OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA"

Transkriptio

1 2010 OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA Sipoonjoen koulu Sipoon kunta

2 SUUNNITELMA 29 2 (13) OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA Sisältö: 1. JOHDANTO LAINSÄÄDÄNTÖ (perusopetuslaki 29 ) KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT TOIMINTATAVAT JA SEURAAMUKSET... 5 a. Suunnitelma ennaltaehkäiseväksi työksi b. Seuraamukset, kun järjestyssääntöjä rikotaan...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 5. VASTUUT ARVIOINTI Liite 1: Kaksi esimerkkitapausta asioiden käsittelystä Sipoonjoen koulussa. Liite 2: Tapausten käsittelykaaviot 1. JOHDANTO Tämä on perusopetuslain 29 ja 48 d mukainen suunnitelma oppilaiden ja opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Tähän suunnitelmaan on koottu Sipoonjoen koulun käytännöt, joilla huolehditaan oppilaiden turvallisesta oppimisympäristöstä. Tämän suunnitelman lisäksi koulun käytäntöjä turvallisuuteen liittyvistä käytännöistä löytyy myös koulun muista lakisääteisistä suunnitelmista. Näitä ovat: - Palo- ja pelastautumissuunnitelma - Kriisisuunnitelma - Toimenpideohjelma päihteistä - Vaarojen arviointi - Nyrkit taskuun-ohjeistus Mistä löytyvät koulun käytännöt oppilaan turvallisuuteen liittyvistä asioista? - ennalta ehkäisevä työ tämä suunnitelma - kiusaaminen tämä suunnitelma - kuolemantapaukset kriisisuunnitelma - mielenterveyskysymykset käsitellään tapauskohtaisesti oppilashuollossa - onnettomuudet palo- ja pelastautumissuunnitelma / kriisisuunnitelma - poissaolojen seuranta tämä suunnitelma - päihteiden käyttö toimenpideohjelma päihteistä - tapaturmat palo- ja pelastautumissuunnitelma / kriisisuunnitelma - tupakointi tämä suunnitelma - väkivalta, häirintä tämä suunnitelma / kriisisuunnitelma/nyrkit taskuun - valvonta tämä suunnitelma

3 SUUNNITELMA 29 3 (13) - fyysisen ympäristön turvallisuus vaarojen arviointi 2. LAINSÄÄDÄNTÖ (perusopetuslaki 29 ) Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Opetushallituksen tulee opetussuunnitelman perusteissa antaa määräykset tämän suunnitelman laatimisesta. ( /477) Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. ( /477) Edellä 3 momentissa tarkoitetussa järjestyssäännössä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella. ( /477)

4 SUUNNITELMA 29 4 (13) 3. KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. Oppilaiden vastuut ja velvollisuudet Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 2. Fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus Koulussa kaikkien tulee kunnioittaa itseään ja muita sekä toistensa työtä. Koulussa otetaan muut ihmiset huomioon ja kunnioitetaan toisten mielipiteitä. Koulussa ollaan oikeudenmukaisia ja autetaan. Koulussa kunnioitetaan erilaisuutta. Koulussa ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista eikä väkivaltaa. 3. Hyvät tavat ja tuntikäyttäytyminen Koulussa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti. Oppitunneilla tehdään työtä, niille saavutaan ajoissa ja niiltä ollaan poissa vain pätevän syyn takia. Tuntikäyttäytymisessä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: o Saavun oppitunneille opiskelutarvikkeet mukana ja kotitehtävät tehtyinä. o Riisun ulkovaatteet sisätiloissa (naulakot aulassa tai luokissa) o Pidän repussa opiskeluun kuulumattomat varusteet, kuten eväät ja kännykät (äänettöminä) o Annan muille työrauhan, kuuntelen ja pyydän puheenvuoroa. o Käytän asiallista ja kohteliasta kieltä. o Kannustan muita osoittamalla myönteistä mielenkiintoa. o Selvitän poissaoloaikana saadut tehtävät ja teen ne. 4. Koulualue Koulupäivä vietetään koulualueella (katso koulualueen kartta.) 5. Koulun viihtyisyys Koulu ja sen ympäristö pidetään siistinä ja viihtyisänä. Kouluruokailussa noudatetaan hyviä pöytätapoja. Kunnioitetaan koulun ja muiden oppilaiden omaisuutta. Tupakka ja päihteet eivät kuulu kouluaikaan, koulualueelle, eivätkä koulun tilaisuuksiin.

5 SUUNNITELMA 29 5 (13) 4. TOIMINTATAVAT JA SEURAAMUKSET a. Suunnitelma ennaltaehkäiseväksi työksi Koulun toimintakulttuurin kehittäminen Sipoonjoen koulun toimintakulttuuria on kehitetty pitkäjänteisesti siten, että kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi. Koulussa toimii rehtorin johdolla apulaisrehtorin, oppilaanohjaajan ja kolmen opettajan muodostama johtoryhmä, jossa kehitetään koulun toimintaa ja käsitellään oppilaiden ja opettajien ideoita toimintakulttuurin kehittämiseksi. Koulun kaikki opettajat kuuluvat tiimeihin, jotka vastaavat eri tapahtumien ja hankkeiden järjestämisestä. Opettajat saavat joka syksy perehdytyksen alkavan lukuvuoden toiminnasta ja koulun käytännöistä. Heille jaettavassa infopaketissa on tarvittavat tiedot ja lomakkeet helposti löydettävissä. Muu henkilökunta ja oppilaat osallistuvat aktiivisesti eri tapahtumien järjestämiseen ja saavat sanoa mielipiteensä koulun käytäntöjä kehitettäessä. Myös oppilashuollon henkilöstö sekä yhteistyökumppanit perhepalvelukeskuksessa, seurakunnassa, nuorisotoimessa ovat mukana kehittämässä oppilaiden osallistamiseen tähtääviä ideoita ja pyrkivät mahdollisuuksien mukaan myös jalkautumaan koululle. (päivänavaukset, tietoiskut, keskusteluajat nuorten kanssa). Yhteistyökumppanien kanssa tehdään myös projekteja, esim. päihdeputki 7-luokkalaisille. Kiinteä kodin ja koulun yhteistyö on tärkeässä osassa koulun toimintakulttuuria. Yhteistyötä toteutetaan eri tavoin: vanhempainillat, vanhempainpuolituntiset 7- ja 9- luokilla sekä sähköinen Wilma-yhteistyöohjelmisto internetissä takaavat, että yhteistyöllä on hyvät edellytykset ja huoltajilla on tarvittavat tiedot lastensa koulunkäynnistä ja mahdollisuus osallistua koulun kehittämiseen. KIVA-toiminta KIVA-teemoja käsitellään luokanvalvojan johdolla. Jaksojen vaihtuessa (5 jaksoa) opettaja pitää luokalleen vähintään yhden KIVA-tunnin, jossa käsitellään asioita. 7- luokalla käytetään valtakunnallisia KIVA-materiaaleja. 8- ja 9-luokilla luokanvalvojat suunnittelevat tuntien sisällöt yhdessä koulun KIVA-tiimin kanssa (KAKE-opettajat + johtoryhmän jäsen + kuraattori). Tuntien avulla pyritään luomaan luokkaan hyvää yhteisja ryhmähenkeä. KIVA-tuntien teemoina ovat mm. VUOROVAIKUTUS RYHMÄSSÄ, KIUSAAMISEN MUODOT JA MEKANISMIT sekä KIUSAAMISEN SEURAUKSET JA VASTAVOIMAT. Oppilaskuntatoiminta Oppilaskuntatyö on koulun virallista toimintaa. Sen päämääränä on tehdä koulusta kaikille viihtyisä. Oppilaskunta edustaa koko koulua ja kaikkia sen oppilaita. Oppilaskuntaan voi hakea kaikki halukkaat oppilaat, Kukin luokka asettaa ehdokkaansa, joista valitaan jäsenet hallitukseen.

6 SUUNNITELMA 29 6 (13) Oppilaskunnan kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja sihteeri joka syksy. Oppilaskunnan ohjaajaksi valittu opettaja auttaa 8-12 jäsenistä hallitusta sen tehtävissä. Koulun rehtori valvoo toimintaa. Oppilaskunta on edustettuna myös koulun vanhempaintoimikunnassa. Oppilaskunnan hallitus järjestää juhlia, konsertteja ja koulutyötä piristäviä poikkeuspäiviä. Oppilaskunta pitää auki kioskia ja huolehtii yhdessä tukioppilaiden ja versojen kanssa oppilaiden mesta- olohuoneesta. Oppilaskunta jakaa kevään päätteeksi hyvä kaveri -stipendit. Tukioppilastoiminta Tukioppilaat valitsevat syyslukukauden alulta kultakin luokalta vähintään kaksi tukioppilasta. Näin valinta perustuu tukioppilaiden keskinäiseen toistensa tuntemiseen. Kiinnostus sosiaaliseen toimintaan eli kyky rakentavaan yhteistyöhön ja toisten oppilaiden luottamus ovat tärkeitä tukioppilaan ominaisuuksia, vaikka tukioppilaat ovat kuin muutkin nuoret erilaisia. Tukioppilaat allekirjoittavat sopimuksen jossa on tukioppilaiden vaatimukset. Valinta tehdään koko kouluajaksi, ellei halua poistua kesken, johon vaaditaan järkevä syy. Tukioppilaat tuovat oppilasnäkökulmaa koulun kehittämiseen. He edistävät työllään myönteisyyttä koulun ilmapiirissä. Tukioppilaiden päätehtävä on auttaa uusia seiskaluokkalaisia sopeutumaan kouluympäristöön. Toukokuun lopulla pidettävän tulevien seitsemäsluokkalaisten ja heidän vanhempiensa tutustumisillan onnistumisessa ovat tukioppilaat mukana. Kullakin 7. luokalla on kummioppilaana 2-3 tukioppilasta. Tukioppilaat vastaavat myös taksvärkin järjestelyistä. Syksyisin järjestetään koulurauhanjulistus, diskoja ja keväisin päättäjäislounas 9.luokkalaisille. Verso-toiminta Verso-oppilaat järjestävät teemapäiviä ja tapahtumia, joilla pyritään kehittämään koulun yhteishenkeä. Lisäksi versot esittelevät toimintaansa muille oppilaille ja opettajille ja järjestävät verso-tempauksia, jotta vertaissovittelu muistettaisi todellisena ratkaisuvaihtoehtona kiusaamistapauksissa ja oppilaiden välisissä ristiriitatilanteissa. Versojen päätehtävä on hoitaa oppilaiden välisiä riita- ja kiusaamistilanteita. Poissaolokäytännöt Poissaolot tulee selvittää aina etukäteen, sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa samana aamuna koulumme kansliaan. Koulusihteeri kirjaa ilmoituksen Wilmaan, josta myös luokanvalvoja sen näkee. Jos poissaoloja syystä tai toisesta ei ole selvitetty etukäteen, pitää huoltajan selvittää ne Wilmaan mahdollisimman pian. (Selvittämättömät poissaolot näkyvät Wilmassa punaisina.) Jos selvityksiä ei kuulu, poissaolot tulkitaan luvattomiksi ja niistä seuraa kasvatuskeskustelu. Tällöin oppilas korvaa poissaolot luokanvalvojan valvonnassa.

7 SUUNNITELMA 29 7 (13) Poissaoloja seuraavat a) Aineenopettaja: merkitsee ryhmänsä poissaolot wilma-ohjelmaan, b) Luokanvalvoja: käy läpi oman luokkansa poissaolot päivittäin, c) Oppilas itse: jokaisen oppilaan tulee seurata omia poissaolojaan ja huolehtia koulutehtävien suorittamisesta poissaolon ajalta. Valvonnat Kaikilla välitunneilla on valvonta sisätiloissa ja ulkoalueilla. Lisäksi myös kouluruokailussa on valvovat opettajat. Välituntivalvojien tehtävä on seurata ja tarvittaessa puuttua välittömästi, mikäli tilanne sitä vaatii. Valvonnat on järjestetty johtoryhmän jäsenen tekemien valvontalistojen mukaisesti. Koulurakennuksen kuntoa ja siellä tehtäviä parannuksia valvoo rehtori yhdessä vahtimestareiden kanssa. b. Seuraamukset, kun järjestyssääntöjä rikotaan Kasvatuskeskustelut (KAKE) Kasvatuskeskustelulla korvataan jälki-istunnot. Kasvatuskeskustelujen tarkoitus on vähentää oppilaiden epätoivottua käytöstä, kasvattaa oppilaan omaa vastuuta itsestä ja muista sekä nopeuttaa koulun ja kodin välistä tiedonkulkua. Kasvatuskeskustelut hoidetaan päivittäin tietyn oppitunnin aikana. Oppilas, josta tilaus on tehty, haetaan tunnilta. Oppilas saa mahdollisuuden itse kertoa tapahtuneesta, keskustelee opettajan kanssa ja sen jälkeen oppilas itse soittaa huoltajalle. Puhelun jälkeen tehdään kirjallinen sopimus, jonka pitämistä seurataan. Sopimukseen kuuluvat mahdolliset rangaistukset. Jos tapauksia on paljon, voivat KAKE-opettajat palauttaa lievempiä tapauksia luokanvalvojien käsittelyyn. Vertaissovittelu Vertaissovittelua käytetään selvittämään oppilaiden välisiä ristiriitoja ja kiusaamistapauksia. Koulutetut vertaissovitteluoppilaat hoitavat maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin sovittelutilanteita välitunneilla. Jokaisen sovittelun jälkeen pidetään viikon päästä seuranta. Vertaissovittelussa verso-oppilaat sovittelevat kiistatilanteita ilman läsnä olevia aikuisia. Sovittelu ei normaalisti kestä yli välitunnin. Sovittelussa ei haeta syyllisiä tai anneta rangaistuksia. Osapuolet itse miettivät ratkaisumahdollisuuksia ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen tai saavu paikalle, siirtyy asian käsittely kasvatuskeskusteluun.

8 SUUNNITELMA 29 8 (13) Sipoonjoen koulun toimintatavat Alla olevaan taulukkoon on kerätty Sipoonjoen koulussa käytössä olevat toimintatavat eri tilanteisiin. Poissaolot (on aina selvitettävä lv:lle) Lintsaus Lintsaus päivänavauksesta Myöhästymiset (kun luokan ovi on kiinni / oppitunti on alkanut, tulee myöhästyminen). Poissaolo, jos myöhässä 15 min. Häiritsevä käyttäytyminen Sopimaton kielenkäyttö Törkeä kielenkäyttö Fyysinen väkivalta Kiusaaminen Tupakointi Koulun tai toisen henkilön omaisuuden rikkominen / sotkeminen / varastaminen Huoltajan nimen väärentäminen Lunttaus Luvaton poistuminen koulualueelta Luvaton mopoilu kouluaikana Jos poissaoloja 10 h/ kurssi tai enemmän opettaja antaa lisätyön. Kurssi hylätään (arvosanaksi 4), jos lisätyö jää suorittamatta. KAKE-tilaus. Oppitunti korvataan kouluajan ulkopuolella, LV vastaa korvauksesta. 3 poissaoloa: KAKE-tilaus 5 myöhästymistä: LV järjestää työpalvelun. 15 myöhästymistä: LV tekee KAKE-tilauksen. 20 myöhästymistä: LV tekee KAKE -tilauksen toisen kerran. 25 myöhästymistä, tehdään KAKE tilaus jälleen ja KAKE-opettaja ohjaa tapauksen tarvittaessa oppilashuoltoon. (Huom. Aina kun viisi myöhästymistä tulee täyteen, LV järjestää työpalvelun) KAKE-tilaus tarvittaessa. KAKE-tilaus tarvittaessa. KAKE-tilaus tarvittaessa. Lievemmät tapaukset: VERSO tai KAKE-tilaus, riippuen tilanteesta. Vakavat fyysiset väkivaltatapaukset ilmoitetaan aina poliisille. -lievät tapaukset- VERSO-tilaus -vakavat tapaukset KAKE-tilaus -poliisiasia rehtori hoitaa Tehdään aina KAKE-tilaus Useammasta (yli 5 kertaa) kerrasta tapaaminen terveydenhoitajan kanssa, jonka jälkeen jatkuvasta tupakoinnista (5 kertaa) kirjallinen varoitus ja edelleen (seuraavat 5 kertaa) vanhempien kanssa sovittava tapaaminen rehtorin kanssa. KAKE-opettajat seuraavat tupakointi-kake-tilausten määriä. Lasku huoltajille. Oppilas korjaa / siivoaa valvotusti aiheuttamansa vahingon kouluajan ulkopuolella. Tarvittaessa KAKE. KAKE-tilaus. KAKE-tilaus Opettajainhuoneessa on musta kansio, johon merkitään poistumisista annetut huomautukset. 3 poistumista: LV tekee KAKE tilauksen. Joka kolmannesta uusi tilaus. Oppilaat saavat käydä Bakeryllä keskiviikkoisin 3. välitunnilla ( ). Välituntivalvoja tekee KAKE -tilauksen.

9 SUUNNITELMA 29 9 (13) 5. VASTUUT Sipoonjoen koulussa vastuut eri tilanteista on kerätty kahteen alla olevaan taulukkoon: Ennaltaehkäisevä työ: Toiminta: Vastuu: Koulun toimintakulttuurin kehittäminen Seuraamusten käsittely: Kokonaisvastuu koulun toiminnasta on rehtorilla, mutta jokainen koulun henkilökuntaan tai oppilaisiin kuuluva vastaa omalta osaltaan koulun hyvästä työskentelyilmapiiristä ja yhteishengestä. KIVA-toiminta KIVA-tiimin jäsenet (KAKE-opettajat + johtoryhmän jäsen + kuraattori) Luokanvalvojat Oppilaskuntatoiminta Rehtori ja oppilaskunnan ohjaaja(t) Oppilaskunnan hallituksen jäsenet Tukioppilastoiminta Verso-toiminta Poissaolokäytännöt Valvonnat Tukioppilaiden ohjaaja(t) Tukioppilaat VERSO-ohjaajat VERSO-oppilaat Oppilas Huoltaja Luokanvalvoja Rehtori Välitunti- ja ruokailuvalvonnat: opettajat valvontalistan mukaisesti Koulurakennuksen kunnon ja siellä tehtävien korjausten valvonta: rehtori ja vahtimestarit Toiminta: Puuttuminen järjestyssääntöjen rikkomiseen ja kiusaamiseen Kasvatuskeskustelut Vertaissovittelu Rehtorille tulevat tapaukset Vastuu: Kaikki koulun aikuiset KAKE-opettajat Rehtori Luokanvalvojat VERSO-oppilaat VERSO-ohjaajat (ohjaavat, eivät osallistu käsittelyihin) Rehtori

10 SUUNNITELMA (13) 6. ARVIOINTI Oppilaiden turvallisuuden ja tämän suunnitelman toteutumisen arviointia tehdään osana koulun laatutyötä. Arviointi tapahtuu kyselyiden avulla ja eri toimijoiden itsearviointeina. Koulun arviointityöstä vastaa koulun laaturyhmä (=johtoryhmä). Käytettävät ulkoiset arvioinnit: Fiiliskysely (henkilökunta) Hyvinvointiprofiili-kysely ( ) Kiva-koulukysely Itsearviointia tekevät kaikki eri asioista vastaavat henkilöt ja tiimit. Tähän kuuluvat myös tilastot KAKE- ja VERSO-tapauksista.

11 SUUNNITELMA (13) Liite 1. Kaksi esimerkkitapausta asioiden käsittelystä Sipoonjoen koulussa. 1. Oppilaiden riitely: Havaitseminen ja puuttuminen: Kari-Kerttu ja Pasi-Paula riitelevät tunnilla ja haukkuvat toistensa vaatetusta. Äidinkielen opettaja huomaa tilanteen ja pyytää riitapukarit keskustelemaan. Opettaja kertoo, että oppilaat saavat selvittää riitansa seuraavana päivänä VERSO-sovittelussa. Käsittely: VERSO-oppilaat käsittelevät tapausta. Käsittelyssä molemmat osapuolet kertovat tilanteesta ja VERSO-oppilaat auttavat keskustelijoita sopimaan riitansa. Sovittelijat korostavat, että tapauksessa ei etsitä syyllisiä, eikä anneta rangaistuksia. Riitelijät keksivät itse ratkaisun asiaan: he lupaavat olla jatkossa huomauttelematta toistensa vaatetuksesta. Asiasta tehdään sopimus ja molemmat allekirjoittavat sen. Seuranta: Viikon päästä pidetään seuranta, jossa havaitaan, että sopimus on pitänyt. Asia on loppuunkäsitelty. 2. Vakava kiusaamistapaus: Havaitseminen ja puuttuminen: Lasse-Liisa on huudellut Turo-Tertulle useamman kerran matematiikan tunnilla tämän vastatessa. Matematiikan opettaja on huomannut tilanteen. Opettaja keskustelee oppilaiden kanssa lyhyesti ja kertoo, että asia selvitetään KAKE-opettajien kanssa. Matematiikan opettaja tekee KAKE-tilauksen. Käsittely: Samana päivänä KAKE-opettajat käsittelevät tapausta. Vuorossa oleva KAKE-opettaja hakee ensin Turo-Tertun tunnilta keskusteluun. Turo-Terttu kertoo, että huutelun lisäksi Lasse-Liisa on kirjoitellut netin keskusteluissa hänestä todella ikäviä asioita ja että mukana on myös muutama muu oppilas rinnakkaisluokalta. Selviää, että Turo-Terttu oli edellisellä viikolla joutunut pahoinpidellyksi perjantai-iltana Lasse-Liisan kaverin toimesta. Turo- Terttu kirjoittaa lyhyesti kertomansa asiat KAKE-selvityslomakkeeseen. Tämän jälkeen KAKE-opettaja pyytää rehtorin paikalle ja soittaa Turo-Tertun huoltajalle ja kertoo tilanteesta. Pahoinpitelystä hän kehottaa huoltajaa tekemään rikosilmoituksen. Huoltaja puhuu lyhyesti myös rehtorin kanssa. Turo-Terttu palaa tunnille ja KAKE-opettaja hakee oppitunnilta Lasse-Liisan. Aluksi Lasse-Liisa kiistää tehneensä mitään, mutta kun KAKE-opettaja kertoo, mitä kaikkea on selvinnyt, Lasse-Liisa myöntää, että on ollut kiusaamassa Turo-Terttua. Hän kirjoittaa KAKE-selvityslomakkeeseen lyhyesti kertomansa asiat. Hän myös miettii yhdessä KAKE-opettajan kanssa, mitä voisi luvata Turo-Tertulle. Lupaukset kirjoitetaan myös paperille. Tämän jälkeen KAKE-opettaja soittaa kotiin ja antaa puhelimen Lasse-Liisalle, joka kertoo paperin avulla, mitä on tapahtunut ja mitä hän on luvannut. Huoltaja puhuu lyhyesti myös KAKE-opettajan kanssa tilanteesta. Lasse-Liisa kertoi kahdesta muusta oppilaasta, jotka olivat olleet kiusaamisessa mukana. Hän kertoo myös kuulleensa pahoinpitelystä. KAKE-opettaja keskustelee myös heidän kanssaan ja toimii samalla tavoin kuin Lasse-Liisan kanssa. Pahoinpitelijän kanssa käytävään keskusteluun osallistuu myös rehtori. Keskustelussa oppilas myöntää pahoinpitelyn. Rehtori keskustelee puhelimitse myös pahoinpitelijän huoltajan kanssa ja kertoo, että tapauksesta tehdään myös rikosilmoitus.

12 SUUNNITELMA (13) Kaikkien osapuolten yhteistä tilaisuutta ei vielä järjestetä, koska Turo-Terttu ei halua sitä. Sen sijaan Turo-Terttu tapaa KAKE-opettajan läsnä ollessa kaikki osapuolet yksitellen ja asiat sovitaan KAKE-papereihin kirjoitettujen lupausten mukaisesti. Sovitaan, että yhteinen tilaisuus järjestetään kahden viikon päästä seurantapalaverina. Seuranta ja muut toimenpiteet: Turo-Tertun huoltaja tulee käymään oppilashuollossa, jossa sovitaan jatkotoimenpiteistä. Sovitaan, että Turo- Terttu käy seuraavan kahden kuukauden aikana säännöllisesti tapaamassa koulukuraattoria. Tarpeen mukaan järjestetään myös koulupsykologin tapaamisia. Lasse-Liisa käy huoltajansa kanssa tapaamassa koulukuraattoria ja perheelle tarjotaan apua perhepalvelukeskukselta. Poliisi tutkii pahoinpitelyn ja yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa kanssa järjestetään sovittelu osapuolten välille. Seurantapalaveri pidetään ja siellä huomataan, että kiusaaminen on loppunut Lasse-Liisan ja hänen kavereidensa taholta, eli sopimus on pitänyt. Sen sijaan selviää, että eräs aivan ulkopuolinen oppilas on kirjoitellut netissä Turo-Tertulle törkeyksiä, asiasta tehdään KAKE-tilaus.

13 SUUNNITELMA (13) Liite 2. Tapausten käsittelykaaviot Vertaissovittelu: oppilaiden välisen riidan käsittely: Havaitseminen (opettaja/oppilas) Opettaja tekee VERSO-tilauksen VERSO-sovittelu (oppilaat sovittelevat Riitelevät oppilaat keksivät ratkaisun ja tekevät sopimuksen Seurantapalaveri viikon päästä Sopimus on pitänyt, asia loppuun käsitelty. Sopimus ei ole pitänyt. Uusi VERSO-käsittely Asia siirtyy KAKE-opettajille Kasvatuskeskustelu: kiusaamistapauksen selvittely: Havaitseminen Opettaja tekee KAKE-tilauksen KAKE-käsittely (oppilaat haetaan oppitunnilta yksitellen): - selvityslomakkeen täyttö - soitto huoltajalle - lupaukset - sopimus - mahdolliset sanktiot Seurantapalaveri Jälkihoito oppilashuollossa Sopimus on pitänyt, asia loppuun käsitelty. Sopimus ei ole pitänyt. Uusi KAKE-käsittely: jos katsotaan tarpeelliseksi, otetaan mukaan oppilashuolto tai poliisi/lastensuojelu

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2017 2018 Järjestyssääntöjen tarkoitus on 1) turvata koulutyön sujuminen rauhallisesti 2) taata kouluyhteisön jäsenille viihtyisä ja turvallinen työympäristö 3) opettaa vastuullisuuteen

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2017 2 1. KOULUN NIMI: Euran Kirkonkylän koulu 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Koulun järjestyssääntöjen

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

Terva-Toppilan koulun käytänteet

Terva-Toppilan koulun käytänteet 1 Terva-Toppilan koulun käytänteet 19.8.2015 2 Myöhästelyt Oppitunnilta myöhästyminen estää ensisijaisesti oppilaan omaa oppimista. Lisäksi oppitunnin keskeyttäminen myöhästyjän vuoksi estää myös koko

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto

Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 41 29.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 92 15.12.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 5 02.02.2011 Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Sipoon kouluissa / Perusopetuslain

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Jotta kaikki menisi hyvin. Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa

Jotta kaikki menisi hyvin. Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa Jotta kaikki menisi hyvin Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa Opettaja yhteisöllisen oppilashuollon toteuttajana Luokan/opetusryhmän ryhmäyttäminen Positiivinen palaute

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

JUVANPUISTON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

JUVANPUISTON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JUVANPUISTON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Juvanpuiston koulu Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen Perusopetuslain :n 29 4. momentin mukaan koulun järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun turvallisuutta,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2017-2018 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Opas on tarkoitus ottaa käyttöön lukuvuoden alusta. Sen menettelytapoihin perehdytään kouluissa jo kuluvan kevään aikana.

Opas on tarkoitus ottaa käyttöön lukuvuoden alusta. Sen menettelytapoihin perehdytään kouluissa jo kuluvan kevään aikana. Lasten ja nuorten lautakunta 25 04.04.2017 Lasten ja nuorten lautakunta 32 30.05.2017 PERUSOPETUKSEN YHTEISET TYÖRAUHAAN LIITTYVÄT TOIMINTAMALLIT/JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lasten ja nuorten lautakunta 04.04.2017

Lisätiedot

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet on määritetty perusopetuslaissa (628/1998)

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet on määritetty perusopetuslaissa (628/1998) Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet on määritetty perusopetuslaissa (628/1998) Siksi, että... - oppilas oppisi mahdollisimman paljon - oppivelvollisuus täyttyisi ja oppilas saisi hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin

Lisätiedot

Ankkuri-työ koulun arjessa

Ankkuri-työ koulun arjessa Ankkuri-työ koulun arjessa Kiusaamisen tunnistaminen ja siihen liittyvien ilmiöiden torjunta AVI, Rovaniemi 7.9.2017 Susanne Nyman, Syväkankaan koulu Kiusaamisen vastainen työ koko henkilökunnan vastuulla

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Lukkarin koulun järjestyssäännöt

Lukkarin koulun järjestyssäännöt Lukkarin koulun järjestyssäännöt Sääntöjen tarkoitus 1. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 :n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Järjestyssäännöt 2017-

Järjestyssäännöt 2017- Järjestyssäännöt 2017- Kopio: Väntönen, Pauli 1/6 Sisällysluettelo Järjestyssäännöt 2017- Säännöt pdf-muodossa (luonnos) Järjestyssäännöt Pennalan koulun järjestyssäännöt Kopio: Väntönen, Pauli 2/6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

JAAKKO ILKAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

JAAKKO ILKAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JAAKKO ILKAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. Koulualue, kouluaika ja koulumatkat 2 2. Päivittäinen työskentely 2 3. Poissaolot ja myöhästelyt 4 4.Tupakointi, päihteet, huumeet ja vaaralliset esineet 4 5.Oppilaan

Lisätiedot

IMATRAN YHTEISLUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

IMATRAN YHTEISLUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT IMATRAN YHTEISLUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen... 3 3 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet... 3 3.1 Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja

Lisätiedot

Jotta kaikki ei menisi pieleen. Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa

Jotta kaikki ei menisi pieleen. Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa Jotta kaikki ei menisi pieleen Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa Opettaja yhteisöllisen oppilashuollon toteuttajana Luokan/opetusryhmän ryhmäyttäminen Positiivinen

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

YHTEISET PELISÄÄNNÖT YLÄKOULUSSA. Järjestyssääntöjen tavoitteet

YHTEISET PELISÄÄNNÖT YLÄKOULUSSA. Järjestyssääntöjen tavoitteet YHTEISET PELISÄÄNNÖT YLÄKOULUSSA Järjestyssääntöjen tavoitteet Koulun tehtävä on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ALKAEN

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ALKAEN 1 KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2016 ALKAEN Järjestyssääntöjen tehtävänä on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä ja koulualueella liikkuvalla on velvollisuus noudattaa Suomen lakia ja koulun järjestyssääntöjä

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä ja koulualueella liikkuvalla on velvollisuus noudattaa Suomen lakia ja koulun järjestyssääntöjä JÄRJESTYSSÄÄNNÖT / Kasakkamäen koulu 1 Kasakkamäen peruskoulun (vuosiluokat 1. 6.) järjestyssäännöt Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana ja koulualueella. Koulualue käsittää pyöräparkin,

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimenpiteistä

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimenpiteistä Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimenpiteistä Suunnitelman tarkoitus Perusopetuslain (628/1998 29 ) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Ehdotus Sovittelu koulussa -hankkeesta

Ehdotus Sovittelu koulussa -hankkeesta 1 Ehdotus Sovittelu koulussa -hankkeesta 11.5.2001 Puropellon koulu Työryhmä: Apulaisrehtori Aki Kaisalmi kaisalmi@tkukoulu.fi Opinto-ohjaaja Petri Niemi petniemi@tkukoulu.fi Koulupoliisi Markku Paija

Lisätiedot

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 9/2010 1. JOHDANTO 1.1. Mitä koulukiusaaminen on? 1.2. Yleisohjeita kiusaamiseen puuttumisesta 1.3. Ongelmia kiusaamiseen puuttumisessa 2. KIUSAAMISEN

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Pöytyän kunta PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS 28.10.2016 Koulutuslautakunta 7.12.2016 xx 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus, tavoitteet ja soveltaminen Perusopetuksen

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

ISONKYRO N PERUSKOULUN KURINPITOSUUNNITELMA

ISONKYRO N PERUSKOULUN KURINPITOSUUNNITELMA ISONKYRO N PERUSKOULUN KURINPITOSUUNNITELMA Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä opetusta kehitetään etsimällä uusia, rohkeita ja oppilaita entistä enemmän aktivoivia tapoja oppia ja näin tehdä

Lisätiedot

1. Koulun nimi. 2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen. 3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

1. Koulun nimi. 2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen. 3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet Isojoen kunnan perusopetuksen järjestyssäännöt 1. Koulun nimi Isojoen Koulukolmio 2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun

Lisätiedot

PAPINMÄEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HYVÄN KÄYTTÄYTYMISEN SUOSITUKSET sisältäen erilliset käyttäytymissuositukset taksi- ja bussimatkoille.

PAPINMÄEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HYVÄN KÄYTTÄYTYMISEN SUOSITUKSET sisältäen erilliset käyttäytymissuositukset taksi- ja bussimatkoille. PAPINMÄEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HYVÄN KÄYTTÄYTYMISEN SUOSITUKSET sisältäen erilliset käyttäytymissuositukset taksi- ja bussimatkoille. Valmistelussa ovat olleet mukana koulun oppilaat. Koulun oppilaskuntaa

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta

Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta 1 (5) 15.3.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI PERUSOPETUSLAIN, LUKIOLAIN, AM- MATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN, AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

"Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5

Koko kylä kasvattaa -pelisäännöt Page 1 of 5 "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5 KÄYTTÄYTYMINEN Käyttäytymisessä me aikuiset olemme esimerkkejä lapsillemme. Lastemme turvallisuuden vuoksi noudatamme liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia.

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

KOULUMESTARIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KOULUMESTARIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KOULUMESTARIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (pol 29 ). Järjestyssäännöissä

Lisätiedot

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ) 1. OPPITUNNIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Lisätiedot

KAKE Kasvatuskeskustelu Nilakan yhtenäiskoulussa

KAKE Kasvatuskeskustelu Nilakan yhtenäiskoulussa KAKE Kasvatuskeskustelu Nilakan yhtenäiskoulussa Peda palaveri 13.1.2015 OHR suppea 19.1.15 Oppilaskunnan käsittely Huoltajien näkemyksiä??? OHR laaja 16.2.15 Mitä oppilas ajattelee? 35 a (30.12.2013/1267)

Lisätiedot

Kuka huolehtii rehtorista?

Kuka huolehtii rehtorista? Kuka huolehtii rehtorista? LoSuRe, Armfeltin koulu 31.10.2011 Lauri Liusvaara, Law Point Ay, www. lawpoint.fi 31.10.2011 Lauri Liusvaara Law Point Ay Rehtorin oikeusturva Kuka huolehtii rehtoreista? Mistä

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU ja meillä myös sovitellaan Verso-toiminta Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli Kastellin koulu 22.11.2011 1 Mitä kiusaaminen on? Kiusaamisella tarkoitetaan

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Oppilaana. Kämmenniemen. koulussa

Oppilaana. Kämmenniemen. koulussa Oppilaana Kämmenniemen koulussa Koulun säännöt ja muita tarpeellisia tietoja lv. 2017 2018 Sisällys Kämmenniemen koulun järjestyssäännöt... 3 Käyttäytyminen... 3 Koulupäivän aikana... 4 Luokkatilanteessa:...

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

1. Järjestyssäännöt. Veittijärven koulun järjestyssäännöt, päivitetty Ylöjärven kaupunki. Veittijärven koulu

1. Järjestyssäännöt. Veittijärven koulun järjestyssäännöt, päivitetty Ylöjärven kaupunki. Veittijärven koulu Veittijärven koulun järjestyssäännöt 1. Järjestyssäännöt Veittijärven koulun järjestyssäännöt, päivitetty 2017 Ylöjärven kaupunki Veittijärven koulu 2016-2017 Ylöjärven kaupungin Veittijärven koulun järjestyssäännöt

Lisätiedot

Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna

Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna 2017-18 Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna 2017-18 Kiusaamista ennalta ehkäisevä työ Opetussuunnitelma Kasavuoren

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Askolan kunnassa on käytössä KiVa Koulu ohjelma. Ohjelman tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja tehokas puuttuminen kiusaamiseen. 2 1.

Lisätiedot

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT

KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN YLÄLUOKKIEN PELISÄÄNNÖT Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 ) 1. OPPITUNNIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Sompion koulun työrauhakäytänteet

Sompion koulun työrauhakäytänteet Sompion koulun työrauhakäytänteet Sisällys 1 Yhtenäisten työrauhakäytänteiden merkitys... 3 2 Mitä ovat työrauharikkomukset?... 3 3 Työrauharikkomuksiin puuttuminen... 4 4 Työrauhapakista yhteinen asia...

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt.

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Liit 6 Mäntyharjun lukion järjstyssääntö Lukion työskntlyä ohjaavat lukiolaki, lukioastus, optushallituksn ohjt, koulutoimn toimintasääntö ja järjstyssäännöt. Järjstyssääntöjn tavoittna on turvata kouluyhtisön

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN, PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

ESIOPETUKSEN, PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Pöytyän kunta ESIOPETUKSEN, PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Koulutuslautakunta 7.12.2016 104 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus, tavoitteet ja soveltaminen Esiopetusyksiköiden,

Lisätiedot

Kiusaamisen ennaltaehkäisy- ja puuttumismalli Saunalahden koulu

Kiusaamisen ennaltaehkäisy- ja puuttumismalli Saunalahden koulu Kiusaamisen ennaltaehkäisy- ja puuttumismalli Saunalahden koulu KIVA tiimi Kiusaaminen käsitellään KiVa -ohjelman mukaisesti, ks. liite KiVa tiimi: Niina ja Hannu Varalla: Merja ja Paula REHTORI JA HUOLTAJAT

Lisätiedot

Oppilaana Valkeavuoren koulussa

Oppilaana Valkeavuoren koulussa Oppilaana Valkeavuoren koulussa Koulun säännöt ja muita tarpeellisia tietoja 2007 2008 Valkeavuoren koulun säännöt Monet lait ja säännöt ohjaavat koulun toimintaa. Niiden lisäksi noudatetaan koulun omia

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

pedagogisen tuen ryhmä

pedagogisen tuen ryhmä Kasvatuskeskustelut ja muut kurinpitomenettelyt Kasvatuskeskustelun tavoitteena on - pysäyttää oppilas miettimään omaa käytöstään - antaa konkreettisia kasvatus- ja ratkaisumalleja oppilaalle - rauhoittaa

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/7 Meri-Halikon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset : Meri-Halikon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu muoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi piiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ

HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ Sisällys 1. Koulukiusaamisen ehkäiseminen Helsingin yhteislyseossa... 3 Kiusaamisen määritelmä...

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KOULUAIKA: Yleinen kouluaika on klo 8.00 15.00. Myös koulun iltatilaisuudet ja koulun retket ovat kouluaikaa. Kouluaikana oppilas on vakuutettu.

Lisätiedot

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen.

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. HAAPAVEDEN ALAKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. 2.) Oppilaan tulee suorittaa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot