa (5 jaksoa) opettaja pitää luokalleen vähintään yhden KIVA-tunnin, jossa käsitellään asioita. 7- luokalla käytetään valtakunnallisia KIVA-materiaaleja. 8- ja 9-luokilla luokanvalvojat suunnittelevat tuntien sisällöt yhdessä koulun KIVA-tiimin kanssa (KAKE-opettajat + johtoryhmän jäsen + kuraattori). Tuntien avulla pyritään luomaan luokkaan hyvää yhteisja ryhmähenkeä. KIVA-tuntien teemoina ovat mm. VUOROVAIKUTUS RYHMÄSSÄ, KIUSAAMISEN MUODOT JA MEKANISMIT sekä KIUSAAMISEN SEURAUKSET JA VASTAVOIMAT. Oppilaskuntatoiminta Oppilaskuntatyö on koulun virallista toimintaa. Sen päämääränä on tehdä koulusta kaikille viihtyisä. Oppilaskunta edustaa koko koulua ja kaikkia sen oppilaita. Oppilaskuntaan voi hakea kaikki halukkaat oppilaat, Kukin luokka asettaa ehdokkaansa, joista valitaan jäsenet hallitukseen.

6 SUUNNITELMA 29 6 (13) Oppilaskunnan kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja sihteeri joka syksy. Oppilaskunnan ohjaajaksi valittu opettaja auttaa 8-12 jäsenistä hallitusta sen tehtävissä. Koulun rehtori valvoo toimintaa. Oppilaskunta on edustettuna myös koulun vanhempaintoimikunnassa. Oppilaskunnan hallitus järjestää juhlia, konsertteja ja koulutyötä piristäviä poikkeuspäiviä. Oppilaskunta pitää auki kioskia ja huolehtii yhdessä tukioppilaiden ja versojen kanssa oppilaiden mesta- olohuoneesta. Oppilaskunta jakaa kevään päätteeksi hyvä kaveri -stipendit. Tukioppilastoiminta Tukioppilaat valitsevat syyslukukauden alulta kultakin luokalta vähintään kaksi tukioppilasta. Näin valinta perustuu tukioppilaiden keskinäiseen toistensa tuntemiseen. Kiinnostus sosiaaliseen toimintaan eli kyky rakentavaan yhteistyöhön ja toisten oppilaiden luottamus ovat tärkeitä tukioppilaan ominaisuuksia, vaikka tukioppilaat ovat kuin muutkin nuoret erilaisia. Tukioppilaat allekirjoittavat sopimuksen jossa on tukioppilaiden vaatimukset. Valinta tehdään koko kouluajaksi, ellei halua poistua kesken, johon vaaditaan järkevä syy. Tukioppilaat tuovat oppilasnäkökulmaa koulun kehittämiseen. He edistävät työllään myönteisyyttä koulun ilmapiirissä. Tukioppilaiden päätehtävä on auttaa uusia seiskaluokkalaisia sopeutumaan kouluympäristöön. Toukokuun lopulla pidettävän tulevien seitsemäsluokkalaisten ja heidän vanhempiensa tutustumisillan onnistumisessa ovat tukioppilaat mukana. Kullakin 7. luokalla on kummioppilaana 2-3 tukioppilasta. Tukioppilaat vastaavat myös taksvärkin järjestelyistä. Syksyisin järjestetään koulurauhanjulistus, diskoja ja keväisin päättäjäislounas 9.luokkalaisille. Verso-toiminta Verso-oppilaat järjestävät teemapäiviä ja tapahtumia, joilla pyritään kehittämään koulun yhteishenkeä. Lisäksi versot esittelevät toimintaansa muille oppilaille ja opettajille ja järjestävät verso-tempauksia, jotta vertaissovittelu muistettaisi todellisena ratkaisuvaihtoehtona kiusaamistapauksissa ja oppilaiden välisissä ristiriitatilanteissa. Versojen päätehtävä on hoitaa oppilaiden välisiä riita- ja kiusaamistilanteita. Poissaolokäytännöt Poissaolot tulee selvittää aina etukäteen, sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa samana aamuna koulumme kansliaan. Koulusihteeri kirjaa ilmoituksen Wilmaan, josta myös luokanvalvoja sen näkee. Jos poissaoloja syystä tai toisesta ei ole selvitetty etukäteen, pitää huoltajan selvittää ne Wilmaan mahdollisimman pian. (Selvittämättömät poissaolot näkyvät Wilmassa punaisina.) Jos selvityksiä ei kuulu, poissaolot tulkitaan luvattomiksi ja niistä seuraa kasvatuskeskustelu. Tällöin oppilas korvaa poissaolot luokanvalvojan valvonnassa.

