OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA"

Transkriptio

1 2010 OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA Sipoonjoen koulu Sipoon kunta

2 SUUNNITELMA 29 2 (13) OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA Sisältö: 1. JOHDANTO LAINSÄÄDÄNTÖ (perusopetuslaki 29 ) KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT TOIMINTATAVAT JA SEURAAMUKSET... 5 a. Suunnitelma ennaltaehkäiseväksi työksi b. Seuraamukset, kun järjestyssääntöjä rikotaan...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 5. VASTUUT ARVIOINTI Liite 1: Kaksi esimerkkitapausta asioiden käsittelystä Sipoonjoen koulussa. Liite 2: Tapausten käsittelykaaviot 1. JOHDANTO Tämä on perusopetuslain 29 ja 48 d mukainen suunnitelma oppilaiden ja opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Tähän suunnitelmaan on koottu Sipoonjoen koulun käytännöt, joilla huolehditaan oppilaiden turvallisesta oppimisympäristöstä. Tämän suunnitelman lisäksi koulun käytäntöjä turvallisuuteen liittyvistä käytännöistä löytyy myös koulun muista lakisääteisistä suunnitelmista. Näitä ovat: - Palo- ja pelastautumissuunnitelma - Kriisisuunnitelma - Toimenpideohjelma päihteistä - Vaarojen arviointi - Nyrkit taskuun-ohjeistus Mistä löytyvät koulun käytännöt oppilaan turvallisuuteen liittyvistä asioista? - ennalta ehkäisevä työ tämä suunnitelma - kiusaaminen tämä suunnitelma - kuolemantapaukset kriisisuunnitelma - mielenterveyskysymykset käsitellään tapauskohtaisesti oppilashuollossa - onnettomuudet palo- ja pelastautumissuunnitelma / kriisisuunnitelma - poissaolojen seuranta tämä suunnitelma - päihteiden käyttö toimenpideohjelma päihteistä - tapaturmat palo- ja pelastautumissuunnitelma / kriisisuunnitelma - tupakointi tämä suunnitelma - väkivalta, häirintä tämä suunnitelma / kriisisuunnitelma/nyrkit taskuun - valvonta tämä suunnitelma

3 SUUNNITELMA 29 3 (13) - fyysisen ympäristön turvallisuus vaarojen arviointi 2. LAINSÄÄDÄNTÖ (perusopetuslaki 29 ) Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Opetushallituksen tulee opetussuunnitelman perusteissa antaa määräykset tämän suunnitelman laatimisesta. ( /477) Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. ( /477) Edellä 3 momentissa tarkoitetussa järjestyssäännössä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella. ( /477)

4 SUUNNITELMA 29 4 (13) 3. KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. Oppilaiden vastuut ja velvollisuudet Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 2. Fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus Koulussa kaikkien tulee kunnioittaa itseään ja muita sekä toistensa työtä. Koulussa otetaan muut ihmiset huomioon ja kunnioitetaan toisten mielipiteitä. Koulussa ollaan oikeudenmukaisia ja autetaan. Koulussa kunnioitetaan erilaisuutta. Koulussa ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista eikä väkivaltaa. 3. Hyvät tavat ja tuntikäyttäytyminen Koulussa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti. Oppitunneilla tehdään työtä, niille saavutaan ajoissa ja niiltä ollaan poissa vain pätevän syyn takia. Tuntikäyttäytymisessä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: o Saavun oppitunneille opiskelutarvikkeet mukana ja kotitehtävät tehtyinä. o Riisun ulkovaatteet sisätiloissa (naulakot aulassa tai luokissa) o Pidän repussa opiskeluun kuulumattomat varusteet, kuten eväät ja kännykät (äänettöminä) o Annan muille työrauhan, kuuntelen ja pyydän puheenvuoroa. o Käytän asiallista ja kohteliasta kieltä. o Kannustan muita osoittamalla myönteistä mielenkiintoa. o Selvitän poissaoloaikana saadut tehtävät ja teen ne. 4. Koulualue Koulupäivä vietetään koulualueella (katso koulualueen kartta.) 5. Koulun viihtyisyys Koulu ja sen ympäristö pidetään siistinä ja viihtyisänä. Kouluruokailussa noudatetaan hyviä pöytätapoja. Kunnioitetaan koulun ja muiden oppilaiden omaisuutta. Tupakka ja päihteet eivät kuulu kouluaikaan, koulualueelle, eivätkä koulun tilaisuuksiin.

5 SUUNNITELMA 29 5 (13) 4. TOIMINTATAVAT JA SEURAAMUKSET a. Suunnitelma ennaltaehkäiseväksi työksi Koulun toimintakulttuurin kehittäminen Sipoonjoen koulun toimintakulttuuria on kehitetty pitkäjänteisesti siten, että kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi. Koulussa toimii rehtorin johdolla apulaisrehtorin, oppilaanohjaajan ja kolmen opettajan muodostama johtoryhmä, jossa kehitetään koulun toimintaa ja käsitellään oppilaiden ja opettajien ideoita toimintakulttuurin kehittämiseksi. Koulun kaikki opettajat kuuluvat tiimeihin, jotka vastaavat eri tapahtumien ja hankkeiden järjestämisestä. Opettajat saavat joka syksy perehdytyksen alkavan lukuvuoden toiminnasta ja koulun käytännöistä. Heille jaettavassa infopaketissa on tarvittavat tiedot ja lomakkeet helposti löydettävissä. Muu henkilökunta ja oppilaat osallistuvat aktiivisesti eri tapahtumien järjestämiseen ja saavat sanoa mielipiteensä koulun käytäntöjä kehitettäessä. Myös oppilashuollon henkilöstö sekä yhteistyökumppanit perhepalvelukeskuksessa, seurakunnassa, nuorisotoimessa ovat mukana kehittämässä oppilaiden osallistamiseen tähtääviä ideoita ja pyrkivät mahdollisuuksien mukaan myös jalkautumaan koululle. (päivänavaukset, tietoiskut, keskusteluajat nuorten kanssa). Yhteistyökumppanien kanssa tehdään myös projekteja, esim. päihdeputki 7-luokkalaisille. Kiinteä kodin ja koulun yhteistyö on tärkeässä osassa koulun toimintakulttuuria. Yhteistyötä toteutetaan eri tavoin: vanhempainillat, vanhempainpuolituntiset 7- ja 9- luokilla sekä sähköinen Wilma-yhteistyöohjelmisto internetissä takaavat, että yhteistyöllä on hyvät edellytykset ja huoltajilla on tarvittavat tiedot lastensa koulunkäynnistä ja mahdollisuus osallistua koulun kehittämiseen. KIVA-toiminta KIVA-teemoja käsitellään luokanvalvojan johdolla. Jaksojen vaihtuessa (5 jaksoa) opettaja pitää luokalleen vähintään yhden KIVA-tunnin, jossa käsitellään asioita. 7- luokalla käytetään valtakunnallisia KIVA-materiaaleja. 8- ja 9-luokilla luokanvalvojat suunnittelevat tuntien sisällöt yhdessä koulun KIVA-tiimin kanssa (KAKE-opettajat + johtoryhmän jäsen + kuraattori). Tuntien avulla pyritään luomaan luokkaan hyvää yhteisja ryhmähenkeä. KIVA-tuntien teemoina ovat mm. VUOROVAIKUTUS RYHMÄSSÄ, KIUSAAMISEN MUODOT JA MEKANISMIT sekä KIUSAAMISEN SEURAUKSET JA VASTAVOIMAT. Oppilaskuntatoiminta Oppilaskuntatyö on koulun virallista toimintaa. Sen päämääränä on tehdä koulusta kaikille viihtyisä. Oppilaskunta edustaa koko koulua ja kaikkia sen oppilaita. Oppilaskuntaan voi hakea kaikki halukkaat oppilaat, Kukin luokka asettaa ehdokkaansa, joista valitaan jäsenet hallitukseen.

6 SUUNNITELMA 29 6 (13) Oppilaskunnan kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja sihteeri joka syksy. Oppilaskunnan ohjaajaksi valittu opettaja auttaa 8-12 jäsenistä hallitusta sen tehtävissä. Koulun rehtori valvoo toimintaa. Oppilaskunta on edustettuna myös koulun vanhempaintoimikunnassa. Oppilaskunnan hallitus järjestää juhlia, konsertteja ja koulutyötä piristäviä poikkeuspäiviä. Oppilaskunta pitää auki kioskia ja huolehtii yhdessä tukioppilaiden ja versojen kanssa oppilaiden mesta- olohuoneesta. Oppilaskunta jakaa kevään päätteeksi hyvä kaveri -stipendit. Tukioppilastoiminta Tukioppilaat valitsevat syyslukukauden alulta kultakin luokalta vähintään kaksi tukioppilasta. Näin valinta perustuu tukioppilaiden keskinäiseen toistensa tuntemiseen. Kiinnostus sosiaaliseen toimintaan eli kyky rakentavaan yhteistyöhön ja toisten oppilaiden luottamus ovat tärkeitä tukioppilaan ominaisuuksia, vaikka tukioppilaat ovat kuin muutkin nuoret erilaisia. Tukioppilaat allekirjoittavat sopimuksen jossa on tukioppilaiden vaatimukset. Valinta tehdään koko kouluajaksi, ellei halua poistua kesken, johon vaaditaan järkevä syy. Tukioppilaat tuovat oppilasnäkökulmaa koulun kehittämiseen. He edistävät työllään myönteisyyttä koulun ilmapiirissä. Tukioppilaiden päätehtävä on auttaa uusia seiskaluokkalaisia sopeutumaan kouluympäristöön. Toukokuun lopulla pidettävän tulevien seitsemäsluokkalaisten ja heidän vanhempiensa tutustumisillan onnistumisessa ovat tukioppilaat mukana. Kullakin 7. luokalla on kummioppilaana 2-3 tukioppilasta. Tukioppilaat vastaavat myös taksvärkin järjestelyistä. Syksyisin järjestetään koulurauhanjulistus, diskoja ja keväisin päättäjäislounas 9.luokkalaisille. Verso-toiminta Verso-oppilaat järjestävät teemapäiviä ja tapahtumia, joilla pyritään kehittämään koulun yhteishenkeä. Lisäksi versot esittelevät toimintaansa muille oppilaille ja opettajille ja järjestävät verso-tempauksia, jotta vertaissovittelu muistettaisi todellisena ratkaisuvaihtoehtona kiusaamistapauksissa ja oppilaiden välisissä ristiriitatilanteissa. Versojen päätehtävä on hoitaa oppilaiden välisiä riita- ja kiusaamistilanteita. Poissaolokäytännöt Poissaolot tulee selvittää aina etukäteen, sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa samana aamuna koulumme kansliaan. Koulusihteeri kirjaa ilmoituksen Wilmaan, josta myös luokanvalvoja sen näkee. Jos poissaoloja syystä tai toisesta ei ole selvitetty etukäteen, pitää huoltajan selvittää ne Wilmaan mahdollisimman pian. (Selvittämättömät poissaolot näkyvät Wilmassa punaisina.) Jos selvityksiä ei kuulu, poissaolot tulkitaan luvattomiksi ja niistä seuraa kasvatuskeskustelu. Tällöin oppilas korvaa poissaolot luokanvalvojan valvonnassa.

7 SUUNNITELMA 29 7 (13) Poissaoloja seuraavat a) Aineenopettaja: merkitsee ryhmänsä poissaolot wilma-ohjelmaan, b) Luokanvalvoja: käy läpi oman luokkansa poissaolot päivittäin, c) Oppilas itse: jokaisen oppilaan tulee seurata omia poissaolojaan ja huolehtia koulutehtävien suorittamisesta poissaolon ajalta. Valvonnat Kaikilla välitunneilla on valvonta sisätiloissa ja ulkoalueilla. Lisäksi myös kouluruokailussa on valvovat opettajat. Välituntivalvojien tehtävä on seurata ja tarvittaessa puuttua välittömästi, mikäli tilanne sitä vaatii. Valvonnat on järjestetty johtoryhmän jäsenen tekemien valvontalistojen mukaisesti. Koulurakennuksen kuntoa ja siellä tehtäviä parannuksia valvoo rehtori yhdessä vahtimestareiden kanssa. b. Seuraamukset, kun järjestyssääntöjä rikotaan Kasvatuskeskustelut (KAKE) Kasvatuskeskustelulla korvataan jälki-istunnot. Kasvatuskeskustelujen tarkoitus on vähentää oppilaiden epätoivottua käytöstä, kasvattaa oppilaan omaa vastuuta itsestä ja muista sekä nopeuttaa koulun ja kodin välistä tiedonkulkua. Kasvatuskeskustelut hoidetaan päivittäin tietyn oppitunnin aikana. Oppilas, josta tilaus on tehty, haetaan tunnilta. Oppilas saa mahdollisuuden itse kertoa tapahtuneesta, keskustelee opettajan kanssa ja sen jälkeen oppilas itse soittaa huoltajalle. Puhelun jälkeen tehdään kirjallinen sopimus, jonka pitämistä seurataan. Sopimukseen kuuluvat mahdolliset rangaistukset. Jos tapauksia on paljon, voivat KAKE-opettajat palauttaa lievempiä tapauksia luokanvalvojien käsittelyyn. Vertaissovittelu Vertaissovittelua käytetään selvittämään oppilaiden välisiä ristiriitoja ja kiusaamistapauksia. Koulutetut vertaissovitteluoppilaat hoitavat maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin sovittelutilanteita välitunneilla. Jokaisen sovittelun jälkeen pidetään viikon päästä seuranta. Vertaissovittelussa verso-oppilaat sovittelevat kiistatilanteita ilman läsnä olevia aikuisia. Sovittelu ei normaalisti kestä yli välitunnin. Sovittelussa ei haeta syyllisiä tai anneta rangaistuksia. Osapuolet itse miettivät ratkaisumahdollisuuksia ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen tai saavu paikalle, siirtyy asian käsittely kasvatuskeskusteluun.

8 SUUNNITELMA 29 8 (13) Sipoonjoen koulun toimintatavat Alla olevaan taulukkoon on kerätty Sipoonjoen koulussa käytössä olevat toimintatavat eri tilanteisiin. Poissaolot (on aina selvitettävä lv:lle) Lintsaus Lintsaus päivänavauksesta Myöhästymiset (kun luokan ovi on kiinni / oppitunti on alkanut, tulee myöhästyminen). Poissaolo, jos myöhässä 15 min. Häiritsevä käyttäytyminen Sopimaton kielenkäyttö Törkeä kielenkäyttö Fyysinen väkivalta Kiusaaminen Tupakointi Koulun tai toisen henkilön omaisuuden rikkominen / sotkeminen / varastaminen Huoltajan nimen väärentäminen Lunttaus Luvaton poistuminen koulualueelta Luvaton mopoilu kouluaikana Jos poissaoloja 10 h/ kurssi tai enemmän opettaja antaa lisätyön. Kurssi hylätään (arvosanaksi 4), jos lisätyö jää suorittamatta. KAKE-tilaus. Oppitunti korvataan kouluajan ulkopuolella, LV vastaa korvauksesta. 3 poissaoloa: KAKE-tilaus 5 myöhästymistä: LV järjestää työpalvelun. 15 myöhästymistä: LV tekee KAKE-tilauksen. 20 myöhästymistä: LV tekee KAKE -tilauksen toisen kerran. 25 myöhästymistä, tehdään KAKE tilaus jälleen ja KAKE-opettaja ohjaa tapauksen tarvittaessa oppilashuoltoon. (Huom. Aina kun viisi myöhästymistä tulee täyteen, LV järjestää työpalvelun) KAKE-tilaus tarvittaessa. KAKE-tilaus tarvittaessa. KAKE-tilaus tarvittaessa. Lievemmät tapaukset: VERSO tai KAKE-tilaus, riippuen tilanteesta. Vakavat fyysiset väkivaltatapaukset ilmoitetaan aina poliisille. -lievät tapaukset- VERSO-tilaus -vakavat tapaukset KAKE-tilaus -poliisiasia rehtori hoitaa Tehdään aina KAKE-tilaus Useammasta (yli 5 kertaa) kerrasta tapaaminen terveydenhoitajan kanssa, jonka jälkeen jatkuvasta tupakoinnista (5 kertaa) kirjallinen varoitus ja edelleen (seuraavat 5 kertaa) vanhempien kanssa sovittava tapaaminen rehtorin kanssa. KAKE-opettajat seuraavat tupakointi-kake-tilausten määriä. Lasku huoltajille. Oppilas korjaa / siivoaa valvotusti aiheuttamansa vahingon kouluajan ulkopuolella. Tarvittaessa KAKE. KAKE-tilaus. KAKE-tilaus Opettajainhuoneessa on musta kansio, johon merkitään poistumisista annetut huomautukset. 3 poistumista: LV tekee KAKE tilauksen. Joka kolmannesta uusi tilaus. Oppilaat saavat käydä Bakeryllä keskiviikkoisin 3. välitunnilla ( ). Välituntivalvoja tekee KAKE -tilauksen.

9 SUUNNITELMA 29 9 (13) 5. VASTUUT Sipoonjoen koulussa vastuut eri tilanteista on kerätty kahteen alla olevaan taulukkoon: Ennaltaehkäisevä työ: Toiminta: Vastuu: Koulun toimintakulttuurin kehittäminen Seuraamusten käsittely: Kokonaisvastuu koulun toiminnasta on rehtorilla, mutta jokainen koulun henkilökuntaan tai oppilaisiin kuuluva vastaa omalta osaltaan koulun hyvästä työskentelyilmapiiristä ja yhteishengestä. KIVA-toiminta KIVA-tiimin jäsenet (KAKE-opettajat + johtoryhmän jäsen + kuraattori) Luokanvalvojat Oppilaskuntatoiminta Rehtori ja oppilaskunnan ohjaaja(t) Oppilaskunnan hallituksen jäsenet Tukioppilastoiminta Verso-toiminta Poissaolokäytännöt Valvonnat Tukioppilaiden ohjaaja(t) Tukioppilaat VERSO-ohjaajat VERSO-oppilaat Oppilas Huoltaja Luokanvalvoja Rehtori Välitunti- ja ruokailuvalvonnat: opettajat valvontalistan mukaisesti Koulurakennuksen kunnon ja siellä tehtävien korjausten valvonta: rehtori ja vahtimestarit Toiminta: Puuttuminen järjestyssääntöjen rikkomiseen ja kiusaamiseen Kasvatuskeskustelut Vertaissovittelu Rehtorille tulevat tapaukset Vastuu: Kaikki koulun aikuiset KAKE-opettajat Rehtori Luokanvalvojat VERSO-oppilaat VERSO-ohjaajat (ohjaavat, eivät osallistu käsittelyihin) Rehtori

10 SUUNNITELMA (13) 6. ARVIOINTI Oppilaiden turvallisuuden ja tämän suunnitelman toteutumisen arviointia tehdään osana koulun laatutyötä. Arviointi tapahtuu kyselyiden avulla ja eri toimijoiden itsearviointeina. Koulun arviointityöstä vastaa koulun laaturyhmä (=johtoryhmä). Käytettävät ulkoiset arvioinnit: Fiiliskysely (henkilökunta) Hyvinvointiprofiili-kysely ( ) Kiva-koulukysely Itsearviointia tekevät kaikki eri asioista vastaavat henkilöt ja tiimit. Tähän kuuluvat myös tilastot KAKE- ja VERSO-tapauksista.

11 SUUNNITELMA (13) Liite 1. Kaksi esimerkkitapausta asioiden käsittelystä Sipoonjoen koulussa. 1. Oppilaiden riitely: Havaitseminen ja puuttuminen: Kari-Kerttu ja Pasi-Paula riitelevät tunnilla ja haukkuvat toistensa vaatetusta. Äidinkielen opettaja huomaa tilanteen ja pyytää riitapukarit keskustelemaan. Opettaja kertoo, että oppilaat saavat selvittää riitansa seuraavana päivänä VERSO-sovittelussa. Käsittely: VERSO-oppilaat käsittelevät tapausta. Käsittelyssä molemmat osapuolet kertovat tilanteesta ja VERSO-oppilaat auttavat keskustelijoita sopimaan riitansa. Sovittelijat korostavat, että tapauksessa ei etsitä syyllisiä, eikä anneta rangaistuksia. Riitelijät keksivät itse ratkaisun asiaan: he lupaavat olla jatkossa huomauttelematta toistensa vaatetuksesta. Asiasta tehdään sopimus ja molemmat allekirjoittavat sen. Seuranta: Viikon päästä pidetään seuranta, jossa havaitaan, että sopimus on pitänyt. Asia on loppuunkäsitelty. 2. Vakava kiusaamistapaus: Havaitseminen ja puuttuminen: Lasse-Liisa on huudellut Turo-Tertulle useamman kerran matematiikan tunnilla tämän vastatessa. Matematiikan opettaja on huomannut tilanteen. Opettaja keskustelee oppilaiden kanssa lyhyesti ja kertoo, että asia selvitetään KAKE-opettajien kanssa. Matematiikan opettaja tekee KAKE-tilauksen. Käsittely: Samana päivänä KAKE-opettajat käsittelevät tapausta. Vuorossa oleva KAKE-opettaja hakee ensin Turo-Tertun tunnilta keskusteluun. Turo-Terttu kertoo, että huutelun lisäksi Lasse-Liisa on kirjoitellut netin keskusteluissa hänestä todella ikäviä asioita ja että mukana on myös muutama muu oppilas rinnakkaisluokalta. Selviää, että Turo-Terttu oli edellisellä viikolla joutunut pahoinpidellyksi perjantai-iltana Lasse-Liisan kaverin toimesta. Turo- Terttu kirjoittaa lyhyesti kertomansa asiat KAKE-selvityslomakkeeseen. Tämän jälkeen KAKE-opettaja pyytää rehtorin paikalle ja soittaa Turo-Tertun huoltajalle ja kertoo tilanteesta. Pahoinpitelystä hän kehottaa huoltajaa tekemään rikosilmoituksen. Huoltaja puhuu lyhyesti myös rehtorin kanssa. Turo-Terttu palaa tunnille ja KAKE-opettaja hakee oppitunnilta Lasse-Liisan. Aluksi Lasse-Liisa kiistää tehneensä mitään, mutta kun KAKE-opettaja kertoo, mitä kaikkea on selvinnyt, Lasse-Liisa myöntää, että on ollut kiusaamassa Turo-Terttua. Hän kirjoittaa KAKE-selvityslomakkeeseen lyhyesti kertomansa asiat. Hän myös miettii yhdessä KAKE-opettajan kanssa, mitä voisi luvata Turo-Tertulle. Lupaukset kirjoitetaan myös paperille. Tämän jälkeen KAKE-opettaja soittaa kotiin ja antaa puhelimen Lasse-Liisalle, joka kertoo paperin avulla, mitä on tapahtunut ja mitä hän on luvannut. Huoltaja puhuu lyhyesti myös KAKE-opettajan kanssa tilanteesta. Lasse-Liisa kertoi kahdesta muusta oppilaasta, jotka olivat olleet kiusaamisessa mukana. Hän kertoo myös kuulleensa pahoinpitelystä. KAKE-opettaja keskustelee myös heidän kanssaan ja toimii samalla tavoin kuin Lasse-Liisan kanssa. Pahoinpitelijän kanssa käytävään keskusteluun osallistuu myös rehtori. Keskustelussa oppilas myöntää pahoinpitelyn. Rehtori keskustelee puhelimitse myös pahoinpitelijän huoltajan kanssa ja kertoo, että tapauksesta tehdään myös rikosilmoitus.

12 SUUNNITELMA (13) Kaikkien osapuolten yhteistä tilaisuutta ei vielä järjestetä, koska Turo-Terttu ei halua sitä. Sen sijaan Turo-Terttu tapaa KAKE-opettajan läsnä ollessa kaikki osapuolet yksitellen ja asiat sovitaan KAKE-papereihin kirjoitettujen lupausten mukaisesti. Sovitaan, että yhteinen tilaisuus järjestetään kahden viikon päästä seurantapalaverina. Seuranta ja muut toimenpiteet: Turo-Tertun huoltaja tulee käymään oppilashuollossa, jossa sovitaan jatkotoimenpiteistä. Sovitaan, että Turo- Terttu käy seuraavan kahden kuukauden aikana säännöllisesti tapaamassa koulukuraattoria. Tarpeen mukaan järjestetään myös koulupsykologin tapaamisia. Lasse-Liisa käy huoltajansa kanssa tapaamassa koulukuraattoria ja perheelle tarjotaan apua perhepalvelukeskukselta. Poliisi tutkii pahoinpitelyn ja yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa kanssa järjestetään sovittelu osapuolten välille. Seurantapalaveri pidetään ja siellä huomataan, että kiusaaminen on loppunut Lasse-Liisan ja hänen kavereidensa taholta, eli sopimus on pitänyt. Sen sijaan selviää, että eräs aivan ulkopuolinen oppilas on kirjoitellut netissä Turo-Tertulle törkeyksiä, asiasta tehdään KAKE-tilaus.

13 SUUNNITELMA (13) Liite 2. Tapausten käsittelykaaviot Vertaissovittelu: oppilaiden välisen riidan käsittely: Havaitseminen (opettaja/oppilas) Opettaja tekee VERSO-tilauksen VERSO-sovittelu (oppilaat sovittelevat Riitelevät oppilaat keksivät ratkaisun ja tekevät sopimuksen Seurantapalaveri viikon päästä Sopimus on pitänyt, asia loppuun käsitelty. Sopimus ei ole pitänyt. Uusi VERSO-käsittely Asia siirtyy KAKE-opettajille Kasvatuskeskustelu: kiusaamistapauksen selvittely: Havaitseminen Opettaja tekee KAKE-tilauksen KAKE-käsittely (oppilaat haetaan oppitunnilta yksitellen): - selvityslomakkeen täyttö - soitto huoltajalle - lupaukset - sopimus - mahdolliset sanktiot Seurantapalaveri Jälkihoito oppilashuollossa Sopimus on pitänyt, asia loppuun käsitelty. Sopimus ei ole pitänyt. Uusi KAKE-käsittely: jos katsotaan tarpeelliseksi, otetaan mukaan oppilashuolto tai poliisi/lastensuojelu

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin (09) 684 1270 Fax. (09) 6841 2727 E-mail: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS 2010-2011. Kerava. SISÄLTÖ 0. YLEISKUVAUS.4 0.1 Keravan kunnan historiaa... 4 0.2 Keravan kouluverkosto.... 4 0.3 Sompion koulu.....5 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 11

Lisätiedot

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE 201 5-2016 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 Koulutyö käynnistyy tänä syksynä lähes kokonaan uudistetussa koulurakennuksessa. Tekniset tilat ovat viimeistä

Lisätiedot

Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu. Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus

Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu. Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus 2013 Sisältää Opetushallituksen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 16.1.2004 ja 24.6.2010 vuosiluokkien 7.-9 osalta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Rääkkylän koulu luokat 0-9 KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Rääkkylän koulun oppilashuollon suunnitelma on osa koulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Se on tehty uudistuneen oppilas-

Lisätiedot

Oppilaan tuen ja seuraamusten portaat

Oppilaan tuen ja seuraamusten portaat Turun normaalikoulu Oppilaan tuen ja seuraamusten portaat Sisällys: I JOHDANTO... 2 II OPPILASHUOLLON TOIMINTA... 2 Oppilashuolto aineenopettajan, luokanopettajan ja luokanohjaajan tukena... 4 III OPPIMISEN

Lisätiedot

JUHANNUSKYLÄN KOULU 2015-2016 LUOKAT 1-6

JUHANNUSKYLÄN KOULU 2015-2016 LUOKAT 1-6 JUHANNUSKYLÄN KOULU 2015-2016 LUOKAT 1-6 SISÄLLYS YHTEYSTIETOJA... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ JA AIKOJA... 4 TIEDOTTAMINEN... 5 KÄYTTÄJÄTUNNUKSET JA SALASANAT... 7 ARVIOINTI... 8 RANGAISTUSKÄYTÄNNÖT... 8 OHJAUS...

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO. Opettajan opas

KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO. Opettajan opas KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO Opettajan opas 2010 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 2 1. KOULUN TEHTÄVÄ... 2 2. YHTEISIÄ KÄYTÄNTEITÄ... 2 2.1. Virkavapaus ja poissaolot... 2 2.2. Koulutus,

Lisätiedot

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2 57200 SAVONLINNA rehtori Markku Kiiski 044-4174540 sähköposti: markku.kiiski(at)savonlinna.fi apulaisrehtori Marketta Pellinen 044-4174537

Lisätiedot

Kaukjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Kaukjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Kaukjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Koulumme toimintakulttuuri muodostuu arjesta, juhlasta ja koulun ulkopuolisesta toiminnasta. Tavoitteenamme on turvallinen

Lisätiedot

Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma

Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma 9.9.2009 OJAKKALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA/ Koulun opetussuunnitelma 15.5.2004, 18.5.2004 päivitetty 28.9.2004 29.8.2006 9.9.2009 5.5.2005 27.9.2007 29.8.2005 27.8.2008

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2013 2014 www.poytya.fi SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2013-2014 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS...

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

K ETÄÄ N EI JÄTETÄ. Vaalan esi- ja perusopetuksen oppilashuollon käsikirja 1.8.2014

K ETÄÄ N EI JÄTETÄ. Vaalan esi- ja perusopetuksen oppilashuollon käsikirja 1.8.2014 K ETÄÄ N EI JÄTETÄ Vaalan esi- ja perusopetuksen oppilashuollon käsikirja 1.8.2014 Sivistyslautakunta 59 13.6.2011 Sivistyslautakunta 72 30.7.2014 Sisällysluettelo: Liitteet 1. Johdanto 2 2. Esiopetuksen

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

Hyvä huoltaja ja oppilas

Hyvä huoltaja ja oppilas Hyvä huoltaja ja oppilas Oheisesta lukuvuoden ensimmäisestä tiedotteesta näette kouluvuotta koskevat perustiedot. Lukuvuosi on jaettu kuuteen opiskelujaksoon. Joka jakson alussa lähetämme kotiin A4-tiedotteen

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 2014 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Pieksämäen kaupunki Pieksämäen kaupunki Päivitetty: 24.9.2014 AJATUS YHTEISTYÖN ARJESTA Neljä tyyppiä JOKAINEN, JOKU, KUKA TAHANSA, EI KUKAAN ryhtyi tuumasta toimeen. JOKAISTA

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot