Toimitilojen energiatehokkuuden kärjet tapahtuma 12.6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitilojen energiatehokkuuden kärjet tapahtuma 12.6."

Transkriptio

1 Yhteenveto kysymyslomakkeiden vastauksista Toimitilojen energiatehokkuuden kärjet tapahtuma Toimitilojen energiatehokkuuden parantaminen Tavoitteena käyttäjälähtöiset ja energiatehokkaat toimitilat 1. Parhaat käytännöt / hyvät esimerkit energiatehokkuuden edistämisestä Toimitilasalkun energiatehokkuuden parantaminen Ympäristöstrategia, energiatehokkuustavoitteet, portfolioanalyysi, tehostamissuunnitelma ja budjetointi Mittareiden valinta, tavoitteiden asettaminen eri mittareille ja seuranta Tunnusluvut kulutukselle: m²/ työpiste / pohjateho Reaaliaikainen seuranta, kulutustiedon varmentaminen, tilaseuranta Johtamismallit (esim. ISO 50001) Toteutus - ympäristö/energiajohtaminen, energiatehokkuuden jatkuva parantaminen, katselmukset, energiatehokkuutta parantavat investoinnit, raportointi, käyttäjäyhteistyö Kulutustietojen aktiivinen seuranta ja raportointi o Kiinteistöjen reaaliaikaisen kulutusseurannan ja etäluennan laajentaminen o Kulutustietojen säännöllinen raportointi ja seuranta, poikkeamiin puuttuminen o Raportoinnin ja mittaroinnin jatkuva kehittäminen sekä toimenpiteiden aikataulutus Kohteiden benchmarking - kiinteistökohtainen analyysi - kiinteistökohtainen energiansäästötavoite (Hyvät/kehittävät/myytävät) o Kokonaistarkastelu, taloudellisen toiminnan ja käyttäjien tarpeet o Energiankäyttöön liittyvät tekniset järjestelmät, tilatehokkuus o Erojen/poikkeamien analysointi selittävien tekijöiden tai säästökohteiden löytäminen o Samantyyppisten kiinteistöjen ryhmittely, kohteiden keskinäinen vertailu Helpot ja kannattavat toimenpiteet: säädöt kuntoon, vuorovaikutus ylläpidon ja käyttäjien kanssa o Talotekniikka, erilliset energiakorjaukset, yhteistyö ja vuorovaikutus kiinteistönhoidon ylläpidon ja käyttäjien kanssa, käyttäjäinformaatio, vuokraustoiminta o Strategiset kumppanuudet palveluntarjoajien kanssa, ylläpito ja huolto o Käyttäjien aktivointi ja motivointi, kiinteistön käytön ja energiatehokkuuden opastaminen o Suurin potentiaali, kustannustehokkuus, saavutetut säästöt pidettävä jatkuvalla paneutumisella Hyvien käytäntöjen monistaminen strategia o Tyyppiongelmat/ratkaisut, monistettavuus, ryhmäkohtaiset parhaat käytännöt o Katselmukset ja täsmäinvestoinnit Tilatehokkuuden parantaminen o Lähtökohtana käyttäjän ydinliiketoiminnan tukeminen o Tehostamista tehdään muutenkin kuin hankkeiden yhteydessä o Kustannustehokkuus

2 Energiatehokkuutta parantavien muutostöiden toteuttaminen taloudellisesti ja käyttäjien tarpeisiin o Nopeasti toteutettavat työt ja 0-investoinnit o Pienet korjaukset ja muutostyöt o Investointeja vaativat korjaushankkeet Uudisrakentaminen - uudet kiinteistöt rakennetaan energia- ja tilatehokkaiksi o Tuloksien saavuttaminen vaatii taitoa - kumppanuusverkosto - suunnittelun ohjaus o Merkitys vähäinen pienen volyymin takia, kiristyvät energiamääräykset Korjausrakentaminen, energiatehokkuutta parantavat investoinnit, tekniikan uusiminen o Investoinneissa huomioitava elinkaarinäkökulma (investointikustannukset vs. käyttökustannukset) ja tilatehokkuus o Käyttöajat, toiminnan vyöhykkeisyys, automatiikka, liiketunnistimet jne. o Mittaroinnin lisääminen, automaattinen etäluenta, valvomot o Eteneminen osaamisen puitteissa, yhteistyö ja vuorovaikutus palveluntarjoajien ja käyttäjien kanssa, kiristyvät energiamääräykset vähentävät potentiaalia Mustat Pekat myyntiin/purkuun Toimitilojen energiatehokkuuden parantaminen palveluilla Energiatehokkuus palvelusopimuksissa o Energiatehokkuustavoitteet kiinteistönhoidon, huollon ja ylläpidon palvelusopimuksiin Toiminnan mittarointi, energia / kulutusmanagerointi o Kulutusseurannan ulkoistaminen, mittarointi, etäluenta/valvomo, automaatio, jonka lisäisi henkilökohtaista palvelua, esim. huoltomiesten koulutus o Katselmoinnit, energiatehokkuuden tieto- ja hallintajärjestelmät, benchmarking, huolto ja ylläpito, koulutus Tilaus/osto-osaaminen, sopimuskäytännöt o Ratkaisujen käyttöönotto, toimittajat mukana jo suunnittelussa -> viimeisin tieto, koulutus järjestelmien käyttöön -> käyttäjille Vaatimustasot riittävän ylös, seurattavuus, yhteistyö, PTS Jatkuva seuranta ja johtaminen, tulosten ja hyödyn jakaminen o Tavoitteet osaksi palvelutuotannon tavoitteita o Kumppanuusajattelu, laajana kokonaisuudet ja pitkät sopimukset palvelutuottajien kanssa Kokonaispalvelu + takuu, sanktio/bonus, ESCO/Gsavings Osaamisen keskittyminen vastuu ja valta myös potentiaalinen riski? o Palkkiot sidottu tuloksiin / palkkio-sanktiomalli Palveluiden tulosten (mittarit) sitominen palvelumaksuihin osittain (tai kokonaan), säästöistä WIN/WIN liiketoimintaa Sitoutuneisuus/valistuneisuus, mihin eri osapuolet voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan o Käyttäjä, huoltomies, manageri, omistaja o Yksilöllinen säädeltävyys, vyöhykkeet, käytön kerrokset, maksimointi, joutokäynnin optimointi o Miten tehdään helpoksi ja käyttäjää kiinnostavaksi Sosiaalitilat esim. pyöräilijöille, hyvä jätehuolto, toimiva joukkoliikenne

3 Mittarointi ja mittaustiedon hyödyntäminen Missä ja mihin energiaa kuluu, miten eri tahot voivat siihen toiminnallaan vaikuttaa, miten vertailutietoa voidaan hyödyntää Mittarointitason ja mittareiden valinta Selkeät ja yksinkertaiset mittarit/tunnusluvut, vertailukelpoisuus muiden toimijoiden kanssa o Esim. pohjateho/kulutus Mittaroinnin laajentaminen mahdollisimman pieniksi paloiksi, päämittaus ja alamittarointi o Reaaliaikainen, jatkuva seuranta + analysointi, tuntikulutustiedon hyödyntäminen o Alamittaukset käyttäjäkohtaisesti, raportointi + tehostus o Miten mittarointialueet saisi joustavasti seuraamaan muuttuvia huoneistorajoja? Tiedon jalostaminen, itsediagnostiikka/automaatio, reagointi poikkeamiin Manuaaliseurannasta automaattiseurantaan ja automaatioon o Automaattiset hälytykset ja poikkeamiin puuttuminen, virheiden ja virhetiedon nopea eliminointi o Tiedon vertailu ja analysointi miksi kulutus on suurta / kasvaa Etäluettavat mittarit ja automaattinen raportointi keskeisiä, lukemavirheiden yleisyys haittaa huomattavasti tiedon hyödyntämistä Viestintä ja vuorovaikutus Raportoidaan oleelliset asiat, tiedon oikeellisuus, vastattava tilojen käyttöä, tarpeita ja vastuita Energiankäytön visualisointi, ymmärryksen lisääminen, missä energiaa kuluu, miten käyttäjä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa kulutukseen Reaaliaikaisen kulutustiedon välittäminen eri tahoille (käyttäjä, huoltomies, manageri, omistaja), pyrkimyksenä lisätä tietoisuutta oman toiminnan vaikutuksesta ja tehostamismahdollisuuksista o Tiedon havainnollisuus ja käyttäjälähtöisyys o Tiedon kattavuus ja eheys - löydetään potentiaaliset kohteet - puuttuminen poikkeamiin nopeasti o Toimenpiteiden vaikutuksen havainnollistaminen o Palaute, vuorovaikutus o Intressi sopimuksiin -> edellyttää uusia sopimusrakenteita

4 Käyttäjälähtöisyys käyttäjät voimavarana Mittarointi ja raportointi Käyttäjälähtöinen mittarointi ja seuranta o Pohjakuorma, käyttäjäsähkön eriytys, tarpeenmukainen lämmitys, valaistus, IV, ym. Mittaroinnista tuki toimenpiteiden tulosten raportoinnissa käyttäjille (infonäytöt, koulutus, kampanjat, yhteistoiminta ym.) Informointi, vuorovaikutus ja yhteistyö Käyttäjille perustietoa oman toiminnan vaikutuksista kulutukseen, jätteisiin, saastumiseen ym. - motivoi käyttäjää muuttamaan toimintatapojaan o Informointi, tietoiskut, yhteistoiminta ja osallistaminen, sosiaalisen vastuun korostaminen Tietoisuuden ja kiinnostuksen lisääminen o Teknisestä potentiaalista toteutuu n. 50 %, jos käyttäjiä ei oteta mukaan o Energia, energiankäyttö, energiatehokkuus pitää saada käyttäjiä kiinnostavaksi -> mielenkiintoinen kulutuspalautetieto (esitysmuoto, väline ja kanavat, esim. SOME käyttöön) o Koulutus, tukipalvelut, viestintä, kampanjat, kilpailut ym. porkkanat Yhteistyö eri toimijoiden välillä o Käyttö, ylläpito, palveluntarjoaja, omistaja kanssa o Tietoa koulutuksista / toiminnan vaikutuksista, opastus, hyöty käyttäjälle Palautteella ja vuorovaikutuksella säädetään paras toimintaympäristö Yhteiset intressit, hyödyn jakaminen, green lease Energiasäästö käyttäjän ja omistajan yhteinen intressi pitkällä aikajänteellä Käyttäjälähtöinen seuranta -> Toimipistekohtaiset säädöt mahdollisia Olosuhteiden takaaminen -> Tyytyväisyys, viihtyisyys, kumppanuusohjelmat, koulutus, valmennus, tiedostotoiminta Green Lease, aiheuttajaperusteinen laskutus/motivointi o Insentiivi energiansäästöön, jos käyttäjä ei itse maksa sähköä, lämpöä, vettä? o Käyttäjän toimet kiinteistön energiansäästämiseksi hyödyttämään pääosin käyttäjän kukkaroa o Keskeistä käyttäjän ydinliiketoiminnan tukeminen ja mahdollisten kilpailuetujen löytäminen (käyttäjäyrityksen imago, tunnettuus, loppuasiakkaan tarpeet, ym.) o Pienet vuokralaiset haaste! Isot ovat kiinnostuneempia. Kustannukset suurin motivaatio.

5 2. Yhteistä kehitettävää / TETS:iä tukevat kehityshankeaihiot Vertailutiedon keruu ja hyödyntäminen o Energiansäästörekisteri, toimenpidelistat o Toimitilojen kulutustiedon analysointi -> säästöpotentiaali, energiakatselmustietokannan hyödyntäminen, esim. top 10 säästöt o Energiatehokkuusinvestointien takaisinmaksuajat (keskiarvot ym.) Pilotointeja, esim. korjausrakentamisen konsepteja Ilmanvaihdon määrä ja luokitukset Lainsäädännön ja normien kehitys Energiatuki ja järjestelmät 3. Miten TETS-raportointia tulisi kehittää Raportointijärjestelmä o Yhteenvetoraportit liittyjän kiinteistösalkusta / yksittäisestä kohteesta (kulutus + toimenpiteet) toimivammiksi o Benchmarking tieto kaikista liittyjistä / kohteista o Jokaisen välilehden erillinen hyväksyntä on työlästä ja aikaavievää -> Yhden kattavan käyttö/täyttöohjeen tekeminen o Raportoija kerää tiedot reaaliaikaisesti koko raportointivuoden -> käyttäjäliittymä Voisiko tulevaisuudessa olla reaaliaikaisempaa (TETS kohteet päivittyisi kuukausittain) o Kaukokylmä? Onko selvät esim. mikä tilavuus, neliöiden määritelmä, ym. tunnusluvut että kaikki merkkaa samalla lailla Tulosraportti o Parempi ja nopeampi raportointi Nopeampi raportin ulostulo, eikä jotenkin karsittu raportti o Enemmän palautetietoa, vain olennainen kysytään o Tuloksista näkyvää tiedottamista: o Tulosraportoinnin näkyvämpää tiedottamista, nopeutta (esim. kvartaaleittain kulutusten osalta) Esim investoitiin 9.1M, ja tällä on saavutettu (30 GWh) säästöt *Jokeri. Muut ideat, mahdollisuudet ja/tai tarpeet esim. uusiutuvan energian hyödyntäminen, lähes nollaenergiaratkaisut, sopimusmallit ym.? Toimenpiteiden takaisinmaksuajat verrattuna tuloksellisuuteen, riskit ja mahdollisuudet, tekniset sovellukset, rahoitusmallit Selvitys + opas energiatehokkaasta toimistoilmanvaihdosta Opas aurinkosähkön tuottoratkaisuista toimistorakennuksissa Poistoilmalämpöpumppuratkaisut, aurinkoenergian hyödyntäminen, etäkäyttö, ammattilaisten toimesta Sääolosuhteiden normeeraus, kaukokylmän normitus, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen energiankäytön osana Talotekniikan ylläpitokoulutus, onko Suomessa opinahjoa? Ammattikoulua tätä varten?

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto Oy 2013 Hanna Kaleva / Jessica Niemi / Riitta Lahtinen / Saana Kumpula / Heidi Lohilahti Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto

Lisätiedot

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimuksen tavoitteet, liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Teksti ja kuvat: Veijo Piikkilä, Janne Rasi, Toivo Sahlstén Johdanto Kiinteistöautomaatio on kiinteistön käytöstä vastaavan organisaation keskeinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 Päivitys 10.12.2012: Henkilötiedot päivitetty, liiteosiossa teknisen toimen osuutta päivitetty. 25.2.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 1 (33) Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 Tekijä Pvm Versio Muutokset Markku Korpilauri / EK 18.11.2013 4.0 Koko suunnitelman päivitys Kati Mauno/Enegia 28.4.2015

Lisätiedot

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö Uusiutuva energia Asukasyhteistyö Kuntien energiaohjelma Liikkumisen ohjaus Ilmastostrategia Energiatehokkuus Siuntion kuntakeskuksen energialinjaukset Yhteenvetoraportti 1/2011 Siuntion kuntakeskuksen

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

ENERGIANHALLINTATAITOPALVELUN EDELLYTYKSET

ENERGIANHALLINTATAITOPALVELUN EDELLYTYKSET ENERGIANHALLINTATAITOPALVELUN EDELLYTYKSET Esiselvitys nykytilanteesta ja toimenpide-ehdotukset Eino Rantala EKOSTO Oy Energianhallintataitopalvelun edellytykset Esiselvitys nykytilanteesta ja toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosraportti Elokuu 2012

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosraportti Elokuu 2012 Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosraportti Elokuu 2012 Yhteenveto seminaarien ja työpajojen aineistoista 2 Esipuhe Tämä tulosraportti perustuu Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009?

Lisätiedot

Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2008

Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2008 Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2008 1 Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2008 Aija Tasa Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tapio Jalo

Lisätiedot

Sähköenergian mittaustiedon hyödyntäminen erilaisissa kiinteistöissä

Sähköenergian mittaustiedon hyödyntäminen erilaisissa kiinteistöissä Katri Parttimaa Sähköenergian mittaustiedon hyödyntäminen erilaisissa kiinteistöissä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Automaatiotekniikka Insinöörityö 27.5.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa. Bioenergian ajankohtaispäivä. Rovaniemi 25.1.2011

Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa. Bioenergian ajankohtaispäivä. Rovaniemi 25.1.2011 Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa Bioenergian ajankohtaispäivä Rovaniemi 25.1.2011 Motiva Oy on asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluita energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön.

Lisätiedot

KUNNAT ILMASTOKRIISIN RATKAISIJOINA

KUNNAT ILMASTOKRIISIN RATKAISIJOINA RAPORTTI SUOMI 2015 KUNNAT ILMASTOKRIISIN RATKAISIJOINA Kuinka kunnat voivat vähentää päästöjä kustannustehokkaasti energiatehokkuutta parantamalla Teksti: Jere Lehtomaa Hanna-Liisa Kangas Valokuvat: WWF

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006. Teknologiaohjelmaraportti 19/2006

CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006. Teknologiaohjelmaraportti 19/2006 CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006 Teknologiaohjelmaraportti 19/2006 Loppuraportti CUBE 2002-2006 2 CUBE 2002-2006 CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU Rakennettu ympäristömme Julkaisija/ Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Toimitus/ Juha Salmi, Jukka Pekkanen, Katja Lindroos Lay-out/ Dog Design Henkilökuvat/ Katja

Lisätiedot

Johdon ja koko yrityksen sitoutuminen energiatehokkuuden edistämiseen on onnistumisen edellytys. Energiatehokkuusjärjestelmä ohjaa yritystä laatimaan

Johdon ja koko yrityksen sitoutuminen energiatehokkuuden edistämiseen on onnistumisen edellytys. Energiatehokkuusjärjestelmä ohjaa yritystä laatimaan Johdon ja koko yrityksen sitoutuminen energiatehokkuuden edistämiseen on onnistumisen edellytys. Energiatehokkuusjärjestelmä ohjaa yritystä laatimaan toimintamallit, joilla energiatehokkuus viedään strategiasta

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Loppuraportti Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Esipuhe Motiva Oy edistää kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta ESCO-palvelun käyttöönottoa maassamme. Motiva

Lisätiedot