7 SUUNNITELMA 29 7 (13) Poissaoloja seuraavat a) Aineenopettaja: merkitsee ryhmänsä poissaolot wilma-ohjelmaan, b) Luokanvalvoja: käy läpi oman luokkansa poissaolot päivittäin, c) Oppilas itse: jokaisen oppilaan tulee seurata omia poissaolojaan ja huolehtia koulutehtävien suorittamisesta poissaolon ajalta. Valvonnat Kaikilla välitunneilla on valvonta sisätiloissa ja ulkoalueilla. Lisäksi myös kouluruokailussa on valvovat opettajat. Välituntivalvojien tehtävä on seurata ja tarvittaessa puuttua välittömästi, mikäli tilanne sitä vaatii. Valvonnat on järjestetty johtoryhmän jäsenen tekemien valvontalistojen mukaisesti. Koulurakennuksen kuntoa ja siellä tehtäviä parannuksia valvoo rehtori yhdessä vahtimestareiden kanssa. b. Seuraamukset, kun järjestyssääntöjä rikotaan Kasvatuskeskustelut (KAKE) Kasvatuskeskustelulla korvataan jälki-istunnot. Kasvatuskeskustelujen tarkoitus on vähentää oppilaiden epätoivottua käytöstä, kasvattaa oppilaan omaa vastuuta itsestä ja muista sekä nopeuttaa koulun ja kodin välistä tiedonkulkua. Kasvatuskeskustelut hoidetaan päivittäin tietyn oppitunnin aikana. Oppilas, josta tilaus on tehty, haetaan tunnilta. Oppilas saa mahdollisuuden itse kertoa tapahtuneesta, keskustelee opettajan kanssa ja sen jälkeen oppilas itse soittaa huoltajalle. Puhelun jälkeen tehdään kirjallinen sopimus, jonka pitämistä seurataan. Sopimukseen kuuluvat mahdolliset rangaistukset. Jos tapauksia on paljon, voivat KAKE-opettajat palauttaa lievempiä tapauksia luokanvalvojien käsittelyyn. Vertaissovittelu Vertaissovittelua käytetään selvittämään oppilaiden välisiä ristiriitoja ja kiusaamistapauksia. Koulutetut vertaissovitteluoppilaat hoitavat maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin sovittelutilanteita välitunneilla. Jokaisen sovittelun jälkeen pidetään viikon päästä seuranta. Vertaissovittelussa verso-oppilaat sovittelevat kiistatilanteita ilman läsnä olevia aikuisia. Sovittelu ei normaalisti kestä yli välitunnin. Sovittelussa ei haeta syyllisiä tai anneta rangaistuksia. Osapuolet itse miettivät ratkaisumahdollisuuksia ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen tai saavu paikalle, siirtyy asian käsittely kasvatuskeskusteluun.

8 SUUNNITELMA 29 8 (13) Sipoonjoen koulun toimintatavat Alla olevaan taulukkoon on kerätty Sipoonjoen koulussa käytössä olevat toimintatavat eri tilanteisiin. Poissaolot (on aina selvitettävä lv:lle) Lintsaus Lintsaus päivänavauksesta Myöhästymiset (kun luokan ovi on kiinni / oppitunti on alkanut, tulee myöhästyminen). Poissaolo, jos myöhässä 15 min. Häiritsevä käyttäytyminen Sopimaton kielenkäyttö Törkeä kielenkäyttö Fyysinen väkivalta Kiusaaminen Tupakointi Koulun tai toisen henkilön omaisuuden rikkominen / sotkeminen / varastaminen Huoltajan nimen väärentäminen Lunttaus Luvaton poistuminen koulualueelta Luvaton mopoilu kouluaikana Jos poissaoloja 10 h/ kurssi tai enemmän opettaja antaa lisätyön. Kurssi hylätään (arvosanaksi 4), jos lisätyö jää suorittamatta. KAKE-tilaus. Oppitunti korvataan kouluajan ulkopuolella, LV vastaa korvauksesta. 3 poissaoloa: KAKE-tilaus 5 myöhästymistä: LV järjestää työpalvelun. 15 myöhästymistä: LV tekee KAKE-tilauksen. 20 myöhästymistä: LV tekee KAKE -tilauksen toisen kerran. 25 myöhästymistä, tehdään KAKE tilaus jälleen ja KAKE-opettaja ohjaa tapauksen tarvittaessa oppilashuoltoon. (Huom. Aina kun viisi myöhästymistä tulee täyteen, LV järjestää työpalvelun) KAKE-tilaus tarvittaessa. KAKE-tilaus tarvittaessa. KAKE-tilaus tarvittaessa. Lievemmät tapaukset: VERSO tai KAKE-tilaus, riippuen tilanteesta. Vakavat fyysiset väkivaltatapaukset ilmoitetaan aina poliisille. -lievät tapaukset- VERSO-tilaus -vakavat tapaukset KAKE-tilaus -poliisiasia rehtori hoitaa Tehdään aina KAKE-tilaus Useammasta (yli 5 kertaa) kerrasta tapaaminen terveydenhoitajan kanssa, jonka jälkeen jatkuvasta tupakoinnista (5 kertaa) kirjallinen varoitus ja edelleen (seuraavat 5 kertaa) vanhempien kanssa sovittava tapaaminen rehtorin kanssa. KAKE-opettajat seuraavat tupakointi-kake-tilausten määriä. Lasku huoltajille. Oppilas korjaa / siivoaa valvotusti aiheuttamansa vahingon kouluajan ulkopuolella. Tarvittaessa KAKE. KAKE-tilaus. KAKE-tilaus Opettajainhuoneessa on musta kansio, johon merkitään poistumisista annetut huomautukset. 3 poistumista: LV tekee KAKE tilauksen. Joka kolmannesta uusi tilaus. Oppilaat saavat käydä Bakeryllä keskiviikkoisin 3. välitunnilla ( ). Välituntivalvoja tekee KAKE -tilauksen.

9 SUUNNITELMA 29 9 (13) 5. VASTUUT Sipoonjoen koulussa vastuut eri tilanteista on kerätty kahteen alla olevaan taulukkoon: Ennaltaehkäisevä työ: Toiminta: Vastuu: Koulun toimintakulttuurin kehittäminen Seuraamusten käsittely: Kokonaisvastuu koulun toiminnasta on rehtorilla, mutta jokainen koulun henkilökuntaan tai oppilaisiin kuuluva vastaa omalta osaltaan koulun hyvästä työskentelyilmapiiristä ja yhteishengestä. KIVA-toiminta KIVA-tiimin jäsenet (KAKE-opettajat + johtoryhmän jäsen + kuraattori) Luokanvalvojat Oppilaskuntatoiminta Rehtori ja oppilaskunnan ohjaaja(t) Oppilaskunnan hallituksen jäsenet Tukioppilastoiminta Verso-toiminta Poissaolokäytännöt Valvonnat Tukioppilaiden ohjaaja(t) Tukioppilaat VERSO-ohjaajat VERSO-oppilaat Oppilas Huoltaja Luokanvalvoja Rehtori Välitunti- ja ruokailuvalvonnat: opettajat valvontalistan mukaisesti Koulurakennuksen kunnon ja siellä tehtävien korjausten valvonta: rehtori ja vahtimestarit Toiminta: Puuttuminen järjestyssääntöjen rikkomiseen ja kiusaamiseen Kasvatuskeskustelut Vertaissovittelu Rehtorille tulevat tapaukset Vastuu: Kaikki koulun aikuiset KAKE-opettajat Rehtori Luokanvalvojat VERSO-oppilaat VERSO-ohjaajat (ohjaavat, eivät osallistu käsittelyihin) Rehtori

10 SUUNNITELMA (13) 6. ARVIOINTI Oppilaiden turvallisuuden ja tämän suunnitelman toteutumisen arviointia tehdään osana koulun laatutyötä. Arviointi tapahtuu kyselyiden avulla ja eri toimijoiden itsearviointeina. Koulun arviointityöstä vastaa koulun laaturyhmä (=johtoryhmä). Käytettävät ulkoiset arvioinnit: Fiiliskysely (henkilökunta) Hyvinvointiprofiili-kysely ( ) Kiva-koulukysely Itsearviointia tekevät kaikki eri asioista vastaavat henkilöt ja tiimit. Tähän kuuluvat myös tilastot KAKE- ja VERSO-tapauksista.

11 SUUNNITELMA (13) Liite 1. Kaksi esimerkkitapausta asioiden käsittelystä Sipoonjoen koulussa. 1. Oppilaiden riitely: Havaitseminen ja puuttuminen: Kari-Kerttu ja Pasi-Paula riitelevät tunnilla ja haukkuvat toistensa vaatetusta. Äidinkielen opettaja huomaa tilanteen ja pyytää riitapukarit keskustelemaan. Opettaja kertoo, että oppilaat saavat selvittää riitansa seuraavana päivänä VERSO-sovittelussa. Käsittely: VERSO-oppilaat käsittelevät tapausta. Käsittelyssä molemmat osapuolet kertovat tilanteesta ja VERSO-oppilaat auttavat keskustelijoita sopimaan riitansa. Sovittelijat korostavat, että tapauksessa ei etsitä syyllisiä, eikä anneta rangaistuksia. Riitelijät keksivät itse ratkaisun asiaan: he lupaavat olla jatkossa huomauttelematta toistensa vaatetuksesta. Asiasta tehdään sopimus ja molemmat allekirjoittavat sen. Seuranta: Viikon päästä pidetään seuranta, jossa havaitaan, että sopimus on pitänyt. Asia on loppuunkäsitelty. 2. Vakava kiusaamistapaus: Havaitseminen ja puuttuminen: Lasse-Liisa on huudellut Turo-Tertulle useamman kerran matematiikan tunnilla tämän vastatessa. Matematiikan opettaja on huomannut tilanteen. Opettaja keskustelee oppilaiden kanssa lyhyesti ja kertoo, että asia selvitetään KAKE-opettajien kanssa. Matematiikan opettaja tekee KAKE-tilauksen. Käsittely: Samana päivänä KAKE-opettajat käsittelevät tapausta. Vuorossa oleva KAKE-opettaja hakee ensin Turo-Tertun tunnilta keskusteluun. Turo-Terttu kertoo, että huutelun lisäksi Lasse-Liisa on kirjoitellut netin keskusteluissa hänestä todella ikäviä asioita ja että mukana on myös muutama muu oppilas rinnakkaisluokalta. Selviää, että Turo-Terttu oli edellisellä viikolla joutunut pahoinpidellyksi perjantai-iltana Lasse-Liisan kaverin toimesta. Turo- Terttu kirjoittaa lyhyesti kertomansa asiat KAKE-selvityslomakkeeseen. Tämän jälkeen KAKE-opettaja pyytää rehtorin paikalle ja soittaa Turo-Tertun huoltajalle ja kertoo tilanteesta. Pahoinpitelystä hän kehottaa huoltajaa tekemään rikosilmoituksen. Huoltaja puhuu lyhyesti myös rehtorin kanssa. Turo-Terttu palaa tunnille ja KAKE-opettaja hakee oppitunnilta Lasse-Liisan. Aluksi Lasse-Liisa kiistää tehneensä mitään, mutta kun KAKE-opettaja kertoo, mitä kaikkea on selvinnyt, Lasse-Liisa myöntää, että on ollut kiusaamassa Turo-Terttua. Hän kirjoittaa KAKE-selvityslomakkeeseen lyhyesti kertomansa asiat. Hän myös miettii yhdessä KAKE-opettajan kanssa, mitä voisi luvata Turo-Tertulle. Lupaukset kirjoitetaan myös paperille. Tämän jälkeen KAKE-opettaja soittaa kotiin ja antaa puhelimen Lasse-Liisalle, joka kertoo paperin avulla, mitä on tapahtunut ja mitä hän on luvannut. Huoltaja puhuu lyhyesti myös KAKE-opettajan kanssa tilanteesta. Lasse-Liisa kertoi kahdesta muusta oppilaasta, jotka olivat olleet kiusaamisessa mukana. Hän kertoo myös kuulleensa pahoinpitelystä. KAKE-opettaja keskustelee myös heidän kanssaan ja toimii samalla tavoin kuin Lasse-Liisan kanssa. Pahoinpitelijän kanssa käytävään keskusteluun osallistuu myös rehtori. Keskustelussa oppilas myöntää pahoinpitelyn. Rehtori keskustelee puhelimitse myös pahoinpitelijän huoltajan kanssa ja kertoo, että tapauksesta tehdään myös rikosilmoitus.

12 SUUNNITELMA (13) Kaikkien osapuolten yhteistä tilaisuutta ei vielä järjestetä, koska Turo-Terttu ei halua sitä. Sen sijaan Turo-Terttu tapaa KAKE-opettajan läsnä ollessa kaikki osapuolet yksitellen ja asiat sovitaan KAKE-papereihin kirjoitettujen lupausten mukaisesti. Sovitaan, että yhteinen tilaisuus järjestetään kahden viikon päästä seurantapalaverina. Seuranta ja muut toimenpiteet: Turo-Tertun huoltaja tulee käymään oppilashuollossa, jossa sovitaan jatkotoimenpiteistä. Sovitaan, että Turo- Terttu käy seuraavan kahden kuukauden aikana säännöllisesti tapaamassa koulukuraattoria. Tarpeen mukaan järjestetään myös koulupsykologin tapaamisia. Lasse-Liisa käy huoltajansa kanssa tapaamassa koulukuraattoria ja perheelle tarjotaan apua perhepalvelukeskukselta. Poliisi tutkii pahoinpitelyn ja yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa kanssa järjestetään sovittelu osapuolten välille. Seurantapalaveri pidetään ja siellä huomataan, että kiusaaminen on loppunut Lasse-Liisan ja hänen kavereidensa taholta, eli sopimus on pitänyt. Sen sijaan selviää, että eräs aivan ulkopuolinen oppilas on kirjoitellut netissä Turo-Tertulle törkeyksiä, asiasta tehdään KAKE-tilaus.

13 SUUNNITELMA (13) Liite 2. Tapausten käsittelykaaviot Vertaissovittelu: oppilaiden välisen riidan käsittely: Havaitseminen (opettaja/oppilas) Opettaja tekee VERSO-tilauksen VERSO-sovittelu (oppilaat sovittelevat Riitelevät oppilaat keksivät ratkaisun ja tekevät sopimuksen Seurantapalaveri viikon päästä Sopimus on pitänyt, asia loppuun käsitelty. Sopimus ei ole pitänyt. Uusi VERSO-käsittely Asia siirtyy KAKE-opettajille Kasvatuskeskustelu: kiusaamistapauksen selvittely: Havaitseminen Opettaja tekee KAKE-tilauksen KAKE-käsittely (oppilaat haetaan oppitunnilta yksitellen): - selvityslomakkeen täyttö - soitto huoltajalle - lupaukset - sopimus - mahdolliset sanktiot Seurantapalaveri Jälkihoito oppilashuollossa Sopimus on pitänyt, asia loppuun käsitelty. Sopimus ei ole pitänyt. Uusi KAKE-käsittely: jos katsotaan tarpeelliseksi, otetaan mukaan oppilashuolto tai poliisi/lastensuojelu

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto

Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 41 29.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 92 15.12.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 5 02.02.2011 Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Sipoon kouluissa / Perusopetuslain

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Lukkarin koulun järjestyssäännöt

Lukkarin koulun järjestyssäännöt Lukkarin koulun järjestyssäännöt Sääntöjen tarkoitus 1. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 :n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 9/2010 1. JOHDANTO 1.1. Mitä koulukiusaaminen on? 1.2. Yleisohjeita kiusaamiseen puuttumisesta 1.3. Ongelmia kiusaamiseen puuttumisessa 2. KIUSAAMISEN

Lisätiedot

Ehdotus Sovittelu koulussa -hankkeesta

Ehdotus Sovittelu koulussa -hankkeesta 1 Ehdotus Sovittelu koulussa -hankkeesta 11.5.2001 Puropellon koulu Työryhmä: Apulaisrehtori Aki Kaisalmi kaisalmi@tkukoulu.fi Opinto-ohjaaja Petri Niemi petniemi@tkukoulu.fi Koulupoliisi Markku Paija

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

ISONKYRO N PERUSKOULUN KURINPITOSUUNNITELMA

ISONKYRO N PERUSKOULUN KURINPITOSUUNNITELMA ISONKYRO N PERUSKOULUN KURINPITOSUUNNITELMA Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä opetusta kehitetään etsimällä uusia, rohkeita ja oppilaita entistä enemmän aktivoivia tapoja oppia ja näin tehdä

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Pöytyän kunta PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS 28.10.2016 Koulutuslautakunta 7.12.2016 xx 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus, tavoitteet ja soveltaminen Perusopetuksen

Lisätiedot

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ) 1. OPPITUNNIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kuka huolehtii rehtorista?

Kuka huolehtii rehtorista? Kuka huolehtii rehtorista? LoSuRe, Armfeltin koulu 31.10.2011 Lauri Liusvaara, Law Point Ay, www. lawpoint.fi 31.10.2011 Lauri Liusvaara Law Point Ay Rehtorin oikeusturva Kuka huolehtii rehtoreista? Mistä

Lisätiedot

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ) 1. OPPITUNNIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Lisätiedot

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU ja meillä myös sovitellaan Verso-toiminta Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli Kastellin koulu 22.11.2011 1 Mitä kiusaaminen on? Kiusaamisella tarkoitetaan

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta 1 (5) 15.3.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI PERUSOPETUSLAIN, LUKIOLAIN, AM- MATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN, AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

"Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5

Koko kylä kasvattaa -pelisäännöt Page 1 of 5 "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5 KÄYTTÄYTYMINEN Käyttäytymisessä me aikuiset olemme esimerkkejä lapsillemme. Lastemme turvallisuuden vuoksi noudatamme liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia.

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Toimintaohjeet kiusaamistilanteessa Jokainen aikuinen, joka näkee tilanteen, jossa joku oppilas on joutunut sanallisen tai

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

Oppilaana Valkeavuoren koulussa

Oppilaana Valkeavuoren koulussa Oppilaana Valkeavuoren koulussa Koulun säännöt ja muita tarpeellisia tietoja 2007 2008 Valkeavuoren koulun säännöt Monet lait ja säännöt ohjaavat koulun toimintaa. Niiden lisäksi noudatetaan koulun omia

Lisätiedot

HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ

HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ Sisällys 1. Koulukiusaamisen ehkäiseminen Helsingin yhteislyseossa... 3 Kiusaamisen määritelmä...

Lisätiedot

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KOULUAIKA: Yleinen kouluaika on klo 8.00 15.00. Myös koulun iltatilaisuudet ja koulun retket ovat kouluaikaa. Kouluaikana oppilas on vakuutettu.

Lisätiedot

Kiusaamisen ennaltaehkäisy- ja puuttumismalli Saunalahden koulu

Kiusaamisen ennaltaehkäisy- ja puuttumismalli Saunalahden koulu Kiusaamisen ennaltaehkäisy- ja puuttumismalli Saunalahden koulu KIVA tiimi Kiusaaminen käsitellään KiVa -ohjelman mukaisesti, ks. liite KiVa tiimi: Niina ja Hannu Varalla: Merja ja Paula REHTORI JA HUOLTAJAT

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt.

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Liit 6 Mäntyharjun lukion järjstyssääntö Lukion työskntlyä ohjaavat lukiolaki, lukioastus, optushallituksn ohjt, koulutoimn toimintasääntö ja järjstyssäännöt. Järjstyssääntöjn tavoittna on turvata kouluyhtisön

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

Sompion koulun työrauhakäytänteet

Sompion koulun työrauhakäytänteet Sompion koulun työrauhakäytänteet Sisällys 1 Yhtenäisten työrauhakäytänteiden merkitys... 3 2 Mitä ovat työrauharikkomukset?... 3 3 Työrauharikkomuksiin puuttuminen... 4 4 Työrauhapakista yhteinen asia...

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mitä tarkoitetaan väkivallalla, kiusaamisella ja häirinnällä...

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa

Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa Janne Mäkinen Mäntsälän kunta opetuspäällikkö kunnan turvallisuuspäällikkö (oto) Marjaana Mäkinen Nurmijärven kunta rehtori Rajamäen ja Suomiehen

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/7 Meri-Halikon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset : Meri-Halikon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu muoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi piiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 PAIMION KAUPUNKI JA SAUVON KUNTA Johdanto Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Sivu 1/7 Särkisalon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Särkisalon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Kiusaaminen ei lakkaa itsekseen vaan pahenee jatkuessaan. (Hamarus 2012) Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Ennaltaehkäisevä toiminta ja akuutti tilanne Koulutuskuntayhtymä Brahe 2016, päivitys 22.11.2016

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Syreenin koulu, Teuva puh. +358 6 24134350 http://www.syreeninkoulu.fi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Syreenin koulun

Lisätiedot

HARJUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS

HARJUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS HARJUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS 11.11.2016 1. Järjestyssääntöjen tarkoitus Harjun koulun tavoitteena on kasvattaa sosiaalisia ja yhteisöllisiä kansalaisia, jotka tuntevat vastuuta omasta ja muiden

Lisätiedot

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET

PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET PIELISJOEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEET 2014 2015 LIITE 1 Joensuun koulutustoimen yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 15.6.2006, 66 Joensuun kaupungin perusasteen opetussuunnitelma

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Meritalon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Meritalon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Erityiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa turvallisessa ympäristössä Uudet opetussuunnitelmalinjaukset 23.11.2015 Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS

Lisätiedot

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli 1 Määritelmä: Kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa tahallisen vihamielistä käyttäytymistä. Systemaattisuuden

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoitus

RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoitus RAUTJÄRVEN ASEMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2015-2016 Järjestyssääntöjen tarkoitus Säännöt ovat tarpeelliset päivittäisen koulutyön rauhallisen sujumisen sekä koulussa työskentelevien viihtyvyyden ja turvallisuuden

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Kriisitilanteiden vastuut ja velvoitteet 26.11.2008. opetusneuvos Pia Kalkkinen Opetushallitus

Kriisitilanteiden vastuut ja velvoitteet 26.11.2008. opetusneuvos Pia Kalkkinen Opetushallitus Kriisitilanteiden vastuut ja velvoitteet 26.11.2008 opetusneuvos Pia Kalkkinen Opetushallitus 1 Kriisityö arjessa Yhteinen kriisin määritelmä 2 itsemurhat/itsemurhauhkaukset vakava tapaturma perhetilanteet

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Sivu 1/15 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Koulun tiedot Koulu: Talman koulu Koulumuoto: peruskoulun 1-6 luokat Opetuskieli:suomi Koulupiiri: Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Talman koulu Osoite:

Lisätiedot

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA TÄRKEÄT NUMEROT Koulun osoite: MUISTA RAUHALLISUUS! YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Poliisi 112 Palo- ja pelastusasiat 112 Kangasalan terveyskeskus 03-5655 400 Pälkäneen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Saurun koulun päivittäisen työskentelyn toiminta-ohjeet, sopimukset ja järjestyssäännöt

Saurun koulun päivittäisen työskentelyn toiminta-ohjeet, sopimukset ja järjestyssäännöt Saurun koulun päivittäisen työskentelyn toiminta-ohjeet, sopimukset ja järjestyssäännöt SAURUN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Koulumme toimintakulttuuria pyritään ylläpitämään yhteisesti sovituilla toiminta-ohjeilla

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS, KEVÄT 2015

Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS, KEVÄT 2015 Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS, KEVÄT 2015 MITEN TOIMIA JURIDISESTI OIKEIN? voiko koulu olla hankkimatta oppikirjoja, esim. kielten työkirjoja? mitä jos

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Jä rjestyssä ä nnö t. Nummenkylän koulu

Jä rjestyssä ä nnö t. Nummenkylän koulu Jä rjestyssä ä nnö t Nummenkylän koulu 1. Koulun nimi Nummenkylän koulu 2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä

Lisätiedot

Koulujen järjestyssäännöt. Koulutuslautakunta / liite 2

Koulujen järjestyssäännöt. Koulutuslautakunta / liite 2 Koulujen järjestyssäännöt Koulutuslautakunta 26.11.2015/ liite 2 Yleistä Järjestyssääntöjen tarkoituksena on varmistaa opetukseen osallistuvan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä huolehtia siitä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 etunimi.sukunimi@espoo.fi 21.01.2015 Sivu 1 / 7 4451/12.01.07/2014 3 Vastaus selvityspyyntöön Espoon koulujen koulukiusaamisen tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Opetushallitus laura.francke@oph.fi

Opetushallitus laura.francke@oph.fi Lausunto 1 (7) Opetushallitus laura.francke@oph.fi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n lausunto Opetushallituksen luonnoksesta ohjeeksi järjestyssääntöjen laadintaan Valtakunnallisia malliohjeita tarvitaan

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN Kieliohjelma Puumalan yhtenäiskoulussa englannin opetus aloitetaan ensimmäisellä vuosiluokalla. Englannin opiskelu jatkuu koko perusopetuksen

Lisätiedot

SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, HÄIRINNÄLTÄ JA VÄKIVALLALTA HARTOLAN YHTENÄISKOULU

SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, HÄIRINNÄLTÄ JA VÄKIVALLALTA HARTOLAN YHTENÄISKOULU SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, HÄIRINNÄLTÄ JA VÄKIVALLALTA HARTOLAN YHTENÄISKOULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa 15.6.2011 !" # #"$!%"" %""& ' & ()(*+ &,-& +*+& $+. $ " #",. $%.

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot